Você está na página 1de 115

6D > ? < ?

8 :2 3 B 2 C :< 6 :B 2

9SdPaS^ JXeTXa^b ST 7Pb=a^

:5 6 ? < ? 8 : 2 5 2 6 D > ? < ? 8 :2 3B 2 C :<6 :B 2

G e X `[j_l e Ze fhe`[je 9i ;_|dY_Wi KeY_W_i de : hWi_b4 L [ d '


Z|dY_Wi [ H[hif[Yj_lWi dxe z kcW WlWb_Wyxe _dij_jkY_edWb Y_Wi
Y_|dY_Wi ieY_W_i XhWi_b[_hWi& [ i_c kc X WbWdye j[~h_Ye( 9 e [dgkW'
ZhWh W Z_iYkiixe [c j[hc e i Z[ [jdebe]_W $_dij_jkY_edWbc [dj[%
XhWi_b[_hW& fehzc & [b[ ikiY_jW feh \ehyW gk[ij[i h[\[h[d j[i vi
fWhj_YkbWh_ZWZ[i ZW Z_iY_fb_dW jWb Yec e fhWj_YWZW de fW}i& ikW
Z[f[dZ |dY_W Z[ fWhWZ_]c Wi \ehc kbWZei de [nj[h_eh [ ekjhei
Wiik djei Ye d [ne i& gk[ [n_][c kc jhWjWc [dje Z _\[h[d j[ Z[ kc
i_c fb[i [ijWZ e ZW Whj[(
( `dTbT T]cT]ST_ ^a !Tc]^[^VXP QaPbX[TXaP4 = ijW f[h]kdjW dxe i[
h[\[h[ Wgk_ We h[Ye hj[ [c f}h_Ye Yedl[dY_edWZe& cWi Z[\_d[ e
e X `[je c [ic e Ze fh[i[dj[ Whj_]e& gk[ z W _Zz_W Z[ kcW [jdebe]_W
XhWi_b[_hW( HWhW h[ifedZ[h W [bW& i[hu d[Y[iiuh_e j[Y[h Wb]kcWi
Ye d i_Z [ hW y [ i ie X h[ W d Wjk h[pW [ W gkWb_ZWZ[ ZW f heZ kyxe
[jdeb~]_YW dWY_edWb5 dxe i[ jhWjW& YedjkZe& Z[ Wfh[Y_Wh ikXijWdj_'
lWc [dj[ W Yed jh_Xk _yxeZei [ijkZei ieXh[ ei felei _dZ}][dWi de
++* = <M9J<G N AN = AJ G K <= ;9 KLJ G

:hWi_b $ek cW_i fh[Y_iWc [dj[& dW 9 c zh_YW Ze Kkb% v j[eh_W Wd jhe'
fe b~ ] _YW+( F xe i[ jhWjW& jWc fekYe& Z[ kcW ieY_ebe]_W Ze YWc fe
_dj[b[YjkWb& ek Z[ kcW Wdjhefebe]_W Y_W Wdjhefebe]_W( = ii[i c e '
Zei Z[ Wdub_i[[n_][c jWb[djei $[ ]eijei% gk[ c [ \WbjWc &[YWX[h_'
Wc c [b^eh W fWhj[i c [dei _dj[h[iiWZWi gk[ [k( 9 [c XeYWZkhW
[iYeb^_ZW z Z[ ekjhW ehZ[c & Wb]e Yec e kc W [f_ij[c ebe]_W feb}'
j_YW ZW [jdebe]_W \[_jW de fW}i& fe_i W _Zz_W Z[ kcW [jdebe]_W
XhWi_b[_hW [iju dW eh_][c Z[ kcW _Z[ebe]_W ZW [jdebe]_W XhWi_b[_hW
 kcW _Z[ebe]_W XhWi_b[_hW ZW [jdebe]_W ' Yk`Wi eh_][di [ _c fb_YW'
y [i c [h[Y[c kcW Z_iYkiixe(
= ijWh[_ Wfhel[_jWdZe [ijW eYWi_xe& fehjWdje& fWhW jec Wh fWh'
j[ [ fWhj_Ze [c kc Z[XWj[ gk[ febWh_pek ]hWdZ[i [nj[di[i Ze
c [_e [jdeb~]_Ye dei bj_cei jh_djWWdei( 9 Z[if[_je Z[ j[h f[hZ_'
Ze Wb]e Z[ ikW f[hj_d|dY_W eX`[j_lW $ek jWbl[p `kijWc [dj[ feh
_iie%& [ii[ Z[XWj[ dxe fWh[Y[ fh~n_c e Z[ f[hZ[h ikW YWdZ|dY_W
feb}j_YW dW WYWZ[c _W dWj_lW& We Yedjhuh_e Ze gk[ [k WYh[Z_jWlW [&
dxei[c ej_c _ic e&fh[l_hW $N_l[_heiZ[;Wijhe& +33,& + 3 3 / &+330W%(
; ec [\[_je& kc h[Y[dj[ WjWgk[ v [jdebe]_W Wc [h_YWd_ijW Ye d j[c '
fehwd[W $Gb_l[_hW >& +332%& [c gk[ i[ fhef[& [djh[ekjhWi j[i[i&
kcW l_W][c Z[ lebjW Wei Wdei ZekhWZei ZW Wdjhefebe]_W XhWi_b[_'
hW Wi ZzYWZWi Z[ /* [ 0* & b[lek'c [ W YedYbk_h gk[& i[ e
Z[XWj[ ieXh[ W [j^debe]o :hWp_b_Wd ijob[ $JWc ei& +33*W% feZ[
dxe e \[h[Y[h cW_i c k_je _dj[h[ii[& Yedj_dkW [djh[jWdje W h[l[bWh
Y[hje i _dj[h[ii[i(

2 8 B 2 > 5 6 5 :7 6 B 6 > ^ 2

G Z[XWj[Wgk[[ijek c[h[\[h_dZeef[ZkWi YedY[fy[i Ze


eX`[je ZW [jdebe]_W( = b[ \e_ h[Y[dj[c [dj[ gkWb_\_YWZe Z[ Y_ixe
gk[ [l_jWcei WXehZWh& dW l[hZWZ[ kc Z_l_ieh Z[ u]kWi [djh[ Ze_i

+( 9 b]e gk[ `u \_p& fWhW Wif[Yjei [if[Y}\_Yei ZW fheZkyxe dW uh[W& [c fkXb_YW'
y [i Wdj[h_eh[i4 N_l[_hei Z[ ;Wijhe& +33,& +33-W& +33-X& +33/& +330W(
= L F G D G ? A9 : J 9 K AD = AJ 9 

ceZei Z_ij_djei Z[ Yedijhk_h e Yed^[Y_c [dje ieXh[ Wi ieY_[ZWZ[i


_dZ}][dWi [ e Z[i[dlebl_c[dje ieY_Wb $9( D_c W& +3324 ,0-%( LWb
Y_ixe e_% Z_l_ieh Z_ij_d]k_h_W ZkWi ]hWdZ[i l[hj[dj[i Zei [ijkZei
Wdjhefeb~]_Yei ieXh[ fefkbWy[i _dZ}][dWi& i[c fh[ c [dY_edWZWi
f[bei Yec [djWZeh[i [ YbWii_\_YWZeh[i ZW fheZkyxe _dj[b[YjkWb& [ vi
l[p[i hejkbWZWi Z[ Tc]^[^VXP R[lbbXRP [ Tc]^[^VXP S^ R^]cPc^ X]cTaqc]XR^&
=bWi ixe Wii_c YWhWYj[h_pWZWi f[be Wkjeh L[^R& RXc&#1

M c W Lg [ jd e be ] _W Ybuii_YWT Z [fkhWZ W Z [ Y e c f he c _i ie i Y e c W WZ c _'


d _ijhWyxe f Xb_YW& lebjWZW f k hWc [dj[ fWhW e Z [il [d Z Wc [dje ZWi Z _c [d '
i [i _d j[ hd W i ZW l_ZW Z ei f e l e i _d Z }] [d Wi5 e k jhW SW [ iY e bW Ze Y e d jW je 
_d j[hzjd _Ye T Z [iY[ d Z [ d j[ Z _h[jW Z[ f h[ e Yk f Wy [i WZ c _d_ijhWj_lWi& l_W < }_hYo
J _X [_he & = Z k W hZ e ? W bl x e [ J e X [ h je ; W hZ e ie Z[ G b_l [_hW& [c ikWi f WiiW'
][di f[be if_& d W f h[i[d yW [c _dijwdY_Wi Y e c e e Yd f _& lebjWZW ie c [d j[
fWhW e [ijk Z e ZWi _d j[hW y [i Ye c W ie Y_[Z WZ [ d W Y_e d W b [jY(

D_c W ^[i_jW [djh[ l[h jWb Z_Yejec _pWyxe Ze YWc fe Yec e
[nfh[iixe Z[ kcW efei_yxe j[~h_YW h[Wb dWl[hZWZ[ kc Z_l_ieh
Z[ u]kWi [djh[ Ze_i c eZei Z_ij_djei Z[ Yedijhk_h e Ye d ^ [Y_c [d '
je ek Yec e c [hW_c W][c $[hhd[W& ikf['i[% fhe\kdZWc [d'
j[ WhhW_]WZW d e i[die Yec kc Wdjhefeb~]_Ye XhWi_b[_he& efyxe
WZejWZWdW fWiiW][c WY_cW& Z[ jec Z[b_X[hWZW [ [gkWd_c [c [dj[
Z_ijWdY_WZe,( * Wkjeh j[c hWpxe [c ^[i_jWh& fe_i [bW z fhelWl[b'
c [dj[ WcXWi Wi Ye_iWi& [d[d^kc WZ[bWi( = fhelul[b jWc Xzc gk[
jWb f [hY[fyxe ZkWb_ijW h[dZW cW_i [c Wc X_[dj[i Ye c e e E ki[k
FWY_edWb ek W M d : Ze gk[ dW M KH & feh [n[c fbe( F e Eki[k
F WY_edWb ZWi ZkWi bj_cWi ZzYWZWi& e ikh]_c [dje Z[ kcW b_d^W
i_ij[c uj_YW Z[f[igk_iW [c [jdebe]_W Ybuii_YW [c fWhWb[be v Yh_i'
jWb_pWyxe Z[ kcW lWh_Wdj[ \kdZWc[djWb_ijW ZW [iYebW Ze YedjWje

,( F xe jxe Z_ijWdY_WZe Wii_c & fe_i e Wkjeh Wiikc_hu Yec YbWh[pW e fWhj_Ze Z[
kc Zei Ze_i c eZei Z_ij_djei Z[ Yedijhk_h e Yed^ [Y_c [d je ie Xh[ Wi ie Y_['
ZWZ[i _dZ}][dWi T^STbT]e^[eX\T]c^b^RXP[}$]h_\e c [k%( 9 kc [jd~be]e Ybuii_'
Y e Y[hjWc [dj[ dxe eYehh[h_W c [dY_edWh kc W j[eh_W Ze Z[i[dlebl_c [dje
ieY_Wb Yec e fWhj[ Ze [gk_fWc [dje WdWb}j_Ye ZW Z_iY_fb_dW(
++, = < M 9 J < G N AN = AJ G K <= ; 9 KLJG

_d j[hzjd _Ye jehd ek jWb Z_ij_dyxe [if[Y_Wbc [dj[ i[di}l[b& [ c [ic e


cW_i WY[djkWZW& Ye c e Yehh[h Zei Wdei(
= c X[d[\}Y_e Zei _c fhelul[_i b[_jeh[i dxe'[jd~be]ei $ek
Z_ijhW}Zei% Z[ij[ Whj_]e& [iYbWh[ye gk[ iek kcW ZWi [dYWhdWy[i
WjkW_i ZW [jdebe]_W Ybuii_YW dWgk[bW _dij_jk_yxe& [ gk[ feh lWh_'
Wdj[ \kdZWc [djWb_ijW ZW ekjhW jhWZ_yxe h[\_he'c [ We jhWXWb^e Z[
B( H WY^[Ye Z[ G b_l[_hW > [ i[ki Z_iY}fkbei-( = ije k Y_[dj[ Z[ gk[
[iiW lWh_Wdj[ dxe i[ _Z[dj_\_YW cW_i Yec Wi j[eh_Wi ZW i_jkWyxe
Ye be d_Wb ek ZW \h_Yyxe _dj[hzjd_YW& ZWi gkW_i& [djh[jWdje& h[ Ye '
d^ [Y[k 'i[ h[Y[dj[c [dj[ YWkZWjuh_W $Gb_l[_hW > & +3324 /0%( = bW
fh_l_b[]_W W]ehW YedY[_jei Yec e [jd_Y_ZWZ[& _dl[dyxe ZW jhWZ_'
y x e & j[hh_jeh_Wb_pWyxe [jY(& [ h[_l_dZ_YW Wkje'Z[\c _y[i cW_i lW'
]Wi [ Wc X_Y_eiWi& Yec e Wdjhefebe]_W ^_ij~h_YW j^_& RXc&1 03%( EWi
Y e c e W jWb j}jkbe dxe \WbjWc fh[j[dZ[dj[i Z[ ekjhWi [ c k_je Z_'
l[hiWi eh_][di j[~h_YWi& W cW_eh_W Z[bWi f[h\[_jWc [dj[ Ybuii_YW&
Yedj_dkWh[_ W c [ h[\[h_h vi lWh_Wdj[i WjkW_i ZWgk[bW jhWZ_yxe f[bWi
[nfh[ii[i ][dzh_YWi j[eh_W Ze Ye d jWje ek [iYebW YedjWjkWb_ijW(
K[h_W Y[hjWc [dj[ XW_hh_ice fh[j[dZ[hgk[ W Y_ixe gk[ [l_jW'
c ei WXehZWh feiikW W c [ic W fh[]dwdY_W ek iWb_|dY_W [c [iYWbW
dWY_edWb( Aije feije& e \Wje Z[ [bWi[ cWd_\[ijWh Yec cW_il_]eh[c
Y[hjei Yedj[njei [ f[h}eZeidxe Wh[Zkp W kcWefei_yxe fkhWc[d'
j[ beYWb [ Yed`kdjkhWb5 [ e \Wje Z[ i[h _Z[eb~]_YW dxe W jehdW kcW
efei_yxe _bki~h_W( J[ijW iWX[h e gk[ W Z_Yejec _W [nfh_c[ [\[j_lW'
c[dj[& [ gkW_i Wi b_y[i ][hW_i gk[ i[ feZ[c [njhW_h Z[bW(
F e j['i[W]hWdZ[Z_\[h[dyWgk[ [n_ij[ de [ijkZe Z[ ]hkfei
_dZ}][dWigkWdZei[eiYedY[X[ Yec e bXcdPS^bde:hWi_b&ek gkWdZe
i[ ei Yec fh[[dZ[ Yec e _ P acT Ze :hWi_b( = ijW eXi[hlWyxe Z[
E Wh_pW H[_hWde $+33,4 1-% dxe _dZ_YW Wf[dWi d\P]hWdZ[ Z _\[h[d'
yW [djh[ Wi ck_jWi fh[i[dj[i [c deiiW Z_iY_fb_dW5 [bW h[l[bW& W
c [k `k}pe& P ]hWdZ[ Z_\[h[dyW gk[ WjhWl[iiW [ eh]Wd_pW e YWc fe

-( 9 gkWb i[ \_b_W $cWi Yec kc W W][dZW fh~fh_W% 9( ;( KekpW D_c W& e Wkjeh
ehW Yec [djWZe(
= L F G D G ? A9 : J 9 K AD = AJ 9 ++-

Z[ [ijkZei _dZ}][dWi& YehjWdZe& feh Wii_c Z_p[h& W fh~fh_W deyxe


Z[ [jdebe]_W XhWi_b[_hW f[be c [_e4 ^u ei gk[ \_YWc Ye c e ikXi'
jWdj_le& [ ^u ei gk[ \_YWc Yec e WZ`[j_le(
9 \~hckbWZ[H[_hWdeh[c [j[Wi[ki \kdZWc[djeikcZkWb_ice
gk[ ekjhei Yec [djWZeh[i $[ W fh~fh_W WkjehW& [c ekjhei c ec [d'
jei% [nfh_c_hWc Z[ c eZe c [dei \[b_p& WiieY_WdZe'e WfebWh_ZWZ[i
YbWii_\_YWj~h_Wi Zkl_ZeiWi4 \eYe dWi Z_c [di[i _dj[hdWi ZWi ieY_['
ZWZ[i _dZ}][dWi eTabdb \eYe dei fheY[iiei Z[ YedjWje _dj[hzjd_Ye&
f[igk_iWZeh[i [ijhWd][_hei eb& dWY_edW_i& [jdebe]_W Ybuii_YW eb&
[jdebe]_W [d]W`WZW [ ekjhWi efei_y[i i[c[b^Wdj[i( <khWdj[ XeW
fWhj[Zef[h}eZe[c[nWc[&WVaP]STSXUTaT]pP_Z[dj_\_YWZWfehH[_hWde
\e_ Wj_lWc[dj[ fhe`[jWZW ieXh[ $[ fehjWdje eYkbjWZW feh% [iiWi f e '
bWh_ZWZ[i& de_dj[h[ii[ ZW \WXh_YWyxe Z[ kcW_cW][c dehcWj_lW ZW
[jdebe]_W XhWi_b[_hW4 feb_j_pWZW& Yec fhec [j_ZW Yec W bkjW _dZ}]['
dW& fh[eYkfWZW Yec W Yedijhkyxe ZW ieY_[ZWZ[ dWY_edWb& Wdj_Yebe'
d_Wb_ijW&fheY[iikWb_ijW&cWj[h_Wb_ijW&^_ij~h_YW&Z_Wbzj_YW[ekjhWi jWdjWi
l_hjkZ[i( < e ekjhe bWZe [ijWh_W kcW Y[hjW Wdjhefebe]_W c [jhefeb_'
jWdW [ i[ki W][dj[i dWj_lei& c[djWbc[dj[ Yebed_pWZei [ fehjWdje
Yebed_Wb_ijWi& [iYhWlei Z[ fWhWZ_]c Wi ik if [_jei ' fWhWZ_]c Wi
[ii[dY_Wb_ijWi& dWjkhWb_pWdj[i& [nej_ijWi [ cW_i kcW[d\_WZWZ[ f[YW'
Zei feb}ZYe'[f_ij[c eb~]_Yei.(
Nek Yedj[ijWh Wgk[bWi febWh_ZWZ[i WY_edWZWi dWi bkjWi Z[
Y bW i i _\_Y W y x e W YW Z | c _YW i& W h] k c [d jW d Z e gk[ [bWi ixe
[gk_leYWc [dj[ i_cfb_ijWi& ek [ijxe eX`[j_lWc [dj[ ikf[hWZWi& ek
i[c fh[ \ehWc c [hWc [dj[ \WbiWi( Aiie dxe i_]d_\_YW gk[ h[Ykie e
ZkWb_ice gk[b^[i z ikX`WY[dj[4 dxe i~e h[fkje c k_je h[Wb& Yec e
f[die i[h [b[ kcW [ijhkjkhW Z[ bed]W ZkhWyxe ZW Wdjhefebe]_W
XhWi_b[_hW( Nek h[W\_hc Wh jWb YedjhWij[& cWi lek We c [ic e j[c fe
Z[\[dZ[h kcW _dl[hixe ZWi Wjh_Xk_y[i Z[ lWbeh [djh[ Wi ZkWi
[jdebe]_Wi( M c Wl[p gk[ i[ h[jhWyWc Wi ef e i_y [i [djh[ [bWi Wjz

.( ; ec e W Z[ D_c W& [ijW YWhWYj[h_pWyxe ZWi ZkWi [jdebe]_Wi XhWi_b[_hWi z kcW
YWh_YWjkhW4 [bW fheYkhW `kijWc [dj[ [nfb_Y_jWh kcW h[fh[i[djWyxe YWh_YWjkhWb
Ye hh[d j[ de Yej_Z_Wde ZW WYWZ[c_W dWj_lW(
++. = < M 9 J < G N AN = AJ G K <= ; 9 KLJG

W Wbj[hdWj_lW \ehc kbWZW feh H[_hWde& \_YW cW_i YbWhe e gk[ [iju
h[Wbc [dj[ [c `e]e(

B ? D 2 ^ h ? 5 6 @ 6 B C @ 6 4 D :F 2

9 ]hWdZ[ Z_\[h[dyW& Z_ii[ [k WY_c W& h[c [j[WkcW[ijhkjkhW


Z[ bed]W ZkhWyxe de YWc fe [jdeb~]_Ye( ; ec [\[_je& [bW ^Wl_W
i_Ze YbWhWc [dj[ f[hY[X_ZW& cW_i Z[ gkWh[djW Wdei Wjhui& f e h kc
Zei \kdZWZeh[i ZW [jdebe]_W Ybuii_YW d e :hWi_b $[ gk[ \e_ jWc '
Xzc kc Zei _dif_hWZeh[i ZW [jdebe]_W Ze YedjWje%( >beh[ijWd
>[hdWdZ[i& [c kc Yzb[Xh[ Whj_]e Yh}j_Ye& [leYWlW Wi [nfb_YWy[i
^_ij~h_Ye'YkbjkhW_i [djxe [c le]W ieXh[ W Yebed_pWyxe [ _dZ_YWlW
kc W Wbj[hdWj_lW Z[ ]hWdZ[ _c fehjwdY_W fWhW W jhW`[j~h_W kbj[h_eh
ZW Z_iY_fb_dW4

9 ^ _f ~ j[ i[ SZ[ ? _bX [ hje >h[oh[T Z[ gk [ ei \Wje h[i Z _d wc _Ye i Z e f he '
Y [ i ie Z[ Ye be d _p W yx e [& f e h Ye d i[g k |d Y_W & Ze Z[ Z [ijh_XWb_pWyxe& i[ _d iYh[ '
l_Wc dW ~ hX _jW Z[ _d \bk |d Y_W [ Z [ Wyxe Z ei X hWd Ye i& i[h_W W d _YW [jd e ] hW\_'
YW c [d j[ h[b[l Wd j[8 F x e i[h_W d [ Y[iiu h_e [ijW X [ b[ Y [ h kc W he jW y x e Z [ f [ hi'
f[Yj_l W& gk [ f [hc _j_ii[ [d YWhWh ei c [ic ei f he Y[ ii e i Ze wd]k be Z ei \W je '
h[i Z _d wc _Ye i gk [ ef [hWlWc W f Whj_h ZWi _d ij_jk _y [i [ e h] W d _p W y [i ie Y_W_i
_dZ }] [dWi8 $S+ 3 / 0 '/ 1 T + 3 1 / 4 + ,2%(

9 f[hj_d|dY_W Z[iiWi f[h]kdjWi lW_ Wbzc Ze Z[iW\_e ^_ij~h_'


Ye gk[ >beh[ijWd _Z[dj_\_YWlW4 Yec fh[[dZ[h W Z_dwc _YW Z[ _c '
fbWdjWyxe Ze i_ij[c W Yebed_Wb dei izYkbei _d_Y_W_i ZW _dlWixe [k'
he f z _W c [ic e fehgk[ jW_i fheY[iiei dxe [ijxe [i]ejWZei [& ieX
Wb]kdi Wif[Yjei $W Z[ijh_XWb_pWyxe%& dxe fWh[Y[c YWc _d^Wh dW
Z_h[yxe [djxe l_ijW Ye c e _d[nehul[b( NW_ jWc Xzc Wbzc Ze Z[iW'
\_e _dj[b[YjkWb Yec gk[ >beh[ijWd i[ _Z[dj_\_YWlW4 Yedijhk_h kcW
[jdebe]_W kd_l[hi_juh_W h[bWj_lWc[dj[ Wkjdec W \h[dj[ vi [nf[YjW'
j_lWi _Z[eb~]_YWi ZWi YWc WZWi Z_h_][dj[i c [ic e fehgk[ jWb
Wkjedec _W i[hu i[c fh[& [ fehl[p[i ck_je& h[bWj_lW( 9i f[h]kdjWi
ixe f[hj_d[dj[i fehgk[ [bWi _dZ_YWc kc Z_b[cW WfWh[dj[c [dj[
= L F G D G ? A9 : J 9 K AD = AJ 9 ++/

YedikXijWdY_W_ W kcW Z_iY_fb_dW Yk`W YedZ_yxe Z[ feii_X_b_ZWZ[ z


e \Wje ZW Whj_YkbWyxe ^_ij~h_YW [djh[ }dZ_ei [ XhWdYei( G k X[c W
[jdebe]_W& Yed iY_[d j[ Z[ gk[ jWb Whj_YkbWyxe z kc fheY[iie Z[
Zec _dWyxe Yebed_Wb& Z[\_d[ i[k e X `[je Yec e R^]bcXcdtS^ ^_ij~h_YW&
feb}j_YW [ j[eh_YWc [dj[ f[bW Zec _dWyxe& [ fehjWdje ikW jWh[\W
Ye c e i[dZe W Z[ YWhje]hW\Wh Yh_j_YWc [dj[ jWb Yedij_jk_yxe $Yec
ei eb^ei [c kcW \kjkhW h[Yedij_jk_yxe c [dei Z[i\Wlehul[b Wei
}dZ_ei%5 ek X[c & XkiYWdZe W f[hif[Yj_lW ZWi _dij_jk_y[i [ eh]W'
d_pWy[i ieY_W_i _dZ}][dWi & [bW YedYbk_ gk[& bed][ Z[ [ijWh[c 
kd_bWj[hWbc [dj[ [d]beXWZWi f[bW i_jkWyxe Yebed_Wb& [iiWi [ijhkjk'
hWi jec Wc jWb i_jkWyxe Yec e kc R^]cTgc^ STTUTcdPpo^ [djh[ ekjhei&
[ Wii_c W [njhWfebWc Z[ cbj_fbWi \ehc Wi& gk[ YWX[ v [jdebe]_W
Yec f h[[dZ [h $Z[ c eZ e W lWbeh_pWhWi feii_X_b_ZWZ[i _dZ}][dWi Z[
Yebed_pWyxe Ze Yebed_Wb_ic e%(
E Wi jhWjW'i[ h[Wbc [dj[ Z[ kc Z_b[c W [jd e b~ ]_Ye 8 G k [b[
dxe [iju& dWl[hZWZ[& _dZ_YWdZe W ]hWdZ[ Z _\[h[dyW [djh[ e f ed '
je Z[ l_ijW ZW Wd jhef ebe]_W [ kc W WXehZW][c Wb^[_W We c WdZW'
je [f _ij[c e b~ ] _Ye Z[iiW Z_iY_fb_dW8 He_i W [iYe b^ W& [c bj_cW
Wdub_i[& z [djh[ kc W f[hif[Yj_lW Y[djhWZW de f ~be Ye be d_Wb& kcW
b^RX^[^VXP S^ Q aP bX[X]StVT]P $; WhZeie Z[ G b_l[_hW& +312% gk[ jec W
ei }dZ _ei Ye c e fWhj[ Ze : hWi_b& [ kcW f[hif[Yj_lW Y[djhWZW de
f~be dWj_le& lebjWZW fWhW W Ye d ijhk yxe Z[ kc W l[hZWZ[_hW b^RX^%
[^VXP X]StVT]P& _ije z& kc W Wdjhef ebe]_W Zei }dZ_ei i_jkWZei de
:hWi_b( 9 Wbj[hdWj_lW z YbWhW4 ek i[ jec Wc ei felei _dZ}][dWi
Ye c e Yh_WjkhWi Ze eb^Wh eX`[j_lWdj[ Ze = ijWZ e dWY_edWb& Zkfb_'
YWd Z e 'i[ dW j[eh_W W Wii_c [jh_W feb}j_YW [djh[ e i Ze_i f~bei5 ek
i[ Xk iYW Z [j[hc _dWh W Wj_l_ZWZ[ fhefh_Wc [dj[ Yh_WZehW Z[ii[i
felei dW Yedij_jk_yxe Ze c kdZe Zei X hW d Ye i Ye c e kc Zei
Ye c f ed [d j[i Z[ i[k f h~ f h_e c kdZe l_l_Ze& _ije z& Ye c e c Wjz'
h_W'fh_c W ^ _ij~h_YW fWhW W YkbjkhW YkbjkhWdj[ Zei Yeb[j_lei _dZ}'
][dWi( 9 i[]kdZW ef yxe fWh[Y['c [ W d_YW e f yxe  i[ e gk[ i[
Z[i[`W \Wp[h z Wdjhef ebe]_W _dZ}][dW( = ~Xl_e gk[ i[ feZ[c 
[ijkZWh e i }dZ_ei ieX ekjhWi f[hif[Yj_lWi5 W Wdjhef ebe]_W dxe
++0 = <M9J<G N AN = AJ G K <= ; 9 KLJG

j[c Z_h[_jei Z[ [nYbki_l_ZWZ[ ieXh[ [iiW ek gkWbgk[h ekjhW \hW'
yxe ZW^kc Wd_ZWZ[( G fheXb[c W i~ Ye c [yW gkWdZe i[ fh[j[dZ[
ikXij_jk _h ] beXWbc [d j[ W WXehZW][c Z_ij_dj_lW [ W W][dZW lWh_W'
ZW ZW [jdebe]_W f e h kcW Zekjh_dWc edeb}j_YWgk[ jec W e Ye d jW'
je _d j[hz jd _Ye Ye c e f[ZhW \_beie\Wb ZW Z_iY_fb_dW(

k B 6 2 5 6 7 B :4 ^ h ? :> D 6 B 6 D > m < ? 8 :4 2

9 Wbj[hdWj_lW z YbWhW fWhW c_c5 cWi [iiWdxe z& Yec Y[hj[pW&


W ef_d_xe Zec _dWdj[( 9 e Yedjhuh_e& [ij_c W'i[ gk[ W fh_dY_fWb
YWhWYj[h}ij_YW ZW Wdjhefebe]_W XhWi_b[_hW z& `kijWc [dj[& ikW f h[e'
YkfWyxe Yec W ieY_[ZWZ[ dWY_edWb $;hzf[Wk& +33/4 +.,+.-&
gk[ WlWb_pW W eXi[hl Wyxe Yec kcW bed]W b_ijW Z[ Wkjeh_ZWZ[i%(
F e YWie Zei [ijkZei _dZ}][dWi& _iie i_]d_\_YW gk[ deiiW Wdjhef e'
be]_W j[h_W i[ Z_ij_d]k_Ze feh dxe Z_iieY_Wh W _dl[ij_]Wyxe Zei
]hkfei jh_XW_i Ze Ye d j[nje dWY_edWb[c gk[[ijxe_di[h_Zei $;Wh'
Z eie Z[ Gb_l[_hW& +3224 +/.& [c ;hzf[Wk ^_& RXc&M +.-%( = ijWc e i
\WbWdZe& z YbWhe& ZW j[eh_W Ze YedjWje _dj[hzjd_Ye& gk[ `u i[ Z_ii[
i[h j^[ jhWZ[cWha e \ :hWp_b_Wd [j^debe]o $JWc ei& +33*W4 ,+%&
[ c [ic e W Yedjh_Xk_yxe j[~h_YW cW_i eh_]_dWb jhWp_ZW Wjz ^ e`[
f[bWWdjhefebe]_WXhWi_b[_hW $RWhkh& +3104 05l[hjWc Xzc H[_hWde&
+3324 + + 2 '+ + 3 %(
E Wi& [djh[ i[h W fh_dY_fWb YWhWYj[h}ij_YW [ i[h W Yedjh_Xk_yxe
j[~h_YW cW_i eh_]_dWb& lW_ kcW Y[hjW Z_ijwdY_W( G gk[ z YWhWYj[h_i'
j_YWc [dj[ XhWi_b[_he dW Wdjhefebe]_W XhWi_b[_hW feZ[ dxe i[h e
gk[ z Wdjhefebe]_YWc [dj[ cW_i eh_]_dWb& ek i[gk[h cW_i YWhWYj['
h_ij_YWc [dj[ Wdjhefeb~]_Ye( 9 \hWi[ Z[ ;hzf[Wk& ieXh[ W Wd jhef e'
be]_W XhWi_b[_hW [c ][hWb& z d[kjhW gkWdje W _iie5 `u W Z[ ;WhZeie
gk[h d_j_ZWc [dj[ c WhYWh kc fedje W \Wleh Z[ deiiW [jdebe]_W(
F e j['i[& [djh[jWdje& W [nWjW \ehc kbWyxe ZW i[]kdZW4 ei ]hkfei
jh_XW_i [ijxe _di[h_Zei de Yed j[nje ]PRX^]P[& Aije z& [b[i ixe _PacT
S^ R^]cTgc^ ZW ieY_[ZWZ[ dWY_edWb& _di[h_Zei $[dYWfikbWZei& Z_'
= L F G D G ? A9 : J 9 K AD = AJ 9 ++1

hxe ekjhei% Yec e [ijxe [c kc Ye d j[nje gk[ ei [d]beXW [ [nfb_'
YW( = c jheYW& fWhWW [jdebe]_Wgk[ Ye d Y[X[ ei }dZ_ei Yec e i_jkW'
Zei de : hWi_b& i[ Wb]e z fWhj[ Z[ Wb]kcW Ye_iW& i~ feZ[ i[h e
: hWi_b gk[ z fWhj[ ZWi ieY_[ZWZ[i _dZ}][dWi4 fWhj[& `kijWc [dj[&
Ze Yedj[nje ST[Pb& _ije z& Z[ bdP i_jkWyxe ^_ij~h_YW( I kWdZe i[
[ijkZW kcW ieY_[ZWZ[ _dZ}][dW& Yec [\[_je& z fh[Y_ie dxe i[ Z[_'
nWh _c fh[ii_edWh f[bWi [l_Z|dY_Wi ZW fh[i[dyW ZW ieY_[ZWZ[ Yebe'
d_pWZehW& c Wi Wfh[[dZ|'bW W fWhj_h Ze Yedj[nje _dZ}][dW [c gk[
[bW [iju _di[h_ZW [ gk[ W Z[j[hc _dW Ye c e jWb(
9 Ye d Y[f yxe gk[& de `kije Z_p[h Z[ H[_hWde& R^\_aTT]ST ei
}dZ_ei Ye c e fWhj[ z fWhj[& [bW fh~fh_W& Wdj[i Z[ kcW ieY_ebe]_W
feb}j_YW $de b_c_j[& WZc_d_ijhWj_lW% Ze :hWi_b gk[ ZW Wdjhefebe]_W
_dZ}][dW( 9 [nj[diW b_d^W Z[ _dl[ij_]Wyxe Z[h_lWZW Z[iiW Ye d Y[f '
yxe jhekn[ Wfehj[i f h[Y_eiei fWhW e [dj[dZ_c [dje Zei fheY[iiei
Z[ ik`[_yxe ZWi ieY_[ZWZ[i _dZ}][dWi f[bW ieY_[ZWZ[ _dlWiehW e
gk[ Wkc [djek& [c fWhj_YkbWh& deiiW Yec fh[[dixe Z[ijW bj_cW&
[dh_gk[Y[dZe W ^_ijeh_e]hW\_W [ W ieY_ebe]_W dWY_edW_i( H eh ekjhe
bWZe& ikWi Yedjh_Xk_y[i We Yed ^[Y_c [dje Wdjhefeb~]_Ye ZWi ie'
Y_[ZWZ[i _dZ}][dWi i_jkWZWi de fW}i [ij_l[hWc [ [ijxe& W c[k
`k}pe& Wb]e Wgkzc Ze gk[ ikW _c fehjwdY_W _Z[eb~]_YW dW WYWZ['
c_W dWY_edWb f[hc _j_h_W [if[hWh( Aiie z [if[Y_Wbc [dj[ fheXb[c uj_'
Ye [c l_ijW ZW Wif_hWyxe Z[iiW [jdebe]_W YWhWYj[h}ij_YW& c Wd_\[i'
jWZW feh Wb]kdi Z[ i[ki h[fh[i[djWdj[i WjkW_i& W i[ Yedij_jk_h [c
WXehZW][c [nYbki_lW [ [nYbkZ[dj[& W d_YW [f_ij[c eb~]_YW [ feb_'
j_YWc [dj[ Yehh[jW& Y^[]WZW fWhW Z[igkWb_\_YWh kcW l_ixe ikfeijW'
c [dj[ jhWZ_Y_edWb_ijW& Y[]W x h[Wb_ZWZ[ WlWiiWbWZehW ZW R^]bcadpo^
S^ ^QYTc^ }dZ_e f[be Z_ifei_j_le Yebed_Wb $[& feh i[k XhWye WYWZ|'
c _Ye& W [jdebe]_W Ybuii_YW%/(

/( ? eijWh_W Z[ WZl[hj_h gk[ dxe [ijek _dYbk_dZe J eX[hje ; WhZeie Z[ Gb_l[_hW
dW b_ijW Zei gk[ l|[c W [jdebe]_W Ze YedjWje Yec e W x]XRP WXehZW][c
WZc_ii}l[b fWhW W [jdebe]_W XhWi_b[_hW( 9 e Yedjhuh_e& ; WhZeie i[cfh[ c ei'
jhek bWh]k[pW Z[ l_ijWi [ Ykh_ei_ZWZ[ j[~h_YW( 9 bzc S Xbb^$ [c XehW [k j[d^W
Z_iYehZwdY_Wi Z[ \kdZe Yec e c eZe f[be gkWb jWdje < WhYo J_X[_he $Z[ gk[
''. = <M9J<G N AN = AJ G K <= ; 9 KLJG

= i jW c e i & W e g k [ f W h[ Y[ & Z_Wdj[ Z[ kc W Ye d jhW Z _y x e 


_hh[Zkj}l[b [djh[ ZkWi Yed Y[f y [i Ze e X `[je ZW [jdebe]_W& jxe
_hh[Zkj}l[b gkWdje Wi YedjhWZ_y[i _dj[hzjd_YWi \Wc eiWc [dj[ WdW'
b_iWZWi feh J eX[hje ;WhZeie( ; ec e d[ijWi& ^u e bWZe Zei }dZ_ei
[ ^u e bWZe Zei XhWdYei& [dj[dZW'i[4 e fedje Z[ l_ijW Zei _^e^b
X]StVT]Pb [ e fedje Z[ l_ijW Ze 9 bcPS^ ]PRX^]P[& = ii[i ixe ei Ze_i
WjhWjeh[i YedY[_jkW_i gk[ febWh_pWc W _Zz_W Z[ [jdebe]_W XhWi_b[_'
hW( $Mc fedje Z[ l_ijW& WZl_hjW'i[& dxe z kcW ef_d_xe& [ ck_je
c [dei kcWh[fh[i[djWyxefWhY_Wb Z[kcWh[Wb_ZWZ[_dj[hzjd_YW&
d e YWie ZW gkWb Wf[dWi e eXi[hlWZeh Y_[dj}\_Ye j[h_W kcW eXbo^
V [^QP[#-& = d jh[ ei Ze_i fedjei Z[ l_ijW dxe ^u c[Z_Wyxe feii}l[b&
fe_i i[ jhWjW Wgk_ Z[ kcW efei_yxe ^_[huhgk_YW& fWhW \WbWhcei
Ye c e < k c ed j& edZ[ e gk[ [iju [c Z_ifkjW z e bk]Wh Z[ lWbeh
YedY[_jkW_ Zec _dWdj[( $Fxe z gk[ dxe ^W`W kcW l_ixe ]beXWb&
f e hjWd je 5 z gk[ ^u SdPb1 YWZW f e d je Z[ l_ijW z f[h\[_jWc [dj[
]beXWb(% 9 gk[ijxe z W Z[ Z[Y_Z_h e gk[ z e Ye d j[n je Z[ gk[& [&
h[Y_fheYWc [dj[& gk[c [iju _di[h_Ze de Ye d j[n je Z[ gk[c(
= ii[ ZkWb_ice dxez&fehjWdje&e h[ikbjWZe f[hl[hie Z[kcW
feijkhW ZkWb_ijW [ h[ZkY_ed_ijW( = _dj_b Z_p[h gk[ ei [ijkZei Z[
Ye d jWje _dj[hzjd_Ye b[lWc [c YedjW $[if[hW'i[}% W l_ixe _dZ}][dW
fe_i e gk[ [iju [c `e ] e z W l_iWZW Ze [jd~be]e& W fWhj_h ZW gkWb
W l_ixe _dZ}][dW feZ[ ZWhWl[h Ye_iWi c k_je Z_l[hiWi( F xe WZ_Wd'

\WbWh[_ WZ_Wdj[% Ye c e J eX[hje ;WhZeiel_Wc ek l|[c e eX `[je ZW[jdebe]_W&


dxe c [fWiiWh_W f[_W YWX[yW c _d_c _pWhikWi Yedjh_Xk _y[i Z[Y_i_lWi W deiiW
Z_iY_fb_dW [ v YWkiW _dZ}][dW de :hWi_b( < WhYo \e_ e fh_dY_fWb h[ifediul[b
feh kc W c W_eh Ye diY_[dj_pWyxe ZWi YWcWZWi khXWdWi $[ ZWi [b_j[i Z_h_][d'
j[i% Ze fW}i gkWdje v i_jkWyxe _dZ}][dW5 ; WhZeie& feh ikW l[p& dxe i~
c eZ[hd_pek Wc fbei i[jeh[i ZW fhuj_YW [ ZW h[\b[nxe [jdeb~]_YWi& Z_\kdZ_d'
Ze kc _Z[Wb Z[ jhWXWb^e Y_[dj}\_Ye dW uh[W& Yec e \e_ e \kdZWZeh ZW f~i'
]hWZkWyxe [c Wdjhefebe]_W ieY_Wb de fW}i( E[k fheXb[c W z Yec W YWfjkhW
^[][c ed_pWdj[ gk[ i[ki ikY[iieh[i [ Z_iY}fkbei h[Wb_pWhWc ZW _Zz_W Z[
kcW [jdebe]_W XhWi_b[_hW& _dl[djWdZe kcW X e W jhWZ_yxe ' gk[& fWhWZenWb'
c [dj[& fh[j[dZ['i[ dxe'jhWZ_Y_edWb& [c efei_yxe We jhWZ_Y_edWb_ic e ZW
jhWZ_yxe Wb^[_W(
0( Ke X h[ W l_ixe ]beXWb& l[h Gb_l[_hW > k& +3224 /3 d(--(
= L F G D G ? A9 : J 9 K A D C A J9
++3

jWjWc Xzc Wh]kc [djWhgk[e YedjWje _dj[hzjd_Ye ][hWkcW[ijhk'


jkhW kd_\_YWZW $ek& gk[c iWX[& kc YWc fe i_jkWY_edWb% [c gk[
Wi _dij_jk_y[i Yebed_W_i ixe fWhj[ Ze c [YWd_ic e Z[ h[fheZkyxe
ZWi_dij_jk_y[i dWj_lWi( K[dxe ^uZkWb_ice& [djxe fehgk[ i[ \WbW
[c _dij_jk_y[i Ye be d _W_i [ _dij_jk_y[i dWj_lWi $G b_l[_hW > &
+3224 )(#4 GR ^u R^ ] cP c^ X] cTaqc] XR^$ q fh[Y_ie gk[ ^W`W Wb]e [c
YedjWje4 [ dWZW cW_i ikXijWdY_Wb_ijW [ dWjkhWb_pWdj[ gk[ W \}i_YW
_d]|dkW Ze Ye d jWje [ ZW \h_Yyxe & gk[ dxe c [b^ehW jWdje Wii_c
gkWdZe i[ W ikXij_jk_ f[bW c [ju\ehW _]kWbc [dj[ \}i_YW Ze YWc '
f e 1( E Wi i[& Ye c e f[die& ]o^ TgXbcT TbbT ^QYTc^ RWP\PS^ ~R^]cPc^
X]cTaqc]XR^Mz fehgk[dxe ^u ekjhe c eZe Z[YedjWhW^_ij~h_Wi[dxe
Ze f ed je Z[ l_ijWZ[kcW ZWi fWhj[i( F xe [n_ij[ e f ed je Z[ l_ijW
Z[ K_h_ki4 dxe ^u i_jkWyxe ^_ij~h_YW \ehW ZW Wj_l_ZWZ[ i_jkWdj[
Zei W][dj[i( G fheXb[c W& fehjWdje& Yec W ]hWdZ[ l[hj[dj[ ZW
[jdebe]_W YedjWjkWb_ijW dxe z& Ye c e D _c W ikf[ gk[ i[ ikf[&
gk[ [bW [ij[`W lebjWZW iec [dj[ fWhW Wi _dj[hWy[i Yec W ie Y_['
ZWZ[ dWY_ed Wb "RU& bd_aP#$ cWi i_c gk[ [bW Tbcl lebjWZW fWhW Wi
ieY_[ZWZ[i _dZ}][dWi P _PacXa Ze 9 bcPS^ dWY_edWb& fe_i z d[ii[
f~be gk[ [bW \_nek W f[hif[Yj_lW( F e b_c _j[& Wb_ui& feZ[h'i['_Wc 
Z_if[diWhWi ieY_[ZWZ[i _dZ}][dWi[ ikWi _dj[hWy[iYe c W ie Y_['
ZWZ[ dWY_edWb& \_YWdZe i~ Yec [ijW bj_cW [ ikWi Ye d ijhk y [i
ZWi ieY_[ZWZ[i _dZ}][dWi(
t _]kWbc [dj[ [gk_leYWZW kcWekjhW Wb[]Wyxe kikWb YedjhW W
[jdebe]_W dxe'YedjWjkWb_ijW4 W Z[ gk[ [bW ef[hWh_W Yec kcW Z_i'
j_dyxe [djh[ Wif[Yjei _dj[hdei [ [nj[hdei& fh_l_b[]_WdZe Wi Z_'
c [di[i _dj[hdWi Zei Yeb[j_lei _dZ}][dWi Z[l_Ze W kcW fW_nxe
f hz'Y_[dj}\_YW f[bW X]cTaX^aXSPST $Gb_l[_hW > & +3224 ,1%( 9gk_ jWbl[p
lWb^W W f[dW [nfb_YWh gk[ W f h[e Yk f Wyxe ZW [jd e be ]_W dxe'
YedjWjkWb_ijWYedj[c fehwd[W' c [b^eh Y^Wc u'bWWf[dWi Z[Wd jhe '
febe]_W_dZ}][dW' dxe z Yec Wi Z_c [di[i _dj[hdWi ZWl_ZWZei

1( G i Yh}j_Yei Ze c eZ[be dWjkhWb_pWZe Z[ ieY_[ZWZ[ dxe i[ fh_lWc Z[ c [ju'
\ehWi dWjkhWb_ijWi ' Wi c W_i [c c eZW WjkWbc [dj[ ixe ^_Zhukb_YWi4 \bknei&
Yehh[dj[i [jY(
+,* = <M9J<G N AN @ A J G K < @ ; 9 KLJG

felei _dZ}][dWi( = c fh_c [_he bk]Wh fehgk[& We Yedjhuh_e Ze gk[
fWh[Y[c Yh[h G b_l[_hW ek D_c W& i[ki fhWj_YWdj[i dxe Yedi_Z[hWc 
gk[ Wi Z_c[di[i TgcTa]Pb& jWb Yec e ixe Z[j[hc _dWZWi f[bei Z_'
l[hiei h[]_c[i ieY_eYeic eb~] _Yei _dZ}][dWi& i[`Wc W c [ic W Ye _'
iW gk [ W ie Y_[Z W Z [ d WY_e d Wb _iie i[h_W c k_jW f h[ ik d yxe 
[jdeY|djh_YW( = c i[]kdZe bk]Wh fehgk[& kcW l[p \_nWZW W f[hi'
f[Yj_lW de f~be _dZ}][dW& cdS^ qX]cTa]^ P T[T' _dYbki_l[ W ieY_[ZW'
Z[ [dlebl[dj[( H^SPb Wi h[bWy[i ixe _dj[hdWi& fe_i kcW ieY_[ZW'
Z[ dxe [n_ij[ Wdj[i [ \ehW ZWi h[bWy[i gk[ W Yedij_jk[c & e gk[
_dYbk_ ikWi h[bWy[i Yec e [nj[h_eh( EWi [iiWi h[bWy[i gk[ P
Yedij_jk[c i~ feZ[c i[h Wi h[bWy[i gk[ T[P Yedij_jk_( G R^]cPc^
X]cTaqc]XR^} & Z_ii[ kc Z[ii[i Wkjeh[i& z q(((B kc UP c^ R^]bcXcdcXe^&
gk[ fh[i_Z[ v fh~fh_W eh]Wd_pWyxe _dj[hdW [ We [ijWX[b[Y_c [dje
ZW _Z[dj_ZWZ[ Z[ kc ] hk f e zjd_Ye $^_& RXc&1 /25 ]h_\ei eh_]_dW_i%(
G fheXb[c W ziWX[h `dT\^ R^]bcXcdX$ fe_i dxe ^u \Wjei i[c Wb]kzc
gk[ ei \WyW( >Wjei Yedij_jkj_lei ixe \Wjei Yedij_jk}Zei2( < _p[h gk[
e \Wje _dj[hzjd_Ye _aTbXST v fh~fh_W eh]Wd_pWyxe _dj[hdW ' cWi
[djxe ^u kc _d j[hd e 8Z[ kc Yeb[j_le ^kc Wde z jec u'be Yec e
kc \Wje caP]bRT]ST]cT$ Yec e fh_dY}f_e YWkiWb ikf[h_eh [ [nj[h_eh W
kcW eh]Wd_pWyxe gk[ [b[ [nfb_YW cWi gk[ dxe e [nfb_YW $[ ck_je
c [deie Yec fh[[dZ[%( G fedje Z[l_ijW gk[ e Yedij_jk_& fehjWd'
je& [iju i_jkWZe U^aP ZW eh]Wd_pWyxe _dj[hdW Ze ]hkfe4 e \Wje
Yedij_jkj_le ZW eh]Wd_pWyxe _dZ}][dW dxe z Yedij_jk}Ze feh [bW(
9 Yh}j_YW v ikfeijW |d\Wi[ Ybuii_YW dWi Z_c [di[i _dj[hdWi
ZWi ieY_[ZWZ[i _dZ}][dWi Z[h_lW Wii_c Z[ kc W Ye d Y[f yxe gk[
Yedl[hj[ e \Wje ZW Zec _dWyxe feb}j_YW [c fh_dY}f_e Z[ ]el[hde
edjeb~]_Ye( G _dj[h_eh z fh[i_Z_Zef[be [nj[h_eh[ [ij[ bj_c e z
l_ije Ye c e Pdc^R^]bcXcdtS^& = d gk WdjeWWdjhefebe]_W_dZ}][dW jec W
e [nj[h_eh[e _dj[h_eh Yec e Z_c [di[i i_ckbjWd[Wc [dj[ Ye d i'

2( ; ec e Z_h_W :WY^[bWhZ& [TbU P X[bb^])UPX[b ' Wjz c [ic e ei \Wjei Yedij_jkj_lei(
= [b[i dxe ixe \[_jei i~ f[be WdWb_ijW& cWi jWc Xzc f[bei W][dj[i gk[ [b[i
\Wp[c ( G k i[hu gk[ ei fWhj_Zuh_ei ZW WXehZW][c fheY[iikWb_ijW Ze Ye djW'
je WYh[Z_jWc Yc \Wjei i[c \Wp[Zeh[i [ [c fheY[iiei i[c ik`[_je8
+_L F G A( G ? +9 : J 9 K A D = A J 9 +,+

j_jk}ZWi feh kc fheY[iie X]StVT]P Z[ Yedij_jk_yxe gk[ dxe j[c
d[c Z[djhe d[c \ehW Wd j[h_eh Yec e [b[ z W [iiW Z_ij_dyxe W
gk[ T[T fh[i_Z[ [& fehjWdje& [nj[h_eh W i_ c [ic e & W ieY_ebe]_W
feb_j_Y_ijW Ze Ye d jWje _dj[hzjd_Ye& We jec Wh P\Q^b Ye c e Z_c [d'
i[i Z[ kc Z_ifei_j_le Yebed_Wb gk[ [d]beXW Ze [nj[h_eh W h[Wb_'
ZWZ[_dZ}][dW&l|'i[ \ehyWZW W YedjhW'h[_\_YWh de fbWde YedY[_jkW_
kcW Z_c[dixe ikXehZ_dWZW Ze _d j[hd e ( $K~ WYh[Z_jW [c Z_c [d'
i[i _dj[hdWi gk[c dxe Wi b[lW W izh_e& f ehjWdje5 ek l_Y['l[hiW(%
>_dWbc [dj[&feZ[ X[c i[hgk[ e \Wje _dj[hzjd_Ye fh[i_ZW veh]W'
d_pWyxe Z[ kc ]hkfe zjd _Ye 5 cWi d[c jeZW ieY_[ZWZ[ _dZ}][dW
z kc ]hkfe zjd_Ye& d[c jeZe ]hkfe zjd _Ye z e j[c fe jeZe kc
]hkfe zjd_Ye& [ d[d^kc ] hk f e zjd _Ye z Wf[dWi kc ]hkfe zjd_Ye(
9 h[Zkyxe Zei c kbj_\ehc [i [ ckbj_'i_jkWZei Yeb[j_lei _dZ}][dWi
v i_jkWyxe kd_\ehc [ Z[ ]hkfe zjd _Ye & jehdWZW ]^a\P S^ ^QYTc^
Tc]^[uVXR^& z kcW ZWi Yedi[g|dY_Wi Z[ i[ jec Wh TbbT \Wje Yedij_jk'
j_le fWhj_YkbWh& gk[ z e \Wje _dj[hzjd_Ye& Ye c e i[dZe ^ \Wje Ye d i'
j_jkj_le ][hWb4 W aPo^$ [c jeZei ei i[dj_Zei ZW fWbWlhW& ZW [n_i'
j|dY_W ieY_Wb Z[ jW_i Yeb[j_lei( = e YedjWje _dj[hzjd_Ye WYWXW Wi'
i_c l _hW d Z e & f WhW k iWhc e i kc W [n f h[ iix e YW hW v [ iYe bW 
YedjWjkWb_ijW& kc eXijuYkbe [f _ij[c eb~]_Ye(
9e Yh_j_YWh W [jdebe]_W Ybuii_YW feh fh_l_b[]_Wh e _dj[h_eh
Zei Yeb[j_lei _dZ}][dWi& Gb_l[_hW > [ D_cW fWh[Y[c & [c ikcW&
\Wp[h kcW Yed\kixe [djh[ kcW \TcPUtbXRP SP X]cTaX^aXSPST [ kcW
^]c^[^VXP SPb aT[PpwTbX]cTa]Pb& = ijW bj_cW YWhWYj[h_pW luh_Wi WXehZW'
][di Wdjhefeb~]_YWi Wdj_'[c f_h_ijWi& dxe Z[l[dZe dWZW& Z_]W'i[
Z[ fWiiW][c& vZkWb_ZWZ[ ieY_[ZWZ[ _dZ}][dW)ieY_[ZWZ[ Wb~][dW3(

3( N[h& feh [n[c fbe& e Yec [djuh_e Z[ 9( ? [bb $+33/% ie Xh[ HWTVT]STa^ U[WTVXUc
$KjhWj^[hd& +322%& kc Zei b_lhei Z[ c W_eh _c fWYje ieXh[ W Wdjhefebe]_W
Yedj[c fehwd[W( = iiW edjebe]_W ZWi h[bWy[i _dj[hdWi feZ[ i[h YbWii_\_YWZW
Z[ _Z[Wb_ijW Yc ef ei_yxe v Ye dY[f yxe [c f_h_ijW ZWi h[bWy[i [nj[hdWi&
Ye c e \Wp ? [bb5 c Wi e c Whn_ic e jWc Xzc `u \e_ Wii_c [begk[dj[c [dj[
_dj[hfh[jWZe $G_bc Wd +310& YWf( -4 L ^ [ f^_beief^o e \ _dj[hdWb h[bWj_edi%(
HWhW kc Xec Z[i[dlebl_c [dje \_bei~\_Ye Z[ijW fei_yxe& l[h ?( K_c edZed
$+30.%(
+,, A _< M 9 J < G N AN @ + J G K < C ; 9 K L J G

; ec e [iiW \_beie\_W ZWi h[bWy[i _dj[hdWi dxe i[ Yed\kdZ[& `k ijW'


c [dj[&Yec d[d^kc W\WdjWicuj_YWikXijWdY_Wb_ijWZW_dj[h_eh_ZWZ[&
feZ['i[ jWdje Z_p[h gk[jkZe z _dj[hdevieY_[ZWZ[ _dZ}][dW[ijk'
ZWZW& _dYbki_l[ W ieY_[ZWZ[ Yebed_Wb& Ye c e Z_p[h gk[ cdS^ [WT q
TgcTa]^& _dYbki_l[ Wi \edj[i dWj_lWi Z[ _dij_jk_yxe Yeic eb~]_YW Ze
b^RXdb+*( F W l[hZWZ[& jWb _cW]_duh_e ZW _dj[h_eh_ZWZ[ Wkj~Yjed[ fW'
h[Y[ f[hi_ij_h fh_dY_fWbc [dj[ de i[_e ZW j[eh_W Ze YedjWje& edZ[
[b[ \Wp Wi l[p[i Z[ [ifWdjWb^e gk[ i[ fh[Y_iW [nehY_pWh Yec e
fh[bZ_e W kcW Wd[nWyxe Z_iYkhi_lW ZWi ieY_[ZWZ[i dWj_lWi f[bWi
Z_c [di[i& W]ehW i_c& X]cTa]PbZW ieY_[ZWZ[ dWY_edWb4 fe_i Wf[dWi
[ijW& dW c[Z_ZW [c gk[ i[ [dYedjhW kd_\_YWZW [ h[fh[i[djWZW feh
kc = ijWZ e& [n_][ [ [ijWX[b[Y[ kcW l[hZWZ[_hW _dj[h_eh_ZWZ[ c ['
jW\}i_YW $< [b[kp[ " ? kWjjWh_& +32*4 ../%( = feh \WbWh [c c _jei Z[
_dj[h_eh_ZWZ[&h[YehZ['i[gk[dxe \ehWcfhefh_Wc[dj[ei [jd~be]ei
Ybuii_Yei gk[ _dl[djWhWc [iiW YedjhWZ_yxe [c j[hc ei& W d eyxe Z[
)R^[^]XP[Xb\^ X]cTa]^& d[c gk[ W Wfb_YWhWc Wei [ijkZei Z[ \h_Yyxe
_dj[hzjd_YW(

2 :> F 6 > ^ h ? 5 2 D B 2 5 :^ h ?

