Você está na página 1de 12

Jurnal Pengurusan 45(2015) 143 - 154

Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk


Memimpin dengan Berkesan
(Quality leadership: Perspective on Competencies Needed to Lead Effectively)

Roselena Mansor
(Bahagian Pendidikan Tinggi MARA)
Mohd Izham Mohd Hamzah
(Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia)

ABSTRAK

Kajian-kajian lalu menunjukkan pemimpin adalah penyumbang utama kepada kecemerlangan organisasi. Hanya
pemimpin yang kompeten dapat mengurus organisasinya dengan berkesan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti
kompetensi yang diperlukan untuk memimpin institusi pendidikan dengan berkesan. Seramai 24 informan dipilih secara
bertujuan yang terdiri daripada pelbagai peringkat kepimpinan dan pengalaman. Kajian ini adalah kajian kualitatif di
mana data diperoleh secara temu bual bersemuka. Data dianalisis dengan pembinaan tema-tema dan dengan melakukan
teknik analisis perbandingan berterusan. Kajian ini telah mengenal pasti lima kompetensi utama yang perlu ada pada
pemimpin berkualiti iaitu berpengetahuan, berkemahiran, berkeperibadian positif, menyumbang kepada organisasi, dan
kesanggupan memimpin. Hasil kajian ini memberi implikasi pada model kompetensi kepimpinan berkualiti. Dapatan
kajian ini dicadangkan digunakan sebagai asas bagi pemilihan dan pembentukan pemimpin berkualiti.
Kata kunci: Kompetensi; pemimpin berkualiti; kompetensi kepimpinan; pemimpin; kepimpinan pendidikan

ABSTRACT

Past research have shown that leadership is a major factor contributing to organizational excellence. Only competent
leaders are able to manage the organization effectively. Hence, the purpose of this study is to identify the competencies
needed to lead an educational institution effectively. 24 informants were specifically selected for their multi-level leadership
designations and experiences. This study is a qualitative study; where the data was gathered via face-to-face interview.
Data is analysed thematically by using constant comparative technique. This research identifies five key competencies
of quality leaders – knowledgeable, skillful, positive personality, are able to contribute to organization and willingness
to lead. The results of this study have implications on the quality leadership competency model. This study intended to
be used as the basis for the selection and development of quality leaders.
Keywords: Competency; quality leader; leadership competencies; competent leader; educational leadership

PENGENALAN mereka mendapati pemimpin pendidikan perlu mempunyai


kemahiran dan kompetensi bagi menghadapi cabaran
Kepimpinan adalah penentu kepada hala tuju organisasi memimpin dan mengurus institusi masa kini. Eddy (2013)
(Mohd. Yatim 2006; Bush 2008). Pemimpin berperanan dalam kajian beliau mendapati kompetensi kepimpinan
sebagai pembimbing dan penggerak kepada stafnya bagi boleh dibangunkan melalui latihan, pemerolehan ilmu
mencapai matlamat organisasi (Mohd Yatim 2006; Bush pengetahuan dan pengalaman sepanjang perkhidmatan di
2008). Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan efektif, organisasi. Menurut Howson (2005), masalah pelantikan
pemimpin perlu mempunyai kemahiran dan keperibadian pemimpin pada abad 21 ini ialah kekurangan calon yang
yang berkualiti di samping pengetahuan dalam bidangnya berkeupayaan dan berkelayakan. Pemilihan pemimpin
(Male 2006). Kajian Eddy (2013) menunjukkan, hanya seharusnya berasaskan kompetensi yang ditetapkan
pemimpin yang kompeten sahaja yang dapat mencapai organisasi (Hollenbeck et al 2006; Rothwell 2010);
hasil yang memuaskan melalui kepimpinannya. bagi memastikan hanya yang kompeten dilantik sebagai
Organisasi yang mempunyai kepimpinan yang efektif pemimpin.
mempunyai matlamat yang jelas, manakala organisasi yang Kajian yang dilakukan oleh Spendlove (2007) di
mempunyai kepimpinan yang tidak efektif mempunyai United Kingdom mendapati kompetensi kepimpinan
matlamat yang kabur (Robinson 2006; Robinson et al. di institusi pendidikan tinggi (IPT) adalah tidak sama
2008). Hanya organisasi yang mempunyai matlamat yang dengan kompetensi kepimpinan di sekolah. Pemimpin IPT
jelas sahaja yang boleh merangsang dan menggerakkan memerlukan beberapa kompetensi tambahan berbanding
stafnya untuk menyumbang ke arah pencapaian organisasi kepimpinan dari konteks yang berbeza (Spendlove 2007).
cemerlang (Robinson 2006; Bush 2008; Robinson et al. Tinjauan literatur yang dilakukan mendapati tidak banyak
2008). McNair, Duree dan Ebbers (2011) dalam kajian kajian mengenai kompetensi kepimpinan di Malaysia.

Bab 13.indd 143 06/04/2016 10:11:20


144 Jurnal Pengurusan 45

Kajian-kajian oleh Bity Salwana et al. (2010) dan pemimpin. Howson (2005) dalam kajian beliau mengenai
Yahya dan Yaakob (2011) adalah lebih tertumpu kepada pelantikan pemimpin di sepuluh buah universiti di
kompetensi kepimpinan di sekolah-sekolah sahaja. Oleh England dan Wales mendapati, kebanyakan universiti
itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk meneroka tersebut tidak mempunyai kaedah yang sistematik untuk
pandangan pemimpin-pemimpin pendidikan di IPT mengenal pasti pemimpin berpotensi atau menyediakan
berkanun Malaysia mengenai kompetensi yang diperlukan program pembangunan pemimpin. Kajian terhadap
untuk memimpin dengan berkesan. institusi pendidikan tinggi (IPT) di United Kingdom pula
menunjukkan, sebanyak 70% institusi pendidikan tersebut
tidak mempunyai program pembangunan kepimpinan
TINJAUAN LITERATUR yang sistematik (Spendlove 2007). Di Malaysia pula,
kajian Norzaini et al. (2012) mendapati IPT baharu
Kompetensi adalah ciri-ciri yang diperlukan bagi tidak mempunyai program pembangunan khusus untuk
melakukan sesuatu (Chen & Naquin 2006; Bass & pemimpin-pemimpin akademik. Kajian-kajian ini
Bass 2008). Chen dan Naquin (2006) mendefinisikan menjelaskan bahawa pelantikan kebanyakan pemimpin-
kompetensi sebagai ciri-ciri asas individu yang diperlukan pemimpin institusi pendidikan adalah tanpa melalui
bagi melaksanakan sesuatu kerja contohnya, kemahiran, program pembangunan kepimpinan yang khusus. Implikasi
pengetahuan, sikap, kepercayaan, motif, dan sifat-sifat; tidak mengikuti program pembangunan kepimpinan ialah
yang membolehkan penghasilan kerja yang cemerlang pemimpin yang dilantik mempunyai pengetahuan atau
selaras dengan fungsi strategik organisasi. Pemimpin yang keupayaan yang terhad untuk menguruskan institusinya
efektif adalah pemimpin yang mempunyai kompetensi dengan berkesan (Eddy 2013; Gentry et al. 2013).
(Hollenback et al. 2006; Bass & Bass 2008; Rothwell Kompetensi pemimpin dilihat sebagai satu
2010). Kompetensi perlu dikenal pasti kerana ia adalah pengalaman, kebijaksanaan dan keupayaan dalam
asas utama bagi pengurusan yang efektif (Rothwell 2010). melaksanakan tugas dengan efektif (Boyatzis, 2011;
Oleh itu, bagi memastikan kecemerlangan organisasi, Gentry et al. 2013). Seorang pemimpin pendidikan perlu
adalah penting pemimpin yang kompeten dilantik untuk mempunyai ilmu mengenai pengajaran dan pembelajaran
memimpin organisasi (Hollenback et al. 2006; Rothwell kerana ini adalah teras utama sesebuah institusi pendidikan
2010). (Robinson 2006). Cherif et al. (2009) telah mengenal
Pemimpin transformasi adalah pemimpin yang pasti sembilan aspek pengetahuan dan kemahiran yang
kompeten kerana pemimpin transformasi dilihat sebagai perlu dimiliki seorang pemimpin pendidikan iaitu
suri teladan – mempunyai keperibadian yang unggul, pengetahuan dan kemahiran dalam i) pentadbiran;
dihormati dan dikagumi oleh subordinatnya (Burns 2003). ii) penyeliaan dan penilaian; iii) pendidikan; iii) kewangan;
Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan transformasi iv) hubungan luar; v) interpersonal; vi) penyelidikan dan
dapat meningkatkan produktiviti organisasi dengan latihan; vii) pengurusan; viii) pembangunan diri; dan
melahirkan ramai pemimpin berwibawa (Leithwood & ix) profesionalisme. Umumnya, pemimpin pendidikan
Jantzi 2006; Sarros & Sarros 2007; Bass & Bass 2008). perlu mempunyai nilai-nilai pendidikan (Bush 2008),
Kepimpinan transformasi telah diperkenalkan sebagai pengetahuan (Robinson 2006; Cherif et al. 2009),
suatu teori oleh James MacGregor Burns pada tahun kemahiran (Robinson 2006; Cherif et al. 2009) dan
1978 (Burns 2003). Kepimpinan transformasi memberi sifat-sifat keperibadian (Bush 2008). Selain itu, seorang
tumpuan kepada kepentingan pemimpin berwawasan, pemimpin juga perlu mempunyai keinginan untuk
pemimpin sebagai perancang, pemimpin melakukan memimpin dan berupaya memperoleh kemahiran asas yang
transformasi nilai-nilai dan pemberian kuasa (Burns 2003). diperlukan untuk memimpin (McNair et al. 2011). Semua
Menurut Burns (2003), pemimpin yang mengamalkan ciri-ciri ini selari dengan pandangan Boyatzis (2011) dan
kepimpinan transformasi mampu mengubah pengikut- Gentry et al. (2013) yang menyatakan kompetensi sebagai
pengikutnya menjadi pemimpin-pemimpin baharu satu bentuk tingkah laku yang memerlukan kecerdasan
yang kreatif. Pemimpin ini juga dapat mengenal pasti, emosi, sosial, dan kognitif.
membentuk dan menilai pemimpin yang berpotensi dalam Kajian-kajian lalu menunjukkan kompetensi
organisasi. Matlamat kepimpinan transformasi adalah pemimpin di sekolah tidak sama dengan kompetensi
untuk meningkatkan nilai moral dan motivasi subordinat pemimpin di institusi pengajian tinggi (Spendlove 2007;
sehingga ke tahap subordinat dapat menyumbang pada O’Meira & Petzall 2009). Kajian Spendlove (2007)
organisasi. Dengan ini, kepimpinan transformasi berupaya mengenai kompetensi kepimpinan dari aspek pengetahuan,
meningkatkan kepuasan kerja dalam kalangan subordinat sikap dan tingkah laku di sepuluh buah universiti di United
(Burns 2003). Kingdom menunjukkan pengetahuan proses akademik,
Kepimpinan transformasi dikenal pasti sebagai gaya kredibiliti (reputasi dan hormat), pengalaman di universiti,
kepimpinan yang berkesan untuk mengurus perubahan kemahiran komunikasi dan membina pasukan adalah
di institusi pendidikan (Leithwood & Jantzi 2006; penting untuk kepimpinan yang berkualiti. Kajian yang
Robinson et al. 2008). Kajian yang dilakukan Gmelch dilakukan oleh O’Meira dan Petzall (2009) mengenai
(2004) mendapati hanya 4% daripada 2,000 pemimpin pemilihan Naib Canselor di universiti Australia mendapati;
pendidikan yang pernah mengikuti program penyediaan lima kriteria yang dipersetujui perlu ada pada seorang

