Você está na página 1de 1

����

6
4õ‘√ sêqTqï H√øÏj·÷ 3310
www.prajasakti.com
dæ]>∑eT\T
ˆ <Ûä>∑ <Ûä>∑ ∫es√¢
$»j·Tyê&É
Ä~yês¡+ 31 &çôd+ãsY 2017

eTT+ãsTT : $X‚wü Ä<äs¡D bı+~q H√øÏj·÷


3310 yÓ÷&É˝Ÿ≈£î ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À dü]ø=‘·Ô
Vü≤+>∑T\T CÀ&ç #˚j·TqTHêïs¡T. |ò”#·sY bò˛Hé>±
ã+>±s¡+ <Ûäs¡
X¯ìyês¡+
ne÷+‘·+
ã+>±s¡+ yÓTs¡T|ü⁄\T
|ü⁄qíÁ|üy˚•+∫q á H√øÏj·÷ bÕ¢>¥wæ|t ÁbÕC…≈£îº bò˛Hé q÷´&Ûç©¢ : ã+>±s¡+ <Ûäs¡ á @&Ü~ ∫e] s√E ÁfÒ&ç+>¥˝À <Ûä>∑<Ûä>∑˝≤&ç+~. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT
Ä•+∫q+‘·>± e÷¬sÿ{Ÿ˝À ì\e˝Òø£b˛sTT+~. B+‘√ ô|]–+~. dü«\Œ+>± ‘·–Zq |üdæ&ç.. X¯ìyês¡+ ne÷+‘·+ ô|]–+~. s¡÷.175\T ô|]– HÓ\ s√E\ >∑]cÕºìï
4J kÕ+πø‹ø£‘·qT CÀ&ç+∫ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ s¡÷.175\T qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. H˚&ÉT |ü~ Á>±eTT\ |üdæ&ç <Ûäs¡ s¡÷.30,400øÏ #˚]+~. n+‘·sê®rj·T+>± kÕqT≈£L\
ô|]– HÓ\
‘=*Hêfi¯¢˝À e÷¬sÿ{Ÿ˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î H√øÏj·÷ Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+ #˚dæ+~. s√E\ Á|üuÛ≤e+, kÕúìø£ ÄuÛÑs¡D≤\ ‘·j·÷Ø<ës¡T\ <ä>∑Zs¡ qT+∫ uÛ≤Ø>± &çe÷+&é sêe&É+‘√ ã+>±s¡+ <Ûäs¡
n©u≤u≤≈£î #Ó+~q j·TTHé Ä|üπs{Ï+>¥ dædüºyéT Ä<Ûës¡+>± |üì #˚düTÔ+<äì >∑]cÕºªìï ô|]–q≥T¢ ãT*j·THé ÁfÒ&ç+>¥ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. n≥T yÓ+&ç ≈£L&Ü ã+>±s¡+ u≤≥˝ÀH˚
düe÷#ês¡+. Ä+Á&ÜsTT&é zmdt˝À ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚dæ n©u≤u≤ á ø=‘·Ô zmdtqT qyÓ÷<äT |üj·Tì+∫+~. s¡÷.280 ô|]– øÏ˝À yÓ+&ç s¡÷.39,980 #˚]+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\T, HêD…\
s¡÷bı+~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø=‘·Ô 3310 |ò”#·s¡¢˝À ô|<ä› e÷s¡TŒ˝ÒMT #˚düT≈£î+~. ‘·j·÷Ø<ës¡T\ qT+∫ ø=qT>√fi¯ó¢ eP|ü+<äTø√e&É+‘√ yÓ+&ç <Ûäs¡ ô|]–q≥T¢ ÁfÒ&És¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. á
ñ+&Éø£b˛e#·Ãì düe÷#ês¡+. 16 m+; n+‘·s¡Z‘· yÓTyÓTTØ, yÓqTø£yÓ’|ü⁄ 2m+|” @&Ü~ e÷¬sÿ{À¢ ã+>±s¡+ 7.42XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T<ä\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. n≥T yÓ+&ç 1.47XÊ‘·+
¬øyÓTsê, m˝Ÿá&û bòÕ¢wt ñ+≥T+~. nsTT‘˚ bÕ‘· 3310˝À yÓ’ô|ò’ kÂø£s¡´+, Á|òü+{Ÿ ô|]–+~. á @&Ü~ ôdô|º+ãs¡T 8q ã+>±s¡+ <Ûäs¡ uÛ≤Ø>± ô|]– s¡÷.31,350øÏ #˚s¡>±.. n‘·´+‘·
¬øyÓTsê kÂø£s¡´+ ˝Òe⁄. ø=‘·Ô yÓs¡¸Hé Ç$ ñ+{≤j·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·≈£îÿe »qe] 2q s¡÷.28,300 ñ+~.

