Você está na página 1de 25

ipsis c a s u a l i t e r f o r e n t a l i e n a t a et p e r d i t a q u o r u m a l i a p a r i a

in v e s t r a s a c r i s t i a seu c o n s e r u a t o r i o ecclesie v e s t r e m o r e solito


r e p o s i t a h a b e r e n t u r q u e n u n c p r o t u i c i o n e seu d e f e n s i o n e d i c t a -
r u m p o s s e s s i o n u m e i u s d e m n i m i u m f o r e n t n e c e s s a r i a ideo fide-
litati vestre firmiter precipiendo m a n d a m u s quatenus dictalia
( í g y ) p a r i a d o c t o r u m ( í g y ) l i t e r a l i u m i n s t r u m e n t o r u m in a n n o -
t a t a v e s t r a s a c r i s t i a seu c o n s e r u a t o r i o ecclesie v e s t r e d i l i g e n -
t e r r e q u i ( r e t i s ) et r e i n u e n i r i f a c i a t i s r e q u i s i t o r u m q u e et r e i n -
u e n t o r u m t e n o r e s si i p s i u s f ő r e t a n g e r e et i p s i s i u r i d i c e p e r t i -
nere agnoueritis extunc ipsa p a r y a dictorum literalium instru-
m e n t o r u m intranscripto l i t e r a r u m vestrarum eisdem concedatis
a d c a u t e l a m C a u e n t e s t a m e n n e f r a s (így) a u t d o l u s e u e n i a t i n
a c p a r t e a l i q u a l i s secus n o n f a c t u r i , d á t u m B u d e s e c u n d o die
festi beati M a r t i n y confessoris A n n o domini Millesimo CCCC"10
v i g e s i m o secundo.

(Kivül: fidelibus suis Oapitulo ecclesie Chanadiensis pro Einerico


ladislao Nicolao et franc filys Stephany fily petri de Bemethe Bequi-
sitoria.)
(Eredetije papiron a m. nemz. Múzeum Kállay-féle levéltárában.
Zárlatán pecsét nyoma. Folyószám 12. Saec. XY. B. III.)

209.
1 4 2 2 . d e c z e m b e r 19-én.

Serenissimo principi Domino Sigismundo dei gracia


B o m a n o r u m Begi semper augusto ac H u n g a r i e Bohemie Dal-
m a c i e C r o a c i e etc. B e g i d o m i n o i p s o r u m m e t u e n d o , E m e r i c u s
filius J o h a n n i s d e Z e r d a h e l vicecomes C r a s s o u i e n s i s et J u d i c e s
nobilium de eadem Obsequium cum promptitudine famulatus,
vestra nouerit Serenitas, Quod nos literas vestras Inquisito-
rias nobis preceptorie directas supremo cum honore recepimus
in h e c v e r b a , S i g i s m u n d u s dei g r a c i a B o m a n o r u m B e x s e m p e r
a u g u s t u s a c H u n g a r i e B o h e m i e , d a l m a c i e , C r o a c i e etc. B e x
F i d e l i b u s suis C o m i t i vei vicecomiti et J u d i c i b u s Nobilium
C o m i t a t u s de C r a s s o , S a l u t e m et g r á c i á m , d i c i t u r n o b i s i n p e r -
sonis E m e r i c i l a d i s l a i N i c o l a i et f r a n k f i l i o r u m S t e p h a n i fily
p e t r i d e B e m e t h e Q u o d T h o m a s filius E m e r i c i de Helumba
liys t e m p o r i b u s n o u i s s i m e e l a p s i s q u o d d a m Molendinum in
fluuio kyralthawa vocato in facie e i u s d e m possessionis
H e 1 u m b a n o n i n loco c o n s u e t o , sed vbi voluisset fluuio in
e o d e m , c o n t r a i p s o r u m s e p i s s i m a s p r o h i b i c i o n e s p r e p a r a r i et
s t a t u i fecisset propter quam preparacionem et statucionem
eiusdem Molendini, duo M o l e n d i n a ipsorum S t e p h a n i in fluuio
Borzauize v o c a t o d e c u r r e n c i a a n i c b i l a r i fecisset p o t e n c i a
mediante Impreiudicium ipsorum valde m a g n u m S u p e r quo
fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vnum
vei d u o s ex vobis t r a n s m i t t a t i s , q u i a b o m n i b u s q u i b u s i n c u m -
bit m e r a m de premissis e x p e r i a t u r veritatem, q u a m tandem
n o b i s fideliter r e s c r i b a t i s , D á t u m B u d e s e c u n d o die f e s t i b e a t i
M a r t i n i E p i s c o p i et c o n f e s s o r i s A n n o d o m i n i M i l l e s i m o q u a -
dringentesimo X X m 0 secundo. Nos itaque preceptis vestre
S e r e n i t a t i s s e m p e r i n o m n i b u s o b e d i r e c u p i e n t e s vt tenemur
N i c o l a u m de G y r u g h J u d i c e m N o b i l i u m v n u m ex n o b i s nec-
non J o h a n n e m fodor d o m i n i c u m de p e z e r nobiles ad premis-
sam Inquisicionem faciendam nostro pro testimonio transmisi-
mus fidedignos, Q u i d e m u m e x i n d e a d n o s r e u e r s i n o b i s con-
s o n a voce r e t u l e r u n t , q u o m o d o ipsi a b o m n i b u s q u i b u s licuis-
s e t et decuisset, t a l e m d e p r e m i s s i s e x p e r i s s e n t v e r i t a t e m q u o d
prefatus Thomas filius E m e r i c i de dicta H e l u m b a quoddam
M o l e n d i n u m in d i c t o fluuio a q u e B o r z é A l c i u s q u a m olim s t e -
t i s s e t p r e p a r a r i et s t a t u i fecisset, D á t u m i n M e z e s o m l i o Sab-
bato proximo ante festum sancti T h o m e apostoli anno domini
supradicto.

(Eredetije papiron a xn. nemz. Múzeum Kállay-féle levéltárában.


Hátán három pecsét. Folyószám 144. Saec. XV. R. II.)

210.
1424. márczius 22-én.
N o s p i p o d e O z o r a ö o m e s T h e m e s i e n s i s etc. Memorie
commendamus per presentes Quod Basy filius Benedieti fily
H e m de E g e r z e g h in s u a a c E m e r i c i l a d i s l a i T h o m e et J o h a n -
nis f r a t r u m suorum c a r n a l i u m personis q u o r u m onera et gra-
u a m i n a in i n f r a s c r i p t i s a d se a s s u m p m e n d o a b v n a p a r t e v e r o
a b a l i a E m e r i c u s et l a d i s l a u s fily S t e p h a n i d e e a d e m E g e r z e g h
s i m i l i t e r i n I p s a r u m n e c n o n f r a n k et N i c o l a u s f r a t r u m ipsa-
rum c a r n a l i u m p e r s o n i s , q u o r u m o n e r a m o d o p r e h a b i t o i n se
a s s u m p m e n d o c o r a m nobis p e r s o n a l i t e r c o n s t i t n t i confessi s u n t
in b u n c m o d u m Q u o d l i c e t i n t e r ipsos a d i u t u r n i s t e m p o r i b u s
super factis t e r r a r u m A r a b i l i u m p r a t o r u m siluarum Iniuria-
r u m a c a l i o r u m m a l e f i c i o r u m g e n e r i b u s v s q u e a d liec t e m p ó r a
lites et c o n t r o u e r s i o n e s m o t e f u i s s e n t et exorte, T a m e n ipsi
proborum virorum pacem parcium Zelancium disposicione
i n t e r u e n i e n t e p r e m i s s a s lites et c o n t r o u e r s i o n e s A r b i t r i o q u a -
t u o r p r o b o r u m v i r o r u m videlicet L a d i s l a i w a s k y S y m o n i s fily
d a n c b J o b a n n i s J a n k y et G a b o r k o n i s fily p o s e submisissent
y m m o s u b m i s e r u n t c o r a m n o b i s t a l i m o d o vt q u i d q u i d ydem
q u a t u o r p r o b i et N o b i l e s viri visis e t e x a m i n a t i s e o r u m J u r i -
b u s i n villa R e m e t l i e in q u a r t a d o m i n i c a p o s t f e s t u m p a s c e
d o m i n i p r o x i m e o c c u r r e n d u m a r b i t r a r e n t d i s p o s u e r i n t et o r d i -
nauerint I d Ambe partes sub ligamine quinquaginta marca-
r u m salua porcione J u d i c i a r i a Acceptare t e n e a n t u r boc non
p r e t e r m i s s o q u o d B a s y in s u a e t n o m i n i b u s q u o r u m s u p r a p r o
factis alias inter E m e r i c u m filium J o b a n n i s vicecomitem
nostrum Crassouiensem et i p s i u s E m e r i c i l a d i s l a i e t
B a s y a c e o r u m f r a t r e s m o t i s s e x a g i n t a q u i n q u e florenos n o u e -
m o n e t e a c q u i n d e c i m b o u e s q u a t u o r v a c c a s et v n u m pecudem
prefato Emerico ladislao ac eorum f r a t r i b u s termino in eodem
d a r e e t s o l u e r e t e n e a n t u r a d q u e p r e m i s s a p a r t e s p r e d i c t e se
spontanea voluntate obligarunt coram nobis testimonio presen-
c i u m m e d i a n t e d á t u m i n T li e m e s w a r f e r i a q u a r t a p r o x i m a
ante dominicam Oculi anno domini Millesimo Quadringente-
s i m o vicesimo q u a r t o .

(Eredetije papíron a m. nemz. Múzeum Kállay-féle ltárában. Szö-


veg alatt pecsét nyoma zöld viaszban. Folyószám 342. Saec. XV. R. II.)

211.
1424. m á j u s 20-án.

