Você está na página 1de 30

U

E q u ip) o P la
, n te l ei G u i r r e z

X a rx a d e b ib lio te q u es M u n ic ip a ls

1 10 0 0 0 0 6 7 8 6 4 4 1

Scanned by CamScanner
LA S JER ES
Y L S H O M B R ES
C O L E C C N L IB R O S PA R A M A A N A N M E R O 4

ID E A Y T E X T O

E q u ip o P la n te l

IL U S T R A C IO N E S

L u c i G u t i r r e z

B ib l i o t e c P b lic

P o p e u F b r a

V A L E N C IA ,
2 0 1 5

Scanned by CamScanner

A N T E S D E L E E R
L A S M U JE R E S
Y L O S H O M B R E S

Scanned by CamScanner
E s te lib r o fo rm a p a r te d e u n a s e r ie de c ua tr o titu lo s pe n sa da pa ra lo s
le c to re s m s i v e n e s q u e fu e p u b
ic a d a e n tr e lo s a o s 1 9 7 7 y 1 9 7 8 o r Ia
p
e d ito r ia l b a
l
rc e o n e s a La G y a C ie n c ia En q u e lm o m
a a e n to h a c ia s o
a m e n te
u n p a r d e a rio s q u e h a b ia m u e r to e d ic ta d o r F r a n c o y e l a ts
p v iv ia u na e ta pa
la T r a n s i c i n q u e tr a e r la lo s p r im e r o s c a m b io s de m o c r tic o s

H a n p a s a d o c a s i c u a r e n ta a o s y c o n s id e ra m o s
que e e s p ir itu y
a
a r te d e Ia le tr a d e e s to s lib r o s e s t n c o m
yo p p le ta
m a r
m e n te v ig e n te s , po r

lo q u e h e m o s d e c id id o v o lv e r a e d ita r lo s c o n n u e v a s ilu s tr a c io n e s D e

lo s te x to s s lo s e h a to c a d o a lg u (p o r lo po de d e c ir
n a c o m a
que n o m o s

ha to do i ) ha
que n o se c a n u n a c o m a , pe ro n o se su p r im id o n i a a d id o
da id o E n Io l la id e
n a a su c o n te n e s e n c ia ,
s a s y lo s c o m e n ta r io s so n

p e r fe c ta m e n te v lid o s ,
Io m is m o q u e e l te s t q u e ,
re p r o d u c im o s ta m b i n
s in c a m b io s y q u e in v ita m o s a c o n te s ta r a to d o s lo s
e c to re s n ic a m e n te

he m o s in s e r ta do ,
e n la s p g in a s fin a
e s ,
u n a b re v e n o ta a c tu a liz a n d o Ia
in fo rm a c i n c u a n do h a p a r e c id o n e c e s a r io
n o s

U n a a dv e r te n c ia g e n e r a l c o m n a lo s c u a tr o tfu lo s d e b e s e r h e c h a
, ,

de sde e s te lu g a r s itu a d o e n e l in ic io d e l lib ro (s i b ie n e n e s te c a s o n o

c u a n d o e n e l te x to a p a r e z c a a b ra h o m b r e s
l? p a la s
s e r la n e c e s a r ia ): ,

le c to ra s y lo s le c to re s m s i v e n e s ha n de e n te n de r q u e in c lu y e a m u e l
b re do a b ra
la p a i o que se re fie re po r
y ho re z c a n s,
re s m s; y c u a n a pa
E n lo te n ta n e c e s a r io ha c e r e s ta
ig u a l a n i a s y n i o s s a o s se n o e ra

p re c is i n pe ro ho y e s m s c o r r e c to u sa r la s do s p a la b r a s
,

M a s i s e s ig u e
La co
e c c i n o r ig in a l s e lla m a b a Lib r o s pa ra a a n a , y
le e Io q u e d ic e e ib r o s in
lla m a n do e s ta n u e v a v e rs i n S i po de m o s r

a m a a n a
h s im e x tr a e z a e s p o rq u e p a re c e r e s e ,
que n o s c a u se m u c a ,

d a v ia ta r de
to n o e s ho y E s p e ra m o s q u e ya n o

TO R ES
LO S E D

Scanned by CamScanner
d bLa j
s m u e re s

o s ho
y m b re s
so n m u y pa re c id o s,

a u n qu e pa re c e n

m u y d ife r e n te s

Scanned by CamScanner

Lo s ho m b re s p a re c e n m s im p r ta n te s

q u e la j
s m u e re s

Scanned by CamScanner

La

pe
j
s m u e re s

ro n o
pa
e s v e r
re c e n

da d
m s d b i
e s,

yl
Scanned by CamScanner
Hay j
m u e re s im p o r
a n te s y ho m b r e s d b ile s .

