Você está na página 1de 7

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea tiine Economice


Catedra Finane i Bnci

Lucru individual
la disciplina Analiza financiara a intreprinderii
Chiinu 2017

Analiza marimii si evolutiei patrimoniului


Tabelul 1. Analiza marimii si evolutiei patrimoniului intreprinderii pentru 2015
Nr. Indicatori La finele anului,lei Ritmul cresterii/
crt. 2014 2015 descresterii,%
1. Valoarea activelor 1344416113 1258666734 -6,38
2. Venituri din vinzari 566391188 562350913 -0,71
3. Profitul (pierdere) 100630046 147605382 46,68
brut/operational/pina la
impozitare

Conform datelor obtinute in tabel avem un ritm de crestere care se respecta dar nu este
mai mare de 100%.Deci ritmult de crestere pentru VA=-6,38%; VV=-0,71% si
PB=46,68%.Acesta se obtine cu scopul ca intreprinderea sa se dezvolte pe parcursul anilor 2014-
2015.

Analiza structurala a patrimoniului se va efectua in baza tabelului 2

Tabelul 2.Analiza structurii activelor SA Moldovagaz pentru 2015


Grupa activelor 2014 2015 Modificarea ratei(+;-)
2014 2015
Rata imobilizarilor 885485407 923061993 6,58 7,33
Rata imobilizarilor necorporale 335651 394930 0,24 0,31
Rata imobilizarilor corporale 885148407 913331093 6,58 7,25
Rata imobilizarilor financiare 1350 1350 0,01 0,01
Rata activelor circulante 458930705 335604742 3,41 2,66
Rata stocurilor 39002499 132630729 2,90 1,05
Rata creantelor 414070613 277669339 3,07 2,20
Rata activelor perfect lichide 3476482 4050410 0,25 0,32

In urma calculelor efectuate s-a modificat rata imobilizarilor in 2014 cu 6,58 ,iar in 2015
cu 7,33,ceea ce intreprinderea va obtine cistig.Activele circulante inregistreaza in anul 2014 -
3,41,iar in anul 2015 -2,66,stocurile inregistreaza o modificare de la 2,90 la 1,05,in favoarea
creantelor care cresc de la 3,07 la 2,20. Aceasta situatie poate reflecta o mai buna gestionare a
stocurilor si una mai defectuoasa a creantelor sau datorie fata de cerere.
Rate care caracterizeaza calitatea activelor intreprinderii

Tabelul 3.Analiza calitatii patrimoniului SAMoldovagaz in anul 2015

Indicatorul Algoritmul de calcul 2014 2015 Modificarea


ratei(+;-)
Rata (MF la valoare de bilant 6,55 7,04 +0,49
patrimoniului cu +SMM):Total active
destinatie de
productie
Rata MF la valoare 1,84 2,52 +0,68
compozitiei de bilant
tehnice a
activelor Active curente
Coeficientul de Valoarea MF intrate in 0,95 0,92 -0.03
reinoire a cursul perioadei de
mijloacelor fixe gestiune / valoarea de
inventar a MF la sfirsitul
perioadei
Rata medie de Uzura MF calculata in - - -
acumulare cursul perioadei de
aamortizarii gestiune / valoarea de
mijloacelor fixe inventar a MF sfirsitul
perioadei

Rata activelor MF+SMM+Alte active 6,58 7,06 +0,48


ce au adus ce au adus venituri /
venituri Total active

Cel mai mult s-a modificat rata compozitiei tehnice a activelor cu +0,68;ceea ce a adus
un cistig intreprinderii.Deci rata patrimoniului cu destinatie de productie este pozitiv
+0,49;coefecientul de reinoire a mijloacelor fixe este negativa ceea ce a dus la o descrestere a
ratei cu -0,03 si rata activelor ce au adus venituri de +0,48.

