Você está na página 1de 1

Anexa 9

Antetul unităţii de învăţământ

DECIZIA DE NUMIRE PE POST


- model -

DECIZIA
Nr. ............... / ......................

Conducerea ......................(numele unităţii de învăţământ) ................,


reprezentată prin director ........................................................., numit
prin Ordinul/Decizia nr. ........../..........., emis(ă) de .............................,

– având în vedere
– văzând Hotărârea nr. .............../.................................. a Consiliului
de administraţie al unităţii de învăţământ, referitoare la validarea
rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de ......................,
desfăşurat în data de .......................
– în temeiul: Legii 53/2003 (Codul muncii), modificată şi completată;
Legii-cadru nr. 284/2010; HG nr. 286/23.03.2011; Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/05.01.2011,

DECIDE:

Art. 1 Începând cu data de/În perioada .................................................,


doamna/domnul ....................., se numeşte pe postul de .......................

Art. 2 În baza prezentei decizii se încheie contractul individual de


muncă pe perioadă1 ..................

Art. 3 Conducerea unităţii, compartimentul contabilitate şi


compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei decizii.

DIRECTOR
....................................................

1
nedeterminată/determinată