Você está na página 1de 66

Tạo ảnh hưởng

tơi người khác


5 5 w a y s

To lnfluence
People

f 3 ỊT NHÀ XUẤT BÁN


lU l Đ ẠI HỌC S ư PHẠM
V'* T ủ s á c h ----- --------

MI ỉ N
gu
ờl
d{<
h:
NGU
yẼ
NTH
UH

NS
S ^ ĨM Ă N C S Ỡ ịlC

cách để
Tạo ảnh hưởng
tới người khác
5 5 w a y s

To Intluence

NHÀ XUẤT BẲN DẠI HỌC sư PHẠM


MỤC LỤC

Lời giới th iệ u ...........................................................................................................5

1. Chú ý tới cử chỉ, hành động của m ìn h ............................................................6

2. Tinh thần cạnh tra n h .........................................................................................7

3. Phát triển mối quan h ệ .....................................................................................8

4. Biết lắng n g h e .................................................................................................... 9

5. Duy trì các mối quan hệ.................................................................................. 10

6. Hoà nhập ............................................................................................................11

7. Nhấn mạnh quan điểm.................................................................................... 12

8. Tán thành quan điểm của người k h ác......................................................... 13

9. Tránh chỉ t r íc h .................................................................................................. 14

10. Thể hiện sự biết ơ n ...................................................................................... 15

11. Mỉm cư ờ i..........................................................................................................16

12. Nhớ t ê n ............................................................................................................17

13. Chuyện t r ò ......................................................................................................18

14. T ự t in ................................................................................................................19

15. Tôn trọng người k h á c .................................................................................. 21

16. Tránh tranh cãi gay g ắ t .............................................................................. 22

17. Tôn trọng ý kiến của người k h á c...............................................................23

18. Đặt câu hỏi một cách khéo lé o ...................................................................24

55 cách để
tạo ảnh hưàns téBnsưòBKhác
MỤC LỤC

19. Quan sát và tìm hiểu quan điểm của đối phương................................. 25

20. Khen th ư ở n g ..................................................................................................26

21. Sự thành t h ậ t ................................................................................................27

22. Duy trì sự hoà h ợ p ........................................................................................ 29

23. Giao tiếp rộng r ã i .......................................................................................... 30

24. Các mối quan hệ trên mạng xã h ộ i...........................................................31

25. Sự chân th à n h ................................................................................................32

26. Khích lệ người khác bộc lộ cá tính riêng................................................... 33

27. Biết giúp đỡ người k h á c .............................................................................. 34

28. Biết cho đi........................................................................................................35

29. Xem xét trước khi đưa ra đề n g h ị.............................................................36

30. Mức độ hợp l í ..................................................................................................37

31. Diễn đạt một cách rõ ràng .......................................................................... 38

32. Kết thúc cuộc đối thoại................................................................................ 39

33. Thu hút khán giả............................................................................................40

34. Phát âm chuẩn xác........................................................................................41

35. Tránh những cuộc tranh cãi không cần th iế t......................................... 42

36. Sống ngay thẳng............................................................................................43

37. Thái độ tích cực khi nói c h u y ệ n ................................................................ 44

ss cách dể
tạo ảnh hưòti9 tã! n9U<òBkhác
MỤC LỤC

38. Tránh khoe khoang...................................................................................... 45

39. Biết thừa nhận lỗi lầm .................................................................................. 46

40. Xây dựng niềm t i n ........................................................................................ 47

41 .Thuyết phục một cách hợp l í ...................................................................... 49

42. Khôn khéo........................................................................................................50

43. Lễ độ với mọi người...................................................................................... 51

44. Truyền cảm húng.......................................................................................... 52

45. Tác dụng của sự thân thiện........................................................................ 53

46. Quyết đoán......................................................................................................54

47. Bỏ qua lỗi lầ m ................................................................................................55

48. Sự cao thượng................................................................................................56

49. Rút kinh nghiêm ............................................................................................ 57

50. Gây dựng sự tín n h iệ m ................................................................................ 58

51. Tẩm quan trọng của hổ sơ, lí lịch...............................................................59

52. Biết cảm th ô n g ..............................................................................................60

53. Tôn trọng người k h á c .................................................................................. 61

54. Tự khiển trá ch ................................................................................................62

55. Thể hiện kĩ năng, năng k h iế u .....................................................................63

ss cách dể
tạo ảnh hưàns téBnsưãi khác
LỜI GIỚI THIỆU
Trong cuộc sống, chúng ta đều mong muốn sẽ được người khác yêu quý.
Muốn vậy, chúng ta cần phải xây dựng được cho mình những phẩm chất và
tính cách tốt đẹp. Bất kể chúng ta là ai, kiến thức ra sao hay có vị trí như thế
nào trong xã hội cũng đều phải thể hiện được một cách hiệu quả tất cả những
phẩm chất, tính cách tốt đẹp mà mình có. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tỏ
ra quan tâm và thông cảm với những vấn đề của người khác. Thậm chí, bạn còn
cần phải có những hành động và biểu hiện xứng đáng với sự tin cậy mà mọi
người dành cho mình. Điều này sẽ giúp bạn có được sự yêu mến của mọi người.
Muốn người khác làm những gì bạn muốn là cả một nghệ thuật, và bạn
cần phải thực sự giỏi trong việc đó nếu bạn mong muốn có được thành công
trong cuộc sống. Bạn cần học cách làm sao để hợp tác, làm việc hiệu quả với
đổng nghiệp, chung sống hoà thuận với mọi người, và luôn phấn đấu để đạt
được những mục tiêu mà mình đề ra. Những người nhận được sự yêu mến của
mọi người sẽ gây được tầm ảnh hưởng nhất định đối với cộng đổng, và nhờ
thế, bạn sẽ có khả năng thực hiện được nhiều việc
có ích cho xã hội và cộng đổng.
Trong cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay,
chúng tôi xin đưa ra 55 cách để tạo ảnh hưởng tới
người khác, hi vọng rằng cuốn cẩm nang nhỏ này
sẽ đưa ra được cho bạn nhiều gợi ý hay, để cuộc
sống của bạn luôn tràn ngập tiếng cười và tình
yêu thương.
Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực sự mong
muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn đọc. Rất mong
quý độc giả đón đọc và ủng hộ.

ss cách dể
tạo ảnh hiẩàng tóBnsưèBkhác
CHÚ Ý TỚI CỬ CHỈ, HÀNH ĐỘNG
CỦA MÌNH

..-■ì^ bạncùa \ cử chỉ, hành động của bạn đóng


ị T Ớ iy - IÔ N Ỡ P Ư Ơ c ' ,. C Ậ U Đ Ã HỎI 4. _

cMONvÃoÈiội i bạnâV lípovĩ / vai trò rat guan trọng trong việc
.. B Ó N G S A O CH ƯA?
tác động đến suy nghĩ, cảm nhận
của người khác. Vì vậy bạn cần cẩn
trọng với các cử chỉ, hành động của
mình. Nếu chúng không phù hợp
thì rất có thể sẽ khiến người khác
cảm thấy khó chịu hoặc hiểu lầm.

CH Ắ CN H Ử N © .
•■
■■ BẠN âV NÓI
■ B iể u H Ê N C Ủ A
K Ẳ N Q H Ộ IP Ổ N ©
bạnâ V kjìiố^
LỰ A CHỌN KJ-IÔNỠ
H Ộ ie> Ỗ N © TuyỂN
HÃI L Ổ N 6 VỚI C Á C H
klhi g\ao tiJp, chúng ia B Ạ N X y T R À L đ l.,- -
CHỌNtU-IÔN©
.e>ÁNH e i Á C A Q
can chù Ý ảên á\ên g\r

Chúng ỉa cần chú ý ăến các


cù chỉ. hành ăậng của cơ ìh ể
khi nới chuyện hí7ặc biểu \jộ
ha\. cứ ẵều gì.

ss cách đe
tạo ảnh Mdh9 tós ngơos khác
TINH THẨN CẠNH TRANH

••■ẽẨNPÂyjOHN . C Ậ U C ổ B IẾ T B Í . Tinh thần cạnh tranh của


© ư ợ c r â 't n m ể u Q U Y Ế T CỦA C Â U
tsieưỡl QUAN TÂM. ■ Ấ Y LÃ e ì K h õ n e ? mỗi người thể hiện qua
nhũng cử chỉ, hành động
của họ. Nhũng cử chỉ, hành
động cùng với một tinh
thần cạnh tranh lành mạnh
sẽ tạo ra sức hút và khiến
người khác chú ý tới họ.

.. . c ó . c ậ ú â V
TM UH ÚTVÃCÓ CẬU Ấ y
SỨ C ẢNH MưđNỠ CH ẮC CHẮN c ó
Nhũng cử chi C>éM N eưỡlKJiÁC,. PH O NG C Á C h ■:
TMUHÚT
hành ầộng và tinh thần
cạnh tranh Lành mạnh cớ
tác dụng như thd nằổPp
Nhũng diều này iạơ ra
sức hấp dẫn riểng. /
/
/
ss cách để
tạo ảnh hưàii9 tóBnsưòBMiác
PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ
»aui^**tt*jirr<*r

•• ■ G Ầ N Đ Â Y
; V Ậ yH A ?C Ậ U ■•..
Hãy coi những mối quan
MÌKIH MỚI QUEN -. QUEN B IỂ T HỌ
E)ược R Ấ T ;
B IẾ T
•. TR O N Ỡ HOÃN CẢNH •.
hệ là cơ hội tốt để bạn lấy
NHỀUNỠƯỠl...-’ ■■••. N Ã O V Ậ y?
được cảm tình của những
người xung quanh. Chúng ta
có thể mở rộng những mối
quan hệ của mình trong các
dịp gặp gỡ, giao lưu ngoài xã
hội hay trong trường học.

MÌNH Ẽ>Ã
TH AM © lA M Ộ T SÔ ' ■ ........
B U ổ l Ỡ IA O LUU, ở • Đ Ó LÂ M Ộ T .
€>Ó MÌNH Đ Ã Ỡ Ặ P Ì- C Á C H H A Y Đ ầ M ỏ
E>ược NHỮNỠ RỘ N Ỡ NHŨN©
E>ạn cà ih ể mở rộr\g \ N © ư ỡ lB Ạ N IC JiÁ .. • MỐI QUAN H Ệ
••■■ THÚ VI. / SẤ YCẬ U Ạ .
các mo\ quan hể của
mình bằng cách nàớp

Nhũng mơi guan hệ có thể


ầ ì
ầiỢc mờ rgng thớng qua
nhũng bu^ì gặp gd, giaớ Lưu.

ss cách để
tạo ảnh hưàns téBn9i^ Khác 81
BIẾT LẮNG NGHE

Hô m Q U A m ĩMm e>Ấ ;
Một điều rất quan trọng
N ỡ ỗ l S U Ố T B U ổ l CH IỀU : c ó CM UyỆN
V Ớ IC Ậ U B Ạ N M Ớ l... ■
■■. Ỡ ĨV Ậ y ?
trong giao tiếp, đó là bạn
cần biết lắng nghe. Bạn sẽ
không thể phát triển một
mối quan hệ nếu không biết
lắng nghe người khác.