Bab 13.indd 144 06/04/2016 10:11:20


Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk Memimpin dengan Berkesan 145

Naib Canselor ialah keupayaan untuk merangka hala tuju kepimpinan dan pengalaman. Bagi memperoleh maklumat
strategik, pengetahuan mengenai pengurusan strategik, yang lengkap mengenai pengalaman sebagai pemimpin
motivasi peribadi, komitmen dan kemahiran komunikasi. pendidikan, dua kategori ketua institusi dipilih iaitu
Dapatan kajian Spendlove (2007) dan O’Meira dan Pengarah Lama yang telah memegang jawatan sebagai
Petzall (2009) menunjukkan bahawa pemimpin IPT perlu pengarah sekurang-kurangnya lima tahun dan Pengarah
mempunyai pengetahuan pengurusan strategik, kemahiran Baharu yang berkhidmat tidak lebih dari setahun. Selain
interpersonal yang baik dan memberi dorongan. pengarah, pihak yang menerima kesan secara langsung
Kepimpinan adalah satu kemahiran yang boleh dari pucuk kepimpinan iaitu Timbalan Pengarah (TP),
dipelajari (Bush 2008; Gentry et al. 2013). Program Ketua Jabatan (KJ) dan pensyarah turut dipilih sebagai
pembangunan pemimpin penting bagi meningkatkan peserta kajian untuk berkongsi pengalaman mereka
kompetensi pemimpin berpotensi agar dapat memimpin mengenai kepimpinan sedia ada. Pemilihan pensyarah
dengan efektif (Bush 2008; Gentry et al. 2013). Kompetensi sebagai peserta kajian adalah seperti yang disarankan
kepimpinan boleh diperoleh dengan mendapatkan oleh Klenke (2008). Menurut Klenke (2008), bagi kajian
bimbingan daripada pemimpin berpengalaman dan kepimpinan, pemilihan sampel kajian patut mengambil
mengikuti program penyediaan pemimpin yang memberi kira pandangan pengikut kepada seorang pemimpin.
penekanan pada pengalaman konteks sebenar (Bush 2008; Keseluruhannya, seramai 6 orang TP, 10 orang KJ dan 4
DuBrin 2013). Ini bermakna, pemimpin yang kompeten orang Pensyarah dipilih sebagai peserta kajian.
boleh dihasilkan dengan mengikuti program pembangunan
pemimpin yang terancang (Bush 2008) dan dilaksanakan TATACARA PEMEROLEHAN DATA
melalui pendidikan, pengalaman dan bimbingan daripada
pemimpin yang berpengalaman (DuBrin 2013). Pengumpulan data kajian ini dilakukan pada tarikh dan
masa yang dipersetujui peserta kajian. Tatacara ini adalah
seperti yang disarankan oleh Klenke (2008); iaitu bagi
METODOLOGI membina hubungan baik dengan peserta kajian, pengkaji
perlu memberi maklumat awal mengenai tarikh dan
Kajian ini adalah kajian kualitatif untuk meneroka tempoh masa pengumpulan data kepada peserta kajian.
pandangan pemimpin-pemimpin pendidikan dan Temu bual secara bersemuka adalah cara yang optimum
pensyarah di IPT berkanun Malaysia mengenai kompetensi bagi pengkaji mendapatkan maklumat kajian (Kvale
yang diperlukan untuk memimpin dengan berkesan. 2007). Fakta yang diberikan melalui temu bual adalah
Pengkaji memilih kaedah kualitatif kerana kaedah ini lebih bermakna kerana peserta kajian menyampaikan
adalah fleksibel; pembolehubah yang dikaji tidak terhad perspektif mereka dengan menggunakan perkataan mereka
dan boleh berubah mengikut kemajuan kajian (Klenke sendiri (Kvale 2007).
2008; Merriam 2009). Kajian ini juga menepati ciri-ciri Pemilihan peserta kajian dan pengumpulan data kajian
kajian kualitatif iaitu memahami fenomena yang berlaku dilakukan sehingga analisis data mencapai tahap tepu, iaitu
daripada perspektif peserta kajian (emic perspective) di mana tiada lagi maklumat baharu diperoleh (Corbin &
(Merriam 2009) yang berpengalaman dalam memimpin Strauss 2008). Jumlah peserta kajian seramai 24 orang ini
dan yang menerima kesan kepimpinan. Penerokaan diperoleh setelah analisis data kajian mencapai tahap tepu.
dilakukan dengan mengadakan temu bual mendalam Bagi setiap sesi temu bual yang dijalankan, garis panduan
secara bersemuka dengan peserta kajian. etika melaksanakan kajian seperti yang disarankan oleh
Kvale (2007) dipatuhi; iaitu memaklumkan kepada
PEMILIHAN PESERTA KAJIAN peserta kajian mengenai tujuan kajian, kerahsiaan kajian
dan kepentingan kajian. Pengkaji turut mendapatkan
Pemilihan peserta kajian adalah berpandukan kepada kebenaran dari peserta kajian untuk membuat rakaman
saranan Creswell (2007) dan Merriam (2009). Creswell audio dan catatan temu bual. Kajian ini menggunakan
(2007) menyatakan, kajian kualitatif yang ideal adalah protokol temu bual separa berstruktur sebagai panduan
dengan mendapatkan pelbagai perspektif yang berbeza bagi pemerolehan data temu bual. Protokol temu bual ini
mengenai skop yang dikaji. Merriam (2009) pula mengandungi panduan bagi memulakan sesi temu bual
menyatakan, peserta kajian mestilah informan yang dan soalan-soalan terbuka berkaitan fokus kajian. Purata
memahami budaya dan konteks kajian, serta dapat tempoh temu bual dengan setiap peserta kajian adalah
menyatakan pandangan mengenai perkara yang hendak selama satu jam.
dikaji dengan jelas. Pengkaji menggunakan kaedah Dalam kajian ini, triangulasi sumber iaitu mendapatkan
pemilihan peserta kajian secara maksimum variasi perspektif daripada peserta yang berbeza yang terdiri dari
bertujuan bagi memperoleh maklumat mendalam daripada pelbagai peringkat kepimpinan dan pengalaman telah
peserta kajian; yang mempunyai banyak maklumat dilaksanakan bagi mengelakkan bias dan meningkatkan
dan memahami fokus kajian mengenai kompetensi kesahan kajian (Merriam 2009; Yin 2009). Kaedah
kepimpinan. triangulasi ini juga dapat meningkatkan kefahaman
Seramai 24 orang peserta terlibat dalam kajian mengenai isu yang dikaji kerana maklumat diperoleh lebih
ini yang terdiri daripada pelbagai peringkat jawatan dari satu sumber data (Yin 2009).

