Você está na página 1de 40

Wilo-MVIE 5,5 --> 7,5 kW / Wilo-HELIX-VE 5,5 --> 7,5 kW

PL Instrukcja obsługi i montażu


4.122.430-Ed.2-06/09
Rys. 1
Rys. 2

LUB
Rys. 3
Rys. 4

18
Rys. 5

50 mm min
Rys. 6

Rys. 7
Rys. 8
Rys. 9

Rys. 10
Rys. 11
PL Instrukcja montażu i obsługi 12
Polski

1. Ogólne informacje 2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrze-


gania zaleceń
Nieprzestrzeganie zaleceń dot. bezpieczeństwa
1.1 O niniejszym dokumencie może prowadzić do powstania zagrożenia dla
Instrukcja montażu i obsługi stanowi część pro- osób oraz produktu/instalacji. Nieprzestrzeganie
duktu. Powinna być stale dostępna w pobliżu zasad bezpieczeństwa pociągną za sobą powo-
produktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji sta- duje utratę wszelkich praw do gwarancji i
nowi warunek użytkowania zgodnego z przezna- odszkodowania.
czeniem oraz należytej obsługi produktu. W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad
Instrukcja montażu i obsługi odpowiada wersji może nieść ze sobą następujące zagrożenia:
produktu i stanowi norm regulujących problema- • niewłaściwe działanie ważnych funkcji pompy/
tykę bezpieczeństwa, obowiązujących na urządzenia,
dzień złożenia instrukcji do druku. • nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych
i napraw,
2. Bezpieczeństwo • zagrożenie ludzi działaniem czynników elek-
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe trycznych, mechanicznych i bakteriologicznych,
wskazówki zalecenia , które muszą być uwzględ- • szkody materialne.
nione przy instalowaniu, uruchamianiu i pracy
urządzenia. Dlatego instrukcja obsługi musi być 2.4 Zalecenia dla użytkowników
koniecznie przeczytana przez montera i użyt- Należy przestrzegać obowiązujących zasad bez-
kownika przed przystąpieniem do montażu i uru- pieczeństwa i higieny pracy.
chomienia. Należy wyeliminować zagrożenia związane z
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad energią elektryczną. Należy przestrzegać przepi-
bezpieczeństwa, wymienionych w tym punkcie, sów [np. IEC, VDE itd.] oraz zaleceń lokalnego
ale także szczegółowych zasad bezpieczeństwa, zakładu energetycznego.
zamieszczonych w dalszych punktach, oznaczo-
nych symbolami niebezpieczeństw. 2.5 Zalecenia dla prac montażowych i sprawdzających
Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia
2.1 Oznaczenia zaleceń zawartych w instrukcji wykonania wszystkich czynności związanych
z przeglądami i montażem przez autoryzowanych,
obsługi odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, po
dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi.
Symbole: Prace przy produkcie/instalacji mogą być wyko-
nywane tylko podczas przestoju.
Ogólny symbol niebezpieczeństwa
2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewła-
Niebezpieczeństwo związane z napięciem elek-
trycznym ściwych części zamiennych
Zmiany produktu/instalacji dozwolone są tylko
ZALECENIE: ... po uzgodnieniu z producentem. Celem stosowa-
nia oryginalnych części zamiennych i atestowa-
Teksty ostrzegawcze: nego osprzętu jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Zastosowanie innych części zwalnia producenta
NIEBEZPIECZEŃSTWO! z odpowiedzialności za wynikające z tego skutki
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy
Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami,
Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonego pro-
a nawet śmiercią.
duktu/instalacji jest zagwarantowane wyłącznie
w przypadku użytkowania zgodnego z przezna-
UWAGA!
czeniem wg ustępu 4 instrukcji obsługi. Wartości
Użytkownik może doznać (ciężkich) obrażeń
graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie
w razie nieprzestrzegania wskazówki.
mogą być przekraczane (odpowiednio w górę lub
w dół).
OSTROŻNIE!
Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia pro-
duktu/instalacji. „Ostrożnie” odnosi się do 3. Transport i magazynowanie
prawdopodobnych uszkodzeń produktu, spo-
wodowanych zlekceważeniem zalecenia. 3.1 Wysyłka
Pompa jest dostarczana w skrzynce lub zamoco-
ZALECENIE: wana na palecie, zabezpieczona przed kurzem i
Użyteczna wskazówka dotycząca posługiwania wilgocią.
się produktem. Zwraca uwagę na potencjalne
trudności.
3.2 Kontrola transportu
2.2 Kwalifikacje personelu Po otrzymaniu pompy należy niezwłocznie
Personel wykonujący montaż i uruchomienie sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniom pod-
musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do czas transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń
wykonywania tych zadań. transportowych należy z zachowaniem odpo-
wiedniego terminu podjąć stosowne kroki wobec
spedytora.

12 WILO SE 06/2009
Polski

3.3 Magazynowanie UWAGA! Ryzyko uszkodzenia pompy!


Przed zamontowaniem pompę należy przecho- Uchwyty mocujące silnika są przewidziane tylko
wywać w suchym miejscu, zapewniającym ochro- do transportu jednostki silnika/przetwornicy czę-
nę przed mrozem i uszkodzeniami. stotliwości i nie wolno ich stosować do transportu
całej pompy.
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
spowodowane nieprawidłowym zapakowaniem! 4. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Jeżeli pompa będzie ponownie transportowana,
należy ją odpowiednio zapakować i zabezpieczyć. Pompy do przetłaczania klarownych cieczy stoso-
• Należy w tym celu użyć oryginalnego (lub równo- wanych w gospodarstwie domowym, w rolnictwie
oraz przemyśle.
ważnego) opakowania.
Zaopatrzenie w wodę, rozdział wody - zaopatrze-
UWAGA! Niebezpieczeństwo zranienia! nie wieży ciśnień - instalacje zraszające, nawad-
Nieprawidłowy transport może być przyczyną nianie - czyszczenie wysokociśnieniowe - zasila-
obrażeń! nie kotła (zalecane z zestawem bypasu) - przetła-
• Do przenoszenia pompy można stosować tylko czanie kondensatu - klimatyzacja - obiegi prze-
mysłowe oraz w połączeniu z różnymi rodzajami
dopuszczalne podnośniki i urządzenia transpor-
systemów modułowych.
towe. Zawiesia należy podwieszać na kołnierzach
pompy, a w razie potrzeby na zewnętrznym kor- 5. Dane produktu
pusie silnika (zabezpieczyć przed zsunięciem!).
• Punkt ciężkości pompy leży stosunkowo wysoko, 5.1 Oznaczenie typu
a jej powierzchnia ustawienia jest niewielka; z
tego względu podczas transportu należy przed- HELIX-V lub MVI E 4 14 - 1 / 16 / E / 3-2 - 2G
sięwziąć konieczne środki ostrożności, aby
zabezpieczyć pompę przed przewróceniem i tym Wielostopniowa pionowa
samym wykluczyć zagrożenia dla ludzi. pompa Inline
Pompę obsługiwać ostrożnie, tak by nie zmienić Z przetwornicą do
geometrii i ustawień instalacji. elektronicznej regulacji
prędkości obrotowej
Przepływ znamionowy w m3
Liczba stopni
1: Korpus pompy ze stali nierdzewnej
1.4301 (AISI304)
+ część hydrauliczna ze stali
nierdzewnej
1.4301 (AISI304)
2: Korpus pompy ze stali nie-
rdzewnej
1.4301 (AISI316L)
+ część hydrauliczna ze stali
nierdzewnej
1.4301 (AISI316L)
3: Korpus pompy z odlewu
GJL-250 + część hydrauliczna
ze stali nierdzewnej 1.4301
(AISI304)
16: Kołnierze typu PN16
25: Kołnierze typu PN25
P: Przyłącza Victaulic
J: Pierścienie o-ring typu EPDM (WRAS/KTW)
V: Pierścienie typu FKM
3-fazowy/ 2-biegunowy
Przetwornica częstotliwości 2. generacji

5.2 Dane techniczne


- Maksymalne ciśnienie robocze
• Korpus PN25 : 25 barów
• Korpus PN16 : 16 barów
• Korpus z szybkozłączem do
sprzęgła „Victaulic”: 25 barów
(tylko 4, 8, 16 m3/h)
- Maksymalne ciśnienie dopływowe: 10 barów
- Zakres temperatury wody
• Wersja z uszczelnieniami EPDM