, ' . ;■ B lỂ T L Ắ N Ỡ N S M E -.
. ■Cậ u â V cócm út .; N S ư ớ l KJ-IÁC L Ã
CM U yệN BUỔ N . , m ột y Ế U T Ố QUAN ■
MĨNM e>Ã N GỒ i TRỌ N © © lú p CHÚN©
L Ẩ N O N G H E CẬ U TA NHẬN €>ược
Ấ y e ià iB à y
TH IỆN CẢ M CÙ A
N © ư ở lK JiẢ C e > Ấ y /

irơng những yếu


quan \xọng Áề phát
triển xnb\ quan hệ Là g p

Vó Là bạn cần biát Lắng nghe.

ss cách dể
tạo ảnh hưàiì9 tã! nsơãi khác
DUY TRÌ CÁC MỐI QUAN HỆ

•Ì^ Ố IQ U A T Ô IP Ã •• Việc tạo dựng các mối quan hệ


e ọ i €>IÊN CHO . anhâV có
M Ộ T N ổ ư đ lB Ạ N ị : NHẬN R A C Ậ U .
là điều quan trọng, và để duy
MỚI QUEN. ■ KHÕneỸ
trì được các mối quan hệ ấy
lại càng quan trọng hơn. Nếu
những mối quan hệ ấy không
duy trì được thì việc bạn cố
gắng gây dựng các mối quan
hệ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

•' Đ Ó l À C Á C H ,
■ Ổ CÓ C H Ứ . •;
H Ợ P L Í€ > ể p u y
an h Xv r ẩ t ■
TR ĨN H Ữ N Ỡ M Ố I
VUI KHI B IỂ t :
. QUAN H Ệ C Ủ A
T Ô IỠ Ọ I. . •
Tại 5 aơ V\ệc duy trì MÌHH. .

các mới quan hể Lại Là


diều rất quan tr^nqp

\Ziệc này rất quan irợng vi


ìhâng qua êà. chúng ta cà
ihể gày ảnh hư^q iơ i ấến
mqi nqưổi.

ss cách để
tạo ảnh hưàns téBnsưài Khác 101
HOÀ NHẬP

. N<SÃyMÔMíaUAJv1ÌNH Hoà nhập tốt là một yếu tố


Đ A THAM © lA MỘT B U ổ l THÀO :
LUẬN K Ấ T H ẤP PẨN XOAY ; NỘI DUN© •.
QUANH VẤN Đ Ề : LÃM T H Ế NÃO THAO LUẬN không thể thiếu nếu bạn
Đ Ể CÓ TH Ể X Â y D Ụ N S Đ ư ợ c J NHÂÁIMẠNH
TẨM ẢNH HưđN Ỡ €>ỐI V Ớ I.. VÀO YẾU T Ố muốn tạo ấn tượng tốt và
. N ỡ ư đ l KJ-1Á C . © ĩ?
thông qua đó xây dựng tầm
ảnh hưởng của bản thân
đến người khác. Khi nói
chuyện với ai đó, bạn cần
thể hiện thiện chí là bạn
muốn được làm bạn với họ.

. NỘlDUN © THÀO
LUẬN NHẤÌsl MẠNH K Ằ N © :
HOÃ NHẬP LÃ Y Ú J T Ố CẨN
TH IẾT © lúp CHÚN© TA XẤY • D lỀ U N Ã y ••
iVỊ^t ỉrơng nhũng D Ụ N Ỡ TẨM À N H H ưđN © .. KẤ TD Ú N ©
ÕỐI v đ l N © ưdl M TÁ ạ .. ĐẲVc ẬUẠ. '•!
yếu iơ giúp xây dựng
tầm ảnh hưdng yả ngUổẩ
khác Là gìp #
■Uớà nhập tí?t Là mpt yiu
iế cần thiát dể’ xây dựng
tầm ảnh hư^g 3 ữ i y ổ \
ngưdi khác.

ss cách dể
11 tạo ảnh hràng tãi nsơã: Khác
NHẤN MẠNH QUAN ĐIEM

miTKõcHuy^ ■; 7 • Khi trò chuyện với người khác,


; TÔ I e>Ã CHÚ ý NMẤÌsl ^
? M ẠNH ca u A N P Ể M C Ủ A , - hãy nhân mạnh quan điẽm
€>ÔÌPHƯ Ơ NS • ■
•• th ế N ÃO? ^
của họ một cách hợp lí. Khi
bạn nhấn mạnh quan điểm của
người nói sẽ mang lại cho họ
cảm giác được tôn trọng, nhờ
thế bạn có thể thu hút được sự
chú ý và gây ấn tượng tốt đối
với họ.

...a n hâ V o ã
Tỏ RA RẤT . O Â y C H ÍN H L Ã
N Ỡ Ạ C ^ IÊ N V Ã v ’ MỘT CÁ CH O Ể © Â y '

Nhấn mạnh quan đẩm RÂTH ÃO H ÚN ©


K Jil NÓI C H U y Ệ N / • .
Ẩ nT ư Ợ N Ỡ T Ố T VỚ I
M Ọ IN Ỡ Ư Ỡ IO Â V
của K\gách nới có tác dụnq .....ỵ ớ iT Ô i .. C Ậ U Ạ ..

như th i x\aóP

kChi nhấn mạnh quan diêm của


nqưổi x\ổ\, bạn dã thể’ hiển 5ự
\.ôw trqnq dành c\\0 \\ọ.

SScáchđé
tạo ảnh M ãns tóB ngưoB Khác 121
TÁN THÀNH QUAN ĐIỂM
CỦA NGUOI KHÁC

. . ýTư đN ecỦ A
n e ư ố ìĐ ó c ó
Nhận xét theo chiều hướng
NỠƯỠI Đ Ó R Ấ T
NHẬN R A v i ệ c
T U y Ệ T TÔ I P Ã PÁNM
CÂ U PA N eLÃ M
tích cực về quan điểm của
e iÁ R Â T C A Q .
KJ-IÔN©?
người khác sẽ giúp họ lại gần
bạn hơn. Khi quan điểm của
người nói được người nghe
đánh giá một cách tích cực
sẽ khiến họ thấy mình quan
trọng và gền gũi bạn hơn.

V Ậ y iA c Ậ u .
6 >éÂy€>ƯỢC
C Ó C M Ứ IV Â : Ấisl TƯ Ợ N Ỡ T Ố T
HỌRÂTVUIVĨ :
klhi bạn -tán thành ĐỂU€>Ó.
e>ô'l VỚI N ỡ ư ớ l
■ Đ Ó K ỗ iĐ Ấ Y .
quan ẵểm của ai hợ
5ẽ phản ứnq như th i nàơp
4
klhi bạn tán thành quan
(3i<ếmcùa ai (íớ. bạn ấã gây
ấn tư^q iữ i Và ảnh hưí^q
tích cưc tí^ hí?.

ss cách dể
113 tạo ảnh hứàns tós nsơãi khác
TRÁNH CHỈ TRÍCH

H ô m NAVMỘT BẠN
CẬUOÃ
Mặc dù con người "nhân vô
TRON© LỚP Đ Ã LỚ TAY
PHẢN ỨN© NHƯ,
LÃM RƠI © lỌ T M ự c RA
•. THẾ NÀO?
thập toàn" nhưng lại luôn sẵn
........ .y đ c Ủ A T Ớ .
sàng chỉ trích người khác dù
lỗi to hay nhỏ. Rất ít người có
đủ sự rộng lượng để bỏ qua
lỗi lầm cho người khác. Nhưng
thực ra, bỏ qua lỗi lầm của
người khác cũng là một cách
để gây ấn tượng tốt đối với họ.

.P Ể r C Ậ U Ấ Y . ; CẬ U Â Y CH Ắ C .
H^^ÔNỠCÔ i . CH ẮN S Ẽ
TÔslhl NÊN TỚ * C Ậ U v ĩ Đ lỀU Đ Ó ,
ơaừ\g ta nển cư xử như Đ A BỎ ^A VÀ CÓ Ấ N TƯ Ợ N e ;
. 0 :1 0 CẬ U Ấ ỵ- •. V Ề CẬ U .
thá nầo \!Ớ\ \.0\ Lầm của tố t

x\g\iõ\ khácp

Chúng ta nin hò qua Lơi


Lầm của hơ.

ss cách để
tạo ảnh hưòns tóBnsơoBkhác 141
THÊ HIỆN sự BIẾT ƠN

M ĨM H Đ Ã C À M Ơ N . Chúng ta đều rất mong muốn


Lđỉi^iiyÊNMau ■
■. \a^(:xiAcÔBA^y.^■ • nhận được sự ngưỡng mộ và
biết ơn của người khác đối
với những việc tốt mà mình
làm được. Vì vậy, nếu muốn
tạo dựng ấn tượng tốt đối với
người khác, bạn không nên bỏ
lỡ cơ hội thể hiện sự biết ơn
đối với những việc tốt mà đã
làm cho mình.
. C Ậ U P Ã Ỡ Â y Ẩ N ' -.
TỮ Ợ N Ỡ TỐ TO Ô Ì

VLếi guả của ^\ệc biát 'C ô Ấ Y Đ Ã


R Ấ T VUI V Ĩ
VỚ I CÔ X y B Ằ N ©
.. cmínmsựbiểtơn’
ơn ng[iâ\ khác Là ậ p €>ỂU 0Ó . .. C Ù A MÌNH.

klhi ìỏ ra b iit ơn ngưcf\


khác, bạn 5£ gây ấn iượng
ì ố i ềo\ Mả hơ.

ss cách để
1S tạo ảnh hưàns téBnsuãi khác
MỈM cuừl

•■•Ản h B Ạ N MỚI CẬUPẤLÃMỠĨ •■


. Cách tốt nhất để gây ấn
TR O N Ỡ LỚ P RÂ't e>Ể ic^ lố^ CH O ANH
vu\ v é VỚ I T Ô I... .â V vui như vẬ y? ■
tượng tốt đối với người khác
trong cuộc gặp gỡ đầu tiên
là hãy mỉm cười với họ. Họ sẽ
cảm thấy rằng bạn vui khi gặp
họ. Một khi bạn gây được ấn
tượng tốt, bạn sẽ có được sức
ảnh hưởng đối với người đó.

.■••■ TÔIE>Ã .: CẬUOÃỠÂy .


M M CƯỠI ;■ Ấ N T Ư Ợ N Ỡ T Ố T ;
; TH ÂN TH IÊN •. E>ô'l VỚ I AN H Â V .
•.. VỚ I ANH Ấ y .. KỔIPÓ.
thấy
W\ọ\ ng\icẢ 5 ễ cảm
như thd nằổP khi nhận
đượ'c m^t nụ c\ld\ Vui M ếP

N/Ịớt nụ cười Vui v<ả chắc


chắn s<ẽ gay ấn tư^g tỡt
^b\ \!ổ\ ngươi khác.

SScácVidê
tạo ảnh hưòng téB nsơãi khác 161
NHỚ TÊN

••■

mĩkjhe>Ãeọi €>ÚN© Việc nhớ tên của mọi
T Ề N Nf-n>*s N ỡ ư đ l B Ạ N TMếnỌ
MỚI QUEN Ỡ IA O PH ÀN ỨN© NHƯ . người sẽ làm cho họ thấy
■. U A ) TH Á N © TRƯỚC..- T I-Ể N Ã O ?
mình quan trọng và cảm
thấy hài lòng, từ đó bạn
sẽ gây được ấn tượng
tốt đối với họ.

CẬ U P Ã
••'h ọ p ã r ấ t
© Ầ yp ư ợ cẤ N
N © Ạ C NHIÊN
TƯ Ợ N Ỡ TỐ TVỚ l
B Ớ I TÔ I MỚI
HỌ Q U A V IỆ C .
CMỈ & Ặ P HỌ
NHỚ TÊN HỌ
M Ộ T LẨN .
Đ Ấ Y ......
\l\ệc Ú\Ớ tển K\g'ÚCẦ
chúng ta gặp có tác
dụng như thế nàớP

E?ằng việc nh^ tcn người mà


chúng ta dẩ từng gặp, chúng
ta khiin \\ọ cảm thấy \\ọ
ầẲỢc trân trpng, từ Aó gây
ấn tư^g tí?t ếo\ MỚ\ hữ.

ss cách dể
117 tạo ảnh hưàns tóBnsưòBkhác
CHUYỆN TRÒ

.. ••w d ển ỡ ià k ja ’ VẬ yPH Â M
Chuyện trò với mọi người cũng
C H Ắ C CH ẮN L Ã CH ÂTCỦAN Ỡ Ưđl
là cách để xây dựng tầm ảnh
; N ỡ ư ỡ ic ó m iiẾ u c ó 1CJÌ1Ể U NÓI
N Ó ICH U yỆN . C H ư y ệ N L Ả è Ì? } hưởng đối với họ. Chuyện trò
đòi hỏi các kĩ năng nói chuyện
cũng như lắng nghe. Những
V.v người có tài nói chuyện sẽ
khuyên khích được người khác
nói và lắng nghe họ nói, chính
vì thế họ có thể gây ảnh hưởng
tích cực đối với người khác.

