Você está na página 1de 311

Anh Huøng Voâ Leä Coå Long

Kho Taøng Kieám Hieäp


NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Môû Man
ø

M oät toøa nuùi cao, moät vaùch nham thaïch, moät doøng suoái trong, moät caây coå tuøng,
moät loø löûa ñoû, moät bình traø xanh, moät laõo nhaân, moät thieáu nieân.
"Vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï laø gì ?" Thieáu nieân hoûi laõo nhaân: "Coù phaûi laø
Tieåu Lyù Phi Ñao leä baát hö phaùt ?"
- Tröôùc ñaây coù leõ laø vaäy, hieän taïi laïi khoâng phaûi.
- Taïi sao ?
"Bôûi vì töø khi Tieåu Lyù Thaùm Hoa qua ñôøi, thöù vuõ khí ñoù ñaõ thaønh aâm höôûng". Laõo
nhaân thôû daøi aûm ñaïm: "Töø nay veà sau, treân theá gian cuõng khoâng theå coù thöù ngöôøi nhö
Tieåu Lyù Thaùm Hoa nöõa, cuõng khoâng theå coù thöù vuõ khí nhö Tieåu Lyù Phi Ñao nöõa".
Thieáu nieân ngaång maët nhìn nuùi cao, ñænh nuùi maây traéng phaát phöôûng.
"Hieän taïi vuõ khí naøo laø ñaùng sôï nhaát treân theá gian ?" Thieáu nieân laïi hoûi laõo nhaân:
"Coù phaûi laø Lam Sôn Coå Kieám cuûa Lam Ñaïi tieân sinh ?"
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Ñaïi Thieát Chuøy cuûa Nam Haûi Thaàn Löïc Vöông ?
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Baïch Ngaân Thöông cuûa Quan Ñoäc Laïc Nhaät ñaïi toång quaûn Maõ Tröôøng
Baèng ?
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Phi Tinh Daãn Nguyeät Ñao ba naêm tröôùc treân coå ñaïo ôû Haøm Ñan khinh
kî tru baùt khaáu ?
- Khoâng phaûi.
"Toâi nghó ra roài". Thieáu nieân noùi moät caùch cöïc kyø chaéc chaén: "Laø Ly Bieät Caâu cuûa
Döông Tranh, nhaát ñònh laø Ly Bieät Caâu cuûa Döông Tranh".
"Cuõng khoâng phaûi". Laõo nhaân thoát: "Nhöõng thöù vuõ khí ngöôi keå teân tuy ñeàu raát ñaùng
sôï, laïi khoâng phaûi laø thöù ñaùng sôï nhaát".
- Thöù ñaùng sôï nhaát laø gì ?
- Laø moät caùi hoøm.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 1 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Moät caùi hoøm ?" Thieáu nieân cöïc kyø kinh ngaïc: "Vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong ñöông
kim thieân haï laø moät caùi hoøm ?"
- Phaûi.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 2 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 1
Motä Caiù Hom
ø

M oäät ngöôøi, moät caùi hoøm.


Moät ngöôøi bình phaøm, traàm maëc, khieâng moät caùi hoøm bình phaøm, buïi baëm,
döôùi aùnh tòch döông muø trôøi, laúng laëng böôùc vaøo coå thaønh Tröôøng An.

o0o

Raèm thaùng gieâng.


Tröôøng An.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ caøi then khoùa cöûa, boû ngoaøi cöûa gioù tuyeát ngaøn naêm baát bieán
trong coå thaønh Tröôøng An. Côûi caùi aùo choaøng loâng choàn maøu tím vieàn nhung tím, taû thuû
quaêng aùo leân caùi giaù treo ñoà laøm baèng goã töû ñaøn, luùc quay mình laïi, höõu thuû naém laáy moät
caùi keïp than laøm baèng ñoàng tím, böôi böôi ñoáng than caû ngaøy coøn chöa taét trong caùi loø
löûa ñoàng tím, löûa laïi tí taùch baäp buøng.
Beân caïnh loø löûa laø moät caùi gheá döïa laøm baèng goã töû ñaøn boïc da choàn maøu tím,
trong bình thuûy tinh maøu tím treân caùi baøn laøm baèng goã töû ñaøn beân caïnh gheá döïa, röôïu boà
ñaøo Ba Tö ñaày bình moät maøu tím lòm.
Haén chæ caàn böôùc hai böôùc laø ñaõ coù theå ngoài xuoáng, tieän taïi roùt moät cheùn röôïu.
Haén thích maøu tím.
Haén thích danh maõ, gian nhaân, hoa y, myõ töûu, thích höôûng thuï.
Ñoái vôùi moãi moät chuyeän haén ñeàu keùn choïn tæ mæ phi thöôøng, laøm moãi moät chuyeän
ñeàu traûi qua keá hoaïch tinh maät, tuyeät khoâng chòu laõng phí moät phaân khí löïc, cuõng khoâng
theå coù moät ñieåm sô xuaát, caû nhöõng chi tieát trong sinh hoaït cuõng khoâng ngoaïi leä.
Ñoù laø Traùc Ñoâng Lai.
Haén coù theå soáng ñeán baây giôø coù leõ bôûi vì haén laø moät con ngöôøi nhö vaäy.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ ngoài xuoáng, nhaáp moät nguïm röôïu.
Caên nhaø vöøa aám cuùng, vöøa tinh trí hoa myõ, röôïu ngoït dòu thôm tho, haøn khí nhuoám
treân thaân theå haén ñaõ hoaøn toaøn bò khu tröø.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 3 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Haén ñoät nhieân caûm thaáy raát meät moûi.


Vì ñeå truø lieäu cho ñaïi ñieån ñeâm nay, hai ngaøy nay haén ñaõ hoaøn toaøn xaùo troän quy
luaät sinh hoaït cuûa mình.
Haén tuyeät khoâng theå ñeå chuyeän ñoù xaûy ra baát cöù sai soùt gì, baát cöù moät ñieåm sai soùt
beù tí naøo ñeàu coù theå taïo thaønh sai soùt to lôùn vónh vieãn voâ phöông söûa ñoåi, luùc ñoù khoâng
nhöõng chính haén taát phaûi hoái haän caû ñôøi, chuû nhaân cuûa haén cuõng phaûi chòu lieân luïy,
thaäm chí caû ñaïi cuoäc trong giang hoà ñeàu coù theå vì vaäy maø caûi bieán.
Caøng quan troïng hôn laø haén tuyeät khoâng theå ñeå söï nghieäp vaø thanh danh ñang luùc
ñænh ñieåm nhö maët trôøi chieáu saùng caû voøm trôøi cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn phaûi chòu baát kyø ñaû
kích toån haïi gì.
Moät ngöôøi ñaõ daàn daàn trôû thaønh thaàn töôïng trong tai maét cuûa giang hoà haøo kieät, voâ
luaän laøm baát cöù chuyeän gì ñeàu chæ ñöôïc thaønh coâng, khoâng ñöôïc thaát baïi.
Hai thöù maø Traùc Ñoâng Lai caû ñôøi nhaát nhaát khoâng theå chòu ñöïng noãi laø "sai soùt" vaø
"thaát baïi".
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñích xaùc khoâng theå baïi.
Y töø naêm möôøi taùm ñaõ quaät khôûi giang hoà, traûi qua ba möôi ba traän lôùn nhoû, cho
ñeán nay chöa töøng baïi moät laàn.
Y cao to, cöôøng traùng, anh tuaán, uy vuõ haøo saûng, khuoân maët ñöôøng neùt phaân minh,
luoân luoân nôû nuï cöôøi chaân thaønh, caû cöøu ñòch cuûa y ñeàu khoâng theå khoâng thöøa nhaän y laø
moät nam töû haùn hieám thaáy, tuyeät khoâng theå thieáu vaéng myõ nöõ baàu baïn.
Nhöng y ñoái vôùi vôï vaø nhi nöõ cuûa y nhö laø ñoái vôùi baèng höõu cuûa y, ñeàu trung thöïc
nhö laø ñoái vôùi baèng höõu, chöa bao giôø coù vuï tai tieáng beâ boái naøo leùng pheùng tôùi teân tuoåi y.
Nhöõng thöù ñoù vaãn khoâng phaûi laø thöù ñaùng kieâu ngaïo nhaát cuûa y.
Trong ñôøi y, chuyeän ñaùng kieâu ngaïo nhaát laø y noäi trong hai naêm, baèng vaøo voõ coâng,
trí tueä, vaø taùc phong haønh söï cuõng nhö laøm ngöôøi cuûa y, ñaõ thuyeát phuïc ba möôi chín loä
luïc laâm haøo kieät troïng yeáu nhaát treân tuyeán ñöôøng töø Haø Soùc Trung Nguyeân cho ñeán Quan
Ñoâng, töø haéc ñaïo cho ñeán baïch ñaïo, toå chöùc thaønh moät ñaïi tieâu cuïc sieâu caáp voâ tieàn
khoaùng haäu trong giang hoà, thu phí duïng hôïp lyù, baûo hoä söï an toaøn cuûa taát caû thöông
khaùch treân loä tuyeán ñoù.
Döôùi söï baûo hoä cuûa tieâu kyø theâu chöõ "Ñaïi" treân maët vaûi luïa tím cuûa boïn hoï, baát cöù
chuyeán baûo tieâu naøo cuõng chöa töøng xaûy ra moät ñieåm sai soùt.
Ñoù laø thaønh töïu huy hoaøng voâ tieàn khoaùng haäu trong giang hoà, thaønh töïu ñoù tuyeät
khoâng phaûi chæ baèng vaøo "saét" vaø "maùu" maø coù theå taïo thaønh.
Hieän taïi Tö Maõ Sieâu Quaàn môùi ba möôi saùu tuoåi , ñaõ daàn daàn trôû thaønh thaàn töôïng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 4 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

trong tai maét cuûa giang hoà haøo kieät --- thaàn töôïng anh huøng vónh vieãn baát baïi.
Chæ coù trong taâm cuûa chính y vaø Traùc Ñoâng Lai môùi bieát thöù ñòa vò ñoù laøm sao ñeå
taïo thaønh.

o0o

Uoáng xong cheùn thöù nhaát, Traùc Ñoâng Lai ñaõ ñem hoaïch ñònh tröôùc sau ñaïi ñieån
ñeâm nay dieãn laïi trong ñaàu theâm moät laàn.
Haén luoân luoân uoáng raát chaäm chaïp, tö töôûng laïi mau maén cöïc kyø.
Hoâm nay laø laàn ñaàu tieân Tö Maõ Sieâu Quaàn khai sôn moân thu ñoà ñeä, voâ luaän töø baát
kyø phöông dieän naøo maø noùi, ñeàu coù theå coi laø ñaïi söï oanh ñoäng giang hoà.
Ñieåm khieán ngöôøi ta chaán kinh nhaát laø ñeä töû maø Tö Maõ Sieâu Quaàn thu nhaän khoâng
ngôø laïi laø Döông Kieân, moät thaùng tröôùc ñaõ taïo phaûn töø boû "Trung Chaâu Huøng Sö Ñöôøng".
Huøng Sö Ñöôøng laø moät toå chöùc trong boán möôi loä luïc laâm haûo haùn maët Baéc, toå
chöùc duy nhaát khoâng tham gia vaøo minh öôùc cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, cuõng laø moät trong
nhöng toå chöùc coù theá löïc nhaát, quy moâ to lôùn nhaát.
Döông Kieân voán laø moät trong töù ñaïi aùi töôùng döôùi quyeàn Chaâu ñöôøng chuû cuûa Huøng
Sö Ñöôøng.
Ngöôøi trong giang hoà khoâng bao giôø nghó ñöôïc Döông Kieân cuõng coù theå phaûn boäi
Huøng Sö Ñöôøng, nhöng ai ai cuõng ñeàu bieát Döông Kieân môùi boû ñi ngaøy thöù hai, "Huøng
Sö" Chaâu Maõnh ñaõ tung thieäp ra khaép voõ laâm, bieåu minh thaùi ñoä cuûa hoï Chaâu.
--- Voâ luaän laø moân naøo bang naøo phaùi naøo, chæ caàn thu duïng Döông Kieân, laø trôû
thaønh töû ñòch cuûa Huøng Sö Ñöôøng, taát phaûi chòu moïi thuû ñoaïn baùo thuø taøn khoác cuûa
Huøng Sö Ñöôøng.
Hieän taïi Tö Maõ Sieâu Quaàn khoâng nhöõng thu duïng Döông Kieân, hôn nöõa coøn ñaïi
khai höông ñöôøng, thu gaõ laøm ñoà ñeä khai sôn moân.
Huøng Sö Ñöôøng tuy khoâng ñaàu nhaäp "Ñaïi Tieâu Cuïc" cuûa hoï Tö Maõ, nhöng cuõng
khoâng chính dieän choáng ñoái laïi boïn hoï, caøng chöa bao giôø ñoäng ñeán tieâu kyø cuûa boïn hoï.
"Huøng Sö" Chaâu Maõnh aâm traàm hung maõnh, laõnh khoác voâ tình, laø moät ngöôøi khoâng
thích khaùch saùo, hôn nöõa heã noùi laø laøm, neáu quaû haén noùi haén baát chaáp thuû ñoaïn ñoái phoù
moät ngöôøi, voâ luaän laø thuû ñoaïn gì haén ñeàu coù theå duøng ñöôïc.
Vì ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích, cho duø coù phaûi hoaùn ñoåi ba ngaøn taùm traêm ñaàu laâu cuûa
ñaùm thuoäc haï ñeä töû Huøng Sö Ñöôøng, haén cuõng khoâng töø.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 5 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ngöôøi haén bình sinh yeâu thích nhaát laø moät nöõ nhaân teân laø Ñieäp Vuõ.
Ñieäp Vuõ khoâng nhöõng ñeïp ngöôø i, muùa laïi caøng ñeïp.
Ngöôøi hieåu bieát caùch thöôûng thöùc nöõ nhaân nhaát thieân haï, Nhaát Ñaúng Haàu cha
truyeàn con noái Ñòch Thanh Laân, luùc coøn chöa cheát döôùi muõi Ly Bieät Caâu, khi xem Ñieäp
Vuõ muùa, khoâng ngôø laïi bieán thaønh noùi khoâng neân lôøi, ngöôøi khaùc hoûi gaõ coù caûm giaùc gì,
qua moät hoài raát laâu, raát laâu sau, gaõ môùi thôû daøi noùi:
- Ta khoâng noùi ñöôïc, ta chöa bao giôø nghó treân thaân theå cuûa ngöôøi phaøm coù theå coù
moät ñoâi chaân nhö vaäy, ta cuõng chöa bao giôø nhìn thaáy.
Ai ai trong giang hoà ñeàu tuyeät ñoái tin raèng laàn naøy Chaâu Maõnh khoâng caàn bieát döôùi
baát kyø tình huoáng naøo ñeàu tuyeät ñoái khoâng theå boû qua cho Döông Kieân.
Cho duø haén taïm thôøi coøn chöa ñoäng ñeán Tö Maõ Sieâu Quaàn, cuõng nhaát ñònh tröôùc
heát phaûi gieát Döông Kieân.
YÙ töôûng cuûa Traùc Ñoâng Lai laïi khoâng phaûi nhö vaäy.
Haén tin laàn naøy khoâng caàn bieát döôùi tình huoáng naøo, Chaâu Maõnh ñeàu ñöøng hoøng
ñoäng ñeán moät coïng toùc cuûa Döông Kieân.
Haén tin chaéc.
Ñaïi ñieån laàn naøy hoaøn toaøn coâng khai, ngöôøi nhaän ñöôïc thieäp môøi coá nhieân coù theå
vaøo phoøng, laøm taân khaùch cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, ngöôøi khoâng ñöôïc môøi cuõng coù theå ñeán
xem nhieät naùo trong saân ngoaøi ñaïi saûnh.
Trong ñaùm ñeä töû moân haï cuûa Huøng Sö Ñöôøng, coù raát nhieàu haûo thuû thaân kinh baùch
chieán gieát ngöôøi voâ soá.
Trong ñaùm saùt thuû thích khaùch ñôïi ngöôøi ra giaù laø coù theå gieát ngöôøi trong tích taéc
giöõa truøng vaây caûnh veä cuõng khoâng bieát coù bao nhieâu maø keå. Nhöõng ngöôøi ñoù ñeâm hoâm
nay ñeàu coù theå ñeán ñaây, traø troän vaøo ñaùm ñoâng, ñôïi chôø cô hoäi haønh thích Döông Kieân.
Trong quaù trình tieán haønh ñaïi ñieån, thöù cô hoäi ñoù ñöông nhieân khoâng ít.
Nhöng Traùc Ñoâng Lai tin raèng ñaïi ñieån vaãn coù theå hoaøn thaønh thuaän lôïi, Döông
Kieân vaãn khoâng bò maát ñeán moät coïng toùc.
Bôûi vì haén ñaõ tính toaùn qua moãi moät tình huoáng coù theå phaùt sinh, moãi moät ngöôøi coù
khaû naêng haønh thích Döông Kieân ñeàu naèm döôùi söï nghieâm maät giaùm thò cuûa haén.
Vì chuyeän naøy, haén ñaõ xuaát ñoäng moät traêm taùm möôi saùu haûo thuû baäc nhaát döôùi
ngoïn côø cuûa "Baéc ñaïo Tam Thaäp Cöûu Loä Ñaïi Tieâu Cuïc", moãi moät ngöôøi ñeàu coù theå moät
mình ñoái phoù hai möôi taùm haûo thuû giang hoà.
Traùc Ñoâng Lai chia boïn hoï ra thaønh taùm toå, moãi toå tuyeät ñoái coù theå ñôn ñoäc lo moät
maët.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 6 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Nhöng trong ñoù coù moät toå ñöôïc ñaëc bieät tuyeån löïa, laïi chæ baát quaù vì ñeå ñoái phoù ba
ngöôøi.
"Laø ba ngöôøi naøo ?" Saùng sôùm hoâm nay Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaõ hoûi Traùc Ñoâng Lai:
"Taïi sao phaûi duøng moät toå ngöôøi ñoái phoù boïn chuùng ?"
Traùc Ñoâng Lai chæ noùi ra danh taùnh cuûa hai ngöôi ñaõ ñuû ñeå giaûi ñaùp caâu hoûi ñoù:
- Bôûi vì trong ba ngöôøi ñoù coù moät ngöôøi laø Haøn Chöông, coøn moät ngöôøi laø Moäc Keâ.
Luùc ñoù Tö Maõ Sieâu Quaàn ñang ngoài aên côm.
Y laø ngöôøi cöôøng traùng phi thöôøng, ñoà aên cöïc kyø phong phuù môùi coù theå duy trì theå
löïc sung maõn cuûa y.
Hoâm nay böõa aên cuûa y laø moät khoái thòt söôøn boø ít ra cuõng naëng ba caân, theâm vaøo
möôøi quaû tröùng, vaø moät ñoáng hoa quaû rau töôi.
Thòt boø nöôùng than löûa nhoû, treân maët öôùp nöôùc töông raéc ñaày höông lieäu ngon
mieäng, nöôùng ñeán vaøng roäm.
Ñoù laø moùn aên öa thích nhaát cuûa y, nhöng khi nghe Traùc Ñoâng Lai noùi ñeán hai caùi
teân ñoù, y laäp töùc ñaët thanh loan ñao Ba Tö duøng ñeå caét thòt xuoáng, duøng aùnh maét beùn
nhoïn nhö muõi ñao nhìn Traùc Ñoâng Lai chaêm chaêm:
- Haøn Chöông vaø Moäc Keâ ñaõ ñeán ?
- Phaûi.
- Ngöôi tröôùc ñaây ñaõ töøng gaëp hai ngöôøi ñoù ?
"Toâi coøn chöa". Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm ñaùp: "Toâi tin raèng ôû ñaây chöa coù ai töøng
gaëp boïn chuùng".
Danh taùnh cuûa boïn chuùng ñaïi ña soá ngöôøi trong giang hoà ñeàu bieát, laïi coù raát ít
ngöôøi ñaõ gaëp qua boïn chuùng.
Haøn Chöông vaø Döông Kieân ñeàu laø aùi töôùng cuûa "Huøng Sö", laø ngöôøi thaân tín nhaát
beân ngöôøi haén, cuõng laø thuû haï nguy hieåm nhaát cuûa haén.
Chaâu Maõnh luoân luoân raát ít khi ñeå boïn chuùng rôøi khoûi caïnh mình.
Moäc Keâ coøn nguy hieåm hôn caû Haøn Chöông.
Gaõ khoâng coù nhaø, khoâng coù choã ôû coá ñònh, cuõng khoâng coù phöông thöùc sinh hoaït
coá ñònh, cho neân ai cuõng tìm khoâng ra gaõ.
Nhöng neáu quaû coù ngöôøi caàn ñeán gaõ, gaõ cuõng nghó mình caàn ngöôøi ñoù, cho neân gaõ
coù theå ñoät nhieân xuaát hieän tröôùc maët ngöôøi ñoù.
Thöù gaõ caàn thoâng thöôøng ñeàu laø chaâu baûo hoaøng kim vaø ngaân phieáu soá muïc cöïc lôùn
cuûa ngöôøi ta.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 7 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Thöù ngöôøi ta caàn ôû gaõ thoâng thöôøng ñeàu laø phi tieâu vaø voøng daây thaét coå cuûa gaõ, vaø
hai thanh ñao vónh vieãn khoâng lìa khoûi beân tay gaõ.
Moät thanh tröôøng ñao, moät thanh ñoaûn ñao.
Luùc gaõ duøng ñao caét ñöùt yeát haàu moät ngöôøi, thuaàn thuïc nheï nhaøng thong thaû gioáng
nhö noâng phu duøng caâu lieâm phaït coû.
Luùc gaõ duøng daây thaét coå gieát ngöôøi, gioáng nhö moät hoa hoa coâng töû oân nhu ña tình
quaøng moät chuoãi chaâu ngoïc leân coå tình nhaân.
Thöù chuyeän gaõ laøm ñöông nhieân laø ñoøi giaù cao, neáu quaû mình traû moät caùi giaù
khoâng theå khieán cho gaõ vöøa loøng, cho duø coù quyø xuoáng caàu xin gaõ, gaõ cuõng khoâng theå vì
mình maø ñaïp cheát moät con kieán.
Voâ luaän laø ai muoán gaõ laøm chuyeän gì, ñeàu nhaát ñònh tröôùc heát phaûi ra moät giaù ñuû
ñeå coù theå laøm gaõ vöøa loøng, chæ coù moät ngöôøi laø ngoaïi leä, bôûi vì trong ñôøi gaõ chæ nôï tình
cuûa ngöôøi ñoù.
Caùi voøng treân caùn ñao naïm ñaày bích ngoïc ñaõ ñaët xuoáng dóa, treân löôõi ñao coøn laáp
loaùng môõ thòt ñaäm ñaø.
Tö Maõ Sieâu Quaàn duøng taám khaên luïa meàm maïi chuøi ñao saïch nhö tuyeát, sau ñoù
môùi hoûi Traùc Ñoâng Lai:
- Ngöôi chöa töøng gaëp boïn chuùng, laøm sao bieát boïn chuùng ñaõ ñeán ?
"Toâi bieát". Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïp ñaùp: "Bôûi vì toâi bieát, cho neân toâ i bieát".
Ñoù coù theå coi laø caâu traû lôøi sao ? Thöù hoài ñaùp ñoù caên baûn khoâng theå coi laø hoài ñaùp,
ai cuõng khoâng theå caûm thaáy thoûa maõn.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi raát vöøa loøng.
Bôûi vì ñoù laø Traùc Ñoâng Lai noùi, y tin söùc phaùn ñoaù n cuûa Traùc Ñoâng Lai chaúng khaùc
naøo y tin thanh ñao treân baøn coù theå caét thòt vaäy.
Nhöng trong aùnh maét cuûa y laïi ñoät nhieân hieån loä thöù bieåu tình raát kyø quaùi, ñoät
nhieân noùi ra moät caâu raát kyø quaùi.
"Laàm roài !" Y noùi: "Laàn naøy Chaâu Maõnh ñaõ laàm !"
- Taïi sao ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn hoûi laïi:
- Hieän taïi Haøn Chöông vaø Moäc Keâ coù phaûi ñaõ ñeán ñaây ?
- Phaûi.
- Boïn chuùng coøn coù theå soáng soùt trôû veà khoâng ?
- Khoâng theå.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 8 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Boïn chuùng ñoái vôùi Chaâu Maõnh coù phaûi raát höõu duïng khoâng ?
- Phaûi.
"Ñeå hai ngöôøi höõu duïng ñoái vôùi mình nhö vaäy ñi cheát, chuyeän ñoù ta coù theå laøm
khoâng ?" Tö Maõ Sieâu Quaàn hoûi Traùc Ñoâng Lai: "Ngöôi coù theå laøm khoâng ?"
- Khoâng theå.
Tö Maõ Sieâu Quaàn cöôøi lôùn:
- Cho neân Chaâu Maõnh ñaõ laàm, haén raát ít khi laàm, nhöng laàn naøy ñaõ laàm.
Traùc Ñoâng Lai khoâng cöôøi, ñôïi ñeán khi Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaõ cöôøi xong, môùi chaàm
chaäm thoát:
- Chaâu Maõnh khoâng laàm !
- OÀ ?
"Haén muoán boïn chuùng ñeán ñaây tònh khoâng phaûi laø muoán boïn chuùng ñeán tìm cheát".
Traùc Ñoâng Lai thoát.
- Haén muoán boïn chuùng ñeán ñaây laøm gì ?
"Ñeán laøm nghi binh". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Haøn Chöông vaø Moäc Keâ ñeàu chæ baát quaù
laø nghi binh".
- Taïi sao ?
"Bôûi vì ngöôøi chaân chính phaûi xuaát thuû haønh thích Döông Kieân tònh khoâng phaûi laø
boïn chuùng, maø laø moät ngöôøi khaùc". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Neáu quaû boïn ta ñôn giaûn chæ
phoøng bò boïn chuùng, ngöôøi thöù ba xuaát thuû caøng deã daøng".
- Ngöôøi ñoù laø ai ?
"Laø moät ngöôøi treû tuoåi, vaän y phuïc vaûi boá, mang moät thanh kieám, truù trong moät tieåu
khaùch saïn tieän nghi nhaát, moãi böõa chæ aên moät cheùn mì cuû caûi traéng". Traùc Ñoâng Lai ñaùp:
"Y ñaõ ñeán ba ngaøy roài, nhöng ngoaïi tröø ñi ra ngoaøi aên, khoâng bao giôø ra khoûi cöûa phoøng".
- Y giam mình trong caên phoøng nhoû khoâng coù gì ngoaøi maáy con coân truøng hoâi thuùi
laøm gì ?
- Toâi khoâng bieát.
- Y ñeán töø ñaâu ?
- Toâi khoâng bieát.
- Y hoïc kieám phaùp gì ? Kieám phaùp coù cao khoâng ?
- Toâi khoâng bieát.
Troøng maét cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn boãng co thaét laïi.
Y vaø Traùc Ñoâng Lai töông giao ñaõ hai chuïc naêm trôøi, töø luùc baàn cuøng khoán khoå laên

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 9 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

loän trong buøn sình leo leân ñeán ñòa vò hoâm nay, khoâng ai hieåu roõ y baèng Traùc Ñoâng Lai,
cuõng khoâng coù ai hieåu roõ Traùc Ñoâng Lai baèng y.
Y chöa bao giôø nghó hai chöõ "khoâng bieát" cuõng coù theå phaùt ra töø mieäng Traùc Ñoâng
Lai.
Traùc Ñoâng Lai neáu quaû muoán ñieàu tra moät ngöôøi, toái ña chæ caàn duøng naêm ba canh
giôø laø coù theå ñieàu tra ra heát toaøn boä xuaát thaân - gia theá - boái caûnh - taäp quaùn - thò hieáu -
voõ coâng - moân phaùi cuûa ngöôøi ñoù, ngöôøi ñoù töø ñaâu ñeán, seõ ñi ñaâu.
Laøm maáy chuyeän ñoù, haén khoâng nhöõng coù kinh nghieäm cöïc kyø, hôn nöõa coøn coù
phöông phaùp, raát nhieàu phöông phaùp ñaëc bieät, moãi moät loaïi ñeàu tuyeät ñoái höõu hieäu.
Nhöõng phöông phaùp ñoù Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng bieát.
"Y truù trong khaùch saïn tieän nghi, vaän y phuïc vaûi boá, aên mì cuû caùi traéng". Tö Maõ
Sieâu Quaàn noùi: "Töø maáy chuyeän ñoù, ngöôi ít ra ñaùng leõ cuõng neân nhaän ra y tuyeät khoâng
phaûi laø ngöôøi raát thaønh coâng, xuaát thaân nhaát ñònh cuõng khoâng quaù toát".
"Voán ñaùng leõ laø daïng ñoù". Traùc Ñoâng Lai thoát: "Thieáu nieân naøy laïi laø ngoaïi leä".
- Taïi sao ?
"Bôûi vì khí ñoä cuûa y". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Luùc toâi nhìn thaáy y, y tuy ñang aên mì cuû
caûi traéng trong moät quaùn nhoû ñaày daân ñaùnh xe khuaân vaùc, nhöng boä daïng cuûa y xem ra
laïi gioáng nhö moät vò taân khoa traïng nguyeân ñang ngoài döï Quyønh Laâm Yeán trong Thaùi
Hoa Ñieän, tuy chæ vaän boä y phuïc vaûi boá, laïi gioáng nhö vaän aùo hoà cöøu trò giaù ngaøn vaøng".
- Coù leõ laø y ñang coá yù laøm nhö vaäy.
"Maáy thöù ñoù giaû khoâng ñöôïc, chæ coù moät ngöôøi ñoái vôùi mình tuyeät ñoái coù tín taâm
môùi coù theå coù thöù khí ñoä ñoù". Traùc Ñoâng Lai thoát: "Toâi chöa bao giôø gaëp moät ngöôøi töï tin
nhö y".
AÙnh maét cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn phaùt saùng, y ñoái vôùi thieáu nieân ñoù cuõng daàn daàn coù
höùng thuù.
Y chöa töøng thaáy Traùc Ñoâng Lai xem troïng moät ngöôøi nhö vaäy.
Traùc Ñoâng Lai noùi:
- Trong khaùch saïn y duøng teân Lyù Huy Thaønh, chæ baát quaù caùi teân ñoù nhaát ñònh laø
teân giaû.
- Ngöôi laøm sao bieát ñöôï c ñoù nhaát ñònh laø giaû ?
"Bôûi vì toâi ñaõ nhìn qua caùi teân y vieát treân soå, laø chính tay y vieát, chöõ vieát khoâng teä,
laïi vieát raát cöùng ngaéc". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Moät ngöôøi bieát vieát tuyeät khoâng theå vieát teân
mình cöùng ngaéc nhö vaäy".
- Gioïng noùi cuûa y coù khaåu aâm gì ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 10 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Toâi chöa nghe y noùi chuyeän, nhöng toâi coù hoûi qua teân chöôûng quyõ cuûa khaùch saïn
ñoù.
- Gaõ noùi sao ?
"Gaõ tröôùc ñaây töøng coù chaân trong tieâu cuïc, töøng ñi qua raát nhieàu ñòa phöông, coù theå
noùi baûy taùm gioïng cuûa baûy taùm tænh lî khaùc nhau". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Nhöng gaõ cuõng
khoâng nhaän ra ñöôïc vò khaùch nhaân hoï Lyù ñoù laø ngöôøi ôû ñaâu".
- Taïi sao ?
- Bôûi vì vò Lyù tieân sinh ñoù cuõng coù theå noùi gioïng cuûa baûy taùm tænh lî, moãi moät gioïng
ñeàu noùi raønh roït hôn caû gaõ.
- Y phuïc y maëc thì sao ?
Töø y phuïc treân mình moät ngöôøi cuõng coù theå nhìn ra raát nhieàu chuyeän.
Chaát lieäu cuûa y phuïc khaùc nhau, ñoàng daïng laø vaûi boá cuõng coù raát nhieàu loaïi,
phöông phaùp ñan nhuoäm cuûa moãi ñòa phöông ñeàu khoâng gioáng nhau, nôi saûn xuaát vaûi vaø
chæ cuõng khoâng gioáng nhau.
Giaùm saùt maáy chuyeän ñoù, Traùc Ñoâng Lai cuõng laø chuyeân gia.
"Ta tin raèng ngöôi nhaát ñònh ñaõ nhìn qua y phuïc cuûa y". Tö Maõ Sieâu Quaàn hoûi:
"Ngöôi coù nhìn ra gì khoâng ?"
"Toâi khoâng nhìn ra gì heát". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Toâi chöa bao giôø thaáy loaïi vaûi boá
ñoù, thaäm chí caû loaïi chæ may aùo toâi cuõng chöa töøng thaáy qua".
Traùc Ñoâng Lai noùi:
- Toâi tin chæ nhaát ñònh laø y töï se, boá laø y töï ñan, y phuïc laø y töï may vaù, caû boâng
cuõng ñeàu laø do y töï troàng ôû moät ñòa phöông raát ñaëc bieät maø ra.
Haén laïi noùi:
- Ñòa phöông ñoù toâi vaø oâng ñaïi khaùi chöa töøng ñi qua.
Boïn hoï ñoàng thôøi xuaát ñaïo, xoâng pha thieân haï.
Tö Maõ Sieâu Quaàn cöôøi khoå:
- Nôi caû boïn ta cuõng chöa ñi qua, ngöôøi töøng ñi qua ñaïi khaùi cuõng khoâng nhieàu
laém.
"Toâi cuõng khoâng nhìn thaáy kieám cuûa y". Traùc Ñoâng Lai noùi: "Kieám cuûa y thuûy chung
giaáu trong bao boá, thuûy chung mang beân mình".
- Vaûi boá y duøng bao kieám coù phaûi cuõng laø loaïi vaûi boá may y phuïc ?
- Hoaøn toaøn moät daïng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoät nhieân laïi cöôøi:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 11 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Xem ra vò Lyù tieân sinh quaû thaät laø quaùi nhaân, neáu quaû y thaät söï ñeán gieát ta, vaäy
ñeâm hoâm nay seõ raát vui thuù.

o0o

Hoaøng hoân.
Trong quaùn aên nhoû saëc muøi daàu môõ xaøo naáu, muøi moà hoâi chua loeùt treân ngöôøi boïn
ñaùnh xe khuaân vaùc, vaø muøi röôïu maïnh tieâu noàng haønh toûi troän laãn vôùi nhau thaønh moät
thöù muøi kyø quaùi khoù hình dung.
Tieåu Cao thích thöù muøi ñoù.
Chaøng thích muøi thôm laù caây phieâu dieâu trong maây muø gioù laïnh, nhöng chaøng
cuõng thích thöù muøi ñoù.
Chaøng thích cao nhaân danh só cao quyù öu nhaõ, nhöng chaøng cuõng thích nhöõng
ngöôøi moà hoâi moà keâ daàm deà nhai haønh toûi raïo raïo aên thòt môõ nhoùc nhaùch uoáng röôïu
maïnh öøng öïc.
Chaøng thích ngöôøi.
Bôûi vì chaøng coâ ñoäc quaù laâu, ngoaïi tröø thanh sôn baïch vaân löu thuûy coå tuøng ra,
chaøng luoân luoân raát ít khi nhìn thaáy ngöôøi.
Cho ñeán ba thaùng tröôùc, chaøng môùi trôû veà theá giôùi con ngöôøi, ba thaùng nay chaøng
ñaõ gieát boán ngöôøi.
Boán ngöôøi thanh danh hieån haùch huøng baù nhaát phöông, boán ngöôøi voán tuy ñaùng
cheát laïi khoâng cheát.
Chaøng thích ngöôøi, nhöng chaøng phaûi gieát ngöôøi.
Chaøng tònh khoâng thích gieát ngöôøi, nhöng chaøng phaûi gieát ngöôøi.
Treân theá giôùi coù raát nhieàu chuyeän ñeàu nhö vaäy, khieán cho mình caên baûn khoâng coù
ñaát löïa choïn.
Tröôøng An, Tröôøng An coå xöa, thaønh quaùch truøng ñieäp huøng vó, traøn ñaày lòch söû laâu
ñôøi vaø voâ soá coá söï truyeàn kyø phong tình ñoäng loøng ngöôøi.
Tieåu Cao laïi khoâng phaûi vì nhöõng thöù ñoù maø ñeán.
Tieåu Cao vì moät ngöôøi maø ñeán --- Tö Maõ Sieâu Quaàn anh huøng vónh vieãn baát baïi.
Chaøng mang kieám chaøng ñeán, kieám cuûa chaøng ñang ôû beân tay chaøng, vónh vieãn
ñeàu ôû beân tay chaøng.
Moät thanh kieám bao chaët trong vaûi boá.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 12 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Raát ít ngöôøi coù theå nhìn thaáy thanh kieám ñoù, töø luùc thanh kieám ñoù ra khoûi loø, raát ít
coù ngöôøi nhìn thaáy noù.
Thanh kieám ñoù khoâng phaûi laø ñeå cho ngöôøi ta nhìn.
Tieåu Cao bieát coù ngöôøi ñang chuù yù ñeán chaøng.
Sang ñeán ngaøy thöù hai, chaøng phaùt hieän coù ngöôøi ñang chuù yù ñeán chaøng, moät
ngöôøi thaân theå raát gaày goø nhoû thoù, y phuïc laïi raát hoa quyù, ñoâi maét laõnh laõnh ñaïm ñaïm
chöøng nhö vónh vieãn khoâng coù bieåu tình gì nhìn phaûng phaát moät maøu xaùm xòt.
Chaøng ñaõ töøng nhìn thaáy thöù aùnh maét ñoù.
Luùc chaøng möôøi moät tuoåi, chaøng cô hoà ñaõ cheát döôùi moùng vuoát cuûa moät con baùo,
aùnh maét cuûa ngöôøi ñoù gioáng heät maét baùo.
Ngöôøi ñoù vöøa xuaát hieän, hôi thôû cuûa raát nhieàu ngöôøi trong quaùn côm nhoû cô hoà
ñình chæ.
Sau naøy chaøng môùi bieát ngöôøi ñoù laø ñaïi toång quaûn cuûa "Baéc ñaïo Tam Thaäp Cöûu Loä
Ñaïi Tieâu Cuïc", trôï thuû ñaéc löïc nhaát beân caïnh ngöôøi ñaïi long ñaàu Tö Maõ Sieâu Quaàn ---
Traùc Ñoâng Lai.
Tieåu Cao töø töø aên moät cheùn mì cuû caûi traéng, trong taâm caûm thaáy raát khoan khoaùi.
Bôûi vì chaøng bieát Traùc Ñoâng Lai vaø Tö Maõ Sieâu Quaàn nhaát ñònh ñang hoaøi nghi
chaøng, ñaøm luaän veà chaøng, suy ñoaùn xem chaøng laø haïng ngöôøi naøo.
Chaøng tin raèng boïn hoï nhaát ñònh khoâng bieát chaøng laø ngöôøi naøo.
Con ngöôøi cuûa chaøng khoâng khaùc gì kieám cuûa chaøng, cho tôùi nay raát ít coù ngöôøi
nhìn thaáy qua.

o0o

Khung trôøi ñaõ daàn daàn u aùm, trong nhaø tuy khoâng coù thaép ñeøn, aùnh ñeøn beân ngoaøi
laïi caøng luùc caøng huy hoaøng saùng laï n.
Gioù laïnh töø ngoaøi song cöûa luøa vaøo, aån öôùc coù theå nghe thaáy tieáng cöôøi vaø tieáng noùi
töø trong caùi saân lôùn tröôùc maët truyeàn vaøo.
Tö Maõ Sieâu Quaàn bieát khaùch môøi y thænh ñeán vaø ngöôøi y khoâng môøi ñeàu ñaõ ñeán
khoâng ít.
Y cuõng bieát moïi ngöôøi ñeàu ñang ñôïi y loä dieän, ñôïi gaëp y.
Nhöng y laïi ñang ngoài treân gheá, caû ñoäng cuõng khoâng ñoäng, thaäm chí caû luùc vôï y
böôùc vaøo y cuõng ngoài baát ñoäng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 13 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Y ñaõ caûm thaáy phieàn toaùi.


Khai höông ñöôøng, thu ñeä töû, yeán tieäc thaâu ñeâm, tieáp kieán taân khaùch, ñoái vôùi taát caû
nhöõng chuyeän ñoù y ñeàu caûm thaáy phieàn toaùi.
Y chæ muoán an an tónh tónh ngoài trong naøy uoáng cheùn röôïu.
Ngoâ Uyeån hieåu roõ yù töôûng cuûa y.
Khoâng ai coù theå lieäu giaûi Tö Maõ Sieâu Quaàn baèng Ngoâ Uyeån, boïn hoï ñaõ keát hôïp
möôøi moät naêm, ñaõ coù moät haøi töû chín tuoåi.
Naøng ñeán ñeå thuùc y ñi ra mau.
Nhöng naøng laúng laëng ñaåy cöûa tieán vaøo, laïi laúng laëng ñoùng cöûa ñi ra, tònh khoâng
kinh ñoäng ñeán y.
Luùc ñi ra, nöôùc maét cuûa naøng chôït rôi xuoáng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi roùt moät cheùn.
Ñoù ñaõ khoâng coøn laø cheùn thöù nhaát, laø cheùn thöù hai möôi baûy.
Röôïu y uoáng khoâng phaûi laø thöù röôïu boà ñaøo Ba Tö maø Traùc Ñoâng Lai uoáng, röôïu y
uoáng laø röôïu ñeá, tuy voâ saéc voâ vò, luùc uoáng vaøo trong bao töû laïi chöøng nhö coù moät ngoïn
löûa ñang thieâu ñoát.
Y coøn chöa uoáng cheùn röôïu ñoù.
Cöûa laïi nheø nheï môû ra, laàn naøy ngöôøi tieán vaøo khoâng phaûi laø Ngoâ Uyeån, laø Traùc
Ñoâng Lai.
Tö Maõ Sieâu Quaàn boû tay xuoáng, ñem cheùn röôïu coøn chöa uoáng ñaët döôùi gheá, nhìn
Traùc Ñoâng Lai ñang ñöùng trong boùng toái nôi khung cöûa.
- Ta coù phaûi ñaõ neân ñi ra ?
- Phaûi.

o0o

AÙnh ñeøn trong ñaïi vieän huy hoaøng, tieáng noùi huyeân thuyeân.
Tieåu Cao laãn trong ñaùm ñoâng, bôûi vì chaøng khoâng phaûi laø quyù khaùch ñöôïc Tö Maõ
Sieâu Quaàn môøi ñeán, khoâng theå tieán nhaäp ñaïi saûnh maø aùnh ñeøn caøng huy hoaøng saùng
choùi ñoù.
Ngöôøi trong ñaïi saûnh cuõng coù khoâng ít, ñöông nhieân ñeàu laø nhöõng danh nhaân,
danh nhaân coù thaân phaän, coù ñòa vò, coù quyeàn theá.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 14 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ngoaïi tröø nhöõng danh nhaân ñoù ra, coøn coù nhöõng traùng haùn vaän aùo luïa xanh vieàn da
cöøu ñang tieáp ñaõi taân khaùch, ñoäng taùc cuûa moãi ngöôøi ñeàu raát maãn tieäp, aùnh maét cuûa moãi
ngöôøi ñeàu raát saùng suoát, tuyeät khoâng boû soùt baát cöù chuyeän nhoû nhaët gì khoâng neân phaùt
sinh.
Tieáng noùi ñoät nhieân im aéng haún.
Ñaïi long ñaàu cuûa Baéc Ñaïo Tam Thaäp Cöûu Loä Ñaïi Tieâu Cuïc, ñeä nhaát cöôøng nhaân
trong ñöông kim voõ laâm, Tö Maõ Sieâu Quaàn vónh vieãn baát baïi, chung quy ñaõ xuaát hieän.
Luùc Tö Maõ Sieâu Quaàn xuaát hieän, y vaän y phuïc hai maøu traéng ñen töông phaûn, ñaëc
bieät thieát keá vaø may vaù kyõ caøng, khieán cho thaân ngöôøi y nhìn laïi caøng uy vuõ cao lôùn,
cuõng khieán cho nieân kyû cuûa y nhìn coøn treû trung hôn tuoåi taùc thaät söï cuûa y raát nhieàu.
Y duøng thaùi ñoä thaønh khaån anh minh chieâu hoâ taân khaùch, coøn ñaëc bieät ra ñeán treân
baäc thang ñaù tröôùc ñaïi saûnh, vaãy tay chaøo ñaùm ngöôøi trong saân.
Giöõa tieáng hoan hoâ chaán ñoäng mang tai, ngöôøi Tieåu Cao chuù yù tònh khoâng phaûi laø
Tö Maõ Sieâu Quaàn, maø laø hai ngöôøi khaùc.
Hai ngöôøi ñoù trang phuïc vaø dung maïo raát bình phaøm, nhöng trong aùnh maét laïi
ngaäp traøn moät thöù saùt cô vöøa laõnh khoác, vöøa ñaùng sôï.
Boïn chuùng tònh khoâng ñöùng cuøng moät choã, cuõng khoâng nhìn nhau moät chuùt naøo,
nhöng coù taùm chín ngöôøi xung quanh moãi moät ngöôøi boïn chuùng ñang bí maät nhìn boïn
chuùng nhö ñoùng ñinh, moät möïc baûo trì moät khoaûng caùch vöøa phaûi gaàn boïn chuùng.
Tieåu Cao mæm cöôøi.
Chaøng nhìn ra hai ngöôøi ñoù vì Döông Kieân maø ñeán, ñeàu laø saùt thuû baäc nhaát cuûa
Chaâu Maõnh.
Chaøng cuõng nhìn ra Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø Traùc Ñoâng Lai nhaát ñònh cuõng ñaõ coi
chaøng laø ngöôøi cuøng phe vôùi boïn chuùng, bôûi vì chaøng ñaõ sôùm phaùt hieän cuõng coù ngöôøi
beân caïnh chaøng ñang nhìn chaøng chaèm chaèm. Thaäm chí coøn ñoâng hôn soá ngöôøi beân
caïnh boïn chuùng.
Traùc Ñoâng Lai, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, ñaõ coi chaøng laø nhaân vaät nguy hieåm
nhaát.
"Nhöng Traùc Ñoâng Lai laàn naøy ñaõ laàm !" Tieåu Cao trong taâm ñang mæm cöôøi: "Haén
phaùi ngöôøi theo doõi ta, thaät laø laõng phí nhaân löïc".
Treân ñaïi aùn giöõa ñaïi saûnh, hai ngoïn ñeøn caày khoång loà ñaõ thaép saùng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ngoài treân moät caùi gheá döïa laøm baèng goã töû ñaøn boïc da hoå tröôùc aùn.
Tröôùc gheá traûi thaûm ñoû, baøi chieáu luïa baùi laïy maøu tím.
Ñaïi ñieån ñaõ baé t ñaàu.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 15 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hai ngöôøi trong maét loä saùt cô ñoù ñaõ daàn daàn di ñoäng veà phía tröôùc, nhöõng ngöôøi
theo doõi boïn chuùng ñöông nhieân cuõng di ñoäng theo boïn chuùng, tay moãi ngöôøi ñeàu ñaõ thoø
vaøo loøng.
Giaáu trong loøng ñöông nhieân laø vuõ khí trí meänh.
Chæ caàn hai teân kia coù ñoäng taùc gì, tay nhöõng ngöôøi ñoù taát trong tích taéc ruùt vuõ khí
ra, trong tích taéc tieâu dieät boïn chuùng tröôùc ñaïi saûnh.
Tieåu Cao tin chaéc hai teân ñoù tuyeät khoâng theå ñaéc thuû.
--- Nhaát ñònh coøn coù ngöôøi thöù ba, ngöôøi ñoù môùi laø chuû löïc maø Chaâu Maõnh phaùi
ñeán gieát Döông Kieân.
YÙ töôûng cuûa Tieåu Cao khoâng ngôø cuõng gioáng nhö Traùc Ñoâng Lai, ñieåm baát ñoàng
duy nhaát laø chaøng bieát ngöôøi ñoù tònh khoâng phaûi laø chaøng.
--- Ngöôøi ñoù laø ai ?
Troøng maét Tieåu Cao ñoät nhieân co thaét laïi.
Chaøng boãng nhìn thaáy coù moät ngöôøi tuyeät khoâng daãn daét baát kyø söï chuù yù naøo cuûa
ngöôøi ta ñang len loûi giöõa ñaùm ñoâng.
Tieåu Cao chuù yù ñeán ngöôøi ñoù chæ laø vì ngöôøi ñoù mang moät caùi hoøm.
Moät caùi hoøm bình phaøm, cuõ kyû, tuyeät khoâng theå daãn daét baát kyø söï chuù yù naøo cuûa
ngöôøi ta.
Chaøng muoán nhìn maët ngöôøi ñoù, nhöng ngöôøi ñoù moät möïc khoâng chính dieän ñoái
maët vôùi chaøng.
Chaøng muoán chen leân, nhöng ñaùm ñoâng cuõng ñang chen leân phía tröôùc, bôûi vì
nhaân vaät trung taâm cuûa ñaïi ñieån ñaõ böôùc vaøo ñaïi saûnh.
Saéc maët Döông Kieân hieån loä veû xanh xao yeáu ôùt, nhöng treân maët vaãn mang theo
moät nuï cöôøi mæm.
Gaõ ñöôïc saùu ngöôøi quaây quaàn xung quanh böôùc vaøo.
Tieåu Cao khoâng nhaän ra saùu ngöôøi ñoù, nhöng chæ caàn laø ngöôøi thöôøng ñi laïi trong
giang hoà taát raát ít coù ngöôøi khoâng nhaän ra boïn hoï. Trong soá boïn hoï khoâng nhöõng coù cao
thuû thaønh danh töø laâu trong ngheà tieâu cuïc, thaäm chí caû ñaïi ñaïo Vaân Maõn Thieân naêm xöa
hoaønh haønh treân loä Quan Laïc khoâng ngôø cuõng coù maët.
Döôùi söï baûo hoä cuûa saùu vò cao thuû nhö vaäy, coøn coù ai coù theå thöông haïi ñeán moät
coïng toùc cuûa Döông Kieân ñöôïc ?
Döông Kieân ñaõ böôùc leân thaûm ñoû, böôùc ñeán tröôùc taám chieáu baùi laïy duøng ñeå baùi sö
ñaëc bieät giaønh cho gaõ.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 16 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Giöõa moät tích taéc ñoù, trong saân ñaõ coù haønh ñoäng ! Coù hôn hai möôi ngöôøi ngaõ quî,
maùu chaûy, la thaûm ngaõ quî, ngaõ quî giöõa ñaùm ñoâng tranh nhau la thaûm.
Ngöôøi ngaõ quî tònh khoâng hoaøn toaøn laø thuoäc haï cuûa Traùc Ñoâng Lai, ñaïi ña soá ñeàu
laø ngöôøi voâ toäi.
Ñoù laø keá hoaïch maø Haøn Chöông vaø Moäc Keâ ñaõ thöông nghò tröôùc.
Boïn chuùng ñöông nhieân cuõng bieát coù ngöôøi ñang theo doõi boïn chuùng, cho neân
tröôùc khi boïn chuùng xuaát thuû, nhaát ñònh tröôùc tieân phaûi taïo hoãn loaïn, duøng maùu ngöôøi voâ
toäi ñeå taïo hoãn loaïn.
Giöõa hoãn loaïn, thaân ngöôøi boïn chuùng ñaõ boäc phaùt bay leân, boäc phaùt veà phía
Döông Kieân.
Tieåu Cao khoâng lieác tôùi boïn chuùng chuùt naøo.
Chaøng tin raèng khoâng caàn bieát boïn chuùng duøng phöông phaùp gì ñeàu khoâng theå ñaéc
thuû, ngöôøi chaøng chuù yù laø ngöôøi khieâng caùi hoøm.
Nhöng ngöôøi ñoù ñaõ bieán maát.
Tö Maõ Sieâu Quaàn vaãn ñang ngoài thoaûi maùi treân caùi gheá döïa maøu tím, thaàn saéc baát
ñoäng, thaàn tình cuõng baát bieán.
Saùt thuû haønh thích ñaõ bò caùch ly tröôùc ñaïi saûnh.
Döông Kieân döôùi söï baûo hoä cuûa saùu vò cao thuû ñaõ böôùc ra moät caùnh cöûa ñaèng sau
ñaïi saûnh.
Tieåu Cao töø sôùm ñaõ ñoaùn ra phöông höôùng cuûa caùnh cöûa ñoù.
Nhöõng ngöôøi moät möïc theo doõi chaøng, löïc chuù yù dó nhieân bò phaân taùn, Tieåu Cao
ñoät nhieân nhanh nhö chôùp leûn vaøo ñaïi saûnh, duøng moät thaân phaùp kyø dò khoâng ai coù theå
hình dung ñöôïc laàn theo töôøng maø phoùng, phoùng ngöôøi qua moät song cöûa soå.
Song cöûa soå ñoù vaø caùnh cöûa kia ñöông nhieân cuøng chung moät phöông höôùng.

o0o

Trong haäu vieän ngoaøi cöûa soå ngaäp traøn höông thôm hoa mai vaø laù tuøng, troän laãn
thaønh moät thöù höông khí laøm cho ngöôøi ta khoan khoaùi phi thöôøng. Trong haønh lang aâm
u traàm laëng giaêng ñaày caûnh veä vaän thanh y hoâng giaét tröôøng ñao.
Taän ñaàu haønh lang cuõng coù moät caùnh cöûa.
Luùc Tieåu Cao voït ra ngoaøi cöûa soå, lieàn nhìn thaáy boïn Vaân Maõn Thieân keøm Döông
Kieân ñi qua caùnh cöûa ñoù.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 17 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Cöûa laäp töùc bò ñoùng chaët.


Tröôøng ñao giaét beân hoâng cuûa ñaùm caûnh veä aùo xanh ñaõ ruùt ra khoûi voû, giöõa luùc ñao
quang loùe chôùp, coù möôøi hai ngöôøi phoùng veà phía Tieåu Cao.
Boïn chuùng khoâng hoûi Tieåu Cao laø ai, cuõng khoâng hoûi chaøng ñeán laøm gì.Meänh leänh
boïn chuùng tieáp nhaän laø: moät khi coù ngöôøi laï tieán nhaäp vaøo vieän, laäp töùc gieát cheá t khoâng
caàn hoûi han !
Tieåu Cao cuõng khoâng giaûi thích taïi sao chaøng vaøo ñaây, tình huoáng hieän taïi ñaõ ñeán
luùc khoâng coøn ngoân ngöõ gì coù theå giaûi thích.
Chuyeän duy nhaát hieän taïi chaøng coù theå laøm laø tröôùc heát ñaùnh guïc nhöõng ngöôøi ñoù,
duøng phöông phaùp nhanh nhaát ñaùnh guïc boïn chuùng.
Chaøng nhaát ñònh phaûi mau choùng xoâng vaøo gian nhaø taän ñaàu haønh lang ñoù.
Ñao quang muùa löôïn bay tôùi, kieám cuûa Tieåu Cao vaãn naèm yeân trong bao boá.
Chaøng khoâng baït kieám cuûa mình, duøng caùi bao boá ñoù, chaøng ñaùnh vaêng ba thanh
ñao, haï guïc boán ngöôøi.
Tôùi luùc chaøng xoâng vaøo haønh lang, laïi coù baûy taùm ngöôøi bò ñaùnh guïc. Luùc nhöõng
ngöôøi ñoù guïc ngaõ, chaøng ñaõ xoâng ñeán tröôùc caùnh cöûa ñoù.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ ñeán ngoaøi cöûa roài.
Haén luoân luoân laø ngöôøi taøng aån sau löng, nhöng moät khi coù bieán hoùa phi thöôøng
phaùt sinh, haén laäp töùc kòp thôøi xuaát hieän.
Tieåu Cao nhìn haén, baát chôït thôû daøi:
- Voán ñaùng leõ coøn ñeán kòp thôøi, chæ tieác hieän giôø nhaát ñònh khoâng coøn kòp nöõa.
Ñao quang ñaèng sau cheû tôùi, Tieåu Cao khoâng quay ñaàu, Traùc Ñoâng Lai laïi phaát
phaát tay, ñao quang laêng khoâng cheùm xuoáng laäp töùc döøng haún.
"Ngöôi ñeán laøm gì ?" Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng hoûi: "Ngöôi muoán ñeán ñeå laøm gì ?"
- Ta chæ baát quaù muoán ñi xem moät ngöôøi.
- Xem ngöôøi naøo ?
- Keû saùt nhaân.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi laïnh:
- Khoâng ai coù theå saùt nhaân ôû ñaây.
"Coù". Tieåu Cao ñaùp: "Coù moät ngöôøi".
Saéc maët cuûa Traùc Ñoâng Lai ñoät nhieân caûi bieán, bôûi vì haén ñaõ ngöûi thaáy muøi maùu
töôi thoang thoaûng.
Muøi maùu töôi khoâng ngôø laø töø sau cöûa truyeàn ra.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 18 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Traùc Ñoâng Lai quay mình môû cöûa. Tích taéc luùc haén quay mình môû cöûa, haén phaûng
phaát ñaõ loït vaøo ñòa nguïc.
Sau cöûa voán laø moät caên nhaø tinh trí hoa myõ, nhöng hieän taïi ñaõ bieán thaønh ñòa nguïc.

o0o

Trong ñòa nguïc vónh vieãn khoâng coù ngöôøi soáng, trong caên nhaø ñoù cuõng khoâng coù.
Baûy ngöôøi hoài naõy coøn soáng nhaên böôùc vaøo, hieän taïi ñeàu ñaõ vónh vieãn khoâng coøn
coù theå böôùc ra, coù ngöôøi yeát haàu ñaõ caét ñoaïn, coù ngöôøi taâm taïng ñaõ bò ñaâm xuyeân, töø
tröôùc ngöïc ñaâm vaøo, xuyeân ra tôùi sau löng.
Thaûm nhaát laø Döông Kieân.
Ñaàu laâu Döông Kieân ñaõ bieán maát, beân ngöôøi raûi ñaày baùi thieáp, treân maët coù taùm chöõ:
"Ñaây laø soá phaän cuûa ñöùa phaûn ñoà".
Trong nhaø coù boán cöûa soå, cöûa soå ñeàu ñoùng chaët.
Keû saùt nhaân laø ai ?
Ñaåy cöûa soå, beân ngoaøi sao giaêng ñaày trôøi, tieáng thanh la aám aùp voïng laïi töø xa xa,
ñeâm nay voán laø ñeâm raèm thaùng gieâng trôøi trong traêng saùng khoâng coù giôùi nghieâm.
Traùc Ñoâng Lai ngaång maët ñoùn gioù laïnh vuoát ve, laëng leõ moät hoài raát laâu, khoâng ngôø
khoâng phaùi ngöôøi truy tìm hung thuû, laïi quay mình nhìn Tieåu Cao chaèm chaèm:
- Ngöôi bieát coù ngöôøi ñeán ñaây gieát ngöôøi ?
"Khoâng nhöõng ta bieát, ngöôi ñaùng leõ cuõng bieát". Tieåu Cao thôû daøi: "Ta ñaõ sôùm muoán
gaëp ngöôøi ñoù moät laàn".
- Nhöng keû gieát ngöôøi tuyeät khoâng chæ coù moät ngöôøi.
Duøng ñeå caét ñoaïn yeát haàu ñích thò laø moät thanh kieâu ñao löôõi cöïc moûng, duøng ñeå
ñaâm xuyeân qua taâm taïng ñích thò laø moät ngoïn tröôøng thöông muõi nhoïn cöïc beùn.
Ñaàu laâu cuûa Döông Kieân laïi chöøng nhö bò moät löôõi buùa cheùm ñöùt.
Thaùi ñoä cuûa Traùc Ñoâng Lai cöïc kyø laõnh tónh, vöøa traán ñònh vöøa laõn tónh.
"Ngöôi ñaùng leõ neân nhìn ra ít nhaát coù ba ngöôøi ñeán". Haén noùi: "Khoâng ai coù theå
ñoàng thôøi söû duïng ba thöù vuõ khí chieâu thöùc hình traïng phaân löôïng ñeàu hoaøn toaøn khaùc
bieät ñeå gieát ngöôøi".
"Coù". Caâu traû lôøi cuûa Tieåu Cao traøn ñaày töï tin: "Coù moät ngöôøi".
- Ngöôi nghó treân theá gian thaät coù moät ngöôøi nhö vaäy, coù theå ñoàng thôøi söû duïng ba
thöù vuõ khí gieát cheát baûy vò cao thuû trong moät tích taéc ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 19 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Phaûi !" Tieåu Cao ñaùp cöïc kyø töï tin: "Coù leõ treân theá gian cuõng khoâng coù ngöôøi thöù
hai nhö vaäy, nhöng tuyeät ñoái coù moät ngöôøi".
- Ngöôøi ñoù laø ai ?
“Ta khoâng bieát”. Tieåu Cao laïi thôû daøi: “Neáu quaû ngöôi hoài naõy khoâng ngaên chaän ta,
coù leõ ta ñaõ coù theå nhìn thaáy y”.
Traùc Ñoâng Lai chaèm chaèm nhìn chaøng, caûm thaáy loøng baøn tay mình toaùt moà hoâi
laïnh.
"Nhöng ta voán tònh khoâng bieát y ñaõ ñeán Tröôøng An". Tieåu Cao thoát: "Ta cuõng khoâng
töôûng noãi y coù theå gieát ngöôøi cho Chaâu Maõnh".
Traùc Ñoâng Lai laïi chaèm chaèm nhìn chaøng moät hoài raát laâu, nhìn nhaõn thaàn cuûa
chaøng, nhìn thaùi ñoä cuûa chaøng, nhìn loái ñöùng cuûa chaøng, nhìn kieám goùi trong bao boá
caàm trong tay chaøng, ñoät nhieân noùi:
- Ta tin ngöôi, neáu quaû ngöôi muoán ñi, hieän taïi coù theå ñi roài.
Ngöôøi nghe ñöôïc caâu noùi ñoù taát phaûi raát kinh ngaïc, bôûi vì ñoù tuyeät ñoái khoâng phaûi
laø taùc phong thöôøng ngaøy cuûa Traùc Ñoâng Lai, haén chöa töøng thaû moät ngöôøi deã daøng nhö
vaäy.
Chæ coù töï mình Traùc Ñoâng Lai môùi bieát taïi sao haén laïi laøm nhö vaäy. Haén ñaõ nhìn ra
Tieåu Cao cuõng laø ngöôøi nguy hieåm phi thöôøng, döôùi tình huoáng naøy, haén khoâng muoán bò
phieàn nhieãu nöõa.
Tieåu Cao laïi cöôøi cöôøi.
"Ta cuõng bieát khi ta muoán ñi thì luùc naøo cuõng coù theå ñi". Chaøng thoát: "Chæ tieác ta
coøn chöa muoán ñi".
- Taïi sao ?
- Bôûi vì ta coù chuyeän coøn chöa noùi cho ngöôi bieát.
- Chuyeän gì ?
"Ta khoâng phaûi hoï Lyù, cuõng khoâng phaûi laø Lyù Huy Thaønh". Tieåu Cao thoát: "Ta cuõng
khoâng phaûi vì Döông Kieân maø ñeán".
"Ta bieát". Traùc Ñoâng Lai noùi: "Bôûi vì ta bieát, cho neân môùi ñeå ngöôi ñi".
"Chæ tieác coøn coù raát nhieàu chuyeän ngöôi chöa bieát". Tieåu Cao mæm cöôøi: "Bôûi vì
ngöôøi coøn chöa bieát, cho neân ta coøn chöa theå ñi".
Tay Traùc Ñoâng Lai naém chaët laïi.
Haén boãng phaùt giaùc thieáu nieân naøy coù moät thöù daõ tính ngöôøi khaùc khoù caûm thaáy,
gioáng nhö moät daõ thuù môùi ra khoûi thaâm sôn, ñoái vôùi baát kyø chuyeän gì ñeàu khoâng sôï seät.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 20 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ta hoï Cao, ta vì moät ngöôøi maø ñeán.


- Vì ai ?
"Vì Tö Maõ Sieâu Quaàn". Tieåu Cao ñaùp: "Tö Maõ Sieâu Quaàn vónh vieãn baát baïi".
Trong loøng baøn tay ñang naém chaët cuûa Traùc Ñoâng Lai ñoät nhieân laïi toaùt moà hoâi
laïnh.
"Ngöôi laø Cao Tieäm Phi ?" Haén hoûi Tieåu Cao: "Thieáu nieân kieám khaùch trong voøng
ba thaùng ñaõ gieát cheát töù ñaïi cao thuû moân haï cuûa tam ñaïi kieám phaùi Coân Loân - Hoa Sôn -
Khoâng Ñoäng, Cao Tieäm Phi ?"
"Phaûi". Tieåu Cao ñaùp: "Laø ta".
Ñeâm caøng khuya, gioù caøng gaét.
"Ta chöa töøng gieát ngöôøi trong boùng toái !" Tieåu Cao thoát: "Cho neân ta muoán boïn
ngöôi choïn thôøi gian, choïn ñòa ñieåm, ñeå cho ta xem Tö Maõ Sieâu Quaàn coù phaûi laø vónh
vieãn baát baïi hay khoâng".
Traùc Ñoâng Lai chôït cöôøi:
- Ta baûo ñaûm y nhaát ñònh coù theå giuùp ngöôi bieát, chæ baát quaù ta hy voïng ngöôi vónh
vieãn khoâng muoán bieát thì toát hôn.

o0o

Khoâng coù giôùi nghieâm treân ñöôøng tröôøng, hoa ñaêng nhö trong tranh.
Caùc thöùc caùc daïng hoa ñaêng, caùc thöùc caùc daïng ngöôøi, Tieåu Cao laïi chöøng nhö
khoâng ñeå yù ñeán.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ ñaùp öùng chaøng, noäi trong voøng moät thaùng seõ hoài ñaùp cho chaøng
bieát, baûo ñaûm ñeå cho chaøng vaø Tö Maõ Sieâu Quaàn gaëp nhau quyeát ñaáu coâng bình moät laàn.
Chaøng voán vì chuyeän ñoù maø ñeán, nhöng hieän taïi chöøng nhö cuõng khoâng quaù quan
taâm ñeán chuyeän ñoù.
Hieän taïi trong taâm chaøng chæ töôûng ñeán moät ngöôøi, moät caùi hoøm.
Ngöôøi ñoù thaät ra laø ai ? Caùi hoøm ñoù thaät ra coù phaûi laø moät thöù vuõ khí ñaùng sôï ?

o0o

Luùc ñoù ñang coù moät ngöôøi, khieâng moät caùi hoøm, ñang trong ñeâm khuya gioù laïnh,

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 21 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

laúng laëng böôùc ra khoûi coå thaønh Tröôøng An.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 22 Hoià 1


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 2
Ñau
à Lau
â Totá

M öôøi saùu thaùng gieâng.


Hoàng Hoa Taäp.
Gioù tuyeát muø trôøi.
Moät ngöôøi cöôõi khoaùi maõ ñaïp gioù tuyeát xoâng vaø Hoàng Hoa Taäp ngoaøi moät traêm saùu
chuïc daëm phía taây nam thaønh Tröôøng An.
Ñeâm nguyeân tieâu ñaõ qua, ngaøy hoan laïc ñaõ keát thuùc.
Moät traûn hoa ñaêng raùch naùt ñang laên loän treân con ñöôøng nhuoäm ñaày tuyeát trong gioù
laïnh, laên vaøo gioù tuyeát voâ bieân voâ haïn, tuy coøn loâi theo chuùt dieän maïo cuûa ñeâm qua, laïi
ñaõ khoâng coøn ai theøm nhìn noù moät caùi, gioáng nhö moät nöõ nhaân bò boû rôi sau moät ñeâm
suûng aùi.
Kî só treân ngöïa döøng chaân ngoaøi thò taäp, coät daây cöông quanh moät caây coå thuï khoâ
heùo, côûi aùo choaøng chaát lieäu cöïc toát giaù trò traân quyù, ñeå loä mieân y vaûi boá maøu lam, laïi ruùt
ra moät caây duø giaáy daàu vaø moät ñoâi giaøy ñinh töø caùi tuùi vaûi beân hoâng yeân ngöïa.
Gaõ mang giaøy ñinh vaøo, bung caây duø giaáy daàu, thaùo caùi bao boá caàm theo, nhìn
hoaøn toaøn khoâng khaùc gì moät daân queâ bình phaøm.
Sau ñoù gaõ môùi böôùc tôùi moät böôùc, laúng laëng ñaïp tuyeát böôùc vaøo Hoàng Hoa Taäp.
Trong caùi bao boá cuûa gaõ laø moät ñaïi bí maät ñuû ñeå chaán ñoäng thieân haï, trong taâm
cuûa gaõ cuõng giaáu kín moät ñaïi bí maät ñuû ñeå chaán ñoäng thieân haï, moät bí maät trong thieân
haï chæ coù moät mình gaõ bieát.
Gaõ ñeán ñaây chæ vì gaõ phaûi töùc thì mang moät vaät trong caùi bao boá ñoù ñöa ñeán moät
kyõ vieän trong Hoàng Hoa Taäp, giao cho moät ngöôøi.
--- Vaät trong bao boá cuûa gaõ laø gì ? Muoán ñem giao cho ai ?
Neáu quaû coù ngöôøi bieát bí maät ñoù, khoâng tôùi moät khaéc thaân ngöôøi gaõ coù theå bò loaïn
ñao phanh thaây, phuï maãu vôï con thaân thích cuûa gaõ cuõng taát phaûi thaûm töû döôùi loaïn ñao
noäi trong ba ngaøy, cheát saïch saïch goïn goïn.
May laø bí maät ñoù vónh vieãn khoâng theå tieát loä. Töï gaõ tuyeät khoâng theå tieát loä, ngöôøi
khaùc cuõng tuyeät ñoái khoâng tra ra.
Bôûi vì ai cuõng khoâng töôûng ñöôïc giôø phuùt naøy “Huøng Sö” Chaâu Maõnh khoâng ngôø coù

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 23 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

theå ñang ôû ñaây, khinh kî rôøi xa toång ñaø Laïc Döông caûnh veä saâm nghieâm cuûa haén, ñôn
thaân ñoäc maõ xaâm nhaäp ñòa baøn cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Caû Traùc Ñoâng Lai tính toaùn kyõ caøng cuõng khoâng töôûng ñöôïc haén daùm maïo hieåm
nhö vaäy.
Tieåu traán thuaàn phaùc, kyõ vieän thoâ laäu.
Chaâu Maõnh ôû traàn, vaän ñoäc moät chieác khoá ngaén cao treân ñaàu goái, ngoài thaúng caúng
treân moät taám chieáu roäng, duøng moät caùi cheùn cöïc to so töûu löôïng vôùi baûy taùm coâ nöông
ñeïp nhaát ôû ñaây, moät khi coù ai uoáng moät cheùn, haén uoáng moät cheùn traû.
Haén ñaõ uoáng lieân tuïc boán möôi ba cheùn lôùn, maët vaãn khoâng ñoåi saéc.
Ngöôøi ngöôøi nhìn thaáy ñeàu ngaây ngoác.
Ñaïi haùn raâu xoàm che kín maët ñoù ñôn giaûn laø saét theùp ñuùc thaønh, caû bao töû cuõng
chöøng nhö laø saét theùp ñuùc thaønh.
“Cheùn naøy tôùi phieân ai ?” Chaâu Maõnh laïi roùt ñaày moät cheùn: “Ai uoáng thi cuøng ta
ñaây ?”
Ai cuõng khoâng daùm uoáng thi vôùi haén. Caû moät coâ nöông ngöôøi Sôn Ñoâng ngoaïi hieäu
keâu laø Caùi Chum Röôïu cuõng khoâng daùm môû mieäng nöõa.
Khaùch nhaân uoáng say luoân luoân haøo phoùng hôn, roùt röôïu cho khaùch nhaân voán laø
ngheà cuûa caùc coâ nöông ñoù.
“Nhöng ngöôøi ñoù ...” Caùi Chum Röôïu sau naøy keå vôùi ngöôøi khaùc: “Haén ñôn giaûn
khoâng phaûi laø ngöôøi, maø laø moät caùi thuøng röôïu, moät caùi thuøng röôïu khoâng ñaùy”.
Chaâu Maõnh ngaång maët cöôøi lôùn, töï mình uoáng luoân ba cheùn, ñoät nhieân duïng löïc
quaêng caùi cheùn to keành thoâ thieån ñoù ra xa, vôõ tan taønh, trong ñoâi maét troøn xoe nhö hai
caùi chuoâng ñoàng ñoät nhieân baén ra nhöõng tia saùng saéc beùn nhö löôõi ñao, ñinh ñinh nhìn
teân quaân noâ vöøa môùi böôùc vaøo cöûa ñaõ sôï ñeán meàm nhuõn caû hai oáng quyeån.
- Beân ngoaøi coù phaûi coù ngöôøi ñaõ ñeán ?
- Phaûi.
- Coù phaûi ñeán tìm ta ?
“Phaûi”. Thanh aâm cuûa teân quaân noâ run raãy: “Laø moät ngöôøi danh taùnh raát quaùi dò”.
- Teân cuûa y laø gì ?
- Teân laø Ñinh Haøi.
Chaâu Maõnh duïng löïc voã tay caùi chaùt:
- Haûo tieåu töû, cuoái cuøng ñaõ ñeán, mau keâu gaõ nhanh chaân voâ ñaây.
“Ñinh Haøi” thaùo ñoâi giaøy ñinh mang treân chaân xuoáng roài môùi khieâng caùi bao boá

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 24 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

böôùc daøi tieán vaøo caên phoøng ñun löûa aám cuùng.
Y môùi tieán qua cöûa, bao boá treân tay ñaõ bò ngöôøi ta ñoaït laáy, phaåy caùi bao moät caùi,
coù moät vaät töø trong bao laên ra, loäc coäc laên treân taám chieáu lôùn.
Ñoù khoâng ngôø laïi laø moät ñaàu ngöôøi.
Ñaùm coâ nöông sôï haõi heùt thaûm, khoá cuûa teân quaân noâ ñaõ thaám öôùt.
Chaâu Maõnh laïi cöôøi lôùn:
- Haûo tieåu töû, ta khoâng nhìn laàm ngöôi, ngöôi thaät coù theå laøm chuùt chuyeän cho laõo
töû cuûa ngöôi, ñi veà höôûng hai aû tyø thieáp cuûa ngöôi ñi.
Tieáng cöôøi cuûa haén chôït ngöøng haún, chaèm chaèm nhìn Ñinh Haøi traàm gioïng hoûi:
- Y coù nhaén laïi ngöôi gì khoâng ?
“Khoâng”. Ñinh Haøi ñaùp: “Toâi chæ nhìn thaáy trong tay y chöøng nhö coù khieâng moät
caùi hoøm, caû maët y cuõng khoâng nhìn roõ ñöôïc”.
Trong aùnh maét cuûa Chaâu Maõnh ñoät nhieân loä xuaát moät bieåu tình raát kyø quaùi, ñoät
nhieân thôû daøi nheø nheï, mieäng laåm baåm:
- Hieän taïi ngöôi ñaõ khoâng coøn thieáu ta gì nöõa, ta chæ hy voïng ngöôi sau naøy coøn coù
theå ñeán gaëp ta, uoáng vôùi ta vaøi cheùn.
Nhöõng lôøi ñoù haén ñöông nhieân khoâng phaûi noùi vôùi Ñinh Haøi, thôû daøi cuõng khoâng
phaûi laø taäp quaùn thöôøng thaáy cuûa haén.
Cho neân haén laäp töùc laïi cöôøi lôùn:
- Traùc Ñoâng Lai, Traùc Ñoâng Lai, ngöôøi ta ñeàu noùi ngöôi laø Gia Caùt Löôïng, ngöôi coù
töôûng ñöôïc laõo töû ñang uoáng röôïu caû ñeâm beân caïnh caùi oå choù cuûa caùc ngöôi khoâng ?
“Ñöôøng chuû haønh söï luoân luoân xuaát quyû nhaäp thaàn, hoï Traùc laøm sao coù theå lieäu
ñöôïc ?” Ñinh Haøi cung tay noùi: “Nhöng haén nhaát ñònh tính ra ñöôøng chuùng ta ñem ñaàu
Döông Kieân veà Laïc Döông, cho neân haén nhaát ñònh boá trí nhieàu caïm baãy treân ñöôøng”.
“Duøng ñöôïc sao ?” Chaâu Maõnh tröøng maét: “Haén ñaõ khoâng töôûng ñöôïc laõo töû ñang ôû
ñaây, coù theå ñieàu ñoäng chuû löïc ñeán ñaây sao ?”
- Khoâng.
- Haén vaø Tö Maõ Sieâu Quaàn coù theå ñeán khoâng ?
- Cuõng khoâng theå.
“Cho neân ngöôøi haén phaùi ñeán, toái ña cuõng baát quaù chæ laø maáy con thoû ñeá caû raâu
cuõng moïc khoâng noåi beân caïnh haén”. Chaâu Maõnh phaùch loái: “Ta lieäu ñònh ngöôøi haén phaùi
ñeán neáu khoâng phaûi laø Quaùch Trang thì cuõng laø Toân Thoâng”.
“Phaûi”. Ñinh Haøi cuùi ñaàu: “Nhaát ñònh laø vaäy”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 25 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Gaõ cuùi ñaàu bôûi vì gaõ khoâng chòu ñeå Chaâu Maõnh nhìn thaáy noãi kính sôï loä xuaát trong
maét gaõ.
Gaõ chôït phaùt hieän con ngöôøi raâu ria xoàm xoaøm moàm mieäng thoâ tuïc nhìn gioáng nhö
moät teân böï con voâ hoïc ñoù khoâng nhöõng coøn thoâng minh hôn nhieàu so vôùi trong töôûng
töôïng cuûa ngöôøi ta, hôn nöõa cuõng ñaùng sôï hôn nhieàu so vôùi trong töôûng töôïng cuûa baát kyø
ngöôøi naøo.
Chaâu Maõnh chôït baät daäy, ñöùng vöõng nhö caây coät kim cöông treân taám chieáu lôùn,
noùi lôùn ñeán noãi caû teân quaân noâ laãn ñaùm coâ nöông ñeàu khoâng khoûi giaät mình khoâng daùm
hoù heù:
- Hieän taïi caùc ngöôi coù phaûi ñaõ bieát ta laø ai ?
Khoâng ai daùm traû lôøi, khoâng ai daùm môû mieäng.
“Ta laø Chaâu ñaïi thaùi gia”. Chaâu Maõnh duøng ngoùn tay caùi chæ vaøo muõi mình: “Laø töû
ñoái ñaàu cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn”.
Haén ñoät nhieân xoâng ra, böng moät toâ möïc vaø moät caây buùt loâng treân caùi baøn beân
ngoaøi quay trôû vaøo, chaám buùt vaøo möïc, ñeán saùt böùc töôøng queùt phaán gaàn nhaát, vieát moät
hôi möôøi chöõ böï coøn hôn caû ñaàu laâu:
“Laïc Döông ñaïi hieäp Chaâu Maõnh ñaõ ñeán ñaây moät chuyeán”.
Möïc nhoû gioït treân töôøng voâi traéng, Chaâu Maõnh quaêng buùt cöôøi lôùn.
“Laõo töû ñaõ ñeán, hieän taïi phaûi ñi roài”. Haén duïng löïc voã vai Ñinh Haøi: “Chuùng ta cöù
theo moät ñöôøng maø veø, xem ai coù theå ngaên chaän ñöôïc”.

o0o

Toân Thoâng kyø thaät khoâng neân goïi laø Toân Thoâng.
Gaõ neân goïi laø Toân Ñaûng.
Boûi vì Traùc Ñoâng Lai töøng ôû tröôùc maët raát nhieàu ngöôøi taùn tuïng gaõ:
- Nieân kyû cuûa Toân Thoâng tuy khoâng lôùn, nhöng voâ luaän laø ngöôøi naøo ñeán, gaõ ñeàu coù
theå ngaên caûn, voâ luaän laø chuyeän gì phaùt sinh, gaõ cuõng coù theå ngaên caûn, hôn nöõa nhaát
ñònh coù theå ngaên caûn caàm giöõ laïi.
Beân caïnh quan ñaïo ngoaøi Hoàng Hoa Taäp, coù moät traø quaùn, neáu quaû ngoài ngay cöûa
traø quaùn, coù theå troâng thaáy roõ roõ raøng raøng moïi ngöôøi lai vaõng treân quan ñaïo.
Toân Thoâng ñang ngoài ôû vò trí ñoù.
Döôùi maùi hieân hai beân ñaïo loä, heã laø choã coù theå che chaén gioù tuyeát, ñeàu coù hai

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 26 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

thanh y nhaân ñöùng canh, nieân kyû cuûa nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu lôùn hôn nhieàu so vôùi gaõ, tuoåi
ñôøi trong tieâu cuïc cuõng laõo thaønh hôn nhieàu so vôùi gaõ, laïi ñeàu laø thuoäc haï cuûa gaõ.
Nhöõng ngöôøi ñoù tuy cuõng ñeàu laø nhöõng haûo thuû ñaõ traûi qua söï tuyeån duïng ñaëc bieät,
nhaõn quang cöïc kyø beùn nhoïn, kinh nghieäm cöïc kyø phong phuù, nhöng Toân Thoâng voâ luaän
treân baát kyø phöông dieän naøo ñeàu öu tuù hôn nhieàu so vôùi boïn hoï, caû chính boïn hoï cuõng
taâm phuïc khaåu phuïc.
Boïn hoï ñöôïc phaùi ñeán ñaây laø vì Toân Thoâng muoán lôïi duïng nhaõn quang vaø kinh
nghieäm cuûa boïn hoï, kieåm tra moãi moät ngöôøi töø Hoàng Hoa Taäp ñi ra.
Voâ luaän laø baát cöù ngöôøi naøo, chæ caàn coù moät chuùt choã khaû nghi, trong tay chæ caàn
mang theo moät bao vaûi coù theå taøng giaáu ñaàu laâu, treân xe kieäu chæ caàn coù choã coù theå taøng
giöõ ñaàu laâu, ñeàu phaûi chòu qua söï söu tra trieät ñeå cuûa boïn hoï.
Söï söu tra cuûa boïn hoï coù luùc tuy coù theå laøm cho ngöôøi ta khoù chòu, cuõng khoâng coù
ai daùm cöï tuyeät, bôûi vì moãi moät ngöôøi ñeàu bieát, mình tuyeät ñoái khoâng theå ñaéc toäi vôùi
ngöôøi cuûa “Ñaïi Tieâu Cuïc”.
Toân Thoâng cuõng khoâng sôï ñaéc toäi vôùi baát cöù ngöôøi naøo.
Gaõ ñaõ tieáp nhaän meänh leänh cuûa Traùc Ñoâng Lai, voâ luaän laø döôùi baát cöù tình huoáng
naøo, ñeàu tuyeät khoâng theå ñeå ñaàu laâu cuûa Dieäp Khai ra khoûi bieân giôùi Tröôøng An.
Luùc gaõ chaáp haønh meänh leänh cuûa Traùc Ñoâng Lai, luoân luoân trieät ñeå höõu hieäu.
Luùc Tieåu Cao töø Hoàng Hoa Taäp ñi ra, Toân Thoâng tònh khoâng ñaëc bieät chuù yù ñeán.
Bôûi vì Tieåu Cao treân döôùi toaøn thaân tuyeät ñoái khoâng coù baát cöù choã naøo coù theå taøng
giaáu moät caùi ñaàu ngöôøi.
Nhöng Tieåu Cao laïi böôùc ñeán tröôùc maët gaõ, hôn nöõa coøn ngoài xuoáng caùi gheá ñoái
dieän gaõ, thaäm chí coøn cöôøi cöôøi vôùi gaõ, khoâng ngôø coøn hoûi gaõ:
- Quyù tính ? Ñaïi danh ?
Gaõ khoâng cöôøi, nhöng cuõng khoâng cöï tuyeät ñaùp lôøi:
- Hoï Toân, Toân Thoâng.
- Ngöôi khoûe chöù ?
“Tuy khoâng quaù khoûe, cuõng khoâng theå coi laø quaù xaáu”. Toân Thoâng höõng hôø ñaùp:
“Toái thieåu ñaàu cuûa ta coøn dính treân coå”.
Tieåu Cao cöôøi lôùn:
“Bieát ñaàu mình coøn dính treân coå mình ñích xaùc laø chuyeän raát khoaùi traù”. Chaøng
noùi: “Neáu quaû coøn coù theå bieát ñaàu Döông Kieân ôû ñaâu, vaäy laïi caøng khoaùi traù hôn”.
- Ngöôi bieát ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 27 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Ta chæ bieát Traùc tieân sinh nhaát ñònh khoâng chòu nhìn thaáy ñaàu laâu cuûa Döông
Kieân loït vaøo tay Chaâu Maõnh, ñeå haén giô leân dieäu vuõ döông oai tröôùc maët ñaùm baèng höõu
giang hoà cuûa haén”. Tieåu Cao ñaùp: “Cho neân caùc ngöôi môùi ôû ñaây”.
- Chuyeän ngöôi bieát xem ra khoâng ít.
“Chæ tieác ta coøn khoâng minh baïch laém”. Tieåu Cao noùi: “Ngöôøi muoán ñi Laïc Döông
tònh khoâng nhaát ñònh phaûi ñi treân quan ñaïo, caû ngöôøi xöù laï nhö ta cuõng bieát toái thieåu coøn
coù hai ba con ñöôøng nhoû khaùc”.
- Ta chæ lo ñaïi loä, khoâng lo tieåu loä.
- Taïi sao ?
- Ngöôøi ñi tieåu loä, laù gan coù leõ cuõng khoâng quaù lôùn, khoâng caàn coù ta ñi ñoái phoù.
- Noùi hay ! Hay cöïc hay !
Tieåu Cao laáy bình traø cuûa Toân Thoâng roùt moät cheùn, chôït haï thaáp gioïng hoûi:
- Ngöôi coù phaùt hieän ngöôøi khaû nghi naøo khoâng ?
- Chæ phaùt hieän moät ngöôøi.
- Ai ?
- Ngöôi !
Tieåu Cao laïi cöôøi lôùn:
- Neáu quaû thaät laø ta, vaäy thì khoâng khoan khoaùi laém.
- Ai khoâng khoan khoaùi ?
"Ngöôi !" Tieåu Cao nhìn Toân Thoâng: "Neáu quaû ta muoán mang ñaàu laâu cuûa Döông
Kieân xoâng qua con ñöôøng naøy, caùc haï coù leõ coù theå chôït phaùt hieän caùi ñaàu laâu toát ñeïp cuûa
caùc haï ñaõ khoâng coøn dính treân coå caùc haï nöõa".
Chaøng khoâng ngôø coøn muoán giaûi thích:
- YÙ töù “caùc haï” laø ngöôi.
Toân Thoâng khoâng noåi giaän, saéc maët cuõng khoâng bieán ñoåi, caû ñoâi maét cuõng khoâng
chôùp.
“Ta cuõng nhìn ra ngöôi khoâng coù mang ñaàu Döông Kieân !” Toân Thoâng noùi: “Nhöng
ta nhìn ra ngöôi mang theo moät thanh kieám”.
- Ngöôi nhìn khoâng sai.
-Ngöôi taïi sao khoâng ruùt kieám cuûa ngöôi ra thöû xem ?
- Thöû caùi gì ?
“Thöû xem thaät ra ñaàu laâu cuûa ai rôùt khoûi coå”. Toân Thoâng ñaùp.
Tieåu Cao vuoát nheï caùi bao boá thoâ laäu vónh vieãn khoâng rôøi khoûi beân tay chaøng, mæm

