Você está na página 1de 40

Ediţia …..I…..

ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..


Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 1 din 40

Procedura operaţională:
Achiziţie de produse
- Cerere de Oferte -

COD: PO-CAA-01

Ediţia I
Revizia 0
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 2 din 40

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a


reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Nr. Elemente privind


Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
crt. responsabilii/operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Consilier 08.12.2013
compartiment
achizitii
1.2 Verificat Sef Serviciu 10.12.2013
investitii, achizitii
1.3 Avizat Președinte Comisie 13.12.2013
control managerial
1.4 Aprobat Director 15.12.2013

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale


Nr. Ediţia/Revizia în cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplică prevederile
crt. ediţiei revizuită reviziei ediţiei sau reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I X X 01.01.2014
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2
2.4
2.5

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Nr. Nume si
Scopul Exemplar Data
crt Compartiment Funcţia prenume Semnătura
difuzării nr. primirii
.
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1(suport Achiziții – Inginer 20.12.2013
informatic) investiții
3.2 Aplicare 1(suport Contabilitate Administrator 20.12.2013
informatic) financiar
3.3 Aplicare 1(suport Informatizare Informatician 20.12.2013
informatic)
3.4 Aplicare 1(suport Secretariat Secretară 20.12.2013
informatic)
3.5 Arhivare 1 Comisie Secretar 20.12.2013
control comisie
managerial
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 3 din 40

4.Scopul procedurii operaţionale


Scopuri generale:
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;

Scop specific
4.4 Stabilirea unui cadru unitar pentru organizarea şi desfăşurarea etapelor procesului de
achiziţionare de dotări prin procedura „Cerere de oferte”;
4.5 S tabilirea responsabilităţilor privind activităţile desfăşurate precum şi a modului de
întocmire, a circulaţiei şi arhivării documentelor întocmite în cadrul acestui proces, avându-
se în vedere asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice şi celorlalte principii ce stau
la baza achiziţiilor publice.

Premise:
În conformitate cu prevederile art. 124, lit. a), b) şi c) din OUG nr. 34/2006 modificată şi
completată, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica procedura de “cerere de oferte” în
cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică
sau egală cu echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;


b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro;
c) pentru contractul de lucrări: 4.845.000 euro.

Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de


licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de
participare şi în documentaţia de atribuire.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale


5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;
Prezenta procedură descrie activităţile ce trebuie desfăşurate pentru organizarea, iniţierea
şi derularea procedurii “Cerere de Oferte” de către CA.

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi


desfăşurate de entitatea publică;
- planificare achiziţiei de produse;
- stabilirea procedurii de achiziţie;
- derularea procedurii de achiziţie de produse.

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea
procedurată;
Activităţi de care depinde activitatea procedurată:
- toate activităţile din cadrul unității

Activităţi care depind de activitatea procedurată:


- toate activităţile din cadrul unității
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 4 din 40

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii
procedurate; Listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii

Compartimente furnizoare de date ale activităţii procedurate:


Serviciile, Birourile şi Compartimentele din cadrul unității

Compartimente beneficiare de rezultatele activităţii procedurate:


Serviciile, Birourile şi Compartimentele din cadrul unității

Compartimente implicate în procesul activităţii:


Serviciile, Birourile şi Compartimentele din cadrul unității

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate


Legislaţie primară:
 OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, consolidată în
baza Legii de aprobare nr. 337/2006, a Legii 128/2007, a OUG 94/2007, a OUG
143/2008, a OUG 228/2008, a OUG 19/2009, a OUG 72/2009 si a Legii nr. 278/2010
privind aprobarea OUG nr. 76/2010;
 OUG nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;
 OUG nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;
 OUG nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile
publice;
 OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, modificată şi completată prin
Legea 228/2007 şi prin OUG 129/2007;
 OUG nr. 52/2011 pentru modificarea OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii;
 OUG nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

Legislaţie secundară:
 HG nr. 925/2006 pntru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, consolidată în baza HG 1056/2006, a HG
1337/2006 şi a HG 834/2009;
 HG nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 5 din 40

publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a


contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 HG nr. 51/1996 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj
utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de
productie;
 Ordin nr. 122/2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui
ANRMAP nr. 107/2009;
 Ordinul nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiză a
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente
structurale;
 Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale
Procesului verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportul procedurii aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi
selecţie;
 Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 170/2012 privind interpretarea art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 Ordinul nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii
cu ofertă independentă;
 HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind
funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică
 Hotărârea nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;
 Hotărârea nr. 167/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin
HG nr. 1660/2006;
 O.M.F.P. nr. 1649/2011 privind modificarea şi completarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control
intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

 Pe lângă actele normative invocate mai sus, pot fi consultate informaţii suplimentare pe
site-ul: www.anrmap.ro
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 6 din 40

Alte documente, inclusiv reglementari interne:


- ROI / ROF
- fişele de post
- registrul riscurilor;
- manualul procedurilor;
- circuitul documentelor;

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor


Nr.
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi,
1. Operaţională a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
2. proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
operaţionale
Revizia în cadrul Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
3. unei ediţii după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
Instituţii publice Denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia
Prezidentială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale
4. administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice
autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent
de modul de finanţare a acestora;

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.O. Procedura operaţională
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Păstrare
7. D Director
8. CAA Compartiment Administrativ Achizitii
9. AC Autoritatea Contractantă
10. PVDO Proces Verbal de Deschidere a Ofertelor
11. GP Garanţia de Participare
12. GBE Garanţia de Bună Execuţie
13. IMM Intreprinderi Mici şi Mijlocii
14. PVE Proces Verbal de Evaluare
15. RIPA Raportul Intermediar al Procedurii de Atribuire
16. RPA Raportul Procedurii de Atribuire
17. SEAP Sistem Electronic de Achiziţie Publică
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 7 din 40

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor


18. ANRMAP
Publice
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
19. ANRCTI
Informaţiei
20. CNMSI Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională
21. CNSC Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
22. CFP Control Financiar Preventiv
CPV Vocabularul Comun privind Achiziţiile Publice (Common Procurement
23.
Vocabulary)
NUTS Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale (Nomenclature of Territorial
24.
Units for Statistics)
25. UCVAP Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice
26. PAAP Programul Anual al Achiziţiilor Publice

