Você está na página 1de 294

APLIKASI ADMINISTRASI GURU

(BUKU KERJA GURU)


MENU UTAMA DATA ISIAN SISWA DAFTAR ISI COVER BUK

BUKU KERJA 1 BUKU KERJA 2 BUKU KERJA 3 BUKU

KODE ETIKA ABSENSI JURNAL


ANALISIS SKL PEMBELAJARAN PRO
IKRAR GURU EVAL

TATA TERTIB DAFTAR


DAFTAR BUKU
BUKU PEGANGAN
PEGANGAN
JADWAL MENGAJAR PRO
KI/KD GURU/SISWA
GURU/SISWA
PEMBIASAAN TINDA
ANALISIS BUTIR
SILABUS KALENDER PENILAIAN SOAL UAS
PENDIDIKAN
ANALISIS ULANGAN DAN
ALOKASI WAKTU DAYA SERAP SISWA PENGAYAAN
RPP
PROTA
SOAL DAN KISI-KISI SOAL DAFTA
KKM PROMES
ER BUKU

BUKU KERJA 4

PROGRAM
EVALUASI DIRI

PROGRAM
TINDAK LANJUT

DAFTAR PUSTAKA
D
IDENTITAS SEKOLAH
NAMA SEKOLAH : MI IBNU KHOLDUN

ALAMAT : Jl.PP Al Falah Kalimalang

KECAMATAN : Puger

KABUPATEN : Jember

KODE POS : 68164

IDENTITAS GURU DAN MATA PEL


NAMA GURU : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.

NOMOR INDUK GURU : 4636760663200012

MATA PELAJARAN : PPKN


DATA POKOK
IDENTITAS SEKOLAH (silakan diisi pada kotak warna putih)
TELP : 082334811145

WEBSITE :

e-MAIL : muhammadhasin339@gmail.com

NSS : 111235090222

NPSN : 60715682

DENTITAS GURU DAN MATA PELAJARAN (Silakan diisi pada kotak berwarna putih)
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SEMESTER :1

ALOKASI JAM / MINGGU (JP) :2


NAMA KEPALA SEKOLAH : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd.
home
NIP KEPALA SEKOLAH :

NAMA WKS KURIKULUM : YULIYATIN,S.Pd.I

NIP WKS KURIKULUM :

FAX :

warna putih)
KKM : 70

ADMINISTRASI KELAS : V

Ditandatangani Tanggal : Puger, Juli 2017


DATA ISIAN
DATA UTAMA'!A1 FORM (Tambahkan saja di kolom jika masih ada isian yang
NOMOR
DAFTAR No
KELAS INDUK NAMA
KELAS Absen SISWA

V V 1 0062632826 Adinda Nayla Najlina Lestari

V V 2 0076779240 Ahmad Febri Maulana Firmansyah

V V 3 0067615626 Ahmad Nur Hamid

V V 4 0054425204 Anggatin Pradana

V V 5 0078720017 Eka Juwita Wulandari

V V 6 0071445028 Hawa Bin Masqi

V V 7 0075773120 Ika Putri Maulida Rahmadani


V
V V 8 0077046438 Khusnul Uqba Putri Meilani

V V 9 0074145918 Madinatus Sholeha

V V 10 0076670049 Maryatul Kibtiyah

V V 11 0073714526 Maya Ulvah

V V 12 0079407690 Menik Rahayu

V V 13 0071651770 Muhammad Ardiansah Yahya

V V 14 0078084786 Muhammad Dani Efendi

V V 15 0078326688 Muhammad Faiz

V V 16 0079619088 Muhammad Rian Al Farisi

V V 17 0079125729 Muhammad Saifullah

V V 18 0063311608 Nafisatur Rohmah

V V 19 0071235083 Nanda Putri Hasanah

V V 20 0072552954 Richa Nurul Kholidana

V V 21 0073467180 Rika Dwi Fuji Lestari


V
V V 22 0075929237 Salsabila Khoirun Nisa

V V 23 0061115976 Siti Aysha

V V 24 0065379785 Siti Mashurifah

V V 25 0077943059 Siti Wildanul Jannah

V V 26 0076337766 Ufayroh Abidah

V V 27 0063583265 Vera Lutfiana

V V 28 0071714886 Yulia Agus Setiawati

V V 29 0073721161 Nanda Anisatul Aliyah

V V 30 0077169478 Alfi Nurmalia

V V 31

V V 32

V V 33

V
V V 34
V
V 35

V 36

V 37

V 38

V 39

V 40
home
home
home
kolom jika masih ada isian yang kurang)
NAMA NOMOR INDUK GURU

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. 4636760663200012


home
Kementerian Agama Jember

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER


MI IBNU KHOLDUN
NSS : 111235090222 NPSN : 60715682
Jl.PP Al Falah Kalimalang Jember 68164 Provinsi Jawa Timur
TELEPON : 082334811145 e-MAIL muhammadhasin339@gmail.com
FAXIMILE : 0 WEBSITE 0

BUKU KERJA GURU


TAHUN PELAJARAN 2017/2018
2017/2018
Oleh
MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
NIP. 4636760663200012
home

@gmail.com

U
DAFTAR ISI
BUKU KERJA GURU TAHUN PELAJARAN 2017/2018

A. BUKU KERJA 1 :
1. SKL, KI, dan KD
2. Silabus
3. RPP
4. KKM

B. BUKU KERJA 2 :
1. Kode Etik Guru
2. Ikrar Guru
3. Tata Tertib Guru
4. Pembiasaan Guru
5. Kalender Pendidikan
6. Alokasi Waktu
7. Program Tahunan
8. Program Semester
9. Jurnal Agenda Guru

C. BUKU KERJA 3 :
1. Daftar Hadir
2. Daftar Nilai
3. Penilaian Akhlak/Kepribadian siswa
4. Analisis Hasil Ulangan dan Program Perbaikan/Pengayaan
5. Daftar buku Pegawai Guru/Siswa
6. Jadwal Mengajar
7. Daya Serap Siswa
8. Kumpulan Soal dan Kisi soal
9. Kumpulan Soal
10. Analisis Butir Soal dan Perbaikan Soal

D. BUKU KERJA 4 :
1. Daftar Evaluasi Diri Kerja Guru
2. Program Tindak Lanjut Kerja Pak Guru
MI IBNU KHOLDUN
JADWAL PEMBELAJARAN GURU
SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA GURU MAPEL : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. : 4636760663200012

HARI / MATA PELAJARAN / KELAS


JAM KE WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
MAPEL KELAS MAPEL KELAS MAPEL KELAS MAPEL KELAS MAPEL KELAS MAPEL KELAS
07.15 - 07.30 PEMBIASAAN/BACA JUZ AMMA IMTAQ PEMBIASAAN/BACA JUZ AMMA

1 07.30 - 08.10

2 08.10 - 08.50

3 08.50 - 09.30

4 09.30 - 10.10

10.10 - 10.30

5 10.30 - 11.10

6 11.10 - 11.50

7 11.50 - 12.30

8 12.30 - 13.10

13.10 - 13.50

9 13.50 - 14.30

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran


Mi Ibnu Kholdun

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home
KALENDER AKADEMIK
MADRASAH IBTIDAIYAH MAARIF IBNU KHOLDUN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Juli 2017. Agustus 2017. September 2017. Oktober 2017. Nopember 2017. Desember 2017.
Senin 3 10 17 24/31 Senin 7 14 21 28 Senin 4 11 18 23 Senin 2 9 16 23 Senin 6 13 20 27 Senin 4
Selasa 4 11 18 25 Selasa 1 8 15 22 29 Selasa 5 12 19 26 Selasa 3 10 17 24 Selasa 7 14 21 28 Selasa 5
Rabu 5 12 19 26 Rabu 2 9 16 23 30 Rabu 6 13 20 27 Rabu 4 11 18 25 Rabu 1 8 15 22 29 Rabu 6
Kamis 6 13 20 27 Kamis 3 10 17 24 31 Kamis 7 14 21 28 Kamis 5 12 19 26 Kamis 2 9 16 23 30 Kamis 7
Jum'at 7 14 21 28 Jum'at 4 11 18 25 Jum'at 1 8 15 22 29 Jum'at 6 13 20 27 Jum'at 3 10 17 24 Jum'at 1 8
Sabtu 1 8 15 22 29 Sabtu 5 12 19 26 Sabtu 2 9 16 23 30 Sabtu 7 14 21 28 Sabtu 4 11 18 25 Sabtu 2 9
Minggu 2 9 16 23 30 Minggu 6 13 20 27 Minggu 3 10 17 24 Minggu 1 8 15 22 29 Minggu 5 12 19 26 Minggu 3 10

1-9 Juli : Libur awal puasa 12 September : Libur umur 2-10 Des : Ujian Semester Gasal
AGENDA 14-16 Juli : Masa Orentasi Siswa Baru 16-24 Septembe: Ujian tengah semester 13-17 Des : Remidial
SEMESTER 18 Juli : Mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 2 Oktober : Libur hari nasional 24 Desember : Pembagian Raport
GASAL 17 Agustus : Libur umum : 26 Des - …… : Libur semester gasal

Januari 2018. Pebruari 2018. Maret 2018. April 2018. Mei 2018. Juni 2018.
Senin 1 8 15 22 29 Senin 5 12 19 26 Senin 5 12 19 26 Senin 2 9 16 23/30Senin 7 14 21 28 Senin 4
Selasa 2 9 16 23 30 Selasa 6 13 20 27 Selasa 6 13 20 27 Selasa 3 10 17 24 Selasa 1 8 15 22 29 Selasa 5
Rabu 3 10 17 24 31 Rabu 7 14 21 28 Rabu 7 14 21 28 Rabu 4 11 18 25 Rabu 2 9 16 23 30 Rabu 6
Kamis 4 11 18 25 Kamis 1 8 15 22 Kamis 1 8 15 22 29 Kamis 5 12 19 26 Kamis 3 10 17 24 31 Kamis 7
Jum'at 5 12 19 26 Jum'at 2 9 16 23 Jum'at 2 9 16 23 30 Jum'at 6 13 20 27 Jum'at 4 11 18 25 Jum'at 1 8
Sabtu 6 13 20 27 Sabtu 3 10 17 24 Sabtu 3 10 17 24 31 Sabtu 7 14 21 28 Sabtu 5 12 19 26 Sabtu 2 9
Minggu 7 14 21 28 Minggu 4 11 18 25 Minggu 4 11 18 25 Minggu 1 8 15 22 29 Minggu 6 13 20 27 Minggu 3 10

2 Januari : Hari pertama masuk 28 Maret : Libur umum 15-18 Mei : Ujinan Nasional
AGENDA 3 Januari : hari amal bakti 14 dan 24 April : Libur umum 29 Mei-6 Juni : Ujian semester genap
SEMESTER 3-11 Maret : Ujian Tengah semester 25 April : Perkiraan ujian madrasah 7-10 Juni : Remidial
GENAP 17 Maret : HUT Madrasah 1, 11, dan 25 Me: Libur umum 17 Juni : Pembagian raport

Puger, Juli 2017


Kepala Sekolah,
MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd.
NIP.
Desember 2017.
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24 31

n Semester Gasal

ur semester gasal

Juni 2018.
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24

n semester genap

uli 2017
olah,
,S.Pd.I, M.Pd.
46
0
PROGRAM TAHUNAN
PPKN Mata Pelajaran : PPKN
Err:509Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Err:509Tahun Pelajaran : 2017/2018
Akolasi Jam Pembelajaran / tatap muka / minggu (JP) : 2
Nama Guru Pengampu Mata Pelajaran : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.

ALOKASI WAKTU
PP No STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR SEMESTER GASAL

Er TM JP

1.1 Medeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4 8


Er
1.2

2.1

2.2

JUMLAH JAM DAN TATAP MUKA PADA TIAP SEMESTER 4 8

Keterangan:
JP : Jam Pelajaran = 45 menit
TM : Tatap Muka
Mengetahui, Puger, Juli 2017
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home
PROGRAM PEMBELAJARAN SEMESTER 1
NAMA SEKOLAH : Mi Ibnu Kholdun KELAS : V / 1 (Satu)
MATA PELAJARAN : PPKN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL : 70.00
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018 GURU MATA PELAJARAN : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.

ALOKASI BULAN / MINGGU KE…/JML MINGGU EFEKTIF


WAKTU
No KOMPETENSI INTI / KOMPETENSI DASAR JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

TM JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1.1 Medeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4 8 1 1 1 1

1.2 0 0 0 1 1 1

2.1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2.2 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

JUMLAH 4 8 1 5 2 3 3 2

Mengetahui, Puger, Juli 2017


Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
NIP. NIP. 4636760663200012
home
SILABUS
1
(Satu) NAMA SEKOLAH : Mi Ibnu Kholdun
V MATA PELAJARAN : PPKN
V KELAS/SEMESTER : V / 1 (Satu)
IX STANDAR KOMPETENSI KODE KOMPETENSI
- Mengapresiasikan karya seni rupa 1 14 Jam @ 35 menit

- Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 2 18 Jam @ 35 menit

-
-
-

KD KE - ALOKASI WAKTU
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN INSTRUMEN PENILAIAN
….
TM JP
1.1. Medeskripsikan Negara Menjelaskan pengertian NKRI Pengertian NKRI Diskusi kelompok 4x35 M 2
Membaca uraian pengertian NKRI. NKRI adalah ....
Kesatuan Republik Indonesia
Dasar hukum bentuk NKRI. Bertanya jawab tentang isi uraian. Penilaian lisan. Indonesia merupakan negara
berbentuk ....
>Menyebutkan dasar hukum Otonomi daerah dan hubungan luar negeri. Berdiskusi tentang bentuk Indonesia sebagai Penilaian sikap (pengamatan
NKRI. negara kesatuan. perilaku).
>
Menjelaskan satuan daerah Pemerintahan dan pemilihan kepala negara
Berdiskusi tentang satuan daerah otonom Penilaian unjuk kerja (hasil Satuan daerah otonom dalam NKRI
otonom dalam NKRI. dalam NKRI. diskusi). misalnya ....
KOMPETENSI DASAR 1

Berdiskusi tentang hubungan daerah otonom Indonesia memiliki bentuk negara


dengan NKRI. kesatuan karena ....
> Menjelaskan tentang hubungan
luar negeri yang dilakukan NKRI Menjelaskan hak daerah otonom dalam NKRI perlu mengadakan Pemilihan
mengadakan hubungan luar negeri. Umum untuk ....

Menceritakan pengetahuan individual tentang


pemilihan umum.
Berdiskusi tentang hubungan NKRI dan
pemilihan umum.

> Menjelaskan fungsi pemilihan


umum dan pengaruhnya terhadap
NKRI.
.
MPETENSI DASAR 3 KOMPETENSI DASAR 2 KO
OMPETENSI DASAR 5 KOMPETENSI DASAR 4 KOMPETEN
KOMPETENSI DASAR 7 KOMPETENSI DASAR 6 KOMPETE
KOMPETENSI DASAR 9 KOMPETENSI DASAR 8 KOM
KOMPETENSI DASAR 10

Kepala Sekolah

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd.

NIP.
SUMBER BELAJAR
home
Buku paket (Buku Pendidikan
Kewarganegaraan untuk Sekolah
Dasar Kelas V, terbitan ESIS,
karangan Dra. Dyah Sriwilujeng,
M.Pd.) hlm. 1—3 .
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN

NAMA SEKOLAH : Mi Ibnu Kholdun


NAMA GURU MAPEL : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
NIP. : 4636760663200012
MATA PELAJARAN : PPKN
KELAS/SEMESTER : V / 1 (Satu)
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL


STANDAR KOMPETENSI / KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN
NO
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR NILAI KKM
KOMPLEKSITAS DAYA DUKUNG INTAKE

SEMESTER GASAL
0.00
Medeskripsikan Negara Kesatuan
1.1 2 2 3 77.78
Republik Indonesia
0.00
0.00
1.2 0 0.00
0.00
0.00
2.1 0 0.00
0.00
0.00
2.2 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
SEMESTER GENAP
0.00
Mendeskripsikan jenis karya seni
1.1 2 2 3 77.78
rupa murni Nusantara
0.00
0.00
Mengekspresikan diri melalui
2.1 2 2 3 77.78
karya seni lukis/gambar
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0 0
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00
0 0 0.00
0.00
NILAI KETUNTASAN MINIMAL MATA PELAJARAN 38.8888888889
64
RENTANG SKOR
MAX MIN
PEDOMAN PENSKORAN TIAP
KRITERIA TINGGI 3 2
SEDANG 2 2
RENDAH 1 1

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home

NILAI KKM

0.00
77.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.8888888889

elajaran,

N,S.Pd.I, MPd.
3200012
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
1
home Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)

Standar Kompetensi : Mengapresiasikan karya seni rupa

Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1 s.d 4

I. Kompetensi Dasar
1.1. Medeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia

II. Indikator
Menjelaskan pengertian NKRI
0
>Menyebutkan dasar hukum NKRI. > Menjelaskan
0
0
> Menjelaskan tentang hubungan luar negeri yang dilakukan NKRI
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
Menjelaskan pengertian NKRI
0
>Menyebutkan dasar hukum NKRI. > Menjelaskan
0
0
> Menjelaskan tentang hubungan luar negeri yang dilakukan NKRI
IV. Materi Pembelajaran
Pengertian NKRI
Dasar hukum bentuk NKRI.
Otonomi daerah dan hubungan luar negeri.

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran


Pendidikan budaya dan
Tahap
Guru Siswa karakter bangsa
- Pembelajaran diawali dengan - Berdoa - Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
- Memberi salam - Menjawab salam - Disiplin (discipline)
Kegiatan - Absensi - Memperhatikan - Toleransi( tolerance)
Awal - Menjelaskan tujuan - Memperhatikan - Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
- Memberi motivasi - -

Eksplorasi
Elaborasi
Konfirmasi
- Membaca uraian pengertian Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
NKRI. sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
- Bertanya jawab tentang isi
uraian.
- Berdiskusi tentang bentuk
Indonesia sebagai negara
kesatuan.
- Berdiskusi tentang satuan
daerah otonom dalam NKRI.

- Berdiskusi tentang hubungan Memperhatikan Membiasakan sikap


daerah otonom dengan penjelasan guru terbuka, demokratis,
NKRI. dan peduli social
- Menjelaskan hak daerah Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan otonom dalam mengadakan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti hubungan luar negeri.

- Menceritakan pengetahuan
individual tentang pemilihan
umum.
- Berdiskusi tentang hubungan
NKRI dan pemilihan umum.

- 0 Memperhatikan
penjelasan guru
- Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
- Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya
Akhir
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi
Kegiatan
Akhir

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas V, terbitan ESIS, karangan Dra. Dyah
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:
1. Jelaskan pengertian dari ……………..
2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….
Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Puger, Juli 2017


Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


2
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa

Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
0

II. Indikator
0
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Kegiatan
Awal
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
bagian bangunan gedung.
Akhir
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Puger, Juli 2017


Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


3
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
0

II. Indikator
10
20
30

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
Inti

0 Bertanya apabila ada hal


yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : ………………….
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Puger, Juli 2017


Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


4
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengapresiasikan karya seni rupa
Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Puger, Juli 2017


Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


5
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1
I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal
Kegiatan
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:
1. Jelaskan pengertian dari ……………..
2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Puger, Juli 2017


Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


6
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social

Kegiatan
Inti
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Puger, Juli 2017


Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


7
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS
Puger, Juli 2017
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


8
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi
Kegiatan
Akhir

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Puger, Juli 2017


Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


9
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.
0
Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan
disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

0
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


10
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Kode Kompetensi : 1
Alokasi Waktu : 14 Jam @ 35 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.
0
Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan
disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

0
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
Form ini boleh digunakan atau tidak tergantung
keinginan teman-teman guru atau dilink ke file
wordnya

> Menjelaskan

> Menjelaskan

Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
SIS, karangan Dra. Dyah Sr

Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

d.I, MPd.
2
pa

Waktu
10 menit
115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

d.I, MPd.
2

pa
Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

7
n

d.I, MPd.
2
Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

d.I, MPd.
2

pa
Waktu
10 menit
115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

d.I, MPd.
2

pa
Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai


TIDAK LULUS

d.I, MPd.
2

pa
Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS
7

d.I, MPd.
2

pa
Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

d.I, MPd.
2
pa

Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

d.I, MPd.
2

pa
Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai


TIDAK LULUS

d.I, MPd.
2
DAFTAR KEHADIRAN SISWA SEMESTER 1
Mata Pelajaran : PPKN Tahun Pelajaran : 2017/2018
Guru Pengampu : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Tingkat - Kelas : V

Tatap Muka Ke : … / Tanggal tatap muka / Materi SK ke : ….