Bab 13.indd 145 06/04/2016 10:11:21


146 Jurnal Pengurusan 45

TATACARA PENGANALISISAN DATA setiap kategori, pengkaji membuat pengelasan tema-tema


yang mempunyai pola yang sama dengan membentuk
Analisis dilakukan setelah transkripsi temu bual telah subkategori-subkategori. Semasa membuat pengelasan ini,
disahkan oleh peserta kajian. Pengkaji mengikut tatacara perbandingan antara tema-tema dan subtema dilakukan
teknik analisis perbandingan berterusan yang disarankan bagi memastikan sesuatu tema atau subtema diletakkan
oleh Corbin dan Strauss (2008), Merriam (2009) dalam subkategori yang betul. Objektif analisis ini adalah
dan Stake (2010) untuk menganalisis data kajian ini. untuk mengenal pasti pola data (Merriam 2009).
Dalam analisis perbandingan berterusan, perbandingan
data dilakukan untuk mengenal pasti persamaan dan
perbezaan makna data (Merriam 2009). Penganalisisan DAPATAN DAN PERBINCANGAN
data adalah secara induktif di mana data yang mempunyai
makna yang sama dikelompokkan dan diberi nama bagi
Hasil dari penganalisisan data, kajian ini telah mengenal
membentuk tema atau kategori. Seterusnya, tema-tema
pasti lima kompetensi yang perlu ada pada pemimpin
dan subtema dibina bagi setiap unit data yang ada dalam
berkualiti iaitu berpengetahuan, berkeperibadian positif,
transkripsi. Pengkaji kemudiannya membuat pengelasan
mempunyai kemahiran, sanggup menjadi pemimpin dan
tema mengikut kategori-kategori. Setelah pengelasan
menyumbang kepada organisasi. Rajah 1 menunjukkan
tema mengikut kategori dilakukan, pengkaji menyemak
perspektif peserta-peserta kajian mengikut kategori.
semula tema-tema bagi setiap kategori. Seterusnya bagi

      PL       PB       TP


Berpengetahuan Berpengetahuan Berpengetahuan
Berkeperibadian positif Berkeperibadian positif Berkeperibadian positif
Mempunyai kemahiran Mempunyai kemahiran Mempunyai kemahiran
Sanggup menjadi pemimpin

      KJ       L
Berpengetahuan Berpengetahuan
Berkeperibadian positif Berkeperibadian positif
Mempunyai kemahiran Mempunyai kemahiran
Sanggup menjadi pemimpin Sanggup menjadi pemimpin
Menyumbang pada organisasi Menyumbang pada organisasi

PL - Pengarah Lama PB - Pengarah Baharu TP - Timbalan Pengarah


KJ - Ketua Jabatan L - Pensyarah

RAJAH 1. Perspektif peserta kajian mengenai kompetensi pemimpin berkualiti

Berdasarkan Rajah 1, semua kategori peserta kajian yang berpengetahuan, “Pengetahuan dia kena luas sebab
berpendapat adalah penting seorang pemimpin pendidikan dia jadi sumber rujukan kita. Apa-apa pun kita akan
mempunyai pengetahuan, berkeperibadian positif dan rujuk orang atasan untuk menyelesaikan masalah. Jadi,
mempunyai kemahiran untuk memimpin dengan baik. keperluan pengetahuan tu memang tidak boleh dinafikan.
Namun begitu, peserta kajian dalam kalangan TP, KJ Dia kena ada pengetahuan yang meluas.” Pemimpin perlu
dan pensyarah berpendapat, dua ciri lain yang penting mempunyai pengetahuan dalam bidangnya agar dihormati
yang perlu ada pada seorang pemimpin ialah sanggup staf di samping meningkatkan keyakinan diri (Cherif
menjadi pemimpin dan menyumbang kepada organisasi. et al. 2009). Umumnya, seorang pemimpin dipandang
Huraian dan perbincangan bagi setiap kompetensi tersebut sebagai seorang yang bijak dan mempunyai pengetahuan
dijelaskan dalam subseksyen berikutnya. dalam semua aspek. Oleh itu, pemimpin perlu mempunyai
pengetahuan agar tidak mudah dipergunakan atau ditipu
Berpengetahuan   Pemimpin pendidikan mestilah
oleh staf. Sementelah lagi, pemimpin adalah sumber
seorang yang berpengetahuan tinggi kerana dianggap
rujukan staf bagi menyelesaikan sesuatu masalah dan
mempunyai kelebihan dan peka dengan perkembangan
sebagai penggerak kurikulum.
yang berlaku di sekeliling. Pemimpin berpengetahuan ini
Kajian ini telah mengenal pasti lima bidang
selari dengan pandangan sarjana-sarjana Islam iaitu Al-
pengetahuan yang perlu ada pada pemimpin pendidikan
Mawardi dan Al-Farabi yang menekankan tentang perlunya
iaitu pengetahuan dalam bidang pendidikan, mempunyai
pemimpin Islam mempunyai ilmu yang tinggi (Nasruddin
kelayakan akademik yang tinggi, berpengetahuan
& Siti Nor Baya 2009). Menurut mereka, pemimpin yang
mengenai kepimpinan, pentadbiran dan agama. Pemimpin
luas pengetahuan dan peka dengan sesuatu situasi semasa,
pendidikan adalah pemimpin kurikulum di institusinya.
dapat membuat penjelasan mengenai sesuatu perkara yang
Sebagai pemimpin kurikulum, pengetahuan dalam
berlaku secara tepat dan jelas. Perkara ini ditegaskan oleh
bidang pendidikan adalah perlu agar dapat memacu
seorang peserta kajian mengenai perlunya pemimpin
aktiviti pendidikan yang merupakan aktiviti utama di

Bab 13.indd 146 06/04/2016 10:11:21


Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk Memimpin dengan Berkesan 147

institusi. Pemimpin yang kurang arif dalam pengetahuan adalah antara pengetahuan yang perlu ada pada pemimpin
pendidikan akan menjadi penghalang kepada kemajuan pendidikan. Menurut mereka, pemimpin pendidikan
institusi. Sebagaimana dalam kajian Davies et al. (2005) perlu mengenal pasti guru yang memerlukan bimbingan
dan Robinson et al. (2008) yang mendapati, pemimpin atau program pembangunan yang bersesuaian untuk
sekolah mempengaruhi pengurusan pengajaran kelas meningkatkan prestasi pengajaran guru.
dan secara tidak langsung ini memberi kesan terhadap Pemimpin pendidikan juga perlu memahami keperluan
pembelajaran pelajar. Pemimpin pendidikan seharusnya pelajar masa kini. Pemimpin yang memahami keperluan
menjadi pembimbing bagi meningkatkan instruksi di pelajar dapat merancang program yang bersesuaian
insitusi pengajaran (Robinson et al. 2008). dengan pelajarnya. Perkara ini ditegaskan oleh seorang
Kajian ini telah mengenal pasti lima aspek ilmu peserta kajian seperti berikut, “Kalau dia tiada kefahaman
pendidikan yang perlu ada pada seorang pemimpin mengenai ciri-ciri dan sifat semula jadi pelajar, dia akan
iaitu pengetahuan dalam pembelajaran dan pengajaran menghadapi masalah untuk menguruskan pelajar. Terutama
(P&P), program pengajian, pembangunan pensyarah, pelajar sekarang; mereka sudah berubah, generasi Y.”
pembangunan pelajar, dan berpengetahuan dalam bidang Kompetensi menguruskan pelajar ini juga dititikberatkan
psikologi. Pengetahuan dalam P&P adalah pengetahuan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Implikasi
utama yang perlu ada pada pemimpin pendidikan. Seorang melaksanakan program yang bersesuaian dengan pelajar
peserta kajian menegaskan yang berikut, “Kepimpinan ialah program tersebut dapat membantu mengubah tingkah
instruksional, yang itu perlu amalkan lebih sebab kita di laku pelajar; yang seterusnya dapat memajukan pelajar.
bahagian pendidikan. Lebih kepada instruksional. Ini kita Pemimpin juga perlu mempunyai pengetahuan psikologi.
kena menjadi contoh, menunjukkan caranya. Oleh sebab Dengan memahami kelakuan dan pemikiran seseorang,
itu, seorang Pengarah perlu ada sedikit pengetahuan pemimpin dapat menguruskan sesuatu isu dengan baik.
dalam P&P sebagai pemimpin instruksional.” Pemimpin Pemimpin juga perlu menggunakan pendekatan psikologi
yang peka dengan perkembangan semasa pendidikan akan untuk memberi dorongan kepada pelajar. Pemimpin yang
menggalakkan pensyarah menggunakan kaedah pengajaran memahami pelajar dapat memberi keyakinan kepada
dan pembelajaran terkini yang lebih berkesan. Dapatan ini pelajar. Ini selari dengan pandangan Rebore (2003) yang
selari dengan kajian Robinson (2006) dan Robinson et menyatakan pentingnya pemimpin pendidikan mempunyai
al. (2008) iaitu pemimpin yang memainkan peranannya elemen kemanusiaan dalam kepimpinannya. Menurut
sebagai pemimpin pendidikan, dapat meningkatkan mutu Rebore (2003), dalam elemen kemanusiaan, terdapat
pengajaran dan pembelajaran institusinya. Pengetahuan tiga pendekatan utama yang boleh digunakan untuk
mengenai pengajaran dan pembelajaran penting kerana menjadi pemimpin pendidikan yang baik iaitu pendekatan
ianya adalah aktiviti utama sebuah institusi pendidikan. psikodinamik, kemanusiaan dan pendekatan tingkah laku
Kajian mendapati ramai peserta kajian mahukan kognitif. Pendekatan psikodinamik adalah mengenai
pemimpin yang mempunyai pengetahuan yang mendalam bagaimana personaliti memberi kesan terhadap persepsi,
mengenai program pengajian yang dilaksanakan di tindakan dan keputusan yang dibuat oleh seseorang
institusi. Seorang peserta kajian menyatakan yang berikut, pemimpin dan kesan terhadap orang lain yang berinteraksi
“Mungkin, sebagai KJ saya hanya tahu mengenai program dengannya. Pendekatan kemanusiaan adalah pemahaman
saya sahaja; kita tidak ambil tahu mengenai hal orang. bahawa pemimpin itu sendiri mempunyai pengaruh
Tetapi sebagai TP atau Pengarah, you mesti tahu semua yang signifikan dalam mewujudkan hubungan dengan
program. Contoh masalah berbangkit dalam Mesyuarat orang lain, manakala pendekatan tingkah laku kognitif
Senat, kalau tidak faham program tersebut, tidak boleh pula adalah tingkah laku pemimpin yang bersesuaian
membuat keputusan dengan tepat.” Pemahaman mengenai mengikut keadaan. Oleh itu, pemimpin perlu mempunyai
proses akademik adalah antara ilmu pengetahuan yang pengetahuan psikologi supaya dapat menguruskan warga
diperlukan oleh pemimpin institusi pendidikan tinggi institusinya dengan lebih baik lagi.
(Spendlove 2007). Pengetahuan yang mendalam mengenai Kajian ini juga mendapati, ramai peserta kajian
program pengajian membantu pemimpin membuat mahukan pemimpin yang mempunyai kelayakan akademik
keputusan yang betul bagi segala permasalahan berkaitan yang tinggi. Pemimpin yang mempunyai ilmu yang tinggi
program pengajian. Aspek program pengajian yang lazimnya mempunyai pendekatan dan pemikiran yang
perlu diketahui oleh pemimpin ialah struktur program, berbeza yang menyebabkan dia lebih dipercayai dan
matlamat program, prospek program, bidang kerjaya yang menjadi pakar rujuk kepada stafnya. Pemimpin digalakkan
pelajar boleh ceburi, keperluan program masa kini, dan mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya peringkat
pengiktirafan program. Sarjana. Namun begitu, pemimpin yang mempunyai
Pemimpin juga perlu mengambil berat mengenai kelayakan Doktor Falsafah pula dilihat dapat memberi
pembangunan pensyarah. Pengetahuan pensyarah boleh imej yang baik kepada institusi. Ini selari dengan kajian
dipertingkatkan dengan mengenal pasti keperluan Cherif et al. (2009) yang mendapati pemimpin yang
pensyarah, bagi membantu pemimpin mengambil tindakan mempunyai pengetahuan dalam bidangnya akan lebih
yang sewajarnya bagi meningkatkan mutu pendidikan di dihormati staf dan mempunyai keyakinan diri yang
institusi. Kajian yang dilakukan oleh Stein dan Nelson tinggi. Lazimnya juga, pemilihan pemimpin adalah lebih
(2003) juga mendapati bahawa pembangunan guru menjurus kepada orang yang mempunyai pendidikan