/ M ỘT N ỡ ư đ l CÓ CẬU NÓI ĐÚN© \


m iỐ J NÓI CHUyỆN .. Đ Ó .M ĨN H TH Ẩ y .
CẨN PHẢI B Ể T ■ANH TA CŨN© LÃ MỘT
ly-iuyési KÌÌÍCH NỠƯỚI N © ưđl BUỄT LẮN©
N SH E MỖI rLHl CÓ ■
Nhữiộ phẩm chất cùa ly iÁ c NÓI CH uyỆN ,
CŨN© NHƯ B Ể T LẮN© • . N ỡ ư đ l PH Á T BIỂU ;

ngưàì có khiáu nới N Ỡ H EH Ọ N Ó l. /

chuyện Là gìP

Người' có khiiu K\ổ\ chuyện


Là người b iit khuyin khích ^ '

ngưứi khác x\ổ\ và Lắng nghe


\\0 x\ồ\.

ss cách dể
tạo ảnh hưòns tóE nsưèB khác 181
T ự TIN

S Á N Ỡ N AV B Ố Bạn chỉ có thể gây ấn tượng


MĨKJM P Ã H ỏ i về
r Ể T Q U Ả C Ủ A BUỔ I . VẬyCẬUPÃ tốt đối với người khác nếu bạn
TH À O LUẬN NHÓM. N ó ie ỉ?
có được sự tự tin. Vì thế, xây
dựng sự tự tin là một điều cực
kì quan trọng để có thể gây
ảnh hưởng đến người khác.

MĨNH £>Ấ n ó i
LÃ M ĨN M IÃ M
. V Ậ yB Ố cẬ u
KJ-)Ô N © TỐT
p à N ó ie ì?
lắ m .
Di<ểu ậ Là cần iH ế i Áể
gây ấn hjiợng iố i ấơ\
yổ\ ng\Ẳch khácrp

Tự tin Là yếu \.b quan


trqnq (?<ểgâ/ ấn iượng tớt
đbi \/ả ngư^ khác.

55 cách đé
19 tạo ảnh hiẩàns tóBnsưãi khác
BỐCẬUCÓNÓl •
TẠI S A O PMÀl T ự
"éỐ €> Ã Đ Ộ N ev\ÊN
T lN M iÔ N © ?
MÌMMHÃyCỐeẮNỠ ■
;
T Ự T IN H Ơ N N Ữ A . '

"Tự tin là đòi hỏi tất yếu để


thể hiện tốt công việc."

Brian T racy

"Khi bạn tự tin, những gì


bạn mong đợi sẽ luôn trở
thành hiện thực." ịứ C h ứ . B ồ ' MÙMH
NÓI K Ẳ N © T ự TIN S Ẽ ■
;
e i ú p MÌNH TẠO Đ Ư Ợ C
Ấ N TƯ Ọ N Ỡ T Ố T E>ÔÌ

N H Ư C M Ù O Ộ N e M O N ,: c Ậ u ^ À N m Ê N
Tại 530 bạn nển TI^ONỠ MỌI v iệ c . .-
MÌNMMƠN.
xây dựng c\\0 mình
5ự tự tinp

'òõ\ vì dớ Là yếu tớ rất


quan tr^ng d<ếgây dụng ấn
tưgng ìo ì ầơ\ \!Ớ\ mgi người.

ss cách dể
tạo ảnh hưàns téBnsưèii Miác 201
TÔN TRỌNG NGUỪI KHÁC

MÌNH £>Ấ CẢ M ƠN Mọi người đều mong muốn


T H Ế CẬ U âV
CẬ U B Ạ N e>Ã e iú p
M ÍslH MOÃN THÀNH .
; €>Ã PH ẢN ỨNỠ
được tôn trọng. Khi bạn
■••.NHƯTHỂNÃO?
.. B Ã IT Ậ P
chân thành biết ơn một ai
đó sẽ khiến người đó cảm
thấy mình quan trọng và
được tôn trọng đúng mức.

;• C Ậ U Đ Ã © Â y •.
. Đ Ư Ợ C Ấ N TƯỢN© \
ị T Ố T Đ Ố I VỚI C Ậ U ;
........ â V bằ n ỡ lỡ i

■ ^ T V U l. ■
th à n h Kổl ^ , /

£>ạn nên Làm g) để


khiin nq\ich khác cảm
thấy mình quan \xọngp

klhi bạn chân thành biát ơn


ai Ằó. ngưổi sẽ Cớ cảm
giác mình quan trợng cũng
như ẢẲỢC \.ôn trqng.

ss cách để
21 tạo ảnh hiỉàns téBngưòsKhác
TRÁNH TRANH CÃI GAY GẮT

CH ÚN Ỡ MÌNH Để gây ấn tượng tốt đối với


O A N Ỡ TRA N H C Ã I
V Ề M Ộ T B Ã I T Ậ P .. người khác, bạn nên tránh tranh
cãi với họ, vì chẳng ai muốn là
người thua cuộc. Hơn nữa, bạn
sẽ phải rất nỗ lực trong việc
thuyết phục họ đổng ý với mình.

. TRA N H C Ã I CH Ẳ N Ỡ .
■B A O Ỡ IỞ © lú p CHÚNỠ
TA CH UN Ỡ SÔ N Ỡ H O Â
V iệ c T R A I^ C Ã I ’. THUẬN VỚ I N ỡ ư ỡ l
N A Y CUỐI CŨN© ; ÍU-IÁC ĐƯỢ C. TH A Y v ĩ
C H Ẳ N Ỡ 5>ie>ỐJ TRA N H C Ã I. C Á C CẬ U
Đ Â U C À , HƠN NỮA NÊN BĨNH TĨNH T R A O
CÒN |CJilỂN CH O .ĐỔ\ VỚ I NHAU P Ể T K 1
CH ÚN Ỡ MÌNH C Ă N Ỡ . R A e>ẢP ÁN . ... .
\á.ếỉ quả cùa viểc . TH Ẳ N © VỚ I NHAU.’

tranh cầ\ Mả x\gách khác


Là q ìP

Tranh cẩi khiến c\\0 mới


quan hệ xấu ẵ và bạn
khỡng thấ gây ảnh hưàng
iơ i ăến hơ.

sscá ch đ é
tạo ảnh hơòns téB nsưòs Miác 221
TÔN TRỌNG Ý KIẾN CỦA NGUÒI KHÁC

. hôm N AV NHÓM MỈslH Cách dễ nhất để gây


KJ-|ÔNỠ Đ Ư Ợ C V0J1 VẺ LẮ M , VĨ •.
M Ộ T CẬ U B Ạ N P Ư A R A CHÙ ; ■CẬ U T h ể HIỆN khó chịu cho người khác
© Ể TH À O LUẬN l<J-tÔN© M Ầ V .■{ TH Á I €>ộ NHƯ
............. . L Ê N QUAN. . TH Ế NÃO? là nói với họ rằng "Bạn
sai rồi" và cách tốt nhất
để tránh nói ra điều đó
là hãy biết chấp nhận
những ý kiến của họ.

MÌK|H€>À>Ề
NỠHỊ VỚI C À NHÓM ;■ C H Ắ C C H Ắ N
HÃyeHiiẠiý^iốg >c^BẠNTe)ósẽ ■
CỦA N ỡ ư đ l B Ó . Ấ N TƯ Ọ N Ỡ
R Ổ IS Ẽ X E M X É T ; T Ố T V Ề L đ lP Ề •
t h í c h h ợ p .-' ' n sm ị Củ a cậu .
Tại sao chòng ta nển
iôn irọng Ỷ kián của
ngưàì khácp
Chúng ta n<ên iôn irợng Ỷ
kián của ngưài khác 3ể tránh
xung đội khỡng ầáug có.

ss cách dể
123 tạo ảnh htfàn9 téBnsưãi khác
ĐẶT CÂU HỎI MỘT CÁCH KHÉO LÉO

...../(^ie>Ẩu; j^^ ■
■••, .... Sẽ thật tai hoạ khi áp đặt suy
: P H À N e > ô ìý |C IỐ g C Ù A -\.:c Ầ u ẽ Ã L Ã M ’ -.. ,
ị- TÔI NHUNỠSAUPÓ ; NHƯTHẾNÃO.'■ nghĩ của bạn lên người khác. Vì

•• CẤU Ấ y Đ Ã Đ Ỗ N e ỵ , ■■''•■._ VẬY? )
•■
■■;- vậy hãy khéo léo khi đặt câu hỏi
: cho người khác bằng những câu
...** hỏi trực tiếp mà câu trả lời không
vòng vo, mập mờ. Nếu câu trả lòi
là "Có" thì có nghĩa là đối phương
đang đồng tình với bạn.

.••■ j h ẳ n LÃ S A U \
TÔ I B Ắ T Đ A U : N H ỂU CÂU MỎI, ' -..
H ỏ lc Ạ U > Í^ N H .^ ;,c Ạ Ũ  V s à N M A m ';
^ I y ỳ
Đ\ TM ẲNỠ vào C Ô T i. y,(5| ỷ \
Làm cách nàổ> ấể gảy L ố . C Ù A V Ấ N S Ề ..--- -.. CẬU S Ư A R A . ..

ảnh hưàng cho x\g\iờ\


khác, khì\ến họ ầồng ý yả
suy nghĩ cùa bạnp
£>ạn cà ihể gằy ảnh hưâng
3ến nặưổi khác bằng cách hỏ\
họ nhũng câu hài ừực diện.

ss cách dể
tạo ảnh hưàns téBnsơài khác 241
QUAN SÁT VÀ TÌM Hiểu QUAN ĐIỂM
CỦAĐỐIPHUƠNG

.....ÌS IÁ M I C ^ O T Ạ I .. Khi nói chuyện với người khác,


. CU Ộ C TMM-IỦNe BlệNÍ.
e>Ã T ỏ R A R Ấ T TÁN ....................... bạn cần cố gắng quan sát và phán
e>ỗNỠ VỚI QUAN .■•“CÓ B Í Q U V Ể T <sí
Ọ.lỂMCÙAMÌKtfỊ,-''’ -..ỊCJ-IÔNeCẬU? ■
; đoán để biết được quan điểm của
họ và nói chuyện theo cách nhìn
nhận của người đó. Dẩn dẩn, bạn
sẽ nhận được sự đông thuận của
họ trong mọi vấn đề. Đây chính là
một cách rất hiệu quả để gây ảnh
hưởng tới người khác.

m ĩn h ử ấ .•■■■■■■•■

“ iÌô 'ỡ Ắ N © E > ể H lỂ u ■
; P Â y L Ã M Ộ T -..
QUAN ©lỂM CỦ A e>ốl’. . • CÁ CH RM Ô N
P M Ư Ơ N Ỡ V Ã eiÁ M ;/ N ỡO A N e> ỂTA c
E>ạn nển ăưa ra K JiÀ O T R Ư Ớ C RMl B Ộ N Ỡ M lậU

quan ẵểrx\ của mình TRỈslH B À Y ý K.IỐM . Q U Ả TỚ I TÃ M ư ■;


C Ù A MÍslH. N ỡ ư đ l N Ỡ H E.
như th i r\ầoP

Tniớc khi ầía ra quan ẵển\


của mình, bạn cần phải Hểu
quan ấểm của phưổ^ng.