N o s E m e r i c u s filius J o b a n n i s de Z e r d a l i e l vicecomes e t
Judices Nobilium Comitatus Crassouiensis Memorie commen-
d a m u s quocl l a d i s l a u s filius H e y m d e R e m e t h e a c a l t é r l a d i s -
laus filius S a n d r i n i d e l v p t o p r o se ipsis p e r s o n a l i t e r et p r o
v n i u e r s i s f r a t r i b u s et p r o x i m i s i p s o r u m sine l i t e r i s p r o c u r a t o r y s
q u o r u m o n e r a et g r a u a m i n a in se a s s u m p m e n t e s a b v n a p a r t e
vero a b alia, S a n d r i n u s de H e 1 u m b a similiter p r o se p e r s o -
n a l i t e r et p r o f r a t r i b u s suis vterinis et generacionibus vniuersis
sine literis p r o c u r a t o r y s q u o r u m o n e r a et g r a u a m i n a similiter
in se a s s u m p m e n s , oraculo viuevocis s u n t confessi eomodo, quod
q u i a licet p r o q u a d a m c l a u s u r a incapite K y r a l t b a u a nec-
n o n M o l e n d i n o r u m in fluuio B o r z w a existencium et fienda-
r u m in dicto C o m i t a t u a d i a c e n c i u m lis et controuersionis m a -
t é r i a i n t e r ipsos suscitari debuisset t a m e n ipsi o r d i n a t i u a com-
posicione p l u r i m o r u m proborum Nobilium virorum intalem
pacis et concordie deuenissent vnioneni y m o d e u e n e r u n t c o r a m
nobis t a l i m o d o quomodo ipsi p r e d i c t a m c l a u s u r a m in fluuio
borza incapite K i r a l t b a w a simul semper et ad invicem
r e c l u d e r e o r d i n a r e et p r e l e u a r e , c o m m u n i q u e v o l u n t a t e m e a -
t u m n u n c de n o u o f a c t u m in prioréin a n t i q u i sui cursus con-
u e r t e r e clebeant. I t a videlicet, quod d i r e c t a m m e d i e t a t e m ipsius
c l a u s u r e a p a r t e p r e d i c t e possessionis H e l u m b a , p r e s c r i p t i ladis-
laus filius H e y m et altér ladislaus, cum i p s o r u m f r a t r i b u s con-
s e r u a r e et recludere, a l i a m vero d i r e c t a m m e d i e t a t e m ipsius
clausure a p a r t e possessionis S a a s d prefatus Sandrinus cum
suis f r a t r i b u s vterinis et diuisionalibus similiter c o n s e r u a r e et
r e c l u d e r e H o c adiecto, q u o d d u m et q u a n d o dictarn c l a u s u r a m
p r e f a t e p a r t e s r e c l u d e r e et r e o r d i n a r e voluerint, a n t e eleuacio-
n e m ipsius c l a u s u r e seu incepiconis i n f r a q u i n d e c i m d i e r u m
spacia, p a r s p a r t i r d a r e d e b e a t et t e n e a t u r , b o c eciam
d e c l a r a t o quod p r e f a ( t u s l a d i s l a u s ) filius H e y m et a l t é r ladis-
laus, et i p s o r u m f r a t r e s in dicto fluuio B o r z a in priori loco
Molendini ipsorum que supra Molendinum dictorum Nobilium
de H e l o m b a existet, modo simili de N o u o u o (így) M o l e n d i n a
f a b r i c a r e r e o r d i n a r e , i p s i q u e S a n d r i n u s et f r a t r e s sui Molendi-
n u m i p s o r u m i n f r a m i t t e r e et s u b t u s cludere, ymo si necesse
fieret et M o l e n d i n u m p r e f a t o r u m v t r o r u m q u e ladislai et f r a -
t r u m i p s o r u m i n i p s o r u m cursibus i n p e d i r e t e x t u n c r a d i c i b u s
(így) et i n t o t o d e s t r u e r e et deponere d e b e a n t et t e n e a n t u r , tali
vinculo m e d i a n t e q u o d si p a r s , p a r t i s u p e r premissis eontra-
diceret et in eisdem composicionibus p e r s i s t e r e nollet, e x t u n c
t a l i s p a r s c o n t r a p a r t é m a l t e r a m in decim m a r c i s conuincere-
t u r ipso facto, a d q u o d se p a r t e s p r e m i s s e o b l i g a r u n t coram
nobis vigore et testimonio presencium mediante, dátum in
Mezewsomlyo Sabbato proximo ante festum beate Elene regine
anno domini Millesimo quadringentesimo vigesimo quarto.
(Eredetije papíron a m. nemz. Múzeum Kállay-féle levéltárában.
Hátán három pecsét nyoma. Folyószám 335. Saec. XV. R. II.)

212.
1424. m á j u s 20-án.

Nos Emericus filius Johannis de Zerdahel vicecomes et


Judices nobilium Comitatus Crassouiensis Memorie commen-
damus tenore presencium significamus quibus expedit vniuer-
sis, quod Nobilis domina Katherina vocata relicta condam
Jacobi Cepi de Gyrthianus in sua ac filiarum suarum sine lit-
teris pro curatorys inpersonis Onera et grauamina earundem
in se Assumpmendo ab vna, parte vero ab alia Andreas cepi
similiter insua et filiorum suorum inpersonis, quorum onera et
grauamina modo simili in se recipiens sunt confessi eomodo,
quod quia volente domino prefatus Jacobus cepi sine mascu-
lini sexus solacio ab hac luce secessisset Juraque possessiona-
ria ipsius in prefatum Andreám fuissent et essent deuolute,
Obhoc ipse Andreas cepi predicte domine Katherine superdote
et rerum paraffernalium plenam et omnimodam impendisset
satisfaccionem, Item vniuersas et quaslibet porciones posses-
sionarias prefati condam Jacobi in quatuor diuidant rectas et
quo equales partes, quarum vnam directam et quoequalem
quartam partém filiabus condam Jacobi tamdiu possidere, quo
vsque diuina volente ipse filie per legem vice sancte sedis Ro-
máné fuerint maritate seu tradite habebunt facultatem facta
enim desponsacione ipsarum personarum dedicta quarta parte
dictarum porcionum possessionariarum cum condigna estima-
cione easdem excludendi habeat facultatem Hoc eciam per
eandem dominam Assumpto, quod parya quarundam trium
literarum priuilegialium in Capitulo vei Capitulis eidem,
vberiorem ad cautelam dare tenebitur Item vniuersas et quas-
libet literas mutuo super omnibus premissis (tam) super dote
et rerum paraffernalium quam eciam quartalicio filiarum pre-
fati Jacobi commiserunt expeditos módis omnibus absolutos
coram nobis testimonio presencium mediante. Dátum in
OKLEVELEK KRASSÓ VARMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ. 20
Mezewsomlio S a b b a t o p r o x i m o a n t e f e s t u m b e a t e E l e n e r e g i n e
A n n o domini Millesimo q u a d r i n g e n t e s i m o vigesimo quarto.
(Eredetije papiron a 111. nemz. Múzeum Kállay-féle levéltárában.
Hátán pecsét nyoma. Folyószám 3 39. Saec. XV. E. II.)

213.
1 4 2 4 . j ú n i u s 17-én.

N o s E m e r i c u s filius J o h a n n i s d e Z e r d a h e l vicecomes e t
Judices Nobilium Comitatus Crassouiensis damus pro memó-
ria, quod paulus filius G v w l a -Jobagio m a g i s t r i l a d i s l a i fily
H e e m S a b b a t o proximo post festum asscensionis domini I n s e d e
nostra Judiciaria Infigura nostri Judicy comparendo, contra
J a c o b u m in b e r k e z residentem J o b a g i o n e m domini despotis
( í g y ) p e r a n d r e a m cepi o r d i n e J u r i s J u x t a A l l e g a c i o n e s i p s i u s
p a u l i d e t i n e r i f a c t u m , et p e r p r e d i c t u m a n d r e a m d i c t u m J a c o -
b u m i n d i c t a sede n o b i s p r e s e n t a t u m p r o p o s u i t eomodo, quo-
modo diebus proxime preteritis prefatus J a c o b u s sedecim por-
cos et v n u m b a c u l u m f e r r e u m b u z g a n v o c a t u m a p a s t o r e suo
d i c t o s p o r c o s p a s c e n t e r e c e p i s s e t et depellisset, eo n o n conten-
tus, d o m u m s u a m f u r i o s e e f f o d e n d o d o m o d e e a d e m v n u m ( í g y )
c u m f a r e t r a et a l i a ( ) existencia furiose excepisset,
ex q u i b u s b o n i s , d i c t o s a r c ú m c u m f a r e t r a et b u z g a n apud
i p s i u s J a c o b i in specie c o r a m n o b i s i n v e n i e n d o et d e t i n e n d o ,
et a l i a r e s i d u a b o n a q u o sue p l a c u i s s e t v o l u n t a t i fecisset, q u o
a u d i t o p r e f a t u s J a c o b u s r e s p o n d i t ex a d u e r s o , q u o d h o c b e n e
v e r u m f o r e t , q u o d ipse a r c u s c u m f a r e t r a et b u z g a n apud
manus ipsius essent, Sed dictum arcúm aquodam homine
n o m i n e C r i s t a et f a r e t r a m a b vno alio suo vicino acomodasse
predictum a u t e m buzgan a q u o d a m familiari Nicolao de G e r e n d
proprio c o m p a r a t u m fore allegabat, ac in A l y s premissis acti-
b u s a c q u i s i c i o n i b u s d i c t i p a u l i se I n n o c e n t e m p e n i t u s et i n m u -
n e m f o r e r e f e r e b a t , v n d e I d e m J a c o b u s p r e d i c t u m C r i s t a m et
alios p r e d i c t o s vti t e s t e s e t e x p e d i t o r e s suos S a b b a t o proximo
a n t e festum Corporis christi racione preuia, coram nobis insede
n o s t r a J u d i c i a r i a s t a t u e r e et s u b m i t t e r e a c c o n p r o b a r e posse
se r e f e r e b a t , v n d e n o s a u d i t i s p a r c i u m p r o p o s i c i o n i b u s J u d i -
cando commisimus e o m o d o vt p r e f a t u s Jacobus predictum
C r i s t a m et alios p r e d i c t o s r a c i o n e p r e u i a in O p i d o M e z e w s o m -
lyo t e r m i n o in p r e d i c t o , dictos s u o s t e s t e s seu e x p e d i t o r e s s t a -
t u e r e d e b e a t et t e n e a t u r , I t e m p r e m i s s i s a l y s a c c i o n i b u s et
a c q u i g i c i o n i b u s d i c t i p a u l i , q u a d r a g i n t a se p e r s o n i s t e r m i n o in
p r e f i x o s a c r a m e n t u m p r e s t a r e t e n e a t u r , c o r a m n o b i s I t a scili-
cet, q u o d ipse d i c t u m B u z g a n v a l o r e et p r e c i o c o m p a r a u e r i t et
alia a r m a acomodauerit testibus cum prescriptis, ac in alys
p r e m i s s i s a c c i o n i b u s et a c q u i s i c i o n i b u s dicti p a u l i fily G y w l a
I r m o c e n s sit e t e x i s t a t p e n i t u s et i n m u n i s , T e r m i n o a d u e n i e n t e
p r e f a t u s J a c o b u s , dictos s u o s t e s t e s seu e x p e d i t o r e s sibi s t a -
t u e r e c o m m i s s o s n o n s t a t u i t, n e c s u u m d e p o s u i t J u r a m e n t u m
vt d e b e b a t t e s t i m o n i o p r e s e n c i u m m e d i a n t e , d á t u m die et loco
i n p r e d i c t i s a n n o d o m i n i M i n 0 CCCC 1 " 0 X X I I I I .
(Eredetije papiron a m. nemz. Múzeum Kállay-féle levéltárában.
Hátán két apró pecsét nyoma. Folyószám 293. Saec. XY. E. II.)