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 28 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

cöôøi laéc ñaàu:


- Ta khoâng theå thöû. Tuyeät ñoái khoâng theå thöû.
- Ngöôi khoâng daùm ?
- Khoâng phaûi khoâng daùm, maø laø khoâng theå.
- Taïi sao ?
“Bôûi vì thanh kieám naøy cuûa ta khoâng phaûi duøng ñeå ñoái phoù ngöôi”. Tieåu Cao duøng
moät thaùi ñoä khaùch khí phi thöôøng ñaùp lôøi: “Bôûi vì ngöôi coøn chöa xöùng ñaùng”.
Saéc maët cuûa Toân Thoâng vaãn khoâng bieán ñoåi, nhöng trong ñoâi maét laïi baát chôït traøn
ñaày nhöõng tia maùu li ti ñoû thaãm.
Coù raát nhieàu ngöôøi tröôùc luùc gieát ngöôøi ñeàu bieán thaønh boä daïng nhö vaäy.
Tay cuûa gaõ buoâng thoõng, naém chaët caùn kieám ñaët treân gheá.
Tieåu Cao laïi ñaõ ñöùng daäy, quay mình chuaån bò boû ñi. Neáu quaû chaøng muoán xuaát
thuû, khoâng ai coù theå ngaên caûn chaøng, neáu quaû chaøng khoâng muoán xuaát thuû, cuõng khoâng
ai coù theå mieãn cöôõng.
Nhöng chaøng coøn chöa böôùc ra ñaõ nghe thaáy tieáng voù ngöïa vuøn vuït.
Trong tieáng voù ngöïa coøn pha troän moät tieáng cöôùc boä kyø quaùi, chæ coù luùc mang giaøy
ñinh chaïy treân baêng tuyeát môùi coù theå phaùt xuaát thöù tieáng cöôùc boä ñoù.
Chaøng vöøa phaân bieät ra hai thöù thanh aâm baát ñoàng ñoù laø ñaõ nhìn thaáy moät thôùt
ngöïa kieâu huøng phoùng qua.
Kî só treân ngöïa raâu ria xoàm xoaøm ñaày maët, vaän moät taám aùo choaøng da cöøu, tröôùc
ngöïc laïi phaïch roäng, ñeå cho gioù tuyeát nhö ñao phong quaát thaúng vaøo loàng ngöïc traàn truïi
cuûa haén, haén khoâng theøm ñeå yù chuùt naøo.
Ñaèng sau coøn coù moät ngöôøi, treân chaân mang moät ñoâi giaøy ñinh vaûi gai daàu, moät tay
naém ñuoâi ngöïa, moät tay kia quaûy moät bao boá treân ñoøn tre, phoùng theo kieän maõ, mieäng
coøn la lôùn muoán teùt haøm:
- Ñaàu Döông Kieân ôû ñaây, ñaây laø soá phaän cuûa teân phaûn ñoà.
Ngöôøi treân ngöïa haû hoïng cöôøi lôùn, tieáng cöôøi nhö sö töû hoáng, chaán ñoäng lôùp tuyeát
daøy tróu naëng treân maùi hieân, töøng maûng töøng maûng rôùt rôi.
Tieåu Cao ñöông nhieân khoâng ñi.
Chaøng chöa töøng gaëp Chaâu Maõnh, nhöng chaøng vöøa lieác ñaõ nhìn ra ngöôøi ñoù nhaát
ñònh laø Chaâu Maõnh.
Ngoaïi tröø “Huøng Sö” Chaâu Maõnh ra, coøn ai coù caùi oai phong ñoù ?
Chaøng cuõng khoâng töôûng ñöôïc Chaâu Maõnh sao coù theå ñoät nhieân xuaát hieän ôû ñaây,

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 29 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

nhöng chaøng hy voïng Toân Thoâng ñeå boïn hoï vöôït qua.
Bôûi vì chaøng ñaõ nhìn thaáy trong tay Chaâu Maõnh giô moät thanh Kim Boái Ñaïi Khaûm
Ñao.
Kim Boái Ñaïi Khaûm Ñao daøi boán thöôùc chín taác, soáng ñao coøn daøy hôn caû thôùt cuûa
ñoà teã, löôõi ñao laïi moûng nhö tôø giaáy.
Toân Thoâng coøn treû.
Tieåu Cao thaät khoâng muoán nhìn thaáy moät ngöôøi treû tuoåi nhö vaäy bò moät thanh ñao
nhö vaäy cheùm cheát tröôùc voù ngöïa.
Chæ tieác Toân Thoâng ñaõ böôùc ra, mang theo moät laøn kieám quang traéng xoùa nhö tuyeát
töø phía sau baøn bay leân, nhö phi ñieåu löôïn voøng phoùng tôùi, kieám quang nhö caàu voàng,
tröïc chæ ñaâm vaøo yeát haàu cuûa Chaâu Maõnh.
Moät chieâu ñoù chöøng nhö laø moät vaùn baøi cuoái cuøng cuûa con baïc, cuõng ñaõ aùp ñaët
toaøn boä tính meänh caû nhaø.
Moät chieâu ñoù taát nhieân trí meänh, khoâng phaûi laø maïng cuûa ñoái phöông, laø maïng
mình.
Chaâu Maõnh cöôøi cuoàng daïi:
- Haûo tieåu töû, coù gan.
Giöõa tieáng cöôøi, Kim Boái Ñaïi Khaûm Ñao daøi boán thöôùc chín taác ñaõ vung leân cao,
kim quang treân soáng ñao vaø haøn quang treân löôõi ñao phaûn aùnh tuyeát quang saùng choùi
ñeán möùc gioáng nhö kim chaâm ñaâm thaúng vaøo maét ngöôøi.
Tieåu Cao chæ nhìn thaáy ñao quang loùe leân moät caùi, ñoät nhieân bieán thaønh moät maøng
löôùi ñoû töôi.
Voâ soá ñieåm huyeát hoa ñoû töôi gioáng nhö nhöõng tia löûa ñoät nhieân töø trong ñao quang
baén ra, hoøa laãn vôùi kieám quang tuyeát traéng baøng baïc taïo thaønh moät böùc ñoà hoïa khieán
cho ngöôøi ta vónh vieãn khoâng queân ñöôïc.
Khoâng ai coù theå hình dung caùi ñeïp ñoù, ñeïp ñeán möùc xoán xang nhö vaäy, taøn khoác
nhö vaäy, thaûm lieät nhö vaäy.
Giöõa phuùt giaây ñoù, vaïn söï vaïn vaät vaïn chuùng sinh giöõa nhaân theá ñeàu nhö ñaõ bò caùi
ñeïp ñoù chaán kinh nhieáp hoàn maø ñình chæ baát ñoäng.
Tieåu Cao chæ caûm thaáy caû nhòp tim laãn hoâ haáp cuûa mình nhö ñaõ ñình chæ.
Ñoù tuy chæ baát quaù laø moät tích taéc, nhöng tích taéc ñoù laïi phaûng phaát nhö vónh haèng.
Giöõa thieân ñòa voán chæ coù “cheát” môùi laø vónh haèng.
Voù ngöïa coøn chöa döøng, Ñinh Haøi vaãn ñang phi thaân, phoùng ñi tôùi hôn hai möôi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 30 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

tröôïng, thi theå cuûa Toân Thoâng môùi rôi xuoáng, rôi ñaèng sau ngöôøi ngöïa cuûa boïn hoï, rôi
treân daûi baêng tuyeát laõnh khoác voâ tình chaúng khaùc gì löôõi ñao cuûa thanh Kim Boái Ñaïi
Khaûm Ñao ñoù.
Sau ñoù traêm ngaøn ñieåm huyeát hoa môùi noái ñuoâi nhöõng chaám tuyeát hoa laéc raéc.
Huyeát hoa ñoû töôi, tuyeát hoa traéng trong.
Boân maõ hí daøi, ngöôøi thaúng löng ngaång maët, keû mang giaøy ñinh cuõng nheï nhaøng
bay leân.
Chaâu Maõnh quaøy cöông, keùo ñaàu ngöïa böôùc nhoû trôû laïi, Ñinh Haøi gioáng nhö moät
caùnh dieàu coät treân ñuoâi ngöïa.
Ñaùm thanh y nhaân hai beân ñaïo loä tuy ñaõ ruùt ñao ra, löôõi ñao cuûa boïn hoï tuy cuõng
saùng choùi nhö löôõi ñao cuûa Chaâu Maõnh, nhöng saéc maët vaø aùnh maét cuûa boïn hoï ñaõ bieán
thaønh maøu xaùm xòt cheát choùc.
Chaâu Maõnh laïi cöôøi lôùn.
“Caùc ngöôi nhìn cho roõ, laõo töû chính laø Chaâu Maõnh”. Haén vöøa cöôøi vöøa noùi: “Laõo
töû löu laïi ñaàu laâu cuûa caùc ngöôi chæ vì laõo töû muoán caùc ngöôi giöông maét nhìn laõo phu
cho roõ raøng, ñem mieäng veà maø baåm baùo vôùi Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø Traùc Ñoâng Lai laõo töû ñaõ
ñeán, hieän taïi ñaõ muoán ñi, cho duø nôi ñaây laø long ñaøm hoå huyeät laõo töû cuõng muoán ñeán laø
ñeán, muoán ñi laø ñi”.
Haén heùt lôùn moät tieáng:
- Caùc ngöôøi coøn khoâng mau cuùt ñi ?
Ñaùm thanh y nhaân voán ñaõ thoaùi lui, nghe thaáy tieáng heùt ñoù, laäp töùc toaøn boä boû
chaïy, chaïy coøn nhanh hôn caû ngöïa.
Chaâu Maõnh voán ñang muoán cöôøi lôùn, laïi khoâng cöôøi, bôûi vì haén chôït nghe moät
ngöôøi thôû daøi noùi:
- Hieän taïi ta môùi bieát treân theá giôùi naøy ngöôøi khoâng sôï cheát gioáng nhö Toân Thoâng
thaät khoâng coù nhieàu.

o0o

Tieåu Cao ñaõ ngoài xuoáng, ngoài treân caùi gheá hoài naõy Toân Thoâng ngoài, hôn nöõa coøn
löôïm voû kieám cuûa Toân Thoâng hoài naõy coøn rôùt laïi ñaët leân baøn, ñaët cuøng moät choã vôùi thanh
kieám goùi trong bao boá cuûa chaøng.
Chaøng khoâng nhìn Chaâu Maõnh, nhöng chaøng bieát saéc maët cuûa Chaâu Maõnh ñaõ coù

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 31 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

bieán.
Sau ñoù chaøng phaùt hieän Chaâu Maõnh ñaõ ñeán tröôùc maët chaøng, thaúng ngöôøi treân löng
ngöïa, duøng ñoâi maét troøn xoe nhö chuoâng ñoàng tröøng tröøng nhìn chaøng.
Tieåu Cao chöøng nhö khoâng nhìn thaáy.
Chaøng ñang uoáng traø.
Traø trong cheùn ñaõ nguoäi, chaøng ñoå heát, laïi roùt ñaày moät cheùn, laïi ñoå, bôûi vì traø trong
bình cuõng ñaõ laïnh, nhöng chaøng khoâng ngôø vaãn roùt theâm moät cheùn.
Chaâu Maõnh tröøng tröøng nhìn chaøng, ñoät nhieân hoûi lôùn:
- Ngöôi laøm gì vaäy ?
“Ta ñang uoáng traø”. Tieåu Cao noùi: “Ta khaùt nöôùc, muoán uoáng traø”.
- Nhöng ngöôi ñaâu coù uoáng.
“Bôûi vì traø ñaõ nguoäi”. Tieåu Cao ñaùp: “Ta luoân luoân khoâng thích uoáng traø nguoäi”.
Chaøng thôû daøi:
- Uoáng röôïu ta khoâng ñeå yù, röôïu gì ta cuõng uoáng, nhöng uoáng traø ta raát keùn choïn,
traø nguoäi vaïn vaïn laàn khoâng theå uoáng, muoán ta uoáng traø nguoäi, ta thaø uoáng ñoäc töûu.
“Leõ naøo ngöôi coøn nghó coù theå roùt nöôùc traø noùng töø caùi bình traø ñoù ?” Chaâu Maõnh
hoûi Tieåu Cao.
- Ta voán laø ñang nghó vaäy.
- Ngöôi coù bieát bình traø ñoù ñaõ hoaøn toaøn nguoäi khoâng ?
“Ta bieát”. Tieåu Cao ñaùp: “Ta ñöông nhieân bieát”.
Chaâu Maõnh nhìn chaøng, chöøng nhö ñang nhìn moät quaùi vaät:
- Ngöôi bieát bình traø ñoù ñaõ nguoäi, nhöng ngöôi vaãn muoán roùt moät cheùn traø noùng töø
caùi bình ñoù ?
“Khoâng nhöõng muoán noùng, maø coøn muoán raát noùng”. Tieåu Cao ñaùp: “Traø vöøa soâi vöøa
suïc môùi uoáng ngon”.
Chaâu Maõnh chôït cöôøi lôùn, quay ñaàu noùi vôùi Ñinh Haøi:
- Ta voán muoán cheùm ñaàu gaõ tieåu töû naøy, nhöng ta hieän taïi khoâng theå cheùm ñöôïc.
Tieåu töû naøy laø teân ñieân, laõo töû khoâng bao giôø cheùm ñaàu ngöôøi ñieân.
Ñinh Haøi khoâng cöôøi, bôûi vì gaõ nhìn thaáy moät quaùi söï.
Gaõ nhìn thaáy Tieåu Cao khoâng ngôø thaät söï töø trong bình traø laïnh ñoù roùt ra moät cheùn
noùng hoåi, traø noùng ñeán möùc nöôùc soâi laên taên, khoùi boác nghi nguùt.
Tieáng cöôøi cuûa Chaâu Maõnh cuõng raát mau choùng ñình ñoán, bôûi vì haén cuõng nhìn
thaáy chuyeän ñoù.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 32 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ngöôøi sau khi nhìn thaáy chuyeän ñoù maø coøn coù theå cöôøi tònh khoâng coù nhieàu. Ngöôøi
coù theå doàn noäi löïc vaø nhieät löïc vaøo loøng baøn tay bieán moät bình traø laïnh thaønh traø soâi
cuõng khoâng coù nhieàu.
Chaâu Maõnh chôït laïi quay ñaàu hoûi Ñinh Haøi:
- Tieåu töû naøy coù phaûi bò ñieân khoâng ?
- Hình nhö khoâng.
- Tieåu töû naøy coù phaûi xem ra thaät söï coù moät chuùt coâng phu khoâng ?
- Hình nhö coù.
“Khoâng töôûng ñöôïc tieåu töû naøy laïi laø moät haûo tieåu töû”. Chaâu Maõnh noùi: “Laõo töû
khoâng ngôø ñaõ nhìn sai”.
Noùi xong caâu ñoù, haén laøm moät chuyeän baát kyø ai cuõng khoâng töôûng ñöôïc haén coù theå
laøm.
Haén ñoät nhieân xuoáng ngöïa, quaêng ñao xuoáng ñaát, böôùc ñeán tröôùc maët Tieåu Cao,
trònh troïng oâm quyeàn haønh leã, trònh troïng noùi:
- Ngöôi khoâng ñieân, ngöôi laø haûo haùn, chæ caàn ngöôi chòu nhaän ta laøm huynh ñeä,
chòu theo ta veà nhaäu maáy ngaøy thoáng thoáng khoaùi khoaùi, ta laäp töùc quyø xuoáng vaùi ngöôi
ba laïy.
“Huøng Sö Ñöôøng” haûo thuû nhö maây, Huøng Sö Chaâu Maõnh uy chaán Haø Laïc, baèng
vaøo thaân phaän cuûa haén, laøm sao coù theå keát baèng höõu vôùi moät thieáu nieân lang thang voâ
danh nhö vaäy ? Nhöng xem boä daïng cuûa haén laïi khoâng coù moät chuùt giaû traù gì.
Tieåu Cao hình nhö cuõng ngaån ngöôøi, ngaây ngöôøi caû nöûa ngaøy môùi thôû daøi, cöôøi khoå:
- Hieän taïi ta môùi tin lôøi noùi cuûa ngöôøi trong giang hoà khoâng sai, Huøng Sö Chaâu
Maõnh quaû nhieân laø ngöôøi vó ñaïi, khoâng traùch gì coù bao nhieâu ngöôøi phuïc ngöôi, chòu vì
ngöôi maø baùn maïng.
“Coøn ngöôi ?” Chaâu Maõnh laäp töùc hoûi: “Ngöôi coù chòu keát giao baèng höõu vôùi Chaâu
Maõnh naøy khoâng ?”
Tieåu Cao chôït duïng löïc voã baøn, noùi lôùn:
“Con baø noù, keát baèng höõu thì keát baèng höõu, keát baèng höõu coù sao ñaâu maø sôï”. Thanh
aâm cuûa chaøng coøn lôùn hôn caû Chaâu Maõnh: “Ta Cao Tieäm Phi ñi laïi trong giang hoà maáy
thaùng nay, coøn chöa gaëp ai xem troïng ta nhö ngöôi, ta taïi sao khoâng theå keát giao baèng
höõu vôùi ngöôi ?”
Chaâu Maõnh ngöûa maët cöôøi lôùn:
- Hay ! Noùi hay !

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 33 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Chæ baát quaù chuyeän vaäp ñaàu vaùi laïy ngaøn vaïn laàn phaûi mieãn giuøm”. Tieåu Cao noùi:
“Ngöôi coù quyø, ta cuõng khoâng theå ñöùng, neáu hai ngöôøi ñeàu quyø laïy, ngöôi laïy ta, ta laïy
ngöôi, xem ra ñaõ bieán thaønh hai con truøng vaùi laïy”.
Chaøng heùt lôùn:
- Chuyeän ñoù ta tuyeät khoâng laøm.
Chaâu Maõnh laäp töùc ñoàng yù:
- Ngöôi noùi khoâng laøm thì boïn ta khoâng laøm.
“Ta cuõng khoâng theå theo ngöôi veà uoáng röôïu”. Tieåu Cao thoát: “Ta coøn phaûi ôû laïi
Tröôøng An öôùc heïn vôùi ngöôøi ta”.
- Vaäy boïn ta ôû laïi ñaây uoáng, uoáng cho thoáng khoaùi.
“ÔÛ ñaây uoáng ?” Tieåu Cao nhíu maøy: “Ngöôi khoâng sôï Tö Maõ Sieâu Quaàn ñeán ñaây
sao ?”
Chaâu Maõnh chôït duïng löïc ñaäp baøn.
“Con baø noù, cho duø y coù ñeán thì ñaõ sao ? Laõo töû toái ña chæ baát quaù coøn caùi maïng
naøy ñeå lieàu maïng vôùi y, y laøm gì ñöôïc laõo töû chôù ?” Chaâu Maõnh lôùn tieáng: “Nhöng chaàu
nhaäu naøy boïn ta laïi khoâng uoáng khoâng ñöôïc, khoâng uoáng coøn khoù chòu hôn cheát”.
“Ñöôïc ! Uoáng thì uoáng”. Tieåu Cao thoát: “Neáu ngöôi khoâng sôï, ta sôï con khæ gì”.
Trong traø quaùn khoâng nhöõng khoâng coù khaùch, caû tieåu nhò cuõng ñaõ boû troán.
May laø baàu röôïu khoâng theå boû troán.
Chaâu Maõnh vaø Tieåu Cao uoáng röôïu, Ñinh Haøi roùt röôïu, uoáng coøn chöa ñaõ, moät baàu
röôïu coøn chöa caïn, xa xa ñaõ nghe coù tieáng voù ngöïa truyeàn ñeán.
Tieáng voù ngöïa khaån caáp raàm raäp, ít ra cuõng coù saùu baûy chuïc thôùt ngöïa.
Hoàng Hoa Taäp voán laø trong phaïm vi theá löïc cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, neáu quaû coù
ngöôøi noùi chæ caàn Tö Maõ Sieâu Quaàn haï leänh moät tieáng, noäi trong phuùt choác coù theå bieán
ñòa phöông naøy thaønh bình ñòa, lôøi noùi ñoù cuõng khoâng theå coi laø quaù khoa tröông.
Nhöng Chaâu Maõnh laïi khoâng chôùp maét tôùi moät laàn, voù ngöïa khuûng boá cuõng khoâng
theå laøm rôùt vaõi tôùi moät gioït röôïu.
“Ta kính ngöôi theâm ba cheùn”. Haén noùi vôùi Tieåu Cao: “Chuùc ngöôi ña phöôùc ña
thoï, thaân theå kieän khang”.
- Ñöôïc ! Ta uoáng.
Chaøng uoáng tuy mau, tieáng voù ngöïa caøng mau hôn, ba cheùn vöøa uoáng xong, tieáng
voù ngöïa nghe ñaõ nhö tieáng saám.
Tay böng baàu röôïu cuûa Ñinh Haøi ñaõ meàm ñi chuùt ít, Chaâu Maõnh laïi vaãn khoâng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 34 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

bieán saéc.
“Laàn naøy tôùi phieân ngöôi kính ta”. Haén noùi vôùi Tieåu Cao: “Ngöôi ít nhaát cuõng phaûi
kính ta ba cheùn”.
Ñinh Haøi ñoät nhieân xen lôøi:
- Baåm Ñöôøng chuû, ba cheùn ñoù chæ sôï khoâng theå uoáng nöõa.
Chaâu Maõnh boäc noä:
- Taïi sao ? Taïi sao khoâng theå uoáng ?
- Baåm Ñöôøng chuû, coøn uoáng nöõa, tính meänh cuûa vò Cao thieáu gia naøy chæ sôï cuõng
phaûi theo luoân Ñöôøng chuû.
Noä khí cuûa Chaâu Maõnh baát chôït tieâu taùn, baát chôït thôû daøi:
- Gaõ noùi cuõng coù lyù, tính meänh cuûa ta khoâng lieàu khoâng ñöôïc, taïi sao phaûi lieân luïy
tôùi ngöôi ?
Haén ñang muoán ñöùng leân, Tieåu Cao laïi ñeø vai haén xuoáng, nheï nhaøng thoát:
- Maïng cuûa ta khoâng coù giaù trò baèng ngöôi, ngöôi coù theå lieàu maïng, ta sao laïi khoâng
theå ? Haø huoáng boïn ta cuõng vò taát khoâng vöôït qua ñöôïc boïn chuùng.
Chaâu Maõnh laïi cöôøi lôùn:
- Coù lyù, ngöôi noùi caøng coù lyù.
Tieåu Cao thoát:
- Cho neân ta cuõng muoán kính ngöôi ba cheùn, cuõng chuùc ngöôi ña phöôùc ña thoï,
thaân theå khang kieän.
Hai ngöôøi ñoàng thôøi cöôøi lôùn, tieáng cöôøi coøn chöa ngöøng, tieáng voù ngöïa nhö saám
seùt ñaõ phoùng tôùi traø quaùn ñoù, trong phuùt choác ñaõ bao vaây xung quanh quaùn.
Tieáng voù ngöïa chôït döøng haún, theâm vaøi tieáng ngöïa phì phoø, moïi thanh aâm ñeàu tan
bieán.
Giöõa ñaát trôøi ñoät nhieân bieán thaønh moät phieán tónh mòch, traø quaùn ñoù nhö moät phaàn
moä.
Ñinh Haøi chôït cuõng ngoài xuoáng, cöôøi khoå:
- Baåm Ñöôøng chuû, hieän taïi toâi cuõng muoán uoáng moät chuùt röôïu.

o0o

Ñao voâ thanh, kieám voâ thanh, ngöôøi voâ thanh, ngöïa cuõng voâ thanh.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 35 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Bôûi vì moãi moät ngöôøi, moãi moät thôùt ngöïa ñeàu ñaõ traûi qua nhieàu naêm huaán luyeän
nghieâm caån, luùc taát yeáu tuyeät khoâng phaùt xuaát moät chuùt thanh aâm khoâng caàn thieát, cho
duø ñaàu laâu bò cheùm xuoáng cuõng khoâng phaùt xuaát ra moät chuùt thanh aâm.
Giöõa tónh laëng cheát choùc, moät ngöôøi ñoäi maõo töû ngoïc, vaän aùo hoà cöøu, chaép tay sau
löng böôùc vaøo traø quaùn.
“Töû Khí Ñoâng Lai” Traùc Ñoâng Lai ñaõ ñeán.
Thaùi ñoä cuûa haén cöïc kyø traàm tónh, moät thöù traàm tónh chæ coù moät ngöôøi bieát mình
tuyeät ñoái naém chaéc öu theá môùi coù theå bieåu hieän.
Ba caùi maïng cuûa ba ngöôøi trong traø quaùn, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, ñeàu naèm
trong tay haén.
Nhöng Tieåu Cao vaø Chaâu Maõnh khoâng nhìn haén tôùi moät laàn.
“Ta coøn muoán kính ngöôi theâm ba cheùn nöõa”. Tieåu Cao thoát: “Ba cheùn naøy chuùc
ngöôi tröôøng meänh phuù quyù, ña töû ña toân”.
Chaøng coøn chöa roùt röôïu, Traùc Ñoâng Lai ñaõ ñeán tröôùc maët boïn hoï, ñieàm ñaïm noùi:
- Ba cheùn ñoù coù neân ñeå ta kính khoâng ?
- Taïi sao ?
- Chaâu Ñöôøng chuû töø xa ñeán, boïn ta khoâng ngôø hoaøn toaøn chöa duøng leã chuû khaùch
maø tieáp röôùc chu ñaùo, ba cheùn ñoù ñöông nhieân neân do ta kính.
Chaâu Maõnh khoâng ngôø caû noùi cuõng khoâng theøm noùi, uoáng caïn ba cheùn, Traùc Ñoâng
Lai khoâng ngôø cuõng uoáng khoâng chaäm hôn Chaâu Maõnh chuùt naøo.
“Ta cuõng coøn muoán kính theâm Chaâu Ñöôøng chuû ba cheùn nöõa”. Traùc Ñoâng Lai thoát:
“Ba cheùn naøy ta cuõng khoâng uoáng khoâng ñöôïc”.
- Taïi sao ?
- Bôûi vì sau khi uoáng ba cheùn naøy, ta coù chuyeän muoán thænh giaùo Chaâu Ñöôøng chuû.
- Chuyeän gì ?
Traùc Ñoâng Lai tröôùc heát uoáng caïn ba cheùn.
“Chaâu Ñöôøng chuû haønh tung phieâu hoát, xuaát thaàn nhaäp quyû, coi nôi ñaây nhö choã
khoâng ngöôøi”. Haén thôû daøi: “Neáu quaû Chaâu Ñöôøng chuû hoài naõy boû ñi, boïn ta cuõng thaät söï
voâ naêng voâ löïc”.
Haén ngaång ñaàu, laïnh luøng nhìn Chaâu Maõnh:
- Nhöng Chaâu Ñöôøng chuû hoài naõy taïi sao laïi khoâng boû ñi ?
- Ngöôi nghó khoâng ra ?
- Ta thaät söï nghó khoâng ra !

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 36 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Kyø thaät ta voán cuõng khoâng töôûng ñöôïc, bôûi vì luùc ñoù ta coøn chöa giao haûo vôùi vò
baèng höõu naøy”. Chaâu Maõnh voã vai Tieåu Cao: “Hieän taïi ta ñaõ keát giao vôùi baèng höõu naøy,
ta ñöông nhieân phaûi uoáng vaøi cheùn vôùi y, y ñaõ khoâng theå veà vôùi ta, ta cuõng chæ coøn nöôùc
ôû laïi ñaây uoáng vôùi y”.
Chaâu Maõnh laïi cöôøi lôùn:
- Ñaïo lyù ñoù kyø thaät giaûn ñôn voâ cuøng, chæ tieác ngöôøi nhö caùc ngöôi tuyeät ñoái khoâng
theå hieåu thaáu.
Traùc Ñoâng Lai chôït khoâng noùi gì, khoâng than khoâng thôû khoâng ñoäng khoâng ñaäy
khoâng uoáng khoâng noùi.
Luùc ñoù, con ngöôøi haén chöøng nhö ñoät nhieân ñaõ bieán thaønh moät ngöôøi goã, thaäm chí
caû maét cuõng khoâng coù tôùi moät chuùt bieåu tình.
Beân ngoaøi cuõng khoâng coù cöû ñoäng, khoâng coù meänh leänh cuûa Traùc Ñoâng Lai, ai ai
cuõng khoâng daùm coù baát kyø cöû ñoäng gì.
Ñoaïn thôøi gian ñoù tònh khoâng ngaén.
Trong ñoaïn thôøi gian ñoù, Tieåu Cao vaø Chaâu Maõnh laøm gì ? Traùc Ñoâng Lai khoâng
bieát, cuõng khoâng ñeå yù tôùi.
Trong ñoaïn thôøi gian ñoù, chæ coù bieåu tình cuûa moät mình Tieåu Cao laø kyø quaùi nhaát.
Xem bieåu tình treân maët chaøng, gioáng nhö chaøng roõ raøng nhìn thaáy coù baûy taùm con
boø caïp, möôøi maáy con xuù truøng ñang chui vaøo coï quaäy döôùi lôùp y phuïc cuûa chaøng, laïi
vaãn khôi khôi ngoài baát ñoäng chòu ñöïng.
Chaøng thaät ñaõ nhìn ra moät chuyeän maø ngöôøi khaùc ñeàu khoâng nhìn ra, bôûi vì
phöông höôùng chaøng ngoài chính laø ñang ñoái dieän vôùi moät song cöûa soå beân traùi, song cöûa
soå ñoù laïi xaûo hôïp ñang môû roäng.
Beân ngoaøi song cöûa soå ñoù ñöông nhieân cuõng coù nhaân maõ Traùc Ñoâng Lai mang ñeán,
nhöng töø goùc ñoä choã Tieåu Cao ñang ngoài maø nhìn ra, hoài naõy qua keõ hôû giöõa röøng ñao
bieån giaùo cuûa ñaùm nhaân maõ ñoù, coù theå nhìn thaáy moät caây ñaïi thuï.
Moät caây baïch döông to lôùn ñaõ khoâ heùo, döôùi caây coù moät ngöôøi ñang ñöùng.
Töø vò trí choã Tieåu Cao ñang ngoài nhìn ra, hoài naõy coù theå nhìn thaáy ngöôøi ñoù.
Moät ngöôøi bình phaøm traàm maëc, trong tay vaùc moät caùi hoøm bình phaøm cuõ kyû.
Tieåu Cao muoán xoâng ra ngoaøi, nhieàu laàn muoán xoâng ra, nhöng chaøng laïi baát ñoäng.
Bôûi vì chaøng bieát hieän taïi ñaõ ñeán luùc quyeát ñònh, meänh vaän sinh töû cuûa moïi ngöôøi
ñeàu phaûi quyeát ñònh giöõa giaây phuùt ñoù, baát cöù chuyeän gì chaøng laøm ñeàu coù theå laøm
thöông haïi ñeán baèng höõu cuûa chaøng.
Cho neân chaøng khoâng theå ñoäng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 37 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Chaøng chæ hy voïng ngöôøi khieâng caùi hoøm ñöùng döôùi goác caây cuõng khoâng boû ñi.
Cuõng khoâng bieát qua bao laâu sau, chaøng ñoät nhieâu nhìn thaáy moät chuyeän kyø quaùi
phi thöôøng.
Chaøng ñoät nhieân nhìn thaáy Traùc Ñoâng Lai cöôøi.
Cho ñeán giaây phuùt ñoù chaøng môùi phaùt hieän luùc Traùc Ñoâng Lai cöôøi cuõng raát meâ
hoàn.
Chaøng nhìn thaáy Traùc Ñoâng Lai mæm cöôøi ñöùng leân, duøng moät tö theá öu nhaõ voâ
cuøng cung tay mæm cöôøi nhìn Chaâu Maõnh.
“Chaâu Ñöôøng chuû, ta khoâng kính röôïu cho ngöôi nöõa”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Ngaøy
ñaõ gaàn taøn, ñöôøng ñi coøn xa, uoáng nhieàu cuõng khoâng toát laém”.
Tieåu Cao ngaån ngöôøi, Chaâu Maõnh cuõng ngaây ngöôøi.
“Ngöôi ñeå haén ñi ?” Tieåu Cao hoûi: “Ngöôi thaät chòu ñeå haén ñi ?”
Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm mæm cöôøi:
- Haén coù theå keát giao moät baèng höõu nhö ngöôi, ta taïi sao laïi khoâng theå ? Haén coù
theå maïo hieåm ôû laïi uoáng röôïu vôùi ngöôi, ta taïi sao laïi khoâng theå vì ngöôi maø ñeå haén ñi ?
Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø coøn töï mình daét ngöïa cuûa Chaâu Maõnh qua:
- Chaâu Ñöôøng chuû, laàn nay chia tay, sau naøy chaéc ít coù cô hoäi gaëp laïi, thöù cho ta
khoâng theå ñöa theâm moät ñoaïn ñöôøng.
Buïi ñöôøng muø mòt, moät thôùt maõ, moät caùi ñuoâi ngöïa, moät ñoâi giaøy ñinh, vaø hai ngöôøi
ñeàu cuoán theo gioù buïi maø ñi.
Tieåu Cao maét voïng theo boïn hoï ñi xa, môùi quay ñaàu laïi nhìn Traùc Ñoâng Lai, laïi
nhòn khoâng ñöôïc phaûi thôû daøi:
- Hieän taïi ta môùi tin lôøi noùi cuûa ngöôøi trong giang hoà khoâng sai, “Töû Khí Ñoâng Lai”
Traùc Ñoâng Lai quaû nhieân laø moät nhaân vaät vó ñaïi.
Traùc Ñoâng Lai cuõng thôû daøi:
- Chæ tieác ta bieát ngöôi khoâng theå keát giao baèng höõu vôùi ta, bôûi vì ngöôi moät möïc
chæ muoán thaønh danh, moät möïc chæ muoán Tö Maõ Sieâu Quaàn cheát döôùi kieám cuûa ngöôi.
Tieåu Cao traàm maëc, traàm maëc moät hoài raát laâu môùi noùi:
- Cheát coù leõ khoâng phaûi laø y, maø laø ta.
“Phaûi, cheát raát coù theå laø ngöôi”. Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm thoát: “Neáu quaû coù ngöôøi
muoán ñaùnh caù vôùi ta, ta nguyeän duøng möôøi ñoå moät, caù ngöôi cheát”.
Haén nhìn Tieåu Cao:
- Neáu quaû ngöôi muoán caù vôùi ta, ta cuõng chòu.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 38 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ta khoâng chòu.
- Taïi sao ?
- Bôûi vì ta nhuùn nhöôøng chòu thua.
Noùi xong caâu ñoù, Tieåu Cao phoùng leân, bôûi vì chaøng ñoät nhieân phaùt hieän ngöôøi hoài
naõy ñöùng döôùi goác caây ñaõ ñoät nhieân bieán maát.
Laàn naøy Tieåu Cao quyeát taâm phaûi truy ñuoåi theo y.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 39 Hoià 2


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 3
Kyø Tap
ä

M öôøi baûy thaùng gieâng.


Tröôøng An.
Saùng sôùm, buoát laïnh.
Luùc Traùc Ñoâng Lai xuoáng giöôøng, Tö Maõ Sieâu Quaàn ñang ñôïi ôû tieåu saûnh, ngoài treân
caùi gheá döïa boïc da choàn maøu tím, uoáng röôïu boà ñaøo baèng cheùn thuûy tinh.
Chæ coù moät mình Tö Maõ Sieâu Quaàn môùi coù theå laøm nhö vaäy. Coù moät ngaø y coù moät
thieáu nöõ töï nghó Traùc Ñoâng Lai khoâng theå xa lìa mình, daùm ngoài leân caùi gheá ñoù, bò loät
heát quaàn aùo quaêng thaúng vaøo baõo tuyeát ngoaøi coång.
Taát caû moïi thöù cuûa Traùc Ñoâng Lai ñeàu tuyeät khoâng cho pheùp ai xaâm phaïm, chæ coù
Tö Maõ Sieâu Quaàn laø ngoaïi leä.
Nhöng Traùc Ñoâng Lai vaãn ñeå y ñôïi beân ngoaøi raát laâu môùi khoaùc aùo choaøng ñi chaân
khoâng ra khoûi ngoïa phoøng, caâu ñaàu tieân hoûi Tö Maõ Sieâu Quaàn laø:
- Ngöôi ñeán sôùm nhö vaày coù phaûi laø voäi muoán hoûi ta hoâm qua sao laïi phoùng tha
Chaâu Maõnh ?
"Phaûi". Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: "Ta bieát ngöôi nhaát ñònh coù raát nhieàu lyù do, chæ tieác
ta khoâng töôûng ra moät ñieåm naøo heát".
Traùc Ñoâng Lai cuõng ñaõ ngoài xuoáng, ngoài treân moät caùi gheá döïa boïc da choàn maøu
tím keá beân. Luùc bình thôøi, haén ôû tröôùc maët hoï Tö Maõ, vónh vieãn luoân luoân vaän y phuïc
chænh teà, thaùi ñoä kính caån, chöa bao giôø ngoài ngang haøng vôùi hoï Tö Maõ.
Bôûi vì haén muoán ñeå ngöôøi ta caûm thaáy Tö Maõ Sieâu Quaàn vónh vieãn ñeàu cao cao taïi
thöôïng.
Nhöng hieän taïi trong nhaø chæ coù hai ngöôøi boïn hoï.
"Ta khoâng theå gieát Chaâu Maõnh". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Thöù nhaát laø vì ta khoâng muoán
gieát haén, thöù hai laø vì ta khoâng naém chaéc".
- Ngöôi sao laïi khoâng muoán gieát haén ?
- Haén ñôn thaân ñoäc maõ xaâm nhaäp laõnh ñòa cuûa boïn ta, thong dong huy ñao cheùm
cheát ñaïi töôùng cuûa boïn ta tröôùc ngöïa, voán coøn coù theå thaûnh thôi maø ñi, chæ vì phaûi boài
moät baèng höõu uoáng röôïu cho neân môùi ôû laïi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 40 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Haén ñieàm ñaïm noùi tieáp:


- Luùc ñoù ta neáu gieát haén, ngöôøi trong giang hoà sau naøy nhaát ñònh noùi "Huøng Sö"
Chaâu Maõnh quaû thaät khoâng hoå laø haûo haùn, hy sinh vì baèng höõu, troïng nghóa khí, coù ñaûm
khí.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi laïnh:
- Ta coù gieát haén khoâng phaûi traùi laïi ñaõ thaønh toaøn cho haén sao ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn ngöng thò nhìn röôïu trong cheùn thuûy tinh, qua moät hoài raát laâu
môùi laïnh luøng noùi:
- Ta bieát ngöôi nhaát ñònh coù lyù do, nhöng ta laïi khoâng nghó ra ngöôi sao laïi khoâng
naém chaéc ?
Y hoûi Traùc Ñoâng Lai:
- Ngöôi daãn theo khoâng ít haûo thuû, ñoái phoù khoâng phaûi chæ coù ba ngöôøi sao ?
- Khoâng phaûi laø ba, maø laø boán ngöôøi.
- Ngöôøi thöù tö laø ai ?
"Ta khoâng nhìn thaáy, nhöng ta coù caûm giaùc y ñang ñöùng beân ngoaøi moät song cöûa
soå sau löng ta". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Y tuy ñöùng xa xa ngoaøi song cöûa, nhöng trong caûm
giaùc cuûa ta laïi chöøng nhö saùt raït sau löng ta vaäy".
- Taïi sao ?
"Bôûi vì saùt khí cuûa y". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Ta bình sinh chöa töøng ñuïng phaûi saùt
khí ñaùng sôï nhö vaäy".
- Ngöôi khoâng quay ñaàu nhìn y ?
- Khoâng, bôûi vì ta bieát y moät möïc ñang nhìn ta chaêm chaêm, gioáng nhö ñaëc bieät
caûnh caùo ta, chæ caàn ta coù ñoäng, voâ luaän laø ñoäng taùc gì ñi nöõa, y ñeàu coù theå xuaát thuû.
Traùc Ñoâng Lai laïi noùi:
- Ta tuy khoâng nhìn thaáy y, nhöng Cao Tieäm Phi nhaát ñònh ñaõ nhìn thaáy y.
- Sao ngöôi bieát ?
- Luùc ñoù Cao Tieäm Phi ñang ngoài ñoái dieän ta, ñoái dieän vôùi song cöûa soå ñoù, luùc ta
caûm thaáy luoàng saùt khí ñoù, saéc maët cuûa Cao Tieäm Phi cuõng ñaõ coù bieán, chöøng nhö boãng
nhìn thaáy quyû vaäy.
Traùc Ñoâng Lai noùi:
- Cao Tieäm Phi tuyeät ñoái coù theå coi laø ñeä nhaát cao thuû trong ñaùm kieám khaùch haäu
dueä maáy naêm gaàn ñaây, neáu quaû khoâng coù duyeân côù ñaëc bieät, taïi sao coù theå kính sôï moät
ngöôøi laï nhö vaäy ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 41 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoät nhieân cöôøi, cöôøi lôùn.


"Cho neân ngöôi cuõng ñaõ hôi sôï !" Trong tieáng cöôøi cuûa y daâng traøo veû cheá gieãu:
"Khoâng töôûng ñöôïc Töû Khí Ñoâng Lai Traùc Ñoâng Lai cuõng luùc lo sôï, laïi sôï moät ngöôøi caû
nhìn cuõng nhìn khoâng thaáy".
Traùc Ñoâng Lai laïnh luø ng nhìn y, ñôïi cho y cöôøi xong môùi bình tónh thoát:
- Ta tuy khoâng nhìn thaáy y, nhöng laïi bieát y laø ai.
"Y laø ai ?" Tieáng cöôøi cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaõ ngöøng haún: "Leõ naøo ngöôi nghó y laø
ngöôøi ñaõ gieát Döông Kieân ?"
"Phaûi". Traùc Ñoâ ng Lai ñaùp: "Nhaát ñònh laø vaäy".
Haén noùi:
- Ngöôøi ñoù nhaát ñònh raát ít khi ñi laïi trong giang hoà, nhaát ñònh coù quan heä ñaëc bieät
vôùi Chaâu Maõnh, nhöng laïi tuyeät khoâng phaûi laø thuû haï cuûa Chaâu Maõnh. Vuõ khí ngöôøi ñoù
duøng nhaát ñònh laø thöù vuõ khí cöïc kyø ñaùng sôï chöa bao giôø coù ngöôøi nhìn thaáy, coù theå
ñoàng thôøi phaùt xuaát uy löïc cuûa raát nhieàu thöù vuõ khí baát ñoàng.
"Coøn gì nöõa ?" Tö Maõ Sieâu Quaàn hoûi.
- Khoâng coøn gì khaùc.
- Ngöôi chæ bieát coù nhieâu ñoù ?
"Cho ñeán hieän taïi ta chæ bieát coù nhieâu ñoù, thaäm chí thöù vuõ khí ñoù hình daïng ra sao
ta cuõng khoâng töôûng töôïng ñöôïc". Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm ñaùp: "Nhöng ta tin chuyeän ta
bieát veà y vaãn nhieàu hôn so vôùi baát kyø moät ai”.
Tö Maõ Sieâu Quaàn muoán cöôøi, laïi cöôøi khoâng ra.
Traùc Ñoâng Lai laø baèng höõu cuûa y, baèng höõu töøng coäng höôûng sinh töû hoaïn naïn,
Traùc Ñoâng Lai cuõng laø trôï thuû ñaéc löïc nhaát cuûa y.
Nhöng ai ai cuõng khoâng bieát vì sao, ñang luùc hai ngöôøi boïn hoï ñôn ñoäc ôû moät choã,
y luoân luoân phaûi ñoái laäp tranh phong vôùi Traùc Ñoâng Lai, chöøng nhö phaûi tìm moïi phöông
phaùp ñeå ñaâm thoït haén.
Traùc Ñoâng Lai laïi hoaøn toaøn khoâng ñeà khaùng, thaäm chí caû moät chuùt phaûn öùng cuõng
khoâng coù.
Laïi uoáng theâm moät cheùn röôïu boà ñaøo, Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoät nhieân laïi hoûi Traùc
Ñoâng Lai:
- Hieän taïi Toân Thoâng ñaõ cheát, coøn Quaùch Trang ñaâu ?
- Quaùch Trang cuõng khoâng coù ôû ñaây.
- Saùng sôùm hoâm qua ta coøn thaáy gaõ, taïi sao saùng sôùm hoâm nay laïi khoâng coøn gaëp

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 42 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

nöõa ?
“Bôûi vì saùng sôùm hoâm qua ta ñaõ keâu gaõ ñeán Laïc Döông”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Vöøa
nghe tin Chaâu Maõnh ñaõ ñeán Hoàng Hoa Taäp, ta lieàn sai gaõ ñi”.
Traùc Ñoâng Lai noùi:
- Ta muoán gaõ ñoåi ngöïa moãi naêm traêm daëm, ñang ñeâm cuõng phaûi ñi, nhaát ñònh phaûi
ñeán Laïc Döông moät ngaøy tröôùc khi Chaâu Maõnh trôû veà.
Trong aùnh maét cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn chôït baén ra nhöõng tia saùng choùi ngôøi, chôït
hoûi:
- Gaõ nhaát ñònh ñeán kòp thôøi ?
- Nhaát ñònh coù theå.
- Neáu quaû gaõ khoâng ñeán kòp ?
Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm ñaùp:
- Vaäy thì ta ñaõ keâu gaõ ñi cheát ôû Laïc Döông, baát taát phaûi trôû veà.
Tö Maõ Sieâu Quaàn tònh khoâng hoûi Traùc Ñoâng Lai vì sao laïi phaûi sai Quaùch Trang
ñeán Laïc Döông, ñi laøm gì ?
Y baát taát phaûi hoûi.
Keá hoaïch vaø haønh ñoäng cuûa Traùc Ñoâng Lai y ñaõ hoaøn toaøn hieåu thaáu.
--- Chaâu Maõnh khinh kî xuaát haønh ñi xa, ñaùm ñaïi töôùng thuû haï khoâng coù ai ñi theo,
cuõng nhaát ñònh ñang treân ñöôøng tieáp öùng. Chaâu Maõnh boû ñi, phoøng thuû noäi boä “Huøng Sö
Ñöôøng” nhaát ñònh yeáu hôn nhieàu so vôùi bình thôøi, chính laø cô hoäi ñoät taäp toát cho boïn hoï.
--- Chæ caàn coù theå naém vöõng ñöôïc cô hoäi toát, moät traän kyø taäp coøn höõu hieäu hôn xa
möôøi laàn khoå chieán.
Ñoù chính laø chieán löôïc thöôøng duøng nhaát cuûa Traùc Ñoâng Lai.
Keá hoaïch laàn naøy quaû thaät tinh maät, ngoan laït, vaø gan daï, cuõng chính laø taùc phong
thöôøng ngaøy cuûa Traùc Ñoâng Lai.
Tö Maõ Sieâu Quaàn chæ hoûi Traùc Ñoâng Lai:
- Ngöôi chæ phaùi moät mình Quaùch Trang ñi ?
“Boïn ta cuõng coù ngöôøi ôû Laïc Döông”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Quaùch Trang cuõng
khoâng phaûi ñi moät mình”.
- Coøn coù ai ?
- Coøn coù Moäc Keâ.
“Moäc Keâ ?” Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoäng dung: “Ngöôi chöa gieát gaõ ?”
- Gaõ luoân luoân laø ngöôøi höõu duïng phi thöôøng, ñoái vôùi boïn ta cuõng höõu duïng, ta taïi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 43 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

sao laïi phaûi gieát gaõ ?


- Gaõ do Chaâu Maõnh phaùi ñeán gieát Döông Kieân, khoâng sôï gaõ baùn ñöùng boïn ta sao ?
- Hieän taïi ngöôøi gaõ muoán gieát khoâng phaûi laø Döông Kieân, maø laø Chaâu Maõnh.
- Taïi sao ?
“Bôûi vì gaõ ñaõ bieát Chaâu Maõnh chæ baát quaù muoán lôïi duïng gaõ laøm nghi binh, hôn
nöõa coøn toàn taâm muoán gaõ ñi tìm cheát, bôûi vì Chaâu Maõnh ñaõ sôùm bieát gaõ tuyeät khoâng theå
ñaéc thuû”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Gaõ khoâng sôï bò ngöôøi ta lôïi duïng, nhöng gaõ khoâng chòu
ñöôïc thöù vuõ nhuïc ñoù”.
Traùc Ñoâng Lai laïi noùi:
- Haø huoáng ta coøn ra giaù cao hôn xa caùi giaù Chaâu Maõnh traû.
Tö Maõ Sieâu Quaàn nhìn haén, trong maét laïi loä xuaát veû cheá gieãu:
- Hieän taïi ta môùi bieát taïi sao ngöôi khoâng gieát Chaâu Maõnh. Ngöôi muoán y soáng soùt
trôû veà, ngöôi muoán y taän maét nhìn thaáy baøi hoïc thaûm thoáng maø ngöôi caáp cho haén, muoán
haén bieát ngöôi lôïi haïi côõ naøo.
Y mæm cöôøi nhìn Traùc Ñoâng Lai:
- Ngöôi luoân luoân nhö vaäy, luoân luoân muoán ñeå ngöôøi ta vöøa haän ngöôi, laïi vöøa sôï
ngöôi.
“Khoâng sai, ta muoán Chaâu Maõnh sôï haõi, muoán haén sôï maø laøm nhöõng chuyeän sai
laàm ngu ngoác khoâng theå tha thöù ñöôïc”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Chæ baát quaù ta tònh khoâng
muoán haén sôï ta, maø muoán haén sôï ngöôi”.
Thanh aâm cuûa haén caøng nhu hoøa:
- Ngoaïi tröø boïn ta ra, khoâng ai bieát haønh ñoäng laàn naøy do ai chuû trì.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi nhaûy döïng, gaân xanh treân traùn voàng leân.
“Nhöng ta bieát”. Y heùt lôùn: “Muoán laøm ñaïi söï gì, ngöôi taïi sao khoâng hoûi ta tôùi moät
tieáng ? Taïi sao phaûi ñôïi ñeán luùc ngöôi laøm roài môùi noùi cho ta bieát ?”
Thaùi ñoä cuûa Traùc Ñoâng Lai vaãn raát bình tónh, duøng aùnh maét vöøa bình tónh vöøa oân
nhu ngöng thò nhìn Tö Maõ Sieâu Quaàn.
“Bôûi vì chuyeän ta muoán ngöôi laøm khoâng phaûi laø maáy chuyeän ñoù”. Haén ñaùp:
“Chuyeän ta muoán ngöôi laøm laø ñaïi söï, muoán ngöôi trôû thaønh moät anh huøng khoâng tieàn
khoaùng haäu trong giang hoà, hoaøn thaønh baù nghieäp khoâng tieàn khoaùng haäu trong voõ laâm”.
Tö Maõ Sieâu Quaàn naém chaët song quyeàn, tröøng tröøng nhìn haén moät hoài raát laâu, ñoät
nhieân thôû daøi moät hôi, song quyeàn ñang naém chaët cuõng buoâng thoõng.
Nhöng ngöôøi cuûa y ñaõ ñöùng leân, chaàm chaäm böôùc ra ngoaøi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 44 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Traùc Ñoâng Lai ñoät nhieân laïi hoûi y:


- Cao Tieäm Phi coøn ñang ôû vuøng phuï caän Tröôøng An, ñôïi ngöôi hoài aâm, ngöôi
chuaån bò luùc naøo giao thuû vôùi y ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn khoâng quay ñaàu laïi:
- Tuøy ngöôi.
Thanh aâm cuûa y ñoät nhieân bieán thaønh raát laõnh ñaïm:
- Maáy chuyeän ñoù, ngöôi nhaát ñònh ñaõ coù keá hoaïch töø sôùm, khoâng caàn bieát giao thuû
luùc naøo, y ñeàu khoâng coù tôùi moät cô hoäi, bôûi vì ngöôi tuyeät khoâng cho y moät chuùt cô hoäi.
Tö Maõ Sieâu Quaàn höõng hôø noùi:
- Cho neân maáy chuyeän ñoù sau naøy ngöôi cuõng baát taát phaûi ñi hoûi ta.

o0o

Luùc Cao Tieäm Phi tænh daäy, chaân tay ñaõ laïnh ngaéc teâ cöùng.
Trong gian phoøng cuûa khaùch saïn reû tieàn ñoù, voán coøn coù moät loø löûa nho nhoû, nhöng
hieän taïi than trong loø löûa ñaõ chaùy ruïi.
Chaøng nhaûy nhoåm leân, ñöùng treân giöôøng laøm saùu baûy chuïc thöù tö theá kyø quaùi, thaân
theå chaøng chöøng nhö moät coïng buùn coù theå uoán eùo tuøy theo baát kyø tö töôûng yù muoán gì cuûa
chaøng. Luùc laøm ñeán tö theá thöù möôøi moät, treân döôùi toaøn thaân chaøng ñaõ baét ñaàu aám aùp,
ñôïi ñeán khi chaøng döøng tay, ñaõ caûm thaáy tinh thaàn phaán chaán, töôi tænh sinh ñoäng, taâm
tình cuõng cöïc kyø khoan khoaùi.
Chaøng tin raèng mình hoâm nay nhaát ñònh coù theå gaëp ngöôøi mang caùi hoøm ñoù.
Hoâm qua sau khi rôøi khoûi traø quaùn, chaøng laïi gaëp ngöôøi ñoù ba laàn, moät laàn beân
caïnh moät con soâng nhoû ñaõ ñoùng baêng, moät laàn döôùi chaân nuùi, moät laàn trong moät con
heûm trong thaønh Tröôøng An.
Chaøng nhìn raát roõ.
Tuy chaøng cho ñeán hieän taïi vaãn chöa nhìn roõ maët ngöôøi ñoù, nhöng caùi aùo choaøng
ñoän boâng maøu xaùm xòt vaø caùi hoøm da boø maøu naâu ñaäm ñeàu tuyeät ñoái khoâng theå nhìn laàm
ñöôïc.
Chæ tieác moãi laàn chaøng ñi ñeán, ngöôøi ñoù ñaõ nhö ñoät nhieân tan bieán trong khoâng khí.
Chaøng quyeát ñònh khoâng tieáp tuïc truy ñuoåi nöõa, quyeát ñònh tröôùc heát trôû veà laøm
moät giaác cho khoûe.
Bôûi vì chaøng ñaõ phaùt hieän ngöôøi ñoù tònh khoâng phaûi laø khoâng muoán gaëp chaøng, neáu

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 45 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

cuõng cuõng ñaõ khoâng theå coá yù xuaát hieän ba laàn tröôùc maët chaøng.
Y nhaát ñònh ñang thaêm doø chaøng, thaêm doø voõ coâng cuûa chaøng, thaêm doø xem
chaøng coù aùc yù gì ñoái vôùi y khoâng.
Tieåu Cao tin raèng neáu quaû mình khoâng ñi tìm y nöõa, y sôùm muoän gì cuõng xuaát ñaàu
loä dieän.
Tuyeát tuy ñaõ ngöøng rôi, khí trôøi laïi caøng laïnh, Tieåu Cao quyeát ñònh ñi ra ngoaøi aên
moät cheùn mì noùng nghi nguùt cho aám buïng.
Vöøa vaøo ñeán caùi quaùn nhoû maø chaøng thöôøng ñeán, Tieåu Cao quaû nhieân laïi nhìn thaáy
ngöôøi ñoù, vaø caùi hoøm cuûa y.
Hieän taïi coøn chöa ñeán giôø aên tröa, khaùch nhaân trong quaù n coøn chöa ñoâng laém.
Ngöôøi ñoù ñang ngoài ôû caùi goùc maø Tieåu Cao thöôøng ngoài, laúng laëng aên moät cheùn mì,
cuõng aên thöù mì cuû caûi traéng maø Tieåu Cao thöôøng aên.
Caùi hoøm cuûa y ñaët beân caïnh tay y. Moät caùi hoøm deïp deïp, roäng côõ hôn moät thöôùc,
daøi hôn hai thöôùc.
--- Trong caùi hoøm ñoù thaät ra giaáu vaät gì ? Moät caùi hoøm bình phaøm nhö vaäy laøm sao
coù theå laø vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï ?
Tieåu Cao thaät söï raát muoán xoâng tôùi, giaät laáy caùi hoøm môû ra xem.
Nhöng chaøng nhaãn nhòn khoâng xung ñoäng.
Khoâng caàn bieát ra sao, laàn naøy chaøng ñaõ nhìn roõ khuoân maët cuûa ngöôøi ñoù.
Moät khuoân maët vaøng kheø, moät ñoâi maét voâ thaàn aûm ñaïm, boä daïng höõu khí voâ löïc,
gioáng nhö moät ngöôøi ñaõ mang troïng beänh möôøi saùu möôøi baûy naêm, beänh saép cheát ñeán
nôi.
Quaùn tuy coøn raát nhieàu gheá troáng, Tieåu Cao laïi maët daøy böôùc tôùi ngoài xuoáng ñoái
dieän ngöôøi ñoù, tröôùc heát keâu moät cheùn mì, sau ñoù laäp töùc noùi vôùi ngöôøi ñoù:
- Ta hoï Cao, “cao” trong cao sôn löu thuûy. Ta teân laø Cao Tieäm Phi, nghóa laø daàn
daàn bay cao.
Ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng coù phaûn öùng gì, chöøng nhö caên baûn khoâng nhìn thaáy
ñoái dieän coù moät ngöôøi ngoài xuoáng.
Caùi hoøm da boø maøu naâ u saäm ñaët treân baøn, Tieåu Cao chæ caàn thoø tay ra laø naém ñöôïc.
Neáu quaû chaøng thoø ta naém laáy caùi hoøm ñoù roài quay mình boû ñi, coù theå phaùt sinh ra
haäu quaû gì ?
Tieåu Cao khoâng daùm thöû.
Ñaûm khí cuûa chaøng khoâng nhoû, trong thieân haï chöøng nhö khoâng coù nhieàu chuyeän

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 46 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

chaøng khoâng daùm laøm.


Nhöng con ngöôøi nhìn gioáng nhö beänh hoaïn gaàn cheát ñoù laïi chöøng nhö coù moät thöù
löïc löôïng thaàn bí maø ai ai cuõng khoâng theå giaûi thích ñöôïc, hôn nöõa cuõng khoâng theå töôûng
töôïng ñöôïc, ñuû ñeå khieán cho baát kyø moät ai ñeàu khoâng daùm sinh xuaát moät chuùt yù töù maïo
phaïm ñoái vôùi y.
Tieåu Cao laïi nhìn y chaèm chaèm caû nöûa ngaøy, chôït haï gioïng chæ ñuû ñeå moät mình y
nghe:
- Ta bieát laø ngöôi. Ta bieát ngöôøi gieát Döông Kieân laø ngöôi.
Ngöôøi ñoù chung quy ñaõ ngaång ñaàu nhìn chaøng moät caùi, trong ñoâi maét voâ thaàn aûm
ñaïm chôït laáp loùe aùnh haøn quang, gioáng nhö giöõa khoâng trung u aùm ñoät nhieân coù moät laèn
chôùp nhoùa leân.
Nhöng sau tia chôùp tònh khoâng coù tieáng saám.
Ngöôøi ñoù laäp töùc laïi khoâi phuïc boä daïng höõu khí voâ löïc, laúng laëng quaêng vaøi ñoàng
tieàn treân maët baøn, laúng laëng khieâng caùi hoøm leân, laúng laëng böôùc ra ngoaøi.
Tieåu Cao laäp töùc ñuoåi theo.
Laàn naøy ngöôøi ñoù khoâng ngôø khoâng gioáng nhö ba laàn tröôùc, khoâng coøn ñoät nhieân
bieán maát trong khoâng khí.
Y moät möïc böôùc veà phía tröôùc, hôn nöõa coøn ñi raát chaäm, chöøng nhö sôï Tieåu Cao
ñuoåi khoâng kòp y.
Ñi ñöôïc nöûa canh giôø, Tieåu Cao chôït phaùt hieän y laïi ñi vaøo con heûm maø hoâm qua
chaøng ñaõ gaëp y moät laàn.
Trong heûm khoâng coù ngöôøi, laø moät heû m cuït khoâng coù ñöôøng ra.
Tim Tieåu Cao ñaäp maïnh.
--- Y coù phaûi vì ta ñaõ bieát bí maät cuûa y cho neân môùi daãn ta vaøo ñaây, muoán duøng caùi
hoøm thaàn bí ñoù gieát ta gieät khaåu ?
Tieåu Cao caên baûn khoâng bieát caùi hoøm ñoù thaät ra laø thöù vuõ khí gì, cuõng khoâng bieát
mình coù theå duøng kieám chieâu quyeàn chöôûng ñeå ñoái phoù khoâng ?
Bôûi vì khoâng bieát, cho neân trong taâm chaøng ñoät nhieân caûm thaáy moät noãi sôï haõi
khuûng boá chöa töøng coù.
Nhöng ngöôøi ñoù xem ra laïi khoâng gioáng boä daïng muoán laáy maïng ngöôøi ta, cuõng
khoâng gioáng nhö boä daïng coù theå laáy maïng ngöôøi ta.
Hieän taïi y ñaõ quay mình laïi, ñoái dieän vôùi Tieåu Cao, qua moät hoài raát laâu môùi duøng
moät thanh aâm khaøn khaøn bình hoøa hoûi Tieåu Cao:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 47 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi coù bieát ta laø ai khoâng ?


- Khoâng bieát.
- Tröôùc raèm thaùng gieâng ngöôi coù töøng gaëp ta chöa ?
- Khoâng.
- Ta nhìn coù gioáng keû saùt nhaân khoâng ?
- Khoâng gioáng.
- Ngöôi coù nhìn thaáy ta gieát ngöôøi khoâng ?
- Khoâng.
- Vaäy ngöôi taïi sao laïi noùi ta ñaõ gieát Döông Kieân ?
“Bôûi vì caùi hoøm cuûa ngöôi”. Tieåu Cao ñaùp: “Ta bieát caùi hoøm ñoù laø moät thöù vuõ khí
thaàn bí phi thöôøng, hôn nöõa ñaùng sôï phi thöôøng”.
Ngöôøi ñoù ngöng thò nhìn Tieåu Cao.
AÙnh maét, thaàn thaùi, tö theá ñöùng, nhòp ñoä hoâ haáp, chaát lieäu y phuïc vaø caùi bao boá
thoâ laäu trong tay Tieåu Cao, toaøn thaân treân döôùi moãi moät choã y ñeàu khoâng boû soùt.
Y nhìn coù veû coøn kyõ caøng hôn caû Traùc Ñoâng Lai, trong ñoâi maét voâ thaàn aûm ñaïm
cuûa y chöøng nhö aån taøng moät thöù aùm khí tinh maät ñaëc bieät cheá taïo ñeå baén ra quan saùt
ngöôøi ta.
Sau ñoù y laïi duøng thöù thanh aâm bình hoøa nhö hoài naõy hoûi Tieåu Cao:
- Ngöôi noùi teân ngöôi laø Cao Tieäm Phi ?
- Phaûi.
- Ngöôi töø ñaâu ñeán ?
- Töø treân nuùi.
“Coù phaûi laø moät ngoïn nuùi raát cao ?” Y hoûi Tieåu Cao: “Nôi ngöôi truù nguï coù phaûi coù
moät doøng suoái, moät caây coå tuøng ? Y phuïc treân ngöôøi ngöôi coù phaûi duøng thöù boâng troàng
sau nuùi maø deät thaønh ?”
Tieåu Cao ñaõ baét ñaàu caûm thaáy raát kinh ngaïc, chuyeän ngöôøi ñoù bieát veà chaøng coøn
nhieàu hôn nhieàu so vôùi baát cöù ngöôøi naøo khaùc.
“Treân ngoïn nuùi ñoù coù phaûi coù moät laõo nhaân raát thích uoáng traø ?” Y laïi hoûi Tieåu Cao:
“Laõo coù phaûi thöôøng ngoài döôùi taøng caây coå tuøng duøng nöôùc suoái pha traø ?”
“Phaûi”. Tieåu Cao ñaùp: “Chuyeän coù lieân quan ñeán caù i hoøm cuûa ngöôi laø oâng ta keå
cho ta bieát”.
- OÂng ta coù keå vôùi ngöôi chuyeän lieân quan ñeán con ngöôøi cuûa ta khoâng ?
- Khoâng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 48 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ngöôøi ñoù chaèm chaèm nhìn Tieåu Cao, ñoâi maét aûm ñaïm loùe haøn quang, laïi hoûi:
- OÂng ta chöa bao giôø nhaéc ñeán ta ? Caû moät chuùt chuyeän lieân quan ñeán ta cuõng
chöa bao giôø nhaéc ñeán ?
“Tuyeät ñoái khoâng”. Tieåu Cao ñaùp: “Laõo nhaân gia chæ baát quaù keå cho ta bieát thöù vuõ
khí ñaùng sôï nhaát treân theá gian laø moät caùi hoøm”.
- Ngöôi coù noùi cho ngöôøi khaùc bieát khoâng ?
- Khoâng.
- Coù ai bieát lai lòch cuûa ngöôi khoâng ?
“Khoâng”. Tieåu Cao ñaùp: “Traùc Ñoâng Lai töøng kieåm tra qua y phuïc cuûa ta, muoán töø y
phuïc cuûa ta maø ñieàu tra ra coi ta ñeán töø ñaâu, chæ tieác haén khoâng nhìn ra”.
Thöù boâng ñoù laø chaøng töï troàng, vaûi boá laø chaøng töï deät, y phuïc laø chaøng töï may,
ngoïn nuùi ñoù laïi laø ngoïn nuùi khoâng bieát teân, ngoaïi tröø boïn hoï ra, coøn coù goùt chaân cuûa
ngöôøi phaøm naøo töøng ñi qua ?
Tieåu Cao mæm cöôøi:
- Traùc Ñoâng Lai cho duø coù tính toaùn ngaøn vaïn laàn cuõng ñöøng hoøng ñieàu tra ra lai
lòch cuûa ta.
“Coøn kieám cuûa ngöôi ?” Ngöôøi ñoù hoûi: “Coù ai töøng nhìn thaáy kieám cuûa ngöôi chöa ?
- Coù.
- Ngöôøi naøo ?
“Maáy ngöôøi cheát”. Tieåu Cao ñaùp: “Ngöôøi töøng nhìn thaáy kieám cuûa ta ñeàu ñaõ cheát
döôùi kieám cuûa ta”.
- Thanh kieám cuûa ngöôi coù choã ñaëc bieät gì khoâng ?
- Coù.
- Coù gì ñaëc bieät ?
- Treân löôõi kieám coù moät veát tích raát kyø quaùi, nhìn gioáng nhö leä ngaân vaäy.
Ngöôøi mang hoøm trong maét ñoät nhieân loä xuaát moät thöù bieån tình khoâng ai coù theå
giaûi thích ñöôïc, phaûng phaát raát bi thöông, laïi phaûng phaát raát vui möøng.
“Leä ngaân, leä ngaân, nguyeân lai treân theá gian quaû thaät coù moät thanh kieám nhö vaäy”.
Y laåm baåm: “Treân kieám saùt nhaân taïi sao coù theå coù leä ngaân ? Treân theá gian taïi sao laïi coù
moät thanh kieám nhö vaäy ?”
Tieåu Cao voâ phöông hoài ñaùp.
Ñoù voán laø moät caâu hoûi raát kyø dieäu, coù leõ caên baûn khoâng ai coù theå hoài ñaùp.
Tieåu Cao chung quy nhòn khoâng ñöôïc phaûi hoûi y:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 49 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Hieän taïi ngöôi coù theå noùi cho ta bieát ngöôi thaät ra laø ai khoâng ? Chuyeän cuûa ta sao
ngöôi bieát nhieàu vaäy ?
Ngöôøi ñoù ngaäm mieäng, khoâng noùi gì heát, laïi ñoät nhieân buùng tay ñaùnh “choùc” moät
tieáng.
Tieåu Cao laäp töùc nghe thaáy tieáng voù ngöïa vaø tieáng baùnh xe laên loäc coäc.
Luùc chaøng quay ñaàu laïi nhìn, ñaõ coù moät coã xe ngöïa ñen boùng döøng laïi ngoaøi ngoõ
heûm.
Ngöôøi khieâng hoøm ñaõ khieâng hoøm böôùc qua maët chaøng, môû roäng cöûa xe, leo vaøo
thuøng xe, sau ñoù môùi hoûi Tieåu Cao:
- Ngöôi coù leân xe khoâng ?
--- Coã xe ngöïa ñoù töø ñaâu ñeán ?
Tieåu Cao khoâng bieát ?
--- Coã xe ngöïa ñoù ñi ñaâu ?
Tieåu Cao cuõng khoâng bieát.
Nhöng chaøng ñaõ leân xe, cho duø chaøng coù bieát roõ coã xe ngöïa ñoù laø töø ñòa nguïc ñeán,
muoán chôû chaøng veà ñòa nguïc, chaøng cuõng phaûi leân xe.

o0o

Trong thuøng roäng raõi vöøa thoaûi maùi vöøa hoa leä, xe chaïy raát nhanh, laïi cöïc kyø eâm aùi,
boán thôùt ngöïa keùo xe vaø teân xa phu, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, ñeàu ñaõ traûi qua söï huaán
luyeän kyõ caøng, caøng xe, baùnh xe, vaø thuøng xe cuõng ñaëc bieät thieát keá, cho duø trong nhaø xe
vaø chuoàng ngöïa cuûa ñaáng vöông toân cöï phuù cuõng vò taát tìm ñöôïc moät coã xe ngöïa ngon
laønh nhö vaäy.
Con ngöôøi dung maïo bình phaøm maëc aùo vaûi boá ñoù laøm sao laïi coù moät coã xe hoa
quyù nhö vaày ?
Tieåu Cao coù raát nhieàu vaán ñeà muoán hoûi y, nhöng y laïi nhaát nhaát nhaém maét döïa
löng vaøo thaønh xe, nhaát nhaát nhaém maét nghæ ngôi.
Caùi hoøm thaàn bí ñoù ñang ñaët treân gheá gaàn beân ngöôøi y.
Taâm Tieåu Cao laïi ñoäng.
--- Neáu quaû ta leùn môû ra maø xem, khoâng bieát y seõ laøm gì ? Ta chæ baát quaù xem moät
chuùt, cho duø coù bò y phaù t hieän, ñaïi khaùi cuõng khoâng quan heä gì.
Thöù duï hoaëc ñoù thaät quaù lôùn, ñaïi ña soá ngöôøi khoù loøng khaùng cöï.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 50 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Tieåu Cao chung quy nhòn khoâng ñöôïc ñaõ thoø tay ra.
Thuû phaùp cuûa chaøng cöïc kyø linh xaûo, hôn nöõa ñaõ traûi qua söï huaán luyeän nghieâm
caån, trong moät laàn thí nghieäm ñaõ töøng lieân tuïc môû heát ba möôi oáng khoùa do möôøi moät tay
thôï thuû coâng danh tieáng ñuùc thaønh.
Maáy oáng khoùa ñoù ngöôøi khaùc cho duø coù chìa khoùa cuõng raát khoù loøng môû ra ñöôïc,
chaøng laïi chæ baát quaù duøng moät coïng daây saét.
Cô quan treân hoøm chaøng raát mau choùng tìm ra, chæ nghe “caùch” moät tieáng nheï, cô
quan ñaõ bò môû ra.
Chuû nhaân cuûa caùi hoøm vaãn ñang nguû say.
--- Trong hoøm thaät ra coù nhöõng vaät gì ? Taïi sao coù theå laø vuõ khí ñaùng sôï nhaát treân
theá gian ?
Bí maät ñoù chung quy saép ñöôïc phôi baøy, tim Tieåu Cao ñaäp caøng nhanh.
Chaøng nheï nhaøng chaàm chaäm nhaác naép hoøm leân, trong hoøm chöøng nhö chæ baát
quaù laø nhöõng oáng saét vaø khoái saét hình traïng kyø dò. Ñaïi khaùi coù möôøi ba möôøi boán thöù,
moãi moät thöù hình thöùc vaø kích côõ ñeàu khaùc bieät nhau.
Chæ tieác Tieåu Cao tònh khoâng nhìn roõ.
Hoøm vöøa môû ra, chaøng chôït ngöûi thaáy moät höông khí lôït laït.
Sau ñoù chaøng hoân meâ baát tænh.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 51 Hoià 3


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 4
Kyø Nhan
â Kyø Ñòa Kyø Söï

M öôøi taùm thaùng gieâng.


Moät ñòa phöông khoâng ai bieát laø nôi naøo.
Moät khoái saét hình traïng khoâng theo quy taéc, cuõng khoâng hoaøn chænh, laøm sao coù
theå laø thöù vuõ khí ñaùng sôï nhaát treân theá gian ?
Tieåu Cao coøn chöa hoaøn toaøn thanh tænh, nhöng vaán ñeà ñoù laïi moät möïc nhö moät
con ñoäc xaø quaån quyeän trong taâm chaøng.
Ñôïi ñeán khi chaøng hoaøn toaøn thanh tænh, chaøng laäp töùc bò caûnh töôïng tröôùc maét
laøm cho ngaây ngoác.
Chaøng chôït phaùt hieän mình ñaõ ñeán moät ñòa phöông chæ coù trong moäng caûnh ly kyø
hoang ñöôøng nhaát môùi coù theå xuaát hieän.
Ñòa phöông ñoù phaûng phaát laø moät hang ñoäng trong loøng nuùi, Tieåu Cao tuyeät ñoái coù
theå baûo ñaûm, voâ luaän laø ai ñeán ñaây, ñeàu gioáng heät chaøng, ñeàu bò hang ñoäng ñoù meâ hoaëc.
Chaøng chöa bao giôø nhìn thaáy baát cöù nôi naøo coù theå khieán cho ngöôøi ta meâ hoaëc
nhö vaäy.
Ñeøn thuûy tinh töø Ba Tö mang ñeán, treo treân cao giöõa moät caùi chung khoång loà, baén
ra nhöõng tia saùng saùu maøu choùi ngôøi, döôùi ñaát traûi ñaày thaûm daøy thuû coâng tinh teá ñoà aùn
kyø myõ, treân giaù goã xung quanh boán böùc vaùch traàn lieät ñuû thöùc ñuû daïng vuõ khí kyø moân, coù
nhieàu thöù Tieåu Cao khoâng nhöõng chöa töøng thaáy qua, caû nghe cuõng chöa töøng nghe noùi
tôùi.
Ngoaïi tröø nhöõng thöù ñoù ra, coøn coù coät san hoâ cao hôn moät tröôïng, ngaø voi daøi cöïc
daøi, baïch maõ duøng baïch ngoïc khoâng tì veát ñieâu khaéc thaønh, voâ soá hoa laù vaø rau traùi duøng
bích luïc phæ thuùy vaø xích hoàng maõ naõo goït duõa thaønh, Phaät töôïng khoång loà ñuùc baèng
vaøng roøng Xieâm La, treân Phaät töôïng coøn ñeo ñaày chuoãi haït traân chaâu troøn vo trong suoát
lôùn nhö long nhaõn.
Treân moät caùi ñaïi aùn khaùc baøi ñaày caùc thöùc caùc daïng cheùn vaøng toâ ngoïc vaø bình
thuûy tinh, ñuû thöù myõ töûu noåi tieáng töø khaép moïi nôi treân theá gian.
Boán naêm tuyeät saéc myõ nöõ ngöôøi vaän aùo sa moûng nhö caùnh dôi ñang ñöùng beân
caïnh caùi voõng meàm maïi maø Tieåu Cao ñang naèm, nhìn Tieåu Cao cöôøi khuùc khích, trong
soá coù moät coâ gaùi toùc vaøng maét xanh, da coøn traéng hôn caû tuyeát, nuï cöôøi hieàn dòu thuaàn

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 52 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

chaân, moät coâ gaùi khaùc da laïi naâu saäm, gioáng nhö vuoâng luïa naâu soàng, meàm maïi boùng
laùng, choùi ngôøi phaûn aûnh.
Tieåu Cao ñaõ hoaøn toaøn bò meâ hoaëc.
Nhöõng thöù vuõ khí ñoù, nhöõng thöù traân baûo ñoù, nhöõng myõ nhaân ñoù, ñeàu khoâng phaûi
laø nhöõng vaät phaøm nhaân coù theå thaáy ñöôïc.
Leõ naøo ñòa phöông naøy ñaõ khoâng coøn ôû nhaân gian ?
Neáu quaû ñaây laø ñòa nguïc, theá giôùi naøy cuõng khoâng bieát coù bao nhieâu ngöôøi töï
nguyeän xuoáng ñòa nguïc.

o0o

--- Caùc ngöôøi laø ai ? Nôi ñaây laø nôi naøo ?


Ñaùm con gaùi chæ cöôøi, khoâng noùi gì.
Tieåu Cao muoán ñöùng daäy, laïi ñaõ bò moät coâ gaùi da thòt thôm ngaùt ñeø vai chaøng.
Chaøng khoâng daùm ñuïng thöù con gaùi ñoù.
Chaøng bieát mình tònh khoâng phaûi laø ngöôøi coù theå khaùng cöï laïi duï caûm.
Khieán cho ngöôøi ta khoâng chòu noãi nhaát laø coâ gaùi toùc vaøng maét xanh khoâng ngôø coøn
oâm maù chaøng, thoåi nheï vaøo loã tai chaøng.
Tieåu Cao bieát thaân theå mình ñaõ mau maén coù bieán hoùa, bieán hoùa raát baát nhaõ.
Thaân ngöôøi chaøng chôït uoán khuùc cong voøng laïi, töø moät boä vì maø baát cöù moät ai cuõng
khoâng töôûng noãi, uoán cong theo phöông höôùng maø baát cöù moät ai cuõng khoâng töôûng noãi.
Hai coâ gaùi ñeø vai vaø oâm maët chaøng chæ caûm thaáy tay huït haãng, ngöôøi bò hoï aùn giöõ
ñaõ bieán maát, luùc quay ñaàu laïi môùi phaùt hieän chaøng ñaõ troán ñaèng sau moät Phaät töôïng
baèng vaøng roøng ôû xa xa.
“Caùc ngöôøi ngaøn vaïn laàn khoâng neân qua ñaây”. Tieåu Cao noùi lôùn: “Con ngöôøi cuûa ta
tònh khoâng phaûi laø ngöôøi toát, caùc ngöôøi neáu quaû daùm qua ñaây, ta thaät cuõng khoâng khaùch
khí nöõa”.
Chaøng quaû thaät coù chuùt lo sôï ñaùm con gaùi ñoù, nhöng boïn hoï neáu quaû thaät söï ñi qua,
chaøng cuõng khoâng theå caûm thaáy quaù khoù xöû, cuõng khoâng theå bò huø cheát.
Chæ tieác boïn hoï ñeàu khoâng ñi qua, caû moät ngöôøi cuõng khoâng qua.
Bôûi vì luùc ñoù, chuû nhaân cuûa ñòa phöông naøy ñaõ xuaát hieän.
Moät ngöôøi gaày goø anh tuaán, thaân ngöôøi cao cao, tuøy tuøy tieän tieän vaän moät taám
tröôøng baøo luïa ñen tuyeàn nhö maøu toùc, thaû toùc daøi ñen nhaùnh tuøy tuøy tieän tieän taûn bay

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 53 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

treân vai.
Y tuy aên maëc tuøy tuøy tieän tieän, nhöng con ngöôøi y xem ra laïi gioáng nhö ñeá vöông.
Ñaëc bieät laø khuoân maët y.
Khuoân maët voùc daùng cöïc kyø phaân minh, ñöôøng neùt cöïc kyø roõ reät.
Saéc maët y traéng nhôït, hoaøn toaøn khoâng coù moät chuùt huyeát saéc, gioáng nhö duøng moät
khoái ñaù traéng nhö tuyeát goït duõa thaønh, mang theo moät thöù laõnh ñaïm cao quyù voâ phöông
hình dung.
Nhìn thaáy ngöôøi ñoù, ñaùm con gaùi laäp töùc ñeàu khoanh tay cuùi chaøo, Tieåu Cao laäp
töùc noùi lôùn:
- Ta bieát ngöôi nhaát ñònh laø chuû nhaân nôi naøy.
- Ñuùng.
- Ta khoâng nhaän ra ngöôi, ngöôi cuõng khoâng bieát ta, ngöôi ñem ta vaøo ñaây laøm gì ?
- Ta cuõng khoâng bieát.
“Ngöôi cuõng khoâng bieát ?” Tieåu Cao la leân: “Ngöôi sao laïi khoâng bieát ñöôïc ?”
- Bôûi vì ta caên baûn khoâ ng muoán ngöôi ñeán, laø ngöôi töï mình muoán theo ta ñeán.
Tieåu Cao ngaây ngöôøi, ngaây ngöôøi caû nöûa ngaøy môùi môû mieäng:
- Laø ta töï muoán ñi theo ngöôi ? Leõ naøo ngöôi laø ngöôøi khieâng caùi hoøm ?
- Ñuùng.
Tieåu Cao oâm ñaàu, chöøng nhieân saép hoân meâ baát tænh.
Moät ngöôøi dung maïo bình phaøm maëc aùo vaûi boá khoâ ng ngôø ñoät nhieân laïi bieán thaønh
moät vò ñeá vöông nhö moät kyø tích.
Chuyeän ñoù voán chæ coù trong thaàn thoaïi môùi coù theå xaûy ra, Tieåu Cao laïi khôi khôi voâ
yù ñuïng phaûi.
“Ngöôi thaät ra laø ai ?” Tieåu Cao töø sau löng Phaät töôïng böôùc ra: “Laø moät thích
khaùch khoâng loä nguoàn goác, khieâng hoøm löu laõng thieân nhai ? Hay laø moät aån só xa laùnh
hoàng traàn vui thuù nhö vöông haàu ?”
Tieåu Cao hoûi y:
- Hai thöù ngöôøi ñoù hoaøn toaøn baát ñoàng, thaät ra thöù naøo môùi laø chaân dieän muïc cuûa
ngöôi ?
“Coøn ngöôi ? Ngöôi thaät ra laø ai ?” Y hoûi ngöôïc laïi Tieåu Cao: “Laø moät thieáu nieân
nhieät huyeát ñoái vôùi moãi moät söï kieän treân theá gian ñeàu caûm thaáy hieáu kyø ? Hay laø moät
kieám khaùch voâ tình coi maïng ngöôøi nhö coû raùc ?”
“Ta laø ngöôøi hoïc kieám, moät ngöôøi neáu quaû muoán hoïc kieám, cuõng neân hieán thaân vì

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 54 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

kieám, coù cheát cuõng khoâng aân haän”. Tieåu Cao laïi hoûi y: “Coøn ngöôi ? Ngöôi gieát ngöôøi vì
caùi gì ? Vì tieàn taøi ? Hay laø vì luùc ngöôi gieát ngöôøi caûm giaùc raát khoaùi traù ?”
Tieåu Cao ngöng thò nhìn y:
- Moät ngöôøi luùc bieát mình coù theå laøm chuû sinh töû cuûa ngöôøi ta, coù phaûi caûm thaáy
raát khoaùi traù ?
Haéc baøo nhaân chôït quay mình ñi ñeán tröôùc ñaïi aùn, roùt moät cheùn röôïu töø moät bình
thuûy tinh, chaàm chaäm uoáng caïn.
Sau ñoù y môùi höõng hôø ñaùp:
- Ñoái vôùi ta maø noùi, ñoù ñaõ khoâng coøn laø chuyeän khoaùi traù, chæ tieác ta cuõng gioáng
nhö ñaïi ña soá ngöôøi treân theá giôùi, cuõng ñi laøm nhöõng chuyeän maø mình voán khoâng muoán
laøm.
- Laàn naøy ngöôi taïi sao laïi gieát Döông Kieân ?
- Vì Chaâu Maõnh, bôû i vì ta thieáu haén moät maïng.
- Maïng ai ?
- Ta.
- Chaâu Maõnh ñaõ töøng cöùu ngöôi ?
“Moãi moät ngöôøi ñeàu khoù traùnh khoûi luùc coù nguy hieåm khoán naïn, ta cuõng khoâng
ngoaïi leä”. Haéc y nhaân ñieàm ñaïm ñaùp: “Töông lai ngöôi cuõng coù theå gaëp maáy luùc ñoù,
nhöng ngöôi vónh vieãn voâ phöông döï lieäu laø luùc ñoù ai seõ cöùu ngöôi, chính nhö hieän taïi
ngöôi cuõng khoâng bieát töông lai coù bao nhieâu ngöôøi phaûi cheát trong tay ngöôi vaäy”.
“Khoâng phaûi laø cheát trong tay ta, maø laø cheát döôùi kieám cuûa ta”. Tieåu Cao thoát:
“Ngöôøi cheát döôùi kieám cuûa ta ñeàu ñaõ ñem tính meänh hieán thaân cho kieám, gioáng nhö ta,
neáu quaû ta coù cheát döôùi kieám cuûa boïn hoï, ta cheát cuõng khoâng oaùn haän”.
Haéc y nhaân ñoät nhieân laáy moät thanh tröôøng kieám hình daïng coå quaùi treo treân vaùch
xuoáng, laïnh luøng nhìn Tieåu Cao:
- Neáu quaû hieän taïi ta duøng thanh kieám naøy gieát ngöôi ?
“Vaäy thì ta caûm thaáy raát tieác nuoái”. Tieåu Cao ñaùp: “Bôûi vì hieän taïi caû chuyeän ngöôi
laø ai maø ta cuõng khoâng bieát”.
- Ngöôi bieát ñaõ ñuû quaù roài, ñaõ ñuû ñeå khieán cho ta gieát ngöôi.
- OÀ ?
- Ngöôi ñaõ bieát laø ta gieát Döông Kieân, ñaõ len leùn nhìn caùi hoøm cuûa ta.
“Nhöng ta khoâng nhìn thaáy gì caû”. Tieåu Cao ñaùp: “Ta cuõng nghó khoâng ra sao noù
coù theå laø vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï ?”

