Você está na página 1de 10

UGOSTITELJSKA KOLA OPATIJA

IZVEDBENI PROGRAM
GOSPODARSKO PRAVO

k. god. 2017./2018.
Zanimanje : turistiko hotelijerski komercijalist
Razred 2A

Godinji fond sati : 2/70 sati

Prof. Aleksandra Miljevi

_______________________
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec

1. Upoznavanje uenika s Razgovor 1 9.


nastavnim planom i prog.
2. 1. OSNOVNI POJMOVI Upoznati Izlaganje Obrada 1 Povijest Udbenik 9.
DRAVE I PRAVA uenike s Razgovor novih
1.1. Drava pojmom i elem. sadraja
drave Vjebe
3. 1.2. Drava i pravo Spoznati Izlaganje Obrada 1 Povijest Udbenik 9.
odnose izmeu Razgovor novih
drave i prava sadraja
4. 2. NORME PONAANJA Upoznati Izlaganje Obrada 1 Povijest Udbenik 9.
I PRAVO uenike s Razgovor novih OPP
2.1. Norme ponaanje drutvenim sadraja
normama
5. 2.2. Pojam i podjela prava Upoznati Izlaganje Obrada 1 Povijest Udbenik 9.
uenike s Razgovor novih OPP
javnim i priv.p. sadraja
6. 2.3. Pravne norme i vrste Upoznati u. s Izlaganje Obrada 1 Povijest Udbenik 9.
znaajem svih Razgovor novih OPP
pravnih normi sadraja
7. 2.4. Pojam i sastojci Osposobiti Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 9.
pravnog odnosa uenike za Razgovor novih
razum. pojma i sadraja
sast.p.odnosa.
8. 2.5. Pravni instituti Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 9.
(ustanove) i pravne grane uenike s Razgovor novih
prav.inst.i gr. sadraja
9. 2.6. Ponavljanje gradiva Samostalnost, Individua Ponavlja 1 10.
donoenje lni rad nje
zakljuaka gradiva
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec

10. 3. UVOD U Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 10.


TRGOVAKO PRAVO uenike s Razgovor novih Povijest
3.1. Pojam i razvitak znaajem trg.p. sadraja
trgovakog prava i njegovim
razv.
11. 3.2. Hrvatsko trgovako Upoznati u. s Izlaganje Obrada 1 Udbenik 10.
pravo znaajem hrv. Razgovor novih
trg. prava sadraja
12. 3.3. Razgranienje Osposobiti Izlaganje Obrada 1 Povijest Udbenik 10.
trgovakog i gospodarskog uenike da Razgovor novih Propisi
prava samostalno sadraja
spoznaju razgr.
13. 3.4. Izvori trgovakog Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 10.
prava uenike da Razgovor novih Ustav i
upoznaju sadraja drugi
znaaj izvora propisi
trg. prava
14. 3.5. Pretpostavke Upoznati u. s Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 10.
suvremenog trg. prava pret. i zna. Razgovor nov. sad. Propisi
15. 3.6. Ponavljanje gradiva Sistematizacija Individua Ponavlja 1 10.
i utvrivanje lni rad nje
gradiva gradiva
16. 3.7.KONTROLNI RAD Pismeni ispit Individua Ponavlja 1 10.
lni rad nje grad.
17. 4. STATUSNO Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 11.
TRGOVAKO PRAVO uenike s pojm. Razgovor novih Propisi
4.1. Pojam trgovca , trg., poduzea i sadraja
poduzea , trg. drutva trg. drutva
18. 4.2. Pojam trgovca Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 11.
pojedinca i ortatva uenike s poj. Razgovor novih Propisi
trg. poj. i ort. sadraja
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec

19. 4.3. Pojam podrunice i Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 11.
tvrtke uenike s poj. Razgovor novih Propisi
podrunice i sadraja
tvrtke
20. OBLICI TRGOVAKIH Povezati znaaj Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 11.
DRUTAVA jav.trg.drutva Razgovor novih Propisi
4.4. Javno trgovako i suvremenog sadraja
drutvo poduzetnitva
21. 4.5. Komanditno drutvo Povezati znaaj Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 11.
kom. drutva i Razgovor novih Propisi
suvremenog sadraja
poduzetnitva
22. 4.6. Dioniko druvo Povezati znaaj Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 11.
d.d. i suvr. pod. Razgovor nov. sad. Propisi
23. 4.7. Drutvo s ogranienom Povezati znaaj Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 11.
odgovornou d.o.o. i Razgovor novih Propisi
suv.poduzet. sadraja
24. 4.8. Gospodarsko interesno Znaaj GIU za Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 11.
udruenje hrvatsko pod. Razgovor novih s. Propisi
25. 5. OSNOVE OBRTA Uloga Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 12.
5.1. Uloga obrtnitva obrtnitva u Individua novih Propisi
suvr.pod. lni rad sadraja
26. 5.2. Uvjeti za obavljanje Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 12.
obrta , opi i posebni uenike s Metoda novih Propisi
zakonskom itanja sadraja
regulativom
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec