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1 Generalităţi
Procedura de achiziţie este organizată, initiată şi derulată numai în baza Programului
anual al achiziţiilor publice şi a unui document justificativ (Notă de Fundamentare privind
necesitatea şi oportunitatea achiziţiei) transmis către CAA de Compartimentele din cadrul
unității.
Procedura de achiziţie presupune parcurgerea mai multor etape pănă la finalizarea
acesteia, etape care sunt: organizarea, iniţierea, derularea şi finalizarea procedurii de achiziţie.
Organizarea procedurii de achiziţie reprezintă o etapă premergătoare procedurii de
achiziţie propriu-zise, în care CAA procedează la întocmirea documentelor necesare iniţierii
procedurii: întocmirea Programului anual de achiziţii, întocmirea Notei justificative privind
estimarea valorii şi alegerea procedurii, a Notei justificative privind alegerea criteriului de
atribuire şi a Notei justificative privind alegerea cerinţelor minime de calificare, precum şi orice
alte documente necesare iniţierii şi derulării procedurii de achiziţie. De asemenea, în această
etapă se elaborează documentaţia achiziţiei (documentaţie de atribuire sau documentaţie
descriptivă) fără de care nu poate fi iniţiată procedura.
Iniţierea procedurii de achiziţie prin „cerere de oferte” – presupune identificarea
obiectului achiziţiei cu alegerea codului CPV din Vocabularul Comun al Achiziţiilor Publice,
identificarea surselor de finanţare care asigură fondurile necesare în vederea iniţierii achiziţiei,
elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă achiziţiei (documente justificative, caiete de
sarcini, caracteristici tehnico-economice, caracteristici tehnice şi funcţionale – Tema de proiectare
privind achiziţia propusă) şi în mod obligatoriu postarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor
Publice (SEAP) a anunţului de participare împreună cu documentaţia de atribuire, în cazul
licitaţiilor deschise şi a cererilor de ofertă sau transmiterea invitaţiilor de participare către
operatorii economici, în cazul procedurii de negociere, în format electronic, cu completarea on-
line a formularelor solicitate de sistem, în vederea validării şi iniţierii procedurii.
Derularea procedurii de achiziţie – presupune parcurgerea tututor paşilor ce trebuiesc
urmaţi de la data depunerii ofertelor şi până la data finalizării procedurii de achiziţie, prin
încheierea contractului de achiziţie.
Finalizarea procedurii de achiziţie - presupune încheierea dosarului achiziţiei prin
încheierea contractului şi transmiterea acestuia către directia care administreaza fondurile, in
vederea derularii contractului de catre acesta directie.
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 8 din 40

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista si provenienta documentelor

Lista documentelor Provenienta documentelor

Referat de necesitate cu valoare estimativa Intocmit de catre Compartimentelele din cadrul


unității
Referatele de necesitate Intocmite de catre
Plan de achizitii Compartimentele din cadrul unității si
transmise catre CAA
Intocmite de Sefii de
Caiet de sarcini serviciu/birou/compartiment, initiatori ai
referatelor de necesitate
Elaborata de CAA in baza referatelor de
Documentatia de atribuire necesitate si a caietelor de sarcini, intocmite de
Compartimentele din cadrul unității
Nota privind estimarea valorii CAA
contractului de achiziţie
publică şi alegerea procedurii
Nota justificativă privind stabilirea criteriului CAA
de atribuire
Nota justificativă privind stabilirea criteriilor CAA
decalificare si selecţie referitoare la situaţia
economică şi financiară sau
la capacitatea tehnică şi/sau
profesională
Anuntul de participare/ Invitatia de Intocmit, redactat si publicat in SEAP de CAA
participare
Director
Decizie de numire a comisiei de evaluare
Ofertantii inscrisi la procedura
Oferte
Comisia de evaluare a ofertelor
PVDO
Comisia de evaluare a ofertelor
RIPA
Comisia de evaluare a ofertelor
RPA
CAA impreuna cu Directorul
Contractul de achizitie
Redactat si publicat in SEAP de CAA
Anuntul de atribuire
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 9 din 40

Responsabil lucrare/proiect/furnizare
Documentul constatator

8.2.2. Conținutul si rolul documentelor


 Referat de necesitate cu valoare estimativă - cuprinde de regulă, și fără a se limita la
acestea, următoarele informații:
- justificarea necesității achiziționării produselor, serviciilor sau lucrărilor;
- caracteristicile tehnice și de performanță ale produselor, serviciilor sau lucrărilor;
- estimarea costurilor de achiziție ale produselor, serviciilor sau lucrărilor
 Plan de achiziții (PAAP) - instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de
achiziție, elaborat și, după caz, actualizat, pe baza necesităților transmise de celelalte
compartimente ale instituției
 Caiet de sarcini – face parte integrantă din documenta’ia de atribuire și constituie
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și
care influențează elementele principale ale propunerii financiare. Reprezintă punctul de
pornire în elaborarea documentației de atribuire, întrucât acesta evidențiază obiectul
viitorului contract de achiziție publică, precum și cantitatea necesară de
prosuse/servicii/lucrări. Are la bază solicitările formulate în referatele de necesitate de
către compartimentele instituției. Conține în mod obligatoriu specificații tehnice,
informații cu privire la cantitățile necesare ce fac obiectul achiziției, termenele și locul de
furnizare/prestare/execuție.
 Documentația de atribuire – reprezintă un ansamblu de documente care conține informații
generale și specifice referitoare la desfășurarea unei proceduri al cărei scop este atribuirea
contractului de achiziție publică. Prin documentația de atribuire instituția stabilește
regulile privind participarea, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească operatorii
economici, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta, formalitățile care trebuie
urmate pentru depunerea acesteia, cât și termenii derulării contractului ce urmează a fi
atribuit.
 Nota privind estimarea valorii contractului de achiziţie publică – pentru identificarea
fondurilor necesare, face referire la fila de buget/aprobare obținere credit. Se atașează la
dosarul achiziției publice
 Nota justificativă privind alegerea procedurii - numai în cazul alegerii unei alte proceduri
decât cea de licitație deschisă sau licitație restransă. Se atașează la dosarul achiziției
publice
 Nota justificativă privind stabilirea criteriului de atribuire - se precizează dacă criteriul de
atribuire ales este „preţul cel mai scăzut” sau „ oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic”. Când criteriul de atribuire ales este „ oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere economic” se motivează modul în care a fost stabilită ponderea
factorilor de evaluare. Aceștia se stabilesc în funcție de natura, specificul contractului și
de avantajele pe care autoritatea contractantă dorește să le obțină prin atribuirea acestuia.
Se atașează la dosarul achiziției publice
 Nota justificativă privind stabilirea criteriilor de calificare și selecţie referitoare la situaţia
economică şi financiară sau la capacitatea tehnică şi/sau profesională – stabilește
cerințele minime impuse de autoritatea contractantă, care trebuie îndeplinite de către un
operator economic pentru a putea fi considerat calificat, cerințe ce au ca scop
demonstrarea potențialului tehnic, financiar și organizatoric al fiecărui operator economic
participant la procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 10 din 40

de a îndeplini corespunzător contractul de achiziție publică. Aceste cerințe sunt precizate