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 55 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi muoán bieát ?


- Muoán phi thöôøng.
Haéc y nhaân chôït baït kieám, kieám khí laïnh buoát aâm traàm laäp töùc eùp böùc vaøo mi maét,
kieám quang loùe chôùp moät maøu bích luïc.
“Thanh kieám naøy teân laø Luïc Lieãu, laø di vaät cuûa Ba Sôn Coá ñaïo nhaân”. Haéc y nhaân
vuoát nheï löôõi kieám: “Coá ñaïo nhaân naêm xöa baèng vaøo baûy baûy boán möôi chín chieâu Hoài
Phong Vuõ Lieãu Kieám tung hoaønh thieân haï, kieám khaùch thaønh danh cheát döôùi thanh kieám
naøy cuõng khoâng bieát coù bao nhieâu maø keå”.
Y ñaët tröôøng kieám xuoáng, ruùt moät caây Tuyeân Hoa Ñaïi Phuû treo gaàn ñoù.
“Ñaây laø buùa Hoaøng Sôn aån hieäp Vuõ Laêng duøng naêm xöa”. Y noùi: “Chieâu thöùc oâng ta
duøng tuy chæ coù möôøi moät chieâu, nhöng moãi moät chieâu ñeàu laø saùt thuû cöïc kyø baù ñaïo, nghe
noùi trong giang hoà ñöông thôøi chöa töøng coù ai coù theå vöôït qua baûy chieâu döôùi tay oâng ta”.
Beân caïnh Tuyeân Hoa Phuû laø moät vuõ khí gioáng thöông, laïi khoâng phaûi laø thöông, bôûi
vì gaén treân ñaàu thöông laïi khoâng phaûi laø muõi thöông, laø moät muõi lieâm ñao, coøn duøng moät
sôïi xích saét quaán giöõ.
“Thieát Lieân Phi Lieâm gieát ngöôøi nhö phaït coû”. Haéc y nhaân thoát: “Kieän vuõ khí naøy
nghe noùi ñeán töø Ñoâng Doanh, chieâu thöùc quyû bí chöa töøng thaáy”.
Y laïi chæ moät ñoâi Phaùn Quan Buùt treân giaù, moät ñoâi Nga My Thích, moät voøng Khoùa
Hoå Lam, moät thanh Ngoâ Caâu Kieám, moät ngoïn Caâu Lieâm Thöông, moät muõi Thaát Tinh Tieân,
moät thanh loan ñao Ba Tö, vaø moät caây gaäy tre baïch laïp:
- Nhöõng thöù vuõ khí naøy naêm xöa cuõng ñeàu thuoäc veà nhöõng cao thuû tuyeät ñænh
ñöông ñaïi, moãi moät thöù vuõ khí ñeàu coù chieâu thöùc ñoäc ñaë c cuûa noù, moãi moät thöù vuõ khí ñeàu
khoâng bieát ñaõ sieâu ñoä anh hoàn cuûa bao nhieâu voõ laâm cao thuû.
Tieåu Cao nhòn khoâng ñöôïc phaûi noùi:
- Caùi ta hoûi laø caùi hoøm cuûa ngöôi, khoâng phaûi laø nhöõng thöù vuõ khí ñoù.
Haéc y nhaân höõng hôø thoát:
- Nhöng caùi hoøm cuûa ta laø tinh hoa cuûa nhöõng thöù vuõ khí ñoù.
“Ta khoâng hieåu”. Tieåu Cao hoûi y: “Moät caùi hoøm laøm sao coù theå laø tinh hoa cuûa
möôøi ba thöù vuõ khí ñoù ? Ta thaáy trong hoøm chæ baát quaù coù vaøi cuïc saét, vaøi oáng saét vaø taám
saét rôøi raïc thoâi”.
“AÛo bí trong ñoù, ngöôi ñöông nhieân khoâng theå nhìn ra”. Haéc y nhaân noùi: “Nhöng
ngöôi cuõng neân bieát, taát caû moïi vuõ khí treân theá gian voán ñeàu chæ baát quaù laø nhöõng khoái
saét rôøi raïc, nhaát ñònh phaûi raùp laïi môùi coù theå trôû thaønh moät thöù vuõ khí”.
Y laïi giaûi thích:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 56 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Cho duø laø moät thanh ñao, cuõng caàn phaûi coù thaân ñao, löôõi ñao, caùn ñao, voøng ñao,
voû ñao, cuõng phaûi duøng naêm thöù khaùc nhau raùp laïi thaønh moät môùi coù theå thaønh moät
thanh ñao.
Tieåu Cao chöøng nhö ñaõ hieåu chuùt ít:
- YÙ töù cuûa ngöôi coù phaûi muoán noùi, ngöôi coù theå duøng nhöõng khoái saét trong caùi hoøm
ñoù raùp laïi thaønh moät thöù vuõ khí ?
- Khoâng phaûi laø moät thöù vuõ khí, laø möôøi ba thöù vuõ khí, möôøi ba thöù vuõ khí khaùc
nhau.
Tieåu Cao ngaån ngöôøi.
“Duøng möôøi ba phöông phaùp khaùc bieät, raùp thaønh möôøi ba thöù vuõ khí hình thöùc
khaùc bieät, nhöng moãi moät hình thöùc ñeàu khaùc bieät vôùi vuõ khí thöôøng thaáy, bôûi vì moãi moä t
hình thöùc ít ra ñeàu coù coâng duïng cuûa ba thöù vuõ khí”. Haéc y nhaân noùi: “Nhöõng chieâu thöùc
bieán hoùa tinh hoa cuûa nhöõng vuõ khí ñoù ñeàu hoaøn toaøn naèm trong caùi hoøm cuûa ta”.
Y hoûi Tieåu Cao:
- Hieän taïi ngöôi chaéc ñaõ minh baïch roài chöù ?
Tieåu Cao ñaõ hoaøn toaøn ngaây ngoác.
Hieän taïi chaøng tuy ñaõ minh baïch Döông Kieân vaø boïn Vaân Maõn Thieân baûy ngöôøi vì
sao nhìn gioáng nhö ñoàng thôøi cheát döôùi ba boán thöù vuõ khí khaùc nhau, ngöôøi xuaát thuû laïi
chæ coù moät ngöôøi.
Ñieåm ñoù tuy Tieåu Cao ñaõ hieå u, laïi vaãn khoâng theå hoaøn toaøn tin töôûng.
Neáu quaû khoâng taän maét nhìn thaáy, coù ai coù theå tin treân theá gian coù moät thöù vuõ khí
caáu taïo tinh xaûo tinh xaùc tinh maät nhö vaäy toàn taïi ?
Nhöng Tieåu Cao khoâng theå khoâng tin.
Cho neân chaøng nhòn khoâng ñöôïc thôû daøi:
- Ngöôøi coù theå cheá taïo ra moät kieän vuõ khí nhö vaäy, nhaát ñònh laø moät thieân taøi vó ñaïi.
- Phaûi.
Treân khuoân maët laõnh ñaïm toân quyù cuûa haéc y nhaân ñoät nhieân loä xuaát moät bieåu tình
raát kyø quaùi, gioáng nhö moät tín ñoà trung thaønh nhaát ñoät nhieân ñeà caäp tôùi thaàn thaùnh maø
haén suøng tín nhaát.
“Khoâng ai coù theå so saùnh vôùi y”. Haéc y nhaân thoát: “Kieám thuaät cuûa y, trí tueä cuûa y,
taám loøng cuûa y, vaø phöông phaùp luyeän saét luyeän kieám cuûa y, ñeàu khoâng coù ai coù theå so bì
ñöôïc”.
- Y laø ai ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 57 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Y laø ngöôøi ñaõ cheá taïo ra “Leä Ngaân” cuûa ngöôi.


Tieåu Cao laïi ngaây ngöôøi.
Chaøng ñoät nhieân coù moät caûm giaùc raát kyø dieäu, caûm thaáy giöõa chaøng vaø haéc y nhaân
thaàn bí ñoù phaûng phaát coù nhöõng quan heä cöïc kyø vi dieäu.
Thöù caûm giaùc ñoù khieán cho chaøng vöøa kinh ngaïc, vöøa höng phaán, laïi sôï haõi.
Chaøng coøn muoán bieát raát nhieàu chuyeän, chuyeän coù lieân quan ñeán caùi hoøm, ñeán
thanh kieám naøy, vaø ñeán ngöôøi ñoù, chaøng ñeàu muoán bieát, nhöng haéc y nhaân laïi chöøng
nhö khoâng muoán ñeå chaøng bieát quaù nhieàu, ñaõ caûi bieán ñeà taøi:
- Caùi hoøm ñoù coá nhieân laø vuõ khí kieät xuaát khoâng tieàn khoaùng haäu, muoán söû duïng noù
cuõng khoâng deã gì. Neáu quaû coù moät ngöôøi kieät xuaát söû duïng noù, cuõng khoâng theå phaùt huy
uy löïc cuûa noù.
Y tònh khoâng phaûi laø ñang khoe khoang veà mình, cuõng khoâng coù yù töï phuï, chæ baát
quaù laø thuaät laïi moät söï thaät:
- Ngöôøi ñoù khoâng nhöõng phaûi tinh thoâng caû chieâu thöùc bieán hoùa cuûa möôøi ba thöù
vuõ khí ñoù, ñoái vôùi caáu taïo cuûa moãi moät kieän vuõ khí ñeàu phaûi hieåu thaáu cöïc kyø roõ raøng,
hôn nöõa coøn phaûi coù moät ñoâi tay cöïc kyø linh xaûo môùi coù theå trong moät thôøi gian ngaén
ñem maáy khoái saét trong hoøm raùp laïi.
Haéc y nhaân laïi noùi:
- Ngoaøi ra, y coøn phaûi coù kinh nghieäm cöïc kyø phong phuù, phaûn öùng cöïc kyø linh
maãn, vaø phaùn ñoaùn cöïc kyø chính xaùc.
- Sao vaäy ?
“Bôûi vì ñoái thuû baát ñoàng, vuõ khí vaø chieâu thöùc phaûi duøng cuõng baát ñoàng, cho neân
mình nhaát ñònh phaûi trong moät thôøi gian ngaén nhaát phaùn ñoaùn ra phaûi duøng vuõ khí hình
thöùc naøo môùi coù theå cheá ngöïc ñöôïc ñoái thuû cuûa mình”. Haéc y nhaân ñaùp: “Khi ñoái phöông
coøn chöa xuaát thuû, mình phaûi tính ñuùng neân duøng vaät gì raùp thaønh vuõ khí gì, hôn nöõa
coøn phaûi hoaøn thaønh tröôùc khi ñoái phöông xuaát hieän, chæ caàn chaäm moät nhòp, coù theå
cheát döôùi tay cuûa ñoái phöông roài”.
Tieåu Cao cöôøi khoå:
- Xem ra ñoù thaät söï khoâng phaûi laø chuyeän deã, ngöôøi nhö vaäy tìm khaép thieân haï chæ
sôï cuõng tìm khoâng ra bao nhieâu ngöôøi.
Haéc y nhaân tónh laëng nhìn chaøng, qua moät hoài raát laâu môùi laïnh luøng noùi:
- Muoán môû caùi hoøm cuûa ta ra cuõng khoâng phaûi deã, nhöng ngöôi laïi ñaõ môû ñöôïc.
Tay ngöôi ñaõ ñuû linh xaûo roài.
- Hình nhö vaäy.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 58 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Voõ coâng cuûa ngöôi cuõng raát coù caên cô, hôn nöõa hình nhö coøn luyeän qua Du Giaø
thuaät truyeàn töø Thieân Truùc Maät Toâng, treân Thaùnh Maãu Thuûy Cao Phong.
- Hình nhö vaäy.
“Laõo nhaân giao cho ngöôi thanh “Leä Ngaân” cuõng coù chuùt quan heä tôùi caùi hoøm cuûa
ta”. Haéc y nhaân ñieàm ñaïm thoát: “Cho neân cho ñeán baây giôø ngöôi coøn chöa cheát”.
“Leõ naøo ngöôi voán muoán gieát ta ?” Tieåu Cao hoûi: “Ngöôi taïi sao laïi khoâng gieát ?”
“Bôûi vì ta muoán löu ngöôi ôû laïi ñaây”. Haéc y nhaân ñaùp: “Ta muoán ngöôi keá thöøa voõ
coâng cuûa ta, keá thöøa caùi hoøm cuûa ta, keá thöøa taát caû nhöõng gì maø ta coù”.
Chuyeän y noùi laø moät haïnh vaän maø ngöôøi ta caû naèm moäng cuõng khoâng moäng töôûng
noãi.
--- Taøi phuù ñòch quoác, vuõ khí cöïc kyø huyeàn bí, vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï.
Moät ngöôøi treû tuoåi tay traéng ñoät nhieân oâm heát taát caû nhöõng thöù ñoù, meänh vaän caû
ñôøi haén baát chôït ñaõ caûi bieán trong phuùt choác.
Trong taâm cuûa ngöôøi treû tuoåi ñoù coù caûm giaùc ra sao ?
Tieåu Cao khoâng ngôø caû moät phaûn öùng cuõng khoâng coù, gioáng nhö ñang nghe ngöôøi
ta noùi moät chuyeän hoaøn toaøn khoâng lieân quan gì ñeán chaøng.
Haéc y nhaân laïi noùi:
- Ñieàu kieän duy nhaát cuûa ta laø ngöôi tröôùc khi luyeän thaønh voõ coâng cuûa ta, tuyeät
khoâng theå rôøi khoûi nôi naøy moät böôùc.
Ñieàu kieän ñoù tònh khoâng quaù haø khaéc, hôn nöõa hôïp lyù phi thöôøng.
“Chæ tieác ngöôi ñaõ queân hoûi moät chuyeän”. Tieåu Cao thoát: “Ngöôi queân hoûi coi ta coù
chòu ôû laïi ñaây khoâng ?”
Vaán ñeà ñoù kyø thaät baát taát phaûi noùi tôùi, ñieàu kieän nhö vaäy chæ coù keû ñieân khuøng khôø
daïi môùi cöï tuyeät.
Tieåu Cao khoâng phaûi laø keû ñieân, cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi khôø, haéc y nhaân laïi vaãn
hoûi chaøng caâu ñoù:
- Ngöôi coù chòu khoâng ?
“Ta khoâng chòu”. Tieåu Cao traû lôøi khoâng chuùt do döï: “Ta cuõng khoâng nguyeän yù”.
Troøng maét cuûa haéc y nhaân ñoät nhieân coù bieán, töø troøng maét cuûa moät ngöôøi bình
thöôøng bieán thaønh moät muõi kim chaâm, moät muõi kieám, moät voøi chaâm cuûa ong maät, ñaâm
thaúng vaøo maét Tieåu Cao.
Ñoâi maét Tieåu Cao laïi khoâng chôùp tôùi moät caùi, laïi qua moät hoài raát laâu, haéc y nhaân
môùi hoûi chaøng:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 59 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi vì sao laïi khoâng chòu ?


“Kyø thaät cuõng khoâng taïi sao heát !” Tieåu Cao ñaùp: “Coù leõ chæ baát quaù vì nôi ñaây quaù
ngoät ngaït, coøn ta laïi luoân luoân quen ngaøy thaùng töï do töï taïi”.
Chaøng ngöng thò nhìn con ngöôøi thaàn bí ñaùng sôï ñoù, ñieàm ñaïm thoát:
- Coù leõ chæ baát quaù vì ta khoâng muoán thaønh moät ngöôøi nhö ngöôi.
- Ngöôi bieát ta laø ngöôøi ra sao ?
“Ta khoâng bieát”. Tieåu Cao ñaùp: “Nhöng ta caûm thaáy con ngöôøi cuûa ngöôi chöøng
nhö luoân luoân soáng trong boùng toái, khoâng caàn bieát ngöôi xuaát hieän döôùi dieän muïc naøo,
chöøng nhö ñeàu chæ xuaát hieän trong boùng toái”.
Chaøng thôû daøi:
- Ngöôi tuy coù taøi phuù ñòch quoác, voõ coâng thieân haï voâ song, nhöng coù luùc ta laïi
caûm thaáy ngaøy thaùng cuûa ngöôi vaãn khoâng khoan khoaùi baèng ta, coù luùc ta thaäm chí coøn
caûm thaáy toäi nghieäp ngöôi.
Haéc y nhaân nhìn chaøng, haøn quang trong troøng maét ñoät nhieân phaân taùn, taûn thaønh
moät maøn aùnh saùng moâng moâng lung lung, taûn thaønh moät phieán hö hö voâ voâ.
“Moãi moät ngöôøi ñeàu coù quyeàn choïn löïa phöông thöùc sinh hoaït cho mình, ta cuõng
coù quyeàn choïn löïa cuûa ta”. Tieåu Cao noùi: “Ta muoán soáng döôùi aùnh maët trôøi, cho duø ta
phaûi gieát ngöôøi, ta cuõng ñöôøng ñöôøng chính chính ñeán khieâu chieán vôùi ngöôøi ta, cuøng
ngöôøi ta tranh ñaáu moät traän thaéng baïi coâng coâng bình bình”.
Haéc y nhaân chôït cöôøi laïnh:
- Ngöôi nghó Tö Maõ Sieâu Quaàn thaät coù theå cuøng ngöôi quyeát ñaáu coâng bình ?
- Ta quang minh chính ñaïi khieâu chieán vôùi y, laáy moät choïi moät, sao laïi khoâng coâng
bình ?
“Hieän taïi ngöôi ñöông nhieân khoâng hieåu”. Haéc y nhaân laïi thôû daøi moät hôi: ‘Ñôïi
ñeán khi ngöôi hieåu, chæ sôï ñaõ quaù treã”.
“Khoâng caàn bieát ra sao, ta vaãn muoán ñi”. Tieåu Cao noùi: ‘Hieän taïi bao töû cuûa ta ñaõ
ñoùi muoán cheát, ta chæ hy voïng ngöôi löu ta laïi aên moät chaàu ngon laønh, sau ñoù ñeå ta ñi”.
Chaøng laïi loä veû cao höùng:
- Ta thaáy ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi nhoû moïn, yeâu caàu cuûa ta ñaïi khaùi cuõng khoâng
theå coi laø quaù ñaùng.
“Quaû thaät khoâng theå coi laø quaù ñaùng”. Haéc y nhaân laïnh luøng thoát: “Chæ tieác ngöôi
cuõng ñaõ queân hoûi ta moät chuyeän”.
- Chuyeän gì ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 60 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôøi ñeán ñòa phöông naøy, chöa bao giôø coù moät ai coù theå soáng soùt ñi ra.
Tieåu Cao khoâng ngôø vaãn coøn cöôøi ñöôïc:
“Ta tin lôøi ngöôi noùi, may laø moãi moät chuyeän ñeàu coù ngoaïi leä”. Nuï cöôøi cuûa chaøng
khoâng ngôø coøn raát khoan khoaùi: “Ta tin raèng ngöôi nhaát ñònh vì ta maø phaù leä moät laàn”.
- Ta taïi sao laïi phaûi vì ngöôi maø phaù leä ?
- Bôûi vì boïn ta laø baèng höõu, khoâng phaûi laø cöøu ñòch, ta cuõng chöa töøng ñaéc toäi vôùi
ngöôi.
“Ngöôi laàm roài”. Haéc y nhaân thoát: “Ngöôi khoâng phaûi laø baèng höõu cuûa ta, cuõng
khoâng xöùng laøm baèng höõu cuûa ta”.
Trong maét cuûa y ñoät nhieân laïi loä xuaát moät aùnh saùng raát kyø quaëc:
- Neáu quaû ta chòu vì ngöôi maø phaù leä moät laàn, chæ baát quaù laø vì moät nguyeân nhaân.
- Nguyeân nhaân gì ?
“Vì ngöôi toäi nghieäp ta”. Haéc y nhaân ñaùp.
AÙnh saùng trong maét y boãng phaûng phaát laïi bieán thaønh moät yù töù cheá nhaïo ñaéng cay:
- Treân theá giôùi naøy chæ coù ngöôøi haän ta, sôï ta, laïi chöa töøng coù ai toäi nghieäp ta, chæ
vì moät ñieåm ñoù, ta cho ngöôi moät laàn cô hoäi.
- Cô hoäi gì ?
Haéc y nhaân ñöùng daäy, töø treân ñaïi aùn tuøy tieän caàm laáy hai bình thuûy tinh, muoán
Tieåu Cao choïn moät bình maø uoáng.
“Taïi sao muoán ta choïn ?” Tieåu Cao hoûi: “Hai bình röôïu chöøng nhö hoaøn toaøn nhö
nhau, caû bình cuõng gioáng nhau”.
- Chæ coù moät ñieåm khaùc bieät.
- Ñieåm gì ?
“Trong hai bình röôïu, coù moät bình laø ñoäc töûu”. Haéc y nhaân ñaùp: “Xuyeân tröôøng
ñoaït meänh ñoäc töûu”.
Kyø thaät hai bình röôïu ñoù coøn coù moät ñieåm khoâng gioáng nhau, coù moät bình khaùc vôùi
bình kia moät ñieåm.
Bôûi vì bình röôïu ñoù haéc y nhaân ñaõ roùt ra moät chuùt, hôn nöõa ñaõ uoáng moät cheùn hoài
naõy.
Hieän taïi y vaãn coøn soáng.
Moät ñieåm ñoù ñaùng leõ Tieåu Cao neân nhìn ra, nhöng chaøng laïi choïn caùi bình coøn laïi.
Haéc y nhaân laïnh luøng nhìn chaøng, laïnh luøng hoûi:
- Ngöôi ñaõ choïn ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 61 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ta ñaõ choïn, hôn nöõa tuyeät ñoái khoâng söûa ñoåi chuû yù.
- Ngöôi coù nhìn thaáy ta hoài naõy uoáng moät cheùn khoâng ?
- Ta ñaõ thaáy.
- Ngöôi coù bieát ta uoáng bình naøo khoâng ?
- Ta bieát.
- Ngöôi taïi sao khoâng choïn caùi bình ta ñaõ uoáng ?
“Bôûi vì ta coøn chöa muoán cheát.” Tieåu Cao mæm cöôøi, cöôøi caøng khoan khoaùi:
“Ngöôi bieát ta khoâng phaûi laø ngöôøi muø, cuõng khoâng theå coi laø quaù ngu, nhaát ñònh coù theå
nhìn ra trong hai bình röôïu ñoù coù moät bình ngöôi ñaõ uoáng qua, nhöng ngöôi vaãn muoán ta
choïn, bôûi vì ñaïi ña soá ngöôøi döôù i tình huoáng ñoù ñeàu choïn caùi bình ngöôi uoáng hoài naõy”.
Ñoù laø söï thaät.
“May laø ta khoâng phaûi nhö ñaïi ña soá, ngöôi cuõng khoâng theå coi ta gioáng nhö nhöõng
ngöôøi ñoù”. Tieåu Cao thoát: “Trong bình röôïu ngöôi uoáng qua neáu quaû thaät coù ñoäc, ngöôi
khoâng theå duøng phöông phaùp ñoù thöû ta”.
Chaøng noùi:
- Ngöôi muoán ñoái phoù ta, ñöông nhieân phaûi duøng phöông phaùp khoán khoù moät chuùt.
Söï choïn löïa ñoù thaät khoâng deã daøng gì.
Coù nhöõng ngöôøi cho duø coù trí tueä, coù theå nghó ra ñoäc töûu raát coù theå naèm trong caùi
bình hoài naõy haéc y nhaân coù uoáng qua, cuõng vò taát coù ñaûm khí choïn caùi bình coøn laïi.
“Ñoäc töûu laø cuûa ngöôi, ngöôi ñöông nhieân coù giaûi döôïc, cho duø coù uoáng möôøi taùm
bình cuõng khoâng thaønh vaán ñeà, nhöng ta uoáng vaøo laïi khoâng ñöôïc”. Tieåu Cao noùi: “Cho
neân ta chæ coøn nöôùc choïn caùi bình naøy”.
Haéc y nhaân duøng moät aùnh maét raát kyø quaùi nhìn Tieåu Cao, duøng moät thanh aâm raát
kyø quaùi hoûi chaøng:
- Neáu quaû ngöôi choïn sai ?
- Vaäy thì ta cuõng chæ coøn nöôùc cheát chaéc.
Noùi xong caâu ñoù, Tieåu Cao caàm caùi bình chaøng choïn uoáng öïc xuoáng.
Sau ñoù ngöôøi chaøng cuõng ngaõ xuoáng.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 62 Hoià 4


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 5
Kyø Phun
ø g Kyø Ngoä

H ai möôi laêm thaùng gieâng.


Tröôøng An.
Cao Tieäm Phi tònh khoâng cheát.
Phaùn ñoaùn cuûa chaøng hoaøn toaøn chính xaùc, ñaûm khí cuûa chaøng cuõng ñuû lôùn, cho
neân chaøng coøn chöa cheát.
Hoái tieác duy nhaát laø chaøng hoaøn toaøn khoâng bieát mình ñaõ rôøi khoûi nôi ñoù baèng
caùch naøo, cuõng khoâng bieát hang ñoäng kyø bí ñoù thaät ra laø ôû ñaâu.
Sau khi uoáng xong bình röôïu ñoù, chaøng laäp töùc hoân meâ ngaõ xuoáng ñaát, baát tænh
nhaân söï, sau ñoù chaøng phaùt hieän mình ñaõ veà ñeán tieåu khaùch saïn reû tieàn ñoù, ñang nguû
treân moät caùi giöôøng goã trong moät caên phoøng nhoû.
Chaøng laøm sao maø veà ñeán ñaây ? Veà ñeán töø hoài naøo ? Chaøng khoâng bieát chuùt naøo.
Ngöôøi khaùc cuõng khoâng bieát.
Khoâng coù ai bieát hai ngaøy nay chaøng ñaõ ñi ñaâu, cuõng khoâng coù ai quan taâm chaøng
ñaõ ñi ñaâu.
May laø coøn coù moät vaät coù theå chöùng minh chuyeän chaøng ñaõ traûi qua trong hai ngaøy
roài tònh khoâng phaûi laø aùc moäng.
--- Moät caùi hoøm, moät caùi hoøm da boø maøu naâu saäm.
Luùc Tieåu Cao tænh daäy ñaõ phaùt hieän caùi hoøm ñoù.
Caùi hoøm ñaët treân caùi baøn nhoû beân caïnh giöôøng, nhan saéc hình daïng ñeàu hoaøn toaøn
gioáng heät caùi chaøng ñaõ töøng môû ra. Thaäm chí coù bao nhieâu oáng khoùa vaøng caøi treân hoøm
cuõng gioáng heät.
--- Neáu quaû caùi hoøm ñoù thaät laø moät vuõ khí khoâng tieàn khoaùng haäu ñoäc nhaát voâ nhò,
y sao laïi coù theå ñeå laïi cho ta ?
Tieåu Cao tuy khoâng tin, laïi vaãn khoâng traùnh khoûi coù chuùt ñoäng taâm, laïi nhòn khoâng
ñöôïc muoán môû ra xem cho roõ.
May laø chaøng coøn chöa queân baøi hoïc laàn tröôùc.
Neáu quaû moät ngöôøi moãi laàn môû moät caùi hoøm ra ñeàu bò hoân meâ teù guïc, thaät laø khoù
coi khoâng thuù vò gì.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 63 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Cho neân hoøm vöøa môû ra, ngöôøi Tieåu Cao ñaõ bay ra ngoaøi song cöûa, gioù laïnh gaàm
göø thoåi qua song cöûa, uøa vaøo trong phoøng, khoâng caàn bieát laø loaïi meâ höông gì cuõng phaûi
bò luøa ñi saïch saïch seõ seõ.
Luùc ñoù Tieåu Cao môùi chaàm chaäm töø beân ngoaøi xoay moät voøng, böôùc vaøo cöûa phoøng.
Nhìn thaáy vaät trong hoøm, chaøng khoâng ngôø laïi caûm thaáy raát thaát voïng.
Bôûi vì trong hoøm chæ baát quaù ñöïng chaâu baûo phæ thuùy vaø moät saáp vaøng laù.
Chæ baát quaù laø chaâu baûo phæ thuùy vaø hoaøng kim ñuû ñeå mua caû con ñöôøng, coù theå
khieán ngöôøi ta ñi lieàu maïng cho chaøng.
Ñoù ñaõ laø chuyeän cuûa ba ngaøy tröôùc.
Ba ngaøy qua moãi laàn chaøng ra khoûi cöûa tuy luoân luoân mang theo caùi hoøm, nhöng
sinh hoaït cuûa chaøng vaãn khoâng caûi bieán chuùt naøo.
Chaøng vaãn ñang truù nguï trong tieåu khaùch saïn reû tieàn nhaát, aên mì cuû caûi traéng reû
tieàn nhaát.
Chaøng chöøng nhö hoaøn toaøn khoâng bieát vaät trong hoøm coù theå duøng ñeå laøm raát
nhieàu chuyeän, chöøng nhö cuõng khoâng bieát mình ñaõ bieán thaønh moät ñaïi phuù oâng.
Bôûi vì chaøng caên baûn khoâng nghó tôùi, caên baûn khoâng muoán bieát.
Ñoái vôùi giaù trò cuûa kim tieàn, chaøng caên baûn hoaøn toaøn khoâng coù quan nieäm gì.
Chaøng tuyeät khoâng ñeå sinh hoaït cuûa mình vì baát cöù chuyeän gì maø caûi bieán.
Nhöng vaøo ngaøy hai möôi laêm thaùng gieâng ñoù, sinh hoaït cuûa chaøng ñaõ caûi bieán,
caûi bieán moät caùch raát kyø quaùi.

o0o

Ngaøy ñoù laø moät ngaøy khoâng maây, sau khi aên trong quaùn nhoû, chaøng laïi chuaån bò trôû
veà naèm nghæ.
Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø Traùc Ñoâng Lai cho ñeán nay coøn chöa coù tin töùc gì, cuõng
khoâng bieát thaät ra chuaån bò ngaøy naøo giao thuû vôùi chaøng.
Nhöng chaøng khoâng voäi vaøng gì.
Haéc y nhaân thaàn bí ñoù voâ duyeân voâ côù taëng cho chaøng soá vaøng baïc khoång loà nhö
vaäy cuõng baët voâ aâm tín.
Chaøng luùc naøo cuõng chuaån bò traû caùi hoøm ñoù laïi cho y, cho neân môùi mang noù beân
mình, nhöng boïn hoï sau naøy chæ sôï vónh vieãn voâ phöông taùi kieán, caùi hoøm ñoù ñaõ bieán
thaønh moät gaùnh naëng phieàn luïy cho chaøng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 64 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Nhöng Tieåu Cao cuõng khoâng vì vaäy maø phieàn naõo.


Treân theá giôùi naøy chöøng nhö khoâng coù baát cöù chuyeän gì coù theå aûnh höôûng ñeán taâm
tình cuûa chaøng.
Ngöôøi khaùc muoán chaøng ñôïi hai ngaøy, chaøng ñôïi hai ngaøy, muoán chaøng ñôïi hai
thaùng, chaøng ñôïi hai thaùng, sôùm muoän gì cuõng coù moät ngaøy ñöôïc tin, haø taát phaûi phieàn
naõo caáp baùch ?
Chaøng ñaõ haï quyeát taâm, tröôùc traän quyeát chieán laàn naøy, chuyeän gì khaùc chaøng ñeàu
khoâng laøm.
Chaøng nhaát ñònh phaûi ñeå cho theå löïc cuûa mình thuûy chung baûo trì trong traïng
huoáng ñaêng phong, hôn nöõa phaûi ñeå cho taâm tình cuûa mình baûo trì moät caùch bình haønh.
Giôø ngoï ngaøy hoâm ñoù, luùc chaøng laàn theo con ñöôøng tröôøng phuû ñaày tuyeát ñi veà,
phaùt hieän phía sau coù ngöôøi ñang theo doõi chaøng, Tieåu Cao khoâng caàn phaûi quay ñaàu laïi
ñaõ ñoaùn ra ngöôøi ñoù laø ai.
Khoaûng giôø aên toái hoâm qua, chaøng ñaõ phaùt hieän ngöôøi ñoù ñang theo doõi chaøng,
chöøng nhö laø moät con meøo rình con chuoät vaäy.
Ngöôøi ñoù aên maëc raùch röôùi, ñoäi moät caùi noùn raùch. Thaân ngöôøi tuy khoâng cao, raâu
ria laïi daøi thöôït, tieáng böôùc chaân raát nheï nhaøng, hieån nhieân luyeän qua khinh coâng.
Tieåu Cao chöa bao giôø gaëp ngöôøi ñoù, cuøng khoâng bieát ngöôøi ñoù taïi sao laïi theo doõi
chaøng.
Chaøng caûm thaáy mình tònh khoâng coù choã naøo coù theå khieán cho ngöôøi ta höùng thuù.
Ñi ñöôïc moät ñoaïn ñöôøng, tieáng böôùc chaân sau löng ñoät nhieân khoâng nghe nöõa,
Tieåu Cao môùi thôû phaøo moät hôi, trong moät con heûm beân caïnh ñoät nhieân coù moät voøng daây
bay ra.
Moät sôïi daây raát daøy, keát thaønh voøng ôû moät ñaàu, vöøa phoùng ra ñaõ thaét vaøo coå cuûa
Cao Tieäm Phi, thaét cöïc kyø chuaån xaùc.
Coå moät ngöôøi neáu quaû bò voøng daây ñoù thaét chaët, troøng maét luùc naøo cuõng coù theå loøi
ra, löôõi luùc naøo cuõng coù theå leø ra, luùc naøo cuõng coù theå ngheït thôû ñoaïn khí.
Tieåu Cao raát minh baïch ñieåm ñoù.
Cho neân voøng daây coøn chöa ñoäng, chaøng ñaõ bay leân, gioáng nhö moät caùnh dieàu bay
leân.
Ngöôøi keùo daây trong heûm quaû nhieân laø gaõ raâu daøi.
Gaõ coøn ñang duïng löïc keùo, chæ tieác voøng daây ñaõ ñöùt, ngöôøi bò voøng daây troøng qua
ñaàu ñaõ nhaém veà phía gaõ boäc phaùt qua.
Gaõ raâu daøi quay ñaàu boû chaïy, chaïy ñöôïc moät ñoaïn, laïi caûm thaáy coù ñieåm kyø quaùi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 65 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Bôûi vì Tieåu Cao khoâng ngôø laïi khoâng röôït theo gaõ.
Gaõ raâu daøi chaïy theâm hai böôùc, chôït döøng chaân, phía sau vaãn khoâng coù ai truy
ñuoåi.
Gaõ nhòn khoâng ñöôïc laïi quay trôû laïi, kinh ngaïc nhìn Tieåu Cao, khoâng ngôø coøn hoûi
Tieåu Cao:
- Ngöôi sao laïi khoâng ñuoåi theo ta ?
Caâu hoûi ñoù thaät quaù tuyeät, nhöng Tieåu Cao laïi caøng tuyeät, khoâng ngôø coøn hoûi ngöôïc:
- Ta taïi sao phaûi ñuoåi theo ngöôi ?
Gaõ raâu daøi ngaây ngöôøi:
- Leõ naøo ngöôi khoâng bieát ta hoài naõy muoán duøng voøng daây ñoù thaét cheát ngöôi ?
- Ta bieát.
- Ngöôi ñaõ bieát, taïi sao coøn thaû ta ?
- Bôûi vì ta khoâng bò ngöôi thaét coå cheát.
- Nhöng ngöôi ít ra cuõng neân hoûi ta thaät ra laø ai, taïi sao laïi muoán thaét coå ngöôi ?
- Ta khoâng muoán hoûi.
- Sao vaäy ?
"Bôûi vì ta caên baûn khoâng muoán bieát". Caâu noùi ñoù vöøa noùi xong, Tieåu Cao khoâng ngôø
ñaõ quay ngöôøi boû ñi, khoâng theøm quay ñaàu laïi.
Gaõ raâu daøi laïi ngaån ngöôøi.
Ngöôøi nhö Tieåu Cao, gaõ caû ñôøi chöa gaëp qua moät ngöôøi.
Nhöng ngöôøi nhö gaõ, Tieåu Cao cuõng chöa töøng gaëp qua, Tieåu Cao khoâng truy ñuoåi
gaõ, gaõ traùi laïi laïi röôït truy Tieåu Cao, hôn nöõa khoâng ngôø laïi ruù t treân ngöôøi ra theâm moät sôïi
daây, mau choùng keát thaønh voøng daây, nhaém coå Tieåu Cao maø quaêng qua.
Gaõ quaêng daây raát chuaån, Tieåu Cao laïi bò gaõ troùi.
Tieác nuoái duy nhaát laø, gaõ tuy ñaõ thaét troùi ñöôïc, laïi ñaõ voâ duïng.
Baát keå gaõ duïng löïc keùo daây tôùi côõ naøo, Tieåu Cao vaãn ñöùng yeân ñoù ngon laønh, khoâng
nhöõng coå khoâng bò thaét gaõy, caû ñoäng cuõng khoâng ñoäng.
Gaõ raâu daøi khoâng ngôø laïi hoûi chaøng:
- Con ngöôøi ngöôi laø sao ñaây ? Taïi sao ta khoâng thaét coå ngöôi ñöôïc ?
- Bôûi vì con ngöôøi cuûa ta tröø coå ra coøn coù ngoùn tay.
Luùc voøng daây quaán quyeän treân coå Tieåu Cao, chaøng ñaõ duøng moät ngoùn tay moùc giöõ,
moùc giöõ tröôùc yeát haàu.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 66 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ngoùn tay cuûa chaøng vöøa duïng löïc, gaõ raâu daøi ñaõ bò chaøng keùo bay qua, chaøng vöøa
quay mình laïi, gaõ raâu daøi gaàn nhö lao ñaàu vaøo loøng chaøng.
"Voøng daây cuûa ngöôi chôi khoâng vui". Tieåu Cao thoát: "Ngoaïi tröø voøng daây ra, ngöôi
coøn coù thöù gì ñeå chôi khoâng "
"Ta coøn coù theå chôi ñao". Gaõ raâu daøi ñaùp.
Ngöôøi gaõ coøn chöa ñöùng yeân, trong tay ñaõ ruùt ra moät thanh ñoaûn ñao, meàm maïi
phoùng thaúng veà phía coå hoïng Tieåu Cao.
Chæ tieác ñao cuûa gaõ cuõng khoâng ñuû nhanh, Tieåu Cao chæ phaåy moät ngoùn tay, ñao
cuûa gaõ ñaõ bò phaåy bay ñi.
"Ta thaáy ngöôi neân thaû ta ñi". Tieåu Cao thôû daøi laéc ñaàu: "Khoâng caàn bieát ngöôi chôi
caùi gì, ñoái vôùi ta ñeàu voâ duïng".
Gaõ raâu daøi voán vöøa teù xuoáng ñaát, boãng nhuùn moät caùi "lyù ngö ñaû ñænh", thaân ngöôøi
ñoät nhieân bay leân, hai chaân ñoät nhieân xoaén laïi xoaùy moät voøng treân khoâng, quaán laáy ñaàu
coå Tieåu Cao.
Moät chieâu ñoù Tieåu Cao khoâng nghó ñeán.
Hai chaân cuûa gaõ raâu daøi khoâng nhöõng khinh tieäp linh hoaït, hôn nöõa keïp thaät chaët,
Tieåu Cao gaàn nhö thôû khoâng noåi, caùi quaàn raùch treân chaân gaõ muøi cuõng raát khoù ngöûi.
Tieåu Cao thaât söï khoâng chòu noåi, thaân ngöôøi ñoät nhieân duøng moät phöông phaùp raát
kyø quaëc uoán eùo xoay voøng moät caùi, ngöôøi cuûa gaõ raâu daøi ñaõ bò baén ra, rôùt òch xuoáng ñaát,
quaàn cuõng teùt ra, ñeå loä ñoâi chaân.
Quaàn cuûa gaõ voán ñaõ raùch töø tröôùc, kyø naøy teùt tôùi taän ñaùy quaàn, gaàn nhö hoaøn toaøn
ñeå hôû heát ñoâi chaân.
Laàn naøy ñeán löôït Tieåu Cao ngaây ngöôøi, chöøng nhö ñoät nhieân nhìn thaáy moät ñoùa
hoa töôi thaém rôùt trong vuõng sình vaäy.
Moãi ngöôøi ñeàu coù chaân, nhöng Tieåu Cao chöa bao giôø thaáy moät ñoâi chaân ñeïp nhö
vaäy.
Khoâng nhöõng Tieåu Cao chöa töøng thaáy, ñaïi ña soá ngöôøi treân theá giôùi naøy coù leõ cuõng
chöa töøng thaáy qua.
Ñoâi chaân vöøa daøi vöøa saên chaéc, daùng voùc ñeàu ñaën nhu myõ, baép thòt ñaøn hoài nhuùn
nhaûy, da deû traéng muoát, gioáng nhö maøu söõa boø töôi môùi vaét.
Tieåu Cao coù naèm moäng cuõng khoâng töôûng ñöôïc gaõ raâu daøi vöøa dô vöøa thuùi ñoù
khoâng ngôø laïi coù moät ñoâi chaân nhö vaäy.
Khieán cho chaøng caøng khoâng töôûng noãi laø gaõ raâu daøi vöøa muoán duøng voøng daây thaét
coå chaøng, laïi vöøa muoán duøng ñao ñònh ñaâm cheát chaøng, khoâng ngôø ñaõ khoùc, khoâng ngôø

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 67 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ngoài beät döôùi ñaát, hai tay oâm laáy maët, khoùc oøa leân nhö moät ñöùa treû, khoùc thöông taâm laøm
sao, thöông taâm cöïc kyø.
Tieåu Cao voán neân boû ñi, boû ñi gioáng nhö hoài naõy, chæ tieác chaøng khôi khôi laïi
khoâng nhòn ñöôïc phaûi hoûi:
- Ngöôi sao laïi khoùc ?
- Ta thích khoùc, ta cao höùng khoùc, ta nguyeän yù khoùc, ngöôi khoûi caàn lo.
Moät ñaïi nam nhaân raâu daøi raäm rì, lôøi noùi khoâng ngôø laïi gioáng nhö moät coâ gaùi khoâng
noùi lyù leõ, caû thanh aâm cuõng bieán thaønh gioáng nhö thanh aâm con gaùi. Moät quaùi vaät nhö
vaäy, mình coøn coù theå ôû laïi quaáy raày gaõ sao ?
Tieåu Cao quyeát ñònh khoâng caõi vôùi gaõ nöõa, quyeát ñònh boû ñi, gaõ raâu daøi laïi keâu
chaøng:
- Ngöôi ñöùng laïi.
- Ta vì sao phaûi ñöùng laïi ?
- Ngöôi muoán boû ñi nhö vaày ? Thieân haï coù chuyeän tieän nghi nhö vaäy sao ?
"Ta taïi sao laïi khoâng theå boû ñi ?" Tieåu Cao hoûi: "Ngöôi vöøa muoán thaét coå ta, vöøa
muoán duøng ñao ñaâm cheát ta, ta boû ñi nhö vaày laø ñaõ raát toát vôùi ngöôi roài ngöôi coøn muoán
gì nöõa ?"
"Ta chæ muoán ngöôi moùc maét ngöôi ra". Gaõ raâu daøi ñaùp: "Moùc caû hai troøng maét cuûa
ngöôi ra".
Tieåu Cao muoán cöôøi, laïi cöôøi khoâng noãi:
- Ta khoâng phaûi ñieân, taïi sao laïi moùc maét cuûa mình ra ?
"Bôûi vì ngöôi ñaõ nhìn thaáy chaân ta". Gaõ raâu daøi ñaùp: "Ñoâi chaân ta khoâng phaûi tuøy
tieän ñeå cho ngöôøi ta nhìn thaáy".
Tieåu Cao cuõng khoâng theå khoâng thöøa nhaän ñoâi chaân ñoù raát ñaëc bieät, ñaëc bieät deã
nhìn.
Nhöng khoâng phaûi chaøng coá yù nhìn, ñoâi chaân bò ngöôøi khaùc nhìn thaáy cuõng khoâng
theå coi laø chuyeän gheâ gôùm nghieâm troïng gì.
"Neáu ngöôi töùc giaän khoâng phuïc, ta cuõng coù theå ñeå cho ngöôi thaáy chaân ta". Tieåu
Cao thoát: "Tuøy tieän ngöôi muoán nhìn bao laâu cuõng ñöôïc".
- Ñoà choù ñaùnh raém.
- Ta khoâng phaûi laø choù, cuõng khoâng coù ñaùnh raém.
"Ngöôi ñöông nhieân khoâng phaûi choù, bôûi vì ngöôi coøn ngu hôn caû choù". Gaõ raâu daøi
thoát: "Maáy con choù treân ñôøi naøy ñeàu thoâng minh hôn ngöôi nhieàu, khoâng caàn bieát laø choù

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 68 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

lôùn choù nhoû choù cha choù meï gì cuõng ñeàu thoâng minh hôn ngöôi gaáp traêm laàn, bôûi vì
ngöôi laø ñaàu heo".
Gaõ raâu daøi caøng noùi caøng töùc toái, ñoät nhieân nhaûy döïng daäy:
- Teân ñaàu heo ngöôi, leõ naøo ngöôi coøn chöa nhìn ra ta laø nöõ nhaân ?
"Ngöôi sao laïi coù theå laø nöõ nhaân ñöôïc ? Ta khoâng tin". Tieåu Cao ngaây ngöôøi: "Nöõ
nhaân laøm sao coù raâu ñöôïc ?"
Gaõ raâu daøi chöøng nhö töùc ñeán phaùt ñieân, ñoät nhieân duïng löïc giaät caû boä raâu daøi
thöôït treân maët xuoáng, quaêng vaøo maët Tieåu Cao.
Thaân ngöôøi naøng cuõng bay leân, hoâng uoán eùo, hai chaân laïi keïp coå Tieåu Cao.
Ñoâi chaân trôn mòn, khoâng moät maûnh vaûi che ñaäy.
Laàn naøy Tieåu Cao thaät söï caû ñoäng cuõng khoâng daùm ñoäng, chæ coøn nöôùc nhìn naøng
cöôøi khoå:
- Ta vaø naøng khoâng coù oan, cuõng khoâng coù thuø, naøng taïi sao laïi ñoái vôùi ta nhö vaäy ?
- Bôûi vì ta ñaõ ñeå yù ngöôi.
Tieåu Cao laïi ngaån ngöôøi, may laø gaõ raâu daøi ñaõ khoâng coøn raâu ñoù laïi mau choùng noùi
tieáp:
- Ngöôi baát taát phaûi giaät mình, ta ñeå yù tònh khoâng phaûi laø con ngöôøi ngöôi.
- Vaäy naøng ñeå yù caùi gì ?
"Laø caùi hoøm trong tay ngöôi". Coâ nöông khoâng coù raâu ñoù ñaùp: "Chæ caàn ngöôi ñöa
caùi hoøm ñoù cho ta, ta sau naøy tuyeät khoâng tìm ñeán laøm phieàn ngöôi nöõa, ngöôi cuõng vónh
vieãn khoâng gaëp ta nöõa".
- Naøng bieát trong hoøm coù gì ?
"Ta ñöông nhieân bieát". Vò coâ nöông ñoù ñaùp: "Trong caùi hoøm cuûa ngöôi toái thieåu coù
hoaøng kim chaâu baûo trò giaù taùm chuïc vaïn löôïng".
- Naøng sao laïi bieát ñöôïc ?
Tieåu Cao ñöông nhieân caûm thaáy quaùi laï, bôûi vì chaøng chöa bao giôø môû naép hoøm
tröôùc maët ngöôøi khaùc.
Naøng khoâng nhöõng khoâng traû lôøi, coøn hoûi ngöôïc laïi Tieåu Cao:
- Ngöôi coù bieát phuï thaân ta laø ai khoâng ?
- Ta khoâng bieát.
- OÂng ta laø thaàn thaâu, dieäu thuû thaàn thaâu, thaâu bieán thieân haï, chöa töøng thaát thuû laàn
naøo.
- Gioûi, baûn laõnh gioûi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 69 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Nhöng oâng ta so vôùi toå phuï cuûa ta coøn thua xa". Naøng hoûi Tieåu Cao: "Ngöôi coù bieát
toå phuï cuûa ta laø ai khoâng ?"
- Khoâng bieát.
- Laõo nhaân gia laø ñaïi ñaïo, gaëp ngöôøi cöôùp ngöôøi, gaëp quyû cöôùp quyû.
Tieåu Cao thôû daøi:
- Nguyeân lai nhaø naøng treân döôùi ba ñôøi ñeàu laøm thöù ngheà ñoù.
"Ngöôi cuoái cuøng ñaõ roõ". Coâ nöông khoâng coøn raâu thoát: "Moät ngöôøi trong nhaø ba ñôøi
ñeàu laøm ngheà ñoù, laøm sao khoâng nhìn ra trong caùi hoøm ñoù coù thöù gì ?"
- Ta cuõng töøng nghe noùi, haûo thuû trong ngheà ñoù coù caùi hay laø töø boä daïng cuûa ngöôøi
ñi ñöôøng ñaõ coù theå nhìn ra treân mình ngöôøi ñoù coù mang ñoà ñaùng giaù hay khoâng.
"Khoâng sai chuùt naøo". Coâ nöông ñoù thoát: "Nhöng ta laïi nhìn khoâng ra ngöôi laø daïng
ngöôøi gì".
- OÀ ?
"Trong tay ngöôi khieâng moät caùi hoøm hoaøng kim chaâu baûo, moãi ngaøy laïi ñi aên maáy
cheùn mì naêm ba caéc". Coâ nöông ñoù hoûi Tieåu Cao: "Ngöôi thaät ra laø con quyû keo kieät ?
Hay laø ñaïi quaùi vaät ?"
"Trong tay ta tuy khieâng moät caùi hoøm hoaøng kim chaâu baûo, chæ tieác toaøn boä ñeàu
khoâng phaûi cuûa ta, cho neân cho duø coù muoán giao cho ngöôi cuõng khoâng theå cho ñöôïc".
Tieåu Cao noùi: "Ta cuõng coù theå baûo ñaûm, cho duø ngoùn ngheà cuûa ngöôi coù gioûi hôn gaáp
möôøi laàn ñi nöõa, cuõng ñöøng mong laáy caùi hoøm naøy khoûi tay ta maø chaïy thoaùt".
Coâ nöông ñoù ñoät nhieân thôû daøi.
"Ta cuõng bieát ta chaïy khoâng thoaùt". Naøng thoát: "Nhöng khoâng caàn bieát ra sao, ta
phaûi thöû, cho duø coù phaûi lieàu maïng, ta cuõng phaûi baùm ngöôi cho baèng ñöôïc".
- Taïi sao ?
"Bôûi vì ta neáu quaû khoâng theå noäi trong ba ngaøy kieám ñuû naêm vaïn ngaân löôïng, nhaát
ñònh phaûi cheát". Maét naøng chôùp chôùp, nöôùc maét traøo ra: "Ngöôi nghó coi, ngoaïi tröø tìm
caùch laáy baïc cuûa ngöôi, ta coøn ñi ñaâu ñeå kieám ra naêm vaïn ngaân löôïng ?"
Nöôùc maét naøng rôi nhö möa:
- Ta thaáy ngöôi laø ngöôøi haûo taâm, ngöôi nhaát ñònh phaûi cöùu ta, ta caû ñôøi naøy caûm
kích ngöôi.
Taâm Tieåu Cao ñaõ meàm moät chuùt:
- Naøng taïi sao phaûi nhaát ñònh trong ba ngaøy tìm ra ñuû naêm vaïn ngaân löôïng ?
"Bôûi vì Ñaïi Tieâu Cuïc cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn nhaát ñònh muoán ta boû ra naêm vaïn ngaân

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 70 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

löôïng môùi chòu hoä toáng ta veà nhaø". Naøng ñaùp: "Nhaø cuûa ta ôû Quan Ñoâng, neáu quaû khoâng
coù boïn hoï hoä toáng, treân ñöôøng ñi ta luùc naøo cuõng ñeàu coù theå cheát doïc ñöôøng, caû ngöôøi
löôïm xaùc cuõng khoâng coù".
Tieåu Cao cöôøi laïnh:
- Ñöa moät ngöôøi xuaát quan maø muoán thu naêm vaïn ngaân löôïng, taâm ñòa boïn hoï thaät
quaù ñen toái.
"Nhöng ta khoâng traùch ñöôïc boïn chuùng, muoán ñöa ta trôû veà quaû thaät khoâng phaûi deã
daàu gì". Coâ nöông ñoù noùi: "Neáu quaû ta laø Tö Maõ Sieâu Quaàn, coù leõ ta coøn ñoøi giaù cao hôn
nöõa".
- Taïi sao ?
"Bôûi vì nhöõng ngöôøi muoán gieát ta quaû thaät quaù hung aùc, quaù ñaùng sôï, ai ai cuõng
khoâng chòu choáng ñoái boïn chuùng". Coâ nöông ñoù ñaùp: "Ta tin raèng ngöôi vónh vieãn cuõng
khoâng töôûng ñöôïc trong thieân haï coù theå coù ngöôøi hung baïo taøn nhaãn nhö boïn chuùng".
Thaân ngöôøi naøng ñaõ baét ñaàu phaùt run, maët maøy naøng hieån nhieân taùi meùt, hieän taïi
coù theå thaáy roõ maët naøng vì quaù kinh haõi maø meùo moù.
Naøng quaû thaät sôï muoán cheát.
Tieåu Cao nhòn khoâng ñöôïc phaûi hoûi:
- Boïn chuùng laø ai ?
Coâ nöông ñoù chöøng nhö khoâng nghe thaáy chaøng ñang hoûi gì, leä rôi khoâng ngôùt:
- Ta bieát boïn chuùng tuyeät khoâng theå phoùng tha ta, ta bieát boïn chuùng luùc naøo choã
naøo cuõng ñeàu coù theå ñeán gieát ta.
Naøng chöøng nhö ñaõ coù thöù döï caûm hung aùc baát töôøng, moät thöù döï caûm gioáng nhö
luùc daõ thuù caûm thaáy coù haàm baã y phía tröôùc, coù thôï saên ñang muoán gieát noù.
Thöù döï caûm ñoù tuy voâ phöông giaûi thích, nhöng thoâng thöôøng ñeàu raát linh nghieäm.
Luùc ñoù, hai beân bôø töôøng thaáp trong con heûm nhoû heïp baén ra voâ soá aùm khí, beân
traùi laø moät maøn möa baïc, beân phaûi laø moät ñaùm ñieåm haøn tinh.
Phaûn öùng cuûa Cao Tieäm Phi luoân luoân nhanh nheïn.
Höõu thuû cuûa chaøng nhaác caùi hoøm vaø maûnh boá bao chaën maøn möa baïc baén ra töø
beân traùi.
Ngöôøi cuûa chaøng keùo theo ñoâi chaân cuûa ñang keïp chaët cuûa coâ nöông ñoù taø taø bay
leân töø beân phaûi.
Nhöng chaøng laïi nghe thaáy naøng phaùt ra moät tieáng reân nhoû, lieàn caûm thaáy ñoâi
chaân saên chaéc cuûa naøng ñoät nhieân meàm nhuõn, ngöôøi naøng töø giöõa khoâng trung rôi xuoáng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 71 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ñaát.
Tieåu Cao khoâng bò naøng loâi xuoáng, traùi laïi coøn voït leân treân, höõu cöôùc ñieåm nheï leân
taû cöôùc, taù löïc söû löïc, laïi voït leân cao theâm moät tröôïng, nhìn thaáy ñaèng sau böùc töôøng thaáp
hai beân heûm ñeàu coù moät ngöôøi phoùng chaïy, thaân thuû cöïc kyø nhanh maõnh, khinh coâng
khoâng teä chuùt naøo.
Luùc boïn chuùng phoùng leân maùi nhaø ngoaøi maáy tröôïng, Tieåu Cao cuõng ñaõ rôi ngöôøi
xuoáng ñaàu töôøng, hai ngöôøi ñoù chôït quay mình nhìn chaøng, treân maët ñeàu mang maët naï
ñanh aùc, trong maét traøo daâng bieåu tình hung baïo aùc ñoäc taøn khoác, moät ngöôøi duøng thanh
aâm khaøn khaøn laïnh leõo noùi:
- Baèng höõu, coâng phu cuûa ngöôi khoâng teä, muoán luyeän thaønh khinh coâng "Theâ Vaân
Tung" cuõng khoâng deã daàu gì, neáu quaû treû tuoåi nhö vaày maø phaûi cheát, thaät raát ñaùng tieác.
Tieåu Cao mæm cöôøi:
- May laø ta taïm thôøi coøn chöa muoán cheát, cuõng cheát khoâng ñöôïc.
- Vaäy ngöôi toát nhaát laø nghe lôøi khuyeân cuûa boïn ta, chuyeän naøy ngöôi ñöøng nhuùng
tay vaøo.
- Taïi sao khoâng nhuùng tay vaøo ?
"Laøm khoù deã boïn ta chaúng khaùc naøo ñuïng chaïm ma quyû". Ngöôøi ñoù noùi: "Khoâng
caàn bieát laø ngöôi ñang aên côm, ñang nguû cuõng vaäy, khoâng caàn bieát laø ngöôi laøm gì, luùc
naøo cuõng ñeàu coù theå phaùt hieän nhöõng aùm khí maø ngöôi chöa töøng thaáy qua ghim giöõa coå
hoïng ngöôi, ngöôi baát giaùc tænh daäy cuõng coù theå phaùt hieän coù ngöôøi ñang duøng moät
thanh ñao beùn töø töø caét coå ngöôi".
Gaõ leân gioïng:
- Khoâng caàn bieát laø ai ñuïng phaûi maáy chuyeän ñoù, taâm tình khoâng ñöôïc khoan khoaùi
cho laém.
Tieåu Cao cuõng thôû daøi"
- Thöù chuyeän ñoù quaû thaät raát khoâng thuù vò, chæ tieác con ngöôøi ta trôøi sinh coù tính
khí quaùi dò.
- OÀ ?
- Ngöôøi ta caøng khoâng muoán ta nhuùng tay, ta caøng muoán nhuùng tay.
Ngöôøi beân kia chôït cöôøi laïnh:
- Vaäy thì ngöôi trôû veà ñôïi cheát ñi.
Hai ngöôøi laïi ñoàng thôøi phi thaân bay ñi, phoùng khoûi nôi ñoù.
Thaân phaùp cuûa boïn chuùng tuy nhanh, Tieåu Cao toái thieåu vaãn coù theå ñuoåi kòp moät

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 72 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ngöôøi, chæ tieác döôùi ñaát coøn coù moät ngöôøi naèm, sau khi rôi xuoáng ñaát, caû ñoäng cuõng
khoâng ñoäng, ñoâi chaân trôn mòn chaéc nòch thon daøi ñaõ mau choùng bieán thaønh moät maøu
tím lòm.
Kyø thaät ngöôøi ñoù vaø Tieåu Cao khoâng coù tôùi moät chuùt quan heä, nhöng muoán Tieåu
Cao khoanh tay ñöùng nhìn ñoâi chaân trôn laùng cuûa naøng cheát trong con heûm nhoû nhuoäm
tuyeát naøy, Tieåu Cao cuõng tuyeät ñoái khoâng laøm ñöôïc.
Veát thöông cuûa naøng sau vai, moät veát thöông raát nhoû, laïi ñaõ söng vuø leân, hôn nöõa
coøn noùng hoåi.
--- AÙm khí coù ñoäc, nhaát ñònh coù ñoäc.
May laø naøng gaëp ñöôïc Cao Tieäm Phi, moät ngöôøi töø nhoû ñaõ soáng trong hoang sôn
ñaày truøng ñoäc kieán ñoäc raén ñoäc, treân ngöôøi ñöông nhieân khoâng theå khoâng coù thuoác giaûi
ñoäc.
Cho neân naøng khoâng cheát, hôn nöõa raát mau choùng tænh daäy.

o0o

Luùc naøng tænh daäy ñaõ thaáy mình naèm treân moät caùi giöôøng goã trong khaùch saïn, veát
thöông ñaõ ñaép thuoác, duøng moät maûnh boá baêng boù laïi.
Naøng nhìn Tieåu Cao, nhìn caû nöûa ngaøy, chôït hoûi nheï:
- Ngöôi coøn chöa cheát ?
- Ñaïi khaùi coøn chöa cheát.
- Vaäy ta cuõng chöa cheát ?
- Ñaïi khaùi laø vaäy.
"Ta sao coøn chöa cheát ?" Naøng chöøng nhö caûm thaáy kyø laï: "Boïn chuùng röôït ñeán, ta
sao coøn chöa cheát ?
- Bôûi vì vaän khí cuûa naøng khoâng teä, gaëp ñöôïc ta.
Vò coâ nöông khoâng coøn raâu laïi noåi giaän:
- Ta ñaõ bò ngöôøi böùc vaøo ñöôøng cuøng, moãi ngaøy phaûi laùnh neù nhö moät con choù
hoang, ñoâng troán taây traùnh, laïi bò truùng ñoäc döôïc aùm khí cuûa ngöôøi ta, ngöôi coøn noùi vaän
khí cuûa ta khoâng teä ?
Naøng tröøng tröøng nhìn Tieåu Cao:
- Ta muoán nghe ngöôi noùi coi phaûi laøm sao môùi goïi laø vaän khí khoâng toát ?
Tieåu Cao cöôøi khoå, chæ coøn nöôùc cöôøi khoå.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 73 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Coâ nöông ñoù laïi tröøng maét nhìn chaøng caû nöûa ngaøy, chôït thôû daøi:
- Ta bieát ngöôi tuyeät khoâng chòu cho ta caùi hoøm ñoù, cho neân ngöôi toát nhaát cuõng
khoâng neân lo chuyeän cuûa ta nöõa.
- Taïi sao ?
"Chuyeän naøy ngöôi lo khoâng ñöôïc, soáng cheát cuûa ta cuõng khoâng quan heä gì ñeán
ngöôi". Naøng ñaùp: "Ta voán khoâng coù lieân quan gì vôùi ngöôi".
- Voán khoâng coù moät chuùt quan heä gì, nhöng hieän taïi laïi chöøng nhö coù chuùt quan heä.
"Ñoà choù ñaùnh raém". Coâ nöông ñoù boãng nhaûy döïng leân: "Ngöôi noùi coi ta coù quan
heä gì vôùi ngöôi ? Ngöôi noùi coi ?"
Tieåu Cao khoâng noùi ñöôïc.
Chaøng chöa töøng gaëp ngöôøi nhö vaäy, tröôùc ñaây khoâng, sau naøy chaéc cuõng khoâng.
Nhöng chaøng hieän taïi laïi khôi khôi gaëp moät ngöôøi.
"Choã naøy laø ñaâu vaäy ?" Coâ nöông ñoù laïi hoûi chaøng: "Ngöôi taïi sao laïi ñem ta ñeán
caùi oå choù naøy ?"
"Bôûi vì ñaây khoâng phaûi laø oå choù". Tieåu Cao ñaùp: "Ñaây laø choã ta ôû".
Vò coâ nöông ñoù chôït laúng laëng troøn xoe maét nhìn chaøng.
"Ngöôi laø ñaàu heo, ngöôi thaät laø ñaàu heo". Naøng heùt lôùn: "Ngöôøi ngoaøi ñöôøng ñeàu
bieát ngöôi truù nguï ôû ñaây, ngöôi khoâng ngôø coøn mang ta ñeán ñaây, coù phaûi ngöôi nhaát ñònh
muoán nhìn thaáy ta cheát trong tay boïn chuùng môùi cao höùng ? Coù phaûi nhaát ñònh phaûi ñôïi
ñeán luùc boïn chuùng tìm ñeán caét töøng maûng thòt cuûa ta xuoáng ngöôi môùi thoûa maõn ?"
Tieåu Cao cöôøi.
Ngöôøi khoâng noùi lyù leõ nhö vaäy tònh khoâng phaûi luùc bình thöôøng coù theå gaëp ñöôïc.
Coâ nöông ñoù laïi caøng töùc giaän.
- Ngöôi coøn cöôøi ? Coù gì vui maø cöôøi ?
"Naøng muoán ta phaûi laøm sao ñaây ?" Tieåu Cao hoûi: "Muoán ta khoùc ?"
- Caùi ñaàu heo nhaø ngöôi, heo laøm sao khoùc ñöôïc ? Ngöôi coù bao giôø nhìn thaáy moät
con heo khoùc chöa ?
"Quaû vaäy". Tieåu Cao chôït phaùt hieän ñaïo lyù ñoù: "Heo hình nhö quaû thaät khoâng theå
khoùc, nhöng chöøng nhö heo cuõng khoâng theå cöôøi".
Coâ nöông ñoù coù veû töùc toái ñeán phaùt ñieân ngöôøi, thôû daøi:
- Ngöôi noùi ñuùng, ngöôi khoâng phaûi laø heo, ngöôi laø ngöôøi, laø ngöôøi toát, ta chæ xin
ngöôi ñöa ta veà, mau choùng ñöa ta veà, caøng nhanh caøng toát.
- Naøng muoán ta ñöa naøng ñeán ñaâu ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 74 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Ñöa veà choã ta ôû". Coâ nöông ñoù ñaùp: "Choã ñoù boïn chuùng tuyeät ñoái khoâng tìm ra".
- Boïn chuùng tìm khoâng ra, ta cuõng tìm khoâng ra.
- Boä ngöôi khoâng nghó ñeán ôû ñaây nhaát ñònh coù ngöôøi coù theå tìm ra sao ?
- Ngöôøi ñoù laø ai ?
Coâ nöông ñoù laïi nhaûy döïng leân:
- Ngöôøi ñoù laø ta.

o0o

Moät khuoân vieân tònh khoâng theå coi laø quaù lôùn, laïi laïi coù tôùi möôøi saùu gia ñình truù
nguï.
Möôøi saùu gia ñình ñoù ñöông nhieân ñeàu khoâng phaûi laø ngöôøi coù phöông tieän, moät
khi laø ngöôøi coù chuùt phöông tieän taát khoâng theå ôû ñoù.
Neáu quaû mình khoâng töôûng ñöôïc caû moät hoä nhaân khaåu laøm sao coù theå chen chuùc
maø soáng trong caên phoøng nhoû nhö vaäy ngaøy qua ngaøy, mình neân ñeán khuoân vieân ñoù maø
xem, xem ngaøy ngaøy cuûa nhöõng ngöôøi ñoù ra sao.
Gaàn ñaây nhaát ngöôøi truù trong khuoân vieân ñoù laïi töø möôøi saùu hoä bieán thaønh möôøi
baûy hoä, bôûi vì caên phoøng phía ñoâng ôû haäu vieän laïi döïng moät vaùch goã chia laøm hai gian,
cho moät ngöôøi ngoaøi möôùn.
Moät ngöôøi raâu ria daøi thöôït ñoäi noùn raùch naùt.
Nhìn thaáy choã ôû hieän taïi cuûa coâ nöông khoâng coøn raâu ñoù, Tieåu Cao laïi cöôøi:
- Toøa laâu ñaøi nôi caùc haï truù nguï chöøng nhö cuõng khoâng hôn gì caùi oå choù cuûa ta.
Hieän taïi chaøng ñaõ ñöa naøng veà tôùi.
Neáu quaû laø ban ngaøy, trong khu vöôøn ñoù hoãn taïp tieáng gaø vòt meøo choù caén xeù nhau,
tieáng vôï choàng chöûi loän, tieáng ngöôøi giaø khaïc ñaøm, tieáng treû nít tieåu tieän, cho duø coù moät
con ruoài bay vaøo cuõng coù theå bò ngöôøi ta phaùt hieän.
May laø trôøi ñaõ toái, hôn nöõa boïn hoï leo töôøng töø phía sau ñi vaøo.
Neáu quaû moät ngöôøi muoán troán, khoù maø tìm ñöôïc moät choã khoù bò tìm ra nhö choã
naøy.
Vò coâ nöông ñoù laøm sao coù theå tìm ra moät choã nhö vaày ? Caû Tieåu Cao cuõng khoâng
theå khoâng boäi phuïc.
Khieán cho chaøng khoâng töôûng noãi laø thaàn trí cuûa naøng hoài naõy raønh raønh raát tænh
taùo, ñoäc treân mình hình nhö ñaõ bò vieân thuoác cuûa chaøng truïc ra heát, nhöng hieän taïi laïi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 75 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

hoân meâ ngaõ xuoáng, hôn nöõa laàn naøy coøn baát tænh laâu hôn hoài naõy.
Tieåu Cao voán luoân luoân nghó giaûi döôïc cuûa mình tuyeät ñoái höõu hieäu, hieän taïi laïi coù
chuùt hoaøi nghi.
Coù phaûi naøng truùng ñoäc quaù naëng, ñaõ xaâm nhaäp vaøo coát tuûy huyeát maïch ? Hay laø
giaûi döôïc cuûa chaøng khoâng ñuû söùc ?
Khoâng caàn bieát ra sao, Tieåu Cao khoâng coù caùch naøo boû ñi nhö vaäy.
Bôûi vì tình huoáng cuûa naøng raát khoâng oån ñònh, coù luùc hoân meâ, coù luùc tænh taùo, luùc
hoân meâ daàm deà moà hoâi laïnh noùi naêng laûm nhaûm, luùc tænh taùo laïi duøng ñoâi maét voâ thaàn
hö nhöôïc nhìn Tieåu Cao, chöøng nhö sôï Tieåu Cao boû rôi naøng maø ñi.
Tieåu Cao chæ coøn nöôùc ôû laïi hoä toáng naøng, caû thoùi quen moãi ngaøy phaûi aên mì cuû caûi
traéng ñeàu boû qua. Luùc ñoùi laø ra cöûa sau mua vaøi caùi baùnh bao, luùc meät laïi döïa gheá nguû
moät giaác.
Chaøng cuõng khoâng bieát mình vì sao phaûi laøm nhö vaäy, khoâng ngôø coù theå vì moät nöõ
nhaân xa laï maø hoaøn toaøn caûi bieán moïi quy luaät sinh hoaït mình chöa bao giôø caûi bieán.
Naønglaø moät nöõ nhaân cöïc kyø myõ leä.
Tieåu Cao laàn ñaàu duøng khaên lau saïch moà hoâi vaø phaán hoùa trang treân maët naøng ñaõ
phaùt hieän naøng khoâng nhöõng coù ñoâi chaân cöïc ñeïp, dung maïo cuõng cöïc ñeïp.
Nhöng neáu quaû coù ngöôøi noùi Tieåu Cao vì thích naøng cho neân môùi ôû laïi, Tieåu Cao
thaø cheát cuõng khoâng thöøa nhaän.
Trong taâm töôûng cuûa chaøng chöa bao giôø nghó ñeán nöõ nhaân, chaøng luoân luoân nghó
ñòa vò cuûa nöõ nhaân trong taâm lyù chaøng chæ baát quaù gioáng nhö ñòa vò cuûa moät mieáng rau
trong cheùn côm traéng vaäy.
Vaäy chaøng vì caùi gì ?
Coù phaûi vì caûnh ngoä bi thaûm cuûa naøng ? Hay laø vì ñoâi maét tuy traàm laëng voâ ngoân
laïi traøn ñaày veû caûm kích laãn khaån caàu ?
Tình caûm giöõa ngöôøi vaø ngöôøi voán ngöôøi thöù ba vónh vieãn voâ phöông lieäu giaûi, cuõng
voâ phöông giaûi thích.
Hình nhö ñaõ qua ba ngaøy, Tieåu Cao tuy caûm thaáy mình meät moûi, nhöng laïi khoâng
moät chuùt hoái haän.
Neáu quaû chuyeän naøy phaùt sinh laïi laàn nöõa, chaøng vaãn laøm nhö vaäy.
Hai ngaøy qua, naøng tuy khoâng noùi vôùi chaøng caâu naøo, nhöng nhìn nhaõn thaàn cuûa
naøng laø coù theå thaáy naøng ñaõ xem chaøng nhö ngöôøi thaân caän nhaát treân theá giôùi naøy, ngöôøi
caàn thieát duy nhaát treân theá giôùi naøy.
Thöù caûm giaùc ñoù laø thöù caûm giaùc ra sao ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 76 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Chính Tieåu Cao cuõng khoâng bieát trong taâm coù tö vò gì, chaøng caû ñôøi chöa bao giôø
coù ai ñoái vôùi chaøng nhö vaäy.
Coù moät ngaøy luùc chaøng tænh daäy, ñaõ phaùt hieän naøng ñang laúng laëng nhìn chaøng,
laúng laëng nhìn moät hoài raát laâu, chôït noùi:
- Ngöôi meät roài, ngöôi cuõng neân naèm nguû moät giaác.
Thanh aâm cuûa naøng khinh nhu bình ñaïm, Tieåu Cao cuõng khoâng do döï gì naèm
xuoáng lieàn, naèm treân phaân nöûa giöôøng naøng nhöôøng. Hai ngöôøi chöøng nhö ñeàu caûm thaáy
ñoù laø chuyeän raát töï nhieân, gioá ng nhö luùc gioù xuaân laên taên löôïn treân maët ñaát laø hoa laù nhaát
ñònh nôû roä moät caùch töï nhieân vaäy.
Tieåu Cao vöøa naèm xuoáng ñaõ nguû lieàn.
Chaøng thaät quaù meät moûi, cho neân vöøa naèm xuoáng laø nguû ngon laønh, cuõng khoâng
bieát nguû ñöôïc bao laâu, luùc tænh daäy ñaõ gaàn ñeán hoaøng hoân.
Ngöôøi nguû beân caïnh chaøng ñaõ ñi chaûi toùc röûa maët, hoaùn ñoåi y phuïc, duøng moät daûi
luïa coät maùi toùc daøi mòn maøng, ngoài ôû ñaàu giöôøng laúng laëng nhìn chaøng.
Khung trôøi ngoaøi cöûa soå ñaõ daàn daàn môø toái, gioù laïnh gaøo rít ñaõ daàn daàn taûn maùc.
Trôøi ñaát moät maûng thanh bình oân nhu, naøng ñoät nhieân thôû daøi hoûi chaøng:
- Ngöôi coù bieát ta teân gì khoâng ?
- Ta khoâng bieát.
- Caû teân ta ngöôi cuõng khoâng bieát, taïi sao laïi ñoái vôùi ta toát nhö vaäy ?
"Ta cuõng khoâng bieát". Tieåu Cao ñaùp.
Chaøng thaät khoâng bieát sao ?
Chaøng chæ bieát chaøng ñaõ gaëp ñöôïc moät nöõ nhaân nhö vaäy, ñaõ laøm chuyeän nhö vaäy.
Nhöõng thöù khaùc chaøng ñeàu khoâng bieát ñeán.
Naøng ñoät nhieân thôû daøi nheø nheï:
- Kyø thaät ta cuõng khoâng bieát ngöôi laø ai, cuõng khoâng bieát teân cuûa ngöôi.
Naøng vuoát nheï maët chaøng:
- Nhöng ta bieát ngöôi nhaát ñònh cuõng nhöôøng moät choã cho ta naèm.
Chaøng nhöôøng choã, naøng naèm xuoáng, naèm beân caïnh chaøng, naèm trong loøng chaøng.
Taát caû moïi chuyeän ñeàu xaûy ra moät caùch töï nhieân laøm sao, gioáng nhö luùc möa xuaân
töôùi thaém maët ñaát, vaïn vaät ñeàu nhaát ñònh coù theå sinh tröôûng moät caùch töï nhieân nhö vaäy.
Töï nhieân laøm sao, ñeïp laøm sao, ñeïp ñeán möùc laøm say loøng ngöôøi.

o0o

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 77 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ñeâm laïnh tónh laëng, ñöôøng tröôøng tónh laëng.


Boïn hoï tay trong tay, ñaïp tuyeát phuû treân ñöôøng, tìm ñeán moät quaùn nhoû baøi döôùi
maùi hieân nhaø, aên moät toâ chaùo thòt cöøu vöøa thôm vöøa cay.
Boïn hoï khoâng uoáng röôïu.
Boïn hoï khoâng caàn duøng ñeán röôïu môùi thích thích ñöôïc nhieät tình cuûa boïn hoï.
Sau ñoù boïn hoï laïi tay trong tay, trôû veà tieåu khaùch saïn nôi Tieåu Cao truù nguï, bôûi vì
Tieåu Cao coøn coù vaøi vaät coøn ñeå laïi ôû ñoù.
Vöøa queïo qua ñöôøng vaøo khaùch saïn, boïn hoï phaùt hieän moät chuyeän raát kyø quaùi.
Baøn tay cuûa naøng voán ñang aám aùp trong tay chaøng ñoät nhieân bieán thaønh baêng laõnh.
Cöûa khaùch saïn ñaõ ñoùng chaët, nhöng coù moät ngöôøi ñang ñöùng döôùi aùnh saùng vaøng
voït cuûa loàng ñeøn treo ngoaøi cöûa.
Moät ngöôøi gioáng heät ngöôøi goã, ñöùng baát ñoäng giöõa gioù laïnh ñeâm ñoâng, moät khuoân
maët ñoâng cöùng ñeán möùc tím lòm, nhöng thaùi ñoä laïi vaãn raát traàm tónh.
Tieåu Cao naém chaët baøn tay laïnh buoát cuûa naøng, nheï nhaøng thoát:
- Naøng ñöøng lo, ngöôøi ñoù khoâng phaûi ñeán tìm naøng.
- Sao chaøng bieát ?
- Gaõ laø ngöôøi cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc, hoâm raèm ta coù gaëp qua gaõ moät laàn.
- Chæ caàn gaëp ngöôøi ta moät laàn laø chaøng khoâng theå queân sao ?
- Ñaïi khaùi khoâng theå queân.
Boïn hoï coøn chöa ñi tôùi, ngöôøi ñoù quaû nhieân ñaõ cung cung kính kính cuùi mình haønh
leã vôùi Tieåu Cao:
- Tieåu nhaân Toân Ñaït, baùi kieán Cao ñaïi hieäp.
- Ngöôi sao laïi bieát ta laø ai ?
“Hoâm raèm tieåu nhaân ñaõ töøng gaëp Cao ñaïi hieäp moät laàn”. Toân Ñaït traàm tónh ñaùp:
“Laø gaëp beân ngoaøi gian maät thaát nôi Döông Kieân bò haønh thích”.
- Leõ naøo ngöôøi ngöôi gaëp qua moät laàn laø khoâng theå queân sao ?
- Khoâng theå.
Tieåu Cao cöôøi:
- Ta cuõng nhôù ngöôi, ngöôi hoâm ñoù laø ngöôøi duy nhaát khoâng bò ta ñaùnh guïc.
- Ñoù laø nhôø Cao ñaïi hieäp haï thuû löu tình.
- Ngöôi ñöùng ñaây laøm gì ? Coù phaûi ñang ñôïi ta ?
“Phaûi”. Toân Ñaït ñaùp: “Thaïch Nhaïn ñaõ ñôïi ôû ñaây hai ngaøy moät ñeâm”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 78 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Moät möïc ñöùng ôû ñaây ñôïi ?


