Você está na página 1de 53

USMENI ISPIT IZ HIDRAULIKE

1.Kako se definie hidraulika?

2.Kako se definie hidrostatski, a kako hidrodinamiki prijenosnik?

3.Navesti osnovne vidove prijenosa energije?

4.Definisati prednosti i nedostatke hidraulinog transporta energije u odnosu na druge


vidove transporta energije?

5.ta je kavitacija?

6.ta je to hidraulini udar?

7.Skicirati uproteno tri osnovna tipa hidraulinih sistema?

8.Prema DIN standardu kako se dijele mineralna ulja i ta su aditivi?

9.Kako se mijenja koeficijent dinamike viskoznosti sa promjenom pritiska i temperature?

10. ta moe prouzrokovati nerastvoreni zrak u ulju?

11.Kako se izraava snaga i stepen iskoritenja pumpe i motora?

12.ta je jedan od znaajnih nedostataka klipno-radijalne pumpe i kako se moe djelomino


sanirati?

13.ta je jedan od znaajnih nedostataka krilne pumpe i kako se moe djelomino sanirati?

14.Koje su osnovne karakteristike klipnoaksijalnih motora?

15.Skicirati regulator konstantnog kapaciteta pumpi?

16.Skicirati shemu postepenog zaustavljanja klipa hidraulinog cilindra?

17.Skicirati shemu upravljanja punjaem akumulatora uljem?

18.Skicirati sluajeve preklapanja povrina razvodnih ventila sa cilindrinim klipom?

19.Skicirati shemu hidraulinog sistema sa razvedenim ventilima u serijskoj vezi?

20. Skicirati shemu builice?

21.Skicirati radni dijagram hidraulinog sistema sa ugraenim dvogranim regulatorom


protoka?

22.Skicirati shemu hidraulinog sistema za vertikalni transport?

23.Dati ematski prikaz mjesta ugradnje nepovratnog ventila u hidraulinom sistemu?

24.Dati ematski prikaz konstruktivnih izvedbi filtera?

1
25. Kako se definira neutralizacioni broj?

26. ta je jedan od najznaajnijih nedostataka zupaste pumpe i kako se moe djelomino


sanirati?

27. Skicirati shemu i simbol redoslijednog ukljunog ventila s predupravljaem?

28. Skicirat shemu hidraulinog sistema sa ugraenim ventilima za koenje?

29. Dati ematski prikaz mjesta ugradnje filtera u hidraulinom sistemu?

30. Skicirati principijelnu shemu hidraulinog sistema?

31. Prema DIN standardu kako se dijele teko zapaljive tekuine?

32. Pritisak odnosno bar i Pascal?

33. Kolika je usisna visina centrifugalnih, a kolika zapreminskih pumpi u realnim uvjetima?

34. Skicirati shemu punjenja akumulatora sa elektrinim upravljanjem?

35. Razvodni ventil sa internim hidraulinim upravljanjem?

36. Presa?

37. Shema i simbol ventila za ogranienje pritiska s predupravljanjem?

38. Definirati razliku izmeu klasine proporcionalne i servo hidraulike?

39. Navesti izraz za porast pritiska usljed pojave hidraulinog udara i trenutnog zaustavljanja
tenog fluida?

40. Do koje koliine vode hidraulina ulja kvalitetnog nivoa HL i HLP imaju dobra
deemulzivna svojstva i ta je to deemulzivnost?

41. Kolika je koliina otopljenog zraka u ulju kod atmosferskog pritiska?

42. Od ega zavisi moment rotacije klipno-radijalnih pumpi i motora?

43. Opisati i skicirati sluajeve poboljanja konstrukcije sabirne ploe klipno-aksijalne


pumpe?

44. Koji su to pomodni elementi u okviru hidraulinog sistema?

45. Kako se definie volumen rezervoara?

46. Skicirati shemu hidraulinogsistema za pogon vitla?

47. Skicirati shemu hidraulinog regulatora kapaciteta za pumpu dvosmjernog djelovanja?

48. Skicirati sheme primjene, odnosno ugradnje akumulatora?

49. Skicirati sluajeve ugradnje i uvrenja hidraulinih cilindara?

50. Skicirati hidraulinu shemu sistema sa ugraenim regulatorom protoka?

2
51. Skicirati dijagrame hidraulinog sistema sa ugraenim trogranim regulatorom protoka?