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
=
s
J e
d


r
a
b
o
c
q s
e
r
b
m
s
e o
p h
r
y
o
t s
s a
e s
r o
b r
e
m
o a
h v
s
y e
r
s
e
a
t
s u
m
s
e y
r a
e H
u
m
y
a
H

Scanned by CamScanner
Ta m b i n h a y h o m b r e s im o r ta n te s lis o s v a le ro s o s
p , ,

P o rq u e n i la in te li e n c ia
g ,
n i e l tr a b a j
o,
n i e lv a l
o r

tie n e n n a d a
q u e v e r c o n s e r h o m b r e o m u je r
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
/

la

E ls e x o e s im p o r ta n te p o r q u e s ir v e p a r a q u e la s m u je r e s
y lo s ho m b re s p u e d a n d is fr u ta r d iv e r tir s e , p a s a r lo b ie n ,
,

a m a rs e y te n e r h ijo s

Scanned by CamScanner
pe r o n o da m s: e ls e x o n o v o le p a ra se r m e o r o j peo r pe r so n a

N i pa ra sa be r m s, n ipa ra tr a b a ja r m s, n ipa ra ga n a r

m s d in e ro

Scanned by CamScanner
C

d
e


e
.

e

W
3 n
C

.
e

s

m
p

e
.u


e
s


C


0
1

Scanned by CamScanner
D e s de p e q u e o i o de fo i a de y d is tin ta
s, a o s n s se e s tr a ta u n a rm a y a a s n s o tr a m u

Scanned by CamScanner
Lo s m a yo re s c o n v e n c e n a lo s n i o s

d e q u e Io b u e n o e s

Se r va lie n te

Se r bu e n e s tu d ia n te

Scanned by CamScanner
i o de tr a
y lo s n s o

n io s y lu e g o s pa ra n i a s
a ra
Y ha y ju e g o s p

Scanned by CamScanner
Y a fu e rz a de o r la s m is m a s c o sa s

y d e ha c e r c o sa s m u
y d is tin ta s

la s n i a s y
o s n i o s se v a n h a c ie n d o d ife r e n te s

Scanned by CamScanner
Lo s n i o s tie n e n que e s tu d ia ho s , p o rq u e llo s s e r n La
r m u c m e s n i a s ta m b i n p u e d e n e s tu d ia r y se r a bo g a do s m d ca s

lo s b o g a d o s lo d ic o lo s in g e n ie r o lo p o l tic o Pe
a s m s s o s s ro pa ra n a d ie tie n e ta n ta im p o r ta n c ia y
su e e n se s e c r e ta r ia
a z a fo ta s e n fe r m e ra s

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
b
se r m o
h s o a n e r r u c o s e e s e u q
sa so c sa
ln e c a h y se r
b m o h s o l n a tn e v n i e u q s a s o c n a r p m o c
b
se r m o
h s o l n a c ir b a f e u q s a p o r n o c n e ts iv e s s e r e ju m s a l
o ts u g u s a o
h c e h ts e o d o t s o
,
e n e c a
h o Io d o t o m o c Y

Scanned by CamScanner

lo ho b r e s d e c id ie r o n u e la
s m
q j l v a la
m u e r s o
E ho m b r e s e h iz o l
r a d e l ho m b r e
a m a r c a be z d e fa
p e y la d r e c le s u s h ijo s
co m a a
m a m
y a
a m u j e r la c o n v ir ti
e n e l a m a de ca

Scanned by CamScanner

? J? D JD D
P? C O
P !? D U u D
q !
s ? J ? n Lu s D
lu

JD
Pu D LU D JD D SO
q? ? q u p s ? s? J
c lw s o l !N
o t

P O PJ ? A S? O U O J? d

Scanned by CamScanner
? U ? J?
j:P O X ? S U O ?

!
s ? J ? n uu s D
I? n b J o d

Scanned by CamScanner
T E S T S O B R E L A S M U JE R E S Y
L O S H O
M B I tE
s

q u i o p in a a d * la n e la c itin h o m bn *
.
+ ?
m *n
A .
Q u e e s ig u a la d a
B .
Q ue m a n da e l ho m b r e
c .
Q ue m a n d a la m u e rj

2 q *i n d e lpe h a c e lt lo a tn a b a jo d * l h o a J?
.
q
A S o Ia m u j
. e r

.
A m e d ia s e n tr e e l ho m b re y Ia j
m u e r

C .
C a s i to d o lo j
s m u e re s y un p o c o lo s ho m b r e s

3 q u i n d e ln q a n a q
. l d in *qo ?
A S o e l ho m b r e
.

S
o la i
m u e c

c .
lg u o lm e n e e l ho m b r e y Io m u e rj

4 q u i n m a n d a m a
. en . . .

A o s n e g o c io s
.