- Hai ngaøy nay Cao ñaïi hieäp haønh tung baát ñònh, tieåu nhaân sôï lôõ dòp, cho neân moät
böôùc cuõng khoâng daùm ly khai.
- Neáu quaû ta coøn chöa veà ?
- Vaäy thì tieåu nhaân chæ coøn nöôùc ñôïi tieáp.
- Neáu quaû ta coøn tôùi ba ngaøy ba ñeâm nöõa môùi veà, ngöôi cuõng ñöùng ôû ñaây ñôïi ta ba
ngaøy ba ñeâm ?
“Cho duø Cao ñaïi hieäp coù ñi ba thaùng môùi veà, tieåu nhaân cuõng ñöùng ñaây ñôïi”. Toân
Ñaït bình bình tónh tónh ñaùp.
“Ai muoán ngöôi laøm nhö vaäy ?” Tieåu Cao hoûi gaõ: “Coù phaûi laø Traùc Ñoâng Lai ? Leõ
naøo haén muoán ngöôi laøm caùi gì, ngöôi ñeàu ñi laøm heát ?”
- Traùc tieân sinh luoân luoân leänh xuaát nhö sôn, cho tôùi nay coøn chöa coù ai daùm khaùng
cöï laïi meänh leänh.
- Caùc ngöôøi taïi sao laïi nghe lôøi haén nhö vaäy ?
“Tieåu nhaân khoâng bieát”. Toân Ñaït ñaùp: “Tieåu nhaân chæ bieát phuïc toøng meänh leänh,
chöa bao giôø nghó ñeán taïi sao”.
Cao Tieäm Phi thôû daøi:
- Con ngöôøi ñoù thaät laø ngöôøi vó ñaïi, khoâng nhöõng coù ñaûm chí, coù möu löôïc, coù nhaõn
quang, hôn nöõa coøn coù bieát bao ñaïi töôùng. Cho neân ta moät möïc khoâng hieåu ñöôïc ñaïi
long ñaàu cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc cuûa caùc ngöôi taïi sao khoâng phaûi laø gaõ ?
Toân Ñaït hoaøn toaøn khoâng coù phaûn öùng gì, chöøng nhö caên baûn khoâng nghe thaáy
nhöõng lôøi ñoù, laïi ruùt trong tay aùo ra moät taám thieäp ñoû, cung cung kính kính duïng song thuû
daâng leân.
- Ñaây laø do Traùc tieân sinh ñaëc bieät muoán tieåu nhaân mang ñeán giao cho Cao ñaïi
hieäp.
- Ngöôi ñöùng ñaây hai ngaøy moät ñeâm laø vì muoán giao cho ta laù thieäp naøy ?
- Phaûi.
- Ngöôi coù nghó ñeán neáu quaû ngöôi gôûi noù laïi quaày, ta cuõng coù theå ñoïc ñöôïc khoâng ?
“Tieåu nhaân khoâng nghó ñeán”. Toân Ñaït ñaùp: “Coù raát nhieàu chuyeän tieåu nhaân chöa
bao giôø nghó ñeán, nghó quaù nhieàu tònh khoâng phaûi laø chuyeän toát”.
Tieåu Cao laïi cöôøi.
“Ñuùng, ngöôi noùi ñuùng”. Chaøng nhaän laáy taám thieäp: “Sau naøy ta nhaát ñònh cuõng
phaûi hoïc hoûi ngöôi”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 79 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Cao Tieäm Phi khoâng caàn môû thieäp cuõng ñaõ bieát ñoù khoâng phaûi laø moät thieäp chaøo,
maø laø moät phong chieán thö.
Moät phong chieán thö ñôn giaûn roõ raøng.
“Moàng moät thaùng hai, tröôùc bình minh.
Lyù trang, Töø AÂn Töï, Ñaïi Nhaïn Thaùp.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ”.
“Moàng moät thaùng hai”, Tieåu Cao hoûi Toân Ñaït: “Hoâm nay laø ngaøy maáy ?”
- Hoâm nay laø ngaøy cuoái thaùng gieâng.
- Ngaøy y ñính öôùc laø ngaøy mai ?
- Phaûi.
Toân Ñaït laïi cung cung kính kính haønh leã:
- Tieåu nhaân caùo töø.
Gaõ quay ngöôøi böôùc ñi ñöôïc moät ñoaïn, Tieåu Cao chôït goïi giaät gaõ.
“Ngöôi teân laø Toân Ñaït ?” Chaøng hoûi ngöôøi treû tuoåi kieân nghò traàm tónh ñoù: “Ngöôi
coù phaûi laø huynh ñeä cuûa Toân Thoâng ?”
“Phaûi”. Cöôùc boä cuûa Toân Ñaït tuy ngöøng laïi, laïi khoâng quay ñaàu: “Tieåu nhaân laø
huynh ñeä cuûa Toân Thoâng”
Ñeâm laïnh, laïnh nhö ñao phong.
Nhìn boùng Toân Ñaït daàn daàn xa khuaát treân ñaïi loä phaûn chieáu tuyeát quang, Tieåu Cao
chôït hoûi nöõ nhaân naõ y giôø laúng laëng kheùp saùt ngöôøi chaøng:
- Naøng coù chuù yù ñeán moät chuyeän khoâng ?
- Chuyeän gì ?
“Naøng laø moät nöõ nhaân ñeïp phi thöôøng, maét nam nhaân sinh ra laø phaûi nhìn ngaém
nöõ nhaân nhö naøng”. Tieåu Cao thoát: “Nhöng Toân Ñaït thuûy chung khoâng nhìn naøng tôùi moät
laàn”.
“Toâi vì sao laïi muoán gaõ nhìn ?” Chaøng vì sao laïi muoán gaõ nhìn toâi ?” Naøng chöøng
nhö coù chuùt töùc giaän: “Leõ naøo chaøng nhaát ñònh muoán maáy gaõ ñaøn oâng khaùc nhìn toâi
chaèm chaèm thì chaøng môùi cao höùng ? Chaøng coù yù gì ñaây ?”
Tieåu Cao khoâng ñeå naøng töùc giaän.
Moät nöõ nhaân luùc ñöôïc tình nhaân cuûa mình oâm chaët vaøo loøng, töùc giaän gì ñi nöõa
cuõng khoâng coøn toàn taïi.
“Kyø thaät toâi cuõng bieát chaøng coù yù gì”. Naøng dòu gioïng: “Chaøng chæ baát quaù muoán
noùi cho toâi bieát con ngöôøi Toân Ñaït cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi ñôn giaûn”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 80 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Thanh aâm cuûa naøng caøng oân nhu:


- Nhöng toâi tònh khoâng muoán chaøng noùi vôùi toâi nhöõng chuyeän ñoù. Toâi cuõng khoâng
muoán bieát nhöõng chuyeän ñoù.
- Naøng muoán bieát chuyeän gì ?
- Toâi chæ muoán bieát, Tö Maõ Sieâu Quaàn taïi sao laïi phaûi öôùc heïn chaøng ngaøy mai ñeán
Ñaïi Nhaïn Thaùp ?
“Kyø thaät cuõng khoâng phaûi laø y öôùc heïn ta, laø ta öôùc heïn y”. Tieåu Cao ñaùp: “Hoâm
raèm ta ñaõ öôùc heïn y”.
- Taïi sao phaûi heïn y ?
“Bôûi vì ta cuõng muoán bieát moät chuyeän”. Tieåu Cao ñaùp: “Ta luoân luoân muoán bieát Tö
Maõ Sieâu Quaàn vónh vieãn baát baïi coù phaûi thaät söï vónh vieãn khoâng theå bò ngöôøi ta ñaùnh baïi
khoâng ?”
Chaøng coøn chöa noùi heát caâu, ñaõ phaùt giaùc tay naøng chôït laïi bieán thaønh baêng laõnh.
Naøng voán coù theå yeâu caàu chaøng, xin chaøng ngaøy mai ñöøng ñi, traùnh cho naøng khoûi
phaûi lo laéng sôï haõi.
Khoâng töôûng ñöôïc naøng laïi noùi vôùi chaøng:
- Ngaøy mai chaøng ñöông nhieân nhaát ñònh phaûi ñi, hôn nöõa nhaát ñònh phaûi ñaùnh
baïi y. Nhöng chaøng cuõng phaûi ñaùp öùng toâi moät chuyeän.
- Chuyeän gì ?
“Ñeâm hoâm nay khoâng ñöôïc ñuïng toâi, töø baây giôø baét ñaàu khoâng ñöôïc ñuïng toâi”.
Naøng ñaåy Tieåu Cao ra: “Toâi muoán chaøng baây giôø theo toâi veà, nguû moät giaác ngon laønh”.

o0o

Tieåu Cao khoâng nguû ngon, tònh khoâng phaûi vì beân caïnh chaøng coù moät ñoâi chaân
chaéc nòch myõ leä, cuõng khoâng phaûi vì chaøng lo laéng veà traän chieán saùng sôùm ngaøy mai.
Chaøng voán ñaõ nguû.
Chaøng ñoái vôùi mình raát coù töï tin, ñoái vôùi ngöôøi beân caïnh mình cuõng raát coù tín taâm.
“Ta bieát naøng nhaát ñònh ñôïi ta trôû veà”. Tieåu Cao noùi vôùi naøng: “Coù leõ naøng coøn
chöa tænh daäy laø ta ñaõ veà tôùi”.
Nhöng naøng laïi hoûi chaøng:
- Toâi taïi sao phaûi ñôïi chaøng veà ? Taïi sao khoâng theå ñi theo chaøng ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 81 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Bôûi vì naøng laø nöõ nhaân, nöõ nhaân thoâng thöôøng raát deã daøng khaån tröông hôn”. Tieåu
Cao ñaùp: “Ta vaø Tö Maõ Sieâu Quaàn giao thuû, sinh töû thaéng baïi chæ baát quaù laø chuyeän trong
tích taéc, naøng nhìn thaáy nhaát ñònh raát khaån tröông”.
Chaøng laïi noùi:
- Naøng khaån tröông, ta coù theå khaån tröông. Ta khaån tröông, ta coù theå cheát.
- Chaøng coù theå tìm moät ngöôøi khoâng khaån tröông theo chaøng, chieáu coá chaøng
khoâng ?
- Khoâng theå.
- Taïi sao ?
- Bôûi vì ta tìm khoâng ra.
- Leõ naøo chaøng khoâng coù baèng höõu ?
“Voán caû moät ngöôøi cuõng khoâng coù, hieän taïi ñaõ coù moät”. Tieåu Cao noùi: “Chæ tieác haén
laïi ôû Laïc Döông”.
- Laïc Döông ?
“Neáu quaû naøng ñaõ töøng ñi qua Laïc Döông, nhaát ñònh nghe ñeán teân haén”. Tieåu Cao
ñaùp: “Haén hoï Chaâu, teân laø Chaâu Maõnh”.
Chaøng khoâng noùi gì nöõa, caû moät chöõ cuõng khoâng caàn theâm, Tieåu Cao cuõng khoâng
chuù yù ñeán thaàn saéc cuûa naøng coù bieán ñoåi gì.
Chaøng laïi baét ñaàu luyeän taäp nhöõng ñoäng taùc vöøa kyø bí vöøa quaùi dò.
Caùch luyeän taäp ñoù khoâng nhöõng khieán cho baép thòt chaøng linh hoaït, tinh löïc sung
maõn, coøn coù theå thanh tröøng tö töôûng cuûa chaøng, an ñònh taâm tình chaøng.
Cho neân chaøng raát mau choùng chôïp maét, nguû raát ngon, thoâng thöôøng coù theå nguû
luoân ñeán trôøi saùng.
Nhöng ñeâm hoâm nay chaøng nguû ñeán nöûa ñeâm laïi ñoät nhieân söï c tænh, bò moät thöù
caûm giaùc raát kyø quaùi laøm cho söïc tænh.
Luùc ñoù laø luùc ñaát trôøi an tónh nhaát, thaäm chí caû thanh aâm hoa tuyeát nheø nheï rôi
treân noùc nhaø cuõng coù theå nghe ñöôïc.
Thöù thanh aâm ñoù tuyeät khoâng theå ñaùnh thöùc baá t cöù ngöôøi naøo.
Tieåu Cao voán coøn ñang caûm thaáy kyø quaùi, khoâng hieåu mình taïi sao laïi baát chôït söïc
tænh nhö vaày.
Nhöng chaøng raát mau choùng minh baïch.
Trong phoøng chæ coøn laïi moät mình chaøng, ngöôøi naèm beân mình chaøng ñaõ khoâng
coøn nöõa.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 82 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Moät ngöôøi luùc ñoät nhieân töø treân laàu cao vaïn tröôïng teù xuoáng caûm giaùc ra sao ?
Hieän taïi trong taâm Tieåu Cao coù thöù caûm giaùc ñoù.
Chaøng chæ caûm thaáy ñaàu oùc boãng choaùng vaùng meâ man, toaøn thaân hö thoaùt, sau ñoù
nhòn khoâng ñöôïc oaèn hoâng baét ñaàu oùi möûa.
Bôûi vì giöõa phuùt giaây ñoù, chaøng coù caûm giaùc laàn naøy naøng vónh vieãn khoâng coøn coù
theå trôû veà beân caïnh chaøng.
Taïi sao naøng boû ñi ?
Taïi sao caû moät chöõ moät caâu noùi cuõng khoâng löu laïi, laúng laëng boû ñi nhö vaäy ?
Tieåu Cao khoâng nghó ra, bôûi vì chaøng caên baûn voâ phöông nghó ngôïi noãi.
Trong ñeâm laïnh tónh mòch, trong ñoaïn thôøi gian giaù buoát tòch mòch nhaát ñoù, chaøng
chæ nghó ñeán moät chuyeän.
--- Chaøng thaäm chí caû teâ n naøng laø gì cuõng khoâng bieát.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 83 Hoià 5


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 6
Thaát Cap
á Phuø Ñoà

M oàng moät thaùng hai.


Lyù trang, Töø AÂn Töï.
Tröôùc bình minh.
Tuyeát ñaõ baét ñaàu rôi töø ñeâm hoâm qua, cho ñeán baây giôø vaãn chöa ngöøng, thieàn vieän
môùi ñöôïc queùt doïn saïch seõ laïi phuû moät lôùp tuyeát baïc traéng.
Thaàn chung aâm vang, trong gioù laïnh aån öôùc truyeàn ñeán tieáng tuïng nieäm ñeàu ñeàu,
truyeàn vaøo moät gian thieàn phoøng maët phaûi.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñang tónh taïi ngoài treân moät thieàn saøng laéng nghe, tónh laëng uoáng
moät bình röôïu laïnh maø ñeâm hoâm qua y töï tay mang ñeán.
Röôïu ñeá laïnh ñeán möùc gioáng nhö baêng, uoáng vaøo laïi gioáng nhö coù moät ngoïn löûa
thieâu ñoát.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ tieán vaøo, ñang moät möïc laïnh luøng nhìn y.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi giaû nhö khoâng bieát.
Traùc Ñoâng Lai chung quy nhòn khoâng ñöôïc phaûi môû mieäng.
“Hieän taïi baét ñaàu uoáng röôïu coù phaûi quaù sôùm khoâng ?” Haén laïnh luøng hoûi hoï Tö Maõ:
“Hoâm nay ngöôi cho duø coù muoán uoáng röôïu, coù phaûi cuõng neân ñôïi laùt nöõa môùi uoá ng ?
- Taïi sao ?
- Bôûi vì ngöôi phaûi ñöông ñaàu vôùi moät ñoái thuû raát maïnh, raát coù theå coøn maïnh hôn
nhieàu so vôùi trong töôûng töôïng cuûa boïn ta.
- OÀ ?
- Cho neân cho duø nhaát ñònh phaûi uoáng röôïu, toái thieåu cuõng neân ñôïi ñeán sau khi
ngöôi giao thuû vôùi haén roài môùi uoáng nöõa.
Hoï Tö Maõ chôït cöôøi:
- Ta vì sao phaûi ñôïi ñeán luùc ñoù ? Ngöôi leõ naøo ñaõ queân ta laø Tö Maõ Sieâu Quaàn vónh
vieãn baát baïi ?
Trong nuï cöôøi cuûa y mang theo moät thöù cheá nhaïo khoù noùi.
“Ta ñaõ khoâng theå baïi, cho duø coù uoáng say boø laên ra, cuõng tuyeät khoâng theå baïi, bôûi
vì ngöôi nhaát ñònh ñaõ sôùm coù an baøi, chuyeän gì cuõng ñeàu an baøi hoaøn haûo”. Tö Maõ Sieâu

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 84 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Quaàn cöôøi lôùn: “Tieåu töû Cao Tieäm Phi ñoù ñaõ khoâng theå khoâng baïi, khoâng theå khoâng cheát”.
Traùc Ñoâng Lai khoâng cöôøi, khoâng thöøa nhaän, cuõng khoâng phuû nhaän, treân maët caên
baûn khoâng coù bieåu tình gì.
Tö Maõ Sieâu Quaàn nhìn y:
- Laàn naøy ngöôi coù theå noùi cho ta bieát ngöôi thaät ra ñaõ an baøi ra sao khoâng ?
Traùc Ñoâng Lai laïi traàm maëc moät hoài raát laâu môùi höõng hôø ñaùp:
- Coù nhöõng chuyeän voán luùc naøo cuõng coù theå xaûy ra, gioáng nhö ta khoâng caàn phaûi
an baøi vaäy.
- Ngöôi chæ baát quaù giuùp Cao Tieäm Phi ngaãu nhieân gaë p phaûi moät hai chuyeän nhö
vaäy ?
“Moãi moät ngöôøi ñeàu khoù traùnh khoûi ngaãu nhieân gaëp phaûi nhöõng chuyeän nhö vaäy”.
Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Khoâng caàn bieát laø ai gaëp phaûi, ñeàu khoâng coù ñöôøng löïa choïn”.
Haén ñoät nhieân böôùc qua, caàm bình röôïu ñeá treân thieàn saøng, roùt vaøo moät cheùn nöôùc
laõ.
Röôïu vaø nöôùc laäp töùc dung hoùa, tan hoøa thaønh moät theå.
“Ñoù coù phaûi laø chuyeän raát töï nhieân khoâng ?” Traùc Ñoâng Lai hoûi hoï Tö Maõ.
“Coù nhöõng ngöôøi cuõng vaäy”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Coù nhöõng ngöôøi sau khi töông
ngoä, cuõng hoøa mình gioáng nhö laø röôïu vaø nöôùc vaäy”.
- Nhöng sau khi röôïu vaø nöôùc hoøa troän, röôïu coù theå bieán thaønh lôït laït ñi, nöôùc cuõng
ñaõ bieán chaát.
“Ngöôøi cuõng vaäy”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Hoaøn toaøn nhö nhau”.
- OÀ ?
“Coù nhöõng ngöôøi sau khi töông ngoä cuõng coù theå coù bieán”. Traùc Ñoâng Lai noùi: “Coù
nhöõng ngöôøi sau khi gaëp moät ngöôøi, laø coù theå bieán thaønh meàm yeáu ñi moät chuùt”.
- Gioáng nhö röôïu nhaäp vaøo nöôùc ? Cho neân ngöôi môùi ñeå cho Cao Tieäm Phi ngaãu
nhieân gaëp moät ngöôøi gioáng nhö nöôùc ?
“Phaûi”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Ngaãu nhieân töông ngoä, ngaãu nhieân bieät ly, ai cuõng
khoâng coù ñöôøng löïa choïn”. Thanh aâm cuûa haén vaãn laõnh ñaïm: “Giöõa ñaát trôøi voán coù raát
nhieàu chuyeän ñeàu nhö vaäy”.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi cöôøi lôùn.
“Ngöôi taïi sao laïi ñoái vôùi ta toát nhö vaäy ?” Y hoûi: “Taïi sao moãi moät chuyeän cuûa ta
ñeàu an baøi ñeán möùc toát ñeïp nhö vaäy ?”
“Bôûi vì ngöôi laø Tö Maõ Sieâu Quaàn”. Caâu traû lôøi cuûa Traùc Ñoâng Lai raát ñôn giaûn:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 85 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Bôûi vì Tö Maõ Sieâu Quaàn vónh vieãn khoâng theå baïi”.

o0o

Thôøi nhaø Ñöôøng, vua Cao Toâng vì meï laø Vaên Ñöùc Hoaøng Haäu maø xaây Ñaïi Nhaïn
Thaùp, danh taêng Huyeàn Trang ñaõ töøng dòch kinh ôû ñoù, luùc ñaàu xaây naêm taàng, döïa theo
ñeàn thôø Phuø Ñoà ôû Taây Vöïc, sau laïi xaây theâm hai taàng, trôû thaønh Thaát Caáp Phuø Ñoà.
Hieän taïi Cao Tieäm Phi ñang ñöùng döôùi Ñaïi Nhaïn Thaùp.
Döôùi thaùp khoâng coù boùng, bôûi vì hoâm nay khoâng coù maët trôøi, khoâng coù döông
quang laø khoâng coù boùng.
Trong taâm Tieåu Cao cuõng khoâng coù boùng. Trong taâm chaøng ñaõ trôû thaønh moät
khoaûng troáng khoâng, caùi gì cuõng khoâng coù.
Nhöng trong tay chaøng coøn coù kieám, moät thanh kieám boïc trong bao boá, moät thanh
kieám raát ít ngöôøi nhìn thaáy qua.
Chæ coù kieám, khoâng coù hoøm.
Chaøng tònh khoâng mang hoøm theo, chaøng khoâng neân ñi, nhöng chaøng ñaõ ñi, chaøng
voán neân mang hoøm theo, nhöng chaøng khoâng mang theo.
Tieåu Cao coøn ñeå hoøm laïi trong gian phoøng nhoû.
Vaät gì neân löu laïi ñaõ khoâng theå löu laïi, khoâng neân löu laïi taïi sao laïi phaûi löu laïi ?
Chaøng cuõng khoâng bieát mình ñaõ ñeán töø bao laâu, cuõng khoâng bieát mình ñeán laøm gì.
Chaøng chæ bieát mình ñaõ ñeán, bôûi vì chaøng ñaõ nhìn thaáy Traùc Ñoâng Lai vaø Tö Maõ
Sieâu Quaàn.
Vaän moät boä y phuïc haéc baïch phaân minh, ñoâi maét haéc baïch phaân minh, traéng nhö
tuyeát traéng, ñen laø ñen nhaùnh.
Tö Maõ Sieâu Quaàn voâ luaän xuaát hieän luùc naøo cuõng khieán cho ngöôøi ta coù caûm giaùc
ñoù.
--- Minh hieån, cöôøng lieät, haéc baïch phaân minh.
Giöõa giaây phuùt ñoù, giöõa theá giôùi moät maûng traéng baïc ñoù, taát caû moïi tia saùng vinh
dieäu ñeàu chieáu vaøo moät mình y, Traùc Ñoâng Lai chæ baát quaù laø moät caùi boùng maø aùnh saùng
cuûa y phaûn chieáu phía sau.
Traùc Ñoâng Lai chöøng nhö cuõng raát minh baïch ñieåm ñoù, cho neân vónh vieãn laúng
laëng ñöùng keà moät beân, vónh vieãn khoâng ngaên chaän aùnh saùng cuûa y.
Tieåu Cao vöøa nhìn ñaõ thaáy ñoâi troøng maét ñen nhaùnh trong ñoâi maét ngôøi saùng cuûa

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 86 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Tö Maõ Sieâu Quaàn.


Neáu quaû chaøng coù theå ñi ñeán gaàn moät chuùt, nhìn töû teá moät chuùt, coù leõ coù theå nhìn
thaáy ñoâi maét ñoù ñaõ ñoû ngaàu, gioáng nhö maùu töôi bò ngoïn löûa trong taâm thieâu chaùy.
Chæ tieác chaøng khoâng nhìn thaáy.
Ngoaïi tröø Traùc Ñoâng Lai ra, khoâng ai coù theå tieáp caän Tö Maõ Sieâu Quaàn.
- Ngöôi laø Cao Tieäm Phi ?
- Laø ta.
Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng ñang nhìn Tieåu Cao, nhìn vaøo maét chaøng, nhìn saéc maët
chaøng, nhìn boä daïng cuûa chaøng.
Döôùi Ñaïi Nhaïn Thaùp tuy khoâng coù boùng, nhöng caû ngöôøi chaøng gioáng nhö bò vaây
nhoát trong boùng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn tónh laëng nhìn chaøng caû nöûa ngaøy, chôït quay ngöôøi boû ñi, khoâng
quay ñaàu laïi.
Traùc Ñoâng Lai khoâng caûn trôû y, Traùc Ñoâng Lai caû ñoäng cuõng khoâng ñoäng, caû chôùp
maét cuõng khoâng chôùp.
Cao Tieäm Phi laïi boäc phaùt ñeán ngaên y laïi.
- Ngöôi sao laïi boû ñi ?
“Bôûi vì ta khoâng muoán gieát ngöôi”. Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: “Döôùi kieám cuûa ta, baïi
laø cheát”.
Neùt laõnh tónh cuûa y hoaøn toaøn khoâng gioáng nhö boä daïng ñaõ coù uoáng röôïu:
- Kyø thaät hieän taïi chính ngöôi cuõng neân bieát ngöôi ñaõ baïi, bôûi vì con ngöôøi ngöôi
ñaõ laø moät ngöôøi troáng khoâng, gioáng nhö moät bao gaïo ñaõ bò ngöôøi ta ñoå heát gaïo ra.
Moät ngöôøi troáng khoâng vaø moät bao gaïo troáng khoâng ñeàu khoâng ñöùng thaúng noåi, neáu
quaû ñöùng cuõng ñöùng khoâng noåi, laøm sao coù theå thaéng ?
Ñaïo lyù ñoù voâ luaän laø ai ñeàu neân hieåu thaáu.
Chæ coù Tieåu Cao laø khoâng minh baïch.
Bôûi vì chaøng ñaõ troáng khoâng, moät con ngöôøi troáng roãng coøn hieåu thaáu ñöôïc ñaïo lyù
gì chöù ?
Cho neân chaøng baét ñaàu thaùo caùi bao boá cuûa chaøng ra, bao boá ñoù khoâng phaûi troáng
roãng.
Trong bao coù kieám, kieám coù theå laáy maïng ngöôøi ta trong tích taéc, cuõng coù theå ñeå
cho ngöôøi ta coù ñuû lyù do laáy maïng chaøng trong tích taéc.
Cöôùc boä cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn tuy ñaõ ñình haï, muïc quang laïi laïc ôû xa xaêm.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 87 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Y khoâng nhìn Cao Tieäm Phi nöõa, bôûi vì y bieát luùc ngöôøi treû tuoåi ñoù muoán baït kieám,
ai cuõng voâ phöông ngaên trôû.
Y cuõng khoâng nhìn Traùc Ñoâng Lai, bôûi vì y bieát Traùc Ñoâng Lai ñoái vôùi chuyeän ñoù
tuyeät khoâng coù phaûn öùng gì.
Nhöng trong maét y laïi loä xuaát moät noãi bi thöông hôø höõng.
--- Sinh meänh traân quyù nhö vaäy, döôùi tình huoáng nhö vaày, taïi sao coù theå bieán thaønh
bò ngöôøi ta khinh reû nhö vaäy ?
Tay cuûa y ñaõ naém chaët caùn kieám, bôûi vì y döôùi tình huoáng naøy cuõng khoâng coøn ñaát
löïa choïn.
“Caïch” moät tieáng, caùn kieám baät leân khoûi mieäng voû, nhöng kieám cuûa Tö Maõ Sieâu
Quaàn tònh chöa ruùt ra.
Bôûi vì ngay luùc ñoù, treân Ñaïi Nhaïn Thaùp ñoät nhieân coù moät boùng ngöôøi nhö löu tinh
sa xuoáng.
Töø treân thaùp bay xuoáng ñöông nhieân tònh khoâng phaûi laø moät boùng ngöôøi, maø laø moät
ngöôøi, nhöng toác ñoä cuûa ngöôøi ñoù quaù nhanh, caû Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng khoâng thaáy roõ
ngöôøi ñoù laø ai, chæ nhìn thaáy moät caùi boùng xaùm lôït keùo Cao Tieäm Phi ñi.
Keùo Cao Tieäm Phi bay theo, khoâng phaûi laø daàn daàn bay cao, maø baát chôït nhö phi
ñieåu tung caùnh, trong nhaùy maét ñaõ leân ñeán taàng ba cuûa Ñaïi Nhaïn Thaùp.
Theâm moät chôùp maét, hai boùng ngöôøi ñaõ bay leân taàng baûy cuûa toøa thaùp Phuø Ñoà ñoù.
Sau ñoù hai ngöôøi hoaøn toaøn bieán maát.
Tö Maõ Sieâu Quaàn voán muoán röôït theo, laïi nghe Traùc Ñoâng Lai höõng hôø hoûi:
- Ngöôi voán ñaõ khoâng muoán gieát y, haø taát phaûi ñuoåi theo nöõa ?

o0o

Tuyeát ñaõ ngöøng, laõo taêng böng traø ñaõ thoaùi lui.
Coù luùc ñeán, coù luùc ñi, coù luùc rôi, coù luùc ngöøng, hoa tuyeát voâ tình vaø laõo taêng vong
tình ñeàu moät daïng.
Coøn ngöôøi ?
Ngöôøi khoâng phaûi cuõng nhö vaäy sao ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn vaãn ñang tónh toïa treân thieàn saøng, uoáng bình röôïu laïnh coøn chöa
uoáng heát, qua moät hoài raát laâu môùi baát chôït hoûi Traùc Ñoâng Lai:
- Ngöôøi ñoù laø ai ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 88 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôøi ñoù ?
Hoï Tö Maõ cöôøi laïnh:
- Ngöôi ñaùng leõ phaûi bieát ngöôøi ta noùi ñeán laø ai, ngöôi khoâng ñeå ta röôït theo laø vì
ngöôi sôï y.
Traùc Ñoâng Lai ñöùng daäy, ñi ñeán song cöûa, môû cöûa soå, laïi ñoùng laïi, sau ñoù môùi quay
ngöôøi ñoái dieän Tö Maõ Sieâu Quaàn.
“Cao thuû xuaát ñaàu loä dieän trong voõ laâm traøn lan, tuyeät kyõ ñaày mình, luùc cao thuû
quyeát chieán, phaân tranh thaéng baïi thoâng thöôøng ñeàu phuï thuoäc vaøo tình huoáng vaø cô ngoä
ñöông thôøi cuûa boïn hoï”. Traùc Ñoâng Lai noùi: “Töø khi Tieåu Lyù Phi Ñao thoaùi aån, cao thuû
chaân chính coù theå coi laø thieân haï voâ ñòch cô hoà khoâng coøn nöõa”.
- Cô hoà khoâng coù ? Hay laø tuyeät ñoái khoâng coù ?
“Ta cuõng khoâng theå xaùc ñònh”. Thanh aâm cuûa Traùc Ñoâng Lai phaûng phaát hôi khaøn
khaøn: “Chæ baát quaù coù ngöôøi noùi cho ta bieát, ôû moät ñòa phöông khoâng bieát teân treân theá
giôùi naøy, coù moät ngöôøi nhö vaäy”.
“Ai ?” Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoäng dung: “Ngöôi noùi ngöôøi ñoù laø ai ?”
“Y hoï Tieâu, ‘tieâu’ trong ‘dòch thuûy tieâu tieâu’”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Teân cuûa y laø
Tieâu Leä Huyeát”.

o0o

“Saâm saâm kieám khí, tieâu tieâu dòch thuûy;


Anh huøng voâ leä, hoùa taùc bích huyeát ”.
Taïm dòch:
“Kieám khí môø mòt, nöôùc chaûy cuoàn cuoän;
Anh huøng khoâng coøn nöôùc maét, ñaõ hoùa thaønh bích huyeát ”.
Cao Tieäm Phi chöøng nhö laïi nguû, luùc chaøng ñang muoán thaùo bao ruùt kieám, ñoät
nhieân laïi chôïp maét, hôn nöõa laïi phieâu phöôûng trong moäng bay leân.
Kyø thaät chaøng caên baûn khoâng phaân roõ thaät ra laø moäng hay laø thaät ? Moät ngöôøi bò
ngöôøi khaùc duøng thuû phaùp vöøa nheï nhaøng vöøa vi dieäu phaåy qua thuïy huyeät, thoâng thöôøng
ñeàu bieán thaønh boä daïng nhö vaäy.
Luùc chaøng tænh daäy, nghe coù ngöôøi ñang haùt nhoû, trong gioïng ca lí nhí phaûng phaát
cuõng mang theo kieám khí mòt muø, vaø moät noãi buoàn thaûm theâ löông khoân taû.
“Laõng töû tam xöôùng, chæ xöôùng anh huøng;

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 89 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Laõng töû voâ caên, anh huøng voâ leä ”.


Taïm dòch:
“Laõng töû haùt ñi haùt laïi, chæ haùt anh huøng;
Laõng töû khoâng coù coäi nguoàn, anh huøng khoâng coøn nöôùc maét ”.
Tieáng haùt ñoät ngoät bò caét ñöùt, ngöôøi ca chaàm chaäm quay mình, moät khuoân maët
vaøng kheø, moät ñoâi maét meät moûi, moät boä y phuïc xaùm xòt moäc maïc.
Moät ngöôøi bình phaøm traàm maëc, trong tay khieâng moät caùi hoøm bình phaøm cuõ kyû.

o0o

“Tieâu Leä Huyeát !”


Ngoïn löûa noùng cuûa röôïu laïnh raïo röïc trong huyeát maïch taâm taïng cuûa Tö Maõ Sieâu
Quaàn, taâm cuûa y laïi vaãn khoâng vì vaäy maø toûa nhieät.
- Y laø ai ? Ngöôi coù bao giôø gaëp y chöa ?
“Ta chöa gaëp. Ai ai cuõng khoâng nhìn thaáy y”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Cho duø coù
ngöôøi nhìn thaáy y, cuõng khoâng bieát y laø ai”.

o0o

Gioù aøo aøo laïnh buoát, raát maïnh, cöïc laïnh.


Bôûi vì boïn hoï ñang ôû treân cao, treân taàng cao nhaát cuûa thaùp Thaát Caáp Phuø Ñoà.
“Laø ngöôi, laïi laø ngöôi”. Tieåu Cao thaát thaàn nhìn daùo daùc: “Ngöôi thaät ra laø ai ? Taïi
sao boãng ñem ta ñeán moät nôi quyû quaùi nhö vaày ?”
“Nôi naøy khoâng thaáy quyû, nhöng neáu ta khoâng ñem ngöôi ñeán nôi naøy, ta taát phaûi
gaëp moät con quyû”. Y ñieàm ñaïm ñaùp: “Moät con quyû môùi”.
- Con quyû môùi ñoù laø ta ?
- Ñaïi khaùi laø vaäy.
- Ngöôi laøm sao maø bieát ñöôïc ta nhaát ñònh cheát ?
- Bôûi vì kieám cuûa ngöôi.
Trong ñoâi maét voâ thaàn meät moûi ñoù phaûng phaát ñoät nhieân coù moät ñieåm tinh quang,
gioáng nhö moät ngoâi sao vónh haèng mieàn cöïc baéc, xa vôøi laøm sao, thaàn bí laøm sao, saùng
choùi laøm sao.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 90 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Quaù khöù choân vuøi, danh kieám naêm xöa ñaõ traàm laën, thanh kieám cuûa ngöôi ñaõ laø
lôïi khí voâ song trong ñöông kim thieân haï, gaàn naêm traêm naêm nay khoâng coù baát kyø moät
thanh kieám naøo coù theå xeáp treân noù.
- OÀ ?
- Ngöôøi cheá taïo ra noù laø moät vò ñaïi sö phuï haäu dueä cuûa AÂu Daõ Töû, cuõng laø moät vò ñeä
nhaát kieám khaùch ñöông thôøi, nhöng caû ñôøi laõo chöa bao giôø duøng qua thanh kieám ñoù,
thaäm chí cuõng khoâng ruùt kieám ra khoûi voû cho ngöôøi ta xem.
- Taïi sao vaäy ?
- Bôûi vì thanh kieám ñoù quaù hung, moät khi ruùt ra khoûi voû, taát phaûi uoáng maùu ngöôøi.
Treân maët y khoâng coù bieåu tình gì, bôûi vì treân maët y coøn coù moät lôùp döôïc vaät dòch
dung vaøng kheø, nhöng trong aùnh maét y chôït laïi loä xuaát moät nieàm bi thöông khoân taû.
- Luùc thöû kieám ñem ra khoûi loø, vò ñaïi sö phuï ñoù ñaõ nhìn thaáy ñieàm hung treân kieám,
moät thöù ñieàm hung khoâng coù caùch naøo giaûi toûa, cho neân laõo nhòn khoâng ñöôïc phaûi rôi leä,
rôi treân thanh kieám ñoù hoùa thaønh leä ngaân”.
“Leä ngaân treân löôõi kieám laø do ñoù maø ra ?
- Phaûi.
Vò ñaïi sö phuï ñoù ñaõ nhìn ra hung saùt cuûa noù, taïi sao khoâng huûy dieät noù ?
“Bôûi vì thanh kieám ñoù cheá taïo thaät söï quaù hoaøn myõ”. Y hoûi Tieåu Cao: “Coù ai coù theå
nhaãn taâm haï thuû, ñem tinh tuùy hoùa thaønh töø taâm huyeát caû ñôøi mình maø huûy dieät ?”
Y laïi noùi:
- Haø huoáng kieám ñaõ ra khoûi loø, ñaõ thaønh thaàn khí, cho duø coù theå huûy ñi hình traïng
cuûa noù, cuõng khoâng huûy ñöôïc caùi Thaàn cuûa noù, sôùm muoän gì coù moät ngaøy ñieàm döï baùo
cuûa laõo cuõng linh nghieäm.
Tieåu Cao khoâng ngôø laïi thaáu hieåu yù töù cuûa y:
- Giöõa ñaát trôøi voán coù nhöõng söï vaät vónh vieãn voâ phöông tieâu dieät.
“Cho neân hoâm nay ngöôi chæ caàn ruùt thanh kieám ñoù ra, taát phaûi cheát döôùi thanh
kieám ñoù”. Ngöôøi ñoù noùi: “Bôûi vì ngöôi hoâm nay tuyeät ñoái khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Tö
Maõ Sieâu Quaàn”.
Y ngöng thò nhìn Tieåu Cao:
- Hieän taïi ngöôi neân hieåu roõ, cho duø laø quyeát ñaáu coâng bình, cuõng khoâng phaûi hoaøn
toaøn coâng bình.
- OÀ ?
“Moät ngöôøi ñaït ñeán ñòa vò nhö vaày, sau löng coù nhöõng theá löïc coù theå ñuû ñeå cheá taïo

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 91 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ra nhöõng söï tình khieán cho löïc löôïng cuûa ñoái phöông yeáu ôùt ñi, khieán cho mình giaønh
phaàn thaéng”. Y noùi: “Thöù chuyeän ñoù thoâng thöôøng ñeàu laø thoáng khoå phi thöôøng”.
Ñoù laø söï thaät, söï thaät cöïc kyø taøn khoác.
Hieän taïi Tieåu Cao cuõng voâ phöông phuû nhaän, bôû i vì hieän taïi chaøng ñaõ hieåu roõ ñieåm
ñoù, ñaõ hoïc moät baøi hoïc thaûm thoáng.
“Cho neân neáu quaû ngöôi thaät söï muoán ñoái phoù vôùi Tö Maõ Sieâu Quaàn, phöông phaùp
duy nhaát laø xuaát kyø baát yù ñaâm cheát y”. Con ngöôøi ñoù noùi: “Bôûi vì ngöôi caên baûn khoâng
theå coù cô hoäi cuøng y quyeát ñaáu coâng bình”.
Tieåu Cao naém chaët song quyeàn.
“Ngöôi vì sao laïi noùi vôùi ta nhöõng chuyeän ñoù ?” Chaøng hoûi ngöôøi ñoù: “Vì sao laïi
muoán cöùu ta ?”
- Bôûi vì ta khoâng gieát ngöôi, cho neân ta cuõng khoâng muoán ñeå ngöôi cheát trong tay
ngöôøi khaùc.
- Ngöôi ñöông nhieân cuõng khoâng muoán thanh kieám cuûa ta loït vaøo tay ngöôøi khaùc.
“Phaûi”. Caâu traû lôøi cuûa ngöôøi ñoù raát khoâ khan.
Tieåu Cao laïi hoûi y:
- Ngöôi ñaõ coù moät thöù vuõ khí thieân haï voâ song, leõ naøo coøn muoán thanh kieám naøy ?
“Ta khoâng muoán”. Ngöôøi ñoù ñieàm ñaïm ñaùp: “Neáu quaû ta muoán, noù ñaõ laø cuûa ta töø
sôùm”.
Moät ñieåm ñoù Tieåu Cao cuõng voâ phöông phuû nhaän.
- Vaäy ngöôi taïi sao laïi quan taâm ñeán noù ? Leõ naøo giöõa thanh kieám naøy vaø ngöôi
cuõng coù moät thöù quan heä ñaëc bieät ?
Ngöôøi ñoù chôït xuaát thuû, naém laáy coå tay cuûa Tieåu Cao.
Tieåu Cao laäp töùc toaùt moà hoâi laïnh, toaøn thaân treân döôùi ñeàu öôùt moà hoâi laïnh.
Nhöng chaøng bieát mình nhaát ñònh ñaõ ñuïng ñeán moät veát thöông trong tim ngöôøi ñoù,
moät veát thöông ôû nôi saâu kín nhaát trong tim y maø y khoâng chòu ñeå ai ñeà caäp ñeán.
Moät ngöôøi kieân cöôøng laõnh khoác nhö vaäy, trong taâm sao cuõng coù moät nôi yeáu meàm
nhö vaäy ?
“Caùi hoøm cuûa ngöôi vaø kieám cuûa ta ñeàu do cuøng moät ngöôøi laøm ra, giöõa ngöôi vaø ta
coù phaûi cuõng coù nhöõng quan heä ñaëc bieät ?” Tieåu Cao laïi hoûi: “Nhöõng chuyeän ñoù ngöôi taïi
sao khoâng chòu noùi cho ta bieát ?”
Nhöõng chuyeän ñoù ñeàu laø chuyeän Tieåu Cao khoâng hoûi khoâng ñöôïc, cho duø coå tay coù
bò boùp naùt cuõng khoâng theå khoâng hoûi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 92 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Chæ tieác chaøng khoâng ñöôïc caâu traû lôøi.


Ngöôøi ñoù ñaõ buoâng tay chaøng, phoøng mình ra ngoaøi thaùp.
Ngoaøi thaùp moät maøn traéng baïc, ngöôøi ñoù vaø caùi hoøm cuûa y ñaõ nhö hoa tuyeát tan
bieán trong maøn traéng baïc ñoù.
Baàu trôøi daàn daàn toái taêm, Tieåu Cao ñaõ ñöùng ñoù suy nghó raát laâu, laïi coøn raát nhieàu
chuyeän chaøng nghó khoâng thoâng.
Bôûi vì chaøng caên baûn voâ phöông taäp trung tö töôûng.
Chaøng nghó ñi nghó laïi, vaãn khoâng traùnh khoûi nghó ñeán naøng.
--- Naøng thaät ra laø ai ? Töø ñaâu tôùi ? Ñaõ ñi ñaâu ?
--- Ngöôøi muoán truy saùt naøng laø nhöõng ai ? Naøng tìm ñeán chaøng, coù phaûi laø do Tö
Maõ Sieâu Quaàn muoán naøng laøm nhö vaäy ? Muoán chaøng vì naøng maø ñieân ñaûo thaàn hoàn ?
--- Naøng ñoät nhieân boû ñi, coù phaûi cuõng laø do Tö Maõ Sieâu Quaàn muoán naøng ñi ?
Muoán ñeå cho chaøng thoáng khoå, thöông taâm, tuyeät voïng ?
Khoâng caàn bieát ra sao, Tieåu Cao quyeát taâm phaûi tìm ra naøng, hoûi cho roõ raøng.
Nhöng chaøng laøm sao maø tìm ra.
Chaøng caên baûn khoâng bieát neân baét ñaàu töø ñaâu maø tìm.
Moät thieáu nieân môùi ñi laïi treân giang hoà, khoâng coù kinh nghieäm, khoâng coù baèng höõu,
cuõng khoâng coù ai trôï giuùp chaøng, chaøng coù theå laøm gì ?
Ngoaïi tröø duøng kieám gieát ngöôøi ra, chaøng coøn coù theå laøm gì ?
Chaøng coù theå gieát ai ? Neân ñi gieát ai ?
Ai coù theå noùi cho chaøng bieát ?
Baàu trôøi caøng aûm ñaïm taêm toái, tieáng chuoâng ñeâm ñaõ vang voïng, trong laøn khoùi boác
leân töø haäu vieän phaûng phaát muøi côm traéng thôm tho, moät ñaùm taêng nhaân mang giaøy ñinh
ñang quay veà duøng böõa.
Giaøy ñinh ñaïp vôõ baêng tuyeát, Tieåu Cao ñoät nhieâ n nhôù tôùi Chaâu Maõnh.
Chaâu Maõnh ôû Laïc Döông.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 93 Hoià 6


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 7
Huøng Sö Ñöôøng trong Hem
û Ñon
à g Ñaø

M uøng saùu thaùng hai.


Laïc Döông.
Laïc Döông laø ñaát kieán ñoâ cuûa Ñoâng Chaâu, Baéc Nguïy, Taây Taán, Nguïy, Tuøy, baûy
trieàu Haäu Ñöôøng, beân phaûi oâm Hoå Lao, beân traùi naém Quan Trung, phía baéc voï ng Yeân
Vaân, phía nam keà Giang Nam, cung ñieän thaønh trì cöïc kyø traùng leä ñeïp ñeõ.
Giaùp Maõ Doanh nôi Toáng Thaùi Toå xuaát theá, thôøi Haäu Ñöôøng xaây Ñoâng Ñaïi Töï, Maät
Phi Töø trong Laïc Thaàn Phuù cuûa Taøo Thöïc, coá cö cuûa Laõo Töû trong heûm Ñoàng Ñaø, Baïch
Maõ Töï töø Baïch Maõ Taây Thieân Ñaø Kinh maø ra, caây caàu coå xöa “Thieân Taân Kieàu haï döông
xuaân thuûy”, cho ñeán nay vaãn coøn ñoù.
Nhöng chí cuûa Cao Tieäm Phi laïi khoâng coøn.
Tieåu Cao tònh khoâng phaûi ñeán ñaây vì nhöõng danh thaéng coå tích ñoù, chaøng chæ
muoán tìm moät choã, moät ngöôøi.
Chaøng muoán tìm Huøng Sö Ñöôøng, Huøng Sö Ñöôøng cuûa Chaâu Maõnh.
Chaøng ñaõ tìm ra.
Toång ñaø Huøng Sö Ñöôøng trong heûm Ñoàng Ñaø, gaàn coá cö cuûa Laõo Töû trong truyeàn
thuyeát, cô hoà chieám cöù caû con heûm.
Tieåu Cao raát mau choùng tìm ra.
Trong töôûng töôïng cuûa chaøng, Huøng Sö Ñöôøng nhaát ñònh laø moät toøa kieán truùc
khoång loà kieân coá coå xöa, tuy khoâng raát huøng vó hoa leä, nhöng laïi nhaát ñònh raát roäng raõi
thoaùng maùt, raát coù khí theá, gioáng nhö con ngöôøi cuûa Chaâu Maõnh vaäy.
YÙ töôûng cuûa chaøng khoâng sai, Huøng Sö Ñöôøng voán quaû thaät laø vaäy, chæ baát quaù coù
ñieåm chaøng khoâng nghó ñeán, toøa trang vieän roäng raõi kieân coá coå xöa ñoù hieän taïi cô hoà ñaõ
hoaøn toaøn bò thieâu ruïi thaønh tro.
Ngoaïi tröø vaøi gian phoøng phía sau ra, Huøng Sö Ñöôøng huøng cöù Laïc Döông bao naêm
nay khoâng ngôø ñaõ hoaøn toaøn bò huûy dieät trong ngoïn löûa cuoàng lieät.
Taâm Cao Tieäm Phi chìm ñaém lieàn.
Gioù laïnh nhö dao caét, trong ñoáng tro taøn ngaãu nhieân coøn coù vaøi maûnh taøn dö bò gioù
laïnh luøa bay quyeän theo, cuõng khoâng bieát laø xaø goã ñaõ bò ñoát thaønh than, hay laø xöông

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 94 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ngöôøi taøn taï.


Huøng Sö Ñöôøng ñaày ngheït taân khaùch vaø moân ñeä naêm xöa hieän taïi khoâng ngôø laïi
khoâng thaáy tôùi moät boùng ngöôøi.
Heûm Ñoàng Ñaø ñaày daãy truyeàn thuyeát coå xöa vaø ñöông kim haøo kieät huøng phong
ngaøy naøo hieän taïi chæ coøn laïi moät maøu thoáng khoå theâ löông.
Thöông haûi tang ñieàn, chuyeän ñôøi bieán hoùa khoù löôøng, nhöng thöù bieán hoùa nhö vaày
cuõng khoâng traùnh khoûi bieán thaønh quaù ñoät ngoät, ñaùng sôï.
--- Chuyeän gì ñaõ xaûy ra ? Phaùt sinh ra sao ?
--- Chaâu Maõnh chí khí ngaát trôøi, kieâu huøng baát khuaát, vaø ñaùm haûo thuû döôùi tröôùng
thaân kinh baùch chieán ñaõ ñi ñaâu ?
Tieåu Cao chôït nghó ñeán Traùc Ñoâng Lai, nghó ñeán phöông phaùp haønh söï cuûa haén,
nghó ñeán söï aâm traàm cuûa haén.
Moãi moät chuyeän phaùt sinh vaøo ngaøy ñoù ôû Hoàng Hoa Taäp hieän taïi laïi keùo maøn xuaát
hieän laïi trong oùc chaøng.
Chaøng chôït hieåu Traùc Ñoâng Lai taïi sao muoán phoùng tha Chaâu Maõnh.
Chaâu Maõnh rôøi khoûi Laïc Döông, löïc löôïng phoøng thuû cuûa toång ñaø Laïc Döông nhaát
ñònh yeáu ñi, neáu quaû phaùi ngöôøi gaáp ruùt ñoät taäp, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, laø cô hoäi toát
nhaát.
Thöù cô hoäi ñoù Traùc Ñoâng Lai nhaát ñònh ñaõ ñôïi töø raát laâu.
Luùc haén naâng cheùn chuùc phöôùc kính röôïu vôùi Chaâu Maõnh, nhaân maõ ñoät taäp nhaát
ñònh ñaõ leân ñöôøng.
Ñaây nhaát ñònh laø keát quaû ñoät taäp laàn naøy.
Luùc Chaâu Maõnh ñang coù caûm giaùc mình hoaøn toaøn ñaéc thaéng, hoï Chaâu ñaõ bò ñaùnh
baïi.
Laàn naøy haén thaät söï baïi quaù thaûm thöông.
Tay chaân Tieåu Cao laïnh buoát.
Chaøng khoâng theå töôûng töôïng Chaâu Maõnh laøm sao coù theå chòu ñöïng thöù ñaû kích lôùn
lao nhö vaày, nhöng chaøng tin raèng Chaâu Maõnh nhaát ñònh khoâng bò ñaùnh guïc.
Moät khi Chaâu Maõnh coøn soáng, nhaát ñònh khoâng theå bò baát kyø moät ai ñaùnh guïc.
Hieän taïi yù töôûng duy nhaát cuûa Tieåu Cao laø Chaâu Maõnh chaéc ñang voäi vaøng muoán ñi
baùo thuø, bôûi vì hieän taïi Traùc Ñoâng Lai nhaát ñònh ñaõ giaêng löôùi ñaët baãy ôû Tröôøng An ñôïi
haén ñeán.
Neáu quaû hieän taïi Chaâu Maõnh ñaõ ñeán Tröôøng An, cô hoäi haén coù theå soáng soùt trôû veà

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 95 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

coøn raát ít.


Voâ luaän laø ai traûi qua moät ñaû kích lôùn lao nhö vaày, tö töôûng vaø haønh ñoäng cuûa haén
ñeàu khoù traùnh khoûi vì voäi vaõ phaãn noä maø coù sô xuaát.
Chæ caàn coù moät chuùt sô xuaát, coù theå taïo thaønh sai laàm trí meänh.
Keá hoaïch cuûa Traùc Ñoâng Lai vónh vieãn khoâng theå coù sô xuaát, nghó tôùi ñieåm ñoù, caû
taâm tö cuûa Tieåu Cao cuõng thaáu laïnh.
Ngay luùc ñoù, chaøng ñaõ haï quyeát taâm.
Chaøng cuõng muoán trôû veà Tröôøng An, khoâng caàn bieát Chaâu Maõnh hieän taïi coøn soáng
hay ñaõ cheát, chaøng ñeàu phaûi veà ñoù.
Neáu quaû Chaâu Maõnh coøn chöa cheát, chaøng coù leõ coøn coù theå vì baèng höõu cuûa mình
maø tieáp theâm moät phaàn söùc löïc.
Chaøng coøn coù moät ñoâi tay, moät thanh kieám, vaø moät maïng soáng.
Neáu quaû Chaâu Maõnh ñaõ cheát trong tay Traùc Ñoâng Lai, chaøng cuõng phaûi trôû veà thu
löôïm thi theå baèng höõu, ñi lieàu maïng, ñi phuïc thuø.
Khoâng caàn bieát ra sao, cho ñeán hieän taïi chæ coøn coù moät mình Chaâu Maõnh laø ñoái
ñaõi vôùi chaøng nhö baèng höõu.
Chaøng cuõng chæ coù moät baèng höõu laø Chaâu Maõnh.
YÙ nghóa cuûa hai chöõ “baèng höõu” chaøng tuy coøn chöa hoaøn toaøn hieåu thaáu, bôûi vì
chaøng tröôùc ñaây chöa töøng giao keát baèng höõu vôùi ai, nhöng chaøng coù Khí.
Laø hieäp khí, huyeát khí, nghóa khí.
--- Bôûi vì treân theá giôùi naøy coøn coù nhöõng ngöôøi coù Khí nhö vaäy, cho neân chính
nghóa môùi coù theå ñaùnh baïi taø aùc, nhaân loaïi môùi coù theå vónh vieãn toàn taïi.
Chæ tieác hieän taïi Cao Tieäm Phi voâ luaän muoán ñi ñeán nôi naøo cuõng raát khoù maø ñi
ñöôïc.

o0o

Trong con heûm daøi voán tónh mòch khoâng coù boùng ngöôøi ñoät nhieân ñaõ xuaát hieän moät
ngöôøi.
Moät ngöôøi aùo naâu chæ cao toái ña khoaûng boán thöôùc, laïi coù moät khuoân maët daøi nhö
maët ngöïa, hai haøng loâng maøy daøy ñaëc gioáng nhö hai caây choåi keát laïi, hôn nöõa coøn nhö
duøng moät coïng daây daøy coäm keát laïi ngay giöõa traùn.
Nieân kyû cuûa gaõ tuyeät khoâng quaù lôùn, nhöng nhìn laïi raát giaø laõo, ñoâi maét ti hí döôùi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 96 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

caëp loâng maøy raäm rì laáp loùe phaùt saùng, vöøa nhìn thaáy Tieåu Cao, aùnh maét cuûa gaõ gioáng
nhö muõi ñinh ghim chaët treân mình chaøng.
Tieåu Cao ñaõ töøng gaëp con ngöôøi ñoù.
Moät ngöôøi nhö vaäy voâ luaän laø ai moät khi gaëp qua moät laàn ñeàu khoâng deã gì queân
ñöôïc.
Tieåu Cao nhôù gaõ hình nhö laø moät teân baùn baùnh ngoït treân con ñöôøng beân ngoaøi
heûm, duøng moät thanh ñao moûng vöøa daøi laïi vöøa thon caét töøng mieáng baùnh ngoït.
Thanh ñao ñoù hieän taïi ñang giaét beân hoâng.
Neáu quaû moät ngöôøi muoán duøng thanh ñao ñoù ñi caét saét, ñaïi khaùi cuõng khoâng phaûi
laø chuyeän quaù khoù khaên gì.
Ngöôøi ñoù vöøa xuaát hieän, trong heûm boãng nhieät naùo haún, ngöôøi ñang ñi laïi treân
ñöôøng lôùn ñoät nhieân trong phuùt choác ñeàu uøa vaøo con heûm ñoù, chöøng nhö taát caû moïi ngöôøi
treân ñöôøng ñeàu ñeán ñaây heát, gioáng nhö nöôùc thuûy trieàu vaäy, bao vaây xung quanh Tieåu
Cao.
Tieåu Cao chæ caûm thaáy mình gioáng nhö ñoät nhieân loït vaøo trong ñình mieáu cöïc kyø
nhieät naùo, boán phöông taùm höôùng ñeàu traøn ngaäp ngöôøi ta, caùc thöùc caùc daïng ngöôøi, nöôùc
cuõng khoâng chaûy noãi, chaøng coù muoán ñoäng cuõng khoâng ñoäng ñöôïc.
Chaøng thöïc söï khoâng bieát neân öùng phoù laøm sao vôùi cuïc dieän naøy, bôûi vì chaøng
chöa töøng ñuïng phaûi chuyeän nhö vaày.
Ngöôøi baùn baùnh ngoït hoài naõy chöøng nhö ñaõ chen chuùc ñeán tröôùc maët chaøng, hieän
taïi laïi khoâng coøn thaáy ñaâu nöõa.
Ngöôøi ñoù thaät quaù luøn, muoán tìm moät ngöôøi nhö vaäy giöõa röøng ngöôøi quaû thaät raát
khoù loøng tìm ra, nhöng neáu quaû gaõ muoán duøng thanh ñao caét baùnh cuûa gaõ ñaâm ngöôøi ta
giöõa röøng ngöôøi, chæ sôï coøn deã daøng hôn caû caét baùnh.
Tieåu Cao khoâng muoán phaûi chòu moät ñao ñoù.
Chaøng nhaát ñònh tröôùc heát phaûi tìm ra ngöôøi ñoù, chaøng ñaõ nhìn ra ngöôøi ñoù nhaát
ñònh laø ñaàu soû.
“Ta muoán mua baùn ngoït”. Tieåu Cao chôït noùi lôùn: “Ngöôøi baùn baùnh ngoït ñaâu roài ?”
“Ta ñaâu coù ñi ñaâu”. Moät ngöôøi duøng thanh aâm khaûn ñuïc traû lôøi: “Ta ñang ôû ñaây neø”.
Thanh aâm töø sau löng Tieåu Cao truyeàn tôùi, Tieåu Cao vöøa quay ñaàu, laïi khoâng nhìn
thaáy ngöôøi ñoù ñaâu heát.
Nhöng chaøng laïi nghe thaáy thanh aâm cuûa ngöôøi ñoù, cho neân chaøng raát mau choùng
nhaän ra chaøng moät möïc khoâng nhìn thaáy chæ baát quaù vì chaøng luoân luoân khoâng cuùi ñaàu
xuoáng nhìn.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 97 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Moät ngöôøi luøn nhö vaäy, bò laïc giöõa röøng ngöôøi, neáu quaû mình khoâng cuùi ñaàu xuoáng
tìm, nhaát ñònh khoâng nhìn thaáy.
“Ngöôi nhìn khoâng thaáy ta, ta cuõng khoâng thaáy ngöôi, boïn ta laøm sao buoân baùn
ñöôïc ?” Gaõ hoûi Tieåu Cao.
- Coù caùch giaûi quyeát.
Tieåu Cao chôït ngoài xoåm xuoáng giöõa ñaùm ngöôøi, maët cuûa ngöôøi khaùc tuy khoâng coøn
nhìn thaáy nöõa, nhöng moät khuoân maët ngöïa laïi ñaõ ñeán tröôùc maét chaøng.
- Hieän taïi boïn ta coù phaûi ñaõ coù theå mua baùn roài chöù ?
Ngöôøi ñoù haù mieäng cöôøi lôùn, caùi mieäng roäng cô hoà baïnh tôùi mang tai:
- Ngöôi thaät muoán mua baùnh ngoït ?
- Ngoaïi tröø baùnh ngoït ra, boïn ta coøn coù giao dòch gì khaùc coù theå ñaøm phaùn ñaây ?
Coøn coù chuyeän mua baùn gì khaùc coù theå laøm ñaây ?
- Khoâng coù.
- Vaäy ta mua baùnh ngoït.
- Ngöôi muoán mua bao nhieâu ?
- Ngöôi muoán baùn cho ta bao nhieâu ?
- Chæ caàn ngöôi boû tieàn ra, bao nhieâu ta cuõng baùn.
- Baùnh ngoït cuûa ngöôi giaù bao nhieâu ?
- Coøn tuøy.
- Tuøy vaøo caùi gì ?
- Tuøy ngöôøi.
“Tuøy ngöôøi ?” Tieåu Cao khoâng hieåu: “Baùn ngoït cuõng phaûi tuøy ngöôøi ?”
- Ñöông nhieân phaûi tuøy ngöôøi, tuøy coi ngöôøi naøo ñeán mua baùnh ngoït, ta môùi ra giaù.
Tuøy ngöôøi maø ra giaù voán laø moät trong nhöõng bí quyeát laøm aên.
“Coù nhöõng ngöôøi ñeán mua baùnh ngoït cuûa ta, ta chæ ñoøi hai caéc baïc cho moät mieáng
baùnh, coù ngöôøi ñeán mua cho duø boû ra naêm traêm löôïng baïc ta cuõng khoâng baùn”. Ngöôøi
ñoù noùi: “Bôûi vì ta xem haén khoâng thuaän nhaõn”.
“Coøn ta ?” Tieåu Cao hoûi: “Ngöôi xem ta coù thuaän nhaõn khoâng ?”
Ngöôøi ñoù chaèm chaèm nhìn chaøng töø treân xuoáng döôùi, töø döôùi leân treân caû nöûa ngaøy,
haøn quang trong ñoâi maét ti hí baén ra nhö nhöõng muõi chaâm nhoïn beùn, chôït hoûi Tieåu Cao:
- Ngöôi coù phaûi töø Tröôøng An ñeán ?
- Phaûi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 98 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Trong caùi bao boá cuûa ngöôøi coù gì ? Coù phaûi laø moät thanh kieám ?
- Phaûi.
- Ngöôi töø Tröôøng An ñeán ñaây coù phaûi vì Chaâu laõo gia cuûa Huøng Sö Ñöôøng maø ñeán ?
- Phaûi.
Ngöôøi ñoù ñoät nhieân laïi haù mieäng cöôøi töôi, loä xuaát caû nöôùu raêng:
- Vaäy chuyeän mua baùn giöõa boïn ta khoâng thaønh roài.
- Taïi sao ?
- Bôûi vì ngöôøi cheát khoâng theå aên baùnh ngoït, baùnh ngoït cuûa ta cuõng khoâng baùn cho
ngöôøi cheát.
Trong loøng baøn tay cuûa Tieåu Cao ñaõ baét ñaàu toaùt moà hoâi, moà hoâi laïnh.
Ñaùm ngöôøi bao vaây boán beà neáu quaû cuøng moät luùc xoâng tôùi ñaõ ñuû daãm ñaïp chaøng
nheïp ruoät, chaøng laøm sao ngaên caûn noåi.
Chaøng nghe thaáy tieáng hoâ haáp cuûa ñaùm ngöôøi ñoù vì höng phaán maø ñaõ bieán thaønh
voà vaäp, voâ luaän laø ai tröôùc luùc saùt nhaân ñeàu coù theå bieán thaønh höng phaán.
Röøng ngöôøi ñaõ baét ñaàu sieát chaët tröôùc sau, höõu thuû cuûa ngöôøi baùn baùn cuõng naém
chaët caùn ñao cuûa gaõ.
Tieåu Cao chôït phaùt hieän moät chuyeän.
Treân theá giôùi naøy thöù ñaùng sôï nhaát laø ngöôøi, nhaân löïc neáu quaû coù theå taäp trung
ñoaøn keát, ñeàu ñaùng sôï hôn xa baát kyø thöù löïc löôïng naøo.
Nhöng Tieåu Cao coøn coù theå nhaãn nhòn, bôûi vì chaøng ñaõ nhìn ra nhöõng ngöôøi ñoù
ñeàu laø ngöôøi cuûa Huøng Sö Ñöôøng, ñeàu nhö chaøng, ñöùng cuøng moät phía vôùi Chaâu Maõnh,
cho neân chaøng noùi:
- Ta töø Tröôøng An ñeán, trong bao cuûa ta quaû thaät coù moät thanh kieám saùt nhaân, chæ
baát quaù ngöôøi ta muoán gieát khoâng phaûi laø Chaâu Maõnh.
- Ngöôi muoán gieát ai ?
“Ngöôøi ta muoán gieát cuõng laø ngöôøi caùc ngöôi muoán gieát”. Tieåu Cao ñaùp: “Bôûi vì ta
cuõng nhö caùc ngöôi, ta cuõng laø baèng höõu cuûa Chaâu Maõnh”.
- OÀ ?
- Ta hoï Cao, Cao Tieäm Phi.
- Coù phaûi Cao Tieäm Phi daàn daàn muoán bay cao ?
“Phaûi”. Tieåu Cao ñaùp: “Ngöôi cöù trôû veà maø hoûi Chaâu Maõnh xem ta coù phaûi laø baèng
höõu khoâng”.
- Ta baát taát phaûi hoûi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 99 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Taïi sao ?
Trong ñoâi maét ti hí cuûa ngöôøi baùn baùnh ngoït chôït loä xuaát moät yù töù nhaïo baùng quyû
quyeät, chôït nhìn Tieåu Cao cöôøi cöôøi:
- Ngöôi nghó ta khoâng bieát ngöôi laø baèng höõu cuûa Chaâu Maõnh ?
- Ngöôi bieát ?
- Bôûi vì ta bieát cho neân môùi muoán gieát ngöôi.
Löng Tieåu Cao baát chôït ñaãm öôùt, daàm deà moà hoâi laïnh.
Röøng ngöôøi tuy ñang sieát chaët voøng vaây, ñao cuûa ngöôøi baùn baùnh ngoït tuy saéc beùn,
nhöng giöõa giaây phuùt ñoù, ñoù laø cô hoäi chaøng coù theå cheùm ñöùt baøn tay caàm ñao, cheùm ñöùt
soáng muõi treân khuoân maët ngöïa ñoù, moùc moi yù töù cheá nhaïo quyû quyeät aùc ñoäc trong ñoâi
maét ti hí ñoù ra.
Nhöng chaøng khoâng theå khinh cöû voïng ñoäng.
Chaøng coù theå gieát ngöôøi ñoù, nhöng ñaùm ñoâng nhö thuûy trieàu daâng traøo boán beà
chaøng laïi khoâng theå gieát saïch.
Neáu quaû chaøng lôïi duïng moät tích taéc ñoù gieát cheát teân maët ngöïa kia, chính chaøng
raát coù khaû naêng bò loaïn ñao cuûa ngöôøi ta baèm naùt.
Ngöôøi baùn baùnh ngoït laïi cöôøi, cöôøi khaønh khaïch thoát:
- Ngöôøi coøn chöa cheát, sao ngöôi khoâng xuaát thuû ?
Caâu noùi ñoù coøn chöa döùt, Tieåu Cao ñang ngoài xoåm tröôùc maët gaõ boãng ñöùng daäy,
vöøa ñöùng daäy, thaân ngöôøi chaøng ñaõ öôõn thaúng phoùng voït leân, gioáng nhö beân treân coù moät
baøn tay khoång loà voâ hình keùo aùo chaøng, loâi chaøng bay leân.
Ñoù laø khinh coâng hieám thaáy treân giang hoà, cuõng laø tuyeät kyõ caàu sinh giöõa caùi cheát.
Chæ tieác chaøng khoâng phaûi laø chim, cuõng khoâng coù caùnh.
Thaân ngöôøi chaøng chæ baát quaù vaän heát khí löïc maø bay leân, luoàng chaân khí ñoù luùc
naøo cuõng ñeàu coù theå caïn kieät, thaân ngöôøi chaøng laïi phaûi rôi xuoáng, luùc rôi xuoáng vaãn loït
vaøo giöõa röøng ngöôøi.
Chính chaøng cuõng bieát ñieåm ñoù.
Chaøng bieát ngöôøi beân döôùi nhaát ñònh ñeàu ñaõ ruùt binh khí chuaån bò haï saùt thuû, ñôïi
khi chaøng khí caïn löïc kieät rôùt xuoáng maø ñaâm cheùm.
Luùc ñoù chaøng cho duø coù theå baït kieám gieát ngöôøi, chính chaøng taát cuõng phaûi cheát
giöõa möa maùu vaø thi theå cuûa ngöôøi ta.
Chaøng khoâng muoán laøm chuyeän ñoù, cuõng khoâng muoán nhìn thaáy thaûm caûnh huyeát
nhuïc tan naùt.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 100 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Nhöng chaøng khoâng cheát.


Giöõa luùc ñoù, chaøng chôït nhìn thaáy moät sôïi daây töø xa xa bay ñeán.
Chaøng khoâng nhìn thaáy sôïi daây ñoù töø ñaâu bay ñeán, cuõng khoâng nhìn xem sôïi daây
ñoù ñang naèm trong tay ai.
May maén laø chaøng ñaõ nhìn thaáy sôïi daây ñoù, hôn nöõa kòp thôøi naém laáy.
Sôïi daây möôïn löïc keùo veà phía tröôùc, thaân ngöôøi chaøng cuõng möôïn löïc treân sôïi daây
maø bay theo.
Gioáng nhö caùnh dieàu tung bay, caøng keùo caøng cao.
Ngöôøi keùo sôïi daây cuõng gioáng nhö ñang thaû dieàu, Tieåu Cao coøn chöa nhìn thaáy
ngöôøi ñoù, laïi ñaõ nghe moät tieáng ñoäng raát quen thuoäc.
Tieáng giaøy ñinh chaïy nhanh treân ñaát tuyeát.
Trong taâm Tieåu Cao laäp töùc coù moät luoàng khí aám aùp traøo daâng.
Chaøng phaûng phaát laïi nhìn thaáy moät ngöôøi, mang ñoâi giaøy ñinh, naém ñuoâi ngöïa,
cuõng gioáng nhö moät caùnh dieàu bò treo treân ñuoâi ngöïa.
Chaøng phaûng phaát laïi nhìn thaáy ngöôøi treân löng ngöïa, laïi nhìn thaáy haøo khí vaø
huøng phong cuûa ngöôøi ñoù.
Chaøng ñaõ sôùm bieát Chaâu Maõnh tuyeät khoâng theå bò baát cöù moät ai ñaùnh guïc.

o0o

“Cao thieáu hieäp, khoâng töôûng ñöôïc thieáu hieäp thaät ñaõ ñeán”. Ñinh Haøi vöøa döøng
chaân ñaõ ngaõ quî treân tuyeát: “Ñöôøng chuû töøng noùi Cao thieáu hieäp nhaát ñònh ñeán gaëp oâng,
khoâng töôûng ñöôïc Cao thieáu hieäp thaät ñaõ ñeán”.
Tieåu Cao duøng heát söùc môùi coù theå keùo gaõ baèng höõu trung thaønh ñoù ñöùng leân.
“Ngöôøi ngaõ quî ñaùng leõ laø ta”. Chaøng noùi vôùi Ñinh Haøi: “Ngöôi ñaõ cöùu maïng ta”.
Ñinh Haøi cô hoà traøo nhieät leä, thaàn saéc laïi bieán thaønh caêm phaãn:
- Tieåu nhaân ñaõ sôùm bieát Thaùi Suøng tuyeät khoâng theå phoùng tha baát kyø baèng höõu naøo
cuûa Ñöôøng chuû. Ñaùm baèng höõu cuûa Ñöôøng chuû cô hoà ñaõ hoaøn toaøn bò gaõ haï ñoäc thuû, caû
nhöõng ngöôøi ôû xa cuõng khoâng buoâng tha.
- Thaùi Suøng laø quaùi vaät baùn baùnh ngoït ñoù ?
- Chính laø gaõ.
“Gaõ voán ñöông nhieân khoâng phaûi laø daân baùn baùnh”. Tieåu Cao hoûi: “Gaõ thaät ra laø

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 101 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ai ?”
- Gaõ cuõng gioáng nhö tieåu töû hoï Döông, voán ñeàu laø taâm phuùc cuûa Ñöôøng chuû.
- Gaõ cuøng Döông Kieân ñeàu phaûn boäi laïi Ñöôøng chuû cuûa caùc ngöôøi ?
“Gaõ coøn khaû oá hôn caû Döông Kieân”. Ñinh Haøi giaän döõ ñaùp: “Luùc gaõ baùn ñöùng
Ñöôøng chuû chính laø luùc trong taâm Ñöôøng chuû ñang roái raém nhaát, ñang caàn gaõ nhaát”.
Tieåu Cao hieåu roõ yù töù cuûa gaõ.
“Caùc ngöôøi töø Tröôøng An trôû veà, khoâng nhöõng Huøng Sö Ñöôøng ñaõ bò phaù huûy, Thaùi
Suøng cuõng laøm phaûn”. Tieåu Cao thôû daøi: ‘Hai ngaøy qua caùc ngöôøi nhaát ñònh phaûi ñieâu
ñöùng”.
“Phaûi”. Ñinh Haøi ñaùp: “Ñieâu ñöùng chöa töøng thaáy”.
- Nhöng voâ luaän moät ngaøy coù bao nhieâu khoå naïn ñeàu trôû thaønh quaù khöù heát.
“Phaûi”. Ñinh Haøi gioáng nhö töôïng goã laëp laïi lôøi cuûa Tieåu Cao: “Ñeàu thaønh quaù khöù
heát”.
Trong aùnh maét gaõ chôït ñeå loä moät thöù bi thöông traàm thoáng khoân taû, gioáng nhö moät
ngöôøi maét thaáy mình ñang chìm ñaém, chìm vaøo hoá caùt vaïn kieáp baát phuïc.
Taâm Tieåu Cao baát chôït cuõng ñaém chìm.
--- Thaùi Suøng phaûn boäi ñang luùc Chaâu Maõnh khoán khoå nhaát, Chaâu Maõnh laïi cho tôùi
baây giôø vaãn ñeå cho gaõ cao höùng tieâu dao töï taïi ñi laïi treân theá gian.
Ñoù tuyeät khoâng phaûi laø taùc phong bình thôøi cuûa Chaâu Maõnh.
Tieåu Cao nhìn thaúng vaøo maét Ñinh Haøi, hoûi töøng tieáng:
- Ngöôi khoâng daùm noùi cho ta bieát sao ?
Ñinh Haøi cuõng khaån tröông:
- Khoâng daùm noùi caùi gì ?
Tieåu Cao chôït duïng löïc naém laáy vai gaõ:
- Ñöôøng chuû cuûa ngöôi coù phaûi ñaõ truùng ñoäc thuû.
- Khoâng.
- Thaät laø khoâng ?
“Thaät laø khoâng”. Ñinh Haøi chöøng nhö ñang taän löïc muoán ra veû khoan khoaùi: “Tieåu
nhaân hieän taïi coù theå daãn Cao thieáu hieäp ñi gaëp ngöôøi”.

o0o

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 102 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Röøng heùo tuyeát daøy, nham thaïch goà gheà.


Tröôùc taûng nham thaïch coù moät ñoáng löûa, moät ngöôøi ñang ngoài treân taûng nham
thaïch.
Moät ngöôøi gaày goø thaát thaàn, gioáng nhö moät con keân keân ñaõ laâu roài khoâng thaáy thi
theå ngöôøi cheát.
Ngoïn löûa ñang thieåm ñoäng, hoûa quang thieåm ñoäng roïi leân maët haén.
Moät khuoân maët ngaäp traøn nieàm bi thöông vaø tuyeät voïng coâ ñoäc, ñoâi loâng maøy raäm
rì toûa phuû saàu dung, ñoâi maét voâ thaàn meät moûi hoõm saâu trong xöông goø maù, baát ñoäng
ngöng thò nhìn aùnh löûa laäp loøe tröôùc maët, chöøng nhö ñang mong ñôïi kyø tích xuaát hieän
trong ngoïn löûa phöøng phöøng.
Ñoù khoâng phaûi laø Chaâu Maõnh.
“Huøng Sö” Chaâu Maõnh tuyeät khoâng theå bieán thaønh nhö vaäy.
“Huøng Sö” Chaâu Maõnh luoân luoân laø haûo haùn, haûo haùn maø baát cöù moät ai ñeàu voâ
phöông ñaùnh guïc.
Nhöng Ñinh Haøi ñaõ vaùi chaøo tröôùc taûng nham thaïch:
- Baåm Ñöôøng chuû, ngöôøi Ñöôøng chuû muoán gaëp nhaát ñaõ ñeán.
Tieåu Cao khoâng rôi leä.
Nöôùc maét cuûa chaøng tuy ñaõ muoán traøo daâng, nhöng laïi khoâng chaûy ra.
Chaøng ñaõ nhieàu naêm chöa töøng löu leä.
Chaâu Maõnh ngaång ñaàu, thaát thaàn nhìn chaøng, phaûng phaát khoâng nhaän ra coù ngöôøi
ñöùng tröôùc maët mình.
Tieåu Cao cuùi ñaàu.
Hieät taïi chaøng môùi hieåu roõ bieåu tình tuyeät voïng trong maét Ñinh Haøi, nhöng chaøng
laïi chöa minh baïch haûo haùn tung voù huy ñao gieát ngöôøi trong nhaùy maét ngoaøi Hoàng Hoa
Taäp sao laïi deã daøng bò ñaùnh guïc nhö vaày.
- Tieåu Cao, Cao Tieäm Phi.
Chaâu Maõnh ñoät nhieân cuoàng hoáng moät tieáng, töø treân maët nham thaïch bay xuoáng,
boäc phaùt ñeán oâm laáy Tieåu Cao.
Trong giaây phuùt ñoù, haén phaûng phaát laïi coù sinh khí:
- Ta bieát ngöôi nhaát ñònh ñeán, ngöôi quaû nhieâ n ñaõ ñeán.
Haén duïng löïc oâm chaët laáy Tieåu Cao, maù keà maù.
Haén ñang cöôøi, cöôøi lôùn, gioáng heät nhö caùi ngaøy huy ñao cheùm ñöùt ñaàu ngöôøi
ngoaøi Hoàng Hoa Taäp.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 103 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Nhöng Tieåu Cao laïi ñoät nhieân phaùt hieän maët mình öôn öôùt.
--- Coù phaûi coù ngöôøi ñang rôi nöôùc maét ? Laø ai ñang rôi nöôùc maét ?
“Laõng töû tam xöôùng, baát xöôùng bi ca
Hoàng traàn gian, bi thöông söï, dó ñaïi ña
Laõng töû vò quaân ca nhaát khuùc,
Khuyeán quaân thieát maïc baû leä löu,
Nhaân gian nhöôïc höõu baát bình söï,
Tuùng töûu huy ñao traûm nhaân ñaàu ”.
Taïm dòch:
“Laõng töû ca ñi ca laïi, khoâng ca baøi ca buoàn.
Giöõa hoàng traàn, chuyeän bi thöông quaù nhieàu.
Laõng töû vì ngöôøi ca moät baûn,
Khuyeân ngöôøi ñöøng rôi leä,
Nhaân gian neáu coù chuyeän baát bình,
Uoáng röôïu huy ñao cheùm ñaàu laâu ”.

0o0o

Moät ngoïn thieát thöông, moät caùi thau ñoàng, moät hoà röôïu ñuïc.
Moät ñoáng löûa.
Ñinh Haøi duøng ngoïn thieát thöông treo caùi thau ñoàng treân ngoïn löûa haâm röôïu, trong
röøng gioù laïnh gaøo ruù, röôïu vaãn chöa noùng.
Nhöng maùu Tieåu Cao ñaõ noùng.
“Traùc Ñoâng Lai, teân khoán naïn löu manh”. Chaâu Maõnh ñaõ uoáng caïn ba hoà röôïu:
“Haén tuy ñaõ ñaùnh laõo töû ta, ta vaãn khoâng theå khoâng phuïc haén”.
Röôïu ñuïc chui vaøo bao töû, haøo khí nghi nguùt:
- Phuïc thì phuïc, nhöng sôùm muoän gì cuõng coù moät ngaøy laõo töû cheùm ñaàu haén xuoáng
laøm hoà ñöïng röôïu.
Tieåu Cao nhìn haén, nhìn raát laâu, chôït hoûi:
- Ngöôi taïi sao coøn chöa ñi ?
Chaâu Maõnh ñöùng daäy, laïi töø töø ngoài xuoáng, treân maët chôït laïi loä xuaát moät thöù bi
thöông tuyeät voïng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 104 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Hieän taïi ta coøn chöa theå ñi”. Chaâu Maõnh maëc nhieân ñaùp: “Neáu ta ñi, naøng phaûi
cheát”.
- Naøng laø ai ?
Chaâu Maõnh laéc ñaàu, ngaäm mieäng, uoáng röôïu.
“Ngöôi khoâng ñi gieát Thaùi Suøng cuõng laø vì naøng ?” Tieåu Cao laïi hoûi.
Chaâu Maõnh laïi laéc ñaàu, qua moät hoài raát laâu môùi duøng moät thöù thanh aâm khaøn khaøn
naõo neà hoûi Tieåu Cao:
- Ngöôi coù bieát teân phaûn boäi ñoù mang ñi heát bao nhieâu ngöôøi cuûa ta khoâng ?
- Gaõ mang ñi bao nhieâu ngöôøi ?
- Toaøn boä.
“Toaøn boä ?” Tieåu Cao kinh haõi: “Leõ naøo taát caû ñeä töû cuûa Huøng Sö Ñöôøng ñeàu theo
gaõ ?”
“Ngoaïi tröø Ñinh Haøi ra, moãi moät ngöôøi ñeàu bò gaõ mua chuoäc”. Chaâu Maõnh ñaùp:
“Nhöõng naêm gaàn ñaây, gaõ luoân luoân thay theá ta quaûn lyù tieàn baïc. Taát caû thu nhaäp chi phí
cuûa Huøng Sö Ñöôøng ñeàu qua tay gaõ, ta chöa bao giôø phaûi lo tôùi”.
- Cho neân ngöôi nghó ngöôi cho duø ñi tìm gaõ cuõng voâ duïng, bôûi vì ngöôøi cuûa gaõ
ñoâng hôn nhieàu.
Chaâu Maõnh khoâng ngôø ñaõ thöøa nhaän, haøo khí hoài naõy böøng böøng nhôø vaøo lieät töûu
ñoät nhieân laïi tan bieán.
Haén duøng caû hai tay naâng cheùn röôïu, uoáng caïn moät cheùn röôïu ñang soâi suïc, ngoaïi
tröø cheùn röôïu ñoù ra, treân theá giôùi naøy chöøng nhö khoâng coøn chuyeän gì ñaùng ñeå haén quan
taâm ñeán.
Taâm Tieåu Cao ñang ñau ñôùn.
Chaøng chôït phaùt hieän Chaâu Maõnh khoâng nhöõng ñaõ bieán ñoåi ngoaøi maët, caû noäi taâm
cuõng ñaõ baét ñaàu thoái röõa.
Chaâu Maõnh cuûa ngaøy tröôùc tuyeät khoâng phaûi nhö vaäy.
Tröôùc ñaây haén neáu quaû bieát ngöôøi phaûn boäi laïi haén coøn ñang treân ñöôøng chöïc chôø
gieát haïi baèng höõu cuûa haén, cho duø coù thieân quaân vaïn maõ baûo hoä ngöôøi ñoù, haén cuõng quaát
ngöïa huy ñao xoâng vaøo cheùm ñaàu ngöôøi ñoù tröôùc voù ngöïa.
--- Coù leõ ñoù môùi laø nguyeân nhaân chuû yeáu ñaùm moân haï ñeä töû cuûa haén phaûn boäi laïi
haén.
Ngöôøi ñi laïi trong giang hoà, ai chòu ñi theo moät thuû laõnh ñaõ maát heát duõng khí ?
Tieåu Cao thaät khoâng hieåu moät haûo haùn cöông cöôøng saét ñaù taïi sao laïi coù theå bieán

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 105 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

thaønh nhö vaày ? Taïi sao coù theå bieán ñoåi nhanh choùng nhö vaày ?
Chaøng khoâng hoûi Chaâu Maõnh.
Chaâu Maõnh ñaõ say, say coøn nhanh hôn xöa kia.
Ngoaïi hình coát caùch to lôùn cuûa haén chæ coøn laïi lôùp da thòt loûng leûo meàm nhuõn, sau
khi say teù nhìn gioáng nhö moät boä xöông khoâ cuûa moät ñaáng huøng sö.
Tieåu Cao baát nhaãn nhìn haén nöõa.
AÙnh löûa vaãn thieåm ñoäng, Ñinh Haøi vaãn ñang haâm röôïu, cuõng khoâng nhìn haén,
trong maét laïi loä xuaát moät noãi bi thöông traàm thoáng tuyeät voïng.
Tieåu Cao ñöùng leân, ñi qua, laúng laëng naâng moät cheùn röôïu ñöa cho gaõ.
Ñinh Haøi do döï, chung quy uoáng caïn cheùn.
Tieåu Cao tieáp laáy ngoïn thieát thöông, cuõng roùt moät cheùn röôïu töø caùi thau, caïn cheùn,
sau ñoù môùi thôû daøi noùi:
- Ta quaû nhieân khoâng nhìn laàm ngöôi, ngöôi quaû nhieân laø haûo baèng höõu cuûa haén.
“Tieåu nhaân khoâng phaûi laø baèng höõu cuûa Ñöôøng chuû”. Bieåu tình cuûa Ñinh Haøi cöïc
kyø nghieâm tuùc: “Tieåu nhaân khoâng xöùng”.
- Ngöôi laàm roài, treân theá giôùi naøy coù leõ chæ coù ngöôi môùi laø baèng höõu chaân chính
cuûa haén, cuõng chæ coù ngöôi môùi xöùng ñaùng laøm baèng höõu cuûa haén !
“Tieåu nhaân khoâng xöùng”. Ñinh Haøi vaãn noùi: “Tieåu nhaân cuõng khoâng daùm nghó tôùi”.
- Nhöng hieän taïi chæ coù ngöôi coøn phuï giuùp haén.
“Ñoù chæ baát quaù vì caùi maïng cuûa tieåu nhaân voán laø cuûa Ñöôøng chuû”. Ñinh Haøi thoát:
“Caû ñôøi naøy cuûa tieåu nhaân nhaát ñònh phaûi theo oâng ta”.
- Nhöng haén ñaõ bieán thaønh boä daïng nhö vaäy.
“Khoâng caàn bieát Ñöôøng chuû bieán thaønh boä daïng gì ñi nöõa, ñeàu laø Ñöôøng chuû cuûa
toâi”. Ñinh Haøi ñaùp: “Chuyeän ñoù tuyeät khoâng theå caûi bieán”.
- Ngöôi thaáy haén bieán ñoåi khuûng khieáp nhö vaäy, trong taâm chaéc cuõng raát khoù chòu ?
Ñinh Haøi khoâng noùi gì.
Tieåu Cao laïi roùt röôïu, nhìn haén uoáng caïn, sau ñoù môùi thôû daøi:
- Ta bieát trong taâm ngöôi nhaát ñònh cuõng raát khoù chòu nhö ta, nhaát ñònh cuõng hy
voïng haén coù theå chaán chænh taùc phong.
Ñinh Haøi traàm maëc.
Tieåu Cao ngöng thò nhìn gaõ:
- Chæ tieác ngöôi khoâng nghó ra caùch naøo coù theå giuùp haén chaán chænh laïi taùc phong.
Ñinh Haøi laïi uoáng theâm moät cheùn, laàn naøy gaõ töï roùt.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 106 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Tieåu Cao cuõng uoáng moät cheùn, noùi lôùn:


- Ngöôi khoâng nghó ra, ta nghó ra.
Ñinh Haøi laäp töùc ngaång ñaàu, nhìn Tieåu Cao chaêm chaêm.
“Nhöng ngöôi nhaát ñònh tröôùc heát phaûi cho ta bieát haén taïi sao laïi bieán thaønh nhö
vaäy ?” Tieåu Cao cuõng nhìn Ñinh Haøi chaê m chaêm: “Coù phaûi vì moät nöõ nhaân ?”
“Cao thieáu hieäp”, thanh aâm cuûa Ñinh Haøi chöøng nhö ñang khoùc: “Thieáu hieäp taïi
sao nhaát ñònh phaûi hoûi chuyeän ñoù ?”
Tieåu Cao nhìn gaõ, nhìn moät hoài laâu, chôït ñaùp:
- Ta ñöông nhieân phaûi hoûi. Muoán trò beänh, tröôùc tieân phaûi ñieàu tra nguoàn goác caên
beänh.
Ñinh Haøi voán chöøng nhö ñaõ chuaån bò noùi ra, chôït laïi laéc ñaàu:
- Tieåu nhaân khoâng theå noùi ra, cuõng khoâng daùm noùi.
- Taïi sao ?
Ñinh Haøi ngoài xuoáng, hai tay oâm laáy ñaàu, khoâng ñeå yù tôùi Tieåu Cao nöõa.
--- Chaâu Maõnh thaät ra sao laïi bieán ñoåi ? Thaät ra coù phaûi vì moät nöõ nhaân ?
--- Nöõ nhaân ñoù laø ai ? Ñaõ ñi ñaâu ? Ñinh Haøi taïi sao khoâng daùm noùi ?
Ñeâm caøng khuya, caøng laïnh. Theá löûa caøng yeáu.
Ñinh Haøi ñöùng leân laåm baåm:
- Tieåu nhaân ñi löôïm theâm cuûi veà chaâm löûa.
Gaõ coøn chöa ñi khoûi, Chaâu Maõnh ñoät nhieân heùt lôùn trong côn moäng say söa:
- Ñieäp Vuõ, naøng khoâng theå ñi. Naøng laø cuûa ta, ai cuõng khoâng theå ñem naøng ñi.
Moät tieáng heùt lôùn ñoù gioáng nhö moät ngoïn roi quaát maïnh leân ngöôøi Ñinh Haøi.
Thaân ngöôøi Ñinh Haøi chôït baét ñaàu phaùt run.
Chaâu Maõnh ruøng mình, laïi nguû say, Tieåu Cao caûn ñöôøng Ñinh Haøi, naém laáy vai gaõ.
“Laø Ñieäp Vuõ, nhaát ñònh laø Ñieäp Vuõ”. Tieåu Cao thoát: “Chaâu Maõnh nhaát ñònh vì naøng
môùi coù bieán”.
Ñinh Haøi cuùi ñaàu, chung quy ñaõ nhìn nhaän.
“Hieän taïi naøng coù coøn ôû Laïc Döông khoâng ?” Tieåu Cao hoûi.
“Khoâng coøn”. Ñinh Haøi ñaùp: “Moät ñeâm tröôùc khi tieåu nhaân vaø Ñöôøng chuû veà tôùi
Laïc Döông, coù ngöôøi daï taäp Huøng Sö Ñöôøng, ñeâm ñoù chính laø ñeâm Thaùi Suøng canh gaùc,
khoâng ngôø laïi cheånh maûng khoâng baùo ñoäng, khieán cho boïn chuùng deã daøng ñaéc thuû,
khoâng nhöõng thieâu ruïi Huøng Sö Ñöôøng, coøn gieát cheát hôn boán möôi huynh ñeä cuûa boïn toâi
roài môùi ngheânh ngang boû ñi”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 107 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ta tin raèng ñaùm ngöôøi ñoù nhaát ñònh do Traùc Ñoâng Lai phaùi ñeán.
“Nhaát ñònh laø vaäy”. Ñinh Haøi ñaùp: “Boïn chuùng khoâng nhöõng toaøn laø haûo thuû, hôn
nöõa tình hình noäi boä cuûa boïn toâi boïn chuùng cuõng raát thaønh thaïo”.
“Trong Huøng Sö Ñöôøng nhaát ñònh cuõng coù ngöôøi cuûa Traùc Ñoâng Lai naèm vuøng”.
Tieåu Cao thoát.
- Cho neân coù ngöôøi nghi laø Thaùi Suøng ñaõ sôùm coù yù ñoà phaûn boäi laïi Ñöôøng chuû,
cuõng coù ngöoøi nghó gaõ vì bieát mình sô xuaát canh phoøng, sôï Ñöôøng chuû veà tôùi duïng gia
phaùp tröøng trò, cho neân môùi taïo phaûn.
- Ñieäp Vuõ coù phaûi cuõng phaûn theo gaõ.
Ñinh Haøi laéc ñaàu:
- Ñieäp coâ nöông luoân luoân khoâng coi teân xuù tieåu töû ñoù ra gì, laøm sao coù theå theo gaõ
cho ñöôïc.
- Leõ naøo naøng bò ngöôøi cuûa Traùc Ñoâng Lai baét ñi ? Muoán duøng naøng laøm con tin, uy
hieáp Chaâu Maõnh ?
Ñinh Haøi thôû daøi:
- Bôûi vì duyeân côù ñoù cho neân Ñöôøng chuû môùi khoâng ñeán Tröôøng An tìm hoï Tö Maõ
thanh toaùn.
- Cho duø Thaùi Suøng khoâng phaûn, haén cuõng khoâng theå ñi ?
“Ñaïi khaùi khoâng theå”. Ñinh Haøi buoàn baõ: “Neáu quaû Ñöôøng chuû ñeán Tröôøng An,
ñaùm khoán naïn Ñaïi Tieâu Cuïc raát coù theå laäp töùc ñem Ñieäp coâ nöông ra khai ñao”.
Thanh aâm cuûa gaõ chöøng nhö gaàn muoán khoùc:
- Ñöôøng chuû töøng noùi vôùi tieåu nhaân, chæ caàn Ñieäp coâ nöông coù theå soáng yeân laønh,
Ñöôøng chuû cho duø coù phaûi chòu ñöïng khoå naïn cuõng khoâng heà gì.
- Bôûi vì vò Ñieäp coâ nöông ñoù cho neân Ñöôøng chuû cuûa caùc ngöôøi môùi tieâu taùn heát yù
chí, khoâng daùm laøm gì heát ? Cho neân Thaùi Suøng cho ñeán nay coøn coù theå tieâu dao töï taïi
hoaønh haønh ?
“Tieåu nhaân cuõng khoâng töôûng noãi Ñöôøng chuû coù theå vì moät nöõ nhaân maø si taâm nhö
vaäy”. Ñinh Haøi ñaùp: “Tieåu nhaân thaät coù naèm moäng cuõng khoâng töôûng noãi”.
Gaõ voán nghó Tieåu Cao nhaát ñònh caûm thaáy chuyeän naøy thaät ñaùng cöôøi, vöøa ñaùng
thöông vöøa ñaùng cöôøi.
Nhöng gaõ ñaõ laàm.
Gaõ phaùt hieän trong maét Tieåu Cao chôït cuõng traøn ñaày noãi nieàm bi thöông, ñang si si
daïi daïi xuaát thaàn nhìn vaøo boùng toái xa xaêm.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 108 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

--- Moät nöõ nhaân caû teân tuoåi cuõng khoâng bieát, moät ñoaïn luyeán tình vónh vieãn khoù
queân.
Ñinh Haøi ñöông nhieân khoâng bieát nhöõng chuyeän ñoù, qua moät hoài raát laâu, gaõ môùi
nghe Tieåu Cao duøng moät thanh aâm oân nhu thöông caûm phi thöôøng noùi:
- Ñöôøng chuû cuûa caùc ngöôøi tònh khoâng bieán ñoåi, haén vaãn coøn laø nam töû haùn. Coù
nam töû haùn chaân chính môùi quan taâm ñeán ngöôøi khaùc, neáu quaû haén hoaøn toaøn khoâng
quan taâm ñeán soáng cheát cuûa ngöôøi khaùc, ngöôi ñaïi khaùi cuõng khoâng theå ñi theo haén.
- Phaûi.
Ñinh Haøi traàm maëc, qua moät hoài raát laâu môùi böøng böøng duõ ng khí:
- Cao thieáu hieäp, coù vaøi lôøi tieåu nhaân khoâng bieát coù neân noùi hay khoâng.
- Ngöôi cöù noùi.
“Moãi moät ngöôøi ñeàu neân quan taâm ñeán ngöôøi khaùc, nhöng vì ngöôøi khaùc maø baét
mình chòu khoå laø khoâng ñuùng”. Ñinh Haøi noùi: “Laøm nhu vaäy traùi laïi coù theå khieán cho
ngöôøi mình quan taâm caøng thöông taâm thaát voïng”.
Tieåu Cao mieãn cöôõng cöôøi cöôøi, caûi bieán chuû ñeà:
- Ta thaáy beân kia coù moät choã traùnh gioù, ta muoán ñi nguû moät chuùt. Ngöôi cuõng neân
ñi nguû ñi.
Giöõa trôøi ñaát laïi hoaøn toaøn traàm laëng, chæ coøn laïi tieáng tí taùch phaùt ra töø nhöõng
caønh caây khoâ ñang bò ngoïn löûa thieâu ñoát.
Ñinh Haøi traûi moät taám chieáu treân taûng nham thaïch, boàng Chaâu Maõnh ñaët leân ñoù,
laïi duøng moät caùi meàn boâng ñaép leân ngöôøi haén, sau ñoù gaõ môùi naèm nguû keá beân, treân maët
ñaù laïnh buoát, co cuoän gioáng nhö moät con toâm.
Tröôùc bình minh gaõ ñaõ tænh giaác, laïi phaùt giaùc Tieåu Cao cuõng ñaõ tænh.
Giöõa aùnh bình minh muø môø, gaõ nhìn thaáy Tieåu Cao ñang duøng baêng tuyeát röûa maët,
hôn nöõa chöøng nhö ñaõ thaùo bao kieám ra.
Ñinh Haøi khoâng nhìn thaáy trong bao thaät ra coøn coù moät thanh kieám, caøng khoâng
nhìn thaáy hình daïng cuûa thanh kieám ñoù.
Gaõ khoâng daùm nhìn kyõ.
Gaõ giaû nhö khoâng thaáy gì.
Nhöng tim gaõ ñaäp thình thòch, ñaäp caøng luùc caøng nhanh.

o0o

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 109 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Luùc Chaâu Maõnh tænh daäy, trôøi ñaõ saùng roõ, Ñinh Haøi ñaõ daäy töø sôùm, ñang ngoài ñun
nöôùc soâi.
Nhöng Tieåu Cao laïi khoâng thaáy ñaâu.
Chaâu Maõnh ngoài daäy, ñoâi maét ñoû ngaàu thao laùo nhìn daùo daùc.
Trong coå hoïng haén phaùt ra tieáng gaàm göø nhö daõ thuù:
“Y cuõng ñi roài ?” Chaâu Maõnh hoûi Ñinh Haøi: “Y ñi töø luùc naøo ? Ñi ñaâu ? Coù trôû veà
khoâng ?”
“Baåm Ñöôøng chuû, luùc Cao thieáu hieäp ñi khoâng noùi laø ñi ñaâu, tieåu nhaân cuõng khoâng
bieát ñi ñaâu”. Ñinh Haøi ñaùp: “Nhöng Ñöôøng chuû ñaùng leõ neân nghó ra, bôûi vì Cao thieáu
hieäp laø baèng höõu cuûa Ñöôøng chuû”.
Thaân theå Chaâu Maõnh voán vì bi thöông thaát voïng maø bieán thaønh gaày nhom, nghe
caâu noùi cuûa Ñinh Haøi, laïi baát chôït phaán chaán haún leân, trong ñoâi maét ñoû maùu cuõng phaùt
saùng, chôït nhaûy baät daäy.
“Khoâng sai, ta quaû thaät neân bieát y ñi ñaâu”. Chaâu Maõnh heùt lôùn: “Ñinh Haøi, chuùng
ta cuõng ñi”.
“Ñöôïc”. Tinh thaàn cuûa Ñinh Haøi chöøng nhö cuõng phaán chaán haún, trong maét laïi
traøo nhieät leä: “Tieåu nhaân ñaõ chuaån bò töø sôùm, tieåu nhaân luùc naøo cuõng ñeàu chuaån bò, tieåu
nhaân luoân luoân ñôïi ñeán ngaøy naøy”.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 110 Hoià 7


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 8
Nghóa Voâ Phan
û Coá

M uøng baûy thaùng hai.