Bab 13.indd 147 06/04/2016 10:11:21


148 Jurnal Pengurusan 45

yang tinggi berbanding dengan orang yang berpendidikan oleh Cherif et al. (2009) dan Kementerian Pelajaran
rendah (Bower 2007). Malaysia (2006). Kementerian Pelajaran Malaysia
Pengetahuan dalam bidang kepimpinan penting (2006) mengharapkan pemimpin pendidikan dapat
kerana ia akan mempengaruhi corak seorang pemimpin itu mengendalikan urusan kewangan sekolah yang kos efektif,
menguruskan institusinya. Dalam kajian Mariam (2007) cekap dan berkesan bagi menyokong program pendidikan
juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara untuk membolehkan pelajar menikmati pendidikan yang
kepimpinan dan pengurusan strategik sesebuah institusi. bermakna dan kos efektif.
Pemimpin tidak boleh mengamalkan satu gaya kepimpinan Pemimpin pendidikan juga perlu peka mengenai
sahaja, sebaliknya pemimpin perlu mempelbagaikan prasarana dan persekitaran institusi. Pemimpin yang peka
gaya kepimpinannya mengikut situasi. Pemimpin yang akan mengambil tindakan agresif bagi meningkatkan
hanya mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire akan prasarana dan persekitaran sedia ada. Pemimpin institusi
menimbulkan banyak masalah dan akan menghadapi bertanggungjawab bagi memastikan persekitaran di
kesukaran apabila ingin melakukan perubahan. Pemimpin institusi menyokong pengajaran dan pembelajaran
yang terlalu autoritarian pula, tidak digemari oleh staf (Kementerian Pelajaran Malaysia 2006; Robinson et al.
kerana semua perkara mesti di bawah kawalan pemimpin. 2008). Staf dan pelajar mengharapkan kemudahan yang
Apa lagi dengan generasi baharu yang dipimpin masa mencukupi dan persekitaran yang kondusif di institusi.
kini, pemimpin perlu serba boleh (versatile) agar dapat Aspek pengetahuan yang akhir yang perlu dimiliki
mempengaruhi stafnya. Ini dinyatakan oleh seorang oleh pemimpin pendidikan ialah pengetahuan agama.
peserta kajian seperti berikut, “Pemimpin itu perlu serba Pemimpin yang berkualiti, adalah pemimpin yang
boleh. Maksudnya dia tidak boleh ikut cara kepimpinan menekankan aspek-aspek rohani dalam kepimpinannya.
stail lama. Ini bermakna dia perlu juga ada pengetahuan. Seorang peserta kajian menjelaskan yang berikut, “Bagi
Sekurang-kurangnya dia tahu zaman sekarang ini zaman saya agama adalah asas. Walaupun dia ada PhD atau
yang macam mana; dia tidak boleh ikut cara dia dahulu.” Sarjana, tetapi jika asas agamanya adalah kurang, ia
Ilmu kepimpinan ini boleh diperoleh melalui pengalaman akan menjejaskan ciri-ciri kepimpinannya.” Pemimpin
pemimpin itu sendiri, bakat sedia ada, tunjuk ajar daripada yang mempunyai pengetahuan agama yang baik akan
rakan-rakan yang berpengalaman, melalui bacaan ataupun membuat sesuatu tindakan yang betul dan memberi
dengan menghadiri kursus. Pengetahuan dalam bidang impak yang bermakna kepada warga institusi. Mempunyai
kepimpinan juga adalah antara bidang ilmu yang diberikan pengetahuan agama ini adalah selari dengan pandangan
dalam program pembangunan pemimpin pendidikan tokoh sarjana Islam, Al-Mawardi iaitu, mempunyai ilmu
di kebanyakan negara membangun (Bush 2008). Oleh agama yang sempurna melayakkan seorang pemimpin
itu, pemimpin perlu bijak memilih corak kepimpinan berijtihad dalam sesuatu perkara apabila dia perlu berbuat
yang bersesuaian bagi menguruskan institusinya dengan demikian (Nasruddin & Siti Nor Baya 2009). Ini bermakna,
berkesan. hanya pemimpin yang mempunyai pengetahuan agama
Pemimpin pendidikan juga perlu mempunyai dapat membuat penilaian mengenai program-program
pengetahuan yang tinggi dalam hal-ehwal pentadbiran yang bersesuaian yang boleh dilaksanakan di institusi,
kolej. Selari dengan kenyataan Bush (2008), pemimpin membentuk pelajar mengikut acuan agama, dan bertindak
pendidikan perlu memastikan polisi dan aktiviti organisasi sebagai penasihat kepada stafnya. Justeru, adalah penting
dilaksanakan dengan cekap dan efektif. Kajian mendapati, seorang pemimpin itu mempunyai pengetahuan agama
aspek ilmu pentadbiran yang perlu ada pada seorang kerana hanya pemimpin yang mempunyai pengetahuan
pemimpin ialah struktur dan fungsi yang ada di institusi, agama yang dapat menitikberatkan perkara-perkara
urusan kewangan, dan prasarana serta persekitaran kolej. kerohanian dalam pengurusan institusinya.
Pemimpin mesti jelas mengenai struktur dan fungsi setiap
Berkeperibadian Positif   Pemimpin pendidikan
warga kerja institusinya supaya lebih mudah menguruskan
perlu mempunyai sifat-sifat peribadi yang positif.
sesuatu isu. Ini kerana pemimpin dapat mengoptimumkan
Berkeperibadian positif memastikan seorang pemimpin
peranan setiap staf dan akan lebih memahami masalah dan
dapat menguruskan tingkah laku dan pemikirannya sebagai
keperluan staf di institusi.
pemimpin (Bush 2008). Kajian ini telah mengenal pasti
Pengetahuan mengenai urusan kewangan adalah
empat belas sifat-sifat peribadi yang positif yang perlu
penting bagi pemimpin pendidikan. Aspek pengurusan
ada pada seorang pemimpin yang berkualiti. Pemimpin
kewangan yang perlu diketahui ialah proses dan
yang berkualiti mesti bertanggungjawab, menjadi suri
prosedur pemerolehan, mengurus harta kolej, membuat
teladan, tegas tetapi bertimbang rasa, berintegriti, berani
penyelenggaraan dan mengurus bajet. Pemimpin harus
mengambil risiko, empati, mudah didekati, proaktif, sedia
bertanggungjawab terhadap segala isu berkaitan urusan
berkorban, sihat, sedia turun padang, yakin, mempunyai
kewangan dan tidak boleh mengharapkan staf semata-mata
penampilan yang baik, dan berjiwa bangsa.
untuk menguruskan perkara tersebut. Dengan pengetahuan
Pemimpin mesti komited dan bertanggungjawab
ini, pemimpin tidak mudah terpedaya dengan isu-isu
dengan kerjanya. Pemimpin mesti bertanggungjawab
kewangan yang boleh mengakibatkan reputasi pemimpin
terhadap setiap keputusan yang dilakukan. Perkara
terjejas. Kepentingan pengetahuan dalam menguruskan
ini ditegaskan oleh seorang peserta kajian seperti
kewangan pada seorang pemimpin ini turut ditekankan
berikut, “Dia perlu bertanggungjawab dengan apa-apa