52. Skicirati shemu dvopoloajnog ugradnog ventila sa upravljanjem?

53. Skicirati shemu hidraulinog sistema koji obezbjeuje dranje klipa hidraulinog cilindra u
zateenom poloaju?

3
1.Kako se definira hidraulika?

Hidraulika potie od dvije grke rijei prevedene na na znae: voda i cijev. Hidraulika je
nauka koja se bavi praktinom primjenom zakona mehanike fluida.

2.Koji su to osnovni vidovi prijenosa energije s jednog mjesta na drugo?

Osnovni vidovi prijenosa energije s jednog mjesta na drugo su mehaniki, preko poluge, vitla
i zupanika. Meutim, sa razvojem tehnike povedavaju se zahtjevi kao to su n.pr.:

a) veliko rastojanje od izvora energije do mjesta koritenja,


b) esta izmjena smjera i pravca kretanja,
c) neophodno kontinuirano kretanje,
d) mijenjati opteredenje i brzinu kretanja,
e) na raspolaganju mali prostor, prenosnik male teine i drugo.

Takve zahtjeve, kao i druge zahtjeve sloenije, sa uspjehom mogu da rijee prenosnici
hidrauline energije(hidraulini sistemi).

3. Definirati hidrostatski i hidrodinamiki sistem?

Hidrostatski sistemi prenose energiju posredstvom potencijalne energije Ep struje radnog


medija (promjena potiska u struji radne tenosti, udio Ek je veoma mali ispod 0,5%).

Kod hidrodinamikog prenosnika ostvaruje se prenos energije posredstvom Ek radne


tenosti (promjena brzine strujanja).

4. Prednosti i nedostaci hidraulinih sistema?

PREDNOSTI:

a) postoji mogudnost prenosa velikih snaga, na velike udaljenosti,

b) mali gabariti i visok stepen iskoritenja,

c) hidraulini motori imaju mali moment inercije i male inerijalne sile,

d) zbog visoke vrijednosti modula elastinosti tenosti, hidraulini sistemi obezbjeuju


izuzetnu tanost mjesta reverziranja, koja se krede ak od 0,01mm

e) rotaciono kretanje se jednostavno pretvara u pravolinijsko,

f) rotacioni motori imaju kontinuirani prenos i irok dijapazon broja obrtaja.Prenosni odnos,
minimalnog i maksimalnog broja obrtaja krede se najvie od 1:1000. Donja granica
hidromotora je najede 6-18 o/min.,gornja granica oko 2000 o/min.,

g) hidraulini motori imaju visok koeficijent iskoritenja:

4
h) jednostavna automatizacija radnih procesa,

i) jednostavno upravljanje i rukovanje,

j) jednostvana kontrola sila i zatita od preoptereenja,

k) velika brzina kretanja impulsa pritisaka i krutost sistema zbog niskog stepena
kompresibilnosti ulja,

l) visoka pouzdanost i dugi vijek pojedinih elemenata. U radu pod opteredenjem, vijek
pumpe je oko 5000-10000 radnih sati, a broj pomijeranja klipa razvodnih ventila 2 000 000,

NEDOSTACI:

a) Osjetljivi su na neistode. Zahtjeva se visok stepen izdvajanja stranih estica iz ulja


vedihod 10m, a ukoliko su ugraeni servo ureaji ne veih od 5m,
b) Postojio opasnost od poara, jer se kao prenosni fluid koriste: emulzije, sintetike
teko zapaljive tenosti i najede mineralna ulja,
c) Zbog trenja fluida u cjevovodima i na mjestima gdje se mijenja smjer toka znaajni su
gubici energije,
d) Temperatura utie na promjenu viskoznosti, a njena veliina na radne karakteristike
hidraulinih sistema,
e) Kod niskog stepena iskoritenja dolazi do zagrijavanja fluida, jer se mehanika i
hidraulina energija pretvara u toplotnu,
f) Relativno sloen proces proizvodnje elemenata hidraulinih sistema, kod kojih se
zazori izmeu pokretnih i nepokretnih povrina kredu u granicama 4-10m. To
povedava cijenu proizvoda, naroito u proizvodnji malih serija.