Laïc Döông.
Thaùi Suøng ñang ngoài treân moät caùi gheá boá duøng boán thanh goã caêng taám vaûi boá ôû
giöõa, nhìn keû qua ngöôøi laïi treân ñöôøng. Saéc maët gaõ aâm traàm, voâ luaän laø ai ñeàu nhìn thaáy
hoâm nay taâm tình cuûa gaõ khoâng toát ñeïp gì laém.
Tieåu Cao voán ñaõ naèm trong caùi roï haén giaêng, nhö caù maéc löôùi, khoâng ngôø giöõa moät
tích taéc cuoái cuøng laïi thoaùt khoûi loøng baøn tay cuûa gaõ.
Ñoù coù leõ chæ vì moãi moät haønh ñoäng ñeàu quaù thuaän lôïi, thaønh coâng quaù nhanh
choùng, cho neân môùi coù theå taïo thaønh sô xuaát nhö vaäy.
Kyø thaät nhöõng ngaøy qua, töøng giôø töøng phuùt gaõ tònh khoâng queân ñöôïc Chaâu Maõnh.
Gaõ bieát Chaâu Maõnh hieän taïi nhaát ñònh coøn chöa rôøi khoûi Laïc Döông, neáu quaû gaõ
quyeát taâm ñi tìm, nhaát ñònh coù theå tìm ra.
Gaõ khoâng ñi tìm, gaõ tònh khoâng phaûi vì toân troïng coá nhaân, maø laø vì gaõ khoâng daùm.
Hieän taïi gaõ tuy ñaõ naém ñòa vò cuûa Chaâu Maõnh, nhöng taän saâu trong thaâm taâm cuûa
gaõ, vaãn coøn toàn taïi moät nieàm kính sôï khoù noùi ñoái vôùi Chaâu Maõnh.
Döôùi uy danh cuûa Chaâu Maõnh bao naêm qua, thöù kính sôï ñoù ñaõ moïc reã trong tim gaõ.
Hieän taïi gaõ moät khi vöøa nghó ñeán Chaâu Maõnh, tay chaân laäp töùc laïnh buoát, toaøn
thaân toaùt moà hoâi, coù luùc thaäm chí nöûa ñeâm gaëp aùc moäng söïc tænh, thaân theå daàm deà moà
hoâi laïnh, thòt da phaùt run laåy baåy.
Gaõ chæ hy voïng Chaâu Maõnh ñeán tìm gaõ.
Gaõ ñaõ boá trí voâ soá haàm baãy mai phuïc suoát naêm con ñöôøng, chæ caàn gaõ haï leänh, taát
caû laäp töùc phaùt ñoäng. Cho duø theå naêng cuûa Chaâu Maõnh coøn ôû möùc ñaêng phong, cuõng
khoâng caùch naøo troán thoaùt ñöôïc.
Cho neân gaõ môùi coù theå ngaøy ngaøy ngoài ôû ñaây baùn baùnh ngoït, bôûi vì gaõ muoán duøng
chính mình laøm con moài caâu duï con caù lôùn Chaâu Maõnh.
Con ñöôøng tröôøng nhieät naùo, coù quaùn côm, coù coù chôï hoa, coøn coù caû chôï rau thòt,
cho neân môùi tröôùc bình minh ñaõ coù chôï sôùm, ñoâng ngheït ngöôøi treân ñöôøng, tình huoáng
hai ngaøy nay laïi khaùc thöôøng: ngöôøi qua keû laïi ít nhaát coù hôn phaân nöûa laø mai phuïc maø

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 111 Hoià 8


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

gaõ boá trí, trong ñoù khoâng nhöõng coù boä haï cuûa Huøng Sö Ñöôøng, coøn coù ñaùm lieàu maïng töø
xa ñeán do gaõ môøi moïc gaàn ñaây.
Nhöõng teân lieàu maïng chæ caàn coù tieàn laø chuyeän gì cuõng laøm ñöôïc.
Chaâu Maõnh chöa bao giôø gaëp nhöõng keû ñoù, boïn chuùng ñoái vôùi Chaâu Maõnh cuõng
khoâng coù caûm tình gì.
Cho duø trong ñaùm boä haï cuûa Huøng Sö Ñöôøng cuõng coøn coù ngöôøi nhö gaõ, coøn neå sôï
Chaâu Maõnh, luùc xuaát thuû do vaäy maø khoù traùnh khoûi kinh haõi, nhöng ñaùm lieàu maïng kia
laïi laø ñaùm luïc thaân baát nhaän.
Nghó ñeán ñoù, trong taâm Thaùi Suøng môùi caûm thaáy thö thaû, luùc ñoù, gaõ nhìn thaáy moät
ngöôøi moät mình böôùc treân ñöôøng.
- Tieåu Cao, Cao Tieäm Phi !
Thaùi Suøng cô hoà khoâng tin vaøo chính maét mình.
Ngöôøi hoâm qua môùi thoaùt khoûi cheát choùc, hieän taïi khoâng ngôø coøn ñeán tìm cheát.

o0o

Treân ngöôøi Tieåu Cao chæ vaän moät caùi quaàn ngaén ñôn baïc, khoaùc moät taám vaûi
choaøng treân vai.
Maët chaøng bò giaù laïnh ñeán noãi phaùt ñoû, trong maét cuõng li ti nhöõng tia maùu, chöùng
toû ñaõ laâu roài khoâng chôïp maét ñöôïc.
Nhöng tinh thaàn cuûa chaøng xem ra laïi khoâng hö hoaïi, thaàn tình cuõng raát traán ñònh,
nhìn khoâng khaùc gì nhöng ngöôøi thöùc sôùm nhaâm nhi cheùn traø.
Ai nhaän ra chaøng ñeàu troøn xoe maét, thaát kinh nhìn chaøng, trong maét hieån loä saùt cô.
Tieåu Cao laïi khoâng theøm ñeå yù ñeán.
Coù ngöôøi ñaõ chuaån bò xuaát thuû, kyø quaùi laø, Thaùi Suøng khoâng ngôø moät möïc khoâng
phaùt xuaát hieäu leänh haønh ñoäng, khoâng ngôø vaãn ngoài yeân nhìn Tieåu Cao ñi ñeán tröôùc maët
mình.
Tieåu Cao ñöùng tröôùc caùi baøn goã nho nhoû baøy ñaày baùnh ngoït. Chaøng quaêng hai
ñoàng tieàn leân baøn, nhìn Thaùi Suøng:
- Ta muoán mua hai ñoàng baùnh.
Thaùi Suøng cuõng ñang nhìn chaøng, nhìn caû nöûa ngaøy, chôït cöôøi hoûi:
- Ngöôi thaät ñeán ñeå mua baùnh ?
- Ngöôi baùn baùnh, ta ñöông nhieân chæ ñeán ñeå mua baùn, chuyeän ñoù coù gì laø kyø quaùi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 112 Hoià 8


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

chöù ? Coù gì ñaùng cöôøi ?


“Quaû thaät khoâng ñaùng cöôøi, khoâng coù chuùt naøo ñaùng cöôøi”. Thaùi Suøng ñaùp:
“Chuyeän ñoù thaät ñaùng khoùc oøa leân”.
- Vaäy ngöôi taïi sao coøn chöa khoâng ?
- Bôûi vì ngöôøi neân khoùc khoâng phaûi laø ta, laø ngöôi.
- OÀ ?
- Ngöôi coù bieát chæ caàn ta heùt moät tieáng, hieän taïi ngöôi raát coù theå ñaõ lìa ñôøi, treân
mình ít nhaát cuõng phaûi coù möôøi baûy möôøi taùm loã hoång traøo maùu.
- OÀ ?
“Nhöng ngöôi hieän taïi vaãn coøn soáng”. Thaù i Suøng laïnh luøng hoûi: “Ngöôi coù bieát
ngöôi vì sao coøn coù theå noùi chuyeän cho tôùi baây giôø khoâng ?”
- Ta khoâng bieát.
“Bôûi vì ta thaät raát muoán hoûi ngöôi, ngöôi thaät ra ñeán ñaây laøm gì ?” Thaùi Suøng hoûi:
“Ñeán laøm thuyeát khaùch cho Chaâu Maõnh ? Ñaøm phaùn ñieàu kieän giuøm haén ? Hay laø ñeán
caàu xin giuøm haén ?”
Tieåu Cao nhìn gaõ, cuõng nhìn caû nöûa ngaøy, ñoät nhieân thôû daøi:
- Taâm söï cuûa ngöôøi khaùc coù phaûi khoâng bao giôø qua maét ñöôïc ngöôi ?
Thaùi Suøng laïi cöôøi.
“Kyø thaät Chaâu Maõnh coù theå töï mình ñeán, khoâng caàn bieát ra sao, boïn ta töøng laø
huynh ñeä cuûa haén”. Thaùi Suøng noùi raát thaønh khaån: “Chæ caàn ñieàu kieän khoâng quaù ñaùng,
haén noùi gì ta ñeàu coù theå chieáu theo”.
- Thaät ?
“Ñöông nhieân laø thaät”. Thaùi Suøng ñaùp: “Ta caên baûn khoâng muoán kình choáng nhö
vaày, huynh ñeä moät nhaø ñaùnh nhau ñeán noãi söùc taøn löïc kieät, löôõng baïi caâu thöông, ñeå cho
ngöôøi ngoaøi chieám tieän nghi, vaäy coù toát ñeïp gì chöù ?”
- Quaû thaät khoâng coù choã naøo toát ñeïp heát.
“Cho neân ngöôi neân ñi veà noùi cho haén bieát yù cuûa ta”. Thaùi Suøng thoát: “Ta tin raèng
ngöôi nhaát ñònh cuõng coù theå nhaän thaáy thaønh yù cuûa ta”.
“Ta ñöông nhieân thaáy ñöôïc”. Tieåu Cao ñaùp: “Ta chæ baát quaù caûm thaáy coù chuùt kyø
quaùi”.
- Kyø quaùi caùi gì ?
- Leõ naøo ngöôi chöa töøng nghó ñeán ta ñeán gieát ngöôi cho Chaâu Maõnh ?
Thaùi Suøng mæm cöôøi, caû ñoâi maét ti hí cuõng traøn ñaày veû khoaùi traù.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 113 Hoià 8


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Ngöôi laø ngöôøi thoâng minh, sao laïi coù theå laøm chuyeän ñoù ?” Gaõ ñaùp: “Ngöôøi treân
ñöôøng ñeàu laø ngöôøi cuûa ta, chæ caàn ngöôi vöøa xuaát thuû, cho duø coù theå gieát ñöôïc ta, ngöôi
taát cuõng cheát theo”.
“Ta tin laø vaäy”. Tieåu Cao noùi: “Moät ñieåm ñoù ta cuõng nhìn ra”.
“Ngöôi coøn treû, tieàn ñoà nhö caåm tuù, ngöôi cuøng Chaâu Maõnh laïi khoâng coù giao tình
quaù thaâm haäu gì, taïi sao laïi ñeán baùn maïng cho haén ?” Thaùi Suøng mæm cöôøi laéc ñaàu:
“Ngöôi ñöông nhieân khoâng theå laøm chuyeän ñoù ”.
Tieåu Cao cuõng cöôøi:
- Ngöôi noùi khoâng sai chuùt naøo, chuyeän nhö vaäy caû teân ngu khôø nhaát trong thieân haï
cuõng khoâng theå laøm.
Thaùi Suøng cöôøi lôùn, cöôøi raát khoaùi traù.
Ñang luùc haén cöôøi khoan khoaùi nhaát, chôït nhìn thaáy moät aùnh saùng xanh leø lôït laït
loùe leân, moät muõi kieám beùn ñaõ ñaâm xuyeân tim gaõ.
Nuï cöôøi ñoät nhieân ñoâng ñaëc, gioáng nhö moät caùi maët naï thuû coâng cöïc kyø tinh trí
ñoáng keát treân maët gaõ.
Trong nhaùy maét, taát caû moïi thanh aâm vaø haønh ñoäng phaûng phaát cuõng bò ñoâng ñaëc
toaøn boä. Nhöng sau caùi chôùp maét ñoù, ñoät nhieân laïi hoãn ñoän naùo ñoäng, khieán cho con
ñöôøng ñoù bieán thaønh moät noài nöôùc soâi suøng suïc traøo daâng treân loø löûa.
Ngöôøi duy nhaát coøn coù theå baûo trì veû laõnh tónh laø Tieåu Cao.
Chaøng laøm chuyeän ñoù chæ vì chaøng nghó chuyeän ñoù laø chuyeän neân laøm, thaønh baïi
lôïi haïi, sinh töû toàn vong, chaøng caên baûn khoâng ñeå yù tôùi.
Hieän taïi söù meänh cuûa chaøng ñaõ hoaøn thaønh, ñaõ taän maét chöùng kieán soá phaän quaû
baùo cuûa teân phaûn ñoà, maáy chuyeän khaùc chaøng hoaøn toaøn khoâng ñeå yù tôùi.
Tuy chaøng khoâng ñeå yù, coù ngöôøi ñeå yù.
Ñaùm ñoâng ñoäng loaïn coøn chöa boäc phaùt qua, giöõa khoâng trung ñoät nhieân coù moät
boùng ngöôi cao lôùn nhö ñaïi baøng haï mình xuoáng, rôi xuoáng ngay beân caïnh Tieåu Cao,
naém tay Tieåu Cao.
“Y laø baèng höõu cuûa ta”. Chaâu Maõnh laïi phaùt xuaát tieáng noä hoáng cuûa huøng sö: “Caùc
ngöôøi muoán ñoäng ñeán y, tröôùc heát gieát ta ñaõ !”

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 114 Hoià 8


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 9
Ñiep
ä Vuõ

M uøng taùm thaùng hai.


Tröôøng An.
Boán con boà caâu ñöa thö töø Laïc Döông bay ñi, coù moät con laïc maát phöông höôùng
trong ñeâm ñen, coù moät con bò baêng tuyeát haøn phong ñoâng cöùng cheát giöõa cuøng sôn nôi
bieân caûnh Quan Laïc, laïi vaãn coøn hai con bay veà ñeán Tröôøng An, tôùi saùng sôùm muøng taùm
thaùng hai ñaõ bay ñeán Tröôøng An.
“Thaùi Suøng ñaõ cheát”. Traùc Ñoâng Lai raát bình tónh noùi vôùi Tö Maõ Sieâu Quaàn:
“Döông Kieân cheát ôû ñaây, theâm hai ngöôøi cheát trong traän ñoät taäp laàn naøy, Töù Ñaïi Kim
Cöông thuû haï cuûa Chaâu Maõnh hieän taïi khoâng coøn ngöôøi naøo”.
Hoï Tö Maõ ñang höôûng thuï cuïc thòt boø nöôùng. Cuïc thòt gioáng nhö ñaõ thaønh nguoàn
sinh löïc cuûa y cho caû ngaøy. Luùc ñoù cuõng chính laø luùc tinh thaàn y maïnh baïo nhaát, ñaàu oùc
y thanh tænh nhaát trong ngaøy.
“Thaùi Suøng cheát hoài naøo ?” Y hoûi Traùc Ñoâng Lai.
“Cheát saùng sôùm hoâm qua”. Traùc Ñoâng Lai traû lôøi: “Toâi môùi nhaän ñöôïc tin töùc tröôùc
ñaây moät canh giôø”.
Thuoäc haï cuûa haén coù moät ngöôøi laø chuyeân gia huaán luyeän phi caùp truyeàn thö, ngöôøi
haén phaùi ñeán Laïc Döông thaùm thính tin töùc thoâng thöôøng ñeàu mang theo moät hai con boà
caâu ñöa thö. Thôøi ñoù tuyeät ñoái khoâng coù baát kyø phöông phaùp truyeàn tin naøo coù theå nhanh
hôn caùch ñoù.
“Ta hình nhö nghe noùi Thaùi Suøng ñaõ hoaøn toaøn khoáng cheá Huøng Sö Ñöôøng, laøm
sao laïi cheát ñoät ngoät nhö vaäy ?” Hoï Tö Maõ höõng hôø hoûi: “Moät ngöôøi nhö gaõ hình nhö
khoâng neân cheát quaù mau choùng nhö vaäy”.
- Neáu quaû coù moät thanh kieám ñaâm xuyeân qua tim, khoâng caàn bieát laø ngöôøi naøo
cuõng ñeàu cheát raát mau choùng.
“Nhöng muoán ñaâm moät kieám xuyeân tim gaõ tònh khoâng phaûi laø chuyeän deã”. Tö Maõ
Sieâu Quaàn hoûi: “Thanh kieám ñoù cuûa ai ?”
“Laø Tieåu Cao”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Cao Tieäm Phi”.
“Laïi laø y !” Hoï Tö Maõ duøng thanh loan ñao cuûa mình caét moät khoái thòt: “Y ñaõ ñeán
Laïc Döông ?”

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 115 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ñaïi khaùi ñaõ ñeán vaøo ngaøy tröôùc ñoù.


Hoï Tö Maõ nhai töø töø, cho ñeán khi höông vò cuûa thòt ñaõ hoaøn toaøn dung nhaäp vaøo
caûm giaùc cuûa y môùi môû mieäng:
- Baèng vaøo kieám thuaät cuûa Cao Tieäm Phi, Thaùi Suøng ñöông nhieân khoâng phaûi laø ñoái
thuû, nhöng Thaùi Suøng ñaõ khoáng cheá caû Huøng Sö Ñöôøng, beân caïnh noäi trong khoaûng naêm
chuïc böôùc coøn coù haûo thuû baûo hoä môùi ñuùng.
“Nghe noùi luùc ñoù laø ôû treân moät con ñöôøng”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Luùc ñoù treân ñöôøng
khoâng nhöõng baøi boá ñaày ñeä töû Huøng Sö Ñöôøng, hôn nöõa coøn coù möôøi maáy saùt thuû maø gaõ
ñaõ möôùn veà. Ñoái thuû cuûa gaõ neáu quaû muoán ñi treân con ñöôøng ñoù, chæ e coøn nguy hieåm
hôn caû moät con cöøu loït vaøo giöõa ñaùm lang soùi”.
- Nhöng Tieåu Cao ñaõ ñeán ?
“Khoâng sai, Tieåu Cao ñaõ ñeán, ñeán moät mình”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Moät mình, moät
kieám, gioáng nhö moät laõo thaùi baø xaùch gioû ñi chôï vaäy, thoaûi maùi böôùc ñeàu treân con ñöôøng
ñoù”.
- Sau ñoù ?
- Sau ñoù y duøng thanh kieám ñoù ñaâm xuyeân tim Thaùi Suøng, töø tröôùc ngöïc ñaâm xuyeân
ra sau löng.
- Thaùi Suøng sao laïi coù theå ñeå cho y ñeán gaàn ? Taïi sao khoâng haï leänh xuaát thuû gieát
cheát y ?
“Moät ñieåm ñoù toâi cuõng coù nghó tôùi”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Toâi nghó nguyeân nhaân
troïng yeáu nhaát laø Thaùi Suøng khoâng nhöõng muoán lôïi duïng Tieåu Cao ñi daãn duï Chaâu Maõnh,
hôn nöõa laïi khoâng coi troïng y maáy, nhaát ñònh nghó raèng y tuyeät khoâng daùm xuaát thuû döôùi
tình huoáng ñoù”.
“Vaäy Thaùi Suøng cheát cuõng khoâng oan uoång”. Hoï Tö Maõ laïnh luøng thoát: “Voâ luaän laø
ai ñaùnh giaù ñoái thuû cuûa mình quaù thaáp ñeàu ñaùng cheát”.
Thaùi Suøng khoâng nhöõng ñaùnh giaù thaáp voõ coâng vaø toác ñoä xuaát thuû cuûa Tieåu Cao,
cuõng ñaùnh giaù nhaân caùch vaø duõng khí cuûa chaøng quaù thaáp.
Hoï Tö Maõ chôït thôû daøi:
- Nhöng Tieåu Cao nhaát ñònh cuõng cheát chaéc. Luùc y ñeán nhaát ñònh ñaõ bieát mình
cheát chaéc. Chaâu Maõnh coù theå giao haûo vôùi moät baèng höõu nhö y thaät laø may maén.
“Ngöôøi nhö y hieän taïi quaû thaät khoâng nhieàu, cheát moät ngöôøi laø ít maát moät ngöôøi”.
Traùc Ñoâng Lai thoát: “Nhöng hieän taïi vaãn khoâng thieáu maát”.
- Tieåu Cao coøn chöa cheát ?
“Chöa”. Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm ñaùp: “Hieän taïi y soáng coù leõ coøn khoan khoaùi hôn

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 116 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ñaïi ña soá ngöôøi treân theá gian naøy nhieàu”.


Hoï Tö Maõ hieån loä veû kinh ngaïc:
- Taïi sao vaäy ?
“Bôûi vì y cuõng khoâng keát baèng höõu moät caùch laàm laãn”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Chaâu
Maõnh tònh khoâng ñeå y moät mình lieàu maïng”.
“Leõ naøo Chaâu Maõnh cuõng ñaõ ñeán ?” Hoï Tö Maõ caøng kinh ngaïc: “Haén taän maét thaáy
Thaùi Suøng daãn toaøn boä ngöôøi cuûa haén ñi, mình thì troán chaïy nhö moät con choù hoang, vaäy
luùc ñoù haén laøm sao coù theå xoâng vaøo nôi ñoù ?”
- Voán toâi cuõng nghó nhö vaäy, chöøng nhö ñaõ bò boïn ta ñaäp vôõ ngoaïi bieåu cöùng coûi
cuûa haén nhö moät caây buùa ñaäp vôõ voû ngoaøi cuûa quaû haïch, chæ coøn dö laïi nhaân beân trong
maø caû moät ñöùa beù chöa moïc raêng cuõng nuoát ñöôïc.
- Hieän taïi caùi voû cuûa haén coù phaûi ñaõ moïc laïi ?
- Chöøng nhö vaäy.
- Sao laïi coù theå moïc laïi ?
Trong maét Traùc Ñoâng Lai mang theo veû traàm tö maëc töôûng, traàm maëc moät hoài raát
laâu môùi töø töø ñaùp:
- Coù nhöõng goác caây vaøo muøa ñoâng nhìn coù veû ñaõ hoaøn toaøn heùo cheát, nhöng vöøa
ñeán trôøi xuaân, tieáp thuï gioù möa, khoâng khí aám aùp vaø aùnh döông quang cuûa muøa xuaân, baát
chôït laïi bieán thaønh traøn treà sinh cô, laïi nhuù loä maàm xanh, hoa laù töôi taén.
Thanh aâm cuûa haén phaûng phaát raát xa vôøi:
- Coù nhöõng ngöôøi aûnh höôûng ñoái vôùi baèng höõu cuõng gioáng nhö gioù xuaân, möa xuaân,
khoâng khí aám aùp muøa xuaân, vaø döông quang muøa xuaân vaäy. Ñoái vôùi Chaâu Maõnh maø noùi,
Cao Tieäm Phi laø loaïi baèng höõu ñoù.
Tö Maõ Sieâu Quaàn thôû daøi nheø nheï:
- Y quaû thaät laø vaäy, khoâng caàn bieát ñoá i vôùi ngöôøi naøo cuõng nhö vaäy.
Traùc Ñoâng Lai chôït traàm maëc, trong ñoâi maét xaùm xòt ñoät nhieân loä xuaát moät thöù bieåu
tình maø baát cöù ngöôøi naøo cuõng ñeàu khoâng theå lieäu giaûi, cuõng voâ phöông giaûi thích, tia
saùng trong maét cuõng daàn daàn aûm ñaïm ñi.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi chöøng nhö khoâng chuù yù ñeán, laïi tieáp tuïc noùi:
- Ngöôøi Thaùi Suøng mai phuïc treân ñöôøng, ñaïi ña soá laø boä haï cuõ cuûa Chaâu Maõnh,
nhìn thaáy Chaâu Maõnh ñoät nhieân laïi truøng chaán huøng phong ngaøy tröôùc, nhaát ñònh ñaõ bò
khí theá cuûa haén chaán nhieáp. Haø huoáng Thaùi Suøng ñaõ cheát döôùi kieám cuûa Tieåu Cao.
Cho neân haén keát luaän:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 117 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Moät khi Chaâu Maõnh vöøa hieän thaân, nhöõng ngöôøi ñoù hôn phaân nöûa khoâng daùm
xuaát thuû, bôûi vì Chaâu Maõnh coøn coù Khí.
Traùc Ñoâng Lai baûo trì veû traàm maëc.
Hoï Tö Maõ laïi noùi:
- Ñaùm ngöôøi ñöôïc Thaùi Suøng möôùn veà ñöông nhieân caøng khoâng theå xuaát thuû.
- Sao vaäy ?
“Bôûi vì boïn chuùng ñeàu laø ngöôøi vì tieàn”. Hoï Tö Maõ ñaùp: “Thaùi Suøng coù theå möôùn
boïn chuùng, Chaâu Maõnh cuõng coù theå möôùn”.
Trong thanh aâm cuûa haén traøn ngaäp veû khinh mieät:
- Moät ngöôøi neáu quaû coù giaù tieàn coù theå mua ñöôïc, laø khoâng ñaùng tieàn nöõa, caû moät
caéc cuõng khoâng ñaùng.
Traùc Ñoâng Lai vaãn ngaäm mieäng.
“Bôûi vì Thaùi Suøng ñaõ queân hai ñieåm ñoù, cho neân Chaâu Maõnh vaø Tieåu Cao môùi coù
theå soáng ñeán baây giôø”. Hoï Tö Maõ thôû phaøo, ñoái vôùi suy luaän cuûa mình hieån nhieân caûm
thaáy raát maõn yù.
Traùc Ñoâng Lai laïi hoaøn toaøn khoâng coù phaûn öùng gì, Hoï Tö Maõ nhòn khoâng ñöôïc laïi
hoûi haén:
- Leõ naøo ngöôi khoâng coù yù kieán gì ?
Traùc Ñoâng Lai laéc ñaàu.
Tö Maõ Sieâu Quaàn nhíu maøy:
- Sau khi Chaâu Maõnh ñeán, leõ naøo coøn xaûy ra chuyeän gì ?
- Khoâng bieát.
“Khoâng bieát ?” Tö Maõ Sieâu Quaàn cô hoà giaät mình: “Ngöôi sao laïi khoâng bieát ñöôïc
chöù ?”
Laïi traàm maëc moät hoài raát laâu, Traùc Ñoâng Lai môùi laïnh luøng ñaùp lôøi:
- Bôûi vì nhöõng tin töùc ñoù tònh khoâng phaûi do ngöôøi ñöa ñeán, laø phi caùp truyeàn thö,
boà caâu khoâng theå noùi chuyeän, chæ coù theå mang thö. Boà caâu cuõng khoâng phaûi chim öng.
Loä trình töø Laïc Döông ñeán Tröôøng An cuõng khoâng gaàn, muoán boà caâu ñöa thö, khoâng theå
mang thö quaù daøi.
Trong thanh aâm cuûa Traùc Ñoâng Lai hoaøn toaøn khoâng coù caûm tình:
- Chuyeän naøy laïi nhaát ñònh phaûi caàn moät phong thö raát daøi môùi coù theå moâ taû roõ
raøng, cho neân boïn hoï chæ coøn nöôùc ñem phong thö ñoù chia laøm boán ñoaïn, giao cho boán
con boà caâu ñöa thö.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 118 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi ñoùn ñöôïc bao nhieâu con ?


“Hai”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Hai con boà caâu, hai ñoaïn thö”.
- Hai ñoaïn naøo ?
- Ñoaïn ñaàu vaø ñoaïn cuoái.
“Hoài naõy ngöôi keå ñöông nhieân laø ñoaïn ñaàu”. Tö Maõ Sieâu Quaàn hoûi: “Coøn ñoaïn
cuoái ?”
“Ñoaïn cuoái laø ñaõ keát thuùc, chæ vieát vaøi haøng”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Toâi coù theå ñoïc
laïi cho oâng nghe”.
Haén quaû nhieân laäp töùc ñoïc laïi khoâng boû soùt moät chöõ naøo:
“Traän chieán ñoù toång coäng coù hai möôi ba ngöôøi cheát, möôøi chín ngöôøi bò troïng
thöông, bò thöông nheï möôøi moät ngöôøi, chieán ñòa thaûm khoác, muøi huyeát tinh laâu roài vaãn
khoâng taûn maùc ñöôïc, ñöôøng xaù nhö bò taém maùu, duy chæ coù Chaâu Maõnh vaø Cao Tieäm Phi
ñeàu may maén soáng soùt khoâng söùt meû gì”.
Traùc Ñoâng Lai ñoïc xong ñaõ laâu, Tö Maõ Sieâu Quaàn môùi thôû daøi:
- Ngöôøi cheát coøn nhieàu hôn so vôùi soá troïng thöông, ngöôøi troïng thöông laïi nhieàu
hôn ngöôøi bò thöông nheï, söï thaûm lieät cuûa traän chieán ñoù cuõng coù theå töôûng töôïng ñöôïc.
“Phaûi”. Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm noùi: “Theo ñoù maø xem, luùc ñoù tònh khoâng phaûi laø
khoâng coù ngöôøi xuaát thuû”.
“Luùc ñoù caû con ñöôøng gioáng nhö moät bao thuoác noå coøn chöa chaâm löûa, moät khi coù
moät ngöôøi daùm xuaát thuû, ngöôøi ñoù coù theå bieán thaønh ngoøi löûa, hôn nöõa coøn laø caùi ngoøi ñaõ
ñoát”. Tö Maõ Sieâu Quaàn thoát: “Cho neân luùc ñoù chæ caàn coù ngöôøi daùm xuaát thuû, caùi bao hoûa
döôïc ñoù laäp töùc buøng noå, phaân thaân thaùc coát caû Chaâu Maõnh laãn Tieåu Cao”.
“Phaûi”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Tình hình luùc ñoù quaû thaät laø nhö vaäy”.
- Nhöng Chaâu Maõnh vaø Tieåu Cao hieän taïi vaãn coøn soáng.
“Phaûi”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Hai ngöôøi boïn hoï quaû thaät coøn chöa cheát”.
- Baèng vaøo söùc löïc cuûa hai ngöôøi boïn hoï, laøm sao coù theå choáng ñöôïc ñaùm ñoâng ñoù ?
- Boïn hoï khoâng phaûi laø hai ngöôøi, laø ba.
- Coøn coù ai ?
- Ñinh Haøi.
- Ñinh Haøi ?
“Ñinh Haøi tònh khoâng phaûi laø moät ñoâi giaøy ñinh”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Ñinh Haøi laø
teân moät ngöôøi”.
- Voõ coâng cuûa gaõ ra sao ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 119 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Khoâng ra sao heát.


- Nhöng ngöôi laïi coù veû raát toân troïng gaõ.
“Phaûi”. Traùc Ñoâng Lai laäp töùc thöøa nhaän: “Ta luoân luoân raát toân troïng ngöôøi höõu
duïng”.
- Gaõ höõu duïng ?
- Höõu duïng phi thöôøng, coù leõ coøn höõu duïng hôn heát son vôùi ñaùm moân haï ñeä töû cuûa
Chaâu Maõnh.
- Coù phaûi vì gaõ luùc naøo cuõng ñeàu coù theå vì Chaâu Maõnh maø lieàu cheát ?
“Cheát tònh khoâng phaûi laø chuyeän khoán khoù, gaõ cuõng khoâng theå ñi cheát cho Chaâu
Maõnh baát cöù luùc naøo”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Moät khi Chaâu Maõnh coøn soáng, gaõ nhaát ñònh
cuõng coù caùch soáng soùt, bôûi vì gaõ muoán chieáu coá Chaâu Maõnh, gaõ ñoái vôùi Chaâu Maõnh gioáng
nhö moät con choù ñoái vôùi chuû nhaân cuûa noù vaäy”.
Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng noùi tieáp:
- Neáu quaû gaõ luùc naøo cuõng muoán lieàu maïng cho Chaâu Maõnh, thöù ngöôøi nhö vaäy
cuõng khoâng ñaùng xem troïng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn boãng nhieân cöôøi, cöôøi lôùn:
- Ta ñaõ minh baïch yù töù cuûa ngöôi. Ta minh baïch phi thöôøng.
Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng nhìn y, trong ñoâi maét laïnh leõo baát chôï t loä xuaát yù phaãn noä
coøn ñaùng sôï hôn caû ñao phong, ñoät nhieân quay mình, böôùc daøi ra ngoaøi.

o0o

Khí trôøi aâm aùm, ngoaøi song cöûa truyeàn vaøo thanh aâm hoa tuyeát rôi raûi, moät thöù
thanh aâm chæ coù ngöôøi ñang tòch mòch thaäp phaàn môùi coù theå nghe thaáy.
Tieáng cöôøi cuûa Hoï Tö Maõ ñaõ sôùm ngöng haún, trong maét khoâng nhöõng khoâng coù veû
cöôøi côït, traùi laïi coøn hieån loä noãi bi thöông khoù noùi.
Y nghe thanh aâm hoa tuyeát laéc raéc, laïi khoâng nghe tieáng böôùc chaân cuûa vôï y.
Bôûi vì luùc Ngoâ Uyeån böôùc vaøo, y ñaõ baét ñaàu uoáng röôïu.
Naøng chöa bao giôø khuyeân caûn y uoáng röôïu, bôûi vì naøng laø moät nöõ nhaân thoâng
minh, cuõng laø moät ngöôøi vôï hieàn tueä. Naøng bieát coù nhöõng söï tình ai ai cuõng voâ phöông
khuyeân caûn.
Chæ baát quaù hoâm nay vaø luùc bình thöôøng coù ñieåm khaùc bieät, hoân nay naøng khoâng
ngôø cuõng baét ñaàu uoáng, hôn nöõa uoáng raát mau.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 120 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Cho ñeán khi naøng baét ñaàu uoáng cheùn thöù ba, Tö Maõ Sieâu Quaàn môùi qua ñaàu laïi
nhìn naøng:
- Hieän taïi hình nhö vaãn coøn sôùm.
- Hình nhö laø vaäy.
Naøng hình nhö ñang uoáng röôïu.
“Hình nhö vaäy”. Ngoâ Uyeån dòu daøng ñaùp lôøi.
Naøng laø moät ngöôøi vôï oân nhu, oân nhö phi thöôøng, ñoái vôùi tröôïng phu cuûa mình moät
möïc vaâng daï nghe lôøi, cho duø luùc trong taâm khoù chòu töùc giaän nhaát, lôøi noùi cuõng dòu daøng
nheï nhaøng, chöa bao giôø noåi tam baønh.
Nhöng Tö Maõ Sieâu Quaàn bieát.
“Naøng chæ coù khi töùc giaän môùi uoáng röôïu buoåi sôùm nhö vaày”. Y hoûi vôï: “Hoâm nay
sao naøng laïi töùc giaän vaäy ?”
Ngoâ Uyeån khoâng traû lôøi, cuõng khoâng môû mieäng.
Naøng laúng laëng roùt röôïu, roùt ñaày cheùn cho choàng vaø cho chính mình.
“Ta bieát naøng taïi sao laïi giaän, laø vì Traùc Ñoâng Lai”. Hoï Tö Maõ thoát: “Naøng khoâng
quen caùch haén noùi chuyeän vôùi ta nhö vaày ?”
Ngoâ Uyeån traàm maëc, maëc nhaän.
“Nhöng naøng cuõng neân bieát haén luùc bình thöôøng khoâng phaûi nhö vaäy, hoâm nay
haén cuõng töùc giaän”. Hoï Tö Maõ noùi: “Bôûi vì ta hoâm nay moät möïc taùn döông Tieåu Cao
tröôùc maët haén”.
Trong maét y boãng laïi loä xuaát traøn ñaày yù töù cheá gieãu:
- Haén luoân luoân khoâng thích ta tröôùc maët haén ñi taùn döông ngöôøi khaùc laø moät haûo
baèng höõu.
Ngoâ Uyeån khoâng ngôø ñaõ môû mieäng.
“Leõ naøo haén ghen ?” Thanh aâm cuûa naøng chôït to tieáng, hôn nöõa cuõng traøn ngaäp veû
nhaïo baùng: “Caû toâi coøn chöa ghen, haén baèng vaøo caùi gì maø ghen ?”
Ngoâ Uyeån luoân luoân oân nhu, oân nhu phi thöôøng, nhöng hieän taïi naøng ñaõ uoáng tôùi
naêm cheùn röôïu.
Naøng uoáng thöù röôïu maø Hoï Tö Maõ thöôøng uoáng nhaát. Thöù röôïu Hoï Tö Maõ thöôøng
uoáng nhaát laø röôïu maïnh, röôïu maïnh nhaát.
Moät nöõ nhaân luùc bình thöôøng raát ít khi uoáng röôïu, ñoät nhieân laïi uoáng naêm cheùn
röôïu maïnh, khoâng caàn bieát noùi gì ñi nöõa, ñeàu ñaùng ñöôïc tha thöù.
--- Moät nam nhaát luùc bình thöôøng raát ít khi uoáng röôïu, ñoät nhieân laïi uoáng naêm

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 121 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

cheùn röôïu maïnh, noùi gì ñi nöõa cuõng ñaùng ñöôïc tha thöù nhö vaäy.
Cho neân Hoï Tö Maõ cöôøi:
- Naøng voán ñang ghen, naøng luoân luoân ghen vôùi Traùc Ñoâng Lai, gioáng nhö nghó
raèng ta coi haén nhö nöõ nhaân vaäy.
“Toâi bieát chaøng khoâng coi haén nhö nöõ nhaân, haén cuõng khoâng coi chaøng nhö nöõ
nhaân”. Ngoâ Uyeån laïi uoáng theâm moät cheùn: ‘Haén luoân luoân coi chaøng nhö moät ñöùa con
cuûa haén, neáu quaû khoâng coù haén, chaøng caên baûn khoâng coù ngaøy nay”.
Thanh aâm cuûa naøng khaøn khaøn teâ taùi, naøng traàm gioï ng hoûi choàng:
- Chaøng taïi sao khoâng theå töï mình ñi laøm chuyeän gì ñoù, ñeå cho haén bieát khoâng coù
haén chaøng cuõng soáng nhö thöôøng ? Chaøng taïi sao khoâng theå chöùng minh cho haén thaáy ?
Hoï Tö Maõ khoâng traû lôøi, cuõng khoâng môû mieäng.
Y cuõng gioáng nhö vôï, laúng laëng roùt röôïu, roùt moät cheùn cho vôï vaø moät cheùn cho
mình.
Nhöng Ngoâ Uyeån khoâng uoáng nöõa. Naøng xaø vaøo loøng y, thaát thanh khoùc roáng.
Hoï Tö Maõ khoâng khoùc, trong maét thaäm chí khoâng coù tôùi moät chuùt leä quang.
Y chöøng nhö ñaõ khoâng coøn nöôùc maét.

o0o

Trong trang vieän kieán truùc hoaønh vó, giöõa ñình vieân roäng lôùn hoa myõ, coù moät goùc
toái u tòch, trong goùc coù moät caùnh cöûa raát heïp. Sau cöûa laùc ñaùc truyeàn ra moät hai tieáng
ñaøn du döông. Nhöng ai cuõng khoâng bieát ñaèng sau caùnh cöûa ñoù laø nôi naøo, ai cuõng
khoâng nhìn thaáy ngöôøi ñaøn laø ai.
Bôûi vì nôi ñoù laø caám khu cuûa Traùc Ñoâng Lai, neáu quaû coù ngöôøi daùm böôùc vaøo caám
khu moät böôùc, chaân traùi cuûa ngöôøi ñoù vöøa böôùc vaøo, laäp töùc cheùm ñöùt chaân traùi, chaân
phaûi vaøo tröôùc thì cheùm chaân phaûi.
Ñoù laø phaùp leänh ñôn giaûn phi thöôøng, vöøa ñôn giaûn, vöøa höõu hieäu.
Khoâng caàn bieát laø töø nôi ôû cuûa hoï Tö Maõ hay laø töø caên tieåu oác cuûa Traùc Ñoâng Lai ñi
ñeán ñoù, ñeàu phaûi ñi qua moät ñoaïn ñöôøng raát daøi.
Traùc Ñoâng Lai bung caây duø giaáy daàu, ñoäi tuyeát ñi xuyeân qua ñình vieân. Luùc haén
böôùc treân con ñöôøng phuû ñaày tuyeát, tuy khoâng thi trieån khinh coâng, treân maët tuyeát cuõng
chæ baát quaù löu haï moät chuùt veát chaân lôø môø lôït laït.
Caùnh cöûa heïp trong goùc toái ñoù quanh naêm ñoùng chaët.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 122 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Traùc Ñoâng Lai goõ cöûa nheø nheï, goõ ba tieáng, laïi goõ theâm moät tieáng, laïi ñôïi moät hoài
raát laâu caùnh cöûa heïp môùi môû heù ra.
Ngöôøi môû cöûa laø moät nöõ nhaân cöïc ñeïp, vaän aùo choaøng loâng caùo traéng nhö tuyeát,
saéc maët cuõng gioáng heät maøu aùo choaøng.
Traùc Ñoâng Lai haï gioïng, hoûi raát cung kính:
- Laõo tieân sinh daäy chöa ?
“Ñaõ daäy töø sôùm”. Nöõ nhaân ñoù ñaùp: “Ngöôøi lôùn tuoåi luoân luoân daäy ñaëc bieät sôùm. Coù
leõ hoï bieát khoâng coøn bao nhieâu ngaøy thaùng, cho neân ñoái vôùi moãi moät ngaøy ñeàu ñaëc bieät
traân quyù”.
Sau cöûa laø moät tieåu vieän tónh laëng, trong gioù laïnh traøn ngaäp höông hoa mai thaâm
nhaäp taän taâm taïng ngöôøi ta, döôùi moät goác caây tuøng giaø nua hình traïng coå quaùi, coù moät luïc
giaùc ñình nho nhoû, moät laõo nhaân ñang ngoài trong ñình, nhìn hoa tuyeát töøng ñieåm töøng
ñieåm rôi raûi beân ngoaøi, phaûng phaát ñang nhìn ñeán xuaát thaàn.
Khoâng ai bieát danh taùnh vaø nieân kyû cuûa laõo, caû chính laõo cuõng ñaõ queân.
Thaân ngöôøi laõo vöøa gaày goø vöøa oám yeáu, xa xa nhìn gioáng nhö moät ñöùa beù taùm chín
tuoåi, ñaàu cuûa laõo laïi gioáng nhö moät caùi hoät cöùng ngaéc khoâ heùo, treân maët ñaày veát nhaên do
voâ soá kinh nghieäm thoáng khoå vaø möa naéng phong söông haèn khaéc.
Naêm thaùng voâ tình tuy ñaõ khieán cho thaân theå cuûa laõo hoaøn toaøn co ruùc laïi, nhöng
ñoâi maét cuûa laõo laïi vaãn loùe chôùp moät thöù aùnh saùng traøn ñaày trí tueä laõo thaønh vaø tinh
nghòch treû trung.
Luùc ñoù, aùnh maét cuûa laõo nhìn gioáng nhö döông quang dòu vôïi oâm aáp haûi döông.
Traùc Ñoâng Lai cung cung kính kính ñöùng ngoaøi ñình, cung cung kính kính haønh leã
hoûi:
- Khí saéc cuûa laõo tieân sinh xem ra coøn toát hôn laàn tröôùc toâi gheù qua raát nhieàu,
chöøng nhö boãng treû ñi hai möôi tuoåi.
Laõo nhaân voán chöøng nhö caên baûn khoâng nhìn thaáy haén, cuõng khoâng chuaån bò tieáp
haén, laïi ñoät nhieân quay ñaàu laïi, nhìn thaúng vaøo maét haén:
- Ngöôi thaáy ta thaät gioáng nhö ñaõ treû theâm hai möôi tuoåi ?
- Ñöông nhieân laø thaät.
“Vaäy ngöôi laø teân muø roài, vöøa ngu vöøa khôø laïi vöøa muø”. Laõo nhaân tuy ñang chöôûi
ngöôøi ta, thanh aâm laïi raát khoaùi traù: “Ngöôi leõ naøo khoâng nhìn ra ta ñaõ treû ñi boán möôi
tuoåi ?”
Traùc Ñoâng Lai cöôøi.
Nöõ nhaân toaøn thaân traéng muoát ñaõ ñöùng beân ngöôøi laõo nhaân, laõo nhaân naém tay

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 123 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

naøng, duøng hai tay naém laáy.


“Ñaây laø coâng lao cuûa naøng”. Laõo nhaân nhíu maøy cöôøi noùi: “Chæ coù moät coâ gaùi treû
ñeïp nhö naøng môùi coù theå khieán cho moät laõo ñaàu töû bieán thaønh treû trung trôû laïi”.
“Ñoù laø coâng lao cuûa toâi”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Laø toâi mang naøng ñeán ñaây”.
“Nhöng ta khoâng caûm kích ngöôi chuùt naøo”. Laõo nhaân laïi tröøng maét, trong maét laáp
loùe nhöõng tia saùng tinh nghòch giaûo quyeät: “Ta bieát ngöôi ñang nònh ta, laïi muoán ñaøo bôùi
nhöõng thöù toàn giaáu trong ñaàu oùc ta”.
Traùc Ñoâng Lai tònh khoâng phuû nhaän, laõo nhaân hoûi haén:
- Laàn naøy ngöôi muoán ñaøo bôùi caùi gì ?
- Moät ngöôøi.
- Ai ?
- Tieâu Leä Huyeát.
Nuï cöôøi treân maët laõo nhaân ñoät nhieân tan bieán, caû aùnh maét saùng tröng cuõng bieán
thaønh xaùm xòt cheát choùc.
“Tieâu Leä Huyeát, Tieâu Leä Huyeát”. Mieäng laõo nhaân laåm baåm nhaéc laïi caùi teân ñoù
khoâng ngöøng: “Y coøn soáng sao ? Coøn chöa cheát ?”
- Chöa !
Laõo nhaân thôû daøi:
- Hieän taïi ta môùi bieát ngöôi laø daïng ngöôøi gì.
Laõo giô moät ngoùn tay chæ vaøo muõi Traùc Ñoâng Lai:
- Ngöôi laø teân khoán naïn sieâu caáp, vöøa khoán naïn, vöøa ngu, laïi vöøa khôø, cho neân
ngöôi môùi laøm phieàn ñeán y.
Traùc Ñoâng Lai khoâng töùc giaän.
Khoâng caàn bieát laõo nhaân laøm gì ñi nöõa, haén chöøng nhö ñeàu khoâ ng töùc giaän, bôûi vì
chæ coù laõo nhaân ñoù môùi coù theå noùi cho haén bieát nhöõng chuyeän haén raát muoán bieát maø laïi
khôi khôi khoâng bieát.
“Toâi tònh khoâng laøm phieàn ñeán y”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Toâi chæ muoán bieát hai
chuyeän coù lieân quan ñeán y”.
- Hai chuyeän gì ?
- Voõ coâng cuûa y, vuõ khí cuûa y.
Laõo nhaân chöøng nhö laïi khaån tröông leân, moät ngöôøi giaø côõ tuoåi laõo voán khoâng neân
khaån tröông nhö vaäy.
“Ngöôi coù nhìn thaáy vuõ khí y duøng chöa ?” Laõo hoûi Traùc Ñoâng Lai.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 124 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ta khoâng thaáy.
“Ngöôi ñöông nhieân khoâng nhìn thaáy”. Laõo nhaân laïi thôû phaøo: “Chæ coù quyû hoàn
cheát döôùi ñòa nguïc môùi nhìn thaáy”.
- Khoâng coù ai thaáy vuõ khí cuûa y ?
“Tuyeät ñoái khoâng coù”. Laõo nhaân ñaùp: “Chöøng nhö y cuõng vónh vieãn khoâng theå nhìn
thaáy Leä Ngaân vaäy.
“Leä Ngaân ?” Traùc Ñoâng Lai hoûi: “Ai laø Leä Ngaân ?”
- Leä Ngaân cuûa Tieâu Ñaïi Sö.
- Tieâu Ñaïi Sö laø ai ?
- Tieâu Ñaïi Sö laø phuï thaân cuûa Tieâu Leä Huyeát.
Traùc Ñoâng Lai luoân luoân nghó mình laø ngöôøi thoâng minh phi thöôøng, hieän taïi laïi
hoaøn toaøn muø môø hoãn loaïn.
Lôøi noùi cuûa laõo nhaân haén khoâng ngôø laïi hoaøn toaøn khoâng hieåu:
- Y taïi sao laïi khoâng theå nhìn thaáy Leä Ngaân cuûa phuï thaân mình ?
- Bôûi vì sau khi y nhìn thaáy Leä Ngaân, y phaûi cheát döôùi Leä Ngaân.
Traùc Ñoâng Lai caøng khoâng hieåu:
- Leä Ngaân cuõng coù theå gieát ngöôøi ?
Laõo nhaân voïng nhìn xa xaêm, trong maét phaûng phaát traøn ñaày noãi bi thöông laãn
khuûng boá, gioáng nhö moät ngöôøi chôït nhìn thaáy moät chuyeän maø mình voâ phöông lyù giaûi,
cuõng voâ phöông khoáng cheá.
Cuõng khoâng bieát qua bao laâu, laõo môùi chaàm chaäm thoø ñoâi tay khoâ caèn nhoû thoù ra,
nheï nhaøng phôùt phaåy leân caây ñaøn tröôùc maët laõo.
“Tang” moät tieáng, daây ñaøn vang ñoäng.
Laõo nhaân chôït noùi:
- Ñieäp Vuõ, môøi naøng muùa moät baøi cho ta.
Taø aùo choaøng loâng caùo töø treân vai rôi xuoáng ñaát, y phuïc vaän treân ngöôøi nöõ nhaân
traéng muoát ñoù vaãn moät maøu traéng muoát.
AÙo cheõn traéng môø, quaàn daø i traéng choùi.
Quaàn daøi phieâu ñoäng nhö nöôùc chaûy, Ñieäp Vuõ muùa löôïn nhö böôùm bay, quaàn daøi
quaån quyeän nhö maây bay, ñeå loä moät ñoâi chaân daøi saên chaéc cöïc kyø myõ leä, nhuùn nhaûy ñaøn
hoài.
Khoâng ai coù theå hình dung ñöôïc tö theá muùa cuûa naøng, cuõng khoâng ai coù theå hình
dung ñöôïc ñoâi chaân cuûa naøng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 125 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Caû Ñòch tieåu haàu Ñòch Thanh Laân hieåu bieát caùch thöôûng thöùc nöõ nhaân nhaát cuõng
chæ coù theå noùi: “Ta ñôn giaûn khoâng theå tin treân thaân theå cuûa ngöôøi phaøm coù theå coù moät
ñoâi chaân nhö vaäy”.
Tieáng ñaøn du döông ñoät nhieân bieán thaønh thöông taâm tieâu hoàn, tö theá muùa cuûa
ngöôøi muùa cuõng bieán thaønh phaûng phaát nhö moät chieác laù cuoái cuøng ruïng mình giöõa gioù
thu möa laïnh luùc taøn thu, ñeïp ñeán möùc theâ löông, ñeïp ñeán möùc khieán cho ngöôøi ta vôõ
tim.
Trong maét laõo nhaân ñoät nhieân coù leä quang.
“Tang” moät tieáng, daây ñaøn ñöùt ñoaïn, tieáng ñaøn ngöng baët, quaàn daøi cuûa ngöôøi muùa
cuõng nhö maây troâi chìm ñaém.
Ngöôøi muùa cuõng cuoän phuïc döôùi ñaát, gioáng nhö moät con thieân nga daàn daàn traàm
laën giöõa bích haûi lam thieân.
Sau ñoù laø moät maûng thieân ñòa tónh taïi an töôøng, yeân tónh laøm sao, ñeïp laøm sao.
Trong maét laõo nhaân coù moät gioït leä nhö traân chaâu rôi xuoáng, löu haï moät veät leä ngaân
trong vaét treân khuoân maët gaày goø khoâ caèn cuûa laõo.
Moät gioït, hai gioït ...
“Leä Ngaân laø nhö vaäy”. Laõo nhaân laåm baåm: “Leä Ngaân laø nhö vaäy !”
- Nhö vaäy laø sao ?
“Ñoäc nhaát voâ nhò, hoaøn myõ voâ khuyeát”. Laõo nhaân ñaùp: “Lôïi khí ôû nhaân gian ñöông
theá, tuyeät ñoái khoâng coù moät thanh kieám naøo lôïi haïi hôn noù !”
“Kieám ?” Traùc Ñoâng Lai hoûi: “Leä Ngaân laø moät thanh kieám ?”
“Laø moät thanh kieám”. Laõo nhaân ñaùp: “Moät thanh kieám hoaøn myõ voâ khuyeát, gioáng
nhö ñieäu muùa cuûa Ñieäp Vuõ vaäy”.
- Thanh kieám ñoù taïi sao laïi goïi laø Leä Ngaân ?
“Bôûi vì treân kieám coù Leä Ngaân”. Laõo nhaân ñaùp: “Luùc baûo kieám ra loø, neáu coù gioït leä
rôi treân kieám, coù theå löu laïi vónh vieãn voâ phöông xoùa dieät”.
- Laø leä ngaân cuûa ai ?
“Tieâu Ñaïi Sö”. Laõo nhaân ñaùp: “Treân trôøi döôùi ñaát, Tieâu Ñaïi Sö ñoäc nhaát voâ nhò”.
“Baûo kieám vöøa ra loø, quyû thaàn cuõng phaûi kính kî, ñieåm ñoù ta cuõng hieåu roõ”. Traùc
Ñoâng Lai thoát: “Nhöng ta khoâng hieåu Traùc Ñoâng Lai taïi sao vì noù maø rôi leä ?”
“Bôûi vì oâng ta khoâng nhöõng thieän ngheä luyeän kieám, veà thuaät xem kieám cuõng khoâng
coù ai so saùnh baèng”. Trong thanh aâm cuûa laõo nhaân ñaày noãi bi thöông: “Kieám vöø a ra khoûi
loø, oâng ta ñaõ nhìn ra moät thöù ñieàm hung treân kieám”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 126 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ñieàm hung gì ?
Laõo nhaân thôû daøi:
- Chính ngöôi hoài naõy cuõng ñaõ noùi qua, baûo kieám xuaát theá, quyû thaät ñeàu kính kî,
thanh kieám ñoù vöøa ra loø, mang theo phuø chuù cuûa quyû thaàn vaø leä khí cuûa thieân ñòa, khoâng
nhöõng ruùt ra khoûi voû taát nhaát ñònh ñaû thöông ngöôøi ta, hôn nöõa coøn phaûi ñem moät ngöôøi
thaân caän nhaát beân caïnh Tieâu Ñaïi Sö laøm vaät teá leã.
- Ngöôøi thaân caän nhaát cuûa Tieâu Ñaïi Sö laø Tieâu Leä Huyeát ?
“Khoâng sai”. Laõo nhaân buoàn baõ ñaùp: “Luùc thanh kieám ñoù ra loø, Tieâu Ñaïi Sö ñaõ nhìn
ra ñöùa con ñoäc nhaát cuûa laõo phaûi cheát döôùi thanh kieám ñoù”.
- Laõo taïi sao khoâng huûy thanh kieám ñoù ñi ?
- Laõo baát nhaãn, cuõng khoâng daùm.
“Thanh kieám ñoù laø do taâm huyeát cuûa laõo keát tinh thaønh, laõo ñöông nhieân baát nhaãn
haï thuû huûy noù ñi”. Moät ñieåm ñoù Traùc Ñoâng Lai coù theå hieåu: “Nhöng ta khoâng hieåu taïi sao
laõo laïi khoâng daùm huûy noù ñi”.
“Thieân yù voâ thöôøng, thieân uy nan traéc, choán u minh coù raát nhieàu an baøi maø nhaân
löïc voâ phöông khaùng tranh”. Trong maét laõo nhaân laïi loä xuaát veû khuûng boá khoân taû: “Neáu
quaû Tieâu Ñaïi Sö huûy thanh kieám ñoù ñi, khong chöøng coù theå coù tai hoïa coøn ñaùng sôï hôn
giaùng laâm treân ngöôøi ñöùa con trai duy nhaát cuûa laõo”.
Trong maét cuûa Traùc Ñoâng Lai loùe saùng:
- Vaäy Tieâu Ñaïi Sö laøm sao ñeå xöû trí thanh kieám ñoù ?
- Tieâu Ñaïi Sö coù ba ñeä töû, ñaïi ñeä töû hoïc thuaät xem kieám cuûa laõo, ñi khaép cuøng trôøi
cuoái ñaát, xem phaùn lôïi khí.
“Ta cuõng töøng nghe noùi trong giang hoà coù moät vò Ma Ñao laõo nhaân, xem laønh döõ
cuûa kieám linh nghieäm nhö thaàn”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Ñaïi ñeä töû cuûa Tieâu Ñaïi Sö nghó
chaéc phaûi laø ngöôøi ñoù”.
Laõo nhaân gaät ñaàu:
- Nhò ñeä töû cuûa Tieâu Ñaïi Sö laø Thieäu Khoâng Töû hoïc thuaät luyeän reøn kieám cuûa laõo,
sau naøy cuõng thaønh moät vò ñaïi kieám sö.
“Thieäu Khoâng Töû ?” Traùc Ñoâng Lai ñoäng dung: “Laø Thieäu Ñaïi Sö ñaõ reøn thaønh Ly
Bieät Caâu ?”
- Laø ngöôøi ñoù.
Laõo nhaân noùi:
- Hai ngöôøi ñoù ñeàu laø kyø taøi xuaát theá, nhöng Tieâu Ñaïi Sö laïi ñem voõ coâng kieám

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 127 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

thuaät ñaéc yù nhaát cuûa mình truyeàn cho ñeä töû thöù ba, hôn nöõa cuõng giao Leä Ngaân cho
ngöôøi ñoù.
- Taïi sao laïi truyeàn cho ngöôøi ñoù ?
- Bôûi vì ngöôøi ñoù khoâng nhöõng taám loøng nhaân töø baùc aùi, tính tình cuõng cöïc kyø ñaïm
baïc, hoaøn toaøn khoâng coù moät chuùng danh taâm lôïi duïc, hôn nöõa chöa bao giôø saùt sinh.
“Ngöôøi ñoù ñaø hoïc ñöôïc kieám thuaät cuûa Tieâu Ñaïi Sö, ñöông nhieân khoâng ai coù theå
ñoaït ñöôïc Leä Ngaân töø trong tay”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Moät ngöôøi coù loøng nhaân töø nhö
vaäy ñöông nhieân caøng khoâng theå thöông haïi ñeán ñöùa con trai duy nhaát cuûa aân sö mình”.
- Hôn nöõa ngöôøi ñoù ba möôi tuoåi ñaõ aån tích nôi thaâm sôn, phaùt theä heã coøn soáng
moät ngaøy laø tuyeät khoâng böôùc chaân vaøo hoàng traàn moät böôùc, sau khi cheát cuõng phaûi ñem
Leä Ngaân choân chung treân nuùi thaúm.
- Laø nuùi naøo ?
“Khoâng bieát”. Laõo nhaân ñaùp: “Khoâng ai bieát”.
Traùc Ñoâng Lai thôû daøi: “Bôûi vì duyeân côù ñoù cho neân trong giang hoà môùi thieáu ñi
moät vò ñaïi sö veà kieám thuaät, cuõng thieáu ñi moät lôïi khí thaàn binh, ñoù laø haïnh vaän cuûa
giang hoà ? Hay laø baát haïnh ?”
- Nhöng Tieâu Leä Huyeát laïi vaãn soáng coøn.
“Phaûi”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Khoâng caàn bieát ra sao, Tieâu Leä Huyeát chöa cheát döôùi
Leä Ngaân, ít ra y hieän taïi vaãn coøn soáng”.
Trong thanh aâm cuûa haén tuy cuõng traøn ngaäp nieàm thöông caûm, nhöng aùnh maét cuûa
haén laïi ñaõ phaùt saùng vì höng phaán, gioáng nhö moät teân phoùng ñaõng nhìn thaáy moät thieáu
nöõ loõa loà ñöùng saùt giöôøng mình vaäy.
Ñôïi ñeán luùc haén ngaång ñaàu nhìn laõo nhaân trong tieåu ñình, laõo nhaân phaûng phaát ñaõ
nguû.
Maøn tuyeát bay bay, caùnh cöûa nhoû môû heù, Traùc Ñoâng Lai ñaõ ñi ra ngoaøi, Ñieäp Vuõ
chuaån bò kheùp cöûa laïi.
Moät khi caùnh cöûa ñoù kheùp laïi, ñòa phöông ñoù chöøng nhö ñaõ hoaøn toaøn caùch bieät
vôùi theá giôùi beân ngoaøi.
Naøng chæ hy voïng vónh vieãn khoâng coøn coù ai goõ cöûa nöõa, ñeå cho naøng vaø laõo nhaân
ñoù töï sinh töï dieät ôû ñoù, bôûi vì naøng ñoái vôùi theá giôùi beân ngoaøi ñaõ hoaøn toaøn tuyeät voïng,
hoaøn toaøn khoâng coøn löu luyeán nöõa.
Bôûi vì taâm naøng ñaõ cheát, coøn dö laïi chæ baát quaù laø caùi xaùc vaø moät ñoâi chaân teâ taùi.
Ñoâi chaân cuûa naøng cuõng gioáng nhö ngaø voi, söøng linh döông, laø moät boä phaän traân
quyù nhaát trong sinh meänh naøng, cuõng laø caên nguyeân cuûa taát caû moïi baát haïnh cuûa naøng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 128 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

--- Neáu quaû khoâng coù moät ñoâi chaân nhö vaäy, naøng coù theå bieán thaønh moät ngöôøi ra
sao ? Coù phaûi coù theå soáng haïnh phuùc hôn ?
Ñieäp Vuõ cuùi ñaàu, ñöùng sau caùnh cöûa, chæ hy voïng Traùc Ñoâng Lai mau choùng ñi ra.
Traùc Ñoâng Lai laïi quay mình, duøng moät thöù nhaõn thaàn raát kyø quaùi nhìn naøng, chaèm
chaèm quan saùt naøng raát laâu.
- Nhöõng ngaøy qua ngöôi vaãn khoûe chöù ?
- Raát khoûe.
Trong thanh aâm cuûa Ñieäp Vuõ hoaøn toaøn khoâng coù caûm tình, cô hoà coøn laõnh ñaïm
hôn caû thanh aâm cuûa Traùc Ñoâng Lai.
“Chæ caàn ngöôi nguyeän yù, naøng coù theå ôû laïi ñaây luoân”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Ta coù
theå baûo ñaûm tuyeät khoâng coù ai ñoäng ñeán ngöôi”.
- Caùm ôn ngöôi.
“Nhöng ta cuõng coù theå ñem ngöôi ñi choã khaùc”. Traùc Ñoâng Lai höõng hôø thoát: “Ta
luùc naøo cuõng coù theå ñem ngöôi ñi nôi khaùc, ta bieát coù nhöõng ngöôøi nhaát ñònh raát hy voïng
ta laøm nhö vaäy”.
Ñieäp Vuõ chôït co ruùc thoaùi lui laïi nhö moät con linh döông sôï seät kinh haõi, lui vaøo
goùc toái ñaèng sau cöûa, ruùc laïi thaønh moät nhuùm.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi.
“Nhöng ta ñöông nhieân khoâng theå laøm nhö vaäy”. Trong aùnh maét cöôøi côït cuûa haén
ñaày traøn yù töù taøn khoác: “Ta chæ baát quaù muoán ngöôi bieát laø ngöôi neân ñoái vôùi ta toát moät
chuùt, bôûi vì ngöôi thieáu nôï tình ta”.
Ñieäp Vuõ ngaång ñaàu, nhìn haén chaêm chaêm.
“Ngöôi muoán ta ñoái toát vôùi ngöôi laøm sao ?” Ñieäp Vuõ chôït hoûi haén: “Coù phaûi theo
ngöôi leân giöôøng ?”
Phong tö cuûa naøng tuy öu nhaõ nhö quyù phuï, nhöng lôøi noùi noùi ra laïi nhö moät con
ñieám.
“Ngöôi chaéc ñaõ töøng nghe noùi coâng phu cuûa ta khoâng ai coù theå bì kòp, nam nhaân
moät khi aên naèm vôùi ta moät laàn laø coù theå caû ñôøi khoâng queân ñöôïc ta”. Ñieäp Vuõ noùi: “Nam
nhaân coù tö vò gì luùc chaân ta nhaác leân, chæ sôï caû ñang naèm moäng ngöôi cuõng khoâng töôûng
noãi”.
Naøng ñaõ baét ñaàu cöôøi, tieáng cöôøi caøng luùc caøng cuoàng daïi:
- Nhöng ta bieát ngöôi khoâng muoán ta, bôûi vì ngöôøi ngöôi thích khoâng phaûi laø ta,
ngöôi chæ thích coù moät ngöôøi, caû ñôøi ngöôi soáng laø vì y ...

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 129 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Naøng khoâng noùi heát caâu.


Traùc Ñoâng Lai ñoät nhieân beû quaët tay naøng, xoay tay taùt maët naøng.
Treân khuoân maët myõ leä cuûa naøng laäp töùc in haèn naém daáu ngoùn tay ñoû löôûng, nhöng
veû sôï seät trong maét traùi laïi ñaõ bieán maát, ñaõ bieán thaønh moät neùt nhaïo baùng khinh mieät.
Traùc Ñoâng Lai duïng löïc beû tay naøng, beû quaët ra sau löng, khieán cho naøng ñau ñôùn
ñeán rôi nöôùc maét, môùi gaèn töøng tieáng.
“Ngöôi laàm roài”. Trong maét haén phaûng phaát ñang kích thích vì noãi thoáng khoå cuûa
ngöôøi ta: “Hieän taïi ta muoán cho ngöôi bieát, ngöôi laàm ñeán möùc tai haïi”.

o0o

Ñeâm khuya.
Trong phoøng khoâng thaép ñeøn, chæ coù ngoïn löûa trong loø ñang chôùp loùe, Ñieäp Vuõ loõa
theå cuoän ngöôøi treân chieác giöôøng traûi thaûm loâng choàn maøu tím, nhìn qua aùnh löûa laäp loøe,
chaân naøng caøng ñeïp hôn, ñeïp ñeán möùc laøm ngöôøi ta tình nguyeän vì naøng maø xuoáng ñòa
nguïc.
Nöôùc maét naøng khoâng coøn chaûy nöõa.
So vôùi nhöõng vuõ nhuïc vaø thoáng khoå maø naøng phaûi chòu ñöïng hoài naõy, taát caû nhöõng
khoå naïn tröôùc ñaây khoâng khaùc gì moät troø treû con.
Naøng voâ phöông töôûng töôïng ñöôïc trong nhaân loaïi laïi coù thöù daõ thuù bieán thaùi nhö
vaäy.
Caùnh cöûa daãn ñeán phoøng ngoaøi ñaõ caøi sô, Traùc Ñoâng Lai ñaõ ñi ra, Ñieäp Vuõ nghe
thaáy beân ngoaøi coù thanh aâm cuûa moät ngöôøi treû tuoåi ñang noùi.
Thanh aâm cuûa ngöôøi ñoù raát nhoû, Ñieäp Vuõ aån öôùc nghe thaáy gaõ ñang noùi vôùi Traùc
Ñoâng Lai Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoät nhieân ngaõ beänh, hôn nöõa beänh raát naëng, ñaõ môøi nhieàu vò
danh y ñeán baét maïch, ñeàu noùi y vì quaù lao löïc maø thaønh beänh, caàn phaûi tónh döôõng môùi
coù theå hoài phuïc, cho neân taïm thôøi khoâng theå tieáp khaùch.
Traùc Ñoâng Lai traàm maëc, qua moät hoài raát laâu môùi hoûi gaõ treû tuoåi:
- Khoâng theå tieáp khaùch ? Hay laø ai ai cuõng khoâng tieáp ?
- Hình nhö laø ngöôøi naøo cuõng khoâng theå tieáp.
- Caû ta cuõng khoâng theå tieá p ?
- Ñaïi khaùi laø vaäy.
- Cho neân phu nhaân môùi ñaëc bieät sai ngöôi ñeán noùi cho ta bieát, keâu ta khoâng caàn

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 130 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ñi gaëp y ?
- Phu nhaân chæ noùi thænh Traùc tieân sinh taïm thôøi ñình chæ moïi chuyeän, ñôïi ñeán khi
laõo toång laønh beänh roài haõy noùi.
- Ngöôi coù gaëp ñaïi phu maø phu nhaân môøi ñeán khoâng ?
“Toâi gaëp caû ba vò”. Teân treû tuoåi keå teân ba vò ñaïi phu, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa,
ñeàu laø danh y ôû Tröôøng An.
“Boïn hoï noùi gì ?” Traùc Ñoâng Lai laïi hoûi.
- Boïn hoï ñeàu noùi laõo toång laàn naøy beänh khoâng nheï, neáu quaû coøn ñi laïi thì raát nguy
hieåm ?
Traùc Ñoâng Lai laïi traàm maëc raát laâu môùi thôû daøi moät hôi:
- Maáy ngaøy naøy y thaät khoâng neân sinh beänh chuùt naøo, y beänh thaät khoâng ñuùng luùc.
“Taïi sao ?” Teân treû tuoåi hieån nhieân laø ngöôøi thaân tín beân caïnh Traùc Ñoâng Lai, cho
neân môùi daùm hoûi haén caâu ñoù.
Ñieäp Vuõ trong noäi thaát baép thòt toaøn thaân ñoät nhieân caêng cöùng, bôûi vì naøng nghe
thaáy Traùc Ñoâng Lai laïi ñang duøng phöông thöùc chaäm raõi ñaëc bieät taøn khoác gaèn töøng
tieáng ñaùp lôøi:
- Bôûi vì hai ngaøy tôùi ñaây Chaâu Maõnh nhaát ñònh coù theå ñeán.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 131 Hoià 9


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 10
Laïc Döông Than
ù g Hai Xuan
â Con
ø Xa

H ai möôi hai thaùng hai.


Laïc Döông.
Bình minh.
Moät thôùt khoaùi maõ ñoäi baõo tuyeát xoâng vaøo Laïc Döông, ngöôøi treân ngöïa khoaùc aùo
choaøng xanh saäm, ñoäi noùn da cöøu truøm kín tai, che kín traùn tôùi saùt maøy, che caû nöûa maët.
Kî thuaät cuûa ngöôøi ñoù tinh tuyeät, nhöng vöøa vaøo tôùi Laïc Döông laø nhaûy xuoáng ngöïa
lieàn, hình nhö khoâng nhöõng khoâng muoán deå ngöôøi khaùc nhìn thaáy chaân dieän muïc cuûa y,
cuõng khoâng chòu bò ngöôøi ta thaáy ñöôïc thaân thuû cuûa mình.
Nhöng laàn naøy laø laàn ñaàu tieân y ñeán Laïc Döông, trong thaønh Laïc Döông chöa coù ai
töøng gaëp qua y.

o0o

Cuøng ngaøy cuøng thaùng cuøng naêm.


Tröôøng An.
Saùng sôùm thaùng hai ôû Tröôøng An cuõng laïnh giaù nhö ôû Laïc Döông, luùc ñaïi ña soá
ngöôøi coøn löu luyeán trong toå aám, Traùc Ñoâng Lai ñaõ daäy.
Tinh thaàn cuûa haén tuy raát töôi khoûe, saéc maët laïi raát traàm troïng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaõ beänh maáy ngaøy roài, beänh tình khoâng thuyeân giaûm, taâm tình
cuûa haén töï nhieân khoâng theå vui veû.
Maáy ngaøy nay haén khoâng gaëp ñöôïc hoï Tö Maõ, moãi laàn haén muoán ñi thaêm beänh
ñeàu bò Ngoâ Uyeån ngaên caûn.
Trong ngoaøi phoøng beänh traøn ngaäp muøi thuoác thang, thaàn tình cuûa Ngoâ Uyeån cuõng
raát tieàu tuïy, nhöng thaùi ñoä laïi raát kieân quyeát, ngoaïi tröø ñaïi phu khaùm beänh vaø naøng ra, ai
cuõng khoâng theå böôùc vaøo, caû Traùc Ñoâng Lai cuõng khoâng ngoaïi leä.
Ñaây laø laàn ñaàu tieân Traùc Ñoâng Lai bò ñoái xöû voâ leã nhö vaäy.
Traùc Ñoâng Lai laïi khoâng ñeå taâm, traùi laïi coøn noùi vôùi ngöôøi khaùc:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 132 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Moät nöõ nhaân vì an nguy cuûa choàng mình, khoâng caàn bieát laøm gì ñi nöõa, ñeàu ñaùng
ñöôïc tha thöù.
Tuy môùi saùng sôùm, trong hoa vieân ñaõ coù hai vò khaùch nhaân ñang ñôïi Traùc tieân sinh.
Hai ngöôøi ñoù moät ngöôøi hoï Giaûn, moät ngöôøi hoï Thi, ñeàu laø danh y ñöông thôøi ôû
Tröôøng An, ñòa vò toân quyù. Thôøi tieát laïnh giaù nhö vaày, hoï cô hoà chöa bao giôø rôøi khoûi
giöôøng aám neäm eâm.
Nhöng hoâm nay boïn hoï môùi saùng sôùm ñaõ bò Traùc Ñoâng Lai phaùi ngöôøi ñeán môøi,
hôn nöõa khoâng nhöõng khoâng daãn boïn hoï vaøo phoøng khaùch aám aùp, laïi baét boïn hoï ñôïi chôø
moät caùch khoán khoå trong tieåu ñình boán beà loàng loäng gioù.
Neáu quaû hieän taïi laø thaùng saùu, ngoaøi ñình hoa ñoû lieãu xanh, boán beân gioù maùt tung
taên, tình huoáng ñoù thaäp phaàn khieán cho ngöôøi ta khoan khoaùi.
Nhöng hieän taïi gioù buoát quaát treân ngöôøi gioáng nhö dao caét, treân mình hai vò tieân
sinh tuy maëc aùo hoà cöøu daøy coäm, trong tay tuy coù cheùn traø noùng khoùi boác nghi nguùt, vaãn
run raåy maët xanh dôøn vì laïnh, haän khoâng ñeø Traùc Ñoâng Lai ra nheùt thuoác xoå vaøo mieäng
haén ñöôïc.
YÙ töôûng ñoù ñöông nhieân khoâng theå bieåu loä ra ngoaøi moät chuùt, ngöôøi ñaéc toäi vôùi
Traùc tieân sinh haäu quaû ra sao, moãi moät ngöôøi trong thaønh Tröôøng An ñeàu bieát raát roõ.
Cho neân luùc Traùc Ñoâng Lai maëc aùo hoà cöøu tím, daãn daùm tuøy tuøng thong dong dôøi
goùt böôùc treân con ñöôøng laùt ñaù ñi ra, hai ngöôøi ñeàu ra veû raát khoan khoaùi, chaép tay cuùi
mình, cöôøi töôi chaøo hoûi.
Traùc Ñoâng Lai ñoái vôùi boïn hoï cuõng raát khaùch khí.
- Laïnh leõo nhö vaày, ta khoâng môøi hai vò vaøo ngoài trong phoøng aám, laïi baét hai vò chôø
ñôïi ngoaøi naøy, trong taâm hai vò coù phaûi caûm thaáy raát kyø quaùi ?
Trong taâm ñöông nhieân caûm thaáy kyø quaùi, mieäng laïi noùi khaùc.
“Tuyeát rôi trong laønh, mai hoa cuõng ñang chôùm nôû”, Thi ñaïi phu tieáp lôøi: “Traùc
tieân sinh luoân luoân laø moät ngöôøi tao nhaõ, coù phaûi muoán môøi boïn toâi ñeán ñaây xem hoa
thöôûng tuyeát ?”
- Ta thaät muoán môøi hai vò ñeán ñaây xem moät thöù, chæ baát quaù khoâng phaûi laø xem
hoa, cuõng khoâng phaûi laø thöôûng tuyeát.
Khoâng xem hoa xem tuyeát thì xem gì ?
“Tuyeát phu nhaân trong ngoâi bieät quaùn ngoaøi thaønh cuûa Thi ñaïi phu da thòt traéng
nhö tuyeát, Hoa Nhuïy coâ nöông ñeâm hoâm qua cung döôõng Giaûn tieân sinh ñeïp coøn hôn caû
mai hoa”. Traùc Ñoâng Lai mæm cöôøi: “Muoán xem hoa thöôûng tuyeát, haø taát phaûi môøi hai vò
ñeán ñaây ?”