214.
1 4 2 4 . n o v e m b e r 18-án.

Seruicium cum p e r p e t u a fidelitate, vestra nouerit magni-


ficencia, q u o m o d o E m e r i c u s filius J o h a n n i s v e s t r e m a g n i f i c e n -
cie v i c e c o m e s 1 ) in m e d i o n o s t r i c o n s t i t u t u s , c u m p r e d i c t u s
vicecomes a n t e q u i n d e n a s e x e r c i t u s , q u o s d a m J o b a g i o n e s deca-
nis in A p a c h y a r e s i d e n t e s i n l i b e r a via p r o c e d e n d o et r e p e -
r i e n d o m i n u s i u s t e et i n d e b i t e , HSTouem b o u e s b o n o s et d u o s
f i o r e n o s n o u o s r e c i p e r e et a d d i c t u m e x e r c i t u m d e p e l l i et q u o
suo p l a c u i s s e t v o l u n t a t i fecisset eo n o n c o n t e n t u s o m n i a vesti-
m e n t a et a l i a q u a m p l u r a h o n a d i c t o r u m J o b a g i o n u m modo
s i m i l i e r g a ipsos p r o t u n c r e p e r t a s p o l i a s s e t et s p o l i a r i fecisset
e t h o c nobis ( v n i u e r s i t a t i ) n o b i l i u m c o n s t a t e u i d e n t e r p r e d i c t a
omnia ad fidelitatem nostram, vestre magnificencie obseruan-
d a m rescribere valemus Scripta in Mezewsomlyo Sabbato pro-
x i m o p o s t f e s t u m b e a t i b r i c c y confessonis a n n o in p r e s e n t i .
Vniuersitas Nobilium
Comitatus Crassouiensis.
(Kivül: Magnifico viro domino Piponi de Ozora Comiti Themes-
siensi etc. domino nostro metuendo dettir.)
(Eredetije papiron a Kállay-család levéltárában. Pecsét nyomával.)

') Szerdahelyi Imre. János fia, 1424. évben volt krassói alispán.
20*
215.
1-424. d e c z e m b e r 2 - á n .

Nos N i c o l a u s d e Grywrwgh a c S t e p h a n u s feketbw de


Zygeth Judices Nobilium Comitatus Crassouiensis damus pro
memória quod magister ladislaus filius H e e m ac Emericus
f r á t e r eiusdem coram nobis personaliter constituti, N i c o l a u m
de K w n y a c J a c o b u m de Greresgal f a m i l i a r e s et vicecomiti-
b u s ( í g y ) m a g i s t r i E m e r i c i fily J o h a n n i s d e Z e r d a h e l viceco-
mitis dicti C o m i t a t u s , super solucione q u o r u n d a m b i r s a g i o r u m
racione non interessencie q u o r u n d a m J o b a g i o n u m ipsorum in
presenti exercitu iam preterito, tres boues persoluere c u r a b a n t
c o r a m nobis, q u i p r e f a t i v i c e c o m i t e s d i c t o s t r e s b o u e s malos
esse r e f e r e b a n t , e o s d e m h a b e r e m i n i m é volentes, v n d e f a c t a
huiusmodi non recepcione, q u o s d a m duos J o b a g i o n e s ipsorum
a d m a n u s s e p e d i c t o r u m N i c o l a i et J a c o b i c a p t o s d a r e et assi-
g n a r e c u r a r a n t c o r a m nobis q u o s d a m b o m i n e s seu J o b a g i o n e s
m o d o p r e u i o a d se h a b e r e et r e c i p e r e m i n i m é s t u d u e r u n t t e s t i -
m o n i o p r e s e n c i u m m e d i a n t e , d á t u m in M e z e w s o m l i o S a b b a t o
proximo a n t e festum beate b a b a r e (így) virginis A n n o domini
Millesimo quadringentesimo vigesimo quarto.

(Eredetije papiron a m. nemz. Múzeum Kállay-féle levéltárában.


Két pecsét csak átmetszései látszanak. Folyószám 10. Saec. XY. B.
II. App.)

216.
1424. deczember 16-án.

N o s S t e p h a n u s f e k e t h w a c N i c o l a u s de G-ywrwg J u d i c e s
Nobilium Comitatus Crassouiensis damus pro memória quod
nos ad legitimas peticiones ladislai et Emerici filiorum
H e e m de R e m e t h e A n d r e á m filium Maios ad infrascriptam
Inquisicionem faciendam duximus destinandum qui tandem
exinde ad nos reuersus retulit talimodo, quomodo J a c o b u s de
Greresgal et N i c o l a u s de K w n y f a m i l i a r e s e t v i c e c o ni i-
t e s , m a g i s t r i E m e r i c i fily J o h a n n i s v i c e c o m i t i s d i c t i Co-
mitatus diebus de N o u o preteritis ad possessionem ipsorum
É r m e n v o c a t a m i r r u e n d o m i n u s i u s t e e t i n d e b i t e yrao p o t e n -
cia,liter d e p r e d a s s e n t , in p r e i u d i c i n m i p s o r u m v a l d e m a g n u m ,
d á t u m in Mezewsomlyo S a b b a t o proximo ante festum beati
T h o m e apostoli Anno domini Millesimo quadringentesimo
vigesimo quarto.
(Eredetije papiron a m. nemz. Múzeum Kállay-íéle levéltárában.
Hatan két pecsét nyoma, Folyószám 326. Saec. XV. R. 11.)

217.
1 4 2 5 . j ú l i u s 14-én.

N o s E m e r i c u s íilius J o h a n n i s de Z e r d a h e l v i c e c o m e s e t
Judices nobilium Comitatus Crassouiensis Memorie commen-
damus, quod nobis Sabbato proximo post festum beate M a r g a -
r e t h e v i r g i n i s v n a c u m dicti C o m i t a t u s n o b i l i b u s , p r o f a c i e n d o
moderatiuo Judicio causantibus insede nostra nostra (így),
• l u d i c i a r i a s e d e n t i b u s l a d i s l a u s liors de b a c h t i u i s s e insua,
a c S t e p h a n i et G a s p a r i s n e c n o n b a l t h a s a r i s filiorum suorum
inpersonis nostri veniens inpresenciam per m o d u m protestacio-
n i s et p r o h i b i c i o n i s n o b i s s i g n i f i c a r e c u r a u i t in h u n c m o d u m ,
q u o m o d o E m e r i c u s N i c o l a u s L a d i s l a u s et f r a n k fily S t e p h a n i
fily p e t r i de R e m e t h e , I t e m T h o m a s b a s y E m e r i c u s ladislaus
e t J o l i a n n e s fily b e n e d i e t i fily H e e m d e d e b r e n t h e predictam
p o s s e s s i o n e m b a t h t i u i s s e in p r e d i c t o C o m i t a t u e x i s t e n t e m p o t e n -
c i a l i t e r p r o se o c c u p a s s e n t , o c c u p a t a m q u e m a g i s t r o ladislao
v a s k y vti ipse et a l v p e r c e p i s s e n t i n p i g n o r a s s e n t in p r e i u d i -
cinm ipsorum valde m a g n u m , qua protestacione facta prefatus
l a d i s l a d u s b o r s a n n o t a t o s E m e r i c u m l a d i s l a u m et N i c o l a u m
c o r a m n o b i s f a c i e a d f a c i e m r e p e r i e n d o , alios v e r o tanquam
absentes abhuiusmodi possessionaria potenciaria occupacione
et sibi ipsis a p ü c a c i o n e n e c n o n s t a t u c i o n e vei s t a t u i f a c c i o n e
e a n d e m q u e possessionem ab inpignoracione, a n n o t a t u m a u t e m
ladislaum vasky a pignori r e c e p c i o n e et sibi statuifaccione
f r u c t u s q u e et q u a s l i b e t v t i l i t a t e s e i u s d e m p e r c e p c i o n e vei p e r -
cipifaccione, q u o q u o m o d o f a c t i s vei fiendis publice prohibuit
et m a n i f e s t e c o r a m nobis, d á t u m in M e z e w s o m l y o die in p r e d i c t o
a n n o domini Millesimo quadringentesimo vigesimo quinto.

(Eredetije papiron a m. nemz. Múzeum Kállay-t'éie levéltárában.


Hátán bárom pecsét nyoma. Folyószám 400. Saec. XV. R. II.)
218.
Comissio propria domini Regis.

1-127. m á j u s 19-én.