Bab 13.indd 148 06/04/2016 10:11:22


Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk Memimpin dengan Berkesan 149

keputusan yang dia buat. Malah, ciri utama pemimpin Pemimpin yang tidak berani mengambil risiko, tidak
yang bagus adalah pemimpin yang bertanggungjawab. sesuai menjadi seorang pemimpin kerana semua tugas
Dia mesti bertanggungjawab.” Pemimpin yang selalu yang dilakukan oleh pemimpin mempunyai risiko.
mengagihkan tugas dianggap sebagai pemimpin yang tidak Mengambil risiko adalah antara cabaran kepimpinan
bertanggungjawab. Pemimpin yang bertanggungjawab yang dinyatakan oleh Kouzes dan Posner (2002) dalam
bersedia mengakui kesilapan dan sanggup menerima Inventori Amalan Kepimpinan. Ini bermakna, mengambil
teguran. risiko adalah elemen yang perlu ada dalam kepimpinan.
Ramai peserta kajian menyatakan perlunya pemimpin Sifat peribadi seterusnya yang perlu ada pada
menjadi suri teladan kepada stafnya. Sebagai suri teladan, pemimpin berkualiti ialah sifat empati. Pemimpin yang
pemimpin mesti mempunyai keperibadian yang baik empati adalah pemimpin yang memahami perasaan dan
yang boleh dijadikan contoh oleh stafnya. Staf akan keupayaan orang lain, seperti yang dinyatakan oleh
hilang kepercayaan terhadap pemimpin yang tidak seorang peserta kajian, “Perlu ada (empati), sebab bila
melaksanakan sesuatu perkara sepertimana pemimpin kita meletakkan diri kita di dalam keadaan orang lain,
tersebut mahukan stafnya lakukan. Tingkah laku seorang saya rasa dia akan ada lebih “insight” atas apa yang
pemimpin sentiasa mendapat perhatian staf. Dapatan kita rasa dan apa yang kita cadang.” Empati adalah
kajian ini adalah selari dengan kajian yang dijalankan pembangunan interpersonal yang perlu diambil berat untuk
oleh Spendlove (2007) mengenai kepimpinan institusi merangsang pembangunan pemimpin (Drew & Ehrich
pengajian tinggi yang berkualiti; iaitu pemimpin yang 2010). Pemimpin yang empati juga bersedia mendengar
baik akan bertindak sebagai suri teladan kepada orang lain. pandangan orang lain dan bersedia membantu. Staf suka
Dalam model pembangunan pemimpin yang dibangunkan berkongsi maklumat dengan pemimpin yang mempunyai
oleh Jawatankuasa GLC Putrajaya (Government-Linked sifat empati kerana pemimpin ini lebih bersikap terbuka.
Companies) (2006) juga menekankan perlunya Ketua Pemimpin yang empati akan memberi tugas mengikut
Eksekutif syarikat menjadi teladan kepada warga syarikat kemampuan stafnya dan memberi bimbingan kepada
dengan mempamerkan model kualiti kepimpinan yang staf untuk melaksanakan tugas dengan betul. Pemimpin
diperlukan syarikat. Oleh itu adalah penting seorang sedemikian akan mempunyai hubungan yang baik dengan
pemimpin menjadi suri teladan supaya menjadi contoh staf kerana pemimpin dipercayai staf dan mudah mendapat
kepada stafnya. kerjasama daripada staf.
Seterusnya, sifat keperibadian lain yang didapati Pemimpin yang mesra dan peramah adalah pemimpin
perlu ada pada pemimpin ialah bersifat tegas tetapi yang mudah didekati. Pemimpin sedemikian tidak
bertimbang rasa. Pemimpin yang tegas tetapi bertimbang sombong dan senang untuk dibawa berbincang. Perkara
rasa adalah seorang pemimpin yang menyatakan ini dijelaskan oleh seorang peserta kajian seperti berikut,
pendiriannya dengan jelas setelah mempertimbangkan “Kalau kita mesra, orang pun melihat kita, kita hendak
sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan ini penting kerana dekati dia pun tidaklah merasa seram sejuk. Tiada rasa
pemimpin berurusan dengan manusia; yang mempunyai takut-takut. Kita pun rasa mudah hendak berkomunikasi
hati dan perasaan yang perlu diberi perhatian. Staf akan dengan dia.” Kompetensi mudah didekati ini juga adalah
tertekan jika pemimpin terlalu tegas. Sungguh pun begitu, domain interpersonal yang ditekankan oleh Hogan dan
pemimpin tidak boleh juga bersikap terlalu lembut kerana Warrenfeltz (2003) bagi membina dan memelihara
staf akan mengambil kesempatan terhadap pemimpin. hubungan antara pemimpin dengan staf. Pemimpin
Pemimpin perlu tegas bagi mencapai sesuatu matlamat yang mesra dapat mewujudkan suasana kerja yang
dan staf perlu dijelaskan mengenai matlamat tersebut. menyenangkan.
Dapatan ini selari dengan kenyataan Bush (2008) yang Pemimpin juga mesti bersifat proaktif. Pemimpin
menyatakan perlunya pemimpin bersifat tegas supaya yang proaktif adalah pemimpin yang mengambil tindakan
dapat mempengaruhi orang lain; yang seterusnya akan atas inisiatif sendiri tanpa menunggu arahan daripada
merangsang dan membolehkan orang lain menyumbang pihak atasan. Seorang pemimpin mesti bijaksana dalam
kepada keberkesanan dan kejayaan organisasi. membuat keputusan iaitu mengambil tindakan yang betul
Pemimpin mesti mempunyai integriti iaitu amanah pada masa yang tepat (Davies et al. 2005). Sebagai ketua
dan jujur dalam melaksanakan tanggungjawab. Pemimpin institusi, pemimpin harus bijak dalam mengambil sesuatu
yang berintegriti tidak akan melakukan sesuatu perkara tindakan bagi kebaikan institusi.
untuk kepentingan diri sendiri. Pemimpin yang berintegriti Pemimpin juga mesti bersedia berkorban iaitu
juga boleh menyimpan rahsia dan lebih dipercayai staf. sanggup mengorbankan masa dan tenaga. Pemimpin
Berintegriti juga turut disebut oleh pengkaji-pengkaji yang sedia berkorban adalah pemimpin yang tidak
terdahulu iaitu Hogan dan Warrenfeltz (2003), Bush berkira; yang akan menjadi contoh kepada orang lain.
(2008) dan Cherif et al. (2009) sebagai sifat keperibadian Pemimpin mesti bersedia turun padang untuk melihat
yang perlu ada kepada seorang pemimpin pendidikan sendiri keadaan sebenar agar lebih memahami situasi yang
yang berkualiti. berlaku. Dengan turun padang, pemimpin secara tidak
Pemimpin juga mesti berani mengambil risiko. langsung dapat mengenali staf dengan lebih dekat lagi.
Pemimpin yang berani mengambil risiko bersedia Pemimpin disarankan dapat berkomunikasi secara terus
menerima akibat daripada tindakan yang diambil. dengan staf supaya dapat mengenali sendiri potensi staf.