5S cách dể
I2S tạo ảnh Mẩàns tóengưãi khác
KHEN THƯỞNG

Nếu như hình phạt thường mang


\ T Ị^ M Ộ T N s .f ' ‘ e
© ìĩ J€>A
Ằ ^X Áyy )
■ HOÃN TOÀN K ^ c •
RA V Ậ y?
đến những phản ứng tiêu cực thì trái
KỔ IN H É!
lại, khen thưởng lại mang đến sức
hấp dẫn khôn lường. Để khích lệ phát
/(. (ìi, triển những điểm tốt trong một con
người thì một trong nhũng cách hiệu
quả là hãy khen thưởng khi họ làm
tốt và phạt khi họ làm sai. Điều này
sẽ giúp họ gần gũi với bạn hơn và dễ
tiếp nhận những ảnh hưởng của bạn.

m ỗ il ẩ n c ậ u â V C H Í^ V lệ C ■
.
’ L Ã M P lỀ u e ĩT Ố X ; . KJ-IEN NỠỢl ÓúNíS
cẠ u â V PỀU Pư ợc V L ú cN À yÕ Ã ỡ iú P
KJ^EN NỠỢl, ICJ^IỐsl C Ậ U Ấ y T H A y S ổ l, .
CẢUẨYCÓĐ ỘN & T K đ THÀNH MỘT •
L ự c €>Ể PHẤN E>ẤỤ, ■ CHÃN & TR A I TỐ T,
.... S Ử A MÌNH. .'

/
/

ss cách dể
tạo ảnh hưàns tóBnsưòBKhác 261
sự THÀNH THẬT

ÉM €>ược TH Ẩ y TỔNỠ Dân gian có câu:


PHỤ TRÁCH PHÂN CÔNỠ . ^ .
THAM Ỡ IA CHUẨN B Ị CHO L Ễ ,■ Những người tính n ế t
' 1d N Ê M đ T R Ư đ ^ ^
thật thà
Đi đâu cũng được người

ta tin dùng.
Vì vậy, chúng ta cần
phải thành thật trong
bất cứ hoàn cảnh nào.

PŨVẤTVÀ
N H U N Ỡ EM C Ũ N Ỡ •' .• - ^
Đ Ã HOÀN THÀNH ’ 1' ■
_ J " NHẠN X É T ỡ ĩ V Ê :
TỐ TCÔ N ^ C : .
,C ủ A M ÌN H .C H ỊẠ ..^
ò ự thành thật ^UỢc
thể’ hiển như th J uằơP

E>ạn cà thể’ thể hiển 5 ự


thành thật bằng những công
việc mà bạn <3ang Làm.

ss cách để
127 tạo ảnh hưãns tcs ngơãi Khác
•■ T H Ẩ y p à C À M Ơ N • T H Ẩ yC Ả M Ơ N
Thofriỉíy^íprrtwwr^' EM TẠI BUỔI L Ể ; VĨ E>1ỂU e ì v Ậ y .
đ â V c h ịạ . EM ?

"Thành thật là chương đều tiên


trong cuốn sổ về sự thông thái."

Brigham Young

"Trái tim thành thật tạo ra


những hành động thành thật."

. . À , TMẤy KiiEN
S ự CHÂN .
R Ằ N Ỡ EM Đ Ã
THÀNH S Ẽ LUÔN .
S Ố N & R Ấ T CMÂN
ĐƯỢC NHIN
TMÃNMVÃHỂT
NHẬNXỨNỠ ■
MlíslM VỚ I NHIỆM V Ụ .
PÁN Ỡ M Ạ. .
Ẹ ỊƯ Ợ C & ÌA Q
T á c dụng cùa
thành th ật Là g]p

Thành thật khiin bạn cớ


ihể gây ấn tư^g iỡ i 3ằì
Mâ\ người khác.

SScáciìdé
tạo ảnh Mẩàns tcB ngơâi khác 281
DUYTRÌSỰH OÀ HỢP

......... •Liệu MỌI CHUyệN'-. Một khi bạn đã thiết lập được
.••■■Òh Ú N Ỡ t à n ÊN SẼR A SA O N ẾU
\ SỐ N Ỡ M O Ã H Ợ P CM Ú N Ỡ TA ICH Ô N e .. những mối quan hệ ngoài xã hội
X VỚ I MỌI N©ƯỚ1. . . P ư ợ c P IỀ U ;
€>Ó ? hoặc tại nơi học tập thì việc duy
trì được sự hoà hợp đó là yếu tố
rất quan trọng để giữ gìn mối
quan hệ tốt đẹp với mọi người.
Việc so đo thiệt hơn chỉ làm mất
đi hình ảnh đẹp của bạn và làm
các mối quan hệ trở nên xấu đi.
CM UNOTA
"w-(ÔN© T H Ể © Â y ; • p •
ẢN H MƯỚN© e>ési '
M Ọ IN S Ư Ở IN Ể U ■
Tại 53ỚM\ệc duy trì CHÚN© TA KJ-IÔN©
HOÀM ỢPVỚI
MỌINỠƯỞl
M OÃHỢPVỚ I MỌ. ■
3ự íiổ>à hạp \xowg những •. CẬU NHÉ!

mới quan hệ Lại quan tr^ng


như vậyp
\l\ệc này \lô cùng
quan trqng hà niu \ò^ôx\g
bạn 5£ dần dánh mất di
nhũng xx\o\ quan hệ t^t dẹp
của mình.

55 cách đế
129 tạo ảnh hưàns téBngơòBkhác
GIAO TIẾP RỘNG RÃI

B Ô £ ) Ã e i ớ l TMlệU Bạn không thể có được nhiều


m ĩ Kih Vớ i r ấ t n h ểu vẬycẬucó
Nỡ ư ớ l TẠI B Ữ A T IỆ C K Ể T B Ạ N VỚI mối quan hệ nếu như bạn ngại
M Ạ s^ VỬ A R ổ l. . AIKJ-|ÔN© ?
giao tiếp. Những bữa tiệc sinh
nhật, tiệc cưới, lễ trao giải
và những hoạt động tập thể
khác là những co hội tốt để
bạn mở rộng các mối quan hệ
của mình.

/cá c b ÚỔI t i ệ c .
có CHỨ! MÌNH . C Ư Ớ I€ )Ú N e L Ã
B Ã CÓ TH ÊM C ơ HỘI T Ố T Đ Ể
MỘT S Ố © Â yD Ụ N Ỡ CÁ C
N Ỡ Ư Ỡ IB Ạ N .. MÔ'l(2 U A N H ệ ,
ũiúng ỉa có thé phát MỚI. C Ậ U NHỈ,

triển nhữn^ mằ quan hệ


xã hậ\ bằng cách nầơp
Cbúng ta cớ thế ihông qua
nhOng bữa tiệc sinh nhật
ăám cưả... ẵề xảy dựng và
phát triẩ i các mơ\ quan hệ
của mình.

ss cách dể
tạo ảnh hưàng téBngơâi khác 301
CÁC MỐI QUAN HỆ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

M ỉslM P Ã V T ẾT ’•
•’ C Ậ U C Ó NHẬN ■.
Những năm gần đây, mạng
B vlA lLC M O M Ộ T
e>ƯỢCHổlE>ÁP .
tsie ư đ lB Ạ N .
. ly -IÔ N S ?
xã hội đã trở thành một công
cụ hiệu quả để mở rộng các
mối quan hệ xã hội. Dù cho
bạn không thể gặp trực tiếp
đối phương, nhưng ngôn ngữ
và nội dung của Email hay tin
nhắn sẽ phản ánh suy nghĩ và
ý định của họ.

. C H Ắ C CH ẮN .
. cẬ upà eẨ yẤ N
C Ậ U Ấ y NÓI
T Ư Ợ N G T Ố T €>ốị
t>Ọ CTM Ư CỦ A
Thâng qua mạng xã MÌNH K Ấ T
v ớ i N ỡ ư ở l BẠN
. €> Ó KỔ \€> ẨY .
TM ÚVỊ. .
hợi. chúng ỉa có thể
g\ao tiáp \!ổ\ mộ\ ng\ẲỔ\
như th<ề nầóp
~\\\ông qua mạng xã hậl
chúng ta cà ih ể g\ao tiip
slớ\ mợ\ ngưài mậỉ cách hiệu
quả bằng E.maiL tin nhắn...

S5 cách dể
131 tạo ảnh hràns téBnsơãi khác
s ự CHÂN THÀNH

. MiíslM E>Ã e>ƯA MẨU Chúng ta thường sẽ bị thu


€>ẢNe IC.Í THÀNH VIÊN
CÂ U LẠ CBỘ TKO N Ỡ hút bởi người quan tâm chân
T R Ư đ N Ỡ CH O N ỡ ư đ l B Ạ N .t Ạ u X y P H À N '
M Ộ \CH ưyỂN e>ẾN . Ú N SN H Ư TH Ế. thành đến mình. Vì vậy, chúng
NÃO?
ta nên quan tâm đến mọi
người han để rút ngắn khoảng
cách giữa đôi bên. Việc này
giúp chúng ta gây ấn tượng
tốt đẹp với đối phương tương
đối hiệu quả.

. -CẬuXyRẤT
V U l^ lN H Â N V

ôự chân thành tác OUỌCSỰ^


T ^ c ủ A T đ ..
. .... . .€>Ó K Â T NHIỂU. .
êậng êến \wộ\ ^g\ẲÕ\
như thá wầóp
óự quan tâm chân thành
qiúp bạn qây ẢẰỢCtầm ảnh
hưí^g nhất (3ịnhầo\ \lâ\ \\ọ.

ss cách để
tạo ảnh hưỏns tós nsiẩoii khác 321
KHÍCH LỆ NGUỪI KHÁC
BỘC Lộ CÁ TÍNH RIÊNG

..Tc5pÃNóicHuyỆN . Ai c ũ n g đều C Ó c á t í n h r i ê n g , C Ó điều


VỚIMỘTCÔBẠNÍTNÓI,: ___
CỐ&ẮN&etúpBẠNẤY ị KẾTQUẢ do chư3 gọp được hosn csnh thich
TRỞNÊNMẠNHPẠNVÃ, THẾNÃO
CđlMỚHƠN. . . HÀCÂU? hợp nên nhiều người chưa thể hiện
chúng ra. Vì vậy, nếu bạn biết giúp
họ bộc lộ bản thân, để họ C Ó thể
thể hiện cá tính riêng của mình thì
bạn sẽ nhận được rất nhiều thiện
cảm của họ dành cho bạn.

có CHỨ, BẠN '.


ẤypÃcđiMđ
HƠNRẤTNHỀU ;•vẬy LÃCẬU■ .
KJil NÓICHUyỆN .■PÃ BlẾt CÁCH'•
YỚl TỚ, VẢĐÃTIẾT TẢCĐỘNeeẾU :
Việc khích Lệ ai đớ \?ộc LỘCHOTớ ƯỚC .. NỡướlKiiÁC
Vộ cá tính úêng 5ẽ có K^CỦACÔÂỵ.’ RỔI PẤỵ
tác dụng như thá x\ầo
Ậo\ s!Ớ\ bạnP

V\ệc này 5£ giúp bạn có ẢiỢc


thiển cảm của ngươi Áó.

sscách^
133 tạo ảnh Màng téB nsưèB Khác
BIẾT GIÚP Đ ỡ NGUỜI KHÁC

••SÁN Ỡ N AyM ÌKlM Người ta thường hay cho rằng,


; P Ã Ỡ IÚ P Đ Ỡ N ỡ ư ở l
. C ô Ẩ Y CÓ ■

H Ã N Ỡ XÓM M AN Ỡ
CẢ M ƠN C Ậ U
sự giúp đỡ tự nguyện sẽ không
\ €>Ổ CỦ V Ề NMÂ,
'■
■■ KH Ô N & ?
được thừa nhận. Nhưng trên
thực tế thì sự giúp đỡ của bạn
rất có ích khi bạn muốn thân
thiết và gây ảnh hưởng đối với
một ai đó. Bạn đừng bao giò
bỏ lõ co hội giúp đỡ người khác
trong khả năng của mình.