N o s S i g i s m u n d u s dei g r a c i a R o m a n o r u m R e x semper
A u g u s t u s ac H u n g a r i e B o b e m i e D a l m a c i e C r o a c i e etc. R e x
Memorie commendamus tenore presencium significantes qui-
bus expedit vniuersis, Quod nos perspicuo nostre mentis oculo
varys v e n e r a b i l i s et M a g n i f i c i viri A l b e r t i de Nagbmibal,
p r i o r i s A u r a n e , a l i a s e c i a m R e g n o r u m n o s t r o r u m d a l m a c i e et
Croacie predictorum B a n i fidelitatibus et m u l t i m o d a r u m fide-
l i t a t u m o b s e q u y s , q u i b u s I d e m , c o n t i n u i s :iu t e m p o r i b u s n o s t r o
se g r a t u m r e d d e r e c u r a u i t c o n s p e c t u i , e x l i i b e r e q u e a n c h e l a t i n
f u t u r u m i n t e r n e i n t u i t i s , et p e n s a t i s precipue diligenti bys
animaduersione, quod I p s e p r i o r A u r a n e alias nobis volenti-
bus et propria nostra in persona, contra Bobemos bereticos,
bellicose a g e n t i b u s , suis s u m p t i b u s e t i m p e n s i s , n o s t r o iugiter
e o b e r e n s l a t e r i , v a r y s f o r t u n e c a s i b u s et p e r i c u l o r u m quasi
i n e u i t a b i l i u m g e n e r i b u s , se s u b m i t t e n s e x p o n e r e n o n expauit}
qui q u e d e m u m , c o n t r a p u b l i c o s e t c o m m u n e s b o s t e s n o s t r o s
et R e g n i n o s t r i H u n g a r i e p l u r i m a in dicto R e g n o n o s t r o C r o a -
cie n o s t r a , et s a c r e C o r o n e R e g n i H u n g a r i e C a s t r a et C i u i t a -
tes tenentes, cum gentibus ducentarum quinquaginta lancea-
r u m suis s u m p t i b u s leuatis, in ipsum R e g n u m pergens, p r o
e a r u n d e m r e c u p e r a c i o n e s t u d i a s u a p r o p o s s e s u o e x e r c u i t et
fecit, e t q u i e c i a m n o u i s s i m e a d h a s n o s t r a s p a r t e s T r a n s a l p i -
nas cum gentibus d u c e n t a r u m viginti q u i n q u e l a n c e a r u m modo
simili suis s u m p t i b u s l e u a t i s , in n o s t r e M a i e s t a t i s obsequium,
ad reponendum et restituendum suo dominio Magnificum
D a a n W a y u o d a m a b b o s t e e i u s d e m , R a d u l alio n o m i n e praz-
n a g l a u a , u o c a t o , q u i s u s c e p t a sibi T u r c o n i c a p o t e n c i a d e i p s i s
T r a n s a l p i n i s 'partibus eum excluserat, cum alys nostris fideli-
bus Baronibus N o b i l i b u s et m i l i t a r i b u s , i p s a s Transalpinas
partes ingrediens, iamfato praznaglaua profugato, ipsum D a a n
W a y u o d a m , simul cum alys pretactis nostris fidelibus suo
r e s t i t u i t d o m y n i o , et pacifice possessioni, v o l e n t e s i p s u m A l b e r -
t u m p r i o r e m in p r e m i s s o r u m m u n i f i c a m l i b e r a l o m q u e recom-
p e n s a t i u a m r e t r i b u c i o n e m dignis a t t o l l e r e f a u o r i b u s . et m a g n i .
ficis R e g y s a n t i d o t i s p r e u e n i r e , q u a s d a m possessiones N a g h-
1 a k, cum p e r t i n e n c v s , p a 1 a t b a, M e z e w , Heges (így el-
választva). R e t h k e r t h , T a m a s h a z a , K e n e z simulcum
p r e d y s ad e a s d e m s p e c t a n t i b u s et p e r t i n e n t i b u s . I t e m D e r e k -
e g h a z, A c h a, et f y g e d vocatas in C o m i t a t u C h a n a d i e n s i
existcntes, I t e m Z entli ge w r g b , A1 cby Kerepche
Juxta fluuium Borza cum T r i b u t o in e a d e m Zenthgewrgb
exigi consueto, et Castello ibidem babito, necnon p o d w e r s a ,
d u p o 1 c z, v a a d. Item Kwles R a r o z y g e t b, n a g h-
b e l z e k , K y z d e d B e l z e g, I t e m S y t b e, Gr e r e c b , I g r e-
c b y, ac alias d u a s villás i u x t a fluuium I g o n babitas, I t e m
v a s a r h e 1, J a a m et R u s o 1 c b, a p p e l l a t a s , alias eciam
q u a s l i b e t possessiones a t q u e villás J u x t a fluuios Crassov
et W y t e l n e k vocatos in C o m i t a t u de C r a s s o u situatas,
I t e m f e w 1 s e I g a z o w et A 1 s o i g a z o w, n u n c u p a t a s , c u m
p e r t i n e n c v s e a r u n d e m in C o m i t a t u Themesiensi, adiacentes,
C e t e r a s q u o q ú e v n i u e r s a s possessiones a c quelibet J u r a posses-
s i o n a r i a vbiuis et in q u i b u s c u m q u é C o m i t a t i b u s R e g n i nostri
b a b i t a s , et existencia, ac quouis nominis vocabulo vocitatas, et
a p p e l l a t a , q u e c o n d a m J o h a n n i s fily J a n k de N a g h 1 a a k
h o m i n i s sine h e r e d u m solacio sexus m a s c u l i n i a b h a c luce
d e f u n c t i prefuissent, et p r o p t e r talismodi defectum seminis
eiusdem, de J u r e et de c o n s u e t u d i n e R e g n i nostri, a d manus
nostras regias d e u o l u t a s et r e d a c t a , p e r i p s u m q u e condam
J o h a n n e m r i t e et l e g i t t i m e t e n t a s et possessa, simulcum vni-
uersis et quibuslibet e a r u n d e m possessionum et J u r i u m pos-
sessionariorum vtilitatibus et pertinencys, predys videlicet,
t a m populosis, q u a m desertis, necnon t e r r i s a r a b i l i b u s cultis
et in cu ltis p r a t i s pascuis agris, Siluis n e m o r i b u s , M o n t i b u s
vineis, piscinis piscaturis, a r u n d i n e t i s , Molendinis, molendino-
r u m q u e , locis, flunys a q u i s a q u a r u m q u e decursibus, ecclesia-
í'um p a t r o n a t i b u s , J u r i b u s J u r i s d i c i o n i b u s , et g e n e r a l i t e r , cun-
ctis e a r u n d e m v t i l i t a t u m i n t e g r i t a t i b u s a d easdem possessiones
a t q u e J u r a possessionaria, s p e c t a n t i b u s et p e r t i n e n t i b u s , quo-
c u n q u e n o m i n i s vocabulo n u n c u p a t a s sub i p s a r u m et eorun-
dem veris metis et a n t i q u i s limitibus, q u i b u s p e r p r e f a t u m
c o n d a m J o h a n n e m r i t e et l e g i t t i m e t e n t e f u e r u n t et possessa,
eidem A l b e r t o priori, ac J o b a n n i ladislao et G e o r g i o filys
eiusdem, e o r u n d e m q u e filiorum s u o r u m b e r e d i b u s a c posteri-
t a t i b u s vniuersis, de m a n i b u s n o s t r i s R e g y s excerta nostre
M a i e s t a t i s sciencia, de c o n s e n s u q u e et b e n e p l a c i t o S e r e n i s s i m e
principis domine B a r b a r e , e a d e m dei g r a c i a R e g i n e R e g n o r u m
p r e d i c t o r u m C o n t b o r a l i s n o s t r e carissime, p r e l a t o r u m eciam
e t B a r o n u m n o s t r o r u m , a d id accedente consilio, d e d i m u s clona-
u i m u s et contulimus, ymmo damus d o n a m u s et c o n f e r i m u s
J u r e p e r p e t u o et i r r e u o c a b i l i t e r possidenda t e n e n d a p a r i t e r et
b a b e n d a , S a l u o J u r e alieno, b a r u m n o s t r a r u m vigore et testi-
monio l i t e r a r u m m e d i a n t e , Q u a s in f o r m á m n o s t r i p r i u i l e g y
redigi f a c i e m u s d u m nobis in specie f u e r i n t r e p o r t a t e , Dátum
in feldwar parcium nostrarum Transsiluanarum feria
s e c u n d a p r o x i m a a n t e f e s t u m b e a t i V r b a n i pape, A n n o d o m i n i
Millesimo quadringentesimo vigesimo septimo, Regnorum
n o s t r o r u m a n n o H u n g a r i e etc. q u a d r a g e s i m o p r i m o R o m a n o -
r u m decimo septimo et B o b e m i e Septimo.

(Eredetije ép h á r t y á n a gr. Sztáray-család levéltárában. M a t e r n a


97. szám. Szöveg; a l a t t papirral fedett pecsét. Á t í r t a Zsigmond király
1428-ban.)

219.
1427. j ú l i u s 3-án.

N o s a n d r e a s et l a d i s l a u s b o t u s de H a r a p k C o m i t e s de
C r a s s o d a m u s p r o m e m ó r i a quod E m e r i c u s filius S t e p h a n i fily
p e t r i de r e m e t h e n o s t r a m veniens in p r e s e n c i a m in p r e s e n c i a m
(így kétszer), basi (így) filium filium (így k é t s z e r ) benedicti
fily H e n possessionem s u a m auendicione i n p i g n a r a c i o n e pas-
conem vero et aliws quoslibet a b emcione i n p i g n o r a c i o n e et se
ipsos intromissione prolii!mit c o r a m nobis t e s t i m o n i o presen-
cium m e d i a n t e D á t u m in M e z e s o m l o sabato p r o x i m o post
f e s t u m visitacionis gloriose a n n o domini m m o quadringente-
simo X X m o Septimo.

(Eredetije papíron a Kállay-család levéltárában. Hátán három


apró pecsét- nyomával.)
220
1427. j ú l i u s 5-én.

N o s A n d r e a s Botlius de H a r a p k Conies et J u d i c e s nobi-


lium C o m i t a t u s d e C r a s s o , d a m u s p r o m e m ó r i a quod
nos a cl l e g i t t i m a m peticionem nobilis domine A n n e consortis
E m e r i c i fily S t e p h a n i de R e m e t h e , B l a s i u m C h a k a n et Simo-
néin de G a 1 m a r ad i n f r a s c r i p t a m inquisicionem f a c i e n d a m
d u x i s s e m u s d e s t i n a n d u m . qui t a n d e m exinde a d nos r e u e r s i
nobis p a r i voce r e t u l e r u n t in h u n c m o d u m , Q u o m o d o ipsi in
dicto C o m i t a t u p a r i t e r p r o c e d e n d o a b o m n i b u s q u i b u s decens
et o p p o r t u i i u m f u i s s e t p a l a m et occulte t a l e m sciuissent veri-
t a t e m , Quod A n d r e a s Chepi simul c u m fil vs suis et pasco simi-
liter c u m f r a t r i b u s suis, t e r r a s eius d o m i n e t e m p o r i s inter-
m e d i u m p e r a r a s s e n t et p e r a r a r i fecissent p o t e n c i a e o r u m medi-
ante, I n preiuclicium eiusdem valde m a g n u m , d á t u m in M e-
zewsumlio s a b b a t o die scilicet in festő B e a t i dominici
confessoris x ) a n n o domini Millesimo q u a d r i n g e n t e s i m o vige-
simo septimo.

(Eredetije p a p i r o n a Kállay-család levéltárában. Múzeumi folyó-


szám 511. Saec. XV. K. TI.)

221.
1427. j ú l i u s 19-én.

N o s A n d r e a s et J j a d i s l a u s b o t u s de H a r a p k C o m i t e s
et J u d i e e s nobilium C o m i t a t u s de C r a s s o damus pro
m e m ó r i a Quod E g r e g i u s vir E m e r i c u s L a d i s l a u s N i c o l a u s et
F r a n c i s c u s fily S t e p h a n i fily P e t r i de R e m e t h e n o s t r a m venien-
tes in p r e s e n c i a m v i r u m E g r e g i u m B a s i filium B e n e d i c t i H e m
possessionem s u a m auendicione I n p i g n o r a c i o n e P a s c o n e m et
M a r o i a n cum I p s o r u m f r a t r i b u s a b e m p c i o n e Inpignoracione
sed et alios quoslibet similiter ab empcione inpignoracione se

3
) Dominicus n a p j á t augusztus 4-én üli az egyház ; azonban 1427.
évben augusztus 4-ike hétfőre és n e m s z o m b a t r a esik, a mint az oklevél
keltezése kivánja. Okleveleinkben nem r i t k á n Dominicus és Domitius fel-
eseréltetnek. Ez történt a fennebbi oklevélben is, a mi abból kitűnik,
hogy Domitius ez évben csakugyan szombatra esik.
ipsos in doininium e a r u n d e m intromissione proliibuerint c o r a m
nobis testimonio p r e s e n c i u m m e d i a n t e Dátum in M e z e w-
s u m 1 i o sabbato proximo ante festum beati Elie propbete
a n n o domini M C C C C X X septimo.
(Eredetije p a p í r o n a Kállay-család levéltárában. Pecsét n y o m á v a l .
Múzeumi folyószám 505. Saec. XV. K. II.)

