Você está na página 1de 3

Anexa 1

Nr. ................./20...... Nr. ................/20......


AVIZUL UNITĂŢII ŞCOLARE AVIZUL UNITĂŢII ŞCOLARE
DE UNDE PLEACĂ ELEVUL LA CARE SE TRANSFERĂ ELEVUL

Director, Director,
................................... ...................................

CERERE DE TRANSFER

Subsemnatul/a ....................................................................... domiciliat/ă în


judeţul ........................................., localitatea ...........................................,
str. .............................., Bl........... Nr. ............. Sc. ........... Et. ...........
Ap. ..........., în calitate de părinte/tutore/susţinător legal a fiului meu/fiicei
mele ........................................................., elev/ă
la ................................................, prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi
aproba transferul fiului meu/fiicei mele la unitatea
şcolară ..................................................................

Menţionez că în anul şcolar ........................................... este elev/ă în clasa


a ........................,
profilul/specializarea ........................................................... .

Solicit transferul din următorul motiv ............................................................

Data Semnătura
............................ ..........................

AVIZ BIBLIOTECĂ,
.....................................

Către

Conducerea ...................................................................................

Conducerea....................................................................................