Äs¡T u≤´+≈£î\≈£î eTs√ s¡÷.7500 ø√≥T¢


q÷´&Ûç©¢ : ã&Ü ã&Ü ø±s√Œπs{Ÿ ô|<ä›\T s¡TD≤\T rdüTø=ì yê{Ïì
m>∑y˚j·T&É+‘√ rÁeyÓTÆq ì<ÛäT\ ø=s¡‘·‘√ u≤´+≈£î\T
$\$˝≤¢&ÉT‘·THêïsTT. yÓTT+&ç ãø±sTT\T, ìs¡s¡úø£ ÄdüTÔ\‘√ u≤´+≈£î\T
Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêï..ã&Ü u≤ãT\ qT+∫ s¡TD≤\ edü÷\ô|’
<äèwæº ô|≥º≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê‘√ Ä ˝À≥TqT rπsÃ+<äT≈£î düMTø£å $<ÛëHê\qT
Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. ì<ÛäT\ ˝Ò$T‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï Äs¡T
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√e÷s¡T ì<ÛäT\T
düeT≈£L]Ã+~. ‘êC≤ áøÏ«{° øÏ+<ä Ä u≤´+≈£î\≈£î s¡÷.7,500 ø√≥T¢
e÷s¡TdüTÔqï >∑÷>∑T˝Ÿ
n+~+∫+~. á y˚Ts¡≈£î kÕºø˘ mπø‡+J˝À¢ ô|ò’*+>¥ dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ eTT+ãsTT : >∑÷>∑T˝Ÿ düMTø£å $<ÛëHêìï
u≤´+≈£î\T á $wüj·÷ìï yÓ\¢&ç+#êsTT. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+>± q÷‘·q+>±

uÛ≤Ø Ä|òüs¡¢‘√ ÄHé˝…’Hé e\ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷, ◊&ç_◊ u≤´+≈£î, j·TTdæˇ u≤´+≈£î, u≤´+≈£î
Ä|òt eTVü‰sêÁwüº, <˚Hê u≤´+≈£î, ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷≈£î á
ì<ÛäT\qT n+~+∫+~. Ä]úø£ ùde\ ø±s¡´<ä]Ù sêJyé ≈£îe÷sY ≈£L&Ü á
Ä$wüÿ]+#·qT+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î >∑÷>∑T˝Ÿ
$ìjÓ÷>∑ <ës¡T\T yês¡T Ç+‘·≈£î eTT+<äT
|üì#˚dæq Á|ü<˚XÊ\ >∑T]+∫ yê]øÏ Çwüº+
yÓTTu…’˝Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’H˚ Á|ü<Ûëq <äèwæº $wüj·÷ìï Á<ÛäTMø£]+#ês¡T. e∫Ãq≥T¢ düMTø£å\T Ç#˚Ãyês¡T. n+<äT˝À ø=ìï
ªì<ÛäT\ ˝Ò$T‘√ u≤´+≈£î\T Çã“+<äT\T m<äTs√ÿ≈£L &É<äT. n+<äTπø Äø£≥Tº≈£îH˚≥T¢ ñ+fÒ eT]ø=ìï yê]øÏ q#·Ãì
eTT+ãsTT : ÄHé˝…’Hé cÕ|æ+>¥ yÓuŸôd’≥T¢ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À n<äs¡>=fÒº n<äq|ü⁄ q>∑<äT düeT≈£LsêÃ+. nsTT‘˚ Ä ì<ÛäT\qT m˝≤ Ks¡Tà u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷≈£î s¡÷.2,257 ø√≥T¢ Ç∫Ãq≥T¢ Äj·÷ u≤´+≈£î\T n+XÊ\T ≈£L&Ü ñ+&˚$. Bì e\¢
Ä|òüs¡¢‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î eP´Vü‰\T dæ<äΔ+ #˚XÊsTT. ô|&ÉT‘·THêïj·TH˚ $wüj·÷ìï y˚T+ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]o*düTÔHêï+µ nì yÓ\¢&ç+#êsTT. n+‘·≈£îeTT+<äT yês¡T |üì#˚dæq dü+düú $\Te
