Você está na página 1de 2

ORIN ORI

(CANTIGAS DE ORI)

ILU
ORI ENI AGO IGBA
KA MA PE LEKE ORI ENI AGO IGBA
KA MA PE LEKE IN SE DI ORI MA DE AGO IGBA
ORI APERE APERE ORI RE AGO IGBA
KA MA PE LEKE IN SE DI ORI MA DE AGO IGBA
---- ----

ORI O KA FUN JE ORI GO?


ORI ORISA ORI APERE GBOGBO A TEMI
ORI O KA FUN JE ORI GO
BABA ORI NI ORISA ORI APERE GBOGBO A TE MI
---- ORI GO
----
ORI KAN FE JA BORI O
ORI KAN FE JA BORI ORI O KA PE RE O
ORI KAN FE JA BORI O ORI O KA PE RE O
ORI KAN FE JA BORI A FI JA ONI LE PE O
ORI KAN FE JA BORI ORI O KA PE RE O
OBI KOTO ----
ASE DI APERE APERE
ASE DI APERE APERE ORI JE
ORI JAN JAN TA NU A RE JO ORI O
---- ORI JE LESE ORISA
APERE ORI O
ORI LO MO JA JU O
ORI LO MO JA AGERE
ORI LO MO JA JU O
ORI LO MO JA ORI LO DA MI
E NI JI ORI DA KO NI A FA WE ENI A KO O
ORI LO MO JA JU O OLORUN NI
E NI JI ORI DA KO NI A FA WE ORI LO DA MI
ORI LO MO JA JU O KO MO PORI NI O
---- ARA BI KO MO PORI NI
A BI NU E NI SE BOGUN
E MA BERE? NI KO MO PORI NI O?
TI OGUN ASE MO BERE
TI OGUN ASE ORI NI MA FA DA LE RI MI O
* E MA BERE IRE (IRE AJE, IRE ORI NI MA FA DA LE RI MI
OMO, IYA O KI FA DA LE RI OSUN
IRE AYA, IRE AYKU, GBOGBO IRE) ORI NI MA FA DA LE RI MI
ORI A GU E IJESA
LO DA GU E LO DA GU E
ATA RI A LU KO LO SI ORI MI O
DA LU KO ENI A KO O? SE RERE FUN MI
ORI MI O
ELEDA MI LO DA MI SE RERE FUN MI
ORI OKA NI SA NU ORI OKA
* ENI A KO O? ORI MI O
SE RERE FUN MI
ELEDA MI LO DA MI
---- ORI E JO NI SA NU ORI E JO
ORI MI O
JIKA ALA NU A KE JO
----
BABA (IYA,OLOYE,AJOYE,
EGBON, IYAWO, ABYON) ORI RE OBI RE
MO BORI JEUN? ORI KAN KI DA BURU
ORI RE OBI RE
SE FUN WERE WERE ORI KAN KI DA BURU
(BABA) MO BORI JEUN ----
SE FUN WERE WERE
---- APERE NI SE TE MI O
APERE NI SE TE MI O
ORI E RU RO NI LE O? E ORI OKE
APERE NI SE TE MI O
IYEMONJA ORI E ----
DU RO NI LE O
---- OLORO KO TA BO RO
OLORO KO TA BO RO?
ORISA AWURE
A N'LA SE ORI O SE
ORISA AWURE O BE RI OMO OLORO KO TA BO RO
ORISA AWURE ----
A N'LA SE BABA
ORISA AWURE O BE RI OMO
----