Você está na página 1de 2

Protokoll fört vid årsmöte i Västgötabergens

Svampklubb den 3 mars 2018 i Fågelklubbens lokaler i


Skövde

1. Ordförande Kurt-Anders Johansson öppnade mötet och hälsade alla


välkomna.

2. Till ordförande för mötet valdes sittande, Kurt-Anders Johansson.

3. Till sekreterare för mötet valdes Anita Stridvall.

4. Till protokolljusterare valdes Kurt Gunnarsson och Bertil Svensson.

5. För styrelsens verksamhetsberättelse redogjorde ordföranden. Under 2017


gjordes två vårutflykter och sju höstutflykter. Dessutom svarade klubben
för den sedvanliga utställningen vid Hornborgasjön den 4 september.
Höstträffen hölls den 12 nov., då Börje Fagerlind visade bilder från klubbens
utflykter under många år. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.

6. Revisorernas berättelse inleddes med att kassören Börje H Fagerlind


redogjorde för föreningens ekonomi. I kassan finns 35 000 kr. Under hösten
har 20 000 kr tillkommit från Falköpings kommun, som ersättning för
Lonaprojektet, som klubbens medlemmar deltagit i. Till slut lästes
revisorernas berättelse upp.

7. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.

8. Val av styrelse följde: som ordförande återvaldes Kurt-Anders Johansson,


även kassören Börje H Fagerlind, sekreteraren Anders Jonegård och
styrelsesuppleanterna Rolf-Göran Carlsson och Bo Kindbom återvaldes.
Som revisorer återvaldes Bertil Svensson och Brita Larson med Lars
Sandbecker som revisorssuppleant.
Det bestämdes vidare att ordförande Kurt-Anders Johansson och kassör
Börje H Fagerlind ska vara föreningens firmatecknare.

9. Årsavgiften för 2019 fastställdes till nuvarande 100 kr.

10. Förslaget till årsprogram för 2018 genomgicks och godkändes. I


förslaget ingår en vårexkursion lördagen den 5 maj. Den första
höstexkursionen blir söndagen den 19 augusti. Sedan följer insamling för
och utställning vid Hornborgasjön lördag/söndag 1-2 september (Göte
Sager m fl.). Ytterligare exkursioner blir det söndagarna den 9 och 23 sept.
Den 5-7 okt. föreslås en resa till Västmanland (Salatrakten) och en slutlig
höstexkursion lördagen den 13 okt. Höstträffen blir den 17 november.

11. Styrelsen förmodar, att vår klubb kommer att tillfrågas om vi vill ta oss an
en mykologivecka 2019, 2020 eller 2021. En tredjedel av de 17 närvarande
medlemmarna visade intresse för att anordna en sådan.

12 .Information
a. om nya böcker
b. om konto på Artportalen
c. Projekt Mösseberg, dvs. LONA-projektet. Klubbens medlemmar
deltog 3 ggr. Dessutom var enskilda medlemmar ute ytterligare
några gånger.
d. Rolf-Göran Carlsson berättade om fina fynd som gjorts under 2017
bl.a. vid Ranstads industriområde i ek- och hasselskog. Flera
ovanliga fynd av spindelskivlingar, soppar m.m.
e. ordföranden har gjort i ordning en pärm, där han samlat ihop
gamla protokoll mm från klubbens
verksamhet.

13. Under punkten övriga frågor framkom önskemål om en


mikroskoperingskurs, där åtminstone minst 4 personer önskade delta.

14. Så följde punkten ”Årets fynd”, som i år tilldelades Marianne Magnusson


och Ulf Uvesten för deras fynd av rödbandad riska (Lactarius rubrocinctus)

15. Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Trollhättan den 8 mars 2018-03-08

Anita Stridvall
Sekreterare

Bertil Svensson Kurt Gunnarsson

Protokolljusterare