Bab 13.indd 149 06/04/2016 10:11:22


150 Jurnal Pengurusan 45

Kemahiran interpersonal adalah penting agar pemimpin Berkemahiran   Seterusnya, kompetensi ketiga yang
dapat menjalin hubungan dan mendekati staf (Hogan perlu ada pada seorang pemimpin berkualiti ialah
dan Warrenfeltz 2003). Pemimpin juga harus yakin iaitu pemimpin mesti berkemahiran dalam menguruskan
percaya dengan diri sendiri dan percaya kepada orang lain. institusinya. Seorang peserta kajian menyatakan seperti
Staf akan lebih menerima pemimpin yang mempunyai berikut, “Kalau menjadi Pengarah kolej ini, perlu ada
kepercayaan terhadap stafnya. Pemimpin yang berupaya pengetahuan dalam bidang pengurusan. Sebab dia
mewujudkan perhubungan yang berasaskan kepercayaan hendak menguruskan satu kolej, kemudian menguruskan
dengan subordinatnya akan lebih dihormati Rebore staf-staf, tenaga pengajarnya.” Kajian ini telah mengenal
(2003). pasti sepuluh kemahiran yang perlu ada pada seorang
Untuk memimpin dengan baik, pemimpin pendidikan pemimpin iaitu i) kemahiran mengurus yang mencakupi
mestilah seorang yang sihat. Hanya pemimpin yang aspek merancang, memimpin, mengelola dan mengawal;
sihat mempunyai tenaga dan minda yang baik untuk ii) komunikasi; iii) mengendali staf dengan memberi
melaksanakan tugasnya dengan efektif. Tokoh-tokoh dorongan, membina hubungan baik dan menjaga
sarjana Islam juga menekankan agar pentingnya kebajikan; iv) berwawasan; v) mengambil tindakan
seorang pemimpin itu mempunyai kesihatan yang terbaik; vi) kemahiran ICT; vii) kreatif dan inovatif; viii)
baik. Menurut Al Farabi, pemimpin berwibawa perlu menjalin hubungan dengan pihak luar ix) pendengar yang
mempunyai tubuh badan yang sempurna, sihat dan baik; dan x) berfikiran kritis.
bertenaga atau berkemampuan supaya dapat menjalankan Kemahiran mengurus adalah kemahiran merancang,
tugasnya dengan mudah (Nasruddin & Siti Nor Baya memimpin, mengelola dan mengawal. Kemahiran
2009). Al-Mawardi pula menyatakan, pemimpin mesti merancang ialah kemahiran mengenal pasti langkah-
mempunyai anggota badan yang sempurna supaya ia langkah yang perlu diambil bagi mencapai sesuatu
dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan matlamat. Kemahiran memimpin pula ialah kebolehan
lancar (Nasruddin & Siti Nor Baya 2009). Oleh itu, adalah mempengaruhi staf memahami apa yang perlu dilakukan
penting seorang pemimpin itu mempunyai kesihatan yang dan apa yang hendak dicapai. Seorang pemimpin harus
baik supaya dapat memimpin dengan efektif. berperanan sebagai pembimbing kepada stafnya. Pemimpin
Kajian ini mendapati pemimpin juga perlu yang boleh mengelola ialah pemimpin yang bijak
mempunyai penampilan yang baik. Imej seorang menggunakan sumber-sumber yang ada bagi melaksanakan
pemimpin menunjukkan kredibilitinya; yang secara tidak aktiviti yang dirancang. Dalam kemahiran mengawal pula,
langsung akan memberi kesan terhadap imej institusinya. pemimpin mesti mahir mengawasi penggunaan sumber
Seorang peserta kajian menyatakan seperti berikut, “Mesti dan pelaksanaan aktiviti. Pemantauan pelaksanaan
ada imej iaitu penampilan yang baik. Imej kita akan sesuatu aktiviti penting supaya pengubahsuaian boleh
menggambarkan imej organisasi.” Pembentukan imej dilakukan bagi menambah baik aktiviti tersebut.
diri dan tingkah laku seseorang pemimpin adalah penting Kemahiran mengurus ini turut dinyatakan dalam Model
(Male 2006). Pemimpin yang mempunyai imej yang baik Kompetensi Pengurusan yang diperkenalkan oleh Hogan
akan mendorong orang lain mencontohinya. Oleh itu, dan Warrenfeltz (2003). Menurut mereka, mengurus ialah
dalam program persediaan pemimpin, selain daripada keupayaan dan pengetahuan untuk merancang, menyelaras
aspek organisasi dan tugas, aspek personel seorang dan memantau aktiviti organisasi.
pemimpin perlu diambil berat (Male 2006). Pemimpin Pemimpin perlu mempunyai kemahiran komunikasi
juga diharapkan mempunyai semangat kemelayuan yang yang baik supaya dapat mempengaruhi staf untuk
tinggi. Sebagai pemimpin institusi pendidikan berkanun, mencapai sesuatu matlamat. Kajian yang dilakukan oleh
yang bertanggungjawab untuk membangunkan golongan Spendlove (2007) juga mendapati antara kompetensi
bumiputera di negara ini, pemimpin mesti mempunyai yang perlu ada pada pemimpin yang berkualiti adalah,
jiwa Melayu yang tinggi. Hanya pemimpin yang berjiwa pemimpin yang boleh berkomunikasi dengan jelas.
Melayu boleh membantu agensi berkanun berkenaan Pemimpin perlu mempunyai kemahiran komunikasi
mencapai misinya. Perkara ini ditegaskan oleh seorang interpersonal agar mudah untuk menjalin hubungan
peserta kajian seperti berikut, “Kita ditubuhkan untuk dengan semua lapisan staf. Begitu juga dalam Model
apa? Apakah kita punya misi? Mengangkat martabat Kompetensi Pengurusan yang diperkenalkan oleh Hogan
Melayu. Jadi, apa-apa yang kita ada, ciri-ciri, dari segi dan Warrenfeltz (2003), kemahiran interpersonal adalah
nilai-nilai ok, kalau tiada jiwa Melayu akan payah.” antara kompetensi yang dikenal pasti perlu ada pada
Justeru, walaupun seseorang itu mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin. Kompetensi interpersonal adalah
kepimpinan yang bagus tetapi tidak mempunyai jiwa keupayaan untuk membina dan memelihara hubungan
Melayu, pemimpin tersebut tidak sesuai dilantik sebagai antara pemimpin dengan staf (Hogan & Warrenfeltz 2003).
pemimpin. Selari dengan pandangan tokoh sarjana Islam, Justeru, kemahiran komunikasi penting untuk membina
Al Farabi iaitu pemimpin yang tidak mudah lemah hubungan baik dengan staf.
semangat adalah pemimpin yang berani berjihad kerana Pemimpin juga perlu mempunyai kemahiran
mahu menjamin keselamatan rakyat (Nasruddin & Siti mengendali staf daripada pelbagai peringkat bagi
Nor Baya 2009). mewujudkan suasana harmoni, agar matlamat institusi
dapat dicapai. Pengkaji-pengkaji terdahulu seperti

Bab 13.indd 150 06/04/2016 10:11:23


Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk Memimpin dengan Berkesan 151

Spendlove (2007) dan Bush (2008) turut menekankan (Rebore 2003). Pemimpin mesti mempunyai maklumat
pentingnya pemimpin mempunyai kemahiran mengurus yang lengkap sebelum mengambil sebarang tindakan
staf. Kajian ini mendapati pemimpin perlu mempunyai agar tindakan yang dilakukan adalah adil dan memuaskan
tiga aspek kemahiran dalam mengendali staf. Tiga aspek hati semua pihak yang terlibat. Pemimpin juga mesti
tersebut ialah memberi dorongan, membina hubungan boleh membuat keputusan yang terbaik; yang tidak boleh
baik dan menjaga kebajikan staf. dipengaruhi oleh sesiapa. Tokoh-tokoh sarjana Islam, Al-
Pemimpin mesti sentiasa memberi dorongan kepada Farabi dan A-Mawardi turut menekankan agar pemimpin
staf. Memberi dorongan kepada staf ini turut ditekankan berlaku adil dalam semua tindakan, sama ada pada dirinya
oleh Spendlove (2007) dan Boyatzis (2011) sebagai satu atau pada orang lain dan tidak mudah dipengaruhi oleh
aspek kemahiran yang perlu ada pada seorang pemimpin. perkara-perkara yang buruk (Nasruddin & Siti Nor Baya
Dorongan in boleh dalam pelbagai cara sama ada 2009). Oleh itu, pemimpin perlu bijak membuat keputusan
dengan memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi staf, agar tindakan yang dibuat adalah adil.
berbentuk ganjaran atau yang menyentuh hati staf. Dalam Pemimpin juga perlu mempunyai kemahiran ICT
Inventori Amalan Kepimpinan (LPI) yang diperkenalkan untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan lebih lancar
oleh Kouzes dan Posner (2002), mereka mencadangkan lagi. Pemimpin yang mahir menggunakan komputer
pemimpin memberi dorongan kepada staf dengan dapat memperoleh dan menyampaikan maklumat
menghargai sumbangan dan meraikan pencapaian staf. dengan berkesan. Seorang peserta kajian menyatakan
Walau apapun bentuk ganjaran yang diberikan, memberi seperti berikut, “Banyak maklumat datang menerusi
dorongan kepada staf adalah penting. Dengan mempunyai media maya, melalui internet dan sebagainya. Kalau
staf yang bermotivasi, matlamat institusi akan dapat pemimpin tidak berapa celik dari segi ICT, internet dan
dicapai dengan lebih berkesan. apa-apa yang berkaitan dengan ICT, kita takut nanti
Membina hubungan baik dengan staf adalah penting banyak maklumat yang tertinggal.” Kemahiran ICT ini
agar pemimpin dapat mengenali staf dan mudah mendapat turut ditekankan dalam Program Kelayakan Profesional
kerjasama daripada staf. Pemimpin perlu berlaku adil Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL). Dalam
dengan semua staf untuk membina hubungan yang baik. NPQEL, pengurusan teknologi maklumat adalah antara
Pemimpin boleh membina hubungan baik dengan pelbagai kandungan kurikulum yang perlu diambil oleh semua
cara seperti meraikan staf, meluangkan masa untuk peserta NPQEL (Kementerian Pelajaran Malaysia). Dengan
bersantai dan bersukan dengan staf, atau mengadakan ini, pemimpin yang mempunyai kemahiran ICT akan lebih
pertemuan dengan staf. Boyatzis (2011) juga menyarankan kompeten untuk menguruskan institusinya.
agar pemimpin perlu membina hubungan rapat dengan staf Pemimpin pendidikan juga perlu kreatif dan inovatif
iaitu dengan mewujudkan perhubungan yang berasaskan supaya dapat menyelesaikan masalah dengan mudah,
kepercayaan dengan staf di bawahnya. melahirkan idea-idea baharu atau inovasi baharu yang
Dalam mengendalikan staf, pemimpin perlu menjaga akan memberi kebaikan kepada institusi. Seorang peserta
kebajikan staf iaitu mengambil berat mengenai urusan kajian menjelaskan seperti berikut, “Bila dia kreatif, dia
peribadi staf. Kebajikan staf perlu diambil berat supaya cuba untuk membangunkan institusi tersebut ke arah yang
pemimpin dapat memberi bantuan yang sewajarnya. lebih baik. Kalau tidak, institusi itu akan mendatar saja.
Pemimpin yang menjaga kebajikan staf akan mendorong Itu yang kreatif, membentuk idea baharu, visi baharu
staf untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Dalam agama supaya dia akan bawa institusi itu ke arah yang lebih ke
Islam sendiri, Al-Mawardi menyatakan, pemimpin mesti hadapan lagi.” Pemimpin yang kreatif adalah pemimpin
dapat mengatasi segala masalah rakyat dan mengendalikan yang boleh melihat, berfikir dan melakukan sesuatu
kebajikan mereka (Nasruddin & Siti Nor Baya 2009). perkara dengan cara yang berbeza (Stoll & Temperley
Justeru, pemimpin perlu mengambil berat hal-ehwal 2009). Stoll dan Temperley (2009) menyatakan, pemimpin
stafnya supaya dapat mempengaruhi dan membina kreatif dapat menyediakan persekitaran dan peluang
pasukan kerja yang cemerlang di institusinya. kepada orang lain untuk menjadi kreatif. Dengan yang
Seterusnya, pemimpin perlu mempunyai wawasan demikian pemimpin yang kreatif mudah mempengaruhi
yang dikongsi bersama dengan semua staf, difahami orang lain untuk menerima perubahan atau inovasi di
dan diterima oleh semua warga institusi agar ia boleh institusi (Stoll & Temperley 2009).
dicapai. Kepentingan pemimpin berwawasan ini turut Pemimpin pendidikan juga perlu menjalin hubungan
ditekankan oleh ramai pengkaji terdahulu seperti Hogan dengan pihak luar untuk kepentingan institusi. Pemimpin
dan Warrenfeltz (2003), Bush (2008) dan Du Brin perlu menjalin hubungan dengan pihak luar tempatan,
(2013). Menurut mereka, pemimpin yang berjaya adalah pihak berkepentingan di agensi, institusi pendidikan
pemimpin yang berwawasan. Oleh itu, pemimpin perlu lain dan industri. Hubungan dengan pihak luar ini akan
memberi inspirasi dan mendengar pandangan staf untuk memudahkan pemimpin untuk mendapatkan perkhidmatan
mencapai wawasan organisasi. daripada pihak-pihak berkenaan dan menambah baik
Sesuatu tindakan yang diambil oleh pemimpin mutu pendidikan di institusi. Dengan mengadakan
mestilah tindakan yang terbaik. Walaupun pemimpin hubungan dengan pihak luar juga, aktiviti organisasi dapat
mempunyai kuasa, pemimpin harus bijak membuat dilaksanakan dengan lebih cekap dan efektif (Spendlove
keputusan agar tindakan yang diambil adalah yang terbaik 2007; Cherif et al. 2009).