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No No Induk Nama Siswa

17-Jul

18-Jul

19-Jul

20-Jul

21-Jul

22-Jul

23-Jul

24-Jul

25-Jul

26-Jul

27-Jul

28-Jul

29-Jul

30-Jul

31-Jul
1.1
1 0062632826 1VAdinda Nayla Najlina Lestari . . . .
2 0076779240 2 Ahmad Febri Maulana Firmansyah . . . .
3 0067615626 3 Ahmad Nur Hamid . . . .
4 0054425204416
Anggatin Pradana . . . .
5 0078720017 5 Eka Juwita Wulandari . . . .
6 0071445028 60Hawa Bin Masqi . . . .
7 0075773120 7 Ika Putri Maulida Rahmadani . . . .
8 0077046438 8 Khusnul Uqba Putri Meilani . . . .
9 0074145918 9 Madinatus Sholeha . . . .
10 0076670049 10Maryatul Kibtiyah . . . .
11 0073714526 11Maya Ulvah . . . .
12 0079407690 12Menik Rahayu . . . .
13 0071651770 13Muhammad Ardiansah Yahya . . . .
14 0078084786 14Muhammad Dani Efendi . . . .
15 0078326688 15Muhammad Faiz . . . .
16 0079619088 16Muhammad Rian Al Farisi . . . .
17 0079125729 17Muhammad Saifullah . . . .
18 0063311608 18Nafisatur Rohmah . . . .
19 0071235083 19Nanda Putri Hasanah . . . .
20 0072552954 20Richa Nurul Kholidana . . . .
21 0073467180 21Rika Dwi Fuji Lestari . . . .
22 0075929237 22Salsabila Khoirun Nisa . . . .
23 0061115976 23Siti Aysha . . . .
24 0065379785 24Siti Mashurifah . . . .
25 0077943059 25Siti Wildanul Jannah . . . .
26 0076337766 26Ufayroh Abidah . . . .
27 0063583265 27Vera Lutfiana . . . .
28 0071714886 28Yulia Agus Setiawati

29 0073721161 29Nanda Anisatul Aliyah

30 0077169478 30Alfi Nurmalia

31 0 31 0

32 0 32 0

33 0 33 0

34 0 34 0

35 0 35 0

36 0 36 0
36 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengetahui, Kuripan,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home

….
20

ABSENSI
JURNAL
REKAP ABSEN

Lihat Nilai

0
AGENDA KEGIATAN PEMBELAJARAN GURU SEMESTER 1
Mata Pelajaran : PPKN Tahun Pelajaran : 2017/2018
Guru Pengampu : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Kelas : V

Pencapaian Materi Pelajaran Jumlah Siswa


TM
No Tanggal Kompetensi Dasar Nama Siswa Yang Tidak Hadir
Ke-… Awal Akhir Hadir Tidak

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Yulia Agus Setiawati,Nanda


1 17-Jul 1 Medeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 27 9 Anisatul Aliyah,Alfi Nurmalia,0,0,0,0

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Yulia Agus Setiawati,Nanda


2 18-Jul 2 0 27 9 Anisatul Aliyah,Alfi Nurmalia,0,0,0,0

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Yulia Agus Setiawati,Nanda


3 19-Jul 3 0 27 9 Anisatul Aliyah,Alfi Nurmalia,0,0,0,0

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Yulia Agus Setiawati,Nanda


4 20-Jul 4 0 27 9 Anisatul Aliyah,Alfi Nurmalia,0,0,0,0

5 21-Jul 5 0 0 0

6 22-Jul 6 0 0 0

7 23-Jul 7 0 0 0

8 24-Jul 0 0 0

9 25-Jul 0 0 0

10 26-Jul 0 0 0

11 27-Jul 0 0 0

12 28-Jul 0 0 0

13 29-Jul 0 0 0

14 30-Jul 0 0 0

15 31-Jul 0 0 0

16 30-Dec 0 0 0

17 30-Dec 0 0 0

18 30-Dec 0 0 0

Mengetahui,
Pencapaian Materi Pelajaran Jumlah Siswa
TM
No Tanggal Kompetensi Dasar Nama Siswa Yang Tidak Hadir
Ke-… Awal Akhir Hadir Tidak

Kepala Sekolah Guru Pengampu,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home

Paraf

ABSENSI
JURNAL
Adinda Nayla Adinda Nayla
REKAP ABSEN Najlina Najlina
Lestari,Ahma Lestari,Ahma
d Febri d Febri
Maulana Maulana
Firmansyah, Firmansyah,
Ahmad Nur Ahmad Nur
Hamid,Angg Hamid,Angg
Lihat Nilai atin atin
Pradana,Eka Pradana,Eka
Juwita Juwita
Wulandari,H Wulandari,H
awa Bin awa Bin
Masqi,Ika Masqi,Ika
Putri Maulida Putri Maulida
Rahmadani, Rahmadani,
Khusnul Khusnul
Uqba Putri Uqba Putri
Meilani,Madi Meilani,Madi
natus natus
Sholeha,Mar Sholeha,Mar
yatul yatul
Kibtiyah,May Kibtiyah,May
a a
Ulvah,Menik Ulvah,Menik
Rahayu,Muh Rahayu,Muh
ammad ammad
Ardiansah Ardiansah
Yahya,Muha Yahya,Muha
mmad Dani mmad Dani
Efendi,Muha Efendi,Muha
mmad mmad
Faiz,Muham Faiz,Muham
mad Rian Al mad Rian Al
Farisi,Muha Farisi,Muha
mmad mmad
Saifullah,Nafi Saifullah,Nafi
satur satur
Rohmah,Nan Rohmah,Nan
da Putri da Putri
Hasanah,Ric Hasanah,Ric
ha Nurul ha Nurul
Kholidana,Ri Kholidana,Ri
ka Dwi Fuji ka Dwi Fuji
Lestari,Salsa Lestari,Salsa
bila Khoirun bila Khoirun
Nisa,Siti Nisa,Siti
Aysha,Siti Aysha,Siti
Mashurifah,S Mashurifah,S
iti Wildanul iti Wildanul
Jannah,Ufayr Jannah,Ufayr
oh oh
Paraf

ABSENSI
MPd.
REKAP KEHADIRAN SISWA SEMESTER 1
`
Mata Pelajaran : PPKN Jml tatap muka
Guru Pengampu : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Syarat % hadir minimum
Kelas : V

RINCIAN KEHADIRAN SISWA


No No Induk Nama Siswa JML JML TIDAK HADIR TUGAS KOMPENSASI
%H
HADIR S I A KETIDAKHADIRAN

1 0062632826 Adinda Nayla Najlina Lestari 4 0 0 0 27%


2 0076779240 Ahmad Febri Maulana Firmansyah 4 0 0 0 27%
3 0067615626 Ahmad Nur Hamid 4 0 0 0 27%
4 0054425204 Anggatin Pradana 4 0 0 0 27%
5 0078720017 Eka Juwita Wulandari 4 0 0 0 27%
6 0071445028 Hawa Bin Masqi 4 0 0 0 27%
7 0075773120 Ika Putri Maulida Rahmadani 4 0 0 0 27%
8 0077046438 Khusnul Uqba Putri Meilani 4 0 0 0 27%
9 0074145918 Madinatus Sholeha 4 0 0 0 27%
10 0076670049 Maryatul Kibtiyah 4 0 0 0 27%
11 0073714526 Maya Ulvah 4 0 0 0 27%
12 0079407690 Menik Rahayu 4 0 0 0 27%
13 0071651770 Muhammad Ardiansah Yahya 4 0 0 0 27%
14 0078084786 Muhammad Dani Efendi 4 0 0 0 27%
15 0078326688 Muhammad Faiz 4 0 0 0 27%
16 0079619088 Muhammad Rian Al Farisi 4 0 0 0 27%
17 0079125729 Muhammad Saifullah 4 0 0 0 27%
18 0063311608 Nafisatur Rohmah 4 0 0 0 27%
19 0071235083 Nanda Putri Hasanah 4 0 0 0 27%
20 0072552954 Richa Nurul Kholidana 4 0 0 0 27%
21 0073467180 Rika Dwi Fuji Lestari 4 0 0 0 27%
22 0075929237 Salsabila Khoirun Nisa 4 0 0 0 27%
23 0061115976 Siti Aysha 4 0 0 0 27%
24 0065379785 Siti Mashurifah 4 0 0 0 27%
25 0077943059 Siti Wildanul Jannah 4 0 0 0 27%
26 0076337766 Ufayroh Abidah 4 0 0 0 27%
27 0063583265 Vera Lutfiana 4 0 0 0 27%
28 0071714886 Yulia Agus Setiawati 0 0 0 0 0%
29 0073721161 Nanda Anisatul Aliyah 0 0 0 0 0%
30 0077169478 Alfi Nurmalia 0 0 0 0 0%
31 0 0.00 0 0 0 0 0%
32 0 0.00 0 0 0 0 0%
33 0 0.00 0 0 0 0 0%
34 0 0.00 0 0 0 0 0%
35 0 0.00 0 0 0 0 0%
36 0 0.00 0 0 0 0 0%
JUMLAH 0 0 0 20%
36.00
36.00 Kuripan,
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
: 15
: 90%
home

SISWA

TANGGAL %
SELESAI HADIR
ABSENSI

JURNAL

Kuripan,

Mata Pelajaran,

D HASIN,S.Pd.I, MPd.
36760663200012
PENILAIAN ULANGAN HARIAN SEMESTER 1 KELAS V
1
Mata Pelajaran : PPKN Tahun Pelajaran : 2017/2018
Guru Pengampu: MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. 1 Tingkat - Kelas : V
1 1 1 KKM : 70
KOMPONEN NILAI KD / TANGGAL PENILAIAN
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 RATA-RATA
NILAI
No No Induk Nama Siswa KET.
ULANGAN

13-Aug
30-Jul

6-Aug
HARIAN

1 . Adinda Nayla Najlina Lestari 80.00 85.00 100.00 100.00 91.25


2 0 Ahmad Febri Maulana Firmansyah 80.00 80.00 100.00 65.00
3 0 Ahmad Nur Hamid 80.00 85.00 100.00 66.25
4 0 Anggatin Pradana 90.00 80.00 42.50
5 0 Eka Juwita Wulandari 90.00 85.00 100.00 68.75
6 0 Hawa Bin Masqi 80.00 75.00 90.00 61.25
7 0 Ika Putri Maulida Rahmadani 100.00 95.00 100.00 73.75
8 0 Khusnul Uqba Putri Meilani 80.00 80.00 100.00 65.00
9 0 Madinatus Sholeha 90.00 80.00 90.00 65.00
10 0 Maryatul Kibtiyah 80.00 80.00 90.00 62.50
11 0 Maya Ulvah 80.00 80.00 90.00 62.50
12 0 Menik Rahayu 80.00 80.00 100.00 65.00
13 0 Muhammad Ardiansah Yahya 80.00 80.00 100.00 65.00
14 0 Muhammad Dani Efendi 80.00 85.00 100.00 66.25
15 0 Muhammad Faiz 80.00 80.00 90.00 62.50
16 0 Muhammad Rian Al Farisi 80.00 80.00 95.00 63.75
17 0 Muhammad Saifullah 80.00 80.00 100.00 65.00
18 0 Nafisatur Rohmah 60.00 80.00 100.00 60.00
19 0 Nanda Putri Hasanah 90.00 80.00 100.00 67.50
20 0 Richa Nurul Kholidana 80.00 80.00 90.00 62.50
21 0 Rika Dwi Fuji Lestari 60.00 80.00 100.00 60.00
22 0 Salsabila Khoirun Nisa 80.00 80.00 100.00 65.00
23 0 Siti Aysha 80.00 85.00 100.00 66.25
24 0 Siti Mashurifah 80.00 80.00 100.00 65.00
25 0 Siti Wildanul Jannah 80.00 80.00 100.00 65.00
26 0 Ufayroh Abidah 90.00 80.00 100.00 67.50
27 0 Vera Lutfiana 60.00 80.00 100.00 60.00
28 0 Yulia Agus Setiawati 0.00
29 0 Nanda Anisatul Aliyah 0.00
30 0 Alfi Nurmalia 0.00
31 0 0.00 0.00
32 0 0.00 0.00
33 0 0.00 0.00
34 0 0.00 0.00
35 0 0.00 0.00
36 0 0.00 0.00

JUMLAH NILAI ### ### ### 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1750.00 0.00

NILAI RATA-RATA KELAS 60.28 60.97 70.42 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 48.61

Kuripan,
Mengetahui, 36
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home

NILAI
NILAI PENGETAHUAN/
PENGETAHUAN/
UL.
UL. HARIAN
HARIAN

NILAI KETRAMPILAN/
TUGAS

PENILAIAN SIKAP

NILAI & KOREKSI UTS

NILAI & KOREKSI UAS

ANALISIS
ANALISIS BUTIR
BUTIR SOAL
SOAL
UAS
UAS
ANALISIS NILAI DAN
REMIDIASI

REKAPITULASI NILAI

NILAI RAPORT
PENILAIAN K13
RAPORT K13
PENILAIAN TUGAS/ PRAKTIK SEMESTER 1 KELAS V
1
Mata Pelajaran : PPKN PuluhaTahun Pelajaran : 2017/2018
Guru Pengampu: MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. 1 SatuanTingkat - Kelas : V
KKM : 70

KOMPONEN NILAI KD / TANGGAL PENILAIAN


RATA-
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 RATA
NILAI
No No Induk Nama Siswa
TUGAS/

3-Feb
PRAKTIK

1 . Adinda Nayla Najlina Lestari 80.00 90.00 85.00

2 0 Ahmad Febri Maulana Firmansyah 0.00

3 0 Ahmad Nur Hamid 0.00

4 0 Anggatin Pradana 0.00

5 0 Eka Juwita Wulandari 0.00

6 0 Hawa Bin Masqi 0.00

7 0 Ika Putri Maulida Rahmadani 0.00

8 0 Khusnul Uqba Putri Meilani 0.00

9 0 Madinatus Sholeha 0.00

10 0 Maryatul Kibtiyah 0.00

11 0 Maya Ulvah 0.00

12 0 Menik Rahayu 0.00

13 0 Muhammad Ardiansah Yahya 0.00

14 0 Muhammad Dani Efendi 0.00

15 0 Muhammad Faiz 0.00

16 0 Muhammad Rian Al Farisi 0.00

17 0 Muhammad Saifullah 0.00

18 0 Nafisatur Rohmah 0.00

19 0 Nanda Putri Hasanah 0.00

20 0 Richa Nurul Kholidana 0.00

21 0 Rika Dwi Fuji Lestari 0.00

22 0 Salsabila Khoirun Nisa 0.00

23 0 Siti Aysha 0.00

24 0 Siti Mashurifah 0.00

25 0 Siti Wildanul Jannah 0.00

26 0 Ufayroh Abidah 0.00

27 0 Vera Lutfiana 0.00

28 0 Yulia Agus Setiawati 0.00

29 0 Nanda Anisatul Aliyah 0.00

30 0 Alfi Nurmalia 0.00

31 0 0.00 0.00

32 0 0.00 0.00

33 0 0.00 0.00

34 0 0.00 0.00

35 0 0.00 0.00

36 0 0.00 0.00
36.00
JUMLAH NILAI 0.00 0.00 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00

NILAI RATA-RATA KELAS 0.00 0.00 2.22 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36

Kuripan,
Mengetahui, 36
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
V

2017/2018
V
home
70

NILAI
NILAI PENGETAHUAN/
PENGETAHUAN/
UL.
UL. HARIAN
HARIAN
KET.
NILAI KETRAMPILAN/
TUGAS

PENILAIAN SIKAP

NILAI & KOREKSI UTS

NILAI & KOREKSI UAS

ANALISIS
ANALISIS BUTIR
BUTIR SOAL
SOAL
UAS
UAS
ANALISIS NILAI DAN
REMIDIASI

REKAPITULASI NILAI

NILAI RAPORT
PENILAIAN K13
RAPORT K13

Kuripan,

Mata Pelajaran,

HASIN,S.Pd.I, MPd.
6760663200012
REKAP KEHADIRAN SISWA DAN PENILAIAN SIKAP SEMESTER 1
`
Mata Pelajaran : PPKN Kelas : V
Guru Pengampu : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Jml tatap muka : 15

Bobot Penilaian Kehadiran 100% Syarat % Minimal Kehadiran 90% Kategori Nilai Sikap : Baik
Sikap dan Kepribadian 0% Cukup
Kurang
KOMPONEN PENILAIAN KEHADIRAN DAN SIKAP/KEPRIBADIAN SISWA
KEHADIRAN SIKAP DAN KEPRIBADIAN SISWA
No No Induk Nama Siswa JML TIDAK
JML HADIR TUGAS KOMPENSASI TANGGAL NILAI NILAI
%H KEBERSIHAN KERAPIAN KERAJINAN
HADIR S I A KETIDAKHADIRAN SELESAI HADIR SIKAP

Ba 1 0062632826 Adinda Nayla Najlina Lestari 4 0 0 0 27% 26.667 Baik Baik Baik 0.00
C 2 0076779240 Ahmad Febri Maulana Firmansyah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
K 3 0067615626 Ahmad Nur Hamid 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
4 0054425204 Anggatin Pradana 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
5 0078720017 Eka Juwita Wulandari 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
6 0071445028 Hawa Bin Masqi 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
7 0075773120 Ika Putri Maulida Rahmadani 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
8 0077046438 Khusnul Uqba Putri Meilani 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
9 0074145918 Madinatus Sholeha 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
10 0076670049 Maryatul Kibtiyah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
11 0073714526 Maya Ulvah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
12 0079407690 Menik Rahayu 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
13 0071651770 Muhammad Ardiansah Yahya 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
14 0078084786 Muhammad Dani Efendi 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
15 0078326688 Muhammad Faiz 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
16 0079619088 Muhammad Rian Al Farisi 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
17 0079125729 Muhammad Saifullah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
18 0063311608 Nafisatur Rohmah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
19 0071235083 Nanda Putri Hasanah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
20 0072552954 Richa Nurul Kholidana 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
21 0073467180 Rika Dwi Fuji Lestari 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
22 0075929237 Salsabila Khoirun Nisa 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
23 0061115976 Siti Aysha 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
24 0065379785 Siti Mashurifah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
25 0077943059 Siti Wildanul Jannah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
26 0076337766 Ufayroh Abidah 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
27 0063583265 Vera Lutfiana 4 0 0 0 27% 26.667 0.00
28 0071714886 Yulia Agus Setiawati 0 0 0 0 0% 0 0.00
29 0073721161 Nanda Anisatul Aliyah 0 0 0 0 0% 0 0.00
30 0077169478 Alfi Nurmalia 0 0 0 0 0% 0 0.00
31 0 0.00 0 0 0 0 0% 0 0.00
32 0 0.00 0 0 0 0 0% 0 0.00
33 0 0.00 0 0 0 0 0% 0 0.00
34 0 0.00 0 0 0 0 0% 0 0.00
35 0 0.00 0 0 0 0 0% 0 0.00
36 0 0.00 0 0 0 0 0% 0 0.00
JUMLAH 0 0 0 20% 20

36.00

Mengetahui, Kuripan,
Kepala Sekolah Guru Pengampu,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
Kali home
80
NILAI
NILAI PENGETAHUAN/
PENGETAHUAN/
60 UL.
UL. HARIAN
HARIAN
50 NILAI KETRAMPILAN/
TUGAS
RATA-RATA
NILAI PENILAIAN SIKAP
KEHADIRAN
DAN SIKAP NILAI & KOREKSI UTS

2.67 NILAI & KOREKSI UAS


2.67
ANALISIS BUTIR SOAL
2.67 UAS

2.67 ANALISIS NILAI DAN


REMIDIASI
2.67
REKAPITULASI NILAI
2.67
2.67 NILAI RAPORT
2.67
PENILAIAN K13
2.67
2.67 RAPORT K13
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AD HASIN,S.Pd.I, MPd.
HASIL KOREKSI UJIAN TENGAH SEMESTER 1
Mata Pelajaran : PPKN Tahun Pelajaran : 2017/2018
Guru Pengampu : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Tingkat - Kelas : V
Skala Penilaian 100 Skor max. tiap soal : 20
SETTING PENSKORAN
Jumlah Soal 5 KKM : 70
### NO. SOAL / SKOR MAKSIMUM

