Você está na página 1de 23

C!\.

FILTROS DE BÚSQUEDA
Secciones ....

Laboratorios Farmacéuticos en El Salvador


Usted esta en la sección
Inicio (1) > El Salvador (http://www.paginasamarillas.com.sv/)
> Laboratorios Farmacéuticos (http://www.paginasamarillas.com.sv/servicios/laboratorios-farmaceuticos)

58 Resultados I Página 1 de 3 Ordenar:

Relevancia

A-Z (http://www.paginasamarillas.com.sv/servicios/laboratorios-
farmaceuticos?Sort=alpha&Seed=0.4105876)

• <

1 (http://www.paginasamarillas.com.sv/servicios/laboratorios-
farmaceuticos?Seed=O.4105876)

2 (hUp://www.paginasamarillas.com.sv/servicios/laboratorios-
farmaceuticos?Page=2&Seed=O.4105876)

3 (http://www.paginasamarillas.com.sv/servicios/laboratorios-
farmaceuticos?Page=3&Seed=O.4105876)

> (http://www.paginasamarillas.com.sv/servicios/laboratorios-
farmaceuticos?Page=2&Seed=O.4105876)

lt (http://www.paginasamarillas.com.sv/servicios/laboratorios-
farmaceuticos?Page=3&Seed=O.4105876)
~ LA VIDA FARMACIA (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/LA-VIDA-F... ~

o Llame Gratis

4 call1!! PtI!! No 319


San Salvador, El Salvador
PBOt (SOl) 22215000
Más tl!!léfonos
_ fannaciaHuadalupe mm W_farmaciasguadalup!!! com)

Laboratorios Farmacéuticos
Servicio a Domicilio, Botiquines de Emergencia, Precios Bajos y Surtido. Drogueña, Medicamentos Eticos, ate,
Polpulal'l!!, Distribuci6n y Mayol'l!!o.

Q Sucursales (http:/fwww.paginasamarillas.com.sv/empresas/la.vida-fannacia/san-salvador-
7433T7S1ad=20222134tbranchSection)

Más Infonnaci6n + (http://www.paginasamarillas.com.sv/empresas/la-vida-farmacia/san-salvador-


7433775?ad=20222134)
Contactar 1;1 Enviara B Compartir f
(https:!/www.facebook.com/dialog
!feed?app.,id=1241369442637471&
display=popup&clink=http%3a%2f
%2t-.paginasamarillas.com.sv%2fem l!
vida-fannada%2fsan-salvador-
743377~fad%3d202221~
I'I!!dlrect.url=http:
//www.paglnasamarlllas.com.sv
/servlclos/laboratorios-
fannaceutlcos&plc:ture=http%3a%2f
%2fpa.pastatlc.com%2fContent%2flma •
descrtptlon=Serv,c,o+a+oom'dll0%2c+Bo
%c3%ada%2c+Medlcaml!!ntos+Etlcos%2C-!
l
%c3%b3n+y+Mayoreo.&
naml!=L.A+VIDA+FARMACIA) ..
(https:/Iplus.googll!!.com
/share?url=~a%2f
%2t-.paglnasamartllas.com.sv%2f1!!m
vlda-fannada%2fsan-salvador-
7433775%3fad%3d20222134) W
~ BIOKEMICAL S.A. DE C.V. (IfTTP:/¡WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/BIO... ~

o LlllmeGllltls

So Lis .... ercedes a Alberto Muten. No 174-11


S.n S.l""dor, El S.Modor
PBX: (503) 22196309
Mil teltionos
www,bjokemjcaLcom.sv(lIwww,bjo!cmjal.com,syl

Llbollltorios Fum~ctutkos
En Biokl!mial estamos profundlmente comprometidos con la sllud de nuestros consumidores, es poreUo que
brlnd.rnoslos mejores suplementos llltamlnk:o$ de la meJoralld.d y preciO$.