5. ta je kavitacija?

Kavitacija podrazumijeva lokalno stvaranje pare u tenosti i naknadnu kondenzaciju nastalih


mjehurida pare,a prateda pojava su lokalni hidraulini udari razliitog inteziteta. Do pojave
kavitacije dolazi kod pada pritiska u odreenom dijelu teosti na vrijednost koja je nia od
pritiska zasidenja pare kod temperature tenosti.

6. ta je hidraulini udar?

U sluaju trenutnog zatvaranja cjevovoda navedenim ventilom ili drugom hidraulinom


komponentom, dolazi do zaustavljanja mase ulja koja se do tog momenta kretala.Zbog
promjene brzine kretanja dolazi do pojave hidraulinog udara.

5
7. Skicirati uproteno tri osnovna tipa hidraulinih sistema?

a) otvorni sistem

1.rezervoar

2.pumpa

3.manometar

4.ventil za ogranienje pritiska

5.razvodni ventil

6.nepovratno-priguni ventil

7.hidraulini cilindar(dvostrukog djelovanja sa jednostranom klipnjaom)

6
b) poluzatvoreni sistem

1.rezervoar

2.pumpa

3. ventil za ogranienje pritiska

4.razvodni ventil

5.hidraulini cilindar

c) zatvoreni sistem

1.rezervoar

7
2.pumpa

3a. i 3b. Ventil za ogranienje pritiska

4a. i 4b. Nepovratni ventil

5.hidraulini cilindar (dvostrukog djelovanja sa dvostrukom klipnjaom)

8. Prema DIN standardu kako se dijele mineralna ulja i ta su to aditivi?

Mineralna ulja se dijele na:

a) tip H ulje bez aditiva

b) tip HL ulje sa dodatkom aditiva protiv oksidacije i za zatitu od korozije

c) tip HLP ulje sa aditivom za poboljenje indexa viskoznosti

Aditi su tvari koje se dodaju uljima u cilju poboljavanja ili donoenja novih karakteristika
uljima, ime se poveavaju eksploataciono-tehnika svojstva.

9. Kako se mijenja koeficijent dinamike viskoznosti sa promjenom pritiska i temperature?

Dijagram promjene dinamie viskoznosti u odnosu na promjenu temperature i pritiska

10. ta moe prouzrokovati nerastvoreni zrak u ulju?

U hidraulinim sistemima u ulju se nalazi oko 6% nerastvorenog vazduha, meutim u


izvjesnim eksploatacionim uslovima udio vazduha moe porasti i do 18%.

Tako stanje:

a)pogorava rad hidraulinih sistema

b)smanjuje kapacitet pumpe

c)pospjeuje proces oksidacije

8
d)neravnomjerna je brzina pomjeranja izvnih organa

Ove pojave su karakteristine naroito kod niskih pritisaka, jer kod viih dolazi do rastvaranja
vazduha. Osim poveanja elastinosti hidraulinih sistema nerastvoreni vazduh u ulju dovodi
i do:

a)kavitacije na pumpama i ventilima

b)breg stanja ulja

c)razaranja zaptivaa

d)stvaranja pjene na povrini ulja.

11. Kako se izraava snaga i stepen iskoritenja pumpe i motora?

Q[l/min] protok

p[bar] pritisak

-ulazna snaga pumpe

-izlazna snaga pumpe

- ukupni stepen iskoritenja

- zapreminski

hidraulini

mehaniki

snaga pumpe

12. ta je jedan od najznaajnijih nedostataka klipno-radijalne pumpe i kako se on moe


djelomino sanirati?

Najznaajniji nedostatak klipno-radijalne pumpe je to se teoretska veliina volumena


neravnomjerno potiskuje iz radne komore.Ovaj nedostatak je naroito karakteristian kod

9
jednoklipnih pumpi, jer je njen kapacitet za vrijeme usisavanja jednak nuli. Spomenuti
nedostatak se ublaava sa vie klipova.