### No No Induk Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nilai Total


4
1 0062632826 Adinda Nayla Najlina Lestari 20 20 20 20 20 100.00

2 0076779240 Ahmad Febri Maulana Firmansyah 0.00

3 0067615626 Ahmad Nur Hamid 0.00

4 0054425204 Anggatin Pradana 0.00

5 0078720017 Eka Juwita Wulandari 0.00

6 0071445028 Hawa Bin Masqi 0.00

7 0075773120 Ika Putri Maulida Rahmadani 0.00

8 0077046438 Khusnul Uqba Putri Meilani 0.00

9 0074145918 Madinatus Sholeha 0.00

10 0076670049 Maryatul Kibtiyah 0.00

11 0073714526 Maya Ulvah 0.00

12 0079407690 Menik Rahayu 0.00

13 0071651770 Muhammad Ardiansah Yahya 0.00

14 0078084786 Muhammad Dani Efendi 0.00

15 0078326688 Muhammad Faiz 0.00

16 0079619088 Muhammad Rian Al Farisi 0.00

17 0079125729 Muhammad Saifullah 0.00

18 0063311608 Nafisatur Rohmah 0.00

19 0071235083 Nanda Putri Hasanah 0.00

20 0072552954 Richa Nurul Kholidana 0.00

21 0073467180 Rika Dwi Fuji Lestari 0.00

22 0075929237 Salsabila Khoirun Nisa 0.00

23 0061115976 Siti Aysha 0.00

24 0065379785 Siti Mashurifah 0.00

25 0077943059 Siti Wildanul Jannah 0.00

26 0076337766 Ufayroh Abidah 0.00

27 0063583265 Vera Lutfiana 0.00

28 0071714886 Yulia Agus Setiawati 0.00

29 0073721161 Nanda Anisatul Aliyah 0.00

30 0077169478 Alfi Nurmalia 0.00

31 0 0 0.00

32 0 0 0.00

33 0 0 0.00

34 0 0 0.00

35 0 0 0.00

36 0 0 0.00

Guru Pengampu,
Mengetahui,
Kepala Sekolah

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
2017/2018
V
home

NILAI
NILAI PENGETAHUAN/
PENGETAHUAN/
UL. HARIAN

NILAI KETRAMPILAN/
Nilai Total TUGAS

PENILAIAN SIKAP
100.00

0.00 NILAI & KOREKSI UTS

0.00
NILAI & KOREKSI UAS
0.00
ANALISIS
ANALISIS BUTIR
BUTIR SOAL
SOAL
0.00 UAS
UAS
0.00 ANALISIS NILAI DAN
REMIDIASI
0.00
REKAPITULASI NILAI
0.00

0.00 NILAI RAPORT


0.00
PENILAIAN K13
0.00
RAPORT K13
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE)

NAMA SEKOLAH : MTsN MODEL KURIPAN SEMESTER : GENAP


DATA UMUM

MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN TAHUN PELAJARAN : 2010/2011


KELAS/PROGRAM : VII A TANGGAL TES : 15-Jun-11
NAMA TES : UJIAN SEMESTER TANGGAL DIPERIKSA : 20 Juni 2011
MATERI POKOK : WAWASAN SENI DAN MENGGAMBAR BENTUK
NAMA PENGAJAR : RUSLAN WAHID, ST NOMOR INDUK (NIP) : 198112252009011012

a
JUMLAH JUMLAH SKOR SKOR SKALA
DATA KHUSUS RINCIAN KUNCI JAWABAN SOAL OPTION BENAR SALAH NILAI SOAL
SOAL PILIHAN GANDA URAIAN
AACBABCBDDABDDDDAAACADBDBBACBD 30 4 3 0 100
Petunjuk Pengisian : 75 20 3.75
1. Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru. DATA SOAL URAIAN
2. Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada ! SKOR TIAP SOAL JUMLAH
No. RINCIAN JAWABAN SISWA JUMLAH 1 2 3 4 5 SKOR
Nama L/P SKOR NILAI KET.
Urut (Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) BENAR SALAH 2 2 2 2 2 10
1 Adinda Nayla Najlina Lestari AACBABCBDDABDDDDAAACADBDBBACBD 30 0 90 100 1 0 1 1 1 4
2 Ahmad Febri Maulana Firmansyah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
3 Ahmad Nur Hamid AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
4 Anggatin Pradana AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
5 Eka Juwita Wulandari AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
6 Hawa Bin Masqi AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
7 Ika Putri Maulida Rahmadani AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
8 Khusnul Uqba Putri Meilani AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
9 Madinatus Sholeha AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
10 Maryatul Kibtiyah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
11 Maya Ulvah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
12 Menik Rahayu AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
13 Muhammad Ardiansah Yahya AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
14 Muhammad Dani Efendi AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
15 Muhammad Faiz AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
16 Muhammad Rian Al Farisi AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
17 Muhammad Saifullah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
18 Nafisatur Rohmah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
19 Nanda Putri Hasanah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
20 Richa Nurul Kholidana AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
21 Rika Dwi Fuji Lestari AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
22 Salsabila Khoirun Nisa AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
23 Siti Aysha AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
24 Siti Mashurifah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
25 Siti Wildanul Jannah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
26 Ufayroh Abidah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
27 Vera Lutfiana AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
28 Yulia Agus Setiawati AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
29 Nanda Anisatul Aliyah AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
30 Alfi Nurmalia AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA 14 16 42 47
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
0
JUMLAH : 2761 1453 4
TERKECIL : 0.00 0.00 4.00
TERBESAR : 100.00 100.00 4.00
RATA-RATA : 45.268 46.882 4.000
SIMPANGAN BAKU : 11.115 12.937 #DIV/0!
home

KOREKSI
KOREKSI UAS
UAS

ANALISIS AB SOAL

DATA KHUSUS PROSES


SOAL URAIAN
HASIL ANALISIS ABS
JUMLAH TOTAL
SOAL SKOR NILAI PENGETAHUAN/
UL.
UL. HARIAN
HARIAN
5 10
NILAI KETRAMPILAN/
TUGAS

HASIL PENILAIAN SIKAP


GABUNGAN
NILAI & KOREKSI UTS
TOTAL
SKOR
NILAI
ANALISIS NILAI DAN
REMIDIASI
94 94
42 42 REKAPITULASI NILAI
42 42
NILAI RAPORT
42 42
42 42 PENILAIAN K13
42 42
RAPORT K13
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42 ,
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
42 42
ANALISA BUTIR SOAL
Mata Pelajaran : SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN
Kelas : VII A
Nama Ujian : UJIAN SEMESTER
Tanggal Ujian : ###
Materi Pokok : WAWASAN SENI DAN MENGGAMBAR BENTUK

Statistik Item Statistik Option Tafsiran


No.
No. Prop. Point Prop. Point Daya Tingkat Efektifitas Status
Item Biser Opt. Biser Key
Correct Biser Endorsing Biser Pembeda Kesulitan Option Soal

1 1 0.967 -13.031 0.000 A 1.000 - - # ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ### kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

2 2 0.967 -13.031 0.000 A 1.000 - - # ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ###
kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

3 3 0.033 -0.132 1.000 A 0.967 - - Dapat


### Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.000 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.033 - - # ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

4 4 0.033 -0.132 1.000 A 0.000 - - Dapat


### Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.033 - - # ### kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan
D 0.967 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

5 5 0.967 -13.031 0.000 A 1.000 - - # ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ###
kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

6 6 0.033 -0.132 1.000 A 0.000 - - Dapat


### Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.033 - - # ### kan bekerja Diguna-
C 0.967 - - ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

7 7 0.033 -0.132 1.000 A 0.000 - - Dapat


### Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.967 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.033 - - # ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###

ANALISIS ABS e-Media Centre Confidential Page 160


Membeda- lain yang Jangan
kan bekerja Diguna-
lebih baik. kan

E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

8 8 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 1.000 - - # ### kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

9 9 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ###
kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 1.000 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

10 10 0.033 -0.132 1.000 A 0.000 - - ### Dapat Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.000 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.967 - - ### lebih baik. kan
D 0.033 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

11 11 0.033 -0.132 1.000 A 0.033 - - # ### Dapat Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.967 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

12 12 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 1.000 - - # ### kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

13 13 0.033 -0.132 1.000 A 0.000 - - ### Dapat Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.000 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.967 - - ### lebih baik. kan
D 0.033 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

14 14 0.033 -0.132 1.000 A 0.967 - - ### Dapat Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.000 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan
D 0.033 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

15 15 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ###
kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 1.000 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

ANALISIS ABS e-Media Centre Confidential Page 161


16 16 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ###
kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 1.000 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

17 17 0.033 -0.132 1.000 A 0.033 - - # ### Dapat Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.000 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.967 - - ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

18 18 0.033 -0.132 1.000 A 0.033 - - # ### Dapat Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.967 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

19 19 0.033 -0.132 1.000 A 0.033 - - # ### Dapat Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.967 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

20 20 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ###
kan Diguna-
C 1.000 - - # ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

21 21 0.033 -0.132 1.000 A 0.033 - - # ### Dapat Sulit Ada Option Ditolak/
Membeda- lain yang Jangan
B 0.967 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

22 22 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ###
kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 1.000 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

23 23 0.033 -0.132 1.000 A 0.967 - - ### Tidak dapat Sulit Ada Option Ditolak/
membeda- lain yang Jangan
B 0.033 - - # ### kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

24 24 0.033 -0.132 1.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Sulit Ada Option Ditolak/
membeda- lain yang Jangan
B 0.967 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan

ANALISIS ABS e-Media Centre Confidential Page 162


Tidak dapat Sulit Ada Option Ditolak/
membeda- lain yang Jangan
kan bekerja Diguna-
lebih baik. kan
D 0.033 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

25 25 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 1.000 - - # ### kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

26 26 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 1.000 - - # ### kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

27 27 0.967 -13.031 0.000 A 1.000 - - # ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 0.000 - - ###
kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

28 28 0.033 -0.132 1.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Sulit Ada Option Ditolak/
membeda- lain yang Jangan
B 0.967 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.033 - - # ### lebih baik. kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

29 29 0.967 -13.031 0.000 A 0.000 - - ### Tidak dapat Mudah Baik Ditolak/
membeda- Jangan
B 1.000 - - # ### kan Diguna-
C 0.000 - - ### kan
D 0.000 - - ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 1 0

30 30 0.033 -0.132 1.000 A 0.967 - - ### Tidak dapat Sulit Ada Option Ditolak/
membeda- lain yang Jangan
B 0.000 - - ###
kan bekerja Diguna-
C 0.000 - - ### lebih baik. kan
D 0.033 - - # ###
E 0.000 - - ###
? 0.000 - - ###
-2 1 0 -1

31 31 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

32 32 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###

ANALISIS ABS e-Media Centre Confidential Page 163


1 1 0 2

33 33 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

34 34 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

35 35 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

36 36 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

37 37 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

38 38 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

39 39 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

40 40 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

41 41 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
lebih baik.

ANALISIS ABS e-Media Centre Confidential Page 164


Dapat Mudah Ada Option Soal
Membeda- lain yang sebaiknya
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

42 42 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

43 43 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

44 44 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

45 45 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

46 46 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

47 47 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

48 48 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

49 49 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###

ANALISIS ABS e-Media Centre Confidential Page 165


lebih baik.

? - - - ###
1 1 0 2

50 50 - - - A - - - ### Dapat Mudah Ada Option Soal


Membeda- lain yang sebaiknya
B - - - ###
kan bekerja Direvisi
C - - - ### lebih baik.
D - - - ###
E - - - ###
? - - - ###
1 1 0 2

ANALISIS ABS e-Media Centre Confidential Page 166


home

KOREKSI UAS

ANALISIS AB SOAL

PROSES
HASIL ANALISIS ABS

NILAI PENGETAHUAN/
UL. HARIAN

NILAI KETRAMPILAN/
TUGAS

PENILAIAN SIKAP

NILAI & KOREKSI UTS

ANALISIS NILAI DAN


REMIDIASI

REKAPITULASI NILAI

NILAI RAPORT
PENILAIAN K13
RAPORT K13

ANALISIS ABS e-Media Centre Confidential Page 167


FORMAT DI HALAMAN INI
JANGAN DIUBAH !!!

DATA PADA HALAMAN INI BERSUMBER DARI WORKSHEET "Data" - JANGAN MENGISI APAPUN PADA HALAMAN INI !!!

No. Urut Nama Siswa

1 Adinda Nayla Najlina Les

2 Ahmad Febri Maulana F


3 Ahmad Nur Hamid
4 Anggatin Pradana
5 Eka Juwita Wulandari
6 Hawa Bin Masqi
7 Ika Putri Maulida Rahma
8 Khusnul Uqba Putri Meil
9 Madinatus Sholeha
10 Maryatul Kibtiyah
11 Maya Ulvah
12 Menik Rahayu
13 Muhammad Ardiansah Y
14 Muhammad Dani Efendi
15 Muhammad Faiz
16 Muhammad Rian Al Faris
17 Muhammad Saifullah
18 Nafisatur Rohmah
19 Nanda Putri Hasanah
20 Richa Nurul Kholidana
21 Rika Dwi Fuji Lestari
22 Salsabila Khoirun Nisa
23 Siti Aysha
24 Siti Mashurifah
25 Siti Wildanul Jannah
26 Ufayroh Abidah
27 Vera Lutfiana
28 Yulia Agus Setiawati
29 Nanda Anisatul Aliyah
30 Alfi Nurmalia
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50

SKOR BENAR

3
SKOR SALAH

0
SKALA NILAI

100
TOTAL SKOR

90

Index
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JUMLAH JUMLAH
RINCIAN KUNCI JAWABAN
SOAL PESERTA

AACBABCBDDABDDDDAAACADBDBBACBD 30 30
ADA HALAMAN INI BERSUMBER DARI WORKSHEET "Data" - JANGAN MENGISI APAPUN PADA HALAMAN INI !!!

RINCIAN JAWABAN SISWA


STATUS
(Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) 1 2 3

AACBABCBDDABDDDDAAACADBDBBACBD Ok ! 1 1 1

AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
AAADACBBDCBBCADDCBBCBDABBBABBA Ok ! 1 1 0
JUMLAH : 29 29 1
TERKECIL :
TERBESAR :
RATA-RATA :
SIMPANGAN BAKU :

No. J1 J2 J3
Name 1 65 65 67
Januari 2 65 65 65
Pebruari 3 65 65 65
Maret 4 65 65 65
April 5 65 65 65
Mei 6 65 65 65
Juni 7 65 65 65
Juli 8 65 65 65
Agustus 9 65 65 65
September 10 65 65 65
Oktober 11 65 65 65
Nopember 12 65 65 65
Desember 13 65 65 65
14 65 65 65
15 65 65 65
16 65 65 65
17 65 65 65
18 65 65 65
19 65 65 65
20 65 65 65
21 65 65 65
22 65 65 65
23 65 65 65
24 65 65 65
25 65 65 65
26 65 65 65
27 65 65 65
28 65 65 65
29 65 65 65
30 65 65 65
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Kunci A A C
Jawab : A 30 30 29
Jawab : B 0 0 0
Jawab : C 0 0 1
Jawab : D 0 0 0
Jawab : E 0 0 0

PROP. ENDORSING
A 1.0 1 0.97
B 0.0 0 0
C 0.0 0 0.03
D 0.0 0 0
E 0.0 0 0
? 0.0 0 0

HASIL SCANING JAWABAN No. 1 2 3


AACBABCBDDABDDDDAAACADBDBBACBD A A C
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- A A -
KOREKSI UAS PROSES

home ANALISIS AB SOAL HASIL ANALISIS ABS `

N O M O R

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
1 29 1 1 29 29 1 1 29 1 1 29 29 1 1 1 29 1 29 1 1 29 29 29

J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27
66 65 66 67 66 68 68 65 66 68 68 68 68 65 65 65 67 65 68 66 68 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65
68 65 67 66 66 68 67 66 66 67 65 68 68 67 66 66 67 66 68 65 66 66 66 65

B A B C B D D A B D D D D A A A C A D B D B B A
0 30 0 0 0 0 0 1 0 0 29 0 0 1 1 1 0 1 0 29 0 0 0 30
1 0 1 29 30 0 0 29 30 0 0 0 0 0 29 29 0 29 0 1 29 30 30 0
0 0 29 1 0 0 29 0 0 29 0 0 0 29 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 30 1 0 0 1 1 30 30 0 0 0 0 0 30 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.97 0 0 0.03 0.03 0.03 0 0.03 0 0.97 0 0 0 1


0.03 0 0.03 0.97 1 0 0 0.97 1 0 0 0 0 0 0.97 0.97 0 0.97 0 0.03 0.97 1 1 0
0 0 0.97 0.03 0 0 0.97 0 0 0.97 0 0 0 0.97 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0.97 0 0 0 0 1 0.03 0 0 0.03 0.03 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.03 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
B A B C B D D A B D D D D A A A C A D B D B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
- A - - B D - - B - - D D - - - C - D - - B B A
S O A L

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 1 1

0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
1 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41 J42 J43 J44 J45 J46 J47 J48 J49 J50
67 66 68
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65
66 66 65

C B D
0 0 29
29 30 0
1 0 0
0 0 1
0 0 0

0 0 0.97
0.97 1 0
0.03 0 0
0 0 0.03
0 0 0
0 0 0

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C B D
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
- B -
JUMLAH
SKOR NILAI
BENAR SALAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 0 90 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
14 16 42 46.666667 14 14 14 14 14
436 464 1308 Mean : 14.53 14.53 30 30 14.53 30 30 14.53 14.53 30
42 p : 0.967 0.967 0.033 0.033 0.967 0.033 0.033 0.967 0.967 0.033
90 q : 0.033 0.033 0.967 0.967 0.033 0.967 0.967 0.033 0.033 0.967
43.60 Sqrt(p/q) : 5.39 5.39 0.19 0.19 5.39 0.19 0.19 5.39 5.39 0.19
8.764 r_pBis : -17.86 -17.86 -0.29 -0.29 -17.86 -0.29 -0.29 -17.86 -17.86 -0.29

Ordinat y : 0.246 0.246 0.392 0.392 0.246 0.392 0.392 0.246 0.246 0.392

r_Bis : -13.03 -13.03 -0.13 -0.13 -13.03 -0.13 -0.13 -13.03 -13.03 -0.13
Jangan Dihapus
AACBABCBDDABDDDDAAACADBDB
BACBD
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
AA--A--BD--B--DD---C-D--B
BA-B-
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14
30 14.53 30 30 14.53 14.53 30 30 30 14.53 30 14.53 30 30 14.53 14.53 14.53 30 14.53
0.033 0.967 0.033 0.033 0.967 0.967 0.033 0.033 0.033 0.967 0.033 0.967 0.033 0.033 0.967 0.967 0.967 0.033 0.967
0.967 0.033 0.967 0.967 0.033 0.033 0.967 0.967 0.967 0.033 0.967 0.033 0.967 0.967 0.033 0.033 0.033 0.967 0.033
0.19 5.39 0.19 0.19 5.39 5.39 0.19 0.19 0.19 5.39 0.19 5.39 0.19 0.19 5.39 5.39 5.39 0.19 5.39
-0.29 -17.86 -0.29 -0.29 -17.86 -17.86 -0.29 -0.29 -0.29 -17.86 -0.29 -17.86 -0.29 -0.29 -17.86 -17.86 -17.86 -0.29 -17.86

0.392 0.246 0.392 0.392 0.246 0.246 0.392 0.392 0.392 0.246 0.392 0.246 0.392 0.392 0.246 0.246 0.246 0.392 0.246

-0.13 -13.03 -0.13 -0.13 -13.03 -13.03 -0.13 -0.13 -0.13 -13.03 -0.13 -13.03 -0.13 -0.13 -13.03 -13.03 -13.03 -0.13 -13.03
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
30
30
0.033
0.967
0.19
-0.29

0.392

-0.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 50
- -
HASIL TES : 05/14/2018 : 01:40:49

DAFTAR NILAI UJIAN


NAMA SEKOLAH : MTsN MODEL KURIPAN
NAMA TES : UJIAN SEMESTER
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN
KELAS : VII A
TANGGAL TES : 15 Juni 2011 15 Juni 20 KKM

MATERI POKOK : WAWASAN SENI DAN MENGGAMBAR BENTUK 75

No. JUMLAH SKOR SKOR TOTAL


NAMA/KODE PESERTA L/P URAIAN JAWABAN SISWA DAN HASIL PEMERIKSAAN NILAI CATATAN
Urut BENAR SALAH PG URAIAN SKOR

1 Adinda Nayla Najlina Lestari AACBABCBDDABDDDDAAACADBDBBACBD 30 0 90 4 94 94 Lulus


2 Ahmad Febri Maulana Firmansyah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
3 Ahmad Nur Hamid AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
4 Anggatin Pradana AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
5 Eka Juwita Wulandari AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
6 Hawa Bin Masqi AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
7 Ika Putri Maulida Rahmadani AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
8 Khusnul Uqba Putri Meilani AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
9 Madinatus Sholeha AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
10 Maryatul Kibtiyah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
11 Maya Ulvah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
12 Menik Rahayu AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
13 Muhammad Ardiansah Yahya AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
14 Muhammad Dani Efendi AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
15 Muhammad Faiz AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
16 Muhammad Rian Al Farisi AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
17 Muhammad Saifullah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
18 Nafisatur Rohmah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
19 Nanda Putri Hasanah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
20 Richa Nurul Kholidana AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
21 Rika Dwi Fuji Lestari AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
22 Salsabila Khoirun Nisa AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
23 Siti Aysha AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
24 Siti Mashurifah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
25 Siti Wildanul Jannah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
26 Ufayroh Abidah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
27 Vera Lutfiana AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus

Page 192 of 294


HASIL TES : 05/14/2018 : 01:40:49
28 Yulia Agus Setiawati AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
29 Nanda Anisatul Aliyah AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
30 Alfi Nurmalia AA--A--BD--B--DD---C-D--BBA-B- 14 16 42 42 42 Tidak lulus
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

- Jumlah peserta test : 30 orang JUMLAH : 1308 1312


REKAPITULASI

- Jumlah yang lulus : 1 orang TERKECIL : 42.00 42.00


- Jumlah yang tidak lulus : 29 orang TERBESAR : 90.00 94.00
- Jumlah yang di atas rata-rata : 1 orang RATA-RATA : 43.600 43.730
- Jumlah yang di bawah rata-rat : 29 orang SIMPANGAN BAKU : 8.764 9.494

Mengetahui : Bandung, ……………………., ……


Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,

…………………………………… RUSLAN WAHID, ST


Nip. NIP. 198112252009011012

Page 193 of 294


ANALISIS NILAI DAN PROGRAM REMIDIASI / PENGAYAAN SEMESTER 1
NILAI KOMPETENSI DASAR

No No Induk Nama Siswa


KD 1 Medeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nilai
Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
awal

1 0062632826 Adinda Nayla Najlina Lestari 91.33


2 0076779240 Ahmad Febri Maulana Firmansyah 40.67 Blm Tuntas
3 0067615626 Ahmad Nur Hamid 40.67 Blm Tuntas
4 0054425204 Anggatin Pradana 44.00 Blm Tuntas
5 0078720017 Eka Juwita Wulandari 44.00 Blm Tuntas
6 0071445028 Hawa Bin Masqi 40.67 Blm Tuntas
7 0075773120 Ika Putri Maulida Rahmadani 47.33 Blm Tuntas
8 0077046438 Khusnul Uqba Putri Meilani 40.67 Blm Tuntas
9 0074145918 Madinatus Sholeha 44.00 Blm Tuntas
10 0076670049 Maryatul Kibtiyah 40.67 Blm Tuntas
11 0073714526 Maya Ulvah 40.67 Blm Tuntas
12 0079407690 Menik Rahayu 40.67 Blm Tuntas
13 0071651770 Muhammad Ardiansah Yahya 40.67 Blm Tuntas
14 0078084786 Muhammad Dani Efendi 40.67 Blm Tuntas
15 0078326688 Muhammad Faiz 40.67 Blm Tuntas
16 0079619088 Muhammad Rian Al Farisi 40.67 Blm Tuntas
17 0079125729 Muhammad Saifullah 40.67 Blm Tuntas
18 0063311608 Nafisatur Rohmah 34.00 Blm Tuntas
19 0071235083 Nanda Putri Hasanah 44.00 Blm Tuntas
20 0072552954 Richa Nurul Kholidana 40.67 Blm Tuntas
21 0073467180 Rika Dwi Fuji Lestari 34.00 Blm Tuntas
22 0075929237 Salsabila Khoirun Nisa 40.67 Blm Tuntas
23 0061115976 Siti Aysha 40.67 Blm Tuntas
24 0065379785 Siti Mashurifah 40.67 Blm Tuntas
25 0077943059 Siti Wildanul Jannah 40.67 Blm Tuntas
26 0076337766 Ufayroh Abidah 44.00 Blm Tuntas
27 0063583265 Vera Lutfiana 34.00 Blm Tuntas
28 0071714886 Yulia Agus Setiawati 14.00 Blm Tuntas
29 0073721161 Nanda Anisatul Aliyah 14.00 Blm Tuntas
30 0077169478 Alfi Nurmalia 14.00 Blm Tuntas
31 0 0.00 0.00 Blm Tuntas
32 0 0.00 0.00 Blm Tuntas
33 0 0.00 0.00 Blm Tuntas
34 0 0.00 0.00 Blm Tuntas
35 0 0.00 0.00 Blm Tuntas
36 0 0.00 0.00 Blm Tuntas
37 0 36.00
Jml siswa tuntas sebelum proses remidiasi 1 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas sebelum proses remidiasi 35 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan sebelum proses remidiasi 3% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata sebelum proses remidiasi 33.17 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
SEMESTER 1
MPETENSI DASAR

1 1 1

a Kesatuan Republik Indonesia KD 2 0% KD 3


Nilai Nilai Nilai Nilai
Tanggal Selesai Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status
Akhir awal Akhir awal

91.33 85.00 85.00 90.00


40.67 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 85.00 85.00 50.00 Blm Tuntas
44.00 80.00 80.00 0.00 Blm Tuntas
44.00 85.00 85.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 75.00 75.00 45.00 Blm Tuntas
47.33 95.00 95.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
44.00 80.00 80.00 45.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 45.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 45.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 85.00 85.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 45.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 47.50 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
34.00 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
44.00 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 45.00 Blm Tuntas
34.00 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 85.00 85.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
40.67 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
44.00 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
34.00 80.00 80.00 50.00 Blm Tuntas
14.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
14.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
14.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas

1 27 27 1 Jml siswa tuntas setelah proses re


roses remidiasi 35 9 9 35 Jml siswa belum tuntas setelah pro
roses remidiasi 3% 75% 75% 3% Prosentase ketuntasan setelah pro
33.17 60.97 60.97 36.32 Nilai rata-rata setelah proses remid
KD1 KD2
1 1

0% KD 4 0%

Nilai Nilai
Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
Akhir awal

90.00 95.00
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
45.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
45.00 0.00 Blm Tuntas
45.00 0.00 Blm Tuntas
45.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
45.00 0.00 Blm Tuntas
47.50 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
45.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
50.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas

Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 1 1 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 35 35 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi 3% 3% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata setelah proses remidiasi 36.32 2.64 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
KD3
1 0

0% 0

Nilai Nilai Nilai Nilai


Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai
Akhir awal Akhir awal

95.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0 0


roses remidiasi 35 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0 0
roses remidiasi 3% 0% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi 0% 0%
2.64 0.00 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi 0.00 0.00
KD4 KD5
0 0

0 0

Nilai Nilai
Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
Akhir awal

Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi 0% 0% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata setelah proses remidiasi 0.00 0.00 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
KD6
0 0 home

0 0

Nilai Nilai Nilai


Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai
Akhir awal Akhir

0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0


roses remidiasi 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0
roses remidiasi 0% 0% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi 0%
0.00 0.00 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi 0.00
KD7 KD8
NILAI
NILAI PENGETAHUAN/
PENGETAHUAN/
UL.
UL. HARIAN
HARIAN

NILAI NILAI KETRAMPILAN/


RATA- KET. TUGAS
RATA
PENILAIAN SIKAP

NILAI & KOREKSI UTS

90.33
NILAI & KOREKSI UAS
42.67 Blm Tuntas
43.92 Blm Tuntas ANALISIS
ANALISIS BUTIR
BUTIR SOAL
SOAL
UAS
UAS
31.00 Blm Tuntas
ANALISIS NILAI DAN
44.75 Blm Tuntas
REMIDIASI
40.17 Blm Tuntas
48.08 Blm Tuntas
REKAPITULASI NILAI

42.67 Blm Tuntas


NILAI RAPORT
42.25 Blm Tuntas
41.42 Blm Tuntas PENILAIAN K13
41.42 Blm Tuntas
RAPORT K13
42.67 Blm Tuntas
42.67 Blm Tuntas
43.92 Blm Tuntas
41.42 Blm Tuntas
42.04 Blm Tuntas
42.67 Blm Tuntas
41.00 Blm Tuntas
43.50 Blm Tuntas
41.42 Blm Tuntas
41.00 Blm Tuntas
42.67 Blm Tuntas
43.92 Blm Tuntas
42.67 Blm Tuntas
42.67 Blm Tuntas
43.50 Blm Tuntas
41.00 Blm Tuntas
3.50 Blm Tuntas
3.50 Blm Tuntas
3.50 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
#VALUE!
REKAP NILAI HARIAN SEMESTER 1
Mata Pelajaran : PPKN
home
Guru Pengampu : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
KKM : 70
APAKAH KEHADIRAN DAN SIKAP ANDA MASUKKAN DALAM KOMPONEN PENILAIAN ? TIDAK

KOMPONEN NILAI/PEMBOBO
No No Induk Nama Siswa KD 1 KD 2 KD 3 KD 4
UH T UTS UAS RT1 UH T RT2 UH T RT3 UH T
1 0062632826 Adinda Nayla Najlina Lestari 80.00 0.00 100.00 94.00 0.00 91.33 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 100.00 80.00 0.00 0.00 0.00 90.00 100.00 90.00 0.00 0.00

2 0076779240 Ahmad Febri Maulana Firmansyah 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0067615626 Ahmad Nur Hamid 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0054425204 Anggatin Pradana 90.00 0.00 0.00 42.00 0.00 44.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0078720017 Eka Juwita Wulandari 90.00 0.00 0.00 42.00 0.00 44.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0071445028 Hawa Bin Masqi 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 0075773120 Ika Putri Maulida Rahmadani 100.00 0.00 0.00 42.00 0.00 47.33 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 0077046438 Khusnul Uqba Putri Meilani 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 0074145918 Madinatus Sholeha 90.00 0.00 0.00 42.00 0.00 44.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0076670049 Maryatul Kibtiyah 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0073714526 Maya Ulvah 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0079407690 Menik Rahayu 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0071651770 Muhammad Ardiansah Yahya 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0078084786 Muhammad Dani Efendi 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0078326688 Muhammad Faiz 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 0079619088 Muhammad Rian Al Farisi 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00

17 0079125729 Muhammad Saifullah 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 0063311608 Nafisatur Rohmah 60.00 0.00 0.00 42.00 0.00 34.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 0071235083 Nanda Putri Hasanah 90.00 0.00 0.00 42.00 0.00 44.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0072552954 Richa Nurul Kholidana 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 0073467180 Rika Dwi Fuji Lestari 60.00 0.00 0.00 42.00 0.00 34.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 0075929237 Salsabila Khoirun Nisa 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 0061115976 Siti Aysha 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 0065379785 Siti Mashurifah 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0077943059 Siti Wildanul Jannah 80.00 0.00 0.00 42.00 0.00 40.67 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 0076337766 Ufayroh Abidah 90.00 0.00 0.00 42.00 0.00 44.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 0063583265 Vera Lutfiana 60.00 0.00 0.00 42.00 0.00 34.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 0071714886 Yulia Agus Setiawati 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 0073721161 Nanda Anisatul Aliyah 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 0077169478 Alfi Nurmalia 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 60.28 0.00 2.78 36.44 0.00 33.17 60.97 0.00 0.00 0.00 0.00 60.97 70.42 2.22 0.00 0.00 0.00 36.32 2.78 2.50 0.00 0.00
AN SEMESTER 1
Tahun Pelajaran : 2017/2018 NILAI
NILAI PENGETAHUAN/
PENGETAHUAN/
UL.
UL. HARIAN
HARIAN
Tingkat - Kelas : V 3
NILAI KETRAMPILAN/
TUGAS

PENILAIAN SIKAP
KOMPONEN NILAI/PEMBOBOTAN
NILAI
KD 4 HARIAN NILAI & KOREKSI UTS
RT4 UH T RT5 UH T RT6 UH T RT7 UH T RT8
RATA-RATA
NILAI & KOREKSI UAS
0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89 ANALISIS BUTIR SOAL
UAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.56
ANALISIS NILAI DAN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.33
REMIDIASI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.67 REKAPITULASI NILAI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.56
NILAI RAPORT
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.11
PENILAIAN K13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.33 RAPORT K13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0
PENGETAHUAN/
PENGETAHUAN/
UL. HARIAN
UL. HARIAN

KETRAMPILAN/
TUGAS

LAIAN SIKAP

& KOREKSI UTS

& KOREKSI UAS

SIS BUTIR SOAL


UAS

ISIS NILAI DAN


REMIDIASI

PITULASI NILAI

AI RAPORT
NILAIAN K13
APORT K13
NILAI RAPORT SEMESTER 1

Mata Pelajara : PPKN Tahun Pelajaran : 2017/2018


Guru Pengam : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Tingkat - Kelas : V
KKM : 70

NILAI KOMPETENSI DASAR


No NILAI
No Nama Siswa KET.
Induk RATA-RATA
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4

1 0062632826 Adinda Nayla Najlina Lestari 91.33 85.00 90.00 95.00 90.33 Tuntas
2 0076779240 Ahmad Febri Maulana Firmansya 40.67 80.00 50.00 0.00 42.67 Blm tuntas
3 0067615626 Ahmad Nur Hamid 40.67 85.00 50.00 0.00 43.92 Blm tuntas
4 0054425204 Anggatin Pradana 44.00 80.00 0.00 0.00 31.00 Blm tuntas
5 0078720017 Eka Juwita Wulandari 44.00 85.00 50.00 0.00 44.75 Blm tuntas
6 0071445028 Hawa Bin Masqi 40.67 75.00 45.00 0.00 40.17 Blm tuntas
7 0075773120 Ika Putri Maulida Rahmadani 47.33 95.00 50.00 0.00 48.08 Blm tuntas
8 0077046438 Khusnul Uqba Putri Meilani 40.67 80.00 50.00 0.00 42.67 Blm tuntas
9 0074145918 Madinatus Sholeha 44.00 80.00 45.00 0.00 42.25 Blm tuntas
10 0076670049 Maryatul Kibtiyah 40.67 80.00 45.00 0.00 41.42 Blm tuntas
11 0073714526 Maya Ulvah 40.67 80.00 45.00 0.00 41.42 Blm tuntas
12 0079407690 Menik Rahayu 40.67 80.00 50.00 0.00 42.67 Blm tuntas
13 0071651770 Muhammad Ardiansah Yahya 40.67 80.00 50.00 0.00 42.67 Blm tuntas
14 0078084786 Muhammad Dani Efendi 40.67 85.00 50.00 0.00 43.92 Blm tuntas
15 0078326688 Muhammad Faiz 40.67 80.00 45.00 0.00 41.42 Blm tuntas
16 0079619088 Muhammad Rian Al Farisi 40.67 80.00 47.50 0.00 42.04 Blm tuntas
17 0079125729 Muhammad Saifullah 40.67 80.00 50.00 0.00 42.67 Blm tuntas
18 0063311608 Nafisatur Rohmah 34.00 80.00 50.00 0.00 41.00 Blm tuntas
19 0071235083 Nanda Putri Hasanah 44.00 80.00 50.00 0.00 43.50 Blm tuntas
20 0072552954 Richa Nurul Kholidana 40.67 80.00 45.00 0.00 41.42 Blm tuntas
21 0073467180 Rika Dwi Fuji Lestari 34.00 80.00 50.00 0.00 41.00 Blm tuntas
22 0075929237 Salsabila Khoirun Nisa 40.67 80.00 50.00 0.00 42.67 Blm tuntas
23 0061115976 Siti Aysha 40.67 85.00 50.00 0.00 43.92 Blm tuntas
24 0065379785 Siti Mashurifah 40.67 80.00 50.00 0.00 42.67 Blm tuntas
25 0077943059 Siti Wildanul Jannah 40.67 80.00 50.00 0.00 42.67 Blm tuntas
26 0076337766 Ufayroh Abidah 44.00 80.00 50.00 0.00 43.50 Blm tuntas
27 0063583265 Vera Lutfiana 34.00 80.00 50.00 0.00 41.00 Blm tuntas
28 0071714886 Yulia Agus Setiawati 14.00 0.00 0.00 0.00 3.50 Blm tuntas
29 0073721161 Nanda Anisatul Aliyah 14.00 0.00 0.00 0.00 3.50 Blm tuntas
30 0077169478 Alfi Nurmalia 14.00 0.00 0.00 0.00 3.50 Blm tuntas
31 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Blm tuntas
32 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Blm tuntas
33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Blm tuntas
34 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Blm tuntas
35 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Blm tuntas
36 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Blm tuntas
37 0 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RATA-RATA KELAS 33.17 60.97 36.32 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 33.27

DAFTAR KODE SK / KD
Mata Pelajaran: PPKN
Guru Mata Pelajaran,

1.1 Medeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.2 0
MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
NIP. 4636760663200012
2.1 0

Mengetahui,
2.2 0
Kepala Sekolah

0 0

0 0
0 0
MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd.
NIP.
0 0

0 0
home

NILAI
NILAI PENGETAHUAN/
PENGETAHUAN/
UL.
UL. HARIAN
HARIAN

NILAI KETRAMPILAN/
TUGAS

PENILAIAN SIKAP

NILAI & KOREKSI UTS

NILAI & KOREKSI UAS

ANALISIS
ANALISIS BUTIR
BUTIR SOAL
SOAL
UAS
UAS
ANALISIS NILAI DAN
REMIDIASI

REKAPITULASI NILAI

NILAI RAPORT
PENILAIAN K13
RAPORT K13
DESKRIPSI PENGETAHUAN KONVERSI NILAI NO KODE Cakupan Nilai Sikap
KODE MATA PELAJARAN PENGETAHUAN DAN
Rentang Nilai Predikat KETERAMPILAN 1 PO1 iman dan taqwa
Kelompok A 85 - 100 sangat baik Rentang Nilai Predikat 2 PO2 jujur
PAI 76 - 84 baik 3.67 - 4.00 A 3 PO3 disiplin
PKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 67 - 75 cukup 3.34 - 3.66 A- 4 PO4 tanggung jawab
BInd Bahasa Indonesia 0 - 66 kurang 3.01 - 3.33 B+ 5 PO5 toleransi
Mat Matematika 2.67 - 3.00 B 6 PO6 gotong royong
IPA Ilmu Pengetahuan Alam DESKRIPSI KETRAMPILAN 2.34 - 2.66 B- 7 PO7 santun
IPS Ilmu Pengetahuan Sosial Rentang Nilai Predikat 2.01 - 2.33 C+ 8 PO8 percaya diri
BIng Bahasa Inggris 85 - 100 sangat terampil 1.67 - 2.00 C
Kelompok B 76 - 84 terampil 1.34 - 1.66 C-
SB Seni Budaya 67 - 75 cukup terampil 1.01 - 1.33 D+ Kembali ke>>> Form PENILAIAN K13
PJS Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 0 - 66 kurang terampil 0 - 1.00 D
Pky Prakarya PETUNJUK:
BDr DESKRIPSI SIKAP KONVERSI NILAI SIKAP Bebas mengubah Predikat sesuai
keinginan. Bisa sama untuk
Rentang Nilai Predikat Rentang Nilai Predikat semua mapel (ubah di sheet
80 - 100 sangat baik 80 - 100 SB ini/Data) maupun berbeda tiap
mapel (Ubah di bagian bawah
APLIKASI NILAI K-13 70 - 79 baik 70 - 79 B masing-masing mapel).
Mi Ibnu Kholdun 60 - 69 perlu peningkatan 60 - 69 C
0 - 59 kurang baik 0 - 59 K
Daftar Nilai Mi Ibnu Kholdun
TULIS Jika remidi, maka nilai yang DATA FORM Lihat data
KD dientry merupakan hasil remidi PPKN PENILAIAN K13 KKM disini