WILO SE 06/2009 13
Polski

(zgodnie z KTW – 6. Opis i działanie


norma niemiecka)
i (zgodnie z WRAS – 6.1 Opis produktu
norma angielska): - 15°C do + 120°C Pompa
• Wersja z uszczel- • Pionowa wielostopniowa pompa normalnie zasy-
nieniami FKM: - 15°C do + 90°C sająca w konstrukcji Inline.
- Maksymalna wysokość ssania: w zależności od • Przejście wału jest uszczelnione znormalizowa-
wartości naddatku nym uszczelnieniem mechanicznym.
antykawitacyjnego • Przyłącze hydrauliczne.
pompy Kołnierz owalny na korpusie PN 16 (tylko w pom-
- Temperatura otoczenia: - 15°C do +40°C pach wersji 400, 800, 1600/6): pompa jest dostar-
(urządzenie standardowe) czana z owalnymi przeciwkołnierzami z gwintem
wewnętrznym, uszczelkami i śrubami.
- Wilgotność otoczenia: < 90% bez
kondensatu Kołnierze okrągłe: pompa jest dostarczana z
uszczelkami i śrubami bez przeciwkołnierzy
- Poziom ciśnienia akustycznego: ≤ 72 dB(A) (dostawa w ramach wyposażenia dodatkowego).
- Klasa izolacji: F Szybkozłącze do sprzęgła Victaulic (tylko w pom-
- Stopień ochrony: IP55 pach typu 400, 800, 1600/6): pompa jest dostar-
- Zgodność elektromagne- czana bez połówek sprzęgła (dostawa w ramach
tyczna (*) wyposażenia dodatkowego).
• Generowanie zakłóceń - Silnik z jednostką sterującą
1. otoczenie: EN 61800-3 • Silnik pomp dławnicowych ze znormalizowanym koł-
nierzem oraz czopem końcowym wału do eksploata-
• Odporność na zakłócenia -
2. otoczenie: EN 61800-3 cji pionowej z zamontowaną jednostką sterującą.
• Wał pompy i wał silnika są połączone z osłoną
- Napięcia robocze: 400V (±10%) 50Hz
sprzęgła za pomocą sprzęgła.
380V (±10%) 60Hz
440V (±6%) 60Hz
6.2 Działanie produktu
- Przekrój kabla zasilania (4 kable):
Elektroniczny system regulacji ma następujące
• 5,5 kW - kable elastyczne: 2,5 mm2 do 4 mm2 zalety:
kable sztywne: 2,5 mm2 do 6 mm2 • Oszczędność energii.
• 7,5 kW - kable giętkie: 4 mm2 • Redukcja hałasów dochodzących z instalacji.
kable sztywne: 4 mm2 do 6 mm2 • Dostosowanie pompy do zmieniających się
(*) W zakresie częstotliwości między 600 MHz a 1 GHz, w nie- wymagań roboczych.
których przypadkach bezpośredniej bliskości (< 1 m od prze- Do różnych rodzajów pracy należą:
twornicy elektronicznej) czujników, nadajników i podob- • „Regulacja prędkości obrotowej”: ustawianie czę-
nych urządzeń pracujących w takim zakresie częstotliwości,
stotliwości przez ręczne uruchomienie lub pole-
może dojść do zakłócenia wskazania lub podania ciśnienia.
cenie zewnętrzne.
Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie pompy.
• „Stałe ciśnienie”: regulacja za pomocą przetwor-
nika pomiarowego ciśnienia oraz ustawienie war-
5.3 Wyposażenie dodatkowe
tości zadanej (wewn. lub zewn.).
Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać
oddzielnie. • „PID-Control”: PID-Control za pomocą czujnika
• IF-Moduł PLR do podłączenia do konwertera (temperatura, przepływ,...) oraz ustawienie war-
interfejsu/PLR. tości zadanej (wewn. lub zewn.).
• IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LON-
WORKS. Moduł można połączyć bezpośrednio z 7. Instalacja i podłączenie elektryczne
wpustem (patrz 11). UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia!
• Zestaw bypasu Nieprawidłowa obsługa może być przyczyną
• zasuwa odcinająca. uszkodzeń.
• Membranowy zbiornik ciśnieniowy. Instalację pompy może przeprowadzać tylko
• Zbiornika zapobiegający uderzeniu wody.
wykwalifikowany personel.
• Przeciwkołnierz, zespawany (stal) lub połączony
śrubowo (stal nierdzewna).
7.1 Przygotowanie
• Szybkozłącze Victaulic.
- Montaż można rozpocząć dopiero po zakończeniu
• Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym.
• Zawór stopowy z koszem ssawnym. wszystkich prac spawalniczych i lutowniczych
• Kompensatory gumowe. oraz po ewentualnie koniecznym wypłukaniu sys-
• Zabezpieczenie przed suchobiegiem. temu hydraulicznego. Zanieczyszczenia mogą
• Zestaw czujników ciśnienia (dokładność ≤ 1 %; prowadzić do awarii w działaniu pompy.
zastosowanie w zakresie między 30% a 100% - Pompy należy chronić przed wpływami atmosfe-
własnego zakresu pomiarowego). rycznymi i należy je zainstalować w sposób
zapewniający wystarczające napowietrzenie oraz
Szczegółowa lista jest dostępna do wglądu w
wykluczający niebezpieczeństwo wybuchu oraz
katalogu.
wpływ kurzu lub mrozu.

14 WILO SE 06/2009
Polski

- Pompę należy zamontować w dobrze dostępnym WSKAZÓWKA: Uwaga:


miejscu, tak aby zapewnić później łatwą kontrolę, wysokość miejsca usta- Tempera- Strata wyso-
konserwację (np. elementów uszczelnienia wienia oraz temperatura tura kości
mechanicznego) lub wymianę. Nie wolno zamy- tłoczonej wody nie
kać wlotu powietrza modułu elektronicznego. powinny wpływać na 20°C 0,20 mCL
wydajność ssania pompy. 30°C 0,40 mCL
7.2 Opis (patrz rys. 1, 2, 5, 6, 7, 8) 40°C 0,70 mCL
Wysokość Strata wyso-
1 - Zawór stopowy kości (50°C) 1,20 mCL
2 - Zawór odcinający po stronie ssącej
0m 0 mCL (60°C) 1,90 mCL
3 - Zawór odcinający po stronie tłocznej
4 - Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 500 m 0,60 mCL (70°C) 3,10 mCL
5 - Śruba wpustowa/odpowietrzająca 1000 m 1,15 mCL (80°C) 4,70 mCL
6 - Śruba spustowa i śruba napełniania (90°C) 7,10 mCL
WSKAZÓWKA: Przy
7 - Mocowania przewodów lub łączniki (100°C) 10,30 mCL
temperaturach powyżej
8 - Kosz ssawny
80°C, pompa jest prze- (110°C) 14,70 mCL
9 - Zbiornik zasilający
widziana do eksploata- (120°C) 20,50 mCL
10 - Sieć wodociągowa
cji w trybie zalewania
11 - Szafka rozdzielcza
(funkcja niskiego ciśnienia).
12 - Hak
13 - Cokół UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia!
14 - Kurek odcinający
Instalacja musi być dostosowana do ciśnienia,
15 - Czujnik ciśnienia
jakie pompa wytwarza przy maksymalnej często-
16 - Zbiornik ciśnieniowy
tliwości, kiedy nie tłoczy żadnego materiału.
17 - Zasuwa odcinająca do zbiornika ciśnieniowego
- Korpus pompy z kołnierzem owalnym: rury z
18 - Jednostka przełącznikowa
gwintem, możliwość bezpośredniego wkręcenia
19 - Tabliczka znamionowa pompy
na owalne przeciwkołnierze, objęte zakresem
BP - Bypas
dostawy.
HA - Maksymalna wysokość ssania
- Korpus pompy z kołnierzem okrągłym: możliwość
HC - Minimalna wysokość dopływowa.
połączenia gwintowego lub zespawania rury z
przeciwkołnierzem (przeciwkołnierze są dostępne
7.3 Instalacja
w ramach wyposażenia dodatkowego).
Dwa rodzaje.
- Pompa z szybkozłączem: za pomocą przyłącza,
Rys. 1: Tryb pracy: ssanie.
które jest nakręcane na rurę (połówka sprzęgła i
Rys. 2: Tryb zalewania: dopływ ze zbiornika zasila-
przyłącze śrubowe są dostępne w ramach wypo-
jącego (poz. 9) lub sieci wody pitnej (poz. 10).
sażenia dodatkowego).
- Ustawić pompę w suchym, nie narażonym na
- Średnica przewodu nigdy nie może być mniejsza
wpływ mrozu i łatwo dostępnym miejscu możliwe
niż średnica przeciwkołnierza.
blisko miejsca dopływu.
- Pompy typu 400, 800, 1600/6: Kierunek przepły-
- W przypadku ciężkich pomp, w celu ułatwienia
wu medium jest zaznaczony na tabliczce znamio-
demontażu, zamocować pionowo nad pompą hak
nowej pompy.
lub uchwyt (poz. 12) o odpowiedniej nośności.
- Pompy typu 2200, 7000, 9500: Strzałka na korpu-
- Montaż na betonowym cokole (minimum 10 cm
sie pompy wskazuje kierunek przepływu medium.
wysokości) (poz. 13) z ukotwiczeniem w funda-
mencie (plan ustawienia patrz rys. 3). UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia!
- W celu uniknięcia przenoszenia drgań i hałasu, Połączenia przewodu rurowego należy dokładnie
między cokołem a podłożem zamontować mate- uszczelnić, stosując odpowiednie materiały! Do
riał izolacyjny (z korka lub wzmocnionej gumy). przewodu ssącego nie może przedostawać się
- Przed ostatecznym zamocowaniem ukotwiczenia powietrze; Przewód rurowy układać zawsze pod
cokołu upewnić się, że pompa jest ustawiona kątem do góry (min. 2 %) (rys.1).
dokładnie pionowo: W razie potrzeby, włożyć kliny. - Ograniczyć długość przewodu ssącego i wyklu-
czyć wszystkie przyczyny prowadzące do strat
ciśnienia (kolanka, zawory, przewężenia itp.).
- Zamontować uchwyty lub łączniki (rys. 1, 2, poz. 7),
tak aby ciężar przewodu nie koncentrował się
wyłącznie na pompie.
UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia!
Ryzyko uszkodzenia pompy! W celu zabezpiecze-
nia pompy przed uderzeniami ciśnienia, zamonto-
wać po stronie tłocznej zabezpieczenie przed
przepływem zwrotnym.
WSKAZÓWKA: Do przetłaczania wody o dużej
zawartości tlenu lub wody gorącej zaleca się
montaż zestawu bypasu (rys. 1 - poz. BP). Montaż
czujnika ciśnienia następuje wtedy po stronie
tłocznej na przewodzie (rys. 7, poz. 15).

WILO SE 06/2009 15
Polski

Wymiary i średnice przyłączy (patrz rys. 3)

Wersja PN25
Wersja PN16
Typ pompy Victaulic
B C D F G ØT A E F S ØU R A E F ØS ØU R E F S

G1" DN Ø
400 212 180 100 50 20 12 157 204 50 75 M10 172 250 75 100 18 210 50
1/4 32 42,4
G1" DN Ø
6" 800 252 215 130 80 20 12 187 250 80 100 M12 187 280 80 110 18 261 80
1/2 40 60,3
DN Ø
1600/6 252 215 130 90 20 12 187 250 90 100 M10 G2" 187 300 90 125 18 261 90
50 60,3
ØS1 121 DN ØS1 121 DN
8" 2200 270 215 130 90 5 14 190 300 90 19 190 300 90 19
ØS2 125 50 ØS2 125 50
-
7000 DN DN
10" 350 280 199 140 45 12 264 380 140 190 19 264 380 140 190 23
9500 100 100

7.4 Podłączenie elektryczne przewidziane do montażu ekranu kabla; patrz opis


montażu poniżej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpie-
• Właściwości elektryczne (częstotliwość, napięcie,
czeństwo!
natężenie prądu znamionowego) silnika/
Niewłaściwa instalacja i nieprawidłowe podłącze-
przetwornicy częstotliwości są podane na tablicz-
nie elektryczne mogą spowodować śmiertelne
niebezpieczeństwo. ce znamionowej pompy (poz. 19). Należy spraw-
• Podłączenie elektryczne może wykonać tylko
instalator autoryzowany przez lokalny zakład
energetyczny, zgodnie z obowiązującymi przepi- 1
sami lokalnymi (np. przepisami VDE).
• Uwzględnić przepisy dotyczące zapobiegania
wypadkom.
2
• Przeprowadzić uziemienie instalacji.
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo przeciążenia
sieci elektrycznej!
3
Niewystarczające rozplanowanie sieci elektrycznej
może być przyczyną nieprawidłowości w działaniu
systemu, a nawet na skutek przeciążenia sieci elek-
trycznej może prowadzić do zapłonu kabli. 4

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia!