Bab 13.indd 151 06/04/2016 10:11:23


152 Jurnal Pengurusan 45

Selain itu, pemimpin perlu menjadi seorang pendengar tidak mempunyai keghairahan untuk memimpin, macam
yang baik. Pendengar yang baik dapat membuat mana nak memimpin orang lain?” Dapatan kajian ini
pertimbangan yang betul sebelum membuat sesuatu selari dengan dapatan kajian Mercer (2010) dan Myung et
keputusan. Pemimpin yang menjadi pendengar yang al. (2011). Kajian Mercer (2010) mengenai ciri-ciri yang
baik juga mudah didekati. Dapatan ini selari dengan perlu ada pada seorang pemimpin pendidikan mendapati
kajian Spendlove (2007) mengenai kompetensi pemimpin kesanggupan menjadi pemimpin adalah antara ciri yang
yang berkualiti; yang antaranya adalah pemimpin yang penting sebagai seorang pemimpin. Myung et al. (2011)
mendengar pandangan orang lain. Tokoh sarjana Islam, dalam kajian mereka mengenai pelantikan pemimpin-
Al-Farabi juga menyatakan, perlunya seorang pemimpin pemimpin sekolah di sebuah daerah di Miami, Amerika
itu bersikap bijaksana dan cerdik apabila mendengar Syarikat mendapati, pemimpin sekolah tidak dilantik
sesuatu; yang mana walaupun hanya dengan reaksi sahaja, secara rawak, sebaliknya hanya yang telah bersedia
pemimpin boleh memahami sesuatu perkara (Nasruddin & melaksanakan tanggungjawab pemimpin sahaja akan
Siti Nor Baya 2009). Pemimpin perlu menjadi pendengar dilantik. Dapatan kajian ini juga selari dengan pandangan
dan perunding yang baik untuk membina hubungan Male (2006) yang menyatakan kejayaan sesuatu
dengan staf (Hogan & Warrenfeltz 2003). penggantian kepimpinan ialah kesanggupan pengganti itu
Pemimpin pendidikan juga perlu berfikiran kritis. sendiri untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baharu.
Pemimpin yang berfikiran kritis akan mengambil kira Hanya pemimpin yang sanggup menjadi pemimpin dapat
semua aspek dan dapat menilai secara kritikal sesuatu menerima tugas yang diberikan sebagai satu amanah dan
perkara sebelum mengambil sesuatu tindakan. Tokoh- seronok menjalankan tugas tersebut kerana pemimpin ini
tokoh sarjana Islam, Al-Farabi dan Al-Mawardi turut akan lebih bersedia menerima tanggungjawab berbanding
menekankan perlunya seorang pemimpin mempunyai dengan yang tiada keinginan untuk memimpin (Rebore
fikiran yang baik (Nasruddin & Siti Nor Baya 2009). 2003).
Menurut Al-Farabi, pemimpin perlu mempunyai Rumusannya, dapatan kajian kompetensi kepimpinan
kecerdasan akal iaitu baik kefahamannya dan dapat berkualiti ini selari dengan pandangan sarjana-sarjana
menggambarkan setiap sesuatu yang dilafazkan atau terdahulu iaitu Al-Mawardi dan Al-Farabi (Nasruddin &
diucapkan serta mengetahui apa yang harus dibuat; Siti Nor Baya 2009) serta Bush (2008) yang berpendapat
supaya ia dapat mengatasi segala masalah rakyat dan pemimpin berkualiti perlu mempunyai pengetahuan luas
mengendalikan kebajikan mereka. Al-Mawardi pula dan sifat keperibadian yang tinggi; pandangan Hollenbeck
menyatakan, pemimpin yang mempunyai fikiran yang et al. (2006) dan Rothwell (2010) mengenai pentingnya
baik, dapat mengatasi segala masalah rakyat dan dapat pemimpin berkualiti mempunyai kemahiran, pandangan
mengendalikan kebajikan mereka. Rothwell (2010) dan DuBrin (2013) mengenai perlunya
pemimpin itu menyumbang kepada organisasi dan Rebore
Menyumbang Pada Organisasi   Selain mempunyai
(2003), Mercer (2010) dan Myung et al. (2011) mengenai
kemahiran, pemimpin berkualiti mesti mempunyai
pentingnya seorang pemimpin itu mempunyai keinginan
sumbangan yang memberi manfaat kepada organisasi.
dan kesediaan untuk memimpin. Implikasi dapatan kajian
Dengan menyumbang kepada organisasi, seorang
ini adalah pembentukan Model Kompetensi Kepimpinan
pemimpin itu akan diingati dan dikagumi kerana
Berkualiti seperti yang digambarkan di Rajah 2.
kewibawaan yang tunjukkan oleh pemimpin tersebut.
Seorang peserta kajian menjelaskan seperti berikut,
“Kadang-kadang tidak perlu benda yang besar pun.
KESIMPULAN
Sesuatu yang orang akan ingat, mungkin bukan semua
komuniti, mungkin hanya setakat di bahagian atau di
kolej sendiri. Sesuatu yang dilaksanakan yang membawa Kajian ini mempunyai implikasi pada teori sedia ada
kepada perubahan; baharulah timbul rasa kagum.” Ciri mengenai kompetensi kepimpinan berkualiti bagi sektor
ini selari dengan pandangan Rothwell (2010) dan DuBrin pendidikan. Dalam elemen berpengetahuan, kajian ini
(2013) yang menekankan supaya pemimpin yang dilantik mendapati pemimpin perlu mempunyai pengetahuan
adalah pemimpin yang dapat memberi sumbangan kepada dalam bidang pendidikan khususnya aspek P&P, program
organisasi. Pemimpin yang berbakat ini boleh dijadikan pengajian, pembangunan pensyarah, pembangunan pelajar
sebagai modal intelektual organisasi (Rothwell 2010). dan psikologi; yang mana aspek ini diberi tumpuan utama
Justeru, pemimpin harus dapat memberi sumbangan yang kerana pengajaran merupakan aktiviti penting di universiti.
manfaat untuk kecemerlangan organisasi. Apa tah lagi, fokus kajian adalah mengenai kepimpinan
pendidikan; justeru elemen pengetahuan dalam pendidikan
Kesanggupan Menjadi Pemimpin   Kajian ini mendapati adalah penting pada seorang pemimpin pendidikan. Selain
adalah penting pemimpin yang dilantik itu mempunyai itu, terdapat juga perbezaan beberapa komponen dalam
kesanggupan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang elemen berpengetahuan dan keperibadian pemimpin yang
sanggup menjadi pemimpin adalah pemimpin yang diperoleh dari kajian ini. Perbezaan yang ketara dalam
mempunyai keinginan untuk memimpin dan bersedia elemen pemimpin berpengetahuan hasil daripada kajian
untuk menjalankan tugas pemimpin. Seorang peserta ini ialah pemimpin perlu mempunyai pengetahuan agama.
kajian menegaskan seperti berikut, “Sebab kalau kita Dalam kajian ini, pengetahuan agama ditekankan sebagai

Bab 13.indd 152 06/04/2016 10:11:24


Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk Memimpin dengan Berkesan 153

Bidang pendidikan – P&P, program pengajian,


pembangunan pensyarah, pembangunan pelajar, dan
psikologi; kelayakan akademik yang tinggi; bidang
Berpengetahuan
kepimpinan; pentadbiran dan agama

Bertanggungjawab, menjadi suri teladan,


tegas tetapi bertimbang rasa, berintegriti,
Menyumbang Berkeperibadian berani mengambil risiko, empati, mudah
Pada Organisasi Positif didekati, proaktif, sedia berkorban, sihat,
sedia turun padang, yakin, mempunyai
penampilan yang baik, dan berjiwa
Melayu.

Kesanggupan Kemahiran mengurus – merancang, memimpin,


Berkemahiran
Menjadi Pemimpin mengelola dan mengawal; berkomunikasi; mengendali
staf – memberi dorongan, membina hubungan baik dan
menjaga kebajikan; berwawasan; mengambil tindakan
terbaik; menggunakan ICT; kreatif dan inovatif; menjalin
hubungan dengan pihak luar; menjadi pendengar yang
baik dan berfikiran kritis.