Ci) Sucursales (http://WWW.plllnISllm~rllllll.conI.SY/l!mpI.1!SIIs/blokemlal_-dI!-CY/lln_l.... dor-


l5I410401ad..z1353T73fblllnch5ectlon)

10165 Informacl6n + (http://www.pIglnaSllmarlUas.com.sv/l!mpresasjblol!emlcal-sa-de-cv/$ln-uI....dor-


151141040?d=27353mj
Contlctlr I;J Enviui 121 Compartir f
(httpS://WWW.flcebook.com/dI·101
/feed?'PILld l24136944263741l.1c
dlspl~opupldlnk=http'W03a%2f
%2fwww.pllinllSlmarillu.com.SY1I>2femp.
5I-d~in-Sllvldor­
l.5II41040'Mr3falMild273531131.
redirKLuri=http:
//WWW.plginlsamlrillas.com.SY
fservldos/LlbolllDrlos-
farmiCl!uticos&picture~i%2f
%2fp1.pastI1ic.com'!lr2fContent1l>2.fimaae:
descrlptlon=En+Blokemlal+esl:lmo.+p;J
n.~IOKEMICoIJ..+S.A.+DE+C..V.j
.. (http5:/Ip lu l.JOO&Ie.com
¡'share1url=tltt:p%3l'11t2f
%2fwww..plllnlSllm.rlllu..com.SY1I>2femp.
SHI~in-Silvldor-
151141040'Mr3fad'1103d27353m) ..
~ DROGUERIAVACUNA(HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/DROGU... ~ *~
(http://WWW.paginasamarillas.com.svfempresasfdrogueria-vacunafsan-salvador-16044724?ad=27699W

ROGUERÍA
VACUNA

o Llame Gratis

89Av. Norte jffi25 111/2 cuadra del Wortd Trade centerctgo a KinderGirasoles
San Salvador, El Salvador

Galeria
(http://WWW.paginasamarillas.com.sv
fempresasfdrogueria-vacunafsan-salvador-160447241ad=27699010#ViewGallery)
Laboratorios Fannaduticos
i Te ofrecemos la vacuna que necesitas!
Somos compañias dedicadas principalmente a la comercialización y distribución de productos farmaceúticos
humanos de origen europeo de alta tecnología en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Q Sucursales (http://www.paginasamarillas.com.sv/empresas/d rogueria-vacuna/san·salvador-


16044n4?ad=276990101branchSection)

Nuestrosserviciosofrecidosson: Distribución ycomercialización de medicamentos a nivel institucional como al


sector privado.

Más Información + (http://www.paglnasamarlllas.com.sv/empresas/drogueria-vacunafsan-salvador-


16044724?ad=27699010)
Contactar c;::I Enviar a 12I Compartir f
(https:!/www.facebook.com/dialog
/feed7app_id=1241369442637471&
display=popup&link=htt:p%3a%2f
%2fwww.paglnasamarlllas.com.sv%2fem
vacuna%2fsan-salvador-
16044724%3fad%3d276990101c
redirect..uri=http:
1/WWW.paginasamarillas.com.sv
/serviciOS/laboratorios-
farmaceutlcos&cplcture=http%3a%2f
%2fpa.pastatlc.com%2fContent%2f1ma
description=Somos+a)mpa
%c3%blias+dedicadas+principalmente+8:
%c3%b3n+y+distribuci
%c3%b3n+de+productos+farmace
%c3%baticos+humanos+de+origen+euro
%c3%ada+en+Guatemala%2c+EI+Salvad
name=DROGUERIA+VACUNA) ..
(https:/Iplus.goo¡le.com
Ishare1url=http%3a%2f
%2fwww.paglnasamarillas.com.sv%2fem
vacuna%2fsan-salvador-
16044724%3fad%3d27699010) ti
~ UNIPHARM,S.A. (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS!UNIPHARM-... ~

BIvd VlJOSII YCalle L-3 N0.32, Polf¡ono 'C· Zonl Industrill, Clud..:! Merllot, AntIluo CUSClltl'n, LI Ubertld, El SilIVlldor
SIIn SIIIVlldor, El S.lvIIdor
Te~ (503)2289B890
www·KJUDounIDharm.comV/www.IIUPOUnlphlrm.coml

lIbontorio. Fumlctuticoa

o Sucursales (http://WWW.plllnISlmlrlllu.com.sv¡.empIl!Sls/Unlphlrm.g.luIHIIVlldor-
l.5B215181ad=2737B353tbnnchSec:tlon)

Mis Informlt16n +(http://WWW.pa¡ln.. lmlrtllls.com.sv¡.empresaS/Unlphlrm-Sl!.sa~lVIIdor-