de autoritatea contractantă, atât în anunțul/invitația de particitare, cât și în fişa de date. Se
atașeaza la dosarul achizitției publice.
 Anunțul de participare / Invitația de participare - Autoritatea contractantă are obligaţia de
a transmite spre validare şi publicare un anunţ de participare / Invitația de participare
atunci când inițiază o procedură de achiziție publică. Se publică în SEAP. Conține o
descriere nediscriminatorie și suficientă pentru a permite operatorilor economici să
identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul;
 Referat de numire a comisiei de evaluare – conţine propuneri privind persoanele
responsabile pentru evaluarea ofertelor.
 Dispoziţia de numire a comisiei de evaluare – obligativitatea autorității contractante de a
desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, persoanele responsabile
pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.
Oferta – actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de
vedere juridic țntr-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde documentele de calificare,
propunerea financiară și propunerea tehnică și se elaborează în conformitate cu prevederile din
documentația de atribuire și trebuie să fie.
 PVDO - ședința de deschidere a ofertelor se finalizează printr-un proces-verbal semnat de
toţi membrii comisiei de evaluare și de reprezentanți ai operatorilor economici, prezenți
la sedință, in care se consemnează modul de desfășurare a ședinței respective, aspectele
formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte,
consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în
parte. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite un exemplar al procesului
verbal tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, în cel mult o
zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți la ședința
respectivă.
 RIPA - se elaborează înainte de licitaţia electronică şi cuprinde cel puţin următoarele
elemente: denumirea şi sediul autorităţii contractante, obiectul contractului de achiziţie
publică, denumirea / numele ofertanţilor participanţi la procedură, denumirea / numele
ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii, dacă este cazul,
motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a
considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute, denumirea / numele
ofertantului / ofertanţilor care au depus oferte admisibile şi care au posibilitatea de a
participa la faza finală de licitaţie electronică. Se înaintează conducătorului autorității
contractante spre aprobare și devine parte a dosarului achiziției publice.
 RPA - se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică şi cuprinde cel
puţin următoarele elemente: denumirea şi sediul autorităţii contractante, obiectul
contractului de achiziţie publică, denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură,
denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii,
dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost
respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute,
denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată
câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii, în cazul ofertantului /
ofertanţilor câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o
subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor, dacă este cazul,
justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. Raportul procedurii de atribuire
se înaintează conducatorului autoritătii contractante spre aprobare si devine parte a
dosarului achizitiei publice
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 11 din 40

 Anunțul de atribuire - Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare


un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce a finalizat procedura de atribuire, ce
conține date despre operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul.
 Contractul de achiziție – stabileste clauzele contractuale:
- Obligatorii – acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziție publică
trebuie să le conțină și se referă la obiectul principal al contractului, la prețul contractului
și modalitățile de plată, la durata contractului, la sancțiunile aplicate pentru neexecutarea
culpabilă a obligațiilor, la documentele contractului și la obligațiile principale ale părților;
- Specifice - acele prevederi contractuale specifice fiecărui contarct de achiziție publică,
care se stabilesc de regulă, prin acordul părților în funcție de necesitățile obiective ale
autorității contractante și de conținutul ofertei declarate câștigătoare. Pot face referire la:
subcontractori, la garanția de bună execuție, la garanția de calitate, la ajustarea prețului,
la termene de executare a obligațiilor părților, la recepție, inspecții, teste, la ambalare,
marcare, transport, la asigurări, la alte condiții de executare a contractului, la condiții
privind protecția mediului ș.a.
- Documentul constatator – conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor
contractuale și la eventualele prejudicii apărute pe parcursul derulării contractului. Este
întocmit în 3 exemplare de către responsabilul care urmăreste derularea contractului
astfel : 1 la dosarul achiziției, 1 la contractant și 1 la ANRMAP – transmis în termen de
14 zile de la întocmirea acestuia de către CA.

8.2.3.Circuitul documentelor
Explicat la pct. 8.4

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
-internet
8.3.1. Resurse umane
-conform statelor de funcții aprobate

8.3.2. Resurse financiare


-conform bugetului anual aprobat

8.4 Modul de lucru

8.4.1.Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității


8.4.2.Derularea operațiunilor și acțiunilor activității
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activității
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 12 din 40
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 13 din 40

Nr. Elaboreaz Aproba Arhiveaz


crt.
Activitatea Actiunea desfasurata Termen a
Verifica
a
1. Estimarea valorii Se identifică toate costurile aferente pentru La data Compartime Director CAA
contractului de achiziţie obtinerea produselor, lucrărilor sau demarării nt
publică serviciilor necesare: se însumează toate procedurii specialitate
costurile platibile pentru îndeplinirea
contractului; se iau în considerare toate
majorarile preţului contractului(dupa caz);
valoarea premiilor(dupa caz)
2. Alegerea procedurii CAA, Director CAA
La data
care urmează să fie Director
demarării
aplicată şi întocmirea
procedurii
calendarului procedurii
3. Se verifică de catre compartimentul Director CAA
Verificarea existenţei financiar- contabil încadrarea achiziţei ce La data
surselor de finanţare din urmează a fi efectuată în bugetul aprobat demarării CAA
Fila de buget şi repartizat unităţii procedurii

4. Se anexează baze de calcul Director CAA


Elaborarea Notei de
justificative, prin care se evidenţiază La data
estimare a valorii
valoarea contractului exprimata în lei demarării CAA
contractului de achiziţie
fără TVA, în euro şi încadrarea în procedurii
publică.
pragurile specifice legislaţiei in vigoare
5.
Elaborarea documentaţiei de atribuire
6. Elaborarea caietului Acesta va cuprinde toate specificaţiile La Compart. Director CAA
de sarcini. tehnice, care sunt acele cerinţe, prescripţii data de
şi caracteristici tehnice cu ajutorul demarării specialitate
cărora sunt descrise produsele, serviciile procedurii
sau lucrările în funcţie de specificul şi
necesarul fiecărui compartiment de
activitate. Este interzis a se defini in
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 14 din 40

caietul de sarcini specificaţii tehnice care


indică o anumită origine, sursă, producţie,
un procedeu special, o marcă de fabrică
sau de comerţ, un brevet de invenţie, o
licenţa de fabricaţie, care au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau anumitor produse
Sarcina elaborării caietului de sarcini
revine persoanei desemnate , în
colaborare cu specialiştii din fiecare sector
de activitate. Acesta se aprobă de către
primar
7. Elaborarea Se ataşează un model de contract, care La CAA, Director CAA
clauzelor contractuale. cuprinde principalele clauze contractuale.. data Director
demarării (dupa caz)
procedurii
8. Stabilirea criteriilor de Functie de specificul contractului se La data CAA Director CAA
calificare si selecţie stabilesc criterii in conf. cu legislatia in demarării Comparti
referitoare la situaţia vigoare procedurii ment
economică şi financiară specialitate
sau la capacitatea
tehnică şi/sau
profesională.
9. Completarea fişei de Completarea Fişei de date a achiziţiei la data CAA Director CAA
date a achiziţiei; se face demarării
Electronic pe SEAP conform proced.
prevederilor legale în vigoare
10. Stabilirea formularelor şi Documentaţia de atribuire trebuie să la data CAA Director CAA
modelelor care se vor conţină demarării
ataşa documentaţiei de următoarele formulare: Formularul de proced.
atribuire. ofertă, Formularul de contract, Formularul
de scrisoare de garanţie, daca se solicită,
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 15 din 40

declaratii, certificate, informatii,


angajamente, model acord asociere,
subontractare etc
11. Constituirea garanţiei Este obligatorie solicitarea garanţiei de Pana la CAA Director CAA
de participare, daca este participare data
cazul . in procedurile de atribuire a contractelor deschiderii
în scopul protezării autorităţii contractante ofertelor
faţă de riscul unui comportament
necorespunzător al ofertantului pe întreaga
perioadă derulată până la ăncheierea
contractului/ acordului cadru.. Aceasta se
constituie în cuantumul forma solicitată de
autoritatea contractantă prin documentaţia
de atribuire. Garanţia de participare se
stabileşte in suma fixă şi într-un cuantum
de maxim 2 % din valoarea estimata fără
TVA a contractului de achiziţie publică.
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru
participare va fi cel puţin egală cu per. de
valabilitate a ofertei.
12. Transmiterea spre publicare a invitatiei
de participare
13. Redactarea Invitatia de participare cuprinde La CAA - CAA
Documentaţiei de cel puţin data
atribuire si transmiterea următoarele informaţii: demararii
sa alături de a notele a) data limită stabilită pentru primirea proced.
justificative. ofertelor;
în vederea validării b) adresa la care se transmit ofertele;
acestora de către c) limba sau limbile în care trebuie
ANRMAP elaborată oferta;
d) dacă se solicită îndeplinirea unor
criterii minime de calificare, menţionarea
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 16 din 40

acestora;
e) o scurtă descriere a obiectului
contractului de achiziţie publică ce
urmează să fie atribuit;
f) modul de obţinere a documentaţiei de
atribuire –electronic din SEAP.