Błędne przyłączenie może prowadzić do uszko-
dzenia przetwornika częstotliwości. dzić, czy przetwornica częstotliwości silnika jest
zgodna z siecią elektryczną, do której ma być
(poz. a) Kabel elektryczny nie może dotykać prze- przyłączona.
wodu lub pompy. Ponadto należy go chronić przed • Elektryczne zabezpieczenie silnika jest wbudo-
wilgocią. wane w przetwornicy. Jest ona ustawiona na dane
Kabel prądowy (3 fazy + ziemia) należy wprowa-
pompy, zapewniając tym samym zabezpieczenie
dzić do dławnicy kablowej z gwintem metrycznym
samej przetwornicy, jak i silnika.
M25. Niewykorzystane dławnice kablowe należy
• W przypadku zbyt wysokiego oporu przewodu
zamknąć przy pomocy zaślepek dostarczanych
zerowego, należy przed przetwornicą częstotli-
przez producenta.
wości silnika zamontować odpowiednie urządze-
nie ochronne.
• Zasadniczo należy zamontować szafkę rozdziel-
a czą z bezpiecznikami (typ GF) w celu ochrony sieci
(rys. 1,2, poz. 11).
WSKAZÓWKA: Jeżeli do ochrony ludzi konieczne
jest zamontowanie wyłącznika różnicowo-prądo-
b wego, zastosować wyłącznik selektywny, reagu-
jący na wszelkie rodzaje prądu z homologacją
- (poz. b) Przewód czujnika, zewnętrznej wartości VDE! Wyłącznik ochronny należy wybrać w zależ-
zadanej oraz wejść [aux.]/[ext.off] należy ności do natężenia prądu podanego na tabliczce
koniecznie zaekranować i wprowadzić do dławnic znamionowej (poz. 19) pompy.
kablowych z gwintami metrycznymi M12 lub M16.
Metalowe dławnice kablowe przetwornicy są

16 WILO SE 06/2009
Polski

WSKAZÓWKA: Pompa jest wyposażona w prze-


twornicę częstotliwości i nie może być zabezpie-
czana za pomocą wyłącznika różnicowo-prądo-
wego. Przetwornice częstotliwości mogą zakłócać
działanie wyłączników różnicowo-prądowych.
Wyjątek: Dopuszczalne są różnicowo-prądowe
wyłączniki selektywne, reagujące na wszelkie
rodzaje prądu.
• Oznakowanie: FI
• Prąd wyzwalający: > 30 mA.
• Stosować kable przyłączeniowe spełniające
wymogi norm.
• Zabezpieczenie po stronie sieci: maksymalnie
dopuszczalne = 25 A
• Charakterystyka bezpieczników: B
• W razie konieczności możliwa jest zmiana pozycji
przetwornicy częstotliwości, odkręcając śruby
mocujące silnika i przesuwając silnik na żądaną
pozycję. Następnie ponownie mocno dokręcić
śruby mocujące.
• Po doprowadzeniu zasilania do przetwornicy
następuje test wyświetlacza trwający 2 sekundy,
podczas którego włączane są wszystkie wskaźni-
ki wyświetlacza.

WILO SE 06/2009 17
Polski

Obłożenie zacisków przyłączeniowych


• Wykręcić śruby i zdjąć pokrywę przetwornicy czę-
stotliwości.

Oznaczenie Przyporządkowanie Uwaga


L1, L2, L3 Napięcie zasilania Prąd trójfazowy 3 ~ IEC38
PE (x2) Przewód do masy
IN1 Wejście czujnika Rodzaj sygnału: napięcie (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Rezystancja wejściowa: Ri ≥ 10 kΩ
Rodzaj sygnału: natężenie prądu (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Rezystancja wejściowa: RB = 500 Ω
Możliwość ustawienia w menu « Serwis » <5.3.0.0>
IN2 Wejście zewn. wartość zadana Rodzaj sygnału: napięcie (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Rezystancja wejściowa: Ri ≥ 10 kΩ
Rodzaj sygnału: natężenie prądu (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Rezystancja wejściowa: RB = 500 Ω
Możliwość ustawienia w menu « Serwis » <5.4.0.0>
GND (x2) Przyłącza pomiarowe Dla każdego z wejść IN1 i IN2.
+ 24 V Zasilanie czujnika Maksymalne natężenie prądu: 60 mA.
Zasilanie elektryczne należy zabezpieczyć przed zwarciem.
Ext. off Wejście sterowania ON/OFF Bezpotencjałowy przełącznik zewnętrzny umożliwia włączanie i wyłą-
« Wyłączanie z priorytetem » czanie pompy.
przy bezpotencjałowym przełączniku W instalacjach o dużej częstotliwości załączania (> 20 dziennie) włącza-
zewnętrznym nie i wyłączanie należy przeprowadzać za pośrednictwem „ext. off”.
SBM Przekaźnik « Sygnalizacja dostępności » W trybie normalnym przekaźnik jest aktywny, gdy pompa
działa lub jest gotowa do pracy.
Przekaźnik jest wyłączany przy pierwszym wystąpieniu
usterki lub w przypadku awarii prądu (pompa zatrzymuje się).
Do szafki rozdzielczej przekazywana jest informacja o (rów-
nież czasowej) dostępności pompy.
Możliwość ustawienia w menu „Serwis” <5.7.6.0>
Przełącznik bezpotencjałowy:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A
SSM Przekaźnik « Sygnalizacja awarii » Po rozpoznaniu serii błędów tego samego typu (od 1 do 6,
w zależności od stopnia ciężkości), pompa zatrzymuje się i
przekaźnik ten zostaje wyłączony. (do czasu ręcznej inge-
rencji).
Przełącznik bezpotencjałowy:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A
PLR Zaciski przyłączeniowe do złącza komunika- IF-Moduł PLR dostępny w ramach wyposażenia dodatko-
cyjnego PLR wego należy włożyć do wtyczki wielokrotnej, znajdującej
się w strefie przyłączeniowej przetwornicy.
Moduł należy zabezpieczyć przed zamianą biegunów.
LON Zaciski przyłączeniowe do złącza komunika- IF-Moduł LON dostępny w ramach wyposażenia dodatko-
cyjnego LON wego należy włożyć do wtyczki wielokrotnej, znajdującej
się w strefie przyłączeniowej przetwornicy (rys. 11).
Moduł należy zabezpieczyć przed zamianą biegunów.

WSKAZÓWKA: Zaciski IN1, IN2, GND oraz Ext. Off • Dlatego po wyłączeniu zasilania elektrycznego, a przed
odpowiadają wymogom dotyczącym „prawidło- rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy przetwornicy
wej izolacji” (zgodnie z EN61800-5-1) względem należy zawsze odczekać 5 minut.
zacisków sieci oraz względem zacisków SBM i SSM • Upewnić się, że wszystkie złącza elektryczne i styki nie
(i odwrotnie. znajdują się pod napięciem.
• Upewnić się, że zaciski przyłączeniowe są prawidłowe
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpie-
podpięte.
czeństwo!
• Upewnić się, że pompa i instalacja są prawidłowo uzie-
Na skutek rozładowania kondensatorów prze-
mione.
twornicy może dojść do niebezpiecznych napięć.

18 WILO SE 06/2009
Polski

Przyłącze sieciowe Przyłączeniowe zaciski sieciowe


Podłączyć 4-żyłowy kabel
(3 fazy + ziemia). L1 L2 L3

Przyłącza wejścia/wyjścia Listwa przyłączeniowa wejścia/wyjścia


• Przewód czujnika, zewnętrznej wartości zadanej oraz wejść
[aux.]/[ext.off] należy koniecznie zaekranować. aux ext.off MP 20 mA/10 V DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Przetwornik pomiarowy ciśnienia 20 mA/10 V In1...


nie obło- nie obło-

+24 V...
GND...

GND...
In2...
żony żony

wartość
zadana
Zewn.

Zewn.
WŁ./WYŁ.

• Zdalna obsługa umożliwia uruchomienie i zatrzymanie Przykład: wyłącznik pływakowy, zabezpieczenie przed sucho-
pompy (styk suchy). Funkcja ta ma priorytet przed wszyst- biegiem itd…
kimi innymi funkcjami.
• Funkcję zdalnej obsługi można dezaktywować poprzez
zmostkowanie zacisków przyłączeniowych 3+4.

„Regulacja prędkości obrotowej” przyłącze


Ustawianie częstotliwości przez ręczne uruchomienie:
aux ext.off MP 20 mA/10 V DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zdalne sterowanie

Ustawianie częstotliwości przez polecenie zewnętrzne:


aux ext.off MP 20 mA/10 V DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zdalne sterowanie
In2...

Zewnętrzna
wartość
zadana

WILO SE 06/2009 19
Polski

„Stałe ciśnienie” przyłącze


Regulacja za pośrednictwem przetwornika pomiarowego
ciśnienia: aux ext.off MP 20 mA/10 V DDS
• 2 kable ( [20 mA/10 V] / +24 V ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
• 3 kable ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
i ustawianie wartości zadanej za pomocą pokrętła.

Zdalne sterowanie

In1...
Przetwornik
pomiarowy
ciśnienia

Regulacja za pośrednictwem przetwornika pomiarowego


ciśnienia: aux ext.off MP 20 mA/10 V DDS
• 2 kable ( [20 mA/10 V] / +24 V )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
• 3 kable ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
i ustawianie zewnętrznej wartości zadanej.

Zdalne sterowanie

In2...

In1...
Zewnętrzna Przetwornik
wartość pomiarowy
zadana ciśnienia

„PID-Control” przyłącze
PID-Control za pomocą czujnika
(temperatura, przepływ, ...): aux ext.off MP 20 mA/10 V DDS
• 2 kable ( [20 mA/10 V] / +24 V ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
• 3 kable ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
i ustawianie wartości zadanej za pomocą pokrętła.