15B21518?Id=:z737I1353)
Contllctllf 1;1 Enviarl 121 Complrtir f
(hnps::!/WWW.fltebook.com.ldlllol
/fMd?lpp_ld=l2413694426374711<
display=popupCdink=http'lt.3a%2f
'IUfwww·p'linllSlmarillas.com.sv1I>2.fem p'
~n-SllVlldor­
l.5B2151l1'l1r3f1~d27378353&.
n::di~uri=http:
!/WWW.Pllln.$IIm.rlllas.com.sv
¡'servldos/laboratortos-
farmlceutiC05&pictufl!~l'Ii2f
'lUfp1.pastI1ic..com'lla2fContent1lü.fimlF(
dl!lCrlpt1on=..l!.
nlme=UNIPHARM%2c+5A) ..
(http5:IIpluLploclu:om
tshan::7urt=nttp%3.~f
.lUfwww..plllnlSllmlrtllas..com.~fem p.
~n-SillVlldor-
1512157Mtt3fad'*3d27378353) "
~ DROGUERIASANTA LucIA (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SVfEMPRESAS/DR... ~

o LlllmeGllltls

Col y CI Romil No 238


S.n S.l""dor, El SilModor
Te~{503}22506200
Mil teltionos
www.d!WU!!!riwnlllycja,comUfwww.d!WU!!!riwnlllycja,com}

LlbollltoriOl FumilctulkOl
somos unil empRlSll de Distribuci6n de productos yservicios con alta especialidld en el sectorsalud y cuidado
pe150nll. COntamos con especialistas en los mercados de Filrm..::lils, Institucional y Consumo.

Ci) Sucursales (htlp://WWW.p1IlnISllmilrllllls.com.sv/empI.1!SIIs/tIRlluerll-llm.ludiljsan-sal....dor-


15I509891ad- 17763935fbranch5ectlon)

11165 Información + (http;f/WWW.pallnilSllmarlUlS.com.sv/empresas!drocuerfa-5ilota-lucla/San-saIVldor-


15S509891all=l7763935)
COnlldilr I;J Enviilr iI 121 COmpartir f
(httpS:/¡.www.facebook.com/dlalol
/feed?ilP\Lld l24136944263741l.1c
dlspl~opupldlnk=http'W03a%2f
%2fwww.pllini!lSlmarillas.com.sY1I>2femp.
SIInta-luclil'Wolfsan-..~or­
l.5S509l19'Mr3f11lMi1dl77639351.
I'1!dirKLuri=http:
l/WWW.pllinlsamlrillas.com.sv
/Hrvldos/LIboralDrfos-
filrmilCl!uticos&pictul'1!~iI%2f

=:;;=;:~~ namecDROGUER
~SANTA+W~'MdAI
&o (https:lfplus..goop.com
/sllilre?url=http%3i1'IUf
%2fwww.p1 Iini!lSlmarillas.com.sY1I>2fem
SIInta-luclil'Wolfsiln-..~or-
15S509I19'Mr3~dl7763935) '1
~ GRUPO PAILLSA DE C.V. (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COIoI.SV/EMPRESAS/GR... ~

o LlllmeGllltls

10 a Otey8AvSurNo0470
S.n S.l",dor, El SaModor
Te~ (503)22810222
Mil teltionos
www.poil!.comlllwww,pajll,com)

Llbollltorios Fum~ctutkos
somos el primer Llbor'ltOrio Farmld:utico S.l",doreiio certificado ISO 9001. Suda¡rip,Ar¡esyl Forte, Desarius y
muchos productos m's. ..

Ci) Sucursales (http://WWW.plllnISllm~rllllll.conl.Sv/empI'1!SIIs/lrupo-pllll-ilI-d..CY/lln-sal,,,dor-


15I492i61a!10.2!i400017fblllnchSectlon)

11165 Información + (http;f/WWW.p1IlnaSllmarlUas.com.sv/empraOS/lrupo-palO-sa-de-cv/$ln-sal...dor-


151149296?1d=254(0017)
Contlctlr I;J Enviar i 121 Compartir f
(httpS://WWW.facebook.com/dlllol
jfeed?aP\Lld l24l36944263704Tl.Ic
dlspl~opupldlnk=http'W03l%21'
%2fwww.pl.inllSilmarillas.com.SY1I>2fem p.
pl1U-ilI-de~fsln-sal",dor­
l.584929A1r3f11lMi1d25400011a.
I'1!dirKLuri=http:
//www.plllinlsamlrillas.com.SY
¡'servldos/llboralDrtos-
farmiteuticos&pictul'1!=ht:tp'W03a%2f