Á|ü<Ûëq+>± yÓTTu…’˝Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’H˚ <äèwæº kÕ]+∫ uÛ≤Ø &çkÂÿ+{Ÿ\T sêJyé ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±.. ìs¡s¡Δø£ ÄdüTÔ\‘√ Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï u≤´+≈£î\≈£î ePs¡≥ ‘·–Zb˛e&É+‘√ bÕ≥T, dü+düú≈£î qwüº+ yê{Ï˝Ò¢
Á|üø£{Ï+#êsTT. Á|üeTTK á-ø±eTsY‡ dü+düú |òæ¢|tø±sYº »qe] 3 qT+∫ 5 es¡≈£î @ u≤´+≈£î≈£î m+‘· yÓTT‘·Ô+.. ø£*Œ+#˚+<äT≈£î s¡÷.2.11 \ø£å\ ø√≥¢‘√ ¬s+&˚fi¯¢ s√&ée÷´|t neø±X¯eTT+~. ‘·s¡Tyê‘· Ä dü+düú\ >∑T]+∫
$$<Ûä s¡ø±\ kÕàsYºbò˛q¢ô|’ uÛ≤Ø &çdüÿ+{Ÿ Çe«qTqï≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø yÓ\¢&ç+∫+~. j·TTdæˇ u≤´+≈£î≈£î s¡÷.1,375 ø√≥T¢, ◊&ç_◊≈£î s¡÷.2,729 ø√≥T¢, ‘·j·÷s¡T#˚dæq≥T¢ Ç{°e\ πø+Á<ä Ä]úø£XÊK Á|üø£{Ï+∫+~. ø=‘·Ôyês¡T ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ
πøe\+ s¡÷. 99 πø u…’u≤´ø˘ >±´s¡+{° dü<äTbÕj·÷ìï ø£*Œdü÷Ô ÄdüøÏÔ ø£*–k˛Ô+~. Á|üj·T‹ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT Ä düMTø£å\qT #·÷dæ yê]
$ìjÓ÷>∑<ës¡T\ bÕ‘· bò˛q¢øÏ 50 XÊ‘·+ es¡≈£î #Ó*¢+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. H√ n_ÛÁbÕj·÷\qT e÷s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Bì e\¢
ø±dtº Çm+◊ dü<äTbÕj·÷ìï ø£*Œdü÷Ô bÕ‘· bò˛q¢qT mø˘‡#Û˚+CŸ #˚düT≈£îH˚yê]øÏ
ø£+ô|˙ wüs¡‘·T\ y˚Ts¡≈£î |üP]Ô>± s¡÷.18 y˚\ es¡≈£î #Ó*¢+#˚ M\T+~.
10,999\πø wæjÓ÷MT H√{Ÿ 4
uÛ≤s¡‘Y˝À Á|üdüTÔ‘·+ n‘·´~Ûø£+>± neTTà&ÉTb˛‘·Tqï kÕàsYºbò˛q¢˝À ˇø£ÿf…Æq
ø£yêkÕø° Á≈£L»sY <Ûäs¡ s¡÷.5.44 \ø£å\T dü+düú\T rÁe kÕúsTT˝À qwüºb˛‘·THêïsTT.
M{Ïì <ä wæº˝À ô|≥Tºø=H˚ me¬s’Hê ]eP´ ÇùdÔ
yê{Ïì Ç‘·s¡T\≈£î ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü #˚ùd+<äT≈£î
ø=‘·Ô $<ÛëHê*ï nqTdü]düTÔqï≥T¢ >∑÷>∑T˝Ÿ
wæjÓ÷MT H√{Ÿ 4 s¡÷.11 y˚\πø n+~+#·qTqï≥T¢ Ä dü+düú Á|üø£{Ï+∫+~. q÷´&Ûç©¢ : 650 d”d” Ç+õHé, dæø˘‡ d”Œ&é bÕs¡\˝Ÿ {Ï«Hé Ç+õHé ñ+≥T+~. $T&é, ˝À ù|s=ÿ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T
s¡÷.12,999 ñqï á kÕàsYºbò˛Hé s¡÷.10,999øÏ \_Û+#·qT+~. n<˚ es¡Tdü˝À π>sY u≤ø˘‡, 300 MTMT &çdtÿ e+{Ï n<äs¡>=fÒº πs+CŸ Á≈£L»sY\≈£î á ‘·s¡Vü‰ Ç+õHé ‘·eT≈£î Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ ]eP´\T sêùdyês¡T