Zdalne sterowanie

In1...
Przetwornik
pomiarowy
ciśnienia

PID-Control za pomocą czujnika


(temperatura, przepływ, ...) aux ext.off MP 20 mA/10 V DDS
• 2 kable ( [20 mA/10 V] / +24 V )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
• 3 kable ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
i ustawianie zewnętrznej wartości zadanej.

Zdalne sterowanie
In2...

In1...

Zewnętrzna Przetwornik
wartość pomiarowy
zadana ciśnienia

20 WILO SE 06/2009
Polski

Charakterystyki sterowania
IN1: Wejście czujnika w trybie „Stałe ciśnienie”
Sygnał czujnika 4-20 mA Sygnał czujnika 0-10 V
100% 100%
Przy wartościach między 0 a 2 mA
zakłada się, że kabel jest
odłączony
Wartość Obszar bez- Wartość
pieczeństwa
w % zakresu w % zakresu pomia-
pomiarowego czuj- rowego czujnika
nika

0 2 4 Natężenie prądu wejściowego (mA) 20 0 Napięcie wejściowe (V) 10


Sygnał czujnika 0-20 mA Sygnał czujnika 2-10 V
100% 100%

Wartość Wartość

w % zakresu
pomiarowego czuj- w % zakresu
nika pomiarowego czuj-
nika

0 Natężenie prądu wejściowego (mA) 20 0 2 Napięcie wejściowe (V) 10

IN2: Wejście zewnętrznej wartości zadanej w trybie „Stałe ciśnienie”


Wartość zadana 4-20 mA Wartość zadana 0-10 V
100% 100%
Zakres, w którym przetwornica Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości się zatrzymuje częstotliwości się zatrzymuje
Obszar bez- Obszar bez-
wartość zadana pieczeństwa wartość zadana pieczeństwa

w % zakresu w % zakresu
pomiarowego czuj- pomiarowego czuj-
nika nika

0 2 4 Natężenie prądu wejściowego (mA) 20 0 1 2 Napięcie wejściowe (V) 10

IN2: Wejście zewnętrznego sterowania częstotliwości w trybie „Regulacja prędkości obrotowej”


Sygnał zewnętrzny 0-20 mA Sygnał zewnętrzny 0-10 V
100% 100%
Zakres, w którym przetwornica Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości się zatrzymuje częstotliwości się zatrzymuje
Obszar bez- Obszar bez-
Częstotliwość prze- pieczeństwa Częstotliwość prze- pieczeństwa
twornicy częstotli- twornicy częstotli-
wości wości

~30% ~30%

0 2 4 Natężenie prądu wejściowego (mA) 20 0 1 2 Napięcie wejściowe (V) 10


Sygnał zewnętrzny 4-20 mA Sygnał zewnętrzny 2-10 V
100% 100%
Zakres, w którym przetwornica Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości się zatrzymuje częstotliwości się zatrzymuje
Obszar bez- Obszar bez-
Częstotliwość prze- pieczeństwa Częstotliwość prze- pieczeństwa
twornicy częstotli- twornicy częstotli-
wości wości

~30% ~30%

0 6 10 Natężenie prądu 20 0 3 5 Napięcie wejściowe (V) 10


wejściowego (mA)

WILO SE 06/2009 21
Polski

8. Uruchomienie 8.3 Objaśnienie symboli standardowych

Symbol Opis
8.1 Elementy sterowania
Przetwornica częstotliwości pracuje przy zasto- Praca w trybie „Regulacja prędkości
sowaniu następujących elementów sterowania: obrotowej”.
Pokrętło Praca w trybie „Stałe ciśnienie” lub
„PID-Control”.
Wejście IN2 aktywowane (zewnętrz-
2 na wartość zadana).
Blokada dostępu
Jeżeli wyświetlany jest ten symbol,
nie można zmieniać aktualnych
Ustawienie za pomocą pokrętła ustawień lub wartości pomiarowych.
• Nowy parametr jest ustawiany przez proste obró- Wyświetlane informacje są dostęp-
cenie pokrętła. „+” w prawo i „-” w lewo. ne tylko do odczytu.
• Po naciśnięciu na pokrętło następuje zastosowa-
nie nowego ustawienia. BMS (Building Management System)
PLR lub LON jest aktywowany.
Przełącznik ON
• Ta przetwornica jest wyposażona
Pompa pracuje.
w jednostkę z dwoma przełączni-
kami (rys. 4, poz. 18) z możliwością 1 2
ustawienia każdego z nich w Pompa zatrzymuje się.
dwóch pozycjach:
8.4 Wskaźnik
• Przełącznik 1 umożliwia przełączenie z trybu
„OPERATION” [przełącznik 1->OFF] na tryb 8.4.1 Strona statusu wyświetlacza
„SERVICE” [przełącznik 1->ON] i odwrotnie. • Strona statusu wyświetlacza jest wyświetlana
Pozycja „OPERATION” umożliwia eksploatację w standardowo.
tym trybie i blokuje dostęp do opcji ustawiania
Wyświetlana jest aktualna wartość zadana.
parametrów (tryb normalny).
Ustawienia podstawowe są wyświetlane za
Pozycja „SERVICE” umożliwia parametryzację róż-
pomocą symboli.
nych funkcji.
• Przełącznik 2 umożliwia włączanie i wyłączanie
blokady dostępu; patrz <rozdział 8.5.3>.

8.2 Struktura wyświetlacza

1 4

2 5

Przykład strony statusu

4 3 4 WSKAZÓWKA: We wszystkich menu wyświetlacz


powraca do strony statusu, jeżeli pokrętło nie jest
poruszane przez minimum 30 sekund; w takim
przypadku nie następuje zastosowanie zmiany.

Poz. Opis 8.4.2 Element nawigacyjny


• Struktura menu umożliwia wywoływanie różnych
1 Numer menu
funkcji przetwornicy. Do każdego menu i podme-
2 Wskazanie wartości
nu jest przyporządkowany jeden numer.
3 Wskazanie jednostki • Obracając pokrętłem można przechodzić do
4 Symbole standardowe kolejnych stron tego samego poziomu menu
5 Wskazanie symbolu (np. 4000->5000).
• Wszystkie migające elementy (wartość, numer
menu, symbol lub piktogram) można zmieniać,
tzn. istnieje możliwość wyboru nowej wartości,
nowego numeru menu lub nowej funkcji.

22 WILO SE 06/2009
Polski
<5.0.0.0>
Prze-
Pozycja Opis
Symbol Opis łącznik 1
Możliwy jest tylko odczyt
OPERATION OFF
menu „Serwis”.
Jeżeli wyświetli się strzałka:
• Naciśnięcie na pokrętło umożliwia Ustawianie menu
SERVICE ON
dostęp do podmenu (np. 4000->4100). „Serwis”.
• Menu „Serwis” umożliwia dostęp do opcji usta-
Jeżeli wyświetli się strzałka wiania parametrów przetwornicy.
„Wstecz”:
<6.0.0.0>
• Naciśnięcie na pokrętło umożliwia
dostęp do wyższego menu (np. Prze-
Pozycja Opis
4150->4100). łącznik 1

OPERATION OFF
Wyświetlanie strony sta-
8.5 Opis menu tusu.
SERVICE ON
8.5.1 Lista (rys. 12)
• Jeżeli występuje jedna lub kilka usterek, wyświe-
<1.0.0.0> tlana jest strona usterek.
Prze- Wyświetlana jest litera „E” z trzema cyframi; patrz
Pozycja Opis <rozdział 11>.
łącznik 1

OPERATION OFF <7.0.0.0>


Ustawianie wartości
zadanej; możliwe w obu Prze-
Pozycja Opis
SERVICE ON przypadkach. łącznik 1

OPERATION OFF
• Aby ustawić wartość zadaną, obrócić pokrętłem. Wyświetlanie symbolu
Na wyświetlaczu pojawia się menu <1.0.0.0> i blokady dostępu.
wartość zadana miga. Ponowny obrót pokrętłem SERVICE ON
umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie wartości.
• Aby potwierdzić nową wartość, nacisnąć pokrętło; • Blokada dostępu jest możliwa dopiero wtedy, gdy
wyświetlacz powraca do strony statusu. przełącznik 2 znajduje się w pozycji ON;
patrz <rozdział 8.5.3>.
<2.0.0.0>
UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia!
Prze- Każde błędne ustawienie może doprowadzić do
Pozycja Opis
łącznik 1
nieprawidłowości w działaniu pompy i w konse-
Możliwy tylko odczyt try- kwencji spowodować straty materialne przy pom-
OPERATION OFF
bów funkcyjnych. pie lub instalacji.
Ustawianie trybów funk- • Ustawienia w trybie „SERVICE” przeprowadzać
SERVICE ON
cyjnych. tylko podczas uruchamiania i zlecać wyłącznie
• Tryby funkcyjne to „Regulacja prędkości obroto- wyszkolonym specjalistom.
wej”, „Stałe ciśnienie” oraz „PID-Control”.
<3.0.0.0>
Prze-
Pozycja Opis
łącznik 1

OPERATION OFF
Regulacja pompy wł./wył.
SERVICE ON

<4.0.0.0>
Prze-
Pozycja Opis
łącznik 1

OPERATION OFF
Możliwy tylko odczyt
menu „Informacje”.
SERVICE ON

• W menu „Informacja” wyświetlane są dane


pomiaru, urządzenia i dane robocze; patrz (rys. 13).

WILO SE 06/2009 23
Polski

Rys. 12

Nawigacja w menu podstawowych w trybie normalnym


(Switch1 = OFF w pozycji „OPERATION”)

Ustawianie punktu

Typ regulacji

Pompa
Wł./wył.

Informacja

Serwis

Potwierdzanie
usterek

Wyświetla się, gdy


wystąpi błąd

24 WILO SE 06/2009
Polski

Rys. 13

Nawigacja w menu <4.0.0.0> „Informacje”

Informacje

Wartości rzeczywiste
Ciśnienie Nie wyświetla się, jeżeli „Regulacja pręd-
lub % kości obrotowej” jest aktywowana

Wydajność

Dane robocze

Roboczogodziny

Zużycie
Licznik przerw zasila-
nia

Warunki rzeczywiste
Aktualny status
przekaźnika SSM
Aktualny status Patrz rozdział 11 - menu <5.6.7.0>
przekaźnika SBM Standard „Sygnalizacja dostępności”

Stan wyjścia ext.