13. ta je jedan od znaajnih nedostataka krilne pumpe i kako se moe djelomino


sanirati? (osnovne karakteristike).

Spadaju u grupu najjednostavnijih zapreminskih pumpi. Sastoji se od statora, rotora i krilaca,


koja su umetnuta u ljebove usjeene u rotoru. Centar rotora je pomjeren u odnosu na osu
statora za ekscentar i od njega ovisi veliina kapaciteta pumpe. Najkritinija mjesta krilne
pumpe su mjesta dodira vrhova krliaca i ovalne povrine statora gdje vladaju specifina
optereenja, visok koeficijent trenja i intenzivni procesi abrazivnog habanja. Da bi se smanjila
veliina radijalne sile krilaca, naunutranju povrinu statora, umjesto jednog u ljeb se
ugrauju po dva krila.

Izgled dvostrukog krilca:

1.stator

2.rotor

3.komora sa uljem

Presjek krilne pumpe

10
Izgled dvostrukog krilca

1.rotor

2.stator

3. komora sa uljem

14. Koje su osnovne karakteristike klipno-aksijalnih motora?

Odlikuju se kompaktnom konstrukcijom, visokim momentom inercije, visokim prtiscima


velikim kapacitetima i pogodnim konstruktivnim mogudnostima za ugradnju ureaja za
regulaciju kapaciteta, pravca tedenja ulja kod pumpi i smjera rotacije kod rotora. Trae ulje
visokog stepena istode 10-20m. Imaju radni vijek 5000-10000h.

Dijele se na:

a)klipno-aksijalna pumpa sa nagibnom ploom (diskom)

b)klipno-aksijalna pumpa sa nagibnim rotorom.

Najveda vrijednost kapaciteta pumpe je odreena najvedom vrijednodu ugla nagiba ploe ili
diska, kod pumpi sa nagibnom ploom najveda vrijednost zakretnog ugla je =15-18, a kod
pumpi sa nagibnim rotorom =25-35.

Najede se postavalja 7 ili 9 klipova. Najede koriteni tip pogonskog agregata u


hidraulinim sistemima.

11
15. Koje su tri osnovne hidrauline varijable i kako se definiraju?

a) Pritisak

- Odnos sile i povrine


1 bar = Pa= 100 kPa

b) Protok

- Maseni protok

protok mase u jedinici vremena kroz cjevovod

- Zapreminski protok

A povrina

ds preeni putestice za vrijeme (dt)

c) Paskalov zakon

- gustina

odstojanje take od ravni mirovanja

veliina pritiska na visinama

Kod porasta pritiska u jednoj taki dolazi do promjene pritiska za istu vrijednost u svim
ostalim takama fluida.

d) Transformacija sile

e)Transformacija pritiska

f)Bernulijeva jednaina

12
Zbir kinetike, potencijalne energije izraene pritiskom je isti u svakom presjeku strujnog
sistema, bez obzira na veliinu pritiska, brzine ili visine.

16. Kako se definira neutralizacioni broj?

Predstavlja sadraj kalcij-hidroksida izraenog u miligramima po jednom gramu ulja.

(mg KOH/gr)

Neutralizacioni broj raste sa procesom starenja ulja. Upotrebljivost ulja se izraava preko
dozvoljene vrijednosti porasta neutralizacionog broja, 0,5 1,5 mg KOH/gr.

17. ta je jedan od znaajnijih nedostataka klipno-aksijalne pumpe i kako se moe


djelomino sanirati?

Idealno konstruktivno rjeenje sabirne ploe bi bilo ako bi se krajevi komora dodirivali, ali to
tako nije mogude izvesti, jer bi to dolazilo do oticanja ulja iz potisne u usisnu komoru. Zbog
toga se izmeu krajeva usisne i potisne komore ostavlja dio povrine ploe u kome se ne
obavlja ni usisavanje, ani potiskivanje ulja.