.... KHÔNSCMÌ
S ự é lÚ P Ơ Ớ .
CÀ M ƠN, C Ô Â V C ỡ n
C Ù A CẬ U Ơ Ã ,
T ỏ K A K Ấ T XÚC
i<;n iỐ si CÔ â V .•
Qúp ngưài khác cớ €>ỘNỠ m i P ư ợ c
.. M ĨN M S lÚ P ơ đ . ..
CẢM E)ỘN<S :
KỔIPỢ.. ..
tầm quan \xọng như
th<l nầóp

Qùp ngướì khác 5£ khián


\\ọ có ấn \.\ẲỢ(\g tí?t v<ể bạn.

ss cách để
tạo ảnh hưàndtáBnsưài khác 341
BIẾT CHO ĐI

TÔI €>Ấ TẶNỠ Í2UÃ .. C H Ú Ấ Y B IỂ U L Ộ


Hẳn bạn biết đến câu:
CHO BÔ' CỦA BẠN NHƯ T H Ể NÃO m i
TÔI NHÂN DỊP SINH NHẬN DƯỢC QUÀ
"Trước khi muốn nhận lại,
N H Ậ TÔ N Ỡ Ấy. HẢ CẬU ?
hãy cho đi những gì mình
có." Trước khi bạn cố gắng
gây ấn tượng tốt với người
khác, hãy cố gắng mang lại
thứ gì phù hợp với họ.

Jị
B ẩ N lỉt ó ă Ị / '^ T ^ T U Ọ N S V Ã ,
r - : „ í ? x ú c DỘNỠ TRƯỚC ••
CẢM ONM ĨNHVĨ _ ì
.T . z ^ •• • S ư QUAN TÂM CỦA
. .. CẬUDẤỵ
Chúng ia nên chú ỷ
ẳều ậ khi muốn tặng
quà cho ngưàì khácp

\\ỉ\uốn gày ảnh huởng ấến


ngươi khác thì y\ệc mang
(3án cho họ mgt thứ phù hợọ
Là cách yô cùng hicu quả.
4

ss cách dể
I3S tạo ảnh hưàns téBngiẩãi khác
XEM XÉT TRUỨC KHI ĐƯA RA ĐỂ NGHỊ

C jtó N Ỡ MĨKlH P ư ợ c © lAO Bạn cần hiểu tâm trạng


NHIỆM vạj B Á N V É X ổ SÔ 'CM O .
CM Ư Ơ Ne TRĨNH © Â y Q U Ỹ T ừ ;• C Ậ U c ó B Á N của người mà bạn đang nói
THIỆN đ TKƯ ỠN © HỌC. í tX T Ợ C N H Ể U ,
|CJ-IÔN©? chuyện trước khi đưa ra bất
cứ lời đề nghị nào, và lời đề
nghị cũng cần phải phù hợp
với yêu cầu, mong muốn
của người được đề nghị.

V Ậ yLÃ CẬ U .
MÌNH Đ Ã NÓI
; ■P Ã B IẾ T C Á C H t Ki .
C H U yỆ N V Ớ I
HIỂU €>ô'l PHƯƠN© ;
M Ộ T VÃI N © ưđl
TR Ư Ớ C RHl Đ Ư A .
TR Ư Ớ C M đl
R A L đ l Đ Ề N©HỊ :
H Ọ M U A V t . .•
KÔ\ĐÓ..
£>ạn Cần chuẩn bị ậ
trưí:^c khi ăưa ra Võ\
ầề nghịp
4P

i
&ạn cần hiểu nhu cầu của
m^i ngưci trưí:^c khi ^ưa ra
Lời (í(ể nghị Víííi hg.

ss cách để
tạo ảnh hưàns tós n9i>ãi khác 361
MỨC Độ HỢP Lí

m ìn h đ ã N ỡ ổl CẢ Gây ảnh hưởng tới người khác


. HAI B Ạ N CÓ
BUỔI VỚI M Ộ T THÀNH
VIÊN MỚI TRO N © CÂ U
; V Ẻ H Ợ P NHAU là khiến họ suy nghĩ và làm
NHÌ!
LẠ C BỘ.
theo ý bạn. Tuy nhiên, trong
những mối quan hệ mới, không
nên quá gượng ép họ làm theo
ý bạn. Hãy suy nghĩ thật hợp
lí, gây ảnh hưởng tới họ ở mức
vừa phải.

M ỈN H Đ Ã C Ố . , '
© Ắ N Ỡ PỂRđl ỉ...' t^ Ẳ N LÀ B Ạ N
E>l
p i nNHUN© bạ
h un ỡ b ạn
n t h íc h c á c h
N ÓICH UVỆN
Ấí y c ứ MUỐN NÓI •;
&ạn CÓ thể gằy dựng CH U yỆN THÊM ,. • C Ủ A C Ậ U RỖI.

tầm ảnh hiởr\g ấò\ yổ\


x\g\Ằch khác như thil nàớp

Chúng ta nên duy trì việc


này đ múc dợ hớp Lí khàng
nên gượng ép.

ss cách để
137 tạo ảnh hưàns tós nsơòi khác
DIỄN ĐẠT MỘT CÁCH RÕ RÀNG

HÔM N A Y c ó M Ộ T . .;■ C Ả L Ớ P C H Ắ C •., Bạn Cẩn học cách diễn đạt rõ


NHÃ VĂN Đ Ả C Ó .;■ TMÍCM B Ả I NÓt
B U ổ l NÓI CH U YỆN : CH U YỆN CỦ A Ô N e ■
: ý của mình khi nói chuyện với
VỚ I LỚ P MÌNH. . ■••. Ấ Y L Ắ M N H Ỉ!
một ai đó nếu bạn muốn gây
ảnh hưởng với họ. Đối phương
hẳn sẽ khó hiểu vô cùng nếu
câu chuyện của bạn mập mờ,
tối nghĩa. Trước khi bắt đều
câu chuyện với mọi người, hãy
nêu rõ quan điểm của bạn.

VẬý HẢ?
■ NẾU V Ậ Y CÓ T H Ể
■6ICHÔNỔ B Ã I NÓI C Ủ A ÔN©
ÔNỠ Â V lã m .
Ẩ Y Đ Ã KJ-|ÔN©
C À L Ớ P B Ố IK Ố I, ■
Úg\ẲcẢ nghể 5ẽ phản K J-(Ó H ỂU . .
. P U Ợ C DIỄN Đ Ạ T
•. RÕ K Ã N S
ứ\g thá nàơ nếu bạn nổ\
chuyển '^ớ\ \\ọ mậi cách
lchâng rô ràngp
jJẳn họ 5ẽ Vnông ihể có
ằiỢc ấn {.oi v<ể bạn.

ss cách để
tạo ảnh hưàns tài nstiãi khác 381
KẾT THÚC CUỘC ĐỐI THOẠI

...■■MÔMNAyBỐCON . ;-'vÂy X ? V Â y \ Khi bạn nói chuyện với một người


■ T Ớ Đ Ã N Ó lC H U yệN V Ớ l V ■
NHAU. B ô 'Đ Ã CHỈ D Ạ y ; CH O C Ấ U mới quen, bạn cần có sự kết thúc
O iO Tớ NHIỀU e>lỂụ: •
câu chuyện ấy chứ không nên
bỏ lửng. Nếu câu chuyện không
được hoàn thiện, người đó sẽ có
cảm giác bạn không quan tâm
đến họ. Và tất nhiên, bạn cũng
sẽ không thể gây dựng được tềm
ảnh hưởng đối với anh ấy.
B ố TH Â'y CÁ CH
••■• T Ớ NÓI CH U yỆN VỚ I
B Ạ N B Ẽ K^IÔNỠ ỔN. T ớ
H A y VÔ CỚ B ỏ DỞ CH U yỆN ,
© lỮ A CHỬN© rm iỂN M ỌI Ị- đ u n g la ^ .
\^g\SỜ\ ấar\g nới chuyện N SƯ Ớ l M Ấ T VUI. BỐ K JiU y ẾN , :
T ớ NÊN S Ử A TH Ó I Q U B sl :
bạn sẽ cảm thấy ....•••.xÂ'ue>óe>i. C H Ú TN Ã Q

thá nao náu bạn \?ỏ ầờ


câu chuyểnp

Náu bạn \)ỗ ầở câu chuyện,


\\ọ 5ẽ cảm thấy bạn khâng
quan tâm đến họ.

ss cách để
39 tạo ảnh hưàns téBnsưãi khác
THU HÚT KHÁN GIẢ

• TỐI QUA CHÚM© . Một người có tầm ảnh hưởng


T Ớ Đ Ã Đ lN e H E M Ộ r-.
NI^HủN©^ ị-CÓ^UNSƯỠI rộng là người ăn nói có sức
..... NÓlCHUyíĩ,- ■(.. PỂNT^Dự
ly-iÔNỡ? hút. Muốn được như vậy, bạn
cần có những kĩ năng hùng
biện tốt.

. V Ậ y CHẮC ÔN© .
Ấ y R Ấ T Ỡ IỎ l
TRON© VTỆC THU
TOÀN BỘ
HÚT VÃ © Â y ẢNH
KJ-|ÁNPHÕN© .
CHÂTIC.ỨSI
. HƯỞNỠTỚIMỌI
N © ư đl..
N ỡ ư đl! .

Chúng ỉa có thể nhận


ra vnộh ng\ẰcÀ có tầm ảnh
hư<:^g \jởn hang cách nầóp

Niu ngxẲỈh thu hút <?ư^c


nhiều khán giả d ná công
cộng, hẳn họ có tầm ảnh
hưỂ^g Vớn.

ss cách dể
tạo ảnh hưàns tãi nsơãi Miàc 401
PHÁT ÂM CHUẨN XÁC

. Th ầy © lÁ o D Ạ Y T H Ể . Khi nói chuyện với người


D ỤC LỚ P TỚ KJ-|ÔN© T H Ể ;
MƯỚNỠ DẨN CH O H Ọ C
.
: ;■
BUỔI
^
HỌC Đ Ã
lẩn đều tiên gặp gỡ, bạn
SIN H M Ộ T C Á C H H IỆU ~
DIỄN RA NHƯ
Q U Ả v f T H Ẩ Y Ấ Y NÓI
■ . THẾ NÃO?
nên cố gắng phát âm và
....... tỤ iÁ L Ã N H Ỏ . . ■
lựa chọn từ ngữ chuẩn xác.
Nếu bạn không làm được
điều ấy, họ sẽ không thể có
được ấn tượng tốt với bạn.

. . R Ể tQ U Ầ là •■'ổ! YẬỸTHÌCÁ C'.