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 133 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Loøng baøn tay cuûa hai vò danh y chöøng nhö ñeàu toaùt moà hoâi laïnh, nhöõng chuyeän ñoù
vôï cuûa boïn hoï ñeàu khoâng bieát ñeán. Traùc Ñoâng Lai laïi mieâu nheï taû nhaøng ra heát.
Moät ngöôøi tuøy tuøy tieän tieän coù theå ñem bí maät rieâng tö cuûa mình noùi ra heát tröôùc
maët mình, boïn hoï coøn daùm noùi gì nöõa ?
- Môøi hai vò theo ta.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi tuy coù chuùt ñen toái, Thi ñaïi phu vaø Giaûn ñaïi phu cuõng chæ coøn
nöôùc raêm raép luûi thuûi theo haén ñi.
Ñi ñeán moät haøo nöôùc laùt ñaù traéng beân caïnh con ñöôøng, Traùc Ñoâng Lai goïi ngöôøi haï
caây caàu ñaù baét ngang xuoáng, quay ñaàu laïi hoûi boïn hoï:
- Môøi hai vò xem coi ñaây laø gì ?
Ñoù laø caùi haøo nöôùc, voâ luaän laø ai ñeàu nhìn thaáy ñoù laø moät caùi haøo nöôùc, Traùc Ñoâng
Lai môùi saùng sôùm ñaõ daãn boïn hoï tôùi ñaây, leõ naøo vì muoán boïn hoï xem caùi haøo nöôùc naøy ?
Moät caùi haøo nöôùc coù gì ñaùng xem ?
Thi ñaïi phu vaø Giaûn ñaïi phu ñeàu ngaây ngöôøi.
Traùc Ñoâng Lai ñöùng thaúng treân caây caàu ñaù, nhìn caùi haøo nöôùc ñoù, nhìn ñeán xuaát
thaàn, gioáng nhö treân theá giôùi naøy cuõng khoâng coøn thöù gì ñaùng ñeå cho boïn hoï xem hôn laø
caùi haøo nöôùc ñoù.
Giaûn ñaïi phu noân noùng, nhòn khoâng ñöôïc phaûi hoûi:
- Xem ra chæ baát quaù laø moät haøo nöôùc.
“Khoâng sai chuùt naøo, nhìn chæ baát quaù laø moät haøo nöôùc”. Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm
thoát: “Bôûi vì ñoù voán chæ baát quaù laø moät haøo nöôùc, laøm sao nhìn khaùc ñöôïc ?”
Thi ñaïi phu vaø Giaûn ñaïi phu laïi ngaäm mieäng.
Traùc Ñoâng Lai thaûn nhieân noùi:
- Caùi haøo naøy thieát cheá toát phi thöôøng, saïch seõ trong veo, chöa bao giôø bò öù taéc.Töø
nhaø cuûa vôï choàng hoï Tö Maõ thoâng ra tôùi ngoaøi hoa vieân, luoân luoân thoâng suoát khoâng bò
ngheõn.
Hai vò ñaïi phu tuy gioûi ñoïc y thö, laàn naøy cuõng khoâng bieát ñöôïc trong hoà loâ cuûa
haén baùn thöù thuoác gì.
Tôùi luùc ñoù trong gioù khoâng ngôø quaû thaät truyeàn ra moät muøi thuoác noàng naëc.
Töø saùng sôùm con ñöôøng laùt ñaù ñaõ ñöôïc queùt doïn saïch seõ, caû tuyeát phuû trong haøo
nöôùc cuõng ñaõ bò tieâu tröø.
Luùc boïn hoï ngöûi thaáy muøi thuoác noàng naëc ñoù, trong haøo nöôùc ñaõ coù moät doøng nöôùc
naâu saäm ñaëc seät töø beân treân chaûy xuoáng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 134 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Traùc Ñoâng Lai phaåy phaåy tay, coù ngöôøi trong ñaùm tuøy tuøng cuûa haén ñaõ muùc leân nöûa
cheùn, hai tay cung kính daâng leân tröôùc maët hai vò ñaïi phu.
- Môøi hai vò xem xem ñoù laø gì vaäy ?
Hai vò ñaïi phu caû nhìn cuõng khoâng caàn nhìn laø ñaõ bieát ñoù laø gì. Ñoù ñöông nhieân
khoâng phaûi laø nöôùc dô, nöôùc dô tuyeät khoâng coù thuoác.
Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng nhìn boïn hoï chaèm chaèm:
- Ta nghó hai vò ñaïi khaùi ñaõ bieát ñoù laø gì, coù phaûi khoâng ?
Giaûn ñaïi phu muoán noùi, nhöng mieäng chæ maáp maùy, caû moät chöõ cuõng khoâng noùi ra.
Mieäng cuûa Thi ñaïi phu chöøng nhö bò ngöôøi ta may dính laïi.
“Ñoù laø thuoác maø hai vò ngaøy hoâm qua ñaõ ghi cho laõo toång cuûa boïn ta, neáu baét ñaàu
töø nöûa ñeâm hoâm qua, ñun löûa rieâu rieâu hôn hai canh giôø, cho ñeán baây giôø môùi xong”.
Traùc Ñoâng Lai thoát: “Theo ta bieát, moät thang thuoác ít nhaát cuõng phaûi trò giaù naêm chuïc
löôïng”.
Hai vò ñaïi phu ñaõ bieán saéc.
Traùc Ñoâng Lai noùi:
- Cheùn thuoác naøy hieän taïi voán ñaùng leõ ñaõ troâi vaøo ruoät Tö Maõ Sieâu Quaàn, laøm sao
coù theå chaûy vaøo haøo nöôùc naøy ? Ta thaät khoâng roõ.
Trong maét haén ñoät nhieân baén ra nhöõng tia saùng choùi ngôøi:
- May laø ta bieát coù ngöôøi nhaát ñònh roõ.
“Ai ?” Thi ñaïi phu laép baép: “Ai roõ ?”
- Ngöôi.
Thi ñaïi phu chöøng nhö ñoät nhieân bò ngöôøi ta quaát moät roi, ñöùng khoâng yeân chuùt
naøo.
“Neáu quaû ngöôi cuõng khoâng bieát, nhaát ñònh laø vì ngöôøi quaù noùng”. Khaåu khí cuûa
Traùc Ñoâng Lai laïi bieán thaønh raát oân hoøa: “Moät ngöôøi luùc quaù noùng böùc, luoân luoân coù
nhieàu chuyeän khoâng nghó ra”.
Haén laäp töùc phaân phoù ñaùm tuøy tuøng:
- Caùc ngöôi coøn khoâng mau côûi aùo cho Thi ñaïi phu ?
Thi ñaïi phu duïng löïc keùo giöõ aùo choaøng da cöøu treân mình, voäi vaõ thoát:
- Baát taát phaûi khaùch khí, ngaøn vaïn laàn baát taát phaûi khaùch khí, ñöøng côûi aùo toâi.
Maëc aùo choaøng da cöøu ñaõ laïnh gaàn cheát, neáu baét phaûi côûi ra, chæ coøn nöôùc ñoâng
ñaù cheát taïi choã.
Coù hai ñaïi haùn trong ñaùm tuøy tuøng ñöùng keà traùi phaûi beân caïnh Thi ñaïi phu, Traùc

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 135 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ñoâng Lai laïi duøng khaåu khí raát oân hoøa hoûi laõo:
- Ngöôi thaät khoâng thaáy noùng ?
Thi ñaïi phu lieàu maïng laéc ñaàu.
“Vaäy ngöôi nhaát ñònh ñaõ nghó ra, thuoác ñaùng leõ ñaõ uoáng vaøo, laøm sao coù theå chaûy
ra haøo nöôùc ? Traùc Ñoâng Lai hoûi: “Coù phaûi vì beänh nhaân caên baûn khoâng bò beänh ?”
- Toâi khoâng bieát.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi laïnh, baøn tay khoång loà cuûa hai ñaïi haùn ñaõ ñeø leân vai Thi ñaïi
phu, Thi ñaïi phu chung quy nhòn khoâng ñöôïc la leân:
- Toâi thaät khoâng bieát, toâi caên baûn khoâng nhìn thaáy y.
Troøng maét cuûa Traùc Ñoâng Lai co thaét laïi.
- Ngöôi khoâng nhìn thaáy y ? Ngöôi khoâng nhìn thaáy Tö Maõ Sieâu Quaàn ?
- Toâi khoâng thaáy, thaät khoâng coù gaëp.
- Phu nhaân cuûa y môøi ngöôi ñeán khaùm beänh, nhöng ngöôi khoâng ngôø laïi khoâng
nhìn thaáy y ?
“Caû caùi boùng y toâi cuõng khoâng thaáy”. Thi ñaïp phu ñaùp voäi: “Trong gian oác ñoù voán
khoâng coù caû y laãn boùng y”.
Traùc Ñoâng Lai tónh laëng ñöùng ñoù, ñoái dieän vôùi khoaûng trôøi xaùm laïnh voâ bieân, tónh
laëng ñöùng ñoù moät hoài laâu môùi chaàm chaäm quay ñaàu laïi, ngöng thò nhìn Giaûn ñaïi phu,
gaèn töøng tieáng:
- Coøn ngöôi ? Ngöôi cuõng khoâng nhìn thaáy y ?
“Toâi cuõng khoâng gaëp”. Giaûn ñaïi phu traán tónh hôn moät chuùt: “Tö Maõ ñaïi hieäp caên
baûn khoâng coù maët trong gian oác ñoù, Tö Maõ phu nhaân thænh boïn toâi ñeán chæ baát quaù laø
muoán boïn toâi chaån beänh trong caên phoøng troáng khoâng”.
Sau ñoù boïn hoï nghe thaáy thanh aâm cuûa Ngoâ Uyeån.
“Neáu quaû coù ngöôøi chòu boû ra naêm traêm löôïng hoaøng kim, coù raát nhieàu ñaïi phu ñeàu
chòu khaùm beänh khoâng khoâng nhö vaäy”. Naøng ñieàm ñaïm noùi: “Laàn tôùi neáu quaû ta coøn
muoán ñi tìm, nhaát ñònh phaûi tìm ngöôøi khoâng sôï laïnh”.
Neáu quaû noùi nôi ñoù coù nguôøi thaät söï bò beänh, ngöôøi ñoù nhaát ñònh laø Ngoâ Uyeån.
Saéc maët cuûa naøng vaøng kheø tieàu tuïy, aùnh maét voán saùng ngôøi hieän taïi ñaõ ngaäp ñaày
nhöõng tia maùu ñoû loeùt.
Naøng nhìn hai vò ñaïi phu sôï laïnh chaêm chaêm.
“Ta chæ baát quaù laø moät nöõ nhaân, ñöông nhieân khoâng maïnh baïo nhö Traùc tieân sinh,
ta cuõng khoâng theå baét hai vò thoaùt y”. Thanh aâm cuûa naøng laïnh nhö baêng tuyeát: “Nhöng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 136 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ta khuyeân hai vò sau nay coù chôïp maét cuõng neân caån thaän khoùa cöûa, neáu khoâng, ñôïi ñeán
luùc nöûa ñeâm söïc tænh, khoâng chöøng phaùt hieän mình ñang naèm ngoaøi tuyeát”.
Maët hai vò ñaïi phu xanh dôøn.
Neáu quaû nhaõn quang cuûa moät ngöôøi coù theå gieát ngöôøi, hieän taïi boïn hoï chæ sôï ñaõ
quî cheát treân tuyeát.
“Hieän taïi hai vò coù theå cuùt ñi roài”. Ngoâ Uyeån thoát: “Môøi cuùt ñi”.
Naøng luoân luoân laø moät nöõ nhaân raát oân nhu, vöøa oân nhu, vöøa öu nhaõ, luùc noùi chuyeän
thoâng thöôøng tröôùc heát ñeàu noùi chöõ “môøi”.
“Traùc tieân sinh”, ñôïi ñeán khi hai vò ñaïi phu ñaõ boû ñi, naøng laïi noùi: “Ta thaät raát
muoán thænh ngöôi laøm moät chuyeän”.
- Chuyeän gì ?
- Thænh ngöôi cuùt theo boïn chuùng.
Traùc Ñoâng Lai khoâng coù phaûn öùng, caû moät chuùt phaûn öùng cuõng khoâng coù, thaäm chí
caû treân maët cuõng khoâng coù bieåu tình gì.
“Chæ tieác ta cuõng bieát ngöôi nhaát ñònh khoâng chòu cuùt”. Ngoâ Uyeån thôû daøi: “Ngöôi
laø haûo baèng höõu cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, haûo huynh ñeä, ta coù ñi khaép thieân haï cuõng khoâng
tìm ra moät haûo baèng höõu haûo huynh ñeä nhö vaäy”.
Trong thanh aâm cuûa naøng ñaày veû cheá gieãu, gioáng nhö luùc Ñieäp Vuõ noùi chuyeän vôùi
Traùc Ñoâng Lai.
“Hôn nöõa Tö Maõ Sieâu Quaàn luoân luoân leä thuoäc vaøo ngöôi maø quaät khôûi, y chæ baát
quaù laø moät con roái tay chaân keành caøng ñaàu oùc giaûn ñôn, khoâng coù ngöôi, y laøm sao coù
ñöôïc ngaøy hoâm nay ?” Ngoâ Uyeån cöôøi laïnh: “Ít ra trong taâm ngöôi cuõng nghó nhö vaäy, coù
phaûi khoâng ?”
Traùc Ñoâng Lai vaãn khoâng coù phaûn öùng gì, gioáng nhö moät dieãn vieân ñang dieãn xuaát
treân kòch tröôøng.
“Ngöôi ñöông nhieân laø moät vó nhaân, moät haûo baèng höõu vó ñaïi, bôûi vì ngöôi vì y maø
hy sinh taát caû, caû ñôøi ngöôi soáng cuõng ñeàu laø vì y, ñeå cho y thaønh danh loä maët, ñeå cho y
laøm toång tieâu ñaàu cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc, ñeå cho y trôû thaønh ñaïi anh huøng trong taâm muïc cuûa
thieân haï”.
Tieáng cöôøi laïnh cuûa Ngoâ Uyeån ñoät nhieân bieán thaønh cuoàng daïi.
“Nhöng ngöôi coù bieát moãi moät ngaøy cuûa vò ñaïi anh huøng cuûa ngöôi ra sao khoâng ?”
Trong tieáng cöôøi cuûa naøng ngaäp traøn veû oaùn ñoäc: “Y coù vôï, coù con caùi, coù gia ñình cuûa
mình, nhöng y caên baûn gioáng nhö khoâng phaûi ngöôøi trong gia ñình ñoù, caên baûn khoâng coù
ngaøy naøo laø ngaøy cuûa y, bôûi vì moãi moät chuyeän ngöôi ñeàu an baøi taän töôøng cho y, ngöôi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 137 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

muoán y laøm gì, y laøm caùi ñoù, thaäm chí caû uoáng röôïu cuõng phaûi leùn uoáng”.
Traùc Ñoâng Lai chôït ngaét lôøi naøng.
“Ñuû roài”. Haén noùi vôùi Ngoâ Uyeån: “Ngöôi noùi ñuû roài”.
“Ñuùng, ta ñaõ noùi ñuû roài”. Ngoâ Uyeån cuùi ñaàu, nöôùc maét laên daøi treân maù: “Ngöôi coù
phaûi cuõng muoán noùi gì khoâng ?”
- Ta chæ coù vaøi caâu hoûi ngöôi.
“Ta coù theå traû lôøi”. Ngoâ Uyeån thoát: “Ta tuyeät khoâng ñeå ngöôi coù cô hoäi ñoái vôùi ta
nhö vôùi ngöôøi khaùc”.
Khaåu aâm cuûa naøng tuy coøn raát cöùng coûi, kyø thaät ñaõ nhuõn ra:
- Trong giang hoà ai maø khoâng bieát Töû Khí Ñoâng Lai Traùc Ñoâng Lai toái thieåu coù moät
traêm phöông phaùp coù theå böùc baùch ngöôøi ta noùi ra söï thaät ?
“Ngöôi hieåu ñöôïc ñieåm ñoù laø toát laém roài”. Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng thoát: “Tö Maõ
Sieâu Quaàn coù phaûi ñaõ rôøi khoûi Tröôøng An ?”
- Phaûi.
- Ngöôi taïi sao phaûi che giaáu söï thaät giuøm cho y ?
“Bôûi vì ta muoán y ñi laøm nhöõng chuyeän maø y muoán laøm”. Ngoâ Uyeån ñaùp: “Ta laø vôï
y, ta tin raèng moãi moät ngöôøi laøm vôï ñeàu hy voïng choàng mình laø moät nam töû haùn ñoäc laäp
töï chuû”.
- Y ñi töø khi naøo ?
“Möôøi boán ngaøy tröôùc”. Ngoâ Uyeån ñaùp: “Tính ra hieän taïi y ñaõ ñeán Laïc Döông.
- Laïc Döông ?
Ñoâi maét xaùm xòt cuûa Traùc Ñoâng Lai chôït laám taám nhöõng tia maùu ñoû:
- Ngöôi ñeå y moät mình ñi Laïc Döông ? Ngöôi muoán y ñi tìm cheát ?
- Boïn ta laø phu theâ, ta sao laïi muoán ñeå y ñi tìm cheát ñöôïc ?
Traùc Ñoâng Lai nhìn naøng chaèm chaèm, qua moät hoài raát laâu môùi duøng khaåu khí saéc
beùn nhö ñao phong, aùc ñoäc nhö raén reát gaèn töøng tieáng:
- Bôûi vì Toân Thoâng.
Moãi laàn Traùc Ñoâng Lai duøng khaåu khí ñoù noùi chuyeän, treân theá giôùi naøy toái thieåu coù
moät ngöôøi phaûi chòu ñaû kích trí meänh cuûa haén.
“Bôûi vì Toân Thoâng”.
Caâu noùi ñoù ngöôøi khaùch nghe tuy khoâng coù yù nghóa gì, nhöng Ngoâ Uyeån nghe laïi
gioáng nhö ñoät nhieân bò moät con raén ñoäc caén vaøo ngöôøi, gioáng nhö ñoät nhieân töø treân laàu
cao vaïn tröôïng teù xuoáng, caû ñöùng cuõng ñöùng khoâng vöõng, treân khuoân maët tieàu tuïy vaøng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 138 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

uùa cuõng coù bieán hoùa ñaùng sôï voâ phöông hình dung ñöôïc.
Traùc Ñoâng Lai ñöông nhieân khoâng theå boû soùt nhöõng bieán hoùa ñoù.
“Nhöõng naêm gaàn ñaây Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø ngöôi luoân luoân nguû rieâng phoøng, caû
ñuïng cuõng khoâng ñuïng tôùi ngöôi”. Thanh aâm cuûa Traùc Ñoâng Lai laõnh ñaïm taøn khoác:
“Ngöôi ñang ôû tuoåi lang hoå, Toân Thoâng thaân theå cöùng caùp maïnh baïo treû tuoåi traùng löïc
ñeïp trai nhö vaäy, hôn nöõa raát hieåu caùch ñoái xöû aân caàn ñoái vôùi nöõ nhaân, chæ tieác hieän taïi
gaõ ñaõ cheát ôû Hoàng Hoa Taäp, cheát döôùi ñao cuûa Chaâu Maõnh, caû ñaàu laâu ...
Ngoâ Uyeån chôït heùt khaûn:
- Ñuû roài, ngöôi noùi ñuû roài.
“Nhöõng chuyeän ñoù ta voán khoâng muoán noùi ra, bôûi vì ta khoâng muoán ñeå cho Tö Maõ
Sieâu Quaàn thöông taâm”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Hieän taïi ta noùi ra chæ baát quaù laø muoán ñeå
cho ngöôi bieát, chuyeän ngöôi laøm khoâng coù chuyeän naøo coù theå qua maét ñöôïc ta, cho neân
ngöôi sau naøy khoâng caàn bieát muoán laøm chuyeän gì, ñeàu phaûi ñaëc bieät caån thaän kyõ caøng”.
Thaân theå Ngoâ Uyeån ñaõ baét ñaàu phaùt run.
“Hieän taïi ta môùi minh baïch”, trong maét naøng ngaäp traøn neùt thuø haän oaùn ñoäc:
“Ngöôi phaùi Toân Thoâng ñeán Hoàng Hoa Taäp vì muoán gaõ ñi tìm cheát, bôûi vì ngöôi ñaõ sôùm
bieát bí maät giöõa ta vaø gaõ”.
Naøng chôït boäc phaùt phoùng sang, naém laáy vaït tay aùo cuûa Traùc Ñoâng Lai, khaûn gioïng
hoûi:
- Ngöôi noùi coù phaûi khoâng ? Coù phaûi nhö vaäy khoâng ?
Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng nhìn naøng, duøng hai ngoùn tay nheï nhaøng vaïch treân maïch
moân treân hai tay naøng.
Ngoâ Uyeån buoâng tay, ngöôøi laûo ñaûo teù, laïi coøn hoûi:
- Coù phaûi khoâng ? Coù phaûi khoâng ? Coù phaûi nhö vaäy khoâng ?
Naøng vónh vieãn khoâng bieát chaân töôùng chuyeän ñoù, bôûi vì Traùc Ñoâng Lai ñaõ boû ñi,
cuõng khoâng quay ñaàu laïi, cuõng khoâng nhìn tôùi naøng moät caùi, chöøng nhö coi naøng chæ laø
moät loaøi coân truøng baùm treân tay aùo môùi bò phuûi rôùt, ñoái vôùi naøng khoâng theøm lieác tôùi nöõa.

o0o

Moät sôïi daây daøi.


Sôïi daây daøi treân coå Ngoâ Uyeån, treo thoøng xuoáng trong phoøng, gioù töø ngoaøi cöûa soå uøa
vaøo, laïnh buoát.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 139 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Hoâm nay laø ngaøy gì ? Ta nghó nhaát ñònh laø ngaøy toát”. Naøng si daïi laåm baåm vôùi
chính mình, chaàm chaäm keát thoøng loïng.
Thoøng loïng cheát choùc.

o0o

Cuøng ngaøy.
Laïc Döông.
Con ñöôøng ñoù voán laø con ñöôøng raát nhieät naùo, coù chôï buùa, coù traø quaùn, coù tieäm aên,
coøn coù chôï hoa.
Nhöng hieän taïi chôït khoâng coøn gì nöõa.
Gioáng nhö moät ngöôøi luoân luoân kieän khang cöôøng traùng ñoät nhieân bò seùt ñaùnh vaäy.
Con ñöôøng ñoù cuõng ñaõ cheát, ñaõ bieán thaønh moät con ñöôøng cheát.
Cöûa traø quaùn ñaõ maáy ngaøy khoâng kheùp caøi, trong chôï treân caùi thôùt cuûa gaõ ñoà teå chæ
coøn laïi nhöõng veát dao ngang doïc, treân ñöôøng cô hoà khoâng nhìn thaáy moät ai.
Ai cuõng khoâng chòu ñi treân con ñöôøng ñoù nöõa. Chuyeän bi thaûm tai hoïa treân con
ñöôøng ñoù thaät söï quaù nhieàu.
Chæ coù moät con choù hoang cuïp ñuoâi ñang theø löôõi lieám laùp huyeát tích coøn chöa taåy
saïch treân ñaù laùt ñöôøng.
Choù hoang vónh vieãn cuõng khoâng bieát maùu ôû ñoù laø maùu cuûa ai.
Choù hoang khoâng bieát, Ngöu Bì cuõng khoâng bieát.

o0o

Treân moät con ñöôøng nhoû khaùc, trong moät caùi quaùn nhoû cuûa laõo Tröông Baùnh Bao,
Ngöu Bì ñang khoaùc laùc huyeân thuyeân.
“Ngöu Bì” laø ngoaïi hieäu cuûa moät ngöôøi, bôûi vì teân treû nghieän röôïu ñoù khoâng nhöõng
hay khoaùc laùc, hôn nöõa da maët cuõng daøy coäm, coøn daøy hôn caû da traâu.
Gaõ ñang khoaùc laùc vôùi moät ngöôøi laï töø xa ñeán, bôûi vì ngöôøi laï ñoù môøi gaõ uoáng
khoâng ít röôïu.
Gaõ khoaùc laùc veà coá söï bi thaûm traùng lieät xaûy ra treân con ñöôøng ngoaøi heûm Ñoàng
Ñaø.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 140 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Tieåu töû ñoù thaät laø haûo tieåu töû, Ngöu Bì toâi thaät söï boäi phuïc y”. Ngöu Bì keå: “Tieåu töû
ñoù thaät laø khoâng sôï cheát”.
Ngöôøi laï maët laúng laëng ngoài nghe, laúng laëng roùt röôïu cho gaõ.
“Sau toâi môùi nghe noùi tieåu töû ñoù hoï Cao, laø baèng höõu cuûa laõo sö töû”. Ngöu Bì noùi:
“Long giao long, phöôïng giao phong, baèng höõu giao haûo vôùi chuoät cuõng coù theå ñaøo loã,
caâu noùi ñoù thaät khoâng sai moät chuùt naøo, cuõng chæ haûo haùn nhö laõo sö töû môùi coù theå giao
keát ñöôïc thöù baèng höõu nhö vaäy”.
Trong maét cuûa ngöôøi laï maët phaûng phaát coù tinh quang laáp loùe, nhöng raát mau
choùng cuùi ñaàu:
- Hoâm ñoù nguôi cuõng ôû treân con ñöôøng ñoù ?
“Toâi laøm sao maø khoâng ôû ñoù ñöôïc, chuyeän nhö vaäy toâi laøm sao boû qua ñöôïc ?”
Ngöu Bì cao höùng veõ vôøi: “Hoâm ñoù toâi ñang muoán ñeán traø quaùn cuûa laõo Hoà uoáng vaøi
chung röôïu, nhìn thaáy tieåu töû ñoù moät mình thong dong thaúng böôùc, ngaøy thaùng hai maø
treân ngöôøi y khoâng ngôø chæ vaän moät taám vaûi boá, laïi mang theo moät caùi bao boá, sau naøy
toâi môùi bieát trong bao boá nguyeân coù giaáu moät thanh baûo kieám”.
Ngöu Bì chôït ñöùng daäy, duøng ñuõa ñaâm ñaâm:
- Baát chôït thanh kieám ñoù ñaâm thaúng vaøo tim cuûa Thaùi laõo ñaïi, nhanh ñeán möùc caû
ngöôøi laãn kieám ñeàu nhìn khoâng roõ.
Gaõ laéc ñaàu thôû daøi:
- Ai cuõng khoâng nghó ra tieåu töû ñoù daùm laøm vaäy, caû Ngöu Bì toâi cuõng giaät mình.
- Coøn sau ñoù ?
- Ai ai ñeàu nhaän ñònh tieåu töû ñoù theá naøo cuõng bò ngöôøi ta chaët laøm taùm ñoaïn,
khoâng töôûng ñöôïc ngay giaây phuùt coát yeáu ñoù, giöõa khoâng trung chôït rôi xuoáng moät ngöôøi,
gioáng nhö ... gioáng nhö thieân töôùng giaùng traàn.
Khoâng ngôø noùi ñöôïc moät caâu troâi chaûy nhö vaäy, Ngöu Bì thaät cöïc kyø ñaéc yù, cho neân
uoáng caïn moät cheùn lôùn, coá yù hoûi ngöôøi laï maët:
- OÂng ñoaùn thöû xem ngöôøi töø treân trôøi rôi xuoáng laø ai ?
- Laø laõo sö töû ?
Ngöu Bì voã ñuøi:
- Khoâng sai chuùt naøo, laø haén.
Ngöu Bì caøng noùi caøng kính caån:
- Laõo sö töû quaû laø laõo sö töû, gaàn ñaây vaän khí tuy khoâng ñöôïc toát, ngöôøi cuõng gaày goø
ñi nhieàu, nhöng vöøa ñöùng daäy vaãn laø huøng sö.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 141 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ngöu Bì öôõn ngöïc, voã voã ngöïc, baét chöôùc khaåu khí cuûa Chaâu Maõnh:
- Y laø baèng höõu cuûa ta, boïn ngöôi ai daùm ñoäng ñeán y, tröôùc heâát phaûi gieát ta ñaõ.
"Roài sau ñoù ?" Ngöôøi laï maët laõnh laõnh ñaïm ñaïm hoûi: "Boïn huynh ñeä cuûa Thaùi laõo
ñaïi leõ naøo khoâng daùm ñoäng ñeán y ?"
"Ai daùm ñoäng ? Oai phong cuûa laõo sö töû vöøa phaùt ra, coøn coù ai daùm ñoäng ?" Ngöu
Bì boãng thôû daøi: "Voán ñaùng leõ khoâng coù ai daùm ñoäng, khoâng töôûng ñöôïc laïi coù moät ñaùm
löu manh töø xa ñeán khoâng bieát cheát soáng gì, khoâng ngôø daùm chui ñaàu vaøo haøm sö töû".
- Ngöôøi töø xa ñeán ?
Ngöu Bì gaät ñaàu:
- Sau naøy toâi môùi bieát ñaùm löu manh ñoù do Thaùi laõo ñaïi boû tieàn ra môøi ñeán.
"Nhöng Thaùi laõo ñaïi ñaõ cheát, boïn chuùng cho duø coù gieát laõo sö töû cuõng khoâng coù ai
traû tieàn cho boïn chuùng". Ngöôøi laï hoûi: "Boïn chuùng taïi sao coøn muoán lieàu maïng cho ngöôøi
ta ?"
"Boïn chuùng ñöông nhieân coù tính toaùn cuûa boïn chuùng". Ngöu Bì döông döông ñaéc yù:
"Laõo ca oâng tuy khoâng nghó ra, toâi laïi bieát".
- OÀ ?
- Laõo ca oâng tuy khoâng bieát laõo sö töû laø daïng ngöôøi ra sao, nhöng toâi bieát ñaùm löu
manh ñoù nhaát ñònh laïi bieát.
- Bieát gì ?
- Bieát laõo sö töû tuyeät khoâng phoùng tha boïn chuùng.
- Taïi sao ?
- Ñaùm löu manh ñoù thaáy tieàn laø gieát ngöôøi, treân hai tay ñeàu tanh muøi maùu, laïi
khoâng phaûi laø huynh ñeä cuûa Huøng Sö Ñöôøng, neáu laõo sö töû truøng taân moân phaùi ngoài laïi
gheá Ñöôøng chuû, coøn coù theå nhöôïng cho ñaàu boïn chuùng dính treân coå sao ?
"Coù lyù". Ngöôøi laï thöøa nhaän: "Ngöôi noùi raát coù lyù".
"Nhöng boïn chuùng neáu taán coâng laõo sö töû, ít nhieàu gì cuõng coù theå moät soá ngöôøi
trong ñaùm thuû haï cuûa Thaùi laõo ñaïi theo chaân". Ngöu Bì noùi: "Cho neân boïn chuùng môùi
daùm laøm".
Ñoái vôùi chuyeän phöùc taïp nhö vaäy, gaõ khoâng ngôø cuõng coù theå phaân tích raønh maïch
laøm sao, Ngöu Bì thaät khoâng theå khoâng töï boäi phuïc mình, cho neân laïi laäp töùc uoáng caïn
moät cheùn:
- Ñoù goïi laø tieân haï thuû vi cöôøng, haäu haï thuû tao öông.
- Ai tao öông ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 142 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Voán toâi cuõng khoâng nhìn ra". Ngöu Bì ñaùp: "Traän chieán ñoù ñaùnh tôùi kinh thieân
ñoäng ñòa, quyû khoác thaàn saàu, ngöôøi treân ñöôøng möôøi ngöôøi heát taùm ñaõ sôï ñeán vaõi ñaùi ra
quaàn".
Trong maét Ngöu Bì cuõng loä xuaát veû khuûng boá, phaûng phaát nhö laïi nhìn thaáy töøng
maûng töøng maûng maùu thòt vaêng vít, laïi nghe thaáy thanh aâm löôõi ñao cheùm leân ñaàu ngöôøi.
- Ngöu Bì toâi cuõng khoâng phaûi laø nhaùt gan, nhöng töø khi xem traän chieán ñoù, toâi toái
thieåu cuõng coù hai ba ngaøy aên khoâng ngon, nguû khoâng yeân.
Thanh aâm cuûa gaõ ñaõ phaùt ngheïn, chöøng nhö coù chuyeän khoâng noùi ra ñöôïc, nhöng
ngöôøi laï kòp thôøi roùt cho gaõ moät cheùn lôùn.
Cheùn röôïu laäp töùc ñeà khôûi höùng chí cuûa gaõ.
- Luùc baét ñaàu, voán laø laõo sö töû vaø tieåu töû hoï Cao chieám thöôïng phong, nhöng sau ñoù
laïi coù bieán chuyeån.
- Sao vaäy ?
- Thöôøng nghe noùi song quyeàn khoâng ñôõ ñöôïc boán tay, haûo haùn khoâng choáng ñöôïc
ngöôøi ñoâng, laõo sö töû tuy huøng phong khoâng thuyeân giaûm, nhöng chæ coù hai ngöôøi, cho duø
ngöôøi ta ngöûa coå cho boïn hoï cheùm, tay boïn hoï sôùm muoän gì cuõng teùt.
Ngöu Bì laïi noùi:
- Nhìn thaáy tình huoáng ñoù, ñaùm huynh ñeä Huøng Sö Ñöôøng voán ñaõ bò uy phong cuûa
laõo sö töû chaán ñoäng, chöøng nhö laïi muoán ñoäng, muoán thöøa cô ñaäp ñaàu laõo sö töû.
Ngöôøi laï maët gaät gaät ñaàu.
YÙ töôûng cuûa y cuõng nhö vaäy, tình huoáng ñöông thôøi nhaát ñònh dieãn bieán ra nhö vaäy.
- Chæ caàn nhöõng ngöôøi ñoù ñoäng, laõo sö töû vaø hoï Cao chæ sôï phaûi bò baêm naùt nhö
töông.
Ngöu Bì laïi thôû daøi:
- Luùc ñoù toâi boïn hoï mau boû chaïy, boïn hoï cuõng khoâng phaûi khoâng coù cô hoäi thoaùt
thaân, neáu ñoåi laïi laø toâi, khoâng bieát ñaõ boû chaïy töø ñôøi naøo roài.
- Laõo sö töû khoâng chaïy ?
"Ñöông nhieân laø khoâng chaïy". Ngöu Bì laïi öôõn ngöïc: "Laõo sö töû laø daïng ngöôøi gì
cuõng khoâng phaûi laø daïng voâ danh tieåu toát nhö Ngöu Bì toâi, baèng vaøo thaân phaän vaø tính
khí cuûa haén, coù gieát cheát haén haén cuõng khoâng boû chaïy".
- Cho neân haén khoâng chaïy ?
- Khoâng.
- Nhöng ta bieát haén cuõng khoâng cheát.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 143 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Haén ñöông nhieân khoâng cheát, laõo sö töû laøm sao cheát ñöôïc". Ngöu Bì thôû daøi:
"Nhöng Ñinh Haøi ñaõ cheát".
"Ñinh Haøi ?" Ngöôøi laï maët hoûi: "Ñinh Haøi laø ai ?"
"Laø haûo haùn, haûo haùn vó ñaïi". Maët Ngöu Bì vì höng phaán maø phaùt ñoû hoàng: "Ngöu
Bì toâi caû ñôøi chöa töøng thaáy moät haûo haùn nhö vaäy, neáu gaõ khoâng cheát, Ngöu Bì toâi tình
nguyeän moãi ngaøy röûa chaân cho gaõ".
"Khoâng nhöõng toâi boäi phuïc gaõ, moät khi laø ngöôøi khoâng theå khoâng boäi phuïc gaõ".
Ngöu Bì laïi noùi.
"Sao vaäy ?" Ngöôøi laï laïi hoûi.
"Gaõ voán chæ baát quaù laø ngöôøi haàu cuûa laõo sö töû, bình thöôøng nhìn chaúng khaùc gì
moät ñöùa chaùu, gaõ bò ngöôøi ta khi deå". Ngöu Bì maët ñoû hoàng: "Nhöng toâi cho ñeán baây giôø
môùi bieát nhöõng ngöôøi töï xöng laø anh huøng tröôùc maët gaõ môùi laø con chaùu cuûa ruøa ñen, gaõ
môùi chaân chính laø anh huøng haûo haùn".
Noùi tôùi ngöôøi ñoù, maùu huyeát toaøn thaân Ngöu Bì gioáng nhö noùng böøng böøng, phaïch
ngöïc noùi lôùn:
- Hoâm ñoù toâi nhìn thaáy roõ roõ raøng raøng treân döôùi toaøn thaân gaõ bò ngöôøi ta cheùm
möôøi chín ñao, caû muõi cuõng bò cheùm ñöùt moät maûng, chæ coøn dính laïi moät mieáng da luûng
laúng treân maët, gaõ chæ caàn ñoäng moät chuùt, caû caùi muõi ñong ñöa qua laïi treân maët gaõ.
- Roài gaõ laøm sao ?
- Gaõ giaät ñöùt caû da laãn muõi xuoáng, nuoát moät leøo thaúng vaøo buïng, phaûn thuû moät ñao,
laïi cheùm cheát moät maïng.
Nghe ñeán ñoù, ngöôøi laï maët naõy giôø luoân luoân bieåu hieän veû laõnh ñaïm cuõng khoâng
khoûi uoáng öïc moät cheùn, lôùn gioïng taùn döông:
- Haûo haùn, quaû nhieân laø haûo haùn.
Ngöu Bì ñaäp baøn:
- Chæ tieác moät haûo haùn nhö vaäy sau ñoù chieán ñaáu tôùi kieät löïc maø cheát, tôùi luùc hai
tay moät chaân ñeàu bò cheùm ñöùt môùi ngaõ guïc, luùc ngaõ xuoáng trong mieäng coøn ngaäm moät
cuïc thòt cuûa ngöôøi ta maø gaõ môùi caén ñöùt.
- Sau ñoù thì sao ?
- Nhìn thaáy gaõ khoå chieán anh duõng töû chieán thaûm lieät nhö vaäy, ñaùm boïn toâi ñeàu
nhòn khoâng ñöôïc phaûi khoùc, caû ñaùm huynh ñeä Huøng Sö Ñöôøng coøn muoán taùc loaïn cuõng
bò gaõ laøm caûm ñoäng ñeán rôi nöôùc maét.
Ngöu Bì laïi keå:
- Laõo sö töû khoâng rôi leä, caùi laõo sö töû ñeå rôi laø maùu, khoùe maét cuûa haén cuõng teùt ra,

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 144 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

maùu töôi thay nöôùc maét rôi xuoáng khoâng ngöøng, tuy khoâng chi trì caàm laïi ñöôïc, nhöng
thaàn löïc phaán khôûi môû moät huyeát loä xoâng ñeán beân caïnh thaân Ñinh Haøi, oâm laáy gaõ, moät
baèng höõu moät möïc trung thaønh nhö moät con choù beân caïnh haén".
Gaõ hít hít muõi, chuøi saïch nöôùc maét dính treân maët, vöøa naác vöøa noùi tieáp:
- Luùc ñoù Ñinh Haøi coøn chöa cheát, coøn naùn laïi moät hôi thôû cuoái cuøng. Huyeát taåy
tröôøng nhai, Tieåu Cao coøn ñang khoå chieán. Chaâu Maõnh oâm Ñinh Haøi, muoán noùi laïi noùi
khoâng neân lôøi, maùu töôi töø trong khoùe maét töøng gioït töøng gioït nhoû treân maët Ñinh Haøi.
Ñinh Haøi ñoät nhieân môû tröøng ñoâi maét ñaõ bò nhoøa maùu, noùi ra moät caâu cuoái cuøng tröôùc
khi laâm töû: "Baåm Ñöôøng chuû, tieåu nhaân khoâng theå theo haàu Ñöôøng chuû nöõa. Tieåu nhaân
phaûi ñi roài".
Gioù laïnh thoåi khoâng ngöøng, keùo theo töøng maûng töøng maûng tuyeát ñoïng treân noùc
nhaø, nöôùc maét treân maët Ngöu Bì cuõng töøng gioït töøng gioït noái ñuoâi nhau rôi khoâng ngöøng.
Ngöôøi laï maët khoâng rôi leä, cuõng khoâng noùi gì, nhöng song quyeàn ñaõ naém chaët,
phaûng phaát ñang taän löïc khoáng cheá laáy mình, sôï mình rôi leä.
Qua moät hoài raát laâu, Ngöu Bì môùi môû mieäng:
- Ñinh Haøi noùi xong caâu ñoù môùi taét thôû, nhöng luùc ñoù ñoät nhieân vang leân moät tieáng
hoáng nhö seùt ñaùnh, khoâng nhöõng ñaùm huynh ñeä coøn laïi cuûa Huøng Sö Ñöôøng khoâng caàm
mình noãi, caû toâi cuõng khoâng caàm ñöôïc.
Ngöu Bì noùi lôùn:
- Baát chôït ngay luùc ñoù ai ai cuõng ñeàu xoâng tôùi, queùt saïch ñaùm löu manh tay nhô
muøi maùu ñoù, caû Ngöu Bì toâi cuõng cheùm cho boïn chuùng maáy ñao.
Luùc ñoù ngöôøi laï maët chôït voã baøn:
- Gioûi, cheùm gioûi.
Y roùt ñaày moät cheùn:
- Tö Maõ Sieâu Quaàn ta kính ngöôi moät cheùn.
"Raûng" moät tieáng, caùi cheùn trong tay Ngöu Bì ñaõ rôùt xuoáng ñaát vôõ vuïn.
"Caùi gì ?" Gaõ thaát kinh nhìn ngöôøi laï maët: "OÂng ... OÂng noùi caùi gì ?"
- Ta noùi ta muoán kính ngöôi moät cheùn.
- OÂng laø ai ? OÂng hoài naõy noùi ai muoán kính toâi moät cheùn ?
- Laø tieåu töû teân goïi Tö Maõ Sieâu Quaàn.
- OÂng laø Tö Maõ Sieâu Quaàn ?
- Chính laø ta.
Caû ngöôøi Ngöu Bì ñoät nhieân meàm nhuõn, chöøng nhö gaàn ngaõ nhaøo xuoáng ñaát, laép

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 145 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

baép noùi:
- Ai maø khoâng bieát ñaïi gia laø thieân haï ñeä nhaát haûo haùn, Tö Maõ ñaïi gia, tieåu nhaân
khoâng daùm uoáng cheùn röôïu ñaïi gia kính.
"Ta muoán kính ngöôi, nhaát ñònh phaûi kính ngöôi, bôûi vì ngöôi laø haûo haùn coù huyeát
tính". Hoï Tö Maõ thoát: "Kyø thaät ta kính ngöôi moät cheùn coøn chöa ñuû, ta phaûi kính ngöôi caû
moät baàu".
Y duøng song thuû naâng caû baàu röôïu, chuùi mieäng baàu saùt mieäng, ngöûa coå uoáng caïn,
ngöûa maët leân trôøi thôû daøi:
- Baèng höõu giang hoà thieân haï ñeàu noùi ta laø anh huøng ñöông theá voâ song, kyø thaät ta
laøm sao coù theå bì vôùi Ñinh Haøi, laøm sao coù theå xeáp treân Chaâu Maõnh ?
Beân ngoaøi gioù thoåi caøng gaáp, caøng laïnh.
Hieän taïi tuy ñaõ thaùng hai, nhöng ngaøy xuaân phaûng phaát vaãn coøn raát xa Laïc Döông.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 146 Hoià 10


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 11
Taùm Möôi Tam
ù Töû Só

H ai möôi ba thaùng hai.


Tröôøng An.
Tröôùc bình minh.
Baàu trôøi moät maøu xaùm xòt, maët ñaát cuõng xaùm xòt cheát choùc, cöûa coå thaønh Tröôøng
An coøn chöa môû.
Hai binh só laø laõo Huyønh vaø A Kim moãi ngaøy phuï traùch vieäc môû coång thaønh, hoâm
qua laøm thòt moät con choù hoang, huøn tieàn mua hai caân röôïu ñeá, hai bòch haït döa, aên moät
böõa maùt buïng, saùng sôùm khoâng boø noåi ra khoûi giöôøng.
Löôøi bieáng khoâng laøm troøn traùch nhieäm, môû cöûa thaønh treã naõi, laø phaûi xöû töû toäi
“traûm laäp quyeát”.
Quaân phaùp nhö nuùi, laõo Huyønh luùc ngoài daäy môùi phaùt hieän ñaõ treã nöûa khaéc, luùc ñoù
sôï ñeán noãi toaùt moà hoâi laïnh, caû nuùt aùo cuõng khoâng kòp caøi, voäi chaïy ra môû cöûa thaønh.
“Khí trôøi laïnh nhö vaày, ñaïi khaùi khoâng theå coù ai voâ thaønh sôùm ñaâu”.
Trong taâm laõo Huyønh töï an uûi mình, vöøa môùi môû caùi khoùa saét treân cöûa, vöøa ñaåy cöûa
thaønh heù môû, lieàn giaät mình muoán nhaûy döïng.
Beân ngoaøi khoâng nhöõng coù ngöôøi ñang ñôïi vaøo thaønh, hôn nöõa nhìn sô sô toái thieåu
cuõng coù baûy taùm chuïc ngöôøi.
Baûy taùm chuïc ngöôøi ñeàu vaän kình trang, coät xaø caïp quaán quanh chaân töø maét caù leân
ñeán ñaàu goái, sau löng ñeo quyû ñaàu ñao, treân ñaàu thaét khaên boá traéng, giöõa daûi khaên boá
traéng coøn may dính moät maûnh boá raùch ñoû ñuïc. Saéc maët moãi moät ngöôøi ñeàu chaúng khaùc
gì khí trôøi hoâm nay, mang theo saùt khí khieán cho ngöôøi ta noåi da gaø.
Cöûa thaønh vöøa môû, ñaùm ngöôøi ñoù chia thaønh hai haøng, laúng laëng böôùc vaøo thaønh,
tua ñao ñoû töôi ñoùn gioù phaát phô, daûi boá traéng quaán treân ñaàu choùi roïi aùnh haøn quang treân
löôõi ñao saùng ngôøi.
Moãi moät thanh ñao ñeàu ñaõ ruùt ra khoûi voû, bôûi vì treân ñao caên baûn khoâng coù voû.
--- Ñaùm ngöôøi saùt khí ñaèng ñaèng ñoù thaät ra laø ai ? Ñeán Tröôøng An laøm gì ?
Chöùc traùch cuûa laõo Huyønh laø thuû thaønh, voán muoán ngaên caûn boïn hoï laïi hoûi han,
nhöng ñaàu löôõi laïi chöøng nhö ñoät nhieân líu cöùng, khoâng noùi ra ñöôïc tôùi moät tieáng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 147 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Bôûi vì luùc ñoù moät ñaïi haùn maëc aùo da gaáu loän ngöôïc beân trong ra ngoaøi ñaõ xuaát hieän
tröôùc maët laõo, duøng ñoâi maét to ñoû ngaàu nhöõng tia maùu tröøng tröøng nhìn laõo, ngöôøi tuy gaày
goø, nhöng xöông goø maù nhoâ cao, aùnh maét beùn nhö ñao, nhìn vaãn oai phong laãm lieät,
gioáng nhö maõnh thuù môùi töø trong thaâm sôn phoùng ra.
Ñaàu toùc roái bung cuûa haén cuõng duøng moät daûi boá traéng thaét chaët, treân maët daûi boá
cuõng coù moät ñieåm ñoû ñuïc.
Ngöôøi duy nhaát trang phuïc khaùc bieät vôùi boïn hoï laø moät ngöôøi treû tuoåi anh tuaán gaày
nhom, trong tay caàm bao boá ñang theo saùt löng haén.
Chaân laõo Huyønh ñaõ gaàn muoán suïm.
- Ngöôi coù phaûi muoán hoûi boïn ta töø ñaâu ñeán ? Ñeán ñeå laøm gì ?
Thanh aâm cuûa ngöôi ñoù tuy khaøn khaøn, nhöng trong khaåu khí vaãn vang voïng khí
khaùi uy nghieâm nhieáp hoàn.
“Ngöôi nghe cho roõ, nghe cho kyõ, ta laø Chaâu Maõnh, Chaâu Maõnh ôû Laïc Döông”.
Haén heùt lôùn: “Boïn ta ñeán Tröôøng An tìm cheát”.

o0o

Maët Traùc Ñoâng Lai voán khoâng coù bieåu tình gì, hieän taïi caøng gioáng nhö ñaõ bò ñoâng
ñaù, moãi moät baép thòt treân maët ñeàu bò ñoâng ñaù. Neáu quaû mình töøng nhìn thaáy maët ngöôøi
bò ñoâng ñaù maø cheát, mình môùi coù theå töôûng töôïng ñöôïc thaàn tình vaø saéc maët hieän taïi cuûa
haén.
Moät thieáu nieân tuoåi taùc coøn chöa quaù hai möôi ñang ñöùng thaúng nhö ngoïn tieâu
thöông tröôùc maët haén, thaàn tình treân maët xem ra khoâng ngôø cuõng khoâng khaùc haén bao
nhieâu.
Thieáu nieân ñoù teân laø Traùc Thanh.
Gaõ voán tònh khoâng phaûi hoï Traùc, gaõ hoï Toân, laø em trai cuûa Toân Thoâng ñaõ cheát ôû
Hoàng Hoa Taäp.
Nhöng töø khi Traùc Ñoâng Lai thu gaõ laøm nghóa töû, gaõ laäp töùc queân ñi teân hoï cuõ.
- Chaâu Maõnh ñaõ vaøo thaønh.
Tin ñoù do gaõ baùo caùo, ngöôøi ñieàu tra ra haøo nöôùc moãi ngaøy ñeàu coù ngöôøi ñoå thuoác
cuõng laø gaõ.
Gaàn ñaây chuyeän gaõ laøm cho Traùc Ñoâng Lai caøng luùc caøng nhieàu hôn nhieàu so vôùi
ñaùm thuoäc haï thaân tín cuûa Traùc Ñoâng Lai.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 148 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Boïn hoï coù bao nhieâu ngöôøi ?


- Tính luoân caû Cao Tieäm Phi, toång coäng coù taùm möôi taùm ngöôøi.
- Haén chính mieäng noùi cho laõo Huyønh thuû thaønh bieát haén laø Chaâu Maõnh ?
- Phaûi.
- Haén coøn noùi gì nöõa khoâng ?
- Haén noùi boïn haén ñeán Tröôøng An tìm cheát !
Troøng maét cuûa Traùc Ñoâng Lai co thaét laïi, xem ra phaûng phaát ñaõ bieán thaønh hai quaû
chuøy.
- Boïn hoï coù phaûi ñeán Tröôøng An ñeå gieát ngöôøi ? Boïn hoï coù phaûi ñeán Tröôøng An ñeå
cheát ?
- Phaûi.
“Toát, raát toát”. Khoùe maét cuûa Traùc Ñoâng Lai boãng giaät giaät: “Cöïc kyø toát”.
Ngöôøi bieát Traùc Ñoâng Lai ñeàu hieåu chæ coù luùc nghieâm troïng nhaát khoùe maét cuûa haén
môùi giaät giaät.
Hieän taïi khoùe maét cuûa haén ñang giaät giaät, bôûi vì haén ñaõ nhìn ra ñoái phöông ñeán
tònh khoâng phaûi laø taùm möôi taùm ngöôøi, maø laø taùm traêm taùm chuïc ngöôøi.
--- Ngöôøi ñeán gieát ngöôøi khoâng ñaùng sôï, ngöôøi ñeán lieàu cheát môùi ñaùng sôï, thöù ngöôøi
ñoù moãi moät ngöôøi ñeàu coù theå so bì vôùi möôøi ngöôøi.
- Ngöôi keå laïi cho ta nghe boä daïng cuûa boïn chuùng xem.
- Boïn hoï moãi moät ngöôøi ñeàu vaän kình trang, quaán xaø caïp, treân khaên thaét ngang ñaàu
coøn may moät mieáng vaûi raùch maøu ñoû ñuïc.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi laïnh.
"Hay, cöïc hay". Haén hoûi Thaéng Tam: "Ngöôi coù bieát maûnh boá raùch ñoù ôû ñaâu ra
khoâng ?"
- Khoâng bieát.
"Ñoù nhaát ñònh laø huyeát y cuûa Ñinh Haøi". Traùc Ñoâng Lai noùi: "Luùc Ñinh Haøi cheát, y
phuïc ñaõ nhuoäm maùu ñoû töôi".
ÔÛ Laïc Döông coù ngöôøi ñeán baùo caùo cho Traùc Ñoâng Lai toaøn boä veà traän huyeát chieán
ñoù.
"Huøng Sö Ñöôøng voán ñaõ chia reõ maát ñoaøn keát, nhöng maùu cuûa Ñinh Haøi laïi gom
taát caû laïi keát thaønh moät khoái". Trong thanh aâm cuûa Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø cuõng coù
caûm tình: "Ñinh Haøi, gioûi, Ñinh Haøi gioûi".
"Phaûi". Traùc Thanh thoát: "Giaøy ñinh khoâng ñeïp ñeõ deã nhìn, giaøy ñinh cuõng raát reû

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 149 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

tieàn, bình thôøi tuy khoâng theå so saùnh vôùi nhöõng loaïi giaøy khaùc, nhöng ñeán luùc möa rôi
tuyeát ñoå ngaäp phuû ñaày ñöôøng, chæ coù giaøy ñinh môùi höõu duïng nhaát".
Gaõ noùi raát bình ñaïm, bôûi vì gaõ chæ baát quaù ñang noùi ra moät söï thaät.
Gaõ khoâng phaûi laø ngöôøi deã daøng ñoäng caûm tình.
Traùc Ñoâng Lai ngöng thò nhìn gaõ, qua moät hoài raát laâu chôït laøm moät chuyeän maø baát
kyø moät ai cuõng ñeàu khoâng töôûng ñöôïc haén coù theå laøm.
Haén ñoät nhieân ñöùng daäy, böôùc qua oâm Traùc Thanh, tuy chæ baát quaù oâm nheï moät
chuùt, laïi laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi haén laøm nhö vaäy.
--- Ngoaïi tröø Tö Maõ Sieâu Quaàn ra, laàn ñaàu tieân thaân caän ñoái vôùi nam nhaân nhö vaäy.
Traùc Thanh tuy vaãn ñöùng thaúng nhö ngoïn tieâu thöông, trong maét laïi coù nhieät leä traøo
daâng.
Traùc Ñoâng Lai laïi chöøng nhö khoâng chuù yù ñeán phaûn öùng cuûa gaõ, ñoät nhieân ñoåi chuû
ñeà:
- Chaâu Maõnh bieát ta ñang ôû ñaây, nhöng haén taïm thôøi tuyeät khoâng theå ñeán tìm ta.
- Phaûi.
- Boïn hoï ñaõ ñeán tìm cheát, boïn ta ñöông nhieân phaûi thaønh toaøn cho hoï, ñöông
nhieân coù theå ñi tìm hoï.
- Phaûi.
"Taùm möôi taùm ngöôøi ñoù ñeàu oâm loøng lieàu cheát maø ñeán, taùm möôi taùm ngöôøi chæ
moät loøng, taùm möôi taùm ngöôøi ñeàu coù Khí". Traùc Ñoâng Lai noùi: "Khí ñoù hieän taïi ñaõ boác ra
ñeán beà maët, vöøa chaïm nheï laø laäp töùc phaùt taùc baát khaû khaùng".
- Phaûi.
- Cho neân ta hieän taïi khoâng theå ñi tìm boïn hoï.
- Phaûi.
Trong troøng maét saéc beùn cuûa Traùc Ñoâng Lai ñoät nhieân loä xuaát veû cheá nhaïo vöøa taøn
khoác vöøa khoù ñoaùn, hoûi Traùc Thanh:
- Ngöôi coù bieát ta phaûi laøm sao ñeå ñoái phoù boïn hoï khoâng ?
- Khoâng bieát.
Traùc Ñoâng Lai laïi duøng thöù khaåu khí ñoäc quyeàn ñoù, gaèn töøng tieáng noùi vôùi Traùc
Thanh:
- Ta muoán môøi boïn hoï aên côm. Toái hoâm nay ta phaûi môøi boïn hoï aên moät böõa ôû ñeä
nhaát laâu "Tröôøng An Cö".
- Ñöôïc.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 150 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi phaûi thay ta ñi môøi boïn hoï.


- Ñöôïc.
"Chaâu Maõnh coù leõ khoâng ñaùp öùng, coù leõ nghó ñaây laø moät baãy raäp". Traùc Ñoâng Lai
ñieàm ñaïm thoát: "Nhöng ta tin raèng ngöôi nhaát ñònh coù phöông phaùp khieán cho boïn hoï
phaûi ñi, khoâng nhöõng Chaâu Maõnh phaûi ñi, Cao Tieäm Phi cuõng ñi".
"Phaûi". Traùc Thanh ñaùp: "Boïn hoï coù theå ñi, nhaát ñònh ñi".
- Ta hy voïng ngöôi coù theå coøn soáng soùt trôû veà.
Caâu traû lôøi cuûa Traùc Thanh ñôn giaûn ngaén goïn khaúng ñònh:
- Toâi coù theå.

o0o

Luùc Traùc Ñoâng Lai quay veà gian taåm thaát aám aùp nhö muøa xuaân ñoù, Ñieäp Vuõ ñang
ngoài chaûi ñaàu.
Naøng dòu daøng chaûi maùi toùc daøi ñen nhaùnh cuûa naøng, ngoaïi tröø chaûi ñaàu ra, treân
theá giôùi naøy chöøng nhö khoâng coù chuyeän gì naøng muoán laøm nöõa.
Traùc Ñoâng Lai tónh laëng nhìn naøng chaûi ñaàu, nhìn löôïc ñöa leân ñöa xuoáng.
Hai ngöôøi moät ngöôøi chaûi ñaàu, moät ngöôøi ñöùng xem, cuõng khoâng bieát qua bao laâu,
ñoät nhieân nghe "caùch" moät tieáng, löôïc goã ñaõ gaõy, gaõy thaønh ba maûnh.
Caùi löôïc ñoû laø tinh phaåm "Ngoïc Nhaân Phöôøng" Lieãu Chaâu, cho duø duøng heát söùc beû
baèng caû hai tay, cuõng raát khoù loøng beû gaõy ñöôïc.
Ñaùm nöõ nhaân luùc chaûy ñaàu thoâng thöôøng ñeàu raát nheï nhaøng uyeån chuyeån, luùc chaûy
ñaàu thoâng thöôøng ñeàu khoâng theå duøng quaù söùc.
Nhöng hieän taïi löôïc ñaõ gaõy.
Tay Ñieäp Vuõ ñang run raåy, run ñeán möùc caû ñoaïn löôïc coøn laïi trong tay cuõng caàm
khoâng noåi, laïi "caùch" moät tieáng, rôùt treân baøn trang ñieåm.
Traùc Ñoâng Lai khoâng nhìn.
Nhöõng chuyeän ñoù haén chöøng nhö hoaøn toaøn khoâng nhìn thaáy.
"Toái hoâm nay ta muoán môøi ngöôøi ta aên côm". Haén raát oân hoøa noùi vôùi Ñieäp Vuõ: "Môøi
hai vò quyù khaùch aên côm".
Ñieäp Vuõ nhìn caùi löôïc goã gaõy ñoaïn treân baøn, phaûng phaát ñaõ nhìn ñeán si si daïi daïi.
"Toái hoâm nay ta cuõng muoán môøi ngöôøi aên côm". Naøng si si daïi daïi thoát: "Môøi chính

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 151 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ta aên côm".
Naøng laïi cöôøi si si daïi daïi:
- Moãi ngaøy ta ñeàu muoán môøi ta aên, bôûi vì moãi moät ngöôøi ñeàu phaûi aên côm, caû ngöôøi
nhö ta cuõng phaûi aên côm, aên cheùn naøy tôùi cheùn khaùc, aên tôùi luùc thoûa maõn.
"Hoâm nay ta cuõng muoán ñeå quyù khaùch cuûa ta aên thoûa maõn !" Traùc Ñoâng Lai ñaùp:
"Cho neân ta muoán thænh ngöôi laøm moät chuyeän cho ta".
"Ngöôi tuøy tieän muoán ta laøm gì cuõng ñöôïc". Ñieäp Vuõ cöôøi khoâng ngöng: "Cho duø
ngöôi muoán ta khoâng aên côm maø aên phaân, ta cuõng tuaân leänh maø aên".
"Vaäy thì toát !" Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø cuõng ñang cöôøi, hôn nöõa cöôøi coù veû raát
khoan khoaùi: "Kyø thaät ngöôi ñaùng leõ neân bieát ta muoán ngöôi ñi laøm gì". Haén gaèn töøng
tieáng: "Ta muoán môøi ngöôi muùa moät baøi cho ta".
Baûo kieám voâ tình, Trang Sinh voâ moäng.
Vò quaân nhaát vuõ, hoùa taùc hoà ñieäp.
Taïm dòch:
Kieám baùu voâ tình, Trang Sinh khoâng vaøo moäng.
Vì Ngöôøi muùa moät baøi, hoùa thaønh hoà ñieäp.

o0o

Töûu laâu noåi danh nhaát thaønh Tröôøng An laø "Tröôøng An Cö". Traø quaùn noåi danh nhaát
Tröôøng An cuõng laø "Tröôøng An Cö", chæ baát quaù töûu laâu Tröôøng An Cö vaø traø quaùn Tröôøng
An Cö hoaøn toaøn khaùc bieät.
Muoán soáng ôû Tröôøng An khoâng phaûi deã daøng.
Muoán môû moät töûu laâu traø quaùn nhö vaäy cuõng khoâng deã daøng gì.
Töûu laâu Tröôøng An Cö ôû thaønh taây, vöôøn saân roäng raõi, khí ñoä tinh nhaõ, caây coû hoa
laù bao phuû möôøi maáy laàu caùc, moãi moät laàu moãi moät caùc ñeàu traàn thieát boá trí hoa myõ tuyeät
luaân, aåm thöïc tuyeät haûo, khieán cho ngöôøi ta taùn tuïng khoâng ngôùt.
Traø quaùn Tröôøng An Cö ôû thaønh trung, treân moät con ñöôøng nhieät naùo phoàn vinh
nhaát ôû thaønh trung, giaù caû vöøa phaûi ñuùng möùc. Hôn nöõa voâ luaän laø uoáng traø hay nhaáp
röôïu aên traùng mieäng, moãi moät phaân löôïng ñeàu ñaày ñuû, tuyeät khoâng ñeå coù ai coù caûm giaùc
bò thua loã löøa gaït.
Cho neân moãi ngaøy ñeàu ñoâng ngheït khaùch, daïng ngöôøi naøo cuõng coù.
Bôûi vì ôû ñoù ngoaïi tröø aên uoáng ra, coøn coù theå höôûng thuï raát nhieàu thöù laïc thuù khaùc,

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 152 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

coù theå nhìn thaáy raát nhieàu ngöôøi ly kyø coå quaùi, cuõng coù theå gaëp laïi nhöõng baèng höõu ñaõ
nhieàu naêm khoâng gaëp. Keà beân baøn mình ñang roùt traø cho choàng con raát coù theå laø tình
nhaân naêm xöa cuûa mình. Troán trong moät goùc toái khoâng daùm ngaång ñaàu nhìn mình raát coù
theå laø con nôï mình tìm kieám laâu nay maø khoâng tìm ñöôïc.
Cho neân moät ngöôøi neáu quaû khoâng muoán bò ngöôøi khaùc tìm thaáy, tuyeät khoâng neân
ñeán nôi ñoù.
Cho neân Chaâu Maõnh ñaõ ñeán.
Haén khoâng sôï bò ngöôøi tìm, haén ñang ñôïi ngöôøi cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc ñeán tìm haén.
Khoâng ai daùm hoûi Chaâu Maõnh:
- Taïi sao laïi ñeán ñaây ñôïi ? Taïi sao khoâng moät hôi ñaùnh thaúng vaøo Ñaïi Phieâu Cuïc ?
Chaâu Maõnh ñöông nhieân coù lyù do cuûa haén.
--- Tröôøng An laø caên cöù ñòa cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc, haûo thuû trong toång cuïc Tröôøng An
nhö maây ngaøn, voõ coâng cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø Traùc Ñoâng Lai caøng ñaùng sôï. Hieän taïi
boïn chuùng dó daät ñaõi lao, ñaõ chieám heát thieân thôøi ñòa lôïi.
- Boïn ta ñeán lieàu maïng, khoâng phaûi ñeán toáng töû, cho duø coù cheát, cuõng phaûi cheát coù
giaù trò.
--- Muoán quyeát chieán vôùi cöôøng ñòch, tònh khoâng phaûi ñôn ñoäc coù moät luoàng huyeát
khí laø ñuû.
- Boïn ta nhaát ñònh phaûi nhaãn naïi, nhaát ñònh phaûi töï laäp töï cöôøng, nhaát ñònh phaûi
nhaãn nhuïc caån troïng.
--- Ñieäp Vuõ, naøng coù theå vì ngöôøi khaùc maø muùa khoâng ?
Chaâu Maõnh coá gaéng khoâng nghó veà naøng.
Ñieäu muùa cuûa Ñieäp Vuõ tuy khieán cho ngöôøi ta khaéc coát ghi taâm, vónh vieãn khoù
queân, nhöng hieän taïi laïi ñaõ bò maùu töôi cuûa Ñinh Haøi laøm cho môø laït.
Haén phaùt theä, tuyeät khoâng theå ñeå maùu cuûa Ñinh Haøi chaûy moät caùch voâ ích.
Khoâng ai uoáng röôïu.
Taâm tình cuûa moïi ngöôøi ñeàu raát kích ñoäng, ñaáu chí suïc soâi, khoâng caàn duøng röôïu
ñeå kích thích.
Caû traø quaùn coù hôn moät traêm baøn, boïn hoï ñaõ chieám cöù heát möôøi ba baøn. Nôi ñoù
voán ñoâng ngheït khaùch, nhöng boïn hoï vöøa xuaát hieän, ngöôøi trong traø quaùn ñaõ ñi heát quaù
nöûa.
Nhìn thaáy tua ñao ñoû hoàng sau löng boïn hoï, nhìn thaáy khaên traéng thaét chaët treân
ñaàu boïn hoï, nhìn thaáy saùt khí treân maët boïn hoï, moãi moät ngöôøi ñeàu nhìn ra nhöõng keû laï

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 153 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

maët töø xa ñeán tuyeät khoâng phaûi laø ñeán uoáng traø.
Thöù boïn hoï muoán uoáng laø maùu.
Maùu cöøu nhaân.
Traùc Thanh ñeán moät mình.
Luùc gaõ böôùc vaøo traø quaùn, boïn hoï tònh khoâng chuù yù ñeán gaõ, bôûi vì boïn hoï caên baûn
khoâng bieát gaõ laø ai.
Chæ coù Tieåu Cao bieát.
Thieáu nieân ñoù töøng ñeå laïi cho chaøng aán töôïng raát thaâm saâu. Traùc Thanh laïi chöøng
nhö khoâng nhaän ra chaøng, vöøa böôùc vaøo traø quaùn laø böôùc thaúng ñeán tröôùc maët Chaâu
Maõnh.
- Coù phaûi laø Chaâu Ñöôøng chuû cuûa Laïc Döông Huøng Sö Ñöôøng ?
Chaâu Maõnh ngaång ñaàu, duøng ñoâi maét ñoû ngaàu tröøng tröøng nhìn gaõ: "Ta laø Chaâu
Maõnh, ngöôi laø ai ?"
- Vaõn boái hoï Traùc.
"Ngöôi hoï Traùc ?" Tieåu Cao raát kinh ngaïc: "Ta nhôù ngöôi hình nhö khoâng phaûi hoï
Traùc maø".
- OÀ ?
- Ngöôi voán hoï Toân, ta coøn nhôù raát roõ.
"Nhöng ta laïi ñaõ queân". Traùc Thanh höõng hôø ñaùp: "Chuyeän quaù khöù ta luoân luoân
queân raát mau, chuyeän neân queân ta caøng khoâng töôûng ñeán nöõa".
Gaõ tónh laëng nhìn Tieåu Cao, treân maët hoaøn toaøn khoâng coù bieåu tình gì:
- Coù luùc ngöôi cuõng neân hoïc hoûi ta, nhö vaäy ngöôi soáng coù leõ khoan khoaùi hôn.
--- Con ngöôøi luoân luoân vaøo nhöõng giôø phuùt khoâng phuø hôïp laïi nghó tôùi nhöõng
chuyeän khoâng neân nghó tôùi, ñoù voán laø moät trong nhöõng thoáng khoå lôùn nhaát cuûa nhaân loaïi.
--- Hieän taïi Tieåu Cao coù phaûi laïi nghó tôùi moät nöõ nhaân mình khoâng neân nhôù tôùi ?
Tieåu Cao chôït muoán uoáng röôïu.
Khi chaøng ñang baét ñaàu muoán uoáng röôïu, Chaâu Maõnh boãng cöôøi lôùn, ngöûa maët cöôøi
lôùn.
"Hay, noùi hay". Haén heùt lôùn phaân phoù: "Ñem röôïu ra, ta muoán caïn ba cheùn vôùi tieåu
töû naøy".
"Hieän taïi vaõn boái khoâng muoán uoáng röôïu". Traùc Thanh noùi: "Cho neân vaõn boái
khoâng theå phuïng boài".
Tieáng cöôøi cuûa Chaâu Maõnh chôït ngaét quaûng, nhö maõnh thuù tröøng tröøng nhìn gaõ:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 154 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi khoâng muoán uoáng röôïu ? Ngöôi khoâng muoán uoáng röôïu vôùi ta ?
"Phaûi, vaõn boái khoâng muoán uoáng, caû moät gioït cuõng khoâng muoán uoáng". Traùc Thanh
nhaùy nhaùy maét: "Luùc vaõn boái muoán queân chuyeän gì cuõng khoâng caàn phaûi uoáng röôïu".
Chaâu Maõnh chôït nhaûy voït leân, "raûng" moät tieáng, moät bình traø ñaõ bò haén ñaám vôõ naùt:
- Ngöôi thaät khoâng uoáng ?
Thaàn saéc cuûa Traùc Thanh vaãn baát bieán.
- Chaâu Ñöôøng chuû hieän taïi neáu muoán gieát toâi, ñöông nhieân deã nhö trôû baøn tay,
muoán toâi uoáng röôïu laïi khoù nhö leân trôøi.
Chaâu Maõnh chôït laïi cöôøi lôùn.
"Haûo tieåu töû, thaät coù chí khí". Haén hoûi Traùc Thanh: "Ngöôi hoï Traùc, coù phaûi laø hoï
Traùc cuûa Traùc Ñoâng Lai ?"
- Phaûi.
- Coù phaûi laø Traùc Ñoâng Lai phaùi ngöôi ñeán ?
- Phaûi.
- Ñeán laøm gì ?
"Vaõn boái phuïng meänh ñeán môøi Chaâu Ñöôøng chuû vaø Cao ñaïi hieäp". Traùc Thanh ñaùp:
"Toái hoâm nay Traùc tieân sinh döï ñònh môøi hai vò uoáng röôïu höùng gioù ôû ñeä nhaát laâu Tröôøng
An Cö taïi thaønh taây".
- Haén coù bieát boïn ta ñeán bao nhieâu ngöôøi khoâng ?
- Laàn naøy ngöôøi Chaâu Ñöôøng chuû daãn ñeán, ngoaïi tröø Cao ñaïi hieäp ra, coøn coù taùm
möôi saùu vò.
"Haén chæ môøi hai ngöôøi boïn ta ?" Chaâu Maõnh cöôøi laïnh: "Traùc Ñoâng Lai keo kieät
vaäy sao ?"
- Coù leõ khoâng phaûi laø keo kieät, maø laø chu ñaùo.
- Chu ñaùo ?
- Bôûi vì Traùc tieân sinh muoán ñöôïc chu ñaùo, cho neân môùi chæ daùm môøi hai vò Chaâu
Ñöôøng chuû vaø Cao ñaïi hieäp.
- Sao vaäy ?
"Hai vò anh huøng caùi theá, duø laø long ñaøm hoå huyeät cuõng töï do töï taïi maø ñeán". Traùc
Thanh ñieàm ñaïm cöôøi cöôøi: "Ngöôøi khaùc coù leõ khoâng laøm ñöôïc".
Chaâu Maõnh laïi cöôøi lôùn:
- Hay, noùi hay, cho duø ñeä nhaát laâu Tröôøng An Cö coù laø long ñaøm hoå huyeät, Chaâu
Maõnh vaø Tieåu Cao cuõng coù theå xoâng vaøo, nhöng ngöôi laïi khoâng neân ñeán.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 155 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Sao vaäy ?
"Nhaân taøi nhö ngöôi ñaõ ñeán, ta laøm sao coù theå phoùng tha ñeå ngöôi ñi ?" Tieáng cöôøi
cuûa Chaâu Maõnh nhö tieáng seùt ñaùnh: "Ta neáu thaû ngöôi ñi, khaùc naøo ñeå cho baèng höõu
thieân haï cöôøi Chaâu Maõnh ta coù maét khoâng troøng, khoâng bieát nhaän thöùc anh huøng ?"
Traùc Thanh khoâng ngôø laïi cöôøi cöôøi.
"Döông Kieân coù theå ñaàu phuïc Ñaïi Tieâu Cuïc, toâi ñöông nhieân cuõng coù theå ñaàu phuïc
Huøng Sö Ñöôøng". Gaõ noùi: "Nhöng hieän taïi coøn chöa ñöôïc".
- Phaûi ñôïi ñeán khi naøo môùi ñöôïc ?
"Ñôïi ñeán luùc löïc löôïng cuûa Huøng Sö Ñöôøng ñaõ ñaùnh baïi Ñaïi Tieâu Cuïc". Traùc Thanh
hoaøn toaøn khoâng ñoäng caûm tình: "Vaõn boái tònh khoâng phaûi laø ngöôøi trung thaønh, nhöng
laïi luoân luoân raát thöùc thôøi vuï".
Tieåu Cao ngaïc nhieân nhìn gaõ, thaät söï khoâng töôûng ñöôïc moät ngöôøi treû tuoåi nhö vaäy
khoâng ngôø laïi coù theå noùi ra nhöõng lôøi ñoù.
Traùc Thanh laäp töùc phaùt hieän bieán hoùa treân bieåu tình cuûa chaøng.
"Toâi noùi laø söï thaät". Traùc Thanh thoát: "Lôøi noùi thaät thoâng thöôøng ñeàu khoâng nghe loït
loã tai laém".
Chaâu Maõnh khoâng cöôøi nöõa, heùt lôùn hoûi:
- Vaäy ta coù phaûi neân thaû ngöôi veà phuø trôï Traùc Ñoâng Lai ñeán ñoái phoù ta ?
"Vaõn boái coù noùi qua, Chaâu Ñöôøng chuû muoán gieát toâi deã nhö trôû baøn tay". Traùc
Thanh ñaùp: "Chæ baát quaù Chaâu Ñöôøng chuû neáu thaät söï muoán gieát toâi, muoán taùi kieán ngöôøi
ñoù chæ sôï coøn khoù hôn caû leân trôøi".
Chaâu Maõnh bieán saéc.
Haén ñöông nhieân hieåu roõ "ngöôøi ñoù" maø Traùc Thanh noùi ñeán laø ai. Caâu noùi ñoù
gioáng nhö moät ñöôøng roi quaät tôùi, nhaát thôøi haén hoaøn toaøn khoâng bieát neân öùng phoù nhö
theá naøo.
Traùc Thanh ñaõ voøng tay cuùi ñaàu:
- Vaõn boái caùo töø.
Gaõ khoâng ngôø thaät ñaõ quay ngöôøi böôùc ñi, hôn nöõa khoâng sôï sau löng coù ngöôøi
cheùm moät ñau leân ñaàu haén chuùt naøo, cuõng khoâng nhìn Chaâu Maõnh theâm laàn naøo.
Treân traùn Chaâu Maõnh ñaõ noåi voàng gaân xanh.
--- Haén khoâng theå ñeå Traùc Thanh ñi, khoâng theå ñeå thuoäc haï cuûa haén nhìn thaáy haén
vì moät nöõ nhaân maø buoâng tha cöøu ñòch cuûa boïn hoï.
--- Nhöng haén laïi coù theå ñeå Ñieäp Vuõ vì vaäy maø cheát sao ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 156 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Tieåu Cao ñoät nhieân thôû daøi.


"Khoâng töôûng noãi gaõ ñaõ tính ñuùng, tính ñuùng Huøng Sö Chaâu Maõnh tuyeät khoâng theå
gieát moät ngöôøi phuïng meänh ñeán thoâng tin, tay khoâng taác saét". Muïc quang cuûa chaøng queùt
boán phía: "Chuyeän ñoù moät khi thaân laø nam töû haùn tuyeät khoâng theå laøm, haø huoáng laø
Chaâu Maõnh".
Moät ñaïi haùn thaét khaên traéng ñoät nhieân ñöùng daäy, noùi lôùn:
- Cao ñaïi ca noùi ñuùng, huynh ñeä boïn ta phaûi kính Cao ñaïi ca moät cheùn.
Taùm möôi saùu ñaïi haùn laäp töùc ñoàng thanh höôûng öùng. Tieåu Cao phaïch ngöïc:
- Ñöôïc, ñem röôïu ra.

o0o

"Ta bieát Chaâu Maõnh vaãn khoâng buoâng Ñieäp Vuõ". Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng thoát:
"Nhöng ta cuõng khoâng töôûng noãi haén coù theå ñeå ngöôi ñi deã daøng nhö vaäy".
Haén coù veû traàm tö maëc töôûng:
- Vì moät nöõ nhaân maø deã daøng phoùng tha cöøu ñòch, Chaâu Maõnh leõ naøo khoâng sôï
ñaùm huynh ñeä cuûa haén khinh khi haén ? Leõ naøo khoâng sôï laøm toån thöông só khí cuûa boïn
hoï ? Ñieäp Vuõ leõ naøo thaät coù ma löïc to lôùn nhö vaäy sao ?
Traùc Ñoâng Lai laïi cöôøi laïnh:
- Só khí cuûa boïn chuùng tònh khoâng vì vaäy maø tieâu taùn.
- Taïi sao ?
- Bôûi vì Cao Tieäm Phi raát thaáu hieåu taâm tình cuûa Chaâu Maõnh luùc ñoù, kòp thôøi giuùp
haén thoaùt khoûi khoán caûnh, ñeå cho ñaùm huynh ñeä nghó haén khoâng gieát ngöôi tònh khoâng
phaûi vì nöõ saéc, maø vì nghóa khí. Hai nöôùc giao tranh, khoâng cheùm söù giaû, Chaâu Maõnh
quang minh loãi laïc laøm sao coù theå gieát moät ngöôøi tay khoâng taác saét ?
Trong maét Traùc Thanh loä xuaát veû boäi phuïc taùn thöôûng:
- Cao Tieäm Phi thaät ñaõ noùi nhö vaäy.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi laïnh khoâng ngöøng:
- Ngöôøi ñoù thaät laø haûo baèng höõu cuûa Chaâu Maõnh, ñaùm huynh ñeä cuûa Chaâu Maõnh
laïi laø moät baày heo.
"Kyø thaät coù nhöõng ngöôøi cuõng khoâng phaûi khoâng minh baïch yù töù cuûa Cao Tieäm Phi".
Traùc Thanh thoát: "Nhöng boïn hoï cuõng khoâng vì vaäy maø coi khinh Chaâu Maõnh".
- OÀ ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 157 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Bôûi vì boïn hoï tònh khoâng hy voïng Chaâu Maõnh thaät söï laõnh khoác voâ tình". Traùc
Thanh ñaùp: "Bôûi vì anh huøng chaân chính khoâng phaûi laø voâ tình".
- Ngöôøi ra sao môùi chaân chính laø voâ tình ?
"Kieâu huøng". Traùc Thanh ñaùp: "Anh huøng voâ leä, kieâu huøng voâ tình".
Trong maét Traùc Ñoâng Lai ñoät nhieân baén ra nhöõng tia haøn quang saéc beùn, nhìn
chaêm chaêm leân maët Traùc Thanh moät hoài raát laâu môùi laïnh luøng hoûi:
- Cao Tieäm Phi neáu quaû khoâng noùi nhö vaäy, Chaâu Maõnh coù gieát ngöôi khoâng ?
- Haén cuõng khoâng theå.
- Taïi sao ?
Thanh aâm cuûa Traùc Thanh vöøa laõnh ñaïm vöøa bình tónh:
- Bôûi vì trong taâm haén, maïng cuûa Ñieäp Vuõ coøn traân quyù hôn nhieàu so vôùi maïng toâi.

o0o

Hoaøng hoân.
Sau hoaøng hoân.
Trong oác toái muø, laïi vaãn coøn chöa thaép ñeøn, Ñieäp Vuõ luoân luoân khoâng thích thaép
ñeøn.
--- Ñoù coù phaûi vì naøng sôï mình bieán thaønh moät con thieâu thaân bay thaúng vaøo ngoïn
löûa ?
Trong loø laäp loøe aùnh löûa, Ñieäp Vuõ ñöùng beân caïnh loø löûa, chaàm chaäm thoaùt haï y
phuïc treân ngöôøi.
Thaân theå naøng tinh oanh meàm mòn, traéng muoát khoâng moät tì veát.
Cöûa bò ñaåy môû, naøng bieát coù ngöôøi tieán vaøo, nhöng naøng laïi khoâng quay ñaàu, bôûi vì
ngoaïi tröø Traùc Ñoâng Lai ra, khoâng coù ai khaùc daùm tieán vaøo gian oác naøy.
Naøng cuùi mình, dòu daøng vuoát ve chaân mình.
Thaäm chí caû chính naøng ñeàu coù theå caûm thaáy moãi moät baép thòt nhuùn nhaûy treân
chaân naøng deã daøng kheâu gôïi duïc tình cuûa ngöôøi ta ra sao.
Khoâng ai khaùng cöï ñöôïc thöù khieâu khích ñoù, chöa töøng coù moät ai.
Cho neân naøng môùi thaáy kyø quaùi.
Traùc Ñoâng Lai moät möïc nhìn naøng, nhöng cho ñeán baây giôø vaãn khoâng coù baát kyø
ñoäng taùc gì.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 158 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Y phuïc muùa moûng manh, moûng nhö caùnh dôi, maëc treân ngöôøi naøng chaúng khaùc
naøo khoaùc moät lôùp nguyeät quang, ñeïp ñeán möùc moâng lung, giöõa moâng lung nhìn caøng
ñeïp, caøng khieán cho ngöôøi ta khoù loøng khaùng cöï.
Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø vaãn ñöùng yeân baát ñoäng.
Ñieäp Vuõ chung quy nhòn khoâng ñöôïc phaûi quay ñaàu laïi, ñoùa chaâu hoa caøi toùc ñang
maân meâ treân tay ñoät nhieân rôi xuoáng ñaát.
Ngöôøi hoài naõy böôùc vaøo khoâng ngôø khoâng phaûi laø Traùc Ñoâng Lai.
Naøng quay ñaàu laïi, nhìn thaáy moät thieáu nieân saéc maët traéng nhôït ñang ñöùng tröôùc
cöûa nhìn naøng.
Ñieäp Vuõ raát mau choùng khoâi phuïc laïi veû traán ñònh.
Naøng khoâng töôûng noãi ngoaïi tröø Traùc Ñoâng Lai ra coøn coù ngöôøi daùm xaâm nhaäp gian
phoøng naøy, nhöng naøng ñaõ quen bò ngöôøi ta nhìn ngoù.
Chuyeän duy nhaát khieán cho naøng caûm thaáy khoâng quen thuoäc laø nhaõn quang cuûa
ngöôøi treû tuoåi ñoù luùc nhìn naøng ñeàu khaùc bieät vôùi baát cöù ngöôøi naøo khaùc.
Ngöôøi khaùc luùc nhìn thaân theå loõa loà vaø ñoâi chaân cuûa naøng, trong maét ñeàu chöøng
nhö coù moät ngoïn löûa böøng böøng thieâu ñoát.
AÙnh maét cuûa ngöôøi treû tuoåi ñoù laïi laïnh nhö baêng tuyeát, nhö nham thaïch, nhö löôõi
ñao.
Traùc Thanh nhìn Ñieäp Vuõ, gioáng nhö ñang nhìn moät taûng baêng tuyeát, moät khoái
nham thaïch, moät löôõi ñao.
Ñieäp Vuõ cuõng ñang nhìn gaõ, nhìn moät hoài raát laâu, vaãn nhìn khoâng ra bieåu tình cuûa
ngöôøi treû tuoåi ñoù coù bieán hoùa gì.
"Ngöôi laø ai ?" Ñieäp Vuõ nhòn khoâng ñöôïc hoûi gaõ: "Ngöôi coù theå noùi cho ta bieát
ngöôi laø ai khoâng ?"
- Traùc Thanh, toâi teân laø Traùc Thanh.
- Ngöôi coù phaûi laø ngöôøi khoâng ? Coù phaûi laø ngöôøi coù maùu coù thòt khoâng ?
- Phaûi.
- Ngöôi coù phaûi laø ngöôøi muø khoâng ?
- Khoâng phaûi.
- Ngöôi coù nhìn thaáy ta khoâng ?
"Toâi nhìn thaáy". Traùc Thanh ñaùp: "Moãi moät choã treân döôùi toaøn thaân naøng ta ñeàu
nhìn thaáy raát roõ".
Thanh aâm cuûa gaõ vöøa laõnh ñaïm, vöøa ñeàu ñeàu, hoaøn toaøn khoâng coù chuùt caûm tình,

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 159 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

hoaøn toaøn khoâng coù chuùt yù töù cheá nhaïo bæ oåi.