14. Validarea Se realizează de către ANRMAP Max 14 zile CAA


Documentaţiei de de la
atribuire transmiterea
acesteia
15. Transmiterea invitaţiei Se realizează numai prin mijloace Min 14 zile CAA Director CAA
de electronice, inainte
participare către folosind aplicaţia dedicată, disponibilă de data dep.
operatorul la adresa de Internet www.e-licitaţie.ro ofertei
SEAP si fixarea datei de
depunere şi de
deschidere a ofertelor
16. Validarea invitaţiei de Se realizează de către ANRMAP Max 2 zile CAA
participare de la
transmiterea
acesteia
17.
Numirea comisiei de evaluare
18. Întocmire referat cu propunerile de numire a comisiei de Până la data CAA
propunerile de numire a evaluare conţin minim 5 membri titulari deschiderii
Comisiei de evaluare şi 2 membru de rezervă. ofertelor
19. Emiterea deciziei de Comisia de evaluare va fi formată din Până la data data Director
numire a minim 5 membrii titulari şi 2 membru de deschiderii
Comisiei de evaluare rezervă. Membrii comisiei de evaluare ofertelor
sunt nominalizaţi
20. Modul de lucru al Preşedintele comisiei de evaluare a Pana la data Presed. Director CAA
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 17 din 40

comisiei de evaluare. ofertelor stabileşte modul de lucru, de deschiderii comisie


comun acord cu membrii acesteia ofertelor sau de
în timpul evaluare
desfăşurării
etapei de
evaluare a
ofertelor
21. Întocmirea Notei Autoritatea contractantă poate Pana la data CAA Director CAA
justificative privind solicita opinia experţilor externi, în deschiderii
cooptarea de experţi cazul în care instituţia nu deţine ofertelor sau
externi, dacă este cazul. personal calificat pentru în timpul
verificarea respectării cerinţelor tehnice desfăşurării
specificate în caietul de sarcini. etapei de
evaluare a
ofertelor
22. Punerea la dispoziţia operatorilor
economici a documentaţiei de atribuire
1. Autoritatea contractantă prin publicare pe SEAP La publicarea CAA
are obligaţia de a pune invitaţiei de
la dispoziţia operatorului participare
economic documentaţia
de atribuire prin
publicare pe SEAP
23. Perioada de aşteptare

24. Înreg. adreselor privind Înregistrarea acestora se face la În Registratur CAA - CAA
div. solicitările de registratura instituţiei şi vor fi parte anexă momentul a
clarificări, de la oper. la dosarul achiziţiei. primirii
ec.; solicitării
25. Transmiterea adreselor Autoritatea contractantă are obligaţia de În cel mult 3 CAA Director CAA
privind răspunsurile la a răspunde în mod clar, complet şi fără zile lucr. de la
solicitările de clarificări, ambiguităţi. Răspunsul la clarificări se primirea unei
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 18 din 40

către toţi operatorii transmite cu cel puţin 6 zile înainte de solicitări de


economici care au data limită de depunere a ofertelor, prin clarificări, nu
obţinut documentaţia de publicare pe SEAP, (clarificările sau mai tarziu de
atribuire modificările acesteia se fac cunoscute 6 zile inainte
prin crearea unui nou fişier electronic la de data limita
care se va asigura accesul direct şi stabilita
nerestricţionat) pentru
-Se răspunde şi la solicitările de depunerea
clarificări care nu au fost transmise în ofertelor.
timp util, astfel incat ofertele sa se poate
depune in timp util
26. Orice comunicare, Orice document scris trebuie în mom. Secretariat CAA Director CAA
solicitare, informare, înregistrat în transmiterii
notificare şi altele momentul transmiterii şi în momentul şi în
asemenea trebuie să se primirii. Documentele scrise pot fi momentul
transmită în scris. transmise prin oricare din următoarele primirii.
modalitati : prin poştă, prin fax, prin
mijloace electronice, prin orice combinaţie
a celor precizate.
27. Primirea ofertelor Ofertele se depun la sediul instituţiei. In momentul Registratur CAA Director CAA
Acestea sunt înreg. la registratura sosirii a
consemnându-se ora şi data depunerii. . ofertelor
28. Desfăşurarea şedinţei de deschidere

29. Completarea de către Se completeaza de catre fiecare membru Inainte de Membrii Presedint CAA
fiecare membru a din comisia evaluare a ofertelor, inclusiv sedinta de comisiei de ele
declaratiilor privind de catre reprezentantii externi cooptati- deschidere a evaluare Comisiei
confidenţialitatea şi după caz oferetlor de
evitarea conflictul de evaluare
interese, precum şi a
delaratiei de
disponibilitate pe
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 19 din 40

perioada derularii
procedurii -
30. În cazul apariţiei Primarul care a numit comisia ia decizia In momentul Director Director CAA
conflictului se ia decizia de modificare a componentei si dispune aparitiei
de modificare a numirea noii comisii conflictului
componentei comisiei de interese
31. Ofertele se deschid la Ofertele se deschid de către comisia de Şedinţa de Membrii Presedint CAA
data, ora şi locul evaluare deschidere a comisiei ele
indicate în invitaţia ofertelor de
evaluare Comisiei
de participare şi în
de
documentaţia de
evaluare
atribuire
32. Orice ofertant are dreptul Prezenţa reprezentanţilor Şedinţa de Membrii Presedint CAA
de a fi prezent la imputerniciti ai ofrtanţolor se deschidere a comisiei ele
şedinţa de consemnează in procesul verbal de ofertelor de
deschidere a ofertelor. evaluare Comisiei
deschidere a ofertelor. de
evaluare
33. În cadrul şedinţei Se verifică dacă acestea sunt Şedinţa de Membrii Presedint CAA
de deschidere a conform specificaţilor prevăzute în deschidere a comisiei ele
ofertelor, comisia de documentaţia de atribuire ofertelor de
evaluare Comisiei
evaluare verifică Se inventariaza documentele prev. in doc. de
cuantumul garanţiei de de atribuire
participare, perioada de evaluare
valabilitate a a cesteia
precum şi
modul de respectare a
regulilor formale de
depunere
şi prezentare a ofertelor
şi a documentelor care
le însoţesc.
34. Plicurile vor fi deschise Acesta are obligaţia de a anunţa Şedinţa de Membrii Presedint CAA
de către preşedintele următoarele informaţii: denumirea deschidere a comisiei ele
ofertelor de
comisiei de evaluare (numele) ofertanţilor; modificările şi evaluare Comisiei
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 20 din 40