EWi h[je c [c e i W h[fh[i[djWyxe ZkWb_ijW ZW [jdebe]_W X hW '


i_b[_hW W fWhj_h Z[ kcW l[hixe We c [ic e j[c fe cW_i [nfb}Y_jW [
c [de i feb[c _pWdj[( 9 bY_ZW J Wc ei& [c kc Whj_]e i_]d_\}YWj_lW'

+*& N[h& feh [n[cfbe& Wi Yedi_Z[hWy[i Z[ N_l[_hei Z[ ;Wijhe $+320% ieXh[ ei
9hWm[jz Yec e ^WX_jWdZe kcW ieY_[ZWZ[ i[c _dj[h_eh& [ jeZe e Tg cT] b^ 
Wh]kc [dje Wb_ [ Wb^kh[i jXS&$ +33-X&Y5 +330Y% [bWXehWZe ieXh[ ei lWbeh[i
Yedij_jkj_lei ZW Wbj[h_ZWZ[ dWi ieY_ebe]_Wi WcWpd_YWi( K[h_W fhelW Z[ _]de'
hwdY_W ek Z[ c u'\z WiieY_Wh W Wdjhefebe]_W _dZ}][dW ikb'Wc[h_YWdW Zei Wdei
2 * [c Z_Wdj[ W gkWbgk[h_cW]_duh_e ZW _dj[h_eh_ZWZ[& l_ije gk[ [bW i[ Yedij_'
jk_k `kijWc[dj[ [c hkfjkhW Yec [b[& [ Z[ kc c eZe gk[ dWZW Z[l[ v_dif_hW'
yxe \kdY_edWb_ijW ZWi j[eh_Wi Ze YedjWje _c Yhzjd_Ye $l[h N_l[_hei Z[ ;Wijhe&
+33,4 +3+ '+ 3 , %( = &i[Y^[]k[_Wef ehWXehZW][di[nj[hdWb_ijWi [}dj[hdWb}ijWi
ZW [jdebe]_W ikb'Wc[h_YWdW $+33/W4 +*%& \e_ fWhW h[`[_jWh WcXWi(
A L F * + (* ? A 9 : J 9 K A+ (C + J 9 +,-

c [dj[ _dj_jkbWZe = j^ d e be ] o : hWp_b_Wd ijob[& Wfh[i[djW W kcW


WkZ_|dY_Wdehj['Wc [h_YWdWWi Yedjh_Xk_y[i XhWi_b[_hWi v[jdebe]_W&
Z[ijWYWdZe ZkWi f[hif[Yj_lWi $+3 3 * W 4 +.% _d \bk[dj[i [c d e i'
iW WYWZ[c _W( = _c f ehjWd j[ h[]_ijhWh gk[ 9( J Wc ei dxe l| Wi
ZkWi f[hif[Yj_lWi Ye c e ef eijWi& cWi Wf[dWi Ye c e Z_ij_djWi5 [&
Z[ \Wje& W fh~fh_W WkjehW Z[k Ye d jh_X k _y [i _c fehjWdj[i fWhW
Wc XWi Wi b_d ^ W i (
9 fh_c[_hW f[hif[Yj_lW h[fh[i[djW&Va^bb^ \^S^$ e gk[ lWcei
Wgk_ Y^WcWdZe Z[ [jdebe]_W Ybuii_YW( 9_dZW gk[ Z[l[dZe Wb]e
Wei jhWXWb^ei f_ed[_hei Z[ F _c k[dZW`k ek :WbZki& Z_p 9bY_ZW
J Wc ei& [bW Z[h_lWh_W Z_h[jWc [dj[ Zei [ijkZei ieXh[ ei feleiB| &
h[Wb_pWZei de wc X_je Ze @ WhlWhZ';[djhWb :hWp} H he`[Yj& Ye e hZ ['
dWZe feh <( E WoXkho'D[m_i& gk[ h[kd_k gkWjhe [jd~]hW\ei Wc ['
h_YWdei $B( DWl[&B( : Wc X[h][h& L( L k hd[h [B( ;( ; heYa[h% [ Ze_i
XhWi_b[_hei $J( < WE WjjW [B( ;( E YbWjj_%( 9 WkjehWl| dWi f[igk_iWi
Z[ii[]hkfe& Yk`e f_Ye Z[ Wj_l_ZWZ[ i[Z[k de \_dWb Zei Wdei 0 * +,&
W eh_][c Z[ kcW j[c uj_YW Z[fe_i Z[i[dlebl_ZW feh f[igk_iWZe'
h[i Yec e E ( ; Whd[_he ZW ;kd^W& 9( K[[][h [ = ( N _l[_hei Z[
; Wijhe ieXh[ Wi Ye d Y[f y [i Z[ f[iieW [ Z[ YehfehWb_ZWZ[ f h~ '
fh_Wi vi ieY_eYeic ebe]_Wi _dZ}][dWi( = bW _dZ_YW Xh[l[c [dj[ W Y e '
d[nxe Z[iiW b_d^W Z[ _dl[ij_]Wyxe Yec Wb]kcWi gk[ij[i j[~h_YWi
Y$W [#feYW& dejWZWc [dj[ Yec e Ye di[d ie [ijWX[b[Y_Ze de ; e d '
]h[iie Z[ 9 c [h_YWd_ijWi Z[ +310 $G l[h_d] C Wf bWd& eh](& +311%

++( ; ec e \e_ e YWie Z[ c k_jei Wdjhef~be]ei Z[ ikW Ye e hj[ ][hWY_edWb& _d\bk[d'
Y_WZei f[be c eZ[be YWhZei_Wde ZW \h_Yyxe cWi YTk[ j_l[hWc kcW \ehc Wyxe
Ybuii_YW d e [nj[h_e h $9bY_ZW JWc ei& J( <WE WjjW% ek gk[ i_c fb[ic [dj[
[hWc Xedi [jd~]hW\ei( G Whj_]e YbY 9bY_ZW J Wc ei dxe fh[j[dZ[ [nWkh_h W
fheZkyxe [jdeb~]_YW& [ i[k kie _bkijhWj_le ZWi ZkWi b_d^Wi Z[ f[igk_iW
Wf~_W kc Y[hje dc [he Z[ j[i[i ikXijWdj_lWi Z[ gk[ jhWjWh[c ei c W_i WZ_'
Wdj[( ; _je e Whj_]e dW fW]_dWyxe ZW [Z_yxe XhWi_b[_hW $[c _d]b|i% WfWh[Y_ZW
dW Kzh_[ 9 djhefebe]_W ZW M d : 5 dxe j[d^e Yec _]e W l[hixe fkXb_YWZW dW
7d[cdaP[5]cWa^_^[^Vh$ d e c [ic e Wde(
+,( 9 fkXb_YWyxe Yed`kdjW Zei h[ikbjWZei Ze @ WhlWhZ';[djhWb : hWp_b H he`[Yj
Z[k'i[ Wf[dWi [c +313 $EWoXkho'D[m_i& eh](& +313%(
+,. A < M 9 J < G N b N A _ b J G K < = ; 9 K L J G

ie X h[ W d[Y[ii_ZWZ[ Z[ i[ XkiYWh kcW delW b_d]kW][c fWhW Z[i'
Yh[l[h Wi ieY_ebe]_Wi Wc Wpd_YWi( 9bY_ZW JWc ei [leYW& f e h \_c&
ei dkc [heiei Z[iZeXhWc [djei Yedj[c fehwd[ei Z[iiWf[hif[Yj_'
lW[c fb[dW [nfWdixe& ZW Whj[ We h_jkWb& Ze fWh[dj[iYe We YWd_XW'
b_ic e& Ze Ye hf e v Yeic ebe]_W $JWc ei& +33*W4 +.+0%(
9 i[]kdZW f[hif[Yj_lW z _bkijhWZW [nYbki_lWc[dj[ feh dec [i
dWY_edW_i& [ h[Y[X[ cW_eh Wj[dyxe ZW WkjehW4 jhWjW'i[ ZW jhWZ_yxe
YedjWjkWb}ijW $6^_& RXc&M +0,,%( 9( JWc ei Yec [yW feh ikXb_d^Wh W
fh[eYkfWyxe Z[iZ[ Y[Ze cWd_\[ijWZW f[bW [jdebe]_W XhWi_b[_hW [c
ZeYkc [djWh ei c [YWd_ic ei Z[ Zec_dWyxe zjd_YW [ W jhWdi\ehc W'
yxe ZWi ieY_[ZWZ[i_dZ}][dWi \hec i[b\'ik\\_Y_[djkd_ji je ^[bfb[ii
Wff[dZW][i e \ j^[ dWj_edWb fem[hi ( 9 WkjehW ceijhW Yec e [iiW
fh[eYkfWyxe dWY_edWb $gk[ [bW YedjhWijW Yec W [jde]hW\_W Ze
h[iYWbZe fh~fh_W ZW Wdjhefebe]_W _dZ}][dW dehj['Wc[h_YWdW% `u i[
f[hY[X_W dWi f[igk_iWi ieXh[ WYkbjkhWyxe _d_Y_WZWi dWi ZzYWZWi Z[
. * '/ * [c Kxe HWkbe( 9 WXehZW][c WYkbjkhWj_lW i[h_W h[\ehckbWZW
f[bWi \_]khWi'Y^Wl[ ZW [jdebe]_W XhWi_b[_hW ZWi ZkWi ZzYWZWi i['
]k_dj[i& <WhYo J_X[_he [ J( ;WhZeie Z[ Gb_l[_hW& Wc Xei []h[iiei
Ze c[_e WYWZ|c_Ye fWkb_ijWde& cWi gk[ _hxe jhWdi\[h_h fWhW e J_e
Z[BWd[_he e Y[djhe Z[]hWl_ZWZ[ ZWZ_iY_fb_dW( 9bY_ZW JWc ei ik]['
h[ gk[ W cWha[Zbo dWj_edWb_ij f^Wi[ e \ :hWp_b_Wd ^_ijeho [c gk[
i[ Z[k W \ehc Wyxe Z[ii[i Wkjeh[i _d\bk[dY_ek ei hkc ei gk[ [b[i
_cfh_c_hWcv[jdebe]_W(9ii_c& < WhYoJ_X[_he j[h_Wl_dZefeb_j_pWh&
[c luh_ei i[dj_Zei& W fheXb[c uj_YW \ehc Wb_ijW ZW WYkbjkhWyxe& Z['
dkdY_WdZe e [jdeY}Z_e gk[ i[ [iYedZ_W ieX [ii[ h~jkbe d[kjhe&
_di[h_dZe'e de gkWZhe ZW [nfWdixe Z_\[h[dY_Wb ZW \hedj[_hW[Ye d '
c_YW dWY_edWb [ fh[l[dZe W [nj_dyxe ieY_eYkbjkhWbZei felei _dZ}'
][dWi& [c kc b_lhe Z[ [dehc [ _c fWYje "Cb t]SX^b T P RXeX[XiPpo^#&
9 Yh[iY[dj['i[W_iiekc[d]W`Wc [djeWj_le de K[hl_ye Z[Hhej[yxe
Wei}dZ_ei&edZ[< WhYoJ_X[_he _h_Wi[ Z[\_d_hYec e Yedj_dkWZehZW
eXhW Z[ J edZ ed [ \ehc kbWh kcW j[eh_W ]el[hdWc [djWb_ijW Ze
_dZ_][d_ic e& Z[ ]hWdZ[ _d\bk|dY_W ieXh[ W fheXb[cuj_YW bWj_de'
Wc[h_YWdW Z[ c [ic e dec[( J eX[hje ;WhZeie& feh ikWl[p&l_h_W W
@ L F G D G ; A 9 : J 9 K @ ( CdJ9 +,/

jge h]j [ge g hYjY\a_e Y Y[mdlmjY\ng Yaf\Y kmZk[jalg hgj < Yj[q
JaZ]ajg $bYflg Y im]e ljYZYd`gm fg KHA%( AfkhajY\g fY fg{zg \]
kalmY{zg [gdgfaYd& ]pljY\Y \Y kg[agdg_aY Y^ja[YfaklY \] :YdYf\a]j&
;Yj\gkg \] Gdan]ajY \]kdg[gm g ^g[g YfYdla[g \Y [mdlmjY hYjY Yk
j]dY{]k kg[aYak& Yg hjghgj g [gf[]alg \] ^ja[{zg afl]j|lfa[Y( K]
< Yj[q J aZ]ajg hgdalargm Y Y[mdlmjY{zg& ; Yj\gkg \] G dan]ajY Y
kg[agdg_argm& dYf{Yf\g e zg \] me Y hYd]lY ][d|la[Y\] j]^]j~f[aYk&
\g e Yjpake g x ]lfg[a~f[aY& \g ]kljmlmjYdake g x ^]fge ]fgdg_aY(
E Yak lYj\]& ]d] ajaY e a_jYj \Y hjgZd]e wla[Y \Y ^ja[{zg hYjY Y \Y
a\]fla\Y\]& ] \]hgak hYjY Y \Y ]lfa[a\Y\] ]e me h]j[mjkg
j]h]la\ghgjnwjagk \] k]mk \ak[hmdgk& k]e YZYf\gfYjYim]klzg
_]jYd \g[gflYlgafl]j|lfa[g+-(
; ge g Z]e \ ar 9 a[ a\ Y J Ye g k& ; Yj\ g kg \] G dan ] ajY k
af^dm]f[] gf : jYradaYf Yfl`jghgdg_q [Yf f g lZ]gn]j]e h`Ykar]\
$h( ,,%( = e ZgjYl]f`Y la\g&[ge g k]m Yfl][]kkgj& me Y]phj]kkanY
hYjla[ahY{zg fg [Ye hg\g af\a_]fake gdYlafg'Ye ]ja[Yfg&lge Yf
\g Ykk]flg ]e gj_Yfake gk afl]jfY[agfYak ] ]k[j]n]f\g l]plgk
hjg_jYe wla[gk kgZj]Y im]klzg af\_]f Y& Yaf^dm~f [aY \] ; Yj\g
kg \] G dan]ajY kgZj] Y Yfljghgdg_aY \]m'k] ]kk]f[aYde ]fl] fg
hdYfgmfan]jkalwjag( > mf\Y\gj] [gf\mlgj\]afklalma{]k&j]^]j~f
[aYafl]d][lmYd []fljYd\]h]dge ]fgk\mYk_]jY{]k\]Yfljgh dg
_gk& ^ga _jY{Yk xkmY Ylana\Y\] im] g l]e Y \g [gflYlg afl]j|lfa[g

o Y k \ ] ^af al] dq ] k lY Z dak ` ] \ Yk Y ljY \ ] e Y jc g ^ : j Y r adaY f ] l` f g dg _ q ( > g j


l` ] Z ] k l h Y j l g ^ l` j] ] \ ] [ Y \ ] k & e Y f q k lm \ ] f lk g ^ af \ a_ ] f g m k k g [ a] \ ] k ` Yn ] 
Z ] ] f k lae m dY l] \ Z q ; Y j \ g k g \ ] G dan ] ajY Yf \ ` Yn ] lYc ]f lg l` ] ^a]d\ g f ] g j
Y f g l` ] j n ] j k ag f g ^ ` ak e g \ ] d g ^ af l] j] l` f a[ ^ja[ lag f $hh ( , + ' , , % (

G ]kladg Z jYkad]ajg \] ]lf g dg _aY \] im] ^YdY g Yjla_ g |&
h g jlYflg&Ykkg [aY\gh]dYYmlgjYY ]kkYk]_mf\Yh]jkh][lanY4 ljaflY

+-( = e km Y h jg \ m {zg e Yak j] []f l] kg Z j] Yk Yf ljg h g dg _aYk h ]ja^|ja[Yk& ; Y j\ g
kg \ ] G dan]ajY [g f laf m Y \ ][] jlg e g\g l]e YlarYf \ g Yim ]klzg \g [g f lY lg &
k im ] Y _ g jY f zg e Yak fg hdYfg \gk f \ ag k& ] kae \gk Yf ljg h dg _g k(
+,0 d a < M 9 J < G N d N A d J G K <C ; 9 K L J G

Yfgk \] [gf lYlg af l]l|lf a[g lg jfYjYe g l]eY Y f g kkY e Yj[Y
j]_akljY\ Y( I m] e Yj[g m& Ydawk& e Yak i m ] Y ]lf g dg _aY h jg h jaY
e ]f l] \alY4 [ge g e g kljY 9 d[a\Y J Ye gk& Y im]klzg \g [gflYlg
dg _ g k] Yjla[mdgm x im]klzg \Y ^jg f l]ajY [ \g [Ye h ]kaf Ylg &
]klYf\g fY gja_]e \Y daf ` Y \] ]klm\gk jm jYak \ ]k]f ng dna\ Y fg
E mk]m F Y[ag fYd ] Yd`mj]k( ;ge ]^]alg& Y[j]k[]flg& Ykkae [ge g
Y kg [ag dg _aY\g [g f lYlg Zm k[YjYaf kljm e ]f lg k \] [ge hj]]fkzg
] \]]ph da[Y{zg \Y j]Yda\ Y\ ]ljaZYd&n aklY fzg e Yak ]eka & e Yk ]e
j]dY{zg x kg [a]\ Y\ ] ]f n g dn]f l] $; Yj\gkg \] G dan]ajY& +3014
+21%& Y kg [agdg_aY \g : jYkad jm jYd Y ]dYYkkg [aY\ Y ajaY[jala[Yj&]e
l]je gk e m alg k]e ]d`Yfl]k& Yk YZgj\Y_]fk [m dlm jYdaklYk \gk ]k
lm\gk \] [g e mf a\Y\] hjg \ mra\g k fYk \|[Y\Yk Yf l]jagj]k4 ]kl]k
\ ]k\ ]f ` YjaYe Y ` akl jaY& fzg n]jaYe Y j]Yda\Y\] [ge g h jg []k
kg & akg dYjaYe Y [ge mfa\Y\] \g [g fl]plg gm kakl]e Y h g dla[g '
][g f e a[g e Yak Ye hdg ] l[ (+.(
; g e ]f l]e g k Y Yh j]k]f lY{zg \Yk \mYk h ]jkh ][lan Yk hgj
9 d[a\ Y J Ye gk( G Z k]jn ]'k]& \] kY\Y& g [Yjwl]j f g lYn]de ]f l]
\ ]k]i m adaZ jY\ g \gk j]kh][lang k l]jfwjagk4 \] me dY\g& g [gf lYlg 
afl]j|lf a[g 5 \] gmljg& Y h ]kkg Y]Y [g jh g jYda\Y\]& e Yk lYe Z|e g
h Yj]f l]k[g &Y g j_Yf arY{zg kg [ag h g dla[Y&gp Ye Yf ake g &Y e alg dg
_aY& g jalm Y d((( ]& Y[j]k[]f l]'k]& g [gflYlg afl]j|lfa[g( F Y n ]j
\Y\]& g \ak[mjkg l]ja[g kgZj]g [gflYlg& fgk l]je gk]e im]]d]
^ga Yjla[m dY\ g h]dY ]k[g dY im] nYe gk [`Ye Yf \g hgj ]kk] fge ]&
fzg [`]_g m Y [g f ljaZ maj ka_f a^a[YlanYe ]f l] h YjY Y [g e h j]]fkzg
\gk ^]fe ]fgk ] \ ae ]f k ]k ]klm\Y\gk h ]dY g m ljY ] lf g dg _ aY+/(

+.( E Yk& Ykkae [g e g Yd_m e Yk \ Yk e g f g _jY^aYk ]lf g _ jw^a[ Yk j]km dlYf l]k \Y ] f
lzg f gnY h ]jkh ][lan Y ^ja[[ag f aklY ] kalm Y[ag f Yd k] \ ]kYlm YdarYjYe e Yak jY h a
\ Ye ]f l] im ] g k ]klm\g k af kh ajY\ g k fYk YZg j\Y_]fk [dwkka[Y k& Ykkae lYe
Z|e gk ]klm \ g k\ ] [g e m f a\ Y\ ]\ Yk \|[Y\ Yk \] .* ] /*& [g e lg \ g k gk k]m k
\]^]alg k& [g f laf m Ye Y n Yd]j Y h ]f Y k]j da\gk(
+/( ; ge g\ ar G jlf ]j\g kYf wdg _g k]kljYf_]ajg k\g[g f lYlmYdake g 4 L ` ] Y[[gm flk
h jg \ m []\ ^jg e km[` Y h ]jkh ][lan ] Yj] g ^l]f i m al] m f kYlak^Y[lg jq af l]je k
g ^ ljY\ alag f YdY f l` jg h g dg _ a[Y d[g f []jf k4 l`]Y[lm Yd g j_ Yf akYlag f Yf \ [m dlm j]
g ^ l`] kg [a]lq af i m ]klag f $+32.4 +.-%(
CL F G B (G ? A 9 : J 9 KM (C AJ9 +,1

= klY& ]e ljg[Y& n]ag Y af [g jh g jYj g l]e Y \g [gflYlg ]e kmY


Y_]f\Y& Yh jg ^m f \ Yf \ g me Y gja]flY{zg \] im] bw k] h g\aYe n]j
kafYak \ ]k\ ] g af [ag \gk Yfgk 1*(
F gl]'k] lYe Z|e im] g ]kim]e Y \] 9( JYe gk& Yg hjgb]lYj
l]e Yla[Ye ]fl] Y [akzg im] ]nalYe gk YZ gj\Yj& hjg[]\] Y meY
j]\m{zg \] me ]kim]e Y ljahYjlal] ljY\a[agfYde ]fl] mladarY\g fgk
kgZj]ngk \Y ]lfgdg_aY ZjYkad]ajY( J ]^ajg'e ] x [dYkka^a[Y{zg& hjg
hgklYhgj>dgj]klYf>]jfYf\]k]k]_ma\Yhgjnwjagk[ge ]flY\gj]k&
im]af\]pYnY Yk h]kimakYk ]lfdg_a[Yk kgZ Yk jmZja[Yk4 gj_Yf arY
{zg kg[aYd ] h g dla[Y5 j]da_azg ] e algdg_aY5 ] e m\Yf{Y [m dlmjYd
gm kg [aYd $\]hgak ^ja[{zg afl[j|lfa[Y ]]lfa[a\Y\]% +0( F gYjjYfbg
\] 9 d[a\Y JYe gk& gk \gak hjae ]ajgk l]e Yk ]klzg [gfla\gk \]fljg
\Y hjae ]ajY h]jkh][lanY( Akkg [gjj]khgf\]& Y e ]m n]j& YYd_g j]Yd4
Y \|[Y\Y \] 1* nam jmaj Y ZYjj]ajY ]flj] kg[a]\Y\] ] [m dlm jY&
afklalma{zg [ j]hj]k]flY{zg& im] bmkla^a[YnY Y \a^]j]f[aY{zg ]f
lj] Yim]d]k l]e Yk $G n]jaf_ C YhdYf& +3115 N an]ajgk \] ;Ykljg&
+3205 Jana}j[& +33-%( G ^ae \]kkYk \aklaf{]k ljY\a[agfYak& im]
hg\]e k]j da\Yk ]e k]fla\g lYflg ^mf[agfYdaklY imYflg e YjpaklY&
\]n]'k]x af^dm]f[aY^mf\Ye ]flYd\] me Y ^a_mjYim]g l]plg\] 9(
J Ye gkke ]f[agfY\]e g\ge malgYdmkang(= klgm'e ]j]^]jaf\g&
fYlmjYde ]fl]& Y D|na'KljYmkk& [mbY Yfljghgdg_aY laf`Y[ge g ljY{g
\aklaflangl`]]jY\a[Ylagfg ^l`]< mjc`]ae aYf\aklaf[lagfZ]lo]]f
l`]kg[aYd ZYk] Yf\ l`] [mdlmjYd j]^d][lagf g ^ al $G jlf]j& +32.4
+-1%( 9hj]k]f{Y\g]kljmlmjYdake gfY]lfgdg_aYYe ]ja[YfaklYk]jw
[ge ]flY\Y Y\aYfl](
< ] k]m dY\g& Y ]k[g dY \g [gflYlg ]fkYagm Yd_mfk hYkkgk
fg k]fla\g \] Yjla[ m dYj gk l]e Yk \Y g j_Yf arY{zg kg[aYd ] \Y
e m\Yf{Y( E Yk ]dY g ^]r Yg hj]{g \] me Y ]pY[]jZ Y{zg \Yim]dY

+0( >]jfYf \]k S+3/0'+3/1U +31/4 +..kk(5 : Yd\mk +3024 ,+5 K [` Y\ ]f & +3104 2'35
E ]dYlla& +32-4 - / '. / ( G mljg k [g e ]f lwjag k e g \ a^a[YjYe da_ ]ajYe ] f l] g ] k
im]e Y ljah Yjlal] &af ljg \ m raf \ g gk l]e Yk \Yk j]dY{ ]k [ge g Ye Z a] f l] ] gk
]klm\ g k \ ] Yjl] ] l][f g dg _aY e Yl]jaYd $K]]_]j " N an]ajg k \ ] ; Ykljg& +3115
E ]dYlla& +32,%(
+,2 @< M 9 J < G N A N Av J G K < aa ; 9 K L J G

\ aklaf {zg ]flj] g kg [aYd ]g [m dlm jYdfg afl]j]kk]& | [dYjg& \g
h jae ]alg [gf []algim] bw `YnaY ka\g ]jjY\ a[Y\ Y h]dg ]kljm lm jY'
dake g( = dY j]n]dYnY [ge akkg kmY \ ]h ]f \ ~f [aY \] me ]kljYlg
e Yak Yj[Ya[ g \g [Ye h g l] ja[g & fg i m Yd k] \ ]^jg f lYn Ye g
[m dlm lYdake g f g jl]'Ye ]ja[Yf g ] gk nwjagk ^mf [ag f Ydake g k Z ja
lyfa[gk(9kg[agdg_aY\g[gflYlg[gfl]e hgjyf]Yh]je Yf][]hj]kY
Y ]kkY \a[glge aY& ] kmY \ad]{zg h g j Ym lgj]k [ge g ? dm[ce Yf ]
: Yjl` j]e gflY x [jm rY\ Y Yf la[m dlm jYdaklY $] h j|']kljmlm jYdaklY%
\Yk \|[Y\Yk \] /* ] 0*& Y |hg[Y \] g m jg \] fgkkY ]lf g dg _aY(
; g f ^jg f lY \ g k e Yak lY j\ ] [ge Y ] [ dg kz g \] me n a_ g jg kg 
[m dlmjYdake g h g dla[g af\ _]f Y& gk [g f lYlm YdaklYk k] n]jzg g Z ja
_ Y\ g k Y j]Y\ e alaj Y \]l]klY\Y fg{zg \] [mdlmjY j]ka\mYd eYk
ajj]\ m ln ]d& bw Y\ n ]jlajY ; Yjf ]ajg \ Y ; mf`Y $+313% h]dY hgjlY
\ g k ^mf \ g k& aklg |& \ ak^Yj{Y\ Y \] ] lf a[ a\ Y \ ] & ] lYe Z |e Y
j]af na\ a[YjYd_mfkhk'lm\dg_gk $Y^l]jgdg_aklk &\ajaYKY`dafk% ]_ j]k
kgk \Y ljY\a{zg f g jl]'Ye ]ja[Yf Y+1(
<gdY\g\Y ]lfgdg_aY[dwkka[Y& x j]mfazg\gk\gakhjae ]ajgk
l]e Yk \Y ljahYjla{zg ljY\a[agfYd& g [g jja\Y fY \|[Y\Y \] 1*& k]
_mam'k]& fY \|[Y\Y \] 2*& Y af[gjhgjY{zg \g l]e Y \Y e m \Yf{Y(
9 afkhajY{zg hYjY ]kk] e gnae ]flg n]ag \] E Yjk`Ydd KY`dafk& im]
]e me ghk[mdg hmZda[Y\g ]e +32+ j]^gje mdgm \] me _g dh ] Y
im]klzg \Yk j]dY{]k]flj]]kljmlmjYkkg[ag[mdlmjYak]ljYf k^g je Y
{zg `aklja[Y&g^]j][]f\g ^afYde ]fl]Yg l]e Y\g [gflYlgafl]j|l'
f a[g me Y hgkkaZada\Y\] \]afl]jhj]lY{zg Yfljghgd_a[Y( G ]p]e '

+1( F g [Ykg ]kh ][^a[g \ ] J gZ]jlg ; Yj\gkg& g Z k]jn]'k] im] k]m ljYZYd`g ^ga
e gkljYf\g me Y af ^dm~f[aY [j]k[]fl] \Yk YZ g j\ Y_]f k ` ]je ]f ~m la[Yk& g im]
km_]j]me j]lg jf g xim ]dY h jgZd]e wla[Y\Y [m dlmjYim] ]d] `YnaY [gfljaZm\g
h YjY Y^YklYj \g ` gjargf l] \Y kg[agdg_aY \ g [gflYlg( = kk] \]kdg[Ye ]flg |
h g kl]jag jx^Yk]h jgh jaYe ]f l]af \_]fY\gYmlg j5e Yk]d]bw]klYnYh j]^a_mjY\g 
fY h YkkY_]e \ Yl]gjaY \Y ^ja[{zgYg ^]fe ]fg \Y a\]fla\Y\] |lf a[Y\ ]^af a
\ g [g e g j]d]nYf\g \ g \ge fag \ga\ ]g d _a[g $; Yj\gkg \ ] G dan]ajY& +3104
pa'kk(%( >ga Ykkae im ] Y [mdlmjY [ge ]{gm Y j]af_j]kkYj fY l]gjaY \ g [g flYlg4
[ge g a\]gdg_aY $fY\Y \] laha[Ye ]fl] Z jYkad]ajg f akkg 5n]j G jlf]j& +32.4 +.*%(
9 ]lf a[a\Y\] ^ga g j]lg jf g \Y [mdlmjY [g e g e ]lYjj]hj]k]flY{zg(
C L F G A(G ? A9 :J 9 KAd(@ AJ 9 +,3

hag \] KY`dafk n]ag \]k]klYZadarYj \] n]r Y hgdYja\Y\]& bw ]flzg
h j][wjaY& ]f lj] Yk ]lf g dg _ aYk \Y ljY\ a{zg [ \Y e m\Yf{Y( LYd
\]k]klYZadarY{zgk]j]^d]l]fgkhYjw_jY^gk^afYak\gYjla_g\]9d[a\Y&
]e im]YYmlgjY j]_akljYe malgjYha\Ye ]fl]g kmj_ae ]flg\g im]
k]jaY me Y l]j[]ajY h]jkh][lanY fY ]lfgdg_aY ZjYkad]ajY& Y kYZ]j& g
afl]j]kk][j]k[]fl]h]dY ]lfg'`akljaY %gh* [al6* ,/%( u ka_fa^a[Ylang
im]& \gk hgm[gk Ymlgj]k im] ]dY [alY Yima& Y e YagjaY h]jl]f{Y Yg
[gfl]plgY[Y\~e a[ghYmdaklY5|afl]j]kkYfl]lYe Z|e gZk]jnYjim]
]klYe YagjaY' ]akkg ^a[YjaYYaf\Y e Yak [dYjg fYYZmf\Yfl]hjg\m
{zg kgZj] `akljaY af\_]fY& [gfl]e hgjyf]Y gm hgkl]jagj x \YlY
\g Yjla_g ' & ]kl]bY l]gja[Ye ]fl] a\]fla^a[Y\Y Yfl]k [ge hYjY\a_
e Yk \Y ]lfgdg_aY [dwkka[Yim][ge g [gf lYlmYdake g+2(9 ae hdYf
lY{zg h YmdaklY \]kkY l]j[]ajY h]jkh][lanY hYj][]'e ] ka_fa^a[YlanY
hgjim] ^ga bmklYe ]fl] ]e Kzg HYmdg im] Yk \gmljafYk \] < Yj[q
J aZ]ajg ] ; Yj\gkg \] G dan]ajY lan]jYe e ]fgj h]f]ljY{zg Y[Y\~
e a[Y+3( =e gmljYk hYdYnjYk& Y ]kim]e YlarY{zg \mYdaklY& hj]k]fl]
]e [ge ]flY\gj]k [ge g E YjarY H]ajYfg& 9 d[a\Y JYe gk& 9( ;(
KgmrYD ae Y] ]m e ]ke g& j]^d]l]kgZj]lm\g Y]lfgdg_aYhjg\mra\Y
fY wj]Y \] af^dm~f [aY afl]d][lmYd \]kk]k \gak _jYf \]k Yfljghdg
_gk& im] \] []jlY ^gjeY afn]flYjYeY ljY\a{zg\Y #]lfgdg_aY ZjYka
d]ajY( 9g ^Yr~'dg& ]d]k gm $fg [Ykg \] J gZ]jlg ;Yj\gkg% k]mk
]h _g f g k \]^afajYe g im] k] ^YraY ^gjY \]kk] e Yj[g fgje Ylang
[ge g [gfklalmaf\g me Y[gfljYljY\a{zg' lzg Z jYkad]ajY imYflg Y
g m ljY& ]m \ajaY& eYk lYdn]r e ]fgk g [m h Y\ Y [ge kmY hjh jaY

+2( G ljYZ Yd` g \] E ( ; Yjf ]ajg \Y ; m f` Y ] k]m k Ydmfg k& ]e h Yjla[m dYj& ]klw
e malg e Yak h j p ae g \ Y ]lf gdg_aY \ Y h jae ]ajY h ]jkh ] [lan Y h jYla[Y\ Y h]dg
h j]k]f l] Y m lg j im ] \Y nYjaYfl] ^mf\Ye ]f lYdaklY \ Y k]_m f \ Y h ]jkh ] [lan Y
h j]k]f l] ]e e af ` Y af klalm a{zg [Yjag [Y(
+3( Aklg k] Y h da[ Y kg Z j]lm \ g x MKH& i m ]& \ ]n a\ g Yg \ ]kdg [Ye ]f lg \g h dg 
\ af ye a[g \ Y ]lf g dg _aY h YjY g J ag \] BYf ]ajg & h Ykkgm h g j m e h]jg \g \]
[] jlY j]ljY{zg& \g imYd [g e ]{g m Y k] j] [m h ]jYj ]e e ]Y\ g k \gk Yfgk 2*(
I mYf lg x M f a[Ye h & J g Z ]jlg ; Yj\g kg n]ag Y ] f kaf Y j dw& e Yk ]f lzg k]mk
af l]j]kk]k bw k]\ aja_aYe h YjY g mljg k g Z b]lg k4 ` akl jaY \Y Yf ljg h g dg _aY& hk'
e g \ ]jf a\ Y\ ]& ` ]je ]f ~m la[Y(
+-* - ) 0 ' - ) , 1 + 1 * + - , . ) 22 ( ' . / - ,

ZjYkada\Y\]& [gf^aYf\g ]e im] ]klY k]jaY Yfl]k Y [gfk]i~f[aY


im] Y [YmkY \] k]m ^Yr]j ]lfgd_a[g(
Gk [ge ]flwjagk \] 9 d[a\Y JYe gk kgZj] Y[Yjj]ajY ] gZjY \]
< Yj[qJaZ]ajg]; Yj\gkg\]Gdan]ajYh]\]e Y\]f\gk(9hgdalarY{zg
\g l]eY\YY[mdlmjY{zg ]^]lmY\Yhgj< Yj[q JaZ]ajg]klYnYYkkg[aY
\YY\gak[ge hgf]fl]k\]kmYh]jkgfYda\Y\]l]ja[Y4 \]me dY\g&Y
^Yk[afY{zgh]dgk]kim]e Yk_jYf\agkgk\gf]g']ngdm[agfake gYe ]
ja[Yf g $Yh ae ]f lY\ g & \ ar Y Ym lg jY& h g j me Y []jlY e Yjp aYf 
af[dafYlagf%& g imYd k] [gfklalmam ]e jmhlmjY [ge g hYjY\a_e Y
ZgYkaYfg \ge afYfl] fgk ]klm\gk \] Y[mdlmjY{zg5 \] gmljg& Y \][a
kzg \] afk]jajY hjgZd]e wla[Yaf\_]fY Ykkae j]\]^afa\Y fg imY\jg
\Yk l]gjaYk \g : jYkad ^gjemdY\Yk fY \|[Y\Y\] -*( Akkg g d]ngm Y
]k[j]n]jmeYk|ja]\]YehdgkhYfgjYeYk`aklja[g'[mdlmjYak\]hgm[Y
j]h]j[mkkzg Y[Y\~e a[Y $eYk n]j& af^jY( 9 eYj[Y fY[agfYd%( < Yj[q
JaZ]ajghjghk'k]&fYn]j\Y\]&Yk]jme? adZ]jlg>j]qj]af\a_]faklY
] \] ]kim]j\Y& im] ajaY j][gflYj Y ^gje Y{zg \Y fY[agfYda\Y\] Y
hYjlaj \g \mg ]mjgh]m'af\_]fY $] fzg \g ]mjgh]m'Y^ja[Yfg%( KmY
hj]g[mhY{zg dlae Y ]jY [ge g f\ag [ge g af_j]\a]fl]'[`Yn] \Y
e aklmjYkg[ag[mdlmjYd ZjYkad]ajY&]kmYnakY\Yhgdla[Y]jY g fY[agfY
dake g \] =klY\g& [ge g g e gkljY kmY a\]fla^a[Y{zg [ge J gf\gf
fgk l]ehgk \g KHA ] kmY [Yjj]ajY hZda[Y hgkl]jagj(
9jmhlmjY\]JgZ]jlg ;Yj\gkg[ge YljY\a{zg\YY[mdlmjY{zg
k]_mam [Ye af`gk \an]jkgk& eYk fzg afl]ajYe ]fl]( G [gf[]alg \]
^ja[{zg afl]j|lfa[Y \]n] lYflg Y : YdYf\a]j imYflg Yg e g\]dg \Yk
j]dY{]k jY[aYak\]>dgj]klYf>]jfYf\]k&hjg^]kkgj\]JgZ]jlg; Yj
\gkg( ;ge ggZk]jnYE YjarYH]ajYfg& Y]lfgdg_aY\]J( ;Yj\gkg |
e Yj[Y\Y hgj me \awdg_g l]ja[g [ge gk ]klm\gk kgZj] j]dY{]k
jY[aYak ] fzg [ge gk NmhafYeZv5 Yk e gfg_jY^aYk af\_]fYk \]
>dgj]klYf >]jfYf\]k fzg hg\aYe Ykkae k]jnaj\] afkhajY{zg hYjY
Y YZgj\Y_]e im] [YjY[l]jargm Y Yfljghgdg_aY af\_]fY fg < jYkad $+33,4
1 - ' 1 . 5 _ ja^g e ] m %,*( K] < Yj[q J aZ]ajg ^ga g ? adZ]jlg > j]qj]
,*( K ] >dgj]klYf > ]jf Yf \ ]k Yf l][ah g m Y l]k] \Y _jYf\]\a^]j]f{Y ]f lj] gk f \ag k
kalm Y\ g k fg : jY kad ] gk f \ag k h Yjl] \g : jY kad& fzg | h g kkn]d a\ ]f la^a[Yj
C L F G A(G ? A9 : J 9 K dd(dM J 9 +-+

af\a_]faklY& JgZ]jlg ;Yj\gkg& \] []jlY e Yf]ajY& lYe Z|e hk g


f\agfgdm_Yj\gf]_jgkim]fgkl]je gk[dYkkaklYk\]>dgj]klYf
>]jfYf\]k&fzgfgkjY[aYdaklYk\gkg[adg_gh]jfYe Zm[Yfg(9 ]lfaY
^ganaklY[ge gme Yfwdg_g\Y[dYkk]kg[aYd4Y^ja[{zgafl]j|lfa[Y]jY
g ]i m anY d]f l]d _ a[ g *** \g im] g kk g [ a dg _ g k [`Ye Ye \] BmlY \]
[dYkk]k $;Yj\gkg \] G dan]ajY& +3124 2/%( = kk] ]fimY\jYe ]flg
\gk hgngk af\_]fYk fg ]kim]e Y \Yk j]dY{]k jY[aYak [ \Y dmlY \]
[dYkk]k& ]e im] h]k] x kmY Z]e 'naf\Y jY\a[Yda\Y\] afl]jhj]lYlanY&
]fjYargm Yaf\Y eYak ^aje ]e ]fl] Y ]lfgdg_aY ]e meY l]gjaY \g
: jYkad,+(
9 gmljY e Yljar l]ja[Y \aj]lY \ Y kg[agdg_aY af\a_]faklY \]
J gZ]jlg ; Yj\gkg ^ga& [ge g k]kYZ]& Y l]gjaY\Y\ ]h ]f \ ~f [aY \]
? mf\]j>jYfc& KlYn]f`Y_]f ]gmljgk e ]fgknglY\gk&im] mladarY
nY g e ]ke g e g\]dg \Y dmlY \] [dYkk]k hYjY h]fkYj Yk j]dY{]k
afl]jfY[agfYak( 9 ]k[gdY \g [gflYlg ajaY k] Yjla[m dYj \aj]lYe ]fl]
[ge Yk \ak[mkk]k \Y |hg[Y kgZj] Y ljg[Y \]ka_mYd& g [gdgfaYdak'

kae h d]ke ]f l] kmYk e g f g _jY^aYk lmh af Ye Z w x h jae ]ajY [g f [[h {xg ( ; ge g
g Z k]jn Y E Y jarY H ]ajYf g& gk f \agk \] >dgj]klYf > ]jf Yf \]k ]jYe & \ a_ Ye g k
Ykkae & Yf l]jag j]k Y lYd \ aklaf {zg 4 gk L m h af Ye Z w f zg ^g jYe [g f kljm \ g k
[g e g g Z b]lg ]e A[je gk \[ me _jm h g \ aklaf lg kalmY\g ]e l]jjal jag Z jY kad] a
jg& ]d]k ]jYe g : jYkad \ ] +/ ** $H ]ajYfg& +33,4 1.%( E Yk `w \ ] k] [ g f n ajim ]
] f lj] k ] j e ] lY ^g j a[ Y e ] f l] lg \ g g : j Y k ad& [ g e g f ] k l] [ Y kg & ] k ~ ' dg 
e [lg f ae a[Y e ] f l]( [ g e g f g [ Y k g \Y n akzg [gflYdmYO klY( nYa k ] e h j ] meY
_ jY f \ ] \ a^]j]f {Y(
,+( 9 ^gje YlY{zg \Y im]klzg af \ _ ] f Y fYk daf`Yk \Y i m ]klz g jY[aYd lYdn]r
h g kkY lYe Z |e k] j af l]jh j]lY\ Y [g e g me Y ]kljYl|_ aY \ ] ]f g Z j] [ae ] f lg 
h g dla[g \Y h jae ]ajY& \ Yf \ g 'd` ] me Y nakaZ ada\ Y\ ] ] me Y h mf _~f [aY \ ] im ]
]dY f zg \ ]k^jm lYnY( G Z k]jn ]'k] i m ] g h Yh ]d h YjY\ a_e wla[g \ ]k]e h ]f ` Y\ g 
h]dYk j]dY{ ]k jY[aYak $]f l]f \Y'k]& f ]_jg k) Z jYf [g k% \ ]f ljg \g ae Y_af wjag 
l] ja[g \Y]lf g dg _aY\ g [g f lYlg ^ga ` ]j\ Y\ g h g jkm Y h jg _|f a]& k i m ]Y_g jY
g [j[m dg ]klw'k] ^][`Yf\g4 Y kg [ag dg _aY af \ _]f Y \]janY\Y \g ]ki m ] e Y \Yk
j]dY{ ]k jY[aYak [g e ]{Y Y k ] jn aj\ ] e g \ ]dg h YjY k] h ]f kYj g k j]e Yf ]k[]f '
l]k']e ]j_ ]f l]k \ ] i m adg e Z g k& ] | Y ]lf a[ a\ Y \ ] im] n]e kg Z j]\ ] l] je af Yj
Yk j]dY{ ]k \] [dYkk] $9 jjm la& +331%( F zg k]a k] Y Y f ljg h g dg _aY \Yk h g h m dY
{ ]k Y^jg 'Z jYkad]ajYk h j][akY e ]ke g \ ]kk] Yh g jl] ]f na]rY\ g & gm k] ]dY bw
f zg ]klw Z ]e e Yak Y \ aY f l] & [g e g Yl]klYe Y d_ m f k ljYZ Yd` g k Y \ e ajwn ] ak
$E Yj[]daf & +330%(
+-, da< M 9 J < G N dN @ dJ G K <C ; 9 KL J G

eg afl]jf g & Yk ^Ye a_]jY\Yk ^gje Yk \] ljYf ka{zg Yg [YhalYdake g
] l[ (,,( F ]_jg k& [Ye h g f ]k]k& g : jY k ad4 lYak ^g jYe Yk ^g fl]k
YfYd_a[Yk mladarY\Yk h]dY ]k[gdY \g [gflYlg hYjY h]fkYj Y j]Yda
\Y\] ljaZYd5 hYjY h]fkw'dY& aklg|& fzg e Yak ]eka( e Yk ]e j]dY
{zg x kg[a]\Y\] ]fngdn]fl]& [ge g \akk] ; Yj\gkg \] G dan]ajY(
= kkY ghgka{zg ]flj] lge Yj Y j]Yda\Y\] ljaZYd ]e ka gm ]e
j]dY{zgx kg[a]\Y\] ]fngdn]fl]| j]n]dY\gjY4 Yim]dYj]Yda\Y\] ]e ka
YhYj][] [ge gkmZklyf[aY&] fzg[ge g [ge hd]pgae ]\aYlY ] afljaf
k][Ye ]fl] j]dY[agfYd5 ] g ]e j]dY{zg ' ]e j]dY{zg w kg[a]\Y\]
]fngdn]fl]& fgl]'k]&fzg [ge Ykg[a]\Y\]]fngdn]fl]ka_fa^a[Y4 fY
imYda\Y\]\]hYjl]gflgdg_a[Ye ]fl]kmZgj\afY\Y(9 j]dY{zg\]im]
k] ^YdY | me Y j]dY{zg ]flj] hYjl] ] lg\g& ] g ]e j]dY{zg af\a[Y
imYd g hgflg \] naklY_dgZYd k] ]klw Ykkme af\g( 9 kg[a]\Y\] af\
_]fY fzg | naklY [ge g j]dY[agfYdU eYk [ge g j]dYlanYj]dYlanY Y me
YZkgdmlgim] |Ykg[a]\Y\]]fngdn]fl]&YimYdg[mhYgljgfg\g ]e
ka im] k] j][mkgm x j]Yda\Y\] ljaZYd( ;gfljY ]kkY Ydl]jfYlanY ]flj]
lge Yj k]m gZb]lg ]eka gm ]egmljg& Y Yfljghgdg_aY af\_]fY ]k[g
d`]m lge w'dg [ge g [gfklalmaf\g \]k\] g af[ag me hYjYka( aklg |&
[ge g me kakl]e Y Ymlg'afl]f[agfYd \] j]dY{]k( G ]e ka ] g ]e
j]dY{zg kzg& f]kk] [Ykg& kaffae gk& fzg Yflfaegk(
Hgj^ae& [YZ] g Zk]jnYjim]Y ghgka{zg ]flj] me Y ]lfgdg_aY
[dwkka[Y gm ljY\a[agfYd ] Y ]lfgdg_aY \Y e Yj[Y j]_akljY\Y fzg |
me Y[a\]fl] h][mdaYj Yg [gfl]plg Y[Y\~e a[g fYlang5 k] g j]ZYla
e ]flg a\]gd_a[g kgZj]Y ZjYkada\Y\] | ZjYkad]ajg& kmY [g\a^a[Y
{zg l]ja[Y ljYr e Yj[Yk ]kljYf_]ajYk( Hgak lYd hgdYjarY{zg | e malg
k]e ]d`Yfl]xim]dYkim]e Yj[YjYe gmljYkljY\a{]kfY[agfYak&[ge g
g [YZg'\]'_m]jjY ]flj] e Yl]jaYdaklYk ] a\]YdaklYk im] \ana\am Y
Yfljghgdg_aYf gjl]'Ye ]ja[YfY\gk Yfgk /* Ygk 2*& gm Y hgd~e a[Y
\gk Yfljghdg_gk e YjpaklYk [gfljYgk ]kljm lm jYdaklYk fY >jYf{Y
hk'02( Me e ]ke g Yj \] ^Ye daY h ]jh YkkY Yk lj~k( G \]Z Yl]

,,( F ]kk]k l]je g k& f zg k]jaY \ ]k[YZ a\ g n]j If\ag]gemf\g\gkZjYf[gk $; Yj\ g
kg \] G dan]ajY& +30.% [g e g g ][g af \ _]f Y ] k]l]f ljag fYd \g =YhalYdakeg [
]k[jYna\zgfg< jYkade]ja\agfYd$>( @( ; Yj\g kg& +30,%(
CL F G A (G ? A 9 d a J 9 K A +( @ AJ 9 +--

Ye ]ja[Yfg l]n]e ]fgk ][g fghYk&\]na\g x h]im]fYhghmdYja\Y


\] \g e Yl]jaYdake g [mdlmjYd $gm ][gdg_aY [m dlm jYd% ]e fgkkYk
hdY_Yk5 e Yk fzg k] \]n] ]kim][]j im] < Yj[q ] k]mk Ykkg[aY\gk
eYak \aj]lgk ]jYe Y\]hlgk ]flmkaYke Y\gk \]kkY [gjj]fl]& ] im]
]dY k] ghmf`Y& ]e kmY ljY\m{zg ZjYkad]ajY& Yg e ]ke g lahg \]
_]f l]' gk e Yd\algk a\]YdaklYk' YfYl]e YlarY\g h]dgk \]k[]f\]f
l]k \Y ]k[gdY \Y ^ja[{zg& im] ae hgjlYjYe \ Y >jYf{Y g Yf lY_gf ak
eg ]flj] : YdYf\a]j $] \]e Yak Y^ja[YfaklYk \] h]jkmYkzg e Yjpak
lY% ] D |na'KljYmkk $] \]e YakYe ]ja[YfaklYk \] h]jkmYkzg ]kljmlm'
jYdaklY% ]g mladarYjYe [ge g [`Yn]\] [dYkka^a[Y{zg,-( u ae h g jlYf
l] hj]e [gflafma\Y\] ]kkYk lj~k hgdYjarY{]k& hgak akkg h]je al]
n]j im] Y jmhlmjY [gke gd_a[Y ]flj] Y ^Yk] < Yj[q J aZ]ajg ] Y
^Yk] JgZ]jlg ; Yj\gkg \Y ]lfgdg_aY \g [gflYlg ^ga e]fgk h jg
^mf\Y \g im] k] hg\] h]fkYj( 9 kkae & g ]kim]e Y \] lahg l]gjaY
\Y \ ]h ]f \~f [aY Y\glY\g h]dY ]lfgdg_aY [g flYlmYdaklY& im] n]ag Y
^Yr]j km[]kkg e mf\aYd fY Yfljghgdg_aY \gk Yfgk 1* kgZ g fge ]
_]f |ja[g\] Hgdala[Yd ][gfge qk[`ggd& l]e h]dg e ]fgkme hgf
lg ]e [ge me [ge g e Yl]jaYdake g [[gd_a[g'[mdlmjYd& [ge g g Z
k]jngm h]jkha[Yre ]fl] K( G jlf]j $+32.%,.( 9 k h]kimakYk afkhajY
\Yk fghYjY\a_e YYfljghgd_a[g\Y][gfge aYhgdla[Y&\arG jlf]j&

@ Y n ] k ` a^ l ] \ l` ] ^g [ m k lg dY j _ ] ' k [ Y d] j] _ ag f Y d h g dala[ Y d) ] [ g f g e a[ 
k q k l] e k S ( ( ( U Af kg ^Y j Yk l` ] q ` Yn ] Y ll] e h l] \ lg [ g e Z af ] l` ak ^g [m k o al` 
ljY \ alag f Y d ^a] d\ o g jc af k h ] [ a^a[ [ g e e m f ala] k g j e a[ jg 'j] _ ag f k &l` ] ajj] k] Yj[`

,-( H YjY m e ]pYe ] \g \ ]Z Yl] ]f lj] Y ^ja[Yf aklYk ] Ye ]ja[ Yf aklYk fY > jYf {Y& n]j
L Yqdg j& +32. $[g e ]f lY\ Y ]e N an ] ajg k \ ] ; Ykljg & +33,% ] 9 dZ ] jl& +33/
$[g e ]f lY\ g ]e D ae Y& +332%(
,.( G Y jla_ g \] K ` ] jjq G jlf ]j | me Y \ ak[m kkzg Z jad` Yf l] \ g k jm e g k \Y l]gjaY
Yf ljg h g d _a[Y \gk Yfgk 0* Ygk e ]Y\g k \Y [d|[Y\Y \] 2*( = f lj] kmYk im Yda
\Y\ ]k ]klw Y \ ] j] dYlan arYjYk n ajlm \ ]k l]g dg _Yak \ ] [ ] jlYk ~f ^Yk]kbw ]f lzg & ]
Yaf \ Y& ]e e g \ Y fg hYk ] Yd` mj]k( KmY d] alm jY | af kljm lan Y lYe Z |e h g j
h ] je alaj me Y ]klj]alY [g jj] dY{zg ]f lj] Y Y f ljg h g dg _aY ^]alY fg : jYkad ] Y
l]g jaY af l]jf Y[ag f Yd( D w [g e g [w& Ydawk& g h YjY\ a_e Y \ Y Hg dala[Yd ][g f g e q
k[` g g d$lYe Z |e [g f ` ][a\ Y[g e g l]g jaY\gkakl]e Ye m f \ aYd]l[(%&g n]jdYhk
o al` l` ] Z m j_ ] g f af _ ]l` f a[alq af \ m kljq %gh* [al (4 +.,%(
+-. da< M 9 J < G N dN AM J G K < da ; 9 KL J G

` Y k _ ] f ] j Y ddq lY c ]f l` ] ^g je g ^ k lm \ q af _ l` ] ] ^^] [ lk g ^ [ Y h alY dak lh ] f ] ljY lag f 
m h g f l` g k] [ g e e m f ala] k S (((U L ` ] ] e h ` Y k ak g f l` ] ae h Y [ l g ^ ] p l] jf Y d
^g j[]k&Y f \ gf l`]o Yqkafo ` a[` kg [a]la]k[` Yf _ ]g j]n g dn]dY j_ ] dqafY\ Yh lYlag f 
lg km [ ` ae h Y[ l& la]k l`] h g dala[Y d ] [ g f g e q k[` g g d af [] jlYaf o Yqk lg l`]
[m dlm j Yd ] [ g dg _ q g ^ l` ] k ap la]k& Yf \ af \ ]] \ e Y f q g ^ alk [ m jj] f l h jY[lalag f ] jk
o ] j] ljY af ] \ af l` Y l k[ ` g g d S ( :m l o ` ] j] Y k ^g j k ap la] k [ m dlm j Y d ] [ g dg _ q &
g ^l] f k lm \ q af _ j ] dY lan ] dq h jae alan ] k g [ a] la] k & l` ] ae h g jlY f l ] p l] jf Y d ^g j[] k
o ] j] l` g k] g ^ l` ]f Ylm jY d ] f n ajg f e ] f l&^g jl`]k] n ] f la] kh g dala[ Y d][ g f g e aklk&
_ ] f ] j Y ddq klm \ qaf _ h ] Y k Y f lk & l` ] ae h g jlY f l ] p l] j f Y d ^g j[ ] k Y j] l` g k] g ^ 
l` ] k lY l] Y f \ l` ] [ Y h alY dak l o g jd\ k q kl] e %gh* [al6* + . + ' + . , %(

;ge ]^]alg& ]flj] Y fYlmj]rY $Ye ]ja[YfY% ] Y `akljaY $]mjg


h|aY%& \]kYhYj][] Y kg[a]\Y\] $af\_]fY%( 9 lajY\gk \] me dY\g
hYjY g gmljg h]dY f ][]kka\Y\] fYlmjYd ] h]dYk f ][]kka\Y\]k \g
[YhalYd& gk hgngk af\_]fYk kzg naklgk [ge g j]_akljgk [gflaf_]f
l]k \] j]Yda\Y\]k e Yak ]e af]fl]k( G [YhalYdake g gm g = klY\g
[gdgfaYd \akhmlYe Ykkae [ge Y gj\]e fYlmjYd g hYh]d kgZj]fYlm
jYd \] ? jYf\] G Zb]lanY\gj( Dgf_] \] ]klYj]e kalmY\gk fg : jYkad&
gkf\agk& k]_mf\gYe ZYk ]kkYk [gf[]h{]k& kzgkalmY\gkh]dg : jY
kad4 gjY h]dg : jYkad ][gd_a[g& gjY h]dg : jYkad hgdla[g( $I mYf\g&
e Yak lYj\]& g ][gd_a[g k] lgjfgm me Y e Yfa^]klY{zg hjanad]_aY\Y
\g hgdla[g& Yk [gakYk k] [ge hda[YjYe hYjY gk \gak dY\gk(%
9 ima lYdn]r nYd`Y Y h]fY \ajae aj me Y Ye Za_a\Y\] ]flj] Y
j]^]j~f[aY hmjYe ]fl] [Yjlg_jw^a[Y \Y kalmY{zg fg :jYkad \] im]
^YdY H]ajYfg ] g mkg [gf[]almYde ]fl] e glanY\g \Y hYdYnjY kalmY
{zgh]dY]k[gdY[gflYlmYdaklY&]eim]]dY[gklmeYYhYj][]jY\b]lanY\Y
[ge g kalmY{zg `aklja[Y,/( 9 Ye Za_a\Y\] | hgkkn]d hgjim] ]e
Ye Zgkgk[YkgkYfg{zg\]kalmY{zg|lge Y\Yfgk]fla\gkmZklYf
lang \] [gf\a{zg& aklg |& [ge g ^Y[la[a\Y\]4 me Y kalmY{zg `aklja
[Y|me Y[gf\a{zgl]e hgjYde ]fl][aj[mfk[jalY( Gkf\agk\]im]
^YdYe gk ]klzg kalmY\gk _]g_jY^a[Ye ]fl] fg hYk& k]e \na\Y5 ] g
,/( 9 Yk[] f \ ~ f [ aY l] ja[ Y \ ]kl] [g f []alg \] k alm Y { z g j]e g flY xk Yf wdak]k
kalm Y[ ag f Y ak \Y = k[g dY \] E Yf [` ]kl]j $? dm [c e Yf & h jaf [ah Yde ]f l]% ] Yg
ljYfkY[agf Ydake g \ ] >( :Yjl` ' \mYk n]jk]k \g hYjY\a_e Y im] C m h ]j$+33,4
/% [`Ye gm \] e Ydaf g o kcaYf g ( N ]j lYe Z|e G jlf]j& +32.4 + . . '+ . / f( +.(
daL F G A(G ; A9 : J 9 KAM M J 9 +-/

: jYkad|& []jlYe ]fl]&me ]d]e ]flg\]kmY kalmY{zg `aklja[Y& f]k


kY Y[]h{zg hYkkanY( EYk& fY ^je mdY \] H]ajYfg& Y kalmY{zg nakY
af\a[Yjme[Yjwl]j[aj[mfklYf[aYd5hYjYY]k[gdY\g[gflYlg& Yg[gf
ljwjag& ]dY \]ka_fY meY hjghja]\Y\] [gf\a[agfYfl] \gk [gd]langk
af\_]fYk4 Y kalmY{zg \]^af] g kalmY\g* 9 fg{zg \] kalmY{zg `aklja[Y
^mf[agfY[ge g Yfwdg_g \g [gf[]alg\]Ye Za]fl]][gd_a[g\]me
gj_Yfake g& eYk kgZ meY h]jkh][lanY Y\YhlY[agfaklY im] n~ Y mfa
\Y\]kalmY\Ygm Ye Za]flY\Y[ge gk]f\ggj]kmdlY\g\]hj]kk]k
]pl]jfYk gZb]lanYk im] Y h]f]ljYe ] [gfklalm]e 5 g Ye Za]flY\g [
hYjl] ] hjg\mlg \g Ye Za]fl],0( ; gfljY k]e ]d`Yfl] ]fl]f\ae ]flg& Y
Yfljghgdg_aY af\_]fY [gfl]e hgjyf]Y lge Y Y fg{zg \] kalmY{zg
fg e ]ke g k]fla\g ]eim] YZagdg_aY ^[fge ]fgd_a[Y lge Y g hYj
gj_Yfake g)Ye Za]fl],1( MeYkalmY{zg| meY Y{zgU]dY|me kalmYj* G
kalmY\g/ fzg ] \]^afa\g h]dY kalmY{zg' ]d]Y\]^af]( \]^afaf\ggim]
[gflY [geg kalmY{zg* Hgj akkg& Yg afljg\mraj g : jYkad fY kalmY{zg
`aklja[Y \gk f\agk& fzg ]klgm kae hd]ke ]fl] \ar]f\g ]e gmljYk
hYdYnjYk im] g \akhgkalang [gdgfaYd ]phda[Y $kalmY% Yk kg[a]\Y\]k
af\_]fYk( ;% im] H]ajYfg [`Yegm : jYkad k | hYjl] \Y kalmY{zg
`aklja[Y \Yk kg[a]\Y\]k af\_]fYk hgjim] ]d] | me \gk gZb]lgk \]
me ljYZYd`g `aklja[g Ylang \] hgka{zg ]l^a kalmY{zg j]YdarY\g h]dYk
kg[a]\Y\]k af\_]fYk( 9 ]lfgdg_aY \gk f\agk kalmY\gk fg : jYkad
]klw afl]j]kkY\Y Ykkae & ]flj] emalYk gmljYk [gakYk& ]e kYZ]j [geg
gkf\agk kalmYeg<jYkad]&hgjlYflg&[ge g]d]k k] kalmYe & :jYkad
] ]e gmljgk [gfl]plgk4 ][gd_a[gk&kg[aghgdla[gk& [ ke a[g k(((

,0( 9 ]k[g dY \ g [g f lY lg k] [g e h jYr ]e [jala[Yj gk e g \]dg k g j_ Y f a[aklY k \]
kg [a]\ Y\ ] $G dan]ajY >& +322%( E Yk Yk f g{]k \] [g f l] p lg ] \] [g f l]plm '
Y darY{zg im ][aYh janad]_aYfzg\]apYe \]j][g j\ Yjme e g\]dg Ye Z a] f lYdaklY
im ] n~ gk g Z b]lg k im ] k] ]klm \ Y $g j_Yf ake g k nang k gm [g d]lang k `me Yfg k%
[g e g af k[ja{ ]k dg [Yak [d] me Y g j\ ]e ` akl ja[g 'f Ylm jYd im] g k ljYf k[]f \ ]&
]p h da[Y ] h jg \ m r( G [g f l]p lg ` akl ja[g g [m h Y Yima g dm _Yj e w_a[g 'l] ja[g 
\ Y f Ylm j]r Y [g e g ]p l]jag ja\ Y\ ]g Zb]lanY5 Y [g f l] p lm YdarY{ zg | me Y f Ylm jY
darY{zg Y h j]klY{zg(
,1( = k lg m h ] f kY f \ g ]e ] l dg _ g k [g e g N gf M ] p c dd& Z a dg _ g k [g e g J(
D ]o g f laf & Y f ljg h dg _g k [g e g L( Af _g d\ & ] ^ad kg ^g k [g e g ?( K ae g f \ g f (
+-0 C < M 9 J < G N A N A M J G K <an ; 9 K L J G

9 LJ9<AtG <9 AFN=FtG

u \a_fg \] fglY im] Y gj\]e \] ]phgka{zg Y\glY\Y hgj


9 d[a\ Y afn]jlY Y k]im~f[aY l]e hgjYd \Yk \mYk h]jkh][lanYk Yhj]
k]flY\Yk& ] im] ]dY fzg k] hj]g[mh] ]e [ge ]flYj Yk gja_]fk
l]ja[Yk \Y hjae ]ajY\]dYk& ]ng[Y\Y Yh]fYk fg e Yj[g ]lfg_jw^a[g
\g @ YjnYj\'; ]fljYd : jYrd Hjgb][l( G ^]j]{Ye gk Yima me Y gmljY
f YjjYlanY,2(
Gk dlae gk ljaflY Yfgk&Yge ]ke gl]e hg ]e im] YkkaklajYe 
Y me ]fg je ] YnYf{g imYflalYlang ] imYdalYlang fgk ]klm\gk af\
_]fYk& najYe lYe Z|e me Y \a^]j]f[aY{zg \Y daf_mY_]e Yl| ]flzg
[ge me Ygk ]lfdg_gk ] Ygk gmljgk [a]flaklYk kg[aYak \g hYk(
9 af\Y im] k]f\g& ]e Z g Y e ]\a\Y& me Y [gfk]i~f[aY \ Y af klalm
[agfYdarY{zg \Yhk'_jY\mY{zg&\YY[me mdY{zg\][gf`][ae ]flgk
] \Y ]phYfkzg \Y hghmdY{zg \] h]kimakY\gj]k& ^Ylgj]k im] [gf
\mr]e x]kh][aYdarY{zg&]kk]Y^YklYe ]flg ^gakgZj]lm\g g j]kmdlY
\g \] me Y e m\Yf{Y \] `gjargfl] fY ]lfgdg_aY ZjYkad]ajY( 9 h jg
hgj{zgim] k] [ge ]{gm Y \]\a[Yjme YYl]f{zg e Yak Yhjg^mf\Y\Y
xk afklalma{]k ] gj_YfarY{]k kg[aYak af\_]fYk& im] k] hYkkYjYe 
Y Y\g lYj hjglg[gdgk e Yak ja_gjgkgk \] h]kimakY& [ge g Yhj]f\a
rY\g \Yk df_mYk fYlanYk ] ]klY\Yk e Yak hjgdgf_Y\Yk fg [Ye hg& ]
im] g afl]j[ye Zag k]lgjarY\g [ge ]kh][aYdaklYk \] gmljYk hYjl]k
\g e mf\g k] afl]fka^a[gm& gk e Yj[gk \] afk[ja{zg \g gZb]lg k]
\]kdg[YjYe ( 9 k j]dY{]k ]flj] Yk kg[a]\Y\]k af\_]fYk ZjYkad]ajYk
]gmljYkkg[a]\Y\]ke gj^gdg_a[Ye ]fl]k]e ]d`Yfl]k\]gmljYkhYjl]k
\g e mf\g& Z]e [ge g Yk [gf]p]k `aklja[g']kljmlmjYak ]flj] Yk
\an]jkYk ^gje Y{]k kg[aYak af\_]fYk \g [gflaf]fl]& hYkkYjYe Y
g [mhYj me dm_Yj \] \]klYim] fY j]^d]pzg ]lfgd_a[Y& j]\mraf\g
$k]e [`]_Yj Y afn]jl]j% Y `]_]e gfaY \] me Y YZgj\Y_]e im] naY
gk f\agk ]kk]f[aYde ]fl] [ge g me [Yhlmdg ^af\g gm e ]f gj' 
\Y `akljaY ] kg[agdg_aY \g :jYkad& aklg |& [ge g hghmdY{]k [mbg
,2( M e Y n ]jkzg e Yak [g e h d] lY k ] ] f [g f lj Y ] e P an]ajgk \ ] =Ykljg( -55. ]
+330Y(
d a L F G A ( G ? A 9 : J9K AA( C+J 9 +-1

afl]j]kk] Yfljghgd_a[g k] j]kme aY xk kmYk [gfljaZma{]k x [mdlm


jYfY[agfYd gm Y k]m hYh]d\]ke ZgdghYkkY\g gm h]j]f]\gk
hjg[]kkgk \] kmb]a{zg hgdla[g'][gfe a[Y im] k] ]phjae ajaYe \]
e g\g eYak e g\]jfg fY \afye a[Y \Y dmlY \] [dYkk]k \] fgkkg
[YhalYdake g Ymlgjalwjag(
K] g \]kdg[Ye ]flg Y[ae Y e ]f[agfY\g& im] [ge ]{gm lae a
\Ye ]fl] fg ^afYd \gk Yfgk 0*& \]k]e Zg[gm ]e me e g\g \]
afn]kla_Y{zg \aklYfl] \Yk hj]g[mhY{]k [YjY[l]jkla[Yk \Y a\]g dg
_aY \g $fYlagf)Zmad\af_) ][ge akkg Y^Yklgm hYjl]\Y]lfgdg_aY \Yk
\]e Yak [a~f[aYk kg[aYak& imYk] k]e hj] ]flj]la\Yk [ge l]e Yk ZjY
kad]ajgk& [gfljaZmam lYe Z|e hYjYme \anj[ag ]flj] \mYk daf`Yk
\] h ]kimakY hj]k]fl]k fY ]lfgdg_aY mfan]jkalwjaY \Yk \|[Y\Yk Yf
l]jagj]k [ im] Yl| ]flzg `YnaYe [gfnana\g k]e hjgZd]e Yk& h jYla
[Y\Yk km[]kkanY gm kae mdlYf]Ye ]fl] h]dgk e ]ke gk h ]kimakY\g
j]k $fY[agfYak ] ]kljYf_]ajgk%4 Y daf`Y \gk ]klm\gk hj]g[mhY\gk
]e \]k[j]n]j ]lfg_jY^a[Ye ]fl] Yk ^gje Yk kg[ag[mdlmjYak fYlanYk&
e Yak lYj\] a\]fla^a[Y\Y [ge g ]lfgdg_aY [dwkka[Y5 ] Y daf`Y \gk
]klm\gk \]Y[mdlmjY{zggm e m\Yf{Ykg[aYd& e Yak lYj\]Ykkg[aY\Y x
fg{zg']e Zd]e Y \] [gflYlg afl]j|lfa[g ] k]mk \]janY\gk( =kkY
^jYlmjY& im][`]_gm&]flj] +31/ ] +32/ Yhjgpae Y\Ye ]fl]& Y\ ]^a
faj Yd_g [ge g daf`Y_]fk YflY_gfaklYkgk ]lfdg_gk \gk f\agk
hmjgk gmakg dY\ g k n]jkYkgk \gk f\agk Y[mdlmjY\gk gm [Ye hgf]
k]k & [gflafmY& [ge g nae gk& ]e na_gj ]e Yd_mfk []fljgk \g
hYk& ]e ZgjY [ge kmY ka_fa^a[Y{zg l]ja[Y ZYklYfl]]knYraY\Y& ]e
naklY\Yke m\Yf{Yk g[gjja\Yk Y h Yjlaj\gkYfgk2*& lYflgfYh jwla
[Y Yfljghgd_a[Y [ge g fY hj]k]f{Y hgdla[Y \gk hgngk af\_]fYk
fgk []fwjagk fY[agfYd ] afl]jfY[agfYd& im] \akkgdn]jYe Y ghgka
{zg ]ngdm[agfaklY ]flj] ljY\a{zg ] e m\Yf{Y& f\agk h m jg k ]
f\agk Y[mdlmjY\gk(
E Yk ]kkY \akkgdm{zg fzg lge gm Y \aj]{zg im] k] hg\]jaY
ae Y_afYjhgjim]gim]k] \akkgdn]m ]jY&bmklYe ]fl]& ae Y_afwjag(
9 kkae & \]hgak \] Yfgk \] hgd~e a[Yk Y[]jZYk& ]e im] gk h Yjla\w
jagk \Y ]lfgdg_aY \g [gflYlg e Yjl]dYnYe im] Y [gf\a{zg[Yehgf]kY
+-2 DS B J S M B L R G Q F G M L N A N O M L

$[ge gh{zg \] hjgd]lYjarY{zg % ]jY g \]naj `aklja[g af]pgjwn]d


\Yk kg[a]\Y\]k af\_]fYk& ] im] Y \]k[ja{zg \]kkYk kg[a]\Y\]k
[ge g ]fla\Y\]k kg[ag[mdlmjYak Ymlfge Yk kmhmf`Y me e g\]dg
f YlmjYdarY\ g ]Y'`aklja[g& ]akim] \]j]h]fl]gkf\agk[ge ]{Ye 
Yj]anaf\a[Yj] l]je afYe hgjg Z l]jg j][gf`][ae ]flg [gf klalm[a
gfYd\]me ]klYlmlg\a^]j]f[aY\gh]je Yf]fl]\]fljg\Y [`Ye Y\Y
[ge mf`zg f Y[agfYd5 ]ak im] ]d]k ae hd]e ]flYe Ye Za[agkgk h jg
b]lg k \] j]ljY\ a[ag f YdarY{zg e Yj[Y\g k h g j me Ymlg f ge ake g 
[mdlmjYdaklYim]& hgjafkljme ]flYdaklY ]]lfa[arYfl]&fzg | e ]fgk
h jae g j\aYdaklY f]e e ]fgk fYlmjYdarYfl]5 ]ak& hgj ^ae& im] Yd_ m
e Yk[ge mfa\Y\]k jmjYakkalmY\Yk fYkwj]Yk e YakYjim]laha[Ye ]fl]
[Ye h g f ]kYk \g hYk h]e 'k] Y j]Ykkme aj kmY [gf\a{zg af\ _]
fY& ]e me hjg[]kkg \] ljYfk^a_mjY{zg|lfa[Y im] | g ]pYlg afn]jkg
\Yim]d] Yfmf[aY\g hgj< Yj[qJ aZ]ajg $+31*% ]e hjg^][aY Y[j]\a
lY\Y& [ge me j]lgim] gm gmljg& h]dYk _]jY{ ]k kmZk]i]fl]k \]
l]ja[gk\g[gflYlg( = kl]kY_gjY\]k[gZj]e im]gim]]klm\YnYe 
[ge g k] ^gkk]e [ge mfa\Y\]k jmjYak im] Yhj]k]flYnYe Y h Yjla
[mdYja\Y\] \] k]jaf\_]fYk ]jYe& fYn]j\Y\]& [ge mfa\Y\]k af\
_]fYk im] laf`Ye Y hYjla[mdYja\Y\] \] k]j [Ye hgf]kYk,3( J]\aklja'
Zma{zg \Yk imYda\Y\]k hjae wjaYk ] k][mf\wjaYk& \g f][]kkwjag ] \g
Y[]kkjag8 =e ^Y[] \Yk hj]g[mhY{]k e ]lY^ka[Yk& [YjY[l]jkla[Yk
\Y ]k[gdY [gflYlmYaaklY& [ge Y fYlmj]rYdlaeY \] k]m gZb]lg $fYlm
j]rYim]]dYxkn]r]k[`Ye Y&hgj[mjagkYYfl^jYk]&\][gfkljm{zg%&
lYd j]najYngdlY \]n] ]klYj k]f\g \a^[ad \] Y\e afakljYj-*(
9 h Yjlaj \g af[ag \gk Yfgk 1*& Y ]lfgdg_aY kmd'Ye ]ja[YfY
af a[ ag m me Ye h dg ] [g f []jlY\ g kYdlg Y\ aYf l] fY [g Z ]jlm jY
]lfg _jw^a[Y\ge mf\gaf\_]fY5Yg e ]ke g l]e hg&]dYhjg[]\]m Y
me Y [ge hd]lY YlmYdarY{zg l]ja[Y \]kkY ^jgfl]ajY ^kkad \Y Yf'

