Você está na página 1de 3

Școala Gimnazială ”Alexandru Podoleanu ”

Podoleni/Neamţ
Obiectul: Limba şi literatura română
Profesor: MARIA-IULIANA NISTOR
Clasa: a V-a B
Efectiv elevi: 22
Prezenţi: 21 elevi

Analiza rezultatelor obţinute la testele iniţiale


An şcolar 2013 – 2014

Obiective de referință urmărite:


1.4 să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile comunicării;
3.2 să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit (literar-nonliterar);
3.5 să identifice secvenţele narative, dialogate şi descriptive dintr-un text;
3.6 să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate;
4.1 să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie;
4.3 să redacteze diverse texte de mică întindere adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării;
4.4 să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării studiate;
4.5 să aşeze corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate pentru a marca trecerea de la o
idee la alta;
4.6 să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte;

Rezultatele obţinute:

Itemi Subiectul I Subiectul al II-lea


(Dictare) I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10
Nr. elevi care în totalitate 11 10 4 16 2 7 4 1 12 12 12
au realizat parțial 4 11 17 2 15 13 8 4 - - 5
itemul deloc 6 - - 3 4 1 9 16 9 9 4

Aprecierea cu note :

Note sub 4 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 2 3 4 1 3 6 2 -

Media clasei*: 6,23


*Media a fost calculată prin rotunjirea notelor obţinute.

Greşeli frecvente:
 Aproape toți elevii au avut scăpări la dictare, 6 elevi nu au reușit să scrie decât 1/3 din textul dictat,
cu greșeli flagrante.
 Majoritatea elevilor au extras informații parțiale din textul dat.
 Foarte mulţi elevi au confundat valoarea morfologică(gramaticală)cu funcţia sintactică.
 Doar 4 elevi au recunoscut toate părțile de vorbire cerute, doar un elev a stabilit corect toate funcțiile
sintactice.
 Aproape jumătate dintre elevi nu cunosc clasificarea propozițiilor.
 Continuările de text au fost banale, lipsite de imaginație, cu greșeli de exprimare, ortografie și
punctuație; doar 2 elevi au primit punctajul maxim.
Măsuri ameliorative:
 Diversificarea exerciţiilor, utilizarea pe scară largă a exerciţiilor care cultivă creativitatea, care
dezvoltă vocabularul;
 Alocarea a cel puțin două ore de actualizare/consolidare a noțiunilor de morfo-sintaxă, înainte de
abordarea conținuturilor noi pentru clasa a V-a.
 Exerciţii ortografice şi de punctuaţie;
 Lucru cu fişe;
 Extinderea ponderii activităţii individuale şi pe grupe şi folosirea metodelor de învăţare prin
cooperare;
 Elaborarea şi utilizarea unor fişe de recuperare a cunoştinţelor;
 Stabilirea unei bibliografii minimale obligatorii pentru anul şcolar în curs;
 Elaborarea unor fişe de lectură, astfel încât elevii să fie obişnuiţi să extragă diverse informaţii din
textele citite;
 Utilizarea portofoliului de lucru;

Numele și prenumele Data


Test inițial - clasa a V-a

I. Dictare 24 p

II. Citeşte cu atenţie textul şi apoi răspunde cerinţelor de mai jos:

„Opt fraţi eschimoşi locuiau pe o insulă în ţinuturile lor nordice, unde e veşnic zăpadă şi frig. Şase dintre ei
se duceau cu caiacul pe mare, să vâneze balene pentru hrană. Ceilalţi doi, fratele cel mai mare şi mezinul nu plecau
niciodată la vânătoare. Cel mai mare nu mergea, fiindcă era atât de mătăhălos, încât nu încăpea în niciun fel de
barcă. Chiar dacă ar fi încăput, sub greutatea lui, barca s-ar fi cufundat. Dar vâna şi el diferite animale în tundra de
pe insula în care locuiau. Mezinul nu vâna, pentru că era prea mic şi lipsit de putere. Voia însă să vâneze şi el. Într-o
zi, uitându-se cu câtă veselie cei şase fraţi se pregătesc de vânătoare, n-a mai putut să rabde. S-a dus la fratele mai
mare rugându-l să-l lase şi pe el să plece.
-Bine, pleacă! A zis fratele mai mare, după ce a privit cu multă atenţie cerul şi s-a convins că e senin în toate
părţile.”
(Povestea celor opt fraţi eschimoşi-poveste populară)

*tundră= zonă de vegetație situată la nord de zona pădurilor, în apropierea zonei polare arctice, formată din mușchi,
licheni, unele graminee, arbuști pitici, tufișuri scunde. etc.
*eschimoşi= populaţie care trăieşte în ţinuturile arctice din America, Asia, Europa.
*mezin= fratele cel mai mic

1. Unde trăiau cei opt fraţi eschimoşi?................................................................................. 4p


2. De ce fratele cel mare nu putea să meargă la pescuit?..................................................... 4p
3. Transcrie din textul dat un enunţ din care să reiasă modul în care arată mezinul. 4p
.........................................................................................................................................
4. Alcătuieşte un text de cinci rânduri în care să povesteşti ce crezi că s-a întâmplat mai departe. 12 p
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Desparte în silabe cuvintele: eschimoși ......................................... fiindcă.......................... 8p
greutatea.......................................... vânătoare.....................................
6. Extrage din text: substantiv de genul neutru ........................................................................ 10 p
verb la timpul prezent ...............................................................................
adjectiv de genul masculin ........................................................................
pronume pers. la numărul plural................................................................
numeral.......................................................................................................
7. Menționează ce sunt ca parte de propoziție cuvintele subliniate din text. 8p
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
8. Propoziţia „A zis fratele mai mare.” este o propoziţie(încercuiește răspunsul corect): 4p

a) simplă b) dezvoltată

9. Transformă propoziţia de la exerciţiul anterior într-o propoziţie negativă. 4p


................................................................................................................................................
10. Alcătuiește enunțuri în care să folosești, pe rând, perechea sar / s-ar 8p
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Se acordă 10 puncte din oficiu.

TEXT PENTRU DICTARE – CL. A V-A

Nărodul şi luna
după Marin Buga

Era o noapte tare senina şi cu lună plină. Un nărod trecea pe marginea unui lac. Apa
lacului era liniştită şi limpede. Nărodul zăreşte chipul lunii în fundul lacului. Deodată începe să
strige cât îl ţineau baierele plămânului:
– Săriţi, măi ! Săriţi că s-a înecat luna!
Pentru că nu venea nimeni, s-a hotărât el să o scoată. Băgă băţul în apă vrând să-l înfigă
în lună. Dând mereu în noroi, apa se tulbură. Acum luna nu se mai vedea. Nătărăul a crezut că a
înfipt băţul în ea. Atunci a tras cât a putut de băţ şi...hop ! A căzut pe spate. Şi stând cu faţa în
sus, zări luna pe cer.
Nătărăul începu să strige către oamenii care veneau din sat să vadă ce s-a întâmplat:
– Iaca, măăă, unde am aruncat luna ! Tocmai pe cer !