retragerile de oferte; nr.de inregisrare, de


data şi ora depunerii ofertelor, existenţa evaluare
garanţiilor de participare; elementele
principale ale propunerilor financiare,
inclusiv preţul; cursul de referinţă care
va sta la baza comparării preţurilor
la evaluarea ofertelor prezentate într-o
altă monedă; propuneri de oferte
alternative (dacă este cazul); orice alte
detalii şi precizări pe care comisia de
evaluare le consideră necesare
35. Nici o ofertă nu Excepţia de la această regulă o fac Şedinţa de Membrii Presedint CAA
poate fi respinsă în ofertele întârziate şi cele care nu fac deschidere a comisiei ele
cadrul şedinţei de dovada constituirii garanţiei de ofertelor de
deschidere evaluare Comisiei
participare
de
evaluare
36. Comisia de evaluare Procesul verbal de deschidere a ofertelor Şedinţa de Membrii Presedint CAA
va întocmi un proces - trebuie să includă informaţiile anunţate de deschidere a comisiei ele
verbal de deschidere către preşedintele comisiei. ofertelor de
evaluare Comisiei
de
evaluare
37. Semnarea procesului Procesul verbal privind şedinţa de Şedinţa de Membrii Presedint CAA
verbal de deschidere a deschidere a ofertelor va fi semnat de deschidere a comisiei ele
ofertelor către membrii comisiei şi de către ofertelor de
reprezentanţii ofertanţilor care sunt evaluare Comisiei
prezenţi la deschiderea ofertelor de
evaluare
38. Autoritatea contractantă Procesul verbal de deschidere a Imediat Membrii Presedint CAA
are obligaţia de a ofertelor se transmite fiecărui participant după comisiei ele
transmite procesul verbal la procedură, fie că a fost prezent la încheierea de
de deschidere şi deschidere sau nu, în copie xerox, prin şedinţei evaluare Comisiei
celorlalţi ofertanţi orice mijloc de comunicare( poştă , fax., e- de deschidere de
participanţi la procedură, mail) a ofertelor, evaluare
dar ai căror reprezentanţi max. 24 ore
nu au fost prezenţi la
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 21 din 40

deschidere.

39. Examinarea şi evaluarea ofertelor

40. Examinare şi evaluarea Comisia de evaluare are obligaţia de a Cat mai Membrii Presedint CAA
ofertelor desfăşura activităţile de examinare şi curand comisiei ele
evaluare numai la sediul autorităţii posibil de evaluare Comisiei
contractante de
evaluare
41. Verificarea ofertelor Verificarea de către comisia de Cat mai Membrii Presedint CAA
evaluare a condiţiilor de : eligibilitate, curand comisiei ele
posibil de evaluare Comisiei
calificare, corespondenţa tehnică şi de
financiară dintre documentaţia de evaluare
atribuire şi ofertele depuse+solicit de
clarificare si completari
42. Termenul de completare a Se acordă un termen rezonabil de timp, de 72 ore de Membrii Presedint CAA
regulă în limita a 72 de ore de la la solicitare comisiei ele
documentelor lipsă de Comisiei
către participanţii la momentul solicitării de către comisia de de evaluare
evaluare pentru completarea de
procedură. evaluare
documentelor lipsă.

43. Se resping ofertă inacceptabilă In timpul Membrii Presedint CAA


evaluarii comisiei ele
ofertele inadmisibile, ofertă respinsă de către comisia de Comisiei
ofertelor de evaluare
respectiv cele care sunt:: evaluare, aflându-se în anumite de
inacceptabile si/sau situații*, expres prevăzute evaluare
neconform *a) au fost depuse după data şi ora
limita de depunere sau la o alta adresa
decât cele stabilite în anunţul de
participare;
b) nu sunt însoţite de garanţia de
participare astfel cum a fost solicitată
în documentaţia de atribuire.
c) a fost depusa de un ofertant care
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 22 din 40

nu îndeplineşte cerinţele minime de


calificare;
d) a fost depusa de un ofertant care,
în ultimii 2 ani, din motive imputabile
acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a
îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, fapt care a produs sau
este de natura sa producă grave
prejudicii beneficiarilor acestuia.
e) constituie o alternativa la
prevederile caietului de sarcini,
alternativa care nu poate fi luată în
considerare din următoarele motive:
- în anunţul de participare nu este
precizată în mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative;
- respectiva oferta alternativa nu
respecta cerinţele minime prevăzute în
caietul de sarcini;
f) nu asigura respectarea
reglementărilor obligatorii referitoare
la condiţiile specifice de munca şi de
protecţie a muncii
g) preţul inclus în propunerea
financiară depăşeşte valoarea
fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publica respectiv;
h) oferta prezintă un preţ neobisnuit
de scăzut în raport cu ceea ce urmează
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 23 din 40

a fi furnizat, executat sau prestat.

ofertă neconformă
ofertă respinsă de către comisia de
evaluare, aflându-se în anumite
situații*, expres prevăzute
*a) nu satisface cerinţele caietului de
sarcini;
b) conţine propuneri referitoare la
clauzele contractuale care sunt în mod
evident dezavantajoase pentru
autoritatea contractantă;
c) conţine în cadrul propunerii
financiare preţuri care nu sunt
rezultatul liberei concurente şi care nu
pot fi justificate.
d) în cazul în care ofertantul nu
transmite în perioada precizată de
comisia de evaluare
clarificările/răspunsurile solicitate sau
în cazul în care explicaţiile prezentate
de ofertant nu sunt concludente, oferta
sa va fi considerată neconforma.
(2) În cazul în care ofertantul
modifica prin răspunsurile pe care le
prezintă conţinutul propunerii tehnice,
oferta sa va fi considerată neconforma.
(3) În cazul în care ofertantul
modifica prin răspunsurile pe care le
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 24 din 40

prezintă conţinutul propunerii


financiare, oferta sa va fi considerată
neconforma, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 80 alin. (2).
(1) Comisia de evaluare are dreptul
de a corecta erorile aritmetice numai
cu acceptul ofertantului. În cazul în
care ofertantul nu accepta corecţia
acestor erori, atunci oferta sa va fi
considerată neconforma.
44. Oferte admisibile Prin oferta admisibilă se înţelege oferta In timpul Membrii Presedint CA
corespunzătoare din punct de vedere al evaluarii comisiei ele
de evaluare Comisiei
documentaţiei de atribuire. Oferta ofertelor de
câştigătoare se va desemna din ofertele evaluare
admisibile.
În cazul în care s-a prevăzut ca fază finală
licitaţia electronică doar ofertele
admisibile sunt cele care pot participa la
aceasta
45. Stabilirea ofertei Comisia de evaluare are obligaţia de a După Membrii CA
câştigătoare stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele expirarea comisiei
admisibile, pe baza aplicării criteriului termenului de evaluare
stabilit i n i ţ i a l pentru atribuirea limita
contractului de achiziţie publică.
46. Calcularea punctajului Dacă criteriul utilizat a fost "oferta cea Cat mai Membrii Presedint CA
pentru stabilirea ofertei mai avantajoasă din punct de vedere curand comisiei ele
economic", atunci evaluarea ofertelor se posibil de evaluare Comisiei
câştigătoare în cazul în de
realizează prin acordarea, pentru fiecare
care se aplică criteriul de ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca evaluare
atribuire „oferta cea mai urmare a aplicării algoritmului de calcul
avantajoasă din punct de stabilit în documentaţia de atribuire.
vedere economic” Clasamentul se întocmeşte în
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 25 din 40