13
Negativne promjene pritiska u gornjoj i donjoj zoni, mogu se ublaiti:

a) Pomijeranjem sabirne ploe za ugao < u smijeru rotacije.

b) Pomijeranjem rotora pumpe za mali ugrao u odnosu na aksijalnu osu x, u pravcu z-


ose

c) Izradom prigunih zazora u obliku torkuta to obezbjeuje postepen prelaz od zone


usisavanja ili potiskivanja u zonu u kojo nema teenja ulja.

14
18. ta je jedan od znaajnijih nedostataka zupaste pumpe i kako se moe djelmino
sanirati?

NEDOSTACI:

a) Relativno niski radni pritisci,


b) Teko se ugrauju elementi za regulaciju kapaciteta,
c) Imaju nagli pad koeficijenta korisnog iskoritenja kod porasta temperature,
d) Visok stepen neravnomjernog potiskivanja fluida

Od zanajnijih nedostataka jeste da im brzo odu leita usljed djelovanja radijalnih sila. Za
djelmino saninranje tei se ka konstruktivnom rjeenju rastereenja leaja, i to spajanjem
kanalima komora visokog i komora niskog pritiska. (povedanje radnog pritiska sa 100 na 200
bara)

19. Pritisak, odnosno bar i Paskal?

Pritisak se obiljeava sa (P), i jedna je odnosu sile i povrine. Za jedinicu pritiska u


meunarodnom sistemu jedinica usvojen je 1 Paskal ili 1Pa.

Odnos 1 bar = Pa = 100 000 Pa

20. Skicirati principijelnu shemu hidraulikog sistema?

15
Pp ulazna snaga pumpe

Ph izlazna snaga pumpe

Pml snaga linearnog motora

Pmr snaga rotacionog motora

Pmo snaga oscilatornog motora

M obrtni moment

N broj obrtaja

Q protok

P pritisak

F suprostavljajuda sila

V brzina kretanja klipa

21. Prema DIN standardu kako se dijele teko zapaljive tekuine?

Dijele se na:

a) Tip HSA emulzija ulja u vodi, udio zapaljive materije do 20%, namijenjena za radne
temperature od +5 do +55 C
b) Tip HSB emulzija vode u ulju, udio zapaljive materije do 60%, namijenjena za radne
temperature +5 do +60 C
c) Tip HSC vodena otopina sa aditivom za povedanje viskoznosti i najmanje 33% vode
d) Tip HSD sintetske tekuine izraene na bazi fosfata estera, za radne temperature
izmeu -20 do +150 C

22. Kako se definira taka (temperatura) plemita?

Takom plemita se biljei ona temperatura ulja kod koje se uoi prva iskra plamena
uljnih para.

Kod mineralnih ulja iznosi od 175 do 235 C, ako kod HSD oko 250 C.

23. Kolika je usisna visina centrifugalnih, a kolika zapreminskih pumpi u realnim uvjetima?

U realnim uvjetima usisna visina kod centrifugalnih pumpi je 6 metara, a kod


zapreminskih 4 metra, a najede se krede izmeu 1 i 2 metra.

U idealnim uvjetima (potpuni vakum bez gubitaka) mogude je ostvariti najvedu usisnu
visinu od h=10 metara.

16
24. Definirati razliku izmeu klasine proporcionalne i servo hidraulike?

Servo hidraulika od male ulazne snage daje veliku izlaznu snagu na motoru. Servo
ureaji smanjuju sile za pokretanje radnog elementa.

Proporcionalna hidraulika daje otprilike jednaku snagu izlazu, kao to je bilo i na ulazu
u sistem. Popunjava praznine izmeu klasine i servo hidraulike, ona objedinjuje
prednosti hidraulike sa prednostima elektronike.(proporcionalni elektromagnet)

Klasina hidraulika od velike ulaze snage daje malu izlaznu snagu zbog gubitaka.
Pomijeranje radnih elemenata se vri pomodu: elektro, hidraulini, pneumatskim ili
mehanikim pogonom.

25. Napisati izraz za porast pritiska usljed pojave hidraulinog udara i trenutnog
zaustavljanja tenog fluida?

a- Brzina prostiranja zvuka kroz hidraulini medij

v- promjena brzine kretanja tenosti

26. Do koje koliine vode hidraulina ulja kvalitetnog nivoa HL i HLP imaju dobra
deemulzivna svojstva i ta je to deemulzivnost?