222.
1427. j ú l i u s 19-én.

N o s A n d r e a s et L a d i s l a u s B o t b u s de H a r a p k Comites
et J u d i c e s n o b i l i u m C o m i t a t u s de C r a s s o d a m u s p r o m e m ó r i a
Q u o d vir E g r e g i u s E m e r i c u s filius S t e p b a n i fily petri de reme-
the n o s t r a m p e r s o n a l i t e r veniens in p r e s e n c i a m , v i r u m E g r e -
gium Basi, filium B e n e d i c t i H e m c o r a m nobis alliciauit et
induxit in eo vt possessionem s u a m q u a m P a s c o n i et eius f r a -
tribus p r o C e n t u m florenis nouis p i g n o r i obligasset, e a n d e m
possessionem, p r o dictis p e c u n y s I p s e i n p i g n o r a r e et h a b e r e
vellet, dictas p e c u n i a s i n f r a faciendo q u a s q u i d e m peciuiias in
die d a t a r u m p r e s e n c i u m c o r a m nobis exhibuisset, dicto B a s i
e a s d e m p e c u n i a s i n f r a f a c t u r u s , D á t u m in M e z e w s u m l i o
Sabbato proximo ante festum Beati Elie propbete Anno
domini Millesimo q u a d r i n g e n t e s i m o vigesimo septimo.
(Eredetije p a p í r o n a Kállay-család levéltárában. Pecsét n y o m á -
val. Múzeumi folyószám 507. Saec. XV. Ii. II.)

223.
1427. j ú l i u s 29-én.

C a p i t u l u m ecclesie C h a n a d i e n s i s O m n i b u s christifideli-
b u s p r e s e n t i b u s p a r i t e r et f u t u r i s h a r u m N o t i c i a m habituris
S a l u t e m in salutis l a r g i t o r e A d v n i u e r s o r u m N o t i c i a m h a r u m
serie volumus p e r u e n i r e Quod nos l i t e r a s Serenissimi principis
domini nostri d o m i n i S i g i s m u n d i dei g r a c i a R o m a n o r u m regis
s e m p e r a u g u s t i a c H u n g a r i e B o b e m i e d a l m a c i e Croacie etc.
regis s u m p m a cum reuerencia r e c e p i m u s in b e e verbe Sigis-
m u n d u s , dei g r a c i a R o m a n o r u m r e x semper A u g u s t u s ac H u n -
garie Bohemie d a l m a c i e Croacie etc. R e x fidelibus nostris
C a p i t u l o ecclesie C h a n a d i e n s i s S a l u t e m et g r á c i á m C u m nos
p r o fidelibus seruicvs, fidelis n o s t r i venerabilis et Magnilici
viri. A l b e r t i de N a g m i h a l prioris A u r a n e alias eciam K'egno-
r u m n o s t r o r u m d a l m a c i e et Croacie p r e d i c t o r n m B a n i quas-
dam possessiones jST a, g 1 a k , cum p e r t i n e n c y s , P a 1 a t b a,
Mezewheges, R e t h le e r t h. T b a m a s h a. z a, K e n e z
simulcum p r e d y s ad easdem spectantibus et pertinentibus,
I t e m D e r e k e g h a z, A c b a et F y g e d vocatas in C o m i t a t u
C h a n a d i e n s i existentes, I t e m Z e n t h g w r g h , A1 chy, Ke-
repelte Juxta fluuium B o r z a cum T r i b u t o in e a d e m Zentli-
g w r g h exigi consueto, et Castello ibidem habito, necnon P o d-
w e r s a, d u p o 1 c z, v a a t h I t e m K w l e s , R a r o z y g e t h,
K y s d e d, B e 1 z e g h, I t e m S y t h e, Gr e r e c h, I g r e c h y,
a c alias d u a s villás J u x t a fluuium I g o n h a b i t a s , I t e m v a s a r-
hel J a a m et R u s o l c z a p p e l l á t á s alias eciam quaslibet
possessiones a t q u e villás J u x t a fluuios C r a s s o et v y t h e 1 n y k
vocatos in C o m i t a t u de C r a s s o w situatas, Item Felsew
Igazow et A l s ó Igazow nuncupatas cum pertinencys
e a r u n d e m in C o m i t a t u Tkemesiensi adiacentes, c e t e r a s eciam
v n i u e r s a s possessiones et quelibet J u r a possessionaria vbiuis
et in q u i b u s c u n q u e C o m i t a t i b u s R e g n i n o s t r i h a b i t a s et existen-
tes ac quouis n o m i n i s vocabulo vocitatas et a p p e l l a t a , que,
c o n d a m J o h a n n i s fily J a n k de N a g 1 a k h o m i n i s sine h e r e -
d u m solacio, sexus m a s c u l i n i a b h a c Ince defuncti, p r e f u i s s e n t ,
et p r o p t e r talismodi d e f e c t u m seminis eiusdem, de J u r e et
consuetudine r e g n i nostri, a d n i a n u s n o s t r a s regias, d e u o l u t a s
et r e d a c t a , simulcum vniuersis e a r u n d e m v t i l i t a t i b u s et perti-
n e n c y s quouis n o m i n i s vocabulo vocitatis, ad e a s d e m et e a d e m
de J u r e s p e c t a n t i b u s et p e r t i n e r e debentibus, serie a l i a r u m
l i t e r a r u m n o s t r a r u m donacionalium, exinde c o n f e c t a r u m , me-
m o r a t o A l b e r t o priori, ac J o h a n n i ladislao et G e o r g i o filys
eiusdem, e o r u n d e m q u e filiorum s u o r u m h e r e d i b u s et p o s t e r i t a -
tibus vniuersis, in p e r p e t u u m d u x e r i m u s conferendas, velimus-
q u e eosdem, p e r n o s t r u m et v e s t r u m h o m i n e m in d o m v n i u m
e a r u n d e m l e g i t t i m e facere i n t r o d u c i I g i t u r fidelitati vestre
firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis
h o m i n e m p r o testimonio fidedignum, q u o p r e s e n t e vyd de for-
nos aule n o s t r e h o m o seu f a m i l i á r i s noster ad I d de C u r i a nostra
p e r nos specialiter deputatus et t r a n s m i s s u s vei Nicolaus
dictus pancliel de T a d d a u t B e n e d i c t u s f r á t e r eiusdem sin
B r i c c i u s de e a d e m seu G r e g o r i u s dictus B e l y n neiie J a c o b u s
d i c t u s B e r k e a n M i c b a e l B a k de B e r e n cl ceu E m e r i c u s vei
J o b a n n e s de B a 1 a d ceu G e r a r d u s de f i 1 d e a k a u t l a d i s l a u s
de y a s k y sin T h o m a s filius eiusdem seu G r e g o r i u s de I w a n d
siue l a d i s l a u s filius B l a s y de v a r s a u n e u e G e o r g i u s ele Z e-
chen a n p e t r u s de d e e d ceu T h o m a s F e k e t h w vei p a u l u s
f r á t e r eiusdem de P a p d neue J o h a n n e s a u t S t e p h a n u s E n d r e e
de eadem a l y s a b s e n t i b u s h o m o noster, ad facies p r e d i c t a r u m
v n i u e r s a r u m possessionum N a g 1 a k et p e r t i n e n c i a r u m eius-
dem p a 1 a t h a M e z e h e g e s R e t h k e r t h Thamasliaza
K e n e z et p r e d i o r u m e a r u n d e m I t e m d e r e k e g h a z, A cli a,
e t f y g e d v o c a t a r u m in C o m i t a t u C h a n a d i e n s i existencium,
Item Zentgwrgh, A1 chy, Kerepcze Juxta fluuium
B o r z a et T r i b u t i in e a d e m Z e n t h g w r g h exigi consueti et Cas-
telli ibidem h a b i t i , necnon P o d w e r s a d u p o 1 c z y a a t li
Item K w l e s R a r o z y g e t h NagbelzekKysdedBel-
z e g h I t e m S y t h e G e r e c h l g r e c h y et a l i a r u m d u a r u m
v i l l a r u m J u x t a fluuios Crasso et v y t h e 1 n y k vocatos in Co-
m i t a t u de Crasso existencium, I t e m F e 1 s e w I g a z w et A 1 s o
I g a z w v o c a t a r u m et p e r t i n e n c i a r u m e a r u n d e m in C o m i t a t u
T h e m e s i e n s i adiacencium, c e t e r a r u m eciam v n i u e r s a r u m pos-
sessionum a c q u a r u m l i b e t J u r i u m p o s s e s s i o n a r i o r u m vbiuis et
in q u i b u s c u n q u e C o m i t a t i b u s r e g n i nostri h a b i t o r u m et existen-
cium q u o c u n q u e n o m i n e v o c i t a t a r u m , q u e c o n d a m Johannis
fily J a n k de N a g 1 a k p r e f u i s s e n t , vicinis et commetaneis
e a r u n d e m vniuersis inibi legittime conuocatis et p r e s e n t i b u s
accedendo, I n t r o d u c a t p r e f a t o s A l b e r t u m prioréin J o b a n n e m
l a d i s l a u m , et G e o r g i u m filios eiusdem in d o m y n i u m earundem
et e o r u n d e m , S t a t u a t q u e e a s d e m et eadem, ipsis premisse dona-
cionis n o s t r e t i t u l o p e r p e t u o possidenda, Si n o n f n e r i t c o n t r a -
d i c t u m C o n t r a d i c t o r e s vero si qui f u e r i n t E u o c e t ipsos c o n t r a
a n n o t a t o s A l b e r t u m priorom nec non J o b a n n e m l a d i s l a u m et
G e o r g i u m filios eiusdem p a l a t i n a l e m i n p r e s e n c i a m ad termi-
n u m competentem, r a c i o n e m contradiccionis e o r u n d e m reddi-
t u r o s efficacem, E t jiosthec h u i u s m o d i possessionarie I n t r o d u c -
cionis et S t a t u c i o n i s seriem c u m n o m i n i b u s c o n t r a d i c t o r u m et
E u o c a t o r u m si q u i f u e r i n t ac n o m i n i b u s possessionum et villa-
r u m p r e d i o r u m T r i b u t o r u m J u r i u m q u e possessiorariorum a c
quarumlibet pertinenciarum predictarum eisdem Statuere
debeatis terminoque assignato eidem p a l a t i n o m o r e solito
r e s c r i b a t i s D á t u m in f é l d w a r p a r c i u m n o s t r a r u m T r a n s s y l -
u a n a r u m feria secunda p r o x i m a p o s t (így) f e s t u m beati o r b a n i
p a p é A n n o domini Millesimo q u a d r i n g e n t e s i m o vigesimo septimo
R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o H u n g a r i e etc. X L ' " ° p r i m o R o m a -
n o r u m decimo s e p t i m o et B o h e m i e S e p t i m o N o s i g i t u r m a n -
d a t i dicti domini n o s t r i regis in o m n i b u s obedientes vt tene-
m u r v n a c u m vito de f o r n a s a u l e regie m a i e s t a t i s liomine seu
f a m i l i a r i ad I d de G u r i a r e g i a specialiter d e p u t a t o et t r a n s -
misso I t e m N i c o l a o p a n c h e l de T a d d , C b a n a d i e n s i s , a c p e t r o
de d e e d Themesiensis, et M i c b a e l e dicto B a k de Berend,
Crassouiensis C o m i t a t u u m Nobilibus, b o m i n i b u s regys pre-
dictis, n o s t r u m b o m i n e m videlicet L u c á m R e c t o r e m altaris
sancte vrsule virginis C h o r i q u e dicte ecclesie n o s t r e presbite-
r u m ad p r e m i s s a s I n t r o d u c i o n e m et S t a t u c i o n e m f a c i e n d a m
n o s t r o p r o testimonio m i s i m u s fidedignum Qui d e m u m exinde
a d nos r e u e r s i nobis concorditer r e t u l e r u n t Q u o d y d e m bomi-
nes r e g y dicto n o s t r o testimonio p r e s e n t e in festő s a n c t o r u m
viti et M o d e s t i m a r t i r u m p r o x i m e p r e t e r i t o ac a l y s diebus a d
I d a p t i s et sufficientibus a d facies p r e n o m i n a t a r u m vniuersa-
r u m p o s s e s s i o n u m videlicet N a g 1 a k et p e r t i n e n c i a r u m eius-
dem p a l a t b a M e z e w b e g e s R e t b k e r t b T h a m a s h a z a K e n e z et
p r e d i o r u m videlicet d e r e k e g b a z A c h a et F y g e d v o c a t o r u m in
Comitatu Cbanadiensi existencium Item Z en th g er w g h
Alcby Kerepcbe J u x t a fluuium B o r z a et T r i b u t i in e a d e m
Z e n t b g e u r g h exigi consueti et Castelli ibidem habiti, necnon
P o d w e r s a d u p o 1 c z v a a t b Item K u 1 e s R a ro z yg e t h
N a g b e l z e k K y z d e e d B e l z e k e t aliarum villarum J u x t a
fluuios C r a s s o et v y t b e l n y k v o c a t o r u m in C o m i t a t u de C r a s s o
existencium I t e m f e 1 s e \ v I g a z o et A l s o i g a z o vocata-
r u m et p e r t i n e n c i a r u m e a r u n d e m in C o m i t a t u Tbemesiensi
existencium C e t e r a r u m q u e possessionum et J u r i u m possessio-
n a r i a r u m videlicet J ' e n e w d e m e n g b B o z y a s E w 1 u e t b.
i t e m p r e d i o r u m v y f a l u t e l e k e et T o m p a e g b a z in dicto
Cbanadiensi, I t e m G r y o p a C b a z a r t e t e \ v Iv e r e s t y e n-
f a 1 u a p l e s k o l c z 0 b e e 1 z e e k D e b e w 1 cz G r a d o c b
B o k s v n cII P e r u e n b e e l z e e k p r e k o 1 c z v g r i 11 o 1 c z
H a r k y 11 cb, B o z y a s M y 1 o t y n o l c k letbkas Kwzak
Zlawkolcz Zobatycha patrikfalua R a d amer-
fa 1u a StredolczSterlcolcz Draguzlofaluapri-
h o y et K v s p r i b o y a c p r e d i o r u m K a 1 a n t e 1 e k e D r e 1 1 -
nye Lygorouacz BoznaNempcheTwrbarewck
Myrsinch vtrorumque S e s a a g h et d o b r a n y c z n y k
in Crassouiensi, N i c h i l o m i n u s q u e I g a z o w K w z e p l g a z o w
Sterkolcz MykolesCryuinabogdan et Meezes-
p a t a k a , in Themesiensi, Coraitatibus, p r e d i c t i s e x i s t e n c i u m
e t b a b i t o r u m in p r e s c r i p t i s literis r e g y s S t a t u t o r y s n o n nomi-
n a t a r u m sen n o n conscriptorum, q u a s scilicet et que, a n n o t a t i
c o n d a m J o b a n n i s J a n k y p r e f u i s s e comperissent, yicinis et com-
m e t a n e i s e a r u n d e m et e o r u n d e m vniuersis in ibi l e g i t t i m e con-
uocatis et p r e s e n t i b u s accedendo I n t r o d u x i s s e n t p r e f a t o s domi-
n u m A l b e r t u m p r i o r e m a c J o b a n n e m l a d i s l a u m et G e o r g i u m
filios eiusdem in d o m y n i u m e a r u n d e m et e o r u n d e m S t a t u i s -
s e n t q u e e a s d e m et eadem, eisdem, cum cunctis v t i l i t a t i b u s et
p e r t i n e n c y s vniuersis p r e m i s s e noue r e g i e donacionis titulo
p e r p e t u o p o s s i d e n d a s N u l l o p e n i t u s t a m in faciebus e a r u n d e m
e t e o r u n d e m q u a m n o s t r i in presencia, d e m p t i s dumptaxat
predictis q u a t u o r possessionibus videlicet S y t h e Garab et
v t r i s q u e I g r i c i , q u i b u s possessionibus t e m p o r e d i c t a r u m I n -
troduccionis et S t a t u c i o n i s contradiccio f a c t a extitisset, et
exinde m e d i a n t i b u s literis n o s t r i s E u o c a t o r y s in C u r i a r e g i a
litis m a t é r i a f ű i t e x o r t a et i n c h o u a t a , c o n t r a d i c t o r e apparente
legittimis diebus et b o r i s expectando, I n cuius rei m e m ó r i á m
firmitatemque p e r p e t u a m p r e s e n t e s n o s t r a s l i t e r a s priuilegia-
les a l p b a b e t o intercisas fecimus e m a n a r i p e n d e n t i s q u e Sigilli
nostri m u n i m i n e r o b o r a r i d á t u m p e r m a n u s m a g i s t r i M a t h i e
lectoris et Concanonici n o s t r i Q u a d r a g e s i m o q u i n t o die p r i m e
diei I n t r o d u c c i o n i s et S t a t u c i o n i s p r e d i c t a r u m A n n o domini
s u p r a d i c t o p r e s e n t i b u s b o n o r a b i l i b u s viris dominis Benedicto
preposito S t e p b a n o C a n t o r e . A l b e r t o T h e m e s i e n s i , N i c o l a o Oro-
diensi P e t r o v l t r a m o r o s i e n s i a l t e r o Nicolao T o r o n t a l i e n s i B e n e -
dicto Sebesiensi et ladislao Crassouiensi a r c h y d i a c o n i s Cete-
r i s q u e Canonicis f r a t r i b u s n o s t r i s in dei ecclesia r e g i i u g i t e r
f a m u l a n t i b u s sempiterno.
(Eredetije ép h á r t y á n a g r . Sztáray-család levéltárában. Materiia
98. szám. Vörös selymen f ü g g a pecsét töredéke.)
Ugyanezen oklevél Zsigmond király 1428. évi átiratában található
a budai k a m a r a i ltárban, NRA. 1549. csomag, 99. szám.