MỌINỠƯỠI ,.<ẠU NỄN DỀ NỠHÍ •
KI-IÔN&N&HE THẦY NÓI TO HON
KÕ NÊNKHÔN& MỘT CHÚT DỂ
NẮhAĐƯỢCKĨ CÁCCẬUCÓTHỂ-
THUẬT VÃ D Ã • . NỠHE €>ược RÕ
•TẬP SAI. . RÀ N© HON. ••
iJậu quả cùa y\ệc
\ở\ông phát âm rõ rang
Là ậ p

0?ạn 5<ẽ kháng thể’ \.ạo


ầiỢc ấn tưpnq t<?t ầo\ \lá
ng\iờ\ khác nếu bạn phát
âm khớnq r<? ràng.

ss cách dể
141 tạo ảnh hiấâns tés nsơòs khác
TRÁNH NHŨNG cuộc TRANH CÃI
KHÔNG CẦN THIẾT

. P ộ lT R ư đ N Ỡ €> ộl . Nếu không thể tránh khỏi việc


BÓN© p ẻ N©HỊ TỔ TM/2^ ý
CHỨC CHO lO CẢ
C Ả ĐỘI
Đ Ộ I €>1
ĐI I^IỂNỌ
I^IỂN C Ó THỂ bất đồng ý kiến với ai đó, thì cho
CHƠI XCAA, .C
CẬU . .-
Ậ U Ạ ..- '■
dù không cùng quan điểm, bạn
cũng nên cám ơn và tôn trọng ý
^ lề
kiến của họ. Đổng thời, hãy nói
V mằ với họ về những quan điểm khác
đối với chủ đề hai người đang nói
chuyện. Như thế, họ sẽ hiểu rằng
bạn muốn tránh gây ra tranh cãi
không cần thiết.

TOlKJ-iON©
e>ỖN© ý , SON© VẨN ị ;■ h ẳ n c â u
TÔN TRỌN© VÃ €>ề V X v s ẽ SỚ M ■
Náu khâng ỉhẩ ừánh N©HỊ CÙN© PH ÂN • H Ể U R A VẤN .
TÍC H S ự V iệ c CẬU . ■ P Ề T H Ô I.
khỏi \/\ệc bất ấểng Ỷ kidn •. . . . • • . Ấ y p ẻ R A .

\/ả ai ấà. bạn nển úng xử


như th i nằổ>p
lìãy chấp nhận ý kián bất
đàng ^ó. Áồx\g thứi (3ưa ra
cả nhữig quan ấểm khác
yả của hơ ẵể ho cân nhắc.

sscáchđé
tạo ảnh Màng tãi nsưos Miác 421
SỐNG NGAY THẲNG

N Ỡ Ã y HÔM Q U A , CÂ U CÀ M th ấ y ' Chúng ta cần phải thể hiện sự


TOM €>Ã NHỔ TỚ T H Ế N ÀO K Jil
LẬ M V Ã IV IỆC . . ■ TOM NHỠ V Ả ? ngay thẳng của mình thông
qua cách nói chuyện với người
khác ngay từ lần gặp đẩu tiên.
Từ đó, chúng ta sẽ có thể gây
ấn tượng tốt với người đó và
dền dần có ảnh hưởng đến họ.

.Ầ , C Ũ N S KJ-iÔN e
■■■• SA O M À.M ĨK4H
T H Ấ Y CẬ U Â'y O Ấ
NHỞ MÌNH M ỘT CÁ CH
TH Ẳ N Ỡ TH Ắ N , NÊN Ử M Ìt ín h
MĨNH KÂ't vui LÕ N Ỡ N Ỡ A Y TH Ẳ N Ỡ
P Ư Ợ C © ụ jP C Ậ U Â 'y ỵ T H ĨỞ Đ Â U C Ũ N S .;
K/Ịu^n nhận ầiỢc thiển tỵ il CẦ N T H IẾT .p ư ợ c Y ÊU Q U Ý. •
•■

cảm của m^i x\ạ\ẰỜ\, chúng


ta cần chú ý ãều g) p

Chúng ta cần 5ững


ngay thẳng.

ss cách dể
143 tạo ảnh Wãn9 tós ngưcBMiác
THÁI Độ TÍCH CỰC KHI NÓI CHUYỆN

MĨNM K Â T Thái độ khi nói chuyện rất quan


ẤN TƯ Ợ N Ỡ VỚ l . CẬUÂVnÓI •
TH Á I €>ộC Ủ A Đ Ộ \ : ỡ ĩ Đ Ó €>ẶC trọng. Chúng ta Cần luôn ý thức
T R Ư Ở N S MỚI. . . B lệ T Ã ?
rằng, khi nói chuyện với mọi
lr % người phải thể hiện được thái độ
tích cực của mình. Có như vậy,
chúng ta mới có thể tác động

■ được tới họ một cách hiệu quả.

V ì C Ậ U Â V NÓI : P M O N Ỡ CÁ C H .
CH U yỆN V Ớ l .. C Ủ A C Ậ U Ấ y C H Ắ C .
MỌI N ỡ ư đ l : CH ẮN Đ Á CHlỐ/1 .'
R Ấ T THÂN M Ậ T .• €>ược C Ả M TÌNH .
VÀ VUI V Ẻ . . C Ù A M Ọ IN S Ư đ l.

Thái ăậ tích cực khi


nới chuyện 5ẽ mang Lại
ẵều ậ p

£>ạn 5£ nhanh chổng gây


3ược ấn iưựng iể i và tầm
ảnh hưâng nhất áịnh 3ữì yâ\
^o\ phưổHg.
i
55 cách dế
tạo ảnh hưoMi9 tés ngKèBkhác 441
TRÁNH KHOE KHOANG

C Ô B Ạ N C Ũ N Ỡ LỚ P Khoe khoang thường xuất


TỚRATHAYIO-IOE ThlẾMỌI Kieưđi ..
l<J-KDANeVỂ SựKJ-|Á©lẢ ;■có THÍCHCHƠI VỚI phát từ lòng tự hào đối với
, CÙAỠIAĐÌNHMÌNH. ' BẠNÂVICilÔN©? ;
những gì mà cá nhân đó sở
hữu. Tuy nhiên, bạn không
ề ị
nên khoe khoang bỏi điều
đó sẽ khiến cho người nghe
cảm thấy phản cảm với bạn.

•I<U-1ÔN©ƠÂU!
: HẲN L Ã B Ạ N ' .
CH ẲN Ỡ CÓ BẠN
 V Đ ã KJ-iO E :
N ÃO TH ÍCH CHƠI
KJ-|OANỠ Q U Á .'
VỚ I B Ạ N Â V C Ả ...
, ƠÃKổl.
ò ự ìchớe kUơang 5ẽ
ảnh \]ưàr\g như thế nàơ ià\ %
các mcì quan hệ cùa bạnP

úợ 5ễ nghĩ bạn Là kẻ Ã
hợrr\ hĩnh <3ấy!

ss cách để
145 tạo ảnh hưàns téBngưài khác
BIẾT THỪA NHẬN Lỗl LẦM

. MÌNHe>ÃCÁUVỚI cmúâV ■ "Đánh kẻ chạy đi chứ không


CHÚM'WHVICHÚKHÔ^ ^
TỚIDựSINHNHẬTCỦA >. ai đánh người chạy lại", nếu
........M ĨN H DƯ Ợ C.
bạn có lỗi mà biết nhận lỗi
thì mọi người sẽ bỏ qua. Vì
vậy, hãy học cách nhận lỗi
để tạo ấn tượng tốt với mọi
người, bạn nhé.

CHÚBẢOMÌNH
CƯXỬNHƯVẬy :
CƯXƯNHƯVẠy
LÃ1CJ-IÔN<S€AJỌC, ■
.: '^Y1^1
VAMINHCA N
- _ DÚNỠO DẨVI
ÂV!
PHẢI XINLỔIVĩVĨ ; C Ậ U Nên XINLỖ1-.
THÁI €>ộÂV . CHỦDI.
/ E>iái; nhận ư i 5ề manộ
Lại c \\0 bạn kát quả qìp

klhi biếỉ nhận \J\. \wọ\ x\g\ich


5ễ \)ỏ qua ở \0 bạn \.ễ\ Lầm
mà bạn đã qây ra.
I
\
ss cách để
tạo ảnh MẩcMistãi nsưòBKhác ♦61
XÂY DỤNG NIỀM TIN

'bácmãnỡxóm . Sẽ thật khó nhận được sự tôn


K ẩ C Ả I<H1
c ũ e>Ã NÓI CH O TỚ ■
;
B IẾ T B Í M Ậ T CỦ A
C Ậ U VÃ B Á C Â V trọng của xã hội nếu bạn không
C Á C H X A NHAU
....... B Á C Â V V Ề TUỔ I tA c ư ? được mọi người tin tưởng. Xây
dựng niềm tin với mọi người là
điều rất quan trọng để có thể
đến gần họ hơn. Trước tiên họ
cần tin tưởng vào bạn thì mới
có thể suy nghĩ và làm theo ý
kiến của bạn được.
;• HẲN L Ã v Ậ y •.
.• R ổ l. P H À l T IN T H Ĩ X

Xây dựng nÌổiTi tin Ví^


mợl manộ Lại
diều g\p
Xây dựng niềm tin \!ổ\ mgi
người có thể giúp bạn gây
ầiỢc tầm ảnh hư<^g nhất
dinh ầb\ \/ổ\ \\0.

ss cách để
147 tạo ảnh hưãns téBnsưãi Miác
CHÚ H Ã N Ỡ XÓM C H Ắ C LÀ DO
NHỠ T Ớ TR Ô N Ỡ C Â U THÂN T H Ế T ,
"kuipini)uniwi!iiinri,Dn=* NHÃ © lú p VỚI CHÚ ÂV

"Tin vào chính mình là bí quyết


đầu tiên của sự thành công."

&eorge Macdonald

"Được tin tưởng là phần thưởng


lớn hơn nhiều so với được yêu."
;■T I- Ế T H ĨC Â U D A --
CH Ú Ấ y C ò n "; ;• T H Ự C S Ự Ỡ IÂ N H .
D Ư A CH O T Ớ Đ Ư Ợ C S ự TIN
CH ÌA m o Á ■ TƯ Ở NỠ CỦACH Ú ;

NHÃ NỮA. . Â V KỔI D Ấ y

Chúng ta Cữ ih ể gầy
’’ ảnh hưàng đến ỉrẻ em
hằng cách nằổPp

jJãy Làm chữ irẻ tin tưởng


bạn ỉrưiýc khi bạn iác ãậng
đến suy nghĩ cùa chúng.

ss cách dể
tạo ảnh hưàns tés nsưoBkhác 481
THUYẾT PHỤC MỘT CÁCH HỢP LÍ

ANH B Ạ N H Ọ C CÓ rất nhiều ý kiến khác nhau


C Ũ N M Ấ T Q U yỂT C Â U Đ Ã LÃM
PHỦ NHẬN ý IC-IỐ^ . é i SA U Đ Ó ? ■

trong cuộc nói chuyện. Ai cũng
. . .. C Ủ A T Ô l
muốn tranh thủ sự đồng tình
của mọi người. Điều này chỉ
có thể xảy ra nếu bạn thuyết
phục được người nghe một cách
thành công và hợp lí.

TÔ I £>A
T H U yỂT P H Ụ C V Ậ y L Ắ CẬ U E>Ấ .
ANH Ấ Y B Ằ N Ỡ N ẮM E> Ư Ợ CBÍ
N H Ữ N eÚ LẼP H Ủ Q U y Ế T E )Ể T H LiyỂT
H Ợ P S A U Đ Ó , AN H . PH ỤC ỄH/ỢC N ỡ ư ớ l

£>ạn cà thể gày ảnh Ấ y o Ã Đ Ổ N ỡ ý . ’ . |CJiÁC R ổ l c X y !


. . . . . . VỚ I TÔ I.
hưởng ấến ngưc^ khác
như th<l nàơp

Ndu bạn cà nhũng suy nghĩ


Và Lí lẽ hợp Lí bạn cớ thế
dd dàng tác dgng ddn hg.

ss cách để
149 tạo ảnh hưồns tồi ngơoBkhác
KHÔN KHÉO

M Ô M Q U A CÓ
,; CẬUPÃXỬLÍ Con người vốn có xu hướng thích
m ộtcẠu c ứ €>õ i
TĨNH HUỔNỠ N Â y /
THAM © lA NHÓM
•. .N H Ư T H ế N Ã O ? .•
được tham gia vào câu chuyện
CỦ A MÌNH.
hay công việc nào đó. Thậm chí
nếu một ai đó không liên quan gì
đến câu chuyện, thì bạn cũng có
thể làm ra vẻ là họ có liên quan
để khiến họ cảm thấy mình là
người quan trọng, từ đó khiến họ
làm theo ý bạn muốn.

