Você está na página 1de 8

Talents

20 TH
ANNIVERSARY EDITION

THE MASQUERADE
Nome: Natureza: Cl:
Jogador: Comportamento: Gerao:
Crnica: Conceito: Senhor:
Atributos
Fsico Social Mental
Fora _______ OOOOOOOOO Carisma_____ OOOOOOOOO Percepo____ OOOOOOOOO
Destreza ____ OOOOOOOOO Manipulao__ OOOOOOOOO Inteligncia___ OOOOOOOOO
Vigor _______ OOOOOOOOO Aparncia____ OOOOOOOOO Raciocnio____ OOOOOOOOO
Habilidades
Talentos Percias Conhecimentos
Prontido_____OOOOOOOOO Emp. c/ Animais_ OOOOOOOOO Acadmicos___OOOOOOOOO
Esportes______OOOOOOOOO Ofcios________ OOOOOOOOO Computao___OOOOOOOOO
Acuidade_____ OOOOOOOOO Conduo______ OOOOOOOOO Finanas______OOOOOOOOO
Briga________ OOOOOOOOO Etiqueta_______ OOOOOOOOO Investigao___ OOOOOOOOO
Empatia______ OOOOOOOOO Armas de Fogo__ OOOOOOOOO Direito______ OOOOOOOOO
Expresso____ OOOOOOOOO Roubo________ OOOOOOOOO Medicina_____OOOOOOOOO
Intimidao___ OOOOOOOOO Armas Brancas__ OOOOOOOOO Ocultismo____ OOOOOOOOO
Liderana____ OOOOOOOOO Performance____ OOOOOOOOO Poltica_______OOOOOOOOO
Manha_______ OOOOOOOOO Furtividade_____OOOOOOOOO Cincias______OOOOOOOOO
Lbia________ OOOOOOOOO Sobrevivncia___ OOOOOOOOO Tecnologia____ OOOOOOOOO
____________OOOOOOOOO _____________ OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO
Vantagens
Disciplinas Antecedentes Virtudes
____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO Conscincia/Convico OOOOO
____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO
____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO Autocontrole/Instinto OOOOO

____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO
____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO Coragem OOOOO

____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO

Outras Caractersticas Humanidade/Trilha Vitalidade


____________OOOOOOOOO __________________ Escoriado
____________OOOOOOOOO O
OO
OOOOOOO Machucado -1
____________OOOOOOOOO Trato:___________( ) Ferido -1
____________OOOOOOOOO Fora de Vontade Ferido Gravemente -2
____________OOOOOOOOO O
O
OO
OOOOOO Espancado -2
____________OOOOOOOOO Aleijado -5
____________OOOOOOOOO Pontos de Sangue Incapacitado
____________OOOOOOOOO
Fraqueza
____________OOOOOOOOO

____________OOOOOOOOO
____________OOOOOOOOO Experincia
____________OOOOOOOOO
____________OOOOOOOOO Sangue por turno:_____
Atributos: 7/5/3 Habilidades: 13/9/5 Disciplinas: 3 Antecedentes: 5 Virtudes: 7 Pontos Bnus: 15 (7/5/2/1)
20 TH
ANNIVERSARY EDITION

Outros Traos
____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO
____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO
____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO
____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO ____________OOOOOOOOO
Rituais Trilhas
Nome Nvel
___________________________ _______ _____________________________ OOOOO
___________________________ _______ _____________________________ OOOOO
___________________________ _______ _____________________________ OOOOO
___________________________ _______ _____________________________ OOOOO
___________________________ _______ _____________________________ OOOOO
___________________________ _______ _____________________________ OOOOO
___________________________ _______ _____________________________ OOOOO
___________________________ _______ _____________________________ OOOOO

Experincia Perturbaes
Total:_______________________________ ___________________________________
Total Gasto:__________________________ ___________________________________
Gasto em: ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Equipamento
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Combate
Arma/Ataque Dif. Dano Alcance CdT Pente Ocult. Armadura
Classe:________________
Proteo:______________
Penalidade:____________
Descrio:
_____________________
_____________________
_____________________
Talents

20 TH
ANNIVERSARY EDITION

THE MASQUERA
Qualidades

Nome:_______________________ Custo:____ Nome:_______________________ Custo:____


Livro:______________________ Pgina:____ Livro:______________________ Pgina:____
Descrio/Sistema: Descrio/Sistema:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Nome:______________________ Custo:____ Nome:______________________ Custo:____
Livro:_____________________ Pgina:____ Livro:_____________________ Pgina:____
Descrio/Sistema: Descrio/Sistema:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Nome:______________________ Custo:____ Nome:______________________ Custo:____
Livro:_____________________ Pgina:____ Livro:_____________________ Pgina:____
Descrio/Sistema: Descrio/Sistema:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Nome:______________________ Custo:____ Nome:______________________ Custo:____
Livro:_____________________ Pgina:____ Livro:_____________________ Pgina:____
Descrio/Sistema: Descrio/Sistema:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Talents