224.
1427. november 8-án.

N o s A n d r e a s et L a d i s l a u s B o t h u s de H a r a p k Comites-
et J u d i c e s nobilium C o m i t a t u s de C r a s s o d a m u s p r o m e m ó r i a
Q u o d nos a d peticionem E g r e g y viri E m e r i c i fily S t e p h a n i fily
p e t r i de R e m e t h e nobilem v i r u m L a u r e n c i u m de Z e c a s ad
infrascriptam Inquisicionem faciendam duximus destinandum
Quis exinde a d nos reuersus, nobis r e t u l i t in h u n c m o d u m Quo-
modo I p s e in dicto C o m i t a t u p r o c e d e n d o a b o m n i b u s quibus
decens et o p p o r t u n u m fuisset t a l e m sciuisset v e r i t a t e m , Quod
P a s c o et M a r o i a de Grerthianus d u a s porciones eiusdem E m e -
rici Tnfra percussissent et i n f r a p e r c u t i fecissent potencia
e o r u m m e d i a n t e I n p r e i u d i c i u m I p s i u s E m e r i c i valde m a g n u m
D á t u m in M e z e w s u m l i o sabbato proximo ante festum
b e a t i M a r t i n i confessoris a n n o domini Millesimo q u a d r i n g e n -
tesimo vigesimo septimo.

(Eredetije papiron a Kállay-család levéltárában. H á r o m pecsét


nyomával. Múzeumi folyószám 509. Saec. XV. R. II.)

225.
1427. n o v e m b e r 11-én.

Zsigmond király Garai János. néhai Miklós nádor fiá-


nak és nejének Hedvignek Twrd, Bosar, Monostor, és Strgia
temesmegyei: Zaad és Varadia aradmegyei falvakat adomá-
nyozza.
(Eredetije az országos levéltárban, NRA. 650. csomag. 16. szám.
Sok hibával és kihagyással közli F e j é r X. 6. k. 867—871.1. és u t á n a
B á r á n y Ágoston : Temes vármegye Emléke.)

226.
1428. f e b r u á r 14-én.