=~;o::oc:=::~~~
~9utlco+SllYlIIdol'1! I
'Iic3'Mobl.o+Ol!rtifiCildo+IS0+900L-+Sudil .
~1s..'"
nlmF6RUPO+f'IIJLL+SA+DE+CY.)
50 (https:/lpIuL¡OO¡I.e.com
fslMre1u~l'Mt2f
.Mt2fwww.pa.lnilSlmartUas.com.SY1I>2fem
pllll-ilI-de~fsln-sal",dor-

1584929A3fad'1103d254(0017) '1#
~ GAMMA LABORATORIE5 (HTTP:/¡'WWW.PAGINASAMARILLAS.CON.SV/EMPRESAS/GAM... ~

I~~~~I
BIvd VlJOSII Edlf 36 Zonl Industrlll Merllot
Sin Sllvador, El 5.lvIIdor
Te~ (503)21214300
www.pmmlllboratorles.comU/www,pmm.llboratorles.co ml

Laboratorio. Farmlcfuticoa
Medicamentos de uso hum.noyll'l!tl!rln.rlO$.AI:I!nclón personlllz.adl. Flrmad.s, HO$pltloles, Pruyed:o$ de $IIlud,
Alclldlas, ONG's, Exportadones

O SucurNIlK (http://WWW.p1IlnISlmlrlllls.com.sv¡.empnSll/pmml·llbontorles/sln.sllYldor·
l.5B!i07101ad=27609693tbranchSllCtlon)

Mb Informlclón +(http:/¡-'p11InlSlmlrlllls..com.sv¡'empll!lIll/pmml·llboratorlesjSllHllvador·
15S5O"1701.d=21fi(9693)
COntlctlr Q Enviar. 121 COmplrtir f
(https:jjwww.fatebook.com.ldl.log
jfeedll1pp_ld=124l.3694421i3747l&
displ;ry=popup&link=http~i!I%2f
%2fwww·p'llnl$llmlrlllls..com.sv'Ib2fem
llbontorl~n·Sllvador·
l.5S50770'M03fa~d21fi09693&.
redi rett..uri=http:
/jwww.plllnISlmlrllllS.c;om.sy
¡'servicios/llboratorios--
farmlceuticos&picture~a'li2f

=~;o::o.=rconm:=:~
'Ik3'11ob3n+person.liZlld••+F.rm~ci~~
'Ik3'Mtadu'ltl2c+ONG~7s'lUc+Exportlci1
nlme=GAMMA+LABORATORlES) ...
(https:flpluLllllo¡le.com
/shar.7u~l'Mt2f
.Mt2fwww.pallnl!lllmlrlllls..com.sv.Ib2fem~
llbontorl~n·Sllvador·
15S5O"170'M03fad'1103d21fi(91193) ti
~ LABORATORIOS COMBISA S.A. DE C.V. (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EM... ~

~
---
Km 41/2 CIrnU!1'II1 SIIn Mlrcos No 428
SIIn SIIlvador, El S.lvIIdor
Te~ (503)222Q3232
www.... bc:ornbbl.comUJwww·... bcombISl.CDml

Labol'lltoriOl FarmlctutiCOl
Medicamentos de calidad
Q SucursalK (http://WWW.plllnlllmlrll...s.com.sv¡.mpnllsjllbol.lltorl05-C0mblu-ll-de-cv/lln-51IVIdor-
l.5I5241 T7M1=276705I59tbl'ilnchSectlon)

Mis Informad6n + (http-J.Iwww.paalnlS.mlrtllas.com.svjempre5asj...bol.iltorlos-comblsa-sa-de-CV/Sln-salvador-


l!iS524l7?ad=276705119J
Contlctlr I;J Enviari 121 Compirtir f
(httpS:/.Iwww.facebook.com/cli.101
jfeed?IPJI_Jd l24136944263747l.1c
dlspl~opu~l1nk=http'lt.3a%2f
%2fwww·p~lini!lSllmilrillas.com.sv1Io2.fem ~
comblsa-sa-de-cv'W02b.n-s~IvMlor­
l!i8524l ~frolM3d27670589C.
nl!dirKLuri=http:
//www.pllinlsamlrillas.com.sv
jHrvldos/lIbol'illDrt05-
fannlceutic.os&pictul1!~l%2f
%2fp1.pIStI1ic.com'!lo2fContent1l>2.fimaF;
deso1ptlorF=ll I
nime=l.ABORATORI05+COMBISA+S.A.+DE
50 (http5:lfplus.¡oop.com
jshlreiurl=tltt:p%3l'11t2f
%2fwww.p1IlnlSlmlrtllas.com.sv1Io2.femR
comblsa-sa-de-cv'W02bln-sllvador-
1585241 ~fadCIIo3d27670589) "
~ DROGUERIA y LABORATORIO FARMACEUTICO VIDES (HTTP://WWW.PAGINASAMARILL.. ~