,3( H YjY^jYk]ag Yima 9 jjm la $+33 14 +-%& im ] ^Yr g [g f ljYkl] h YjY g [Ykg \gk
] klm \ g k kg Z j] [g e mf a\Y\]k f]_jYk( G f \ag _ ] f | ja[ g j]n ]dg m 'k] me [Ye
h g f ~k j]Yde ]f l] e m alg h Yjla[m dYj& kg Z j]lm\ g Y_g jY im] Yd_mfk [Ye h g f ]
k ] k _ ] f | j a [ g k ]klzg n ajY f \ g f \ agk e m alg hYjla[mdYj]k*
-*( K g Z j] Y f Ylm j]rY dlae Y \gk _ jm h g k |lf a[g k & n]j G dan]ajY >& +3324 0+(
SkLFGA(G?A9 @J9K@(@dJ9 +-3

ljghgdg_aY im] ]jY g Ye ]ja[Yfake g ljgha[Yd Yl| ]flzg $LYqdgj&


+32.%( F g [Ykg ZjYkad]ajg& akkg ka_fa^a[gm me Y \][akzg \] k] j]k
lYZ]d][]j g ]imadZjag ]flj] Y kg[agdg_aY \g [gflYlg& im] `YnaY
hjg_j]\a\g e malg fgk Yfgk Yfl]jagj]k $\]k\gZjYf\g'k]]e [ge
hda[Y\Yk \ak[mkk]k kgZj] g [Ye h]kafYlg ] gk e g\gk \] h jg \m
{zg%& ] Y Yfljghgdg_aY af\_]fY& im] h]je Yf][aY fglYn]de ]fl]
hgZj]\gkhgflgk\]naklY\]k[jalang][gf[]almYa-+(9 [gfk[a~f[aY
\]kk] \]k[ge hYkkg ]flj]Y hjgda^]jY{zg \] ]klm\gk afl]j|lfa[gk ]
g hgm[g i m ] ]^]lanYe ]f l] k] kYZaY kg Z j] gk kakl]e Yk fYlangk
lgjfYnY f][]kkwjag ]kl]f\]j g YnYf{g j]YdarY\g h]dg _jmh g \]
E YqZmjq'D]o ak ] gmljgk ]kh][aYdaklYk fg : jYkad []fljYd Yl| gmljYk
wj]Yk [mdlmjYak& ]e ]kh][aYd Yl| Y 9 e YrfaY ZjYkad]ajY& [jaYf\g
me Yafl]jdg[m{zg[geh]kimakY\gj]k[ge g H( Jana}j]]B(G n]jaf_&
im] `YnaYe [ge ]{Y\g me Y j]^d]pzg ja_gjgkY kgZj] Yk kg[agdg_a'
Yk fYlanYk\g ]k[m\g \Y ? maYfY( = kk]e gnae ]flg& [ge g ]m \akk]
Y[ae Y& l]n] [ge g me \] k]mk gZb]langk Y ]dYZgjY{zg \] hYjY\a_
e Yk YhjghjaY\gk Ygk j]_ae ]k af\_]fYk& aklg |& ]d] ]^]lmgm me Y
[jla[Y Ye Yrgf arYfl] \Yk daf _mY_]fk Yf Ydla[Yk ae hg jlY\Yk \]
gmljYk j]_a]k ]klm\Y\Ykh]dYYfljghgdg_aY& fglY\Ye ]fl]Y ^ja[Y
] Y G []YfaY& ^gfl]k hjaf[ahYak \gk e g\]dgk ]lfgd_a[gk \Y |h g
[Y-,( =e ^mf{zg \]kk] hjghkalg ' [YjY[l]jarYj \] e g\g e Yak

-+( H YjY k] l]j m e Y a[d|aY& Yl| Y h mZ da[Y{zg \ Y e g f g _jY^aY \ ] E YqZ m jq'D [o ak
kg Z j] gk P YnYfl] $+301%& Y \ ]k[ja{zg l]g ja[Ye ]f l] e Yak kg ^akla[Y\ Y \] im ]
k] \ akh m f ` Y kg Z j] me Y kg [a]\ Y\ ] af \ _]f Y kalm Y\ Y fg : jYkad [g f kaklaY fYk
\mYk l]k]k [d] > dg j]klYf kg Z j]g k L m h af Ye Z w&Z Yk]Y\ Yk [e me Y ] lf g _ jY ^aY 
n]d` Y \] i m Yljg k|[mdg k ] nYrY\ Yk ]e me Y daf _m Y_]e Yf Ydla[Y \ ] \a^[ad
\ ] _ dm la{ z g f g k Yf g k 1 * ( < g h g f lg \ ] n aklY \ ] k [ jalan g & g ljY Z Y d` g \ ]
F ae m]f \ Ybm ]jY ]n a\ ]f l]e ]f l] m e e Yj[g & e Yk bm klY e ]f l] h g jk] jY f e Y
dg ]e kmY YdlY i m Yda\ Y\ ] ]lf g _jw^a[Y( KmY af ^dm ~f [aY kg Z j] D |n a'K ljYm kk ]
e Yak lYj\ ] kgZ j] g _ jm h g \ ] E YqZ m jq'D ]o ak | \g [g f ` ][ae ]f lg _]jYd(
-,( 9 kkae & ]f im Yf lg g k e g [d]dg k Y ^j a[Y f g k \ g ]kljm lm jY d)^m f [ag f Y dake g ^gjY e 
\ ]^af a\ g k h ]dg fgng Ye ]ja[Yf ake g [g e g me \ g k h jaf [ah Yak ]f ljYn]k Yg
]f l]f \ ae ]f lg Y\ ]i m Y\ g \ g k j]_ae ]k af \ _]f Yk& Y kg [ ag dg _ aY \g [g f lYlg 
n]ag x dmr Ykkakla\Y bm klYe ]f l] h g j me e g \ ]dg Y ` a[ Y f g & g [g f []alg \]
kalm Y{zg [ g dg f aY d \] : YdYf \a]j( K ]jaY af l]j]kkYf l] h ]f kYj kgZ j] m e Y h g kk'
!# da< M 9 J < G N dN C dJ G K <C ; 9 KL J G

hj][akg gk kakl]e Yk kg[ag[gke gd_a[gk af\_]fYk Y im]klzg \g


[gflYlg afl]j|lfa[g ^ga ljYlY\Y& Yg e ]fgk \] af[ag& Yd_g h]j^mf['
lgjaYe ]fl]( < ] k]m dY\g& gk [Yhlmdgk \]\a[Y\gk Ygk ]d]e ]flgk
\]gj_YfarY{zgkg [aYd\Yke gfg_jY^aYkhjg\mra\Ykh]dgk l]ja[gk
\g [gflYlg e gkljYnYe im] ]kl]k[gflafmYnYe hjakagf]ajgk \Y km
h]j^a[aYda\Y\] ]lfg_jw^a[Y ] \Y daf_mY_]e lahgd_a[Y \] im] fgk
im]jYe gk danjYj--(
9 k \|[Y\Yk \] 1* ] 2* YkkaklajYe Y me j]fYk[ae ]flg \Y
]lfgdg_aY Ye ]ja[YfaklY ]e ]k[YdY e mf\aYd( G hjae ]ajg j]kmdlY\g
^ga Yhjgda^]jY{zg\]]lfg_jY^aYkl][fa[Ye ]fl]e g\]jfYk&fYkimYak
Ykaf ^dm ~f [aY k ]mjgh|aYkkmh]jYnYe Ykfgjl]'Ye ]ja[YfYk&e Yak^gjl]k
fYk \|[Y\Yk Yf l]jagj]k-.( D g_g ]e k]_ma\Y& kfl]k]k [ge hYjYlanYk
j]_agfYak& l]e wla[Yk gm [gf[]almYak& ^gjYe [gfkljmaf\g me [Ye
hg hjgZd]e wla[g [ge me & ]e me ljYZYd`g im] hjgkk]_m]-/( 9

n]d [g f ]p zg ]f lj]]kk] Y^ja[Yf ake g [g f []alm Ya ] Yi m ]dY h jg b]{zg \g e g \ ]
dg \ Yk #j]dY{ ]k jY[aYak kg Z j] Yk j]dY{ ]k af l]j| lf a[ Yk(
--( L jY\ alag f Yd k lm \ a] k ((( g ^l]f h j]k]f l]\ mk o al` Y l`af [` Yh l]jgf ` aklg ja[Yd
Z Y[ c _ jg m f \ Yl l`] Z ]_ af f af _ Yf \ Yf af Y\ ]i m Yl] [` Yh l]j gf kg [aYd [` Y f _ ] 
Y l l`] ]f \( L ` ] h g dala[Yd ][g f g e q klm \ q af n]jlk l`ak j]dYlag f k` ah & Zml g f dq
lg [j]Yl] l`] af n ]jk] h jg Z d]e $G jlf ]j& +32.4 +.-%( < ] ^Ylg& gk ]klm\ g k
lh a[g k \ Y ]k[g dY \g [g f lYlg af l]j|lf a[g ]kh j]e aYe me [Yh lmdg& _ ] jYde ] f
l] af Y\]i mY\g & kg Z j] g j_Yf arY{zg k g [aY d] f lj ] dg f _ Y k h Yjl]k \ ]\ a[Y \ Yk Yg 
` aklg ja[Yd Z Y[ c _ jg m f \ $e Yk ]f l]f \a\g Yh ]f Yk [g e g ` akl jaY \g [g f lYlg % ]
x kg [aYd [` Yf _ ] $] Y i m ]klzg [d] kYZ ]j g i m ]& ]pYlYe ]f l]& ]klYnY Y h YkkYj
h g j lYd h jg []kkg h ]je Yf ][aY Yd_g e akl]jag kY%(
-.( E YqZ m jq'D ]o ak& +3015 J an a]j]& +3035 : Ykkg& +31-5 < YE YllY& +3105 G n ]jaf _
C Y h dY f & +31/5 E ] dYlla& +3125 ; Yjf ]ajg \ Y ; m f ` Y& +3125 ;( @ m _` 'Bg f ]k&
+3135 K( @ m_`'Bg f]k& + 3 135 K ]]_]j& +32+5 ; ` Ym e ]ad& +32-5 9 dZ ] jl& +32/5
; jg [c]j& +32/5N an]ajg k\]; Ykljg& +3205D ]Y&+3205< ]k[g dY& +3205L go fkd]q&
+3225 E [; Yddm e & +3235 J Ye g k& +33*Z 5 ? go& +33+(
-/( N ]j G n ]jaf _C Y h dY f & g j_(& +3115 K ]]_]j ]lYd*( +3135 L m jf ]j& +3135 G n ]jaf _&
+32+5 : m ll ; g dkg f " @ ]af ]f & g j_ k(& + 3 2 - '+ 3 2 - 5 C ]f kf _ ]j& g j_(& +32.5
J n}j]& +32.5L m jf ] j& +32.5 E ]f _]l& g j_(& +32/5 @ g jf Z g j_ & +3225 N an]ajg k
\] ; Ykljg " ; Yjf ]ajg \Y ; m f ` Y& g j_k(& +33-5< ]k[g dY " L Yqdg j&g j_k(& +33-5
N an ] ajg k \ ] ; Ykljg & g j_(& +33/5 @ ]fd]q& +330Y( @e N an ] ajg k \ ] ; Ykljg &
+330Y& ]f [g f ljY'k] me e Yh ]Ye ]f lg \ Yk \ a^]j]f {Yk af l]jf Yk Yg [Ye h g l]
ja[g \g fgng Ye ]ja[Yfake g (
U O K L G YL E V M N VJ VUVM +.+

[gfljaZma{zg \Y ]lfgdg_aY ^]alY fg : jYkad Y ]kk] j]fYk[ae ]flg ^ga
\][akanY& [ge g Yl]klYe Yk j]^]j~f[aYk Y me Y ]k[gdY \] h ]f kY
e ]flg]mjgh|aY'ZjYkad]ajY $]eghgka{zgYme Y]k[gdYfgjl]'Ye ]'
ja[YfY% gm Y me Y l]gjaY Z jYkad]ajY \g hYj]fl]k[g-0( 9 d_mfk l]p
lgk \Y \|[Y\Y \] 1* ]k[jalgk hgj h]kimakY\gj]k ZjYkad]ajgk& Ydawk&
Yfl][ahYjYe im]kl]kk d]nYflY\Yk Z]e e YaklYj\]h]dYYf ljg h g
dg_aY& [ge g gkYjla_g k k]e afYak \] < YE YllY $+31*% ] ; Yjf]ajg\Y
; mf`Y $+31-% kgZj] Yk j]dY{]k ]flj] ealg& jalmYd ] `akljaY& gm g
Yjla_g \] K]]_]j ]lYd* $+313% kgZj] Y [gjhgjYda\Y\]& im] hj]^a_m
jYnY Y l]e wla[Y \g ]eZg\ae]fl`gb] lzg ]e ng_Y ] im] l]n]& fzg
gZklYfl] kmY \a^mkzg j]kljalY& me []jlg ae hY[lg fY \ak[ahdafY-1(
= kkY ]phYfkzg \Y Yfljghgdg_aY af\_]fY fYk \mYk \|[Y\Yk
hYkkY\Yk d]ngm e malgk ]lfdg_gk& [mbY [Yjj]ajY k] afa[agm fg [g
e ]{g\gkYfgk 2*&Y j]n]jl]j[]jlYkhj|']k[gd`Yk l]ja[Yk&hYkkYf
\g \Y kg[agdg_aY \g [gflYlg x Yfljghgdg_aY af\_]fY( N Yf]kkY
D]Y $+320% ] H ]l]j ? go $+33+%& hgj ]p]e hdg& im] kYjYe Y ]klm

-0( N ]j&h( ]p (& J ana}j]& +33-5O ` al] ` ] Y\ & +33/4 1*5 @ ]fd]q& +330Y& Z& im ] Ykkae 
k] j]^]j]e Yg ljYZ Yd` g \] ]lf dg _g k [dwkka[g k ]e Ylana\ Y\ ] fg h Yk& f zg x
]l` f g dg _ q : jYradaYf klq d](
-1( ; g e ]f lYf \ g Y e m\Yf {Y \] jme g k \Y ]lf g dg _aY Ye ]ja[Yf aklY af a[aY\ Y fY
k]_m f \ Y e ]lY\ ] \gk Yf g k 1*& J ana}j] ]k[j]n]m j][]f l]e ]f l]5 Al o Yk l`]
h mZ da[Ylag f g ^ 9 [g f kljm { z g \Y h]kkg Y fYk kg [a]\ Y\ ]k af \ _]f Yk Z jY kad]a
jYk $K]]_]j ]l Yl*( +313% l` Yl h jg n ]\ \ ][akan ]dq af ^dm ]f laYd( L ` ] k] Yml` g jk
j]b][l]\ o ` Yl l` ] q dYZ ]dd]\ Yk l`] 9 ^ja[Yf e g \ ] d((( Yf\ o ]f l lg e Yc]kg e ]
h g kalan ] h jg h g kYdk( L ` ] q Yj_m ]\ l`Yl& af D g o dYf\ Kgm l` 9 e ]ja[Y& kg [a]la]k
Yj] kljm [lm j]\ af l]je k g ^ l`] kqe Z g da[ a\age k $fYe ]k& ]kk]f []k ]l[(% l`Yl
j]dYl] lg l`] [g f kljm [lag f g ^ l`] h ]jkg f Yf\ l`] ^YZ ja[Ylag f g ^ l`] Zg\q(
L ` ak k]l g ^ a\]Yk `Yn] Z]]f n ] jq af ^dm ] f laYd& Ydl` gm _` g f ] kmkh ][lk l` Yl alk
^mdd ae h Y[ l ` Yk Z ]]f dg kl Z ][Ym k] f gl g f dq l` Yl o g jc Zml e m[` g ^ l`]
j] km dlaf _ dal]jYlm j] `Yk Z]]f h m Z dak` ]\ g f dq af H g jlm _ m ]k] $+33-4 /*3%(
= kk] Z YdYf { g \] J an a}j] \w me Y Z g Y a\ |aY \g h ]kg [g f l] e h g jyf ]g \Y
] lf g dg _ aY ^]alY fg : jYkad4 me l]j{g \ ] km Yk j] ^]j~ f [ aY k | [g e h g klg \]
ljYZ Yd` g k ]k[jalg k h g jZ jYkad]ajg k $f YlmjYak&[m dlm jYakgm af klalm [ag f Yak%( M e Y
[g f km dlY xk g m ljYk Z aZ dag _jY^aYk \ Y [g d]lyf ]Y ]e i m ] ]d] Yh Yj][]m j]^g j{Y
] klY ae h j]kkzg $< ]k[gdY " L Yqdg j& g j_k(& +33-%& im ] h g \ ] k]j [g f ^aje Y\ Y
]e ljYZ Yd` g k e Yak j][]f l]k $@ ajlr]d& +332& K m jjYd}k& +333%(
+., j< M 9 J < G N dN C dJ G K <C ; 9 KL J G

\Yj gk C YqYh ] gk Hajg e mfa\gk \g a\]wjag \Y ]k[gdY \g [gflY
lg& nakYf\g \g[me ]flYj gk hjg[]kkgk \] h]f]ljY{zg \g [YhalYdak
e g ] \g [gdgfaYdake g fY na\Y af\_]fY& l]je afYjYe ]k[j]n]f\g
]klm\gk \]lYd`Y\gk bmklYe ]fl] kgZj] g hYj]fl]k[g ]kk] ]e Zd]
e Y \YYfljghgdg_aY [dwkka[Y& Yg h]j[]Z]jim]]kkY]jY Y \ae ]f
kzg im] gk f\agk d`] [gdg[YnYe x ^j]fl]-2( L jg[YjYe & Ykkae & Y
kg[agdg_aY \Y im]klzg af\_]fY hgj me Y Yfljghgdg_aY \Yk im]k
l]k af\_]fYk( lgjfY\Yk l]gja[Ye ]fl] Y[]kkn]ak Y hYjlaj \gk Yfgk
1*4 jglY{zg \] h]jkh][lanY(
E Yk&f]kk] e ge ]flg& [ge ]{YnY lYe Z|e Y k]jhgkkn]d me Y
j]lge Y\Y \g l]e Y \g [gflYlg ] \Y `akljaY ]e fgnYk ZYk]k( Akkg
^ga j]YdarY\g& ]flj] gmljgk& hgj ?go& im] ]e kmY e gfg_jY^aY
kgZj] gk Hajg \Y 9 e YrfaY h]jmYfY Y\glgm meY ]kljYl|_aY im]
\]e gdam Y \aklaf{zg ]flj]gk f\agk hm jg k ] k]mk ]lfdg_gk h m
jaklYk& \] me aY\g& ] gk f\agk e aklmjY\g k ] k]mk ]lfdg_gk
jY\a[Yak& \] gmljg( = k[j]n]f\g kgZj] me _jmh g af\_]fY im]
hYj][aY laha^a[Yj me ]klY\g YnYf{Y\g \] Y[mdlmjY{zg& Y[Ye hgf]'
kYe ]flg ] kmb]a{zg Ygk hg\]j]k fY[agfYak& ? go e gkljgm [ge g
k k]hg\]jaYYlaf_ajme Y [ge hj]]fkzgY\]imY\Y\g e mf\gnana
\g hajg YljYn|k \] kmY afk]j{zg fg hYfgjYe Y [gfkljm\g h]dY
]lfgdg_aY \gk f\agk h mjgk( J ]b]alYf\g ]phda[alYe ]fl] Y h ]jk
h][lanY \Y kg[agdg_aY\g[gflYlg]\Y]lfa[a\Y\] $+33+4 +++/%&g
Ymlgj dYf{gm e zg \gk ljYZYd`gk \] G n]jaf_ ] \] N an]ajgk \]
; Ykljg kgZj] Yk ^adgkg^aYk kg[aYak Ye Yrfa[Yk $ gh* [al*U ,1/,2+&
,3* kk(% hYjY Yj_me ]flYj im] g ]klY\g Y[mdlmjY\g \gk Hajg ]jY
me YljYfk^gje Y{zg`aklja[Y]]kljmlmjYd\gkj]_ae ]kfYlangkljY
\ a[ag f Yak ]& e Yak im] akkg& im] Y ljYfk^gjeY{zg ]jY me hjg[]kkg
af]j]fl]Yg ^mf[agfYe ]flg \]kk]kj]_ae ]kj]_ae ]k im]k]e hj]

-2( ; g e h Yj]'k] ]kk] e g n ae ]f lg [ge Yi m ]d] j] YdarY\ g h g j ]lf dg _g k im ] [g


e ]{YjYe k]m ljYZ Yd` g Yd_m f k Yf g k Yfl]k( 9 kkae & G dan]ajY > $+32 24 + + '+,%
[ g f lY[g e g YZ Yf \ g f g m k]m h jg b]lg af a[aYd \] ] klm \ Y jY a\ ]g dg _aY \ ] h Yj]f
l]k[g \gk L a[m f Y h YjY e ]j_m d` Yj ]e me Y Y f w dak] \g [Ye h g af \ a_]f aklY
dg [Yd(
C L F G A(G ? A9 : J 9 K dA(dadJ 9 +.-

lan]jYe Y Y [m dlm jY {z g h g jg j a_ ]e ] ^m f \ Y e ]f lg \Y [m dlm jY& ] Y


] p l] jag ja\ Y \ ] kg [ aYd h g j h dg ]e h ] jh | lm g e g n ae ]f lg \]
afl]jagjarY{zg-3( ? go e gkljYjaY& Yd|e \akkg ] kgZj]lm\g[gfljY
]kl]j]lahgk Yaf\Y `gb] ]e na_g j im] Y gZjY Ye ]ja[YfaklY \]
D |na'KljYmkk g^]j][aY afkljme ]flgk e malg e Yak ja[gk hYjY k] ]f
l]f\]j Y afk[ja{zg l]e hgjYd \g e mf\g nana\g \gk Hajg im] Yk
l]gjaYk e ]lY[gdgfaYdaklYk \g [gflYlg ] \Y kmb]a{zg. (
9 \alY ]lfgdg_aY [dwkka[Y& Ykkae & af[gjhgjgm Y im]klzg \g
[gflYlgafl]j|lfa[g&nYd]f\g'k]\gk[gf`][ae ]flgkim]na]jYY[m
e mdYf\g \]k\] Yk \|[Y\Yk Yfl]jagj]k( G l]e Y \Y ljYfk^gje Y{zg
^ga \akkg[aY\g \Y l]gjaY \g Y[Ye hgf]kYe ]flg $im] hYj][] l]j
ka\g& Ydawk& k]hmdlY\Y k]e e malY hge hY hgj k]mk Yf la_g k ^a|ak% ]
\] gmljYk gZb]lanY{]k a_mYde ]fl] j]\mlgjYk& hYkkYf\g Y k] af k
[j]n]jfg hdYfg e ]ke g\gkhj]kkmhgklgkkg[ag[gke gd_a[gk\gk
j]_ae ]k fYlangk( J ][mkYf\g'k] Y lge Yj g e mf\g af\_]f Y [ge g
kae hd]k []fwjag \] e Yfa^]klY{zg \] me Y ]kljmlmjY \] \ge afY{zg
Yd_]fY& [ge g me YjZaljvjag [mdlmjYd $G dan]ajY >& +3224 +.% [ge 
nYdgj e ]jYe ]fl] h Yjla[mdYjarY\gj \] me Y \afye a[Y _]jYd \] km
b]a{zg' YjZaljwjag\] e ]\g[j] j]f\ae ]flgYfYdla[g&\Y\YY h j]k
kzgaf]pgjwn]d]p]j[a\Yh]dgk hjg[]kkgk`ge g_]f]arY\gj]khj
hjagk \Y kalmY{zg [gdgfaYd & Y ]lfgdg_aY [dwkka[Y ]kl]f\]m kmY
hjhjaYnakY\Y l]ja[Y \] me e g\g im] d`] h ]je alam j]\]^af ajgk
ZjYf[gk& g= klY\ggmg [YhalYdake g [ge g gmljgk lYflgk\Yim]d]k
YjZaljvjagk `aklja[gk [ge im] k]e hj] k] `gmn]jYe ] `Yn]jzg gk
kakl]e Yk fYlangk $9 dZ]jl& +322& +33-5 ? Yddgak& +33-5 ?go& gh* [al*U
K( @ m_`'Bgf]k& +3225 L mjf]j& +33+& +33-5 N adY{Y& +330Y%( HYjY

-3( 9 [[m dlm jYlag f akg f dqh g kkaZ d]` ]j]a^ Y [[ m dlm jYlag f akYljY\ alag f Yd ^]Ylmj]
g ^ af \ a_ [ f g m k9 e Yrg f aYf kg [a]la]k $?go& +3334 ,%(= kkYa\ ]aY ^ga ]kZ g{Y\Y
]e e af ` Y l]k] kg Z j] gk 9 jYo ]l| $+32 05 n]j lYe Z |e ; Yjf ]ajg \ Y ; m f` Y "
N an]ajg k \] ; Ykljg& +32/%& ] e Yak lYj\] \ ]k]f n g dn a\ Y]e me ljYZ Yd` g kgZ j]
Y j]h j]k]f lY{zg b]kmla[Y \gk L m h af Ye Z w $N an]ajgk \ ] ; Ykljg& +33-[%& fg
[bmYd Y af ^dm ~ f [ aY j][h jg [Y \g ljYZYd`g \ ] ? g o bw k] ^Yr h j]k]f l](
.*( = kl]l]e Y \ ] me Y ` akl jaY d| n a'kljYm kkaYf Y \Y 9 e Yr f aY af \ _]f Y | g ^g[g
\] m e danjg ]e h j]h YjY{zg \] ? g o $+332%(
+.. daf m 9 J (f g N AN C AJ G K f m ; 9 KLJG

akkg^ga'd`]af\ak[mlan]de ]fl]f][]kkwjag YZjaj] k k ] k kakl]e Yk&YZYf


\gfYf\g Yk ae Y_]fk [gf[]almYak \] kg [a]\ Y\ ] ] \] [m dlm jY
d]_Y\Yk h]dg ^mf[agfYdake gZjalyfa[ggmh]dg[mdlmjYdake gYe ]ja
[Yfg( = e ZgjY afkhajY\Y fY [jla[Y ]kljmlmjYdaklY xk [gf[]h{]k
lglYdarYfl]k \g gZb]lg na_]fl]k fgk hYjY\a_e Yk Yfl]jagj]k& k]e ]
d`Yfl] YZ]jlmjY ^ga Y[ae Y \] lm\g g j]kmdlY\g ] ]kl] | me
\]lYd`] YZkgdmlYe ]fl] ^mf\Ye ]flYd ' \] me Y Yfwdak] e Yak ^afY
\Yk hj]e akkYkkg[ag[mdlmjYak fYlanYk& fzg\]me Yhjagja gZb]lanaklY
im] j]anaf \a[Ykk] me e Yagj f Ylm jYdake g $: Yjl`& +33,% h YjY
]kl] gm Yim]d] e g\]dg YfYdla[g _]jYd im] g h]kimakY\gj& [jaY\gj
][jaYlm jY\]k]m hjhjag YjZaljwjag l]ja[g& ae Y_afY k]jYh]j^]alY
ljY\m{zg \Y j]Yda\Y\]( 9 fgnY kg[agdg_aYaf\_]fY im] ]e ]j_am \gk
Yf g k 1* l]n] [g e g af kljm e ]f lg ] g Z b] lan g & h g jlYf lg & me Y
af\a_]fa"Y{zg \Ykg[agdg_aY] ^ga akkg im] d`] \]m k]m [Yjwl]j hjg'
hjaYe ]fl]Yfl^ghgB_a[g(
HYjYim] ]kkY af[gjhgjY{zg\Y` akljaY]\g[gflYlg Y[g f
l][]kk]& ]flj]lYflg& ^ga hj][akg hjae ]ajg daZ ]jYj Y h]jkh][lanY ]k
ljmlmjYd \Yafl]jhj]lY{zg ]p[]kkanYe ]fl]Zjalyf a[Yim] ]dY kg^j]jY
h g j hYjl] \gk ]lfdg_gk \g @ YjnYj\'; ]fljYd : jYrad Hjgb][l( G ja
]flY\g h]dYkd]almjYkim]F ][\`Ye ]D ]Y[` `YnaYe ^]alg\]D|na'
KljYmkk& g _jmh g \] E YqZmjq'D]o ak& [ge g gmljgk ]lf_jY^gk \Y
9 e YrfaY \] ]flzg& \]\a[gm'k] Y Yhda[Yj gk hjaf[hagk \Y Yfwdak]
]kljmlmjYd Y kg[a]\Y\]k ] [gke gdg_aYk hYjla[mdYj]k& ]phmj_Yf\g
Ykkae g ]kljmlmjYdake g \] Yd_mfk \] k]mk Ykh][lgk e Yak jY\a[Yak
$G jlf]j& +32.4 +-1%& ] ]nalYf\g Y im]klzg \Y j]dY{zg ]flj] Yk
]kljm lmjYk af \ _]f Y k dg[Y ak ] g ^mf\g `aklja[g'[mdlmjYd h Yf 'Ye ]
ja[Yfg(9 j]^]j~f[aYhjaf[ahYd\g_jm h g ]jYe YkgZjYk\Yhjae ]ajY
] e Yak \ mjc` ]ae aYf Y ^Yk] \] D|na'KljYmkk& fglY\Ye ]fl] ; k ]k
ljmlmjYk]d]e]flYj]k\ghYj]fl]k[g] gk Yjla_gk kgZj] g : jYkad []fljYd&
]e i m ] g Y f ljg h dg _ g ^jYf [~k j] lg e Y n Y Y ] lf g _ j Y ^aY \]
F ae m]f\Ybm5]k]ml]e Yhgj]p[]d~f[aY^gaYgj_YfarY{zg\mYdaklY&
h Yjla[mdYje ]f l] hj]_fYfl] fg [Ykg \Yk kg[a]\Y\]kB ~ ] :gjgjg(
9 d|e \akkg& k] D |na'KljYmkk ]jY Y afkhajY{zg l]ja[Y $gm kg Zj]lm
daLF G A&G?A9 :J9KaDCdJ9 +./

\g l]e wla[Y% hjaf[ahYd \]kk]k ]klm\gk ]lfg_jw^a[gk& kmY gja]flY


{zg e ]lg\gd_a[Y \]naY e Yak xk e gfg_jY^aYk ^mf[agfYdaklYk \Y
ljY\a{zg Zjalyfa[Y( K]m gZb]lang ]jY \]k[j]n]j [Y\Y kg[a]\Y\] ]k
lm\Y\Y[ge gme kakl]e Y lglYd& gm ` gdaklY&hYjY]e k]_ma\Yafk]
ja'dg ]e me Y k|ja] [ge hYjYlanY [ge hgklY \] gmljgk kakl]e Yk \g
e ]ke g lahg $?go& +333%& gim]fzg[g jj]kh g f \]f]e xfg{zg\]
[ge hYjY{zg \] D|na'KljYmkk& f]e x kmY a\|aY \g im][gflY[ge g
mfa\Y\] [ge hYjYlanY(
9 ZjY'k] me hYj~fl]k]( Im] e malYk \Yk e Yak af^dm]fl]k
]lfg_jY^aYk kmd'Ye ]ja[YfYk \Yk \|[Y\Yk \] 1* ] 2* l]f`Ye ka\g
[gjlY\Yk h]dg e gd\] \Yk e gfg_jY^aYk [dwkka[Yk af_d]kYk& fzg `w
[ge g [gfl]klYj( I m] ]dYk \]nYe Yg ]kljmlmjYdake g Yfl]k me Y
Y_]f\Y l]e wla[Y ] Yd_mfk hjaf[hagk l]ja[gk dae alY\gk im] me Y
gja]flY{zg kakl]e wla[Y& lYe Z|e | n]j\Y\].+( I m] ]dYk $]Yima fzg
e] j]^ajg Yh]fYkxk\g_jmh g \]E YqZmjq'D]o ak% l]f`Ye \]\a[Y
\g h g m [Y Y l] f { z g x ` ak l jaY & Y \ g lY f \ g me [ ] jlg ` g dake g 
Yhjagjkla[g ] me []jlg \]k[gflafmke g& [ge g fglYe ? go %g+9*
[al (% gm 9 dZ ]jl $+322%& ]ak gmljg ^Ylg( E Yk lYak dae alY{]k fzg
hg\]e \] ^gje YYd_me Y k]jnajh YjY\]kimYda^a[Yj afdaeaf] Y [gf
ljaZma{zg \]kkYk e gfg_jY^aYk x ]lfgdg_aY \g [gflaf]fl] ' me Y
[gfljaZma{zg af[ge hYjYn]de ]fl] e Yag jim] Y ljYra\Y h]dgk ]klm
\gk Y[mdlmjYlangk gm ^ja[[agfaklYk \Yk \|[Y\Yk Yfl]jagj]k ] hgkl]
jagj]k( 9 g [gfljwjag& ? go Yhgagm'k] bmklYe ]fl] f]dYk& Yj_me ]f
lYf\g im] gk hjaf[hagk im] gk ]lfdg_gk a\]fla^a[YjYe [ge g
[gfklalmlangk \g ^][`Ye ]flg `gdaklY \gk kakl]e Yk af\_]fYk ]jYe 
gk e ]ke gk Y[agfY\gk h]dgk HajghYjYkalmYj]e g kakl]e Yafl]j|l'
fa[g ]e im] ]klYnYe kalmY\gk ' ] Ykkae ^]r \]kYhYj][]j Y \ ak

.+( N]j N an]ajg k \ ] ; Ykljg& +33,& L Yqdg j& ]e me Y [ ] kkg \] ^mf \Ye ]f lYdake g 
$]kl] [klfale YS aklY&( e g klj Y )k] km jh j]] f \ ] f l]e ] f l] \ m jY [ge g _ jm h g \g
@ YjnYj\ '; ]f ljYd :jY)(ad H jg b][l4 Ymp M(K(9( h Yj Yadd[m jk& +af ^dm ]f [] j|]dd]
\] D |n a'K ljYm kk Y |l| ]f _ jYf \ ] h Yjla] |lg m ^^|] Ym h jg ^l \ mf ] kg jl] \]
e g jh ` g dg _ake ]h k]m \ g 'kljm [lm jYdakl]\ a^^m k|fg lYe e ]f lh YjE YqZ mjq'D ]o ak
]l k]k \ ak[ah d]k((( $+32 .4 ,+1%(
+.0 J < M 9 J < G N AN C AJ G K < C ; 9KLJG

laf{zg ]flj] kg[a]\Y\]k hmjYk ljY\a[agfYak ] hYjl)kg[a]la]k [Ye hg


f]kYk& hgjim] Yk hjae ]ajYk k] e gkljYjYe e malg e Yak YZ]jlYk ] Yk
k]_mf\Yk e malg e Yak af\_]fYk \g im] k]ae Y_afYnY( 9 dZ ]jl& hgj
kmYn]r&hYjlam\]kmY ]khd~f\a\YYfwdak]]kljmlmjYd\Y[gke gdg_aY
qYf ge Ye a %-541& hYjY hjg\mraj meY j]^d]pzg fzg e ]fgk afgnY
\gjYkgZj]Y]lfa[arY{zg \g\ak[mjkgpYe yfa[g'hgdla[g af\_]fY
$+33-%( < ] e af`Y hYjl]& mladar]a me ]fimY\jYe ]flg Yh Yj]f l]
e ]fl]`gdaklYhYjYim]klagfYjhj][akYe ]fl]Y ae Y_]e Ymlg[gfla\Y
\gk kakl]e Yk Ye Yrfa[gk ] Y j]hj]k]flY{zg lglYdarYfl] \] kg [a]
\ Y\]& l]f\g[ge g[gfljYhgflg j]lja[gY]lfg_jY^aY[]fljg'ZjYka'
d]ajY $N an]ajg k \] ; Ykljg & +320%( 9 d_ m f k Ym lg j]k \Y ]k[ g dY
[gflYlmYdaklY& Yg [gfljwjag& hYj][]e l]j lge Y\g Yk dae alY{]k \ Y
im]dYk e gfg_jY^aYkhagf]ajYk[ge g hj]l]plghYjYa_fgjYjkmY]pak
l~f[aY]Y \] lg\Y Y ]lfgdg_aYYe Yrfa[Y im] k]k]_mam&\Yf\g
hjgnY \] ]klj]al]rY l]ja[Y ] \] \]kafl]j]kk] ]lfg_jw^a[g( Gk _ jm
hgk im]gk[gflYlmYdaklYk ]klm\Ye $gm [gfklj]e % kzg lYflgeYak
hYjl]\g :jYkad imYflg e]fgk kalmY\gk ]klzg fY 9 e |ja[Yaf\_]fY&
hYj][]f\g ^dmlmYj]e me nw[mg `aklja[g'[mdlmjYd( Fzg kzgk]im]j
hYjl] \] ka e ]kegk& [ge g xk n]r]k k] [gfklYlY ]e []jlYk gZjYk
\]kkY ]k[gdY&]e im]Y ^jY{zgYd|e '^jgfl]ajY\]me hgng af\_]fY
ljYfkfY[agfYd|gZb]lg\]mehjg^mf\g kad~f[ag\]k[jalang]e ]k
eg [Yjlg_jw^a[g $G dan]ajY >& +3224 2%( >][`]'k]g hYj~fl]k](
9 k hjpae Yk d]nYk \] ]lfdg_gk af^dm]f[aY\gk h]dg ]kljmlm'
jYdake g ., ajaYe h Yjlaj \Y l]ljYdg_aY G algd_a[Yk & im] \]jYe Yg
Ye ]ja[Yfake gme afkljme ]flg\]Yd[Yf[][gflaf]flYd$D|na'KljYmkk&
+30.+31+%( 9 hmZda[Y{zg \] k]m hjae ]ajg ngdme ] $G [jm ] g
[gda\g& \]k]e h]f`gmg e ]ke g hYh]d hYjY\a_e wla[gim] If\ag]
gemf\g\gkZjYf[gk(YhYj][a\gfge ]ke g Yfg $;Yj\gkg \] G dan]a
jY +30.%& l]n] h YjY Y ]k[gdY \g [gflYlg( K]f\g& x hjae ]ajY naklY&
me ]klm\g hmjYe ]fl] ^gje Yd \]\a[Y\g xk e algdg_aYk Ye ]jf\aYk&

.,( H( ]p (& :( 9 dZ ]jl& E ( ; Yjf ]ajg \ Y ; m f ` Y& H`( < ]k[g dY& H ` ( = jac kg f &H( ? go &
;( @ m_`'Bgf]k&K(@ m_`'Bg f]k&L( D ae Y&9(K ]]_]j&9 ('; (LYqdgj&?(Lgo fkd]q&
] : ( N an]ajg k \] ; Ykljg(
I O K L G YL E G M N G VY C G M +.1

Yk Galgd_a[Ykj]n]dYnYe Yd_g im] gk ]lfdg_gk im] afa[aYnYe k]m


ljYZYd`g fY 9 e YrfaY fzg \]e gjYjYe Y h]j[]Z]j4 im] gk e Yl]
jaYak kae Zda[gk\] im] Yk kg[a]\Y\]k kmd'Ye ]ja[YfYk dYf{Ye e zg
h YjYk][gfklalmaj&]Ykkae Yk]kljmlmjYk [gfkljmn]akh]dgYfYdaklY&
]jYe j]^jYlwjagk xk [Yl]_gjaYk ljY\a[agfYak \Y Yfljghgdg_aY( H jaf
[hagk [gke gd_a[gk ]e Zmla\gk ]e ghgka{]k \] imYda\Y\]k k]f
kn]ak& me Y ][gfge aY kae Zda[Y\Y Ydl]ja\Y\]afk[jalY fg [gjhg ]
fgk ^dmpgk e Yl]jaYak& me e g\g \] Yjla[mdY{zg [ge Y f Ylm j]rY
im] hj]kkmhmf`Y me Y kg[aYda\Y\] mfan]jkYd ' ]jYe ]kk]k gk e Y
l]jaYak ] h jg []kkg k im] hYj][aYe lg e Yj g dm _ Yj \gk a\ag e Yk
bmjYdaklYk ] ][gfge a[aklYk [ge im] Y Yfljghgdg_aY \]k[j]n]jY Yk
kg[a]\Y\]k \] gmljYk h Yjl]k \g e mf\g& [ge k]mk ^]ap]k \] \aj]a
lgk]\]n]j]k&k]mk_jmhgk[gjhgjY\gkh]jh|lmgk]l]jjalgjaYdarY\gk&
k]mk j]_ae ]k \] hjghja]\Y\]] `]jYf{Y& k]mk e g\gk \]hjg\m{zg
daf`Y_]ajgk( Dgf_] \] k] [gfklalmaj ]e [gfl]\gk kmh]j]kljmlm'
jYak gm [mdlmjYak \Yk ^gje Y{]k kmd'Ye ]ja[YfYk& Yim]d]k e Yl]
jaYak ] hjg[]kkgk Yjla[mdYnYe \aj]lYe]fl]me Y kg[agdg_aYaf\_]fY(
= hgjakkg im] Yk Galgd_a[Yk]fkafYnYe e Yak kgZj] Yk kg[a]\Y\]k
Ye ]jf\aYk im]& h g j ]p]e hdg& gk l]plgk Yfla_gk \g e ]ke g Ymlgj
kgZj] Y [`]^aY gm Y _m]jjY fY 9 e |ja[Y \g Kmd& h]je alaf\g& Ydawk&
me Y j][mh]jY{zg fzg'\mjc`]ae aYfY \Y hjgZd]e wla[Y \] ; k]kljm
lmjYk ]d]e]flYj]k\ghYj]fl]k[g* 9fl]k im] k] ae hmk]kk] Y [g f klYlY
{zg \] im] gk e g\]dgk YfYdla[gk [dwkka[gk ]jYe afY\]imY\gk
hYjY Yk kg[a]\Y\]k im] ]klm\wnYe gk& Yk Galgd_a[Yk $] gk ]klm\gk
\]dYk \]janY\gk4 D |na'KljYmkk& +31/& +32/& +33+% ^gjYe Y h jae ]a
jY l]flYlanY \] Yhj]]f\]j Yk kg[a]\Y\]k \g [gflaf]fl] ]e k]mk
hjhjagk l]je gk ]e kmYk hjhjaYk j]dY{]k & Z]e [ge g \]
^gjf][]j me afn]flwjag _]jYd \g j]h]jljag kae Zda[g Y hYjlaj \g
imYd [Y\Y ^gje Y{zg kg[aYd _]jY kmYk \a^]j]f{Yk ]kh][^a[Yk(
= fimYflg gk ]lfdg_gk \g [gflYlg ]klYnYe hj]g[mhY\gk
]e kmZdaf`Yj gk hjg[]kkgk `ge g_]f]arY\gj]k im] kmZe ]j_ajaYe 
gkYjZaljwjagk[mdlmjYakaf\_]fYk]eme Y[gf\a{zg\]af\aYfa\Y\]
_]f |ja[Y& gk ]lfdg_gk ]kljmlmjYdaklYk \Y 9 e YrfaY fzg k] [gf
+.2 C< M 9 J < G N AN @ AJ G K < A ' ; 9 KL J G

l]flYjYe ]e hjg\mraj \]k[ja{]k hYjla[mdYjarYfl]k \] kakl]e Yk


\ak[j]lgk& e Ykdg_g Zmk[YjYe j]klYZ]d][]jY[gflafma\Y\]]flj] gk
\an]jkgkkakl]e Ykaf\_]fYkk]bYYfYdakYf\ggkhjg[]kkgk\]afl]j'
ljYfk^gje Y{zg ]kljmlmjYd& k]bY \]l]je afYf\g Yk e g\Yda\Y\]k \]
YZ]jlmjYYg ]pl]jagjhjhjaYk Y [Y\Y kakl]eY ] kalmYjgk hjg[]k
kgk \] Yjla[mdY{zg ]flj] afklalma{]k fYlanYk] afklalma{]k [gdgfa
Yak f]kk]imY\jg`aklja[g'kg[agd_a[gfYlang( Hgak&k]`whjg[]kkgk
`ge g_]f]arY\gj]k hj]ka\a\gk h]dg = klY\g ] Y kg[a]\Y\]afnYkgjY&
fzg gk `w e]fgk \g dY\g af\_]fY5 ] []jlYk ]kljmlmjYk [gke gd_a'
[Yk hYf'Ye ]ja[YfYk $Nan]ajgk\] ;Ykljg& +330Z% \]n]e []jlYe ]fl]
l]j [g\]l]je afY\g gk hjg[]kkgk \] afklalma{zg \g af\a_]fYlg( EYk
imYflg Y akkg hgm[g k] kYZ]& hgjim] gk ]klm\agkgk \gk hjg[]kkgk
\] _g n ]jf Ye ]f lYdarY{zg gm l]jjalg jaYdarY{zg h Yj][]e k]e hj]
[gjj]dY[agfYj g hdg af\_]fY Yg hYjla[mdYj gm hYkkang& ] g hdg
fY[agfYd Yg mfan]jkYd gm Ylang( u n]j\Y\] im] ]d]k afkaklajYe ZYk
lYfl] kgZj] g [Yjwl]j e mdla^gje ]& fzg'e gfgdla[g& `aklgja[Ye ]fl]
nYjawn]d \Yk Y_~f[aYk \] [gflYlg&] akkg \]k\] Y l]gjaY \Yk ^j]fl]k
\] ]phYfkzg $< Yj[q JaZ]ajg%( EYk& Yg ^Yr~'dg& ]d]k nakYnYe bmklY
e ]fl] e gkljYj [ge g me e]keg _jmhg af\_]fY& ]e kalmY{]k
e gd\Y\Yk hgjY_~f[aYk \] [gflYlg $gm ^j]fl]k \] ]phYfkzg% \an]j
kYk&\a^]j]f[aYnY'k]]e ^gje Ykgj_YfarY[agfYak \aklaflYk&lgjfYf\g'
k]k]e ]d`Yfl]Y gmljgk_jmhgk k]e ]d`Yfl]e ]fl] kalmY\gk4

9 e af ` Y a\ | aY ]jY \ ] i m ] Y k alm Y { z g \ ] ] f [ Y h k m dY e ] f lg S(((+ \ ] me 


k ] _ e ] f lg \ ] m e _ j m h g af \ _ ] f Y h g j me lah g ] k h ] [ ^a[ g \ ] Y _ ] f l] \ ] [ g f
lYlg _ ] jY n Y h Y \ j ] k \ ] g j _ Y f ar Y { z g k g [ aY d \ ] m e lah g Z ] e \ ] l] je af Y \ g &
i m ] Y h j g p ae Y jaY e Y i m ] d] k ] _ e ] f lg \ ] g m lj Y k lj aZ g k $g m k ] _ e ] f lg k \]
ljaZ g % Yh]kYj\Y \an]jka\Y\] [mdlmjYd* H Y jY d] dY e ] f l] & ak k g k ] h Y j Y j aY m e lYd k ] _
e ] f lg \ | g m ljg k k ] _ e ] f lg k \ Y e ] ke g ljaZ g & g k i m Y ak Yh]kYj\Y`geg_]f]a\Y
\][mdlmjYd h g k k m k k ] e m e Y \ a^] j] f l] k alm Y { z g \ ] [ g f lY lg $G dan ] ajY >& +3 224
+-5 _ ja^g k e ] m k%(

N ~'k] Z]e [ge g Y kalmY{zg \]^af] ]pYmklanYe ]fl] g kalm Y


\g4 ]kl] | lge Y\g [ge g e Yl|jaYhdwkla[Y] hYkkanY hjgflYY j][]
Z]j me Y ^gje Y im]& hgj ]kh][^a[Y& fzg ^mf[agfY e ]fgk [ge g
v L F G A(G ? A9 : J 9 K@ (C AJ 9 +.3

mfan]jkYd [gfklalmlang& ]p]j[]f\g'k] Yh]kYj \Y [mdlmjY( 9 \an]jka


\Y\] gm `ge g_]f]a\Y\] [mdlmjYd \gk _jm h g k af\_]fYk YhYj][]
[gjfg me YjZ aljwjag af]jl]&]e ghgka{zgx\an]jka\Y\]gm `ge g
_]f]a\Y\] kg[aYd YlanYe ]fl] ae hgklY h]dYkV Y_~f[aYk \] [gflYlg(
; gfljYkl]'k] ]kkY [gf[]h{zg \Y Y_~f [aY \g [gflYlg $fg k]fla\g
af_d~k \] Y_]f[q [geg Y_]f[agfYda\Y\]% [ge Y nakzg \Y Y_~f[aY
fYlanY hj]k]fl]& hgj ]p]e hdg& ]e Yd_mfk ]klm\gk ]kljmlmjYBaklYk
j][]fl]kkgZj] Y e akkagfYjarY{zg\]kg[a]\Y\]k Ye Yrfa[Yk&gf\]
gk ]^]algk [mdlmjYak \] Y_~f[aYk j]da_agkYk \aklaflYk kzg ]pYe afY
\Yk x dmr \] kmYk hgkkaZada\Y\]k \] j]afl]jhj]lY{zg h]dgk h j]kkm
hgklgk kg [aYak \] me \Y\g _jmh g af\_]fY $N adY{Y& +330Y& Z%(
E Yak _]jYde ]fl]& ]kkY hj]g[mhY{zg ]e e gkljYj [ge g Y kmb]a{zg
Yg = klY\g _]jY me Y [gf\a{zg [ge me Yh]kYj \Yk \a^]j]f{Yk \]
[gfl]\g \]janY\Yk\Yk\a^]j]fl]k ljY\a{]k [mdlmjYak]fngdna\Yk
$_ja^ge]m%aklg |&hjgkk]_m]gYmlgj&me e g\g\] k]j[YjY[l]
jkla[g \gk _jm h g k af\_]fYk Ykkakla\gk h]dg j_zg lmlgj S (((U im]
]m hg\]jaY [`Ye Yj Yima \] af\aYfa\Y\] hYjY \aklaf _maj \g e g\g
\[na\Y j]kmdlYfl]\gYjZaljwjag[mdlmjYd\] [Y\Y me $G dan]ajY>&
+3224 +.5_ja^g k gja_afYak ge ala\gk% ' ]kkY hj]g[mhY{zg [gfljYklY
\] e g\g fglwn]d [ge Y YZgj\Y_]e im] a\]fla^a[Y me e g\g \]
k]j [YjY[l]jkla[g lYflg \gk _jmh gk af\_]fYk af\aYf arY\g k h]dg
= klY\g [geg \gk_jmhgk e ]fgkY^]lY\gk hgj]kk]hjg[]kkg $?go&
+3 3 + %( F ] kl] dlae g [Ykg & g ^g [g | kg Z j] Y [ g f laf m a\ Y \ ] 
afl]jaf \_]fYnakn]d Yh]kYj \Yk \a^]j]f{Yk \][gf l]\g \]janY\Yk
\Yk\a^]j]fl]kkalmY{]k\][gflYlg ]fngdna\Yk*
K] e ] hj]g[mh]a ]e j]_akljYj Y _jYf\] af^dm~f[aY \] D|na'
KljYmkk kgZj]Y]lfgdg_aY\gk dlae gk ljaflYYfgk&\]ng]flj]lYflg
kmZdaf`Yj im] Y hjg\m{zg \g h]jg\g ]klw e malg dgf_] \] k]j
]ha_gfYd( F Y n]j\Y\]& Y e YagjaY \g im] ^ga ]k[jalg h]dgk h]kima
kY\gj]k af^dm]f[aY\gk hgj D |na'KljYmkk $Y [ge ]{Yj h]dgk e ]e
Zjgk \g _jmh g \] E YqZmjq'D]o ak% ^ga& \] me Y ^gje Y gm \] g m
ljY& ]k[jalg [g fljY Ykh][lgk _]f|ja[gk gm ]kh][^a[gk \Y gZjY
\]kk] Yfljghdg_g5 ] e malgk \gk Ye ]ja[YfaklYk j]b]alYjaYe imYd
+/* Aa< M 9 J < G N dN dadJ G K < M ; 9 K L J G

im]j Ykkg[aY{zg [ge g jlmdg ]kljmlmjYdake g ( E ]ke g Yim]d]k


e Yak Ydaf`Y\gk [ge Y afkhajY{zg ]kljmlmjYd \]\a[YjYe 'k] bmklY
e ]fl]YhjgZd]e YlarYj&[g jja_ajgm kmZn]jl]j[]jlYkl]k]kgm~f ^Y
k]k \Y gZjYd|na'kljYmkkaYfY( J ][gj\]e 'k]& h g j]p]e hdg&Yk e g \ a
^a[Y{]k \g e g\]dg \Yk Galgd_a[Yk ]pa_a\Yk hgj kmY Yhda[Y{zg Y
me [gjhmk \ak[mjkang [aj[mf k[jalg $K( @ m_`'Bgf]k& +313%5 gm Y
ljYfk^gje Y{zgZYklYfl]\jwkla[Y\Yfg{zg\]]kljmlmjY]d]e ]flYj
\]h Yj]fl]k[gfg[gfl]plgYe Yrfa[g$N an]ajgk\];Ykljg& +33-Y&
+332Y59(;(LYqdgj& +332%5 gm Yaf\YY afn]jkzg \Y ~f^Yk] kgZj]Y
d]almjY lg l~e a[Y ] e ]lY^gjarYfl] \Y ghgka{zg F Ylmj]rY); mdlmjY
]e ^Yngj \] hjg[]kkgk \] lahg e ]lgfe a[g $< ]k[gdY& +33,5 N a
n]ajgk\];Ykljg& +320& +330Z5L( Dae Y& +330%( E Yk hgm[gae h gj
lY( G hgflg | im] hjYla[Ye ]fl] lg\Y Y ]lfgdg _aY \Y9 e |ja[Y \g
Kmd hjYla[Y\Y ^gjY \g e Yj[g \g [gflYlmYdake g | hk)]kljmlmjYdaklY
fg k]fla\g [gjj]lg \Y ]phj]kkzg& aklg |& ]dY kmh] Y ]pakl~f[aY
Yfl]jagj \Y gZjY \] D |na'KljYmkk ] j][gf`][] im] gk l]je gk \]
e Yak \] me hjgZd]e Y ]lfgd_a[g [jm [aYd ^gjYe \][akanYe ]fl]
]klYZ]d][a\gk gm j]^gje mdY\gk hgj]kk]Yfljghdg_g(9]lfgdg_aY
kmd'Ye ]ja[YfYYlmYd |]k[jalY Yh Yjlaj \]D|na'KljYmkk&e ]ke gimYf
\g|]k[jalY[gfljY]d].-( Ghgflge ]j][]Yl]f{zghgjim]&hYjYgk
Ye ]ja[YfaklYk& Y gZjY \] D |na'KljYmkk fzg ]klw Ykkg[aY\Y Yh]fYk

.-( Ge ]d` g j]p]e h dg \ akkg | L ]j]f []L m jf ]j&me \gk[jla[g ke Yakn]]]e ]f l]k
\g h YjY\ a_e Y ] kljm lm jYdaklY & e Yk im ] ]e km Yk Yf wdak]k e alg d _a[Yk $h( ]p(&
L m jf]j& +32*& +32/% g m ]e kmYk af l]jh j]lY{ ]k \Y ] k ljm lm jY kg [aYd \ g k B ~ 
\gF g jl] $h( ]p(& +32.% fzg k] ^mjlY Y ljYZ Yd` Yj [ge g af kljm e ] f lY d Yf Ydla
[g g m [ge Yk af lma{ ]k af l]jh j]lYlanYk \] D |na'K ljYm kk( 9 ]kk] h k']kljm lm '
jYdake g ]e k]f la\g h j h jag $e Yak gm e ]f g k kae h wla[g Y D |n a'K ljYm kk% \Y
]lf g dg _aY Ye ]ja[Yf aklY \ ]n ]'k] [g f ljYh g j Y \ ]e g f arY{zg \ g Yf ljg h dg _ g 
^jYf [~k h gj Yd_m f k [g f lYlm YdaklYk Z jYkad]ajg k $im] fzg ]klzg kg raf ` g k fakkg4
n]j& h( ]p(& @ add& g j_(& +3 22%& ]l] jf Ye ]f l] g Z [ ][ Y\ g k h g j me Y ae Y_] e '
^Yf lYke Y \g ]kljm lm jY dake g [g e g h YjY\ a_e Y i m ] | hj][akg km h ]jYj& e Yk
i m ] Yg e ]ke g l]e h g ]k[j]n]e [g e g k] Y g Z jY \ ] D |n a'K ljYm kk ]& ]e 
h Yjla[m dYj& kmY g ZjY ]lf g d _a[Y& fmf [Y lan]kk] ]pakla\g ( = f lj]f ]_ Yjg im ] k]
af [g jh g jg m ] f ]_ Yj g im] k]i m ]j k] [g e ]{g m Y \ a_ ] jaj nYa me Y _ jY f \ ]
\ a^]j]f {Y( F ]e lg\g Yf la]kljm lm jYdake g | h k'& h gak h g \ ] Z ]e k]j h j| '&
I O K L J L E G M N G G YF G M +/+

$hYjY Yd_mfk& k]im]j hjaf[ahYde ]fl]% Yg ]kljmlmjYdake g [ge g ]k


[g dY& ] k]m Ymlgj fzg | Yh]fYk e Yak me \gk fge ]k \]kljgfY\gk
h]dYk e m\Yf{Yk kgZj]naf\Yk fg e ]j[Y\g[gfkme a\gj\] eYlj]kw
h]fk]j*L jYlY'k]\]me YgZjY]\]me Ym lg jim]k]j]^]j]e hjanad]'
_aY\Ye ]fl] x ]lfgdg_aY Ye ]ja[YfY& im] hjghmk]jYe l]k]k ] Yj_m
e ]flgk ]kh][^a[gkY j]kh]alg\]kkYj]Yda\Y\]&]im]afljg\mrajYe 
gh]fkYe ]flgaf\_]fY fY l]gjaY Yfljghgd_a[Y_]jYd&j]lajYf\g'g
\g _m]lg ]e im] bYraY \]k\] g k|[mdg P N A( =e kme Y& Y af^dm~f
[aY \] D |na'KljYmkk kgZj] g Ye ]j[Yfke g k] \]n] lYflg Yg ^Ylg
\] im] Y Yfljghgdg_aY ]kljmlmjYd ]kl]n] ]e ]na\~f[aY Y[Y\~e a[Y
\mjYfl] Yd_mfk Yfgk& imYflg Yg ^Ylg& eYak ae hgjlYfl] ] e ]fgk
n akn ]d Ygk g Z k]jn Y\ g j]k ]p l]jf g k& \] im] ]kk] Ym lg j | me
Ye ]ja[YfaklY& l]f\g ]j_ma\g Y hYjl] hjaf[ahYd \] kmYgZjYY hYjlaj
\Y ]lfg_jY^aY \g [gflaf]fl].#+( I mYflg Yg e Yak& \a_Y'k] Yh]fYk

[g e g Yl]klY Y h jg _j]kkzg j]_j]kkanY \ Y Yf ljg h g dg _aY ]e \ aj]{zg Y ( ( ( ' Y


K Yjlj]& h g j ]p]e h dg & g mljg [g f ] \ g k Yf g k \ g m jY\ g k $< ]dY[Ye h Y_f ] "
L jYae g f \ & +3315 D |n a'K ljYm kk& +332%(
..( =e m e Y jla_ g im ] \ ak[m laj]e g k e Yak Y\ aYf l]&G dan]ajY $+3324 .3% e ]f [ag f Y
me bm rg \] 9 ('; ( L Yqdg j kgZ j] g Yj[Y ke g im] [YjYl] jarYjaY Y ]lf gdg_aY
Ye ]ja[Yf aklY& hYjY ae h m lYj lYd ljY{g x af ^dm ]f [aY \ Yf af ` Y \] D |na'KljYmkk(
J ]_akljg Yima e ]m h jgl]klg( G dan]ajY | [g f ` ][a\ g h g jaf kaklaj kgZ j] Y ae h ]
jag kY f ][]kka\ Y\ ] e ]lg \ g d _a[Y \ ] [g f l]p lm YdarY{zg & ] h g j Y[m kYj k]m k [g
d]_Yk \] [g e h d]lY YZ kljY{zg \gk [g f l]p lg k ]e im ] kzg _ ]jY\ g k g k \Y\gk
]lf g _jw^a[g k $68)7( [al*6 01%( E Yk Y [Yja\ Y\ ][g e ]{Y]e [YkY4 ]d] l]jaY Yf\Y\g 
Z ]e k]Yh da[Ykk]kmY h j h jaY da{zg Ygm k g im ] ^Yp\ g bm r g \ ] L Yqdg j $+32.%(
; ge ]^]alg &G dan]ajY h jg []\] x e Yak [gehd]lY YZ kljY{zg \g [g f l]p lg [e im]
]kk] n]j]\ a[lg kg Z j] g Yj[Yke g ^ga _]jY\ g & gm e ]d` g j& ]d] g h ]jY me Y
\ ]k[g f l]p lm YdarY{zg l]f \ ]f [ag kY im ] af n ]jl] g k]f la\g g ja_af Yd \g bmrg(
I m]e ^gj Yg l]plg \] 9 ff]'; `jaklaf] L Yqdg j $+32.% n]jw im ] Y h ][` Y |
dYf {Y\ Y kgZ j] Y kalm Y{zg \ Y ]lf g dg _aY kmd'Ye ]ja[Yf Y Yfl]jagj x af ^dm ~f [aY \g
]kljm lm jYdake g & ]kl]f \ ]f \ g 'k] Yg im] Y Ymlg jY ]klae Y k] jme Y d]almjY afkm^a
[a]fl]e]fl] ] kljm lm jYdaklY \Y g ZjY d|n a'kljYm kkaYf Y $L Yqdgj& gh* [al*6 , + 1 & ,,3%(
G im ] ]dY n~ [g e g Yj[Y arY f l] kzg Yk e Yj[Yk \ ]ap Y\ Yk fY \ ak[ah daf Y h]dY
]lf g dg _aY Yd]e z \Y n ajY\ Y \g k|[mdg ]& ]e k]_m a\ Y& h ]dg e Yl]jaYdake g ][g'
d _a[g '[mdlm jYd( < ] j]klg& L Yqdg j ]p[dma \mYk n]r]k Y ]lf g dg _aY Z jYkad]ajY \]
km Y Y[m kY{zg $ k Y m ^ Ym : j| kad 4 hh( ,+1& ,,3%& im ] ]dY h Yj][] \ aja_ aj kg Z j]
lm\g x ]lf g dg _aY f g jl]'Ye ]ja[Yf Y( F ]kkYk \mYk n]r]k&Y ak]f {zg k] Y[g e h Y'
'+( da< dE J < G J LJ B CF E G AI GHFE

i m ] Y af ^dm ~ f [ aY \ Y Y f ljg h g dg _ aY ] k ljm lm jY d kg Z j] n wjag k


Ye ]ja[YfaklYk [gfl]e hgjyf]gk | me Y ]flj] e malYk gmljYk af ^dm
~f [aYk& Yd_me Yk Z]e \aklYf l]k \g h YjY\ a_ e Y d|na'kljYmkkaYf g(
; gf`]{g Yl| ]kljmlmjYdaklYk hk'e g\]jfgk(((

5 :8 B 6CC h ? 0 @ 2 B : C # @ 2 B k

@ w h g m [g k e ]k]k& Y h j] k] f l] a& ]e me kae h kag ]e


E Yf[`]kl]j im] j]mfaY hjaf[ahYde ]fl] `aklgjaY\gj]k \Y [mdlmjY
g[a\]flYd&me l]plgkgZj]Yd_me Yk[gf[]h{]kYe ]jf\aYk\]fY
lmj]rY ] [mdlmjY ] kmYk \a^]j]f{Yk ^j]fl] x nmd_YlY [gke gd_a[Y
\Y e g\]jfa\Y\]( < mjYfl] gk \]ZYl]k& me \gk hYjla[ahYfl]k e]
hjgng[gm4 K]m ljYZYd`g | e malg afl]j]kkYf l]5 eYk k]mk f\agk
h Yj][]e l]j ]klm\Y\g ]e H Y j ak ((( J ]khgf\a im]& fY j]Yda\Y\]&
`YnaY g[gjja\g ]pYlYe ]fl] g [gfljwjag4 im] Yd_mfk hYjaka]fk]k
`YnaYe ]klm\Y\g fY 9 e YrfaY( 9 j_me ]fl]a im] e af`Y Yfwdak]
\]naY lYflg Yg ]kljmlmjYdake g ^jYf[~k imYflg ]kl] \]naY Yfl]k x
]lfgdg_aYYe ]ja[YfaklY]&\]kkY ^gje Y&Ygk e ]mkf\agk4 fzg ^gjY
g HYjw im] ]klan]jY ]e HYjak& eYk kae HYjak fg H Yjw (((
E ]m afl]jdg[mlgj&me [YnYd`]ajg im]\]hgak e]^gaYh j]k]f
lY\g [ge g KlmYjl @ Ydd& me \gk hYak ^mf\Y\gj]k \gk =mdlmjYd
Mlm\a]k Zjalyfa[gk $n]jkzg gja_afYd%& hYj][]m \Yj'k] hgj kYlak^]alg
[ge akkg( =m&]flj]lYflg&f]e lYflg( H Yj][aY'e ]im]Y]kh]lY\]dY
h]\aY me Y j]khgklY e Yak j]^d]la\Y( 9 hYjl] g l]e Y Znag \Y af
^dm~f[aY \] D |na'KljYmkk fYhjg\m{zg ]lfgd_a[Y kgZj]Y9 e |ja[Y
af\_]fY& `YnaY me Y im]klzg ^mf\Ye ]flYd ]e Zmla\Y fYk hYdYnjYk
\] K lm Yjl @ Ydd4 g im] Y Yfljghgdg_aY \]n] l]gja[Ye]fl] Ygkhgngk im]
]klm\Y: G m& afn]jkYe ]fl]4 Yk \a^]j]f{Yk ] e mlY{]k afl]jf Yk x
l]gjaYYfljghgd_a[Y k]]phda[Ye hjaf[ahYde ]fl] $] hYjYlg\gk gk

f ` Y \ ]me Y j]^]j~f [aY [Ym kYd Y D |n a'K ljYm kk&[ m bY af ^dm ~f [aY fg : jYkad& \ ar Y
Y m lg jY & l] jaY ka\ g e Y ag j i m ] ]e g m ljg k h Yk] k g f \ ] k] ^Yr ]lf g dg _ aY 
Ye ]ja[Yf aklY(
daL F G D G ? A 9 : J 9 KAA(: AJ 9 +/-

]^]algk `aklja[g'[jla[gk& ]p[dmkanYe ]fl]% h]dYk ]kljmlmjYk ] [gf


bmflmjYk \gk[Ye hgk afl]d][lmYak ][gfl]plgkY[Y\~e a[gk\]gf\]
h jg n ~e g k Y f ljg h dg _ g k8 H YjY ^jYk] Yf \ g Yi m ]dY [alY{zg \]
>dgj]klYfhgak k] ljYlY& fg ^mf\g& \Y e ]ke Yim]klzg4 k]jaY ]kkY
Y fa[Y `ahl]k] l]gja[Ye ]fl] j]d]nYfl]8 G m fzg k]jaY f][]kkwjag
]klYZ]d][]jme Y jglY{zg\]h ]jkh][lanYim] e gkljYkk][ge gfm
e ]jgkgk [gf[]algk&hjgZd]e Yk&]fla\Y\]k ] Y_]fl]k hjghgklgk h]
dYk l]gjaYk Yfljghgd_a[Ykk] ]fjYrYe fg]k^gj{g ae Y_afYlang\Yk
kg[a]\Y\]k e ]ke Yk im] ]dYkhj]l]f\]e ]phda[Yj8 Fzg ]klYjaY Y Y
gja_afYda\Y\] \Y Yfljghgdg_aY& f]kkY kaf]j_aY \aYd_a[Y ]flj] Yk
[gf[]h{]k ] hjwla[Ykhjgn]fa]fl]k\gk e mf\gk\g kmb]alg ] \g
gZ b]lg 8 J ][gf`][]j akkg Ybm\YjaY& ]flj] gmljYk [gakYk& Y Ye ]f a
rYj fgkkg [ge hd]pg \] af^]jagja\Y\] ^j]fl] xk ae hjghjaYe ]fl]
[`Ye Y\Yk [a~f[aYk ]pYlYk& ] Y ljg[Yj fgkkg [YfkY\g j]h]jljag
[jla[g \Y \ ]kfYlmjYdarY{zg ] gmljgk [da[`~k Yfwdg_gk(

L ` ] \ ] k [ jah lag f g ^ l` ] cm`l ak g f Y h Y j o al` l` Y lg ^ l` ] Z dY [ c ` g d]k(


L ` ] [ g e h d] p k q k l] e k g ^ k g [ aY d Y ddaY f [ ] Y j] Y k ae Y _ af Y lan ] Y k l` ] [ g e h d] p 
] n g dm lag f Y jq k [ ] f Y jag k [ g f [ ] an ] \ ^g j l` ] k ] d^ak ` _ ] f ] k( M f \ ] jk lY f \ af _ l`]
l` ] g dg _ q g ^ 9 m kljYdaYf 9 Z g ja_ af ] k ak Y k ae h g j lY f l Yk [ ` Y jlaf _ l` ] _ j ] Y l
m f \ ] j k ] Y ja^lk(L ` ] L jg Z j aY f \ dY f \ l] f m j] k q k l] e ak Y kaf l] j] k laf _ Yk [ a] f la^a[ 
g Z b] [ lan ] Y k l` ] h g dY j a[ ] [ Y h \ jaddaf _ ( A ^ o ] lYdc Y Z g m l o ` Y l e Y ll] jk af Y
\ ] ^af alag f g ^ Y k [ a] f [ ] ' af f g n Y lag f af l` ] Y _ ] f [ a] k l` Y l ^m jf ak` g m j o g jd\
 Y f l` j g h g dg _ q e a_ ` l o ]dd Z] [ dg k ] lg l` ] lg h g ^ l` ] \ ak [ ah daf Y jq h ] [ c af _ 
g j\ ] j $D Y lg m j& + 3 3 0 Y4 /%(

;ma\g im] | hj][akg d]nYj Y k|jag Y a\|aY \] im] Yk kg [a]\Y
\]k ][mdlmjYkim] kzggZb]lg\Yafn]kla_Y{zgYfljghgd_a[Yaf ^dm
]f[aYe & \] e g\gk nYjaY\gk ] \][akangk& Yk l]gjaYk kgZj] Y kg[a]
\Y\] ] Y [mdlmjY ^gje mdY\Yk Y h Yjlaj \]kkY afn]kla_Y{zg' af[dmka
n] \] e g\g Y h j kgZ kmkh]alY jY\a[Yd gk [gf[]algk e ]ke gk \]
kg[a]\Y\]] [mdlmjY $KljYl`]jf& +321& +322%( I m]e \mna\Y \ ak
kgY[]alYme[gfkljmlanake g \]e zg fa[Yim]&kgZ h]fY\]Ymlg'
ae hdgkzg kgdahkaklY& | ^gj{Y\g Y \]k]e Zg[Yj fY fYjjYlanY mkmYd4 Y
Yfljghgdg_aY& Yl| g ]pYlg e ge ]flg ]e im] ]k[j]n] g Ymlgj \Y
+/. QOS Z 2 B ? ? F :F 6 :B ? C 5 9 4 2CDB?