Kelas : V Smt. 1 / Th.Plj : 2017/2018 Guru Mapel: MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Aspek : PENGETAHUAN Guru Mape
N. Proses/NH (Tes Tulis, Tes Lisan,Tugas) RH UTS UAS N.Akhir K-1
NO NIS/NISN NAMA LP NR Catatan
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 2 1 1 0-100 0-4 1
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00626328
1 Adinda Nayla Najlina Lestari 0 80 85 100 88 86 88 3.52 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
26 90 85
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00767792 Ahmad Febri Maulana
2 0 80 80 100 87 88 86 3.44 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
40 Firmansyah 80 85
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00676156
3 Ahmad Nur Hamid 0 80 85 100 88 94 88 3.52 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
26 80 80
nusantara
00544252 Perlu peningkatan untuk semua kompetensi terutama dalam
4 Anggatin Pradana 0 90 80 57 80 67 2.68 B
04 75 menjelaskan makna gambar ragam hias 82
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00787200
5 Eka Juwita Wulandari 0 90 85 100 92 88 87 3.48 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
17 75 80
nusantara
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
00714450
6 Hawa Bin Masqi 0 80 75 90 82 94 82 3.28 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi menjelaskan makna
28 70 85
gambar ragam hias baik
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00757731
7 Ika Putri Maulida Rahmadani 0 100 95 100 98 91 89 3.56 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar flora, fauna dan
20 70 70
alam benda
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
00770464
8 Khusnul Uqba Putri Meilani 0 80 80 100 87 74 81 3.24 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi mengidentifikasi gambar
38 75 75
flora, fauna dan alam benda baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam
00741459
9 Madinatus Sholeha 0 90 80 90 87 83 78 3.12 B+ benda sangat baik, sedangkan kompetensi menjelaskan
18 55 75
makna gambar ragam hias baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
00766700
10 Maryatul Kibtiyah 0 80 80 90 83 86 77 3.08 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi mengidentifikasi gambar
49 55 80
flora, fauna dan alam benda baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
00737145
11 Maya Ulvah 0 80 80 90 83 74 78 3.12 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi mengidentifikasi gambar
26 70 76
flora, fauna dan alam benda baik
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00794076
12 Menik Rahayu 0 80 80 100 87 86 90 3.60 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
90 100 85
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00716517
13 Muhammad Ardiansah Yahya 0 80 80 100 87 94 90 3.60 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
70 90 80
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00780847
14 Muhammad Dani Efendi 0 80 85 100 88 91 88 3.52 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
86 85 86
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00783266
15 Muhammad Faiz 0 80 80 90 83 97 91 3.64 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
88 100 85
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00796190
16 Muhammad Rian Al Farisi 0 80 80 95 85 94 89 3.56 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
88 90 80
nusantara
N. Proses/NH (Tes Tulis, Tes Lisan,Tugas) RH UTS UAS N.Akhir K-1
NO NIS/NISN NAMA LP NR Catatan
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 2 1 1 0-100 0-4 1
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00791257
17 Muhammad Saifullah 0 80 80 100 87 97 92 3.68 A terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
29 95 85
nusantara
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
006331160
18 Nafisatur Rohmah 0 60 80 100 80 80 78 3.12 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi mengidentifikasi gambar
8 70 72
flora, fauna dan alam benda cukup
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00712350
19 Nanda Putri Hasanah 0 90 80 100 90 88 92 3.68 A terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
83 100 80
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00725529
20 Richa Nurul Kholidana 0 80 80 90 83 91 89 3.56 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
54 100 85
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00734671
21 Rika Dwi Fuji Lestari 0 60 80 100 80 97 86 3.44 A- terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
80 85 80
nusantara
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
00759292
22 Salsabila Khoirun Nisa 0 80 80 100 87 71 83 3.32 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi mengidentifikasi gambar
37 85 85
flora, fauna dan alam benda baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
006111597
23 Siti Aysha 0 80 85 100 88 86 79 3.16 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi mengidentifikasi gambar
6 55 80
flora, fauna dan alam benda baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
00653797
24 Siti Mashurifah 0 80 80 100 87 74 82 3.28 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi mengidentifikasi gambar
85 80 80
flora, fauna dan alam benda baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias nusantara
00779430
25 Siti Wildanul Jannah 0 80 80 100 87 86 83 3.32 B+ sangat baik, sedangkan kompetensi mengidentifikasi gambar
59 70 85
flora, fauna dan alam benda baik
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00763377
26 Ufayroh Abidah 0 90 80 100 90 terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
66
nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat baik
00635832
27 Vera Lutfiana 0 60 80 100 80 terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam hias
65
nusantara
00717148
28 Yulia Agus Setiawati 0
86

007372116
29 Nanda Anisatul Aliyah 0
1
00771694
30 Alfi Nurmalia 0
78

31 0 0 0

32 0 0 0

33 0 0 0

34 0 0 0
N. Proses/NH (Tes Tulis, Tes Lisan,Tugas) RH UTS UAS N.Akhir K-1
NO NIS/NISN NAMA LP NR Catatan
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 2 1 1 0-100 0-4 1

35 0 0 0

36 0 0 0
TULIS Daftar Nilai Mi Ibnu Kholdun
Jika remidi, maka nilai yang Aspek KETERAMPILAN tidak wajib melakukan
KD dientry merupakan hasil remidi PPKN home
UTS-UAS. Minimal ada 2 Nilai Proses.

Kelas : V Smt. 1 / Th.Plj : 2017/2018 Guru Mapel: MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Aspek : KETERAMPILAN Guru Mapel:
K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 RH UTS UAS N.Akhir PENILAIAN O
NO NIS/NISN NAMA LP NR Catatan
1 1 1 1 2 1 1 0-100 0-4 PO1 PO2
00626328 sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas dan
1 Adinda Nayla Najlina Lestari 0 78 78 3.12 B+ 80
26 67 80 90 67 cukup dalam menggambar fauna

00767792 Ahmad Febri Maulana Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil terutama
2 0 88 88 3.52 A- 80
40 Firmansyah 88 85 90 90 menyajikan kreasi bunga dari kertas

00676156 sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas
3 Ahmad Nur Hamid 0 82 82 3.28 B+ 80
26 88 80 70 90 dan cukup dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas

00544252 Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil terutama


4 Anggatin Pradana 0 88 88 3.52 A- 80
04 85 85 95 95 menyajikan kreasi bunga dari kertas

00787200 sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas dan
5 Eka Juwita Wulandari 0 80 80 3.20 B+ 80
17 85 80 90 67 cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00714450 sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas dan
6 Hawa Bin Masqi 0 84 84 3.36 A- 80
28 88 85 95 67 cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00757731 sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas
7 Ika Putri Maulida Rahmadani 0 81 81 3.24 B+ 80
20 88 80 70 95 dan cukup dalam menggambar flora

00770464 sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas dan
8 Khusnul Uqba Putri Meilani 0 83 83 3.32 B+ 80
38 85 75 90 90 baik dalam menggambar flora

00741459 Perlu peningkatan untuk semua kompetensi terutama


9 Madinatus Sholeha 0 70 70 2.80 B 80
18 70 70 70 67 Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00766700 sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas
10 Maryatul Kibtiyah 0 79 79 3.16 B+ 80
49 70 85 70 90 dan cukup dalam menggambar fauna

00737145 sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas dan
11 Maya Ulvah 0 82 82 3.28 B+ 80
26 75 80 90 90 baik dalam menggambar fauna

00794076 Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil terutama


12 Menik Rahayu 0 86 86 3.44 A- 80
90 88 75 90 90 menyajikan kreasi bunga dari kertas

00716517 Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil terutama


13 Muhammad Ardiansah Yahya 0 88 88 3.52 A- 80
70 85 88 90 95 Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00780847 sangat baik dalam menggambar fauna dan cukup dalam


14 Muhammad Dani Efendi 0 79 79 3.16 B+ 80
86 88 85 70 67 Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00783266 Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil terutama


15 Muhammad Faiz 0 89 89 3.56 A- 80
88 88 88 95 90 menyajikan kreasi bunga dari kertas

00796190 sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas
16 Muhammad Rian Al Farisi 0 82 82 3.28 B+ 80
88 88 75 70 95 dan cukup dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas
K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 RH UTS UAS N.Akhir PENILAIAN O
NO NIS/NISN NAMA LP NR Catatan
1 1 1 1 2 1 1 0-100 0-4 PO1 PO2
00791257 sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas
17 Muhammad Saifullah 0 84 84 3.36 A- 80
29 88 85 70 90 dan cukup dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas

006331160 sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas
18 Nafisatur Rohmah 0 77 77 3.08 B+ 80
8 88 67 70 90 dan cukup dalam menggambar alam benda

00712350 sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas dan
19 Nanda Putri Hasanah 0 81 81 3.24 B+ 80
83 80 85 95 67 cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00725529 sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas dan
20 Richa Nurul Kholidana 0 83 83 3.32 B+ 80
54 88 85 90 67 cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00734671 Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil terutama


21 Rika Dwi Fuji Lestari 0 89 89 3.56 A- 80
80 88 85 95 95 menyajikan kreasi bunga dari kertas

00759292 Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil terutama


22 Salsabila Khoirun Nisa 0 89 89 3.56 A- 80
37 88 85 95 90 menyajikan kreasi bunga dari kertas

006111597 sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas dan
23 Siti Aysha 0 83 83 3.32 B+ 80
6 85 88 95 67 cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00653797 Perlu peningkatan untuk semua kompetensi terutama


24 Siti Mashurifah 0 75 75 3.00 B 80
85 88 70 70 67 Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas

00779430 Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil terutama


25 Siti Wildanul Jannah 0 87 87 3.48 A- 80
59 85 85 90 90 menyajikan kreasi bunga dari kertas

00763377
26 Ufayroh Abidah 0
66

00635832
27 Vera Lutfiana 0
65
00717148
28 Yulia Agus Setiawati 0
86

007372116
29 Nanda Anisatul Aliyah 0
1
00771694
30 Alfi Nurmalia 0
78

31 0 0 0

32 0 0 0

33 0 0 0

34 0 0 0
K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 RH UTS UAS N.Akhir PENILAIAN O
NO NIS/NISN NAMA LP NR Catatan
1 1 1 1 2 1 1 0-100 0-4 PO1 PO2

35 0 0 0

36 0 0 0
TULIS Daftar Nilai Mi Ibnu Kholdun
Jika remidi, maka nilai yang Aspek Sikap: Minimal harus
KD dientry merupakan hasil remidi PPKN ada 2 Nilai Observasi

Kelas : V Smt. 1 / Th.Plj : 2017/2018


Guru Mapel: MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. Aspek : SIKAP
PENILAIAN OBSERVASI RO PD AT NJ N.Akhir
NO NIS/NISN NAMA LP Catatan
PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 2 1 1 1 0-100 0-4 NR
00626328 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama
1 Adinda Nayla Najlina Lestari 0 80 80 77 74 76 77 3.08 B
26 sikap jujur

00767792 Ahmad Febri Maulana Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama
2 0 80 80 76 78 77 78 3.12 B
40 Firmansyah sikap jujur

00676156 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


3 Ahmad Nur Hamid 0 80 80 80 76 79 79 3.16 B
26 sikap jujur

00544252 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


4 Anggatin Pradana 0 80 80 77 74 76 77 3.08 B
04 sikap jujur

00787200 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


5 Eka Juwita Wulandari 0 80 80 76 78 77 78 3.12 B
17 sikap jujur

00714450 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


6 Hawa Bin Masqi 0 80 80 80 75 79 79 3.16 B
28 sikap jujur

00757731 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


7 Ika Putri Maulida Rahmadani 0 80 80 77 74 76 77 3.08 B
20 sikap jujur

00770464 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


8 Khusnul Uqba Putri Meilani 0 80 80 76 78 77 78 3.12 B
38 sikap jujur

00741459
9 Madinatus Sholeha 0 70 75 80 81 79 78 3.12 B Baik. Menunjukkan sikap yang baik dalam jujur dan disiplin
18

00766700 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


10 Maryatul Kibtiyah 0 80 80 77 74 76 77 3.08 B
49 sikap jujur

00737145
11 Maya Ulvah 0 70 75 76 78 77 76 3.04 B Baik. Menunjukkan sikap yang baik dalam jujur dan disiplin
26

00794076 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


12 Menik Rahayu 0 80 80 80 75 79 79 3.16 B
90 sikap jujur

00716517
13 Muhammad Ardiansah Yahya 0 70 75 77 74 76 75 3.00 B Baik. Menunjukkan sikap yang baik dalam jujur dan disiplin
70

00780847
14 Muhammad Dani Efendi 0 75 78 76 78 77 77 3.08 B Baik. Menunjukkan sikap yang baik dalam jujur dan disiplin
86
00783266 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama
15 Muhammad Faiz 0 80 80 80 76 79 79 3.16 B
88 sikap jujur

00796190 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


16 Muhammad Rian Al Farisi 0 80 80 77 74 76 77 3.08 B
88 sikap jujur
PENILAIAN OBSERVASI RO PD AT NJ N.Akhir
NO NIS/NISN NAMA LP Catatan
PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 2 1 1 1 0-100 0-4 NR
00791257 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama
17 Muhammad Saifullah 0 80 80 76 78 77 78 3.12 B
29 sikap jujur

006331160 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


18 Nafisatur Rohmah 0 80 80 80 70 79 78 3.12 B
8 sikap jujur

00712350 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


19 Nanda Putri Hasanah 0 80 80 77 74 76 77 3.08 B
83 sikap jujur

00725529 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


20 Richa Nurul Kholidana 0 80 80 76 78 77 78 3.12 B
54 sikap jujur

00734671 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


21 Rika Dwi Fuji Lestari 0 80 80 80 75 79 79 3.16 B
80 sikap jujur

00759292 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


22 Salsabila Khoirun Nisa 0 80 80 77 74 76 77 3.08 B
37 sikap jujur

006111597 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


23 Siti Aysha 0 80 80 76 78 77 78 3.12 B
6 sikap jujur

00653797 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


24 Siti Mashurifah 0 80 80 75 80 79 79 3.16 B
85 sikap jujur

00779430 Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik terutama


25 Siti Wildanul Jannah 0 80 80 80 78 70 78 3.12 B
59 sikap jujur

00763377
26 Ufayroh Abidah 0
66

00635832
27 Vera Lutfiana 0
65
00717148
28 Yulia Agus Setiawati 0
86

007372116
29 Nanda Anisatul Aliyah 0
1
00771694
30 Alfi Nurmalia 0
78

31 0 0 0

32 0 0 0

33 0 0 0

34 0 0 0
PENILAIAN OBSERVASI RO PD AT NJ N.Akhir
NO NIS/NISN NAMA LP Catatan
PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 2 1 1 1 0-100 0-4 NR

35 0 0 0

36 0 0 0
DAFTAR NILAI SISWA

MATA PELAJARAN : PPKN


KELAS : V
GURU MAPEL : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
NILAI DESKRIPSI

Pengetahuan/KI Ketrampilan/K
NO NISN NAMA SISWA Sikap/KI 1/2
3 I4 Pengetahuan/KI 3 Ketrampilan/KI 4 Sikap/KI 1/2
0-100 0-4 HRF 0-100 0-4 HRF 0-100 0-4 HRF
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat
sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
1 0062632826 Adinda Nayla Najlina Lestari 88 3.5 A- 78 3.1 B+ 77 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
dan cukup dalam menggambar fauna terutama sikap jujur
hias nusantara

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat


Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
2 0076779240 Ahmad Febri Maulana Firmansyah 86 3.4 A- 88 3.5 A- 78 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
terutama menyajikan kreasi bunga dari kertas terutama sikap jujur
hias nusantara

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari
Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
3 0067615626 Ahmad Nur Hamid 88 3.5 A- 82 3.3 B+ 79 3.2 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam kertas dan cukup dalam menyajikan kreasi bunga dari
terutama sikap jujur
hias nusantara kertas

Perlu peningkatan untuk semua kompetensi terutama Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
4 0054425204 Anggatin Pradana 67 2.7 B 88 3.5 A- 77 3.1 B
dalam menjelaskan makna gambar ragam hias terutama menyajikan kreasi bunga dari kertas terutama sikap jujur

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas
Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
5 0078720017 Eka Juwita Wulandari 87 3.5 A- 80 3.2 B+ 78 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam dan cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari
terutama sikap jujur
hias nusantara kertas

Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas
Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
6 0071445028 Hawa Bin Masqi 82 3.3 B+ 84 3.4 A- 79 3.2 B nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi dan cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari
terutama sikap jujur
menjelaskan makna gambar ragam hias baik kertas

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat


sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
7 0075773120 Ika Putri Maulida Rahmadani 89 3.6 A- 81 3.2 B+ 77 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar flora,
kertas dan cukup dalam menggambar flora terutama sikap jujur
fauna dan alam benda
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias
nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
8 0077046438 Khusnul Uqba Putri Meilani 81 3.2 B+ 83 3.3 B+ 78 3.1 B
mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam benda dan baik dalam menggambar flora terutama sikap jujur
baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar flora, fauna dan
Perlu peningkatan untuk semua kompetensi terutama Baik. Menunjukkan sikap yang baik dalam jujur dan
9 0074145918 Madinatus Sholeha 78 3.1 B+ 70 2.8 B 78 3.1 B alam benda sangat baik, sedangkan kompetensi
Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas disiplin
menjelaskan makna gambar ragam hias baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias
nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
10 0076670049 Maryatul Kibtiyah 77 3.1 B+ 79 3.2 B+ 77 3.1 B
mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam benda kertas dan cukup dalam menggambar fauna terutama sikap jujur
baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias
nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas Baik. Menunjukkan sikap yang baik dalam jujur dan
11 0073714526 Maya Ulvah 78 3.1 B+ 82 3.3 B+ 76 3.0 B
mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam benda dan baik dalam menggambar fauna disiplin
baik
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat
Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
12 0079407690 Menik Rahayu 90 3.6 A- 86 3.4 A- 79 3.2 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
terutama menyajikan kreasi bunga dari kertas terutama sikap jujur
hias nusantara
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat
Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil Baik. Menunjukkan sikap yang baik dalam jujur dan
13 0071651770 Muhammad Ardiansah Yahya 90 3.6 A- 88 3.5 A- 75 3.0 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
terutama Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas disiplin
hias nusantara

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat


sangat baik dalam menggambar fauna dan cukup dalam Baik. Menunjukkan sikap yang baik dalam jujur dan
14 0078084786 Muhammad Dani Efendi 88 3.5 A- 79 3.2 B+ 77 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas disiplin
hias nusantara

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat


Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
15 0078326688 Muhammad Faiz 91 3.6 A- 89 3.6 A- 79 3.2 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
terutama menyajikan kreasi bunga dari kertas terutama sikap jujur
hias nusantara

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari
Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
16 0079619088 Muhammad Rian Al Farisi 89 3.6 A- 82 3.3 B+ 77 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam kertas dan cukup dalam menyajikan kreasi bunga dari
terutama sikap jujur
hias nusantara kertas

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari
Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
17 0079125729 Muhammad Saifullah 92 3.7 A 84 3.4 A- 78 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam kertas dan cukup dalam menyajikan kreasi bunga dari
terutama sikap jujur
hias nusantara kertas
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias
nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi sangat baik dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
18 0063311608 Nafisatur Rohmah 78 3.1 B+ 77 3.1 B+ 78 3.1 B
mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam benda kertas dan cukup dalam menggambar alam benda terutama sikap jujur
cukup
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas
Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
19 0071235083 Nanda Putri Hasanah 92 3.7 A 81 3.2 B+ 77 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam dan cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari
terutama sikap jujur
hias nusantara kertas

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas
Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
20 0072552954 Richa Nurul Kholidana 89 3.6 A- 83 3.3 B+ 78 3.1 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam dan cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari
terutama sikap jujur
hias nusantara kertas

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat


Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
21 0073467180 Rika Dwi Fuji Lestari 86 3.4 A- 89 3.6 A- 79 3.2 B baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
terutama menyajikan kreasi bunga dari kertas terutama sikap jujur
hias nusantara
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias
nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
22 0075929237 Salsabila Khoirun Nisa 83 3.3 B+ 89 3.6 A- 77 3.1 B
mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam benda terutama menyajikan kreasi bunga dari kertas terutama sikap jujur
baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias
sangat baik dalam menyajikan kreasi bunga dari kertas
nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
23 0061115976 Siti Aysha 79 3.2 B+ 83 3.3 B+ 78 3.1 B dan cukup dalam Menyajikan kreasi vas bunga dari
mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam benda terutama sikap jujur
kertas
baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias
nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi Perlu peningkatan untuk semua kompetensi terutama Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
24 0065379785 Siti Mashurifah 82 3.3 B+ 75 3.0 B 79 3.2 B
mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam benda Menyajikan kreasi vas bunga dari kertas terutama sikap jujur
baik
Kompetensi mengidentifikasi gambar ragam hias
nusantara sangat baik, sedangkan kompetensi Semua kompetensi dikuasai dengan sangat terampil Baik. Secara umum menunjukkan sikap yang baik
25 0077943059 Siti Wildanul Jannah 83 3.3 B+ 87 3.5 A- 78 3.1 B
mengidentifikasi gambar flora, fauna dan alam benda terutama menyajikan kreasi bunga dari kertas terutama sikap jujur
baik
Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat
26 0076337766 Ufayroh Abidah baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
hias nusantara

Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan sangat


27 0063583265 Vera Lutfiana baik terutama dalam mengidentifikasi gambar ragam
hias nusantara

28 0071714886 Yulia Agus Setiawati


29 0073721161 Nanda Anisatul Aliyah

30 0077169478 Alfi Nurmalia

31 0 0

32 0 0

33 0 0

34 0 0

35 0 0

36 0 0

Mengetahui Puger, Juli 2017


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home

NILAI PENGETAHUAN/
UL. HARIAN

NILAI KETRAMPILAN/
TUGAS

PENILAIAN SIKAP

NILAI & KOREKSI UTS

NILAI & KOREKSI UAS

ANALISIS BUTIR SOAL UAS

ANALISIS NILAI DAN


REMIDIASI

REKAPITULASI NILAI

NILAI RAPORT
PENILAIAN K13
RAPORT K13
SMK N 2 WONOSOBO
ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KURIKULUM DAN DAYA SERAP KELAS V
SEMESTER 1

