Você está na página 1de 2

NoAN HANG NHA.

NU6c CONG HOA xA HOI cnu NGHIA VI~T NAM


VrBT NAM DQc l~p - Tl! do - H~nh ph uc
T~CHiNGAN HANG
HaN(J i, ngay (Jbthang l C ndm 2017
S6:J~ /GM - TCNHI

I</e- ~ ~ TCAtH THU Men VIET BAI SO CHUYEN DE


r -rrNG~rt- -tvu chlnh toan di?n v6'! ciing cu,rc,xoa doi, giam ngheo
,J.... ,- J r A "'.J t r va phdt trien kinh te ben viing"
lfJ0~ ~~ _ f 1 '
~ I )
~~_ . vLiA:t , " 1 .i. : !'C ~. rt. ~ DI f . , --I.~ )
Knill gin : .t u ,..~ .. I. W(J;l:l~. . '.,~q .. na..l\.n(v?7:v.. ..t no Hl!u Ifu8ng
Df) (>
VA ~ qrw
. 0 t1.1 ~) 1:'1 'Ii ~; .
teo.-.. .at. ..0:- .:T-!~{
1
-.f) I ' -- 1 .....
. .~. &UCQ.gtct. !p. tc cM.
(J
~
-
.1.('1.'0.:1.. ..If...I(Lf:W..
,..,..-
~/1'r " ,
Duoc S1,l' dong y cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Tap
chi Ngan hang t6 chirc xu~t ban s6 Chuyen d~ d~c biet nam 2017 voi chu d~ :
" T ai chin h toan di ~n voi cong cUQc x6a d6i, glam ngheo va phat tr i ~n
kinh t~ b ~n vfrng".
Muc dich cua s6 Chuyen d~ nham truyen ta i nhtrng bai viet chuyen
sau ve co So' Iy luan, phan tich tinh hinh thirc t~, nghien ciru thong l ~ va kinh
nghiem quoc t~ ve each thirc xay dung va trien khai tai chinh toan dien - linh
V1,l'Ccon kha moi me d6i voi mroc ta, c6 vai tro quan trong giup x6a doi giam
ngheo, phat trien kinh t~ ben virng va de xu~t cac giai phap, khuyen nghi
chinh sach ap dung tai Viet Nam; dong thoi, tuyen truyen nang cao nhan
thirc va kien thirc cua cac ben lien quan ve tai chinh toan dien, thuc hien
cong tac truycn thong chinh sach toi cac t6 chirc va dong dao nguoi dan.
Tap chi Ngan hang tran trong kinh moi PGS.,TS. viet bai cho s6
Chuyen de thea cac noi dung duoc goi y sau:
- Cac quan diem v~ tai chinh toan dien va vai tro cua tai chinh toan
dien d6i voi phat trien kinh t~ b~n virng va x6a doi, giam ngheo;
- Cac noi dung quan trong cua Chi~n hroc tai chinh toan dien qu6c
gia;
- Vai tro cua cac co quan, bO, nganh, cac hi~p hOi, t6 chilc chinh td
xii hOi trong v i~c ph6i hQ'P v6i Ngan hang Nha nu6c tham gia sau rong va
h i ~u qua VaG qua trinh xay d1,l'ng va tri~n khai chi ~n lugc ve tai chinh tofm
di~n, d ~c b i ~t la linh Vl,IC tai chinh - ngan hang, nang nghi~p - nang than,
giao d\lc dao t~o , thong tin truyen thong ... ;
- Thong l~ va kinh nghi ~m qU6c t~ ve cach thu'c tr i ~n khai tai chinh
toan di ~n d~ chu~n bi nen tang cho giai do~n xay dl!ng va tri~n khai t~i Vi~t
Nam;
- Khuyen nghi dinh huang, muc tieu cu th~ va d xuAt cac giai phap
va chinh sach phil hop nham thuc d~y mot nen tai chinh toan dien nang dong,
ben vtrng tai Viet Nam;
- Cac giai phap va g6i san pham ve tai chinh toan dien voi cong CU9C
x6a doi, giam ngheo cua cac t6 chirc tin dung;
- Cac van de khac c6 lien quan.
Cac bai viet duoc Tea soan Iva chon bien t~p in trong s6 Chuyen a~
va c6 dang ky giy phep xuat ban (bai viit duoc tinh tlidm cong trinh nghien
CUu khoa hoc).
Bai viet xin gui v Tap chi Ngan hang thea dia chi:

Email: banbientaptcnh@gmail.com

8i~n thoai: 024 .39392185 ; Fax: 024.39392192

Tho'i han nh~n bai: D~n h~t 6/11/2017.

Tap chi Ngan hang rAt mong nhan duoc S1,1' cong tac va tham gia nhiet
tinh cua PGS.,TS. j
Tran trong cam an!

Noi nhia:
- Nhtr tren;

- Luu: VT, TCNH).............