s¡÷.14,999 $\Te #˚ùd wæjÓ÷MT @1 s¡÷.12,999øÏ \_Û+#·qT+~. >∑÷>∑T˝Ÿ |ò”#·s¡¢‘√ ø£yêkÕø° ø=‘·Ô u…’ø˘qT uÛ≤s¡rj·T yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. á u…’ø˘ #·÷&É{≤ìøÏ k˛ŒsYº‡ Çø£ MT<ä≥ Ä neø±X¯+ ˝Ò<äT. Çø£ô|’ @ dü+düú
|æ¬ø‡˝Ÿ2 ô|’ s¡÷. 13,001, |æ¬ø‡˝Ÿ 2 mø˘‡m˝Ÿô|’ s¡÷. 8,001 &çkÂÿ+{Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ rdüTø=∫Ã+~. Bì ù|s¡T e\ÿHé u…’ø˘˝≤ Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+≥T+~. Ç+<äT˝À ms√Z nsTTHê düπs ‘·eT ô|’ e´‹πsø£ düMTø£å ñ+fÒ
\_Û+#·qT+~. yê] bÕ‘· yÓTTu…’˝ŸqT mø˘‡#Û˚+CŸ #˚dæ ø=‘·Ô |æ¬ø‡˝Ÿ 2mø˘‡m˝Ÿ ø=H˚ mdt. á dü+düú qT+∫ uÛ≤s¡‘Y˝ÀøÏ ek˛Ôqï |òæ{Ÿ nH˚ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq |ò”#·sY ñ+~. Bì yê{Ïì ‘=\–+#·&ÜìøÏ H˚s¡T>± >∑÷>∑T˝Ÿì
$ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n<äq+>± eTs√ s¡÷. 4 y˚\T ‘·>∑ZqT+~. Ç<˚ Á≈£L»sY Ç<˚. <˚X¯yê´|üÔ+>± á u…’ø˘ ø√dü+ kÕj·T+‘√ Vü‰´+&ç˝Ÿ, |òü⁄{Ÿ ô|>¥‡, d”{ŸqT dü+Á|ü~+#·e#·Ãì dü+düú ‘Ó*|æ+~. Bìe\¢
es¡Tdü˝ÀyÓ÷{À J5 |ü¢dt, yÓ÷{À d”, yÓ÷{À d” |ü¢dt, XÊ+dü+>¥ ¬>˝≤ø°‡ mdt7, ãTøÏ+>¥‡ ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ¬s’&ÉsY≈£î nqTe⁄>± e÷s¡TÃø√e#·TÃ. Bì e\¢ ø=‘·Ô $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~.
¬>˝≤ø°‡ ÄHé HÓø˘º‡(16J;) ‘·~‘·s¡ kÕàsYºbò˛q¢ô|’ |òæ¢|tø±sYº uÛ≤Ø &çkÂÿ+≥T¢ mø˘‡-c˛s¡÷yéT <Ûäs¡ düTe÷s¡T s¡÷. 5.44 eTVæ≤fi¯\T ≈£L&Ü á u…’ø˘qT düT\uÛÑ+>± yê´bÕs¡ dü+düú\ πs{Ï+>∑T\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì
Á|üø£{Ï+#·qT+~. \ø£å\T. á u…’ø˘˝À 650 d”d” *øÏ«&é ≈£L˝Ÿ¶, q&Ébı#·Tà nì ø£yêkÕø° #ÓãT‘√+~. ù|s=ÿ+~.

f…{Ÿ |üØø£å ` Á|æ|üπswüHé


B|æø£

dæ. |ü]Vü‰s¡ ` |ü]Vü‰s¡ dü+|òüTs¡¸D


•X¯ó$ø±dü+ ` n<Ûë´|üq+ (qeT÷Hê Á|üX¯ï\T) &ç. ~« ñ|ü>∑eT ` |ü]Vü‰s¡ dü+|òüTs¡¸D
28. øÏ+~ yêø±´\˝À ˇø£{Ï mHédæm|òt
¬ø.mdt \ø£åàDsêe⁄, dæ. eè‹Ô|üs¡ e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ dæ. dü«‘·+Á‘· #·s¡eTT 2005≈£î _Ûqï+>± ñ+~.
XÊdüqeT+&É* e÷J düuÛÑT´\T &ç. kÕeT÷Væ≤ø£ eT+Á‘·D+ &ç. |üs¡‘·+Á‘· #·s¡eTT m. bÕsƒ¡XÊ\ yÓTT‘·Ô+ bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£˝À
ôd˝Ÿ : 9440262072 10. C≤rj·T $<ë´Á|üD≤[ø± #·≥º+ `2005 Á|üø±s¡+ uÀ<Ûäq 19. mì$T<√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]ú |üsê´es¡D #Ó’‘·q´+ n+‘·sꓤ>∑+ ø±yê*