Mata Pelajaran : PPKN ANALADAPTIF Tahun Pelajaran :


Guru Pengampu : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. NORMATIF Nilai KKM :
NIP : 4636760663200012 KELAS PRODUKTIF Jml Siswa :
Tatap Muka Pencapaian Target
Daya Serap Siswa Ketuntasan Hasil Pembelajaran
Pemelajaran Kurikulum
Evaluasi KBM
Jumlah KD Ketuntasan/KD Ketuntasan Kelas

Nilai HarianRata-rata
/ KD
% Target Kurikulum

Serap
Prosentase Daya
No Kompetensi Inti/ Kompetensi Dasar

% TM Mengajar

Remidiasi /

/ KD
Dalam Silabus

% Ketuntasan
Perencanaan
Rata-rata Jml %

Siswa / KD
Alasan (jika ketuntasan <

Jml Siswa
Siswa Belum Ketuntasan

Realisasi

Realisasi
100%)
Tuntas tiap KD Kelas

KD
0 0

Medeskripsikan Negara Kesatuan Republik


1.1 4 1 25% 33.17 331.7% 2 94%
Indonesia

1.2 0 0 1 60.97 609.7% 30 17%

2.1 0 0 0 36.32 363.2% 30 17%

2.2 0 0 0 2.64 26.4% 30 17%

4 4 100% 23.00 36.11%

0 0 0 0 0.00 0.00%

0 0 0 0 0.00 0.00%

0 0 0 0 0.00 0.00%

0 0 0% 0.00%

4 6 0 4
4 6 0 4 33.27
PPKN Mengetahui, 2 Puger, Juli 2017
Kepala Sekolah Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
SMK N 2 WONOSOBO

home

2017/2018
70
36

Evaluasi KBM

Tindakan (jika
ketuntasan < 100%)

uger, Juli 2017


Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

MAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


4636760663200012
ANALISIS STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL), KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : Mi Ibnu Kholdun Kelas/Semester : V / 1 (Satu)


Mata Pelajaran : PPKN Tahun Pelajaran : 2017/2018

Aktivitas/Kegiatan Belajar Siswa


Teknik dan Bentuk
DOMAIN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR LINGKUP MATERI untuk Mencapai Kompetensi
Instrumen Penilaian

SIKAP

PENGETAHUAN
KETERAMPILAN

Puger, Juli 2017


Mengetahui, Guru Pengampu,
Kepala Sekolah

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. NIP. 4636760663200012
NIP.
home
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Nama Sekolah : Mi Ibnu Kholdun Kelas/Semester : V / 1 (Satu)


Mata Pelajaran : PPKN Tahun Pelajaran : 2017/2018

NO KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1 Menjelaskan pengertian NKRI 1.1. Medeskripsikan Negara Kesatuan


Republik Indonesia

Mengetahui, Puger, Juli 2017


Kepala Sekolah Guru Pengampu,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN

Satuan Pendidikan : Mi Ibnu Kholdun KKM : 70


Mata Pelajaran : PPKN Ketuntasan klasikal : 75
SK / KD / Materi Pokok : Banyak Siswa : 33
Kelas/Semester-Tahun Pelajaran : V/1 - 2017/2018 Siwa yang ikut ulangan : 0
Tanggal Ulangan : 20 Agustus 2016 Pembulatan : 0
No. Soal / Skor Yang Diperoleh Jml. Ketuntas
No Nama Siswa

NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Skor an
Urt Induk Skor maks tiap soal 1 1 1 1 1 5 Ya Tdk
1 Adinda Nayla Najlina Lestari
2 Ahmad Febri Maulana Firmansyah
3 Ahmad Nur Hamid
4 Anggatin Pradana
5 Eka Juwita Wulandari
6 Hawa Bin Masqi
7 Ika Putri Maulida Rahmadani
8 Khusnul Uqba Putri Meilani
9 Madinatus Sholeha
10 Maryatul Kibtiyah
11 Maya Ulvah
12 Menik Rahayu
13 Muhammad Ardiansah Yahya
14 Muhammad Dani Efendi
15 Muhammad Faiz
16 Muhammad Rian Al Farisi
17 Muhammad Saifullah
18 Nafisatur Rohmah
19 Nanda Putri Hasanah
20 Richa Nurul Kholidana
21 Rika Dwi Fuji Lestari
22 Salsabila Khoirun Nisa
23 Siti Aysha
24 Siti Mashurifah
25 Siti Wildanul Jannah
26 Ufayroh Abidah
27 Vera Lutfiana
Yulia Agus Setiawati
Nanda Anisatul Aliyah
Alfi Nurmalia
0
0
0
0
0
0

Jumlah Skor 0 0
Rata-rata
Jml. Skor Max (Ideal) 0 0
% Skor Tercapai
Ketuntasan Butir Soal

HASIL ANALISIS ULANGAN HARIAN


A. KETUNTASAN BELAJAR B. KETUNTASAN BUTIR SOAL
a. Perorangan
Banyak siswa yang ikut ulangan : 0 Banyak Soal : 5
Banyak siswa yang tuntas belajar : 0 Butir Soal yang tuntas : 0
Banyak siswa yang tidak tuntas belajar : 0 Butir Soal yang Tidak Tuntas : 5
Persentase siswa yang tuntas belajar : % Daya serap : %
b. Klasikal : Ketuntasan soal : Ya

C. TINDAK LANJUT
a. Perlu perbaikan klasikal untuk soal nomor : .

b. Perlu perbaikan (Remedial) secara individual sebanyak 0 siswa

KETERANGAN :
a. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila nilai yang diperoleh telah mencapai KKM atau lebih
b. Suatu kelas dikatakan tuntas secara klasikal apabila terdapat minimal 75 % siswa yang telah tuntas.
c. Daya serap klasikal adalah persentase jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa dalam satu kelas
d. Suatu soal/butir soal dikatakan tuntas apabila persentase jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa dalam suatu kelas
untuk soal/butir soal tersebut telah mencapai minimal 75 %.
Mengetahui, Puger, 20 Agustus 2016
Kepala Sekolah Guru PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN


BERDASARKAN ANALISIS ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : PPKN Tanggal Pelaksanaan


Kelas / Semester : V/1 Remedial 1 :
Tahun Pelajaran : 2017/2018 Remedial 2 :
SK / KD / Materi Pokok : Pengayaan :

A. KEGIATAN PERBAIKAN
PELAKSANAAN
JENIS KEMUNGKINAN LATAR BANTUAN
NO NAMA SISWA KETERANGAN
KESULITAN BANTUAN BELAKANG JENIS
HASIL
BANTUAN
Kurang Menjelaskan Kurang Menjelaskan Memahami Tuntas
memahami kembali materi kosentrasi kembali materi yang
materi yang pelajaran ketika PBM materi yang diberikan
diberikan Berkoordinasi berlangsung dirasakan
dengan guru BP sulit
Memberi
latihan soal

B. KEGIATAN PENGAYAAN
NO NAMA SISWA MATERI PENGAYAAN HASIL PENGAYAAN KETERANGAN
Memberi latihan soal dengan soal Siswa lebih memahami materi. Prestasi meningkat
yang tingkatannya lebih tinggi. Siswa memperoleh gambaran
Memberi kesempatan untuk materi
mencari materi lain
Memberi gambaran materi
selanjutnya
Mengetahui, Puger, 20 Agustus 2016
Kepala Sekolah Guru PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012

DAFTAR NILAI
ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : PPKN KKM : 70


Kelas / Semester : V/1 Banyak Siswa : 75
Tahun Pelajaran : 2017/2018 Mengikuti perbaikan : 0
SK / KD / Materi Pokok : Mengikuti pengayaan : 0

Nomor NILAI NILAI NILAI KETUNTASAN


Nama Siswa
Urt Induk AWAL REMEDIAL 1 REMEDIAL 2 PENGAYAAN AKHIR
1 Adinda Nayla Najlina Lestari
Ahmad Febri Maulana
2
Firmansyah
3 Ahmad Nur Hamid
4 Anggatin Pradana
5 Eka Juwita Wulandari
6 Hawa Bin Masqi
7 Ika Putri Maulida Rahmadani
8 Khusnul Uqba Putri Meilani
9 Madinatus Sholeha
10 Maryatul Kibtiyah
11 Maya Ulvah
12 Menik Rahayu
13 Muhammad Ardiansah Yahya
14 Muhammad Dani Efendi
15 Muhammad Faiz
16 Muhammad Rian Al Farisi
17 Muhammad Saifullah
18 Nafisatur Rohmah
19 Nanda Putri Hasanah
20 Richa Nurul Kholidana
21 Rika Dwi Fuji Lestari
22 Salsabila Khoirun Nisa
23 Siti Aysha
24 Siti Mashurifah
25 Siti Wildanul Jannah
26 Ufayroh Abidah
27 Vera Lutfiana
Yulia Agus Setiawati
Nanda Anisatul Aliyah
Alfi Nurmalia
0
0
0
0
0
0

Mengetahui, Puger, 20 Agustus 2016


Kepala Sekolah Guru PPKN

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
KODE ETIKA GURU INDONESIA

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik:


a. Guru berprilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya
sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak
atas layanan pembelajaran.
d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan
mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi
peserta didik.
f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari
tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan
negatif bagi peserta didik.
h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam
mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan
perkembangan peserta didiknya.
m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang
menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
n. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan
kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
o. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang
melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
p. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh
keuntungan-keuntungan pribadi.

2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Murid :


a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam
melaksanakan proses pendidikan.
b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.

c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan
kualitas pendidikan.
e. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan
proses kependidikan pada umumnya.
f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi denganya berkaitan dengan kesejahteraan,
kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
g. Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh
keuntungan-keuntungan pribadi.

3. Hubungan Guru dengan Masyarakat :


a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan
dan mengembangkan pendidikan.
b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan
pembelajaran.
c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan
dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
f. Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan
dalam berhubungan dengan masyarakat.
g. Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
h. Guru tidak menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:


a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah.
e. Guru menghormati rekan sejawat.
f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan
profesional.
h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih
jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan
dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan
sejawat.
k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru
dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan,
dan martabat profesionalnya.
m. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon
sejawat.
n. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan
profesional sejawatnya.
o. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
p. Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan
secara hukum.
q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik
dengan sejawat.

5. Hubungan Guru dengan Profesi :


a Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan
bertanggungjawab atas konsekuensinya.
e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam
tindakan-tindakan profesional lainnya.
f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
g. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan
profesionalnya.
h. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul
akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya :


a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-
program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan
kependidikan.
c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk
kepentingan guru dan masyarakat.
d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan
bertanggungjawab atas konsekuensinya.
e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan
integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi
organisasi profesinya.
g. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi
profesinya.
h. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

7. Hubungan Guru dengan Pemerintah:


a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana
ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen,
dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
d. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan
pendidikan dan pembelajaran.
e. Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.
IKRAR/JANJI/SUMPAH GURU

Demi Allah

Sebagai Guru Indonesia saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan :

1. membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusian dan masa
depannya;
2. melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia;
3. melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru;
4. melaksanakan tugas saya serta bertanggungjawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan
peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan;
5. menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila;
6. menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya
sebagai warga Negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia;
7. berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional;
8. berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan
unsur-unsur di luar kependidikan;
9. memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih pada guru yang telah mengantarkan saya
menjadi guru Indonesia;
10. menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan
meningkatkan profesionalitas guru Indonesia;
11. berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik dan masyarakat;
12. menghormati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Guru Indonesia.

Saya ikrarkan sumpah/janji ini secara sungguh sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai
guru profesional.
home
TATA TERTIB BERLAKU SESUAI SEKOLAH MASING-MASING

TATA TERTIB GURU / PENGAJAR


home
KEGIATAN PEMBIASAAN GURU DAN SISWA MI IBNU KHOLDUN

A. PEMBIASAAN HARIAN
Waktu Kegiatan
No Nama Kegiatan Keterangan
(WITA)
1 07.00-07.15 Masuk ke Madrasah/Kelas Guru mengisi absen digital (Finger Print) dan absen manual
sedangkan siswa mengisi sendiri absen kelas dengan keterangan
waktu sesuai urutan ketika mereka datang. Walaupun siswa
datang terlambat guru tidak menerapkan sanksi karena dengan
adanya absen mandiri ini, diharapkan dapat memotivasi siswa K
yang hadir terlambat. Bila ada siswa tidak pernah masuk akan
ditindak lanjuti oleh wali kelas dan BK/BP

2 07.15-17.30 Mengaji Juz'amma Guru menyimak pembacaan juz amma oleh salah satu siswa
melalui pengeras suara sedangkan peserta didik mengaji dan
membaca juz amma yang dipimpin oleh OSIS di masing-masing
kelas.

3 07.15-17.30 Pembacaan Kitab Kuning Guru yang terjadwal membimbing peserta didik kelas unggulan
untuk mengajarkan kitab kuning (al-akhlaqul lil banin, matan
jurmiyah dll) sebelum mulai belajar bertempat di Musholla
Madrasah. Kegiatan dilaksanakan setiap hari kecuali hari jum'at.

4 07.15-17.30 Menghafal Zuj amma Guru pembimbing menyimak dan mendengarkan setoran hafalan
zuj amma oleh peserta didik. Bila hafalan belum lancar maka akan
dilakukan pengulangan.

5 07.30-10.10 Kegiatan pembelajaran Guru dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran
sesuai jadwal. Adapun kurikulum yang digunakan di madrasah
yaitu Kurikulum 2013 untuk kelas VII dan VIII sedangkan kelas IX
dengan kurikulum KTSP.

6 10.10-10.30 Istirahat Guru dan peserta didik mengisi wakktu istirahat dengan jajanan
yang dibeli di kantin atau kios yang berada disekitar madrasah.

7 10.30-13.10 Kegiatan pembelajaran Guru beserta peserta didik melakukan proses kegiatan belajar
mengajar.

8 13.10-13.30 Persiapan Pulang Bagi Guru membimbing siswa untuk membaca doa setelah belajar
Peserta Didik Kelas IX sebelum pulang ke rumah.

9 13.10-13.50 Shalat Dzuhur Berjamaah Guru membimbing peserta didik untuk pergi ke Mushola sekolah
untuk melakukan shalat dzuhur berjamaah bagi kelas VII dan VIII.
Sedangkan Kelas IX sholat dzuhur secara mandiri di rumah
masing-masing dengan pengawasan orang tua.

10 13.50-14.30 Kegiatan Pembelajaran Guru dan Peserta didik kelas VII dan VIII melaksanakan proses
kegiatan pembelajaran.

11 14.30-14.45 Persiapan Pulang Guru membimbing siswa untuk membaca doa setelah belajar
sebelum pulang ke rumah.
12 15.00-17.00 Kegiatan Ekstra Kurikuler Bagi peserta didik yang mengikuti ekskul siswa melanjutkan
kegiatan ekskulnya masing-masing sesuai dengan minatnya dan
dibimbing oleh guru pembina serta pelatih eskul.

B. PEMBIASAAN MINGGUAN, BULANAN DAN TAHUNAN


Waktu Kegiatan
No Nama Kegiatan Keterangan
(HARI/BULAN)
1 SENIN Upacara Bendera Guru dan peserta didik mengikuti pelaksanaan kegiatan upacara
bendera setiap hari Senin. Adapun pembina dan petugas
pelaksanaan upacara oleh kelas yang ditunjuk secara terjadwal.

2 JUM'AT Imtaq Guru dan peserta didik mengikuti pelaksanaan kegiatan imtaq
yang diisi dengan pembacaan Yasin, Sholat Dhuha, Do'a dan Zikir,
Pidato dan tausiah dari salah satu guru.
3 JUM'AT Jum'at Bersih Sebelum proses belajar mengajar, guru dan peserta didik
melakukan kegiatan jum'at bersih dan gotong royong di masing-
masing kelas serta halaman sekitar madrasah.
4

5
home

INI HANYA CONTOH


DIISI SESUAI
KEADAAN DISEKOLAH
RINCIAN MINGGU EFEKTIF

Mata Pelajaran : PPKN


Nama Sekolah : Mi Ibnu Kholdun
Kelas/Semester : V / 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2017/2018
Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU


No Nama Bulan Banyak Minggu Keterangan
1 Juli
2 Agustus
3 September
4 Oktober
5 Nopember
6 Desember
Jumlah 0

B. JUMLAH MINGGU TIDAK EFEKTIF


No Nama Bulan Banyak Minggu Keterangan
1 Libur akhir puasa/Idul Fitri
2 Penilaian tengah semester
3 Penilaian akhir semester
4 Layanan remidial
5 Class meeting
6 Libur semester ganjil
7 Libur umum dan lain-lain
Jumlah 0

C. JUMLAH MINGGU EFEKT= Jumlah Minggu - Jumlah Minggu Tidak Efektif


= 0 - 0
= 0 Minggu
= 0 Minggu x 2 Jam Pelajaran Jam Pelajaran/Minggu
= 0 Jam Pelajaran

Mengetahui Puger, Juli 2017


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home
DAFTAR BUKU PEGANGAN GURU DAN SISWA

Mata Pelajaran : PPKN


Kelas :V

PEGANGAN GURU PEGANGAN SISWA


NO
JUDUL PENGARANG PENERBIT JUDUL PENGARANG PENERBIT

Mengetahui, 8 Puger, Juli 2017


Kepala Sekolah Guru Pengampu,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.


NIP. NIP. 4636760663200012
home
PROGRAM PENYUSUNAN SOAL dan KISI-KISI SOAL ISI DATA

BACA PETUNJUK

TULIS SOAL

KISI-KISI SOAL

CETAK SOAL
PENYUSUN : RUSLAN WAHID, ST
NIP: 19811225 200901 1 012 KARTU SOAL
PIL. GANDA
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA KARTU SOAL
KELAS / SEMESTER : VIII/GENAP URAIAN
KURIKULUM : KTSP
JUMLAH SOAL : 35
ALOKASI WAKTU : 60 MENIT
SATUAN PENDIDIKAN : MTsN MODEL KURIPAN home
HARI TANGGAL : MEI 2016
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
PROGRAM MEMBUAT KISI-KISI, SOAL, KARTU SOAL DITULIS 1 X PADA
0 ISI IDENTITAS ANDA PADA SHEET "DATA"
1 TULISLAH SOAL ANDA DI KOLOM B SESUAI NO SOAL
2 TULIS JAWABAN PADA TEMPAT YG SESUAI
3 JAWABAN A LANGSUNG TARUH SESUAI A B C D E
4 TULIS SK KD MATERI DAN INDIKATOR YG SESUAI
5 USAHAKAN SOALNYA DIBUAT DGN SK KD YG SAMA BIAR TINGGAL COPY PASTE
6 JIKA ADA KESALAHAN MOHON DIKOREKSI DAN DIBETULKAN
7 KETIK 2 SOAL DULU DAN CEK
8 KLIK SHEET CETAK SOAL UNTUK MELIHAT HASIL SOAL
9 KLIK KISI-KISI
10 KLIK KARTU SOAL
11 UNTUK MELIHAT KARTU SOAL KLIK KARTU SOAL
12 KARTU SOAL NO 2 KETIK ANGKA 2 DST PADA KOLOM F ATAU NO SOAL
13 SELAMAT BERKARYA SEMOGA BERMANFAAT

MTsN Model Kuripan Lombok Barat


TULIS 1 X PADA SHEET SOAL
ISI DATA

TULIS SOAL

KISI-KISI SOAL

CETAK SOAL
KARTU SOAL
PIL. GANDA
KARTU SOAL
URAIAN

at home
Satuan Pendidikan : MTsN MODEL KURIPAN Penyusun : RUSLAN WAHID, S
Mata Pelajaran : SENI BUDAYA NIP : 19811225 200901 1
Kelas/Semester : VIII/GENAP Tahun Pelajaran : 2015/2016
Hari Tanggal : MEI 2016 Jumlah soal : 35
Waktu : 60 MENIT
1 2 3 4 5 6 7
KODE SOAL A B C D KUNCI

Gambar yang dimanfaatkan untuk gambar gambar gambar gambar


1 memberikan penjelasan atau pengertian ilustrasi A
sketsa proyeksi persfektif
disebut………

Gambar ilustrasi terdiri dari dua jenis yaitu bentuknya bentuknya bentuknya bentuknya
2 A
realis dan kartun, gambar realis adalah....… nyata lucu garis-garis titik-titik

Gambar ilustrasi yang berfungsi untuk


ilustrasi
3 menyampaikan kritik, saran atau sketsa komik ilustrasi kartun C
karikatur
sindiran dalam gambar disebut……..

Perhatikan pernyataan berikut ini !