ordinea descrescătoare a punctajului


acordat. Punctajul obţinut de fiecare
ofertă reprezintă media aritmetică a
punctajelor acordate de fiecare membru al
comisiei de evaluare în parte
47. stabilirea ofertei Dacă criteriul utilizat a fost "preţul cel Cat mai Membrii Presedint CAA
câştigătoare în cazul în mai scăzut", atunci evaluarea ofertelor se curand comisiei ele
realizează prin compararea preţurilor, fără posibil de evaluare Comisiei
care se aplică criteriul de de
TVA, a fiecărei oferte în parte şi prin
atribuire „preţul cel mai întocmirea, în ordine descrescătoare a evaluare
scăzut” preţurilor respective, a clasamentului pe
baza căruia se stabileşte oferta
câştigătoare.
48. Elaborarea raportului În cazul în care s-a prevăzut ca fază finală Cat mai Membrii Presedint CAA
intermediar al procedurii licitaţia electronică curand comisiei ele
posibil de evaluare Comisiei
de
evaluare
49. Elaborarea raportului comisia de evaluare a ofertelor Cat mai Membrii Presedint CAA
final al procedurii elaborează raportul final al procedurii curand comisiei ele
care conţine stabilirea ofertei căştigătoare posibil de evaluare Comisiei
de
evaluare
50. Cuprinsul raportului Raportul procedurii se aproba de către Cat mai Membrii Presedinte Presedint CAA
final al procedurii. primar şi trebuie să cuprindă:denumirea şi curand comisiei le ele
sediul autorităţii contractante; obiectul posibil de evaluare Comisiei Comisiei
contractului de achiziţie publică ; de de
denumirea/ numele ofertanţilor evaluare evaluare
participanţi la procedură; denumirea/
numele ofertanţilor respinşi şi motivele
care au stat la baza acestei decizii; dacă
este cazul, motivele concrete pentru care
una sau mai multe dintre oferte au fost
respinse, clarificările solicitate de la
ofertanţi de către comisia de evaluare) ;
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 26 din 40

denumirea/ numele ofertantului/


ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost
declarată câştigătoare şi motivele care
au stat la baza acestei decizii; în cazul
ofertantului/ofertanţilor câştigători, partea
din contract pe care acesta/aceştia au
declarat că o subcontractează împreuna
cu denumirea/numele subcontractanţilor;
dacă este cazul, justificarea hotârârii de
anulare a procedurii de atribuire.
51. Anularea procedurii, Procedura de atribuire a contractului se Cat mai Membrii Presedint CAA
dacă anulează atunci când:au fost depuse curand comisiei ele
posibil de evaluare Comisiei
este cazul. numai oferte inacceptabile, neconforme de
sau necorespunzătoare ; au fost depuse evaluare
oferte care, deşi pot fi luate în
considerare, nu pot fi comparate
datorită modului neuniform de abordare
a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;
abateri grave de la prevederile
legislative afectează procedura de
atribuire sau este imposibilă încheierea
contractului.
52. Transmiterea comunicării privind
rezultatul procedurii de atribuire
53. Informarea Cat CA Presedinte Director CAA
ofertanţiilor despre mai curand le
deciziile referitoare la posibi Comisiei
atribuirea contractului de de
achiziţie publică evaluare
54. Comunicarea Comunicarea se realizează în scris Maxim 3 CA Presedinte Director CAA
rezultatului procedurii în max 3 zile lucrătoare de la emiterea zile de la le
deciziilor respective emiterea Comisiei
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 27 din 40

deciziei de
evaluare
55. Modalitatea de Comunicarea se transmite şi prin fax Maxim CA Presedinte Director CAA
comunicare a rezultatului sau prin mijloace electronice. Dacă 3 zile de le
aceasta nu se realizează şi prin fax la emiterea Comisiei
sau mijloace electronice la termenul rap. final de
prevăzut se majorează cu 5 zile . evaluare
56. Acceptarea Ofertantul/ofertanţii Maxim CA Presedinte Director CAA
ofertelor câştigătoare câştigator/câştigători se informeaza 3 zile de le
cu privire la acceptarea la emiterea Comisiei
ofertei/ofertelor prezentate rap. final de
evaluare
57. Informarea Ofertantul/ofertanţii Maxim 3 CA Presedinte Director CAA
ofertanţilor cu privire la câştigator/câştigători se informeaza zile de la le
acceptarea cu privire la acceptarea emiterea Comisiei
ofertelor câştigătoare ofertei/ofertelor prezentate deciziei de
,necâştigătoare sau Ofertanţii care au fost respinşi sau a căror evaluare
respinse în urma hotărârii ofertă nu a fost declarată câştigătoare
comisiei şi motivarea sunt informati asupra motivelor care au
acesteia. stat la baza deciziei respective, după
cum urmează: fiecărui ofertant respins i
se prezintă motivele concrete care au stat
la baza deciziei de respingere a ofertei
sale; fiecărui ofertant care a prezentat o
ofertă acceptabilă, conformă si
corespunzătoare, dar care nu a fost
declarată castigătoare, caracteristicile
şi avantajele relative ale
ofertei/ofertelor câstigătoare în raport cu
oferta sa, numele ofertantului căruia
urmează să i se atribuie contractul de
achiziţie publică
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 28 din 40

58. Invitaţia ofertanţilor Comunicarea către ofertantul/ofertanţii Maxim CA Presedinte Director CAA
declaraţi câştigători pentru declaraţi caştigători trebuie să conţină 3 zile de le
semnarea contractului. şi invitaţia pentru semnarea contractului. la emiterea Comisiei
rap. final de
evaluare
59. Perioada de aşteptare

60. Necesitatea Contractul de achiziţie publică se 5 zile CA Director CAA


respectării semnează după
perioadei de aşteptare o perioadă de aşteptare. Perioada de
aşteptare poate fi utilizată de
persoanele care se simt lezate de un
act al autorităţii contractante în legatură
cu procedura de achiziţie publică,
pentru a-l contesta.
61. Termenul de aşteptare Perioada de asteptare până la 6 zile
până semnarea
la semnarea contractului contractului este de 6 zile de la
notificarea rezultatului,
62. Primirea contestaţiilor, Contestaţiile primite referitoare la 5 zile de la Registratu CAA
dacă documentaţia de atribuire sau la comunicare ra
este cazul, cu număr de rezultatul procedurii şi răspunsul la
înregistrare şi rezoluţia solicitările primite, se înregistrează la
motivată a registratura autorităţii contractante şi fac
autorităţii parte din dosarul achiziţiei.
contractante la
contestaţia depusă.
63. Obiectul contestaţiei Obiectul contestaţiei constă în
pretenţia concretă dedusă judecăţii şi
poate fi, după caz: anularea actului;
obligarea autorităţii contractante de a
emite un act;
obligarea autorităţii contractante de a
lua orice alte măsuri necesare pentru
remedierea actelor ce afectează
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 29 din 40