Hidraulina ulja kvalitetnog nivoa HL i HLP imaju dobra deemulzivna svojstva kod
priststva vode do 2%, a preko te koliine sklona su stvaranju vrstih emulzija, koje se ne
razgrauju kod dugotrajnih mirovanja ulja.

Deemulzivna svojstva ulja se ogledaju u tome da ulje kada doe u kontakt s malom
koliinom vode da se odmah vee, a kada doe u kontakt sa vedim koliinama vode da je
odbija i da se ne vee sa njom.

27. Kolika je koliina otopljenog zraka u ulju kod atmosferskog pritiska?

Kod atmosferskog pritiska i temperature 0-100 C, koliina otopljenog zraka u ulju je


praktino konstanta i iznosi 9-10% od ukupne mase.

28. Od ega zavisi moment rotacije klipno-aksijalnih pumpi i motora?

Zavisi od:

a) Veliine sile F
b) Ekscentriteta e
c) Ugla poloaja

29. Koji su to pomodni elementi u okviru hidraulinog sistema?

a) rezezvoar

b) filteri

17
c) cjevovodi

d) prikljuni elementi

e) ureaji za hlaenje

f) ureaji za zagrijavanje

30. Kako se definie volumen rezervoara?

Veliina rezervoara se dimenzionie prema vrsti postrojenja na kome je ugraen hidraulini


sistem i minutnom kapacitetu pumpe, prema jednaini:

Gdje je:

- volumen rezervoara

z- koeficijent optoka

- zbir kapaciteta svih radnih pumpi, izraen u

Kod mobilnih postrojenja volumen rezervoara se definie u odnosu na ukupan volumen svih
ugraenih cilindara (Vc)

31. ta je hidraulini sistem?

Hidraulini prijenosnik je ureaj koji pomodu tenosti prenosi energiju sa jednog mesta na
drugo.

Pod hidrostatikim prijenosnikom podrazumijeva se svaki hidraulini prijenosnik kod kojeg je


pretvara mehanike u hidraulinu energiju zapreminska pumpa, a pretvara hidrauline u
mehaniku energiju zapreminski hidraulini motor.

Hidrostatiki prijenosnik se najede naziva hidraulini sistem.

32. Osnovne komponente svakog hidraulinog sistema?

a) pogonski agregat (pretvara toplotne, elektrine ili mehanike energije u hidraulinu


energiju)

b) upravno-regulirajudi elementi (razvodnik, ventil za regulaciju i drugo)

c) izvrni organ (pretvara hidrauline u mehaniku energiju)

33. Uloga fluida za prenos energije u hidraulinom sistemu?

Fluid u hidraulinom sistemu obavlja dvije osnovne funkcije:

a) Prenos energije
b) Podmazuje pokretne dijelove hidraulinih komponenti

18
Osim toga fluid obavlja i neke sporedne funkcije kao to su:

a) Preuzimai odvodi toplotu nastalu zbog gubitaka


b) Vri zatitu povrina komponenata od korozije i.t.d.

34. Osnovni zakoni strujanja tenosti?

a) strujanje tenosti kroz cjevovod

b) strujanje tenosti kroz lokalne otpore

c) strujanje tenosti kroz ljebove i zazore

35. Kakvo strujanje imamo?

a) laminarno strujanje

b) turbulantno strujanje

36. Skicirati regulator konstantnog kapaciteta pumpi?

1.pumpa

2.klip

3.razvodni venitl

4.mlaznica

19
5.klip

6.regulator protoka

37. Skicirati shemu postepenog zaustavljanja klipa hidraulinog cilindra?

Zaustavljanje kipa hidraulinog cilindra pomodu ventila za koenje

1.klip

2.klipnjaa sa graninikom sa kosom ravni

3.regulacioni ventil

4.toak

5.opruga

6.nepovratni ventil

20
Shema kontrukcije sistema za lagano zaustavljanje klipa

Primjeri laganog zaustavljanja klipa u krajnjem poloaju bez mogudnosti regulacije

21
38. Skicirati shemu upravljanja punjaem akumulatora uljem?