20 TH
ANNIVERSARY EDITION

Defeitos

Nome:_______________________ Custo:____ Nome:_______________________ Custo:____


Livro:______________________ Pgina:____ Livro:______________________ Pgina:____
Descrio/Sistema: Descrio/Sistema:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Nome:______________________ Custo:____ Nome:______________________ Custo:____
Livro:_____________________ Pgina:____ Livro:_____________________ Pgina:____
Descrio/Sistema: Descrio/Sistema:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Nome:______________________ Custo:____ Nome:______________________ Custo:____
Livro:_____________________ Pgina:____ Livro:_____________________ Pgina:____
Descrio/Sistema: Descrio/Sistema:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Nome:______________________ Custo:____ Nome:______________________ Custo:____
Livro:_____________________ Pgina:____ Livro:_____________________ Pgina:____
Descrio/Sistema: Descrio/Sistema:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Antecedentes Expandidos
Aliados Mentor
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Contatos Recursos
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Fama Lacaios
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Rebanho Status
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Influncia Outro(________________)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Posses
Mochila Itens Mgicos
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Campos de Alimentao Veculos
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Laos de Sangue/Vinculi
Lao com Nvel Lao com Nvel
___________________________ _______ ___________________________ _______
___________________________ _______ ___________________________ _______
___________________________ _______ ___________________________ _______
___________________________ _______ ___________________________ _______
Refgios
Local Descrio
________________________ ________________________________________________
________________________ ________________________________________________
________________________ ________________________________________________
________________________ ________________________________________________
Talents

20 TH
ANNIVERSARY
NNIVERSARY
EDITION EDITION

Disciplinas Expandidas
Disciplina:____________________________ Disciplina:____________________________
Nvel: OOOOOOOOO Nvel: OOOOOOOOO
Livro:____________________ Pgina:_____ Livro:____________________ Pgina:_____
Nome:_______________________________ Nome:_______________________________
Sistema:_____________________________ Sistema:_____________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Disciplina:____________________________ Disciplina:____________________________
Nvel: OOOOOOOOO Nvel: OOOOOOOOO
Livro:____________________ Pgina:_____ Livro:____________________ Pgina:_____
Nome:_______________________________ Nome:_______________________________
Sistema:_____________________________ Sistema:_____________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Disciplina:____________________________ Disciplina:____________________________
Nvel: OOOOOOOOO Nvel: OOOOOOOOO
Livro:____________________ Pgina:_____ Livro:____________________ Pgina:_____
Nome:_______________________________ Nome:_______________________________
Sistema:_____________________________ Sistema:_____________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Disciplina:____________________________ Disciplina:____________________________
Nvel: OOOOOOOOO Nvel: OOOOOOOOO
Livro:____________________ Pgina:_____ Livro:____________________ Pgina:_____
Nome:_______________________________ Nome:_______________________________
Sistema:_____________________________ Sistema:_____________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
20 TH
ANNIVERSARY EDITION

Meta-Disciplinas
Nome:_______________________________ Nome:_______________________________
Pr-Requisitos:________________________ Pr-Requisitos:________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Custo:_______________________________ Custo:_______________________________
Livro:_____________________ Pgina:____ Livro:_____________________Pgina:_____
Sistema:_____________________________ Sistema:_____________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Nome:_______________________________ Nome:_______________________________
Pr-Requisitos:________________________ Pr-Requisitos:________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Custo:_______________________________ Custo:_______________________________
Livro:____________________Pgina:______ Livro:____________________Pgina:______
Sistema:_____________________________ Sistema:_____________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Nome:_______________________________ Nome:_______________________________
Pr-Requisitos:________________________ Pr-Requisitos:________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Custo:_______________________________ Custo:_______________________________
Livro:____________________Pgina:______ Livro:____________________Pgina:______
Sistema:_____________________________ Sistema:_____________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
20 TH
ANNIVERSARY EDITION

Histria
Preldio
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Objetivos
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Descrio
Idade:_____________________ ______________________________________________
Idade Aparente:______________ ______________________________________________
Data de Nascimento:__________ ______________________________________________
Falecimento:________________ ______________________________________________
Cabelo:____________________ ______________________________________________
Olhos:_____________________ ______________________________________________
Etnia:______________________ ______________________________________________
Nacionalidade:_______________ ______________________________________________
Altura:____________________ ______________________________________________
Peso:_____________________ ______________________________________________
Gnero:____________________ ______________________________________________
Visual
Grupo Esboo do Personagem

Editada e Traduzida por Nathlia Martins

Você também pode gostar