Dane urządzenia
Oznaczenie
pompy
Wersja oprogramowa-
nia złącza użytkownika
Wersja oprogramo-
wania regulacji silnika

WILO SE 06/2009 25
Polski

8.5.2 Parametryzacja w menu <2.0.0.0> i <5.0.0.0>


W trybie „SERVICE” można zmieniać parametry
menu <2.0.0.0> i <5.0.0.0>.
Istnieją dwa tryby ustawiania:
• tryb „Easy”: tryb szybki do parametryzacji
3 rodzajów pracy.
• tryb „Expert”: tryb dostępu do wszystkich para-
metrów.
ON
S
• Ustawić przełącznik 1 w pozycji ON
(rys. 4, poz. 18).

1
• Tryb „SERVICE” jest aktywowany.
Na stronie statusu wyświetlacza
miga symbol przedstawiony obok.
(rys. 14).

Rys. 14

Tryb EASY
SERVICE
Typ regulacji
Tryb EASY

Ustawianie punktu

Typ regulacji
Tryb EXPERT

Tryb EXPERT

Pompa
Wł./Wył.

Informacja

Serwis

OPERATION

26 WILO SE 06/2009
Polski

Tryb Easy

• Nacisnąć pokrętło i przytrzymać przez 2 sekundy.


Wyświetla się symbol „Trybu Easy” (rys. 14).
• Nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić wybór.
Wskazanie na wyświetlaczu przechodzi do menu
numer <2.0.0.0>.
Przy pomocy menu „Tryb Easy” można przepro-
wadzić szybką parametryzację 3 rodzajów pracy
(rys. 15).
• „Regulacja prędkości obrotowej”
• „Stałe ciśnienie”
• „PID-Control”
• Po dokonaniu ustawień, ustawić przełącznik 1 z
powrotem na pozycji OFF (rys. 4, poz. 18).
Tryb Expert

• Nacisnąć pokrętło i przytrzymać przez 2 sekundy.


Przejść do trybu Expert; wyświetla się symbol
„Trybu Expert” (rys. 14).
• Nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić wybór.
Wskazanie na wyświetlaczu przechodzi do menu
numer <2.0.0.0>.
Najpierw wybrać rodzaj regulacji w menu
<2.0.0.0>.
• „Regulacja prędkości obrotowej”
• „Stałe ciśnienie”
• „PID-Control”
Tryb Expert w menu <5.0.0.0> zwalnia teraz
dostęp do wszystkich parametrów przetwornicy
(rys. 16).
• Po dokonaniu ustawień, ustawić przełącznik 1 z
powrotem na pozycji OFF (rys. 4, poz. 18).

WILO SE 06/2009 27
Polski

Rys. 15

Regulacja prędkości obrotowej


Z wewnętrzną wartością zadaną

Wejście zewn. wartości zadanej -


IN2 dezaktywowany - wybór OFF

Wejście zewn. wartości zadanej -


IN2 aktywowany - wybór ON
Z zewnętrzną warto-
MENU EASY
ścią zadaną
Wejście zewn. wartość zadana -
IN2
Wybór typu sygnału
0-10 V

0-20 mA

Stałe ciśnienie

Wejście czujnika - IN1


Wybór czujnika ciśnienia

Wejście czujnika - IN1


Wybór typu sygnału

Z wewnętrzną warto-
ścią zadaną

Wejście zewn. wartości zadanej -


IN2 dezaktywowany - wybór OFF

Wejście zewn. wartości zadanej -


IN2 aktywowany - wybór ON
Z zewnętrzną warto-
ścią zadaną
Wejście zewn. wartość zadana -
IN2
Wybór typu sygnału
0-10 V

0-20 mA

REGULACJA PID

Wejście czujnika - IN1


Wybór typu sygnału

Wejście zewn. wartości zadanej -


IN2 dezaktywowany - wybór OFF

Ustawianie parametrów PID


Wybór wartości „P” (0.0-300.0)

Ustawianie parametrów PID Z wewnętrzną warto-


Wybór wartości „I” (10 ms-300 s) ścią zadaną

Ustawianie parametrów PID


Wybór wartości „D” (0 ms-300 s)

Wejście zewn. wartości zadanej -


IN2 aktywowany - wybór ON

Wejście zewn. wartość zadana - IN2


Wybór typu sygnału

Ustawianie parametrów PID


Wybór wartości „P” (0.0-300.0)

Ustawianie parametrów PID Z zewnętrzną warto-


Wybór wartości „I” (10 ms-300 s) ścią zadaną

Ustawianie parametrów PID


Wybór wartości „D” (0 ms-300 s)

28 WILO SE 06/2009
Polski

Rys. 16

MENU
EXPERT

Serwis
Wyświetla się, gdy „BMS” jest aktywowany
BMS - Building Management System Patrz instrukcja do tego punktu

IN1 - „Wejście czujnika” Nie wyświetla się, jeżeli „Regulacja pręd-


kości obrotowej” jest aktywowana
Wybór czujnika Nie wyświetla się, jeżeli „Regulacja
PID” jest aktywowana
Wybór zakresu sygnału

IN2 - „Wejście zewnętrznego sterowania”

wybór

Wybór zakresu sygnału Nie wyświetla się, jeżeli „IN2” jest


dezaktywowane

Nie wyświetla się, jeżeli „Regulacja


Parametry PID PID” jest aktywowana
Wybór
Parametr „P”
Wybór
Parametr „I”
Wybór
Parametr „D”

Pozostałe ustawienia

Wybór czasu wyłączania przy Wyświetla się, gdy „Regulacja


przepływie zerowym (0-180 s) ciśnienia” jest aktywowana
Wybór zredukowanej
częstotliwości
Wybór funkcji prze-
kaźnika SBM
Wybór ustawienia fabrycz-
nego (ON/OFF)

WILO SE 06/2009 29
Polski

8.5.3 Blokada dostępu 9.3 Napełnianie - odpowietrzanie


Aby zablokować ustawienia pompy, można zasto- UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia! Nie
sować funkcję blokady dostępu. uruchamiać pompy na sucho, nawet na krótką
W celu aktywowania lub dezaktywowania blokady chwilę!
należy postępować w następujący sposób:
Pompa w trybie zalewania (rys. 2).
• Ustawić przełącznik 2 w pozycji ON (rys. 4, poz.
• Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej
18). Wyświetla się menu <7.0.0.0>.
(poz. 3).
• Obrócić pokrętłem, aby aktywować lub dezakty-
• Otworzyć śrubę odpowietrzającą (poz. 5), otwo-
wować blokadę. Aktualny stan blokady jest wska-
rzyć zawór odcinający po stronie ssawnej (poz. 2) i
zywany za pomocą następujących symboli:
całkowicie napełnić pompę.
Blokada aktywna: Parametry są zablo- • Zamknąć śrubę odpowietrzającą dopiero wtedy,
kowane, dostęp do menu jest możliwy gdy wycieka woda i nie są już widoczne pęcherze
tylko w trybie wyświetlania. powietrza.
Blokada nieaktywna: Można dokony- UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia!
wać zmian parametrów, dostęp do W przypadku gorącej wody z otworu odpowie-
menu w celu dokonywania zmian jest trzającego może wylać się strumień wody.
zwolniony. • Zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności
• Ustawić przełącznik 2 w pozycji OFF (rys. 4, w celu ochrony ludzi i silnika/przetwornicy czę-
poz. 18). Ponownie wyświetla się strona statusu. stotliwości.
Pompa w trybie ssania (rys. 1).
9. Uruchomienie
Możliwe są dwa warianty:
WSKAZÓWKA: W przypadku dostarczenia samej 1. wariant (rys. 5.1).
pompy, a więc nie w jednym z oferowanych przez • Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej
nas systemów, konfiguracja dostawy znajduje się (rys. 1, poz. 3), otworzyć zawór odcinający po stro-
w trybie „Regulacja prędkości obrotowej”. nie ssawnej (rys. 1, poz. 2).
• Usunąć śrubę odpowietrzającą (rys. 1, poz. 5)
9.1 Konfiguracje • Poluzować śrubę opróżniającą na korpusie pompy
(rys. 1, poz. 6) (ok. 4 obroty).
9.1.1 Tryb „Regulacja prędkości obrotowej” (rys. 1, 2) • Całkowicie napełnić pompę i przewód zasysania
Punkt pracy jest ustawiany ręcznie lub za pośrednic- za pomocą lejka włożonego w otwór.
twem zewnętrznego sterowania częstotliwości. • Gdy wycieka woda i w pompie nie znajduje się już
• Podczas uruchamiania zaleca się ustawienie pręd- powietrze, napełnianie jest zakończone.
kości obrotowej pompy na 2400 obr./min (RPM). • Ponownie nakręcić śrubę odpowietrzającą i
opróżniającą.
9.1.2 Tryb „Stałe ciśnienie” (rys. 6, 7, 8)
2. wariant (rys. 5.2).
Regulacja za pomocą przetwornika pomiarowego
• Proces napełniania można uprościć, instalując
ciśnienia oraz ustawienie wartości zadanej (wewn.
w przewodzie zasysania pompy pionową rurę o
lub zewn.).
Ø 1/2” (rys. 5, poz. 14), wyposażoną w kurek odci-
• Dodanie przetwornika pomiarowego ciśnienia (ze
nający oraz lejek.
zbiornikiem; zestaw przetwornika pomiarowego
ciśnienia jest dostępny w ramach wyposażenia WSKAZÓWKA: Górny koniec rury musi się znajdo-
dodatkowego) umożliwia regulację ciśnienia wać przynajmniej 50 mm nad otworem odpowie-
pompy. trzającym.
• Dokładność czujnika musi wynosić ≤ 1% i musi
• Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej
być on stosowany w zakresie pomiędzy 30% a
(rys. 1, poz. 3), otworzyć zawór odcinający po stro-
100% swego zakresu pomiarowego; zbiornik ma
nie ssawnej (rys. 1, poz. 2).
objętość użytkową wynoszącą minimum 8 litrów.
• Otworzyć kurek odcinający (rys. 5, poz. 14) i odpo-
• Podczas uruchamiania zaleca się ustawienie
wietrznik (rys. 1 - poz. 5).
ciśnienia na 60% maksymalnej wartości.
• Poluzować śrubę opróżniającą na korpusie pompy
(rys. 1, poz. 6) (ok. 4 obroty).
9.1.3 Tryb „PID-Control”
• Całkowicie napełnić pompę i przewód zasysania,
PID-Control za pomocą czujnika (temperatura,
aż z otworu odpowietrzającego wypłynie woda
przepływ, ...) i ustawienie wartości zadanej (wewn.
(rys. 1, poz. 5).
i zewn.).
• Zamknąć kurek odcinający (rys. 5, poz. 14) (może
on pozostać na miejscu), usunąć rurę, zamknąć
9.2 Płukanie przygotowawcze
odpowietrznik (rys. 1, poz. 5), ponownie nakręcić
Nasze pompy są testowane w fabryce hydraulicz-
śrubę opróżniającą (rys. 1, poz. 6).
nie. Dlatego nie można wykluczyć obecności
wody wewnątrz pompy. Ze względów higienicz-
nych zaleca się więc przepłukanie pompy przed
włączeniem jej do sieci wody pitnej.