S i g i s m u n d u s dei g r a c i a R o m á n o r u m R e x s e m p e r A u g u s -
tus, ac H u n g a r i e B o h e m i e D a l m a c i e Croacie R a m e Seruie
Gallicie L o d o m e r i e Gomanie B u l g a r i e q u e R e x . Marcliio B r a n -
d e m b u r g e n s i s et L u c e m b u r g e n s i s heres. O m n i b u s cliiistifideli-
bus t a m p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s , p r e s e n c i u m n o t i c i a m h a b i -
t u r i s s a l u t e m in o m n i u m saluatore. N o s t r a B e g a l i s maiestas
c u n c t o r u m sibi o b s e q u e n c i u m a c t u s prospiciens, i l l o r u m voto
se liberalius p r e b e t i n c l i n a t a m , quos v i r t u s p r o b a t a constans
lidelitas et e x p e r t a piacibilis f a m i l i a r i t a s m e r i t o acceptos com-
m e n d a n t , p r o i n d e a d v n i u e r s o r u m n o t i c i a m h a r u m serie volu-
mus peruenire, Quod fidelis n o s t e r dilectus venerabilis et
M a g n i f i c u s vir A l b e r t u s de N a g m i h a l p r i o r A u r a n e m a i e s t a t i s
n o s t r e veniens in p r e s e n c i a m , in sua J o h a n n i s ladislai et
G e o r g y filiorum s u o r u m personis, E x h i b u i t et p r e s e n t a u i t nobis
q u a s d a m d u a s literas, v n a m n o s t r a m p a t e n t e m , m o d e r n o secreto
8igillo n o s t r o c o n s i g n a t a m , S u p e r n o u a n o s t r a donacione et
perhennali collacione, quarumdam possessionum videlicet
N a gli 1 a k et s u a r u m p e r t i n e n c i a r u m v t p u t a P a 1 a t h a, M e-
z e w, li e g e s, B e t h k e r t, li, T h a m a s h a z a, K e n e z, a c
p r e d i o r u m ad easdem s p e c t a n c i u m et p e r t i n e n c i u m , I t e m D e-
rekeghaz, Acha, et f y g e d v o c a t a r u m in C o m i t a t u C h a -
n a d i e n s i existencium, I t e m Z e n t h g e w r g li, A 1 c li y, K e-
r e p c h e, Juxta fluuium Borz a cum tributo in eadem
Zenthgewrgh exigi consueto et Castello I b i d e m habito,
n e c n o n p o d u e r s a, d u p o 1 c z, w a a d I t e m K u 1 e s, B a r o-
z y g e t h , N a g b e 1 z e k, K y z d e d, B e 1 z e g h , I t e m S y t h e
G e r e c z, I g r e c h y, ac a l i a r u m d u a r u m v i l l a r u m J u x t a flu-
uium I g o n h a b i t a r u m , I t e m W a s a r h e 1, J a a m , et B u-
s o 1 c z a p p e l l a t a r u m , a l i a r u m eciam q u a r u m l i b e t possessionum
a t q u e v i l l a r u m J u x t a fluuios C r a s s o w et Y y t e l n e k voca -
tos in C o m i t a t u de C r a s s o u s i t u a t a r u m , I t e m f e 1 s e w I g a z o
et A 1 s o I g a z o w n u n c u p a t a r u m c u m p e r t i n e n c y s e a r u m d e m
in C o m i t a t u T h e m e s i e n s i a d i a c e n c i u m c e t e r a r u m q u e vniuer-
s a r u m possessionum a c q u o r u m l i b e t J u r i u m p o s s e s s i o n a r i a r u m
vbiuis et i n q u i b u s c u n q u e C o m i t a t i b u s B e g n i nostri h a b i t a r u m
ac q u o u i s n o m i n i s vocabulo v o c i t a t a r u m , q u e c o n d a m J o h a n -
nis fily J a n k de N a g h l a a k h o m i n i s sine h e r e d u m solacio
sexus m a s c u l i n i a b l i a c luce defuncti p r e f u i s s e n t et p r o p t e r
h u i u s m o d i d e f e c t u m seminis eiusdem de J u r e et de consuetu-
dine B e g n i n o s t r i ad m a n u s n o s t r a s r e g i a s essent deuolute, E t
a l i a m honorabilis C a p i t u l i ecclesie C b a n a d i e n s i s priuilegia-
lein, a l p b a b e t o intercisam, S u p e r l e g i t t i m a S t a t u c i o n e posses-
s i o n u m N a g 1 a Jc et p e r t i n e n c i a r u m eiusdem p a 1 a t b a, M e-
zewlieges, Pethkerth, Tliamasbaza, K e n ez et
p r e d i o r u m videlicet d e r e k e g h a z , A c b a , et f y g e d voca-
t o r u m in C o m i t a t u C b a n a d i e n s i existencium, I t e m Zenth-
g e w r g h, A 1 c li y, K e r e p c l i e J u x t a f l u u i u m B o r z a, et
t r i b u t i in e a d e m Z e n t h g e w r g h exigi consueti et Castelli
I b i d e m babiti, n e c n o n p o d w e r s a , d u p o l c z , v a a t b, I t e m
Kules, Parozygetli, Nagbelzek, Kyzdeed, Bel-
z e g et a l i a r u m v i l l a r u m i u x t a fluuios C r a s s o et v y t h e 1 n y k
vocatos in C o m i t a t u de C r a s s o existencium. Item felsew
I g a z o e t A l s o I g a z o v o c a t a r u m et p e r t i n e n c i a r u m e a r u n -
d e m in C o m i t a t u T h e m e s i e n s i existencium C e t e r a r u m q u e pos-
sessionum et J u r i u m possessionariarum videlicet Jenew,
d e m e n g b j B o z y a s, E w ] u e t h, I t e m p r e d i o r u m v y f a 1 u-
t el e k e et Tompaeghaz in dicto Cbanadiensi, Item
G y ö p a, Cbazartetew, Kerestyenfalua, ples-
k o 1 cz, O b e e 1 z e e k , d e b e w 1 cz, G r a d o cb, B o k s y n c b ,
P e r u e n b e e 1 z e e k , P r e k o 1 cz, v g r i n o 1 cz, H a r k y n c b ,
B o z y a s, M y l o t y n o l c b, L e c b 3c a s, K w z a k, Z 1 a w-
k o 1 c z, Z o b o t y c b a , p a t r i k f a 1 w a, P a d a m e r f a l w a,
Stredolcz, Sterkolcz, Draguzlofalua, Priboy et
Kyspriboy, ac prediorum K a l a n t e l e k e , Drennye,
L y g o r o u a cz, B ó z n a , N e m p c b e, T w r b a r e w c b , M y r-
s i n e b, v t r o q u e S e s a a g li, et d o b r a n y c z n y k in Crasso-
uiensi, N i c b i l o m i n u s q u e I g a z o w, K w z e p I g a z ow, S t e r -
k o 1 cz, M y k o 1 e s, C r v u i n a 1) o g d a n et M e e z e s p a t a k a
in T h e m e s i e n s i C o m i t a t i b u s predictis existencium et h a b i t o -
r u m in nostris literis S t a t u t o r y s n o n n o m i n a t a r u m seu non
e o n s c r i p t o r u m , q u a s scilicet et q u e a n n o t a t i c o n d a m J o h a n n i s
J a n k y p r e f u i s s e comperissent, d e m p t i s d u n t a x a t predictis q u a -
tuor possessionibus videlicet S y t he, Gr a r a b et vtrisque
Igrychy, q u i b u s possessionibus t e m p o r e h u i u s m o d i S t a t u -
cionis, contradiccio f a c t a extitisset, p r o p r e f a t o A l b e r t o prioré,
necnon J o h a n n e , L a d i s l a o et Georgio, filys eiusdem, eorun-
d e m q u e J o h a n n i s , L a d i s l a i et G e o r g y h e r e d i b u s r i t e factis
confectas, T e n o r u m i n f r a s c r i p t o r u m , S u p p l i c a n s ex in de I d e m
OKLEVELEK KKASSÓ VÁKMEGYE TÖRTÍlNETÉlIEZ. 21
p r i o r m a i e s t a t i n o s t r e iiumiliter et deuote, vt easdem. b i n a s
liter,as r a t a s g r a t a s et a c c e p t a s h a b e n d o n o s t r i s q u e literis pri-
uilegialibus v e r b o t e n u s inseri et t r a n s s c r i b i faeiendo, p r o ipso
A l b e r t o prioré, a c J o b a n n e L a d i s l a o et G e o r g i o filys eiusdem,
e o r u n d e m q u e J o b a n n i s , L a d i s l a i et G e o r g y b e r e d i b u s vniuer-
sis, I n n o u a n d o p e r p e t u o v a l i t u r a s d i g n a r e m u r c o n f i r m a r e , q u a -
r u m vnius videlicet n o s t r e p a t e n t i s litere t e n o r t a l i s est.
(Lásd Zsigmond k i r á l y n a k F ö l d v á r o n 1427. m á j u s 19-én kelt levelét.)

A l t e r i u s vero v t p u t a p r e f a t i C a p i t u l i ecclesie C h a n a d i e n -
sis l i t e r e S t a t u t o r i e continencia u e r b a l i s d i n o s c i t u r esse talis.
(Lásd a csanádi k á p t a l a n igtató-levelét 1427. j ú l i u s 29-ikéröl.)