Bôûi vì haén chæ baát quaù ñang noùi leân moät söï thaät.
Ñieäp Vuõ cöôøi, cöôøi xong laïi thôû daøi, thôû daøi hoûi Traùc Thanh:
- Ngöôi leõ naøo chöa töøng noùi laùo ?
"Coù luùc coù theå, coù luùc khoâng". Traùc Thanh ñaùp: "Luùc khoâng caàn thieát phaûi noùi laùo,
toâi luoân luoân noùi thaät".
- Hieän taïi ngöôi coù caàn noùi laùo khoâng ?
- Hoaøn toaøn khoâng.
Ñieäp Vuõ laïi thôû daøi:
- Ngöôi noùi ngöôi ñaõ nhìn thaáy roõ raøng moãi moät choã treân ngöôøi ta, ngöôi khoâng sôï
laõo Traùc moùc maét ngöôi ra sao ?
Traùc Thanh tónh laëng nhìn naøng, qua moät hoài raát laâu môùi noùi töøng tieáng:
- Hieän taïi oâng ta khoâng theå laøm nhö vaäy.
Ñieäp Vuõ phaûng phaát hoaøn toaøn khoâng coù phaûn öùng gì, kyø thaät ñaõ hoaøn toaøn hieåu roõ
yù töù cuûa gaõ.
"Hieän taïi haén khoâng theå laøm nhö vaäy", naøng hoûi Traùc Thanh: "Coù phaûi vì haén ñaõ
nhöôïng giao ta cho ngöôi ?"
Traùc Thanh laéc ñaàu.
Ñieäp Vuõ laïi hoûi:
- Khoâng phaûi ngöôi ? Laø cho ngöôøi khaùc ?
Traùc Thanh traàm maëc.
"Haén thaät haøo phoùng quaù". Thanh aâm cuûa Ñieäp Vuõ ñaày veû cheá gieãu: "Nam nhaân
ñuïng ñeán ta chöa töøng coù ai chòu nhöôøng ta cho ngöôøi khaùc".
Naøng thôû daøi nheø nheï:
- Thaät raát ñaùng tieác.
- Ñaùng tieác ?
"Ta tieác giuøm cho ngöôi, haén thaät ñaùng leõ neân nhöôïng ta cho ngöôi". Ñieäp Vuõ thoát:
"Caû ñôøi ngöôi coù theå khoâng gaëp ñöôïc moät nöõ nhaân thöù hai nhö ta".
- OÀ ?
"Ta cuõng tieác giuøm cho ta". Ñieäp Vuõ nhìn Traùc Thanh: "Ngöôi treû tuoåi, ngöôi laø moät
nam töû deã nhìn, ta luoân luoân thích nhaát daïng nam töû nhö ngöôi. Caùc ngöôøi chöøng nhö
vónh vieãn khoâng bieát meät".
Soùng maét cuûa naøng daàn daàn moâng lung, bôø moâi daàn daàn öôùt aùt, ñoät nhieân töø töø

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 160 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

böôùc tôùi, côûi boû vuõ y cuûa naøng, ñöa thaân theå aám aùp trôn mòn meàm maïi loõa loà eùp saùt leân
ngöôøi Traùc Thanh.
Hoâng naøng uoán eùo, trong coå hoïng göø göø hôi thôû hoån heån.
Traùc Thanh khoâng ngôø khoâng coù phaûn öùng gì.
Ñieäp Vuõ hoån heån, giô tay baáu laáy gaõ, nhöng tay naøng laäp töùc bò naém chaët, ngöôøi
naøng cuõng bò xoâ ra.
Traùc Thanh xoâ naøng xuoáng giöôøng, laïnh luøng nhìn naøng:
- Naøng coù theå duøng ñuû moïi phöông caùch haønh haï mình, vuõ nhuïc mình, naøng tuøy
tieän duøng phöông phaùp gì cuõng ñöôïc. Nhöng ta laïi khoâng ñöôïc.
"Ngöôi khoâng ñöôïc ?" Ñieäp Vuõ laïi cöôøi, cöôøi cuoàng daïi: "Ngöôi khoâng phaûi laø nam
nhaân ?"
"Naøng muoán kích noä ta cuõng voâ duïng". Traùc Thanh ñaùp: "Ta tuyeät khoâng ñuïng ñeán
naøng".
- Taïi sao ?
- Bôûi vì ta cuõng laø nam nhaân, ta khoâng muoán sau naøy moãi moät ñeâm ñeàu muoán töï
haønh haï mình tröôùc maët naøng nhö vaäy.
- Chæ caàn ngöôi nguyeän yù, sau naøy moãi moät ñeàu ngöôi ñeàu coù theå oâm ta vaøo loøng
maø nguû.
Traùc Thanh mæm cöôøi, nuï cöôøi gioáng nhö khaéc treân ñaù hoa cöông:
- Ta cuõng töøng nghó qua nhö vaäy. Chæ tieác ta cuõng bieát nam nhaân mô töôûng oâm
naøng moãi ngaøy haäu quaû ra sao.
Ñieäp Vuõ khoâng cöôøi, trong maét ñoät nhieân loä xuaát moät thöù bi thöông voâ phöông
mieâu taû.
"Ngöôi noùi ñuùng". Naøng u uaån thoát: "Nam nhaân mô töôûng oâm ta haøng ngaøy cho duø
coøn chöa cheát, cuõng ñang chòu ñöïng haønh toäi".
Thanh aâm cuûa naøng vöøa thoáng khoå vöøa teâ daïi:
- May laø nhöõng ngöôøi ñoù neáu khoâng phaûi laø löu manh thì laø ngu khôø, khoâng caàn
bieát boïn chuùng chòu ñöïng toäi tình gì ñi nöõa cuõng ñaùng ñôøi.
"Coøn Chaâu Maõnh ?" Traùc Thanh chôït hoûi naøng: "Chaâu Maõnh laø löu manh hay laø
ngu khôø ?"
Ñieäp Vuõ ñöùng daäy, ngöng thò nhìn ngoïn löûa laáp loùe trong loø, qua moät hoài raát laâu
ñoät nhieân cöôøi laïnh:
- Ngöôi nghó Chaâu Maõnh coù theå nhôù ñeán ta ? Ngöôi nghó Chaâu Maõnh coù theå vì ta

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 161 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

maø chòu ñöïng thöông taâm ?


- Haén khoâng theå sao ?
"Haén caên baûn khoâng phaûi laø ngöôøi". Trong thanh aâm cuûa Ñieäp Vuõ ñaày thuø haän:
"Khoâng phaûi laø ngöôøi chaúng khaùc gì Traùc Ñoâng Lai".
- Leõ naøo haén khoâng theøm ñeå yù tôùi naøng ?
"Haén ñeå yù ñeán caùi gì ?" Ñieäp Vuõ noùi: "Haén chæ ñeå yù ñeán thanh danh cuûa haén, ñeán
ñòa vò cuûa haén, ñeán quyeàn löïc cuûa haén, cho duø ta coù cheát tröôùc maët haén, haén cuõng khoâng
rôi tôùi moät gioït leä".
- Thaät ?
"Trong maét haén, ta cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi, chæ baát quaù laø moät moùn ñoà chôi.
Gioáng nhö laø moät con buùp beâ ñoà chôi cuûa ñöùa beù, luùc haén cao höùng thì caàm nöïng chôi
ñuøa, chôi chaùn laïi quaêng qua moät beân, coù luùc thaäm chí caû maáy ngaøy lieàn khoâng noùi vôùi
ta tieáng naøo.
- Vì haén ñoái xöû vôùi naøng nhö vaäy, cho neân naøng môùi thöøa luùc haén ñi Hoàng Hoa
Taäp maø boû troán ?
"Ta cuõng laø ngöôøi". Ñieäp Vuõ hoûi Traùc Thanh: "Coù ngöôøi naøo chòu ñeå ngöôøi khaùc coi
nhö ñoà chôi khoâng ?"
"Khoâng". Traùc Thanh ñieàm ñaïp ñaùp: "Nhöng naøng chöa töøng nghó qua naøng coù leõ
ñaõ nhìn laàm haén sao ?"
- Nhìn laàm haén choã naøo ?
"Nam nhaân nhö haén, cho duø trong taâm ñoái vôùi ngöôøi ta raát toát, cuõng vò taát ñaõ bieåu
loä ra ngoaøi". Traùc Thanh ñaùp: "Ta bieát coù raát nhieàu ngöôøi ñeàu khoâng theå bieåu loä tình caûm
cuûa mình, ñaëc bieät laø ñoái vôùi nöõ nhaân maø mình öa thích nhaát".
- Sao vaäy ?
"Coù leõ bôûi vì boïn hoï caûm thaáy boä daïng baøy toû thaâm tình yeâu thöông tröôùc maët nöõ
nhaân khoâng coù khí khaùi cuûa nam töû haùn ñaïi tröôïng phu". Traùc Thanh ñaùp: "Coù leõ bôûi vì
boïn hoï caên baûn khoâng hieåu phaûi laøm sao".
"Chaâu Maõnh khoâng phaûi laø thöù ngöôøi ñoù". Ñieäp Vuõ noùi nhö ñinh ñoùng coät: "Thöù
chuyeän ñoù haén hieåu hôn ai heát, ñeàu coù theå laøm hôn ai heát".
- OÀ ?
"Luùc haén ñoái toát vôùi ngöôøi khaùc, chuyeän laøm ñeàu toát ñeïp ngon laønh hôn ai heát".
Ñieäp Vuõ thoát: "Nhöõng chuyeän haén vì ngöôøi khaùc maø laøm coù luùc caû ta cuõng caûm thaáy kinh
sôï".
"Nhöng naøng khoâng phaûi laø ngöôøi khaùc". Traùc Thanh noùi: "Naøng khaùc bieät vôùi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 162 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

nhöõng ngöôøi khaùc".


- Taïi sao laïi khaùc bieät ?
- Bôûi vì naøng laø nöõ nhaân cuûa haén, coù leõ haén nghó naøng ñaùng leõ neân bieát haén ñoái vôùi
naøng khaùc bieät vôùi ngöôøi khaùc ra sao.
"Ta khoâng bieát". Ñieäp Vuõ ñaùp: "Moät nam nhaân neáu quaû thaät söï öa thích moät nöõ
nhaân, ñaùng leõ neân ñeå cho naøng ta bieát".
- Coù leõ naøng coøn chöa hieåu thaáu haén.
"Ta khoâng hieåu thaáu haén !" Ñieäp Vuõ laïi cöôøi laïnh: "Ta cuøng haén oâm nhau nguû
chung ba boán naêm trôøi, ta coøn chöa hieåu thaáu haén ?
Treân maët Traùc Thanh laïi loä xuaát nuï cöôøi mæm laïnh buoát nhö nham thaïch:
- Naøng ñöông nhieân raát hieåu haén, hôn nöõa nhaát ñònh hieåu coøn hôn xa so vôùi ñaùm
boïn ta.
Boùng toái laán traøn, trong phoøng traàm maëc moät hoài raát laâu, Ñieäp Vuõ môùi thôû daøi nheø
nheï:
- Hoâm nay ta noùi chuyeän coù phaûi ñaõ quaù nhieàu khoâng ?
"Phaûi". Traùc Thanh ñaùp: "Cho neân hieän taïi boïn ta neân ñi roài, ta voán ñeán ñaây ñeå
daãn naøng ñi".
- Ngöôi muoán daãn ta ñi ñaâu ?
Traùc Thanh noùi töøng tieáng:
- Leõ naøo naøng ñaõ queân ? Naøng ñaõ ñaùp öùng Traùc tieân sinh ñeâm nay phaûi muùa moät
baøi cho oâng ta maø.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 163 Hoià 11


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 12
Chæ Moät Ñieu
ä Mua
ù Cun
õ g Tieu
â Hon
à

H ai möôi ba thaùng hai.


Laïc Döông.
Baõo tuyeát muø trôøi.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoäi noùn tre, khoaùc aùo choaøng quaát ngöïa traàm mình vaøo côn baõo
tuyeát cuoái cuøng cuûa muøa ñoâng naêm nay xoâng ra khoûi Laïc Döông, tung voù thaúng veà höôùng
Tröôøng An.
Y bieát Chaâu Maõnh hieän taïi raát coù theå ñaõ ñeán Tröôøng An.
Thöïc löïc cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc tuy huøng haäu, nhöng ña soá löïc löôïng laïi phaân taùn, nhaát
löu haûo thuû döôùi côø cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc ña soá laø giang hoà ñaïi haøo huøng cöù moät phöông,
khoâng theå deã daøng rôøi boû caên cöù cuûa mình maø ñeán Tröôøng An.
Ngöôøi Chaâu Maõnh laàn naøy keùo ñeán Tröôøng An laïi ñeàu laø nhöõng töû só moät coù theå
choïi möôøi, ñeàu khoâng tính tôùi soáng coøn trôû veà Laïc Döông.
Traùc Ñoâng Lai cuõng nhaát ñònh nhìn ra ñöôïc ñieåm ñoù, tuyeät khoâng theå chính dieän
quyeát chieán vôùi Chaâu Maõnh.
Nhöng haén nhaát ñònh coù phöông phaùp ñoái phoù Chaâu Maõnh, phöông phaùp haén
duøng nhaát ñònh cöïc kyø höõu hieäu.
Cô traù, taøn khoác, ti tieän, nhöng tuyeät ñoái höõu hieäu.
Khoâng ai hieåu roõ Traùc Ñoâng Lai baèng Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Y chæ hy voïng coù theå kòp thôøi trôû veà, coù theå kòp thôøi ngaên trôû Traùc Ñoâng Lai laøm
chuyeän raát coù theå khieán y caûm thaáy hoái haän caû ñôøi.
Y ñaõ treøo cao quaù roài, ñaõ coù caûm giaùc meät moûi phi thöôøng.
Y thaät söï khoâng muoán daãm ñaïp treân thi theå Chaâu Maõnh ñeå treøo cao theâm moät taàng
nöõa.
Traùc Ñoâng Lai coù theå duøng phöông phaùp gì ñeå ñoái phoù Chaâu Maõnh vaø Tieåu Cao ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn coøn chöa nghó ra, cuõng khoâng caàn phaûi nghó tôùi nöõa.
Hoa tuyeát laát phaát muø trôøi, gioáng nhö böôm böôùm muùa löôïn.
Taâm y baát chôït chìm ñaém, bôûi vì y ñaõ bieát Traùc Ñoâng Lai ñònh duøng phöông phaùp
gì.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 164 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

o0o

Cuøng ngaøy, Tröôøng An.


Tröôøng An Cö.
Ñeä nhaát laâu Tröôøng An Cö naèm giöõa vaïn ñoùa mai hoa thôm ngaùt laïnh luøng.
Treân laàu khoâng ñoát löûa, ñoát löûa laø tuïc, thöôûng mai phaûi laïnh, caøng laïnh caøng thôm,
caøng laïnh caøng nhaõ.
Chuyeän ñoù ñöông nhieân chæ coù nhöõng ngöôøi khoaùc aùo hoà cöøu uoáng röôïu tinh chaát
chöa bao giôø bieát ñeán hai chöõ “cô haøn” môùi coù theå minh baïch ñöôïc, ngöôøi quanh naêm
ñeàu aên khoâng no maëc khoâng aám ñöông nhieân khoâng theå hieåu ñöôïc.
- Khoâng töôûng ñöôïc hai vò khoâng ngôø ñeán coøn sôùm hôn caû ta.
Luùc Traùc Ñoâng Lai leân laàu, Chaâu Maõnh vaø Tieåu Cao ñaõ ngoài saün, moät baàu röôïu chæ
coøn dö laïi phaân nöûa.
- Ngaång ñaàu cuõng moät ñao, ruïc ñaàu cuõng moät ñao, ñaõ nhaát ñònh phaûi ñeán, taïi sao
khoâng ñeán sôùm moät chuùt, höôûng thuï caùi thoáng khoaùi uoáng röôïu khoâng bò ñoøi tieàn.
“Ñuùng, Chaâu Ñöôøng chuû noùi raát ñuùng, ñeán sôùm toát hôn”. Traùc Ñoâng Lai mæm cöôøi:
“Ñeán caøng sôùm, thaáy caøng nhieàu”.
Haén môû heát cöûa soå treân laàu:
- Ngoaïi tröø mai hoa ñaày vöôøn ra, Chaâu Ñöôøng chuû coøn nhìn thaáy gì nöõa ?
“Coøn thaáy moät ñoáng phaân choù”. Chaâu Maõnh ñaùp lôùn: “Cuõng khoâng bieát töø ñaâu
chaïy ra moät con choù hoang”.
Thaàn saéc cuûa Traùc Ñoâng Lai baát bieán, cuõng khoâng töùc giaän.
“Ñieåm ñoù ta cuõng khoâng roõ laém”. Haén noùi: “Chæ baát quaù ta coù theå baûo ñaûm con
choù hoang ñoù tuyeät khoâng phaûi laø mai phuïc maø ta boá trí, cuõng khoâng phaûi töø Ñaïi Tieâu
Cuïc ñeán”.
“Ngöôi laøm sao bieát ñöôïc noù khoâng phaûi laø töø Ñaïi Tieâu Cuïc ñeán ?” Chaâu Maõnh
cöôøi laïnh: “Ngöôi ñaõ hoûi noù ? Boïn ngöôi ñaõ noùi chuyeän vôùi nhau ?”
Traùc Ñoâng Lai vaãn mæm cöôøi.
“Coù nhöõng chuyeän baát taát phaûi hoûi”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Thí duï maø noùi, Chaâu
Ñöôøng chuû nhìn thaáy ñoáng phaân choù, bieát laø phaân choù, cuõng baát taát ñi hoûi xem ñoù coù
phaûi laø phaân choù khoâng, choù vaø phaân choù ñeàu coù theå nhaän ra nhö nhau”.
Chaâu Maõnh cöôøi lôùn.
“Hay, noùi hay, laõo töû noùi khoâng laïi ngöôi”. Haén naâng cheùn: “Laõo töû chæ coøn nöôùc

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 165 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

uoáng röôïu vôùi ngöôi”.


“Uoáng röôïu ta cuõng phuïng boài”. Traùc Ñoâng Lai cuõng naâng cheùn uoáng caïn: “Chæ baát
quaù coù chuyeän ngöôi vaø ta trong taâm nhaát ñònh raát minh baï ch”.
- Chuyeän gì ?
- Chaâu Ñöôøng chuû chòu ñeán ñaây ñöông nhieân tònh khoâng phaûi chæ vì muoán uoáng
vaøi cheùn sô saøi.
- OÀ ?
- Chaâu Ñöôøng chuû ñeán ñaây, chæ baát quaù vì muoán xem Traùc Ñoâng Lai ta thaät ra
muoán chôi maøn kòch gì.
Chaâu Maõnh laïi cöôøi lôùn:
- Laàn naøy ngöôi laïi noùi ñuùng, noùi khoâng sai moät chuùt naøo.
Tieáng cöôøi cuûa haén ñoät nhieân ñình ñoán, trong ñoâi maét to troøn ñaày nhöõng tia maùu
ñoû ngaàu baén ra nhöõng tia saùng laïnh leõo, heùt lôùn hoûi Traùc Ñoâng Lai:
- Ngöôi thaät ra muoán chôi troø kòch gì ñaây ?
- Kyø thaät cuõng khoâng coù kòch tuoàng gì, cho duø coù, ngöôøi dieãn tuoàng cuõng khoâng
phaûi laø ta.
- Khoâng phaûi laø ngöôi thì laø ai ?
Traùc Ñoâng Lai laïi roùt röôïu, töø töø nhaáp moät nguïm, sau ñoù môùi duøng khaåu khí ñaëc
bieät ñoäc quyeàn cuûa haén gaèn töøng tieáng:
- Toái hoâm nay ta môøi Chaâu Ñöôøng chuû ñeán ñaây chæ baát quaù vì coù ngöôøi ñeâm nay
muoán vì ngöôøi maø muùa moät baøi.
Saéc maët Chaâu Maõnh thình lình bieán chuyeån.
Ngay giaây phuùt ñoù, trong taâm haén coù caûm giaùc gì ?
Khoâng ai coù theå thaáu hieåu, cuõng khoâng ai coù theå hình dung. Ñao caét, kim ñaâm, löûa
ñoát ñeàu khoâng ñuû ñeå hình dung.
Traùc Ñoâng Lai laïi höôùng tôùi Tieåu Cao naâng cheùn:
- Ñieäu muùa cuûa Ñieäp Vuõ quaùn tuyeät thieân haï, tuyeät khoâng deã gì xem ñöôïc, ngöôi vaø
ta hoâm nay vaän may thaät khoâng nhoû chuùt naøo.
Tieåu Cao traàm maëc.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi cöôøi:
- Chæ baát quaù ñeâm nay ta môøi Cao huynh ñeán xem tònh khoâng phaûi laø moät ñieäu
muùa.
- Ngöôi muoán ta xem caùi gì ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 166 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Moät ngöôøi”. Traùc Ñoâng Lai gaèn töøng tieáng: “Moät ngöôøi Cao huynh nhaát ñònh muoán
gaëp”.
Saéc maët Tieåu Cao cuõng ñaõ bieán chuyeån.
--- Moät nöõ nhaân caû hoï teân cuõng khoâng bieát, moät ñoaïn tình aùi troïn ñôøi khoâng theå
laõng queân.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi thong dong:
- Cao huynh hieän taïi chaéc ñaõ ñoaùn ra ngöôøi ta noùi ñeán laø ai.
“Caùch” moät tieáng, cheùn röôïu trong tay Tieåu Cao vôõ naùt, nhöõng maûnh vôõ ñaâm caét
loøng baøn tay.
Chaâu Maõnh ñoät nhieân heùt lôùn moät tieáng nhö hoå gaàm, tay noåi voàng gaân xanh, naém
ngöïc aùo Traùc Ñoâng Lai:
- Naøng ôû ñaâu ? Ngöôøi ngöôi noùi ñeán ñang ôû ñaâu ?
Traùc Ñoâng Lai baát ñoäng, laïnh luøng nhìn tay Chaâu Maõnh, ñôïi ñeán khi baøn tay ñoù
buoâng ngöïc aùo haén ra, haén môùi töø töø ñaùp:
- Ngöôøi ta noùi ñeán raát mau choùng ñeán ñaây.
Caâu noùi ñoù haén chöøng nhö ñang noùi vôùi Chaâu Maõnh, nhöng aùnh maét haén laïi ñang
nhìn Tieåu Cao.

o0o

Luùc ñoù ñaõ coù moät coã xe ngöïa ñen tuyeàn ñình haï tröôùc cöûa lôùn cuûa Tröôøng An Cö.
Trong khuoân vieân aån öôùc coù tieáng ñaøn saùo truyeàn ra, ñieäu nhaïc vui tay, pha keøm
tieáng haùt nho nhoû trong treûo, haùt veà bi hoan ly hôïp cuûa nhaân sinh, trong lôøi ca ngaäp traøn
moät noãi bi thöông voâ bôø.
“Xuaân ñeán roài ñi, hoa nôû laïi taøn;
Ñeán luùc ly bieät, coù ai coøn ôû laïi ? ”
Ñieäp Vuõ si daïi ngoài trong xe, si daïi laéng nghe, trong gioù cuõng khoâng bieát töø ñaâu
thoåi ñeán moät chieác laù rôi ñaõ heùo uùa töø laâu, ñaùp nheï nhaøng nhö hoà ñieäp treân maët ñaát
nhuoäm tuyeát.
Naøng ñaåy cöûa xe böôùc ra, nhaët chieác laù leân, si daïi nhìn noù, cuõng khoâng bieát nhìn
ñaõ bao laâu roài.
Cuõng khoâng bieát töø ñaâu rôi xuoáng moät gioït nöôùc, rôi treân chieác laù, cuõng khoâng bieát
laø nöôùc maét hay laø möa ? Nhìn laïi gioáng nhö haït söông trong ngaàn ñoïng treân laù xanh

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 167 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

giöõa traêm hoa ñua nôû ngaøy xuaân.

o0o

Thôm laïnh khaép laàu, gioù laïnh vaây laàu, Chaâu Maõnh laïi phaïch ngöïc, phaûng phaát
muoán ñeå cho côn gioù laïnh nhö löôõi ñao ñoù ñaâm xuyeân vaøo taâm haén.
Caû haén laãn Tieåu Cao ñeàu khoâng môû mieäng. Thöù tö nieäm vöøa ngoït ngaøo, vöøa noàng
ñaäm, laïi vöøa ñaéng, vöøa cay ñoù ñaõ boùp ngheïn yeát haàu cuûa boïn hoï.
Moät laõo nhaân ñaàu toùc baïc phô choáng gaäy truùc chaàm chaäm böôùc leân laàu.
Moät tieåu coâ nöông thaét bím caøi löôïc keùo cheùo aùo cuûa laõo nhaân böôùc sau löng.
Laõo nhaân caàm caây tieâu, thieáu nöõ oâm tyø baø, hieån nhieân laø nhöõng nhaïc coâng chuaån
bò taáu nhaïc cho Ñieäp Vuõ muùa.
Treân maët laõo nhaân ñaày neáp nhaên, tuy hoaøn toaøn khoâng coù bieåu tình gì, nhöng trong
moãi moät neáp nhaên ñeàu gioáng nhö moät phaàn moä, mai taùng voâ soá bi thöông khoå naïn khoâng
noùi neân lôøi.
Chuyeän bi thöông giöõa nhaân theá laõo ñaõ thaáy quaù nhieàu.
Thieáu nöõ laïi caùi gì cuõng chöa töøng thaáy qua, bôûi vì naøng cuõng nhö laõo, cuõng laø
ngöôøi muø, nhöng khaùc laõo ôû choã töø luùc ra ñôøi naøng ñaõ laø ngöôøi muø, caên baûn chöa bao giôø
nhìn thaáy aùnh quang minh, caên baûn khoâng bieát hoan laïc thanh xuaân ra sao.
Hai ngöôøi nhö vaäy, laøm sao coù theå taáu ñöôïc moät khuùc hoan laïc haïnh phuùc ?
Laõo nhaân laúng laëng böôùc leân, laúng laëng ñi ñeán moät goùc toái laõo ñaõ quaù quen thuoäc
ngoài xuoáng.
Laõo ñeán ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân, moãi moät laàn ñeán ñeàu taáu bi ca.
Ñeán taáu bi ca cho nhöõng ngöôøi bình thôøi cöôøi nhieàu, duøng lôøi ca khôi daäy nhöõng
thoáng khoå bí maät trong taâm lyù cuûa boïn hoï.
Nhöõng ngöôøi ñoù cuõng chòu ñeå cho laõo laøm vaäy.
--- Nhaân loaïi thaät söï laø moät ñoäng vaät kyø quaùi, coù luùc laïi ñem bi thöông thoáng khoå
maø laøm thaønh moät thöù höôûng thuï.
Döôùi laàu coù tieáng böôùc chaân truyeàn ñeán.
Tieáng cöôùc boä raát nheï, nheï ñeán chaán ñoäng.
Nghe thaáy tieáng cöôùc boä ñoù, ngöôøi Tieåu Cao ñaõ phoùng qua khoûi maët baøn, bay veà
höôùng ñaàu caàu thang, xoâng xuoáng döôùi.
Chaâu Maõnh laïi baát ñoäng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 168 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Toaøn thaân haén phaûng phaát ñaõ cöùng ngaéc, ñaõ bieán thaønh moät thi theå ñaõ hoùa thaønh
nham thaïch, thi theå cuûa ngöôøi cheát thôøi Thöôïng Coå.
Moät nöõ nhaân caû teân hoï cuõng khoâng bieát, moät ñoaïn tình aùi suoát ñôøi khoâng theå queân
ñöôïc.
Tieåu Cao voán nghó mình vónh vieãn khoâng coøn coù theå gaëp laïi naøng, nhöng hieän taïi
naøng ñang ôû tröôùc maét chaøng.
Ñaây coù phaûi laø moäng ?
Naøng cuõng ñaõ nhìn thaáy chaøng.
Naøng si daïi nhìn chaøng, cuõng khoâng bieát laø kinh haõi ? Hay laø hoan hæ ? Muoán chaïy
leân laàu ? Hay muoán boû troán ?
Tieåu Cao khoâng ñeå naøng choïn löïa.
Chaøng ñaõ xoâng tôùi, naém laáy naøng, duøng hay tay naém laáy hai tay naøng.
Ñaây khoâng phaûi laø moäng, cuõng khoâng phaûi laø aûo giaùc.
Caûm giaùc trong tay chaøng aám cuùng sung söôùng laøm sao, caûm giaùc trong taâm chaøng
cuõng aám cuùng sung söôùng laøm sao.
- Hoâm ñoù sao naøng laïi boû ñi ? Ñi ñaâu vaäy ? Sao laïi ñeán ñaây ?
Nhöõng lôøi noùi ñoù Tieåu Cao khoâng hoûi.
Chæ caàn boïn hoï coù theå töông kieán, chuyeän khaùc khoâng coøn quan troïng nöõa.
- Naøng ñaõ ñeán, naøng thaät ñaõ ñeán, laàn naøy ta khoâng ñeå cho naøng ñi nöõa.
Chaøng naém laáy naøng, böôùc luøi töøng böôùc töøng böôùc leân caàu thang, aùnh maét chaøng
khoâng chòu buoâng tha khoûi khuoân maët naøng.
Ñoät nhieân, treân maët naøng loä ra moät bieán hoùa ai ai cuõng voâ phöông döï lieäu.
Troøng maét naøng ñoät nhieân co thaét laïi moät caùch khuûng khieáp, laïi ñoät nhieân khueách
taùn, caû ngöôøi nhö baêng hoäi hö thoaùt.
--- Naøng ñaõ nhìn thaáy gì ?
Tieåu Cao thaát kinh nhìn naøng, voán muoán quay ñaàu laäp töùc xem xem naøng ñaõ nhìn
thaáy gì.
Nhöng treân maët chaøng thình lình cuõng loä ra moät bieán hoùa ñaùng sôï, phaûng phaát ñoät
nhieân nghó ñeán moät chuyeän cöïc kyø ñaùng sôï, qua moät hoài raát laâu sau môùi daùm quay ñaàu.
Chaøng quay ñaàu, nhìn thaáy Chaâu Maõnh.
Bieåu tình treân maët Chaâu Maõnh nhìn gioáng nhö daõ thuù, moät con daõ thuù loït vaøo haàm
baãy cuûa thôï saên, vöøa bi thöông, vöøa phaãn noä, vöøa tuyeät voïng.
Ngöôøi haén ñang nhìn laø ngöôøi Tieåu Cao ñang naém tay daét leân laàu.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 169 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ñieäp Vuõ.
Ñoät nhieân Tieåu Cao ñaõ hoaøn toaøn minh baïch.
Ñieäp Vuõ.
Nöõ nhaân ñaõ baét ñi thaàn hoàn cuûa chaøng khieán chaøng vónh vieãn khoù queân chính laø
Ñieäp Vuõ ñaõ baét ñi thaàn hoàn cuûa Chaâu Maõnh khieán haén vónh vieãn khoù queân.
Ñoù khoâng phaûi laø meänh vaän, cuõng khoâng phaûi laø xaûo hôïp, tuyeät ñoái khoâng phaûi.
Traùc Ñoâng Lai nhìn boïn hoï, veû nhaïo baùng trong maét gioáng nhö moät taø thaàn nhìn
ñaùm ngöôøi ngu muoäi ñang phuïng hieán ñoà teá leã cho haén.
Tay baêng laõnh.
Tay moãi ngöôøi ñeàu baêng laõnh.
Tieåu Cao buoâng baøn tay baêng laõnh cuûa Ñieäp Vuõ ra, laïi baét ñaàu thoaùi lui ra sau,
thoaùi lui vaøo moät goùc toái.
AÙnh maét Chaâu Maõnh hieän taïi ñang ghim chaët treân maët chaøng, ñoâi maét ñoû ngaàu
nhöõng tia maùu chöøng nhö ñaõ bieán thaønh moät muõi tröôøng thöông.
Moät muõi tröôøng thöông nhuoäm maùu.
Tieåu Cao ñaõ cheát.
Ngöôøi cuûa chaøng tuy coøn chöa cheát, nhöng taâm chaøng ñaõ bò ñaâm cheát döôùi muõi
tröôøng thöông nhuoäm maùu ñoù.
Nhöng cheát cuõng khoâng theå giaûi thoaùt.
--- Chaâu Maõnh sao laïi coù theå ñoái vôùi chaøng nhö vaäy ? Chaøng neân laøm sao ñoái vôùi
Chaâu Maõnh ?
Tieåu Cao khoâng daùm nghó tôùi, cuõng khoâng nghó noãi. Chaøng caên baûn voâ phöông
nghó ngôïi.
Chuyeän duy nhaát chaøng coù theå laøm laø “chaïy”.
Khoâng töôûng ñöôïc luùc chaøng ñang chuaån bò boû chaïy, ñoät nhieân coù ngöôøi chaën
chaøng laïi:
- Ñôïi moät chuùt.
Tieåu Cao thaát kinh phaùt hieän Ñieäp Vuõ khoâng ngôø ñaõ hoaøn toaøn khoâi phuïc laïi veû
laõnh tónh, khoâng ngôø ñaõ ñöùng ñoái dieän chaøng.
“Ta bieát ngöôi muoán ñi, ta cuõng bieát ngöôi khoâng theå khoâng ñi”. Ñieäp Vuõ noùi:
“Nhöng ngöôi nhaát ñònh phaûi ñôïi moät chuùt roài môùi ñi”.
Thaùi ñoä cuûa naøng vöøa laõnh tónh vöøa kieân quyeát, trong aùnh maét cuûa naøng phaûng
phaát coù moät thöù löïc löôïng coù theå khieán cho baát cöù moät ai cuõng khoâng theå cöï tuyeät.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 170 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Moät ngöôøi chæ coù khi khoâng coøn sôï seät taát caû moïi chuyeän môùi coù theå saûn sinh ra thöù
löïc löôïng ñoù.
Ñieäp Vuõ laïi quay ngöôøi nhìn Chaâu Maõnh:
- Ta nhôù ngöôi ñaõ töøng noùi, luùc ta muoán muùa, ai ai cuõng khoâng theå ñi.
Song quyeàn cuûa Chaâu Maõnh naém chaët, gioáng nhö muoán boùp naùt caû theá giôùi naøy
trong loøng baøn tay, huûy dieät heát taát caû.
Traùc Ñoâng Lai laïi cöôøi, aâm traàm mæm cöôøi hoûi Ñieäp Vuõ:
- Naøng coøn coù theå muùa ?
“Ngöôi coù thaáy qua xuaân taèm nhaû tô chöa ?” Ñieäp Vuõ hoûi: “Moät khi noù coøn chöa
cheát, tô cuûa noù khoâng theå heát”.
Naøng laïi noùi:
- Ta cuõng vaäy, moät khi ta coøn soáng, ta coù theå muùa.
Traùc Ñoâng Lai voã tay:
- Vaäy thì cöïc kyø hay.
AÙo choaøng rôi treân saøn, aùo muùa bay löôïn.
Nhaïc sö ñaàu baïc moät möïc laúng laëng ngoài trong goùc laàu ñoät nhieân cuõng ñöùng daäy,
khuoân maët giaø nua tieàu tuïy meät moûi nhìn chaúng khaùc naøo moät nhuùm giaáy vaøng nhaøu naùt
nhaên nheo.
“Toâi laø ngöôøi muø, vöøa giaø vöøa muø, trong taâm ñaõ laâu roài khoâng nghó ra chuùt chuyeän
gì coù theå khieán cho toâi caûm thaáy vui veû, cho neân toâi luoân luoân taáu nhöõng khuùc nhaïc
thöông taâm cho moïi ngöôøi”. Laõo chaàm chaäm noùi: “Nhöng hoâm nay toâi laïi muoán phaù leä
moät laàn”.
“Phaù leä taáu moät khuùc nhaïc vui cho boïn ta nghe ?” Traùc Ñoâng Lai hoûi.
- Phaûi.
- Hoâm nay ngöôi ñaõ nghó ra chuyeän gì vui sao ?
- Khoâng.
- Ñaõ khoâng coù, taïi sao laïi muoán phaù leä ?
Nhaïc sö ñaàu baïc duøng ñoâi maét muø loøa caên baûn khoâng nhìn thaáy gì ngöng thò höôùng
vaøo boùng toái xa xaêm, thanh aâm cuûa laõo khaûn daïi bi thöông:
- Toâi tuy laø ngöôøi muø, vöøa giaø vöøa muø, nhöng toâi vaãn coù theå caûm thaáy hoâm nay ôû
ñaây chuyeän bi thöông ñaõ quaù nhieàu.
“Tang” moät tieáng, tyø baø vang höôûng, tieáng tieâu cuûa laõo nhaân gioáng nhö moät sôïi tô
daãn ñoäng tieáng tyø baø.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 171 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Moät sôïi tô bieán thaønh voâ soá sôïi tô, tieáng ñaøn tyø baø nhö chaâu rôi ngoïc rôùt.
Moãi moät sôïi tô, moãi moät haït chaâu, ñeàu uyeån chuyeån haân hoan, khuùc nhaïc hoï taáu
hoâm nay khoâng coøn noãi bi thöông voâ bôø beán trong nhaân sinh.
Khuùc nhaïc hoï taáu ñích thò laø hoan laïc cuûa sinh meänh.
Ñieäp Vuõ ñang muùa.
Ñieäu muùa cuûa naøng cuõng uyeån chuyeån hoan du y heät, phaûng phaát ñaõ queân heát taát
caû moïi khoå naïn trong ñôøi mình.
Sinh meänh cuûa naøng ñaõ hoøa vaøo ñieäu muùa cuûa naøng thaønh moät theå, naøng ñaõ ñem
sinh meänh cuûa naøng dung nhaäp vaøn ñieäu muùa.
Bôûi vì thöù coøn dö laïi trong sinh meänh cuûa naøng chæ coù muùa.
Bôûi vì naøng laø vuõ giaû, laø ngöôøi muùa.
Giöõa giaây phuùt ñoù, naøng khoâng coøn laø nöõ nhaân oâm aáp tang thöông, chòu ñöïng khoå
naïn, maø laø vuõ giaû, cao quyù laøm sao, thuaàn khieát laøm sao, myõ leä laøm sao.
Naøng muùa hoan laïc vaø thanh xuaân cuûa naøng, thanh xuaân vaø hoan laïc cuûa naøng
cuõng ñang tieâu tan trong ñieäu muùa.
“Baûo kieám voâ tình, Trang Sinh voâ moäng;
Vò quaân nhaát vuõ, hoùa taùc hoà ñieäp ”.
Laõo nhaân ñoät nhieân rôi leä.
Khuùc nhaïc laõo taáu laø khuùc nhaïc hoan du, nhöng trong ñoâi maét muø loøa hö khoâng
cuûa laõo laïi rôi leä.
Laõo khoâng nhìn thaáy ngöôøi trong phoøng, nhöng laõo caûm thaáy.
--- Ngöôøi bi thöông laøm sao, ñen toái laøm sao.
Tieáng nhaïc hoan du maø laõo taáu chæ khieán cho bi thöông caøng bi thöông, khuùc nhaïc
hoan du maø laõo taáu chöøng nhö ñaõ bieán thaønh khoâng coøn laø nhaïc khuùc, maø laø moät thöù
traøo phuùng.
Laïi “tang” moät tieáng, daây tyø baø ñaõ ñöùt.
Ñieäu muùa cuõng ngöng.
Ñieäp Vuõ gioáng nhö moät chieác laù rôi döôùi chaân Traùc Ñoâng Lai, ñoät nhieân ruùt moät
thanh ñao töø trong oáng giaøy cuûa Traùc Ñoâng Lai ra.
Moät thanh ñoaûn ñao saùng ngôøi ñeïp maét.
Naøng ngaång ñaàu, nhìn Chaâu Maõnh, laïi quay ñaàu nhìn Tieå u Cao.
Ñoaûn ñao trong tay naøng ñaõ haï xuoáng, haï treân ñaàu goái naøng.
Huyeát hoa baén ra.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 172 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Löôõi ñao vöøa haï xuoáng, huyeát hoa ñaõ phuùn traøo.
Ñoâi chaân naøng döôùi löôõi ñao chöøng nhö ñaõ bieán thaønh hai khuùc goã muïc.
Löôõi ñao haï xuoáng, naøng ñaõ khoâng coøn laø vuõ giaû, treân theá gian naøy vónh vieãn khoâng
coù vuõ giaû cuït chaân.
Chaân ñeïp laøm sao, uyeån chuyeån laøm sao, linh xaûo laøm sao, ñeïp laøm sao.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 173 Hoià 12


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 13
Loø Satù Sinh

H ai möôi boán thaùng hai.


Tröôøng An.
Tröôùc raïng ñoâng.
Baàu trôøi moät maøn haéc aùm, haéc aùm nhaát so vôùi baát kyø luùc naøo trong ngaøy. Cao Tieäm
Phi moät mình ngoài trong haéc aùm, laïnh ñeán möùc caû maùu cuõng phaûng phaát ñaõ ñoâng ñaëc.
“Ta khoâng sai”. Chaøng moät möïc khoâng ngöøng töï nhuû: “Ta khoâng laøm gì sai ñoái vôùi
Chaâu Maõnh, cuõng khoâng laøm gì sai ñoái vôùi naøng, ta khoâng sai”.
Baûn thaân cuûa “yeâu” tònh khoâng sai. Voâ luaän baát cöù ngöôøi naøo yeâu moät ngöôøi khaùc
ñeàu khoâng sai traùi.
Luùc chaøng yeâu Ñieäp Vuõ caên baûn khoâng bieát Ñieäp Vuõ laø nöõ nhaân cuûa Chaâu Maõnh,
chaøng caû töôûng cuõng khoâng töôûng ñeán bao giôø.
Nhöng moãi khi chaøng nhôù ñeán bieåu tình cuûa Chaâu Maõnh luùc nhìn Ñieäp Vuõ, trong
taâm chaøng laïi coù noãi hoái haän tieác nuoái nhö dao caét.
Cho neân chaøng ñaõ ñi.
Chaøng voán cuõng muoán phoùng tôùi, oâm laáy Ñieäp Vuõ giöõa vuõng maùu, boû heát taát caû, oâm
laáy nöõ nhaân duy nhaát trong ñôøi chaøng, chieáu coá naøng caû ñôøi, yeâu naøng caû ñôøi, khoâng caàn
bieát chaân naøng coù cuït chaân hay khoâng vaãn yeâu.
Nhöng Chaâu Maõnh ñaõ phoùng tôùi tröôùc oâm laáy naøng, cho neân chaøng laúng laëng boû ñi.
Chaøng chæ coøn nöôùc boû ñi.
--- Chaøng coù theå ñi bao xa ? Neân ñi ñeán nôi naøo ? Phaûi ñi bao xa môùi coù theå queân
nhöõng chuyeän naøy ?
Nhöõng caâu hoûi ñoù coù ai coù theå traû lôøi cho chaøng ?
Khoaûng caùch cho ñeán luùc trôøi saùng caøng gaàn, maët ñaát phaûng phaát caøng taêm toái.
Tieåu Cao naèm daøi, naèm treân maët ñaát phuû tuyeát giaù buoát, ngöûa maët nhìn khung trôøi haéc
aùm.
Sau ñoù chaøng nhaém maét laïi.
--- Môû maét tröøng tröøng cuõng chæ coù theå nhìn thaáy moät maøn haéc aùm, nhaém maét laïi
laøm chi ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 174 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Laøm nhö vaäy coù theå cheát ñoù”. Chaøng môùi nhaém maét laïi, ñaõ nghe thaáy moät ngöôøi
laïnh luøng noùi: “Muøa ñoâng naêm nay trong thaønh Tröôøng An toái thieåu cuõng coù boán naêm
ngöôøi ñaõ bò cheát coùng, coùng laïnh ñeán möùc coøn cöùng hôn caû ñaù, caû choù hoang cuõng
khoâng nhai noåi”.
Tieåu Cao khoâng lyù gì ñeán y.
--- Soáng ñaõ khoå nhoïc nhö vaäy, cheát thì ñaõ sao ?
Nhöng ngöôøi ñoù laïi khôi khôi khoâng ñeå cho chaøng cheát.
Haøm döôùi cuûa chaøng ñoät nhieân bò banh ra, ñoät nhieân caûm thaáy moät thöù nöôùc cay
cay noùng noùng chui vaøo yeát haàu mình, chaûy vaøo bao töû.
Trong bao töû chaøng laäp töùc gioáng nhö coù moät ngoïn löûa ñang thieâu ñoát, khieán cho
toaøn thaân chaøng aám aùp trôû laïi.
Chaøng môû maét, nhìn thaáy moät ngöôøi ñang ngoài tröôùc maët nhö moät thaïch töôïng,
trong tay khieâng moät caùi hoøm.
Moät ngöôøi khoâng bình phaøm, moät caùi hoøm khoâng bình phaøm.
Ngöôøi ñoù neáu quaû muoán ngöôøi ta soáng daäy, voâ luaän laø ai ñeàu khoù loøng cheát ñöôïc,
cuõng nhö neáu y muoán ngöôøi ta cheát, voâ luaän laø ai ñeàu khoù loøng soáng soùt.
Tieåu Cao minh baïch ñieåm ñoù.
“Röôïu ngon”. Chaøng nhaûy baät daäy, taän löïc laøm ra veû khoâng ñeå yù gì: “Hoài naõy coù
phaûi ngöôi cho ta uoáng röôïu Hoã Chaâu Ñaïi Khuùc ?
- Hình nhö vaäy.
“Chuyeän nhö vaäy ngöôi khoâng giaáu ñöôïc ta ñaâu, luùc ngöôøi khaùc coøn buù laø ta ñaõ baét
ñaàu uoáng röôïu”. Tieåu Cao cöôøi lôùn, chöøng nhö thaät söï cöôøi raát khoan khoaùi: “Coù ngöôøi
trôøi sinh laø anh huøng, coù ngöôøi trôøi sinh laø kieám khaùch, coøn coù nhöõng ngöôøi trôøi sinh laø
töûu quyû”.
“Ngöôi khoâng phaûi laø töûu quyû”. Ngöôøi ñoù laïnh luøng nhìn Tieåu Cao: “Ngöôi laø teân
khoán naïn”.
Tieåu Cao laïi cöôøi lôùn:
- Khoán naïn thì khoán naïn, khoán naïn vaø töûu quyû coù gì laø khaùc chöù ?
- Coù moät ñieåm khaùc bieät.
- Ñieåm gì ?
- Ngöôi nhìn laø bieát.
“Nhìn caùi gì ?” Tieåu Cao hoûi: “Ñi ñaâu nhìn ?”
Ngöôøi ñoù boãng keùo chaøng theo, mang chaøng phoùng ngöôøi ba leân, vöôït qua voâ soá

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 175 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

noùc nhaø môùi döøng chaân.


“ÔÛ ñoù”. Y noùi: “Tôùi ñoù maø nhìn !”
Ñoù laø noùc cuûa moät toøa cao laâu, cao laâu trong moät khu vöôøn roäng raõi.
Toøa cao laâu ñoù laø ñeä nhaát laâu Tröôøng An Cö.

o0o

Trôøi ñaõ gaàn saùng, töø giöõa bình minh môø mòt xaùm ngoeùt, hoa vaãn ñoû hoàng cao ngaïo
laøm sao, dieãm leä laøm sao, kyø quaùi laøm sao, treân maët ñaát tuyeát phuû phaûng phaát cuõng rôi
ñaày hoa.
"Neáu quaû ngöôi nghó ñoù laø hoa, ngöôi laàm roài". Ngöôøi khieâng hoøm noùi: "Ñoù khoâng
phaûi laø hoa, ñoù laø maùu".
Taâm Tieåu Cao traàm haï.
Chaøng bieát ñoù laø maùu, cuõng bieát ñoù laø maùu cuûa ai.
Luùc Chaâu Maõnh ñeán, ñaõ ñem ñaùm töû só thuoäc haï cuûa haén mai phuïc ôû ñoù, chuaån bò
quyeát moät traän töû chieán vôùi Traùc Ñoâng Lai.
"Nhöng caùc ngöôi neân bieát raèng Traùc Ñoâng Lai cuõng khoâng theå khoâng coù chuaån bò".
Ngöôøi khieâng hoøm noùi: "ÔÛ ñaây khoâng coù ngöôøi cuûa haén chæ vì ngöôøi cuûa haén ñeàu ôû beân
ngoaøi, haén bieát caùc ngöôi mai phuïc nhaân thuû trong ñaây, cho neân ñaõ bao vaây caùc ngöôi töø
beân ngoaøi".
Laàn naøy thuoäc haï cuûa Traùc Ñoâng Lai toång coäng coù ba traêm hai chuïc ngöôøi, ñeàu laø
nhöõng nhaân thuû gioûi nhaát maø haén coù theå ñieàu ñoäng trong voøng hai ngaøy nay.
- Boïn chuùng tuy ñoâng gaáp maáy laàn caùc ngöôi, Traùc Ñoâng Lai laïi vaãn khoâng daùm
khinh cöû voïng ñoäng.
- Bôûi vì haén bieát ngöôøi cuûa Huøng Sö Ñöôøng laàn naøy ñeán ñeàu laø nhöõng haûo haùn
khoâng sôï cheát, ñeàu ñeán ñeå lieàu maïng.
"Lieàu maïng ?" Ngöôøi khieâng hoøm cöôøi laïnh: "Ngöôi nghó lieàu maïng nhaát ñònh höõu
duïng sao ?"
Y hoûi Tieåu Cao:
- Neáu quaû ngöôi lieàu maïng vôùi ta coù höõu duïng khoâng ? Ta coù kinh sôï ñeán möùc
khoâng daùm ñoäng thuû sao ?
Caâu hoûi cuûa y vöøa chua cay, vöøa voâ tình, khieán cho ngöôøi ta caên baûn voâ phöông
hoài ñaùp, y cuõng khoâng chuaån bò chôø Tieåu Cao hoài ñaù p.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 176 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Coù luùc lieàu maïng chæ baát quaù laø ñi tìm cheát". Y noùi: "Ngöôøi Traùc Ñoâng Lai sôï tuyeät
khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi ñoù".
- Haén sôï ai ?
- Ngöôi !
Tieåu Cao cöôøi, cöôøi khoå:
- Ngöôi leõ naøo ñaõ queân traän chieán giöõa ta vaø hoï Tö Maõ döôùi Ñaïi Nhaïn Thaùp ?
- Nhöng hoï Tö Maõ khoâng ñang ôû Tröôøng An.
- Y ñang ôû ñaâu ?
"ÔÛ Laïc Döông". Ngöôøi khieâng hoøm ñaùp: "Y khoâng phaûi loaïi ngöôøi nhö Traùc Ñoâng
Lai, y cuõng coù haøo khí nhö Chaâu Maõnh, chæ baát quaù y bò keàm cheá quaù möùc".
- OÀ ?
- Muoán laøm moät anh huøng baát baïi tuyeät khoâng deã. Ngaøy thaùng cuûa Tö Maõ Sieâu
Quaàn tònh khoâng toát ñeïp gì.
Ngöôøi khieâng hoøm thôû daøi giuøm cho hoï Tö Maõ, bôûi vì trong taâm y cuõng coù caûm
giaùc töông töï.
- Tö Maõ Sieâu Quaàn khoâng coøn ôû Tröôøng An, baèng vaøo moät mình Traùc Ñoâng Lai,
laøm sao coù theå ñoái phoù ngöôi vaø Chaâu Maõnh ? Neáu quaû thuû haï cuûa haén ñoäng thuû tröôùc,
caùc ngöôi coù theå phoùng tha cho haén sao ?
Tieåu Cao nhìn huyeát tích nhö hoa rôi treân tuyeát, loøng baøn tay boãng toaùt moà hoâi
laïnh.
Neáu quaû khoâng phaûi vì Ñieäp Vuõ, luùc ñoù chaøng vaø Chaâu Maõnh ñích xaùc coù cô hoäi
raát toát coù theå cheùm cheát Traùc Ñoâng Lai tröôùc khi uoáng heát röôïu.
"Laàn naøy laø cô hoäi duy nhaát cuûa caùc ngöôi, laïi bò caùc ngöôi caåu thaû buoâng rôi, bôûi
vì ngöôi ñaõ boû ñi". Ngöôøi khieâng hoøm thoát: "Ngöôi ñöông nhieân neân ñi, bôûi vì ngöôi laø
nam töû haùn, ñöông nhieân khoâng theå vì moät nöõ nhaân maø trôû maët vôùi Chaâu Maõnh".
Thanh aâm cuûa y laïnh saéc nhö muõi chaâm:
- Nhöng ngöôi coù nghó tôùi, luùc ngöôi boû ñi, chính laø luùc Chaâu Maõnh caàn ngöôi nhaát,
ngöôi ñeå nöõ nhaân cuït chaân laïi cho Chaâu Maõnh, nghó raèng mình laø moät baèng höõu raát coù
nghóa khí, nhöng ta laïi nghó ngöôi laïi laø moät baèng höõu ñaày nghóa khí hôn ñoái vôùi Traùc
Ñoâng Lai, bôûi vì ngöôi ñaõ giao caû Chaâu Maõnh laãn taùm möôi saùu huynh ñeä Huøng Sö
Ñöôøng cho haén.
Tieåu Cao khoâng noùi neân lôøi, caû moät chöõ cuõng khoâng noùi ra, y phuïc toaøn thaân ñaõ öôùt
ñaãm moà hoâi laïnh.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 177 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Cho neân boïn hoï chæ coøn nöôùc lieàu maïng vôùi ngöôøi cuûa Traùc Ñoâng Lai, chæ tieác lieàu
maïng tònh khoâng nhaát ñònh höõu duïng". Ngöôøi khieâng hoøm noùi: "Sau khi ngöôi ñi, nôi ñaây
ñaõ bieán thaønh moät loø saùt sinh".
Y höõng hôø hoûi Tieåu Cao:
- Ngöôi coù bieát caùi loø saùt sinh ñoù ra sao khoâng ?
Tieåu Cao chaàm chaäm ngaång ñaàu, nhìn y chaèm chaèm, thanh aâm vì bi thoáng maø teâ
khaûn:
- Ta khoâng bieát, ngöôi bieát sao ?
- Ta ñöông nhieân bieát, bôûi vì luùc ñoù ta cuõng ñang ôû ñaây.
- Ngöôi ngoài ñaây xem nhöõng ngöôøi ñoù bò caét xeû nhö traâu boø ?
- Ta khoâng nhöõng xem, hôn nöõa xem raát roõ, moãi moät nhaùt ñao cheùm xuoáng ta ñeàu
nhìn thaáy raát roõ.
- Ngöôi coù phaûi xem raát khoaùi traù khoâng ?
"Tònh khoâng khoaùi traù laém, cuõng khoâng khoù chòu gì nhieàu". Ngöôøi khieâng hoøm höõng
hôø ñaùp: "Bôûi vì ñaây voán laø chuyeän cuûa ngöôi, khoâng quan heä tôùi ta chuùt naøo".
Tieåu Cao naõy giôø öùc cheá noãi phaãn noä, chung quy ñaõ nhö ngoïn löûa böøng phöït ra
khoûi loø löûa:
- Ngöôi coù coøn laø ngöôøi khoâng ?
- Coøn.
"Coøn laø ngöôøi, sao laïi coù theå ngoài ñoù nhìn ngöôøi khaùc bò ngöôøi ta cheùm gieát nhö
traâu boø ?" Tieåu Cao höôùng veà phía con ngöôøi chöøng nhö vónh vieãn khoâng ñoäng moät chuùt
tình caûm heùt lôùn: "Ngöôi taïi sao laïi khoâng cöùu boïn hoï ?"
Ngöôøi ñoù cöôøi, nuï cöôøi coù theå laøm cho ngöôi ta laïnh thaáu taän coát tuûy, hoûi ngöôïc
Tieåu Cao:
- Ngöôi taïi sao khoâng ôû laïi cöùu boïn hoï, taïi sao moät mình ñi naèm daøi treân tuyeát chôø
cheát ?
Tieåu Cao ngaäm mieäng.
"Neáu quaû ngöôi thaät muoán cheát, cuõng khoâng caàn phaûi töï mình ñi tìm cheát, bôûi vì
Traùc Ñoâng Lai ñaõ an baøi giuøm cho ngöôi". Ngöôøi ñoù höõng hôø thoát: "Ta bieát haén ñaõ tìm
giuøm cho ngöôi moät ngöôøi luùc naøo cuõng coù theå toáng ngöôi vaøo cöûa töû".
"Muoán toáng ta vaøo cöûa töû cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã". Tieåu Cao cöôøi laïnh: "Haén
coi ta laø ai chöù ?"
- Ngöôøi coù theå toáng ngöôi vaøo cöûa töû quaû thaät khoâng nhieàu, nhöng ngöôøi haén tìm

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 178 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

saùt nhaân chöa töøng thaát thuû.


- OÀ ?
- Ngöôi ñöông nhieân cuõng bieát, trong giang hoà coù nhöõng ngöôøi saùt nhaân ñeå sinh
nhai, giaù tieàn caøng cao, khaû naêng thaát thuû caøng thaáp.
- Con ngöôøi haén tìm coù phaûi ra giaù cao nhaát ?
- Phaûi.
- Ngöôi cuõng bieát ngöôøi ñoù laø ai ?
"Ta bieát". Ngöôøi khieâng hoøm ñaùp: "Y hoï Tieâu, 'Tieâu' trong 'kieám khí tieâu tieâu', teân
cuûa y laø Tieâu Leä Huyeát".
- Ngöôi laø Tieâu Leä Huyeát ?
- Phaûi.
Tieåu Cao ñaõ hoaøn toaøn laõnh tónh trôû laïi, chæ coù thöù kích thích nhö kim ñaâm ñoù môùi
coù theå khieán cho chaøng töø trong meâ loaïn bi thoáng ñoät nhieân laõnh tónh trôû laïi.
Söông sôùm boác leân, chaøng tónh laëng nhìn con ngöôøi thaàn bí coøn hôn caû laøn söông
ñoù, thôû daøi nheø nheï.
- Ñoù thaät laø moät chuyeän raát ñaùng tieác, ta thaät khoâng töôûng ñöôïc ngöôi coøn phaûi gieát
ngöôøi vì tieàn.
"Ta cuõng khoâng töôûng ñöôïc, ta ñaõ raát laâu roài khoâng gieát ngöôøi vì tieàn". Tieâu Leä
Huyeát thoát: "Thöù chuyeän ñoù tònh khoâng thuù vò gì".
- Laàn naøy ngöôi taïi sao laïi phaù leä ?
Tieâu Leä Huyeát khoâng tröïc tieáp traû lôøi caâu hoûi ñoù, trong ñoâi maét laïnh leõo laïi loä xuaát
moät thöù bieåu tình chaúng khaùc gì söông muø.
"Treân mình moãi moät ngöôøi ñeàu coù moät voøng daây thöøng voâ hình, ñaïi boä phaän thôøi
gian trong ñôøi haén ñeàu bò voøng daây thöøng ñoù troùi chaët". Tieâu Leä Huyeát thoát: "Coù nhöõng
ngöôøi voøng daây ñoù laø gia ñình vôï con, coù nhöõng ngöôøi voøng daây ñoù laø tieàn taøi söï nghieäp
traùch nhieäm".
Y ngöng thò nhìn Tieåu Cao:
- Ngöôøi nhö ngöôi vaø Chaâu Maõnh tuy khoâng theå bò nhöõng voøng daây ñoù troùi buoäc,
nhöng caùc ngöôi cuõng coù voøng daây maø caùc ngöôi töï mình laøm ra cho chính mình.
"Tình caûm". Tieâu Leä Huyeát noùi: "Caùc ngöôi ñeàu quaù troïng tình caûm, ñoù laø voøng daây
cuûa caùc ngöôi".
"Coøn ngöôi ?" Tieåu Cao hoûi: "Voøng daây cuûa ngöôi laø gì ? Voøng daây gì môùi coù theå troùi
buoäc ñöôïc ngöôi ?"

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 179 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Laø moät tôø kheá öôùc.


"Kheá öôùc ?" Tieåu Cao khoâng hieåu: "Kheá öôùc gì ?"
"Kheá öôùc saùt nhaân". Thanh aâm cuûa Tieâu Leä Huyeát phaûng phaát laïc vaøo choán xa vôøi:
"Hieän taïi ta tuy laø aån só giaøu coù hôn vaïn ngöôøi, hai möôi naêm tröôùc ta laïi chæ baát quaù laø
moät laõng töû khoâng moät xu dính tuùi, gioáng nhö ngöôi hieän giôø, khoâng coù baèng höõu, khoâng
coù thaân nhaân, khoâng coù nguoàn coäi, ngoaïi tröø caùi hoøm naøy ra, caùi gì cuõng khoâng coù".
- Caùi hoøm ñoù laø vuõ khí saùt nhaân, cho neân ngöôi môùi baét ñaàu saùt nhaân ñeå sinh nhai ?
"Ngöôøi ta gieát ñeàu ñaùng cheát, ta khoâng gieát boïn chuùng, boïn chuùng cuõng coù theå cheát
trong tay ngöôøi khaùc" Tieâu Leä Huyeát noùi: "Ta ra giaù tuy cao, tín duïng laïi raát toát, chæ caàn
ñính haï kheá öôùc, nhaát ñònh hoaøn thaønh".
Trong thanh aâm cuûa y traøn ñaày veû traøo phuùng, töï cheá gieãu mình:
- Bôûi vì duyeân côù ñoù, cho neân ñeán ñeâm ta khoâng theå nguû ñöôïc.
"Chæ baát quaù sau naøy ngöôi röûa tay". Tieåu Cao laïnh luøng thoát: "Bôûi vì ngöôi ñaõ quaù
dö thöøa tieàn baïc".
- Phaûi, sau naøy ta röûa tay laïi khoâng phaûi vì ta dö tieàn, maø vì coù moät ñeâm sau khi ta
gieát moät ngöôøi, chôït bieán thaønh khoâng nguû ñöôïc.
Tieâu Leä Huyeát naém chaët caùi hoøm:
- Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi trong ngheà cuûa boïn ta maø noùi, ñoù môùi laø chuyeän ñaùng sôï
nhaát.
- Voøng daây cuûa ngöôi sao laïi coøn giöõ laïi ?
- Kheá öôùc ñoù laø kheá öôùc ta ñính haï töø tröôùc, treân kheá öôùc ghi roõ, haén luùc naøo choã
naøo ñeàu coù theå keâu ta ñi gieát moät ngöôøi, voâ luaän laø luùc naøo muoán ta ñi gieát ngöôøi naøo, ta
ñeàu khoâng theå cöï tuyeät.
- Kheá öôùc ñoù chöa ñöôïc hoaøn thaønh ?
"Chöa". Tieâu Leä Huyeát ñaùp: "Tònh khoâng phaûi vì ta khoâng muoán hoaøn thaønh noù, maø
vì ngöôøi ñoù moät möïc chöa keâu ta ñi laøm chuyeän ñoù".
- Cho neân kheá öôùc ñoù cho ñeán hieän taïi vaãn coøn höõu hieäu ?
- Phaûi.
"Ngöôi taïi sao laïi chòu kyù moät tôø kheá öôùc ñaùng sôï nhö vaäy ? Tieåu Cao thôû daøi: "Giaù
tieàn haén traû coù phaûi ñaëc bieät cao ?
- Phaûi.
"Haén traû cho ngöôi bao nhieâu ?" Tieåu Cao hoûi.
- Haén traû cho ta moät caùi maïng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 180 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Maïng ai ?
"Ta". Tieâu Leä Huyeát ñaùp: "Luùc ta ñính kheá öôùc ñoù, haén luùc naøo choã naøo cuõng coù theå
gieát ta".
"Muoán gieát ngöôi cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã". Tieåu Cao laïi hoûi: "Ngöôøi ñoù laø
ai ?"
Tieâu Leä Huyeát cöï tuyeät khoâng traû lôøi vaán ñeà ñoù.
- Ta chæ coù theå noùi cho ngöôi bieát, hieän taïi kheá öôùc ñoù ñaõ giao laïi cho ta, treân maët
ñaõ coù teân hoï moät ngöôøi.
- Ngöôøi ngöôi phaûi ñi gieát ?
- Phaûi.
- Teân hoï ngöôøi ñoù coù phaûi laø Cao Tieäm Phi ?
- Phaûi.
Tieâu Leä Huyeát tónh laëng nhìn Cao Tieäm Phi, Cao Tieäm Phi cuõng tónh laëng nhìn y,
hai ngöôøi ñeàu bình tónh ñeán xuaát thaàn, töïa nhö gieát ngöôøi vaø bò gieát ñeàu chæ baát quaù laø
chuyeän raát bình thöôøng.
Qua moät hoài raát laâu, Tieåu Cao môùi hoûi Tieâu Leä Huyeát:
- Ngöôi coù bieát thi theå Chaâu Maõnh ôû ñaâu khoâng ? Ta muoán ñi teá haén moät laàn.
"Chaâu Maõnh vaãn chöa phaûi laø thi theå". Tieâu Leä Huyeát ñaùp: "Haén taïm thôøi coøn chöa
cheát".
Hôi thôû cuûa Tieåu Cao phaûng phaát ngöng haún:
- Laàn naøy haén laïi phaù truøng vaây chaïy thoaùt ?
"Khoâng phaûi haén töï mình phaù voøng vaây, maø laø Traùc Ñoâng Lai ñeå cho haén ñi". Tieâu
Leä Huyeát ñaùp: "Haén voán tuyeät khoâng coù cô hoäi".
- Traùc Ñoâng Lai taïi sao laïi thaû haén ?
"Bôûi vì Traùc Ñoâng Lai muoán giöõ haén laïi cho Tö Maõ Sieâu Quaàn". Tieâu Leä Huyeát ñaùp:
"Caùi cheát cuûa Chaâu Maõnh taát laø ñaïi söï oanh ñoäng giang hoà, chuyeän nhö vaäy Traùc Ñoâng
Lai thoâng thöôøng ñeàu giöõ laïi cho Tö Maõ Sieâu Quaàn laøm".
Y chaàm chaäm noùi tieáp:
- Muoán taïo moät vò anh huøng cuõng raát khoâng deã daøng.
"Phaûi". Tieåu Cao thoát: "Quaû thaät raát khoâng deã".
Noùi xong, hai ngöôøi laïi ngaäm mieäng, xa xa ñoät nhieân coù moät luoàng khoùi moûng ñoû
töôi lôït laït boác leân, giöõa raïng ñoâng xaùm xòt meânh moâng maø nhìn, chaúng khaùc gì moät tia
maùu töôi giöõa baêng tuyeát.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 181 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Luoàng khoùi moûng maøu ñoû ñoù töø ñaâu boác leân ? Coù phaûi töôïng tröng cho yù töù ñaëc bieät
gì ?
--- Laø moät thöù tín hieäu ? Hay laø moät thöù caûnh caùo ?
Ñòa phöông ñaëc bieät ñoù thaät ra laø ñòa phöông naøo ? Tieâu Leä Huyeát taïi sao laïi daãn
Tieåu Cao ñeán ñoù ?
Coù raát nhieàu ngöôøi luùc saùt nhaân ñeàu thích choïn moät nôi ñaëc bieät, leõ naøo nôi ñoù
cuõng laø moät loø saùt sinh ?
Ñoù khoâng phaûi laø loø saùt sinh, nhìn cuõng khoâng coù gì ñaëc bieät. Ñoù chæ baát quaù laø
moät mieáu thoå ñòa nho nhoû, moät mieáu thoå ñòa nho nhoû xaây trong moät con heûm laïnh leõo toái
huø.
OÂng baø thoå ñòa trong mieáu ñaõ chòu laïnh töø raát laâu, bình minh thaùng hai khoác haøn
ñöông nhieân caøng khoâng theå coù höông hoûa.
Tieåu Cao laúng laëng ñöùng sau löng Tieâu Leä Huyeát, laúng laëng nhìn hai oâng baø thoå ñòa
traûi qua bao thöông haûi tang ñieàn, thaáy heát bao theá thaùi nhaân tình, laïi thuûy chung vaãn hoã
töông nhau canh giöõ moät choã, trong taâm baát chôït caûm thaáy moät noãi tòch mòch khoù noùi
neân lôøi.
Chaøng boãng caûm thaáy hai oâng baø ñoù töø xöa ñeán nay tuy laø nhöõng tieåu thaàn khoâng
ñöôïc xem troïng, laïi haïnh phuùc hôn xa nhöõng Tieân Phaät Thaàn kim quang vaïn tröôïng soáng
tuoát treân chín taàng trôøi cao ngaát.
Ñieäp Vuõ, naøng taïi sao phaûi laø Ñieäp Vuõ ? Taïi sao khoâng phaûi laø moät nöõ nhaân khaùc ?
Chaøng moät möïc khoâng hoûi tôùi sinh töû haï laïc cuûa naøng.
Chaøng khoâng theå hoûi.
Bôûi vì naøng voán khoâng thuoäc veà chaøng, chaøng chæ hy voïng mình coù theå ñem nhöõng
ngaøy ñoâi löùa tay coøn tay trong tay deät thaønh moät moäng caûnh.

o0o

Ñòa phöông ñoù coù gì ñaëc bieät ? Tieâu Leä Huyeát taïi sao laïi daãn chaøng ñeán ñaây ? Ñeán
laøm gì ?
Tieåu Cao khoâng hoûi, Tieâu Leä Huyeát laïi noùi:
- Boïn hoï ñeàu bieát, moãi moät chuyeän ta laøm haøng ngaøy boïn hoï ñeàu bieát heát.
"Boïn hoï ?" Tieåu Cao hoûi: "Boïn hoï laø ai ?”
"Boïn hoï laø boïn hoï". Tieâu Leä Huyeát nhìn hai böùc töôïng thaàn trong hoác töôøng: "Ñoù laø

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 182 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

moät ñoâi thoå ñòa coâng coâng vaø thoå ñòa baø baø".
Tieåu Cao khoâng hieåu, Tieâu Leä Huyeát cuõng bieát chaøng khoâng hieåu.
"Hai möôi naêm tröôùc, ngöôøi ñuû tö caùch keâu ta ñi saùt nhaân ñeàu bieát ñòa phöông naøy,
cuõng ñeàu ñeán ñaây löu laïi moät ñòa danh, moät teân ngöôøi". Tieâu Leä Huyeát giaûi thích: "Ñòa
danh laø nôi ta ñi laáy tieàn, teân ngöôøi laø ngöôøi ta phaûi ñi gieát".
--- Moät mieáu thoå ñòa vaéng laïnh, moät goùc toái aån maät, moät cuïc gaïch ñoû coù theå dôøi
chuyeån, moät tôø giaáy caån thaän gaáp nhoû, moät caùi giaù to lôùn phi thöôøng, moät maïng ngöôøi !
Ñôn giaûn laøm sao, laïi phöùc taïp laøm sao.
"Neáu quaû ta nghó ngöôøi ñoù laø ngöôøi ñaùng gieát, ta ñi ñeán ñòa phöông maø boïn hoï ñeå
laïi teân, ôû ñoù coù saün tieàn ñang ñôïi ta". Tieâu Leä Huyeát noùi: "Chæ coù tieàn, khoâng coù ngöôøi,
ñaùm khoå chuû cuûa ta chöa bao giôø thaáy chaân dieän muïc cuûa ta".
- Coøn nhöõng ngöôøi cheát trong tay ngöôi ?
"Ngöôøi coù theå khieán cho ngöôøi ta khoâng tieác hao phí moät giaù cao ñeå ta ñi gieát
thoâng thöôøng ñeàu coù lyù do ñaùng cheát". Tieâu Leä Huyeát ñaùp: "Cho neân caùi mieáu thoå ñòa nho
nhoû naøy raát coù theå laø moät ñòa phöông daøn xeáp nhöõng vuï giao dòch lôùn nhaát trong thaønh
Tröôøng An".
Trong thanh aâm cuûa y laïi traøn ñaày veû traøo phuùng:
- Ngheà nghieäp cuûa boïn ta voán laø moät trong nhöõng ngheà nghieäp coå xöa nhaát cuûa
nhaân loaïi, thaäm chí coù theå coi laø moät ngheà nghieäp coå xöa nhaát trong nhöõng ngheà nghieäp
maø nam nhaân laøm.
Tieåu Cao hieåu roõ yù töù cuûa y.
Trong nhöõng ngheà nghieäp maø nöõ nhaân laøm coù moät ngheà coøn coå xöa hôn xa caùi
ngheà cuûa y, bôûi vì nöõ nhaân coù tö baûn nguyeân thuûy nhaát.
"Möôøi saùu naêm, möôøi saùu naêm ba thaùng, moät ñoaïn thôøi gian daøi laøm sao". Tieâu Leä
Huyeát thôû daøi nheø nheï: "Trong ñoaïn thôøi gian ñoù, coù nhaân sinh, coù nhaân laõo, coù nhaân töû,
nhöng ñòa phöông naøy laïi chöøng nhö khoâng bieán ñoåi chuùt naøo".
- Möôøi saùu naêm nay ngöôi ñeàu khoâng ñeán choã naøy ?
- Cho ñeán ngaøy tröôùc ta môùi ñeán.
"Ñaõ qua möôøi saùu naêm, ngöôi taïi sao laïi boãng trôû laïi ñaây ?" Tieåu Cao hoûi Tieâu Leä
Huyeát.
- Bôûi vì ta laïi nhìn thaáy laøn khoùi maø möôøi saùu naêm tröôùc ngöôøi trong giang hoà goïi laø
"huyeát hoûa".
- Laø luoàng khoùi ñoû hoài naõy boïn ta nhìn thaáy ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 183 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Phaûi". Tieâu Leä Huyeát noùi tieáp: "Huyeát hoûa vöøa hieän, trong giang hoà nhaát ñònh coù
moät ngöôøi quan troïng ñoät nhieân bò gieát cheát, cho neân coù ngöôøi goïi noù laø 'töû leänh', caâu
hoàn töû leänh".
Y laïi giaûi thích:
- Ngöôøi ñeán tìm ta phaûi ñeán ngoaøi thaønh ñoát ñoáng löûa khoùi ñoû ñoù, moãi raïng ñoâng
moät laàn, lieân tuïc ba laàn, ngöôi hoài naõy nhìn thaáy chính laø laàn thöù ba.
- Cho neân ngöôi tröôùc ñaây moät ngaøy ñaõ ñeán, ñaõ tieáp nhaän moät kheá öôùc khoâng theå
khoâng hoaøn thaønh ?
- Phaûi.
"Ngöôøi duøng caùi maïng cuûa ngöôi ñaùnh ñoåi kheá öôùc ñoù coù phaûi laø Traùc Ñoâng Lai ?"
Tieåu Cao hoûi.
"Khoâng phaûi laø haén". Tieâu Leä Huyeát cöôøi laïnh: "Haén coøn chöa xöùng".
- Nhöng ngöôi laïi bieát ñoù laø yù töù cuûa Traùc Ñoâng Lai.
"Ta bieát, ta ñöông nhieân bieát". Caâu traû lôøi cuûa Tieâu Leä Huyeát raát kyø quaùi: "Sau khi
ngöôøi ñoù baát chôït bieán maát treân theá gian, ta moät möïc khoâng nghó ra haén troán ôû nôi naøo,
cho ñeán baây giôø ta môùi bieát".
Y noùi "ngöôøi ñoù", khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, chính laø ngöôøi ñaõ ñính laäp kheá öôùc
vôùi y.
--- Ngöôøi ñoù laø ai ? Coù phaûi coù moái quan heä thaàn bí naøo ñoù vôùi Traùc Ñoâng Lai ?
Nhöõng chuyeän ñoù Tieåu Cao khoâng muoán hoûi tôùi. Chaøng voán ñaõ raát meät moûi, meät
moûi ñeán möùc caû ngöôøi töïa hoà gaàn nhö hö thoaùt, nhöng hieän taïi tinh thaàn laïi ñoät nhieân
phaán chaán trôû laïi.
"Ta bieát hieän taïi ta khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa ngöôi, coù theå cheát trong tay ngöôi ta
cuõng cheát khoâng hoái haän, bôûi vì ít ra vaãn toát hôn so vôùi cheát trong tay ngöôøi khaùc". Tieåu
Cao noùi: "Nhöng ngöôi muoán gieát ta cuõng khoâng deã ñaâu".
Chaøng nhìn chaèm chaèm vaøo caùi hoøm trong tay Tieâu Leä Huyeát:
- Ngöôi muoán gieát ta, ít nhaát tröôùc heát cuõng phaûi môû caùi hoøm cuûa ngöôi ra, phaûi
môû hoøm tröôùc khi ta ruùt kieám cuûa ta ra.
Kieám cuûa chaøng cuõng ñang trong tay chaøng, ñaõ khoâng caàn phaûi duøng bao boá bao
phuû, vöøa vaøo Tröôøng An, chaøng luùc naøo cuõng chuaån bò baït kieám.
Tieâu Leä Huyeát chaàm chaäm quay ngöôøi, nhìn chaêm chaêm vaøo thanh kieám treân tay
Tieåu Cao, trong maét ñoät nhieân loä xuaát moät bieåu tình kyø quaùi phi thöôøng.
Nhöõng ngoùn tay caàm caùi hoøm cuûa y boãng traéng nhôït, löng baøn tay boãng noåi voàng
gaân xanh.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 184 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

--- Baûo kieám môùi ra loø, quyû thaàn cuõng phaûi kieâng kî.
--- Leä ngaân treân kieám laø leä ngaân cuûa ai ?
--- Cuûa Tieâu Ñaïi Sö.
--- Baûo kieám ñaõ reøn thaønh, laõo taïi sao phaûi rôi leä ?
--- Bôûi vì laõo ñaõ döï kieán tôùi moät tai hoïa, laõo ñaõ töø trong kieám khí döï kieán thaáy ñöùa
con trai ñoäc nhaát cuûa laõo phaûi cheát döôùi thanh kieám ñoù.
--- Con trai ñoäc nhaát cuûa laõo coù phaûi laø Tieâu Leä Huyeát ?
--- Phaûi.

o0o

Trong nhaø taém hôi noùng ñaèng ñaèng, Traùc Ñoâng Lai ñang taém, phaûng phaát nhö
muoán kòp thôøi röûa saïch veát maùu nhuoám ñaày ngöôøi.
Nhaø taém ngay ñaèng sau phoøng nguû cuûa haén, khoâng khaùc gì maät thaát giaáu baûo taøng,
kieán truùc vöøa kieân coá, vöøa nghieâm maät.
Bôûi vì luùc haén taém tuyeät khoâng ñeå baát cöù moät ai xoâng vaøo.
Bôûi vì voâ luaän laø ngöôøi naøo luùc taém röûa ñeàu loõa theå , haén cuõng khoâng ngoaïi leä.
Ngoaïi tröø luùc haén coøn nhoû coù maãu thaân tröôùc maët ra, caû ñôøi Traùc Ñoâng Lai chöa
töøng ñeå moät ai nhìn thaáy haén loõa theå.
Traùc Ñoâng Lai taøn pheá, laø ngöôøi taøn pheá cô theå phaùt trieån khoâng hoaøn toaø n.
Chaân traùi cuûa haén ngaén hôn chaân phaûi moät chuùt, haén phaùt trieån khoâng hoaøn toaøn
chæ vì luùc haén coøn laø baøo thai trong buïng meï ñaõ bò moät ngöôøi khaùc ñeø eùp.
Ngöôøi ñoù laø ñeä ñeä cuûa haén.
Traùc Ñoâng Lai laø moät trong moät caëp song sinh, voán ñaùng leõ coù ñeä ñeä, ñeä ñeä ñaõ
cuøng haén chia seû dinh döôõng trong buïng meï.
Haén sinh ra tröôùc, ñeä ñeä cuûa haén laïi cheát trong buïng meï, cheát cuøng luùc vôùi meï haén.
"Ta laø hung thuû, trôøi sinh laø hung thuû". Traùc Ñoâng Lai thöôøng la heùt trong aùc moäng:
"Ta vöøa sinh ra ñaõ gieát cheát ñeä ñeä vaø maãu thaân ta".
Haén moät möïc nghó söï taøn pheá cuûa haén laø söï tröøng phaït cuûa oâng trôøi ñoái vôùi haén,
nhöng haén laïi khoâng phuïc.
Haén baèng vaøo quyeát taâm vaø nghò löïc khoâng gì so saùnh noãi ñaõ khaéc phuïc ñöôïc
chöôùng ngaïi trôøi sinh treân tay chaân haén. Khoâng moät ai nhìn ra haén laø ngöôøi taøn taät, cuõng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 185 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

khoâng moät ai bieát haén tröôùc ñaây thöôøng luyeän taäp loái ñi cuûa ngöôøi bình thöôøng ñeá n möùc
ñau ñôùn daàm deà moà hoâi.
Chæ tieác coøn coù moät chuyeän khaùc haén vónh vieãn laøm khoâng ñöôïc, voâ luaän coù traû giaù
cao tôùi côõ naøo cuõng laøm khoâng ñöôïc.
Haén vónh vieãn voâ phöông trôû thaønh moät nam nhaân chaân chính, treân thaân theå haén
coù moät boä phaän vónh vieãn gioáng nhö moät ñöùa treû.
Treân löng baøn tay cuûa Traùc Ñoâng Lai cuõng noåi voàng gaân xanh, bò nöôùc noùng kích
thích, haén thích ngaâm mình trong nöôùc noùng soâi suøng suïc.
Thieát bò boàn taém cuûa haén laø "phong löõ" ñaëc bieät phaùi ngöôøi cheá taïo phaûng theo Phuø
Tang.
Moãi laàn ngaâm mình trong nöôùc noùng soâi suøng suïc, haén caûm thaáy haén chöøng nhö laïi
trôû veà beân caïnh ñeä ñeä cuûa haén, laïi ñang chòu ñöïng thöù aùp löïc vaø nhieät löïc ñoù.
--- Haén ñang ngöôïc ñaõi chính mình ? Hay ñang tröøng phaït chính mình ?
Coù phaûi cuõng ñoàng daïng nhö luùc haén ngöôïc ñaõi tröøng phaït ngöôøi khaùc, taïo thaønh
moät thöù laïc thuù ?
Hieän taïi trong taâm Traùc Ñoâng Lai laïi khoâng nghó ñeán nhöõng chuyeän ñoù, chuyeän
haén ñang nghó ñeán laïi caøng thuù vò hôn, haén ñang nghó ñeán Tieåu Cao vaø Tieâu Leä Huyeát.
Moät ngöôøi laø cao thuû thieân haï voâ song, hôn nöõa coøn coù moät thöù vuõ khí ñaùng sôï nhaát
trong thieân haï.
Nhöng meänh vaän cuûa y ñaõ bò chuù ñònh saün, chuù ñònh phaûi cheát döôùi baûo kieám maø
phuï thaân y ñaõ reøn thaønh.
Ngöôøi kia voán taát phaûi cheát trong tay y, caên baûn hoaøn toaøn khoâng coù ñöôøng naøo ñeå
troán thoaùt.
Nhöng baûo kieám laïi ôû trong tay ngöôøi ñoù.
--- Trong hai ngöôøi ai seõ cheát ?
Traùc Ñoâng Lai caûm thaáy vaán ñeà ñoù thaät raát thuù vò, thaät thuù vò cöïc kyø.
Haén nhòn khoâng ñöôïc phaûi cöôøi.
Nhöng haén coøn chöa cöôøi thaønh tieáng, nuï cöôøi cuûa haén ñaõ ñoâng cöùng treân maët haén.
Troøng maét cuûa haén co thaét laïi.
Chæ coù luùc sôï haõi khaån tröông nhaát, troøng maét cuûa haén môùi co thaét laïi. Hieän taïi haén
ñang caûm thaáy khaån tröông lo sôï.
Haén caûm thaáy coù moät ngöôøi, duøng moät thöù phöông phaùp cho ñeán hieän taïi haén vaãn
khoâng theå bieát ñöôïc, ñaõ môû cöûa gian maät thaát cuûa haén, nhö quyû hoàn ñang ñöùng sau löng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 186 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

haén.
Ñoù thaät söï laø chuyeän khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc, Traùc Ñoâng Lai khoâng tin ñöôïc
treân theá giôùi thaät söï coù ngöôøi coù theå coù naêng löïc khoâ ng theå töôûng töôïng ñöôïc nhö vaäy.
Nhöng hieän taïi haén khoâng theå khoâng tin.
Haén raát mau choùng nghó tôùi moät ngöôøi, moät ngöôøi duy nhaát:
- Tieâu Leä Huyeát, ta bieát nhaát ñònh laø ngöôi.
"Phaûi". Moät thanh aâm traàm traàm khan khaûn ñaùp: "Laø ta".
Traùc Ñoâng Lai boãng thôû daøi.
"Quyû thaàn khoâng coù thaät, quyû thaàn noùi taát caøng khoâng theå tin". Haén noùi: "Neáu
khoâng ngöôi ñaõ khoâng theå ñeán".
- Taïi sao ?
"Bôûi vì hieän taïi ñaùng leõ ngöôi ñaõ laø ngöôøi cheát, cheát döôùi Leä Ngaân cuûa Cao Tieäm
Phi". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Choán u minh voán ñaõ ñònh tröôùc meänh vaän cuûa ngöôi".
Haén laïi thôû daøi:
- Hieän taïi ta môùi bieát nhöõng lôøi noùi ñoù hoang ñöôøng ñaùng cöôøi laøm sao.
"Coøn tröôùc ñaây ?" Tieâu Leä Huyeát hoûi: "Tröôùc ñaây ngöôi coù tin khoâng ?"
- Vò taát ñaõ tin heát, cuõng vò taát khoâng tin.
"Cho neân ngöôi môùi nghó ra phöông phaùp muoán ta ñi gieát Cao Tieäm Phi ?" Tieâu Leä
Huyeát laïi hoûi: "Ngöôi coù phaûi muoán xem xem trong hai ngöôøi boïn ta thaät ra laø ai cheát
trong tay ai ?"
- Phaûi.
- Khoâng caàn bieát laø ai cheát, ngöôi ñaïi khaùi ñeàu khoâng thöông taâm.
"Ta ñích xaùc khoâng". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Khoâng caàn bieát laø ai cheát, ñoái vôùi ta ñeàu
coù lôïi, neáu quaû hai ngöôøi boïn ngöôi cuøng cheát moät luùc, caøng hay khoâng theå taû, ta nhaát
ñònh an baøi haäu söï cho boïn ngöôi thaät toát".
Haén noùi thaät, Traùc Ñoâng Lai luoân luoân noùi thaät.
Bôûi vì haén baát taát phaûi noùi laùo.
Tröôùc maët ñaïi ña soá ngöôøi, haén caên baûn hoaøn toaøn khoâng caàn phaûi noùi laùo, ñoái vôùi
nhöõng ngöôøi khaùc, noùi laùo caên baûn khoâng höõu duïng.
Tieâu Leä Huyeát ñaõ nhìn ra ñieåm ñoù.
Y thích giao thuû vôùi loaïi ngöôøi ñoù, traùnh khoûi raát nhieàu phieàn haø khoâng caàn thieát.
Coù theå giao thuû vôùi loaïi ngöôøi ñoù cuõng khoan khoaùi hôn nhieàu so vôùi laøm baèng höõ u
cuûa boïn chuùng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 187 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Ta cuõng luoân luoân noùi thaät". Tieâu Leä Huyeát noùi: "Moãi moät caâu ta noùi ra ngöôi toát
nhaát ñeàu neân tin".
- Ta nhaát ñònh tin.
- Ta bieát ngöôøi coøn chöa gaëp ta, ngöôi nhaát ñònh raát muoán nhìn xem ta laø ai.
- Ta thaät muoán muoán cheát.
- Nhöng ngöôi chæ caàn quay ñaàu laïi nhìn ta moät caùi, ngöôi vónh vieãn khoâng coøn
nhìn thaáy gì khaùc nöõa.
"Ta khoâng theå quay ñaàu laïi". Traùc Ñoâng Lai thoát: "Taïm thôøi ta coøn chöa muoán cheát".
"Noùi thaät laø moät taäp quaùn raát toát, ta hy voïng ngöôi coù theå luoân luoân baûo trì laáy noù".
Thanh aâm cuûa Tieâu Leä Huyeát raát bình ñaïm: "Chæ caàn ngöôi noùi ra moät caâu noùi laùo, ta gieát
ngöôi cheát taïi choã trong caùi boàn taém ñoù".
"Ta coù noùi qua, taïm thôøi ta coøn chöa muoán cheát". Thanh aâm cuûa Traùc Ñoâng Lai
cuõng raát bình tónh: "Ta ñöông nhieân caøng khoâng muoán cheát loõa theå trong boàn taém nhö
vaày, ngöôi neân tin chuyeän ñoù ta tuyeät khoâng laøm".
"Raát toát". Tieâu Leä Huyeát ñoái vôùi tình huoáng ñoù töïa hoà caûm thaáy raát thoûa maõn, cho
neân laäp töùc hoûi moät chuyeän maø y muoán bieát nhaát: "Hai möôi naêm tröôùc, ta cuøng moät
ngöôøi ñính moät tôø kheá öôùc, chuyeän ñoù ngöôi coù bieát khoâng ?"
- Ta bieát.
- Haøng quan troïng nhaát treân kheá öôùc ñoù luoân luoân ñeå troáng, luoân luoân thieáu maát
moät danh taùnh.
- Ñieåm ñoù ta cuõng bieát.
"Hieän taïi ñaõ coù ngöôøi ñem kheá öôùc ñoù giao cho ta, hôn nöõa beân treân coøn ñieàn vaøo
teân hoï moät ngöôøi". Tieâu Leä Huyeát laïi hoûi: "Ngöôi coù bieát laø teân ai khoâng ?"
"Ta bieát". Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø laïi cöôøi cöôøi: "Caùi teân ñoù laø do ta ñieàn leân, ta
laøm sao maø khoâng bieát ñöôïc ?"
- Kheá öôùc coù phaûi laø ngöôi ñính vôùi ta ?
"Khoâng phaûi". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Ta coøn chöa xöùng".
- Coù phaûi do ngöôi ñem ñeán ?
"Phaûi". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Coù moät ngöôøi muoán ta ñem ñeán, tröôùc heát ñem tôø kheá
öôùc ñoù ñöa ñeán mieáu thoå ñòa, laïi ra ngoaøi thaønh ñoát huyeát hoûa, vì ñeå xaùc ñònh muoán giuùp
ngöôi nhìn thaáy, cho neân phaûi ñoát moãi ngaøy moät laàn, ba ngaøy lieân tieáp".
"Ngöôøi muoán ngöôi ñöa tin", thanh aâm cuûa Tieâu Leä Huyeát boãng bieán thaønh teâ daïi:
"Ngöôi coù bieát ngöôøi ñoù laø ai khoâng ?"