\]ff[aY& k]e hj] Yf\gm e Yd[gfkljmaf\g k]m gZb]lg& eYk Y_gjY


$hgjim] k]e hj]Y_gjY8%nam'k]Ydmr]]dYnYa [ge ]{YjY[g f kljm'
dgY\]imY\Ye ]fl](FYn]j\Y\]&imYf\gk]d~]e \aY_fkla[gk[ge g
g \] >YZaYf $+32-%& ] kgZj]lm\g imYf\g k] d~]e Yk d]almjYk im]
kzg ^]alYk \] >YZaYf ] Ykk]e ]d`Y\gk& fmf[Y k] kYZ] k] ]klYe gk
\aYfl] \] e Yak me Y [jakhY{zg \] \]k]kh]jg [g_falang \aYfl] \Y
afY[]kkaZada\Y\] \Y [gakY']e 'ka& gm \Y n]d`Y lYme Ylmj_aY adme a'
f aklY ]e im] g Ymlgj ]f[YjfY Y jYrzg mfan]jkYd [`]_Y\Y h YjY
\akh ]jkYj Yk lj]nYk \Y kmh]jkla{zg( $N]j 9 j_qjgm& +333& hYjY me Y
Yfwdak] d[a\Y \gk hj]kkmhgklgk mdljY'gjlg\gpgk \]kkYYf ljg h g dg
_aY `]l]jg\gpY%(
= klgm hgjlYflg km_]jaf\g& ]flj]gmljYk [gakYk& me Yj]d]nyf
[aY ]kh][^a[Y hYjY Y n]d`Y hjgZd]e wla[Y \g j]_agfYdake g Yf ljg
hgd_a[g& aklg |& Y gj_YfarY{zg ljYf kf Y[agfY U ] ljY\a[agfYd \Y \ ak
[ahdafY ]e kmZ]kh][aYda\Y\]k [ge g Ye ]ja[Yfake g& Y^ja[Yfake g
]l[(& `gb]]p][jY\Y hgj]kk]f[aYdaklY& hj|'hk'_dgZYdarY{zg ] af\]
[~f[aYk kae adYj]k $n]j >Yj\gf& +33*%( = kk]j]_agfYdake gn]e k]f
\g afl]jhj]lY\g ]p[dmkanYe ]fl] ]e l]je gk \gk [gf\a[agfYfl]k
fg hdYfg \g kmb]alg \][gf`][ae ]flg& im] kzg gZnaYe ]fl] ^mf
\Ye ]flYak&e ]j][]f\g'd`]kk]jYhda[Y\glg\gg\]k[gfkljm[agfake g
x \akhgka{zg fY hjY{Y( EYk ]d] lYe Z|e hgkkma me Y \ae ]fkzg \]
j]Yda\Y\]fghdYfg\ggZb]lgim][gklme Yk]je afae arY\Y&imYf\g
fzg kgZ]jZYe ]fl] a_fgjY\Y4 [ge g k] gk Ye ]jf\agk \]n]kk]e 
k]mk e mf\gk nana\gk ] [gf[]Za\gk Ygk Ye ]ja[Yf aklYk(((./

. / ( 9 kkae &Y Yf wdak]& \] j]klg ]p[]d]f l]& ^]alY h g j 9 (;( L Yqdg j $+32.% kg Z j] gk
[g f \ a[ag f Yf l]k \ g Ye ]ja[Yf ake g ljg h a[ Y d& ]e f ]f `me e g e ]f lg k] h ] j
_ m f lY im Yd Y [ g f ljaZ m a{zg g Z b]lanY \ Yk ^g je Yk kg [ag [m dlm jYak f YlanYk \g
[g f laf ]f l] h YjY Y [g f kljm { zg \Y ae Y_]e ]lf gd_a[Y \ g f \ ag ( 9 ` akl jaY
af l]d][lm Y ]m jg h |aY $] dYlaf g 'Ye ]ja[Yf Y%& Y[g h dY\ Y Yg e g\g \] af k]j{ zg \Y
9 e |ja[Y af \ _]f Y fY ]e h j]kY [g dg f aYd& h Yj][] ]p h da[Yj lm\g( = kg e ]f l]
Y_gjY( im Yf \g k] Ykkakl] Y mf ] jY\ a[Yd] ljYf k^g je Ylag f \ Yf k d] jYh h g jl \]
^g j[] ]f lj] kg [ a| l| k af \ a_ } f ] k ]l kg [ a| l| k \ g e af Yf l] k ]f 9 e | jai m ] \m
K m \ & [ge g k h gng k af \ _]f Yk k] g j_ Yf arYf \ g ] Yjla[m dYf \ g me \ ak[m jkg 
hg dla[g & im ] Y Y _ ~ f [ aY af \ _]f Y | j][g f ` ][a\ Yh ] dY Ymlg jY(
@L F G A (G ? A 9 : J 9 K@ (C AJ 9 +//

; ]jlYe ]fl] fzg h]fkg im] YYfljghgdg_aYk]bYg]kh]d`g\Y


fYlmj]rY gm& fg [Ykg& \Y kg[a]\Y\] $Yd`]aY%( E Yk lYe Z|e fzg
h]fkg im] ]dY k]bY kae hd]ke ]fl] g ]kh]d`g \Y fgkkY kg[a]\Y\](
F zg `w `akljaY ] kg[agdg_aY im] \ak^Yj[]e g kmZb]lanake g \]kkY
l]k]& f]e k]m ajjalYfl] h Yl]jfYdake g ]hakl]e ga_a[g& im] ljYfk
^gje Y gk gmljgk ]e ^a[{]k \Y ae Y_afY{zg g[a\]flYd k]e imYd
i m]j ngr fg [Yhlmdg( < mhda[Yj lYd kmZb]lanake g hgj me Yh]dg x
\aYd|la[Y \Y hjg\m{zg gZb]lanY \g g m ljg h]dg kakl]e Y [gdgfaYd |&
h YjY mkYje gk Y ]phj]kkzg af_d]kY& Y[j]k[]flYj me afkmdlg Y me Y
afbjaY.0( HYj][]'e ] nak[]jYde ]fl] YflaYfljghgd_a[Y me Y Ylalm\]
im]& n]r hgj gmljY& h] Y [YZ]{Y \] ^gjY4 Y \] Y[`Yj im] lg\g
\ak[mjkg kgZj] gk hgngk \] ljY\a{zg fzg']mjgh|aY k k]jn] hYjY
adme afYj fgkkYk j]hj]k]flY{]k \g g mljg ( Akkg hjg[]\] \Y [g f
n a[ { z g \] i m ] Y Y f ljg h g dg _ aY & af ] n alY n ] de ] f l] ] p g laklY ]
hjae alanaklY& fzg hYkkY \] me l]Yljg h]jn]jkg $g lge | k]e hj]
e gjYdarYfl]% fg imYd g g mljg | k]e hj] j]hj]k]flY\ g k]_mf\g
gk afl]j]kk]k kj\a\gk \g G [a\]fl]( G hjgZd]e Y | im]& \] lYflg
n]j fg G mljg k]e hj] g E ]ke g\] \ar]j im] kgZ Y e wk[YjY\g
g mljg kge gk fk im] ]klYe gk gd`Yf\g hYjY fk e ]ke gk & g
hYkkg | [mjlg hYjY aj \aj]lg Yg Ykkmflg im] f g k afl]j]kkY& Y
kYZ]j4 fk e ]ke gk( H ]kkgYde ]fl]& ]klgm e Yak afl]j]kkY\g ]e kY
Z]j [ge g gk gmljgk j]hj]k]f lYe gk k]mk gmljgk im] ]e kYZ]j
[ge g fk g ^Yr]e gk5 Y^afYd& gk gmljgk kzg gmljgk hgjim] k]mk
gmljgk kzg gmljgk im]gk fgkkgk $fk& hgj ]p]e hdg%(
9 Ydl]jfYlanY Y ]kk] [gfkljmlanakeg \] ezg fa[Y fzg |& hgj
lYflg& megZb]lanake g ljYfk[]f\]flYd5 f]e& \] j]klg& me kmZb]lanak
e gafn]jla\gim] lge Ykk]Yk [`YeY\Yk l]gjaYk fYlanYk[ge g j]^d]
p]kYmlgljYfkhYj]fl]kkgZj]gkemf\gknana\gk\]im]kzghYjl]&b w 
D|na'KljYmkk $+3/*% `YnaY ^YegkYe]fl] Yj_me]flY\g im] Yk l]gjaYk
af\_]fYk kzg ]d]e]flgk \g hjgZd]eY im] k]Yhj]k]flYYg gZk]jnY'

.0( N ]j KY` daf k& +331Y4 /, ]lhYkkae h YjY ]kkY h g kkaZ ada\ Y \ ] \] ]p h jg h jaY{zg 
g f lg d _a[Y \ Yk kg [a]\ Y\ ]k af \ _]f Yk h]dYk l]g jaYk \g K akl]e Y E m f \ aYd ]
h ]dg k [jla[g k \g g ja]f lYdake g (
+/0 @ < M 9 J < G N AN @ AJ G K < A ; 9 KLJG

\gj& fzg kmY kgdm{zg( K]e \na\Y4 eYk g e]keg k] Yhda[Y wk l]gjaYk
Yfljghgd_a[Yk*9Ydl]jfYlanY&hgjlYflg&k hg\]k]jme]gfkljmlanakeg
\] ezg \mhdY& fg imYd Y Yfljghgdg_aY j][gf`]{Y im] kmYk l]gjaYk
k]e hj] ]phjaeajYe me [gehjgeakkg& ]e [gflfmY j]f]_g[aY{zg
`aklja[Y& ]flj] gk emf\gk \g gZk]jnY\g ] \g gZk]jnY\gj& ] im]
lg\Y Yfljghgdg_aYZ]e ^]alY k]jwk]ehj] meY Yfljghgdg_aY kae |lja
[Y ]e Zmk[Y\]me emf\g[geme$DYlgmj& +332%(

* E9J;G F9;AGF9D

N gdl]e gk Yg hjgZd]e Y\Y ]l`fgdg_q : jYradaYf klqd]& ] ]pY


e af]e gk k]mk llmdgk \] ZjYkada\Y\]& im] fzg kzg Ykkae lzg h Y
l]fl]k( Gk ]klm\gkaf\ _]f Yk fg: jYkad k]e hj][gflYjYe [ge me
[gf laf_]fl]]phj]kkang\] hjYla[Yfl]k ]kljYf_]ajgk5[ge g k]kYZ]&
fgkkY ]lfgdg_aY [ge ]{gm ]e dYj_Y e ]\a\Y[ge ]d]k& \gk f YlmjY
daklYk naYbYfl]k \g k|[mdg hYkkY\g Ygk h]kimakY\gj]k ] hjg^]kkg
j]k im] k] ^apYjYe fg hYk Y h Yjlaj\Yk \|[Y\Yk \] ,* ] -*& ] im]
Yl|gaf[ag \gh]jg\g ]ej]naklYlan]jYe me h]kg\]l]je afYfl](
E Yk bw fgk Yfgk . * '/ * ]e Kzg HYmdg& ] fgk Yfgk / * '0 * lYe Z|e 
fg Jag& afa[aY'k] g hjg[]kkg \] kmZklalma{zg \] ae hgjlY{]k Y[Y
\~e a[Yk& [ge Y ^gje Y{zg [j]k[]fl] \] ] l f dg _ g k \g hYk ] f g 
hYk( ;ge Y [jaY{zg \gk [mjkgk \] hk'_jY\mY{zg ]e Yf ljg h g dg
_aYYhYjlaj\]+302&YhYjla[ahY{zgfY[agfYdfYhjg\m{zg]lfgd_a[Y
[j]k[]m n]jla_afgkYe ]fl]& ] `gb] Y ae ]fkY e YagjaY \] h]kimakYk
]e [mjkg fg : jYkad | ^]alY hgjZjYkad]ajgk( 9 h]kYj\akkg& Yaf\Y kzg
e malgk gk _jm hg k af\_]fYk im] k ^gjYe ]klm\Y\gk \] e g\g
Yhjg^mf\Y\g hgj h]kimakY\gj]k naf\gk \g ]pl]jagj5 ]e emalgk
[Ykgk& \]na\g w hj][]\~f[aY `aklja[Y ] Yg ]kladg ]lfg_jw^a[g ]k[g
d`a\g& Y e gfg_jY^aY \] j]^]j~f[aYh]je Yf][] k]f\g ]kljYf_]ajY( u
lYe Z|e \a_fg \] fglY im] Y ]lfgdg_aY k]bY Yaf\Y `gb] Y wj]Y \]
YlmY{zg hj]^]j]f[aYd \] h]kimakY\gj]k ]kljYf_]ajgk( M e Y hjghgj
{zgemalg[gfka\]jwn]d \gk]lfdg_gk ]eYlana\Y\]fYkmfan]jka\Y'
d a L F G A ( G ? A 9 : J 9 K A A ( C !J 9 +/1

\]k \g hYk | \] gja_]e ]kljYf_]ajY& ]e lg\gk gk _jYmk hgkkn]ak
\] Y[mdlmjY{zg $\g kglYim] [Yjj]_Y\g x e ]jY []jla\zg \] f Yk[a
e ]flg%( = kk] fe ]jg|hjgnYn]de ]fl] e Yagj\g im]g]f [g f ljY
\g ]e lg\Yk Yk gmljYk kmZ'wj]Yk& kge Y\Yk& \Y Yfljghgdg_aY(
9 ae hgjlyf[aY `aklja[Y \Y hjg\m{zg ]kljYf_]ajY& [ge g k]
jaY \] k] ]kh]jYj& | lYe Z|e j][gf`][a\Y ]e gmljYk [a~f[aYk kg
[aYak& eYk kmY af[a\~f[aY fzg ^ga ]pYlYe ]fl] Y e ]ke Y ]e lg\Yk
]dYk( F g [Ykg \Y ` aklg jag _jY^aY \g : jYkad& hgj ]p]e hdg& DYmjY
E ]ddg]KgmrYgZk]jngm im]Yk gZjYk af^dm]fl]k ]k[jalYk hgjfzg'
ZjYkad]ajgk\]\a[YjYe 'k]Yfl]kx\ae ]fkzghgdla[g'][gfe a[Y&Yg
hYkkg im] Y `akljaY [mdlmjYd ^ga meY hjgnf[aY \]k\] []\g g [m
hY\Y hgjh]kimakY\gj]k fYlangk( FY ]lfgdg_aY l]jaY ka\g gafn]jkg
im] g [g jj]m& Y k] Y[j]\alYj ]e me Y gZk]jnY{zg ^j]i]fl]e ]fl]
^]alY4 Y \] im]g ^g[g fYk kg[a]\Y\]kaf\_]fYk[ge g lglYda\Y\]k
kg[ag[mdlmjYak k]jaY [YjY[l]jkla[g \gk h]kimakY\gj]k naf\gk \]
^gjY& gk fY[agfYak hj]^]jaf\g Yfwdak]k hgdla[Yk ] ][gfe a[Yk \Yk
kalmY{]k\][gflYlgafl]j|lfa[g$E ]dYlla&+32,4,005JYe gk&+33*Y4
,5 H]ajYfg& +33,4 1 , '1 - %(
L ge Yf\g'k] \] e g\g hmjYe ]fl]ae hj]kkagfaklYY e Yj[Yfl]
hj]k]f{Y]kljYf_]ajYfY]lfgdg_aY&nakn]dYaf\Y`gb]&Yd_me Yka\|aYk
[jmrYe Y e ]fl]( 9 hjae ]ajY | im] gk ]kljYf_]ajgk k]jaYe e Yak
k]fkn]ak Y me a\]Yd \] ]pglake g ] hjae alana\Y\] im]& Yl| Z]e
hgm[g&fzg k]\mraY e malg gkZjYkad]ajgk' ]kl]khYj][aYe hj]^]jaj&
j][ahjg[Ye ]fl]& gk ]pglake gk \Y e g\]jfa\Y\] e ]ljghgdalYfY( 9
k]_mf\Y | im] gk [a]flaklYk kg[aYak ZjYkad]ajgk hjanad]_aYjaYe & hgj
kg[agdg_a[Ye ]fl] e Yak j]hj]k]flYlanYk ] a\]gdg_a[Ye ]f l] e Yak
j]d]nYfl]k& gmljYk hghmdY{]k ] [Yl]_gjaYk kg[aYak \g hYk4 fzg
k]jaY ]flzg hgj Y[Ykg im] gk ]lfdg_gk $[mdlmjYde ]fl]% ZjYkad]a
jgk l]f\]jaYe Y ^Yngj][]j hj][akYe ]fl] gk hjg[]kkgk \]Yjla[m dY
{zg \Y kg[a]\Y\] fY[agfYd [ge gk hgngk af\_]fYk& aklg |& g
[gflYlg afl]j|lfa[g( G afl]j]kk] h]dY Ydl]ja\Y\] jY\ a[Yd& Yaf\Y
im]afl]jfYxk ^jgfl]ajYk \ghYk& fzg k]jaY hgjlYflg me Y[YjY[l]
jkla[Y laha[Ye ]fl] fY[agfYd $H]ajYfg& +3324 ++0++3%( F zg ]klgm
+/2 = < M 9 J < G N AN @ AJ G K < C ; 9 KL J G

[gfn]f[a\g \] im] ]kk] k]bY j]Yde ]fl] g [Ykg5 hgak& k] ^gkk]&
]flzg k fgk j]klYjaY [gf[dmaj im] g hYk ] kmY ]lfgdg_aY l~e &
^]dare ]fl]& e malgk ZjYkad]ajgk Ylha[gk(
9 Ykkg[aY{zg ]flj]]lfgdg_aY \Y ljY\a{zg] ]kljYf_]ajgk& \]
me dY\g&] ]lfgdg_aY\Ye m\Yf{Y]fY[agfYak&\] gmljg&|]e haja
[Ye ]fl]\ak[mln]d(Me \gkhjae ]ajgk]lfdg_gk mfan]jkalwjagkYk]
afl]j]kkYjh]dgk ]klm\gk \] em\Yf{Y [mdlmjYd fg :jYkad ^ga@ ]jZ ]jl
:Yd\mk&]fYk\|[Y\Ykk]_mafl]kh]kimakY\gj]k[gegBYe ]k]Naj_afaY
O Ylkgf& ;`Yjd]k OY_d]q& C Yd]jng G Z]j_]J gZ]jlE mjh`qadmkljY'
jYe'k]f]kkYdaf`Y\]h]kimakY$n]jYkj]^]j~f[aYk[eE ]dYlla& +32-4
,*,+%.1( Ge ]ke gk]Yhda[Y Yg afl]j]kk]e Yakj][]fl]h]dY`akljaY
\ g [g f lY lg af l]j|lf a[g ( ]e im]k]hg\]e j][gj\Yjgk ljYZYd`gk \]
L `ge Yk $S+302+& +32,%& @ ]e e af_ $+312& +321% gm <Ynak $+311%(
Hgj kmY n]r& g hjae ]ajg _jYf\] ]klm\g kgZj] me kakl]e Y kg[aYd
af\_]fY lge Y\g [ge g lglYda\Y\]kg[ag[mdlmjYd ^ga d]nY\gY[YZg
h]dg ZjYkad]ajg& hYjY fgkkY `gfjY& >dgj]klYf >]jfYf\]k(
= n]j\Y\] im]& Y hYjlaj \g ^afYd \gk Yfgk /* Yl| g ^afYd \Y
\|[Y\Y \] 1*& Y hjgZd]e wla[Y \Y e m\Yf{Y ^ga'k] a\]fla^a[Yf\g Y
me Y daf`Y_]e ]kh][^a[Y \] ]lfdg_gk fY[agfYak& gja_afwjaY \g
[jmrYe ]flg \Y ]lfg'kg[agdg_aY hYmdaklYfY [ge g af\a_]fake g \g
KHA( J]^ajg'e ]& | [dYjg& Ygk bw [alY\gk < Yj[q JaZ]ajg& JgZ]jlg

. 1 ( E Y larY H[ajYlag& Yg [g f ljYklYj g af l]j]kk] ]kljYf_]ajg h]dYk [YjY[l]jkla[Yk


af ljf k][Yk \gk _ jm h g k af \ _]f Yk [ge g fY[ag fYd h ]dg l]e Y \g [gflYlg&
j]kkYdnY im] Yf ljg h dg _g k S]kljYf_]ajgkU jY\ a[Y\ g k fg : jYkad bw ljYlYnYe \Y
j]dY{zg ]f lj] _jm h g k af \ _]f Yk ] kg[a]\Y\] f Y[ag fYd& e Yk _]jYde ]f l] ]e
Yjla_g k\aklaf lg k\ Yim ]d]k]e im]YfYdakYnYe g kakl]e Ykg[aYdaf \ _]f Y$+33,4
1 , ' 1 - & f( +/%( u n]j\ Y\ ]5 e Yk akkg fzg i m ]j \ ar]j im] gk Yf ljg h dg _g k
fYlangk h YkkYjYe Y ljYlYj[g f bmf lYe ]fl] \Yk \mYk [gakYk( N wjagk \]d]k [g f la
f mYjYe ]k[j]n]f\g Yfwdak]k \aklaflYk& [ge me danjg gm Yjla_g kgZ j] g [ g f lY
lg ] gmljg kgZ j] Yk [YjY[l]jkla[Yk af ljf k][Yk $]p]e hdgk4 J( ; Yj\gkg& J(
D YjYaY&J(< YE YllY&B (;(E ]dYlla%(9 d|e \akkg&e malg kkae hd]ke ]fl]]f[YhYjYe 
bmflg k&[ge g[Yh lmdgk\ ]me Y e ]ke Yg ZjY&gk \g akl]e Yk( = &h g j^ae &nwjagk
@a[YjYe k [ g e e ]lY\ ] \ g gZb]lg& ljYlYf\g ]p[dm kanYe ]f l]\Y j]dY {z g] f lj]
_ jm h g k af \ _]f Yk ] kg[a]\Y\] f Y[agfYd& im] h YkkYnY Ykkae Y [YjY[l]jkla[Y
af ljf k][Y $[g f klalm lanY& \aj'k]'w e Yak lYj\]% \g_ jm h g ]klm\Y\g(
I O K L G YL E G M N G !YF ! M +/3

= Y j\ gkg \ ] G dan]ajY ] Y k]m k k]_m a\ g j]k* H ]kk] e ]ke g h]jg\g&


hgj kmY n]r& gk h]kimakY\gj]k ]kljYf_]ajgk $e Yk lYe Z|e Yd_mfk
fY[agfYak% l]f\]jYe Y k] [gf[]fljYj ]e []jlgk YnYf{gk \Y l]gjaY
Yfljghg_a[Y im] fzg hmf`Ye ]e hjae ]ajg haYfg Y kalmY{zg
[gdgfaYd( = klgm'e ]j]^]jaf\g&|[dYjg&Yg ]kljmlmjYdake g(E Yk[gf
n|e fzg ]kim][]j im] ;Yj\gkg \] G dan]ajY ] k]mk Ydmfgk gh]jY
jYe ]e Ye ZYk Yk ^j]fl]k hgj Yd_me l]e hg $Yd_mfk \]d]k h ]je Y
f]fl]e ]fl]%& ] im] <( E YqZmjq'D]o ak& [YZ]{Y \g_jYf\] hjgb]lg
]kljmlmjYdaklY \] ]klm\g \gk f\agk \g : jYkad []fljYd fgk Yfgk
0*& [ggj\]fgm lYe Z|e & bmflYe ]fl] [ge ; Yj\gkg& g H jgb]lg \]
= klm\g ; ge hYjY\g F gj\]kl]': jYkad ; ]fljYd& im] ]klw fY gja_]e 
\ Y daf`Y \] h]kimakY kgZj] g [Ye h]kafYlg \g E mk]m F Y[agfYd(
9 hYjlaj\gk Yfgk 2*& g fe]jg\] ]lfdg_gk \] gja_]e e]
ljghgdalYfYim]n~e ljYZYd`Yf\g& fg:jYkad ] ]e gmljgk hYk]k dYla
fg'Ye]ja[Yfgk&kgZj]l]eYk [gegeakkagfYjarY{zg&_gn]jfYe ]flYda'
rY{zg& l]jjalgjaYdarY{zg& ]lfa[a\Y\]]]lfghgdla[Yn]ag[j]k[]f\g k]e
[]kkYj( 9g [gfljwjag& ]flj]lYflg&\Y ljY\a{zgfY[agfYd \] ]klm\gk \]
[gflYlgafa[aY\Y fg ^ae\gk Yfgk /*&]eYak hYjla[mdYje ]fl]\]kmY
hgkl]ja\Y\] ^mf\Ye]flYdaklY& ]kk]k h]kimakY\gj]k& ] nwjagk \] k]mk
[gd]_Yk ZjYkad]ajgk e]fgk a\]fla^a[Y\gk [ge lYd ljY\a{zg& lYeZ|e
ljYZYd`YekgZj]gmljgkYkkmflgk( Gkhjg[]kkgk]]kljmlmjYk\g[gf
lYlg afl]j|lfa[g kzg lgeY\gk [ge g hYjl] \Y [aj[mfklyf[aY `aklja[Y
\Ykkg[a]\Y\]k af\_]fYk(] f zgg [gfljwjag(
G k]_mf\g ] Z]e e Yak ae hgjlYfl]hjgZd]e Y|Y ZjYkada\Y\]
\gk hgngk ]klm\Y\gk( = lfgdg_aY ZjYkad]ajY& e Yak im] ]lfgdg_aY
^]alY hgj ZjYkad]ajgk& \]fglY e malYk n]r]k kae hd]ke ]fl] Y Yf ljg
hgdg_aY\gkf\agkkalmY\gk]e l]jjaljagfY[agfYd $K[`Y\]f& +3104
.%( ;ge gYk\]e Yak[a~f[aYkkg[aYakfghYk&]flj]lYflg&Y]lfgdg_aY
afklalm[agfYde ]fl] ZjYkad]ajY ljYlY Yh]fYk& [ge jYjkkae Yk ]p[]
{]k& \] hghmdY{]k bmja\a[Ye ]fl] ZjYkad]ajYk.2( 9k jYr]k hYjY

. 2 ( = kkY ` akl jaYbw ^ga [g f lY\Y[Yf YdakY\ Ye malYkn]r]k& h YjYYk [a~f [aYk kg[aYak
[e _ ] jY d ] Y Yf ljg h g dg _aY [e h Yjla[m dYj& Y ]lf g dg _aY af [dmkan ]( N]j& h g j
]p]e h dg 4 > dg j]klYf + 3 / 0 '+ 3 / 1 ++31/U5 N]d`g& +32*5 H ]ajYf g& +32+& +33,5 ]
+0* =< M 9 J < G N dN C dJ G K <C ; 9 KL J G

akkg kzg nYjaY\Yk5 Yd_me Yk \]dYk kzg Yl| jYrgwn]ak( LjaflY gm imY
j]flY Yfgk Yljwk& kYZaY'k] Z]e hgm[g kgZj] lg\Yk Yk kg[a]\Y\]k
fYlanYk kmd'Ye ]ja[YfYk5 Y [gf[]fljY{zg \] ]k^gj{gk \gk h]kimakY
\gj]kfY[agfYak&im] k] ^gje YnYe ]flzg&kgZj] gk f\agk kalmY\gk
fg : jYkad ]jY me Y ]k[gd`Y d_a[Y( G mljgk ^Ylgj]k& hgj|e & e ]fgk
da_Y\gk Y \][ak]k j]dYlanYk Yg ]klY\g \g [gf`][ae ]flg& ^gjYe 
lzg gm eYak j]d]nYfl]k hYjY \]l]je af Yj ]kkY ^g[YdarY{zg kgZj]
kg[a]\Y\]k af\_]fYk kalmY\Yk fg : jYkad4 ^Ylgj]k af]j[aYak& [ge g Y
]kh][aYdarY{zg j]_agfYd \gk ^gje Y\gj]k \] fgngk ]lfdg_gk ] Y
Ymk~f[aY \] me Y ljY\a{zg \] ]klm\gk ]e gmljYk wj]Yk gm hYk]k5
gm ^Ylgj]k ][gfe a[gk& [ge g Y hgm[Y \akhgfaZada\Y\] \] j][mj
kgk hYjY h]kimakYk \] [Ye hg fg ]pl]jagj( E Yk& Y[ae Y \] lm\g&
^Ylgj]k a\]gd_a[gk& ]e ]kh][aYd Y hj]e akkY hYjlad`Y\Y hg j km []k
kangk _gn]jfgk \] lg\Y [gj hgdla[Y&h]dYk Y_~f[aYk ^afYf[aY\gjYk
fYlanYk gm Yda]f_]fYk& Y afl]d][lmYda\Y\] h jg _j]kkaklY gm [gfk]j
nY\gjY&YA_j]bY&Yae hj]fkY]gk hgjlY'ngr]k\Y[dYkk]\ge afYfl]
]e _]jYd Y h j]e akkY \] im] Y lYj]^Y hjae Y[aYd \Yk [a~f[aYk
kg[aYak ZjYkad]ajYk | [gf`][]j Y [`Ye Y\Y j]Yda\Y\] ZjYkad]ajY* ; g
f` ][]j hYjY ljYfk^gje w'dY& | [dYjg& j]kgdn]f\g hjgZd]e Yk ZjYka
d]ajgk [ge g Y im]klzg af\_]fY( = kk] [ge hjge akkg& Yg e ]fgk
n]jZYd $eYk gf\] ]f ljY me ^gjl] \]k]bg \] Ymlg[gfn]f[ae ]flg%&
[ge Y ]ph][lYlanY \] k] ^Yr]j me Y [a~f[aY kg[aYd afl]j]kkY\Y
$H]ajYfg& +33,4 13% g im] fzg | k]e hj] kaffae g \] me Y
[a~f[aYkg[aYd afl]j]kkYfl]^ga\][akanghYjY^apYjfgkkY]lfgdg_aY
fg ]klm\g \] f\agk \]fljg \g l]jjaljag ZjYkad]ajg( = g hY\jzg
j]kmdlYfl] ^gag ]kh]jY\g4HYjakh]fkYge mf\g&KzgHYmdgh]fkY
g : jYkad& J ][a^] h]fkY g F gj\]kl] $J]ak& +33+4 -*%.3(
Y e ]kY'j]\ g f \ Y \Y 9 fh g[k hmZ da[Y\Y fY L]naklY <jYkad]ajY\] =a~f[aYkMg[aYak
+0 $+33+%(
. 3 ( M e hY\jzg& Ydawk& j][g e ]f \ Y\ g h g j Yd_mfk( N ]bY'k] g im ] ]k[j]n ] G dan]ajY
$+3324 /+% kg Z j]g k f \ ag k ] gk]lf dg _g k \ g F g j\ ]kl]4 u Y h Yjlaj\] ^Ylgk
\ ] f Ylm j]rY h g dla[Y' \]e Yf \ Yk imYflg x l]jjY ] Ykkakl~f [aY ^g je m dY\ Yk Yg
j_zg af \ a_] f aklY' i m ] g k YlmYak hgngk af \ _ ] f Yk \g F g j\ ]kl] kzg [g dg [ Y
\gk [g e g g Z b]lg \ ] Yl]f {zg h YjY gk Y f ljg h dg _g k k]\ aY\ g k fYk m f an ]jka\ Y'
d a L F G D G ? A 9 : J 9 K !!( C !J9 +0+

9 [gfl][]&fYlmjYde ]fl]&im]Y im]klzgaf \ _]f Y&im]d]_ala


e Y lYflYk [Yjj]ajYk Y[Y\~e a[Yk fg hYk& fzg ]pakl] [ge g lYd hYjY
gkf\agk( HYjY]d]kfzg`wghjgZd]e Y\gkf\agk&gm&hgjgmljY&
me \gk $e Yagj]k% hjgZd]e Yk \gk f\agk | g hjgZd]e Y \gk ZjYf
[gk( ;ge akkg ]klgm Yh]fYk [`Ye Yf\g Y Yl]f{zg hYjY g ^Ylg \]
im] Yk ^jgfl]ajYk_]ghgdla[Yk [gfl]e hgjyf]Yk ]klzg e malg dgf_]
\] \]^afaj $Yaf\Y im] kgZj]\]l]je af]e \] nwjaYk e Yf]ajYk% gk
[gfbmflgk'kg[ag[mdlmjYak h]jlaf]fl]k \gk hgflgk \] naklY Yfljg
hgd_a[g ] af\_]fY& ] im] hgjlYflg Y [gf[]fljY{zg \Y hjg\m{zg
ZjYkad]ajYkgZj] gkhgngkYimadg[YdarY\gk ljY\mr Yfl]kme Yhjagja
a\]gd_a[g \gk h]kimakY\gj]k im] hjghja]\Y\]k gZb]lanYk \g mfa
n]jkg ]klm\Y\g( NYd] j][gj\Yj im] -/ \gk ,*0 hgngk af\_]fYk
fg :jYkad& daklY\gk ]e +33. $Ja[Yj\g& +33/%/*& l~e hYjl] \] k]m
[gflaf_]fl] ]e hYk]k dae ljg^]k5 im]]flj] ]d]k ]klzg Yd_mfk \gk
hgngk\]e g_jY^a[Ye [fl] e Yak ae hgjlYfl]k&[ge g gk? mYjYfa&gk
L a[mfY& gk E Ycmpa ] gk Q Yfge Ye a5 ] im] nwjagk hgngk&af[dmkan]
\gak \gkimYljg hj][]\]fl]k& l~e Y ^jY{zg e Yak f me ]jgkY\] kmY
hghmdY{zg kalmY\Y Yd|e \Yk ^jgfl]ajYk fY[agfYak(
G j][gf`][ae ]flg \] im] Y dg[YdarY{zg \gk hgngk af\_]
fYk \]fljg \gk dae al]k \g hYk fzg | me Y [gf\a{zg ^mf\Yfl] $k]
\]k \Y j]_azg( G im ] a g [g jj] ]p]e h da^a[Y me Y ljYb]l jaY h g kkn]d \[ af kla
lm[ag fYdarY{zg h YjY me Y Y f ljg h g dg _aY h ]ja^|ja[Y& lYd [g e g g Z k]jn Y\ g h g j
H]ajYfg $+33/Z 4 ,.%4 ]e dm _Yj \] \ ]^af aj km Yk h jwla[Yk h g j \ awdg _g k l] ja
[gk& g h]jYe e Yak [ge g Z b]lg k h g dala[g k gm& Yaf \ Y&[ge Y \ ae ]f kzg hgdla[Y
\gk [g f []algk \ YY f ljg h g dg _aY ( CY ]pYlY ^ je mdY\ ] >( O( J ]ak5Yh ] f Yk&fg
dm _Yj \] H Yjak& h g f ` Y'k] Yd_m e Y e ]lj h g d] Yf _ dg 'kYp z $fY\Y \ [ ]kljm lm jY'
dake g %5 fg dm _ Y j \ ] K zg HYmdg& g Jag \ ] BY f ] ajg $g E mk]m F Y[ag f Yd& \]
h j]^]j~f [aY%5 e Yk g J ][a^] h g\] ^a[Yj f g e ]ke g dm_Yj( I mYf lg Y akkg \]
gZb]lgk h g dla[g k e Yak im ] \ awdg _g k l] ja[gk $im] fzg | Z ]e g im ] \ akk]
H ]ajYfg%& f g l]'k] im]& dg _ g Yh k ]kkY ` a]jYji m arY{zg \ ] h j]^]j~f [aYk& G da
n]ajY Y\ e g ]klY Yd_m f k ]lf dg _g k f g j\ ]klaf g k h gj f zg l]j]e \ ]k]f n g dn a\ g 
me \ ak[m jkg l] ja[g ] af l]jh j]lYlan g &h g j l]j]e k]e g kljY\ g j]_ag f YdaklYk
] h Yjla[m dYjarYf l]k& ] hgj fzg l]j]e ^]alg me ]k^g j{g \ ] [g f [] alm Y{zg 
sgh* [ a d / + '/ , %( = f lzg Y h ]ja^]jaY \Y h ]ja^]jaY h j][akY \Yk dmr]k l]ja[Yk \Y
h ]ja^]jaY8
/*( @ gb] bw k] [g f lYe ,+/ hgngk(
+0, = < M 9 J < G N AN = AJ G K < A 5 ; 9 KLJG

Yk `w% \Y [gfklalma{zg kg[aYd \]kk]k hgngk& e Yk Yh]fYk me Y [aj
[mfklyf[aYY\n]fl[aY gm kmh]jn]fa]fl]&l]e k]]phjae a\g fg mkg
[Y\Y n]r e Yak [ge me \g dg[Ylang f\agk fg : jYkad ]e dm _Yj \g
ljY\a[agfYd _]falang f\agk \g : jYkad& \] ^gjl] [gfglY{zg hgkk]k
kanY+( ;ge akkg ]klw'k]j][mkYf\g Y _jYe wla[Y\Yafl]_jY{zg ] \Y
Ykkae adY{zg im] hgj lYflg l]e hg _magm Y \gmljafY \g = klY\g
hYjYgkhgngkaf\_]fYk&]im]h]jkakl][ge ghjgb]lgg ^a[agkg]e
\an]jkgk k]lgj]k g^a[aYak( = kkY h]im]fY j]^gje Y daf_kla[Y h]j
e al]& hgj ]p]e hdg& im] k] laj]e lg\Yk Yk [gfk]i~f[aYk \g ^Ylg
\] im] Y ljYb]ljaY `aklja[Y \Yk kg[a]\Y\]k fYlanYk fzg [ge ]{gm
[ge Y hYjlad`Y ]mjgh|aY \g [gflaf]fl]4 Ykkae & me danjg aflalmdY\g
BakljaY\gkf\agkfg<jYkad $; Yjf]ajg \Y ; mf`Y& gj_(& +33,% af[dma
]fkYagk kgZj] hghmdY{]k dg[YdarY\Yk fg ;`Y[g ] fY 9 e Yrf aY
kmZ Yf\af Y/,(

1-* P]j( h g j ]p ]e h dg ( A nm hagfa(gj_*( -5507 F gh ]k \ Y KadnY " ? jm h ag f a& gj_k*(


+33/( 9 [g f kg da\ Y{zg \Y ^gje Y f\agk fg : jYkad k] \ ]n] Yg Jjgb]lg Jgngk
Cf\_]fYkfg <jYkal( af a[aY\g ]e +312 h ]dg ; ]f ljg = [me ~f a[g \ ] < g [ m e ]f
lY{zg ] Af ^g je Y{zg (
/,( H g j ^YdYj]e j] ^g je Yk daf _ kla[Yk& gk ]lf dg _g k Yaf\Y fzg f g k h m k]e g k \]
Y[g j\ g kg Z j] Y g jlg _jY^aY \gk ]lf f ae g k af \ _]f Yk( 9 [g f n]f {zg \ ] +3/-
\ Y9 :9 kg Z j]Y _ jY^aY \gk fge ]k ljaZ Yak f mf [Y ^ga af l]_jYde ] f l] j] kh ]alY
\ Y& ] Y f g e ]f [dYlm jY g ^a[aYd \Y > mfYa | e ]jYe ]f l] Yd]Yl jaY( @ w me Y ^gjl]
l]f \ ~f [aY \] k] YZ Yf \ g f Yj Y h jwla[Y ljY\ a[ag f Yd ]e ]lf g dg _aY i m ] k]_m ]
Yima Y [g f n]f {zg \Y 9 : 9 & ^g jl]e ]f l]e Yj[Y\ Y h g jmkg kh j h jag k \g af _d~k
 \ ] k] _jY^Yj]e g k ]lf f ae g k [ge af a[aYd e Ya k[m dY $e ]ke g im Yf \g ]e 
^mf{zg kaf lwla[Y \ ]l]je af Ylan Y%& k]e ^d]pzg \ ] f e ]jg g m _~f ]jg ] mkYf \g 
d]ljYk fzg j][g f ` ][a\ Yk h ]dY g jlg _jY^aY \] h YdYnjYk h g jlm_m ]kYk( 9 k Y dl] j
f YlanYk& ]f lj]lYf lg & fzg kzg m f a^g je ]k( 9 d_m fk ]lf dg _g k h j]^] j]e k]_m aj
gk e YfmYak \ ] j]\ Y{zg \ Y ae h j]f kY $[mbYk af [g f kakl~f [aYk kzg Yh g f lY\ Yk
h gj J a[Yj\ g S+33/4 -.+%& YZ jYkad]ajYf \ g daf _ akla[Ye ]f l] g k ]lf f ae g k [ge 
kmY ljYf k^g je Y{zg ]e _]f lda[g k [g f n]f [ag f Yak4 lm\g ]e e af k[m dY& [ge 
^d]pzg \ ] f e ]jg $e Yk fzg \] _ ~f ]jg & kYZ ]'k] dw h g j im ~%& k]e d]ljYk f zg'
g ^a[aYak( G m ljg k e Yf lan ]jYe gk ]lf f ae g k& i m Yf \ g fg f ge af Ylang& [ge 
af a[ aY d e Y a k [ m dY & e Yk h Yk k Y jY e Y m ladar Y j af a[ aY d e af k [ m dY f g k m kg k
\ ]l]je af Ylan g k5 [g f laf m YjYe fzg Y[]alYf \ g g h dmjYd h g jlm _m ~k ] e Yf l]f \ g 
d]ljYk [ge g an( c* ] q * F ]f `m e \]kk]k mkg k | f]mljg( @ w im ]e j]b]al] Y
[g f n]f {zg \Y 9 :9 h g j km Y kmh g klY h j]l]f kzg \ ] ]klYZ ]d][]j me Y fge ]f'
=L F G D G ? A9 A K J 9 K A A (C A J 9 +0-

Akkg hgklg& gk e ]e Zjgk af\ ana\ mYak \gk [gd]\ng k af \ _ ]


fYk dg[YdarY\g k fg : jYkad kzg [a\Y\zg k Z jYkad]ajg k& k]f \g'd` ]k
[gf klalm[ag f Yde ]fl] j][gf`][a\gk g j_Yf arY{]k kg [ag [mdlmjYak
\a^]j]f [aY\Yk ] \aj]algk gja_afwjag k kgZj] Yk l]jjYk im] g[mhYe (
9 d|e \akkg& me Y h Yj[]dY e malg ka_f a^a[YlanY \Y h g h mdY{zg af \
_]fY fg hYk ^YdY Ydl]jfYlanY gm ]p[dmkanYe ]fl] g hgjlm _m ~k& ]
]klw ]e afl]jY{zg j]_mdYj[ge _jmhg k& Y_~f[aYk ] af klalm a{ ]k \Y
kg[a]\ Y\ ] ]fngdn]fl]( KgZj]lm\g& gk f\agk fg : jYkad ^gjYe ]
kzg Ydng \] h g dla[Yk hZ da[Yk ]kh ][^a[Yk& l]f\g ka\g kmZ e ]la
\gk Y me Y k|ja] \] \akh gkalangk `ge g _]f]arY\gj]k Y [ge ]{Yj
hgj me Y [gf\a{zg bm j\a[g 'Y\e af akljYlanY mf a^g je ] im]& Yg
af[a\aj]e kgZj] ^gje Y{]k kg[ag [mdlmjYak e malg \an]jkYk& [g f k
lalmjYe Y [Yl]_g jaY` akl ja[Y f\ag Z jYkad]ajg [ge g [g jj]dYlg ]
gZb]lg \]kk] hjg[]kkg \]_g n]jf Ye ]f lYdarY{zg( G ]klYlm lg \ ]ja
nYlang& \a_Ye gk Ykkae & \]kk] gZb]lg fzg \ae afma k]m Znag af l]
j]kk] \g hgflg \] naklY \ Y Yf ljg h g dg _aY& fzg k hgji m] gk
]lf dg_g k lan]jYe & f]kl] k|[mdg& me Y h Yjla[ah Y{zg \] \]klYi m]
]e kmY [jaY{zg ] j][jaY{zg bm j\ a[Yk& [ge g hgjim] Y [gf\a{zg
\] f\ag Z jYkad]ajg | me ]d]e ]flg \g [g f l]plg \] j]hjg\m{zg 
kg[aYd \Yk hghmdY{]k Ykkae \]^af a\Yk& ] l]e ka\g me af kljm
e ]flg ]kljYl|_a[g \] e gZadarY{zg hgdla[Y(

\ Y lm jY [a]f l^a[Y\] lahg Z g lyf a[g gm rg gd_a[g ' aklg |& h gjf Ylm jY dar Y jYk
kg [a]\ Y\ ]k af \ _ ] f Yk $N a\Yd " : Yjj]lg >& +3314 +0* f (d% ( E Yk ` w im]e 
]f l]f \ Y $]]klgm [ge ]kl]k% im] h ag jim ] lYd f Ylm jY darY { z g | Y Y[m dlm jY{zg 
^gj{Y\Y h]dg YZ jYkad]ajYe ]f lg \gk ]lf f ae g k( 9 d|e \ akkg & k] gk Z jYkad]ajg k
l~e g : jYkad gm gk ]k[g []k]kY= k[ [ aY&]f i m Yf lg g k h gng k f Ylang kf zg l~e 
h Yk]k g m h wljaYk i m ] k] h g kkYe ]k[j]n]j [ge af a[aYd e Ya k[ m dY& lYe Z |e |
[]jlg im] k]mk fge ]k \ ]ka_f Ye me Y [g d]lana\ Y\ ] f a[Y& me hgng gm kg
[a]\Y\]& ] fzg me kg e Yl jag \ ] af \ an \ m g k $J a[Yj\g & +33/%( H g jakkg&] k[ j]
n]j& h g j ]p]e hdg& gk; jYe l|( ]e dm _ Y j\] gkYjYm]l|k( | me e g\g&[ ] jlY e ] f
l] kae Z da[g & \ ] j] [g f ` ][ ]j me [g d] lan g daf _ kla[g & |lf a[g ] l]jjalg jaYd
\ a^]j]f [aY\ g \ ]f ljg \Y [g e mf ` zg f Y[ag f Yd( $9 im ]klzg | g m ljY& f Ylm jY d
e ]f l]& im Yf \g kzg gk h j h jag k f \agk im ] \ ][a\ ]e [g e g k] `Yn]jw \]
_ jY^Yj k]m ]lf f ae g& [g e g Y[g f l] [] f g k_ jm h g k i m ] m ladarYe Y ]k[ jalY& ]e 
h g jlm_m ~k ])gm fg n]jf w[m dg fYlang%(
+0. @ f M 9 J < G N dN C dJ G K <C ; 9 KL J G

Ckkghgklg&h g jkmYn]r&|hj][akgafkaklaj]e mehgflg^mf\Y


e ]flYd( HYjY^jYk]Yf\g Y gZk]jnY{zg \] D|na'KljYmkk $+3/24 +1%
kgZj] g ^mf[agfYdake g4 \ar]j im] fzg `w kg[a]\Y\] af\_]fY ^gjY
\]meYkalmY{zg\][gflYlg[ge Ykg[a]\Y\]fY[agfYd|meljmke g5
\ar]j& hgj|e & im] lm\g f]kkY kg[a]\Y\]k] ]phda[Y h]dY kalmY{zg \]
[gflYlg [ge Y kg[a]\Y\] fY[agfYd | me YZkmj\g( K] Yd_mfk ljYZY
d`gk k] e gkljYjYe hgm[g Yl]flgk Y lg\Yk Yk [gfk]i~f[aYk \g
ljmke g& gmljgk `w im] [gflafmYe Y YhgklYj l]gja[Ye ]fl] fg YZ
kmj\g(E YkY]lfgdg_aYZjYkad]ajYfzg hj][akY\]kkYdlae Y`ahl]k]&
Y e ]fgk im] k] [gfl]fl] ]e k]j me jYeg e ]fgj \Y kg[agdg_aY
hgdla[Y \g :jYkad( 9 f][]kka\Y\] \] k] #jg e h]j# [ge g #k]fkg
[ge me im]a\]fla^a[YjaY Y [gf\a{zg \]f\ag Y me Y]kk~f[aY|lfa'
[g'[mdlmjYdfYlmjYdarY\Y$imYfla^a[wn]d]e _jYmk\]hmj]rY&hgj]p]e
hdg%fzghg\]\]k]e Zg[Yj]eme YfgnYj]a^a[Y{zg&\]klYn]rkYnYfl]&
im] lge Y' lYdn]r [gf^mf\af\g g \ak[mjkg \Y [gfklalma{zg [ge g
l]plg \Y ;gfklalma{zg& g [gfklalmlang [ge g [gfklalm[agfYd ' Y
[Yl]_gjaY bml\a[g'hgd\[Y f\ag& ]phj]kkzg \] me Y []jlY j]dY{zg
[ge g =klY\g&[ge gk]]dY]f[]jjYkk]gYd^Y]ge ]_Y\Y]pakl~f
[aY\gk[gd]langkYkkae $Ymlg'%a\]fla^a[Y\gk&]hgjlYflglg\ggafl]
j]kk]im]]d]khg\]e g^]j][]jx ]lfgdg_aY(LYak[gd]langk[]jlYe ]f
l] l~e gmljYk [gakYk [ge im] k] g[mhYj Yd|e \] k]j f\agk& ] Y
]lfgdg_aY\]n] k]_ma'dgk( =dY k fzgg ^Yjwk]&]e fge ]\] Yd_me Y
hj]l]fkY []kmjY ]hakl]e gd_a[Y $me Y jmhlmjY [ge g ]pglake g&
lYdn]r8%& l]je af] h g jk] kmb]alYj\] ^Ylg Y meY []fkmjY]hakl]egd_a[Y
im] hjgZ] Y Yhjgpae Y{zg Y lm\g Yimadg im]& fY na\Y \gk hgngk
af\_]fYk& fzg ljY_Y]klYe hY\g Z]e nakn]d g ka_fg \Y kmb]a{zg( K]
Ykkae hjg[]\]j& Y ]lfgdg_aY ]klYjw Y[]alYf\g k]j g e ]jg j]^d]pg
l]ja[g $hgkalanggmf]_Ylang&hgm[gae hgjlY% \g e gnae ]flggZb]
lang \] Yf]pY{zg kg[aghgdla[Y \gk hgngk af\_]fYk h]dg =klY\g
fY[agfYd&im] gk ljYfk^gje gm ]e hghmdY{]k af\_]fYk&aklg |& ]e
gZb]lgk Y\e afakljYlangk \] me = klY\g'kmb]alg $>gm[Ymdl& +313%/-(
/-( 9 km Z km f {zg \gk h gng k af \ _]f Yk ] g mljYk e af g jaYk |lf a[Yk \g h Y k h ]dg 
[g f []alg _]f|ja[g \] hghmdY{]kkmZe]la\Yk $9 jjm la& +3314 +.%& x h Yjl] g im]
GZ O K ! ! F M N !!YF !M +0/

J ][mkYj ]kkY eakkzg ]kh][mdYj fY\Y l]e im] n]j [ge me Y


Zmk[Y \] f\agk akgdY\gk gm\] wj]Ykhj]k]jnY\Yk\Yna\Y kg[aYd
af\_]f Y& ] lYe hgm[g [ge me Y []d]ZjY{zg \Y j]kakl~f[aY \Yk
[mdlmjYk fYlanYk ^Y[] Ygk hjg[]kkgk `aklja[gk \] ]kh g daY{zg ]
\ge afY{zg( I mYf\g \a_g YZkmj\Y Y a\|aY \] im] lm\g ]e me Y
kg[a]\Y\]af\_]fY k]bY[gfklalm\g h]dYkalmY{zg \][gflYlg&]kk]
lm \ g fzghg\]]na\]fl]e ]fl]k]jlge Y\g]e ]pl]fkzg&[ge gk]
`gmn]jY h]\Y[af`gk \Y kg[a]\Y\] Y kYdng \ Y af^][{zg [gdgfaYd&
aklg |& [ge g k] me Y kg[a]\Y\] ^gjY me gZb]lg [ge hgklg \]
hYjl]k( ;% im]]klgm\ar]f\g|im] | aehgkkn]dim]me[gd]lang`meY
fg k]bY [gfklalm\g k]fzgh]dg im] ]d]hjhjag [gfklalma* = klgm \ar]f\g&
]e kme Y& im] g im] Y `akljaY ^]r \]kk]k hgngk | afk]hYjwn]d \g
im] ]kk]k hgngk ^ar]jYe \Y `akljaY( > ar]jYe 'fY& Yfl]k \] e Yak
fY\Y& kmY5] k] fzg Y ^ar]jYe [ge g d`]k Yhjgmn]hgak faf_m|e 
g ^Yr ' & f]e hgj akkg \]apYjYe \] ^Yr~'dY Y k]m e g\g hgak
faf_m|e hg\] ^Yr~'dg \] g mljg/.(
e Yfa^]klY \g ljY\a[agfYd oak`^mll`afcaf_ Y j]kh ]alg \ Y mf azg \ g k ]p[dm \ g k
$fg [Ykg ]e h Ym lY& f \ ag k ] f ] _ jg k%& ^Yr \ ] kkY [g f \ a{zg [g e m e \]
km Z e akkzg ' gm k]m afn]jkg j]Ylang& Y j] kakl~f [aY ' Y ]kk~f [aY ] Y jYrzg \]
lYak h g h m dY{ ] k( )A kmb]a{zglgfaY)k]hjaf[ahag\]kmZb]lanY{zg* d a j] [g j\ ]'k] Yima
me Yg Z k]jn Y{zg \] H]ajYfg& ^]alY fg [g f l]p lg \ ] me Y [g e h YjY{zg ]f lj] Yk
Yf ljg h g dg _aYk Z jYkad]ajY ] af \aYf Y ]e k]m k [g e mf k k]f lae ]f lg k \ ] af ^] jag
ja\ Y\ ]\ aYf l]\ Y e ]ljh gd]4 F g [Ykg Z jYkad]ajg & g k k]f lae ]f lg k \ ] af ^] jag
ja\Y\] nak)w)nak g k []fljg k ]m jg h ]m k ] f g jl]'Ye ]ja[Yf g k kzg lYe Z |e S[ge g
fY f \ aY% e Yj[Yf l]k* F g ]f lYflg& g ]f _YbYe ] f lg h g dla[g \ g af l]d][lm Yd g
Ybm \Y fY kmY h jg[mjY \] a\ ]f la\ Y\ ]4 ]klm \ Yf \ g g af \ _ ] f Y& g [Ye h g f ~k& g
f]_jg& g[ Yah ajY& Yk [dYkk]k m jZ Yf Yk ]e h g Z j][a\ Yk&g Y f ljg h dg _g ]klw ]k[ g
d` ]f \g [g e g g Zb]lg \] ]klm\g gk _jm h g k \ ]kh g kkm \ g kgm g h jae a\ g k\Y
kg [a]\ Y\ ] $H ]ajYfg& +33/Z4 ,/%(
/.( = kl] h Yjw_ jY^g | me Y af l]jh j]lY{zg \g im ] H ]l]j ? g o ]k[j]n]m fYk h w_a
fYk ^afYak \] me danjg ]e h j]h YjY{zg $+332% kg Z j] g k H ajg \Y 9 e Yr f aY
h ]jm Yf Y4 L ` ] h j]k]f l klm\q o g m d\ `Yn] Y[` a]n ]\ dalld] a^ Ydd al kYa\ o Yk
l` Ylo ` Y l H ajg h ]g h d] `Yn] \ g f ] & ` aklg ja[Yddq& ak j] Y[ l lg l` g k] ^]Ylmj]k g ^
l` ] g f _ g af _ [g f k] i m ]f [] k g ^ = m jg h ]Yf [ g dg f aY d ] p h Y f kag f l` Yl ` Yn]
ae h af _]\ mhgf l`]e ( Alak f ][] kkY jq lg \ ]e g f kljYl] l` Yl l` ] kh ][a^a[ ^gje 
g ^ k m [ [ ] k k an ] [g dg f aY dkalm Ylagf kYj g k ] ^j g e l` ] o Yqk J ajgh ] g h d] k ] l Y Z g m l
[ g f klalm laf _ l` ]e &Yf\ l`Yl l`ak kg fgl Z ][Ym k]& af l` ]k]f lae ] f lYddYf _m Y_ ]
+00 C< M 9 J < G N AN C AJ G K < A ' ; 9 KL J G

9 e ]ke Y gZk]jnY{zg k] Yhda[Y a_mYde ]fl]& hgjlYflg& Yg af


l]j]kk] h]dY \ae ]fkzg `aklja[Y \gk ^]fe ]fgk ]klm\Y\gk h]dY
]lfgdg_aY& \Y imYd `gb] k] ^Yr _jYf\] ] bmklg [Ykg $fzg `w im]e 
fzg Y^aje ] g a\]Yd \] me Y Yfljghgdg_aY ` akl ja[Y& ] hgm[gk fzg
[Ykla_Ye jalmYde ]fl] me Y ~f^Yk] fY kaf[jgf aY kmhgklYe ]fl] [Y
jY[l]jkla[Y \] lm\g g im] n]ag Yfl]k fY \ak[ahdafY%( < g ^Ylg \]
im] lg\Y kg[a]\Y\] | Yhj]]f\a\Y h]dg g Z k]jnY\gj]e me Y kalmY
{zg `aklja[Y\]l]je afY\Yfzgk] k]_m]im]lm\ggim]]d]g Zk]j
nYfYim]dYkg[a]\Y\]h g kkYk]jYljaZm\gY me Y kalmY{zg `aklja[Y
\]l]je af wn]d&]]eh Yjla[mdYjY me YkalmY{zg_]jY\ Y]_]ja\Yh]dg
kakl]e Y[gdgfaYd( J ][gj\]'k]YY\n]jl~f[aY\]E (KljYl`]jf $+33,4
+/,% Yhjghkalg \Y ]lfgdg_aY \YF gnY? maf|4 L `]_j]Yl ljYh g ^
`aklgja[Yd YfYdqkak ak hj]k]flake 4 l`] Ykkme hlagf l`Yl o `Yl _g]k
gf af l`] hgklo Yj& hY[a^a]\ @ a_`dYf\k& ^gj ]pYe hd]& [Yf Z] hml
\go f lg l`] ^Y[l l`Yl al ak Y h]jag\ g ^ hgklo Yj hY[a^a[Ylagf//(
;ge ]^]alg& fg [Ykg \gk f\agk fg : jYkad [ge g ]e imYdim]j
gmljg&ggZb]lg \Y ]lfgdg_aY hgkkma me Y j]Yda\Y\] Z]e e Yagjim]
Yim]dY hjgb]lY\Yh]dYk ^jgfl]ajYk`aklja[Yk& hgdla[Yk]\ak[mjkanYk
\g e mf\g \gk ZjYf[gk(

g ^ j] kaklY f [ ]l` ]g ja]k&H ajg h ]g h d]Yj]f glh Ykkan ]n a[lae kZmlY [lan ]Y_]flk(
>gj e m[` g ^ l` ] aj j][]f l ` aklg jq& Hajg h ]g h d] `Yn] af \]]\ Z]]f h Ykkan]
na[lae k g ^ ]p h dg alYlag f &Z jm lY dalqYf \ af bm kla[]& af kalm Ylag f ko ` ]j] l` ] q `Y\
f g kYq Yf\ fg e ]Yf k lg ^a_`l Z Y[c& Yf \ al o g md\ Z ] _ jg l]ki m ] ^gj e ] lg
h j]l]f \ l` Yl l`ak ak f g l kg( Af kl] Y\ & l`] j]Ykg f o ` q al ak f ] [ ] kkY jq lg
\]e g f kljYl] l`Yl l`] kh ][a^a[ ^gje g ^ km [[]kkan ] [g dg f aYd kalm Ylag f k Yjg k]
^jge l`] o Yqk H ajg h ]g h d] k]l YZ g m l [ g f klalm laf _ l`]e ak Z ][Ym k] Hajg
h ]g h d] Yj] h jg \ m []\ kg [ aYddq Zq g l` ]j H ajg h ]g h d]& Yf \ ` ]f [] `Yn] fg
[` g a[] g l` ]j l`Yf lg [g f klalm l] l`] o g jd\ Yjg m f \ l` ]e af o Yqk l`Yl Yj]
af ljaf ka[Y ddq e ]Yf af _ ^m d lg l`]e ( 9 f \ & kY\ l`g m_` al ak lg kYq& l`ak ak ljm ]
]n ]f g ^ ` go l` ] q ` Yn] ` Y\ lg dan] Yk h Ykkan ] n a[lae k g ^ ]p h dg alY lag f &
Z jm lY dalq Yf\ af bmkla[]( >gj& Yk E Yjp h gaf l]\ g ml& h ]g h d] e Yc] ` aklg jq& Z m l
l` ] q \g f g l e Yc] al Yk l` ]q h d]Yk](
//( 9 Ym lg jY ]klw'k] j]^]jaf \ g Yg h ]jg \ g \g h k'_ m ] jjY $\] +3./%& im Yf \g k]
af a[ag m Y h ]f ]ljY{zg \Y Y\ e af akljY{zg Y m kljYdaYf Y f Yk h g h mdg kYk l]jjYk YdlYk
\ Y F gnY ? maf | ] Y [g f k]i m ]f l] h Y[a^a[Y{zg \Yk j]dY{ ]k af l]j_jm h Yak fY
j]_azg(
!O K L G Y L E G F M N !P P M
+01

