Você está na página 1de 1

LtcEUL rEHNoLoGtc ';ii..i ::'r-;: :i'..

R ,.Gr-t.RUsEr ROZNOVANU" ;i ".i':';i.jt:,;i..'


***''R'LEDT.ATTETNATT'NALE
il,., 1?lili;.,:..(--or R0zNov
mW ffi FIOMANIA

Nr. 646 din 15.02.2018

cArne,

TNSPECTORATU L $COIAR J U DFTEAN N EAMT

Conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante in cadrul etapelor de transfer
consfinfit intre unitdlile de inv6!6mAnt preuniversitar qi de pretransfer

1. Inspectie speciald la clas6, cu nota minimd 9,50;

Note intre 8 qi 9 Note intre 9 qi 9,40 Note de 9,50 qi peste 9, 50

30 de puncte 40 de puncte 50 de puncte

Z. Cel pulin 50 de puncte la Fiqa de evaluare a activitAtii metodice qi qtiinlifice.

Punctaj intre 20 gi 30 Punctaj intre 30 qi 40 Punctaj intre 40 qi 50

30 de puncte 40 de puncte 50 de puncte

Liceul Tehnologic,,Gh.Ruset Roznovanu", Roanov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e'mail: grupscolarrozrov@yahoo'com
http //www. liceul ghrusetroznovanu.ro
: