Você está na página 1de 1

Anexa 7

Antetul unităţii de învăţământ

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE


PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
- model -

HOTĂRÂREA
Nr. ............... / ......................

Consiliul de administraţie al ............................................................, constituit prin Decizia


nr. ............................, întrunit în şedinţa din data de .........................., a hotărât validarea
rezultatelor concursului pentru ocuparea postului vacant de ......................, organizat la sediul
unităţii în data de ......................., aşa cu rezultă din procesul-verbal încheiat de comisia de
concurs (ataşată prezentei) şi în conformitate cu dispoziţiile legale.

PREŞEDINTE,

-----------------------------