MÌNH e>Ã B Ả O
CẬ U Ấ y T W TH ỀM ĐÙ
M ư ớ l N ỡ ư ỡ l NỮA CÙ N Ỡ
© lA N H ẬP NHÓM, NHƯ
Làm ỉhế nàí? êể có thể V Ậ y s ẽ T Ố T HƠN L Ã C H Ã ,C Ậ U .

CH Ỉ MĨKIH CẬ U Â V . •
ỨNỠXỬ
dẫn dắt mợt ai dớ Làm
t h ( S í 7 ý m\bx\ của mìnhP

&ạn có th(ế Làm ra Mẻ \\ọ có


Liển cỊuan dán câu chuyện
hay 5 ự việc của bạn. từ dớ
dần dần dẫn dắt hớ.

S5 cách để
tạo ảnh hưòns tóBnsưãi khác SOI
LỄ Độ VỚI MỌI IMGUỜI

... T H U Y Ể rm ụ c ;• CŨNỡm ÔNỠ •.


Thật khó để thuyết phục
N S Ư đ l K JiÁ C CHẤP : m ó LẮM S Â U ,
NHẬN ý TƯ Ớ N Ỡ CỦ A MỪMH T H Ấ y VẨ N CÓ người khác đồng ý với suy
MÌNH T H Ậ T S ự R Ấ T T H Ể TH U V ỂT PHỤC
\ m ó €>Â'y C Ậ U Ạ . . SƯ Ợ CM Ã .
nghĩ và quan điểm của bạn.
Vì vậy, hãy học cách lễ độ với
họ để thu hút được nhiều sự
đổng tình hơn. Có như vậy,
bạn mới có thể tác động tới
họ một cách hiệu quả.

CH Ỉ C Ầ N C H Ú N S ■,
MÌNH C ư XỬ VÃ TRĨNH •
B Ã y <3UAN S lỂ M M ỘT
'. C Á C H T H Ậ T L Ễ S Ộ .M ÌM H .-
< , . \ . • TIN L À S Ẽ T H U y Ế T P H Ụ C ■
;
Niu bạn Lễ Áộ, x\g\ẲỜ\ \ BẲN eCÁCH \ ' . © Ư Ợ C .C Ậ U A .

khác 5£ úng xử \lổ\ bạn N ÃO C ơ ? .

như th i vằõP

ú ợ 5ẽ CÓ cảm tình và ầễ
Ằồx\g tình V(^ bạn hcti.

\
V ..

ss cách dể
SI tạo ảnh hưàit9 tós ngưòBkhác
TRUYỀN CẢM HÚNG

MÌNH P Ấ CHỊU CHÚ 'ẤYĐÃ Khi bạn muốn gây ảnh hưởng
ẢNH H ư đ N Ỡ . TKU yỀN CẢM
S Â U S Ắ C T Ử CHÚ • H Ứ N SCH O
đến người nào đó, bạn cần khiến
JOHN. . CẬUÁ?
họ suy nghĩ và chấp nhận theo

/" ũ % quan điểm của bạn. Hãy thể


hiện những suy nghĩ và ý tưởngtheo một cách thật ấn tượng để
truyền cho người đó cảm hứng,
khiến họ thật sự bị tác động.

CHẮCCHÚẤy
có CÁCHNHÌN
CUỘCSỐNỠSAY
MỀVÃẤNTƯỢN©
Làm cách nằổ? ấể bạn €>ÚH6VÂYÌ ;• j:^M, PHẢI |CJ-(ÔN<3
CẬU? .
có ih ể khiến wg\Ằcf\ khác
suy nghĩ và chấp nhận
quan (3iểm của mìnhp
klãy thể’ hiển những suy
nghĩVà ý tưí^g thcí? cách
thật ấn tưgng Ậẻ khiến họ
thực sự bị tác (?gng.

ssc á ch iỉể
tạo ảnh hưòng tồi n9(ẩoii khác 521
TÁC DỤNG CỦA SỰTHÂN THIỆN

hôm trư ớ c M ìKn Khi bạn nói chuyện hay được giới
P Ã Đ ư ợ c Ỡ Ặ P M ỘT
THÀNH VIÊN T R O N Ỡ / CÔÂV thiệu với một ai đó, bạn cần tỏ ra
C Â U L Ạ C B Ộ C Ủ A B Á ... NÃO?
th ế

thân thiện. Sự thân thiện của bạn


mang đến cho đối phương những
ấn tượng tốt đẹp và khiến họ
muốn cởi mỏ hơn với bạn. Đó là
một phương pháp hiệu quả giúp
bạn xích lại gần hơn với những
người mà bạn quan tâm.

cô âV . HẲN CÂ U O Ã '•
R Ấ T V U llC iil ■ R Ấ T THÂN
klhi ẢẲỢc 4 ^á thiểu MỚ\ e Ặ P M ÌN H . .THIỆN VỚI CÔ Ấ Y ■

ai Aó, bạn cần tế? ra như


thá vầõP

0>an cần \lỏ ra thân thiên.

ss cách để
153 tạo ảnh hràns tóBngơãi khác
QUYẾT ĐOÁN

.. .-ỒÓ VÃI XUNỠ €>ỘT Sự quyết đoán là một trong


•CẬU E>Ấ THUyỂT
XẢY R A T R Ư Ớ C KJil MỌI
N S Ư đ l C H Ấ P THUẬN
PH Ụ C HỌ B Ằ N ©
những phẩm chất của con
.C Á C H N ÃO T H Ế ?
. QUAN e>lỂM C Ủ A TÔ I,
người, thể hiện mức độ tự
tin của người đó. Bạn cần
thể hiện sự quyết đoán của
mình khi bộc lộ suy nghĩ và
quan điểm với người mà
bạn nói chuyện.

. T Ô IC Ấ
PƯARA C Ậ U C H Ắ C CHẮN' .
N H Ữ N © LÍD O là R Ấ T Q U y Ể T .'
. R Ấ T H Ợ P LÍ. . . E>OÁNNHỈ?
óự quyếỉ ấoáv\ Là ậ p

ôự quyát ầoán Là sự bảớ


Vệ quyền Vả của bạn Ẵể
ẵiỢc ấế\ xử mậỉ cách
côx\g bằng.

S5 cách dể
tạo ảnh hưòns tés nsưài khác S4|
Bỏ QUA LỖI LẨM

.... HÔM N A Y ANH Trên đời này, chẳng có ai là hoàn


: Ỡ IA S Ư T O Á N Đ Ã Ị.- 1 ^ C Ậ Ụ C Ó '
; CÁ U © Ắ T VỚ I MĨNH • P ’^ANƯN© hảo, và mọi người đều đã từng mắc
. M Ã C H Ẳ N © C Ó L ÍD Ọ ..
•.......© ÌC À .
lỗi. Đừng chỉ trích và bới móc lỗi
của người khác, vì nó chỉ khiến họ

c| l )
thêm căng thẳng và luôn bất đổng
với bạn mà thôi. Thậm chí, điều
này còn khiến họ tìm mọi cách chỉ
trích bạn. Vì vậy, một cách hiệu
quả để gây tầm ảnh hưởng đối với
người khác là hãy bỏ qua những lỗi
lầm của họ nếu có thể.

. ICJ^Ô^^
CH Ỉ M L Ă N & THÔI, 0 ự t iÌ L Ặ N © \
qua lơ\ Lầm cùa NHUM© ANH Ấ y P Ã C Ủ A CẬ U CŨN© ■
NHẬN R A Đ Ư Ợ C Đ Ể U LÃ M ỘT CÁCH
mậi ngưcẢ 5ẽ có tác E>Ó VÃ KJ-|ÔN© CÁ U ỨNỠXỬRẤT

V(3l MÌNH NỮA. .. HAYĐẤỵ


dụng như th J vấõp
klhi Làm ềáỢc diều dớ, bạn
5 ( ? khiin \\ọ phải tự nhìn

nhận Lại L^i sai của mình, từ


dí? bạn c ổ thể tác Áộwg
Mao tâm trí của \\ọ m ộ i
cách hiệu quả.

ss cách để
I5S tạo ảnh hưãns téBnsưãi khác
s ự CAO THƯỢNG

MÌNH VỮA Sự cao thượng của bạn sẽ được


NM Ậ NTM ẤyM Ộ T ; . V lỆ C e ĩ
ĐIỀU C Â U Ạ . .. T H Ế ? thể hiện khi bạn tha thứ, không
kết tội người khác, dù hành
động của người đó gây ảnh
hưởng đến bạn. Việc này giúp
bạn tạo được hình ảnh tốt trong
mắt họ, và dần dền bạn sẽ gây
ảnh hưởng đến họ.

... CHUN© TA
. BIỂT TMA THỨ, KJ-|ÔN© •
\ K.ỂT TỘI MỘT AI Đ Ố ,
\ CH Ú N © TA SẼTẠ O .i-
\ i €>ược Ẫ N TƯ Ợ N Ỡ TÔ't . ứ . T Ớ CŨN©
V\ều ậ xảy ra nếu bạn \ •. VỚ I NHIỀU N © l'"“ ■ PỔNỠ ý Đ Ề U .
MÃy!
biát tha thứ, \ả\ôĩ\g
kếỉ iữì nộưới khácP
' k
Ngư<^ Ẵó 3 ễ có cảm tình
\lđ\ bạn Và ầễ chịu ảnh

\wiờ(\g từ bạn.

SScách aể
tạo ảnh Mắòns tcB nsưèB Khác SCI
RÚT KINH NGHIỆM

LẦN €>ẨU TUỀN C Ậ U NÉN T lv l kÁ CÓ một chân lí: Không phải lúc
CÔ' © Ắ N Ỡ T H U Y Ế T L Í DO T H Ấ T B Ạ I VÃ
PH ỤC M ỘT N SƯ Ớ I C Ố G Ắ N G THUYẾT nào bạn cũng thành công khi
B Ạ N , MÌNH €>Ã . PH Ụ C ANH TA TH ÊM
T H Â T B Ạ l. ‘ LjẦN N Ữ Ạ . bạn cố gắng gây ảnh hưởng
đến người khác. Vì thế, bạn
cần tự xem xét và tìm ra
nguyên nhân thất bại, và coi
#
đó là những kinh nghiệm quý
báu cho bản thân để tiếp tục
nỗ lực trong các lần tiếp theo.

tH Ậ T Ư ?V Ậ y ; . CH Ú C CẬ U
MÌNH B Ẽ THỬ . THÀN H C Ô Ị^
LẠ I NỮA .•
£>ạn nên Làm ậ nếu nơ X EM SA Q
TK O N Ỡ LẦN :
S A U !.
lực thuyát phục ngưê^
khác của bạn ịchâng
thành càngp
T S\ cần c 'ô gắng tìm ra
nguyên nhân thất bại.

ss cách để
IS7 tạo ảnh Màns tés nsưãi khác
GÂYDỤ1MG Sự TÍN NHIỆM

M Ọ IN Ỡ Ư Ỏ IỞ Chúng ta cần có được sự tín


KJ-|U PHÔ' TÔ I KJ-|ÔN© TIN ■
Tư đ N © A N M CM Ã N Ỡ B Á N . , ■ nhiệm nhất định thì mới có thể
H Á N & ỏ CỬ A H Ã N Ỡ TẠ P V Ạ y? .
t lo Á Đ Ẩ u m u . .........
thu hút được những người khác.
Nếu không có được sự tín nhiệm
thì người khác sẽ không đặt
niềm tin vào bạn. Khi ấy, mọi
nỗ của bạn trong việc gây ảnh
hưởng đến người khác sẽ không
thể thành hiện thực. Vì vậy, có
được sự tín nhiệm của mọi người
là vô cùng quan trọng.
. A N H Ấ ycó ■
■■
. ; T l- Ể TH Ĩ ANH âV .
; T IỂN Ỡ XẤU V Ể Ơ Ã TỰ Ơ Á N H
N/|ợi x\gdờ\ s ẽ phản ứng ■Cl-IUyỆN Đ Ẩ U C ơ • M Ấ T CHỮ TÍN CÙ A .