Hidraulino upravljanje

1.pumpa

2.akumulator

3.razvodni ventil

4.razvodni ventil

Elektrino upravljanje

1.pumpa

22
2.akumulator

3.elektrohidraulini prekida

4.razvodni ventil

39. Skicirati sluajeve preklopa povrina razvodnih ventila sa cilindrinim klipom?

a)pozitivnog b)nultog

c)negativnog preklapanja

23
40. Skicirati shemu hidraulinog sistema sa razvodnim ventilima u serijskoj vezi?

1.hidraulini cilindar

2.razvodni ventil

3.ventil za ogranienje pritiska

4.pumpa

5.filter

6.nepovratni ventil

24
41. Skicirati shemu builice?

1.pumpa

2.razvodni ventil

3a.redoslijedni ventil

3b.nepovratni ventil

4a. i 4b.regulacioni ventil

5.hidraulini ventil

6a. redoslijedni ventil

6b.nepovratni ventil

7.hiraulini cilindar

8.ventil za koenje

25
9a. i 9b.nepovratno-priguni ventil

10a.regulator pritiska

10b.nepovratni ventil

11.

12.manometar

13.ventil za ogranienje pritiska

42. Skicirati radni dijagram hidraulinog sistema sa ugraenim dvogranim regulatorom


protoka?

26
43. Skicirati shemu hidraulinog sistema za vertikalni transport?

1.pumpa

2.razvodni ventil

3.nepovratni ventil sa hidraulinim upravljanjem

4.redoslijedni ventil

5. i 7.nepovratni ventil

6.ventil za regulaciju protoka

8.hidraulini cilindar

9.ventil za ogranienje pritiska sa predupravljanjem

10.hladnjak sa vodom (hlaenje vodom)

11.filter niskog pritiska

27
44. Dati shematski prikaz mjesta ugradnje nepovratnog ventila u hidraulinom sistemu?

a) sa ventilom za regulaciju protoka (obezbjeuje tok ulja u jednom pravcu, a u drugom bez
regulacije)

b) iza pumpe (spreava povrat ulja iz hidraulinog sistema u pumpu)

c) u obilaznom vodu kod usisnog filtera (obezbjeuje pumpe potrebnom koliinom ulja u
sluaju zasidenja filtera)

d) u obilaznom vodu povratnog filtera (obezbjeenje nesmetanog toka ulja u sluaju


zasidenja filtera)

e) izmeu visokotlane i niskotlane pumpe (obezbjeenje toka ulja prema hidraulinom


sistemu kada se niskotlana pumpa iskljui)

f) oko regulatora protoka (ukoliko je neophodna regulacija protoka u oba pravca teenja)

28
45. Dati shematski prikaz konstruktivnih izvedbi filtera?

a) filter bez dodatne opreme

b) filter sa nepovratnim ventilom

c) filter sa nepovratnim ventilom optikom signalizacijom zaprljanja

d) filter sa elektrinim signalizacijom zaprljanja

e) filter sa nepovratnim venitlom i elektrinom signalizacijom zaprljanja

f) filter sa nepovratnim ventilom, elektrinom ioptikom signalizacijom zaprljanja

46. Skicirati sheme primjene odnosno ugradnje akumulatora?

a) na vozilu (smanjenje osa)

29
b) kod krilnih pumpi

c) dri platformu

30
d) kod dugih vodova

e) promjena zapremine u odnosu na promjenu temperature

31
47. Skicirati shemu hidraulinog sistema sa ugraenim ventilom za koenje?

1.hidraulini agregat

2.razvodni ventil

3.ventil za koenje

4.nepovratno-priguni ventil

5.hidraulini cilindar

6.mehanizam sa opteredenjem

32
48. Skicirati shemu i simbol redoslijednog ukljunog ventila s predupravljanjem?