nH˚~ Bìø√dü+ ìπs›•+#·ã&ç+~. bÕsƒ¡XÊ\˝Àì ùdïVæ≤‘·T\ jÓTTø£ÿ Äø£s¡¸D _. ø£fi¯\T bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´˝À Á|ü‹kÕúsTT˝À
m. bÕsƒê´+XÊ\qT |üP]Ô#˚j·T&ÜìøÏ ñqï|üŒ{Ïø° ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT q#·Ãø£b˛e&É+ ˇø£ $wüj·T+>± ñ+&Ü*
1. |æj·÷C… ªy˚Tø˘ _©yéµ Ä≥ Ä <äX¯≈£î dü+ã+~Û+∫q~. _. düe÷#êsêìï n+<äCÒj·T&ÜìøÏ e\¢ #·<äTe⁄qT ø=qkÕ–+#·&Ée÷ ˝Òø£ e~*
m. eT÷s¡Ô Á|ü#ê\ø£ <äX¯ dæ. ñbÕ<Ûë´j·T •ø£åD˝Àq÷ XÊ+‹ $<ä´
dæ. C≤„q ìsêàD≤ìøÏ y˚j·T&Ée÷ nH˚~ ˇø£ uÛ≤>∑+>± ñ+&Ü*
_. |üPs¡« Á|ü#ê\ø£ <äX¯ &ç. kÕ+πø‹ø£ HÓ’|ü⁄D≤´\qT ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêï&ÉT. $<ë´]ú
dæ. Ç+Á~j·T #ê\ø£ <äX¯ &ç. Ç‘·s¡ uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\‘√ bÕ≥T
11. á øÏ+~ n+‘·s¡Z‘· Áù|s¡D. m<äTs=ÿH˚ dü+|òüTs¡¸D... Ç+^¢wüß≈£î #√≥T ø£*Œ+#·sê<äT
&ç. neT÷s¡Ô Á|ü#ê\ø£ <äX¯ m. ñbÕ<Ûë´j·TT\ yÓT|ü⁄Œ _. ãVüQeT‹ m. ~« ñ|ü>∑eT ` ~«|ü]Vü‰s¡
2. $<ë´s¡Tú\T bÕsƒêìï ns¡ú+ #˚düT≈£î+≥TqïB ˝ÒìB 29. øÏ+~ yêì˝À |ü]yê´|üÔ+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï
dæ. Ä‘·à>ös¡eeTT &ç. ‘√{Ïyê] yÓT#·TÃø√\T _. ñ|ü>∑eT ` ñ|ü>∑eT <äX¯.
ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT øÏ+~ $<Ûëq+‘√ Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. 12. u≤\´<äX¯˝À yÓTT<ä\j˚T´ e´øÏÔ>∑‘·uÛ≤wüD ô|<ä›yês¡j˚T´ Hê{ÏøÏ dæ. ñ|ü>∑eT ` |ü]Vü‰s¡
m. düVü≤» |ü]o\q _. ìj·T+Á‹‘· |ü]o\q m. øöe÷s¡ <äX¯ _. j·Te«Hês¡+uÛÑ <äX¯
nqTuÛÑyê\T, e÷qdæø£ Á|üÁøÏj·T\ e\¢ n+‘·sꓤwüD>± &ç. |ü]Vü‰s¡ ` |ü]Vü‰s¡ dæ. XË’X¯e <äX¯ &ç. |üPs¡« u≤\´<äX¯
dæ. dü+#·]‘· |ü]o\q &ç. ndü+#·]‘· |ü]o\q e÷s¡T‘·T+<äqï yês¡T... 20. dü«j·T+ y˚>∑+‘√ nuÛÑ´dæ+#·&É+ Bì
3. C≤„qeTT jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<˚›X¯´+ ø±ì~ 30. ˇø£ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ @&√
m. yÓ’>√{Ÿd”ÿ _. #ÛêyéTd”ÿ <ë«sê kÕ<Ûä´eTÚ‘·T+~. &ç. ñ‘·Ôs¡ dü+Á|ü<ëj·T HÓ’‹ø£‘· (kÕúsTT 3 ` <äX¯ 5) ‘·s¡>∑‹˝À #˚s¡T≥≈£î ˇø£ $<ë´]úøÏ m+|æø£ |üØø£å
m. ne>±Vü≤q ø√dü+ dæ. |æj·÷C… &ç. Áã÷qsY m. ø£è‘ê´<Ûës¡ nuÛÑ´düq+
_. Ábı~ #˚düTø=qT≥≈£î 26. ˇø£ |æ\¢yêì e÷qdæø£ $ø±dü+ HÓeTà~>± ñ+&É≥+ e\¢ ìs¡«Væ≤+∫+~. ÄsY{Ïá`2009 Á|üø±s¡+ yê]øÏ $~Û+#ê*‡q
13. e÷qdæø£+>± Äs√>∑´+>± ñqï ñbÕ<Ûë´j·TTì \ø£åD+ _. ø±s¡´Áø£eTj·TT‘· uÀ<Ûäq n‘·ì HÓ’‹ø£ $ø±düeT÷ HÓeTà~>± »s¡T>∑T‘·T+~. BìøÏ »]e÷Hê.