B .

a ca sa
c .

o s ho s p ita le s

5 q u ii n
. c o n tn o la m a tu a * a tu d io a, pa p o n n ra m ?
E s c r ib e u n c o m e n ta r io

Scanned by CamScanner
W
= li

X8i
SN

Scanned by CamScanner

IU C I G T T I R R E Z

Scanned by CamScanner
A W
M ED CA / U B R O S PA R A M A A N A #4

d ir ig e n /o c o le c c i n B e g o a Lo b o y V ic e n te Fe r re r

de e s ta e d ic i n : M e d ia V a ca 2 0 15 D
,
a v id y S a n tia
g ,
(d e a r
arr
nto d e Pre i
1 d ic i n : a b r id e 2 0 1 5
g
e n
tir a d d e 2 0 0 0 e je m p la r e s
m an
e ra
a m ig a s in c u o
d e p s ito le g a l: W 8 1 2 0 1 5
,
y a p o yo n o hu b
s ib le ie ra s i
re c u
pe ra r e s t

ib ro s
do u
IS B N : 9 7 8 8 4 9 4 3 6 2 5 3 8 o s P
g n a lm e nt
o ri i
e
ie r
c ia
La s
m u e re s y /o

s ho
L
m b re s
L
se p u b lic p o r p r im e r a
ve z e n Ia c o le c c i n Lib r o s pa ra M a a n a d e la e d ito V D A Y E D A D ES
D E LA M U
r ia l La G ya n c ia (B a r c e lo n a
a C ie 1 9 7 8 ), s e g n id e a JER V
E D A D ES D EL H O
M B R E in s i Y D A Y
,

y e x fo d e l E q po
u i P t l
a n e , y c o n ilu s tr a c io n e s d
e L p ra d a s e n l
,
e s ta m
p a s titu la d a s E s c a la d as
F S a n ta m a r a (N o o d e /o s e d ito r e s A e la v id
p e s a r d e lo s la m u je r a de
Y E s c a la d e a v id a d l
e s fu e r z o s r e a liz a d o s h d id o lo c a e ho m b
n o e m o s po iz a r a fu e r o n m u re

,

lo s c o m p o n e n te s d e l E q u ip o P la n te l a ra d e c y p p a r e s y tu v ie ro n
o u ,

u n a ra
; g e re m o s d ifu s i n e n o tro ti g n
a q u ie n e s r o s
p u e d a n a y u d a r a c o n ta c ta r
e m
p o So n m u y c o no
l c o n e o s c id a s
d ir ia y a p r e c ia d a s la s T e a liz a d
que se n a n o so
ro s ) g r a b a d o r v a le n c ia n o
a s o r el
p
B a lta s a r de T l
a a
m a n te s e n e s ig lo x v I
b ie r to I
cu Lu c i G u ti r re y A H id a lg o a p a r tir d e l d i
z
, S e g u r a m e n te a l u ie n s
o o r ig in a ld e Jo g e p r e u n ta r : E
g
q u n N o lla y Jo s e p M g M ir B a r r u s
se a
q u e la g e n te d e s ig o x v III v iv ia ha s ta l os
c ie n a o s P u e s n o ; a u n u e hu bie ra
i
u s tr a i n d e da Lu c i G q
g ua r s : u h r re z e x c e p io n e s e n
g e
, n e r a l la g e n te de e sa ,

p o c a s e m o r ta m u c ho a n te s E l a rtista
c o r re c c i n d e le x
o s Le tic ia O y o la d e b e d e h a b e r v a lo ra d o q u e a s la c o m
p o s ic i n le q u e d a b a m s re do n d A c
p r e m p r e s i n E s tu d io P a M
co o ra tu a lm e n te la e s p e r a n z a d e v id a de la s
,

m u e r e s (c o n s id e r a n d o Ia m e d ia d e to
do s
im p r e s i n B r iz lis a r te
g r fic a
z o
, e n s os p a i se s d e l m u n d o ) es d e 7 3 a os , y

m ba rgo
a de o s h o m b r e s d e 6 8 S in e
,

e nc ua d e r n a c i n : M n d ,

e z
ha y d ife re n c ia s e n tre u n o s
e n o rm e s
pa i
lo ba s
d ita s e s ){ o tr o s : e n Ja p n p o r e je m p ,
e M d ia V a ,

10 0 a rio s
: e ca
ta n te s p e r s o n a s r e b a s a n o s
,

ca lle S a la m a n c f ic a n o s
a 4 9 p ta 13 h a is e s a r
m ie n tr a s ue e n m uc o s p
,
4 6 0 0 5 V a le
,
q o
n c ia ho m bre s n
m u je re s y
,

e l: 9 6 3 9
s u s h a b ita n te s
56 9 27
,
lle g a ra n
a c a n z a n lo s 5 5 a
o s (a p e n a s
d ia al
m e va ca @ d ia c e n tr
m e l u n to
va ca n e t a lc a n z a r e p
W W w m e d ia v a ca
p o r Io ta n to a
co m
d e la e sc a a )

Scanned by CamScanner