27. 5.3. Otvaranje , poslovanje Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 12.
i prestanak obrta uenike s Demonst novih Propisi
obrtnicom i racija sadraja
povlasticom,
upisom u
o.reg., tvrt. i sj.
28. 5.4. Organiziranost obrta Osposobiti Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 12.
uenike za Demonst novih Propisi
razum. znaaja racija sadraja
org. obrta za Grupni
poduzetnitvo rad

29. i 5.5. Ponavljanje i Provjera znanja Ind.rad. Pon.grad. 2 12.


sistematizacija gradiva
30.
31. 6.UGOVORNO Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 1.
TRGOVAKO PRAVO uenike s Razgovor novih Propisi
( OPI DIO OBVEZNOG obveznim sadraja
PRAVA ) pravom, te
6.1. Pojam, naela i njegovim
sistematizacija obveznog znaajem u
prava ugost. i turizmu
32. 6.2. Temeljna naela Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 1.
obveznog prava uenike s Demonst novih Propisi
znaajem racija sadraja
naela za Razgovor
tr.gospodar.
33. 6.3. Vrste ugovora Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 1.
uenike s Demonst novih Propisi
vrstama racija sadraja
ugovora Razgovor
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec

34. i 6.4. Predpostavke za Osposobiti Izlaganje Obrada 2 OPP Udbenik 1.


35. sklapanje ugovora uenike za Razgovor novih Propisi
razumijevanje sadraja
predpostavki za
sklap. ugovora
36. 6.5. Nevaljanost ugovora Osposobiti Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 1.
uenike za raz. Razgovor novih Propisi
uvjeta za sadraja
nevaljanost ug.
37. 6.6. Sklapanje ugovora Osposob. u.za Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 2.
razum.ponude, Razgovor novih Propisi
prihvata,mjesta sadraja
i tren.skl.ug.
38. i 6.7. Sredstva za pojaanje Upoznati Izlaganje Obrada 2 OPP Udbenik 2.
39. ugovora uenike s Demonst novih Propisi
sredstvima za racija sadraja
poj. ug. kao Razgovor
gar.za izvrenje
pravnog posla
40. 6.8. Promjene u Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 2.
obveznopravnim odnosima uenike s Razgovor novih Propisi
promjenama sadraja
41. 6.9. Prestanak Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 2.
obveznopravnih odnosa uenike s Razgovor novih Propisi
prestankom sadraja
o.odnosa
42. 6.10. Ponavljane gradiva Provjera znanja Ind. rad. Ponavlj. 1 OPP 2.
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec
43. 7. UGOSTITELJSKO I Osposobiti Razgovor Ponavlja 1 OPP Udbenik 2.
TURISTIKO PRAVO uenike da Grupni nje Osnove Struni
7.1. Ugostiteljstvo i turizam sagledaju rad turizma asopisi
kao gospodarske djelatnosti znaaj ug. i
tur.u nac. gosp.
44. 7.2. Razvoj ugostiteljstva i Osp. u. da Razgovor Ponavlja 1 OPP Udbenik 2.
turizma kao gospodarskih shvate znaaj Grupni nje Osnove Struni
djelatnosti razvoja ug.i tur. rad turizma asopisi
45.i 7.3.Zakon o ugostiteljskoj Osposobiti u. Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 3.
46. djelatnosti za itanje i novih Osnove Zakon i
razumijevanje i rad na sadraja turizma ostali
primjenu tekstu propisi
Zakona Razgovor
47. i 7.4.Zakon o turistikoj Osposobiti u. Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 3.
48. djelatnosti za itanje i novih Osnove Zakon i
razumijevanje i rad na sadraja turizma ostali
primjenu tekstu propisi
Zakona Razgovor
49. KONTROLNI RAD Provjera znanja Pismeni Ponavlja 1 3.
ispit nje
50. 7.5.Ugovori iz podruja Upoznati Demonst Obrada 1 OPP Udbenik 3.
ugostiteljstva i turizma uenike sa racija novih Osnove Propisi
sistemat. ug. Razgovor sadraja turizma
51. Ugovori izmeu putnikih Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 3.
agencija i izravnih uenike s itanje i novih Osnove Propisi
korisnika usluga obvezama rad na sadraja turizma
7.6. Ugovor o organiziranju pravnih tekstu
turistikog putovanja subjekata Razgovor
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec

52. 7.7. Posredniki ugovor o Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 3.


putovanju uenike s novih Osnove Propisi
obvezama sadraja turizma
pravnih itanje i
subjekata rad na
tekstu
Razgovor
53. Ugovori izmeu davatelja Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 3.
ugostiteljskih usluga i uenike s itanje i novih Osnove Propisi
izravnih korisnika usluga obvezama rad na sadraja turizma
7.8. Izravan ugovor o pravnih tekstu
hotelskim uslugama subjekata Razgovor
54. 7.9. Ugovor o uslugama Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 3.
prehrane i toenja pia uenike s itanje i novih Osnove Propisi
obvezama rad na sadraja turizma
pravnih tekstu
subjekata Razgovor
55. 7.10. Ugovor o smjetaju u Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 4.
turistikim apartmanima uenike s itanje i novih Osnove Propisi
obvezama rad na sadraja turizma
pravnih tekstu
subjekata Razgovor
56. 7.11. Ugovor o uslugama Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 4.
kampiranja uenike s itanje i novih Osnove Propisi
obvezama rad na sadraja turizma
pravnih tekstu
subjekata Razgovor
57. 7.12. Ugovor o Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 4.
ugostiteljskoj ostavi uenike s itanje i novih Osnove Propisi
obvezama rad na sadraja turizma
pravnih tekstu
subjekata Razgovor
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec

58. Ugovori izmeu putnike Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 4.


agencije i davatelja usluga uenike s novih Osnove Propisi
7.13. Agencijski ugovor o obvezama itanje i sadraja turizma
hotelskim uslugama pravnih rad na
( ugovor o rezervaciji ) subjekata tekstu
Razgovor

59. 7.14. Ugovor o angairanju Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 4.


ugostiteljskih kapaciteta uenike s itanje i novih Osnove Propisi
( ugovor o alotmanu ) obvezama rad na sadraja turizma
pravnih tekstu
subjekata Razgovor

60. 7.15. Ugovor o zakupu, Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 4.


podzakupu i najmu uenike s itanje i novih Osnove Propisi
obvezama rad na sadraja turizma
pravnih tekstu
subjekata Razgovor

61. 7.16. Leasing i timeshering Upoznati Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 5.


u ugostiteljstvu uenike s itanje i novih Osnove Propisi
obvezama rad na sadraja turizma
pravnih tekstu
subjekata Razgovor

62.i 7.17. Ponavljanje i Provjera znanja Individua Ponavlja 2 5.


63. sistematizacija gradiva lni rad nje
Redni Naziv nastavne cjeline i Cilj nastavne Nastavne Tip sata Broj Korelacija s Nastavna Rok Primjedbe i
broj jedinice cjeline metode nastavnih drugim sredstva i realizacije, prijedlozi
sata sati predmetima pomagala mjesec

64. 8. RADNO PRAVO Upoznati Izlaganje Obrada 1 Povijest Udbenik 5.


8.1. Pojam i razvitak uenike s ovom Razgovor novih Propisi
radnog prava pravnom gra. i sadraja
utjecajem na
gospodarstvo
65. 8.2. Sklapanje ugovora o Znaaj ugovora Izlaganje Obrada 1 Hrvatski Udbenik 5.
radu o radu pri Razgovor novih jezik Propisi
zapoljavanju sadraja
66. i 8.3. Ugovor o radu na Znaaj ovih Izlaganje Obrada 1 Hrvatski Udbenik 5.
67. neodreeno i odreeno ugovora pri Razgovor novih jezik Propisi
vrijeme zapoljavanju sadraja
68. 8.4. Radno vrijeme , Znaaj prava Izlaganje Obrada 1 Hrvatski Udbenik 5.
odmori i dopusti radnika na Razgovor novih jezik Propisi
radno pravo sadraja
danas
69. 8.5. Prestanak ugovora o Osposobiti Izlaganje Obrada 1 OPP Udbenik 5.
radu uenika za Razgovor novih Hrvatski Propisi
razumijevanje sadraja jezik
vanosti
prestanka ugo.
70. Sistematizacija gradiva Provjera znanja Grupni Ponavlja 1 6.
rad nje
71.i Ponavljanje gradiva Provjera znanja Individua Ponavlja 2 6.
72. lni rad nje
73. Zakljuivanje ocjena 2. 1 6.
polugodita