F zg | af[ge me im] Y ]lfgdg_aY hjYla[Y\Y h]dgk ]klm\agkgk


\g [gflYlg& ]e k]mY^z \] e gkljYjYh]f]ljY{zg e YkkanY\g kakl]
eY[gdgfaYdfYna\Y\gkhgngkYml[lgf]k&l]je af]hgjj]ljghjgb]lYj
me mfan]jkg hj|'[gdge ZaYfg e Yj[Y\g ]pYlYe ]fl] hgj Yim]dYk
[YjY[l]jkla[Ykim]]d]klYflg[jala[Ye fYae Y_]e im]gk]lfdg_gk
[dwkka[g k ^YjaYe \Yk kg[a]\Y\]k af\_]fYk [gfl]e hgjyf]Yk( 9 k
kae & g emf\g kg[aYd Ye ]jf \ag Yf l]jagj Yg [gflYlg [ge gk ] m
jgh]mk | naklg ]e l]je gk \]k[g flaf mklYk& ]klwla[g k ] fYlmjYda'
rYfl]k( ; ge g k] Y ` akl jaY k [ge ]{Ykk]& hYjY ]kk]k hgngk& Y
h Yjlaj \g e ge ]flg ]e im] ]d]k [ge ]{Ye Y k] ljYf k^g je Yj ]e
Yh ~f\a[]k \g = klY\g fY[agfYd( = k Y h Yjlaj \Yda im] ]d]k k]
lgjfYe gZb]lanY ] kmZb]lanYe ]f l] \ ]kf Ylm jYdarY\ g k& aklg |& ` ak
lja[gk& kalm Y[ag f Y\ g k ] Ykkae hgj \aYf l]4 SYU kalmY{zg \] [g f
lYlg afl]j|lfa[g \] []jlg e g\g \ ]kf Ylm jYdarY gk [ \ a_g k [m dlm
jYak [e im] me Y h ]kkg Y ^ga k g [ aY dar Y \ Y ((( $G dan]ajY >& +3224
/3%( < w'k] [ge akkg Y ae hj]kkzg ^YdkY \] im] gk f\ag k nanaYe &
\][]jlg e g\g & \]fljg \] mfan]jkgk kg [ag d _a[g k ] [g_falangk
afkm dYj]k& k]e f ]f ` me Y fg{zg \] Ydl[ja\Y\] [ f]f`me \ akh g ka
lang afl]j|lf a[g Yl| g Y\n]flg \ ]kf Ylm jYdarYf l] \gk ]m jg h]m k/0(

/0( I mYf\g ^gabm klYe ]f l]g [g f ljwjag im ]Y[g f l][]m 4 [g e g k[kYZ ]&g kf \ag k
akg dY \ g k& k] bYe Yak ]p aklajYe & kzg me Y [jaY{zg h k'[g dg f aYd& h g ak Y ]lf aY
af nYkg jY jg e h ]m g l][a\ g kg [ag h g dla[g im ] da_YnY& [ge e Yag j g m e ]f g j
\ ]f ka\ Y\ ]& lg \ g k gk h gng k \g kmZ [g f laf ]f l] $N an]ajgk \] ; Ykljg& +33-Z%(
Hgj akkg&Y [YjY[l]jarY{zg ^]alY h g j 9 d[a\ Y J Ye gk \Y ljYb]l jaY ` akl ja[Y\gk
hgngk af \ _]f Yk ^jge k]d^'km ^^a[ a]f l mfalk lg ` ]dh d] kk Yh h ]f \ Y_]k g ^
l`] fYlagf Yd h g o ] jk $[^( kmhjY& ' k h g \ ] k] j lg e Y\ Y [g e g [g jj]lY fg
k]f la\g Znag \ ] im ] gk hgngk h j|'[g dg e Z aYf g k ]jYe h g dala[Ye ]f l] af \ ]
h ]f \ ]f l]k\gk= klY\ g k]m jg h]mk&im ]na]jYe Y\ arae w'dg k\ ]e g _jY^a[Ye ]f l]
] km b]alYjh g dala[Ye ]f l]( 9 f g {zg \ ] [g f lYlg af l]j| lf a[ g | k]e h j] [g f [] Z a
\Y [g e g k] j]^]jaf \ g h jae g j\ aYde ]f l] Yg [g f lYlg ]f lj] f \ ag k ] ZjYf[gk
$hYjY me Y ]p[]{zg & n]j J Ye g k +3 2*5 e Yk g [g f []alg Yi m a h YkkY Y k]j g \]
j]dY{ ]k af l]jljaZ Yak%( 9 a\|aY \ ] im ] ]kk] [g f lYlg af l]j|lf a[g h g kkma me Y
^gj{Y \ ]kf Ylm jYdarY\ g jY lg\Y h Yjla[m dYj& ^m f [ag f Yf \ g [g e g me Y ]kh |[ a] \]
kg[ag dg _aY h jwla[Y im] jg e h ] g k n|mk \ Y addmkag [ m dlm jYd& \ ]k]e h ]f ` Y me 
h Yh]dae h g jlYf l]&]a_ mYde ]f l]im ]klag fwn]d&fYkj]^d]p ]k\]L ]j]f []L m jf ]j
$h( ]p (& +33-% kg Z j] Y ` akl jaY \gk C YqYh (
+02 S=< M9J< G N dN dadJ G K < da ; 9 K L J G

9 d|e \Yk hjgnYk ]e [gfljwjag ^gjf][a\Yk h ]dY Yjim ]g dg _aY ]


h ]dY ` akl jaY& Yk Yf wdak]k \Yk e alg dg_aYk af\ _]f Yk kgZj] g [ g f
lYlg ] gk ZjYf[gk e gkljYe bmklYe ]fl] [ge g Y [gfkljm{zg kg
[aYd \g g mljg k]e hj] ^ga me \gk l]e Yk []fljYak \g h]fkYe ]flg
Ye ]jf\ag& ] [ge g gk ]mjgh]mk ^gjYe kalmY\gk YlanYe ]fl] hgj
]kk] kakl]e Y [gke gd_a[g $D|na'KljYmkk& +33+%(
9 kkae & e malg \g im] k] ^Yr kgZ g jlmdg \] Yfljghgdg_aY
` akl ja[Y& gm [e fge ] \] me Y j][mkY Z]e 'h]fkYfl] \Y k]e hj]
e Yd']fl]f\a\Y \aklaf{zg d|na'kljYmkkaYfY ]flj] kg[a]\Y\]k ^jaYk ]
im]f l]k $h( ]p( @ add& gj_(& +322%& [ge ]{Y hgj fzg e gkljYj af l]
j]kk] fYk `akljaYk af\_]fYk& j]\mraf\g'Yk Y me Y `aklgjag_jY^aY
\g [g flYlg& ] l]je afY hgj hjg\mraj me Y \]k[gflafma\Y\] YZkg
dmlY ]flj] g e mf\g hj|'[gdgfaYd& gf\] ]ngdmYe mfa\Y\]k Ymlg'
km^a[a]f l]k& ] me e mf\g `aklja[ghgngY\g \]Yh~f\a[]k [g fk
lalm\gk h]dg [gflYlg afl]j|lfa[g/1( =e fge ] \] me YlYim] Yg
\mYdake g ]flj] kg[a]\Y\] af\_]fY] kg[a]\Y\] fY[agfYd& kmZ k[j]
n]'k] me g m ljg & i m ] k] h g \ ]jaY [` Ye Yj \] [g _ f alan Ye ]f l]
[gdgfaYdaklY& ]flj] gk f\agk Yf l]k ] \]h g ak \gk ]mjgh]mk $n]j
N an]ajgk \] ;Ykljg& +330Y4 +3, '+ 3 . %/2(

/1( H g j akkg e ] h Yj][] ae h g jlYf l] im ] me danjg [g e g Y BakljaY \gkf\agk fg


ZjY kad ljY_Y [Yh lmdg k \ ]\ a[Y\ g k x Yji m ]g dg _aY ] x daf _ kla[Y ` akl ja[Y& jg e
h ]f \ g [g e f [ g f [ ] h { z g ljm f [Y\ Y ] ]lf g [~f lja[Y \ Y ` akl jaY af \ _ ] f Y 
[g e g Yd_ g im] [g e ]{Y [ge Y af nYkzg ]m jg h |aY( \a_fg \[ f glY im ] gk
Y f ljg h dg _ g k ` ak l ja[ g k \ Y ]k[g dY \g [g f lYlg f zg h Yj]{Ye [g f ka\ ]jYj
j]d]n Yf l]k Yk [g f ljaZ m a{ ]k \ Y Yji m ]g dg _aY h j|'[g dg e Z aYf Y ] \gk ]klm \ g k
\] ` akl jaY [m dlm jYd4 km Y kg [ag dg _aY h g dla[Y \ g [g f lYlg l]e hgm[Y [g akY im ]
n]j[ge me Y ` akl jaY af \ _ ] f Y& h gak fzg |& f]e e m alg ` akl ja[Y&f ]e e malg 
af \ _ ] f Y(
/2( @ aklgjqakg^l]f lj]Yl]\Ykkge ]l`af_l`YlYjjan]k&dac]Yk`ah& ^jgeg mlka\]l`]
kg[a]lq af im]klagf( L ` mk o ] \g fgl _]l l`] `aklg jq g ^ l`Yl kg[a]lq& Zml l`]
ae hY[l g ^ $gmj% `aklg jq gfl`Yl kg[a]lq $G jlf]j& +32.4 +.-%( 9 e ]ke Y a\|aY |
] p h jae a\ Y h g j ? g o $+332%4 >gj Ydd l`] [jala[ake k g ^ D |n a'K ljYm kk Yf \ 
k ljm [lm jYdake & l` ] nYjag m k Y\ng [Yl]k g ^ Yf Yf la'D |na'K ljYm kkaYf ` aklg ja[Yd
Yfl`jghgdg_q j]_mdYjdq ke m__d] kqf[`jgfa[YfYdqkak ZY[c aflg l`]o gjc& Zml af
\ak_mak]\ ^gje ( G ^l]f& l`ak lYc] l`] ^gje g ^ Y [gf[]jf ^gj [g f lY[l( : q
hgkalaf_ Y mf aim] e ge ]fl af o `a[` lo g ^gje ]jdq k]h YjYl] kg[aYd kqkl]e k gj
d a L F G A ( G ? A 9 @J9K@ &@AJ9 +03

2 = 2 B 4 2 > 2 4 :? > 2 <

@ w eYak& f]kk] Ykkmflg \Y ZjYkada\Y\] \Y ]lfgdg_aY ZjYkad]a


jY& im] me Y im]klzg \] [a\Y\YfaY \gk h]kimakY\gj]k gm \gk h ]k
imakY\gk( HawYim]klzg\]kmY`ahgl|la[Y]kh][a^a[a\Y\] ]kladkla[Y&
l]e wla[Y& l]ja[Y' ]f^ae & [mdlmjYd& [ge g h]j\zg \Y ew hYdYnjY(
G im] k]jaY e ]ke g g Z jYkad]ajg \Y ]lfgdg_aY ZjYkad]ajY8
=kkY im]klzg \Y ZjYkada\Y\] kmZklYflanY \Y ]lfgdg_aY ^]alY
fg hYk fzg | e ]jYe ]fl] Y[Y\~e a[Y/3( =dY fgk j]e ]l]& Ydawk& Y
[mdlmj]k [Yjf] aflg [gflY[l& Yfl`jghgdg_aklk Yj[ YZd] lg kh ][a^q Y Z Yk]'daf ]
h]jag \ $Yf\ h j]^]jYZ dq \Yl]% ^jge o `a[` j]h jg \m[lag f Z ][g e ]k h gl]f laYd
ljYfk^gje Ylagf( B (((U Af l`] Afljg\m[lagf& A imgl]\ l`][]d]ZjYl]\ klYl]e ]flZq
O gd^4 L ` ] _dgZYd hjg[]kk]k k]l af e glagf Zq =mjgh]Yf ]phYfkagf [gfklalml]
l`]aj `aklgjq Yk o]dd( L ` ]j] Yj] l`mk fg [gfl]e hgjYjq Yf[]klgjk& fg h]ghd]
o al`gml `aklgjq& fg h]ghd]k ' lg mk] D ]na'KljYmkkk h`jYk] ' o `gk] `aklgja]k
`Yn]j]e Yaf]\[g d\ S+32,4-2/U(;Yj]^mdj]Y\af_j]n]Ydkl`YlO g d^k[dYae ae hda]k
l`Yl l`]j] o ]j] af\]]\ g f[] h]ghd] o al`gml `aklgjq& h]ghd]k o `gk] `aklgja]k
`Y\ j]e Yaf]\ [gd\& Yf\ l`Ylo Yk Z]^gj] l`]_dgZYd hjg[]kk]k k]laf e glagf Zq
= mjgh]Yf ]phYfkagf( 9f\ j]Y\]jk g ^ l`] k][gf\ [` Yhl]j g ^ O g d^k Zggc&
L ` ]ogjd\ af +.** &Yj]]fl]jlYaf]\ ZqYZjgY\'Zjmk`h gjljYalg ^ l`]o gjd\ af
l`Ylq]Yj&\]nga\g ^ Yfq\ak[mkkagf g ^ l`]klYlmkg ^ l`ak cfgo d]\_]g jg ^ `go 
alo Yk Y[imaj]\&Yf\ imal]kad]flgf $`] ]na\]fl\akhYjala]k af g m jcfgo d]\_] g ^
o `Yl oYk `Yhh]faf_ af Dgf\gf& J ge ]Yf\ HYjak af l`Yl q]Yjo ` ]f [ge hYj]\
lg hYjYdd]d ]n]flkgf l`] :Ybg M jmZYe ZY& af ; mr[g g j AhYf]e Y(
/3( ; g e g lYe h g m [g g | g mkg& lzg [YjY[l]jkla[g \] []jlg k Y[Y\ ~e a[g k& \Y
imYda^a[Y{zg h ]bg jYlanY e ]jYe ]f l] Y[Y\~e a[g ( I m]e k] ]p h jae ] Ykkae fzg
l]e g \aj]alg \] k] im]apYj imYf\g [`]_Ye g k afae a_g k f]g daZ ]jYak \Y mfa
n]jka\Y\]h Zda[Y[g Z jYf \ g h jg\mlana\Y\]]j]lgjfghYjYYkg[a]\Y\]( Aapakl]
]f_YfY{zg& h j]_ma{Y ] g im] e Yak k] im]ajY fY Y[Y\ ]e aY5 k fzg ]pakl] g
e ]jYe ]fl] Y[Y\ ~e a[g ( F Y YlmYd [gfbmflmjY \ ] ]kljYf _mdYe ]f lg ^afYf[]ajg
] \] YlYim] a\]gd_a[g x [a~f[aY ] x mfan]jka\Y\]& ]e im] lYflg k] j][g jj] Y
me Y j]lja[Y YflaY[Y\~e a[Y im ] dYf{Y kmkh]a{zg \ ] kmh ]j^dma\ Y\ ] [gfljY Y
[a~f[aY h m jY ] Y h]kimakY Zwka[Y fzg ^YdlY im]e km_ajY im ] \]n]e gk
ae h g jlYjgk ^mf\Ye ]flgk \ ] ^gjY& \]\a[Yf \g'f gkY ae h d]e ]f lYj k]mk\ ]janY
\gk l][fgd_a[gk ' & g [|d]Z j] [g e hjg e akkg h g dla[g \gk Yf ljg h dg _g k ]
\]e Yak [a]flaklYk kg[aYak l]e im ] af [dmaj Y \]^]kY af ljYfka_]fl] \g h mjYe ]f
l] Y[Y\~e a[g ] \g f zg 'Yhda[Y\g ( G [gfljwjag \] Yf ljg h g dg _aY h m jY& Ydawk&
fzg | f][]kkYjaYe ]fl] Yfljg hg dg _aY Yh da[Y\Y& e Yk h g\] Z ]e k] jYf ljg h g dg
_aY \ adm\Y+ $D |na'KljYmkk& /31-4 -1%(
+1* = < M 9 J < G N AN C AJ G K <@ ; 9 KLJG

h Ydh alYf l]k \]ZYl]k \g ^afYd \gk Yfgk 1*& g [Ykazg ]e im] < Yj[q
J aZ ]ajg j]kkmk[algm me Y j]lja[Y [YjY Yg fY[agfYdake g ak]ZaYfg(
9 im]klzg fzg | e ]jYe ]fl] Y[Y\~e a[Y hgjim]Y ]lfgdg_aY Z jY
kad]ajY fzg k] g[mhY Yh]fYk \Y l]gjaY \Ya\]fla\Y\]|lfa[Y Yh da[Y
\ YYgkf\agk $ZjYkad]ajgk%&eYkhYj][]hj]g[mhYj'k]lYe Z|e [ge
g im]hg\]jYe gk[`Ye Yj\]]lfa[a\Y\]l]ja[Y\gkYfljghdg_gk
$ZjYkad]ajgk%&]]kk]k\gak l]e Ykxkn]r]k l]je afYe ]flj]dY{Y\gk0*(
G l]e Y YhYj]f l]e ]f l] Yj[Ya[g \Y najlmYda\Y\] gm j]Yda\Y\]
\]me Y[a~f[aYZjYkad]ajY[gflafmYfYY_]f\Y\]Yd_mfk]lfdg_gk(
9 ghgka{zg ]flj]fYlanaklYk][gke ghgdalYk|Yfla_Y&]YljYn]kkY
gm ljYk [a~f [aYk kg [aYak5 eYk ]e ]lfg dg_aY ]dY hYj][] l]j me Y
hmf_~f[aY lg\Y kmY& ]e hYjl] hgj [YmkY \g hYh]d kae Zda[g \gk
f \ ag k fg ae Y _ af w jag \Y Z jY kada\ Y\ ]& ]e h Y jl] \ ] n a\ g Yg
\]k[gdYe ]flg l]ja[g ]flj] Y ]lfgdg_aY \gk f\agk fg : jYkad ] Y
\gk f\agk \g : jYkad& ] ]e hYjl]& ^afYde ]fl]&_jY{Yk x h]f]ljY{zg
lYj\aY \Y l]gjaY \Y \]h ]f\~f [aY $]kk] [Ykg jYjg \] km[]kkg \Y
[a~f[aY kg[aYd h ]ja^|ja[Y fY e ]ljhgd] k] ^ga akkg e ]ke g im]
Y[gfl][]m% \]fljg \Y Yfljghgdg_aYe mf\aYd& fY imYd ]dY [gflafmY
Y k]jnaj \] j]^]j~f[aY hYjY Yd_me Yk \Yk YZgj\Y_]fk \alYk hk'
[g dg faYdaklYk(
E Yk lYdn]r `YbY& kae & me Ykh][lg hjghjaYe ]fl] Y[Y\~e a[g
f]kkY \ak[mkkzg( H]fkg Yima fY ng_Y j][]fl] \] ]klm\gk kgZj] gk
]kladgk fY[agfYak \] Yfljghgdg_aY] fY im]klzg \Yk Yfljghgdg_aYk
h]ja^|ja[Yk& ]e ]na\~f[aYlYe Z|e fg :jYkad0+(M e Yn]r j][gf`][a'
\g k]m af\ak[mln]d nYdgj `aklja[g'Yfljghgd_a[g %a*]*( Y[Y\~e a[g%&
|hj][akg[ma\YjhYjYim]gk j]kmdlY\gk\]k[jalangk ]afl]jhj]lYlangk

0*( ; g e g bw k] g Z k]jn g m & Y j]kh ]alg [aY ljY\ a{zg \Y Y f ljg h g dg _aYf Y[ag f Yd \ ] k]
[g f [] f ljYj ]e h g h m dY{ ] k Z jYkad]ajYk& ]e [g f ljYkl] [ge Yk Yf ljg h g dg _aYk
e ]ljg h g dalYf Yk4 =e _] jYd fzg k ]klm\Ye g k f k e ]ke g k ( ( ( [g e g Y
\ a^]j] f { Y | [g f kljm \ Y xk Yn]kkYk4 _ ] jYde ]f l] ]klYe g k fgk h ]j_m flYf\g 
imYd Y f gkkY ]kh ][ a^a[a\ Y\ ]& ]e im ] kg e g k h ][m daYj]k& g im] f g k k]h Y jY ]
\ ak laf _ m ] $H ]ajY*fg( -551Y6 /-%(
0+( N ]j4 ? ]j` g de " @ Yf f ]jr& g j_k(& +32,5 ; Yj\ g kg \ ] G dan]ajY& +3225 ; Yj\g kg 
\] G dan]ajY " J mZ ]f & g j_k(& +33/(
A L F G D G ? A9 : J 9 K@ (C AJ 9 +1+

\]kk]k ]klm\gk fzg Y[YZ]e hgj k][gfn]jl]j]e ae h]jYlangk [Yl]


_ja[gk Y Yfljghgdg_aY ZjYkad]ajY k]f\g Y Yfljghgdg_aY im] gk
ZjYkad]ajgk \]n]egk^Yr]j0,( u[mjagkg&\a_Y'k]\] hYkkY_]e &im] ]kk]
afl]j]kk] h]dgk ]kladgk fY[agfYak \] Yfljghgdg_aY k]bY [gfl]e hgjy
f]g \Y \]kY^]a{zg \Yk nYf_mYj\Yk l]ja[Yk h]dg [`Ye Y\g j]_agfY
dake gYfljghgd_a[g&bwj]^]ja\YY[aeY( E Yk fzg]klwe malg[dYjgg
im] k] _Yf`Y $] g im] k] h]j\]%& Yg k] kmZklalmaj me Yd]_Y\g
]kk]f[aYdake g j]_agfYdaklY fg hdYfg \g gZb]lg hgj me najlmYd
]kk]f[aYdake g fY[agfYdaklY fghdYfg \g kmb]alg(
L ge ]'k] hgj ]p]e h dg g ]fkYag kgZj] Ihgng ZjYkad]ajg & g
dan jg 'kf l]k] \ Y ljYb]l jaY af l]d][lm Yd \] < Yj[q J aZ ]ajg $+33/%&
]k[jalg h]dg bgn]e ]lf dg _g B( E(9 jjm la $+33/%( = dY adm kljYZ]e 
Y \mhdY YkhajY{zg \] YlmYda\Y\] ] \] ZjYka+a\Y\]im] hYj][] e g la
nYjnwjag k ]lf dg _g k ZjYkad]ajgk( 9 jjmla h jg h ] Yda me Yj_m e ]f
lg kgZj] Y h k'e g \ [jfa\ Y\ ]\Y gZjY\] < Yj[q& e Yk k]m l]e Y |
]kk]f [aYde ]f l] g a\]Yd \Yj[aYfg $im] g Ym lg j ^Yr k]m% \] me Y
Yf ljghgdg_aY y Z jYkad]ajY& im] j]kh g f \]jaYx f ][]kka\ Y\ ] \] me Y
l]gjaY \] fke]kegk* D gf_] \] YfY[jfa[Yk& \ar 9 jjm la& k]e ]
d`Yfl]k im ]kl ]k a{Ye < Yj[q J aZ ] ajg ((( hYjY me \ ]Z Yl] \]
_jYf \ ] YlmYda\Y\]& af a[aYde ]f l] h jghgklg hgj Yf ljg h dg _g k gja
_af wjag k \]]p'[g d f aYk Ykawla[Yk ]Y^ja[Yf Yk ]& e Yak j][]f l]e ]f
l]& j]Yh jg h jaY\ g h]dgk [` Ye Y\g k h k'e g \ ]jfg k $+33/4 ,- 1%0T
= fgkkg Ym lg j [gf[dma4

0,( = e [Ykg [ g f lj w j ag (((8 : ]e & ]e [Ykg [g f ljwjag & h g j ]p]e h dg & Y > m f\Y{zg 
>gj\ fzg ^af Y f [ aY (((
0-( K m h g f ` g i m ] ]kk]k Y f ljg h dg _g k Y im ] g Ym lg j ]klw'k] j] ^]jaf \ g k]bYe 
L YdY 9 kY\ &= \ o Yj\ KYa\ $im]| e Yak me Yf laYf ljg h dg _ g ` g f g jwjag %& @ ge a
: ` YZ ` Y %a\]e&( 9 jbmf 9 h h Y\ mjYa& DadY 9 Z m 'D m _` g \ ] g mljgk( = kl]k Ymlg j]k&
Yf _d ^g f g k ] af klYdY\ g k ]e _ ] jY d f Yk _ jY f \ ]k m f an ]jka\ Y\ ]k Ye ]ja[Yf Yk ]
]m jg h |aYk& kzg fY j] Yda\ Y\ ] e malkkae g e Yak e ]ljg h g dalY f g k \ g i m ] g k
Y f ljg h dg _g k Z jYkad]ajg k& h]dgk [jal|jag k e ]ke gk \ ] 9 jjm la( I mYf lg Yg \ ]
Z Yl]& ljYlY'k] \ Y \ ak[m kkzg e malg ]e ng _Y kg Z j] g k [g f \ a[ag f Yf l]k e Y[jg '
] e a[jg h g dla[g k \g h jgb]lg ]h akl]e g d _ a[g \ Y Yf ljg h g dg _aY& \ ]Z Yl] im]
\ ]k]e Z g [g m & Yg [YZ g \Yk dlae Yk \ |[ Y\ Yk& ]e me Y ]kh |[ a] \ ] fgnY \gpY
j]nakag f aklY ] ` ah ]j[jala[aklY& x imYd fzg ^YdlYe e g jl] k Yf m f [aY\ Yk ] ` ]j\]a'
+1, = < M 9 J < G N AN C AJ G K < C ; 9 KL J G

; g h j ] l] f \ ] j [ j aY j m e Y Y f ljg h g dg _ aY Z j Y k ad] aj Y & f g k \ g ak k ] f la\ g k 


[ g f la\ g k h ] dY ] p h j] k k z g & < Y j[ q J aZ ] ajg da_ Y ' k ] S ( ( ( U Y g k bw [ alY \ g k Y f ljg h '
dg _ g k'f Y lan g k& x Y f lj g h g dg _ aY h ] ja^ | j a[ Y i m ] l] f lY k] \ ] k n ] f [ ad` Y j \ g k \ ak
[ m j k g k e ] ljg h g dalY f g k ] ^m f \ Y j m e Y n akz g h j h jaY S ( ( ( U E Y k ^Y dY j [ e \ a^ ]
j] f l] k Y f ljg h g dg _ aY k f Y [ ag f Y ak& [ g e g k m _ ] j] e g k h ] ja^| ja[ g k& f z g k a_ f a^ a[ Y
jaY f ] _ Y j& bm k lY e ] f l] & Y m f an ] jk Y da\ Y \ ] ^m f \ Y \ g jY \ Y h jg h g k lY Y f lj g h g d _ a
[ Y 8 ; g jf g f g k d] e Z jY E Y j ar Y H ] ajYf g & Y Y ^aje Y { z g \ ] kkY af [ g e h Y laZ ada\ Y \ ] 
k | h g k k n ] d] f i m Y f lg f zg f g k \ Y e g k [ g f lY \ ] i m ] g e g \ ] dg \ g m f an ] jk Y d
[ g e i m ] Y Y f ljg h g dg _ aY e ] lj g h g dalY f Y ljY Z Y d` Y | ] e af ] f l] e ] f l] g [ a\ ] f lY d
[& f g dae al] & |& ] d] e ] ke g & h Y j l] \ ] a\ ] g dg _ aY k f Y [ ag f Y ak( D ] n Y f \ g ] e [ g f lY 
i m ] g h ] f k Y e ] f l g Y f l j g h g d _ a[ g | h Y j l ] \ Y h j h j aY [ g f ^ a_ m j Y { z g 
k g [ ag [ m dlm j Y d \ ] i m ] ] e ] j_ ] ] i m ] km Y ^g je Y h j ] \ g e af Y f l] e g \ ] jf Y | g
= k l Y \ g ' f Y { z g ((( ^ ( ( ( U f Y f g k k Y j] dY { z g [g e Y k ^g f l] k l] ja[ Y k ljY \ a[ ag f Y ak 
] p ak l] mjf YY k k ae ] ljaY [ m bY g ja_ ] e | g ^Ylg [ g dg f aY d( G \ ad] e Y \ Y Y f ljg h g dg
_ aY Z jY k ad] ajY & [g e g \ ] g m ljY k Y f ljg h g dg _ aY k h ] ja^| ja[ Y k & i m ] l]e k a\ g ] p
h j ] k k g f Y \ m Y da\ Y \ ] ] f lj] k ] j Y f ljg h dg _ g [ k ] j f Y l an g ((( S ( ( ( U H YjY f g k k Y 
Yfljghgdg_aYeYe]dm[Y( < Y j [ q J aZ ] ajg h jg h ] i m ] ]dY Y Z Y f \ g f ] Y Y k h ajY { z g 
af Y d[ Y f { w n ] d \ ] k] j ] m jg h | aY ] k ] ^Y { Y g ja_ af Y d %gh*[al*U , . - 5_ ja^g e ] m %(

B w nae g k lYflYk n]r]k ]kk] ^ade ] ((( < Yj[q [gklme YnY[Ykla
_ Yj& ] 9 jjm la Y_gjY g k][mf\Y& gk Yf ljg h dg _g k Z jYkad]ajg k hgj
k]j]e [gdgfarY\gk( Akkg fzgae h ]\amgk \gak Ymlgj]k \]Y\ ]jajY
h YjY\ a_e Yk lzg hgm[g Ym l [lg f]k imYflg g e Yl]jaYdake g [m dlm
jYd ] g f ]g']ng dm[ag f ake g aYf im ]k \] Bm daYf Kl]o Yj\ ] D]kda]
O ` al] $[Ykg \] < Yj[q%& gm Yk fYjjYlanYk ]mjg h|aYk \Y afn]f{zg
\YljY\ a{zg ]\Y]lf a[a\ Y\ ]\]= ja[@ gZkZYo e ]> j]\jac: Yjl`
$[^( 9 jjm la& +331%( 9 d|e \akkg & k] gk h k'e g \ ] jf g k& ]kk]k
km h ]j[g ke g h g dalYk \]dai ]k[]f l]k&bw j]Yh jg h jaYjYe g\ak[mjkg 
\gk Yf ljg h dg _g k ]_j]kkg k \Yk Yf la_Yk [g dfaYk \g ae h|jag g[a'

jgk h j]km f lang k \Y \ ak[ah daf Y $O Y\]& gj_(& +330%& e Yk ]e im ] lYe Z |e k]
[g e ]{Ye Y h ]j[ ]Z ]j kaf Yak \ ] ]k_g lYe ]f lg & ] Y k] g m n aj ng r]k \ akka\ ]f l]k
$KY`dafk& +33-& +33/& +331Y& Z5 D Ylg m j& +330Y& Z5 9 j_ qjg m & +333%( N Yd`Y g
im ] nYd]j lYd \ ]Z Yl]' fg e wpae g & \ a_ Ye g k Ykkae & [af i ]f lY h g j[ ] f lg \g
im ] k] ]klae Y fg e ]j[Y\ g Y[Y\ ~e a[g ' & km Y [Yh lm jY [g e g km h ]j^[a] \]
af k[ja{zg \ Yk ^Yd`Yk a\ ] g d _ a[Yk af l]jf Yk x ]lf g dg _aY Z jYkad]ajY ]klw Z Yk]Y\ Y
]e me Y k|ja] \ ] e Yd']f l]f \ a\ g k \]daZ ]jY\g k(
A aL F G A (G ? d9 @ J 9 KAA(C AJ 9 +1-

\]flYd& ]flzg [gf laf mYe gk fgkkg j]hm _f Yf l] [gf lmZ |jf ag [ge 
gk e ]ljghgdalYfgk(
E Yk Yl| Y lm\g Z]e 4 lg\g emf\g hgj Yima l]e e ]ke g Yk
a\|aYk ^gjY \g dm_Yj( G hjgZd]e Y | gmljg( 9 gZjY \] <Yj[q& ]e
h Yjla[mdYj ]kk] danjg j]k]f`Y\g hgj 9 jjm la& kgZ g hj]l]plg d]_la
e g ] afl]j]kkYfl] \] af\a_]farYj g hgng ZjYkad]ajg& l]je afY |
YZjYkad]ajYf\g gk hgngk af\_]fYk& [mbY ]p akl~f [aY hj]k]fl]| nak
lY [ge g j]ka\mYd& lg\Y Y ~f^Yk] l]f\g ka\g \ ]kdg [Y\Y hYjY g
Yhgjl] af\_]f Y x ZjYkada\Y\] e ]kla{Y( Gk \]kY^agk im] gk f\agk
[gflafmYe dYf{Yf\gxka\]gdg_aYk\g= klY\g'fY{zg]\YZjYkada\Y\]
kzgnYjja\gk hYjY \]ZYapg \g lYh]l](
L ]gjaY \] fk e ]ke gk 8 Fk e ]ke gk im]e 8 Yd]_Y\Y
YfYdg_aY \g im] ^Yr< Yj[q [ge g Yf la[gdgfaYdake g \gk Yfljgh
dg_gk h ]ja^|ja[g k | e malg h jgZd]e wla[Y0.( = dY f Ylm jYdarY me Y
a\]fla^a[Y{zg |lfa[g'[mdlmjYd $\]^]fkwn]d& lYdn]r& fg [Ykg \gk Yf
ljghdg_gk Y^ja[Yfgk ] Ykawla[gk ]e im] h]fkY 9 jjmla% ]flj] gk
Yfljghdg_gkZjYkad]ajgk ]gk f\agk&[gfljYgkYfljghdg_gk e ]
ljghgdalYfgk ] k]mk \ak[mjkgk( K]jaY Zge YnakYj gk f\agk \]kkY
hYj[]jaY& hgj|e ' f\agk im] l~e ]e _]jYd Y \a^]j]f{Y ]flj] ]d]k
e ]ke gk ] gk Z jYf[g k ZjYkad]ajgk hgjaf^afalYe ]fl] e Yagj im] Y
\a^]j]f{Y ]flj]]kk]k dlae gk ] gk Z jYf[g k ]kljYf_]ajgk0/( F gnY

0.( = dY j] h ]l] [e g mljg j]_akljg Y \ a^a[m dlg kY ae h g jlY{zg \ g [g f []alg \[ ka
lmY{zg [g dg f aYd\ ] : YdYf \ a]j h]dY l]g jaY [Yj\ g kaYf Y \g [g f lYlg& \ Yk [ g f \ a
{]k Y^ja[Yf Yk h YjY Yk Z jYkad]ajYk $n]j L m jf ]j S+3224 ,.*s ] J Ye g k ++33*4
,*U h YjY ]kk] h jgZ d]e Y%(
0/( Hgj ]p]e h dg 4 gk f \agk QYo YdYhla \g 9 dlg P af _m & im ] [g f ` ][a ]e + 3 1 / '
+311& [` Ye YnYe gk Z jYf [g k $] f ]_jgk% Z jYkad]ajg k\ ] cYjYaZY* G k ]m jg h ]mk
[ f g jl]'Ye ]ja[Yf g k ]jYe [dYkka^a[Y\gk [ge g cYjYaZY)cfez( kmh ]j'Z jYkad]a'
jgk $g km^apg )caalfzl]e g k]f la\g \ ] gmljg& _ jYf \ ]& h g \ ]jg kg & kg Z j]f Ylm
jY d%( B w g k bYh g f ]k] k ] g mljg k g ja]f lYak& im ] ]n ]f lm Yde ]f l] nakalYn Ye g
P af_m ]jYe [dYkka^a[Y\ g k [ge g hmlYcY)cmez( km h ]jf \ ag k p af _ m Yf g k( G m
ljYk h gh mdY{]k ljaZ Yak ]p la[Yk& [g e g g k AYle m d g m gk F m]j& [m bYk ^g lg
_ jY^aYk gk Q Yo YdYhla naYe ]e e ]mk danjgk& ^gjYe 'e ] [dYkka^a[Y\ Yk [ge g
oYjYqm)cfffj* km h ]jf \ ag k Z jYngk( 9 h YdYn jY oYjYqm Y h da[ Y 'k] Y lg \ g k gk
f \agk f zg 'p af _m Yf g k& ] l]e Y [g f g lY{zg \] h jae alana\ Y\ ] ] k]dnY_]jaY( Gk
!%# v < dE J < G N BN @ B^aG K < da ;)TKLJG

e ]fl]& ]klzg'k] fY[agfYdarYf\g gk f\agk h YlY e ]d`gj k] hg\]j


af\a_]farYj gk Yfljghdg_gk fY[agfYak ]& \] lYZ]dY& ]klw'k] mkYf
\gg[gdgfaYdake gafl]jf g im]ghjae ]][gfe a[Y]hgdala[Ye ]f
l]gkf\agk' [g dgfaYdake g]p]j[a\gh]dY kg[a]\Y\]]h]dg= klY\g
ZjYkad]ajgk& fzg hgj me Y hgl~f[aY e ]ljghgdalYfY hYjY ^mf\Yj
Y f Y dg _a[Y e ]f l] ]kk]j]imakaljagh]im]fg'Zmj_m~k [g f ljY m e [g
dgfaYdake g ]pl]jf g im] Yda]fYjaY afl]d][lmYde ]fl] gk Yfljgh dg
_g k fYlangk( E Yk fzg nYa k]jh]_Yf\g ]kkY [YjgfY fgk hjgZd]e Yk
]f^j]flY\gk h]dgk f\agkim] Y Yfljghgdg_aYZ jYkad]ajY $fgk \gak
k]fla\gk% nYa j]kgdn]j k]m af]pakl]fl] \ad]e Y(
I m Yf lg Yg a\ ]Yd \] me Y g ja_ af Y da\ Y \ ] ] Ym l] f la[ a\ Y\ ] 
e Ye ]dm[Yk & gZk]jng Yh]fYk im] ]d] \]klgY \] []jlYk e ]dg\aYk
Yfljghgd_a[Yk \] nYf_mYj\Y& Yhj][aY\Yk h]ag h Yjla\g l]ja[g \]
9 jjmla $e Yk im] ]m lYe Z|e _gklg \] g mnaj \] n]r ]e imYf\g%&
kgZj] Y [mdlmjY [ge g ^dmpgk ] [gjj]fl]k& `aZja\ake gk e mdladg[Yda'
rY\gk ] \aYkhja[gk ] Ykkae hgj \aYfl]( ; jala[Ye 'k] [ge najm d~f
[aY Yk [g f[]h{ ]k g j_Yf a[aklYk& j]a^a[Y\Yk ] ]kk]f [aYdarY\Yk \]
[mdlmjY eYk h]dg b]alg k imYf\g Yhda[Y\Yk Ygk f\agk& hgjim]&
fg [Ykg \gk Yfljghdg_gk fYlangk& lm\g Z]e 00( ; YZ] lYe Z|e

Q Yo YdYhla k] a\ ]f la^a[YnYe [ge g [g e h g f ]f l] Z ag lah a[Ye ]f l] f \ ag \Y


` me Yfa\Y\] [an adarY\ Y ]e g h g ka{zg Y k]m [g e h g f ]f l] f zg 'f \ ag & e Yk
]e g h g ka{zg lYe Z |e Yg [g e h g f ]f l] f zg '[an adarY\ g \Y ` m e Yf a\ Y\ ] fzg'
f \ aY ( F zg k] ljYlYn Y& h g jlYf lg & f ]e \ ] me Y g h g ka{zg f Y[ag f YdaklY ]f lj]
Z jY kad]ajg k $f\agk gm fzg% ] ] kljY f _ ]ajg k& f]e \ ] me Y g h g ka{zg ]ngdm'
[ag f aklY kae h d]k ]f lj] hgngk ljY\ a[ag f Yak] e g \ ] jf g k( Ce g mljg k [Ykg k&
| hgkkn]d i m ] \ ]l] je af Y\ g _ jm h g af \ _]f Y k] n]bY [ge g e malg h j p ae g 
\gk k]lg j]k \ Y kg [a]\ Y\ ] fY[ag fYd im ] h Yjlad` Ye Ykh ][lg k ae h g jlYf l] k \]
k]m e g \ g \] na\ Y $gk [Ye h g f ]k]k jaZ ]ajaf ` g k \Y 9 e Yr f aY& h g j ]p]e h dg %
] [ge i m ]e ]d] af l]jY_] j]_m dYje ]f l]( E Yk Y k]jzg gk f \ ag k ] g k [Ye h g
f ]k]k im ] k] \ aklaf _ m ajzg ]e [g e me \ g k j] h j]k]f lYf l]k \Y [m dlm jY \ g e a
f Yf l] mjZ Yf Y(
00( I m Yf \ g Yhda[Y\Yk h]dgkf \ ag k(lm \ g Z ] e lYe Z |e $G dan]ajY >& +332%( H Yj]
[] Ykkae im ] g k e Yf \ Ye ]f lg k \Y h k'Yf ljg h g dg _ aY ' fzg ] kk]f [aY dar Y jw k5
f zg f Ylm jYdarYjwk5 f zg ]p g larYjwk5 fzg lg lYdarYjwk 5 fzg \ a[ g lg e ar Yjwk5
fzg [g Z a{Yjwk gk \ ak[m jkg k e ]ljg h g dalYf g k \g h j p ae g ]l[( ' h j][akYe k]j
[g e h d]lY\ g k h g j \ m Yk [dwm km dYk \] ]p[]{zg( 9 h jae ]ajY4 Ygk fYlangk k]jw
T O K L GYL E H C M F G C C D I M
!%$

af\Y_Yj k] f]kl]k l]e hgk \] e mdla[mdlmjYdake g& [ge g k] \ar& [Y
Z]e lYak ]pgjlY{]k x Yml]fla[a\Y\]4

= e l] e h g k \ ] e m dla[ m dlm jY dake g & n Y d] d] e Z j Y j Y af \ Y _ Y { z g ^g je m dY


\Y h g j J Y \ ` Y c jak ` f Y f 4 h g j i m ] ]m f zg h g kkg k] j af \ aY f g k ] e l] j \ ] k ] j
Y m l] f la[ Y e ] f l] af \ aY f g 8 9 Y m l] f la[ a\ Y \ ] | m e dY j i m ] [ g f k lj m e g k h YjY 
f k e ] k e g k g m [ m e _ m ] lg i m ] ` Y Z alY e g k h YjY k Y lak ^ Y r ] j Yg e m f \ g \ g e a
f Y f l] 8 $G dan ] ajY > & + 3 3 2 4 02%(

: gY h]j_mflY4 hgjim]YYfljghgdg_aY fzghg\] k]j ZjYkad]a


jYk]e l]jim]k]jYml]fla[Ye ]fl]Z jY kad] ajY8K]d]e ZjYe gk lm\g
g im] \]n] Y Yfljghgdg_aY kg[aYd Zjalyf a[Y Ygk ^jYf[]k]k& gm Y
Yfljghgdg_aY [mdlmjYd Ye ]ja[YfY Ygk Y d] e z ] k((( E Yk lYdn]r k]
Y[`] im] g `aZja\ake g k]bY e ]fgk [`g[Yfl] imYf\g hjYla[Y\g
]flj]e ]ljghgdalYfgk[gfk]f[a]fl]ke ]ke g k]]fngdn]&[ge g|
g [Ykg \g fYe gjg ^jYf[g'Ye ]ja[Yfg YlmYd $\]k[gfkljm[agfake g
hjY [w&hjY_e Ylake g hjY dw%& me []jlg jak[g \] [jgkk)kl]jada"Ylagf*
I mYflg Yg Yj_me ]flg kgZj] Y hYjla[mdYja\Y\] [mdlmjYd \g
mfan]jkYdake g $]klY a\]gdg_aY ] m jg h | aY (((%& e Yf]bY\g hgj 9 jjmla
h YjYbmkla^a[YjY Zmk[Y\]me YYfljghgdg_aY Yml]fla[Ye ]fl]Z jYka
d]ajY& [YZ]jaY af \Y_Yj k] ]d] k] Yhda[YjaY& hgj ]p]e hdg& x ^ka[Y
ZjYkad]ajY& aklg |& k] ]klY lYe Z|e \]n] k] \]kn]f[ad`Yj \gk \ ak
[mjkgk e ]ljghgdalYfgk ( K] e ] j]khgf\]e im] Yf ljghgdg_aYfzg
| ^ka[Y& ]m hgf\]jYjaY im] Y ^ka[Y&Y^afYd& | a_mYde ]fl] hYjl] \Y
hjhjaY [gf^a_mjY{zg [mdlmjYd \] im] ]e ]j_] $]kkY ^je mdY \]
9 jjm la | \] me [mdlmjYdake g ae h][wn]d% ] im]& Ydawk& Y \aklaf{zg
]flj] [a~f[aYk \Y fYlmj]rY ] \Y [mdlmjY | e Yak g[a\]flYd im] Y
G L9F ( K] e] j]khgf\]e im] Y ^ka[Y ZjYkad]ajY lYeZ|e \]n] k]j
Yml~fla[Y& k hgkkg h]j_mflYj]e im] [gfkaklajaY ]kkY ZjYkada\Y\]4
g im] k]jaY me Y l]gjaY e Ye ]dm[Y \Y _jYnalY{zg imyfla[Y8 Gf\]
gk im[jjck[YZg[dgk8

h ]je ala\ g lm\g g i m ] k] h jg Z ] Ygk Yf ljg h dg _ g k ( 9( k]_m f \ Y4 Y [] jlg k
Y f ljg h dg _g k k]jw h ]je ala\ g \ ]^af aj'k] [g e g f Ylan g k(
+10 d a < M 9 J < G N s NAM J G K < d a ; 9 K L J G

GhYjY\gpg\gmfan]jkYdake ghYjla[mdYj|afl]j]kkYfl](9 a\|aY


\] im] Y Yfljghgdg_aY \]n] Zmk[Yjmfan]jkYak | `gb] $imYk] mfan]j
kYde ]fl]% im]klagfY\Y ]e fge ] \Y \]k[gZ]jlY Yfljghgd_a[Y \]
im] g mfan]jkYd | hYjla[mdYj $Yg G[a\]fl]%( E Yk& k] g mfan]jkYd |
me Ye Yfa^]klY{zg \g hYjla[mdYj& ] k] | hgjakkg im] fzgg Yde ]bY
e gk eYak& k]jaY hgjim] \]k]bYe gk me mfan]jkYd e]fgk hYjla[mdYj&
aklg |& eYakmfan]jkYd8G m lYdn]rhgjim]h]j[]ZYe gk im]g n]j\Y\]a
jg mfan]jkYd|k]e hj]hYjla[mdYj$dg_g&hjg[mj]e gkg fgkkghjhjag
hYjla[mdYj%8 EYk& f]kl] [Ykg& \]k]bYjg hYjla[mdYj| \]k]bYjgn]j\Y
\]ajg mfan]jkYd( G im] e ] j][gj\Y me Y ^jYk] ajfa[Y \] 9flgfag
;yf\a\g& [alY\Y hgj E YjarY H]ajYfg4 HYjY fk Y = mjghY bw | g
m f an ]jkY d((( ( =dYhYj][]km_]jajim]\]n]e gk YZYf\gfYj]kk] mfa
n]jkYd&hgjYaf\YhYjla[mdYj&]Zmk[Yjmegmljg&e Yakmfan]jkYd( Akkg
fzgk]jaYim]j]jk]je Yak]mjgh]m im]Y= mjghY8=klw Znag im]g
Yh]ag Ygk hYjla[mdYj]k fzg j]kgdn] g hjgZd]e Y \gk mfan]jkYak k
\whYjYkYaj\]kkY ]e \aY_gfYd( 9g hg]lY\Y hjgnf[aY& Y[gfk]d`Y'
k]4k]im]j]kk]jmfan]jkYd&[YflYlmYYd\]aY(E Yk&fk&gkYfljghdg
_gk\Yhjgnf[aY&fzgim]j]e gk lYdmfan]jkYda\Y\]&k]Z]e ]fl]f\a(
G m im]j]e gk8 <] imYdim]j eg\g& Y Yfljghgdg_aY k] \]^af] hgj
im]j]jk]jmfan]jkYd[YflYf\gYkYd\]aYk\gk gmljgk( <gf\] k][gf
[dma i m ] ((( Yfljghgdg_aY fzg | hg]kaY& Yh]kYj \] Yd_me Yk \akhgka
{]k j][]fl]k ]e [gfljwjag8
G [g dgfaYdake g [mdlmjYd | e ]ke g m e Y [`Yn]'\]'_Ydzg& me
_a_Yf l]k[g \gmZd]Zaf\ `aklja[g( =&[ge g\]lg\g \gmZd]Zaf\ &k k]
kYa \]d]& gm ^af_af\g a_fgjw'dg& gm \]ngdn]f\g'g Yg j]e ]l]fl]&
Y[j]k[a\g \] e Yak me Y lgj{zg ' hgj ]p]e hdg& afb]lYf\g me Y
[]jlY \gk] \] j]Yda\Y\] ]e fgkkgk \awdg_g k ae Y_afwjagk [ge Y
hjg\m{zg afl]jfY[agfYd& im]& j]da_agkYe ]fl] afng[Y\gk ]e lg\Y
afljg\m{zg \] l]k] gm j]dYljag \] Ymlg'YnYdaY{zg& [gfkakl]e g
e Yak \Ykn]r]k ]e me ^]jgrYlYim]Yme Yl]gjaY]kljYf_]ajYxdmr
\]g mljYl]gjaY]kljYf_]ajY&Ye ZYk Yk imYak h]je Yf][]e &_jY{Yk x
ae h]f]ljYZada\Y\] \] fgkkg n]jfw[mdg $]flj] gmljYk [gakYk%& ae'
hYna\Ye ]fl]Yd`]aYk Ygim] k]^Yr [ g e k]m f g e ] ] ]e k]m f g e ]
@L F G A (G ? A 9 : J 9 K@ (C AJ 9
+11

hgj ]klYk ZYf\Yk( K] | hYjY \aYdg _Yj& ] fzg l]e e malg gmljg
b]alg& ]flzg k]jaY hj][akg [ge ]{YjY j]ZYl]jhYjYY e Yljar fgkkYk
dm[mZjY{]kh]ja^|ja[Yk&]Y e ]l]jY [gd`]jfY kghYe ]ljghgdalYfY(
J]klY n]j k] akkg afl]j]kkY Y lg\Y Y Yfljghgdg_aY e Ye ]dm[Y (

2 6D > ? <? 8 :2 5? 4 ? = @ B ? = :C C ?

9k YnYdaY{]k \Y hjg\m{zg ]lfgd_a[Y ZjYkad]ajY& [ge g gZ


k]jn ]a Y[ae Y& [g klm e Ye [g f ljYklYj \mYk n ]jl]f l]k l]e wla[g '
]kladkla[Yk& Ykkg[aYf\g'Yk Y me Y im]klzg \] gja_]e \gkh ]kimakY
\gj]k4 gk ]kljYf_]ajgk e Yak afl]j]kkY\gk fY [mdlmjY] gj_YfarY{zg
kg[aYd& gk fY[agfYak [gf[]fljYf\g'k] fg [gflYlg afl]j|lfa[g ] fY
kalmY{zg hgdla[g'][gfe a[Y \gk hgngk af\_]fYk( 9 d_me Yk [g f
ka\]jY{]k \] [gfl]plg `aklja[g ] afl]d][lmYd kzg Y\mra\Yk hYjY
]kkY \a^]j]f{Y& e Yk [e dlae Y Yfwdak] Y ]phda[Y{zg Yh]dY hYjY me
e Yagj [ge hjge akkg h g dla[g gm j]khgfkYZada\Y\] kg[aYd \gk
]lf dg_g k fYlangk $JYe gk& +33*Y%( B w nae gk g im] h]fkYj \Y
\anakjaY ]kljYf_]ajgk)fYlangk( N gdl]e gk Yg Yjla_g \] 9 d[a\Y J Y
e gk& ]pYe afYf\g Y_gjY kmYk l]k]k kmZklYflanYk kgZj] Y ]lfgdg_aY
x ZjYkad]ajY(
G Yjla_g Yfmf[aY me \mhdg hjghkalg4 $+% Yh j]k]flYj hYjY
me hZda[g Yfljghgd_a[g fzg'ZjYkad]ajg Yd_me Yk \Yk [YjY[l]jk
la[Yk\Y ]lfgdg_aY ^]alYfg: jYkad5 $,% \ak[mlajYim]klzg\Yj]khgf
kYZada\Y\] kg[aYd \gk ]lfdg_gk hYjY [ge gk hgngk im] ]klm\Ye (
G k \gak l]e Yk& ]flj]lYflg& j]n]dYe 'k] me k 6 g ljY{g \aklaflang
\Y ]lfgdg_aY ZjYkad]ajY | Y j]khgfkYZada\Y\] kg[aYd \gk Yf ljg h dg
_gk( F gkkg Ylanake g | me YlYnake g( 9 d[a\Y da_Yjw ]kkY j]khgfkY
Zada\Y\]kg[aYdYgl]eY ^Yngjalg\Y]lfgdg_aYfYlanY4L ` ]hjanad]_]\
^g[mk g ^ : jYradaYf ]l`f g dg _q gf af l]j]l` f a[ j]dYlagf k S (((U ak
Ykkg[aYl]\o al`YfYllalm\]g ^hgdala[Yd[ge e ale ]fllg l`]\]^]fk]
g ^ l`] ja_`lk g ^ l`] h]ghd]k klm\a]\ $h( -%( Me d]algj ]p[]kkanY
e ]fl] kmlad hg\]jaY ]pljYaj \Y g [gjgdwjag4 Z jYkad]ajg im] fzg
+ 12 d a < M 9 J < G N B N @ B J G K < L K GHFE

]klm \ Y j]dY{]k afl]j|lfa[Yk f z g ^Yr me Y ]lfgdg_aY laha[Ye ]fl]


ZjYkad]ajY ' ] fzg l]e [ge hjge akkg [ge Y \]^]kY \gk \aj]algk
\gk f\agk( = kkY ]flj]daf `Y najlmYd | fY n]j\Y\] me Y j]hj]k]flY
{zg ]phd[alY $[ge Y imYd ]klgm []jlg \] im] 9 d[a\Y fzg [gf[gj
\Y% \][]jlgk k]lgj]k \ Y]lfgdg_aY fY[agfYd5 | \]kf][]kkwjag ]f ^Y
larYjkmY mlada\Y\] fYk ZYlYd`Yk hgj`]_]e gfaYY[Y\~e a[Y( = dY|Y
af l] jf Y dar Y { z g \] me Y Y[m kY{zg ljY\ a[ ag f Yd \gk Y_ ]f l]k \g
af\a_]fake g \]= klY\g[gfljYgk ]lfdg_gk4]fimYflggkhjae ]a
jgk ^Yr]e Yd_me Y [g akY h]dgk f\agk& gk k]_mf\gk k im]j]e 
kYZ]j\] kmYk l]k]k ]l[( 9 Y[mkY{zg $Yl| hgjim] ]dY ^ga [ge hjY\Y
h]dgk f\agk ]e []jlYk g[Yka]k% k]e hj] [Ydgm ^mf\g fY [gf k[a
~f[aY \gk ]lfdg_gk& im] k] \]^]f\]e j]Y^aje Yf\g k]m [ge hjg
e akkg h g dla[g ] j]khg fkYZada\Y\] kg [aYd& ] ]ng[Yf\g Y ^a_mjY
]e Zd]e wla[Y \] F ae m]f\Ybm $K[`Y\]f& +3104 +2'+3%( MeY gmljY
kY\Y| ljYfk^]jajY h][`Y \]Y[Y\]e a[ake gYda]fY\ghYjYgk gmljgk
Yfljghdg_gk& gk]kljYf_]ajgk& ljYlYf\g'gkYkkae [ge ggk ^mf[ag
fwjagk\gKHA]\Y>mfYaljYlYnYe lg\gk gkYfljghdg_gk&_jaf_g k
gm \Y l]jjY( K]bY [ge g ^gj& [Yj][aY \] k] ^Yr]j me Y ZgY \]k[gfk'
ljm{zg\gl]eY\g[ge hjge akkghgdla[g&]kk]eYfljY\Y]lfgdg_aY
ZjYkad]ajY ' fzg `w im]e fzg ^Yd] fakkg& [ge g fzg ^Ydlgm im]e 
m ladar Ykk] akkg h YjY n Ydg jarYj me Y af k]j{zg fY Y\ e af akljY{zg 
af\a_]faklY $R Yjmj& +310%01(
F zg`w&]na\]fl]e ]fl]&fY\YYgZb]lYjYg[ge hjge akkg hg
dla[g \gk ]lfdg_gk Z jYkad]ajgk5 [ge g hjYla[Ye ]fl] lg\gk gk
]lfdg_gk fg : jYkad $JYe gk& gh* [al6* 0%& lYe Z|e l]f`g dw e]mk
]f_YbYe ]flgk( G im] e] af[ge g\Ykzg gk e aYke YkhYl]jfYdaklYk
im] xk n]r]k hYj][]e ]e YfYj \] lYak l]kl]e mf`gk \] [ge h jg
e akkg& ] im] ]phjae ]e & Y e]m n]j& Y dgf _Y `akljaY \] ]fngdna
e ]flg ] a\ ]f la^a[Y {z g wY ]lf g dg _ aY ZjYkad]ajY [ g e g k Y h Y j]d` gk

01( HYjY af \ a[Y{ ]k kg Z j] g l]e Y \g k g[aYd[geeale]flfg ae Y_af wjag \ Y k [a~f
[aYk kg [aYak Z jYkad]ajYk& n ]j Yk j]^]j~f [aYk ]e H ]ajYf g & +3324 ++0& [ e Yak
]kh ][a^a[Ye ]f l] kmY l]k] \] +32+(
A n L F G A ( G ? A 9 : J 9 K A !( C !J 9 +13

af\a_]faklYk \] = klY\g02( G \ak[mjkg [lfdg_a[g kgZj] gk f\agk


^ga&]e nwjagke ge ]flgk&me\ak[mjkg^]alg\]\]fljg \g=klY\g&
] hYjY gk gmna\gk \g =klY\g( N gdl]e gk me e ge ]flg xim]dY
[YjY[l]jarY{zg k]e abg[gkY im] 9( Dae Y ^Yr \Y [akzg im] ]nalY
egk YZgj\Yj4 \] me dY\g&me Y ]lfgdg_aY \]hmjY\Y\] [g e hjg
e akkgk [ge Y Y\e af akljY{z g hZda[Y ] ngdlY\Y hYjY Yk \ae ]f
k]kafl]jf Yk 5\]gmljg&me Ydaf`Y\ ]k[]f \]f l]\aj]lY\]hj]g
[mhY{]k Y\e afakljYlanYk& naY < Yj[q J aZ]ajg& = \mYj\g ? Ydnzg ]
JgZ]jlg ; Yj\gkg \] G dan]ajY& ]e kmYk hYkkY_]fk h]dg KHA& fY
hj]k]f{Y ]e afklyf[aYk [ge g g ;F HA& ngdlY\Y kge ]fl] hYjY g
]klm\g \Ykafl]jY{]k [ge Y kg[a]\Y\] fY[agfYd $+3324 ,0-%( 9
[Yja[YlmjY e] hYj][]& fg ^ae \Yk [gflYk& jYrgYn]de ]fl] ^a]d Yg
gja_afYd5 e Yk ]dY h]\] Yd_mfk j]lgim]k( 9 kkae & e malgk ]lfdg_gk
ZjYkad]ajgk fzg e gkljYe & \] ^Ylg& _jYf \] ]flmkaYke g hgj [ge '

02( I m]jg \ ]ap Yj Z ]e [dYjg im ] f zg ]klg m e ] j]^]jaf \ g Y 9 d[a\ Y J Ye g k& [mbg 
[g e h jg e akkg [ge g \ ]klaf g \ g kQ Yf g e Ye a k e ]j][] Y\e ajY{zg ( = i m ]jg 
\ ]apYj a_ mYde ]f l] [dYjg im] f zg kgm [g f ljY im ] k] ljYZ Yd` ] fY > mfYa gm
h YjY Y > m f Ya& g m i m ] k] [g dYZ g j] $fg Zge k]f la\g% [g e j_zg k j] kh g f kw
n]ak h g j h g dla[Yk h Z da[Yk i m ] nak]e gm Y^]l]e gk f \ ag k ]l[( F zg Y[`g
im ] ljYZ Yd` Yj fYk Y_]f [aYk af \ a_]f aklYk [g f \ ]f ] Yd_m |e Yg ^g_g ]l] jf g ' 
e Yk lYe Z |e f zg Y[` g im ][Yf g f ar]Yd_m |e ( G im ] e ] h Yj][]]^]lan Ye ]f
l] af Y[]alwn]d | g mkg \g \ ak[m jkg ]lf g d _a[g h YjY d] _ alae Y j Y h Yjla[ah Y{zg 
f ]kkYk af klyf [aYk& g m g m kg \Y h Y jla[ah Y {z g f ]kkY k af klxf [aYk hYlY d]_alae Y j
g \ ak[m jkg ]lf g d _a[g & ] kg Z j]lm \ g Y \ ]^af a{ zg \gk g Z b]lg k ] g Z b]lang k \Y
h jwla[Y ]lf g d _a[Y Y h Yjlaj \g h g f lg \ ] n aklY \]kkYk af klyf [aYk( F zg h ]f kg 
i m ]]p aklY i m Ydi m ] jY ^af a\ Y \ ]]kh ][aYd ]f lj] g h g f lg \] n aklY \Y ]lf g dg _aY ]
g \gk j_zgk af \ a_]f aklYk $g ^a[aYak gm Ydl]jf Ylan g k%( = f ^ae & _ g klY jaY lYe
Z|e \] \ ar ] jim ] fzg l]f `g g Z naYe ]f l] f Y\Y Y g hg j& e malg h ]dg [g f ljwjag &
Yg h jgb]lg \] me Y Y f ljg h g dg _aY \g : jYkad ' k]bYe ]klm \ g k Yf ljg h g d _a[g k
\ ] _jm h g k kg[aYak f zg 'af \ _]f Yk dg [YdarY\ g k fg h Yk& k]bYe Yf wdak]k \] af k
hajY{zg Yf ljg h g d _a[Y kgZ j] Yk a\ ]g dg _aYk \ Y f Y[ag f Yda\ Y\ ]& \g [Yjwl]j f Y
[agf Yd ]l[( = e m alg e ]f g k e ] g hg f ` g Yg nYdagkg ljYZ Yd` g \ ] \ ]k[g f kljm '
{zg ` akl ja[g 'kg [ag d _a[Y \g af \ a_]f ake g \ [ = klY\g & gm Y me Y af l]jn]f {zg 
h g dla[Y ] l] ja[ Y \ ] f gkkY \ ak[ ah daf Y kg Z j] Y i m ]klz g af \ _ ] f Y ( N wjagk
Y f ljg h dg _g k n~e e g kljYf \ g i m ] | hgkkn]d ^Yr]j me Y Y f ljg h g dg _aY \g
: jYkad& ] \Y i m ]klzg af \ _ ] f Y & im ] f zg k]bY ljaZ m lwjaY \ Yk g Z k]kk ] k \Y
f Y[ag fYda\Y\](
+2* Aa< M 9 J < G N dN AM J G K < da ; 9 K L J G

hjge akkgk [ge Y Y\e afakljY{zg hZda[Y & g im] fzgka_fa^a[Y im]
]d]k fzgl]f`Ye k]mk[ge hjge akkgkhgdla[gkYm[gfljYaj](h g \]
jaYe \ar]j Yd_mfk( = n]j\Y\] Yaf\Y im] Y e YagjaY \]d]k fzg k]
l~e \aklaf_ma\g fg ]klm\g kg[agd_a[g ] `aklja[g \Y h g dla[Y
af\a_]faklY& l]e Y im] Y gmljY ljY\a{zg af[gjhgjgm j][]fl]e ]fl]
[ge _jYf\] km[]kkg5 e Yk Yima [YZ]jaY lYe Z|e h gf \]jYj im] g
]ke am{Ye ]flgYfYdla[g \Y Y\e afakljY{zg \gk f\agk fzg d]_alae Y
Ymlge wla[Y ])gm j]ljgkh][lanYe ]f l] me ]f_YbYe ]flg h YjYd]dg 
$g^a[aYd gm g^a[agkg% fY e ]ke Y&Yaf\Y im] fY ^gje Y\] h Yjla[ah Y
{zg [jla[Y * I mYflgx gmljYdaf`Y&gZk]jn]'k]&Yfl]k \]e YakfY\Y&
im] k]mk h j][mjkgj]k <Yj[q& ? Ydnzg ] ; Yj\gkg ^ar]jYe me Zg
[Y\g \] ]lfgdg_aY [dwkka[Y& ] fzg ]klan]jYe k]e hj] ngdlY\gk kg
e ]fl] hYjY g ]klm\g \Yk afl]jY{]k ]l[( g im] ^ga g [Ykg \]
Yd_mfk \] k]mk km[]kkgj]k( = kgZj] k]j]kkY daf`Y \]k[]f\]fl] \]
hj]g[mhY{]k Y\e afakljYlanYk & Yima e] hYj][] im] D ae Y h ]_Y
d]n] fY [Yja[YlmjY( Hgak ]pakl]& kae & me Y []jlY `]jYf{Y ]e e malg
\g im] k] ^]r ]e fge ] \] me Y Yfljghgdg_aY \Y Y{zg 03& fzg
kge ]fl] \g gd`Yj Y\e afakljYlang \g [gdgfarY\gj& eYk kgZj]lm\g
\ YhgklmjY\]^afa\gjY \gk a\]dg_gk \Y ]lfaY\ge afYfl]4 g = klY
\g fY[agfYd | lge Y\g [ge g ]khY{g YfYdla[g fYlmjYd \] [gfl]p'
lm Y dar Y { z g \gk h g ng k af \ _ ]f Yk( 9 ]e h j] kY l] ja[ Y \]
\]kfYlmjYdarY{zg\g[gf[]alg\]kg[a]\Y\]$af\_]fY%&]f[Yj][a\Y
h]dgk j]hj]k]flYfl]k \g [gflYlmYdake g& | e malYkn]r]k ^afYf[aY\Y
[ge Ye g]\Y \Y ]kk]f[aYdarY{zg\g=klY\g&im]k]n~hjge gna\g
Yg ]klYlmlg \] afklyf[aY ljYfk[]f\]fl]\]im] Yk kg[a]\Y\]k af \
_]fYk \]janYe kmYk e g\]klYk ] af[]jlYk [glYk'h Yjl] \] j]Yda\Y\](
@ ]kalYf\g ]flj] k]j me \ak[mjkg kgZj] g =klY\g& me \ak[mjkg Y
hYjlaj\g = klY\g ] me \ak[mjkg \g =klY\g& Z g YhYjl] \]kkY kg[ag
dg_aY af\a_]faklYgm e ]lYaf\a_]faklY l]je afYk]f\g e ]ke g| meY

03( 9 f ljg h g dg _ aY [aY Y { z g fzg k[ j]^]j] Y m e Y l]g jaY \ Y Y{zg kg [aYd5 g l]je g 
^ga ]e h j]_Y\ g ]e []jlg h ]jg \ g h YjY \ ]ka_ f Y j g af \ a_]f ake g h jYla[Y\ g 
h ]dg k [g f lYlm YdaklYk4 f zg k[ ljYlY h g jlYf lg \[ me Y Y f ljg h g dg _aY \ Y Y{zg 
af \ _ ] f Y& e Yk \ Y Y f ljg h g dg _ aY [g e g Y{zg af \ a_]f aklY(
VUO K L VYL E G F M N VVYVP M !&!