30 WILO SE 06/2009
Polski

UWAGA! Niebezpieczeństwo nieprawidłowej obsługi! • Otworzyć zawór odcinający po stronie tłocznej,


W przypadku pompy w trybie zalewania i usta- aby pompa działała zgodnie z oczekiwaniem.
wionej na tryb „Stałe ciśnienie”, rejestracja zero- • Upewnić się, że pobór prądu ma mniejszą lub taką
wego przepływu może nie zadziałać. samą wartość jak ta podana na tabliczce znamio-
• Zamontować za czujnikiem ciśnienia zabezpie- nowej.
czenie przed przepływem zwrotnym (tzn. po stro-
nie ssącej, jeżeli czujnik jest zamontowany na 10. Konserwacja
pompie – rys. 6).
Tylko wykwalifikowany personel specjalistyczny
jest uprawniony do wykonywania prac konserwa-
9.4 Start
cyjnych i naprawczych!
UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia!
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpie-
W zależności od temperatury tłoczonego medium
czeństwo!
oraz cyklów eksploatacyjnych pompy temperatu-
Przy wykonywaniu prac przy wyposażeniu elek-
ra powierzchniowa (pompa, silnik) może przekro-
trycznym istnieje zagrożenie życia na skutek
czyć 68°C.
porażenia prądem elektrycznym.
• W razie potrzeby zainstalować niezbędne środki
• Prace przy wyposażeniu elektrycznym mogą
ochrony osób!
wykonywać wyłącznie instalatorzy elektrycy,
UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia! posiadający zezwolenie miejscowego zakładu
Przy zerowym przepływie (zamknięty zawór odcina- energetycznego.
jący po stronie tłocznej), pompa nie może pracować • Przed przystąpieniem do prac przy wyposażeniu
w zimnej wodzie (T < 40°C) dłużej niż 10 minut; w cie- elektrycznym, odłączyć je od napięcia i zabezpie-
płej wodzie (T < 60°C) nie dłużej niż 5 minut. czyć przed jakąkolwiek możliwością ponownego
włączenia zasilania!
• Zalecamy zachowanie minimalnej mocy tłoczenia
wynoszącej ok. 10% znamionowego przepływu pompy, NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo popa-
tak by w górnej części pompy nie tworzyły się gazy. rzenia!
• Utrzymywać zawór odcinający po stronie tłocznej Temperatura powierzchni może osiągnąć bardzo
w pozycji zamkniętej. wysokie wartości.
• Uruchomić pompę. • Przed rozpoczęciem pracy, schłodzić pompę.
• Otworzyć odpowietrznik, umożliwiając wylot • Podczas wykonywania wszystkich prac należy
powietrza. Jeżeli po upływie 20 sekund z otworu nosić odzież ochronną oraz zakładać rękawice
nie zacznie wypływać równomierny strumień ochronne!
wody, zamknąć odpowietrznik, zatrzymać pompę
• Podczas eksploatacji nie jest wymagana żadna
i odczekać 20 sekund do czasu nagromadzenia się
szczególna konserwacja.
powietrza.
• Utrzymywać pompę i silnik/przetwornicę często-
• Ponownie uruchomić pompę.
tliwości w czystości.
WSKAZÓWKA: W razie konieczności (przede • Jeśli pompa jest zamontowana w miejscu, w któ-
wszystkim przy wysokościach ssania powyżej rym nie występują mrozy, nie należy jej opróżniać
5 m), powtórzyć poszczególne etapy robocze. nawet wtedy, jeżeli nie jest używana przez dłuż-
szy czas.
• Jeżeli z odpowietrznika wypływa równomierny
• Łożysko sprzęgła i łożysko silnika są nasmarowa-
strumień wody (pompa wytwarza więc ciśnienie),
ne na cały okres użytkowania, to znaczy, ich sma-
powoli otworzyć zawór odcinający po stronie
rowanie nie jest konieczne.
tłocznej. Pompa z pewnością zassała.
• Uszczelnienie mechaniczne nie wymaga podczas
• Sprawdzić stabilność ciśnienia przy pomocy
eksploatacji żadnej konserwacji. Nie wolno
manometru, w przypadku wahań ciśnienia
dopuszczać do suchobiegu.
ponownie odpowietrzyć.
• Jeżeli się to nie uda, ponownie napełnić pompę i Częstotliwość wymiany
powtórzyć od początku poszczególne etapy
WSKAZÓWKA: Poniżej podawane są wyłącznie zalece-
robocze.
nia, ponieważ częstotliwość wymiany jest uzależniona
• Aby zakończyć odpowietrzanie, zamknąć zawór
od warunków eksploatacji instalacji, takich jak:
odcinający po stronie tłocznej oraz odpowietrz-
• Temperatura, ciśnienie i jakość tłoczonego
nik. Zatrzymać pompę na 20 sekund. Następnie
medium - uszczelnienie mechaniczne.
ponownie uruchomić pompę i otworzyć odpo-
• Ciśnienie i temperatura otoczenia - silnik i inne
wietrznik. Jeżeli uchodzi powietrze, ponownie
części.
wykonać poszczególne etapy robocze.
• Częstotliwość rozruchu: eksploatacja stała lub
tymczasowa.

Uszczelnienie Łożysko pompy Uzwojenie


Część lub komponenty zużywające się Przetwornica
mechaniczne i silnika silnika
≥ 15000 h 25000 h
10000 h do 12000 h do
Żywotność Maks. temp. Maks. temp.
20000 h 50000 h otocz. 40°C otocz. 40°C
Praca ciągła 1 do 2 lat 1,5 do 5 lat 1 do 3 lat 3 lata
Częstotliwość
wymiany 15 godzin pracy dziennie 2 do 4 lat 3 do 10 lat - 6 lat
przez 9 miesięcy w roku

WILO SE 06/2009 31
Polski

11. Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

Usuwanie usterek zlecać wyłącznie wykwalifiko-


wanemu personelowi specjalistycznemu!
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa; patrz
<rozdział 10> Konserwacja.
Przekaźnik
Jednostka sterująca jest wyposażona w dwa
przekaźniki wyjściowe z bezpotencjałowymi sty-
kami do centralnego układu sterowania.
Przykład: Szafka rozdzielcza, kontrola pompy.
Przekaźnik SBM:
Ten przekaźnik można ustawić w menu „Serwis”
<5.7.6.0> na 3 tryby pracy.
Tryb:1 (ustawienie standardowe)
Przekaźnik „Sygnalizacja dostępności”
(funkcja standardowa w pompach
tego typu).
Przekaźnik jest aktywny, gdy pompa
działa lub może działać.
Przekaźnik jest wyłączany przy pierw-
szym wystąpieniu usterki lub w przy-
padku awarii prądu (pompa zatrzymu-
je się). Do szafki rozdzielczej przeka-
zywana jest informacja o (również
czasowej) dostępności pompy.
Tryb: 2
Przekaźnik „Sygnalizacja awarii”
Przekaźnik jest aktywny podczas
pracy pompy.
Tryb: 3
Przekaźnik „Sygnalizacja aktywacji”
Przekaźnik jest aktywny, gdy pompa
znajduje się pod napięciem.
Przekaźnik SSM:
Przekaźnik „Sygnalizacja awarii”.
Po rozpoznaniu szeregu błędów tego samego
typu (od 1 do 6, w zależności od stopnia ciężkości),
pompa zatrzymuje się i przekaźnik ten zostaje
wyłączony. (do czasu ręcznej ingerencji). Usterki 1 2 3 4 5 6

Przykład: 6 awarii różnej długości w czasie 24


godzin (ruchomo).
Status przekaźnika SBM w „Sygnalizacji dostęp- Przekaźnik
ności”. aktywowany

SBM
Przekaźnik w
spoczynku

Przekaźnik
aktywowany

SSM

Przekaźnik w
spoczynku

24H00 godzin ruchomo

32 WILO SE 06/2009
Polski

11.1 Tabela błędów


Wszystkie przypadki usterek wymienione poniżej charakteryzują następujące właściwości:
• Przekaźnik SBM przełącza się w stan spoczynku (jeżeli jest ustawiony na tryb „Sygnalizacja dostępności”).
• Aktywacja przekaźnika SSM (komunikat o błędzie), jeżeli maksymalna liczba błędów jednego typu zostanie osiągnię-
ta w ciągu 24 godzin.
• Zapalenie się czerwonej diody LED.

Czas reakcji Czas przed Maks.


przed uwzględnie- Czas odczekania do liczba Czas
Kod wyświetle- Usterki
usterki niem uster- niem usterki autom. ponownego usterek Usuwanie odczekania
Możliwe przyczyny
po jej włączenia w ciągu do resetu
ki wyświetleniu 24 h

Pompa jest przeciążona, uszko- Za duża gęstość i/lub lepkość tłoczo-


dzona. nego medium.
E001 60 s Natychmiast 60 s 6 300 s
Pompa jest zatkana przez ciała Zdemontować pompę, wymienić
obce. uszkodzone części lub wyczyścić.

Sprawdzić napięcie na zaciskach prze-


E004 Natychmiast po usu-
(E032) ~5 s 300 s nięciu usterki 6 Zbyt niskie napięcie. twornicy częstotliwości. 0s
• Awaria, jeżeli sieć < 330 V
Sprawdzić napięcie na zaciskach prze-
E005 Natychmiast po usu-
(E033) ~5 s 300 s nięciu usterki 6 Zbyt wysokie napięcie. twornicy częstotliwości. 0s
• Awaria, jeżeli sieć > 480 V
Natychmiast po usu- Brakuje jednej fazy zasilania
E006 ~5 s 300 s 6 Sprawdzić zasilanie elektryczne. 0s
nięciu usterki elektrycznego.