13 IN Sur No 318 '1324


SIIn SIII",dor, El Salvador
Te~(503)2535991O
Mis teltionos
www"oivida.!Dm (Uwww,ojyjrk:.rnrnl

Mejores productos ¡¡I servicio de tu salud

Ci) Sucursales (http://WWW.PlllnISllmlrlllll.com.sv.lempI.1!SIIs/drucuerll-y-llbon.torto-farmaC1!utlco-v1dujlln-


nIYlldor-15a3M041Id=2767229011branch5ectlon)

tolú Informlción + (http://WWW.P1Ilinasamarillls.com.sv.lempl.1!lll/drucueri.y-llboratorio-filrmlC1!utico-


Yides,tsan-salvldor-15838lO41Id=27672290)
Contactar 1;1 Enviar a 1521 Compartir f
(https:j.lwww.fM:ebook.comjdlaloll
tt-I1Ipp_id=124l36944263747JJ.
dlsplay=popupldlnk=http'll:t3~
~pallnlSlmartllas.cDm.~fem ~
'1-lIboratorio-filrmac.utico-
vld~n-salwdor-
1S838/I~falMad276722!lO&.
I'1!dlrKt,uri=http:
!/WWW.pllinlsamlrillas.com.sv
¡'servldos/llboratortO$-
farmaceutlcoslplctul'1!=ht:tp...-:Il~
'li2fp1.public.com'llr2fConten~fiml
desaiptiol'Flc
name=OROGUER1A+Y+LABORATOR10+FARl
.. (https:lfplus.¡oo&f.e.com I
tsl\are1u~l'IIt2f
~palln. .mlrtlllS.com.~fem~

Y-laboratorto-farmaceutICO-~
vid~n-salvldor-
158388~~d27672290) "
~ LABORATORIOS BIOGALENIC (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/... ~

Blvd del Ejére Nae Km 5 1/2


Soyapango, El Salvador
Tel: (503) 22274133
www biogalenic oom $V (ffwww biQgalenic oom svl
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

'Cr Mejorar mi Anuncio

Máslnformación + (http://www.paginasamarillas.com.sv/empresas/laboratorios-biogalenicjsoyapango-
15843567?ad=22690530&home=101377)
Contactar I;J Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.faeebook.eom/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
biogalenic%2fsoyapango-
15843567%3fad%3d22690530%26home%i
redirecCuri=http:
f/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la boratorios-
farmaceutieos&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage
description=&
name=LABORATORIOS+BIOGALENIC)
... (https://plus.google.com
/share?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
biogalenic%2fsoyapango-
15843567%3fad%3d22690530%26home%
ti
~ INDALD (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.CDM.SV/EMPRESAS/INDALO/SAN-SALVAD... ~

Col La Rábida 31 CI Ote No 432


San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 22250060
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

-t:r Mejorar mi Anuncio

Más Información + (http://www.paginasamarillas.com.svjempresasjindalo/san-salvador-15847306?ad=22693632&


home=10l374)
Contactar I;l Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.facebook.com/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2femp.
salvador-
15847306%3fad%3d22693632%26home%
I
redirecCuri=http:
I/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la boratorios-
farmaceuticoS&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage'
description=&name=INDALO) G+
(https://plus.google.com
/share?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
salvador-
15847306%3fad%3d22693632%26home%
ti
~ LABORATORIOS PHARMEDIC (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/... ~

Blvd del Ejére Nae Km 4 1/2 Soya


Soyapango, El Salvador
Tel: (503) 22515757
www labpharmedic com f/lwww !abpharmedic com)
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

'Cr Mejorar mi Anuncio

Más Información + (http://www.paginasamarillas.oom.sv/empresasjlaboratorios-pharmedic/soyapango-


15842240?ad=22689421&home=101377)
Contactar I;J Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.faeebook.eom/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
pharmedic%2fsoyapango-
15842240%3fad%3d22689421%26home%i
redirecCuri=http:
f/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la boratorios-
farmaceutieos&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage
description=&
name=LABORATORIOS+PHARMEDIC)
... (https://plus.google.com
/share?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
pharmedic%2fsoyapango-
15842240%3fad%3d22689421%26home%
ti
~ LABORATORIOS MARCELI (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/LAB... ~