dæ. Á|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûäy˚Ts¡Œs¡#·T≥≈£î ø±ì~. dæ. yÓTT‘·ÔeTT ‘·s¡>∑‹ uÀ<Ûäq
&ç. |üPs¡«C≤„q+‘√ dü+ã+<Ûäy˚Ts¡Œs¡#·T≥≈£î dü+ã+~Û+∫q $ø±dü dü÷Á‘·+. m. yÓTT<ä{Ï ‘·|ü⁄Œ≈£î s¡÷.25,000
m. Ä‘êà$cÕÿs¡ Á|üj·T‘·ï+ &ç. ∫qï düeT÷Vü‰\ uÀ<Ûäq m. $ø±kÕìï ÁbÕ>∑Tø°Ôø£]+#·e#·Tà _. yÓTT<ä{Ï ‘·|ü⁄Œ≈£î s¡÷.10,000
4. |üs¡düŒs¡ Áø°j·÷o\ uÀ<ÛäHê<äX¯˝À #˚j·Tì~ _. ñ<˚«>∑ kÕeTs¡dü´‘· 21. me¬s’Hê $eT]Ù+∫q|ü⁄Œ&ÉT yÓ÷Vü≤Hé n‹>±
m. ñB›|üq\ e´ø°Ôø£s¡D _. $ø±dü+ n$∫äqï+>± kÕ>∑T‘·T+~ dæ. yÓTT<ä{Ï ‘·|ü⁄Œ≈£î s¡÷.50,000
dæ. d”«j·Tì+<ä #˚düT≈£îH˚ b˛ø£&É Á|ü‹düŒ+~+#·&ÉT. ø=ìïkÕs¡T¢ ‘êqT #˚dæ+~ dü]~<äT›≈£îì Ä e´øÏÔøÏ dæ. $ø±dü+ ˇø£ ø£∫ä‘·yÓTÆq qeT÷HêqT nqTdü]düTÔ+~ &ç. s¡÷.20,000 eT]j·TT Äs¡T HÓ\\ C…’\T•ø£å
_. $<ë´s¡Tú\ô|’ Á|üuÛ≤yêìï n+#·Hê y˚j·T&É+ &ç. d”«j·T $eTsêÙ Á>∑Væ≤+|ü⁄ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘ê&ÉT. m+<äTe\q nq>± n‘·ì≈£îqï~...
dæ. |ü⁄qs¡“\q yê´U≤´q+ &ç. $$<Ûä $ø±kÕ\T |üs¡düŒs¡ dü+ã+<Ûä+>± ø=qkÕ>∑T‘êsTT
14. düeTkÕ´ |ü]cÕÿs¡+ nø£kÕà‘·TÔ>± \_ÛdüTÔ+<äì ‘Ó*ù| m. e´ø£Ô´+‘·s¡ Á|ü»„ _. e´ø£Ô´+‘·s¡Z‘· Á|ü»„ 27. dürwt≈£î Vü≤√+esYÿ #˚j·T&É+ Çwüº+ ˝Ò<äT. n˝≤>∑ì ‘·s¡>∑‹ düe÷<ÛëHê\T : 1.&ç, 2.&ç, 3.m, 4.&ç, 5.m, 6.m, 7.&ç,
&ç. uÀ<ÛäHê eP´Vü‰\qT ô|+bı+~+#·&É+ dæ<ëΔ+‘·+. dæ. >∑DÏ‘· ` ùV≤‘·TÁ|ü»„ &ç. Á|üø£è‹ dü+ã+~Û‘· Á|ü»„
5. øÏ+~ yêì˝À •ø£åD bı+<ä>∑*–q ãT~Δe÷+<ä´‘· Á|üC≤„\_Δ. ñbÕ<Ûë´j·TTì qT+∫ •ø£åqT bı+<ë\ì ˝Ò<äT. dürwt˝Àì 8.&ç, 9.dæ, 10.m, 11._, 12.&ç, 13.dæ, 14.dæ, 15.m,
m. n+‘·sY<äèwæº dæ<ëΔ+‘·+ 22. á øÏ+~ ù|s=ÿqï~ nuÛÑ´düq yÓ’ø£\´‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q~ dü+|òüTs¡¸D... 16.&ç, 17._, 18._, 19.dæ, 20.&ç, 21.dæ, 22.dæ, 23._,
m. 30 qT+∫ 50 Á|üC≤„\_Δ _. ø±s¡´Áø£eTj·TT‘· ìã+<Ûäq dæ<ëΔ+‘·+ ø±<äT.
_. 20 ø£+fÒ ‘·≈£îÿe Á|üC≤„\_Δ m. ñ|ü>∑eT ` ñ|ü>∑eT dü+|òüTs¡¸D 24.&ç, 25.m, 26.&ç, 27.dæ, 28.&ç, 29._, 30.m. �
dæ. kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ ìã+<Ûäq dæ<ëΔ+‘·+ m. &çdt˝…øχj·÷ _. &çdtø±*≈£î´*j·÷ _. ñ|ü>∑eT ` |ü]Vü‰s¡ dü+|òüTs¡¸D
dæ. 50 qT+∫ 70 Á|üC≤„\_Δ &ç. j·T‘·ï <√wü+ dæ. &çyÓTì¸j·÷ &ç. &çdt Á>±|òæj·÷
&ç. 20 qT+∫ 39 Á|üC≤„\_Δ
6. düVü≤ø±s¡ nuÛÑ´düq+ á uÀ<ÛäHêuÛÑ´düq Á|üÁøÏj·TqT
ñ<ëÈ{ÏdüTÔ+~.