RAJAH 2. Model kompetensi kepimpinan berkualiti

salah satu pengetahuan penting yang mesti ada pada yang dapat mengenal pasti kompetensi kepimpinan
pemimpin IPT berkanun berkenaan kerana majoriti warga calon. Program pembangunan kepimpinan dan pemilihan
IPT berkenaan adalah bumiputera yang beragama Islam. berasaskan kompetensi memastikan hanya calon yang
Justeru, kepimpinan yang berteraskan Islam adalah penting berkualiti dilantik sebagai pemimpin.
bagi pembentukan dan pembangunan warga institusi yang
berkualiti. Dalam elemen keperibadian pemimpin, terdapat RUJUKAN
dua komponen hasil kajian ini yang berbeza dengan
keperibadian pemimpin berkualiti oleh sarjana-sarjana Bass, B. M. & Bass, R. 2008. The Bass Handbook of Leadership:
Theory, Research and Managerial Applications. Edisi ke-4.
terdahulu. Dua komponen tersebut ialah berjiwa Melayu
New York: Free Press.
dan sihat. Kajian ini hanya berfokus kepada kepimpinan Bity Salwana Alias, Ahmad Basri Md. Yussof, Ramlee Mustapha
IPT berkanun; sebuah agensi yang diberi tanggungjawab & Mohammed Sani Ibrahim. 2010. Analisis kompetensi
melatih dan membangunkan bumiputera yang majoritinya pengetua berdasarkan kualiti peribadi, pengetahuan,
adalah bangsa Melayu yang beragama Islam. Oleh itu, kemahiran dan amalan dalam bidang pengurusan sekolah
berjiwa Melayu adalah komponen yang signifikan pada menengah Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2):
pemimpin IPT berkenaan. Komponen kedua yang berbeza 31-41.
dalam elemen keperibadian ialah pemimpin perlu sihat. Bower, J.L. 2007. The CEO Within: Why Inside Outsiders are
IPT berkanun berkenaan mempunyai ramai tenaga pengajar the Key to Succession Planning. Boston: Harvard Business
yang muda dan dinamik yang sentiasa berkehendakkan School Press.
perkara baharu dalam pengajaran dan pembelajaran. Boyatzis, R.E. 2011. Managerial and leadership competencies:
A behavioral approach to emotional, social and cognitive
Tenaga pengajar ini mengharapkan pemimpin yang dapat
intelligence. Vision: The Journal of Business Perspective
memberi bimbingan kepada mereka dari masa ke semasa 15(2): 91-100.
bagi menambah baik mutu pengajaran dan pembelajaran Bush, T. 2008. Leadership and Management Development in
sedia ada. Oleh itu, pemimpin pendidikan haruslah Education. London: Sage Publications Ltd.
seorang yang dinamik, sentiasa bertenaga dan aktif Burns, J. M. 2003. Transforming Leadership. New York: Grove
memberi bimbingan kepada stafnya. Hanya pemimpin Press.
yang mempunyai kesihatan yang baik; yang boleh menjadi Cherif, A., Overbye, D. & Stefurak, L. 2009. Developing a
seorang yang dinamik. Model Kompetensi Kepimpinan paradigm for academic leadership development. The
Berkualiti dari dapatan kajian ini boleh digunakan sebagai Journal of Higher Education Management 24(1): 16-34.
asas dalam proses pemilihan pemimpin dan merancang Corbin, J. & Strauss, A. 2008. Basics of Qualitative Research:
program pembangunan bagi pemimpin pendidikan. Techniques and Procedures for Developing Grounded
Theory. Edisi ke-3. CA: Sage Publications.
Dengan adanya model kompetensi kepimpinan ini,
Creswell, J.W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design:
program-program pembangunan kepimpinan yang Choosing among Five Approaches. Edisi ke-2. California:
berstruktur dapat dirancang bagi memupuk kompetensi Sage.
kepimpinan calon pemimpin. Penilaian yang dilaksanakan
dalam proses pemilihan pemimpin juga haruslah penilaian

Bab 13.indd 153 06/04/2016 10:11:24


154 Jurnal Pengurusan 45

Davies, S., Darling-Hammond, L., La Pointe, M. & Meyerson, Myung, J., Loeb, S. & Horng, E. 2011. Tapping the principal
D. 2005. School leadership study: Developing successful pipeline: Identifying talent for future school leadership in
principals. Research Review. Stanford Educational the absence of formal succession management programs.
Leadership Institute, California. Educational Administration Quarterly 47(5): 695-727.
Drew, G.M. & Ehrich, L.C. 2010. A model of organisational Norzaini Azman, Faizah Abd. Majid & Noor Hazlina Ahmad.
leadership development informing succession development: 2012. A conceptualization of succession planning provisions.
elements and practices. Academic Leadership Online Dlm. Succession Planning Practices in Malaysian Public
Journal 8(4). Universities: Identifying and Developing Young Academic
DuBrin, A.J. 2013. Leadership: Research Findings, Practice Leaders/Researchers, disunting oleh Norzaini Azman, 9-19.
and Skills. Edisi ke-7. Ohio: South-Western. Negeri Sembilan: AKEPT.
Eddy, P.L. 2013. Developing leaders: The role of competencies Rebore, R.W. 2003. A Human Relations Approach to the Practice
in rural community colleges. Community College Review of Educational Leadership. Boston: Allyn and Bacon.
41(1): 20-43. Robinson, V.M.J. 2006. Putting education back into educational
Gentry, W.A., Eckert, R.H., Munusamy, V.P., Stawiski, S.A. & leadership. Leading & Managing 12(1): 62-75.
Martin, J.L. 2013. The needs of participants in leadership Robinson, V.M.J., Lloyd, C.A. & Rowe, K.J. 2008. The impact
development programs: a qualitative and quantitative of leadership on student outcomes: An analysis of the
cross-country investigation. Journal of Leadership & differential effects of leadership types. Educational
Organizational Studies 21(1): 83-101. Administration Quarterly 44(5): 635-674.
Hollenbeck, G.P., McCall, W.M. Jr. & Silzer, R.F. 2006. Rothwell, W.J. 2010. Effective Succession Planning: Ensuring
Leadership competency models. The Leadership Quarterly Leadership Continuity and Building Talent from Within. Edisi
17(4): 398-413. ke-4. New York: American Management Association.
Jawatankuasa GLC Putrajaya. 2006. The Orange Book: Sarros, A.M. & Sarros, J.C. 2007. The first 100 days: Leadership
Strengthening Leadership Development. Putrajaya. challenges of a new CEO. Educational Management
Kementerian Pelajaran Malaysia. t.t. Panduan pelaksanaan Administration & Leadership 35(3): 349-371.
program kelayakan profesional pemimpin pendidikan Spendlove, M. 2007. Competencies for effective leadership in
kebangsaan (NPQEL). Genting Highlands: Institut higher education. International Journal of Educational
Aminuddin Baki. Management 21(5): 407-417.
Kementerian Pelajaran Malaysia. 2006. Standard Kompetensi Stake, R.E. 2010. Qualitative Research: Studying How Things
Kepengetuaan Sekolah Malaysia. Genting Highlands: Work. New York: The Guilford Press.
Institut Aminuddin Baki. Stein, M.K. & Nelson, B.S. 2003. Leadership content knowledge.
Klenke, K. 2008. Qualitative Research in the Study of Leadership. Educational Evaluation and Policy Analysis 25: 423-448.
Bingley: Emerald Group Publc. Ltd. Stoll, L. & Temperley, J. 2009. Creative leadership teams:
Kouzes, J.M. & Posner, B.Z. 2002. The Leadership Challenge. Capacity building and succession planning. Management
Edisi ke-3. San Francisco: Jossey-Bass. in Education 23(1): 12-18.
Kvale, S. 2007. Doing Interviews. London: SAGE Publc. Ltd. Yahya, Don & Yaakob, Daud. 2011. Kompetensi Kepemimpinan
Leithwood, K. & Jantzi, D. 2006. Transformational school dan Budaya Sekolah Berprestasi Tinggi di Malaysia.
leadership for large-scale reform: Effects on students, Sintok: UUM.
teachers, and their classroom practices. School Effectiveness Yin, R.K. 2009. Case Study Research: Design and Methods.
and School Improvement 17: 201-227. Edisi ke-4. California: SAGE Inc.
Male, T. 2006. Being an Effective Head Teacher. London: Paul
Chapman Publishing.
Mariam Md Salleh. 2007. Kepimpinan dan pengurusan strategik Roselena Mansor (penulis koresponden)
di institusi pendidikan MARA. Tesis PhD tidak terbit. Bahagian Pendidikan Tinggi MARA
Universiti Kebangsaan Malaysia. Tingkat 12, Ibu Pejabat MARA
McNair, D.E., Duree, C.A. & Ebbers, L. 2011. If I knew then 21, Jalan Raja Laut
what I know now: Using the leadership competencies 50609 Kuala Lumpur, MALAYSIA.
developed by the American Association of Community E-Mel: roselena@mara.gov.my
Colleges to prepare community college presidents.
Community College Review 39(1): 3-25. Mohd Izham Mohd Hamzah
Merriam, S.B. 2009. Qualitative Research: A Guide to Design Fakulti Pendidikan
and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass. Universiti Kebangsaan Malaysia
Mercer, C.B. 2009. A multi-site case study of informal leadership 43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA.
succession planning in three higher education institutions. E-Mel: izham@ukm.edu.my
Disertasi PhD tidak terbit. University Calgary.
Mohd Yatim Nawai. 2006. Implementasi pengurusan perubahan:
Kajian tinjauan di pengurusan Majlis Amanah Rakyat
(MARA). Tesis PhD. tidak terbit. Universiti Kebangsaan
Malaysia.

Bab 13.indd 154 06/04/2016 10:11:24