Z Ind Plan de La Laguna CI Circunv Lt 1 BI B


San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 22431048
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

-t:r Mejorar mi Anuncio

Más Información + (http://www.paginasamarillas.com.svjempresas/laboratorios-marce'i/san-salvador-


15841704?ad=22688978&home=101374)
Contactar I;l Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.facebook.com/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2femp.
marceli%2.fsan-salvador-
15841704%3fad%3d22688978%26home%
I
redirecCuri=http:
I/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la baratorias-
fanmaceuticoS&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage'
description=&
name=LABORATORIOS+MARCELI)
G> (https://plus.google.com
/share?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
marceli%2fsan-salvador-
15841704%3fad%3d22688978%26home%

"
~ CEFA (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/CEFA/SAN·SALVADOR·1... ~

el SiemensAv Lamatepec No 55S6 Z Ind Sta Elena Antgo Cuse


San Salvador, El Salvador
Cel.: (503) 22591100
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

-t:r Mejorar mi Anuncio

Más Información + (http://www.paginasamarillas.com.sv/empresas/cefa/san-salvador-15841273?ad=22688628&


home=101374)
Contactar I;l Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.facebook.com/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2femp.
salvador-
15841273%3fad%3d22688628%26home%
I
redirecCuri=http:
I/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la boratorios-
farmaceuticoS&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage'
description=&name=CEFA) G+
(https://plus.google.com
/share?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
salvador-
15841273%3fad%3d22688628%26home%
ti
~ DRDGUERIA PISA DE EL SALVADDR S.A. DE C.V. (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.CO... ~

Z Ind Plan de la Laguna el Circunvalación Lt D-7


San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 22433900
www pisa com mx Wwww pisa com mx)
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

'Cr Mejorar mi Anuncio

Máslnformación + (http://www.paginasamarillas.com.sv/empresas/drogueria-pisa-de-el-salvador-sa-de-cv/san-
salvador-4156181?ad=22712060&home=101374)
Contactar I;J Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.facebook.com/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
pisa-de-el-salvador-sa-de-cv%2fsan-
salvador-
4156181%3fad%3d22712060%26home%3
redirecLuri=http:
l/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/laboratorios-
farmaceuticos&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage!.
description=&name=DROGUER
%c3%8dA+PISA+DE+EL+SALVADOR+S.A.+
... (https://plus.google.com
/share?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem .
pisa-de-el-salvador-sa-de-cv%2fsan-
salvador-
4156181%3fad%3d22712060%26home%3
'JI
~ LABORATORIO RADÓN (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/LABO... ~

Col Cucumacayán 31 Av Sur Pje Primavera No 245


San Salvador, El Salvador
Conm.: (503) 22714111
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

-t:r Mejorar mi Anuncio

Más Información + (http://www.paginasamarillas.com.svjempresasjlaboratorio-radon/san-salvador-


158S0647?ad=22696450&home=101374)
Contactar I;l Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.facebook.com/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2femp.
radon%2fsan-salvador-
15850647%3fad%3d22696450%26home
I
redirecCuri=http:
I/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la baratorias-
farmaceuticoS&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage'
description=&
name=LABORATORIO+RAD
%c3%93N) G>
(https://plus.google.com
/share?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
radon%2fsan-salvador-
15850647%3fad%3d22696450%26home
I
ti
~ GLAXOSMITHKLlNE (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/GLAXOSM... ~

Cllzalco y Av El Boquerón No 7 y 8 Pque Ind El Boquerón Sta Elena


San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 25101300
www gsk com Wwwwgsk com)
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

'Cr Mejorar mi Anuncio

Máslnformación + (http://www.paginasamarillas.com.svjempresas/glaxosmithkline/san-salvador-
15850347?ad=22696197&home=101374)
Contactar I;J Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.facebook.com/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
salvador-
15850347%3fad%3d22696197%26home%i
redirecCuri=http:
f/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la boratorios-
famnaceuticos&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage
description=&
name=GLAXOSMITHKLlNE) G>
(https://plus.google.com
/share?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
salvador-
15850347%3fad%3d22696197%26home%
ti
~ LABORATORIO POLlFARMA (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/L... ~

Bo Las Mercedes Pje Marroquín No 3 Santo Tomás


Santo Tomás, El Salvador
Tel: (503) 22209483
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

-t:r Mejorar mi Anuncio

Más Información + (http://www.paginasamarillas.com.svjempresasjlaboratorio-polifarma¡santo-tornas-