Analiza patrimoniului net

Patrimoniu net=Total active-(Datorii pe termen lung+ Datorii pe termen scurt)


Tabelul analitic se intocmeste in baza datelor bilantului contabil si se interpreteza rezultatele
obtinute.Calculul si analiza patrimoniului net sunt prezentate in tabelul ce urmeaza:
Tabelul 4.Calculul patrimoniului net al SAMoldovagaz

Indicatori 2014 2015 Abaterea Influenta asupra


absoluta(+;-) patrimoniului net
2014 2015
Total active,mii lei 1344416113 1258666734 -8574938 1344416113 1258666734
Datorii pe termen 60138082 26734099 -33403983 74303529 99132574
lung,
mii lei
Datorii pe termen 14561577 66640812 52079235 119880034 59225861
scurt,
mii lei
Patrimoniul net,mii 100630046 147605382 147605382 100630046 147605382
lei
( (rd.1-rd.2-rd.3)
Se observa ca s-a realizat o crestere a patrimoniului net de 147605382 mii lei (din 2015 fata de
2014) ,determinata in principal de majorarea elementelor de activ.

Aprecierea evolutiei in dinamica,structurii si stabilitatii surselor de finantare

Tabelul 5.Componenta si structura surselor de finantare a


activelorSAMoldovagaz in anul 2015
Categorii de surse de 2014 2015 Modificarea (+,-)
finantare Suma, ponderea Suma, ponderea absoluta relativa
mii lei % mii lei % mii lei %
Capital social si 832827472 7,06 853841844 8,15 31014372 1,02
suplimentar
Rezerve 11344519 0,09 11344519 0,10 0 1,00
Profit 221619336 1,88 220921004 2,10 -698332 0,99
nerepartizat(pierdere
neacoperita)
Alte elemente de capital 555698646 1,72 553465200 5,28 -2233446 0,99
propriu
Total capital propriu 1178251300 - 1048221715 - -13002959 0,88
Datorii financiare pe 60138082 0,98 26734099 0,98 -33403983 0,44
termen lung
Alte datorii pe termen 113400 0,001 - - -113400 0
lung calculate
Total datorii pe termen 61005523 - 27009001 - -33996522 0,44
lung
Datorii financiare 14561577 0,14 66640812 0,36 52079235 4,57
curente
Datorii comerciale 47704138 0,45 65813597 0,35 18109459 1,37
curente
Datorii calculate curente 27212079 0,26 34788683 0,19 7576604 1,27
Total datorii curente 105159289 - 183436018 - 78276729 1,74
Total Pasiv 100,0 100,0 X X
Analiznd capitalul propriu conform primei direcii vom meniona c capitalul propriu reflectat
n pasivul bilanului ofer o valoarea informaional semnificativ despre stabilitatea financiar a
entitii. Respectiv ponderea capitalului propriu este de 10,75%, ceea ce determina ca
stabilitatea financiar a entitii este mai nalt, iar obiectivele proprietarilor acestora sunt mai
durabile.

Rate ale structurii capitalului


Pentru reflectarea structurii pasivelor se mai calculeaza si se interpreteaza un sir de indicatori ,care
sunt prezentati in tabelul ce urmeaza.

Tabelul 6. Analiza coeficientilor structurii surselor de finantare a activelor


SAMolodvagazin anul 2015

Denumirea ratei(coeficientului) 2014 2015 Modificarea ratei(+;-)


1.Coeficientul de autonomie(capital 0,87 0,83 -0,04
propriu/total pasiv)
2.Coeficientul de atragere a surselor 0,78 1,45 +0,67
imprumutate(total datorii/total pasiv)
3.Coeficientul corelatiei dintre sursele 0,89 1,74 +0,85
imprumutate si proprii(total datorii/capital
propriu)
4.Rata solvabilitatii generale(total 1,27 0,68 -0,59
pasiv/total datorii)
5.Rata generala de acoperire a capitalului 1,14 1,20 +0,06
propriu(total pasiv/capital propriu)
Conform datelor obtinute cea mai inalta rata o are coeficientul corelatiei dintre sursele imprumutate
si proprii apreciata pozitiv cu +0,85,iar cea mai joasa o are coeficientul de autonomie apreciata
negativ cu -0,04.Deci aceata sporeste capacitatea de autofinantare a entitatii deoarece valoarea ei
depaseste 30%.

