Você está na página 1de 4

I.

Panuto: Basahin ng maagi ang mga katanungan at Bilogan ang tamang


sagot.

1. Isang koleksiyon ng mga imahe na inilalagay sa isang partikular na


pagkakasunod-sunod upang ipahayag ang mga pangyayari, mga
damdamin, at mga kosepto sa pinakapayak na paraan.
b. Larawang Sanaysay
b. Lakbay-Sanaysay
c. Palarawang Sanaysay
d. Sanaysay na Larawan

2. Ang Humanismo ang nabuo sa anung siglo?


a. 16-Siglo
b. 13-Siglo
c. 12-Siglo
d. 14-Siglo

3. Ito ay isang uri ng panitikan kung saan malaya ang may akda na mag
sulat ng kanyang damdamin o kuru-kuro sa kanyang nabasa.
a. Suiring Pelikula
b. Suri ng Basa
c. Suring Basa
d. Suri ng Pelikula

4. Ito ay isang pangkat ng mga disiplinang akademiko na pinag-aaralan


ang mga aspekto ng tao sa mundo.
a. Humanidades
b. Agham Panlipunan
c. humanista
d. Sikolohiya

5. Ito ay ang pag-aaral ng tao, pangkat at institusyon na bumubuo sa


lipunan.
a. Sikolohiya
b. Sociolohiya
c. Heograpiya
d. kasaysayan
6. Sino ang binansagang “Ama ng Humanismo”
a. Ferdinand Petrarch
b. Francisco Petrach
c. Francisco Petrarch
d. Ferdinand Petrach

7. Ito ay isang maikling impormatibong sulatin (karaniwang isang talata


lamang) na naglalahad ng mga klasipikasyon ng isang indibidwal at ng
kaniyang kredibilidad bilang propesyunal.
a. Resume
b. Memorandum
c. Bionote
d. Biodata

8. Sino ang binansagang “Prensepe ng Humanismo”?


a. Desiderius Erasmus
b. Disederius Erasmos
c. Desederios Iramus
d. Disidereous Eramos

9. Ito ay mula sa salitang Humanus na ang ibig sabihin ay tumutulong sa


tao.
a. Agham Panlipunan
b. Humanidades
c. Sikolohiya
d. Heograpiya

10. ito ay dinisenyo upang mapagaan ang proceso ng pagtuturo at


pagkatuto.
a. Social Media
b. Multimedia
c. Wifi
d. Facebook
Enumerastion

Panuto: Ibigay ang mga sumusunod.

1-3 Anu-anu ang tatlong metodong ginagamit sa humanidades?


4-6 Mag bigay ng tatlong anyo ng sulatin sa Agham Panlipunan.
7-8 Mag bigay ng dalawang katangian ng mahusay na bionote.
9-10 Mag bigay ng dalawang humanista sa panahon ng renasimyento.

II. Tama o Mali


Panuto: Basahin ang mga katanungan, Isulat ang T kung ito ay tama at M
naman kung ito ay mali. Isulat sa patlang ang tamang sagot.
____1. Kailangan pumili lamang ng isang larangan sa pag sulat ng
bionote.
____2. Ang Humanidades ay pag-aaral sa mga aspeto ng tao.
____3. Ang Palarawang Sanaysay ay nagsasaad ng mga larawan na
nagbibigay buhay sa kwento.
____4. Ang agham panlipunan ay mga araling nauukol sa tao at kung
paano mag pakatao.
____5. Ang suring basa ay nagbibigay ng isang suri o pagkikritik sa
kwentong pinanuod.
____6. Ang humanidades ay nagsimula sa salitang Humanus na ang ibig
sabihin ay tumutulong sa tao o araling pantao.
____7. Ang Ispekulatibo ay isang metodo na ginagamit sa Palarawang
Sanaysay.
____8. Ang Kronolohiya ang isang estratehiya na ginagamit sa
humanidades
____9. Ang sayaw at Panitikan ay mga disipilina ng Humanidades.
____10 . Ang tawag sa mga manunulat sa humanidades ay mga
humanus.
Answer Key
Test I
1. C
2. D
3. C
4. B
5. B
6. C
7. C
8. A
9. B
10. B

Test II
1-3 Analitikal, Kritikal, Espikulatibo
4-6 Papel pananaliksik, Artikulo, Balita, Editoryal, talumpati
7-8 . Ginagamitan ng Ikatlong Panauhan.
Nakatuon lamang sa mga angkop na kasanayan o katangian.
9-10 Lao Tzu, Confucius

Test III

1. T.
2. M (Agham Panliounan)
3. T
4. M (HUmanidades)
5. M. (Kwentong Nabasa)
6. T.
7. M (Humanidades)
8. T.
9. T.
10. M (Humanista)