Brak Przetwornica pracuje jako


Natychmiast Natychmiast Natychmiast po usu- Komunikat ostrze- Pompa pracuje wstecz; sprawdzić
E007 granicy generator. 0s
nięciu usterki gawczy bez wyłączania pompy. szczelność klapy.
Zdemontować pompę, wyczyścić i
Natychmiast Brak ponownego włą- wymienić uszkodzone części.
E010 ~5 s 1 Pompa jest zablokowana. 60 s
czenia Ewentualnie mechaniczna awaria silni-
ka (łożysko).
Ponownie napełnić pompę
Pompa opróżniła się lub pracuje (patrz rozdział 9.3).
E011 60 s Natychmiast 60 s 6 300 s
na sucho. Skontrolować szczelność zaworu sto-
powego.

Silnik za bardzo się nagrzewa. Wyczyścić żebra chłodzące silnika.


E020 ~5 s Natychmiast 300 s 6 Silnik jest przystosowany do pracy w 300 s
Temperatura otoczenia prze-
kracza +40°C. temperaturze otoczenia nie przekra-
czającej +40°C.

Wymontować przetwornicę częstotli-


E023 Natychmiast Natychmiast 60 s 6 Nastąpiło zwarcie silnika. 60 s
wości silnika i sprawdzić lub wymienić.

Natychmiast Natychmiast Brak ponownego włą- Sprawdzić połączenie między silni-


E025 1 Brakuje jednej fazy silnika. 60 s
czenia kiem a przetwornicą.
Sonda termiczna silnika jest Wymontować przetwornicę częstotli-
E026 ~5 s Natychmiast 300 s 6 uszkodzona lub ma złe połą- 300 s
wości silnika i sprawdzić lub wymienić.
czenie.
Wyczyścić tylne żebra chłodzące oraz
Przetwornica częstotliwości za żebra pod przetwornicą częstotliwości
bardzo się nagrzewa.
E030 oraz pokrywę wentylatora.
E031 ~5 s Natychmiast 300 s 6 300 s
Przetwornica częstotliwości jest przy-
Temperatura otoczenia prze- stosowana do pracy w temperaturze
kracza +40°C. otoczenia nie przekraczającej 40°C.

Natychmiast Brak ponownego włą- Kabel czujnika (4–20 mA) jest Sprawdzić, czy zasilanie prądem i oka-
E042 ~5 s 1 60 s
czenia przerwany. blowanie czujnika są prawidłowe.

Natychmiast Natychmiast po usu- Brak Komunikacja BMS jest zakłóco- Sprawdzić połączenie.
E050 60 s 300 s
nięciu usterki granicy na.

Natychmiast Natychmiast Brak ponownego włą- Zakłócenie wewnętrznej komu- Skontaktować się z serwisem tech-
E070 1 60 s
czenia nikacji. nicznym.
E071 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego włączenia 1 Awaria EEPROM. Skontaktować się z serwisem technicznym. 60 s

Natychmiast Natychmiast Brak ponownego włą- Wewnętrzny problem przetwor- Skontaktować się z serwisem tech-
E072 1 60 s
czenia nicy. nicznym.

Natychmiast Natychmiast Brak ponownego włą- Awaria przekaźnika ogranicze- Skontaktować się z serwisem tech-
E075 1 60 s
czenia nia prądu włączeniowego. nicznym.
E076 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego włączenia 1 Awaria prądu czujnika. Skontaktować się z serwisem technicznym. 60 s

Natychmiast Natychmiast Brak ponownego włą- Skontaktować się z serwisem tech- Power
E099 1 Nieznany typ pompy.
czenia nicznym. off/on

WILO SE 06/2009 33
Polski

11.2 Potwierdzanie błędów


UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia!
Potwierdzać błędy dopiero po usunięciu ich przyczyny.
• Usterki mogą usuwać wyłącznie wykwalifikowani
technicy.
• W przypadku wątpliwości, zasięgnąć porady pro-
ducenta.
• W przypadku wystąpienia błędu zamiast strony
statusu pojawia się strona błędu.
Aby potwierdzić błędy, wykonać następujące kroki.
• Nacisnąć pokrętło.
Na wyświetlaczu pojawia się:
• Numer menu <6.0.0.0> .
• Liczba błędów oraz maksymalna dopuszczalna
liczba wystąpień jednego błędu w ciągu 24 godzin
Przykład strony (przykład: 1/6).
błędu. • Czas w sekundach pozostający do automatycznej
reinicjalizacji błędu.

Błąd.

• Odczekać okres do automatycznej reinicjalizacji.


Wewnątrzsystemowe przełączanie zwłoczne
zostaje aktywowane. Wyświetlany jest czas (w
sekundach) pozostały do automatycznego
potwierdzenie błędu.
• Po osiągnięciu maksymalnej liczby błędów i upły-
nięciu ostatniego przełączania zwłocznego, naci-
snąć pokrętło i w ten sposób potwierdzić błąd.
System powraca do strony statusu.
WSKAZÓWKA: Jeżeli zaprogramowano pewien
czas przed uwzględnieniem błędu po jego
wyświetleniu (przykład: 300 s), błąd należy w każ-
dym przypadku potwierdzić ręcznie.
Przełączanie zwłoczne do automatycznej reini-
cjalizacji nie jest aktywne i wyświetla się
« - - - ».

34 WILO SE 06/2009
Polski

11.3 Pozostałe przypadki błędów


Inne usterki pompy, nierozpoznawalne przez jed-
nostkę sterującą.
Błąd Usterka/możliwe przyczyny Usuwanie
Pompa pracuje, ale nie przetłacza Pompa nie pracuje wystarczająco Sprawdzić, czy wartość zadana jest ustawiona
szybko. prawidłowo (zgodność z wartościami zadanymi).
Wewnętrzne części są zatkane przez Zdemontować i wyczyścić pompę.
ciała obce.
Zatkany przewód ssący. Wyczyścić cały przewód.
Wlot powietrza w przewodzie ssącym. Sprawdzić szczelność całego przewodu
prowadzącego do pompy i uszczelnić.
Zbyt małe ciśnienie zasysania, któremu z Zbyt duże straty podczas zasysania lub
reguły towarzyszą odgłosy kawitacji. zbyt duża wysokość ssania (sprawdzić
naddatek antykawitacyjny zainstalowa-
nej pompy i całej instalacji).
Pompa wibruje Niewystarczające zamocowanie na Sprawdzić śruby i sworznie zamocowania
cokole pompy. i ewentualnie dokręcić.
Ciała obce zatykają pompę. Zdemontować i wyczyścić pompę.
Twarda praca pompy. Upewnić się, że możliwy jest obrót
pompy bez nietypowego oporu.
Pompa nie wytwarza dostatecznego Niedostateczna prędkość silnika. Sprawdzić, czy wartość zadana jest usta-
ciśnienia wiona prawidłowo.
Silnik jest uszkodzony. Wymienić silnik.
Złe napełnienie pompy. Otworzyć odpowietrznik i odpowietrzać,
aż nie będą wydostawać się pęcherze
powietrza.
Korek odpowietrzający nie jest właściwie Sprawdzić i prawidłowo dokręcić.
wkręcony.
Przepływ jest nieregularny Nie zachowano wysokości ssania (Ha). Sprawdzić warunki i zalecenia montażowe
zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Przewód ssący ma mniejszą średnicę niż Przewód ssący musi mieć przynajmniej
pompa. taką samą średnicę, jak otwór zasysający
pompy.
Kosz ssawny i przewód ssący są częścio- Zdemontować i wyczyścić.
wo zatkane.
W trybie „Stałe ciśnienie” czujnik ciśnie- Zamontować czujnik ze zgodnym z prze-
nia nie jest prawidłowo dopasowany. pisami podziałem ciśnienia i dokładności,
patrz <rozdział 5.3>.
W trybie „Stałe ciśnienie” pompa nie Zabezpieczenie przed przepływem Wyczyścić lub wymienić zawór.
zatrzymuje się przy przepływie zerowym zwrotnym szczelne.
Zabezpieczenie przed przepływem Wymienić na prawidłowo zwymiarowane
zwrotnym nie jest prawidłowo zwymia- zabezpieczenie przed przepływem
rowane. zwrotnym, patrz <rozdział 5.3>.
Zbiornik ciśnieniowy ma niewystarczają- Wymienić lub zamontować kolejny zbiornik.
cą pojemność biorąc pod uwagę istnie-
jącą instalację.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo odnie- W celu uniknięcia dodatkowych pytań lub błęd-


sienia obrażeń! nych zamówień, wraz z zamówieniem proszę
Medium jest trujące, żrące lub niebezpieczne dla ludzi. podać wszystkie dane z tabliczki znamionowej.
• Niezwłocznie powiadomić autoryzowanego dys-
UWAGA! Ryzyko uszkodzenia wyposażenia!
trybutora.
Niezawodna praca pompy jest zagwarantowana tylko w
• Wyczyścić pompę, tak aby nie zaistniało zagroże-
przypadku stosowania oryginalnych części zamiennych.
nie dla mechanika.
• Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
12. Części zamienne
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Zamawianie części zamiennych następuje za
pośrednictwem lokalnych autoryzowanych dys-
trybutorów i/lub serwisu technicznego firmy Wilo.