La urmatoarea etapa a analizei se apreciaza stabilitatea surselor de finantare si gradul de


indatorare pe termen lung.In acest scop se calculeaza si se interpreteaza urmatoarele rate:

Tabelul 7. Analiza stabilitatii surselor de finantare si a gradului de indatorare pe


termen lung ale SAMoldovagaz in anul 2015
Nr. Denumirea ratei 2014 2015 Modificarea
crt. ratei(+;-)
1 Rata stabilitatii financiare 6,19 6,78 +0,59
2 Rata de indatorare pe termen lung 0,07 0,03 -0,04
fata de capitalul permanent
3 Rata de autofinantare a capitalului 0,14 0,12 -0,02
permanent
4 Coeficientul de levier financiar 0,52 0,25 -0,27
5 Rata de indatorare pe termen lung 0,07 0,03 -0,04
fata de capialul social
6 Rata de acoperire a datoriilor pe 13,65 31,61 +17,96
termen lung cu capitalul social
Rata stabilitatii financiare este de +0,59,deci ea este pozitiva si pune in evidenta capacitatea
intreprinderii de a investi .Rata de autofinantare a capitalului este negativa la valoarea de -0,02,deci
intreprinderea are pierderi cit si cistiguri .

Tabelul 8.Aprecierea dinamicii si structurii profitului (pierderii)pina la


impozitare al SAMoldovagaz perioada 2014-1015

Indicatori Anul 2014 Anul 2015 Abaterea absoluta a


Suma,lei Ponderea Suma,lei Pondere Suma ,lei Ponderea,
% a% p.p.
1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3
Rezultatul din activitatea (117741955) 117,0 (163685886) 110,89 45943901 -6,11
operationala:profit(pierdere)
Rezultatul din alte 17111909 17,0 16080504 10,89 -1031405 -6,11
activitati:profit(pierdere)
Rezultatul pina la (100630046) 100,0 (147605382) 100,0 46975336 x
impozitare:profit(pierdere)

Din datele obtinute am observat ca ponderea pentru rezultatul din activitatea


operationala pentru 2014 fata de 2015 este de -6,11 %,pentru rezultatul din alte activitati este de
-6,11% si pentru rezultatul pina la impozitare este x.Deci abaterea absoluta este negative ceea ce
duce la o descrestere a ei.

Tabelul 9.Analiza factoriala a profitului (pierderii) din activitatea operational

Indicatori Anul 2014 Anul 2015 Abaterea absoluta Rezultatul


influentei
Profit brut(pierdere globala) 146810274 107877964 -38932310 +38932310
Alte venituri operationale 5966494 12286611 +6320117 -6320117
Cheltuieli de distribuire 161943632 167082169 +5138537 -5138537
Cheltuieli administrative 92837732 98408387 +5570655 -5570655
Alte cheltuieli operationale 15737359 18359905 +2622546 -2622546
Profitul (pierderea)din (117741955) (163685886) -45943931 X
activitatea operationala

Conform datelor obtinute abaterea absoluta pentru profitul brut -38932310,alte


venituri operationale -6320117,cheltuieli de distribuire-5138537,cheltuieli administrative-
5570655,alte cheltuieli operationale -2622546,profitul din activitatea operationale-
45943931.Rezultatul influentei diferentiaza pentru fiecare factor in dependent de abaterea
absoluta.
Tabelul 10.Indicatorii de rentabilitate si modul de calcul a acestora.
Indicatori Modul de calcul 2014 2015
1.Rentabilitatea
productiei
Rentabilitatea Rrc=Pb /CV x 100 34,98 23,73
resurselor consumate
Rentabilitatea Rvv=Pb /VV x 100 25,92 19,18
vinzarilor
Rentabilitatea pe Ri=Pp / Pi x 100 sau 34,98 23,73
produs Pi=Pp /Cunit x 100
2.Rentabilitatea
activelor
Rentabilitatea Re=Ppi / x 100 -74,85 -117,27
economica
Rentabilitatea activelor Radp=Ppi / AC+MF -11,90 -17,47
cu destinatie de
productie
3.Rentabilitatea
capitalului
Rentabilitatea Rfin=PN/CP x 100 85,40 140,81
capitalului
propriu(financiara)
Rentabilitatea Rcperm=PN / Cperm -12,08 -17,28
capitalului permanent x100