15843533?ad=22690S00&home=101376)
Contactar I;l Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.facebook.com/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2femp.
polifarma%2fsanto-tomas-
15843533%3fad%3d22690500%26home%
I
redirecCuri=http:
I/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la barato rías-
farmaceuticoS&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage'
description=&
name=LABORATORIO+POLlFARMA)
G> (https://plus.google.com
/sha",?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
polifarma%2fsanto-tomas-
15843533%3fad%3d22690500%26home%

"
~ GRONENTHAL (HTTP://WWW.PAGINASAMARILLAS.COM.SV/EMPRESAS/GRUNENTHAL/... ~

Col Escalón Cond Torremolinos 2 Nvl Loe 15


San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 22072014
Laboratorios Farmacéuticos
Recuerde que puede mejorar su anuncio y obtener mejores
resultados

-t:r Mejorar mi Anuncio

Más Información + (http://www.paginasamarillas.com.sv/empresas/grunenthaljsan-salvador-


16091006?ad=22708767&home=101374)
Contactar I;l Enviar a lS2I Compartir f
(https://www.facebook.com/dialog
/feed?app_id=1241369442637471&
display=popup&link=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2femp.
salvador-
16091006%3fad%3d22708767%26home%
I
redirecCuri=http:
I/www.paginasamarillas.com.sv
¡servicios/la boratorios-
farmaceuticoS&picture=http%3a%2f
%2fpa.pastatic.com%2fContent%2fimage'
description=&name=GR
%c3%9cNENTHAL) G'
(https://plus.google.com
/sha",?urt=http%3a%2f
%2fwww.paginasamarillas.com.sv%2fem
salvador-
16091006%3fad%3d22708767%26home%

"
~ FALMARSA DE C.Y. (HTTP;/¡WWW.PAGINASo\MARILL.AS.COM.SY/ENPRESAS/FALMAR-... ~
CDIc.-. RkIIlNll'liIIl No 1&&
San SllVlldor, el Sllmar
TR (503) 22'JOOU2
wwwftlmar.bll(,!Jwww.flm.rJjz)
LlbDnotoriOl F~ticOI
A«I.o"rde Que pued. mti_ ... lII'O\.II\dD y obtener mejDte$
~-
tr ..... mlÑlUndD
MB IIIfomgQ6n + (httpt."';;;::::::::;:;;:::;:;:~_.
l~~lOln41
-AI"'t:rI/NII'uIvIdor-
Conttetw g EnÑrI l!i!I CDIIIPIM' ,
(l!UpI:/..w-.~1Ds
/fMd7Ipp..jc1ooU4U111M42$3747U,
dItpI.,.popup&W~
~pqln __ arll lllo.COm.~fIm¡;
A-9-~ I
l.5I5OO!l""'IM3dn"'97~ham~
ndll'lCt.uñohttp:
1J-.pl¡¡ln...martUu.collUY
/urVlcloWbDl'ltortDl-
flrmICMltI~Ic:tu,.."h~M
~fpll.paltltl(.com'Mo)fCanlllntwlllm.pj
dtlelfplfan=&.
",_FALNAR+5A +DE.c.Y.) ..
(1m¡u:/1P1UJ.IDDI'-.cDm
"h.l'I?u.... ht~.'Molf
~. P'lIn __ .,¡¡~~fem¡:
5II· d6-~-..tvadcw­
~l~l:K$5~tnlo2~

"
• <

tlttttpt'-.pqI_.....conuvhelvldos:
/IIbDntDrlD5-tlnftMW.Icos~-G..41058'6)

2 (tJttp:/'-.pqI-aa...canuvIMMckJI
/Iaboratorkls-fannacautk:as?Plte-2'-SoMd-Q..4105876j
3 (tIttp:/~.p;Iar-*'t.corru\l.lMrYklot
/IaboratorlDs-fannaceutIcos1Plte-3&.SHd-Q..4 t~'76)
> (tIttp:/Iwww.paalnHlll.l.......conulllser.llldD.
lIabDrator"lOI-hrmaceuticos?PI.._2&S-.:I-0.4t05876)
• {http://_.paa:inulmarlllll.cam.•v!Mrvidas
lIabDratorios-farmaceuticos?PI.._3&5eed-0.4t05816)

• ~ Alud y,,1 cuidado personal Ion dDstl!mas ImpartllntB Qua no 11 dtbltn ~Id.r.
El1CIoIenn IoIlabaratoriDlli fannauuticol que nti busClnda en El S.lvtdar Junto ton
unllmpUa VIIrt..:lad da productosysarvldDI palllU l.bDratorto. fann,,,udc:os y al da
toda 11 "mlll ••
Estas son algunas de las secciones relacionadas con Laboratorios Farmacéuticos en El Salvador

-
• Crema Dental (http://www.p.. . • Droguerías (http://www.pagi... • Laboratorios (http://www.pa...
• Laboratorios Qufmicos (http:/.. . • Medicamentos (http://www.p.. . • Productos Farmacéuticos (ht...
• Productos Medicinales (http:... • Productos Qufmicos (http://... • Reactivos Para Laboratorios (...
• Vitaminas (http://www.pagin ...