[a~f[aY\]?klY\g $< ]d]mr] #[? mYllYja& +32*4 ..0kk(&.0.kk(%( G im]


fzg [`]_Y Y k]je malg\a^]j]fl] \Y kmhgklY[me hda[a\Y\]g ja_af w
jaY \Y ]lfgdg_aY [dwkka[Y& aklg |& \Y Yfljghgdg_aY& [ge g ae h ]jaY
dake ge ]ljghgdalYfg(
9 h]fYk j][]fl]e ]fl] gk Yfljghdg_gk [ge ]{YjYe Y YfYda
kYj \] e g\g [ge h]l]fl] gk afkljme ]flgk bmj\a[gk \] kmkl]flY
{zg \g YhYj]d`g [gdgfaYd $; Yjf]ajg \Y ; mf`Y& +321& +33,5 9(
D ae Y& +33,5 H ]jjgf]'E gak|k& +33,% ] Y j][gfklalmaj gk hjg[]kkgk
\] _gn]jfYe ]flYdarY{zg f]kk] k]lgj $9( D ae Y& +33/%( Akkg ljY
\mr me \]kdg[Ye ]flg e malg ae hgjlYfl] \Y hgka{zg \] ]fmf[aY
{zg \g \ak[mjkg ]lfgd_a[g]e ^Y[]\g af\a_]fake gg^a[aYdk]e
im] ]kl]bY ]p[dm\Y& ]flj]lYflg& Y hgkkaZada\Y\]\] im] ]e Yd_mfk
[Ykgk gfgng \ak[mjkg\gk ]lfdg_gk[gflafm]Y ]klYjk]f\g\ aja
_a\gYgk gmna\gk\g Hjf[ah]( 9 hjghgj{zg&hgj|e &im]gkf\agk
[ge ]{Ye Y ]fmf[aYj me \ak[mjkg hjhjagh YjYg = klY\gZ jYkad]a
jg]gk ZjYf[gk]e _]jYd $JYe gk& +32259 dZ]jl& +33-%&g[ge h jg
e akkghgdla[g h]j]f] \gk ]lfdg_gk ZjYkad]ajgk lYdn]r k]bY YdanaY
\g \]k]mkYe Z_mgk [gfljYh]kgk4 g hg\]jim]]d]kk]e hj] ]p]j
[]jYe [ge ge ]\aY\gj]k] hgjlY'ngr]k\gkf\agk $JYe gk& +33*Y4
,.% ' h g \ ]j f]e k]e hj] \ aklaf _m n ]d \g n]d` g ]ki m ]e Y \Y
hYljg f Y_]e )*' [Y af[e g\Y aflae a\Y\]& \] [dYkk] k]fzg \] [j]
\g& im] imYk] k]e hj] e Yflan]jYe [ge gk hg\]j]k [gfklalm\gk(
Aflae a\Y\] ]kkY& Ydawk& im] km_]j] im] Y \aklyf[aY gZb]lanY ]flj]
gk ]lfdg_gk ] gk f\agk | e malg e Yagj \g im] ae Y_afYe Yk
^YflYkaYk a\]fla^a[YljaYk \Y Yfljghgdg_aY e Ye ]dm[Y(

1*( H g \]j e ]f gj& lYdn]r& i m ] g \] k]m k [g f _ ~f ]j] k dYlaf g 'Ye ]ja[Yf g k& e Yk
h g \ ] j \ ] e ]ke Y fYlmj]rY(`YbYnaklYg [g e h d]p g [gf laf ]f lY d\ g af \ a_ ] f ake g *
@e kmY Yf wdak] \g Ye ]ja[Yf ake g fg [g f l]p lg ` akl ja[g '[m dlm jYd \Y 9 e |ja
[YD YlafY&L Yqdg jkmZ daf `Yg klYlml lj}k ^g jl]e ]f lnYdg jak|\ ]d Yf l` jg h g dg _a]
\Yfk[]khYqk&]l Sd]U j d]h gdalaim ]f gf 'f |_da_]YZd]im ]bg m ]f ld]k]l` fg dg _m]k
dYlaf g 'Ye |ja[Yaf k \Yfk d]k h g dalai m ]k \] d]m j hYqk x d |_ Yj\ \]k h g h mdYlag f k
af \ a_}f ]k5 @( >Ynj] Y ^Yal j]e Yji m ]j i m ] d ]l` f g dg _a] |lYal& h Yj ]p[]dd]f []&
m f ] k[a]f [] h g dalai m ] ]f 9 e |jai m ] dY laf ] $+32.4 ,,*%(
+2, A d < M 9 J < G N d N J A J G K < d' ; 9 K L J G

G [ge hjge akkg h g dla[g \Y ]lfgdg_aY bw ^ga YljaZm\g xk
jYr]k im] ]klY ] gmljYk [a~f[aYk kg[aYak ZjYkad]ajYk \]alYe fgk
e g\]jfake gk fY[agfYdaklYk \gk Yfgk ,*& [ fgk hjgb]lgk \] [g fk
ljm{zg \] meY a\]fla\Y\] fY[agfYd $n]j H]ajYfg& +32+& +33,%5
akkgl]jaY\Y\gxfgkkYYfljghgdg_aY]e_]jYdme kYZgj`me Yfkla[g
\an]jkg \g \] gmljYk ljY\a{]k Yfljghgd_a[Yk& e Yak e Yj[Y\Yk
h]dYk [a~f[aYk f YlmjYak $JYe gk& gh* [a^*6 1%( G [gfljYkl] f zg e ]
h Yj][] af\ak[mln]d& k] h]fkYje gk fgk hYjYd]dgk hj]k]fl]k fY Yf
ljghgdg_aY fgjl]'Ye ]ja[YfY \Y e ]ke Y |hg[Y $[ge g fg ]k^gj{g
\gk ZgYkaYfgk ]e h ]f kYj Y a\]fla\Y\] fY[agfYd \] dw4 Klg[caf_&
+323%( G im] | j]Yde ]fl] hjgZd]e wla[g& ]flj]lYflg& | Y ghgka{zg
km_]ja\Y hgj 9 d[a\Y J Ye gk ]flj] Y Yfljghgdg_aY ZjYkad]ajY& _m aY
\Y h]dg a\]Yd \g fYlagf)Zmad\af_( ] Yk Yfljgh gdg_aYk Zjalyfa[Y ]
Ye ]ja[YfY& afkljme ]flgk \] me hjg[]kkg \] ]ehaj])Zmad\af_ %gh*
[al*6 ,0 f(0%1+(F zg `w \na\Y\] im] `w \a^]j]f{Yk ka_fa^a[YlanYk' 
fzg lan]e gk Yfljghdg_gk ]e f]f`me H jgb]lg ; Ye ]dgl& kYdng
]f_Yfg& eYk | hj][akg kmZdaf`Yj[ge g ljY{g e Yak_jgkkg h g k
kn]d im]& \g hgflg \] naklY \gk hgngk af\_]fYk& fgkkg fYlagf)
Zmad\af_|me [Ykg hmjg ]kae hd]k\] ]ehaj])Zmad\af_* = kim][]jakkg
| kmZk[j]n]j Y a\]gdg_aY \gk f\agk \g : jYkad& im] gk j][gjlY
[ge Y l]kgmjY \g = klY\g ] gk n]kl] [ge g ljYbg \Y ZjYkada\Y\]4
S (((U :jYradaYfAf\aYfkYj] gm j gl`]jk&l`]qYj]h Yjlg ^ gmj[gmfljq&
l`]q[gfklalml]Yfae h gjlYf laf_j]\a]flafl`]hjg[]kkg ^Zmad\af_
gmj f Y lag f S(((U %gh* [al*6 3%( = fl]f\g g im] akkg hgkkY im]j]j

1+& = ^YdlYjaY ]f i m Y\ jYjg [Ykg \Y Yf ljg h g dg _aY ^jYf []kY& me h g m [g e Yak [g e
h da[Y\ g imYf\g k] af ljg \ m r kmY n]jl]f l] Ye ]ja[Yf aklY( ; g e ]^]alg & k] gk
Y f ljg h dg _g k e YjpaklYk ^jYf []k]k gh]jYnYe fg ye Z alg \g ae h |jag [g dg f aYd
^jYf [~k $hgak ]jYe gm kzg Y^ja[Yf aklYk fY e Yag jaY%& ]klYf \ g Ykkae Ykkg [aY
\ g k ' [ jala[ Y e ] f l] & | [ dY j g ((( ' x n ]jkzg _ Ym d]kY \g ]ehaj])Zed\all_( g k
Ye ]ja[Yf aklYk \ Yi m ]d] hYk& ] h ]f kg kg Z j]lm \ g [e D |n a'K ljYm kk& h Yj][]e 
l] j ]klY\g e Yak ]f n g dn a\ g k [ge g im ] h g \ ]jYe g k [` Ye Yj \] h jg [ ]kkg \]
kh][a]k)Zmad\af_ & ` ]j\ ]ajg k i m ] ]jYe \g k|[ m dg P N AAA e Yak im ] \g P AP 
$L Yqdgj +32.%& ] n g dlY\ g k [g e g ]klYnYe h YjY g ]klYZ ]d][ae ]f lg \] m f an ]j
kYak kg [ag d _a[g k g m [g _f alang k \Y ]kh |[ a] ` me YfY(
CL F G A (G ? A 9 :J 9 KAD = AJ 9
!&"

e Yj[Yj fg [gf^jgflg [ge me Y Ym\a~f[aY fgjl]'Ye ]ja[YfY5 e Yk


k] fzg j][gf`][]je gk& [w ]flj] fk& im] ^gje mdY{]k [ge g gk
f\agk kzg hYjl]\] fgkkghYk gm gk f\agkkzg fgkkgkgmljgk
\ ]h ]f \]e \] me _]klg ae h]jaYd ] [gdgfaYd $fzg ]pakl] akkg \]
[gdgfaYdake gafl]jfg5afl]jf g \ghgflg\]naklY\]im]e 8%&[gf la
fmYj]e gk fY \|[Y\Y \] ,* gm -*( =& k] gk f\agk kzg j]Yde ]fl]
fgkkgk g mljg k& k hg\] k]j hgjim] kge gk gk gmljgk $]flj] g m
ljgk% \]d]k& hgak fzg8

2 <Q> 8 E 2 @B6C2

G Yjla_g \] 9 d[a\Y J Ye gk ljYr lYe Z|e g Zk]jnY{]k h]f]


ljYfl]k kgZj] []jlYk \]^a[a~f[aYk \g ]kladg ]lfgd_a[g fY[agfYd( G
hjaf[ahYd hjgZd]e Y YhgflY\g | g jale g \]k[gflfmg \Yk h]kima
kYk\][Ye hg4 J Yj]dq `YkY : jYradaYf ]l`fg_jYh`]jkh]flYo `gd]
[gflafmgmk q]Yj af l`] ^a]d\ %gh* [al*6 ++%( 9 hjwla[Y mkmYd kzg
nakalYk [mjlYk&\akljaZm\Yk Yg dgf_g \] me dYj_g h]jg\g \] l]e
hg( Akkgl]e [ge g [gfk]im~f[aYg ^Ylg\]im] Yaf\Y kzgjYjgkgk
]lfdg_gk ZjYkad]ajgk im] e gkljYe me Y hjg^a[a~f[aY jYrgwn]d fY
df_mY \g _jmhg im] ]klm\Ye 5 Y e YagjaY mladarY afl|jhj]l]k gm
[gf[]fljYYafl]jdg[m{zgfgkaf\an\mgk gm k]lgj]k\g_jmh g im]
^YdYe hgjlm_m~k( 9 d[a\Y JYe gk km_]j] me [g jj]dYlg e malg ae
hgjlYfl] \]kkY kalmY{zg4

? an af _ h jag j alq lg l` ] l` ] e ] g ^ af l] j ] l` f a[ j ] dY lag f k & ae h g j lY f l Y k


al ak& e Y q n ] j q o ] dd o g jc Y k Yf Y daZ a lg \ ak h ] f k ] o al` l` ] f ] ] \ lg d] Y jf l` ] 
Af \ aY f dY f _ m Y _ ] & Yk al h j] k m e ] k Y dg f _ k lY f \ af _ ] p h ] j a] f [ ] g ^ l` ] Af \ aY f k 
o al` f Y lag f Y dk Y f \ Y ^Y ajdq _ g g \ [ g e e Y f \ g ^ H g j lm _ m ] k ] g f l` ] aj h Y j l
%gh* [al*4+,%(

Dg_g ]e k]_ma\Y& hgj|e & Y YmlgjY Y[`Y imYda\Y\]k f]kkYk


afkm^a[a~f[aYk $nakalYk [mjlYk& ZYapY [ge h]l~f[aY daf_kla[Y%( 9 j
_me ]flY im] fgkkg ]kladg hjg\mr j]kmdlY\gk e malg \a^]j]fl]k
+2. @ < M 9 J < G N AN @ AJ G K f a' ; 9 KLJG

\g \hg ljY\a[agfYd \] ]lfg_jY^aYx E Ydafgo kca & im] ]d] \]ke ]f
l] Ykkae Y e kla[Y \g ljYZYd`g \] [Ye hg hjgdg f_Y\g ] im]]d]
[ge h]fkY kmYk [Yj~f[aYk hgjme ]fngdnae ]flg[me mdYlang] \]
dgf_g hjYrg [ge g hgng ]klm\Y\g& me ^g[g l]ja[g [g f[]fljY
\g ]l[( =e n]r \] lajYj ^glg_jY^aYk fla\Yk& \ar 9( JYe gk& ^YjY
e gk[af]e Y&]lfg_jY^aY]e e gnae ]flg( F Y\Y\akkg e ][gfn]f[]
f]e me hgm[g( K] g ]kladg ljY\a[agfYd fYlang | lzg Zge Ykkae &
hg j im]& \]k\] Y [jaY{zg \Y hk'_jY\mY{zg fg hYk& ]kh]jYe gk
im] gk ]klm\Yfl]k \] \gmlgjY\g hYkk]e h]dg e ]fgk me Yfg
^Yr]f\g ljYZYd`g \] [Ye hg& [ge g Y YmlgjY gZk]jnY s+g[* [al*&: Hgj
im]& Ydawk&g ljYZYd`g\][Ye hg afa[aYd hjgdgf_Y\g]g Yhj]f\arY
\g \Ydf _mYk]jaYe ae h]\ae ]flgY me ]fngdnae ]flg[me mdYlang
] \] dgf_g hjYrg81, u ^w[ad n]j im] gk fglwn]ak hjg_j]kkgk imYda
lYlangk Yd[Yf{Y\gk h]dY ]lfgdg_aY ZjYkad]ajY fYk \mYk dlae Yk \|
[Y\Yk k] ^ar]jYe ]e hjghgj{zg \aj]lY Yg Yme ]flg \g l]e hg
e |\ag\]h ]je Yf ~f[aY[gflfmYfg [Ye hg ] Y me e ]d`gje Yf]
bg \Yk df_mYk fYlanYk1-(
LYak Yj_me ]flgk \] lahg ]e [ge h]fkY{zg ' [ge g Yim]d]
gmljg YnYf{Y\g hgj 9 d[a\Y JYe gk kgZj] g im] _Yf`Ye e gjYd ]
hgdala[Ye ]fl] gk ]lfdg_gk ZjYkad]ajgk& Yg k] ]fngdn]j]e [ge Y
dmlY af\_]fY $h]j\]f\g& \ar ]dY [ge Yd_me Y ajgfaY& me l]e hg
im] hg\]jaY k]j_Yklg af l`]gj]la[Yd l`afcaf_ Yf\ af k`Yjh]f af_
e ]l`g\gdg_a[Yd lggdk 5 gh* [al*6 .% ' kgYe [ge g me Y l]flYlanY
hgm[g `wZad \] ]pae ajY ]lfgdg_aYZjYkad]ajY \] kmYk j]khgfkYZada
\Y\]k l]ja[Yk& G [ge hjge akkg hgdla[g [ge gk hgngk af\_]fYk
fzg hg\] k]jnaj \] \]k[mdhY hYjY \]khj]hYjg l|[fa[g& e ]\ag[ja'

1,( 9 [Y jj] ajY \Y h j h jaY Y m lg jY | Y e ]d` g j h jg nY \ ] im ] me Y [g akY f zg 


ae h ]\ ] Y gmljY(
1-( ; fl]k i m ] Y d_m |e h ] f k ] f akkg( \ ]ap ]e )e ] ] k[ dY j][ ]j im ] f zg ]klg m e ]
af [dm af \ g ]f lj] Yk ]p []{ ]k ` gf jgkYk( E af `Y h ]ki m akY ]f lj] gk 9 jYo ]l|
h Y\ ][]m \Yk e ]ke Yk \ ]^a[a~f [aYk Yh g f lY\ Yk h g j 9 d[a\ Y J Ye g k4 e ]m ljY Z Y
d` g \] [Ye h g af a[aYd ^ga [m jlg $+*e ]k]k%& [e ]m [g f ljg d] \Y df _m YYjYo ]l|
| j]dYlanYe ]f l] j]kljalg(
AL F G A(G ? A9 @ J 9 K dD dJ 9 +2/

\Y\]\]k[jalanY]af\a_~f[aY j]^d]panY&[ge g| lzg ^j]i]fl]e ]fl]


g [Ykg fgk _jgl]k Y[Y\~e a[gk \g hYk( G e ]d`gj \]ke ]fla\g Y
]kk]kYj_me ]flgk|gljYZYd`g\]]lfdg_gk[ge gYhjhjaY9 d[a\Y
JYe gk gm :jm[] 9 dZ]jl& im] hjg\mrajYe Zjad`Yfl]k afl]jhj]lY
{]k \Y gj_YfarY{zg kg[aYd ] jalmYd \gk QYfge Ye a& Yfwdak]k afg
nY\gjYk \g [g f lYlg & j]^d]p]k kgZj] g ljYZYd`g ]lfg_jw^a[g& ]p
l]fkgk e Yl]jaYak daf_mkla[gk ] ]lfg_jw^a[gk \] Yhgag Y Y{]k \]
kY\] ] Ykkakl~f[aY& \]lYd`Y\Yk bmkla^a[YlanYk \] \]e Yj[Y{zg l]jja
lgjaYd&\]ff[aYk]Yjla[mdY{]khgdla[Yk[gfljYafnYk]k_]fg[a\Yk
\g l]jjaljag qYfge Ye a& hgd~e a[Yk [a]fl^a[Yk [g fljY a\agla[]k
hk]m\g\Yjo afaklYk \]gmljgk Yfljghdg_gk ]l[(
9 im]klzg \Y df _mY e] h Yj][] ^mf\Ye ]flYd( H]fkg im]
9 d[a\Y J Ye gk ]klw [gZ ]jlY \] jYrzg ]e \ar]j im] g ^g[g fgk
hjg[]kkgk \] [gflYlg afl]j|lfa[g l]e k]jna\g [ge g wdaZa hYjY g
f zg'Yhj]f\arY\g\Y df_mY&] l]e dae alY\g_jYf\]e ]f l]Yk hg kka
Zada\Y\]k \] h]kimakY( 9[`g lYe Z|e \a^[ad ]f[gfljYj nYflY_]fk
[ge h]fkYljaYkf]kkYYmk~f[aY(=[dYjgim]]dYfzg|af[YhY[alYfl]4
[ge g Yl]klYe Yd_me Yk h]kimakYk [gf\mra\Yk hj]\ge afYfl]e ]f
l] fY df_mY \] [gflYlg& \]h]f\]f\g \Yk [gf\a{]k kg[agdaf_k'
la[Yk& \Y k]fkaZada\Y\] \g ]lf_jY^g ] \g l]e hg \] h]je Yf~f[aY
fg [Ye hg& | hgkkn]d gZl]j]e 'k] j]kmdlY\gk im] hgm[g \]n]e 
Ygk gZla\gk h]dg hjg[]\ae ]flg [dwkka[g( 9 im]klzg fzg k] hj]klY
Y fg je YdarY{ ]k _]f|ja[Yk( MeY n]r im] jYjYe ]fl] k] hYkkY fg
[Ye hg g l]e hg f][]kkwjag hYjY k] Y\imajaj me \ge fag ^dm]fl]
\Ydf_mYfYlanY]k]flzg [ge ]{YjY ^Yr]jYh]kimakYgim] \]
imYdim]j e g\g | ae hgkkn]d& hgak lg\Y h]kimakY [ge ]{Y fg \aY
]e im] k] h]e gk h|k fY Yd\]aY& gm Yfl]k Yk [gakYk k] j]km
e ]e x Ydl]jfYlanY hjwla[Y4 gm Y h]kimakY | g j]kmdlY\g \g im] k]
h\] Yhj]f\]j& ]fimYflgk] Yhj]f\aYY df_mY5 gm ]dY | g j]kmdlY\g
\g im] k] h\] Yhj]f\]j& e f k] Yhj]f\]j Y df_mY( ; Y\Y l]je g
\Y Ydl]jfYlanY l]e k]mk hjk ] [gfljYk(
E Yk hg\] `Yn]j fakkg e Yak im] me h jg Z d]e Y \] ]kljYl|_aY
\] ljYZYd`g( 9 \][akzg e ]lg\gd_a[Y \] k] ljYZYd`Yj [ge af^gj
+20 D a< M 9 J < G N dN AM J G K < da ; 9 K L J G

e Yfl]k Zadf_]k ] ljY\mlgj]k hYj][]'e ] k]j Yg e ]ke g l]e hg


[YmkY ] [gfk]i~f[aY \Yim]dY \][akzg l]ja[Y Ykkme a\Y hg j lYf
lgk ]lf dg _ g k [g f lY lm YdaklYk4 Y \ ][akzg \] k] e af ae ar Yj gm
k][mf\YjarYj g YjZaljwjag [mdlmjYd fYlang& ]e ^Yngj \gk hjg[]k
kgk ` ge g _]f]arY\gj]kngdlY\gk hYjY YkmZgj\afY{zg \Yk gj\]fk
kg [ag [mdlmjYak af\_]fYk( Me \gk af kljm e ]f lgk [jm[aYak \] lYd
kmZgj\afY{zg | Y df_mY \g hdg |lfa[g \ge afYfl]( Hgj akkg& Y
gh{zg \] k]ljYZYd`Yjfgn]jfw[mdg \g [g dg farY\gjfzg \aj][agfY
Yh]fYk Y h]kimakY hYjY gk Ykh][lgk ]phjae n]ak f]kk] [\a_g&
kgZj]nYdgjarYf\g'gk ] ]p[dmaf\g e malYkn]r]kh]jkh][lanYk [jm [a
Yak& [ge g Y \Y hYj[]dY ^]e afafY \Y hghmdY{zg gm Y \] ^Y[{]k
e ]fgkda_Y\Yk xkY_~f[aYk \] [gflYlg4 ]dY| meY]k[gd`Yhgdla[YlYflg
imYflge]lg\gd_a[Y( ae hda[Yf\g g Y[]kkg \a^]j]f[aYd x df_mY \ge a
fYfl] h]dgkafl]jdg[mlgj]k \g \awdg_g ]lfg_jw^a[g1.( 9 Ydl]jf Yla
nY Y[ae Y ]fmf[aY\Yfzg |hgjlYflgf]mljY& ]fzg hg\]k]jYnYdaY
\Y kae hd]ke ]fl] ]e l]je gk \g e Yagj gm e ]fgj [gf`][ae ]flg
gZla\g4 | Z]e hgkkn]d im] me Y h]kimakY im] k] ^]r]fimYflg k]
Yhj]f\aY Y df_mY fYlanY l]f`Y ka\g& kgZ Yd_mf k Ykh][lgk& e ]fgk
ja[Y $k] g Yhj]f\arY\g ^ga af[aha]fl]% im] Yim]dY im] k] ^]r k]e
k] Yhj]f\]j Y df_mY fYlanY eYk& k] Ykkae g ^ga& ^ga bmklYe ]fl]
hgjim] g ]lf_jY^g \][a\am j][mkYj& f]kk] hdYfg [jm[aYd im] | g
[gfljgd] \g [\a_g \] [ge mfa[Y{zg& me Y Ykkae ]ljaY Y k]m ^Yngj(
= kk] e g\g \] ^gje mdYjg \ad]e Y ]klw kmhgf\g im]Y h jg ^a
[a~f [aY fY df _mY f YlanY& Yaf\Y im] jYjYe ]f l] Ylaf _a\Y h]dgk

1.( L Y d Y[]kkg \ a^]j]f [aYd | g [Ykg e Yak [g e me 5 Y Ykkae ]ljaY \] [g e h ]l~f [aY
f zg k] n]ja^a[Y& f Ylm jYde ]f l]& im Yf \g gk f \ ag k k] k]f l]e lzg g m e Yak x
ng f lY\ ] ^YdYf\g g h g jlm _m ~k im ]Y df _m Y fYlanY& g m\ g e af Yf \ g g h jae ]ajg 
e ]d` g j im ] g Yf ljg h dg _g ( F g [Ykg \Y h ]ki m akY \ ] ? g o $+33+% ]f lj] gk
Hajg& im ] | me ]p ]e h dg \] ZgY ]lf g _jY^aY [g f \ m ra\ Y ]e me Y df _m Y fzg'
fYlanY& g Ymlg j& Yf _ d ^g f g & l]n] im ] Yh j]f \ ]j g ]kh Yf ` g d Ye Yr f a[g & e ma
lkkae g e ] f g k ^Ye adaYjY [a] im ]Ygk Hajg( C kkY| me Y kalm Y {z g Z]e \ an ]jkY
\ Yi m ]dY [e im ] g ]lf _jY^g ljYZ Yd` Y ]e kmY h j h jaY df _ m Y& l]f \ g Yh ]f Yk
i m ] k] Y\ Yh lYj Yg ^YdYj j]_ag f Yd $Y [m bYk ]kh ][a^a[a\ Y\ ]k& ]f lj]lYf lg & ]d] xk
n]r]k h ]je Yf ] [] kmj\ g %(
d aL F G d(G ; A 9 :J9KADCAJ9 +21

]lf dg _g k ZjYkad]ajgk& k]bY me a\]Yd [gfk]fkmYd& lYdn]r Yh]fYk


e ] f g k nYdgjarY\g] h]jk]_ma\g hg jYd_mfk( EYk `w Y h gkkaZada\Y
\] \] im] Yim]dY []fkmjY ]hakl]e gd_a[Y Y[ae Y Ydm\a\Y ]kl]bY
g h ]jY f \ g lYe Z |e Yi m a& ] i m ] lYd a\ ]Yd k]bY \ ak[ j] lY e ] f l] 
\]k]f[gjYbY\g ]e []jlgk [j[mdgk& hgj ]pglaklY& ]kk]f[aYdaklY ]
\an]jkagfwjag]ej]dY{zgYg fa[ghjghkalgd]_lae g\Y]lfgdg_aY&
Y kYZ]j4 Y \ ]kfYlmjYdarY{zg afl]_jYd \Y [gf\a{zg af\_]fY& kmY
j]\m{zgY meY[Yl]_gjaYhgdla[Ye ]\aYfl]me[ge ZYl]k]eimYjl]d
Y lg\g [mdlmjYdake g( 9k df_mYk af\_]fYk& f]kk] [Ykg& kzg me
gZklw[mdg Znag& hgak& Yaf\Y im] Y df_mY fzg k]bY Y ]kk~f[aY \Y
[mdlmjY $Af_gd\& gj_(& +33+%& `w \] k] [gfnaj im] ]dY | me Y \Yk
e Yak [gfnaf[]fl]k YhYj~f[aYk \Y [mdlmjY( EYk fzg Y[j]\alg im]
f]f`me ]lfdg_g [`]_m] j]Yde ]fl] Y [gf\]fYj Y gh{zg \] k]
j]YdarYj Y h]kimakY fY df _mY fYlanY&gm k Y\e alY g ]klm\g \]
hgngk af\_]fYk im] ^Yd]e ]p[dmkanYe ]fl] g hgjlm_m~k( ; gfljY
lYd YZkmj\g | \a^[ad Y[`Yjg im]\ar]j1/( K]bY [ge g ^gj&]d][YkYjaY
Z]e [ge me Y []jlY kg^akla[YjaY hk'e g\]jfY& Y [mbgk gd`gk gk
_jmh gkaf\_]fYkim]fzg mladarYe men]jfw[mdghjhjag $gm fzg
l]e me Y YhYj~f[aY ^ka[Y \aklaflanY ]l[(% YhYj][]jaYe [ge g eYak
Yml~fla[gk ' bmklYe ]fl] hgjim] e]fgk Ym l~f la[g k Ygk gd`gk
f YlmjYdarYfl]k \g k]fkg [ge me  im] Yim]d]k _jmhgk im] g
^Yr]e( G im] fzg hYkkY \] me e g\g e Yak[ge hda[Y\g \] k] [Yaj
fg [gflg \Y Yml]fla[a\Y\](
N gdlYf\g Y im]kl]k fzg'`ahgl|la[Yk( 9 ]lfg _jY^aY \] _ jm
hgk e gfgdaf_m]k $fg n]jfw[mdg af\_]fY gm fg hgjlm_m~k%& ]na
\]fl]e ]fl]& fzg g^]j][] ]k[gd`Y& ]& fg [Ykg \Yk hghmdY{]k im]
^Yr]e mkg ]p[dmkang \g hgjlm_m~k& lYe hgm[g hjgZd]e Yk ' Yh Y

1/( K h g kkg Yima d]e Z jYj g im ] \ akk]B( ? d]\` add kgZ j] Y kmh g klY e kla[Y \Y
Y m lg ja\ Y \ ] ]lf g _ jw^a[ Y& \ ]f m f [aY\ Y h g j ; da^^g j\ ] [g f _ ~f ]j] k4 : ] af _
l` ] j] \g ]k f g l& g ^ [g m jk]&_ jY f l YZ kg dm l] Ym l` g jalq lg l` ] g Z k]jn ]j& Z m l al
kmj] Y k ` ]dd ae h jg n]k gf f gl Z ]af _ l` ]j] Y l Y dd $+3304 .2%( < a_ Y 'k] g
e ]ke g f g h j]k]f l][Ykg 4 ^YdYjY df _m Yf Ylan Yf zg \ wkm h ]jh g \ ] j]k[a] f l` '
[g k Yg ]lf _jY^g & Zmlalkmj]Yk` ] dd (((
+22 C < M 9 J < G N d N C d J G K <d a ; 9 K L J G

j]fl]e ]fl]( F Y n]j\Y\]& Y [gf\m{zg \Y h ]kimakY ]e hgjlm_m~k&


bmflg Y me hgng af\_]fY im] k ^YdY ]kkY df_mY& fzg \]n]jaY
\akh]fkYj g h ]kimakY\gj \] me Y j]^d]pzg kg[agdaf_kla[Y& hgak&
Ygk d]je gk Yk e gfg_jY^aYk hjg\mra\Yk ]e lYak [gf\a{]k& hgm[g
^a[Ye gkkYZ]f\g kgZj] im] ]kh|[a]\]hgjlm_m~k ^YdYe gkf\agk&
im] \]naj]k e afgjalwjagk YljYn]kkYe ]kkYk YhjghjaY{]k \Y df_mY
\ g e af Y f l]( ] [ g e g k ] ` g m n ] g ] lf _ [ Y ^g hYjY Yh j]f \]j ]kkYk
gmljYk df_mYk( G m& hgj gmljY4 n]e gk& kae& g ]e hj]_g ^j]i]fl]
\] me Y [gfn]f{zg im] [gfkakl] ]e _jY^Yj Yk ^YdYk $]e h g jlm
_m~k% af\_]fYk\]me e g\g ]kljYf`Ye ]fl]hk]m\g^gf|la[g&im]
nYa e malg Yd|e \gkae hd]k j]kh]algxk [gfljY{]k'hY\jzg \g fgk
kg j]_akljg gjYd( 9 afl]f{zg \]kkY _jY^aY ZarYjjY& kmhgf`g& | j]k
kYdlYjYgjYda\Y\]\g[gfl]plg\]afl]jdg[m{zg& ]Yk h][mdaYja\Y\]k
hjgk\a[Yk \gk ^YdYj]k fYlangk(Bw na akkg ^]alg lYe Z|e [e Yd_mfk
ljYZYd`gk kgZj] hghmdY{]k [Ye hgf]kYk& Y^jg'ZjYkad]ajYk ]l[( G
j]kmdlY\g | imYk] k]e hj]\]kYkljgkg& j][gj\Yf\g Ydal]jYlmjY [Ya
h ajY ] gmljYk l]flYlanYk \g _~f]jg& ] [jaYf\g me [gfljYkl] hjg
^mf\Ye ]fl] ]pgla"Yfl][ge YhjgkYgjlg_jY^a[Ye ]fl]f gje YdarY\Y
im]]fngdn]]kkYk [alY{]k( u kaflge wla[gim]]kk] lahg \] ljYfk
[ja{zg k hYj]{Y e Yj[Yj& fYk e gfg_jY^aYk Yfljghgd_a[Yk& Y ^YdY
\]e afgjaYk|lfa[Yk&jY[aYak]kg[aYakY\]kh]alg\g ^Ylg\]im] Y
ae ]fkY e YagjaY \Yk ^gje Yk Ykkae _jY^Y\Yk \]n]jaYe k~'dg \g
e ]ke g]pYlge g\g ^gkk]gYfljghdg_ggm imYdim]jgmljg e ]e
Zjg \Y ]dal] d]ljY\Y Y hjgfmf[aw'dYk10( M e Y [gakY& ] [gakY ]kk]f
[aYd& | h j]k]jnYj Y gkkYlmjY kaflwla[Y \g \ak[mjkg \g af^g je Yfl]&
gk a\ ag e Ylake g k \g _jm h g gm j]_azg& ] ]n ]f lm Yde ]f l] $[ge 
\ak[]jfae ]flg% Yk lgj{]k \aklaflanYk \g hgjlm_m~k ^YdY\g h]dgk
f\agk5 gmljY | ]kk] Yjj]e ]\g \] _jY^aY [gj dg[Yd( Hgak& k] Y
afl]f{zg | \] ja_gj ]lfg_jw^a[g& ]flzg k]jaY hj][akg mkYj me Y
n]j\Y\]ajY ljYfk[ja{zg ^g f |la[Y 7 ]& k]| e]keg\]ja_gj& ]f lz g k]jaY

10( F Y e af ` Y [a\ Y\ ]& i m Yf \ g k] ^YdY \ ]h j] kkY& k] ^YdY& h g j ]p]e h dg 4 ]da fme 
i m | kYZ~ \a [g akY f af ` m e Y ( E Yk fmf[Y na ] lf g _ jY ^aY k \ Y [dYkk] e |\aY
[ Yjag [ Y mkYf \g lYd [g f n]f {zg \ ] ljYfk[ja{zg (
C L F G A (G ? A 9 : J9K AA( C+J 9
!"

hj][akg lYeZ|e Y\g lYjYk l|[fa[Yk \Y ]lfge ]lg\gdg_aY ] \Y Yf w


dak] [gfn]jkY[agfYd(

& = 2<$6CD2B 52 4E<DEB2

Gkdlae gk imafr] Y f gknajYe Y[g f kg da\ Y {z g \Y Yfljghgdg


_aY af\_]fYfghYk&[ge \gak[]fljgk\]k]e h]f`Yf\g me hYh]d
\] \]klYim]4 g E mk]m F Y[agfYd& gf\] k] ]klYZadargm Y daf`Y \]
h]kimakYk]e]lfgdg_aYYe Yrfa[Y&e Yj[Y\Y fY \|[Y\Y\]3* h]dY
]dYZgjY{zg \] me Y k|ja] \] ]lfg_jY^aYk \] ZgY $]e Yd_mfk [Ykgk&
]p[]h[agfYd% imYda\Y\] ] hg j me Y [gf[]jlY\Y Ylana\Y\] l]ja[Y115
] g ]apg M KH'M fa[Ye h& gf\] j]kkmj_am Y h]kimakY ]lfg_jw^a[Y
kakl]e wla[Y ] gf\] k] afa[agm meY daf`Y\] h]kimakY ]e Yfljgh g
dg_aY `aklja[Y im] n]e k] e gkljYf\g e malg ^][mf\Y& ]flj] g m
ljYk [gakYk hgj kmY[YhY[a\Y\] \]af [g jh g jYjY ljY\a{zg\alY [dwk
ka[Y& ] Ykkae \] \]khgdYjarYj l]e Yla[Ye ]fl] g [Ye hg12( Fg E m
k]m F Y[agfYd& Yg [gfljwjag& g[gjj]m me Yme ]flg \Y hgdYjarY{zg(
=e hYjYd]dg Yg_jmh g \]h]kimakY\gj]k]e ]lfgdg_aYYe Yrfa[Y&
]klYZ]d][]m'k] meY daf`Y \] afn]kla_Y{zg kgZj] l]e Yk [ge g l]j

11( N ]j Yk e g f g _jY^aYk \]4 L( D ae Y& $3 2 0 & +33/5 >Ymklg& +33+& +3315 ? g f {Yd
n]k& +33-& +33/5 K adnY& + 3 3-5L ]ap ]ajY'H af lg & +3325 N adY{Y& +33,& +330Y( N]j
lYe Z|e gk ]klm\ g k j]m f a\ g k]e N an]ajg k \ ]; Ykljg &g j_(& +33/( HYjY Yd_m fk
ljYZYd`gk \ ] [g jl] l] ja[g g m [g e hYjYlang & n]j& h( ]p(& N an]ajg k \] ; Ykljg&
+33-Y& +330Z& +332Y& Z5 N an]ajg k \] ; Ykljg " >Ymklg& +33-5L( D ae Y& +3305
>Ymklg& +333(
12( N]j& h g j ]p]e h dg 4 ? Yddg ak& +3225 E ]f ]r]k : Yklg k& +33*5 E dd] j& + 3 3*5 NYf
N ]dl`]e & -33/5 Pa\Yd( gj_(& -33,( ; ] k l ] k k ] \ ] n ] e Y [j] k[] f lY j lj~k ]klm\ g k
\ ] _ jYf \ ] im Yda\ Y\ ]& ]aYZ g jY\ g k fg [g e ]{g \gk Yf g k 2*& i m ] e Yj[Ye Y
j]lg e Y\Y \g e h ]lg \Y ]lf g dg _aY mkh aYf Y4 9 rYf` Y& +32.5 D Y\ ]ajY& +32,5
D gh ]k\YK adnY& ++32*U& +320( F Ydaf` Y\Y` akl jaYaf \ _ ] f Y]\ g af \ a_]f ake g &
n]j4 ; YdYnaY& +33/5 ; Yjf ]ajg \ Y ; m f ` Y& +320& +321& g j_(& +33,5 > YjY_]&
+33+5 O ja_` l& + 3 3,5 E g f l]ajg & +33.5 H ]jjg f ]'E g ak|k& +331( Me _ jYf \ ]
h jgb]lg ]lf g _jw^a[g ] ` akl ja[g& [g g j\ ]f Y\ g h g j <( ? Yddg ak ] D( N a\ Yd& ]klw
]e Yf\Ye ]flg fY j]_azg \ Y ? maYf Y(
+3* da< M 9 J < G N AN > (+J G K < da ; 9 K L J G

jYk af\_]fYk& ]lfa[a\Y\]& hjg[]kkgk \] _gn]jfYe ]flYdarY{zg ]


` akljaY \g af\a_]fake g im] dg_g Ykkme am me h]kg [gfka\]jwn]d
fgk[gfl]plgkdg[Yd ] fY[agfYd(9hjg\m{zg\]kkYn]jl]fl]&da\]jY
\Y hgjB( HY[`][g \] G dan]ajY& | [ghagkY5 kmYk [gfljaZma{]k Yg
[gf`][ae ]flg \Y kalmY{zg l]jjalgjaYd \gk hgngk af\_]fYk& ]e
h Yjla[mdYj&kzg\Ye Yak YdlYj]d]nyf[aY( E Yak j][]fl]e ]fl]&YYl]f
{zg \Y ]imah] k] ngdlgm hYjY Y hYakY_]e af\_]fY \g F gj\]kl]&
g f\] n]e g[gjj]f\g me ^Yk[afYfl] hjg[]kkg \] ]lfg_~f]k]4
nwjaYk [ge mfa\Y\]k Yl| ]flzg h]j[]Za\Yk [ge g [Ye hgf]kYk ]k
lzg Y j]Ykkme aja\]fla\Y\]k |lfa[Yk ] [mdlmjYak \a^]j]f[aY\Yk(
9 hjae ]ajY naklY& Y hj]k]f{Y \] \mYk daf`Yk lzg \an]jkYk \]
h]kimakYkgZj]_jmhgkaf\_]fYkk]jaYmekYdmlYjkafYd\]hdmjYdakeg&
gme ]ke gkm_]jajaYmeY[]jlY[ge hd]e ]flYja\Y\]\]YZgj\Y_]fk13(
E Yk fzg | Z]e akkg im] k] hYkkY( 9 n]jl]fl] \] ]klm\gk kgZj]
l]jjYk ] hjg[]kkgk \] [gflYlg \]k]fngdn]m me Y ^adgkg^aY \] ljYZY
d`g Yd_g ^][`Y\Y& l]f\]f\g Y bmd_Yj Y e YagjaY \g im] | ^]alg ^gjY
\]k]m ye Zalg[ge g]klYf\ge Yj[Y\g hgjk|jaYk\]^a[a~f[aYk l]ja
[Yk ]& hagj&|la[g'hgdla[Yk( 9 hjg\m{zg Y[Y\~e a[Y\]kk]k h]kimakY
\gj]k e gkljY& Ykkae & hgm[gk af\[agk \] [ge |j[ag afl]d][lmYd [ge
Y fme ]jgkY ^dgjY{zg\]]klm\gk]lfgd_a[gk afa[aY\Y fgk Yfgk 1*&
af[dmkan][ge Ykafn]kla_Y{]k kgZj][gflYlg gm ]lfa[a\Y\]j]YdarY
\Yk Y hYjlaj \] gmljYk YZgj\Y_]fk( >gjYe ]kkYk [YjY[l]jkla[Yk im]
e ] d]nYjYe Y [`Ye Yj lYd ]k[gdY \] NYjaYfl] ^mf\Ye ]flYdaklY \Y
l]gjaY\g [gflYlg( 9 af\Y im]]m ]kl]bY hjgflg Y j][gf`][]jY j]d]
nyf[aY \] k]mk Yhgjl]k ]e hja[gk& n]bg g hjgb]lg l]ja[g \]kkY
n]jl]fl] Yh]fYk [ge g me Y j]kkmj_~f[aY& ]e ^gje Y ]pY[]jZY\Y&
\Yim]dYYfljghgdg_aYlha[Y]klYZ]d][a\YfgkYfgk/*'0*]\]kdg[Y\Y
h]dY]lfgdg_aYkmd'Ye ]ja[YfY \Yk\|[Y\Yk k]_mafl]k( Akkgfzg ka_fa
^a[Y im] ]m kmZ]klae ] kmY ae hgjlyf[aY hgdla[Y& \]na\Y Y me Y af

13( J ] [ g j\ ] 'k] im ] J( ; Yj\ g kg \ ] G dan]ajY ^YdYn Y& h g j ]p ]e h dg & ]e me Y


[ g e h d] e ] f lY ja\ Y \ ] \ ] Y Z g j\ Y_ ] f k ]f lj] Yk Yf w dak]k ] k ljm lm jY dak lY k \ g k
kakl]e Yk \] h Yj]f l] k[ g ] Yk Yf w dak]k ` aklg ja[ g 'kg [ ag d _ a[ Y k \ Y k kalm Y{ ] k
\ ] [g f lYlg(
A L F G D G ? A 9 MJ9KA+(@AJ9 +3+

l]fkY YlmY{zg fY afl]j^Y[] \Y h]kimakY mfan]jkalwjaY [ge gmljYk


]k^]jYk afklalm[agfYak ]Y me YYe hdY\akk]e afY{zghgj[]fljgk Y[Y
\~e a[gk ^gjY\g ]apg Jag)Kzg HYmdg2*(
; ge g]p]e hdg\gljYZYd`g\g_jmhg&]pYe afYj]a me Yjla_g
\]B( H( \] G dan]ajY > $+332%&fg imYd g YmlgjYhj]k]flY gk j]kmd
lY\gk \Yk h]kimakYk \] kmY ]imah] bmflg Ygk f\agk \g F gj\]kl]
]& Yg e ]ke g l]e hg& ljYnY g im] [`Ye Y \] me \]ZYl] [ge gk
Ye [ja[YfaklYk ]mjgh]mk& \]ka_fY{zg im] af[dma $gm nakY h jaf[a
hYde ]fl]&[ge gimYdim]jd]algjYnakY\gh]j[]Z]jw%gkYe [ja[YfaklYk
))O'[mjgh]mk& aklg |4 gk ]lfdg_gk ZjYkad]ajgk im] fzg j]rYe h]dY
[Yjlad`Y\] kmY]k[gdY( F zgngm e] \]l]jYima kgZj] gk YZ mf\Yf
l]k ]imng[gk \g Yjla_g fg im] k] j]^]j] x Yfljghgdg_aY \] D|na'
KljYmkk& gm kgZj] Y d]almjY l]f\]f[agkYim] ^Yr \] Yd_mfk Ymlgj]k
$n]j kmhjY( f( ..%( E ]m afl]j]kk] j]ka\] fYk l]k]k l]ja[Yk \[ G da
n]ajY Y j]kh]alg \g hjg[]kkg fgj\]klafg \] ]lfg_~f]k]& hgak ]dYk
\zg [gflafma\Y\] xk kmYk j]^d]p]k e Yak Yfla_Yk kgZj] g gZb]lg
\Y ]lfgdg_aY& im] na]jYe l]f\g me hYh]d ae hgjlYfl]fY hj]k]fl]
\ak[mkkzg(
G Yjla_g [ge ]{Y hgj g Z k]jnYj im] gk hgngk af\_]fYk \g
F gj\]kl]hjYla[Ye ]fl]fzg^gjYe]klm\Y\gkh]dgk]lfdg_gk&hYjY
im]e ]d]k fzghYkkYjaYe \] j]e Yf]k[]fl]k \][mdlmjY\gk ]e ^Yk]
l]je afYd \[ Y[Ye hgf]kYe ]flg( G [Yjwl]j e aklmjY\g# \Yk [mdlm
jYkaf\ _]f Yk\Y j]_azg d`]k \YjaY me Y ZYapY YljYlana\Y\]hYjYY
]lfgdg_aY& hgak& [Yj][]f\g \[ \aklaflana\Y\] [mdlmjYd & ]dYk fzg
g ^]j][]jaYe g f][]kkwjag \aklYf[aYe ]flg ]e j]dY{zg Yg g Z k]jnY
\gj( ;ge ]^]alg&\arg Ymlgj&g gd`Yjl]ja[g\ge afYfl]k[gfk]'

2*( 9 n]jl]f l] [g f lYlm YdaklY l]e me Y [] jlY h j]k]f {Y ]e : jYkdaY& e Yk ]dY | Yda
l]e h ]jY\ Y h gj \an]jkYk g mljYk g ja]f lY{ ]k ] l]e h ]jYe ]f lg k l] ja[gk( >Yd]a
\g h Yh ]d \] \ ]klYi m ] \g E mk]m F Y[ag f Yd ] \g ]ap g M K H 'M f a[ Y e h fY
]lf g dg _aY \gk dlae g k i m af r] Yfgk( 9 M f : &f Ylm jYde ]f l] &[g f laf m g m k]f \ g 
me \ g k []f ljg k e Yak h jg d^a[g k \] h jg\m {zg ]lf g d _a[Y& e Yf l]f \ g me Y
h jg \ m {zg [g f klYf l]( E Yk ]dY fzg [` ]_ g m & f ]kl] h ]jg \ g e Yak j][]f l]& Y
[ g f klalm aj _ jm h g k \] h ]ki m akY ^g jl]e ]f l] af l]_jY\ g k& [g e g ^ga g [Ykg \Y
M KHM f a[Ye h ] \g E mk]m F Y[ag fYd(
+3, a < M 9 J < G Nd N @ A J G K < da ; 9 KL JG

_majaY ]fp]j_Yj ]fla\Y\]k \]k[gflfmYk ] \ak[j]lYk $h( .3%& ]


Ykkae l]jaYk]e gkljY\gafk]fkn]dYg e mf\g\Ye aklmjYf gj\]kla
fY& gf\] lYd [gf[]h{zg ]pglarYfl] ] \]k[gflafmklY \g gZb]lg
]lfgd_a[g fzg ]f[gfljYnY Yhgag( G dan]ajY | k]n]jg [ge nwjagk
Yfljghdg_gk& hgj [gflY \akkg4 \] D |na'KljYmkk Y < Yj[q JaZ]ajg&
hYkkYf\g hgj ?Ydnzg& Dgoa]& E |ljYmp& ]kl]f\]f\g e ]ke g kmY
[]fkmjY x e YagjaY \gk ]lfdg_gk im] ]klm\Y Yk hg hmdY{]k Y m
l[lgf]k kmd'Ye ]ja[Yf Yk $h( .3%(
= af\ak[mln]d im] Yk kg[a]\Y\]k af\_]fYk \g F gj\]kl] ^g
jYe hgm[g ]klm\Y\Yk( G dan]ajY e ]ke g&h g j]p]e hdg& ^]rkmY h]k
imakY \] [Ye hg $Y h Yjlaj\] +31/% ]flj] gk L a[mfY \Y 9 dlY 9 e Y
rfaY& fzg fg F gj\]kl]& ]e ZgjY gmljgk Ydmfgk \] JgZ]jlg ; Yj
\gkg bw lan]kk]e h]kimakY\g fY j]_azg2+( G afl]j]kk] \Y ]k[gdY
[gflYlmYdaklY h]dg F gj\]kl] k lge gm e h]lg& fg E mk]m F Y[ag
fYd& fY \|[Y\Y \] 3*( Hgjakkg& Y [jla[Y im] G dan]ajY ^Yr Y lg\Y Y
]lfgdg_aYhj][]\]fl]hYj][]'e ]Yd_g\]k[YZa\Y( 9 ^afYd&nafl]Yfgk
Yljwk& ]jY ]d] hjhjag im]e ^YdYnY ]e \]k[YjY[l]jarY{zg [mdlm
jYd ] ]e \]kYjla[mdY{zg \Y gj_YfarY{zg kg [aYd \gk _jm hg k af
\ _ ]f Yk \g F g j\ ]kl]& Ydm \ af \ g e ]ke g Y me h jg [ ] kkg \]
h jgd]lYjarY{zg im] gk ae h]\aY\] hj]k]jnYj kmY[gf\a{zg [Ye
h g f ]kY $G dan]ajY >& +312%2,( @ gb] kmY nakzg e m\gm& hgjim]
e m\gm Y j]Yda\Y\]4 g ^Ylg kg[aYd im] fgkdlaegknafl]Yfgk n]e k]

2+( F g h j]^w[ag \] +31* x k]_mf\Y ]\a{zg \] I f\ag ] g emf\g \gk ZjYf[gk&
; Yj\ g kg e ]f [ag f Y im ] Y \ akk]jlY{zg \] H( E ( 9 e g jae kgZ j] g k H g la_m YjY
$E mk]m F Y[ag f Yd& +31+% \ ]n ]jaY k] j g h g f lg \ ] h Yjla\ Y h YjY me ]klm \ g 
[g e h YjYlang \gk j]e Yf ]k[]f l]k af \ _]f Yk \g F g j\ ]kl]& kalm Y\ g k fg dae aYj
\ Y kkg [a]\ Y\ ]k YZ g j_ ]f ]] f Y[ag f Yd&[g e g me lah g h Yjla[m dYj\ ][Ye h g f ~k
\ g l]jjal jag Z jYkad]ajg ( G YlmYd af l]j] kk] \ Y ]i mah ] \] G dan]ajY kg Z j] g
F g j\ ]kl] j]e g f lY& Ykkae & Y me Yf la_g h jg b]lg \] J gZ ]jlg ; Yj\ g kg $im ]
f zg | j]^]ja\ g fg Yjla_g \] G dan]ajY%(
2,( F ]kl] ljYZ Yd` g \] +312& g Ymlg j[g f ljYklYnY lYe Z |e gk f \agk f g j\ ]klaf g k&
[Ye h g f ]k]k h j|'h jg d]lYjarY\ g k& [ge g k f \ ag k Ydlg 'p af _m Yf g k aklg |& gk
f \ ag k e aklm jY \ g k [ge gk f \ag k h m jg k ] dg [YdarYn Y gk L a[m f Y fY
[Yl]_g jaY af l]je ]\ aw jaY \] [Ye h ]kaf Ylg [g e m f Yd (
A d L F G A ( G ? A 9 A/J9KA+(CAJ9 +3-

ae hgf\g [ge g [YjY[l]jkla[g \g dY\g af\_]fY \g F gj\]kl] | g


[`Ye Y\g hjg[]kkg \] ]lfg_~f]k]& YZjYf_]f\g lYflg Y ]e]j_~f[aY
\] fgnYka\]fla\Y\]k [ge g Y j]afn]f{zg \]]lfaYkbw j][gf`][a\Yk
%a\(& +3324 /-5 _ja^gk e ]mk%( u []jlYe ]fl] afbmklg Y[mkYj \] []_g
im]e fzgnaY g im] ]flzg ]jY afnakn]d& g im] af[dma g Y[mkY\gj(
9d|e \akkg ] kgZj]lm\g& | hYl]fl] im] G dan]ajY ] kmY ]imah] k
^gjYe k]afl]j]kkYjh]dgk f\agk\gF gj\]kl]Y h Yjlaj\ge ge ]f
lg ]e im] ]kk]k hYkkYjYe ]pYlYe ]fl] Y YkhajYj Y me ]klYlmlg
\]k[gflfmg] \ak[j]lg& aklg |& Y j]anaf\a[Yj a\]fla\Y\]k [ l]jja
ljagk \a^]j]f[aY\gk&]Y ]dYZgjYjkmYhjhjaY\aklaflana\Y\] [mdlm
jYd ^j]fl] x [gf\a{zg [Ye hg f]kY(
LYd [gfklYlY{zg fgk d]nY Yg Ykkmflg im] afl]j]kkY( I m] Y
\aklaflana\Y\] af^a]j a \gk hgngk af\_]fYk \g F gj\]kl] k]bY g
j]kmdlY\g \] me hjgb]lg hgdla[g \gk hgngk ]fngdna\gk& aklg |&
im] [aY k]bY me Y \aklaflanarY{zg YlanY ] fzg me \Y\g [mdlmjYd
hYkkanggm fYlmjYdarY\g& akkgfzge mdYfY\Y6 f]e g ^Ylg \] im] Y
Ymlg'gZb]lanY{zg\gk f\agk \g F gj\]kl] [ge g [gd]langk\ a^]j]f
[aY\gk hj][]\]m ] _magm kmY j][]fl] gZb]lanY{zg ]lfgd_a[Y h]dg
[gflYlmYdake g& f]e g ^Ylg \] im]]d]k k] lgjfYjYe gZb]lanYe ]fl]
\a^]j]f[aY\gk( < mna\Yj \]kk] dlae g ^Ylg | kmhgj& hgj [gfljYkl]&
im] gk [gd]langk af\_]fYk f YlmjYde ]f l] \aklaflgk $gk _jmhgk
eYak akgdY\gk \Y 9 e YrfaY& hgj ]p]e hdg% kzg e ]ke g fYlmjYd
e]fl] \aklaflgk& ] fzg [mdlmjYde ]fl]& aklg |& hgdala[Ye ]fl] \ aklaf
lgk& ] im] kmY \aklaflana\Y\] fzg | g j]kmdlY\g \] me hjg[]kkg
Ylang ] [gflfmg \] \a^]j]f[aY{zg hgdla[Y4 \a^]j]f[aY{zg ^j]fl] Y
gmljgk [gd]langk `me Yfgk& Ygk ]khjalgk& Ygk Yfae Yak2-( G Yk ]kk]

2-( = kk] h jg[]kkg ' me \ ]n aj'f \ ag & \ ajaYe < ]d]m r] ] ? m YllYja ]f lj]lYflg &
f zg | f]e h m jYe ]f l] \ a^] j] f [ aY f l] & f]e kae h d]ke ] f l] [ m dlm j Yd( Cd]
]f ng dn] lYflg me Y \a^]j]f[aY{zg fYlmjYd ^j]fl] Y gmljgk [g d]lang k ` me Yfg k&
Ygk ]kh jalg k& Ygk Yfae Yak& imYflg me Y af[gjhgjY{zg [m dlm jYd \ ]kk]k g mljg k
[g d]lang k& \gk ]kh jalg k& \gk Y f ae Y ak ((( F zg kzg k g k f \ ag k \g F g j\ ]kl]
i m ] lge YjYe $] [g f laf m Ye lge Yf\g % kmY \ aklaf lana\ Y\ ] [mdlmjYd af l]jf Y 
\g ]p l]jag j ] Y f Ylm jYdarYjYe ' fzg fg k]f la\ g h ]bg jYlan g [ge im ] g
+3. M < M 9 J < G N AN C AJ G K < A ; 9 K L J G

hjg[]kkg|]pYlYe]fl]ge]kbfgim]Yim]d]h g jim]hYkkYeY_gjYgkf\agk
\gHgj\]kl]* ?+]k]klzg najYf\g f\agk\]fgng( ]fimYflg gkgmljgkf\agk
kaehd]ke]fl]fzghYjYjYe\]najYjf\agk]kk]l]ehglg\g* ?kkY|Yfa[Y
\a^]j]f{Y6h gak lg\gk ]klzg najYf\g f\agk ]pYlYe]fl] \g e]kegb]alg* K]
Ykkae fzg ^gkk]& g hjg[]kkg \] j][mdlmjY{zg \gk f\agk \g F gj
\]kl] k]jaY me Y admkzg fg im] ]klgm e malg dgf_] \] [j]j( 9g
[gfljwjag& xk n]r]k h]fkg im] gk l]ja[gk \Y ]lfg_~f]k] hgdla[Y
kzg gk hjae ]ajgk $] lYdn]r gk fa[gk& ]flj] gk ]lfdg_gk% Y fzg
Y[j]\alYj im] gk f\agk \g F gj\]kl] k]bYe j]Yde]fl]f\agk( ;ge
kmY gZk]kkzg h]dg [da[`~ [jla[g\Y\]kfYlmjYdarY{zg& ]kk]k l]ja
[gk hYj][]e [g f[]Z]j Y [mdlmjY ]e j]afn]f{zg h]dgk f\agk \g
F gj\]kl] [ge g me Y ]kh|[a] \] hdY[]Zg kg[agd_a[g me Y adm
kzg Z]e ^mf\Y\Y& meY afn]f{zg \Y ljY\a{zg gm gmljg gpe gjg
[gf[]almYa \g _~f]jg( EYk [ge g lg\Y [mdlmjY | afn]flY\Y& hgak
lg\Y [mdlmjY | afn]f{zg $O Y_f]j& +32+%& Y afn]f{zg \Y ljY\a{zg
|Yh]fYkg e g\g h]dg imYd g gd`Yj[mjlg\gkg[adg_ggZb]lanaklY
Yhj]]f\]Y ljY\a{zg\Yafn]f{zg* C meY admkzg Z ]e '^mf \Y\Yfzg |
me Y admkzg& gm k adm\] gk im] k] [j~]e \]hgkalwjagk \gk Zgfk
^mf\Ye ]flgk [a]fl^a[gk \Y j]Yda\Y\]( $9 hjghkalg& Y im]klzg \]
kYZ]j k] Yk ]lfaYk ]e ]j_]fl]k \g F gj\]kl] ]klzg najYf\g f\agk
\]fgng gm h]dYhjae ]ajY n]rhgjim] Yd_me Yk \]kkYk[ge mfa\Y
\]k fzg l]jaYe [gflafma\Y\] `aklja[Y \]e gfkljwn]d [ge Yd_me 
hgng hj|'[gdge ZaYfgfzg ^Yr g e ]fgjk]fla\g( 9 \]k[gflafma'
\Y\] `aklja[YnYd] ]pYlYe ]fl] g e ]ke g im] Y [gflafma\Y\] ` ak
lja[Y5 g \]naj'f\ag ]fngdn] me Y j]dY{zg \gk hgngk af\_]fYk
[ge k]mhYkkY\g&e Yk k] ljYlY \]me Y j]dY{zghj]k]fl][geghYkkY\g(
f zg \] meY j]dY{zghYkkY\Y[geghj]k]fl] (%
Ka_Ye gk( G dan]ajY e gkljY [ge g gk f\agk \g F gj\]kl] k]
[gfklalm]e gm [gfklalmYe ]e me Y [Yl]_g jaY hjgZd]e wla[Y \g
hgflg \] naklY Y\e afakljYlang' f\agk e aklmjY\g k k]e ]d`Yfl]k

l]je g | m ladarY\ g h ]dY [jla[Y g [a\ ]f lYd \ g ^[la[` ake g& e Yk fg k]f la\ g [a]
ljY f k^g je YjYlanY ] \ ]daZ ]jY\ Ye ]f l] Y [m dlm jY ]e f Ylm j]rY(
da L F G A ( G ? A 9 : J 9 K dA (dn AJ 9 +3/

]e kmY df_mY& YhYj~f[aY ] e g\g \] na\Y xk hghmdY{]k [Ye hg


f]kYk4 e Ymk ^j]_m]k]k& hgjlYflg& hYjY g j_zg af\a_]faklY $] hYjY
gk ]lfdg_gk h mjaklYk% & ] [ge g kmY j]kkmj_~f[aY |lfa[Y [gdg
[gm hjgZd]e Yk \a^]j]fl]k&\] fYlmj]rY e Yak ^mf\awjag'Ykkakl]f[aYd
im] _]ghgdla[g'Ye Za]flYd& \Yim]d]k ]f^j]flY\gk `gb] h]dgk f\a
gk \Y 9 e YrfaY2.( G_jYf \] hjgZd]e Y&\][mbY kgdm{zggk gmljgk
\]h]f\]e & | g \] j]n]jl]j g ]kla_e Y \Y e aklm jY& \] e g\g Y
Ykk]_mjYj me ]klYlmlg \] af\aYfa\Y\] bmj\a[Y hd]fY( Akkg ]phda[Y
g hjg[]kkg \alg \] ]lfg_~f]k]( G j]^]j]f[aYd l]ja[g \] G dan]ajY
h YjYh]fkYj]kk] hjg[]kkg|Y ZaZdag_jY^aYaf_ d]kY]fgjl]'Ye ]ja
[YfY kgZj] ]lfa[a\Y\] ] Yfljghgdg_aY hgdla[Y& ] | ae hgjlYfl]
Y[j]k[]f lYj' SgkU ]klm\gk ZjYkad]ajgk kgZj] [gflYlg afl]j|lf a[g 
$h( /-%( GYhgjl]]kh][^a[g\gYmlgjY ]kk]j]h]jl jag |g[gf[]a
lg \] l]jjalgja[adaWY{zg
9 afkhajY{zg e Yak j]e glY\]kk][gf[]alg | Y [dwkka[Y ghgka
{zg ]ngdm[agfaklY ]flj] hYj]fl]k[g ] l]jjaljag& kg[a]lYk[ [analYk&
]klYZ]d][a\Y hg j E gj_Yf $h( /.%( K] Z]e [ge hj]]f\a G dan]ajY&

