Você está na página 1de 1

1 2

-1
1. Resolver, se posible: AX + B = 2X , sendo A = ; B=

0 -1
6
m 0 1

2. Dada a matriz A = 1 0 m
0 -1 0

a) Calcula os valores do parmetro m para os que A ten inversa.
b) Para m = 0, calcula A3 e A25.

0 2 -1 0

1 3 2 4
3. Calcula o rango de A = . Existe A1?
2 -4 1 1

4 -4 0 3

2 0 -1
X - 2Y =
3 1 2
4. Resolve-lo seguinte sistema matricial:
-1 0 2
X+Y =

0 4 -4

a 0 3
5. Sabendo que 1 b 2 = 2 , calcular, indicando brevemente as propiedades que se usan:
0 3 c
2a 0 3 3a 0 9 a 0 3
a) 2 b 2 1 b
1 c) 1 + 2b b 2
b)
0 3 c 2 2 6 3 c
0 3 c

2x + 1 x 2x + 1
6. Calcular x para que 3 x - 1 2 x + 1 4 x = 0 . (Non usar SARRUS)
4x 3x - 1 6 x - 1

7. Sexan F1, F2 e F3 a primeira, segunda e terceira fila dunha matriz cadrada M de orde 3, con
det(M) = 2. Calcula o valor do determinante da matriz que ten por filas: F1 F2, 2F1, F2 + F3.

8. Sexan C1, C2, C3 as columnas primeira, segunda e terceira, respectivamente, dunha matriz
cadrada M de orde 3 con det(M) = 4. Calcula, enunciando as propiedades que utilices, o
determinante da matriz de columnas C2, 2C1 C3, C2 + C3.
5 x - 11 y + 9 z = k

9. Discutir e resolver , en funcin do parmetro k, o sistema: x - 3 y + 5 z = 2
2 x - 4 y + 2 z = 1