procedura de atribuire.
64. Competenţa în Competenţa de soluţionare contestaţii In CNSC sau CAA
soluţionarea este dată termenul Instanţa
contestaţiilor de opţiunea părţii vătămate: fie, fixat de
Consiliului; fie, instanţei de judecată judecată.
.Participanţii la procedura de atribuire
trebuie sa fie instiintati de autoritatea
contractanta prin publicare pe SEAP
65. Înştiinţarea privind Autoritatea contractanta are În termen de
depunerea contestaţiei obligatia sa ii instiinteze despre 1 zi (o zi)
aceasta si pe ceilalti participanti la
procedura de atribuire –prin publicare
pe SEAP în format electronic
66. Transmiterea către În termen de cel mult 3 zile lucrătoare Maxim 3 CA Director CAA
Consiliu a punctului de de la expirarea termenului de 6 zile de zile de la
vedere al autorităţii la comunicarea rezltatului procedurii, comunicarea
contractante autoritatea contractantă are obligaţia (la rezltatului
solicitarea CNSC) transmiterii la procedurii
Consiliu a punctului său de vedere
asupra acesteia, însoţit de orice
documente considerate edificatoare,
precum şi, sub sancţiunea amenzii
prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie
a dosarului achiziţiei publice. Lipsa
punctului de vedere al autorităţii
contractante nu împiedică soluţionarea
contestaţiei, în măsura în care s-a făcut
dovada comunicării acesteia.
67. Termenele de Contestaţia poate fi depusă în 5 zile Contestatar CAA
depunere a toate fazele procedurii de atribuire şi
contestaţiilor şi împotriva oricărui act al autorităţii
contractante in 5 zile de la luarea la
momentul depunerii cunostinta de contestator a unui act al
acestora autoritatii contractante( data
comuniicării rezultatului procedurii)
Prin excepţie, contestaţia care se referă
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 30 din 40

la solicitarea modificarii prevederilor


documentaţiei de atribuire poate fi
depusă in termenul de 10 zile de la
publicarea pe SEAP a anuntului.
68. Răspuns la eventualele in 5 zile de la solicitarea CNSC 5 zile CNSC CAA
solicitări de clarificări
venite din partea
CNSC în vederea
soluţionării
contestaţiei
69. Solutionarea contestaţiei Solutionarea se face de catre CNSC 20 zile/30 CNSC CAA
in termen de 20 zile(exc. 30)) d e l a zile
primirea documentatiei de
c a t r e C N S C si se comunica , in scris
partilor de la luarea deciziei.
70. Pronunţarea deciziei Pronunţarea deciziei in max 5 zile de la max 5 zile de CNSC CAA
soluţionare. Decizia se publică pe la soluţionare
pagina de Internet a CNSC şi are titlu
executoriu
71. Atacarea cu pângere a Atacarea cu pângere a deciziei CNSC la 10zile CAA, Director CAA
deciziei CNSC instanţa judecătorască în termen de 10 zile director
de la comunicare
72. reţinerea de către (1) În măsura în care Consiliul După CAA D Director CAA
autoritatea contractantă respinge contestaţia, autoritatea pronunţarea
contestatorului din contractantă va reţine deciziei
garanţia de participare contestatorului din garanţia de CNSC
în raport cu valoarea participare în raport cu valoarea
estimată a contractului estimată a contractului
următoarele sume:
a) între 63.000 lei şi 420.000 lei
inclusiv - 1% din această valoare;
b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 31 din 40

inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea


ce depăşeşte 420.001 lei;
c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000
lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din
ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei;
d) între 42.000.001 lei şi
420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei
+ 0,001% din ceea ce depăşeşte
42.000.001 lei;
e) între 420.000.001 lei şi
4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540
lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte
420.000.001 lei;
f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320
lei + 0,00001% din ceea ce
depăşeşte 4.200.000.001 lei.
(2) În măsura în care instanţa
competentă admite plângerea formulată
împotriva deciziei Consiliului de
respingere a contestaţiei, autoritatea
contractantă are obligaţia de a returna
contestatorului sumele prevăzute la alin.
(1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la
data pronunţării deciziei instanţei de
judecată
73. Semnarea contractului
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 32 din 40

74. Finalizarea Procedura de atribuire a contractului La CAA Director Direct CAA


atribuirii contractului de se finalizează prin semnarea contractului data stabilită or
achiziţie publică de achiziţie publică . pentru
semnarea
contractului

75. Incheierea contractului Contractul de achiziţie publică se încheie Min. 6 CAA, Director Direct CAA
de achiziţie publică. în formă scrisă, in 2 sau mai multe zile de la Director or Direct
exemplare ( funcţie de părţile implicate) in comunicarea or
urma procedurii d e atribuire. rezultatului
Contractul se semnează de: primar, DT, procedurii
director executivi (dupa caz), juridic, de atribuire.
dirirector economic si ofertantul
câştigător.
Originalul dosarului achizitiei, copie la
Directia economica, copie responsabilul
cu derularea contractului, original la
castigator

76. Cuprinsul contractului de Contractul de achiziţie publică va CAA Director Direct CAA
achiziţie publică. cuprinde or
elementele/condiţiile considerate
esenţiale, care se referă la:
a) obligaţiile pe care
operatorul/operatorii economic/economici
şi le-a/le-au asumat prin propunerea
tehnica prezentată în cursul procedurii de
atribuire, în special în ceea ce priveşte
caracteristicile tehnice - functionale şi de
performanta - ale produselor care urmează
sa fie furnizate, descrierea serviciilor care
urmează sa fie prestate şi nivelul calitativ
al acestora, descrierea lucrărilor care
urmează sa fie executate şi nivelul
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 33 din 40

calitativ al acestora, duratele/termenele de


livrare, de prestare sau de execuţie
începând din momentul încheierii
contractului, garanţiile acordate, orice alte
elemente care au fost luate în considerare
în procesul de analiza şi evaluare a
propunerilor tehnice;
b) preţul/tariful unitar sau
preţurile/tarifele unitare, alte angajamente
financiare sau comerciale, pe care
operatorul/operatorii economic/economici
le-a/le-au prevăzut în propunerea
financiară;
c) condiţii specifice şi formule de
ajustare a preţurilor, după caz;
d) orice alte elemente/clauze pe care
autoritatea contractantă le considera
necesare.
Ataş ate contrac tul ui s unt cel puţin
următoarele:
a) propunerea tehnică şi propunerea
financiară;
b) graficul de îndeplinire a
contractului; dacă este cazul.
c) graficul de plăți, dacă este
cazul;
d) garanţia de bună execuţie, dacă este
cazul.
77. Transmiterea spre publicare a
anunţului de atribuire
78. Termenul maxim de Notificare la ANRMAP privind atribuire Max. 48 CAA Director Director CAA
publicare a anunţului de contract in 48 de ore. zile
atribuire. Anunţul de atribuire se publică in cel
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 34 din 40

mult 48 de zile după ce s-a finalizat


procedura de licitaţie deschisă. (pe SEAP)
79. Cuprinsul anunţului Anunţul de atribuire trebuie să conţină CAA Director Directo CAA
de atribuire informaţiile legal prevăzute, se r
completează electronic pe SEAP
80. Transmiterea anunţului Anunţul de atribuire se publică in CAA Direct Directo CAA
de atribuire. SEAP prin mijloace electronice, or r
folosind aplicaţia dedicată, disponibilă
la adresa de Internet www.e-
licitaţie.ro;
81. Definitivarea dosarului achiziţiei
publice şi arhivarea documentelor
82. Definitivarea dosarului Dosarul achizitiei publice cuprinde Dupa CAA Director Directo CAA
de achiziţie publică. toate activitatile desfasurate in cadrul r (4 ani)
finaliz
unei proceduri de atribuire, respectiv Procedurii
toate documentele necesare pentru
derularea procedurii.
83. Intocmirea şi păstrarea Dosarul de achiziţie publica se întocmeşte Cel puţin CAA Director Directo CAA
dosarului de achiziţie şi se păstrează de către autoritatea 4 ani r (4 ani)
publică contractanta prin compartimentul intern
specializat de achiziţii publice. Acesta se
întocmeşte pentru fiecare contract de
achiziţie publica atribuit. Se păstrează
atâta timp cat contractul de achiziţie
publica produce efecte juridice de la data
finalizării acestuia.
84. Derularea contractului

