Você está na página 1de 1

PROVIM ME SHKRIM NGA LËNDA

ANALIZA MATEMATIKE I
21 QERSHOR 2013

Detyra 1. Është dhënë vargu me formulën rekurente

a1 = 0, an +1 = 6 + an , n ≥ 1 .

Të tregohet se vargu është konvergjent dhe të njehsohet limiti i tij.

Udhëzim. Tregoni se 0 ≤ an < 3, n ∈ ` .

Detyra 2. Të shqyrtohet vazhdueshmëria e funksioneve f ( g ( x )), g ( f ( x )) nëse

f : \ → \; f ( x ) = sgn x dhe g : \ → \; g ( x) = x(1 − x 2 ) .

1
Detyra 3. Le të jetë f : \ → \ funksion i derivueshëm i tillë që f '( x) ≤ . Tregoni se
1 + x2
nëse x < y atëherë vlenë

f ( x) − f ( y ) ≤ arctan y − arctan x .

Detyra 4. Të caktohet derivati i funksionit

⎧ x −1
⎪ ⋅ ( x + 1) 2 ,| x |≤ 1
y=⎨ 4 .
⎪⎩| x | −1,| x |> 1

Detyra 5. Të shqyrtohet dhe të paraqitet grafiku i funksionit


2x

y = e1− x .
2