N o s i g i t u r b u m i l i m i s et deuotis p r e f a t i A l b e r t i p r i o r i s
suplicacionibus antefatis per eum suo et antenominatorum
filiorum s u o r u m n o m i n i b u s M a i e s t a t i n o s t r e subiectius oblatis,
regia b e n i g n i t a t e exauditis et c l e m e n t e r admissis pretactas
d u a s literas, n o s t r a m videlicet p a t e n t e m et a n t e f a t i C a p i t u l i
ecclesie C h a n a d i e n s i s p u i u i l e g i a l e m n o n a b r a s a s non cancella-
tas, n e q u e suspectas, Sed omni a m b i g u i t a t i s s c r u p u l o destitu-
tas y m m o m e r e et sincere veritatis i n t e g r i t a t e prepollentes,
presentibusque deverbo ad verbum sine diminucione et
a u g m e n t o aliquali i n s e r t a s quo ad omnes e a r u m continencias
clausulas et articulos acceptamus, a p p r o b a m u s et r a t i f i c a m u s ,
E a s nichilominus r e q u i r e n t i b u s eiusdem A l b e r t i prioris fideli-
t a t i b u s et fidelium s e r u i c i o r u m g r a t u i t i s m e r i t i s et sinceris
complacencys p e r e u m nobis et sacro n o s t r o d y a d e m a t i sub
d i u e r s i t a t e locorum et t e m p o r u m l a u d a b i l i t e r exhibitis et im-
pensis, S i m u l cum premissis N o u a n o s t r a donacione et p e r -
h e n n a l i collacione, a t q u e l e g i t t i m a S t a t u c i o n e prememorata-
r u m v n i u e r s a r u m possessionum p r e d i o r u m et J u r i u m posses-
s i o n a r i a r u m p r e f a t i J o b a n n i s J a n k y , a l y s eciam omnibus sin-
gulis et p r e a s s u m p t i s d u a b u s literis explicatis et contentis
inéra A u c t o r i t a t e r e g i a et p o t e s t a t i s p l e n i t u d i n e , ac e x c e r t a
sciencia n o s t r e m a i e s t a t i s , n e c n o n de consensu et b e n e p l a c i t a
v o l u n t a t e Serenissime principis d o m i n e B a r b a r e r e g i n e con-
t h o r a l i s n o s t r e carissime, P r e l a t o r u m eciam et B a r o n u m nostro-
r u m consilio p r e m a t u r o , a c vniformi decreto e o r u n d e m pro
J a m t a c t o A l b e r t o p r i o r é a c J o h a n n e L a d i s l a o et G e o r g i o filys
eiusdem, e o r u n d e m q u e filiorum s u o r u m h e r e d i b u s et posterita-
tihus vniuersis, I n n o u a n d o p e r p e t u o v a l i t u r a s c o n f i r m a m u s
presentis scripti nostri patroeinio m e d i a n t e Saluis J u r i b u s
alienis, I n cuius rei memóriám firmitatemque p e r p e t u a m pre-
sentes concessimus literas n o s t r a s priuilegiales pendentis auten-
tici duplicis Sigilli nostri <pio videlicet vt R e x H u n g a r i e vti-
mur, m u n i m i n e roboratas. D á t u m per m a n u s R e u e r e n d i in-
christo p a t r i s domini J o h a n n i s Episcopi Z a g r a b i e n s i s A u l e
nostre supremi Cancellary, fidelis nostri dilecti, A n n o domini
Millesimo q u a d r i n g e n t e s i m o vigesimo octauo. Sedecimo kalen-
das M a r c y , R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o H u n g a r i e etc. q u a d r a -
gesimo primo. R o m a n o r u m decirno octauo, et Bohemie octauo.
Venerabilibus in christo p a t r i b u s dominis Georgio Strigoniensi,
J o h a n n e Colocensi, D o y m o Spalatensi et A n d r e a R a g u s i e n s i
Archyepiscopis, J a d r e n s i sede vacante, p r e f a t o domino J o h a n n e
Z a g r a b i e n s i s , Dyonisio J a k c h W a r a d i e n s i s , Georgio lepes
Transsiluanensis, P e t r o de R o z g o n Agriensis, H e n r i c o Quin-
queecclesiensis, Boznensi sede vacante, J o h a n n e W e s p r i m i e n -
sis, Clemente J a u r i e n s i s , Nicolao Waciensis, ladislao C h a n a -
diensis, f r a t r e H y n k o n e Nitriensis, J a c o b o Syrimiensis, P e t r o
Corbauiensis, J o h a n n e Tyniniensis, et T h o m a Segniensis eccle-
s i a r u m Episcopis ecclesias dei feliciter gubernantibus, T r a g u -
riensi, Sibinicensi, Nonensi, Scardonensi, M a k a r e n s i et farensi
sedibus vacantibus, I t e n Magnificis viris Nicolao de G a r a pre-
dicti R e g n i nostri H u n g a r i e P a l a ti no L a d i s l a o de C h a a k
W a y u o d a nostro Transsiluano. Comite M a t h i u s de palowcz
J n d i c e Curie nostre H e r m a n o Cilié et Z a g o r i e Comite Socero
nostro carissimo, tocins Sclauonie, Nicolao "Wegle et M o d r u s s e
Comite D a l m a c i e et Croacie R e g n o r u m n o s t r o r u m predieto-
r u m , J o h a n n e de M a r o t h et P e t r o C h e h de lewa Machouiensi
B a n i s , honore B a n a t u s Zewriniensis vacante, P e t r o H e r r i c i de
Brezeuicze T a u a r n i c o n i m , L a d i s l a o filio condam J o h a n n i s
W a y u o d e de Tliamasy J a n i t o r u m , S t e p h a n o de B a t h o r dapi-
f e r o r u m , L a d i s l a o K o m p o l t h de N a n a , p i n c e r n a r u m , Nicolao
de P e r e n A g a z o n u m n o s t r o r u m magistris, et S t e p h a n o de
a n t e d i c t a Rozgon Comite Posoniensi, alysque q u a m p h i r i b u s
R e g n i nostri C o m i t a t u s tenentibus et honores.
(Kivül, az alsó balszólen : Lecta et correcta. Közepén : Corfh ma-
cio super vniuersis possessionibus N a g l a k et Z e n t h g y u r g et pertinencys
oarum.)
(Eredetije h á r t y á n a budai k a m a r a i ltárban, N R A 1549. csomag,
99. szám. A vörös-zöld selyemről csüngött pecsét leszakadt.)

227.
1428. m á r c z i u s 10-én.

C a p i t u l u m ecclesie Orodiensis, O m n i b u s cbristifidelibus,


p r e s e n t i b u s p a r i t e r et f u t u r i s p r e s e n c i u m noticiam habituris,
S a l u t e m i n s a l u t i s largitore, ad v n i u e r s o r u m noticiam harum
serie volumus p e r u e n i r e , Q u o d nos l i t e r a s Serenissimi princi-
pis, domini nostri domini S i g i s m u n d i dei g r a c i a Romanorum
R e g i s s e m p e r a u g u s t i a c H u n g a r i e B o b e m i e d a l m a c i e Croacie
etc. R e g i s I n t r o d u c t o r i a s et S t a t u t o r i a s nobis d i r e c t a s sumpnio
cum b o n o r e r e c e p i m u s in h e c v e r b a S i g i s m u n d u s dei gracia
R o m a n o r u m R e x s e m p e r A u g u s t u s a c H u n g a r i e B o b e m i e dal-
macie Croacie etc. R e x fidelibus nostris Capitulo ecclesie
Orodiensis S a l u t e m et g r á c i á m , d i c i t u r nobis inpersonis J a c o b i
fily p e t r i de M u r o n , a c N i c o l a i T h o m e et J o h a n n i s filiorum
ladizlai de eadem, q u o m o d o ipsi in d o m i n i u m directe m e d i e t a -
tis c u i u s d a m possessionis Z a k o 1 a r et tercie p a r t i s porcionis
possessionarie in possessione w r o l c z vocatis in C o m i t a t u de
C r a s s o existentis, h a b i t a r u m , I p s o s omnis J u r i s t i t u l o concer-
nentis, l e g i t t i m e vellent i n t r o i r e S u p e r quo fidelitati vestre
firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis
hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Johannes
de B a y t o n vei E m e r i c u s de H a t h y a s a u t J a c o b u s de
e a d e m sin D e m e t r i u s de T e r v e n seu J a c o b u s filius E r n e de
e a d e m siue N i c o l a u s B e n k e de B e n k e f a l w a alys absentibus
h o m o n o s t e r a d facies d i c t a r u m m e d i e t a t i s et tercie p a r t i s por-
cionis possessionarie, vicinis et c o m m e t a n e i s e a r u n d e m vniuer-
sis, I n i b i l e g i t t i m e conuocatis et p r e s e n t i b u s accedendo I n t r o -
d u c a t p r e f a t o s J a c o b u m ac N i c o l a u m , T h o m a m et J o h a n n e m in
d o m i n i u m e a r u n d e m , S t a t u a t q u e easdem, eisdem, J u r e ipsis in-
c u m b e n t i p e r p e t u o possidendas. Si n o n f u e r i t c o n t r a d i c t u m . Con-
t r a d i c t o r e s vero si qui f u e r i n t euocet eos c o n t r a prescriptos
J a c o b u m N i c o l a u m T h o m a m et J o h a n n e m n o s t r a m specialem
inpresenciam, ad t e r m i n i m i c o m p e t e n t e m R a c i o n e m contradic-
cionis e o r u m r e d d i t u r o s E t p o s t b e c i p s a r u m I n t r o d u c c i o n i s et
S t a t u c i o n i s seriem cum n o m i n i b u s c o n t r a d i c t o r u m et E u o c a -
t o r u m si qui f u e r i n t t e r m i n o q u e a s s i g n a t o , eidem n o s t r e spe-
ciali presencie fideliter rescribatis. D á t u m in T o r n o w a die
dominico proximo post f e s t u m b e a t e dorothee virginis et m a r -
tiris, A n n o domini Millesimo quadringentesimo vigesimo
o c t a u o R e g n o r u m n o s t r o r u m A n n o H u n g a r i e etc. X L I ° R o m a -
n o r u m decimo o c t a u o et B o b e m i e octauo, N o s i g i t u r m a n d a t i s
r e g i e excellencie liumiliter obedire cupientes vt t e n e m u r vna-
cum p r e f a t o D e m e t r i o de T e r y e n h o m i n e regio, n o s t r u m bomi-
n e m videlicet G a l l u m C h o r i dicto ecclesie n o s t r e presbiterum
a d p r e m i s s a s I n t r o d u c c i o n é m et S t a t u c i o n e m f a c i e n d a s n o s t r o
p r o testimonio m i s i m u s fidedignum y d e m exinde ad nos r e u e r s i
nobis vniformiter r e t u l e r u n t , quod I d e m b o m o R e g i u s ipso
nostro testimonio presente, I n f e s t o sancti M a t b i e apostoli pro-
xime p r e t e r i t o , a d facies d i c t a r u m m e d i e t a t i s et tercie p a r t i s
porcionis possessionarie, vicinis et c o m m e t a n e i s e a r u n d e m vni-
uersis I n i b i legittime conuocatis et p r e s e n t i b u s accedendo l u -
troduxisset p r é f a t o s J a c o b u m , ac N i c o l a u m T h o m a m et J oban-
n e m in d o m i n i u m earundem, statuissetque easdem, eisdem,
J u r e ipsis i n c u m b e n t i p e r p e t u o possidendas Nullo penitus
c o n t r a d i c t o r e a p p a r e n t e , t a m in faciebus e a r u n d e m q u a m n o s t r i
i n p r e s e n c i a legittimis diebus et b o r i s expectando, I n cuius rei
memóriám firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras
priuilegiales p e n d e n t i s Sigilli n o s t r i m u n i m i n e r o b o r a t a s duxi-
m u s concedendas, D á t u m p e r m a n u s M a g i s t r i J o b a n n i s lecto-
ris socy et Concanonici nostri, q u i n t o d e c i m o die diei I n t r o d u c -
cionis et S t a t u c i o n i s p r e n o t a t a r u m , a n n o domini supradicto,
p r e s e n t i b u s b o n o r a b i l i b u s viris d o m i n i s a u g u s t i n o T b o m a de
N o w a k B e n e d i c t o de K o w a z y et J o b a n n e de B a r a n y a Ceteris-
q u e Canonicis et f r a t r i b u s n o s t r i s indei ecclesia R e g i J u g i t e r
f a m u l a n t i b u s sempiterno.

(Eredetije h á r t y á n a gróf Erdődy-család monyorókeréki levél-


t á r á b a n , fasc. 72. No 3339. A kék-vörös zsinórról f ü g g ö t t pecsét el-
veszett.)