WILO SE 06/2009 35
D EG - Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CEE

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : MVIE-2G 5,5 kW
Herewith, we declare that this product: MVIE-2G 7,5 kW
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:


in its delivered state comply with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
EC-Machinery directive
Directives CEE relatives aux machines

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG


Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive
Direction basse-tension

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.


and with the relevant national legislation.
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809


Applied harmonized standards, in particular: EN 61800-3
Normes harmonisées, notamment: EN 61800-5-1

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 02.10.2008

Oliver Breuing WILO SE


Quality Manager Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 2097354.2
D EG - Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CEE

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : HELIX VE 5,5-7,5 kW TL5-2G
Herewith, we declare that this product:
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:


in its delivered state comply with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
EC-Machinery directive
Directives CEE relatives aux machines

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG


Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive
Direction basse-tension

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.


and with the relevant national legislation.
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809


Applied harmonized standards, in particular: EN 61800-3
Normes harmonisées, notamment: EN 61800-5-1

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 01.10.2008

Oliver Breuing WILO SE


Quality Manager Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 2098869.1
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Wilo – International (Subsidiaries)


Argentina Croatia Hungary Lithuania Serbia and Montenegro Taiwan
WILO SALMSON WILO Hrvatska d.o.o. WILO Magyarország Kft WILO Lietuva UAB WILO Beograd d.o.o. WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
Argentina S.A. 10090 Zagreb 2045 Törökbálint 03202 Vilnius 11000 Beograd 110 Taipeh
C1270ABE Ciudad T +38 51 3430914 (Budapest) T +370 5 2136495 T +381 11 2851278 T +886 227 391655
Autónoma de Buenos Aires wilo-hrvatska@wilo.hr T +36 23 889500 mail@wilo.lt office@wilo.co.yu nelson.wu@
T +54 11 43015955 wilo@wilo.hu wiloemutaiwan.com.tw
info@salmon.com.ar Czech Republic The Netherlands
WILO Praha s.r.o. WILO Nederland b.v. Slovakia
Austria Ireland 1551 NA Westzaan WILO Slovakia s.r.o. Turkey
25101 Cestlice WILO Engineering Ltd. WILO Pompa Sistemleri
WILO Pumpen T +420 234 098711 T +31 88 9456 000 82008 Bratislava 28
Österreich GmbH Limerick info@wilo.nl T +421 2 45520122 San. ve Tic. A.Ş.
info@wilo.cz T +353 61 227566 34530 Istanbul
1230 Wien wilo@wilo.sk
T +43 507 507-0 Denmark sales@wilo.ie Norway T +90 216 6610211
office@wilo.at WILO Danmark A/S WILO Norge AS wilo@wilo.com.tr
Italy 0975 Oslo Slovenia
Azerbaijan 2690 Karlslunde
WILO Italia s.r.l. T +47 22 804570 WILO Adriatic d.o.o. Ukraina
WILO Caspian LLC T +45 70 253312
20068 Peschiera wilo@wilo.no 1000 Ljubljana WILO Ukraina t.o.w.
1065 Baku wilo@wilo.dk
Borromeo (Milano) T +386 1 5838130 01033 Kiew
T +994 12 5962372 Estonia Poland wilo.adriatic@wilo.si
info@wilo.az T +39 25538351 WILO Polska Sp. z.o.o. T +38 044 2011870
WILO Eesti OÜ wilo.italia@wilo.it wilo@wilo.ua
12618 Tallinn 05-090 Raszyn
Belarus T +48 22 7026161 South Africa
WILO Bel OOO T +372 6509780 Kazakhstan Salmson South Africa Vietnam
wilo@wilo.pl
220035 Minsk info@wilo.ee WILO Central Asia 1610 Edenvale Pompes Salmson Vietnam
T +375 17 2503393 050002 Almaty Portugal T +27 11 6082780 Ho Chi Minh-Ville Vietnam
Finland
wilobel@wilo.by T +7 727 2785961 Bombas Wilo-Salmson errol.cornelius@ T +84 8 8109975
WILO Finland OY
Belgium in.pak@wilo.kz Portugal Lda. salmson.co.za nkm@salmson.com.vn
02330 Espoo
WILO SA/NV 4050-040 Porto
T +358 207401540 T +351 22 2080350
1083 Ganshoren wilo@wilo.fi Korea Spain United Arab Emirates
T +32 2 4823333 WILO Pumps Ltd. bombas@wilo.pt WILO ME - Dubai
WILO Ibérica S.A.
info@wilo.be France 621-807 Gimhae Romania Dubai
28806 Alcalá de Henares
WILO S.A.S. Gyeongnam WILO Romania s.r.l. T +971 4 3453633
Bulgaria (Madrid)
78390 Bois d'Arcy T +82 55 3405800 077040 Com. Chiajna info@wilo.com.sa
WILO Bulgaria Ltd. T +34 91 8797100
T +33 1 30050930 wilo@wilo.co.kr Jud. Ilfov
1125 Sofia wilo.iberica@wilo.es
info@wilo.fr T +40 21 3170164 USA
T +359 2 9701970
Great Britain Latvia wilo@wilo.ro WILO-EMU USA LLC
info@wilo.bg Sweden
WILO (U.K.) Ltd. WILO Baltic SIA Thomasville,
Canada 1019 Riga Russia WILO Sverige AB Georgia 31792
WILO Canada Inc. DE14 2WJ Burton- WILO Rus ooo 35246 Växjö
Upon-Trent T +371 67 145229 T +1 229 5840097
Calgary, Alberta T2A 5L4 mail@wilo.lv 123592 Moscow T +46 470 727600 info@wilo-emu.com
T +1 403 2769456 T +44 1283 523000 T +7 495 7810690 wilo@wilo.se
bill.lowe@wilo-na.com sales@wilo.co.uk wilo@orc.ru
Lebanon USA
China Greece WILO SALMSON Saudi Arabia Switzerland WILO USA LLC
WILO China Ltd. WILO Hellas AG Lebanon WILO ME - Riyadh EMB Pumpen AG Melrose Park, Illinois 60160
101300 Beijing 14569 Anixi (Attika) 12022030 El Metn Riyadh 11465 4310 Rheinfelden T +1 708 3389456
T +86 10 80493900 T +302 10 6248300 T +961 4 722280 T +966 1 4624430 T +41 61 83680-20 mike.easterley@
wilobj@wilo.com.cn wilo.info@wilo.gr wsl@cyberia.net.lb wshoula@wataniaind.com info@emb-pumpen.ch wilo-na.com

Wilo – International (Representation offices)


Algeria Bosnia and Herzegovina Macedonia Moldova Tajikistan Uzbekistan
Bad Ezzouar, Dar El Beida 71000 Sarajevo 1000 Skopje 2012 Chisinau 734025 Dushanbe 100015 Tashkent
T +213 21 247979 T +387 33 714510 T +389 2 3122058 T +373 2 223501 T +992 37 2232908 T +998 71 1206774
chabane.hamdad@salmson.fr zeljko.cvjetkovic@wilo.ba valerij.vojneski@wilo.com.mk sergiu.zagurean@wilo.md farhod.rahimov@wilo.tj info@wilo.uz

Armenia Georgia Mexico Rep. Mongolia Turkmenistan


375001 Yerevan 0179 Tbilisi 07300 Mexico Ulaanbaatar 744000 Ashgabad
T +374 10 544336 T +995 32 306375 T +52 55 55863209 T +976 11 314843 T +993 12 345838
info@wilo.am info@wilo.ge roberto.valenzuela@wilo.com.mx wilo@magicnet.mn wilo@wilo-tm.info January 2009
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland
G1 Nord G3 Sachsen/Thüringen G5 Südwest G7 West
WILO SE WILO SE WILO SE WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg Vertriebsbüro Dresden Vertriebsbüro Stuttgart Vertriebsbüro Düsseldorf
Beim Strohhause 27 Frankenring 8 Hertichstraße 10 Westring 19
20097 Hamburg 01723 Kesselsdorf 71229 Leonberg 40721 Hilden
T 040 5559490 T 035204 7050 T 07152 94710 T 02103 90920
F 040 55594949 F 035204 70570 F 07152 947141 F 02103 909215
hamburg.anfragen@wilo.com dresden.anfragen@wilo.com stuttgart.anfragen@wilo.com duesseldorf.anfragen@wilo.com

G2 Ost G4 Südost G6 Rhein-Main


WILO SE WILO SE WILO SE
Vertriebsbüro Berlin Vertriebsbüro München Vertriebsbüro Frankfurt
Juliusstraße 52–53 Adams-Lehmann-Straße 44 An den drei Hasen 31
12051 Berlin-Neukölln 80797 München 61440 Oberursel/Ts.
T 030 6289370 T 089 4200090 T 06171 70460
F 030 62893770 F 089 42000944 F 06171 704665
berlin.anfragen@wilo.com muenchen.anfragen@wilo.com frankfurt.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team Kompetenz-Team Werkskundendienst Wilo-International Standorte weiterer


Gebäudetechnik Kommune Gebäudetechnik Tochtergesellschaften
Bau + Bergbau Kommune Österreich
WILO SE Bau + Bergbau Zentrale Wien: Argentinien, Aserbaidschan,
Nortkirchenstraße 100 WILO EMU GmbH Industrie WILO Pumpen Österreich GmbH Belarus, Belgien, Bulgarien,
44263 Dortmund Heimgartenstraße 1 Eitnergasse 13 China, Dänemark, Estland,
T 0231 4102-7516 95030 Hof WILO SE 1230 Wien Finnland, Frankreich,
T 01805 R•U•F•W•I•L•O* T 09281 974-550 Nortkirchenstraße 100 T +43 507 507-0 Griechenland, Großbritannien,
7•8•3•9•4•5•6 F 09281 974-551 44263 Dortmund F +43 507 507-15 Irland, Italien, Kanada,
F 0231 4102-7666 T 0231 4102-7900 Kasachstan, Korea, Kroatien,
T 01805 W•I•L•O•K•D* Vertriebsbüro Salzburg: Lettland, Libanon, Litauen,
Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr. 9•4•5•6•5•3 Gnigler Straße 56 Niederlande, Norwegen,
F 0231 4102-7126 5020 Salzburg Polen, Portugal, Rumänien,
–Antworten auf kundendienst@wilo.com T +43 507 507-13 Russland, Saudi-Arabien,
– Produkt- und Anwendungsfragen F +43 507 507-15 Schweden, Serbien und
– Liefertermine und Lieferzeiten Erreichbar Mo–Fr von Montenegro, Slowakei,
7–17 Uhr. Vertriebsbüro Oberösterreich: Slowenien, Spanien,
–Informationen über Ansprechpartner vor Ort
Wochenende und feiertags Trattnachtalstraße 7 Südafrika, Taiwan,
–Versand von Informationsunterlagen 9–14 Uhr elektronische 4710 Grieskirchen Tschechien, Türkei, Ukraine,
Bereitschaft mit T +43 507 507-26 Ungarn, Vereinigte Arabische
Rückruf-Garantie! F +43 507 507-15 Emirate, Vietnam, USA

–Kundendienst-Anforderung Schweiz Die Adressen finden Sie unter


–Werksreparaturen EMB Pumpen AG www.wilo.de oder
–Ersatzteilfragen Gerstenweg 7 www.wilo.com.
* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz –Inbetriebnahme 4310 Rheinfelden
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen –Inspektion T +41 61 83680-20
sind Preisabweichungen möglich. –Technische Service-Beratung F +41 61 83680-21 Stand Januar 2009
–Qualitätsanalyse