15. ‘·s¡>∑‹>∑~˝À uÛÑj·Ts¡Væ≤‘· yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#˚ dü¬s’q
ñbÕ<Ûë´j·T Hêj·Tø£‘·« $<ÛëqeTT.
23. ìs¡+‘·s¡ düeTÁ>∑ eT÷˝≤´+ø£q+˝À øÏ+~ <ëìì eTTK´eTì
uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. msTTsY Ç+&çj·÷ Ç+»˙]+>¥ ñ<√´>±\T
m. |ü<äΔ‹ πø+ÁBø£è‘· _. ñbÕ<Ûë´j·T πø+ÁBø£è‘·
m. ìj·T+‘·è‘·« $<Ûëq+
dæ. Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+
_. n~Ûø±]ø£ Hêj·Tø£‘·«+
&ç. ˝…’ôdCŸ ô|òsTTsY
m. $<ë´]ú dü+|üPs¡í $ø±dü+
_. HÓ’|ü⁄D≤´\T ô|+#·&É+
düØ«ôddt *$Tf…&é˝À 360 ñ<√´>±\T Ç+»˙]+>¥). mø˘‡-düØ«dtyÓTHé nuÛÑ´s¡Tú\≈£î &çbı¢e÷ ÇHé
dæ. $wüj·T πø+ÁBø£è‘· &ç. nuÛÑ´düq πø+ÁBø£è‘· 16. ˇø£ $<ë´]úøÏ ≈£î&ç#˚‘√Ô sêùd n\yê≥T ñ+~. Á|üe÷<ä+˝À dæ. b˛{°|üØø£å\≈£î yÓfi¯¢&É+ msTTsY Ç+&çj·÷ Ç+»˙]+>¥ düØ«ôddt *$Tf…&é Ç+»˙]+>¥ (msTTsYÁù|òyéT/ Ç+õHé/ ÇHéÁdüTºyÓT+{Ÿ/ πs&çjÓ÷
7. ne<ÛëqeTT, <Ûës¡D, |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô, |ü⁄qs¡“¤\qeTT ≈£î&ç#˚‹ì b˛>=≥Tºø=qT≥ e\¢ n‘·qT sêj·T&ÜìøÏ m&ÉeT &ç. |æ\¢˝À¢ ùd«#·Ã¤>± e´ø°Ôø£]+#˚ X¯øÏÔì ô|+#·&É+ (@◊ámdtm˝Ÿ) yÓÁdüºHé Øõj·THé.. $$<Ûä $uÛ≤>±˝À¢ì 360 ÁfÒ&é‡). dæÿ˝Ÿ¶ ÁfÒ&é‡yÓTHé b˛düTº\≈£î dü+ã+~Û‘· ÁfÒ&é˝À
k˛bÕHê\T>±>∑\ nuÛÑ´düq dæ<ëΔ+‘·+. #˚‹ì ñ|üjÓ÷–+#ê&ÉT. Ç~ BìøÏ ñ<ëVü≤s¡D... 24. X¯+KTe⁄ jÓTTø£ÿ qeT÷HêqT #·÷dæ sêeTT X¯+KTe⁄qT U≤∞\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘·÷ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ ◊{°◊. M{Ï‘√bÕ≥T nìï b˛düTº\≈£L
m. kÕ+|òæTø£ nuÛÑ´düq+ m. <ÛäHê‘·àø£ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ $$<Ûä ø√D≤˝À¢ ^j·T>∑\&ÉT. ø±˙ X¯+KTe⁄ qeT÷Hê ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT #˚dæ+~. @◊ámdtm˝Ÿ.. msTTsY Ç+&çj·÷≈£î nqTã+<Ûä ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡ e÷s¡Tÿ\ XÊ‘·+,
_. n+‘·sY <äèwæº nuÛÑ´düq+ _. ãTTD≤‘·àø£ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ X¯+KTe⁄qT ^j·T˝Ò&ÉT. |æj·÷C… Á|üø±s¡+ n‘·qT á <äX¯˝À dü+düú. dü+ã+~Û‘· s¡+>∑+˝À ñ<√´>±qTuÛÑe+
dæ. ø±s¡´kÕ<Ûäø£ ìã+<Ûäq+ dæ. X¯Sq´ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ ñHêï&ÉT.. b˛düTº ù|s¡T-U≤∞\T : msTTsYÁø±|òtº f…ø°ïwæj·THé-325, dæÿ˝Ÿ¶ ‘·|üŒìdü].