2.( < Y i m ] d] k ]f ^j] f lY\ g k `gb]( k m Z daf ` ] 'k]( G k f \ ag k \Y 9 e Y r f aY k [ g e ]


{ YjYe Y k ] j lg e Y\ g k ]e l]je g k ] [ g d _ a[ g k ] _ ] g h g d l a [ g k fgk dlae g k
n af l] Yf g k& e Yak gm e ]fgk( 9 l] ]f lzg & k]m k h jg Z d]e Y k ]jYe n aklg k [g e g 
\ ] f Ylm j]rY a_ m Yde ]f l] ^m f \ awjaY ] Ykkakl]f [aYH $g i m ] ]d]k [g f laf m Ye 
k]f \ g & ]e h Y j la[ m dY j fg im ] [ g f [ ] jf ] x i m ]klz g \ Y kY[d]%( 9 ljY f k^] j~ f
[aY \g af l]j] kk] \ ] G dan ]ajY h YjY g F g j\ ]kl] l]e & h g j akkg& Y kh ] [ lg k \]
[ g f laf m a\ Y \ ] ( 9 k alm Y { z g Ylm Y d \ g k f \ ag k \g F g j\ ] kl] e g kljY [ ] jlY k 
Y f Y dg _ aY k [g e Y kalm Y{ zg Ye Yr f a[ Y fY |hg [Y \ Y Y lm Y { zg e Yak af l]f kY 
\ ] kk] ] lf dg _ g Yda4 g h Yj H m f Y a) l] jjY af \ _ ] f Y [g f laf m Y fg [ ] f ljg \] kmYk
h j]g [m h Y{ ]k( =e Z g Y h Yjl] \Y 9 e Yr f aY Y lm Y d& [g e Yk l] jjY k af \ _ ] f Y k
j] dY lan Y e ]f l] _ Y jY f la\ Y k [ Y > m j Y a Y e h dYe ] f l] Y dabY \ Y \] km Y ^m f {zg \]
e ]\ aY\ g j& ]e n aklY \g ]klYZ ] d] [ae ] f lg \ ] ^g je Yk \ ] af l] jdg [ m { z g \ aj]lY
\ g k f \ ag k [g e gk h g \ ] j]k dg [Y ak ] [ge G F ? k f Y[ ag f Y ak ] af l] jf Y [ ag
f Yak& Yk h j]^] j~f [aYk l]e wla[Yk \ ] G dan ]ajY h ]j\ ]e Y d_ g \ ] km Y j] d]n y f [ aY (
9 [ j] k[ ] f l] 'k] Y akkg g ^Ylg \ ] i m ] g k f \ ag k Ye Y r f a[ g k h j][ akYe [Y\Y
n ] r e ]f g k \ g k Yf ljg h dg _ g k [g e g e ]\ aY\ g j]k h g dla[ g k& Yg h Ykkg i m ]&
fg [Ykg \ g F g j\ ] kl] & ]kk]k kzg e Yak im ] Z ]e 'n af \ g k& h g ak km Y h j]k]f {Y
fg _ jm h g af \ _ ] f Y k]jn ] \ ] ] n a\ ] f [ aY h Z da[Y \Y j] an af \ a[ Y \ Y af \ aYf a\ Y\ ]
\ g _ jm h g (
+30 Aa <M 9J <G N d N A a d J G K <d' ;9 KLJ G

k]m [gf[]alg \] l]jjalgjaYdarY{zg ]phjae ] Y a\|aY \] im] Y af[gj


hgjY{zg \] me Y kg[a]\Y\] af\_]fY h]dg = klY\g fY[agfYd ]fngd
n] me Y hYkkY_]e \g h Yj]fl]k[g Yg l]jjal jag [ge g hjaf[hag
\] [gfklalma{zg kg[aYd& gm& h]dg e ]fgk& Y afklYmjY{zg \] me Y
fgnYj]dY{zg\Y kg[a]\Y\][ge g l]jjaljag %dg[*[al&* 9 l]jjalgja'
YdarY{zghgjaf[gjhgjY{zgYme=klY\g&]d]e ]ke g l]jjalgjaYde ]fl]
gj_YfarY\g& hjg\mrme Y e g\a^a[Y{zg fgim] hg\]jYe gk [`Ye Yj
\] fYlmj]rYdlaeY \Y kg[a]\Y\] af\_]fY4 me hjg[]kkg \] j]gj
_YfarY{zg kg[aYd $h( //% im] ae hda[Y& ]flj] gmljYk [gakYk& me Y
]lfa^a[Y{zg \Ykg[a]\Y\]&aklg|&g]klYZ]d][ae ]flg\]me Ya\]f
la\Y\]|lfa[Y\a^]j]f[aY\gjY]me Yj]]dYZgjY{zg\Y[mdlmjY]\Y
j]dY{zg [ge g hYkkY\g (
9 j]kkmjj]a{zg \Y hgdYja\Y\] hYj]fl]k[g)l]jjaljag hgj G da
n]ajY e] hYj][] ja[Y ]e ae hda[Y{]k& \a_Ye gk& kae Zda[Yk( ;ge
]^]alg& g Ymlgj ]k[gd`]m l]gja[Ye ]fl] g hdg \g l]jjaljag& ]f
imYflgY]lfgdg_aY[dwkka[Y \g E mk]mF Y[agf Ydl]ek]\aklaf_ma
\g ]pYlYe ]fl] hgj kmYk [gfljaZma{]k Y me Y l]gjaY \g hYj]fl]k
[g( Akkg hYj][] [gjj]kh g f \]j xk hj]^]j~f[aYk e Yak hjg^mf\Yk \Yk
j]kh][lanYk n]jl]fl]k4 Y hjae ]ajY ^a[gm [ge Y [analYk fY[agfYd& Y
k]_mf\Y [ge Y kg[a]lYk fYlanY( = afl]j]kkYfl] Yaf\Y im]& ]e k]m
e g \ ]dg \] l]jjalg jaYdarY{Yg & G dan]ajY nw YljaZ maj Yg hjg[]kkg \]
l]jjalgjaYdarY{zg ]Yg f]pgl]jjalgjaYdge ]ke g[Yjwl]jkg[ag_]f|la[g
im] gk hjg[]kkgk\]YhYj]flYe]flg ] Y j]dY{zg \] hYj]fl]k[g \]k]e
h]f`Ye fYk Yfwdak]k \Y n]jl]fl] [dwkka[Y( 9 kkae & \ar g Ymlgj
kgZj] gk _jmhgk |lfa[gk fgj\]klafgk& Y j]dY{zg ]flj] Y h]kkgY ]
g _jmh g |lfa[g k]jaY e ]\aY\Y h]dg l]jjaljag $h( 0/%& Yg hYkkg
im] Y j]dY{zg ]flj] Y h]kkgY ] gk [gd]langk ]e im] ]dY k] af[dma
kzg& fg [Ykg \g gmljg e g\]dg& e ]\aY\Yk h]dg hYj]fl]k[g( FY
n]j\Y\]& Y ]lfgdg_aYYe Yrfa[Yn]e e gkljYf\g [ge g e malYk \Yk
^gje Y{]kkg[aYak\Yim]dYj]_azg[gfn]jl]e [gflafmYe ]fl]gl]j
jal jag $Y [g'j]ka\~f[aY% ]e hYj]fl]k[g&Yg \]^afaj]e gk j]ka\]f
l]k\] me e ]ke g_jmh g dg[Yd [ge g hYj]fl]k $N an]ajgk\]; Ykljg
+33-Y%( Fg [Ykg \g e g\]dg im] G dan]ajY h Yj][] ]klYj [gf[]Z]f
A L F G D G ; A 9 : J 9 K A D = A J 9
+31

\g hYjY gk f\agk \g F gj\]kl]& | g hYj]fl]k[g im] k] [gfn]jl]
]e l]jjaljag( = [ge g k] f]kkY kalmY{zg g [gf[]alg \] eaklmjY
[gjh gjY d) gk f\agk e aklmjY\gk' f][]kkalYkk]\] me Y[g fljYh Yjla
\Y fYhmj]rYl]jjalgjaYd) gk l]jjaljagk af\_]fYk\aklaflgk j]anaf\a
[Y\gkh]dgkf\agk( ; ge hYj]'k] lYe Z|e ]kkY[gf[]h{zg \YkalmY
{zg fgj\]klafY& ]e im] Y ` akljaY | g l]jjaljag& [ge Y nakzg \gk
f\agk e aklm jY\ g k ]klm\Y\gk hgj ? go $+33+%& hYjY im]e Y
=geffa\Y\H YlanY$Y[gd]lana\Y\]af\_]fYj][gf`][a\Ybmja\a[Ye ]fl]
h]dg=klY\gh]jmYfg% ] Yk l]jjYk im] d`] [YZ]e kzg Yh]fYk kmhgj
l]k hYjY Y hjg\m{zg ] g ]p]j[[ag \g hYj]fl]k[g& ] h YlY im]e 
`aklgjqakcafk`ah2/( HYj][] `Yn]j&]flj]lYflg&me \ak[mjkg]me Y
hjwla[Y \g hYj]fl]k[g fYk [ge mfa\Y\]k fgj\]klafYk $h( 0+%& eYk
af^]dare ]fl] ^a[Yegk kYZ]f\g e malg hgm[g kgZj] akkg& hgjim] fY
nakzg \] G dan]ajY g l]jjaljag ]f_dgZY g hYj]fl]k[g Y hgflg \]
][dahkw'dg(
G [gf[]alg \] l]jjalgjaYdarY{zg& \ar gYmlgj& | me Y ]pl]fkzg
\Yk a\|aYk \] : Yjl` kgZj] Y a\]fla\Y\] |lfa[Y [ge g hjg[]kkg
hgdla[g4 Y^YklYf\g'k] \Yk hgklmjYk [mdlmjYaaklYk& :Yjl` \]^afaY
me _jmhg |lfa[g [ge g me lahg gj_YfarY[agfYd& gf\] me Ykg[a]
\Y\] k] mladarYnY \]\a^]j]f{Yk [ m dlm j Y ak ((( $h( //%( = kkY h Yjw^jY
k] ^]alY hgj I dan]ajY k m _ ] j ] me Y j]a^a[Y{zg gm e ]ke g h]jkgfa^a
[Y{zg\Y kg[a]\Y\]( [mjagkY[gfljYhYjla\Y\Yim]d]Y^YklYe ]flg^j]fl]
xk hgklmjYk[mdlmjYaaklYk im] n]jaYe [Y\Y [mdlmjY [ge g me akgdY
\ g ( 9 hYjl] akkg& Y l]gjaY [c ]lfa[a\Y\] \] : Yjl` | Z]e hYj][a\Y
[ge Y fg{zg d|na'kljYmkkaYfY\Y [mdlmjY[ge g[gfbmflg \] Y^Yk
lYe ]flgk ka_fa^a[Ylangk [g fl]plmYde ]fl] \]^afa\gk& ^gjl]e ]fl]
[jala[Y\YhgjG dan]ajY]e k]mYjla_g( F g [Ykg \Y ]lfa[a\Y\]& fYlm
jYde ]fl]& im]e ka_fa^a[Y gk Y^YklYe ]flgk kzg gk Y_]fl]k& fzg g
Yf YdaklY& ] ]kkY ka_f a^a[Y{zg | me Ylg h g dla[g $h( //%( E Yk

2/( = [m jag kg im ] G dan]ajY& f ]kl] Yjla_ g ]e im ] ]dYZ g jY lzg \ ]lYd` Y\ Ye ]f l] Y
f g{zg \] f\agk e aklm jY\ g k & f zg l]f `Y Y[` Y\ g f ][]kkwjag ^Y1(]j f ]f ` m e Y
j]^]j~f [aY Yg danjg\ [ ? go&i m ] ljYlY \] me h g n g i m ]k] \ ]^af ]]p YlYe ]f l]
f ]kk]k l]je gk(
+32 C < M 9 J < G N d N @ A J G K <d a ; 9 K L J G

[ge glzgZ]e e gkljgm; Yjf]ajg\Y ; mf`Y $+313%&Y]lfa[a\Y\]|


me Y ljYfk^gje Y{zg ]kh][^a[Y \Y d_a[Y lgl~e a[Y YfYdakY\Y hgj
D|na'KljYmkk4]dY|YnYjaYfl]hgdala[Ye ]fl]e g\]jfY\ggl]eakeg&
h]jl]f[]f\g x ]kljmlmjY lgl]e & [YklY \ak[mla\Y ]e , h]fkYe]flg
k]dnY_]e* $G im]\aklaf _m ajaYY ]lfa[a\Y\]\g lgl]e ake g& ]f lj]lYf
lg&|g k]j e g\]jfY& fzg g k]jhgdla[Y& hgak g lgl]e ake g | ]e ka
e ]ke g me \akhgkalang hgdla[g( G m& k] imak]je gk mkYj Y h g dYja
\Y\] ]ngdm[agfaklY j]nana\Y hgjG dan]ajY&g lgl]e ake g ]klwh YjYg
emf\g \g hYj]fl]k[g [ge g Y ]lfa[a\Y\] hYjY g mfan]jkg \g
l]jjaljag (%
Me[ge ]flwjag_]jYd kgZj]Y hg dla[Y]ghgdla[g(9 ]k[g
dY\]G dan]ajY mladarYdaZ]jYde ]fl]Yk^gje YkkmZklYflanYk&Y\b]lanYk
] Y\n]jZaYak \]kkYk hYdYnjYk ]e kmYk afl]jhj]lY{]k& a\]fla^a[Yf
\g'k]& Yd|e \akkg& [ge g im] [`Ye Y \] Yf ljgh g dg_aYh g dla[Y( 9
[mdlmjY&Ydawk&hYj][]kl]jka\gj]Y\e ala\Yfg[]fwjag[gflYlmYdaklY
hgjim] ]dY ^ga h gdalarY\Y& aklg |& hgjim] ]dY h\] k]j j]\]^afa\Y
[ge g Y [gflafmY{zg \Y hgdla[Y hgj gmljgk e ]agk& _jY{Yk Yg mkg
]^]lanYe ]fl]hgdla[g\Y\aklaflana\Y\[ [mdlmjYd hgjhYjl]\gk_ jm
hgk fgj\]klafgk $g im] ]phda[Y Y YdlY YljYlana\Y\] \gk f\agk \g
F gj\]kl]hYjY ]kkY ]k[gdY%( =e dm_Yj& hgjlYflg& \]h jY hgdla[Y
fY[mdlmjY&gk f]g[gflYlmYdaklYk h]e Y[mdlmjYfYhgdla[Y( E gna
e ]flg YhYj]fl]e ]fl] afl]j]kkYfl]5 eYk k YhYj]fl]e ]fl](
G j][mjkg afnYjawn]d Yg h gdla[g ^mf[agfY [ge g g af kljm
e ]flg\]j]YdarY{zg \Yim]d]ljYZYd`g[jla[gim]gk[gflYlmYdaklYk
]klae Ye e Yak im] lm\g4 Y \]kfYlmjYdarY{zg \Yk [Yl]_gjaYk Yf ljg
hgd_a[Yk ] \gk ^]fe ]fgk kg[aYak( LjYZYd`g e ]jaljag k] ]d]
[ge ]{Ykk] hgj k] Yhda[YjxhjhjaY fg{zg \] h g dla[Y( ; ge ]^]a
lg& | \a^[ad \]kf YlmjYdarYj g im] im]j im] k]bY Y h Yjlaj \] me Y
[gf[]h{zgnagd]flYe ]fl]fYlmjYdarY\Y\gh gdla[g&im]gn~[ge g
me Y]kh|[a] \] |l]j \g e mf\g kg[aYd& kmZklyf[aY e kla[Y Y e ]\a
Yj mfan]jkYde ]fl] Yk Y{]k `me YfYk( F Y\Y e Yak [YjY[l]jkla[g \]
[]jlgkae hYkk]k\YYf ljghgdg_aY[gfl]e hgjyf]Yim] ]kk] hjg[]k
kg [gf[]almYa \] ]kk]f[aYdaqY{zg\Yhgdla[Y & ]phj]kkzg& hgjn]r]k& \]
d a L F G A ( G ? A 9 A dJ 9 K dd( C A J 9 +33

me fYlmjYdake g kme wjag $fY n]j\Y\]& me Y l]gjaY \Y fYlmj]rY


`me YfY% im] kmZk[j]n] hjaf[hagk _jYf\agkgk ] nY_gk [ge g g
[Yjwl]j []fljYd \g [gf^dalg hYjY g ]fl]f\ae ]flg \gk ^Ylgk kg
[aYak $G dan]ajY >& +3224 d d % 20( Gk hYjla\wjagk \]kk] hgdala[ake g
_]f]jYdarY\g hj]l]f\]e ]klYj \]kfYlmjYdarYf\g Y kg[a]\Y\]& eYk
Yh]fYk hYjY e ]d`gj j]fYlmjYdarw'dY fg ]d]e ]flg mfan]jkYd \g hg
dla[ g $lYdn ]r fY adm kz g \] im] ]d] k]bY f Y lm jY de ] f l] 
\]kfYlmjYdarY\g%& im] hYkkY ]flzg Y ^mf[agfYj [ge g k]_mf\YfYlm
j]rY( aklg |& [ge g g ]imanYd]fl] fYlmjYdarY\g \Y [mdlmjY& fgk
l]je gk \g ljY\a[agfYd \mYdake g fYlmj]rY)[mdlmjY( =kkY Yfljghg'
dg_aY hgdla[Y& [ge kmY j]lja[Y hj|'^YZja[Y\Y \g [g f ^dalg & \Yk
]kljYl|_aYk ] \gk j][mjkgk | Z]e \a^]j]fl] \] me Y n]j\Y\]ajY
Yfljghgdg_aY \Y h g dla[Y $? gd\e Yf " H Yde ]ajY& +330%& im] k
[ge ]{YimYf\g k]h]j_mflY gim]hg\]k]j me Y \ae ]fkzg \g h g d
la[g]e kg[a]\Y\]k \a^]j]fl]k\Y fgkkY(Hgak fzg | hgkkn]d hjY
[mdlmjY fY hgdla[Y k]e h j g hgdla[g fY [mdlmjY21( =& ]fimYflg
Yd_mfk Yaf\Y k] Y^YfYe ]e \]kfYlmjYdarYj Y kg[a]\Y\] $ljYZYd`g

20( = kl] h jaf [h ag l]e me nYdg j ` ]m jkla[g lzg h ]im ]f g i m Yf lg g \]k]m ` ah g


l|la[g [g f ljwjag [g f k]f km YdaklY ] ] i m adaZ jaklY (
21( >Yd]a fg \ mYdake g f Ylm j]rY) [m dlm jY im ] [g f laf m Y Y g ja] f lY jg \ ]ka\ ]jYlg \Y
\ ]kf Ylm jYdarY{zg ( E Yk `w& | [dYjg& g kim ] mf a^a[Ye & [g e g Z gf k e Yl]jaYdak
lY k& Y \a[g lg e aY ]f lj] g e mf \g ^ka[g \Y ]f ]j_aY ] g e mf \g h g dla[g \g
af l]j]kk] fgkl]je g k\]m e Yl]je g \ af ye a[Ymf an]jkYd \Y ]klYkk]W(]kk]l]e Y'
[` Yn] \Y [g ke g dg _aY g [a\ ]f lYd [ge h jg ^mf \Yk jYr]k j]da_ag kYk $KY`dafk&
+330%( E ]ke g ]f lj] gk \ mYdaklYk& ]f [g f ljYe 'k] kaf Yak \ ]kkY \ ]h ]f \ ~f [aY
^j]f l] x e ]lY^ka[Y f Ylm jYdaklY \Y ]k[Ykk]r( F zg Y\ aYf lY e m alg \ g m jY j Y
h dm dY Yd] _ Yf \ g i m ] g k j] [m jkg k ]k[Ykkg k& g Z b]lg ] [YmkY \ Yi m ]d] [g f ^dalg 
\ ]af l]j]kk]khgklmdY\g [ge gh jaf[hag] ^ae \Yna\Ykg [aYd&fzgkzg\]^afn]ak
m f an ]jkYde ]f l]& e Yk kae j][mjkg k kg [aYde ]f l] n Ydg jarY\ g k $G dan]ajY >&
+3224 ++%( L m \g im ] k] [g f k] _ m ] [ge akkg | h jg \ m raj m e e g f kljg [g f []a
lmYa im ] h g \ ]jYe g k Z YlarYj [ge g fge ] \] m ladalYjake g kae Z da[ g ( E Yk&
[g e g g k ^m f \ Ye ]f lg k h jg h jaYe ]f l] kae Z da[g k \ Y nYdg jarY{zg kg[aYd \]
lYak j] [m jkg k fzg h g \ ]e k]j ]p Ye af Y\ g k ' kgZ h ]f Y& k]bY \] lYmlgdg_aY&
k]bY %`gjj]k[g j]^]j]fk& \] [m dlm jY ke g ]p h d[alg ' & km Y [g e h g ka{zg najY me Y
]kh |[ a] \ ] [YapY'h j]lY $g YjZ aljwjag [m dlm jYd%& h ]je alaf \ g Ykkae g j]lg jf g 
[ dYf \ ]klaf g \ ] m e m ladalYjake g k]e Y\b]langk(
,** d a < M 9 J < G N d N C A J G K <dn ; 9 K L J G

\] Kka^g& hgak fYlmjYdarYj'k] | hj][akYe ]fl] Y ^mf{zg \Y kg[a]\Y


\]%& gk ]lfdg_gk [dwkka[g k ] gmljgk Yfljghdg_gk bw hYkkYjYe 
Yg h jg _jYe Ye Yak afl]j]kkYfl]im] |g\] \]kfYlmjYdarYjYfYlmj]rY(
\]ke gflYf\g Yk ]kk~f[aYk& ^ka[Yk gm hgdla[Yk& [ge im] k] l]f
lYe j]\mraj gk e mf\gk af\_]fYk xk [Yl]_gjaYk \Y jYrzg g[a\]f
lYd( 9 fYlmjYdarY{zg \Yhgdla[Y hjYla[Y\Y h]dg f]g[gflYlmYdake g& Y
Yfljghgdg_aY [gfljYh]& hgjlYflg&me Yhgdala"Y{zg\YfYlmj]rY & im]
h jgZd]e YlarY Y \aklaf{zg hgdla[Y& fYlmjYde ]fl] ]flj] `me Y
fgk ] fzg'`me Yfgk& [mdlmjY ] fYlmj]rY& kg[a]\Y\] ] Ye Za]fl]
$DYlgmj& +33+& +3325 L( Dae Y& +3305 N an]ajgk \] ;Ykljg& +330Z%(
>ae \g [ge ]flwjag(
GYhgjl]]kh][^a[g\g [gf[]alg\]l]jjalgjaYdarY{zg]e j]dY
{zg xk hjghgklYk \] : Yjl`& \arG dan]ajY& k]jaY Y a\|aY \] im] Y
]lfa^a[Y{zg \gk _jm hg k l]jjalgjaYdarY\gk& ] Y hjhjaY fg{zg \]
_jm h g |lfa[g& \]h]f\]\g hjg[]kkg \] l]jjalgjaYdarY{zg4| g =klY'
\g'fY{zg im] ]lfa^a[Y& Yg l[jjalgjaYdarYj( 9 `ahl]k] k]jaY e malg
afl]j]kkYfl]&k]d]nwkk]e gk Y[gakYhgj[Ye af`gkgmljgk]e im]Y
d]nY G dan]ajY( =e kmYk e zgk& Y l]jjalgjaYdarY{zg ]lfa^d[Yf l] k]
ljYfk^gje Y ]e n]j\Y\]( fY Y[]h{zg `]_]daYfY \Y hYdYnjY& \gk hg
ngkaf\_]fYk&[ge gbwY[gfl][aY[ge gkYfl]hYkkY\gk\]kk][gf
[]alg4 Y kalmY{zg [gdgfaYd& Y af\aYfa\Y\]( 9 fg{zg \] l]jjalg jaYda
rY{zg l]e Y e ]ke Y ^mf{zg `]mjkla[Y im] Y \] kalmY{zg [gdgfaYd
S(((U \Y imYd \]k[]f\] ] | [Ym\YlwjaY]e l]je gk l]ja[gk $h( /0%(
= dY | kgZj]lm\g [Ym\YlwjaY \g [gf[]alg \] af\aYfa\Y\]& hjghgklg
h]dg hjhjag Ymlg j ]e k]m ]klm\g kgZj] gk L a[m fY %a\*( +322%22(
< ] ^Ylg& ]dY | kmY jY\a[YdarY{zg4 fg [Ykg la[mfY& Yaf\Y `YnaY me
YjZaljwjag [mdlmjYd Yfl]jagj $`aklja[Y ] dg_a[Ye ]fl]% Yg hjg[]kkg
\] af\aYfarY{zg& ] Yaf\Y k] ^YdYnY ]e afklalma{]k fYlanYk im]
k]jaYe af^adljY\Yk]lge Y\Ykh]dYkafklalma{]k[gdgfaYak( F g[Ykg
fgj\]klafg& lYd [ge g naklg hgj G dan]ajY& lm\g|hgkl]jagj Yg h jg []k

22( = kl] [g f []alg& h g j kmY n]r& | \ ]k[]f \ ]f l] \ aj]lg \g [g f []alg \ Yj[aYf g \]
f \ ag _ ] f | ja[ g (
d a L F G d & G ? A 9 MJ9 K AA 9 ,*+

kg \] l]jjalgjaYdarY{zg( Gk f\agk YlmYak \g F gj\]kl] kzg [jaY\gk
h]dg = klY\g ]pfa`adg & naklg im] g ^gjYe Yh Yjlaj \] me kmZkljYlg
kg[ag[mdlmjYd YfaimadY\g h]dY kg[a]\Y\] afnYkgjY4 Yk afklalma{]k
fYlanYk kzg afklalm\Yk h]dYk afklalma{]k [gdgfaYak& aklg |& ]dYkkzg
afklalma{]k [gdgfaYak* 9 [analYk hjg\mram Y kg[a]lYk* G hjg[]kkg \]
l]jjalgjaYdarY{zg |

g e g n ae ] f lg h ] dg i m Yd m e g Z b] lg h g dla[ g 'Y \ e af ak ljY lan g n ] e Y k]


ljY f k ^g je Y j [e m e Y [ g d] lan a\ Y \ ] g j _ Y f ar Y \ Y & ^g je m dY f \ g m e Y a\ ] f la\ Y \ ] 
h j h jaY & af k lalm af \ g e ] [ Y f ak e g k \ ] lg e Y \ Y \ ] \ ] [ ak z g ] \ ] j] h j] k] f lY { z g &
] j] ] k ljm lm j Y f \ g km Y k ^g je Y k [ m dlm jY ak $af [ dm k an ] Yk i m ] g j ] dY [ ag f Y e [g e 
g e ] ag Y e Z a] f l] ] [g e g m f an ] jk g j] da_ ag k g %( = Y n g dlg Y j] ] f [ g f ljY j 
: Y jl` & e Y k k ] e j] kljaf _ aj'e ] x \ ae ] f k z g a\ ] f lalw jaY & n ] f \ g Y \ ak laf { z g ] Y
af \ an a\ m Y dar Y { z g [ g e g n ] lg j ] k \ ] g j _ Y f ar Y { z g kg [ aY d $)N)(& + 3 3 2 4 /0%(

G \ak[mjkg | hjg^mf\Ye ]fl] Ye Z_mg( Me gZb]lghgdla[g)


Y\eafakljYlang n]e Y k] ljYfk^gjeYj ]e meY [gd]lana\Y\] gj_YfarY\Y*
Aklg [& Y [jaYlmjY hYj][] \glY\Y \] []jlY Ymlgfge aY ^j]fl] Yg
[jaY\gj( E Yk& Yg e ]ke g l]e hg& Y^aje Y'k] im] g hjg[]kkg \]
l]jjalgjaYdarY{zg

ljg m p ] [ g f k a_ g Y ae h g k a{ z g Y g k f \ ag k \ ] af k lalm a{ ] k [ [ j ] f { Y k 
[ Y j Y l] j k la[ Y k \ ] me e g \ g \ ] n a\ Y h j h jag Y g k f \ ag k i m ] ` Y Z alY e Y k j ] k] j
n Y k af \ _ ] f Y k ] kzg g Z b] lg & [g e e Y ag j _ j Y m \ ] [ g e h m dk z g & \ ] ] p ] j[ [ ag 
h Y l] j f Y dak lY \ Y lm l] dY $^Y lg af \ ] h ] f \ ] f l] \ ] km Y \ an ] jk a\ Y \ ] [ m dlm j Y d%( < ] f
lj] g k [ g e h g f ] f l] k h jaf [ ah Y ak \ ] kkY af\aYfa\[l\] s(((s [ Y Z ] \ ] k lY [ Y j Y ] k lj m
lm jY h g dla[ Y ] g k jalm Y ak \ a^] j] f [ aY \ g j] k $h( /3%(

G m k]bY& g gZb]lg hgdla[g'Y\e afakljYlang fY n]j\Y\] fzgk]


ljYf k^gje Y]e [gd]lana\Y\]g j_YfarY\Y]d] [ Y gj_YfarY{zg \]kkY
[ge mfa\Y\]gj_YfarY\Y5 ]d] hjgn~Yk af klalma{ ]k ] Yk j]hj]k]f
lY{ ]k $Yk [j]f{Yk% \Y [ge mfa\Y\]( G YjZaljwjag [mdlmjYd k]
lgjfY dal]jYde ]fl] YjZaljwjag( = k] : Yjl` Yaf\Y k] j]kljaf_abYU x
\ae ]fkzg a\]f lalwjaY \gk_jm hg k |lfa[gk& G dan]ajY nYa n]jY l]jja
lgjaYdarY{zg ]lfa^a[Yf l] [ge g ^]fe ]fg lglYd& [ge g h gl~f[aY
kg[ag_]f|la[Y( 9 [gf\a{zg \]_jmh g |lfa[g | Yfl]jagj x \] _jmhg
,*, ; 5 E 2 B 5 ? F :F ; : B ? C 5 : l 4 2 C D B ?

kg[aYd5 g _jmh g |lfa[g hjg\mrajw Y kg[a]\Y\]& hgjim] g = klY\g


hjg\mram g_jmh g |lfa[g( =e gmljYk hYdYnjYk4 g = klY\g fY[agfYd
[jagm Y kg[a]\Y\] af\_]fY( Gk hgngkgja_afwjagkkzghgngk gja_a
fY\gk( Ija_afvjag( kgl ak lY\g*
E Yk&[ge akkg& g \ak[mjkg [gflYlmYdaklY k] n~ \aYfl]\g h jg
Zd]e Y \] d]_alae Yj Yk [mdlmjYk af\_]fYk fgj\]klafYk h]jYfl] Y
Yfljghgdg_aY& naklg im] ]d] kmkh]alY im] ]klY kmkh]al] im] lYak
[mdlmjYk fzg k]bYe Yml~fla[Yk( G im] Y[gfl][]m8 N]bYegk( Gk
f\agk \g F gj\]kl] ]klzg mkYf\g kmY \aklaflana\Y\] [mdlmjYd hYjY
Y ^ aje Y j kmY \ ak laf lan a\ Y \ ] [ m dlm jY d( E Yk [g e g g ] lf dg _ g 
[gflYlmYdaklY n~ Y \aklaflana\Y\] [mdlmjYd $im] gk f\agk mkYe %
[g e g ] p h j] kkz g ` ak l ja[ Y \g = klY\ g l] jjalg jaY dar Y \ g j & Y
\aklaflana\Y\] [mdlmjYd $im] gk f\agk Y^aje Ye % hj][akY k]j d]_ala
e Y\Y \]Yd_me YgmljY ^gje Y(K]|im]`wYd_me YgmljY ^gje Y( G
e Yd']klYj [gf[]almYa k]fla\g Yima h]dgk [gflYlmYdaklYk hYj][] \]
janYj\Y ljY\a[agfYd [gf^mkzg ]flj]_~f]k] ]ka_fa^a[Y{zg $gm ^mf
{zg% \] me Y ^gje Ygm ^]fe ]fg kg[aYd( <g ^Ylg \] im] Yk afkla
lma{]k kg[ag[mdlmjYak af\_]fYk k] gja_afYjYe `aklgja[Ye ]fl] \]
me hjg[]kkg \] l]jjalgjaYdarY{zg ]klYlYd fzg k] k]_m] im] kmY
^mf{zg hj]k]fl] k]bY Y \] ]phjaeaj ]kk] hjg[]kkg& gm im] kmY
ka_fa^a[Y{zg af\_]fY l]f`Y imYdim]j [gakY Y n]j [ge ]d]( = ]pYlY
e ]fl] akkg im] g hjg[]kkg ae hjghjaYe ]fl] [`Ye Y\g $hgak k]
ljYlY \] me \]naj& fzg \] me Y_~f]k]% \] ]lfg_~f]k] fgj\]klafY
] klw e g kljYf \ g & [gfljY Yk af l] jh j] lY { ] k \g h jg [ ] kkg \]
af\aYfarY{zg [YjY[l]jkla[Yk \Y \gmljafY [gflYlmYdaklY( Afl]jhj]
lY{]k im] ]dY Y_gjY k] n~ ^gj{Y\Y Y e g\a^a[Yj eYk \Yk imYak
fzg [gfk]_m] YZ jaje zgafl]ajYe ]fl](
9k [mdlmjYk af\_]fYk \Y 9 e YrfaY& [ge g nae gk Yfl]jagj
e ]fl]& `YnaYe ka\g j]\mra\Yk hgj G dan]ajY Yg j]_ae ] \g Yh]kYj
\ ]5Yk[mdlmjYkaf\_]fYk \gF gj\]kl]nzg[gflafmYje g\YdarY\Yk
h]dY j]lja[Y \g Yh]kYj( K im] Y_gjY nYa k]j hj][akg afn]jl]j g
Yj_me ]flg( K] gk f\agk \Y 9 e YrfaY ]jYe j]\mra\gk Y me Y
[ge me af\aYfa\Y\] [gdgfaYd Yh]kYj\]kmY \an]jka\Y\] [mdlmjYd $gm
d a L F G A ( G ? d 9 d a J 9 K A d( A M J 9 ,*-

Y \an]jkYk af\aYfa\Y\]k [gdgfaYak Yh]kYj\] kmY mfa\Y\] [mdlmjYd%&


fg [Ykg fgj\]klafg k]jw f][]kkwjag e gkljYj& Yg [gfljwjag& im]
]klYe gk \aYfl] \] [mdlmjYk d]_lae Yk gm Yml~fla[Yk& Yh]kYj \]
]dYk l]j]e ka\g [gfklalm\Yk hgj \a^]j]fl]k ^dmpgk ] ljY\a{]k
[mdlmjYak& Yh]kYj\] fzg k]j]e \aklaflanYe ]fl] \aklaflYk' hgak hYj
lad`Y\Yk hgj _jm h g k af\_]fYk \a^]j]fl]k & ] Yh]kYj\] l]j]e Y
^mf{zghjae YjaYe ]fl]\aY[jla[Y\]Y^aje Y{zg \]me Yaf\aYfa\Y\]
ae hgklYh]dg= klY\g $hh( /30*%(9 kkae &Y\n]jl]'k]gd]algj4hYjY
im] k]bYe d]_lae gk [ge hgf]fl]k SYgk gd`gk \] im]e 8U \] kmY
[mdlmjYYlmYd& fzg|hj][akg im] lYak [gklme ]k ][j]f{Ykk]bYe s(((U
ljY{gk ]p[dmkangk \Yim]dY kg[a]\Y\] $h( /3%( = k] Y ~f^Yk] fg
[ Ykg \gk f \ ag k \Y 9 e Yr f aY ]jY kg Z j] gk h jg [ ] kkg k
`ge g_]f]arY\gj]k& Y_gjY nYa k]j hj][akg \ar]j im] g hjg[]kkg
\] l]jjalgjaYdarY{zg fzg \]n] bYe Yak k]j ]fl]f\a\g kae hd]ke ]fl]
[ge g \] e zg fa[Y& \aja_a\g ]pl]jfYe ]fl] ] `ge g_]f[arY\gj(((
$dg[( [al&* ;ge ]^]alg& ]e meY kalmY{zg \] e aklmjY fY imYd g
n ]lg j h g dla[g af \ _]f Y ]klw g ja]f lY\ g ]pYlYe ]f l] h YjY me Y
\ ]ke aklmjY& | hj][akg Yg e ]ke g l]e hg Y^ajeYjY`geg_]f]arY{zg(
af\akh]fkwn]d x ][gfge aY l]ja[Y \g [gflYlmYdake g $Y l]jjalgjaYda
rY{zg ae h] me Y kalmY{zg \] af\aYfa\Y\] im] | af\]h]f\]fl]
\Y \an]jka\Y\] [mdlmjYd Sh( /3U%& ] f]_v)dY& hgjim] gk hjhjagk
f\agk ]klzg Y ^Yr~'g(
9 kkae & h g j ]p]e h dg $hh( 0 * '0 + %& Yhj]f\]e gk im] gk
P mcmjm ] P m c m jm 'C Yjaja S(((U ^Yr]e Y \aklaf {zg ]f lj] gk f\agk
h m jg k $\] ^Ye daYk Yf la_Yk ] j][g f`][a\Yk [ge g af\ _]f Yk% ] gk
Z jYaY\ g k $hjg\mlgk \]af l]j[YkYe ]f lg [ge Z jYf [g kU(((U% ( Af l]
j]kkYfl] n]j gk f\agk e aklmjY\g k \g F g j\]kl] mkYf\g Yim]dY
[Yl]_g jaY lzg \ ]l]klY\ Y h ]dg k [gflYlmYdaklYk f\ag k h m jg k&
]kkY [gakY ]e im] k gk ]lf dg _g k [dwkka[gk Y[j]\ alYe  ] im]
]d]k ^Y{Ye Y \aklaf {zg ]flj] h m jg k ] e aklm jY\ g k& aklg |& Y
]pYlY \aklaf{zg im] G dan]ajY h j]l]f \] \ ]k^Yr]j [ge k]m ]dg_ag
\Y e aklmjY( Akkg e ] h Yj][]j]km e ajg hYjY\gpg []f ljYd \Y l]gjaY
[g flYlmYdaklY4gkhgngkim]]dY]k[gd` ]m[ge g gZb]lgh]j^]alg $[jaY
,*. @< M 9 J < G N E M J G K g a 5 ; 9 K L J G

\gk h]dg = klY\g& ]lfa^a[Y\ g k& l]jjalg jaYdarY\ g k& n ]jf Y[m darY\ g k&
f zg ']pg larwn]ak ]l[(% kzg gk h jaf [ah Yak af l]j]kkY\ g k fg \ak[mjkg
im] ]dY j]b]alY4 g \ak[mjkg \Y [mdlmjY hm jY ] k]e e aklm jY23( +TYa
k]jhj][akg]flzgfzgY[j]\alYjfgkf\agk*
9 kgdm{zg hYjY]kk] hjgZd]e Y af[e g\g | Y ljYfk^gje Y{zg
\Y [mdlmjY ]e e ]lw^gjY ' ]e e ]lw^gjY hgdla[Y( Aklg |& nYa k]j
f][]kkwjag Y\g lYj me Y YZgj\Y_]e kae Zg daklY \Y [mdlmjY& hYjY
mkYje gk g ng[YZmdwjag \Y Yfljghgdg_aY \Y j]da_azg $Kcgjmhkd\&
+310%( Gk hYjla\wjagk \Y YZgj\Y_]e kae ZgdaklY kmkl]flYe im] Yk
[j]f {Ykj]da_agkYk\gk #h jae alangkfzg hg\]e k]j lge Y\Ykdal]jYd
e ]fl] $hgak& f]kk] [Ykg& k]jaYe YZkmj\Yk%& eYk \]n]e k]j afl]j
hj]lY\Yk [gjfg ka_fa^a[Yf\g n]j\Y\]ajYe]fl]gmljY [gakY4 Y kg[a]\Y
\]&gmYd_g\g_~f]jg $ghgdla[g&hgj]p]e hdg%(Gk[gflYlmYdaklYk
_]f]jYdarYe &hgjYkkae \ar]j&]kkYl]k] hYjYlg\Y Y [mdlmjY( N aklg
l]j]e k] hjgaZa\g \] afl]jh j]lYj Yk [mdlmjYk af\_]fYk [ge g [md
lmjYk af\_]fYk bw im] ]dYk fzg kzg fY n]j\Y\] [mdlmjYk g ja_a
fwjaYk& ] k] lge Y\Yk dal]jYde ]fl] k hg\]jaYe j]^d]laj g jgklg \g
= klY\g im] Yk [jagm & afl]jhj]lYe 'fYk [ge g ka_fa^a[Yf\g j]Yd
e]fl] g mljY [gakY4 Y ngflY\] \] gZl]j l]jjYk& Ykkakl~f[aY ] a\ ]fla
\Y\] bmj\a[Y( 9k [mdlmjYk af\_]fYk fgj\]klafYk kzg Ym l~f la[Yk&
h]fkYe & [ge jYrzg& gk [gflYlmYdaklYk ' e Yk& h]fkYe lYe Z|e 
]d]k& ]dYk fzg kzg Yml~fla[Yk h]dYk jYr]k im] gk f\agk h]fkYe (
= dYk g kzg hgjim] ]dYk ka_fa^a[Ye gk f\agk& fzg hgjim] gk f\agk
ka_fa^a[Ye[ge]dYk* G m& ]e gmljYk hYdYnjYk4 gk [gflYlmYdaklYk h]f
kYe im] gk f\agk& [ge kmYk [mdlmjYk& ]klzg Y ka_fa^a[Yj Yh]fYk
kmY hjhjaY af\aYfa\Y\]U e Yk& hYjY gk f\agk& g im] k] ka_fa^a[Y
[ge ]dYk |Y j]Yda\Y\]*
; ge lYak Yj_[aYk l]gd_a[Yk kgZj] me Yaf\aYfa\Y\] ae h gk
lYim]k]ljYfk^gje Y]eYml]fla[a\Y\]e ]lY^ja[Y&gk[gflYlmYdaklYk
[Y]e fgk ZjY{gk \] im]e e ]fgk k] hg\]jaY ]kh]jYj4 \] u e ad]

23( L Ydh YjY\ g pg &im ] g [g f lYlm Ydake g h Yjlad` Y[ge Yd_m e Ykg m ljYkYZ g j\ Y_ ] f k
[g f l]e h g jyf ]Yk& bw ^ga Yh g f lY\ g h g j K Y` daf k $+3 3 1 Y& Z%(
+LF6 F%? 8 :2 9B2C:'%9:;2 ,*/

< mjc`]ae & g hYljgfg&bmklYe ]fl]& \Y YZgj\Y_]e kae ZgdaklY( < ]
hgak \] `Yn]j ljYfk^gje Y\g Y [mdlmjY ]e e ]lw^gjY \Y hgdla[Y&
G dan]ajY ljYfk^gje Y ]kkY [mdlmjY h g dalarY\Y ]e j]da_azg af\_]fY(
9 g\ak[mlajg [|d]Zj] jalmYd \g lgj|&hjYla[Y\g hgj lg\gk gm imYk]
lg\gkgk _jmh g kfgj\]klafgk&gYmlgjg\]^af]\]af[ag [ge gme
jalmYd hgdla[g& \]klafY\g Y e Yj[Yj Yk ^jgfl]ajYk ]flj] f\ag k ]
Z jYf[g k( E Yk akkg fzg glgjfYe ]fgk j]da_agkg&e malgh]dg[g f
ljwjag4 Yg k] af \Y_Yj kgZj] Y fYlmj]rY dlae Y \gk _jm h g k |lf a
[gk &G dan]ajY $\ak[gj\Yf\g j]kh]algkYe ]fl]\]: Yjl`&hYjYim]e 
]kkY fYlmj]rY k]jaY Y h g dla[Y% Y^aje Y im]& fg [Ykg fgj\]klafg&
[Y\Y [ge mfa\Y\] | ae Y_afY\Y [ge g meY mfa\Y\] j]da_agkY ] |
akkg im] Y eYfl~emfa^a[Y\Y ] h]je al] [jaYjYk ZYk]kafl]jfYk hYjY g
]p]j[[ag\ghg\]j $h( 0+5_ja^g ke ]mk%(GYmlgje ]f[agfY]flzg
gk ]f[Yf lY\g k $]khjalgk%& ]ng[Y\gk h]dgk f\agk hYjY d]_alae Yj
kmY j]dY{zg [ge me Y gja_afYja]\Y\] ae ]e gjaYd& ] [gf[dma im] g
hjg[]kkg \] ]lfa^a[Y{zg ]fngdn] Y[jaY{zg \] me Y [ge mf`zg \]
k]fla\gk ] nYdgj]k& ]pa_af\g me Y j]Y^aje Y{zg \] nYdgj]k e g
jYak ] \] [j]f{Yk ^mf\Ye ]flYakim] ^gjf][]e Yk ZYk]k\]h g kkaZa
da\Y\] \] me Y ]pakl~f[aY [gd]lanY $h( 00%(
= kkY ae Y_]e \Yk kg[a]\Y\]k af\_]fYk fgj\]klafYk& [gfk
ljm\Y h]dg \ak[mjkg [gflYlmYdaklY& | [mjagkYe ]fl] ]ng[YlanY \]
; k^gje Yk ]d]e]flYj]k \Y na\Y j]da_agkY* 9g Zmk[Yj e gkljYj [ge g Y
]lfg_~f]k] hjg\mr ]fla\Y\]k Yml]fla[Ye ]fl] af\_]fYk& G dan]ajY
kYa'k][ge]fla\Y\]kYfljghgdg_a[Ye ]fl]\mjc`]ae aYfYk4me Yna\Y
]khajalmYd ngdlY\Y hYjY Y []d]ZjY{zg \g k]fla\g \] h ]jl]f{Y x
[ge mfa\Y\]5 jalmYak im] e Yj[Ye Y ^jgfl]ajY ]flj] g kY_jY\g $gk
e ]e Zjgk\g_jmhg & gm gk f\agk hmjgk% ]ghjg^Yfg $gk ZjYf[gk&
gk f\agk e aklmjY\gk%5 \anaf\Y\]k im] kzg [ge g lgl]fk l]jjalg
jaYak Y Ykk]_mjYj Y da_Y{zg ]flj] g e mf\g `aklja[g ] kmY gja_]e 
e la[Y5 ] me Y fYlmj]rY dlae Y \] lahg j]da_agkg& ]phj]kkzg \]
meY [gfk[a~f[aY [gd]lanY |lf a[Y( G m k] bY 4 Y ] lf g _ ~ f ] k] [g e g 
j]]f[YflYe ]flg \Y kg[a]\Y\]( E Yk hg\]jYe gk lYe Z|e \ar]j4 Y
]lfg_~f]k] [ge g fYlmjYdarY{zg \Y kg[a]\Y\]& hgak | hYjY akkg
,*0 v < M9J< G N dN C AJ G K < da ; 9 KL J G

i m ] k] jn ] Y j ] da_ az g \ m jc ` ] ae aY f Y 3*( = Ykkae Y kg dm {zg 


e ]lY^gjarYfl] \g hYjY\gpg k ^]r \]kdg[w'dg hYjY e Yak Y\aYfl]4
me \ak[mjkg l]ja[g \]\a[Y\g Y \]kfYlmjYdarYjY kg[a]\Y\] k]n~
\aYfl] \] me Y kg[a]\Y\] \]\a[Y\Y $[ge g lg\Y kg[a]\Y\]% Y k]
f YlmjYdarYj]& kmhj]e YajgfaY& \]\a[Y\Y Y ^Yr~'dg fgk l]je gk $g
im] | e ]fgk [ge me % ^gje mdY\gk hgj me h]fkY\gj fzg ]pYlY
e ]fl]hghmdYj ]flj] gk [gflYlmYdaklYk( G dan]ajY& im] `YnaY [ge ]
{Y\g kmY ]phgka{zg [ge me Y Y[mkY{zg Y D |na'KljYmkk hgj k]m
Yj[Yke g l]ja[g& Y[YZgm Ykkae j][mYf\g hYjY ]jYk Z]e e Yak
Yj[Ya[Yk4 hjae ]ajg& E gj_Yf5 Y_gjY& < mjc`]ae (
9 hk l]jljYfk^gje Y\g Y [mdlmjY ]e e ]lw^gjY& G dan]ajY hYk
kY ]flzg ]e j]naklY Yk e ]lw^gjYk \Y [mdlmjY( = pYe afYf\g Yk fg
{]k mladarY\Yk hYjY fge ]Yj g ^]fe ]fg ]e \ak[mkkzg& g Ymlgj
[]fkmjY&h g j$[ge gk]e hj]% fYlmjYdarYfl]k& g l]je g]lfg_~f]k]&
im]& k]_mf\g ]d]& fzg [YZ]jaY lge Yj [ge g [gf[]alg gm e ]ke g
f g {zg &]Y ]phj]kkzg f\agk ]e ]j_]fl]k& Y imYd km_]j] Ykkg[a
Y{]k \] fYlmj]rY ^aka[Y [e ][yfa[Y imYflg Yg ]klm\g\Y \afye a
[Y \gk [gjhgk& g im] hg\] ljYr]j hj]kkmhgklgk ] ]ph][lYlanYk
\aklgj[a\gk imYf\g Yhda[Y\Y Yg \ge fag \gk ^]fe ]fgk `me Y
fgk $h( 0,%( K]bY((( E Yk&]flj] Yk fg{]k j][mkY\Yk [ge g fYlmjY
darYfl]k& me Y [`Ye Y Y Yl]f{zg4

3*( G dan ]ajY fzg f g k \ w e malg k ]d]e ]f lg k kg Z j] Y na\Y j]da_ag kY \gk hgngk
f g j \ ] klaf g k* MmY Y l]f {z g ]klv ngdlY \ Y ] p [dm k an Y e ]f l] hYnY g k Y k h ] [ l g k 
\ m jc ` ] ae aY f g k& [g e g k] nam & \ Yk h jwla[Yk ] a\|aYk j]da_ag kYk \ ]kk]k _ j m
h g k& aklg | & h YjY kmY ^m f {zg \ ] ]p h j]kkz g \ ] me Y [g f k[ a~ f [ aY [g d]lanY
m f a^a[ Y\ Y( F Y\Y ^a[Ye g k kY Z ]f \ g & h gj ]p]e h dg & \Yk \ae ]fk]k [g f ljY '
\ m jc ` ] ae aYf Yk \Y na\Y ]kh ajalm Yd af \_]f Y& [g e g Yk Y[m kY{ ]k \] ^]ala{YjaY&
gm kgZ j] h jwla[Yk p Ye Yf kla[Yk& e w_a[Yk ]l[( 9 kkae [g e g lm\g im] k] \ ar
kg Z j] g h Yj]f l]k[g km Z daf ` Y ]p[dm kanYe ]f l] k]m h Yh ]d \ ] g h ]jY\ g j |lf a[g 
\ ] af [dm kzg ) ] p [dm kzg & Ykkae lYe Z |e g i m ] d]e g k kg Z j] Y j] da_azg _ ajY 
]p [dm kanYe ]f l] ]e lg jf g \ ] kmYk ^mf{]k \] k]h YjY{zg ]f lj] g af l]jag j ]
g ] p l] jag j \g kg[amk ' h YjY j][g j\ Yje g k Y i m ] dY \ aklaf {z g lzg [jala[Y\ Y
h ]dg k [g f lYlm YdaklYk( @ g f \ ] ^ga hYjYj& Ydawk& g [Yjwl] j []f ljYd \ g [g f ^dalg 
h YjY g ] f l] f \ ae ] f lg \ g k ^Ylg k k g [ aY ak & f ] k kY n akz g h jg ^m f \ Y e ] f l] 
[g f k]f km YdaklY \ Y ]lf g _ ~ f ] k] f g j\ ]klaf Y8
v L F G A ( G ? A 9 : J9 K AB( C AJ 9 ,*1

L Y e Z | e g m ljY k f g { ] k i m ] g [ m h Y e dm _ Y j] k h j] [ ak g k \ ] f lj g \ ] [ ] j
lg k i m Y \ jg k l] ja[ g k h g \ ] e n aj Y k ] j m ladar Y \ Y k [ g e k a_ f a^ a[ Y \ g k e m alg 
\ ] k dg [ Y \ g k ] j] ^] ja\ g k x e ] lw ^g jY f Y lm jY dar Y f l] Y [ ae Y [ j ala[ Y \ Y 4 | g [Ykg 
\ g k [ g f [ ] alg k \ ] Y [ Y e h g f ] k Y e ] f lg ) h jg d] lY jar Y { z g & [ m bg h Y j | Y h da[ Y \ g 
h g j 9 e g jae S(((U h Y j Y \ ] k [ j ] n ] jm e [ a[ dg ] n g dm lan g e Y j[ Y \ g h ] dY ^Y lY da\ Y \ ] 
S(((U Y lj aZ m \ Y x ` ak l jaY & %c[* wl*&*

>ga k akkg i m ] h Y j] [ ] l] j kg Z jY\ g & fg \ ak[ m jkg \gk


[ g f lY lm Y dak lY k & \ g k [ g f [ ] alg k \] Y [ Y e h g f ] kY e ] f lg ] \]
hjgd]lYjarY{zg( KmY Yhda[Y{zg z kalmY{zg fgj\]klafY h g j me h ]k
imakY\gj Yf l]jag j | \]kimYda^a[Y\Y& hgj ae hda[Yj me Y [gf[]h{zg
^YlYdaklY ] ]ngdm[agfaklY \Y `akljaY( K]e \na\Y( E Yk G dan]ajY
$+312% bw mkYjY dYj_Ye ]fl] ]kkYk fg{]k&Yaf\Y im] hjgnYn]de ]f
l] \]fljg \gk lYak imY\jgk l]ja[gk e Yak hj][akgk( = d] [dYkka^a[Y
nY& ]flzg& gk L a[m f Y [ge g [Ye h g f ]k]k5 ]d] j][m kY& Y_g jY& Y
h]jlaf ~f[aY\g [gf[]alg hYjY g[Ykg \gk f\agk e malg e Yak [Ye
hg f ]k]k \g F gj\]kl]( Hgj im] ]k[gd`]m fzg mkYj ]kk] [gf[]alg
Y_g jY8 Hgj im]& ]e kme Y& gk \algk imY\jgk l]ja[gk fzg k]jaYe 
Yhda[wn]ak x ]lfg_~f]k]8 K]jaY lYdn]r hgjim] ]d]k fzg l~e fY\Y Y
\ar]j kgZj] ]dY8
9 ljY f ka{ z g \ Y ^ja[ { z g Y[ Y e h g f ] kY \ g jY x ] lf a[ a\ Y \ ] 
af\aYfarY\gjY ljY\mr me j][gf`][ae ]flg \Y afY\]imY{zg ] ae
hj][akzg\g]imahYe ]flg l]ja[g\g[gflYlmYdake g(L jaZmlwjag\g
hjg_fkla[g \Yj[aYfg\Y\]kYhYja{zg \Yk[mdlmjYkaf\_]fYk& ] ]e
k]_ma\Y \gk lYak imY\jgk l]ja[gk im] hj]naYe [ge hj][akzg
[a]fl^a[Y g Y[Ye hgf]kYe ]flg \gk hgngk af\_]fYk fzg ]jYe 
Yh]fYk Yk n]jk]k f YlmjYdarYfl]k im] g ^YraYe & Yg [gfljwjag \g
im] \ar G dan]ajY& g \ak[mjkg [gflYlmYdaklY fzg \akhmf`Y \] ]k
hY{g [gf []almYa hYjY Y najY\Y af\_]f Y \Y j][mdlmjY{zg ] \Y
j]ljY\a[agfYdarY{zg( F Y n]j\Y\]& gk [gflYlmYdaklYk fzg ^YraYe Y
e ]fg j a\|aY \] im] lYd hjg[]kkg ^gkk] Y[gfl][]j( HYjY ]d]k& gk
f\agk \g F gj\]kl] ]jYe \]^afalanYe ]fl] [Ye hgf]k]k& ] gk \Y
9 e YrfaY&k]bwfzgg]jYe &]klYnYenajYf\g[Ye hgf]k]k( I mYf\g
gk f\agk hj|'[Ye hgf]k]k \Y 9 e YrfaY [ge ]{YjYe Y lajYj kmYk
,*2 d a < M 9 J < G N B N @ B J G K G d a =MNLI

jgmhYk \] Z jYf[g & Y k] h af lYj \] n]je ]d` g ] Y \Yf{Yj [ge
[g[Yj]k ] Zgj\mfYk fY HjY{Y \gkL j~kHg\]j]k' Z]e & f]kk] [Ykg
Yaf\Y k]hg\aY Y[`YjYd_me Y kY\Y `gfjgkY( GYkimYf\g[Yehgf]k]k
\gHgj\]kl][ge]{YjYeYnajYjf\agk& Y^a[gm [dYjgim]Yd_g ]klYnY
e malg]jjY\g(9 l]gjaY\gY[Ye hgf]kYe ]flg)hjgd]lYjarY{zgY[Y
Zgm& Ykkae &YZYf\gfY\Y h]dgk[gflYlmYdaklYk(B w fzg ]jYk]e l]e
hg5 k Y[`g im] ]dY e ]j][aY me ]fl]jjg e Yak \][]fl] im] g
hjghgj[agfY\g hgj ]kk] Yjla_g(
G \ak[mjkg l]ja[g \Y ]lfg_~f]k] j]hj]k]flY Y af [g jh g jY
{zg&Yd_g [g f kljYf _a\ Y] j][Yd[aljYf l]&\Yim]d] [m dlm jYdake g gm'
ljgjY ] Yaf\Y lzg n adah ]f \ aY\ g h]dY ]k[gdY \g [gflYlg& ]e h Yjla
[m dYj h g j kmY nYjaYfl] ^mf\Ye ]flYdaklY( E Yk `w hYkkgk Y\ a[ag
fYak Y \Yj( L ]f\g Y[]alY\g Y [m dlm jY im] gk f \ ag k d`] ae h m k]
jYe & g \ak[mjkg \g [gf lYlg hj][akY Y_gjY [g e ]{Yj Y lge Yj kmYk
\ aklyf [aYk \g h YjY\ a_e Y af\ an a\ m YdaklY ] h g dala[aklY im] ]d] ` ]j
\gm \] YZ gj\Y_]fk [ge g Y \[ : Yjl` $fzg im] hj][ak] aj lzg
dgf _] Y hgflg \] ]f [g f ljYj < mjc`]ae %( G dan]ajY ^Yr Yd_me Yk
j]^d]p ]k f]kk] k]fla\g( = d] `YnaY [ge ]{Y\g g Yjla_g [ge me
[Ykla_g fgk [m dlm jYdaklYk ] gmljgk ]kk]f [aYdarY\ g j]k \Yk [mdlmjYk
Ym l [lg f ]k5 e Yk ]d] g l]je af Y Ydm\af \g x f ][]kka\Y\] \] k]
km h ] jY j Y h g dY ja\ Y \ ] ]f lj] Yk l]g jaYk af k ljm e ] f lY daklY k ]
h jae g j\ aYdaklYk \Y ]lf a[a\ Y\ ] $h( 0.% ' lYj]^Y fY\Y ^w[ad ]ng
[Yf\g lg\g me ae Y_af wjag \Y gja_]e ] [` ]_Yf \g& hgj ^ae& Y
^gje mdY{]k\]me dajakeg|lfa[gim]fzg]fn]j_gf`YjaYe @]j\]j(
G l]e Y \Y naY_]e \] ngdlY& lzg Z]dYe ]fl] \]k]fngdna\g hgj
G dan]ajY& hg\]jaY Ykkae k] Yhda[Yj]e e Yak \] me k]fla\g( HYj][]
im] [ge ]{Ye gk Y Ykkaklaj Y me YnaY_]e \] ngdlY \Y ]k[gdY ZjYka
d]ajY \] ]lfgdg_aY Yg hYk \Y [mdlmjY(
= kkY naY_]e fzg nYa k]j ^w[ad( @ w ]fa_e Yk ] hYjY\gpgk fg
[Ye af`g4

= f i m Y f lg g h ] j[ m jk g \ g k Y f ljg h dg _ g k ^ga g \ ] \ ] k e ak la^a[ Y j Y f g


{zg \ ] j Y { Y ] \ ] k [ g f k ljm aj Y \ [ ] lf aY & g k e ] e Z jg k \ ] m e _ j m h g | lf a[ g
)(' # $ + $ ! ) " % & * " + % (&/

] f [ Y e af ` Y e 'k ] & ^j] i ] f l] e ] f l] & f Y \ aj] { z g g h g klY & j ] Y ^ aj e Y f \ g Y k m Y m f a


\ Y \ ] ] k alm Y f \ g Y k [ g f ] p ] k [g e Y g ja_ ] e ]e h dY f g k i m ] f zg h g \ ] e k]j
Y ljY n ] k k Y \ g k g m Y jZ alj Y \ g k h ] dg k \ ] ^g jY $h( 0 / %(

Hgak Z]e  [ge g j]Y_aj ^j]fl] Y ]kk]k ]fa_e Yk8 < ]n]e gk
l]flYj[gfn]f[]j gk f\agk \] im] [mdlmjYhm jY ] [gf]pzg [ge Y
gja_]e kzg e algk\Y ewYfljghgdg_aY8 $LYdn]r\]nYe gk&Yg[gf
ljwjag& j][gf`][]j im] ]kk]k l]e Yk kzg& hj][akYe ]fl]& ela[gk & fg
k]fla\gYfljghgd_a[g\g l]je g\gf\] kmY^gj{Y%( Gm k]jw im]
kae hd]ke ]fl] fzgkYZ]egkgijl][daq]j Y lYd j]kh]alg& ] h g jakkg fzg
\]n]e gk \ar]j fY\Y& [ge g hjgh] G dan]ajY& eYk Yh]fYk fgk j]
[gd`]j `me ad\]e ]fl] \aYfl] \g eakl|jag \]kk]k hdYfgk im] fzg
hg\]e k] j YljYn]kkY\gk gm YjZaljY\gk h]dgk \] ^gjY 8 hYjl]
]kkY kY\Y e kla[Y hYjY g hYjY\gpg \Y [gfljY\]ke akla^a[Y{zg 
hYjY\gpg im] ^ga [jaY\g h]dY l]gjaY \gk [gflYlmYdaklYk& fzg h]dgk
f\agk im] ]dY hj]l]f\aY [ge hj]]f\]j& g Ymlgj fzg hYj][] l]j
e ]ke g e malgY\ar]j3+( F zg \]apY& Y\]e Yak& \[ kgYj ]kljYf`YkmY
km_]klzg ae hd[alY \] im] Y Yfljghgdg_aY hgkkY Yd_me Y n]r l]j
d]_alae Ye ]fl]j]anaf\a[Y\gg\aj]alg \[ YjZ aljYj gim] im]jim]
k]bY( Hgak& Y^afYd& g YjZaljwjag [mdlmjYd [ bmklYe ]f l] Yimadg im]
fmf[Y[gmZ] Ygk \] ^gjY YjZaljYj(
= e [gf[dmkzg Y k]m Yjla_g& G dan]ajY \w imYljg da{]k \]
e gjYdl]ja[YkYgkYe ]ja[YfaklYk]mjgh]mk$kaf|\gim]im]&[ge g
bwY\n]jla& \]ka_fYY ]lfgdg_aY fzg'[gflYlmYdaklY ^]alY fg : jYkad gm
Yd`mj]k%( F zg ngm [ge ]flYj lj~k \]kkYk da{]k& hgak kzg \] e malg
h]im]fY nYdaY( E Yk me Y \]dYk e ]j][] me Y jwha\Y j]^d]pzg& lYe
Z|e [gf[dmkanY& hgak ]kl] ]fkYag bw nYa \]e YkaY\g dgf_g4

5-* L ]f` g wk n]1(]k Y ae h j] kkz g \ ] i m ] Y k g [ ag dg _ aY \ Y \ ] kf Y lm jY dar Y { z g jg e


h ]m lYf lYk n ] r]k [g e g k]f kg [g e m e i m ] ]kl] h ]j\ ]m Y h Y[ a~ f [ aY ]
j] kg dn ] m jg e h ] j \] n[1& [ge ]dY( = k] ` w h ]dg e ]f g k m e Y \ a^]j] f { Y 
ae h g jlY f l] ]f lj] Yk [a~f [aYk ` m e Yf Yk ] ^ka[Yk& | i m ] f Yk h jae ]ajY k Yk
j m h lm jY k [ge g k]f kg [g e m e [g klm e Ye k] j h Y_ Yk fY e ]ke Y e g ]\Y(
,+* QO5 E 2 B 5 ? F QF :OQB ? C ?Q$ 42CDB?