1.klip

2.opruga

3.klip

4.glavni ventil

5.ventil sa predupravljanjem

6.opruga

33
49. Dati shematski prikaz mjesta ugradnje filtera u hidraulinom sistemu?

a) uljevni filter

b) usisni filter

c) tlani filter visokog pritiska

34
d) tlani filter niskog pritiska

e) filter u sekundarnom krugu filtriranja

f) filter u sistemu dopune

35
50. Skicirati elektrini regulator kapaciteta pumpi?

1.pumpa

2. i 3. Poluga

4.klip

5. cilindar

6. razvodni ventil

7. i 8. Opruga

9. i 10. Nepovratni ventil

11.trograni regulator pritiska

12.filter

13.proporcionalni ventil za ogranienje pritiska

36
51.Razvodni ventil sa internim hidraulinim upravljanjem?

Poloaj O: Otvoreno A, B, P, R

37
52. Presa?

1.i 2. Pumpa

3.i 5.ventil za ogranienje pritiska

4.i 6.razvodni ventil

7. i 8.hidraulini cilindar

9.redoslijedni ventil direktnog prijenosa

10.rezervoar

38
53. Shema i simbol ventila za ogranienje pritiska sa predupravljanjem?

Shema djelovanja simbol

54. Skicirati shemu hidraulinog sistema za pogon vitla?

39
55. Skicirati shemu hidraulinog regulatora kapaciteta za pumpu dvostranog djelovanja?

1.pumpa

2.klipnjaa

40
3.poluga regulatora

4.vijak za regulaciju hoda

5.cilindar regulatora

6.razvodni ventil

7.i 8.nepovratni ventil

56. Skicirati sluajeve ugradnje i uvrenja hidraulinih cilindara?

a) preko prirubnice pored klipnjae

b) preko prirubnice na dnu cilindra

41
c) preko zgloba na obje strane

d) preko zgloba i kuglastog leaja

42
e) preko kuglastog leaja s obje strane

f) preko kliznog leaja na sredini, kod klipnjae i na dnu cilindra

43
g) kruta veza

57. Skicirati sheme direktnog hidraulinog upravljanja razvodnim ventilima?

a) cilindrima jednosmjernog djelovanja

44
b) cilindrima dvosjmernog djelovanja

1. glavna pumpa
2. pomodna pumpa
3. ventil za ogranienje pritiska

4. razvodni ventil sa elektromagnetnim upravljanjem

5. i 6. Razvodniventil sa hidraulinim upravljanjem

7. ventil za regulaciju protoka

45
58. Skicirati shemu hidraulinog sisitema sa graenim nepovratnim ventilima dvostranog
djelovanja?

1. pumpa
2. ventil za ogranienje indirektnog djelovanja
3. i 4. Razvodni ventil

5. nepovratni ventil

6. regulator protoka
7. hidraulini cilindar

59. Skicirati hidraulinu shemu sistema sa ugraenim dvogranim regulatorom protoka?

a) sa upravljanjem sa stranje strane

46
b) sa upravljanjem sa prednje strane

47
60. Skicirati dijegrame hidraulinog sistema sa ugraenim trogranim regulatorom protoka?

48
61. Skicirati shemu dvopoloajnog ugradnog ventila sa upravljanjem?

a) ugradni venitl zatvoren

b) ugradni venitil otvoren

49
c) simbol ugradnog ventila prema DIN ISO 1219

62. Skicirati shemu hidraulinog sistema koji obezbjeuje dranje klipa hidraulinog
cilindra u zateenom poloaju?

50
1. rezervoar
2. pumpa
3. ventil za ogranienje pritiska
4. razvodni ventil
5. ventil za ogranienje pritiska
6. nepovratni ventil sa hidraulinim upravljanjem
7. nepovratno-priguni ventil
8. hidraulini cilindar

51
63. Konstruktivna izvedba klipno-aksijalnih pumpi?

a) klipno-aksijalna pumpa sa nagibnom ploom (diskom, =+15 do =+18)

b) klipno-aksijalna pumpa sa nagibnim rotorom, =+25 do =+35

1. rotor
2. klip
3. klipnjaa
4. zakretni disk
5. uleite
6. pogonsko vratilo
7. sabirna ploa
8. noseda ploa

52
53