như t h i nao ấo\ MỚ\ ng\Ắci\ ■


■ TH Ự C PH Ẩ M ..■ MÙMHKỖI.

mà \\ọ \ònông tín nhiểmp

ú ọ 5ẽ khâng 3ặi niiểm tin


Vào những người như vậy.

ss cách dể
tạo ảnh hưàH9 tcB nsiẩài khác S8I
TẨM QUAN TRỌNG CỦA Hồ sơ, LÍ LỊCH

.•T^yeiẮocÙcủ^ ( Ì x -ch;^ ’’
. k iÌKih
€>ư ợ c c h u v ể n l ê n
P Ạ Y ở TRƯỞNG CHUYỂN
là N H Ử N Ỡ thây những đặc điẽm nhân thân,
THÀNH TÍCH
. CÙA THÀNH PH Ố VĨ NHỮNe !
■ THÀNH TÍCH NỔI B Â T CÙA •.
Ấ Y R Ấ T ẤN
’• tính cách của người đó. Vì thế
\ T H Ẩ Y Ấ Y T R O ^ S l/
N ^ IỆ P S IÁ O D Ụ C .
N H Í?. hãy cẩn trọng với mọi hành động
của mình, để có thể đảm bảo lí
lịch của mình được "sạch". Nếu
những gì bạn làm trong quá khứ
là tốt đẹp, thì chẳng có lí do gì
để nghi ngờ rằng bạn sẽ không
thành công trong việc gây dựng
tềm ảnh hưởng đối với mọi người.
.■ c ó a iú . •• V Ậ Y THĨ NHAT ■.
THÀNH TÍCH •• ĐỊNH LÃ TH Ầ Y CÓ
l\ề 3Ơ Lí Lịch của mội CLÌA TH Ầ Y KHÁ ;■ TH Ể © Ầ Y PỤN© TẨM •
NỔI TRỘ I VÃ • ẢNH HƯỞNS TỐ T €>ốl '
ngư<^ có Vai \rò quyát đ á n g NGƯỠNG : -. VỚI C Á C HỌC SINH
MỘ€>Ó. CỦAMÌMH,
(íinh như thíề wầo Áo\ \!ổ\ khả
năng gảy ảnh hưàng của hợp
Nổu hể 5Ơ Lí Lịch của
ngưổi ằà irơng sạch và
nẩ\ bật thì ngươi ấà 5ẽ có
thể’ gảy ảnh hưc^g iơ i
ãến ngưổi khác.

ss cách dể
IS9 tạo ảnh hưàns téBnsơcs khác
BIẾT CẢM THÔNG

à ,€> ỂU €> Ó C Ó Chúng ta cần có ý thức tự


N ỠH ĨÁ L Ã CẬ U B IỂ T

. èựCẢMTMÔNỠ
CH IA S Ẻ VÃ E>ỔNỠ CẢM giác nơi công cộng, ví dụ
VỚ I NHỮNỠ CÀ M XÚC
l ã ỡ ĩc Ạ u n h ỉ? .
C Ủ A N Ỡ Ư Ớ IKJ-ỊÁC. như xếp hàng hay lần lượt
để đi lên xe buýt, không
nên xô đẩy người khác hay
chen ngang vào hàng...

ỗisÂyLÃ CH ÚrsÌe MÌNH


M Ộ T Đ IỂU KÂ'T . CŨ N Ỡ H Ọ C CÁ CH
CẨ N T H IẾT e>ốl : CẢ M THÔN © VỚ I
VỚ I M ỖI N SƯ Ỡ l . N © ư ớ lK JiÁ C , '
. CM Ú N STA . ■ . CẬ U N H É!

Cảm ihông Là ậ p

Cảm ỉhâng Là 5ự 3Jng


cảm xã Uậl ờ 3ó mợ\ ngưàị
thấu hiểli 3\SỢC cảm xúc
Ĩ
của x\g\icÀ khác.

IL

SScáchđé
tạo ảnh hưàn9 téB ngơGB Miác 601
TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

& IỂT TÔN T K Ọ tsie ’•• B IỂ T TÔN TKỌ N Ố . Chúng ta nên thế hiện sự tôn
N ỡ ư ớ l K ilÁ C TH Ĩ sẽ •' NỠƯỠIICJ-1ÁC TMĨ
Đ Ư Ợ C €>ỀN Đ Á P LẠ\ : O ủneSẾĐ ưạc trọng đối với người khác, dù
B Ậ N © Đ Ể U © ĩ?.- ’■
• N ỡ ư đ l KHÁC
TÔN TRỌ N © .
trong hoàn cảnh nào. Khi làm
được điều này, chúng ta sẽ
khiến họ cảm nhận được giá trị
riêng của mình, dù địa vị xã hội
của họ thấp hay cao. Biết tôn
trọng người khác thì cũng sẽ
được đền đáp lại bằng sự tôn
trọng. Bạn cũng sẽ dễ gây ảnh
hưởng với họ hon.
Vĩt>ỂuéÓICJilỐgHỌ .
. CẢ M NHẬN €)ược sự
ì^gUổẩ khác 5ẽ cảm ■•••Vì sÃo • tr â n trọ n © Củ a ch ún ©

thấy như thế nàơ khi ■ LẠ I T H Ế


' CÂ U N H Ỉ?
; TA DÀNH CH O NHŨN© © lẤ ;
trị RIÊN © CÙ A HỌ. ,
bạn tớn tr^ng hộp
klhi bạn tớn trợng họ. họ
5ẽ iôn irọx\g Lại bạn và Ầễ
dàng ddng tình \/à\ bạn.

ss cách dể
161 tạo ảnh Mỉàns tós Ii9tfài khác
T ự KHIỂN TRÁCH

M ỈN H Đ Ấ T Ự Thật dễ dàng để khiển trách


: NHẬN L ổ l S A I C Ủ A ■
••• v Ậ y T M Ấ y
; MÌNH T R Ư Ớ C M Ặ T
■. Đ Ã N Ó \ & \ 7 - :
người khác khi họ mắc lỗi, nhưng
T M Ẩ y e iÁ Q .
để có thể tự khiển trách mình vì
?ỉl
■I đã mắc sai lầm thì không dễ chút
nào. Nếu làm được việc này, bạn
sẽ ngày càng hoàn thiện mình
hon và trở thành một người

I thành thật và khiêm tốn.

• H Ẳ N TH ẨySấ
ẤN TƯ Ợ N Ỡ TỐT .
TH Ầy P Ã r â 't
V ẻ S ự THÀNH .
N S Ạ C N H IỂ N
\/\ệc bidt tự khiển V Ã V T IILÕ N Ỡ ..
T H Ậ T CỦ A C Ậ U ■
€>ÂV ..
trách s ẽ mang Lại
kdt quả gìp
0?i<lt tự khiển trách 5ẽ
khián bạn ngày càng hữàn
thiện nhân cách của mình.
3Jng thời khiin ngưài khác
ấánh g\á bạn cao hơn.

ss cách dể
tạo ảnh hưàns téBnsưãi khác 621
THỂ HIỆN Kĩ NÂNG, NÂNG KHIẾU

MĨKlH P Ã M ÁT Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ


TẠI BU Ổ I SIN H N H ẬT M Ọ IN Ỡ Ư đl
CỦ A N ỡ ư ở l B Ạ N . PH Ả N Ứ N Ỡ hội để thể hiện kĩ năng hay
. . . . . THÂN. ■
• T H Ế NÃO?
năng khiếu của mình. Gặp gỡ tại
buổi tiệc cưới, tiệc sinh nhật...
là những cơ hội rất tốt để thể
hiện mình. Việc này sẽ giúp bạn
gây được ấn tượng tốt đối với
nhiều người.

.'CẬ U a -ÌẮ C CHẮN-.


. €>Ã © Â y Được ẤN
•■ •M ỌlNỡưđl ■/ TƯ Ợ N Ỡ TỐ TVỚl
TẠI B Ữ A T IỆ C { M Ọ lN ỡ ư ở lN M đ .'
OẤRẨTPH ẤN ~ . © lỌ N Ỡ H Á T C Ù A
Chúng ia có th<ế CHẤN. M ÌN H Đ Ẩ ỵ

thể’ hiện kĩ nang của


mình ờ ÁầáP

Cnừ\g ta có th<ế th(ế hiện


mình hcong những hớàn cảnh
gạp gõ Áông ngưổi.

ss cách để
163 tạo ảnh hưỏli9 tổi nsiKàBkhác
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM
Địa chi; 136 Xuân Thủy, Cẩu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37547735 * Fax: 04.37547911
Email: hanhchinh@nxbdhsp.edu.vn * Website: www.nxbdhsp.edu.vn

ĐƠN VỊ LIÊN K ẾT VÀ PHÁT HÀNH


-- CÔNG TY TNHH I THÀNH VIÊN TM & DV VẢN HÓA MINH LONG
SỐ 1 Lô A7 - Khu Đó Thị Dấm Tráu Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội
I T 1 OT: (84-4).6 294 3819 - (84-4).3 984 5996 - Fax: (84-4).3 984 5985
VVebsìle: www.minh!ongbook.com.vn - Enuiil: minhlongbook@gmail.com
MINHLONÙbook Văn phòng dại diện tại TRHỔ Chí Minh
ĐC: Số 33 Đò Thừa Tự - p. Tân Quý - Q. Tân Phú * Tp. Hố Chí Minh.
DT: (84-8).6 675 1142 - 1-ax: (84-8)!6 267 8342
Email: cnmjnhlongbook@gmail.com

cách để
Tạo ảnhhưởng tới ngưòi khác
55 WAY S I NPL UENCE PEOPLE

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc.TS. Nguyễn Bá Cường


Chịu trách nhiệm nội dung; Tổng biên tập. GS.TS Đỗ Việt Hùng
Biên tập: ứng Quốc Chỉnh
Trình bày: Hải Yến
Bìa: Trọng Kiên
Sửa bản in: Minh Ánh

Mãsố:02.02.21/67-TK2015

In 3000 cuốn, khổ 17x2 lem, tại Còng ty TNHH Thương mại in bao bì Tuấn Bằng
Địa chỉ; Sổ 46 - phốTân Ấp - Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội
Số xác nhận ĐKXB: 458-2015/CXBIPH/21-52/ĐH5P
Quyết định xuất bản sổ: 161 /QĐ-NXBĐHSP ngày 21 /4/2015
In xong và nộp lưu chiểu quý III nám 2015.
55 CÁCH ĐỂ TẠO ẢNH HƯÒNC Tổl Ncườl KHÁC '
Trong cuộc sống, chúng ta đều mong muốn sẽ tạo được tầm ảnh hưởng nhất
định đối với người khác. Muốn vậy, chúng ta cần phải có được những phấm chất,
tính cách tốt đẹp, đồng thời cần học cách chung sống hoà thuận với mọi người, và
luôn phấn đấu đề đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Trong cuốn sách này,
chúng tôi xin đưa ra 55 gợi ý giúp bạn tạo được ảnh hưởng
đối với người khác, để cuộc sống của bạn luôn
tràn ngập tiếng cười và
tình yêu thương.

cãchdé
Sống tích cực

'ÌẩSB Ì

cachdế
L'!'"
5Swayi “

IS BN: 978-604-54-2500-8

8 936067 594324
Giá: f3 Õ .O O O VNĐ