S9sk [ m dlm j Y k f zg kzg [ g ] p l] f k an Y k xk k g [ a] \ Y \ ] k f Y [ ag f Y ak f ]e Y g k


_ j m h g k | lf a[ g k ( G i m ] Y k lg jf Y Y kkae kzg & h g j m e dY \ g Y k \ ] e Y f \ Y k \ g k
h j h jag k _ j m h g k k g [ aY ak $i m ] Y ljY n | k \ ] k] m k h g jlY 'n g r ] k af k lalm ] e k m Y k 
^jg f l] ajY k %& ]& h g j g m ljg & Y [ g e h d] p Y l] e w la[ Y \ Y Y m l] f la[ a\ Y \ ] $i m ] Y [ Y Z Y 
h g j [ g f ^] j aj m e Y h g k a{ z g \ ] h g \ ] j Yg Y f ljg h dg _ g & \ ] e Y j[ Y f \ g ] kh Y { g k 
k g [ aY ak [ g e g d] _ lae g k g m ad] _ lae g k % $h( 0 2 %(

D ]aYe 'k] [ge [ma\Y\g ]kkYk hjghgka{]k( ; ge ][]e gk h]dY


k]_mf\Y hYjl]& e Yak kae hd]k4 Y [ge hd]pY l]e wla[Y \Y Yml]f la[a
\ Y\ ]( I mYflg Y akkg& k hgkkg [gf[gj\Yj [ge g Ymlgj4 ]dY | \]
^Ylg [ge hd]pY5 e Yk fzg | f][]kkwjag lgjfw'dY e akl]jagkY& f]e 
ae Y_af Yj im] gk Yfljghdg_gk k]bYe [g'Ymlgj]k \g e akl|jag( 9
h jae ]ajYhYjl] \Y da{zg&]flj]lYflg&|im] | hjghjaYe ]fl][ge hd]
pY& gm& e ]d`gj \ar]f\g& hYjY\gpYd( 9 l]f{zg Yg Yj_me ]flg4 Yk
[mdlmjYk fzgkzg[g]pl]fkanYk xk kg[a]\Y\]k f Y[agfYak gm Ygk _ jm
hgk |lfa[gk5 g im] Yk lgjfY Ykkae kzg Yk \]e Yf\Yk \gk _jmh gk
kg[aYak( E malg Z]e 5 e Yk&Y^afYd&]dYk kzggmfzgkzg [g]pl]fkanYkxk
kg[a]\Y\]k fY[agfYak ] _jmh gk |lfa[gk8 = paklajaY h g j Y[Ykg me Y
]kk~f[aY & meY fYlmj]rY [mdlmjYd fzg'[g]pl]fkanY $xk kg[a]\Y\]k fY
[agfYak ]l[(%& im] | lgjfY\Y YhYj~f[aY [g]pl]fkanY8 = paklajaY Yd_g
Yd|e & Yd_g Yljwk& Yd_g Yfl]k \Yk \]e Yf\Yk \gk hjhjagk _jmhgk
kg [aYak& Yd_g im] ]kk]k _jmhgk lgjfYeYkkae Ykkae [g]pl]fkang
Y ka e ]ke gk8 E Yk akkg k]jaY kmhgj im] ]pakl] me Y [mdlmjY imYd
im]j& ]e Yd_me dm_Yj& ]kh]jYf\gim] meY \]e Yf\Yhgdla[Y \] me
_jmh g kg[aYdn]f`Y k]Y[gh dYjY]dY& lgjfYf\g'Y [g]pl]fkanY( Akkg
| fYlmjYdarY{zg( K] fzg | akkg& k] Yk [mdlmjYk kzg [jaY\Yk h]dYk
\]e Yf\Yk \gk _jm h g k kg[aYak& ] k] kzg [jaY\Yk [geg [g]pl]fkanYk
Ygk _jm hg k kg[aYak& Z]e & ]flzg ]dYk kzg j]Yde ]fl] [g]pl]fkanYk(
E Yk akkg lYe Z|e | fYlmjYdarY{zg(

H]jlmjZY\g hgj nwjagk hYjY\gpgk ] hj]kg ]e ae hYkk]k \a


n]jkgk&g \ak[mjkg [gflYlmYdaklY fzg l]e e malYk da{]k \] e gjYd Y
\Yjx]lfgdg_aYZjYkad]ajY( 9 [gf[dYe Y{zg \] G dan]ajYY me j]lg j
fg xk hj]g[mhY{]k afgnY\gjYk ] j]^d]p]k ZYklYfl] gja_af Yak
C L F G A ( G ? A 9 : J 9 K A B( C A J 9 

$h( 01% \Y Yfljghgdg_aYZjYkad]ajY \Yk \|[Y\Yk \] /* ] 0* fzg e]
]flmkaYke Y( = flmkaYke Y'e ] Yaf\Y e ]fgk Y dYe ]flwn]d e ]f{zg af
]plj]ek Y me Y \ae ]fkzg |la[g'nYdgjYlanY \g ]p]j[[ag \Y [a~f
[aY %Dg[* [al (%& \ae ]fkzg x imYd Y ]k[gdY [gflYlmYdaklY l]jaY me 
Y[]kkg hjanad]_aY\g& ] \Y imYd gk Ye ]ja[YfaklYk ]mjgh]mk ]klYja
Ye|gim] k] \]apY]fl]f\]jljakl]e ]fl]\aklYf[aY\gk( K]e ]
d`Yfl]afkafmY{zgfzg[gfljaZmah YjYge ]d`g j]fimY\jYe ]flg \]
f]f`me \gkhjgZd]e Ykl]ja[gk gm hjwla[gk [ge im] k]\]^jgflY
YYfljghgdg_aY ZjYkad]ajY( Hgak&imYflgx |la[Y]YgknYdgj]k& h]fkg
im] ]klYe gk lg\gk e Yak gm e ]fgk \g e ]ke g dY\g( 9 ima fzg `w
n]j\Y\]ajg\mYdake g& f]e [akzgim]]nalYe gkYZgj\Yj& f]e _ jY f
\] \a^]j]f{Y(

B L ML Wc S J OH X 3 OI QOT N W_ MOJ H X

9 D : = J L & : jm [[( +32/( N]ehk\mkYf_( l]ehk\]k[]f\j]k6j]hj|k]flYlagf\]lYeYdY\a](


kqkl}e]jalm]d]l]khY[]hgdalaim][`]"d]kSYfgeYea\mkm\)]kl%;eYrgfa]Zj|kada]ff]&*
M f an]jkal| \ ] H Yjak'P $F Yf l]jj]%& l]k] \ ] \g mlgjY\g (
WWWWWWWWW ( +322( D Y ^me |] \m e |lYd4 ` aklg aj] ]l j]h j|k]f lYlag f k \m [g f lY[l
[` ]r d]k Q Yf ge Ye a $: j|kad%( F$Bgee] +*0'+*14 21++3(
WWWWWWWWW ( +33-( D G j [Yf f aZ Yd] ]l dY [` ml] \m [a]d4 mf ] [jalai m ] [` Ye Yf ai m [
\ ] d|[g f g e a] h g dalai m ] \ ] dY f Ylmj]( FBgee] + , 0 '+ , 2 4 - . 3 '- 1 2 (
WWWWWWWWWW ( +33/( 9 f l` jg h g dg _ a] Y h h dai m | ] gm Y f l` jg h g dg _ a] ae h dai m | ] 8
= l` f g _jYh ` a]& e af g jal|k ]l \ |n ]dg h h ]e ]f l( Af4 : 9 J = B('> ( $g j_(%( F]k
Yhhda[Ylagfk\]d Yfddjjghgdg_a]* H Yjak4 = \alagf k C Yjl` YdY( hh( 2 1 '+ + 2 (
9 J ? Q J G M & N Ykkgk( -533( K Ye ] f ] kk Yf \ l`] ] l` f g dg _ a[ Y d oaa^ lg e ]Yfaf_(
=mjj]fl;fl`jghgdg_q .*& Kmh h d|e ]f l4 K , 3 'K . + (
9 J J M L A&Bg k | E Ymj[ag( +33/( 9 f YjjYlanY\g ^Yrae ]flg & g m &h g jme YYf ljg h g
dg_aY Z jYkad]ajY( Hgngk?klm\gk .-4 ,-/,.-(
WWWWWWWWW ( +331( 9 ]e ]j_~f [aY \gk j] e Yf ]k[]f l]k4 fglYk h YjY g \ awdg _g ] f
lj] af \ _]f Yk ] im adg e Z g dYk( GYfY - $,%4 1 '- 2 (
9 R 9 F @ 9 & ? adZ ]jlg ( + 3 2.( ; ^ gje Y laeZajY6]kljmlmjY ]j]kakl~f[aY* K zg H Ym dg 4
< [h lg ( \] 9 f ljg h g dg _ aY & > H D ; @ \Y M f an ] jk a\ Y \ ] \ ] K zg H Ym dg & \ ak
k ] jlY { z g \] e ]kljY \ g 4
,+, @ f M 9 J J G N dN C dJ G K < da ; 9 KL J G

: 9 D < M K&@ ]jZ ]jl(+302( <aZdag_jY^aY[jla[Y\Y]lfgdg_aYZjYkad]ajY%ngd*CC&* @ Yf fg n]j4


N dc [jc m f \ da[` [ 9 Z ` Yf \ dm f _ ]f & :\ AN(
: 9 J L @ &> j]\jac ( +33,(L g o Yj\k_ j] Yl] jf Ylm jYdake af [g f [] h lm Ydaraf _ kg [a]la]k(
Af4 C M H = J 9 ( $gj_(%& =gf[]hlmYdakaf_kg[a]lq* D g f \ j]k4 J gm ld]\_]( hh( +1
--(
: 9 KKG &=( +31-( N`]EY+YhY+gCf\aYfkg ^ =]fljYd<jYrad* F ]o Qgjc4 @ g dl&J af ]` Yjl
" O af klg f (
: M L L ; G D KG F & 9 m\j]q " @ = AF = F & @( < a]l] j $gj_k(%( + 3 2 - '+ 3 2 . ( N`]e]k
afhgdala[Ydgj_YfakYlagf6 N`] =YjaZk Yf\l`]aj f]a_`Zgmjk %;fljghgdg_a[Y 15)2.&*
; YjY[Yk4 > m f \ Y[a f DY KYdd](
; 9 D9 N A9 K(& G k[Yj( +33/( , fge]] gl]ehg \gk SYeaf[eY* K zg H Ymdg 4 M f an]jka
\Y\] \ ] K zg HYmdg& l]k] \ ] \gmlgjY\g(
; 9 J < G KG & > ]jfYf \g @ ]fjaim]( +30,( =YhalYdakeg ]]k[jYna\zg fg <jYkade]ja\ag
f Yd K zg HYmdg4 < A> = D (
; 9 J < G K G < = G D AN = AJ 9 & J gZ ]jlg ( +30.( * af\ag]gemf\g\gkZjYf[gk* K zg 
H Ymdg 4 Hagf ]ajY(
WWWWWWWWW ( + 3 01( 9 j]Yk \] ^ja[{zg af l]j[lf a[Y fY 9 e Yr f aY( Af4 D = F L & ++(
$gj_(%( ; lY k\gMaehkagkgZj]Y <aglY;eYrfa[Y%ngd* .6;fljghgdg_aY&* J ag \]
BY f ]ajg 4 ; g f k]d` g F Y[ag f Yd \] H ]kimakYk& hh( +21+3-(
WWWWWWWWW ( +310( C\]fla\Y\]( ]lfaY]]kljmlmjYkg[aYd* Kzg H Ymdg 4 Hagf ]ajY(
WWWWWWWWW ( +312( ;kg[agdg_aY\g <jYkadaf\_]fY* J ag \]BYf ] ajg 4L ]e h g : jYkad]ajg (
WWWWWWWWWW( +322( MgZj]gh]fkYe]flgYfljghgd_a[g* J ag \ ]BY f ] ajg 4 L ]e h g : jYka
d]ajg (
; 9 J < G K G < = G D AN = AJ 9 &J g Z ]jlg " J M : = F &? m ad` ] je g J( $gj_k(%( +33/(
?kladgk\]Yfljghgdg_aY* ; Ye h af Yk4 = \algjY \Y M fa[Ye h(
; 9 J F = AJ G < 9 ; M F @ 9 & E ( +31-( D g _ ai m ] \ m e ql` ] ] l \ ] H Y[lag f 4 d]
e g m n]e ]f l e ]kkaYf ai m ] [Yf ]dY \ ] +30-( C+Bgee]P AAA4 / '- 1 (
WWWWWWWWW ( +312( Ikegjlgk]gkgmljgk6meYYfvdak]\gkakl]eY^mf]jvjag]\Yfg{zg\]
h]kkgY]flj]gkf\agkEjY`* K zg HYmdg4 @ m[al][(
WWWWWWWWW ( +313( = lf a[a\ Y\ [4 \ Y [m dlm jY j] ka\ m Yd e Yk ajj] \ m ln ]d( L]naklY \]
=mdlmjY ] Jgdla[Y +4 - / '- 3 (
WWWWWWWWW ( +320( ;fljghgdg_aY\g <jYkad6ealg( `akljaY( ]lfa[a\Y\]* K zg H Ymdg 4 : jYka'
da]f k](
WWWWWWWWW ( +321( Ik\aj]algk\gf\ag6]fkYagk]\g[me]flgk* K zg H Ymdg 4 : jYkada]f k](
WWWWWWWWW ( +33,( H g dla[Y af \ a_ ] f aklY fg k|[m dg P AP ( Af4 ; 9 J F = AJ G <9
; M F @ 9 & E ( $g j_(%& BakljaY\gkf\agkfg <jYkad K zg HYmdg4 ; g e h Yf ` aY \Yk
D ]ljYk& hh( + - - '+ / . (
d a L F G A ( G ; A 9 : J 9 K @ (A;AJ9 ,+-

WWWWWWWW $gj_(% +33,( BakljaY \gk f\agk fg < jYkad K zg H Ymdg 4 > Yh ]kh )KE ; )
; g e h Yf ` aY \ Yk D]ljYk(
; 9 J F = AJ G <9 ; M F @ 9 & E Yf m ]dY " = \mYj\g N AN = AJ G K < = ; 9 K L J G (
+32/( N af _ Yf {Y ] l]e h g jYda\ Y\ ]4 gk L m h af Ye Z wk( DgmjfYd\] dY Mg[a|l|\]k
;lf|ja[Yekl[k D P P A4 +3+,+1(
; @ 9 M E = AD &B] Yf 'H a]jj] ( +32-( Pgaj( kYngaj 5 hgmngaj6d][`YeYfake][`]rd]k SY_mY
\mHgj\)?klh|jmna]f* HYjak4 = [gd] \]k @ Yml]k = lm \]k ]f K [a]f []k Kg[aYd]k(
; J = H = 9 M & J g Z ]jl( +33/( 9 Y f ljg h g dg _ aY Z jY kad]ajY n aklY \g I m | Z ] [4 me Y
h jg h g klY \ ] h ]kimakY( Af4 ; 9 J < G K G < = G D AN = AJ 9 & J( " J M : = F &
?( $gj_k(%& ?kladgk\]Yfljghgdg_aY* ; Ye h af Yk4 = \ alg jY \ Y M f[Ye h( hh( +-3
+/.(
; J G ; C = J &B( ; ` jaklgh `]j( +32/( PalYdkgmdk6 <gjgjg [gkegdg_q( fYlmjYdkqeZgdake(
Yf\k`YeYfake* L m [kg f 4 M f an]jkalq g ^ 9 jarg fY Hj]kk(
< YE 9 L L 9 & J g Z ]jlg ( +31*( E alg [ Yf lae alg ] f lj] gk L ae Z ajY ( Af4 D = N A'
K L J 9 M K K &;( ]lY dGalg]daf_mY_]ekg[aYd J ag \ ]BY f ]ajg 4L ]e h g : jYkad]ajg 
%=gemfa[Y{zg( ngd* )%& hh( 1 1 '+ * 0 (
WWWWWWWWW ( +310( Oeemf\g\ana\a\g6Y]kljmlmjYkg[aYd\gkf\agk;hafYq|*H ]lj h g dak4
N gr]k(
<9NAK& K ` ]dlg f ( +311( A $a+aeYk\geadY_j]6g\]k]fngdnae]flg[ gkf\agk\g<jYkad Jag
\]BY f ] ajg 4 R Y`Yj(
< = D 9 ; 9 E H 9 ? F = & ; ` jaklaYf " L J 9 AE G F < & : ] jf Yj\ ( +331( D Y h g d]e ai m ]
K Y j l j ] ) D | n a' K l j Y m k k j ] n ak al| ] ( 9 m p k g m j[ ] k \ ] k k [ a] f [ ] k k g [ aY d] k 
\ Ym bg m j\ ` ma( F]kN]ehkGg\]jf]k /30(
< = D = M R = & ? add]k " ? M 9 L L 9 J A& > |dap( +32*( G add]khdYl]Ymp* H Yjak4 E afmal(
< = K ; G D 9 & H ` adah h ]( +320( UGfYlmj]\ge]klaim]6kqeZgdake]]lhjYpak\Yfkd |[gdg_a]
\]k;[`mYj* H Yjak4 E Yakg f \ ]k K [a]f []k \] d@ ge e ](
WWWWWWWWW ( +33,( K g [ a] la]k g ^ fYlm j]Yf \ l`]f Ylm j]g ^ kg[a]lq( Af4 C M H = J & 9(
$ga'_(%( =gf[]hlmYdakaf_kg[a]lq* D g f \ j]k4 J g m ld[\ _]& hh( + * 1 '+ , 0 (
< = K ; G D 9 & H ` adah h ] " L 9 Q D G J & 9 f f ]'; ` jaklaf ] $gj_k(%( +33-( FYj]egfl|]\]
+;eY\gm]* F Bgee] +,0+,2(
>9 : A9 F & Bg ` Yf f ] k( +32-( Nae] Yf\ l`] gl`]j* Bgo Yfl`jghgdg_q eYc]k alk gZb][l*
F ]o Q gjc4 ; g dm e Z aY M f an ]jkalq Hj]kk(
> 9 J 9 ? = &F w\ aY( +33+( ; kemjYd`Yk\gkk]jl]k6gkhgngkaf\_]fYk\g daag<jYf[g]Y
[gdgfarY{zg* J ag \]BYf ]ajg 4 HYr " L ]jjY)9 f h g [k(
> 9 J < G F & J a[ ` Yj\ ( +33*( ? ]f ]jYd af ljg \ m [ lag f ( Af 4 > 9 J < G F & J( $g j_(%(
Fg[Ydaraf_kljYl]_a]k6j]_agfYdljY\alagfkg ^ ]l`fg_jYh`a[ojalaf_*= \ af Z m j_ ` ) O Yk`
af _lg f 4 K[g llak` 9 [Y\ ]e a[ H j]kk) K e al` kg f aYf Af klalm lag f H j]kk& hh4 +'-/(
,+. C< M 9 J < G N AN C AJ G K < A ; 9 K L J G

> 9 M KLG & ; Yjdgk( +33+( Gp JYjYcYfz6 \jYna\aYfYlg][YkYe]flgYnmf[mdYjfY;eYr


faY* J ag \]BY f ] ajg 4 H H ? 9 K \g E mk]m F Y[ag f Yd&\ akk]jlY{zg \ ] e ]kljY\ g (
WWWWWWWWW ( +331( ; \aYd|la[Y\Yhj]\Y{wg]^YeadaYjarY{zg]flj]gk JYjYcYfz\Y; eY
rfa[Y gja]flYd6h g jmeYl]gjaY \Y_m]jjYaf\_]fY* J ag \]BYf ]ajg 4 HH ? 9 K \g
E mk]m F Y[ag f Yd& l]k] \ ] \gmlgjY\g(
WWWWWWWWW ( +333( G ^ ]f f ]e a]k Yf\ h]lk4 o Yj^Yj] Yf\ k` Ye Yf ake af 9 e Yr f aY(
J ag \]BYf ]ajg 4 E mk]m F Y[ag fYd)M > J B( ;e]ja[Yf?lZfgdg_akl( fg hj]dg(
> = J F 9 F < = K& > dg j]klYf ( S+3/0'+3/1U( +31/( L ]f \ ~f [aYk l] ja[Yk \ Y e g \ ]jf Y
af n ]kla_ Y{zg ]lf g d _a[Y fg : jYkad( Af4 Cfn]kla_Y{zg]lfgd_a[Yfg<jYkad[gmljgk
]fkYagk* H ]lj h g dak4 Ng1(]k& hh4 ++3'+3*(
> G M ; 9 M D L & E a[` ]d( +313( 9 _g n]jf Ye ]f lYda\Y\]( Af4 Ga[jg^ka[Y\g Jg\]j* J ag 
\]BYf ]ajg 4 ? jYYd& h h4 , 1 1 ', 3 - (
? 9 D D G AK & < ge af ai m]( +322& * egnae]flgfY[gkegdg_aYeaqyha6[jaY{zg( ]phYfkzg]
ljYfk^gjeY{zg \g mfan]jkg* K zg H Ymdg 4 < ]hlg( \] 9 f ljg h g dg _ aY& >>D; @ \Y
M f an]jka\ Y\ ] \ ] K zg HYmdg& l]k] \ ] \gmlgjY\g(
WWWWWWWWW ( +33-( G Yajaj]nakalY\Y6 Y j]afl]_jY{zg \Y @gjlYd]{Y\]GY[Yhv fYljY\a{zg
gjY\gk QYqzha* Kzg H Ymdg 4 F @ A)M KH(
? = D D & 9 d^j]\( +33/( K ljYl` ] lf g _ jYe k4 gj& l`] k]e g la]k g ^ e ap ]\ e ]lYh ` g jk(
Af4 ? = D D & 9 ( $F$Z]Yjlg ^ Yfl`jghg+g_q$f g h j]dg%(
? = J @ G D E & L( " @ 9 F F = J R & M( $g j_ k (%( + 3 2 , ( 1 `] kZYhaf_ g ^ fYlagfYd
YflZjghgdg_a]k* ?l`fgk ., $kh ][aYd akkm]%(
? D = < @ AD D &Bg ` f ( +330( 9 _Yaf kl l`] e glagf( Af4 O 9 < = & H ]l]j $gj_(%& =mdlmjYd
Mlm\a]ko addZ] l`]\]Yl` g ^ Yfl`jghg+g_q* E Yf [` ]kl]j4 L ` ] ? < 9 L < ]Z Yl] 24
. , '.2(
? G D < E 9 F & E Yj]ag " H 9 D E = AJ 9 & E gY[aj( -552* 9 hj]k]flY{zg & af 4 H 9 D
E = AJ 9 & E ( " ? G D < E 9 F & E ( $gj_k(%( ;fljghgdg_aY( nglg ] j]hj]k]flY{zg
hgdla[Y* Jag \]BY f ] ajg 4 ; g f ljY[Yh Y& h h4 +'+,(
? G F t 9 D N = K &E Yj[g 9 flgf ag ( +33-( , ka_fa^a[Y\g\gfge]6[gkegdg_aY]fgeafY{zg
]flj]gk Ja+YZv* J ag \ ]BYf ]ajg 4 K ]ll] D]ljYk(
WWWWWWWWWW ( +33/( Oeemf\gafY[YZY\g6[gkegdg_aY]kg[a]\Y\]hajYZw%hgng\Y;eYrfaY
gja]flYd&L Ug \]BYf ]ajg 4 HH? 9 K \g E mk]m F Y[ag f Yd& l]k] \ ] \gmlgjY\g(
AIR8+( H]l]j( +33+( I ^ o ap ]\ Z+gg\6 cafkZah mf\Zaklg+q af J]jmn aY f ;eYrfaY*
G p ^g j\ 4 ; dYj]f \ g f Hj]kk(
WWWWWWWWW ( +332( ; eYmf`g e f lYf\]jl`]]Yj+Z6`g+nYfaf\a_]lagmk;eYWg+aaYf
ogjd\]ZYf_]kaflae]* D anjg ]e h j]hYjY{zg(
WWWWWWWWW ( +333( : ]lo ]]f [g e h Yjakg f Yf\ [m dlm jYd ` aklg jq4Yf 9 e Yrg f aYf [Yk]
klm\q( D gf \j]k4 D K = $af |\alg %(
d a L F G A ( G ? A 9 AKJ9K+A(C+J9 ,+/

? J M H AG F A& D m k <& :( $gj_(%( +33.( f\agk fg < jYkad : jYkdaY4 E af akl|jag \Y
= \ m [Y{zg ] \ g < ]khg jlg(
@ = E E AF ? &Bg ` f ( +312( L]\Ag+\6 N`] [gfim]kl g ^ l`] <jYradaYf Cf\aYfk( -1,,)
-32,* ; Ye Z ja\ _ ]4 @ YjnYj\ M f an]jkalq Hj]kk(
WWWWWWWWW (( +321( ;eYrgf^jgf la]j6 l`] \]^]Yl g ^ l`] <jYradaYf Cf\aYfk* D gf \j]k4
E Y[E addYf (
@ = F D = Q & H Ym d( +3 30Y( Kgm l` Af\aYf e g\]dk af l`] 9 e Y rg f aY f dg o dYf \ k(
G Yf[`]kl]jJYh]jkafMg[aYd;f`ljghgdg_q +(
WWWWWWWWW ( +330Z( J [[[f l l`]e ]k af l`] Yf l` jg h g dg _ q g ^ 9 e Yrg f aY4 `aklgjq&
]p[` Yf _]& Ydl]jalq( <mdd]laf g ^ U*Ylaf;e]ja[Yf L]k]Yj[`)* , - + ', . / (
@ AD D &Bg f Y l` Y f $gj_(%( +322( L]l`afcaf_`aklgjqYf\eql`6Cf\a_]fgmkMgml`;e]ja[Yf
h]jkh][lan]kgfl`]hYkl* M jZ Yf Y4 M f an]jkalq g ^ Addaf gak Hj]kk(
@ AJ L R = D &N af []f l( +332( < ] +Yf l` jg h g dg _a[ e g jYd] x H |[g fg e a]kqe Z g dai m [
\[ dY h j|\ Ylag f 4 x h jg h g k \] \ ]m p kg [ag dg _a]k Ye Yrg f akl]k& E |e g aj] \]
< = 9 4 = [g d] \]k AAYm l]k = lm\]k ]f K [a]f []k Kg[aYd]k(
@ G J F : G J ? &9 d^( +322( >mYdakeYf\`a]jYj[`qafdgodYf\Mgml`;e]ja[Y6ljYb][lgja]k
g ^ af\a_]fgmkkg[aYdgj_YfarYlagf* Klg [c` g de 4 9 de i n akl" O ack[dd(
@ M ? @ 'BG F = K & ; ` jaklaf ]( +313( @jgel`]eadc jan]j6khYlaYdYf\l]ehgjYdh jg[]kk]k
af Hgjl`o]kl;eYrhfaY* ; Ye Z ja\ _]4 ; Ye Z ja\ _] M f an]jkalq Hj]kk(
@ M ? @ 'BG F = K & K l]h ` ]f ( +313( $N`] JYdeYf\l`] Jd]aY\]k6afalaYlagfYf\[gkegdg_q
af Hgjl`o]kl;eYrgf* ; Ye Z ja\ _]4 ; Ye Z ja\ _] M f an ]jkalq Hj]kk(
WWWWWWWWW ( +322( L ` ] _m f Yf\ l` ] Z g o 4 e ql` k g a o ` al] e ]f Yf\ af \ aYf k(
U)*Bgee] + * 0'+*1 P P N AAA $+'-%4 +-2'+//(
AF ? G D< &L ae $gj_(%( +33+ ++330s(DYf_mY_]akl`]]kk]f[]g ^[mdlmj](Af4AF ?G D<&
L ae $gj_(%( E]q\]ZYl]kafYfl`jghgdg_q* Dgf\j]k4 J gmld]\_]& hh4 +.1'+32(
C = F K AF ? = J & C ]f f ]l` $gj_(%( +32.( GYjjaY_]hjY[la[]kafFgodYf\Mgml`;e]ja[Y*
M jZ Yf Y4 M f an]jkalq g ^ Addaf g ak Hj]kk(
C M H = J &9 \Ye ( +33,( Af ljg \ m[lag f ( Af C M H = J & 9( $gj_(%& =gf[]hlmYdaraf_kg[a]lq*
D gf \j]k4 J gmld]\_](
D 9 < = AJ 9 & E Y( = dakY( +32,( ; djg[Y\]fge]k]Y ljY[]+\][fbm_]k6meY[gfljaZma{zg
Yg]klm\g\ghYj]fl]k[glaeZajY* K zg H Ymdg 4 M f an]jka\ Y\ ] \]K zg HYmdg& \ akk] j
lY{zg \] e ]kljY\g(
D 9 L G M J & : jm fg ( +33+( Hgmk f YngfkbYe Yak |+| eg\]jf]k* HYjak4 = \ alag f k DY
< |[g m n ]jl](
WWWWWWWWW ( +330Y( F g l l`] i m ]klag f ( ;fl`jghgdg_qH]okd]ll]j -1 $-%(
WWWWWWWWW ( +330Z( J]lal] j]^d]pagf kmjd] [mdl]eg\]jf]\]k \a]mp^Yala[Z]k* H Yjak4 D ]k
= e h ~[` ]mjk \ ] H ]fk]j ]f J gf\(
,+0 Aa< M 9 J < G N dN C AJ G K < da ; 9 K L J G

WWWWWWWWW ( +332( Jgdalaim]k\]dYfYlmj]* D anjg ]e h j]h YjY{zg (


D = 9 & N Yf]kkY( +320( H[o+]k ] f]cj]lk EYqYh6 meY [gf[]h{zg \] jaim]rY* J ag \]
BYf ]ajg 4 E mk]m F Y[ag f Yd) M > J B& l]k] \ ] \g mlgjY\g (
D u N A'K L J 9 M KK &; dYm\]( +31- S+3/*U(Af ljg \ m [lag f x dg ] m n j] \ ] E Yj]]aE Ymkk(
Af4 E 9 M KK& E ( Mg[agdg_a]]lYfl`jghgdg_a[* HYjak4 HM >& hh( ap'daa(
WWWWWWWWW ( +3/2( ;fl`jghgdg_a[kljf[`ead]* H Yjak4 Hdgf(
WWWWWWWWW ( +3 0 . '+ 3 1 + ( Gql`gdg_aiaa]kC)CP* H Yjak4 Hdgf(
WWWWWWWWW ( +31-( ;fl`jghgdg_a]kljf[lmjYd]\]mp* HYjak4 Hdgf(
WWWWWWWWW ( +31/( U(nga]\]ke mim]k* ? ]f ]Z jY4 = \alagf k 9 dZ ] jlKcajY(
WWWWWWWWW ( +32/( )mahgla}j]b Ydgmk[* HYjak4 Hdgf&
WWWWWWWWW ( +33+( `daklgaj]\]dqf p * H Yjak4 Hdgf(
WWWWWWWWW ( +332( N gdlYk Yg h YkkY\g( GmfY . $,%4 +*1'++1(
D AE 9 & 9 f lg f ag ; Yjdgk \] K g m rY( +33,( G _ g n ]jf g \ g k f \ ag k kgZ Y _ ] klzg \g
K H A( Af4 ; 9 J F = AJ G < 9 ; M F @ 9 & E ( $gj_(%& dak+jaY\gkf\agkfg <jYkad*
K zg HYmdg4 > Yh ]kh )KE ; ); g e h Yf` aY \ Yk D ]ljYk& hh( +//'+1,(
WWWWWWWWW ( +33/( Oe_jYf\][]j[g \]hY"* K zg H Ym dg ) H [lj h g dak4 9 fhg[k)N gr]k(
WWWWWWWWW ( +332( G k j]dYl jag k Yf ljg h g d _a[g k \] a\ ]f la^a[Y{zg \] l]jjYk af \
_ ]f Yk \Y > m f\Y{zg F Y[ag f Yd \g f \ ag ( F g lY k kg Z j] g ]klm\g \ Y j]dY{zg 
]f lj] Yf ljg h g dg _aY ] af [da_]fake g fg : jY kad& +302'+32/( Af4 G D AN = AJ 9 &
B( H \ ] $gj_(%& Cf\a_]fakeg]+]jja+gjaY`U^a{zg6hg\]j]k( jglafYk]kYZ]j]k[gdgfaYakfg
<jYkad[gfl]ehgjxf]g* J ag \ ]BY f ]ajg 4 ; g f ljY ; Yh Y D anjYjaY(
D AE 9 & L y f aY Klgdr]( +320( ; na\Y kg[aYd]flj]gk Sf\bv%f\agkDajjflaY&6]d]e]flgk\]
kmY|la[YYdae]flYj* Jag \]BY f ] ajg 4 H H ? 9 K \g E m k]m F Y[ag f Yd&\ akk]jlY{zg 
\] e ]kljY\g(
WWWWWWWWW ( +33/( ;hYjl]\g [Yfae6 ]lfg_jY^aYb m f afY* J ag \ ]BY f ]ajg 4 H H ? 9 K \g
E mk]m F Y[ag f Yd& l]k] \ ] \gmlgjY\g(
WWWWWWWWW ( +330( G \g ak ] k]m e dlahdg 4 j]^d]p ]k kg Z j] g h ]jkh ][lan ake g ]e
me Y [g ke g dg _aY L mha( G YfY. %.& ,+'.1(
D G H = K < 9 KADN 9 & 9j Y[q" ? J M H AG F A& D m k <( :( $gj_k(%( +33/( )A l]evla[Y
af\_]fYfY]k[gdY* : jYkdaY4 E = ; )E 9 J A)M f ]k[g(
D G H = K <9 KADN 9 & 9 jY[q( $+32*s( +320( Hge]k]Yea_gk6\Yhjvla[YpYnYfl]Y meY
j]^d]pzgkgZj]gkD~* K zg H Ymdg 4 >>D; @ )M KH(
E 9 J ; = D AF & Dgmak( +330( ; afn]f{zg\Y^ Ye daYY^jg)Ye]ja[YfY6^YedaY(hYj]fl]k[g]
\ge]kla[a\Y\] ]flj] gk f]_jgk \g L][f[Yng \Y <Y`aY( <jYkad J ag \ ] BY f ]ajg 4
H H ? 9 K \g E mk]m F Y[ag f Yd& l]k] \] \ g mlgjY\g (
E 9 Q : M J Q 'D = O AK & < Y n a\ ( +3 01( ; can])M`YnYfl]kg[a]lq* G p ^g j\ 4 ; dY j] f \ g f 
H j] kk(
C L F G A (G ? A 9 : J9 K @ (C AJ 9 ,+1

E 9 Q : M J Q 'D @ O AK& < Yna\ $gj_(%( +313( >aYd|[la[Ykg[a]la]k6 l`] A~Yf\<gjgjg g ^


=]fljY< jYrad ; Ye Z ja\ _]& E K4 @ YjnYj\ M f an]jkalq Hj]kk(
E [; 9 D D M E & ; ][adaY( +323( A]f\]j(h]jkgf`gg\Yf\kg[aYdgj_YfarYlagf Yegf_kl l`]
=Yk`afYm`fYg ^ Q]kl]jf;eYrgfaY* D g f \ j]k4D g f \ g f K [` g g d g ^ = [g f g e a[k&
l]k] \ ] \g mlgjY\g (
E=D&9 L L A&Bm dag ; ]rYj( +312( Ealg k\] meYljaZg NaeZajY* K zg H Ymdg 4 la[Y(
WWWWWWWWW ( +32,( 9 ]lf g dg _aY \ Yk h g h m dY{ ]k af \ _ ] f Yk \g : jYkad& fYk \mYk
m dlae Yk \|[Y\Yk( ;fmvjag;fljghgd_a[g 2*4 ,/-',1/(
WWWWWWWWW ( +32-( 9 Yf ljg h g dg _aY f g : jYkad4 m e jgl]ajg( : jYkdaY4 M f an]jka\ Y\ ]
\] : jYkdaY& $NjYZYd`gk]e=a~f[aYkMg[aYak( M|ja];fljghgdg_aY -2(
E = F = R = K : 9 K L G K & J Y^Y] d Bg k[ ( +33*( ; ^]klY \YbY_mYlaja[Y6 meY hYjlalmjY
[jla[g)aaad]jhj]lYdanY* K zg HYmdg4 < ]h lg ( \] 9 f ljg h g dg _ aY& >>D; @ \ Y M f a
n]jka\ Y\ ] \] K zg HYmdg& l]k] \] \g mlgjY\g (
E = F ? = L& H Ylja[c $g j_(%( +32/( ? m]jj]k& kg [a|l|k ]l nakag f \ m e g f \ ] \Yfk d]k
Z Ykk]k l]jj]k \ ] > 9 e |jaim] \m Km\( DgmjfYd\] dYMg[a|l~\]k;e|ja[Yfakl]k &
DPP+4 + , 3 ', * 2 (
E G F L = AJ G &Bg ` f E Yf m]d( +33.( H]_jgk\Yl]jjY6f\agk]ZYf\]ajYfl]kfYkgja_]fk
\]Mzg JYaadg* K zg H Ymdg 4 ; g e h Yf ` aY \ Yk D]ljYk(
E M D D = J & J ]_afY Hgdg( +33*( Ik ; kmjaf\g Raf_m6 `akljaY ] Yjl]* ; Ye h af Yk4
= \algjY \ Y M f[Ye h(
G D AN = AJ 9 >( +312( ; ^jgfl]ajY ] Y jaYZOa\Y\[ \g [Yeh]kafYlg af\_]fY* J ag \ ]
BY f ]ajg 4 : aZ dag l] [Y \ g H H ? 9 K \g E mk]m F Y[ag f Yd& ljYZ Yd` g Yh j]k]f lY\ g 
fY AAAY J ]m f azg \g ? jmh g \ ] H ]kimakY\g j]k\Y 9 _ ja[ m dlm jY fY 9 e Yr f aY(
WWWWWWWWW ( +322( I fgkkg_gn]jfg 6gkNa[mfY]gj]_ae]lml]dYj* K zg H Ymdg 4 E Yj[g
R ]jg ) ; F H i (
WWWWWWWWW ( +332( M e Y ]lf g dg _aY \ g k f \ ag k e aklm jY\ g k8 K alm Y{ zg [g dg f aYd&
l]jjalg jaYdarY{zg ] ^dmpg k [m dlm jYak( GYfY . $+%4 .1'11(
G D D E 9 F & : ] jl] dd( +310( ;da]fYlagf6 G Yjpk [gf[]hlagf g ^ eYfaf [YhalYdakl kg[a]lq*
; Ye Z ja\ _]4 ; Ye Z ja\ _] M f an]jkalq Hj]kk(
G J L F = J &K ` ] jjq :( +32.(L ` ] g jq afY f l` jg h g dg _ qkaf [] l`]kapla]k( =gehYjYlan]
Mlm\a]kg ^ Mg[a]lqYf\Baklgjq ,0 $+%4 +,0'+00(
G N = J AF ? C 9 H D 9 F &Bg Yf f Y( +31/( N`] JaYjgY( Yh]ghd]g ^ l`] Ijafg[g<Ykaf6Y
klm\qafcafk`ahYf\eYjjaY_]* G p ^g j\ 4 ; dYj]f \gf (
WWWWWWWWWW( +311( ; g e e ] f lk lg l` ] kqe h g kam e K g [ aY d lae ] Yf \ kg [ aY d kh Y[ ]
af dg o dY f \ K g m l` 9 e ] j a[ Y f k g [ a] l a] k ( Af 4 ; [l]k \f R CD- = gf_j]k
Cf l]jf Y lagf Y d \]k ; e |ja[Y f akl]k $ H Y j ak & + 3 1 0 %( H Y j ak 4 K g [ a| l | \ ] k 
9 e | ja[ Y f ak l] k & hh( - 2 1 '- 3 . (
,+2 @ \ m Y j\ g N an Z ajg k >B ; Ykljg

WWWWWWWWW ( +32+( J ]n a]o Y jla[ d] 4 9 e Yrg f aYf Yf l` jg h g dg _ q ( DgmjfYd g ^ FY+af


;e]ja[Yf Mlm\a]k +- $+%4 +/+'+0.(
G N = J AF ? C 9 H D 9 F & Bg Y f f Y $gj_(%( +311( Kg [aYd lae ] Yf \ kg [aYd kh Y[] af
dgo dYf\ Kgml` 9 e ]ja[Yf kg [a]la]k( Af4 ; [l]k \mRFC- =gf_j}k Cfl]jfYlagfYd
\]k;e|ja[Ymak+]k( AA& hh( 1 '- 3 . %( HYjak4 K g [a|l| \ ]k 9 e |ja[Yfakl]k(
H = AJ 9 F G & E YjarY( + 3 2+( C`] Yfl`jghgdg_q g ^ Yfl`jghgdg_q6 l`] <jYradaYf [Yk]*
; Ye Z ja\ _]4 @ YjnYj\ M fan]jkalq& l]k] \] \g mlgjY\g (
WWWWWWWWW ( +33,( OeY Yfljghgdg_aY fghdmjYd6lj~k]ph]ja~f[aYk[gfl]ehgjxf]Yk* : jY k
daY4 = \ alg jY M f an ]jka\ Y\ ] \ ] : jYkdaY(
WWWWWWWWW ( +33/( < ]kl]jjY \ g k ] ]padY\ g k4Y f ljg h g dg _aY f g : jYkad ] fY f \ aY ( Af4
; 9 J < G K G < = G D AN = AJ 9 & J( $gj_(%( ?kladgk \] Yfljghgdg_aY* ; Ye h af Yk4
= \ alg jY \Y M fa[Ye h& h h +-'-*(
WWWWWWWWW ( +33/( ;^Y n g j\Y ]lfg_jY^aY* J ag \]BY f ] ajg 4 J ]dme ] < me Yjw(
WWWWWWWWW ( +332( O `]f Y f l` jg h g dg _ q ak Y l ` g e ]4 l` ] \ a^^] j]f l [g f l]p lk g ^ Y
kaf _d] \ ak[ah daf ]( ; ffmYdL]na]og ^ ;fl`jghgdg_q ,14 +*/'+,2(
H = J J G F = 'E G AK = K & : ]Yljar( +33,( f \ ag k danj]k ] f \ag k ]k[jYng k4 g k h jaf [
h agk \ Y d] _ akdY{ zg af \ a_ ] f aklY \g h]jg \g [ g dg f aY d % k | [ m dg k RPC Y P N AAA%(
Af4 ; 9 J F D AJ G <9 ; M F @ 9 & E ( $gj_(%( BakljaY \gk f\agk fg<jYkad* Kzg
H Ymdg 4 > Yh ]kh ) KE ; ) ; g e h Yf ` aY \ Yk D ]ljYk& hh(++/'+-,(
WWWWWWWWW ( +331( L]dY{]khj][agkYk6^ jYf[]k]k]Ye]jf\agkfgk|[mdgRPCC* K zg H Ymdg 4
< ]h lg ( \] 9 f ljg h g dg _ aY& >>D; @ \Y M f an]jka\ Y\ ] \ ] K zg HYmdg& l]k] \]
< g m lg jY\g (
J 9 E G K& 9 d[a\ Y J( +32*( Ba]jYj[+faY ] kaeZagk]6 j]dY{]kafl]jljaZYak fg <jYkad K zg 
HYmdg4 @ m [al][)AF D (
WWWWWWWWW ( +322( Af\aYf ng a[]k4 [g f lY[l ]p h ]ja]f []\ Yf \ ]ph j]kk]\ ( Af4 @ AD D &
B ( $gj_(%( L]l`afcaf_`aklgjq Yf\eql`* M jZ YfY4 M f an]jkalq g ^ Addaf g ak H j]kk&
hh( ,+.',-.(
WWWWWWWWW ( +33*Y( = l` f g dg _q : jYradaYf klqd]( : jYkdaY4 M f an]jka\ Y\ ] \] : jYkadaY&
NjYZYd`gk]e =a~f[aYkMg[aYak( M|ja];fljghgdg_aY 23(
WWWWWWWWW ( +33*Z( G]ejaYkMYfmew6]khY{g]l]ehg]emeYkg[a]\Y\]SYfgeYea* K zg
HYmdg4 E Yj[g R ]jg)M F : (
J = AK& >wZ ag O( +33+(G lYZ]dzg ]YdmhY4l]g jaY&e |lg \ g _]f ]jYdarYf l]]a\ ag _jY^Y
f g [ g f l] p lg ZjYkad]ajg( L]naklY<jYkad]ajY\]=a~f[aYkMg[aYak +0& Yf g 04 ,1'.,(
J A: = AJ G & < Yj[q( +31*( Ikf\agk]Y[anadarY{zg6Yafl]_jY{zg\YkhghmdY{]kaf\_]fYk
fg<jYkadeg\]jfg* J ag \]BYf ]ajg 4 ; anadarY{zg : jYkad]ajY(
WWWWWWWWW ( +33/( * hgngZjYkad]ajg* K zg H Ymdg 4 ; g e h Yf ` aY \Yk D]ljYk(
J A; 9 J < G & ; Yjdg k 9 dZ ]jlg ( G k f \ ag k ] Y kg [ ag \ an ] jka\ Y \ ] f YlanY [g f l] e h g '
@ L F G A (G ? A 9 : J 9 K A M a d J 9 ,+3

jy f ]Y fg : jY kad( Af4 D G H = K < 9 KAD N 9 & 9 jY[q " ? J M H AG F A& D m k <(
:( $g j_k(%( ; l]evla[Y af\_]fY fY ]k[gdY* : jY kdaY4 E C ; ) E 9 J A) M f ]k[g &
h h (, 3 '0 * (
J AN A= J = & H]l]j( +303( GYjjaY_] Yegf_ d`] Njag6 Yhjaf[ahd] g ^ kg[aYdgj_YfakYlagf*
G p ^g j\ 4 ; dYj]f \ g f Hj]kk(
WWWWWWWWW ( +32.( Cf\ana\mYdYf[dkg[a]lqafAmaYfY6; [gehYjYlan]klm\qg ^ ; e]jaf\aYf
kg[aYdgj_YfakYlagf* ; Ye Z ja\ _]4 ; Ye Z ja\ _ ] M f an ]jkalq Hj]kk(
WWWWWWWWW ( +33-(L ` ] Ye ]jaf \ aYf arYlag f g ^ \ ]k[]f lYf\ Y^^afalq( CDB gee] +,0
+,2 P P P AAA $,'.%4 / * 1 '/ + 0 (
K 9 @ D AF K& E Yjk` Ydd( +32+( Baklgja[Yde]lYh`gjk Yf\ eql`a[Ydj]Ydala]k6 Mljm[lmj] af
l`]]Yjdq`aklgjqg ^ l`]MYf\oa[`akdYf\k Eaf_\ge* 9ff 9 jZ g j4 L ` ] M f an]jkalq
g ^ E a[` a_Yf Hj]kk(
WWWWWWWWW ( +33-( O Yalaf _ ^g j > g m[Ymdl( Jja[cdq J]YjJYeh`d]l ,4 ,+(
WWWWWWWWW ( +33/( Bgo fYlan]k$$ l`afc6 YZgml =YhlYaf =ggc( ^g j ]pYehd]* ; ` a[Y_g4
L ` ] M f an]jkalq g ^ ; ` a[Y_g Hj]kk(
WWWWWWWWW ( +330(L ` ] kY\ f ]kkg ^ ko ]]lf ]kk4l` ]fYlan]Y f l` jg h g dg _ qg ^ O ]kl]jf
[g ke g dg _q( =mjj]fl;fl`jghgdg_q -1 $-%4 -3/'.,2(
WWWWWWWWW ( +331( G h ]kkae ake g k]f lae ] f lYd ] Y ]p h ]ja~f [aY ]lf g _jw^a[Y4 h g j
i m ]Y [m dlm jY fzg | me g Z b] lg ]e naY \ ]] p laf { z g $H Yjl] A%( GYfY - $+%4
. + '1 - (
WWWWWWWWW ( +331( G h ]kkae ake g k]f lae ] f lYd ] Y ]p h ]ja~f [aY ]lf g _jw^a[Y4 hgj
im ]Y [m dlmjY fzg ] me g Z b] lg ]e naY\ ] ]p laf {z g $H Yjl] AA%( GYfY - $,%4
+ * - '+ / * (
K; @ 9 < = F &C _gf( +310(G]klm \ g Ylm Yd\Yk[m dlmjYkaf \_]fYk( Af4 K; @ 9 < = F &
=( $gj_(%( F]al+ajYk\]]lfgdg_aYZjYkad]ajY* K zg HYmdg4 ;aY( = \ alg jY F Y[ag f Yd(
K= = ? @ J & 9 fl`gfq( +32+( HYlmj]Yf\kg[a]lqaf =]fljYd< jYkad6l`]M lq Y Cf\aYfkg ^
GYlg Ajgkkg* ; Ye Z ja\ _ ]& E K4 @ Yjn Yj\ M f an]jkalq H j]kk(
K = = ? = J & 9 f l` g f q" N AN = AJ G K < = ; 9 KL J G & = \ m Yj\ g :( +311( H gflgk \[
naklY kg Z j] gk f \ ag k Z jYkad]ajg k4 me ]f kYag Z aZdag _jw^a[g ( <gd]laeCf^gjeYla
ng]<aZdag_jv^a[g\]=a~f[aYkMg[aYak ,(
K = = ? = J & 9 f l` g f q5 < 9 E 9 L L 9 & J gZ]jlg 9( " N AN = AJ G K < = ; 9 KLJ G &
= \ m Yj\ g :( +313( 9 [g f kljm { zg \Y h ]kkg Y fYk kg [ a] \ Y\ ] kaf \ _ ] f Yk Z jYka
d]ajYk( <gd]lae\gGmk]mH Y[agfYd -,4 ,+3(
KAD N 9 & E wj[ag( +33-( LgeYf[] \]hjae Yk ]hjaegk6 ]lfg_jY^aY \ghYj]fl]k[g oYaeaja)
YljgYja* J ag \]BY f ]ajg 4 H H ? 9 K \g E mk]m F Y[ag f Yd& l]k] \] \ g mlgjY\g (
K AE G F < G F & ? adZ ]jl( +30.( F af\ ana\Y]lkY_ ]f }k]h`qka[g)Zag`_aim]%C)*$af\ana\mYlagf
w dYdmea}j]\]kfglagfk\]^ gje ]]l\ af^gjeYlagf&* HYjak4 H M >
,,* C < M 9 J < G N d N d a d J G K < d' ; 9 K L J G

K C G J M H K C A& Bg ` f ( +310( MqeZgd Yf\ l`]gjq6 Y h`adgkgh`a[Yd klm\q g ^ l`]gja]k g ^


j]da_agfafkg[aYdYfl`jghgdg_q* ; Ye Z ja\ _]4 ; Ye Z ja\ _] M f an ]jkalq Hj]kk(
K L G ; C AF ? BJ (& ? ]g j_]( 32 3( L ` ]]l` f g _jYh ` a[ k]f kaZ adalq g ^ l` ] +3,*k Yf\
\ a] \ m Ydake g ^ \ a] Yf l` jg h g dg _a[Yd ljY\alag f( Af4 K L G ; C AF ? BJ (& ?(
$g j_(%( LgeYfla[ eglan]k6 ]kkYqk gf Yfl`jghgdg_a[Yd k]fkaZadalq* E Y\ akg f 4 L ` ] 
M f an]jkalq g ^ O ak[g f kaf Hj]kk& hh( ,*2',10(
K L J 9 L @ = J F &E Yjadqf ( +321(L ` ] dae alkg ^ Ymlg 'Yf l` jg h g dg _q( Af4B9 ; C K G F &
9 ( $gj_(%( ; fl`jghgdg_qYl`ge]( hh( +0'-1(
WWWWWWWWW ( +322( N`]_]f\]jg ^ l`]_a^l6hjgZd]ekoal`oge]fYf\hjgZd]ekoal`kg[a]lq
afG]dYf]kaY* : ]jc ]d]q4 M f an ]jkalq g ^ ; Yda^g jf aY H j]kk(
WWWWWWWWW ( +33,( : g g c J ]n a]o >gjme 4 E ( K ljYl` ]jf &L ` ] ? ]f \ ]j g ^ l`] ? a^l(
JY[a^a[Mlm\a]k +/ $+%4 +,-'+/3(
K M J J 9 D = K & 9 d]p Yf \ j] +333( ;f [mj\mk]fk6gZb][lanYlagf]lkfZb][lanYlagf[`]"d]k
=Yaa\gk+ba\]+;eYrgfa]h]ee]f]*Jfjak)* = [gd]\]k @ Yml]k = lm\]k]fK [a]f []k
K g [aYd]k& l]k] \ ] \ g mlgjY\g (
L 9 Q D G J & 9 f f ]'; ` jaklaf ]( +32.( D Ye ]ja[Yf ake ]ljg h a[Yd4 mf ] ^jg f la}j] ^gkkad]
\ ]d]l` fg dg _a]8 Af4J M H H '= AK = F J : A; @ &:($gj_(%( Baklgaj]k\]d$Yfl`jghgdg_a]6
RPC)RRka}[d]k* HYjak4 C daf c ka][c& hh( ,+-',--(
WWWWWWWWW ( +332(Ban Y jg caf k` ah 4 kae h d]Yf\ [g e h d]p ^g je m dYk4Y< jYna\ aYf
ljYf k^g je Ylag f _jg m h ( Af4 ? G < = D A= J & E ( ]lYd* $gj_k(%( $NjYfk^gjeYlagfkg ^
Eafk`ah* O Yk` af _lg f ) D g f \ j]k4 K e al` kg f aYf Af klalm lagf H j]kk& hh( +21',+-(
L = AP = AJ 9 'H AF L G & E wjf ag( +332( d]ahYja6 kY[ja^[agk ] na\Y kg[aYd]flj] gk f\agk
; jYjY%=YjaZ]&* Kzg H Ymdg 4 @ m [al][) 9 f h g [k) = \ alg jY \Y M > H dd(
L @ G E 9 K &? ]g j_( s+302V( +32,( Jgdla[Y af\a_]aaaklY \gkhgjlm_m]k]k fg<jYkad( -1,,)
-20,* K zg HYmdg4 DgqgaY(
L G O F K D = Q & ? jY`Ye ( +322( C\]Yk g ^ gj\]jYf\hYll]jfk g ^ [`Yf_] af SYeafY`mY
kg[a]lq* ; Ye Z ja\ _]4 ; Ye Z ja\ _ ] M f an]jkalq H j]kk& l]k] \] \g mlgjY\g (
L M J F = J & L ]j]f []( +313( L ` ] ? ] Yf \ : g jg jg kg [a]la]k Yk \ aYd][la[Yd kqkl]e k4
Y _ ] f ] jYd e g\]d( Af4 E 9 Q : M J Q 'D = O AK& <( $gj_(%( >aYd][la[YdMg[a]la]k6 l`]
A]Yf\<gjgjgg ^ = ]fljYd< jYrad ; Ye Z ja\ _]&E Ykk4 @ YjnYj\ M f an]jkalqH j]kk&
hh( + . 1 '+ 1 2 (
WWWWWWWWW ( +32*( D ] \ |f a[ ` ] m j \ g ak]Ym p ]f [g f l]pl]( ;fl`jghgdg_a]]lMg[a|l|k .
$-%4 2/'++/(
WWWWWWWWW ( +32.( < mYd g h h g kalag f & `a]jYj[`q& Yf\ nYdm]4 e g q]lq kljm [lm j] Yf\
kqe Z g da[ h g dYjalqaf ; ]f ljYd :jYrad Yf\ ]dk]o ` ]j]( Af4 ? 9 D= Q &B(; ( $gj_(%(
>a^^|j]f[]k( nYd]mjk( `a|jYj[`a]6l]pl]k g^^]jlkw Ub9mak >megfl* HYjak4 = \ alag f k \]
d= @ = KK& hh( - - - '- 1 * (
= L F G D G ? A 9 : J 9 K @ (CdJ9 ,,+

WWWWWWWWW ( +32/( 9 f ae Yd kqe Z g dake & lg l]e ake Yf\ l`] kljm [lm j] g ^ e ql`( Af4
M J L G F & ?( $gj_(%( ; faeYdeql`kYf\e]lYh`gjkafMgml`;e]ja[Y* K Ydl D Yc]
; alq4 M f an ]jkalq g ^ M lY` H j]kk& hh( .3'+*0(
WWWWWWWWW ( +322( = l` fg ']l`f g` aklgjq4e ql`Yf \ `aklg jqaf fYlan]Kgml` 9 e ]ja[Yf
j] h j] k] f lYlag f k g ^ [g f lY[l( Af4 @ AD D & %( <( $gj_(%( L]l`afcaf_ G ql` Yf\
Baklgjq6 Cf\a_]fgmkMgml`;e]ja[Yfh]jkh][lan]kgfl`]hYkl* M jZ Yf Y4 M f an]jkalq
g ^ Addaf gak H j]kk& hh( , - / ', 2 + (
WWWWWWWWW ( +33+( J ]h j]k]f laf _ & j]kaklaf _& j]l` af c af _ 5 ` aklg ja[Yd ljYf k^g je Ylag f k
g ^ C YqYh g [m dlm j] Yf \ Yf l` jg h g dg _a[Yd [g f k[ag mkf ]kk( Af4 K L G ; C AF ? 
?( O( $gj_(%( =gdgfaYdkalmYlagfk6 ]kkYqk gf l`] [gfl]plm ladakYlagf g ^ ]l`fg_jYh`a[
cfgod]\_] %Baklgjq g ^ ;fl`jghgdg_q & 1%( E Y\ akg f 4 M f an]jkalq g ^ O ak[g f kaf 
H j]kk& hh( , 2 / '- + - (
WWWWWWWWW ( +33-( < ] [g ke g dg _aYY `akl jaY4 j]kakl~f [aY& Y\ Yh lY{ zg ] [g f k[a~f [aY
kg [aYd ]f lj] gk C YqYh ( Af4 N AN = AJ G K < = ; 9 KL J G & = ( : ( $gj_(%( ; eY
rgfaY6]lfgdg_aY]`akljaYaf\_]fY* Kzg HYmdg4 F @ A)M KH& hh( . - '0 0 (
N 9F N = D L AA=E & D[aY ++( +33/( , Z]+g]Y ^]jY 6Y]kl|la[Y\Yhjg\m{zg]\Y hj]\Y{vg
]flj]gk QYqYfY* K zg HYmdg4 M f an]jka\Y\]\] K zg HYmdg& l]k]la[ \gmlgjY\g(
N = D @ G & G lwnag( +32*( 9 f ljg h g dg _ aY h YjY km][g n]j( >Y\gk6 L]naklY\]=a~f[aYk
Mg[aYak ,- $+%4 13'3+(
N A< 9 D & Dmp " : 9 J J = L G A1 & Ad] f q g ( +331( G ]dg h ]j\ a\ g s>avjagkf\agk( \]
< Y j[ q J aZ ]ajg %( ;fmvjag;fljghgd_a[g 304 +/3'+22(
N A< 9 D & D mp $gj_(%( +33,( =jY^+keg af\_]fY* K zg H Ymdg 4 K lm \ ag F g Z ]d)> Yh ]kh )
= \mkh(
N AD 9 t 9 &9 h Yj][a\ Y( +33,( =ge]f\g[geg_]fl]6^gjeYk\g[YfaZYdakegoYja* J ag \]
BYf]ajg4 = \ alg jY \Y MHJB(
WWWWWWWWW ( +330Y( If]ekgegkfk6im]kl]k\YYdl]ja\Y\[fg]f[gfljg\gk QYja[gegk
<jYf[gk* J ag \]BY f ] ajg 4 HH? 9 K \g E mk]m F Y[ag f Yd& l]k] \ ] \gmlgjY\g(
WWWWWWWWW ( +330Z( ; jaklzg k k]e ^|4 Yd_m f k Ykh ][lg k \ Y [gf n]jkzg \gk O Yja
$HYcYY F gnY%( G YfY , $+%4 +*3'+-1(
N AN = AJ G K < = ; 9 KL J G & = \mYj\g( +320( ;jYo]l|6 gk \]fk]k [YfaZYak* J ag \]
BY f ] ajg 4 Bg j_ ] R Y` Yj = \algj)9 fh g[k(
WWWWWWWWW ( +33,( G [Ye h g fY k]dnY& naklg \Y h jYaY( ?klm\gk Baklja[gk / $+*%4
+ 1 * '+ 3 * (
WWWWWWWWW ( +33-Y( 9 d_m f k Ykh ][lg k \ YY^af a\ Y\ ] fg \ jYn a\ aYf Ylg Ye Yr f a[g ( Af4
N AN = AJ G K < = ; 9 KL J G & =( " ; 9 J F = AJ G <9( ; M F @ 9 & E ( $gj_k(%(
;eYrfaY6]lfgdg_aY]`akljaYaf\_]fY* K zg H Ymdg 4 F [d]g \] @ akl jaY Af \ _]
fY ] \g Af \ a_]f ake g $M KH %)> Yh ]kh & hh( +/*,+*(
,,, @ < M 9 J < G N d N A M J G K < d' ; 9 K L J G

WWWWWWWWW ( +33-Z( @ akl jaYk Ye ]jf \aYk( Hgngk?k^++\gk=]ZjYh -04 , , --(


WWWWWWWWW ( +33-[( D ] e YjZ j] ]l d]e qjl]4 \] d af [g f klYf [] \] d ye ] kYmnY_]( Af4
: = ; I M = D AF & 9 ( " E G D AF A= & 9 ( $g j_ k (%( G |e gaj] \] dY ljY\alagf*
J ][` ]j[` ]k l` |e Ylai m]k( F Yf l]jj]4 K g [a|l| \ = l` f g dg _a]& hh( - 0 / '. - + (
WWWWWWWWW ( +33/( H ]f kYf \g g h Yj]f l]k[g Ye ]jf \ ag ( Af4 N AN = AJ G K < = ; 9 K
L J G & @( $gj_(%( ;fljghgdg_aY\ghYj]fl]k[g6]klm\gkYe]jf\agk* J ag \ ]BYf ]ajg 4
= \ alg jY \Y M > J B& hh( 1',.(
WWWWWWWWW ( +330Y( G k h jg f g e ]k [g ke g d _a[g k ] g h ]jkh ][lan ake g Ye ]jf \ag (
G YfY , $,%4 ++/'+..(
WWWWWWWWW ( +330Z( Ae Y_]kg ^ fYlmj]Yf\kg[a]lqaf9 e Yrg faYf ]l` fg dg _q(; ffmYd
L]nm]g ^ ;fl`jghgdg_q ,/4 +13',**(
WWWWWWWWW ( +330[( D ] e ]m jlja]j ]l kg f \ g m Z d] $9 jYo ]l|& 9 e Yrg f a]%( Mqkl}e]k\]
J]fk|] ]f;^jaim] Hgaj] +. $ < ]klaf k \] e ]m jlja]jk%4 11'+*.(
WWWWWWWWW ( +332Y( < jYn a\ aYf Yf\ j]dYl]\ caf k` ah kqkl]e k( Af E ( ? g \ ] da] j] lYd(
$g j_ k(%& NjYfk^gjeYlagfk g ^ Eafk`ah* O Y k` af _ lg f ) D g f \ j] k4 K e al` k g f aY f 
Af klalm lag f H j]kk& hh( --,'-2/(
WWWWWWWWW ( +332Z( ; g ke g dg _ a[ Yd h[jkh][ljnake af 9 e Yrg f aY Yf[ ]dk]o ` ]j](
; Ye Z ja\ _]4 K ae g f : g dan Yj D ][lmj]k(
WWWWWWWWW ( $gj_(% +33/( ;fljghgdg_aY\ghYj]fl]k[g6]klm\gkYe]jf\agk* J ag \]B Y f ] a
jg4 = \ alg jY \Y M>JB(
N AN > AJ G K < = ; 9 KL J G & @ \mYj\g:( " ; 9 J F = AJ G <9 ; M F @ 9 &E Yf m]dY
$gj_k(%( +33-( qUeYWllaY6]lfgdg_aY[ `akljaYaf\_]fY* K zg HYmdg4 F @ A) M K H ) 
>Yh]kh(
N AN = AJ G K < = ; 9 KL J G &= \ m Yj\ g :( " >9 M KLG &; Yjdgk( +33-( D Y h m akkYf [ ]
]l HY[l]4 dY h Yj]f l| \ Yf k d]k Z Ykk]k l]jj]k \ 9 e | jai m ] \m Km\( F Bgee]
+ , 0 '+ , 2 4 + . + '+ 1 * (
O 9 < = & H ]l]j $gj_(%( +330 =mdlmjYdklm\a]k o add Z] l`] \]Yl` g ^ Yfl`jghgdg_q* L ` ]
? < 9 L < ]Z Yl] 2& E Yf [` ]kl]j(
O 9 ? F = J & Jgq( +32+( N`]afn]flagfg ^ [mdlmj]* ; ` a[Y_g 4 L ` ] M f an]jkalq g ^ ; ` a
[Y_g Hj]kk(
O @ AL = @ = 9 < & F ] ad( + 3 3 / ( L ` ] ` ak lg j a[ Y d Y f l ` j g h g dg _ q g ^ l] p l4 l` ]
af l]jh j]lYlag f g ^ J Y d] a_ ` k >ak[gn]j+]g ^ AmaYfY* =mjj]fl;fl`jghgdg_q -0 $+%4
/ - '1 . (
O G D > & = ja[( +32,( ?mjgh] Yf\l`]h]ghd]oal`gml`aklgjq* : ]jc]d]q4 M f an ]jkalq g ^
; Yda^g jf aY Hj]kk(
O J A? @ L & J gZaf( +33,( @ akl jaY af \ _]f Y \g F g jg ]kl] \Y 9 e Yr f aY4 ` ah l]
k]k& im ]kl ]k ] h ]jkh][lanYk( Af4 ; 9 J F = AJ G <9 ; M F @ 9 & E ( $gj_(%(
CL F G A (G ? A 9 @ J 9 K M ( C AJ 9 ,,-

BakljaY \gk f\agk fg <jYkad K zg HYmdg4 ; g e h Yf ` aY \Yk D ]ljYk) > Yh ]kh ) 
KE ; & hh( , / - ', 0 0 (
R 9 J M J & ? ]g j_]( +310( = f ng dnae ]f lg \ ] Yf ljg h dg _ g k ] \ ]k]f n g dn ae ]f lg \Y
Y f ljg h g dg _aY fg : jYkad( <gd]lae\gG mk]m\gf\ag( 9 f ljg h g dg _ aY .4 +'.(