Você está na página 1de 1

ANGELUS

. Binat ng Anghel ng Panginon ang ginoong Santa Mara


. At siya'y naglih lalang ng Espritu Santo.

Aba Ginong Mara, napupun ka ng grasya, ang Panginong Diyos ay sumasaiyo. Bukd kang pinagpal sa
babaeng lahat, at pinagpal rin naman ang iyong Anak na si Hess.
Santa Mara, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

N: Nrito ang alipin ng Panginon.


B: Maganap naw sa akin ayon sa wik mo.

Aba Ginong Mara, napupun ka ng grasya, ang Panginong Diyos ay sumasaiyo. Bukd kang pinagpal sa
babaeng lahat, at pinagpal rin naman ang iyong Anak na si Hess.
Santa Mara, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

. At ang Verbo ay nagkatawng-tao,


. At nakipamuhay sa atin.

Aba Ginong Mara, napupun ka ng grasya, ang Panginong Diyos ay sumasaiyo. Bukd kang pinagpal sa
babaeng lahat, at pinagpal rin naman ang iyong Anak na si Hess.
Santa Mara, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos,


. Nang kami'y maging dapat na makinabang ng mga pangak ni Hesukristong

Panginon.
Manalangin tayo: Panginong aming Diyos, kasihan Mo naw ang aming mga kluluw ng Iyong mahal na grasya at
yayamang dahilan sa pamamalit ng Anghel ay nakilala namin ang Pagkkatawang-tao ni Hesukristong Anak Mo;
pakundangan sa mahal Niyang pagppakasakit at pagkamatay sa Krus ay papakinabangn Mo kami ng Kaniyang
Pagkabuhay na Mag-uli, sa kaluwalhatian sa Langit. Alang-alang kay Hesukristo ring Panginon namin.

. Amen.