:ti Publitags (http://publitag.co) / @ Webmail (http://www.paginasamarillas.com/dns/inicio.html) / O Movil (lmovil) /


I Directorios (http://sites.paginasamarillas.comldirectoriO/home.html) / It Registre su Empresa Gratis /
" Servicio al Cliente (http://www.publicar.com/unidadessac) / Aa. Mapa del Sitio Umapa-del-sitio)

OTROS DE NUESTROS SITIOS CONTENIDO SECCIONES DESTACADAS

• Publicar • Visite nuestro PaginasAmarillas.com, el portal de Restaurantes


búsqueda comercial más grande de
(http://www.pu bliblo¡¡:om/) Latinoamérica, le trae la Guía de
(http://www.paginasamartllas.com.sv
(http://www.publia Ciudad, para que esté informado /servicios/restaurantes)
/blog/) acerca de las actividades y sitios de Hoteles
interés más representativos de su
• Contacto • Ciudad Gurú ciudad. (http://www.paginasamarillas.com.sv
Inteligente (http://www.ciudad /servicios/hoteles)
(http://www.publidirJ<Óltlasa y Colegios
GUfA DE CIUDADES
/marketing- Hogar (http://www.paginasamartllas.com.sv
directo?hs_previe~t),IIjfIw.guruca San Salvador /servicios/colegios)
1911279459) • Gurú Automotriz (/guia Ferreterias
(http://www.guruaL /salvador-439) (http://www.paginasamarillas.com.sv
• Gurú Mascotas • Guro Educación /servicios/ferreterias)
Librerías
REDES SOCIALES
• Gurú Kids • Guru Salud (http://www.paginasamartllas.com.sv
(http://www.guru~gurusa /servicios/librerias)
• Ténninosy • Protección de
f Llantas
Condiciones datos personales (https://www.facebaak.ca m:http://www.paginasamartllas.com.sv
(http://www.pagi ~14t¡Ji/~¡jIliw.pooIüJ¡ - C I b·?f f=ts) /servicios/llantas)
/aviso-Iegal) /manejo-datos) /P Ubl Icar a am la_ re-
Fiestas Infantiles
" (https://twitter.cam (http://www.paginasamartllas.com.sv
/servicios/fiestas-infantiles)
MÓVILES /PublicarCal) a
Versión móvil (https://www.yautube.cam
(http://m.paginasamarillas.com.sv /user/PaginasAmarillasca)
/servicios/laboratorios-
farmaceuticos?mobileView=l)

PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES
personlls de PubllCllr puede Sl!r
consullJldllllUi.
(htlp5://WWW.publiCilr.com/man.;o.
datos)
El portIol d. . . .d .. d. I'qT"o_o~n. • .«>nI d. ~"~llcl. conIi ... lo Tnfonn0d6. ""•• ",111 do 15 p.... d. LmI-'I:II.
Tod_ lo • .,0""" '"IlIOnao. oo. p",ploolod do 11 co",~.ftlo ru,.cIM • do PubllCl •. Lo .. ~ .. ducd'. """1 o po",1I1 do c ...!qull... 0..-101 ",,_Ido., _
portIol""", ~",hlbido.AVl50 LEGAL (/avlso-lepl) Ocap, ..... t:lOl7
Lo p<>~~1:II d.lnI_1on1ll dodotu po ..... t.d.l'llb~CI.pu ...... co_lbId. Iqui. (http://WWW_publIClr.comjmlnejodedltos)

Site Inlo
p' ;,,,om.rill,,.,,,,,
RM-ok, 44,674
(http://w-.alexa.comfdata/detailsfmain?url=http:/Jw-·Pilainasamarillas.com.sv)
Un"' '', 774
- . . .. . Alea
(http://w-.alexa.com/siteinfo¡http://www.paginasamarillas.com.sv)