1. goresan garis atau sapuan berwarna
tegas
2. memberikan gambar sekilas tentang
4 isi cerita yang dimaksud 1 dan 2 1 dan 3 2 dan 3 3 dan 4 B
4. melengkapi dan mempelajari jalan
cerita yang diutarakan seperti komik.
Pernyataan diatas yang merupakan
syarat gambar ilustrasi yang baik
adalah.............
warna dan
5 Dalam menggambar ilustrasi, perhatian isi dan tema pemesan situasi A
yang utama adalah………………. gambar

Menggambar bentuk manusia dan


6 binatang diperlukan.. ……. komposisi proporsi dekorasi stilasi B

Gambar ilustrasi biasanya mencakup reklame, manusia, proporsi,


bentuk ……….. vignet, poster lambang tumbuh- tumbuh-
7 C
dan dekorasi dan alam tumbuhan tumbuhan
benda dan binatang dan pewarna

Gambar kartun adalah gambar ilustrasi


8 yang bersifat …………. keindahan lucu hiasan sindiran B

Teknik mengambar ilustasi yang berupa


garis-garis silang atau menyilang teknik
9 teknik dusel teknik blok teknik arsir D
disebut…… pointilis
Teknik untuk memperoleh gelap terang teknik blok
teknik
10 dan menggunakan titik-titik adalah ... teknik arsir teknik blok dengan D
…… pointilis
nuansa

Teknik dengan campuran warna tipis,


11
tembus cahaya dan warna permukaan teknik teknik
teknik dusel teknik arsir A
kertas masih tampak disebut...…… transparan plakat

Media yang bersifat habis pakai


12 disebut ....................... alat bahan alas wadah B

Alat yang berfungsi bukan hanya


menghapus, melainkan juga dapat
13 digunakan untuk membuat highligts pensil penggaris pena penghapus D
pada gambar disebut .......

Berikut ini yang merupakan fungsi dari


untuk
arang dan kapur adalah ....... untuk untuk
membuat
untuk
14 membuat memberikan memberi D
kesan terang
banyangan efek lembut tekstur
berlebihan

Bahan yang digunakan untuk membuat


15
gambar-gambar tebal dan gambar arang pastel kapur kertas krayon lilin D
berwarna yang sulit dihapus disebut...... untuk
membuat
untuk
Berikut ini yang merupakan fungsi dari untuk untuk
membuat
garis hitam
16 pena (drawing pen) adalah ........ membuat memberikan yang D
kesan terang
banyangan efek lembut kuat/detail
berlebihan
pada bagian
Jenis kertas yang sifatnya halus, lembut kertas kertas gambar
17 dan kaku disebut .......... kertas gula kertas lilin A
cartridge minyak

Langkah pertama dalam menggambar


wajah pria dewasa ditunjukkan pada
18 A
gambar..........

Bagilah bagian bawah wajah menjadi


dua, kemudian gambarlah tiga garis lagi,
19 satu garis melintang dan dua garis dari A
atas ke bawah mulai dari garis mata.
Langkah menggambar wajah pria
dewasa tersebut diatas ditunjukkan pada
Langkah menggambar ilustrasi wajah
gambar.......... biasanya
biasanya goresan
20 wanita sama dengan wajah pria, ciri
rambut
berkumis rambut patah-patah C
wajah wanita di bawah ini adalah..... panjang dan
pendek dan kaku
bersubang
Dalam menggambar ilustrasi, panjang
21 telinga manusia sepanjang antara
mata -
mata - mulut alis - hidung mata - dagu C
………. hidung
dan
kotak
bungk
us
obat.
2.
Secara teknis, menggambar dengan mahal mudah sederhana Baran
1. D
22 media pensil di atas kertas, merupakan rumit harganya didapatkan dan praktis g Sebag
teknik gambar yang paling……… sablo
ai
untuk menggambar garis bantu dan
n,
peran
23 membuat banyangan, pensil yang 2H HB 2B H sepert C
digunakan adalah …… gkat
ipelaja
menggamb badge
Pensil jenis 4B, 6B, sampai 8B, membuat ar membuat
membuat ran
24 digunakan untuk .........
sketsa pemandang arsir
bayangan ,2. D
gelap kostu
an memb
Jenis pensil yang lembut biasanya m
antu
25 ditandai dengan huruf ……… A B C D olahra B
siswa
Menur
ga,
memb
ut
Seni rupa yang dihasilkan dengan cara kain
Kusmi
aca
26 mencetak menggunakan klise yang seni mode seni grafika printi
seni ilustrasi seni bangun yati,
dalam B
berupa bidang dua dimensi disebut ….. Ilustra
ng,
penaf
si
dan
siran
Kata Graphic berasal dari bahasa gamb
spand
27 Yunani, artinya …… menggambar membaca melihat mengamati dan ar A
uk.
mengi
adalah
Berikut ini yang termasuk seni grafika 3.
gamb
ngat
28 cetak tinggi adalah ……… percetakan sablon stempel etsa Baran
aran
isi C
singka
g-
mater
t alur
baran
i teks
Teknik pencetakan dengan mesin dan cerita
cetak gSeni
3.
suatu
Seni
29 menggunakan cahaya dan tenaga listrik listrik kimiawi poto hasil B
adalah seni grafika secara…… mekanis grafik
cerita
Berka
grafika
cetak
guna
secara
aitan
lebih
foto,
listrik
seni grafika dengan menggunakan klise cetak adala
denga
menjel
30 tembus cetak tinggi cetak datar cetak dalam (electr
sepert D
tinta disebut ........ tembus hnostatic
askan seni
irupa
kehid
salah
).
31 Jelaskan pengertian gambar buku,
yang
satu
upan
Adala
ilustrasi menurut Kusmiyati ! gamb
adega
dihasi
h
yang
n
ar
teknik
lkan
nyata,
32 Sebutkan manfaat gambar mence
majal
denga
agar
tak
ilustrasi bagi anak-anak ah,
nminat cara
denga
foto
menc
para
33 khususnya pelajar ! n
Apa yang kamu ketahui dengan berwa
etak
meng
siswa
seni grafika ? rna,
gunak
meng
menja
an
dan
gunak
34 Sebutkan manfaat hasil seni di
listrik
foto
an
efekti
grafika dalam kebutuhan hidup dan
hitam
klise
fmesin.
sehari-hari ! putih
(cetak
4.
Conto
35 Apakah yang dimaksud dengan hnya,
an)
sanga
seni grafika secara listrik ? fotoko
yang
tpi
berup
diperl
36
aukan
37
bidan
dalam
38
39
gdunia
dua
40 dimen
ilmu
41 si
penge
tahua
n
5.
terma
suk
42
43
44
45
46
47
48
49
50

UNTUK MENGECEK DISTRIBUS


KODE KET NO PAKAI KODE
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
31 31 31
32 32 32
33 33 33
34 34 34
35 35 35
36 BELUM DIPAKAI 36 35
37 BELUM DIPAKAI 37 35
38 BELUM DIPAKAI 38 35
39 BELUM DIPAKAI 39 35
40 BELUM DIPAKAI 40 35

A
D
C
B
RUSLAN WAHID, ST
ISI DATA KARTU SOAL
19811225 200901 1 012 KISI-KISI SOAL PIL. GANDA
2015/2016
BACA KARTU SOAL
PETUNJUK CETAK SOAL
URAIAN
8 9 10 11
SK KD MATERI INDIKATOR
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda

berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda

berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda

berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda

berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda

berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda

berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda

berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri ilustrasi manusia,
melalui karya seni Seni Grafika
melalui karya seni grafika hewan, tumbuhan dan
rupa alam benda
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri berkarya seni grafika
melalui karya seni Seni Grafika
melalui karya seni grafika cetak mekanis
rupa
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri berkarya seni grafika
melalui karya seni Seni Grafika
melalui karya seni grafika cetak mekanis
rupa

Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri berkarya seni grafika
melalui karya seni Seni Grafika
melalui karya seni grafika cetak mekanis
rupa
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri berkarya seni grafika
melalui karya seni Seni Grafika
melalui karya seni grafika cetak mekanis
rupa
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
berkarya gambar
Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri
ilustrasi manusia,
melalui karya seni melalui karya seni Gambar ilustrasi
hewan, tumbuhan dan
rupa gambar ilustrasi
alam benda
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri berkarya seni grafika
melalui karya seni Seni Grafika
melalui karya seni grafika cetak mekanis
rupa
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri berkarya seni grafika
melalui karya seni Seni Grafika
melalui karya seni grafika cetak mekanis
rupa
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri berkarya seni grafika
melalui karya seni Seni Grafika
melalui karya seni grafika cetak mekanis
rupa
DISTRIBUSI SOAL
PAKAI KODE
KARTU SOAL
PIL. GANDA
KARTU SOAL
URAIAN home

buku bse seni


12 rupa 13 14
smp mts kelas
SUMBER VIII,
BELAJAR KELAS
Trampil Berkarya
Seni Rupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga VIII
buku bse seni rupa
Serangkai, Diktat
smp mts kelas VIII,
Bahan ajar Seni rupa
Trampil Berkarya
kelas VIII Semester
Seni Rupa 2 untuk
Genap
SMP/MTs Tiga VIII
buku bse seni rupa
Serangkai, Diktat
smp mts kelas VIII,
Bahan ajar Seni rupa
Trampil Berkarya
kelas VIII Semester
Seni Rupa 2 untuk
Genap
SMP/MTs Tiga VIII
Serangkai, Diktat
Bahan ajar Seni rupa
kelas VIII Semester
Genap
buku bse seni rupa
smp mts kelas VIII,
Trampil Berkarya
Seni Rupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga VIII
Serangkai, Diktat
Bahan ajar Seni rupa
kelas VIII Semester
Genap
buku bse seni rupa
smp mts kelas VIII,
Trampil Berkarya
Seni
buku Rupa 2 untuk
bse seni rupa
SMP/MTs Tiga
smp mts kelas VIII, VIII
Serangkai, Diktat
Trampil Berkarya
Bahan
Seni Rupa 2Seni
ajar rupa
untuk
kelas VIII Semester
SMP/MTs Tiga VIII
buku
Genap bse seni rupa
Serangkai, Diktat
smp mts kelas VIII,
Bahan ajar Seni rupa
Trampil Berkarya
kelas VIII Semester
Seni Rupa 2 untuk
Genap
SMP/MTs Tiga rupa
buku bse seni VIII
Serangkai, Diktat
smp mts kelas VIII,
Bahan ajar Seni rupa
Trampil Berkarya
kelas VIII Semester
Seni Rupa 2 untuk
Genap
SMP/MTs Tiga rupa VIII
buku bse seni
Serangkai, Diktat
smp mts kelas VIII,
Bahan ajar Seni rupa
Trampil Berkarya
kelas VIII Semester
Seni Rupa 2 untuk
Genap
SMP/MTs Tiga VIII
Serangkai, Diktat
Bahan ajar Seni rupa
kelas VIII Semester
Genap
buku bse seni rupa
smp mts kelas VIII,
Trampil Berkarya
Seni Rupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga VIII
buku bse seni
Serangkai, rupa
Diktat
smp
Bahan ajar SeniVIII,
mts kelas rupa
Trampil Berkarya
kelas VIII Semester
Seni
GenapRupa 2 untuk
SMP/MTs
buku Tiga rupa
bse seni VIII
Serangkai, Diktat
smp mts kelas VIII,
Bahan ajar
Trampil Seni rupa
Berkarya
kelasRupa
Seni VIII Semester
2 untuk
Genap
SMP/MTs Tiga VIII
buku bse seni
Serangkai, rupa
Diktat
smp
Bahan ajar SeniVIII,
mts kelas rupa
Trampil Berkarya
kelas VIII Semester
Seni
GenapRupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga VIII
Serangkai, Diktat
buku
Bahanbse
ajarseni
Senirupa
rupa
smp
kelasmts
VIIIkelas VIII,
Semester
Trampil
Genap Berkarya
Seni Rupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga VIII
Serangkai,
buku Diktat
bse seni rupa
Bahan
smp ajar
mts SeniVIII,
kelas rupa
kelas VIII
Trampil Semester
Berkarya
Genap
Seni Rupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga rupa
buku bse seni VIII
Serangkai, Diktat
smp mts kelas VIII,
Bahan ajar
Trampil Seni rupa
Berkarya
kelasRupa
Seni VIII Semester
2 untuk
buku bse seni rupa
Genap
SMP/MTs Tiga VIII
smp mts kelas VIII,
Serangkai, Diktat
Trampil Berkarya
Bahan
Seni Rupa 2Seni
ajar rupa
untuk
kelas VIII Semester
SMP/MTs Tiga VIII
buku
Genap bse seni rupa
Serangkai, Diktat
smp mts kelas VIII,
Bahan ajar Seni rupa
Trampil Berkarya
kelasRupa
Seni VIII Semester
2 untuk
Genap
SMP/MTs Tiga VIII
Serangkai, Diktat
Bahanbse
buku ajar Seni
seni rupa
rupa
kelasmts
smp VIIIkelas
Semester
VIII,
Genap
Trampil Berkarya
Seni Rupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga VIII
Serangkai, Diktat
buku
Bahanbse
ajarseni
Senirupa
rupa
smp
kelasmts
VIIIkelas VIII,
Semester
Trampil
Genap Berkarya
Seni Rupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga VIII
buku bse seni
Serangkai, rupa
Diktat
smp
Bahan ajar SeniVIII,
mts kelas rupa
Trampil Berkarya
kelas VIII Semester
Seni
GenapRupa 2 untuk
SMP/MTs Tiga VIII
Serangkai, Diktat
Bahan ajar Seni rupa
kelas VIII Semester
Genap
buku bse seni rupa
smp mts kelas VIII,
Trampil Berkarya
Seni Rupa 2 untuk
buku bse seni
SMP/MTs Tiga rupa VIII
smp mts kelas
Serangkai, VIII,
Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar Seni rupa
Seni
kelasRupa 2 untuk
VIII Semester
buku bse
SMP/MTs
Genap seni
Tiga rupa VIII
smp mts kelas
Serangkai, VIII,
Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar Seni rupa
Seni
buku Rupa
kelas 2 untuk
VIII seni
bse Semester
rupa
SMP/MTs
Genap Tiga
smp mts kelas VIII, VIII
Serangkai, Diktat
Trampil Berkarya
Bahan
Seni Rupa 2Seni
ajar rupa
untuk
kelas
buku VIII seni
bse
SMP/MTs Semester
Tiga rupa VIII
Genap
smp mts kelas
Serangkai, VIII,
Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar Seni rupa
Seni
kelasRupa 2 untuk
VIII Semester
buku bse seni
SMP/MTs
Genap Tiga rupa VIII
smp mts kelas
Serangkai, VIII,
Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar Seni rupa
Seni
buku Rupa
kelas 2 untuk
VIII seni
Semester
bse rupa
SMP/MTs
Genap Tiga VIII
smp mts kelas VIII,
Serangkai, Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar Seni rupa
Seni Rupa 2 untuk
kelas VIII Semester
SMP/MTs
buku Tiga rupa
bse seni VIII
Genap
Serangkai,
smp Diktat
mts kelas VIII,
Bahan ajar
Trampil Seni rupa
Berkarya
kelas VIII Semester
Seni Rupa 2 untuk
buku
Genap bse seni
SMP/MTs Tiga rupa VIII
smp mts kelas
Serangkai, VIII,
Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar Seni rupa
Seni
kelasRupa
buku bse 2 untuk
VIII seni
Semester
rupa
SMP/MTs
Genap
smp Tiga
mts kelas VIII, VIII
Serangkai, Diktat
Trampil Berkarya
Bahan
Seni ajar
Rupa 2Seni rupa
untuk
buku
kelas bse
VIII seni rupa
Semester
SMP/MTs Tiga VIII, VIII
smp mts kelas
Genap
Serangkai, Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar 2Seni rupa
Seni
buku Rupa
bse untuk
seni rupa
kelas VIII Semester
SMP/MTs
smp Tiga VIII,
mts kelas VIII
Genap
Serangkai, Diktat
Trampil Berkarya
Bahan
Seni Rupa 2Seni
ajar rupa
untuk
kelas
buku VIII
bse Semester
seni
SMP/MTs Tiga rupa VIII
Genap
smp mts kelas
Serangkai, VIII,
Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar Seni rupa
Seni
kelasRupa 2 untuk
VIII seni
Semester
buku bse
SMP/MTs Tiga rupa VIII
Genap
smp mts kelas VIII,
Serangkai, Diktat
Trampil Berkarya
Bahan ajar Seni rupa
Seni
kelasRupa 2 untuk
VIII Semester
SMP/MTs
Genap Tiga VIII
Serangkai, Diktat
Bahan ajar Seni rupa
kelas VIII Semester
Genap
DEPARTEMEN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MODEL KURIPAN
JLN. TGH. ABDUL HAFIDZ NO._ KURIPAN LOMBOK BARAT NTB

NASKAH ULANGAN SEMESTER GENAP

MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA


KELAS : VIII/GENAP
HARI TANGGAL : MEI 2016
WAKTU : 60 MENIT

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c dan d pada soal berikut ini !

1 1 Gambar yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan atau pengertian disebut………


A. gambar ilustrasi C. gambar proyeksi
B. gambar sketsa D. gambar persfektif
2 2 Gambar ilustrasi terdiri dari dua jenis yaitu realis dan kartun, gambar realis adalah....…
A. bentuknya nyata C. bentuknya garis-garis
B. bentuknya lucu D. bentuknya titik-titik
3 3 Gambar ilustrasi yang berfungsi untuk menyampaikan kritik, saran atau sindiran dalam gambar disebut……..

A. sketsa C. ilustrasi karikatur


B. komik D. ilustrasi kartun
4 4 Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. goresan garis atau sapuan berwarna tegas
2. memberikan gambar sekilas tentang isi cerita yang dimaksud
4. melengkapi dan mempelajari jalan cerita yang diutarakan seperti komik.
Pernyataan diatas yang merupakan syarat gambar ilustrasi yang baik adalah.............

A. 1 dan 2 C. 2 dan 3
B. 1 dan 3 D. 3 dan 4
5 5 Dalam menggambar ilustrasi, perhatian yang utama adalah……………….
A. isi dan tema C. situasi
B. pemesan D. warna dan gambar
6 6 Menggambar bentuk manusia dan binatang diperlukan.. …….
A. komposisi C. dekorasi
B. proporsi D. stilasi
7 7 Gambar ilustrasi biasanya mencakup bentuk ………..
A. vignet, poster dan dekorasi C. manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang
B. reklame, lambang dan alam benda D. proporsi, tumbuh-tumbuhan dan pewarna
8 8 Gambar kartun adalah gambar ilustrasi yang bersifat ………….
A. keindahan C. hiasan
B. lucu D. sindiran
9 9 Teknik mengambar ilustasi yang berupa garis-garis silang atau menyilang disebut……
A. teknik dusel C. teknik blok
B. teknik pointilis D. teknik arsir
10 10 Teknik untuk memperoleh gelap terang dan menggunakan titik-titik adalah ...……
A. teknik arsir C. teknik blok dengan nuansa
B. teknik blok D. teknik pointilis
11 11 Teknik dengan campuran warna tipis, tembus cahaya dan warna permukaan kertas masih tampak disebut...
……
A. teknik transparan C. teknik dusel
B. teknik plakat D. teknik arsir
12 12 Media yang bersifat habis pakai disebut .......................
A. alat C. alas
B. bahan D. wadah
13 13 Alat yang berfungsi bukan hanya menghapus, melainkan juga dapat digunakan untuk membuat highligts
pada gambar disebut .......
A. pensil C. pena
B. penggaris D. penghapus
14 14 Berikut ini yang merupakan fungsi dari arang dan kapur adalah .......
A. untuk membuat banyangan C. untuk membuat kesan terang berlebihan
B. untuk memberikan efek lembut D. untuk memberi tekstur
15 15 Bahan yang digunakan untuk membuat gambar-gambar tebal dan gambar berwarna yang sulit dihapus
disebut......
A. arang C. kertas
B. pastel kapur D. krayon lilin

16 16 Berikut ini yang merupakan fungsi dari pena (drawing pen) adalah ........
A. untuk membuat banyangan C. untuk membuat kesan terang berlebihan
B. untuk memberikan efek lembut D. untuk membuat garis hitam yang kuat/detail pada bagian
gambar
17 17 Jenis kertas yang sifatnya halus, lembut dan kaku disebut ..........
A. kertas cartridge C. kertas minyak
B. kertas gula D. kertas lilin
18 18 Langkah pertama dalam menggambar wajah pria dewasa ditunjukkan pada gambar..........
0

A. 0 C.

B. 0 D.

19 19 Bagilah bagian bawah wajah menjadi dua, kemudian gambarlah tiga garis lagi, satu garis melintang dan dua
garis dari atas ke bawah mulai dari garis mata. Langkah menggambar wajah pria dewasa tersebut diatas
ditunjukkan pada gambar..........
0

A. 0 C.

B. 0 D.

20 20 Langkah menggambar ilustrasi wajah wanita sama dengan wajah pria, ciri wajah wanita di bawah ini
adalah.....
A. berkumis C. biasanya rambut panjang dan bersubang
B. biasanya rambut pendek D. goresan patah-patah dan kaku
21 21 Dalam menggambar ilustrasi, panjang telinga manusia sepanjang antara ……….
A. mata - mulut C. mata - hidung
B. alis - hidung D. mata - dagu
22 22 Secara teknis, menggambar dengan media pensil di atas kertas, merupakan teknik gambar yang
paling………
A. rumit C. mudah didapatkan
B. mahal harganya D. sederhana dan praktis
23 23 untuk menggambar garis bantu dan membuat banyangan, pensil yang digunakan adalah ……
A. 2H C. 2B
B. HB D. H
24 24 Pensil jenis 4B, 6B, sampai 8B, digunakan untuk .........
A. membuat sketsa C. membuat arsir
B. menggambar pemandangan D. membuat bayangan gelap
25 25 Jenis pensil yang lembut biasanya ditandai dengan huruf ………
A. A C. C
B. B D. D
26 26 Seni rupa yang dihasilkan dengan cara mencetak menggunakan klise yang berupa bidang dua dimensi
disebut …..
A. seni mode C. seni ilustrasi
B. seni grafika D. seni bangun
27 27 Kata Graphic berasal dari bahasa Yunani, artinya ……
A. menggambar C. melihat
B. membaca D. mengamati
28 28 Berikut ini yang termasuk seni grafika cetak tinggi adalah ………
A. percetakan C. stempel
B. sablon D. etsa
29 29 Teknik pencetakan dengan mesin dan menggunakan cahaya dan tenaga listrik adalah seni grafika
secara……
A. cetak mekanis C. kimiawi
B. listrik D. poto
30 30 seni grafika dengan menggunakan klise tembus tinta disebut ........
A. cetak tinggi C. cetak dalam
B. cetak datar D. cetak tembus

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !


31 31 Jelaskan pengertian gambar ilustrasi menurut Kusmiyati !
32 32 Sebutkan manfaat gambar ilustrasi bagi anak-anak khususnya pelajar !
33 33 Apa yang kamu ketahui dengan seni grafika ?
34 34 Sebutkan manfaat hasil seni grafika dalam kebutuhan hidup sehari-hari !
35 35 Apakah yang dimaksud dengan seni grafika secara listrik ?

SELAMAT MENGERJAKAN
ISI DATA
BACA
PETUNJUK

TULIS SOAL

KISI-KISI SOAL
KARTU SOAL
PIL. GANDA
KARTU SOAL
URAIAN

home
KISI-KISI PENULISAN SOAL
MTsN MODEL KURIPAN
JLN. TGH. ABDUL HAFIDZ NO._ KURIPAN LOMBOK BARAT NTB

Mata Pelajaran : SENI BUDAYA Alokasi Waktu : 60 MENIT


Kelas/Semester : VIII/GENAP Jumlah soal : 35
Kurikulum : KTSP Penulis : RUSLAN WAHID, ST

KOMPETENSI BENTUK NO
NO STANDART KOMPETENSI MATERI KELAS INDIKATOR
DASAR SOAL SOAL

Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
1 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 1
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
1
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
2 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 2
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
2
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
3 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 3
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
3
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
4 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 4
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
4
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
5 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 5
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
5
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
6 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 6
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
6
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
7 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 7
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
7
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
8 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 8
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
8
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
9 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 9
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
9
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
10 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 10
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
KISI-KISI PENULISAN SOAL
MTsN MODEL KURIPAN
JLN. TGH. ABDUL HAFIDZ NO._ KURIPAN LOMBOK BARAT NTB

Mata Pelajaran : SENI BUDAYA Alokasi Waktu : 60 MENIT


Kelas/Semester : VIII/GENAP Jumlah soal : 35
Kurikulum : KTSP Penulis : RUSLAN WAHID, ST

KOMPETENSI BENTUK NO
NO STANDART KOMPETENSI MATERI KELAS INDIKATOR
DASAR SOAL SOAL

Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri


berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
11 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 11
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
12 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 12
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
13 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 13
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
14 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 14
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
15 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 15
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
16 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 16
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
17 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 17
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
18 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 18
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
19 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 19
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
20 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 20
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###

KISI-KISI PENULISAN SOAL


MTsN MODEL KURIPAN
JLN. TGH. ABDUL HAFIDZ NO._ KURIPAN LOMBOK BARAT NTB

Mata Pelajaran : SENI BUDAYA Alokasi Waktu : 60 MENIT


Kelas/Semester : VIII/GENAP Jumlah soal : 35
Kurikulum : KTSP Penulis : RUSLAN WAHID, ST

KOMPETENSI BENTUK NO
NO STANDART KOMPETENSI MATERI KELAS INDIKATOR
DASAR SOAL SOAL
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
21 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 21
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
22 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 22
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
23 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 23
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
24 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 24
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
25 melalui karya seni gambar Gambar ilustrasi VIII PG 25
karya seni rupa ilustrasi tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
26 melalui karya seni grafika
Seni Grafika VIII PG 26
karya seni rupa tumbuhan dan alam benda
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
27 melalui karya seni grafika
Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis PG 27
karya seni rupa
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
28 melalui karya seni grafika
Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis PG 28
karya seni rupa
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
29 melalui karya seni grafika
Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis PG 29
karya seni rupa
###
Mengekspresikan diri melalui Mengekspresikan diri
30 melalui karya seni grafika
Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis PG 30
karya seni rupa
###

KISI-KISI PENULISAN SOAL


MTsN MODEL KURIPAN
JLN. TGH. ABDUL HAFIDZ NO._ KURIPAN LOMBOK BARAT NTB

Mata Pelajaran : : SENI BUDAYA Alokasi Waktu : 60 MENIT


Kelas/Semester : : VIII/GENAP Jumlah soal : 35
Kurikulum : : KTSP Penulis : RUSLAN WAHID, ST

KOMPETENSI BENTUK NO
NO STANDART KOMPETENSI MATERI KELAS INDIKATOR
DASAR SOAL SOAL
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
31 melalui karya seni Gambar ilustrasi VIII Essay 31
karya seni rupa tumbuhan dan alam benda ###
gambar ilustrasi
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui berkarya gambar ilustrasi manusia, hewan,
32 melalui karya seni Gambar ilustrasi VIII Essay 32
karya seni rupa tumbuhan dan alam benda ###
gambar ilustrasi
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
33 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 33
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
34 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 34
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
35 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
36 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
37 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
38 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
39 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
40 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###

KISI-KISI PENULISAN SOAL


MTsN MODEL KURIPAN
JLN. TGH. ABDUL HAFIDZ NO._ KURIPAN LOMBOK BARAT NTB

Mata Pelajaran : : SENI BUDAYA Alokasi Waktu : 60 MENIT


Kelas/Semester : : VIII/GENAP Jumlah soal : 35
Kurikulum : : KTSP Penulis : RUSLAN WAHID, ST

KOMPETENSI BENTUK NO
NO STANDART KOMPETENSI MATERI KELAS INDIKATOR
DASAR SOAL SOAL
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
41 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
42 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
43 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
44 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
45 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
46 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
47 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
48 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
49 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
50 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###

KISI-KISI PENULISAN SOAL


MTsN MODEL KURIPAN
JLN. TGH. ABDUL HAFIDZ NO._ KURIPAN LOMBOK BARAT NTB

Mata Pelajaran : : SENI BUDAYA Alokasi Waktu : 60 MENIT


Kelas/Semester : : VIII/GENAP Jumlah soal : 35
Kurikulum : : KTSP Penulis : RUSLAN WAHID, ST

KOMPETENSI BENTUK NO
NO STANDART KOMPETENSI MATERI KELAS INDIKATOR
DASAR SOAL SOAL
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
51 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
52 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
53 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
54 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
55 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
56 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa ###
grafika
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
57 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
58 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
59 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
Mengekspresikan diri
Mengekspresikan diri melalui
60 melalui karya seni Seni Grafika VIII berkarya seni grafika cetak mekanis Essay 35
karya seni rupa
grafika ###
ISI DATA

BACA PETUNJUK

TULIS SOAL

CETAK SOAL
KARTU SOAL
PIL. GANDA
KARTU SOAL
URAIAN

home
HAL 1

HAL 1

HAL 1

HAL 1
KARTU SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : MTsN MODEL KURIPAN Penyusun : RUSLAN WAHID, ST


Mata Pelajaran : SENI BUDAYA Tahun Pelajaran : 2015/2016
Kelas/Semester : VIII/GENAP

NOMO
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR BUKU SUMBER BELAJAR RUMUSAN SOAL KUNCI
R SOAL

Gambar yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan atau pengertian


1 A 1
disebut………

buku bse seni rupa smp mts kelas VIII, A. gambar ilustrasi
Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi Trampil Berkarya Seni Rupa 2 untuk
Gambar
melalui karya seni manusia, hewan, SMP/MTs Tiga Serangkai, Diktat Bahan B. gambar sketsa
ilustrasi
gambar ilustrasi tumbuhan dan alam benda ajar Seni rupa kelas VIII Semester
Genap
C. gambar proyeksi

D. gambar persfektif

Gambar ilustrasi terdiri dari dua jenis yaitu realis dan kartun, gambar realis
2 A 2
adalah....…

buku bse seni rupa smp mts kelas VIII, A. bentuknya nyata Ruslan Wahid, ST :
Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi Trampil Berkarya Seni Rupa 2 untuk Ganti nomor soal
Gambar disini
melalui karya seni manusia, hewan, SMP/MTs Tiga Serangkai, Diktat Bahan B. bentuknya lucu
ilustrasi
gambar ilustrasi tumbuhan dan alam benda ajar Seni rupa kelas VIII Semester
Genap
C. bentuknya garis-garis

D. bentuknya titik-titik

Gambar ilustrasi yang berfungsi untuk menyampaikan kritik, saran atau


3 C 3
sindiran dalam gambar disebut……..

buku bse seni rupa smp mts kelas VIII, A. sketsa


Mengekspresikan diri berkarya gambar ilustrasi Trampil Berkarya Seni Rupa 2 untuk
Gambar
melalui karya seni manusia, hewan, SMP/MTs Tiga Serangkai, Diktat Bahan
ilustrasi B. komik
gambar ilustrasi tumbuhan dan alam benda ajar Seni rupa kelas VIII Semester
Genap
C. ilustrasi karikatur

D. ilustrasi kartun
KARTU SOAL ESSAY

Satuan Pendidikan : MTsN MODEL KURIPAN Penyusun : RUSLAN WAHID, ST


Mata Pelajaran : SENI BUDAYA Tahun Pelajaran : 2015/2016
Kelas/Semester : VIII/GENAP

NOM
KOMPETENSI
MATERI INDIKATOR BUKU SUMBER BELAJAR RUMUSAN SOAL OR
DASAR
SOAL

31 Jelaskan pengertian gambar ilustrasi menurut Kusmiyati ! 31

buku bse seni rupa smp mts kelas


berkarya gambar KUNCI
Mengekspresikan VIII, Trampil Berkarya Seni Rupa 2
Gambar ilustrasi manusia,
diri melalui karya untuk SMP/MTs Tiga Serangkai,
ilustrasi hewan, tumbuhan
seni gambar ilustrasi Diktat Bahan ajar Seni rupa kelas
dan alam benda
VIII Semester Genap
Menurut Kusmiyati, Ilustrasi gambar adalah gambaran singkat alur cerita
suatu cerita guna lebih menjelaskan salah satu adegan

32 Sebutkan manfaat gambar ilustrasi bagi anak-anak khususnya pelajar ! 32

buku bse seni rupa smp mts kelas


berkarya gambar KUNCI
Mengekspresikan VIII, Trampil Berkarya Seni Rupa 2
Gambar ilustrasi manusia,
diri melalui karya untuk SMP/MTs Tiga Serangkai,
ilustrasi hewan, tumbuhan
seni gambar ilustrasi Diktat Bahan ajar Seni rupa kelas
dan alam benda 1. Sebagai perangkat pelajaran
VIII Semester Genap
2. membantu siswa membaca dalam penafsiran dan mengingat isi materi teks
3. Berkaitan dengan kehidupan yang nyata, agar minat para siswa menjadi efektif
4. sangat diperlukan dalam dunia ilmu pengetahuan
5. termasuk seni terapan yang banyak dijumpai di buku, majalah dll

33 Apa yang kamu ketahui dengan seni grafika ? 33

buku bse seni rupa smp mts kelas


Mengekspresikan berkarya seni VIII, Trampil Berkarya Seni Rupa 2 KUNCI
diri melalui karya Seni Grafika grafika cetak untuk SMP/MTs Tiga Serangkai,
seni grafika mekanis Diktat Bahan ajar Seni rupa kelas
VIII Semester Genap Seni grafika adalah seni rupa yang dihasilkan dengan cara mencetak
menggunakan klise (cetakan) yang berupa bidang dua dimensi
EVALUASI DIRI UNTUK RENCANA PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
GURU

NSS : 111235090222
Nama Sekolah : Mi Ibnu Kholdun
Kecamatan : Puger
Kabupaten : Jember
Alamat : Jl.PP Al Falah Kalimalang
Propinsi : Jawa Barat
Tahun Ajaran : 2017/2018
Nama Guru : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
Tanggal :

DIMENSI TUGAS UTAMA / INDIKATOR EVALUASI DIRI TERHADAP INDIKATOR KINERJA

1. PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP


1. sesuai dengan kurikulum/silabus dan memperhatikan
karakteristik peserta didik.
Guru menyusun bahan ajar secara runut, logis,
2.
kontekstual dan mutakhir.

3. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif

Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai


4.
dengan materi dan strategi pembelajaran

2. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG AKTIF DAN EFEKTIF

A. Kegiatan Pendahuluan

5. Guru memulai pembelajaran dengan efektif

B. Kegiatan Inti

6. Guru menguasai materi pelajaran

Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran


7.
yang efektif

Guru memanfaatan sumber belajar/media dalam


8.
pembelajaran

Guru memotivasi dan/atau memelihara keterlibatan siswa


9.
dalam pembelajaran

10 Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam


. pembelajaran

C. Kegiatan Penutup

11
Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif
.

2. PENILAIAN PEMBELAJARAN

12 Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan


. dan keberhasilan belajar peserta didik

Guru menggunakan berbagai strategi dan metode


13 penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar
. peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu
sebagaimana yang tertulis dalam RPP.
Guru memanfatkan berbagai hasil penilaian untuk
14 memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang
. kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan
pembelajaran selanjutnya

Guru Kepala Sekolah,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd.


NIP. 4636760663200012 NIP.
home

PROGRAM
EVALUASI DIRI

PROGRAM
TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI
DIRI
Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Individu Guru

NSS : 111235090222
Nama Sekolah : Mi Ibnu Kholdun
Kecamatan : Puger
Kabupaten : Jember
Alamat : Jl.PP Al Falah Kalimalang
Propinsi : Jawa Barat
Tahun Ajaran : 2017/2018
Nama Guru : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
Tanggal :

Strategi Pengembangan
Rencana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Dimensi Tugas Utama / Indikator Keprofesian Berkelanjutan (beri tanda √) *)
yang akan dilakukan 5
1 2 3 4 6
a b
1. PERENCANAAN PEMBELAJARAN
Guru memformulasikan tujuan
pembelajaran dalam RPP sesuai dengan
1. kurikulum/silabus dan memperhatikan √
karakteristik peserta didik.
Guru menyusun bahan ajar secara runut,
2. logis, kontekstual dan mutakhir. √
Guru merencanakan kegiatan pembelajaran
3. yang efektif

Guru memilih sumber belajar/media


4. pembelajar-an sesuai dengan materi dan
strategi pembelajaran

2. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG AKTIF DAN EFEKTIF

A. Kegiatan Pendahuluan

5. Guru memulai pembelajaran dengan efektif

B. Kegiatan Inti

6. Guru menguasai materi pelajaran

Guru menerapkan pendekatan/strategi


7. pembela-jaran yang efektif

Guru memanfaatan sumber belajar/media


8. dalam pembelajaran

Guru memotivasi dan/atau memelihara


9. keter-libatan siswa dalam pembelajaran

Guru menggunakan bahasa yang benar dan


10. tepat dalam pembelajaran

C. Kegiatan Penutup

Guru mengakhiri pembelajaran dengan


11.
efektif

2. PENILAIAN PEMBELAJARAN
Guru merancang alat evaluasi untuk
12. mengukur kemajuan dan keberhasilan
belajar peserta didik
Guru menggunakan berbagai strategi dan
metode penilaian untuk memantau
13. kemajuan dan hasil belajar peserta didik
dalam mencapai kompetensi tertentu
sebagaimana yang tertulis dalam RPP.
Guru memanfatkan berbagai hasil penilaian
untuk memberikan umpan balik bagi
14. peserta didik tentang kemajuan belajarnya
dan bahan penyusunan rancangan
pembelajaran selanjutnya

Guru Kepala Sekolah,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd.


NIP. 4636760663200012 NIP.

Catatan:
1. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan oleh guru sendiri
2. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan bersama guru lain
3. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan di sekolah
4. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan di KKG/MGMP/MGBK
Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan oleh institusi selain sekolah atau
5.
KKG/MGMP/MGBK
Kebutuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang belum dapat dipenuhi (diajukan/di-koordinasikan oleh
6.
Dinas Pddk untuk dipertimbangkan.
Hasil Evaluasi Diri Terhadap Kompetensi Guru untuk Perencanaan Kegiatan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

NSS : 111235090222
Nama Sekolah : Mi Ibnu Kholdun
Kecamatan : Puger
Kabupaten : Jember
Alamat : Jl.PP Al Falah Kalimalang
Propinsi : Jawa Barat
Tahun Ajaran : 2017/2018
Nama Guru : MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd.
Tanggal :

Koordinator PKB : DADANG SUDANTA, S.Pd., M.M.Pd., pangkat Pembina Tk. I, IV/b

1. Usaha yang saya lakukan untuk mengembangkan


kompetensi saya selama 1 tahun terakhir:
1. Pengembangan Diri 1 Mengikuti diklat keprofesionalan, mengikuti MGMP,
2. Pengembangan Publikasi Ilmiah . membuat karya tulis ilmah, membuat alat peraga
3. Pengembangan Karya Inovatif

2. Hasil/dampak dari usaha tersebut Menambah profesionalitas sebagai guru

3. Keberhasilan saya dalam melaksanakan tugas saya selama Siswa kreatif dan inovatif dalam berkarya dan
1 tahun terakhir (ditinjau dari Siswa dan Guru sendiri) berkrasi untuk mengembangkan potensi masing-
masing

Kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas saya Fasilitas pengembangan karir kurang tersedia,
selama 1 tahun terakhir (berkaitan dengan penguasaan banyaknya tugas lain didalam sekolah maupun di luar
kompetensi) sekolah

Pengembangan kompetensi yang masih saya butuhkan Pengembangan diri, Pembuatan KTI dan Publikasi
dan rencanakan 1 tahun y.a.d. (dilakukan sendiri dan/atau Ilmiah yang diseminarkan di forum MGMP
dilakukan dengan orang lain di sekolah dan/atau
KKG/MGMP, dsb)
Bantuan lain yang saya perlukan untuk mengatasi kendala Fasilitas untuk pengembangan karir tersedia dengan
tersebut lengkap, dukungan dari kepala sekolah dan instansi
terkait.

Guru Kepala Sekolah,

MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, MPd. MUHAMMAD HASIN,S.Pd.I, M.Pd.


NIP. 4636760663200012 NIP.
home

PROGRAM
EVALUASI DIRI
PROGRAM
TINDAK
LANJUT
HASIL EVALUASI
DIRI
DAFTAR PUSTAKA

1. Aplikasi Administrasi Guru 2016-2017 www.gurgaleri.com

2. Aplikasi raport-k13-v-p104-1 Oleh Jae SMPN Astipura, http://jadwalku.wordpress.com/

3. Aplikasi Analisis Ulangan Harian oleh Ruslan Wahid, http://ruslanwahid.blogspot.com/

4. Aplikasi Penyusunan soal dan kisi-kisi soal oleh Ruslan Wahid, http://ruslanwahid.blogspot.com/

5. Aplikasi analisis butir soal oleh SMK Muhammadiyah Mataram

6. Aplikasi penyusunan DUPAK 2013 oleh Drs. EDENG SUTARYA, SMP Negeri 1 Cisaat
Aplikasi penilaian SAFT 3.01
7. [ -- Smart Assessment For Teacher -- ]
oleh SHIN'AN MUSFIQI, SMP NEGERI 3 BATEALIT KAB. JEPARA, PROV. JAWA TENGAH
8. Form Penilaian K13 oleh Jusnawing, M.Si, MTsN Model Kuripan Kab. Lombok Barat
home