&ç. j·T‘·ï<√wü nuÛÑ´düq+ &ç. ~«bÕs¡Ù« ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ m. dü+y˚<äq #ê\ø£ <äX¯ _. |üPs¡« #ê\ø£ <äX¯ ÁfÒ&é‡yÓTHé-35 (|òæ{Ϻ+>¥ ÁfÒ&é-25G ej·TdüT : 2017, qe+ãsY 1 Hê{ÏøÏ 35 @fi¯ó¢
8. Á|üC≤„ |üØø£å\≈£î #Ó+~q ˇø£ ìcÕŒ<äq |üØø£å 17. ôd’qT‡ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT $<ë´s¡Tú\T ø£*dæ JeXÊÁd”Ôj·T dæ. ìj·T‘· Á|ü#ê\ø£ <äX¯ &ç. eT÷s¡Ô Á|ü#ê\ø£ <äX¯ ø±¬sŒ+≥Ø ÁfÒ&é-5 G d”$+>¥ $T+#·≈£L&É<äT. ]»πs«wüqT¢ e]ÔkÕÔsTT.
m. sêeHé‡ Áb˛Á¬>dæyé e÷Á{Ïqdt |üØø£å ñ<ë´qeq+˝À ìeT>∑ïeTe«&É+ ˇø£... 25. Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ #·<äTe⁄‘·Tqï ø£èwüí≈£î ‘·s¡>∑‹˝À >∑{Ϻ>± f…ø±ï\J ÁfÒ&é-5). m+|æø£ : ÁfÒ&é f…dtº/ Ç+≥s¡÷«´, Á|æ-
_. _HÓ{Ÿ `ôd’eTHé |üØø£å m. kÕe÷õø£ düìïy˚X¯+ _. kÕ+düÿè‹ø£ düìïy˚X¯+ ns¡yê\ì ñ+~. ø±˙ ø£fi≤XÊ\ ìã+<Ûäq\T n+<äT≈£î y˚‘·q+ : s¡÷.20,000. m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ yÓT&çø£˝Ÿ m>±®$TH˚wüHé.
dæ. $Tìïk˛{≤ |üØø£å dæ. nuÛÑ´düq düìïy˚X¯+ &ç. nuÛ≤´dü≈£îì düìïy˚X¯+ nqTeT‹+#·e⁄. ø£qTø£ ‘·s¡>∑‹˝À ìX¯ÙãΔ+>± ñHêï&ÉT. ø√˝ŸãsYZ ns¡Ω‘·\T : msTTsYÁø±|òtº f…ø°ïwæj·THé <äs¡U≤düTÔ |ò”E : s¡÷.1,000.
&ç. ÄØà Ä˝≤Œ¤ |üØø£å 18. ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ‘·q $<ë´s¡Tú\ n<Ûä´j·Tq n\yê≥¢ Á|üuÛ≤e+ Á|üø±s¡+ n‘·qT á <äX¯˝À ñHêï&ÉT. b˛düTº\≈£î.. @m+á &çbı¢e÷/ <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+ : Ä|òt˝…’Hé, á yÓTsTT˝Ÿ.
9. Á>±&ÉT´j˚TwüHé |üP]Ô#˚dæq $<ë´]ú Jeq eè‹Ô >∑T]+∫ yê] kÕ<Ûäqô|’ ñqï<˚yÓ÷ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\qï ÄdüøÏÔ‘√ ñ+fÒ m. dü+Á|ü<ëj·T HÓ’‹ø£‘· (kÕúsTT 2` <äX¯ 3) &ûJd”@ dü]º|òæ¬ø{Ÿ ÇHé msTTsYÁø±|òtº <äs¡U≤düTÔ ∫e] ‘˚B : »qe] 3, 2018.
ìs¡ísTT+#·Tø√˝Òø£b˛‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT n‘·ìøÏ ø±yê*‡+~. $<ë´s¡Tú\ kÕ<Ûäq... _. dü+Á|ü<ëj·T HÓ’‹ø£‘· (kÕúsTT 2` <äX¯ 4) yÓTsTT+f…HÓHé‡ Ç+»˙]+>¥/ Ç+»˙]+>¥ &çbı¢e÷/ ø√sY‡ |üP]Ô $esê\T : yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&=#·TÃ
m. e´øÏÔ>∑‘· e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ m. ~«#·s¡eTT _. CÀø£´ #·s¡eTT dæ. ñ‘·Ôs¡ dü+Á|ü<ëj·T HÓ’‹ø£‘· (kÕúsTT 3 ` <äX¯ 4) (msTTsYÁø±|òtº/ m\ÁøϺø£˝Ÿ/ ÇHéÁdüTºyÓT+{Ÿ/ πs&çjÓ÷ Ä]º|òæwüsY/ yÓuŸôd’{Ÿ : www.airindia.in
_. e´øÏÔ|üs¡ eT+Á‘·D+ yÓTø±ìø£˝Ÿ/ m\Áø±ºìø˘‡ n+&é f…*ø£eT÷´ìπøwüHé‡/ πs&çjÓ÷