85. Constituirea garanţiei Se solicita deschiderea contului de Odata CAA Director Directo CAA
de buna executie, daca garanţiei de buna executie, care poate fi cu incheierea r
este cazul . constituită sub orice forma: contractului
Aceasta se constituie numai dacă
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 35 din 40

autoritatea contractantă solicită acest


lucru prin documentaţia de atribuire.
Garanţia de buna executie se stabileşte in
suma fixă şi într-un cuantum de maxim
10 % din valoarea contractului de
achiziţie publică, exclusiv TVA. Perioada
de valabilitate a garanţiei de buna
executie va fi cel puţin egală cu durata
contractului.
86. Intrarea in efectivitate Contractul intra in efectivitate Dupa CAA Director Directo CAA
a contractului fie dupa constituirea garantiei de buna constituirea r
executie , daca a fost solicitata, fie la garantiei
termenul convenit de parti. de buna
executie daca
a fost
solicitata, fie
la term.
convenit de
parti
87. Eliberare garantie de Se elibereaza garantiile de participare Dupa semnare CAA Director Directo CAA
participare astfel: ofertantilor declarati necastigatori contract r
dupa semnarea contractului cu of.
Castigator si oertantului castigator dupa
deschiderea contului de garantie de buna
executie si comunicarea acestuia autorit.
contractante
88. Finalizarea contractului

89. Comunicarea Se trimit documentele constatatoare care Max. 14 zile Director Directo CAA
catre ANRMAP si contin informatii referitoare la de la r
catre indeplinirea contractului de catre elib.scris. de
furnizor/prestator/executa furnizor/prestator/executant si la buna executie
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 36 din 40

nt eventualele prejudicii create de acesta. Un


a confirmarii exemplar din aceste documente se
indeplinirii a ataşează dosarului procedurii
contractului
90. Analiza procesului

91. Efectuarea Reprezintă operaţiunea prin care Dupa CAA Director Directo CAA
analizei desfasurarii autoritatea cotractanta analizează modul finalizarea r
procedurii si a indeplinirii de îndeplinire a contractului respectiv, contractului
contractului măsura in care au fost satisfăcute toate
necesitatiile autoritatii, punctele tari si
punctele slabe ale procedurii si
propunerile de imbunatatire pe viitor a
procesului de achiziţie publica

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității:


Compartimentul Compartiment investiţii
Nr. Comisia de Preşedinte Contabil
(postul)/acţiunea Compartimente achiziţii şi comp. intern Director Secretariat
crt. evaluare Comisie şef
(operaţiunea) specializat
1. Întocmirea referatului de x
necesitate
2. Emiterea şi aprobarea notelor x x x
justificative
3. Decizia de numire a x x
comisiei de evaluare
4. Elaborarea aprobarea x x
documentaţiei de atribuire
5. Publicarea în SEAP a x
invitaţiei de participare
6. Primirea şi înregistrarea x x
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 37 din 40

adreselor privind solicitarea


de clarificări
7. Transmiterea răspunsurilor la x x
solicitările de clarificări

10. Anexe, înregistrări, arhivare:

Nr. Număr de Arhivare


Denumirea anexei Elaborator Aprobă Difuzare
Anexă exemplare
Loc Perioadă
Referat de necesitate cu Sef 1 CAA CAA 4 ani
1 Director
valoare estimativa compartiment
Plan de achizitii 2 CAA CAA 4 ani
UCVAP

2 CAA Director

Caiet de sarcini compartimentul ce 1 CAA CAA 4 ani


3 a intocmit referatul Director
de necesitate
Documentatia de atribuire 1 CAA CAA 4 ani
4 CAA Director
1-electronic SEAP
Nota privind estimarea 1 CAA CAA 4 ani
valorii SEAP
5 CAA Director
contractului de achiziţie
publică
Nota justificativă privind 1 CAA CAA 4 ani
6 CAA Director
alegerea procedurii SEAP
7 Nota justificativă privind CAA Director 1 CAA CAA 4 ani
stabilirea criteriului de SEAP
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 38 din 40

atribuire

Nota justificativă privind 1 CAA CAA 4 ani


stabilirea criteriilor de SEAP
calificare si selecţie
8 referitoare la situaţia CAA Director
economică şi financiară sau
la capacitatea tehnică şi/sau
profesională
Invitaţie de participare/ 1 SEAP CAA 4 ani
9 CAA -
Referat cu propunere de 2 CAA CAA 4 ani
10 numire a comisiei de CAA Director DAPL
evaluare
Dispozitie de numire a 5 2*CAA , CAA 4 ani
comisiei de evaluare Compartiment
Comartiment
Administrativ
11 Administrativ Director
Birou Resurse
Resurse Umane
Umane,
Prefectura, DE
Oferte Ofertantii inscrisi Semnate de 1 CAA CAA 4 ani
12
la procedura ofertant
PVDO Semneaza comisia 1 CAA CAA 4 ani
de avaluare si
Comisia de
13 reprezentantii AC
evaluare
si ai ofertantilor
(daca este cazul)
RIPA Comisia de 1 CAA CAA 4 ani
14 Director
evaluare
RPA Comisia de 1 CAA CAA 4 ani
15 Primar
evaluare
Contractul de achizitie CAA Director 2 1 exemp. CAA CAA 4 ani
16
1 casttigator
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 39 din 40

Anuntul de atribuire CAA - 1 CAA CAA 4 ani


17
Document constatator Serviciul investiţii, Primar si DE 3 1 exemplar la CAA 4 ani
achizitii/ dosarul
Resposabilul de achizitiei, 1
18 contract exemp. la
ANRMAP si 1
exemp. la
contractant

11. Cuprins
Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
componentei in
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau, dupa caz,a
2
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la cre se difuzează editia sau, după caz, revizia din
2
cadrul ediției procedurii operaționale.
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referință (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 7
8. Descrierea procedurii operationale 7
9. Responsabilitati si răspunderi în derularea activității 35
10. Anexe, inregistrari, arhivări 36
11. Cuprins 39
12. Anexe 39
Ediţia …..I…..
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DOTĂRI Nr. de ex. ……4…..
Entitatea/instituţia
PRIN CERERE DE OFERTĂ Revizia ……………
ACHIZIŢII - INVESTIŢII Nr. de ex. ………….
Cod: P.O.-CAA-01
Pagina 40 din 40

12. ANEXE: