Você está na página 1de 15

Sony Z3:

Control:

Band lock: Not Support.

RAT Lock: Not Support.

Messaging:

SMS send: Not Support.

SMS Receive: Support

- TDD Events:
- TEMS Collector Event

FTP download: Support

Lưu ý: Với DL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile
FTP Upload: Support

Lưu ý: Với UL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile
Ping: Support
SAMSUNG S5 ODM:

Band lock: Support.

RAT Lock: Suport


Messaging:

SMS send: Support

SMS Receive: Support

FTP download: Support

Lưu ý: Với DL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile

FTP Upload: Support


Lưu ý: Với UL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile

Ping: Support
SAMSUNG S5 USB

Band lock: Support.

RAT Lock: Suport


Messaging:

SMS send: Support

SMS Receive: Support

FTP download: Support????

Lưu ý: Với DL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile

FTP Upload: Support????

Lưu ý: Với UL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile

Ping: Support????

Sony Xperia Z2:

OMD

Band lock: Not Support.


RAT Lock: Not Support.

Messaging:

SMS send: Not Support

SMS Receive: Support


FTP download: Support

Lưu ý: Với DL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile
FTP Upload: Support

Lưu ý: Với UL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile

Ping: Support
USB

Band lock: Support.

RAT Lock: Support.


Messaging:

SMS send: Support

SMS Receive: Support

FTP download: Not Support

Lưu ý: Với DL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile
FTP Upload: Not Support

Lưu ý: Với UL ở hầu hết các phiên bản TI 16 trở lên sẽ mất trường dữ liệu Data Service Application Layer
Downlink nếu thu logfile sau khi đã run script  cần bấm thu logfile trước khi run script or swap logfile

Ping: Not Support