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 188 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Ta bieát". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Ngöôøi bieát haén ñeàu nghó haén ñaõ cheát, coøn coù raát
nhieàu ngöôøi caên baûn khoâng bieát danh taùnh cuûa haén, nhöng ta bieát, ngoaïi tröø ngöôi ra,
khoâng ai bieát nhieàu hôn ta".
- Ngöôi bieát haén coøn chöa cheát ?
- Phaûi.
- Ngöôi cuõng bieát haén ñang ôû ñaâu ?
- Phaûi.
"Raát toát". Thanh aâm cuûa Tieâu Leä Huyeát phaûng phaát ñaõ teâ lieät: "Hieän taïi ngöôi coù theå
ñöùng leân roài".
- Taïi sao phaûi ñöùng leân ?
- Bôûi vì ngöôi phaûi daãn ta ñi gaëp haén.
- Ta coù theå khoâng ñi khoâng ?
- Khoâng theå.
Traùc Ñoâng Lai laäp töùc ñöùng leân, ñoái vôùi chuyeän voâ phöông tranh bieän, haén khoâng
bao giôø tranh bieän.
"Ngöôi coù theå maëc aùo mang giaøy". Tieâu Leä Huyeát noùi: "Nhöng ngöôi toát hôn heát laø
khoâng laøm chuyeän gì khaùc".
Traùc Ñoâng Lai böôùc ra khoûi boàn taém, khoaùc aùo hoà cöøu, ñoäng taùc cuûa haén raát chaäm,
moãi moät ñoäng taùc ñeàu raát caån thaän.
Bôûi vì haén nghe thaáy trong thanh aâm cuûa Tieâu Leä Huyeát coù thuø haän vaø saùt cô.
Tieâu Leä Huyeát khoâng theå gieát haén, cuõng khoâng theå cheùm ñöùt chaân haén, nhöng chæ
caàn ñoäng taùc cuûa haén khieán cho Tieâu Leä Huyeát caûm thaáy coù choã khoâng ñuùng, treân ngöôøi
haén nhaát ñònh coù moät boä phaän rôi khoûi ngöôøi haén.
Haén tuyeät cho baát cöù ngöôøi naøo cô hoäi ñoù.
Tieâu Leä Huyeát, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, ñang quan saùt haén, ñoái vôùi moãi moät
ñoäng taùc cuûa haén ñeàu quan saùt raát töû teá.
"Ta bieát ngöôi luoân luoân laø ngöôøi kieâu ngaïo phi thöôøng, phaûn öùng vaø toác ñoä cuûa
ngöôi cuõng raát nhanh, noäi gia khí coâng cuõng luyeän raát gioûi, ñöông kim thieân haï coù raát ít
ngöôøi coù theå ñaùnh baïi ñöôïc ngöôi". Tieâu Leä Huyeát noùi: "Ta tin Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng
khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa ngöôi, bôûi vì haén vónh vieãn khoâng bì ñöôïc söï laõnh tónh cuûa
ngöôi. Ta chöa töøng thaáy ngöôøi naøo laõnh tónh hôn ngöôi".
"Coù luùc ta cuõng nghó nhö vaäy". Traùc Ñoâng Lai laïi cöôøi: "Moãi moät ngöôøi ñeàu khoù
traùnh khoûi luùc töï say, ñaëc bieät laø luùc nöûa ñeâm vaéng laëng moät mình".

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 189 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

"Ngöôi chöa töøng gaëp ta, cuõng chöa töøng thaáy ta xuaát thuû, ngöôi laøm sao bieát ta
thaät söï maïnh hôn ngöôi ?" Tieâu Leä Huyeát ñieàm ñaïm hoûi: "Ngöôi khoâng nghó ñeán coù leõ
ngöôi chæ caàn xuaát thuû laø coù theå gieát ñöôïc ta ?"
"Ta khoâng nghó tôùi". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Thöù chuyeän ñoù ta caên baûn caû nghó cuõng
khoâng nghó tôùi".
- Sao vaäy ?
"Bôûi vì ta tuyeät ñoái caám mình khoâng ñöôïc nghó tôùi". Traùc Ñoâng Lai cöôøi phaûng phaát
coù chuùt caûm thöông: "Moät ngöôøi neáu quaû coøn coù theå soáng, nhöõng chuyeän nhö vaäy caû nghó
cuõng khoâng theå nghó tôùi".
Tieâu Leä Huyeát cöôøi laïnh:
- Cho neân ngöôi tình nguyeän laéng nghe nhö moät con choù chöù khoâng daùm ñoäng thuû ?
"Phaûi". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Treân theá giôùi naøy coù raát nhieàu chuyeän ñeàu nhö vaäy".

o0o

Caùnh cöûa ngoaøi tieåu vieän ñoùng chaët.


Traùc Ñoâng Lai goõ cöûa. Goõ ba tieáng tröôùc, laïi goõ theâm moät tieáng.
Phöông phaùp goõ cöûa ñoù, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, laø öôùc ñònh bí maät giöõa haén
vaø laõo nhaân trong vieän, trong tieåu vieän laïi khoâng coù hoài öùng.
- Haén khoâng coù trong ñoù ?
"Haén ôû ñoù". Traùc Ñoâng Lai noùi: "Nhaát ñònh".
- Ngöôi coù phaûi muoán thoâng tri vôùi haén coù ngöôøi haén khoâng theå gaëp ñaõ ñeán, muoán
haén mau boû chaïy ?
"Ngöôi neân bieát haén khoâng theå boû chaïy, caû ñôøi haén chöa bao giôø boû chaïy". Traùc
Ñoâng Lai noùi vôùi Tieâu Leä Huyeát: "Haø huoáng haén ñaõ sôùm bieát ngöôi nhaát ñònh ñeán tìm
haén".
Nhöng trong tieåu vieän vaãn khoâng coù tieáng traû lôøi, Traùc Ñoâng Lai laïi goõ cöûa, goõ
maïnh hôn moät chuùt.
Cöûa ñoät nhieân môû ra, môû heù moät ñöôøng.
Caùnh cöûa tuy chæ môû heù, beân trong tònh khoâng coù khoùa, cuõng khoâng coù then caøi.
Laõo nhaân cuõng khoâng boû chaïy.
Trong tieåu vieän u tónh, höông hoa vaãn nhö tröôùc, coå tuøng vaãn nhö tröôùc, tieåu ñình
vaãn nhö tröôùc, laõo nhaân cuõng ñang ngoài trong tieåu ñình nhö tröôùc, ñoái dieän maët ñaát phuû

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 190 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ñaày tuyeát tröôùc ñình, tröôùc ñình phaûng phaát vaãn coù Ñieäp Vuõ ñang muùa nhö tröôùc.
Ñieäp Vuõ khoâng coøn muùa ñöôïc nöõa.
Laõo nhaân cuõng khoâng theå giaø hôn nöõa.
Chæ coù tö töôûng vaø tình caûm môùi coù theå khieán cho ngöôøi giaø, neáu quaû moät ngöôøi ñaõ
khoâng theå coù tö töôûng nöõa, khoâng theå coù tình caûm nöõa, laø ñaõ khoâng coøn coù theå giaø nöõa.
Laõo nhaân ñaõ khoâng theå nghó ngôïi gì nöõa, cuõng khoâng theå ñaén ño phaùn ñoaùn keá
hoaïch cho baát kyø chuyeän gì nöõa.
Laõo nhaân cuõng khoâng coøn coù tình caûm nöõa, khoâng coøn coù öu hoaøi thoáng khoå hoan
laïc phieàn naõo töông tö hoài öùc nöõa.
Chæ coù ngöôøi cheát môùi coù theå khoâng coøn coù tö töôûng vaø caûm tình nöõa, chæ coù ngöôøi
cheát môùi vónh vieãn khoâng coøn giaø nöõa.
Laõo nhaân ñaõ cheát.
Laõo vaãn gioáng heät nhö luùc coøn soáng, vaãn giöõ vöõng tö theá phong nhaõ du nhaøn khoâng
ai bì noãi ngoài trong tieåu ñình, nhöng laõo ñaõ cheát.
Ñoâi maét pha laãn trí tueä cuûa ngöôøi giaø vaø veû tinh nghòch cuûa haøi töû nhìn ñaõ khoâng
coøn töôi taén nhö haûi döông raéc nhuoäm döông quang, ñaõ khoâng coøn neùt saùng laïn cuûa
döông quang vaø maøu xanh thaãm cuûa nöôùc bieån.
Ñoâi maét cuûa laõo ñaõ bieán thaønh moät maøu xaùm cheát choùc, gioáng nhö saéc trôøi luùc baõo
tuyeát chieàu taøn.
Nhìn thaáy ñoâi maét ñoù, Traùc Ñoâng Lai voâ phöông böôùc tôùi böôùc nöõa, caû moät böôùc
cuõng khoâng daùm böôùc tôùi.
Toaøn thaân haén ñaõ cöùng ngaéc, cöùng nhö thaân theå laõo nhaân ñaõ cheát.
Sau ñoù haén nhìn thaáy Tieâu Leä Huyeát.
Tieâu Leä Huyeát xem ra khoâng cao laém, treân thöïc teá cao hôn ñaïi ña soá ngöôøi moät
chuùt, hôn nöõa raát oám.
Ñaàu toùc y ñen nhaùnh, caû moät chuùt hoa raâm cuõng khoâng coù, duøng moät caùi khaên vaûi
boá maøu xaùm lôït coät choûm toùc treân ñaàu.
Y phuïc cuûa y cuõng laøm baèng thöù vaûi boá xaùm lôït ñoù, may vaù khoâng vöøa vaën, thuû
coâng cuõng khoâng gioûi giaén gì. Trong tay y khieâng moät caùi hoøm, moät caùi hoøm vöøa cuõ kyû,
vöøa bình phaøm.
Traùc Ñoâng Lai chæ nhìn thaáy bao nhieâu ñoù, bôûi vì caùi haén nhìn thaáy chæ baát quaù laø
sau löng Tieâu Leä Huyeát.
Gioáng nhö moät côn gioù löôùt qua ngöôøi, con ngöôøi moät möïc nhö moät caùi boùng ñi saùt

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 191 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

sau löng haén ñoät nhieân ñaõ phoùng ñeán tröôùc maët haén.
Con ngöôøi ñaùng sôï nhaát, thaàn bí nhaát trong giang hoà, boä daïng thaät ra ra sao ? Traùc
Ñoâng Lai vaãn coøn chöa nhìn thaáy.
Nhöng moät ngöôøi treân maët raát ít khi bieåu loä tình caûm laïi thöôøng thöôøng voâ tö voâ yù
ñem tình caûm ñeå loä ra treân löng.
Löng Tieâu Leä Huyeát caêng voàng, moãi moät thôù thòt ñeàu baïnh caêng, sau ñoù baét ñaàu run
raåy khoâng ngöøng, chöøng nhö ñang bò moät ngoïn roi voâ hình taän löïc quaát maïnh.
Caùi cheát cuûa laõo nhaân laø ngoïn roi ñoù.
Voâ luaän laø ai ñeàu coù theå nghe thaáy töø trong thanh aâm cuûa y, y tuyeät khoâng phaûi laø
baèng höõu cuûa laõo nhaân ñoù.
Giöõa boïn hoï, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, coù moät thöù thuø haän voâ phöông hoùa giaûi.
Y böùc Traùc Ñoâng Lai ñöa y ñeán ñaây, raát coù khaû naêng laø muoán lôïi duïng maùu huyeát
cuûa laõo nhaân ñoù ñeå röûa saïch oaùn ñoäc vaø thuø haän trong taâm y.
Hieän taïi laõo nhaân ñaõ cheát, y taïi sao traùi laïi laïi thoáng khoå, kích ñoäng, vaø bi thöông
nhö vaäy ?
Caøng laøm cho ngöôøi ta khoâng töôûng ñöôïc chính laø Traùc Ñoâng Lai.
Haén tuyeät khoâng phaûi laø ngöôøi coù taám loøng roäng môû, tuyeät khoâng ñeå baát cöù ngöôøi
naøo xaâm phaïm ñeán söï töï toân cuûa haén.
Treân theá giôùi naøy chöa töøng coù ai daùm vuõ nhuïc haén nhö Tieâu Leä Huyeát ñaõ laøm, thöù
vuõ nhuïc ñoù cuõng chæ coù duøng maùu môùi coù theå taåy saïch.
Neáu quaû haén gieát Tieâu Leä Huyeát, khoâng ai coù theå caûm thaáy kyø quaùi, cuõng khoâng ai
coù theå caûm thaáy hoái tieác.
Cho duø haén coù uoáng caïn maùu cuûa Tieâu Leä Huyeát nhö uoáng röôïu, cuõng khoâng coù ai
khoù chòu.
Tieâu Leä Huyeát tònhkhoâng phaûi laø ngöôøi ñaùng ñeå thöông tình, Traùc Ñoâng Lai voán
ñaùng leõ neân gieát y. Chæ caàn vöøa coù cô hoäi, khoâng neân boû qua.
Hieän taïi chính laø cô hoäi toát nhaát ñeå Traùc Ñoâng Lai haï thuû.
Hieän taïi löng Tieâu Leä Huyeát chaúng khaùc naøo moät vuøng ñaát phì nhieâu maøu môõ, hôn
nöõa laïi hoaøn toaøn khoâng phoøng bò, ñôïi chôø ngöôøi ta xaâm phaïm daãm ñaïp.
Hieän taïi chính laø luùc taâm tình cuûa y bò kích ñoäng nhaát, laø luùc deã daøng taïo thaønh sô
hôû vaø sai laàm nhaát.
Nhöng Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø caû moät chuùt cöû ñoäng cuõng khoâng coù.
Thöù cô hoäi ñoù chöøng nhö moät phieán phuø vaân ngay tröôùc maët mình, moät khi tieâu taùn,

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 192 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

vónh vieãn khoâng quay trôû laïi.


Hoâ haáp cuûa Traùc Ñoâng Lai ñoät nhieân ngöng haún, troøng maét laïi co thaét laàn nöõa.
Haén chung quy ñaõ nhìn thaáy ngöôøi ñoù, con ngöôøi ñaùng sôï nhaát, thaàn bí nhaát trong
thieân haï.
Tieâu Leä Huyeát khoâng ngôø ñaõ quay ngöôøi, ñoái dieän Traùc Ñoâng Lai.
Khuoân maët y laø moät khuoân maët raát bình phaøm, nhöng aùnh maét cuûa y laïi gioáng nhö
moät baûo ñao vöøa ruùt ra khoûi voû.
“Neáu quaû coù ngöôøi muoán gieát ta, tích taéc hoài naõy laø cô hoäi toát nhaát”. Tieâu Leä Huyeát
thoát: “Cô hoäi nhö vaäy vónh vieãn khoâng theå coù laàn nöõa”.
- Ta thaáy ñöôïc.
- Hoài naõy sao ngöôi khoâng xuaát thuû ?
“Bôûi vì ta tònh khoâng muoán gieát ngöôi”. Traùc Ñoâng Lai noùi raát thaønh khaån: “Chuyeän
ñoù ta chöa bao giôø nghó ñeán”.
“Ngöôi ñaùng leõ neân nghó ñeán”. Tieâu Leä Huyeát noùi: “Ngöôi neân bieát ta nhaát ñònh
phaûi gieát ngöôi”.
“Nhaát ñònh phaûi gieát ta ?” Nhaõn quang cuûa Traùc Ñoâng Lai thuûy chung khoâng rôøi
khoûi maët ngöôøi ñoù: “Ngöôi chöøng nhö luoân luoân khoâng chòu gieát ngöôøi mieãn phí”.
- Laàn naøy laïi ngoaïi leä.
- Taïi sao ?
- Bôûi vì ngöôi ñaõ gieát laõo.
Muïc quang cuûa Traùc Ñoâng Lai chung quy ñaõ höôùng veà phía laõo nhaân trong ñình:
- Ngöôi noùi ta ñaõ gieát laõo ? Ngöôi nghó laõo coù theå cheát trong tay ta ?
“Voán ngöôi ñöông nhieân khoâng ñoäng ñeán laõo ñöôïc, caû moät sôïi toùc cuûa laõo cuõng
khoâng ñoäng ñeán ñöôïc”. Tieâu Leä Huyeát ñaùp: “Voõ coâng cuûa ngöôi tuy khoâng teä, nhöng laõo
chæ caàn nhaác tay leân laø coù theå doàn ngöôi vaøo töû ñòa”.
- Coù leõ laõo chæ caàn duøng moät ngoùn tay ñaõ ñuû roài.
“Nhöng hieän taïi tình huoáng laïi khaùc bieät”. Tieâu Leä Huyeát noùi: “Tröôùc khi laõo coøn
chöa cheát, ñaõ trôû thaønh pheá nhaân”.
- Ngöôi nhìn ra chaân khí noäi löïc cuûa laõo ñaõ sôùm bò ngöôøi ta pheá ñi ?
- Ta thaáy ñöôïc.
- Ngöôi môùi nhìn thaáy ?
- Laõo tung hoaønh thieân haï, haønh tung phieâu hoát, neáu quaû khoâng phaûi vì coâng löïc ñaõ
maát, laøm sao chòu aån troán ôû ñaây, ôû trong nhaø moät ngöôøi laõo tuyeät ñoái khoâng coi ra gì ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 193 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Laõo ñöông nhieân khoâng coi ta ra gì, nhöng laõo laïi ñeán choã cuûa ta”. Traùc Ñoâng Lai
noùi: “Bôûi vì laõo bieát con ngöôøi cuûa ta ít ra coù moät chuùt öu ñieåm”.
- Öu ñieåm gì ?
“Ta raát ñaùng tin caäy, ñaùng tin caäy phi thöôøng”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Khoâng nhöõng
con ngöôøi ñaùng tin caäy, caù i mieäng cuõng ñaùng tin caäy”.
- OÀ ?
“Trong giang hoà chöa coù moät ai bieát coâng löïc cuûa laõo ñaõ maát, cuõng chöa coù moät ai
bieát laõo aån cöû ôû ñaây, bôûi vì ta luoân luoân thuû khaåu nhö bình”.
Moät ñieåm ñoù Tieâu Leä Huyeát cuõng khoâng theå phuû nhaän.
“Ngöôøi trong giang hoà muoán laáy maïng cuûa laõo cuõng khoâng ít, neáu quaû ta muoán baùn
ñöùng laõo, laõo ñaõ sôùm cheát trong tay ngöôøi ta”. Traùc Ñoâng Lai noùi: “Cho duø ta coù muoán
taän tay gieát laõo, cuõng baát taát phaûi ñôïi ñeán baây giôø”.
Moät ñieåm ñoù, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, cuõng laø söï thaät.
- Luùc laõo ñeán, coâng löïc ñaõ bò ngöôøi ta pheá ñi, cho neân môùi aån cö taïi ñaây, moät ñieåm
ñoù ngöôi cuõng neân töôûng töôïng ñöôïc.
Tieâu Leä Huyeát thöøa nhaän.
Hai möôi naêm tröôùc, luùc laõo nhaân coøn chöa giaø, trong giang hoà cuõng khoâng coù bao
nhieâu ngöôøi laø ñoái thuû cuûa laõo.
“Hôn nöõa laõo ñaõ töøng cöùu ta moät laàn, cho neân gaëp luùc nguy hieåm nhaát môùi tìm ñeán
ta”. Traùc Ñoâng Lai noùi: “Ngöôi nghó ta coù theå haïi cheát aân nhaân duy nhaát cuûa ta sao ?”
- Ngöôi coù theå !
- OÀ ?
Thanh aâm cuûa Tieâu Leä Huyeát laïnh buoát:
- Ngöôøi khaùc khoâng theå, nhöng ngöôi coù theå.
“Ñoäng löïc cuûa laõo tuy ñaõ maát, ñaàu naõo laïi vaãn coøn”. Tieâu Leä Huyeát noùi: “Ñaàu naõo
cuûa laõo gioáng nhö moät baûo taøng vónh vieãn baát taän, tö töôûng, trí tueä, vaø bí maät taøng aån beân
trong coøn traân quyù hôn xa baát cöù thöù chaâu baûo naøo”.
Y laïnh luøng nhìn Traùc Ñoâng Lai:
- Ngöôi moät möïc khoâng gieát laõo, chæ vì laõo ñoái vôùi ngöôi coøn höõu duïng.
Traùc Ñoâng Lai traàm maëc, cuõng khoâng bieát bao laâu sau, ñoät nhieân thôû daøi moät hôi.
“Phaûi !” Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø ñaõ thöøa nhaän: “Laø ta ñaõ gieát laõo”.
Tieâu Leä Huyeát naém chaët tay, baøn tay khieâng hoøm, caùi hoøm trong nhaùy maét coù theå
saùt nhaân.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 194 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Laõo cho ñeán hieän taïi vaãn coøn höõu duïng ñoái vôùi ta”. Traùc Ñoâng Lai thôû daøi: “Chæ
tieác hieän taïi ñaõ ñeán luùc khoâng theå khoâng gieát laõo”.
Haén nhìn caùi hoøm trong tay Tieâu Leä Huyeát:
- Hieän taïi ngöôi coù phaûi ñaõ chuaån bò xuaát thuû ?
- Phaûi.
- Tröôùc khi ngöôi xuaát thuû, coù theå noùi cho ta bieát moät chuyeän khoâng ?
- Chuyeän gì ?
- Ngöôi muoán gieát ta thaät laø vì ngöôi muoán baùo thuø cho laõo ?
Traùc Ñoâng Lai khoâng ñôïi Tieâu Leä Huyeát traû lôøi caâu hoûi ñoù, lieàn phuû ñònh ñieåm ñoù.
“Khoâng phaûi”. Haén noùi: “Ngöôi tuyeät khoâng theå phuïc thuø cho laõo, bôûi vì ta nhìn
thaáy ngöôi raát haän laõo, haän laõo coøn hôn heát baát kyø ngöôøi naøo khaùc, neáu quaû laõo coøn soáng,
ngöôi cuõng coù theå ñaõ gieát laõo”.
“Phaûi”. Tieâu Leä Huyeát khoâng ngôø cuõng thöøa nhaän: “Neáu quaû laõo chöa cheát, ta cuõng
coù theå ñaõ gieát laõo”.
Thanh aâm cuûa y laïi vì thoáng khoå maø khaûn daïi:
- Nhöng tröôùc khi ta xuaát thuû, ta cuõng phaûi hoûi laõo moät chuyeän, moät chuyeän chæ coù
laõo môùi coù theå noùi cho ta bieát, moät bí maät chæ coù laõo môùi coù theå giaûi ñaùp.
- Bí maät gì ?
- Ngöôi khoâng bieát ta muoán hoûi gì ?
Traùc Ñoâng Lai hoûi ngöôïc:
- Neáu quaû ta bieát, ngöôi coù theå thaû ta khoâng ?
Tieâu Leä Huyeát laïnh luøng nhìn haén, khoâng noùi tieáng naøo.
- Chæ tieác ta khoâng bieát, thaät khoâng bieát.
- Thaät raát ñaùng tieác.
Tieâu Leä Huyeát muoán hoûi chuyeän gì ?
Voâ luaän laø chuyeän gì, hieä n taïi ñeàu ñaõ khoâng coøn quan troïng nöõa.
Bôûi vì laõo nhaân ñaõ cheát, treân theá giôùi naøy ñaõ khoâng coøn ai coù theå giaûi ñaùp bí maät
ñoù.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ cheát, voâ luaän laø ai ñeàu neân thaáy ñöôïc haén ñaõ cheát.
Tieâu Leä Huyeát ñaõ môû hoøm.
--- Vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï laø gì ?
--- Laø moät caùi hoøm.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 195 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Caùi hoøm ñaùng sôï, ngöôøi khieâng hoøm laïi caøng ñaùng sôï hôn.
Troøng maét cuûa Traùc Ñoâng Lai laïi baét ñaàu co thaét.
Maét haén ñang nhìn ngöôøi ñoù, treân maët haén ñang toaùt moà hoâi laïnh, baép thòt treân
toaøn thaân haén ñang run raåy khoâng ngöøng.
“Caïch” moät tieáng, hoøm ñaõ môû, môû heù moät ñöôøng.
Moät ñöôøng gioáng nhö maét tình nhaân nheo laïi nhö moät ñöôøng tô laøm ñoûm.

o0o

Voâ luaän ôû baát cöù choã naøo vaøo baát cöù luùc naøo, moät khi caùi hoøm ñoù heù môû moät ñöôøng
nhö vaäy, nôi ñoù taát coù moät ngöôøi khieâng hoøm heät nhö thaåm phaùn quyeát ñoaùn vaän meänh
cuûa ñaùm traâu boø.
Nôi ñoù cuõng gioáng heät nhö moät loø saùt sinh.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 196 Hoià 13


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 14
Ai Laø Trau
â Boø

H ai möôi boán thaùng hai, giôø ngoï.


Treân ñöôøng Quan Laïc.
Tö Maõ Sieâu Quaàn quaát ngöïa, phoùng cöông, phi nhanh.
Phi nhanh veà höôùng Tröôøng An.
Ngöïa cuûa y vaãn phi nhanh, vaãn phoùng ñeàu, bôûi vì treân ñöôøng y ñaõ thay boán thôùt
ngöïa.
Ngöïa y ñoåi ñeàu laø ngöïa toát, khoaùi maõ, bôûi vì y raønh veà ngöïa, cuõng chòu ra giaù raát
cao ñeå mua ngöïa.
Y gaáp ruùt trôû veà Tröôøng An.
Ñoåi ngöïa boán laàn, ngöïa bò ñoåi ñeàu ngaõ quî.
Ngöôøi Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng vaäy, söùc cuøng löïc kieät, gaàn muoán ngaõ guïc.
Bôûi vì y nhaát ñònh phaûi gaáp ruùt trôû veà Tröôøng An.
Trong taâm y baát chôït coù moät ñieàm döï baùo hung aùc baát töôøng, chöøng nhö caûm thaáy
coù moät ngöôøi cöïc kyø thaân caän vôùi y bò cheùm gieát nhö traâu boø.

o0o

Cuøng ngaøy, cuøng luùc.


Tröôøng An.
Xöa nay vaãn laø Tröôøng An, Tröôøng An vaãn nhö xöa, ngöôøi cuõng nhö tröôùc.
Ngöôøi khieâng hoøm chöïc chôø saùt nhaân hay ngöôøi khoâng coù hoøm ñang chöïc chôø bò
gieát ñeàu nhö tröôùc.
Khoâng coù tuyeát, cuõng khoâng coù aùnh maët trôøi.
Saéc trôøi thaûm thaûm ñaïm ñaïm gioáng nhö aùnh maét moät thieáu nöõ ñaõ khoùc bao laâu nay,
ñaõ maát ñi veû töôi saùng vaø yeâu mò minh dieãm cuûa noù.
Döôùi ñoâi maét nhö vaäy maø nhìn, caùi hoøm ñoù cuõng bình phaøm nhö tröôùc, cuõ kyû nhö
tröôùc, vuïng veà laøm sao, thoâ laäu laøm sao.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 197 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Nhöng naép hoøm ñaõ môû.


Nhöõng thieát kieän thoâ laäu cuõ kyû khoù coi trong hoøm trong nhaùy maét coù theå bieán
thaønh moät thöù vuõ khí khoâng theå traùnh neù khaùng cöï cheá ngöï, coù theå ñöa Traùc Ñoâng Lai
vaøo töû ñòa trong cuøng moät nhaùy maét.
Töø thôøi thieáu nieân Traùc Ñoâng Lai ñaõ duïng ñao, cho ñeán luùc traùng nieân vaãn duïng
ñao.
Haén duïng raát nhieàu loaïi ñao, töø naêm möôøi ba tuoåi duïng moät thanh ñao chaët thòt
caém treân thôùt gieát cheát gaõ ñoà teå aùc baù meänh danh “saùt trö laõo ñaïi” trong chôï caù ñòa
phöông, haén cuõng khoâng bieát haén ñaõ ñoåi qua bao nhieâu thanh ñao.
Naêm möôøi boán tuoåi haén duïng moät thanh xích thieát ñôn ñao, möôøi laêm tuoåi haén
duïng phieâu ñao saét nguyeân chaát, naêm möôøi saùu tuoåi haén duïng quyû ñaàu ñao, möôøi taùm
tuoåi haén ñoåi ñôn ñao laáy song ñao, duïng moät ñoâi uyeân öông hoà ñieäp ñao cöïc kyø linh tieän
khinh xaûo, hai möôi tuoåi haén laïi ñoåi song ñao trôû laïi ñôn ñao, kim boái khaûm sôn ñao
troïng löôïng cöïc naëng, cöïc kyø khí phaùch.
Naêm hai möôi ba tuoåi gaõ duïng ngö laân töû kim ñao coù khí phaùch nhaát trong voõ laâm.
Nhöng ñeán naêm hai möôi saùu tuoåi, ñao gaõ duïng laïi töø hoa leä bieán trôû laïi thaønh
bình phaøm.
Gaõ laïi duïng xích thieát ñôn ñao, nhaïn linh ñao, thaäm chí coøn duïng qua giôùi ñao maø
ngoaïi nhaân duøng.
Töø quaù trình chuyeån bieán cuûa moät ngöôøi duïng ñao, coù phaûi cuõng coù theå nhìn ra söï
chuyeån bieán taâm tình vaø ñao phaùp cuûa ngöôøi ñoù ?
Khoâng caàn bieát ra sao, söï thaáu hieåu vaø nhaän thöùc ñoái vôùi “ñao” vaø “ñao phaùp” ñaïi
khaùi trong voõ laâm khoâng coù maáy ai coù theå so bì vôùi haén.
Cho neân haén tôùi sau tuoåi traùng nieân ñaõ khoâng coøn duïng ñao nöõa.
Bôûi vì haén ñaõ coù theå ñem ñao höõu hình hoaùn ñoåi laáy ñao voâ hình, ñaõ coù theå duøng
“voâ ñao” thaéng “höõu ñao”.
- Nhöng haén vaãn coù ñao.
Trong oáng giaøy cuûa haén coøn giaáu moät thanh ñoaûn ñao saéc beùn naëng neà cheùm saét
nhö cheùm buøn, moät thanh ñoaûn ñao coù theå deã daøng cheùm ñöùt ñoâi chaân ngöôøi ta nhö xaét
ñaäu huû.
--- Chaân cuûa Ñieäp Vuõ, uyeån chuyeån laøm sao, linh xaûo laøm sao, ñeïp laøm sao.
Maùu töôi nhö hoa phuùn ra, Ñieäp Vuõ khoâng coøn muùa nöõa, cuõng khoâng theå muùa nöõa.
Sau ñoù Chaâu Maõnh ñaõ chaïy, Tieåu Cao ñaõ boû ñi.
Sau ñoù ñoaûn ñao laïi ñöôïc Traùc Ñoâng Lai löôïm laïi. Traùc Ñoâng Lai ñaõ traûi qua voâ soá

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 198 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

baøi hoïc thaûm thoáng, traûi qua voâ soá thaéng lôïi vaø voâ soá thaát baïi môùi coù theå thoaùi bieán ra
moät thanh ñao ñoù.
Thanh ñao ñoù coù trôû thaønh ñao, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, cuõng laø tinh tuùy trong
voâ soá thoaùi bieán cuûa haén.
Tieâu Leä Huyeát muoán duøng phöông phaùp naøo môùi coù theå raùp thaønh moät thöù vuõ khí
coù theå cheá truï thanh ñao ñoù ?
Y ñöông nhieân coù caùch.
Y gieát ngöôøi chöa töøng thaát thuû.

o0o

Cuøng ngaøy, sau ngoï.


Treân quan ñaïo ngoaøi thaønh Tröôøng An.
Ñaõ gaàn ñeán Tröôøng An, taâm tình cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi caøng boái roái, döï caûm baát
töôøng laïi caøng maïnh baïo.
Y phaûng phaát ñaõ coù theå nhìn thaáy coù moät ngöôøi thaân caän nhaát cuûa y ñang ngaõ quî
vuøng vaãy giöõa vuõng maùu.
Nhöng y nhìn khoâng ra ngöôøi ñoù laø ai.
Laàn naøy ngöôøi taát phaûi cheát ôû Tröôøng An laø Cao Tieäm Phi vaø Chaâu Maõnh, y tính
boïn hoï chaéc chaén phaûi cheát.
Nhöng soáng cheát cuûa hai ngöôøi ñoù y tònh khoâng quan taâm. Boïn hoï khoâng phaûi laø
thaân nhaân cuûa y, cuõng khoâng phaûi laø baèng höõu cuûa y.
Coøn Ngoâ Uyeån ? Coù theå naøo laø Ngoâ Uyeån ?
Tuyeät khoâng theå.
Naøng laø nöõ nhaân, chöa töøng ñaû thöông haõm haïi ngöôøi khaùc, hôn nöõa luoân luoân ôû
trong nhaø, laøm sao coù theå gaëp phaûi tai hoïa ñaùng sôï nhö vaäy ?
Leõ naøo laø Traùc Ñoâng Lai ?
Ñoù caøng tuyeät laø chuyeän khoâng theå coù, baèng vaøo söï caån thaän, trí möu, vaø voõ coâng
cuûa Traùc Ñoâng Lai, voâ luaän döôùi baát cöù tình huoáng naøo cuõng ñeàu coù theå baûo hoä laáy mình.
Cho duø Ñaïi Tieâu Cuïc laàn naøy coù baát haïnh thaûm baïi, haén cuõng nhaát ñònh coù theå an
nhieân taåu thoaùt, an toaøn ruùt lui.
Ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi ñoù ra, treân theá gian naøy y cô hoà khoâng coøn thaân nhaân, thöù
döï caûm baát töôøng hung aùc trong taâm y thaät ra ñang öùng treân thaân ngöôøi ai ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 199 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Tö Maõ Sieâu Quaàn nghó khoâng ra.


Y ñöông nhieân caøng khoâng töôûng ñöôïc Traùc Ñoâng Lai giöõa giôø phuùt naøy hoaøn caûnh
laïi gioáng nhö traâu boø döôùi vuoát hoå, nhö caù thòt treân maët thôùt.

o0o

Cuøng ngaøy, cuøng luùc.


Tröôøng An.
Traùc Ñoâng Lai bieát caùi cheát cuûa mình ñaõ ñònh, haén cuõng bieát Tieâu Leä Huyeát gieát
ngöôøi chöa töøng thaát thuû.
Nhöng haén khoâng cheát.
“Caïch” moät tieáng, naép hoøm môû ra, baøn tay vöøa thon daøi vöøa linh xaûo cuûa Tieâu Leä
Huyeát ñaõ baét ñaàu khôûi ñoäng.
Moät khi ñoäng taùc cuûa y vöøa baét ñaàu, trong hoøm coù theå coù nhieàu thöù ñoà saét trong
nhaùy maét raùp thaønh moät kieän vuõ khí trí meänh, moät kieän vuõ khí tuyeät ñoái coù theå khaéc cheá
Traùc Ñoâng Lai.
Nhöng giöõa tích taéc ñoù, ngoùn tay y laïi ñoät nhieân cöùng ngaéc.
Toaøn thaân y phaûng phaát ñeàu ñaõ cöùng ngaéc.
Qua moät hoài raát laâu, y môùi ngaång ñaàu ñoái dieän Traùc Ñoâng Lai, treân maët y tuy vaãn
khoâng coù bieåu tình gì, trong maét laïi traøn ñaày noãi bi thöông vaø phaãn noä cuûa daõ thuù saép
cheát ñoái vôùi thôï saên.
Traùc Ñoâng Lai cuõng ñang nhìn y.
Hai ngöôøi maët ñoái maët ñöùng ñoù, ñeàu khoâng môû mieäng, cuõng khoâng ñoäng.
Laïi khoâng bieát qua bao laâu sau, treân con ñöôøng laùt soûi nhoû ngoaøi ñình boãng truyeàn
vaøo tieáng böôùc chaân, Toân Ñaït khoâng ngôø cuõng ñaõ ñeán.
Ñaèng sau gaõ coøn daãn theo boán ngöôøi, moät ngöôøi böng bình vaø cheùn röôïu, moät
ngöôøi caàm quaàn aùo vaø noùn loâng, hai ngöôøi khieâng caùi gheá goã töû ñaøn boïc da ñieâu tím.
Traùc Ñoâng Lai khoaùc aùo hoà cöøu, mang vôù, ñoäi noùn loâng, thoaûi thoaûi maùi maùi ngoài
treân caùi gheá goã töû ñaøn boïc da ñieâu tím, duøng cheùn töû tinh roùt röôïu boà ñaøo nhaám nhaùp,
môùi thôû daøi nheø nheï:
- Nhö vaày thö thaû hôn nhieàu.
Tieâu Leä Huyeát khoâng nghe, cuõng khoâng nhìn thaáy, taát caû moïi chuyeän y ñeàu chöøng
nhö khoâng nhìn thaáy.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 200 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Neáu quaû coù ngöôøi khaùc thaáy, nhaát ñònh cuõng nghó caùi mình ñang thaáy chæ baát quaù
laø aûo giaùc.
Chuyeän ñoù caên baûn khoâng theå xaûy ra.
Ñoái dieän vôùi ngöôøi ñaùng sôï nhaát trong thieân haï, vôùi vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân
haï, sinh töû chæ baát quaù laø chuyeän giöõa moät hôi thôû, haén khoâng ngôø coøn coù theå thong dong
du nhaøn, khoâng ngôø coøn keâu ngöôøi ñem cho haén y phuïc, khoâng ngôø coøn uoáng röôïu.
Moät khi laø ngöôøi thaàn trí thanh tænh, tuyeät khoâng theå laøm chuyeän ñoù.
Nhöng Traùc Ñoâng Lai laïi ñaõ laøm.
Caùi hoøm ñaõ môû ra, Tieâu Leä Huyeát cuõng khoâng coù baát kyø ñoäng taùc gì nöõa.
Con ngöôøi vöøa thaàn bí vöøa ñaùng sôï ñoù gioáng nhö u linh ñeán töø ñòa nguïc, hieän taïi laïi
nhö bò chuùa teå trong coõi u minh trieäu hoài linh hoàn cuûa y veà, khieán cho y bieán thaønh nhö
moät thi theå hoùa thaïch thôøi Thöôïng Coå.
Traùc Ñoâng Lai laïi roùt moät cheùn röôïu, töø töø nhaáp moät nguïm, môùi quay ñaàu hoûi Traùc
Thanh:
- Ngöôi coù bieát chuyeän naøy laø sao khoâng ?
- Khoâng bieát.
- Ngöôi coù bieát vò Tieâu tieân sinh ñoù laø ngöôøi naøo khoâng ?
Traùc Ñoâng Lai laïi töï mình traû lôøi caâu hoûi ñoù:
- Y laø ngöôøi vó ñaïi phi thöôøng, hai ba chuïc naêm nay, giang hoà ñaïi haøo voõ laâm cao
thuû cheát döôùi tay y toái thieåu cuõng coù boán naêm chuïc vò.
Traùc Thanh ñang laéng nghe.
“Caùi hoøm trong tay y, nghe noùi laø vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï”. Traùc Ñoâng
Lai noùi: “Ta luoân luoân khoâng quaù khieâm toán, nhöng ta tin raèng moät khi y xuaát thuû, ta taát
thaønh ngöôøi cheát”.
Haén nhìn caùi hoøm trong tay Tieâu Leä Huyeát.
“Hieän taïi y ñaõ môû caùi hoøm ra, bôûi vì y voán muoán gieát ta, laïi moät möïc cho ñeán baây
giôø vaãn chöa xuaát thuû”. Traùc Ñoâng Lai höõng hôø noùi: “Y khoâng ngôø thaø bieán thaønh moät
ngoác töû ñöùng ñoù nhìn ta uoáng röôïu, cuõng khoâng xuaát thuû”.
Tieâu Leä Huyeát khoâng nghe.
Voâ luaän laø Traùc Ñoâng Lai noùi gì, y ñeàu chöøng nhö hoaøn toaøn khoâng nghe thaáy.
Traùc Ñoâng Lai chôït cöôøi.
“Y ñöông nhieân khoâng phaûi khoâng daùm gieát ta, ngöôøi nhö ta, trong maét cuûa Tieâu
tieân sinh coù leõ khoâng baèng caû moät con choù”. Haén laïi hoûi Traùc Thanh: “Ngöôi coù bieát y

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 201 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

taïi sao coøn chöa gieát ta khoâng ?”


- Khoâng bieát.
“Y khoâng gieát ta, chæ vì y ñaõ khoâng coøn caùch gieát ta”. Traùc Ñoâng Lai noùi: “Hieän taïi
chuyeän duy nhaát y coù theå laøm laø ñöùng ñoù ñôïi ta sang gieát y, gieát gioáng nhö gieát cheát moät
con choù, coù leõ coøn deã hôn caû so vôùi gieát choù”.
Chuyeän ñoù voán cuõng tuyeät khoâng theå xaûy ra.
Khoâng ai daùm vuõ nhuïc Tieâu Leä Huyeát ngay tröôùc maët y, cuõng nhö tröôùc ñaây cuõng
khoâng coù ai daùm vuõ nhuïc Traùc Ñoâng Lai vaäy.
- Traùc Thanh, ta hoûi ngöôi, ngöôi coù bieát Tieâu tieân sinh thieân haï voâ song taïi sao laïi
ñoät nhieân bieán thaønh moät con choù khoâng ?
- Khoâng bieát.
“Ngöôi neân nhìn ra, ít nhieàu gì cuõng neân nhìn ra moät ñieåm”. Traùc Ñoâng Lai laïnh
luøng thoát: “Neáu quaû ngöôi caû chuyeän nhö vaäy cuõng khoâng nhìn ra, muoán soáng ñeán hai
möôi tuoåi chæ sôï khoâng quaù deã daøng”.
“Phaûi”. Traùc Thanh ñaùp: “Chuyeän ñoù toâi ít nhieàu gì ñeàu ñaùng leõ neân nhìn ra”.
- Ngöôi nhìn ra caùi gì ?
- Tieâu tieân sinh chæ sôï ñaõ bò ngöôøi ta duøng moät phöông phaùp raát ñaëc bieät cheá ngöï,
coâng löïc toaøn thaân chæ sôï caû moät phaân cuõng khoâng söû ñöôïc.
- Ñuùng !
“Tieâu tieân sinh voán laø nhaân trung chi long, tònh khoâng phaûi laø choù”. Traùc Thanh
noùi: “Chæ baát quaù Tieâu tieân sinh cuõng bieát, neáu quaû con roàng ñaõ cheát, cho duø laø thaàn long
cuõng khoâng hôn gì moät con choù”.
Gaõ noùi moät caùch bình tónh laøm sao, bôûi vì lôøi gaõ noùi laø söï thaät.
- Nhöng choù cuõng coù theå cheát.
“Ñöông nhieân coù theå cheát, sôùm muoän gì cuõng cheát, nhöng ít ra hieän taïi coøn ñang
soáng”. Traùc Thanh noùi: “Khoâng caàn bieát laø roàng, laø ngöôøi, hay laø choù, coù theå soáng theâm
moät thôøi khaéc cuõng coøn hôn laø ñaõ cheát roài”.
Chæ caàn soáng coøn, laø coù hy voïng, chæ caàn coøn coù moät tia hy voïng, khoâng neân boû
qua.
“Chæ tieác hieän taïi ta ñaõ nhìn ra y khoâng coøn hy voïng gì nöõa”. Traùc Ñoâng Lai noùi:
“Voâ luaän laø ai truùng phaûi ñoäc cuûa ‘Quaân Töû Höông’, chæ sôï khoâng coøn coù theå coù hy voïng
gì nöõa”.
- Quaân Töû Höông ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 202 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Quaân töû chi giao ñaøm nhö thuûy, truaân truaân quaân töû, Quaân Töû Höông cuõng nhö
vaäy.
- Nhö vaäy ?
“Trong treûo löu ñoäng nhö nöôùc, voâ saéc voâ vò, oân nhuaän nhu myõ nhö ngoïc”. Thanh
aâm cuûa Traùc Ñoâng Lai cuõng oân nhu moät daïng: “Ñieåm baát ñoàng duy nhaát laø Quaân Töû
Höông vò quaân töû ñoù kyø thaät laïi laø nguïy quaân töû, laø coù ñoäc”.
Haén mæm cöôøi:
- Quaân töû giao keát nhö caây coû gaëp gioù xuaân, ñoäc cuûa vò nguïy quaân töû ñoù cuõng gioáng
heät nhö gioù xuaân, baát tri baát giaùc khieán cho cho ngöôøi ta say tuùy luùy, vöøa say laø tieâu hoàn
taùn coát, vaïn kieáp khoâng hoài phuïc.
- Tieâu tieân sinh laøm sao coù theå truùng thöù ñoäc ñoù ?
- Bôûi vì ta ôû trong maét cuûa Tieâu tieân sinh chæ baát quaù laø moät con choù, coøn nghe lôøi
hôn caû choù. Tröôùc maët Tieâu tieân sinh, coù nhöõng chuyeän ta caû töôûng cuõng khoâng daùm
töôûng, bôûi vì trong taâm vöøa töôûng tôùi, thaàn saéc khoù traùnh khoûi coù ñieåm khoâng ñuùng, khoù
traùnh khoûi bò Tieâu tieân sinh nhìn ra.
Traùc Ñoâng Lai laïi roùt moät cheùn röôïu.
“Tieâu tieân sinh ñöông nhieân cuõng khoâng töôûng ñöôïc ta ñaõ sôùm ñem Quaân Töû
Höông ñaët trong ngöïc aùo cuûa ngöôøi cheát, chæ caàn Tieâu tieân sinh ñi ñeán gaàn ngöôøi cheát,
ñoäng ñeán y phuïc cuûa ngöôøi cheát, Quaân Töû Höông laïi gioáng nhö gioù xuaân bay phaát vaøo
maët y”. Traùc Ñoâng Lai thôû daøi: “Tieâu tieân sinh ñöông nhieân khoâng töôûng ñöôïc moät con
choù coù theå laøm chuyeän nhö vaäy”.
“Phaûi”. Traùc Thanh noùi: “Sau nay toâi vónh vieãn khoâng theå coi moät ngöôøi nhö moät
con choù”.
Laõo nhaân ñaõ cheát, bí maät maø Tieâu Leä Huyeát muoán bieát nhaát cuõng theo caùi cheát cuûa
laõo maø bieán maát.
Luùc y nhìn thaáy laõo nhaân cheát, ñöông nhieân phaûi ñeán gaàn xem xem laõo nhaân coù
cheát thaät khoâng ? Taïi sao maø cheát ?
Muoán ñieàu tra nguyeân nhaân caùi cheát cuûa moät ngöôøi, ñöông nhieân khoù traùnh khoûi
ñoäng ñeán y phuïc cuûa ngöôøi ta.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ sôùm tính kyõ Tieâu Leä Huyeát moät khi coøn soáng nhaát ñònh seõ ñeán,
cho neân ñaõ sôùm chuaån bò cheùn Quaân Töû Höông ñoù.
Ñoù thaät söï laø chuyeän raát ñôn giaûn, ñôn giaûn phi thöôøng.
Ñôn giaûn ñeán möùc ñaùng sôï.
Traùc Ñoâng Lai laïi thôû daøi:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 203 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Laõo nhaân ñoù luùc coøn soáng tònh khoâng phaûi laø quaân töû, coù ai coù theå töôûng ñöôïc sau
khi laõo cheát laïi coù quaân töû höông ? Coù luùc quaân töû cuõng raát ñaùng sôï.
Lôøi haén noùi tònh khoâng phaûi laø lôøi vaøng yù ngoïc, caøng khoâng phaûi laø trieát lyù cao
thaâm coù theå khieán cho ngöôøi ta thöùc tænh.
Lôøi noùi cuûa haén chæ baát quaù laø lôøi noùi thaät.

o0o

Tôùi hoaøng hoân Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaõ veà ñeán thaønh Tröôøng An.
Nôi ñaây laø nôi y cö truù laâu nhaát, ñaïi ña soá ñöôøng xaù trong thaønh y ñeàu thuoäc naèm
loøng, nhöng hieän taïi nhìn laïi chöøng nhö ñaõ bieán daïng.
Tröôøng An coå xöa khoâng theå bieán, bieán laø chính y.
Nhöng chính y cuõng khoâng noùi ñöôïc mình coù nhöõng caûi bieán gì, cuõng khoâng bieát
töø luùc naøo ñaõ caûi bieán.
--- Coù phaûi laø luùc y böôùc treân con ñöôøng tröôøng vaãn coøn nhuoäm maùu giöõa nhöõng keõ
ñaù ? Hay laø luùc y nghe Ngöu Bì keå laïi traän huyeát chieán cuûa Ñinh Haøi ?
Moät ngöôøi neáu quaû nhaát ñònh phaûi ñaïp treân thi theå ngöôøi khaùc môùi coù theå treøo cao,
cho duø treøo ñeán ñænh nuùi, cuõng khoâng phaûi laø chuyeän khoan khoaùi.
Ngöôøi vaø ngöïa ñeàu meät nhö nhau.
Y quaát ngöïa phoùng qua moät con ñöôøng hoang tòch beân töôøng thaønh, ñoät nhieân nhìn
thaáy moät boùng ngöôøi raát quen thuoäc.
Ngöôøi ñoù ñaõ chuyeån nhaäp vaøo boùng toái döôùi töôøng thaønh, raát mau choùng tan bieán
trong boùng toái, moät möïc khoâng quay ñaàu trôû laïi.
Nhöng Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi coù theå xaùc ñònh ngöôøi ñoù laø Cao Tieäm Phi.
Luùc y coøn chöa uoáng say, kyù öùc vaø nhaõn löïc cuûa y coøn toát hôn xa ngöôøi ta.
--- Cao Tieäm Phi sao laïi coøn chöa cheát ? Traùc Ñoâng Lai sao laïi coù theå phoùng tha
Cao Tieäm Phi ?
Ngöôøi cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc vaø Huøng Sö Ñöôøng coù chính dieän xung ñoät chöa ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn raát muoán röôït theo hoûi Cao Tieäm Phi cho roõ, nhöng y laïi caøng
gaáp ruùt muoán trôû veà nhaø, xem xem ñieàm döï caûm baát töôøng hung aùc ñoù coù linh nghieäm
hay khoâng ?
Luùc ñoù saéc trôøi ñaõ raát taêm toái. Taâm tình cuûa y laïi raát noân noùng. Döôùi tình huoáng ñoù,
voâ luaän laø ai ñeàu khoù traùnh khoûi nhìn laàm ngöôøi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 204 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Coù leõ ngöôøi y nhìn thaáy tònh khoâng phaûi laø Cao Tieäm Phi.

o0o

Tieâu Leä Huyeát coøn chöa cheát döôùi Leä Ngaân, Cao Tieäm Phi taát ñaõ cheát, khoâng coøn
nghi ngôø gì nöõa.
Moät khi tieáp nhaän kheá öôùc saùt nhaân, Tieâu Leä Huyeát chöa bao giôø vì baát kyø duyeân
côù gì maø phoùng tha baát cöù nguôøi naøo.
Tieâu Leä Huyeát ñöông nhieân cuõng khoâng theå vì Tieåu Cao maø phaù leä.
Tieåu Cao chæ baát quaù laø moät laõng töû chöa ñuû naëng nheï trong giang hoà, caên baûn
khoâng coù baát kyø quan heä gì vôùi y.
Chính Tieåu Cao cuõng khoâng nghó ra Tieâu Leä Huyeát taïi sao laïi khoâng gieát chaøng,
chaøng thaäm chí ñaõ tìm raát nhieàu lyù do cho Tieâu Leä Huyeát, nhöng caû chính chaøng cuõng
khoâng thoûa maõn.
Chaøng thaät söï tìm khoâng ra baát kyø lyù do gì coù theå giaûi thích Tieâu Leä Huyeát taïi sao
laïi phoùng tha chaøng.
Cho ñeán hieän taïi chaøng vaãn coøn soáng, thaät laø moät kyø tích.
Tö Maõ Sieâu Quaàn tònh khoâng nhìn laàm, ngöôøi hoài naõy y nhìn thaáy quaû thaät laø Cao
Tieäm Phi.
Tieåu Cao cuõng nhìn thaáy Tö Maõ Sieâu Quaàn quaát ngöïa phoùng ngang.
Nhöng chaøng coá yù traùnh neù, bôûi vì ngoaïi tröø Chaâu Maõnh ra, taïm thôøi chaøng khoâng
muoán gaëp baát cöù ngöôøi naøo.
Chaøng ñang tìm Chaâu Maõnh, tìm moãi moät goùc toái trong thaønh Tröôøng An.
Hieän taïi chính laø luùc Chaâu Maõnh ñang caàn baèng höõu nhaát, khoâng caàn bieát Chaâu
Maõnh coù coøn coi chaøng laø baèng höõu hay khoâng, voâ luaän ra sao chaøng ñeàu khoâng theå ñeå
Chaâu Maõnh töùc giaän maø boû ñi nhö vaäy.
--- Neáu quaû hieän taïi Chaâu Maõnh coøn ñang theo Ñieäp Vuõ, luùc gaëp haén chaøng coù theå
laøm gì ñaây ?
Tieåu Cao cuõng töôûng töôïng ñöôïc tình huoáng luùng tuùng ñoù, nhöng chaøng ñaõ haï
quyeát taâm, coù ñuû duõng khí ñeå ñi ñoái dieän vôùi moïi söï.
Saéc trôøi caøng taêm toái.
Boùng toái cuûa coå thaønh Tröôøng An ñeø naëng leân ngöôøi Tieåu Cao, taâm tình cuûa chaøng
cuõng naëng neà heät nhö vaäy.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 205 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

--- Chaâu Maõnh laø haûo haùn, haûo haùn troïng tình troïng nghóa, phoùng khoaùng côûi môû.
--- Chaâu Maõnh neân hieåu noãi khoå cuûa chaøng, neân tha thöù cho chaøng.
Nhöng coøn Ñieäp Vuõ ?
Tieåu Cao naém chaët song quyeàn, böôùc daøi tôùi phía tröôùc, baát chôït ñao quang loùe
chôùp, moät thanh ñaïi ñao saùng choùi töø trong boùng toái cheû thaúng xuoáng maët chaøng.
Luùc thanh ñao ñoù cheû xuoáng, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa ñaõ haï quyeát taâm muoán
cheû ñaàu laâu chaøng thaønh hai maûnh.
Nhöng voâ luaän laø ai muoán moät ñao cheû Cao Tieäm Phi laøm hai tuyeät khoâng phaûi laø
chuyeän deã.
Trong tay chaøng coøn coù kieám.
Moät ñao ñoù tònh khoâng quaù nhanh, ñao phaùp cuõng khoâng phaûi laø ñao phaùp kinh
hoàn. Chaøng voán raát deã daøng coù theå baït kieám phaûn kích, ñaâm cheát ngöôøi troán trong boùng
toái aùm toaùn chaøng.
Chaøng khoâng baït kieám.
Bôûi vì giöõa giaây phuùt hung hieåm ñoù, chaøng ñaõ nhìn thaáy vaønh khaên traéng treân ñaàu
ngöôøi ñoù, cuõng nhìn thaáy maët ngöôøi ñoù.
Ngöôøi ñoù teân goïi Man Ngöu, laø moät trong nhöõng haûo haùn thuoäc haï cuûa Huøng Sö
Ñöôøng, cuõng laø moät trong taùm möôi saùu töû só maø Chaâu Maõnh laàn naøy daãn tôùi Tröôøng An.
Nhöõng ngöôøi ñoù voán tröôùc ñaây khoâng bieát tôùi chaøng, hieän taïi laïi ñeàu ñaõ laø haûo
huynh ñeä cuûa chaøng, haûo huynh ñeä cuøng chaøng ñoàng sinh töû coäng hoaïn naïn.
Moät ñao ñoù nhaát ñònh ñaõ cheùm laàm ngöôøi.
- Ta laø Tieåu Cao, Cao Tieäm Phi.
Thaân ngöôøi chaøng vöøa thoaùng moät caùi, ñao ñaõ cheû vaøo khoaûng khoâng, löôõi ñao
cheùm xuoáng ñaát, hoûa tinh vaêng boán phía.
Trong boùng toái coù ñoâi maét ñoû ngaàu ñang tröøng tröøng nhìn chaøng.
“Ngöôi laø Tieåu Cao, ta bieát ngöôi laø Tieåu Cao”. Man Ngöu chôït heùt lôùn: “Con baø
ngöôi”.
Trong tieáng heùt, laïi coù ñao cheùm tôùi, ngoaïi tröø ñao cuûa Tieåu Cao, coøn coù nhieàu ñao
khaùc.
Bao nhieâu ñao ñeàu khoâng phaûi laø haûo ñao, ngöôøi duïng ñao cuõng khoâng phaûi laø haûo
thuû, nhöng moãi moät ñao ñeàu chöùa ñaày thuø haän vaø phaãn noä, moãi moät ngöôøi ñeàu lieàu maïng.
Tieåu Cao khoâng sôï cheát.
Tieåu Cao khoâng theå duøng kieám phaùp cuûa chaøng maø moãi moät kieám ñeàu coù theå ñaâm

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 206 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

thuûng yeát haàu ñoái phöông ñeå ñi ñoái phoù nhöõng huynh ñeä ñoù.
Nhöng chaøng cuõng khoâng theå cheát döôùi loaïn ñao nhö vaäy.
Baûo kieám tuy coøn chöa ruùt ra khoûi voû, voû kieám xoay moät voøng ñieåm kích, ñao rôi
xuoáng ñaát, tay caàm ñao cuõng baät vaêng ngöôïc laïi.
Ngöôøi caàm ñao laïi khoâng quî xuoáng, trong moãi aùnh maét ñeàu traøn ñaày oaùn ñoäc
phaãn noä vaø thuø haän.
“Gioûi, hoï Cao kia, ngöôi gioûi laém”. Man Ngöu heùt khaûn: “Ngöôi cöù gieát heát boïn laõo
töû ta, ñeå cho teân choù ñeû ngöôi moät mình soáng khoûe”.
“Ta khoâng hieåu caùc ngöôi coù yù gì ?” Tieåu Cao cuõng ñaõ giaän, giaän phaùt run: “Ta thaät
khoâng hieåu”.
“Ngöôi khoâng hieåu ? Toå tieân nhaø ngöôi, ngöôi khoâng hieåu thì ai hieåu ?” Man Ngöu
noä hoáng: “Boïn laõo töû ta coi ngöôi nhö ngöôøi, ai bieát ngöôi laïi laø suùc sinh, luùc boïn laõo töû ta
ñang lieàu maïng, teân suùc sinh ngöôi laïi boû ñi ñaâu ? Coù phaûi laø ñi leùn luùt vôùi vôï ngöôøi ta ?”
“Hieän taïi ta ñaõ roõ yù töù cuûa caùc ngöôi, nhöng caùc ngöôi laïi khoâng theå hieåu”. Chaøng
aûm ñaïm thoát: “Coù nhöõng chuyeän caùc ngöôi vónh vieãn khoâng theå hieåu”.
- Ngöôi muoán sao ?
- Ta chæ muoán caùc ngöôi daãn ta ñi gaëp Chaâu Maõnh.
“Ngöôi thaät laø maët daøy”. Man Ngöu nhaûy döïng: “Ngöôi coøn daùm chöôøng maët ñi
gaëp oâng ta sao ?”
“Ta nhaát ñònh phaûi ñi gaëp haén”. Tieåu Cao nhaãn nhòn: “Caùc ngöôi khoâng theå khoâng
daãn ta ñi”.
- Ñöôïc, laõo töû daãn ngöôi ñi !
Moät ñaïi haùn khaùc cuõng ngoài daäy, phoùng ngöôøi ñaäp ñaàu vaøo töôøng thaønh, ñaàu laâu
cuûa haén laäp töùc vôõ bung gioáng heät moät quaû löïu chín nöùt.
Maùu noùng phuùn traøo, taâm Tieåu Cao laïi laïnh ngaéc. Man Ngöu laïi heùt lôùn:
- Ngöôi coøn muoán gaëp oâng ta, coù phaûi muoán choïc oâng ta töùc cheát ? Ñöôïc, ta daãn
ngöôi ñi.
Gaõ cuõng lao ñaàu vaøo töôøng thaønh, nhöng laàn naøy Tieåu Cao ñaõ coù kinh nghieäm ñau
thöông, choäp giöõ laáy gaõ, quaêng gaõ xuoáng ñaâu, sau ñoù boû ñi khoâng quay ñaàu laïi, trong
nhaùy maét ñaõ maát daïng.
Chaøng khoâng löu leä.
Leä cuûa chaøng ñaõ dung hoøa vaøo maùu cuûa chaøng.
Anh huøng voâ leä, hoùa vi bích huyeát.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 207 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ñaêng phong quaù xöû, thò leä thò huyeát ?


Taïm dòch:
Anh huøng voâ leä, leä ñaõ hoùa thaønh bích huyeát.
Vöôït khoûi ñænh nuùi, laø leä hay laø maùu ?

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 208 Hoià 14


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 15
Ñan
ê g Phong

H ai möôi laêm thaùng hai.


Tröôøng An.
Coù ñeøn.
Boùng ñeøn thuûy tinh maøu tím lôït, ñeøn hoaøng kim, döôùi aùnh ñeøn coù moät caùi hoøm,
moät caùi hoøm cuõ kyû bình phaøm.
Döôùi ñeøn cuõng coù ngöôøi, laïi khoâng phaûi laø ngöôøi traàm maëc bình phaøm khieâng hoøm.
Ngöôøi döôùi ñeøn laø Traùc Ñoâng Lai.
Trôøi coøn chöa saùng, cho neân ñeøn coøn thaép, aùnh ñeøn ñang chieáu treân nöûa maët beân
traùi xem ra coù veû nhu hoøa hôn cuûa haén.
Hoâm nay nöûa maët ñoù cuûa haén nhìn gioáng nhö moät ngöôøi cha nhaân töø.
Moät ngöôøi khi taâm ñang maõn nguyeän ñoái vôùi mình, ñoái vôùi ngöôøi khaùc cuõng coù theå
toû ra nhaân töø nhö vaäy.
Hieän taïi Chaâu Maõnh ñaõ naèm trong loøng baøn tay cuûa haén, Huøng Sö Ñöôøng ñaõ hoaøn
toaøn tan raõ giaûi taùn, Cao Tieäm Phi cuõng ñaõ cheát. Ít ra, haén nghó Cao Tieäm Phi ñaõ cheát,
moãi moät chuyeän ñeàu hoaøn toaøn naèm döôùi söï khoáng cheá cuûa haén.
Cöôøng ñòch ñaõ tröø, ñaïi quyeàn trong tay, trong giang hoà cuõng khoâng coù ngöôøi naøo coù
theå tranh ñaáu vôùi haén, tình huoáng nhö vaäy cho duø laø ngöôøi khoâng hieåu bieát cuõng khoâng
theå khoâng maõn nguyeän.
Söï nghieäp caû ñôøi cuûa haén, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, ñaõ ñaït ñeán möùc ñaêng phong.
Cho neân haén khoâng gieát Tieâu Leä Huyeát.
Hieän taïi tình huoáng cuûa Tieâu Leä Huyeát cô hoà ñaõ hoaøn toaøn gioáng heät laõo nhaân kia,
coâng löïc ñaõ hoaøn toaøn tieâu taùn, cuõng ñaõ bò Traùc Ñoâng Lai an baøi trong tieåu vieän u tónh ñoù,
ñôïi Traùc Ñoâng Lai ñeán ruùt tæa heát trí tueä trong ñaàu naõo vaø taát caû taøi phuù bí maät cuûa y.
Nhöõng chuyeän ñoù ñeàu coù theå ñôïi ñeán sau naøy töø töø laøm, Traùc Ñoâng Lai khoâng gaáp
gaùp chuùt naøo.
Moät keû saùt nhaân coâng löïc ñaõ hoaøn toaøn tieâu taùn chaúng khaùc naøo moät kyõ nöõ quaù thôøi
khoâng coøn ai lyù tôùi, khoâng coøn ñöôøng ñeå ñi, cuõng khoâng coøn choã ñeå ñi.
Ngheà nghieäp cuûa boïn hoï laøm ñeàu laø ngheà nghieäp coå xöa nhaát cuûa nhaân loaïi, noãi bi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 209 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ai cuûa boïn hoï cuõng laø bi kòch coå xöa nhaát cuûa nhaân loaïi.
Caùi hoøm cuûa Tieâu Leä Huyeát hieän taïi ñaõ loït vaøo trong tay Traùc Ñoâng Lai.
Haén cuõng bieát caùi hoøm ñoù laø vuõ khí ñaùng sôï nhaát, thaàn bí nhaát treân theá gian naøy,
caùi ngaøy Döông Kieân teân phaûn ñoà cuûa Huøng Sö Ñöôøng bò haønh thích, haén ñaõ bieát söï
ñaùng sôï cuûa thöù vuõ khí ñoù.
Haén tin raèng trong giang hoà nhaát ñònh coù raát nhieàu ngöôøi nguyeän yù baùn caû linh hoàn
mình ñeå ñoåi laáy kieän vuõ khí ñoù.
May laø haén khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi ñoù, haén khaùc haún nhöõng ngöôøi khaùc treân
theá gian naøy.
Hieän taïi caùi hoøm ñang ñeå tröôùc maët haén, haén caû ñoäng cuõng ñoäng.
Bôûi vì haén coù moät thöù vuõ khí caøng ñaùng sôï hôn, trí tueä cuûa haén laø vuõ khí cuûa haén.
Luùc haén vaän duïng trí tueä cuûa haén, ñaùng sôï hôn xa baát cöù vuõ khí naøo do baát cöù
ngöôøi naøo söû duïng.
--- Tieâu Leä Huyeát tuy laø cao thuû thieân haï voâ song, nhöng tröôùc maët haén caû cô hoäi
xuaát thuû cuõng khoâng coù.
--- Chaâu Maõnh tuy duõng maõnh anh huøng, Huøng Sö Ñöôøng tuy theá löïc maïnh baïo,
nhöng haén vaãn ñaùnh guïc boïn hoï baèng moät caùi nhaác tay.
Nhöõng chuyeän ñoù haén coù theå laøm laø vì haén khoâng nhöõng coù theå naém chaéc moãi moät
cô hoäi, coøn coù theå cheá taïo ra cô hoäi.
Luùc ngöôøi khaùc nghó haén ñaõ thaát baïi, döôùi tình huoáng nguy caáp nhaát, haén khoâng
nhöõng khoâng ñeå cho taâm hoaûng yù loaïn, traùi laïi coøn cheá taïo ra cô hoäi ñaùnh guïc cöôøng
ñòch, phaûn baïi thaønh thaéng.
Chæ coù thöù ngöôøi ñoù môùi laø cöôøng nhaân chaân chính.
Tröôøng thöông ñaïi phuû cöông ñao baûo kieám ñeàu chæ baát quaù laø lôïi khí cuûa ñaùm thaát
phu, thaäm chí caû caùi hoøm ñoù cuõng vaäy.
Traùc Thanh ñaõ ñöùng tröôùc maët haén ñôïi raát laâu, tö vò thaéng lôïi chaúng khaùc naøo traùi
traùm, phaûi töø töø nhaám nhaùp môùi coù theå thöôûng thöùc höông vò ngoït ngaøo cuûa noù, cho neân
Traùc Thanh chuaån bò laúng laëng thoaùi lui ra ngoaøi.
Traùc Ñoâng Lai laïi baát chôït goïi gaõ laïi, duøng moät thanh aâm raát oân hoøa noùi:
- Ngöôøi cuõng khoå cöïc caû ñeâm roài, taïi sao khoâng ngoài xuoáng uoáng vaøi cheùn röôïu ?
- Toâi khoâng bieát uoáng.
“Ngöôi coù theå hoïc”. Traùc Ñoâng Lai mæm cöôøi: “Muoán hoïc uoáng röôïu tònh khoâng
phaûi laø chuyeän khoán khoù gì”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 210 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Nhöng hieän taïi coøn chöa ñeán luùc toâi neân hoïc uoá ng röôïu.
“Phaûi ñôïi ñeán bao giôø ngöôi môùi baét ñaàu hoïc ?” Nuï cöôøi cuûa Traùc Ñoâng Lai ñaõ giaáu
mình trong boùng toái: “Coù phaûi phaûi ñôïi ñeán luùc ngöôi coù theå ...”
Haén khoâng noùi heát caâu, ñoät nhieân caûi bieán chuû ñeà , hoûi Traùc Thanh:
- Ngöôi coù phaûi ñaõ an baøi toát ñeïp cho Tieâu tieân sinh ?
- Phaûi.
- Luùc ngöôi ñi, tình huoáng cuûa y ra sao ? Coù noùi gì khoâng ?
“Khoâng”. Traùc Thanh ñaùp: “Y vaãn nhö hoài naõy, chöøng nhö khoâng theøm ñeå yù tôùi baát
cöù chuyeän gì nöõa”.
“Raát toát”. Traùc Ñoâng Lai laïi mæm cöôøi: “Ngöôøi coù theå chòu nghe meänh trôøi, töï khieán
mình chòu oån ñònh trong tình huoáng hieän taïi, môùi chaân chính laø ngöôøi thoâng minh, thöù
ngöôøi ñoù môùi coù theå soáng dai”.
Nuï cöôøi mæm cuûa Traùc Ñoâng Lai phaûng phaát cuõng coù tö töôûng beùn nhoïn:
- Coù luùc ta caûm thaáy y coù raát nhieàu choã gioáng ta, chuyeän mình laøm khoâng ñöôïc, y
khoâng nhöõng khoâng laøm, caû töôûng tôùi cuõng khoâng theøm töôûng.
Haén ñieàm ñaïm noùi tieáp:
- Moät ngöôøi neáu quaû thích ñi laøm nhöõng chuyeän mình khoâng theå laøm ñöôïc, khoù
traùnh khoûi maát maïng, Cao Tieäm Phi laø moät thí duï raát toát.
Traùc Thanh chôït noùi:
- Cao Tieäm Phi khoâng phaûi laø thí duï raát toát.
“Gaõ khoâng phaûi ?” Traùc Ñoâng Lai hoû i: “Taïi sao vaäy ?”
- Bôûi vì gaõ coøn chöa cheát.
- Ngöôi bieát gaõ coøn chöa cheát ?
“Toâi bieát”. Traùc Thanh ñaùp: “Trònh Thaønh luùc hoaøng hoân hoâm qua coøn taän maét
nhìn thaáy gaõ ñi ra ngoaøi thaønh”.
“Trònh Thaønh ?” Traùc Ñoâng Lai phaûng phaát ñang tìm toøi trong kyù öùc caùi teân ñoù:
“Ngöôi sao laïi bieát Trònh Thaønh thaät ñaõ nhìn thaáy Cao Tieäm Phi ?”
- Trònh Thaønh vöøa phaùt hieän haønh tung cuûa Cao Tieäm Phi, laäp töùc trôû veà noùi cho toâi
bieát.
- Ngöôi tin lôøi noùi cuûa Trònh Thaønh ?
- Toâi tin.
Nuï cöôøi cuûa Traùc Ñoâng Lai laïi che phuû, thanh aâm laïi oân hoøa:
- Ñuùng ! Ngöôi neân tin. Neáu quaû ngöôi muoán ngöôøi khaùc tín nhieäm ngöôi, nhaát

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 211 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ñònh phaûi tröôùc tieân ñeå cho ngöôøi ta bieát ngöôi raát tín nhieäm ngöôøi ta.
Haén chöøng nhö baát chôït phaùt giaùc caâu noùi ñoù khoâng neân noùi ra, laäp töùc laïi caûi bieán
chuû ñeà, hoûi Traùc Thanh:
- Ngöôi coù nghó ñeán Cao Tieäm Phi ñaõ ñi ñaâu khoâng ?
“Toâi nghó gaõ nhaát ñònh ñaõ ñeán Hoàng Hoa Taäp tìm Chaâu Maõnh”. Traùc Thanh ñaùp:
“Chaâu Maõnh khoâng coù ôû ñoù, Cao Tieäm Phi nhaát ñònh trôû veà tìm, cho neân toâi tònh khoâng
keâu Trònh Thaønh ñi theo doõi gaõ, moät khi gaõ coøn ôû Tröôøng An, laø naèm trong loøng baøn tay
cuûa boïn ta”.
Traùc Ñoâng Lai laïi cöôøi, cöôøi raát khoan khoaùi.
“Hieän taïi ngöôi ñaõ coù theå baét ñaàu hoïc uoáng röôïu”. Traùc Ñoâng Lai noùi: “Ngöôi ñaõ coù
tö caùch uoáng röôïu, hôn nöõa coù tö caùch uoáng röôïu hôn nhieàu so vôùi ñaïi ña soá ngöôøi”.
Haén chôït ñöùng daäy, ñöa cheùn röôïu haén caàm naõy giôø ñeán tröôùc maët Traùc Thanh.
Traùc Thanh laäp töùc tieáp laáy, uoáng caïn.
Vò röôïu ngoït, nhöng vaøo trong mieäng gaõ laïi vöøa ñaéng vöøa cay.
Gaõ phaùt hieän mình ñaõ noùi quaù nhieàu, neáu quaû coù theå thu hoài toaøn boä nhöõng lôøi noùi
hoài naõy, gaõ tình nguyeä n chaët ñöùt moät baøn tay ñeå ñoåi laáy.
Traùc Ñoâng Lai laïi chöøng nhö hoaøn toaøn khoâng caûm thaáy phaûn öùng cuûa gaõ, tieáp laáy
caùi cheùn khoâng, laïi roùt theâm moät cheùn, nhaáp moät nguïm.
“Tieâu Leä Huyeát roõ raøng bieát Cao Tieäm Phi laø tai hoïa trong meänh vaän cuûa y, Tieâu Leä
Huyeát caû ñôøi naøy chöa töøng boäi öôùc laàn naøo, hieän taïi y ñaõ tieáp nhaän kheá öôùc, y taïi sao laïi
khoâng gieát Cao Tieäm Phi ?”. Traùc Ñoâng Lai haõm mình trong traàm tö: “Coù phaûi vì giöõa
boïn hoï coù moái quan heä ñaëc bieät gì ñoù ? Thaät ra laø quan heä gì ñaây ?”
Haén ñoät nhieân cuõng uoáng caïn cheùn röôïu, trong maét boãng phaùt saùng:
- Quan heä giöõa boïn hoï nhaát ñònh chæ coù laõo nhaân ñoù môùi coù theå xaùc ñònh. Chuyeän
Tieâu Leä Huyeát muoán hoûi laõo nhaân nhaát ñònh laø chuyeän ñoù. Chuyeän ñoù ñoái vôùi y nhaát ñònh
raát quan troïng, cho neân laõo nhaân vöøa cheát, y lieàn ñoäng saùt cô, bôûi vì sau khi laõo nhaân
cheát, treân theá gian khoâng coøn coù ai bieát Cao Tieäm Phi thaät ra coù phaûi laø con trai cuûa y
khoâng.
“Con trai cuûa y ?” Traùc Thanh voán ñaõ quyeát taâm khoâng môû mieäng, giôø phuùt naøy laïi
vaãn khoâng nhòn ñöôïc phaûi hoûi Traùc Ñoâng Lai: “Cao Tieäm Phi sao laïi coù theå laø con trai
cuûa Tieâu Leä Huyeát ?”
“Ngöôi nghó khoâng theå ?” Traùc Ñoâng Lai cöôøi laïnh: “Cao Tieäm Phi chæ baát quaù laø
moät teân treû khoâng ñaùng ñeå yù tôùi, Tieâu Leä Huyeát moät möïc laõnh khoác voâ tình taïi sao laïi
muoán cöùu gaõ ? Neáu quaû giöõa boïn hoï caên baûn khoâng theå coù thöù quan heä ñoù toàn taïi, cho duø

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 212 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

coù möôøi vaïn Cao Tieäm Phi cheát tröôùc maët Tieâu Leä Huyeát, y cuõng khoâng ñoäng tôùi moät
ngoùn tay”.
Haén nhìn Traùc Thanh, thanh aâm laïi bieán thaønh raát oân hoøa.
“Ngöôi nhaát ñònh phaûi tin ta, chuyeän gì ñeàu coù theå xaûy ra”. Traùc Ñoâng Lai noùi:
“Moät haûo haùn cöùng coûi nhö Chaâu Maõnh, laøm sao coù theå baïi trong tay moät nöõ nhaân ?
Nhöng haén ñaõ baïi, baïi raát thaûm, Tieâu Leä Huyeát cuõng vaäy, ai coù theå töôûng ñöôïc y coù ngaøy
nay ?”
Haén chôït thôû daøi:
- Kyø thaät ta cuõng vaäy, ta laøm sao coù theå töôûng ñöôïc trong töông lai ta coù theå baïi
trong tay ai ?
Caâu noùi ñoù coù leõ tònh khoâng phaûi laø noùi thaät, nhöng trong ñoù laïi coù nhöõng trieát lyù
thaâm saâu.
Traùc Thanh chôït lui ra ngoaøi.
Gaõ bieát hieän taïi ñaõ ñeán luùc gaõ neân lui ra ngoaøi, bôûi vì gaõ bieát Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaõ
ñeán.
Gaõ ñaõ nghe thaáy Tö Maõ Sieâu Quaàn ñang noùi:
- Phaûi, thöù chuyeän ñoù voán ai ai cuõng khoâng töôûng noãi.

o0o

Cöûa môû roäng, Tö Maõ Sieâu Quaàn ñöùng tröôùc cöûa, beân ngoaøi laø moät maøn söông daøy
ñaëc gaàn nhö traéng muoát.
Y ñaõ laø trung nieân nhaân, y phuïc vaø ñaàu toùc ñeàu roái buø, boân ba treân ñöôøng tröôøng
baáy laâu ñaõ hieån loä veû meät moûi cöïc kyø.
Nhöng luùc y ñöùng tröôùc cöûa, nhìn vaãn cao lôùn anh tuaán cöôøng traùng laøm sao, hôn
nöõa coøn treû hôn nhieàu so vôùi tuoåi taùc thöïc teá cuûa y, giöõa maøn söông daøy ngoaøi cöûa vaø aùnh
ñeøn trong phoøng, y nhìn ñôn giaûn gioáng nhö moät thieân thaàn trong ñoà hoïa.
Moät ñieåm ñoù, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, baát cöù ngöôøi naøo trong giang hoà cuõng
khoâng theå so saùnh vôùi y.
Cho duø voõ coâng cuûa y hieän taïi chæ coøn phaân nöûa hôi söùc, cuõng ñuû ñeå töông tuï
thaønh moät vò anh huøng ngöôøi ngöôøi ngöôõng moä toân kính.
Bôûi vì y trôøi sinh laø thöù ngöôøi ñoù.
Luùc Traùc Ñoâng Lai nhìn y, trong maét cuõng khoâng khoûi loä xuaát veû taùn thöôûng, mau

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 213 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

choùng ñöùng daäy roùt cho y moät cheùn röôïu.


--- Ngöôi taïi sao laïi ñi Laïc Döông ? Taïi sao laïi giaû beänh gaït ta ?
Nhöõng chuyeän ñoù Traùc Ñoâng Lai khoâng ñeà caäp tôùi moät tieáng naøo.
Luùc haén caûm thaáy taâm tình cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn khoâng ñöôïc toát cho laém, haén
luoân luoân caån thaän traùnh ñeà caäp tôùi nhöõng chuyeän khoâng thoaûi maùi nhö vaäy.
“Ngöôi nhaát ñònh ñaõ raát meät, nhaát ñònh ñaõ voäi vaõ trôû veà”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Ta
voán döï tính phaûi tôùi ngaøy mai ngöôi môùi veà ñeán”.
Y mæm cöôøi hoûi:
- Thôøi tieát Laïc Döông ra sao ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn traàm maëc, thaàn saéc chöøng nhö coù chuùt kyø quaùi, qua moät hoài raát
laâu môùi môû mieäng:
- Thôøi tieát ôû ñoù raát toát, toát hôn ôû ñaây, maùu rôi treân ñöôøng cuõng mau khoâ hôn, mau
hôn ôû ñaây raát nhieàu.
Thanh aâm cuûa y chöøng nhö cuõng coù chuùt kyø quaùi, Traùc Ñoâng Lai laïi chöøng nhö
khoâng caûm thaáy.
“Moät khi maùu chaûy, sôùm muoän gì cuõng khoâ caïn”. Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi: “Sôùm moät
chuùt, treã moät chuùt, kyø thaät ñeàu khoâng quan heä gì”.
“Phaûi”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Treân theá gian coù raát nhieàu söï tình cuõng nhö vaäy”.
- Treân theá gian cuõng coù raát nhieàu chuyeän khoâng nhö vaäy.
- OÀ ?
“Ngöôøi coøn soáng, sôùm muoän gì cuõng phaûi cheát. Nhöng söï khaùc bieät giöõa cheát sôùm
vaø cheát treã laïi raát lôùn”. Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi: “Neáu quaû mình muoán gieát moät ngöôøi, coù
theå naøo ñôïi ñeán khi haén ñaõ cheát roài môùi ñoäng thuû khoâng ?”
“Khoâng theå”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Saùt nhaân phaûi kòp thôøi, thôøi cô vöøa ñi qua, vaät di
nhaân hoaùn, tình huoáng khoâng coøn ñuùng nöõa”.
Haén mæm cöôøi naâng cheùn:
- Cuõng gioáng nhö uoáng röôïu vaäy, uoáng röôïu cuõng phaûi kòp thôøi, neáu quaû cheùn röôïu
cuûa ngöôi giöõ laïi sau naøy môùi uoáng, noù coù khi bieán thaønh chua loeùt.
“Ñuùng”. Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoàng yù: “Ngöôi noùi cöïc kyø ñuùng. Lôøi noùi cuûa ngöôi
chöøng nhö vónh vieãn khoâng sai ñöôïc”.
Y naâng cheùn uoáng caïn:
- Moät cheùn naøy ta muoán kính ngöôi, bôûi vì ngöôi laïi taïo moät thaéng lôïi vinh quang
cho Ñaïi Tieâu Cuïc cuûa boïn ta.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 214 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi ñaõ bieát chuyeän ôû ñaây ?


“Ta bieát”. Hoï Tö Maõ ñaùp: “Ta ñaõ trôû veà laâu roài, cuõng nghó laâu roài”.
- Nghó caùi gì ?
“Nghó veà ngöôi”. Thaàn tình cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn caøng kyø quaùi: “Moãi moät chuyeän
ngöôi laøm cho ta trong ba möôi naêm qua, ta ñeàu nghó kyõ laïi qua moät laàn. Ta caøng nghó
caøng caûm thaáy ngöôi thaät söï laø ngöôøi vó ñaïi, ta thaät khoâng theå bì vôùi ngöôi”.
Nuï cöôøi cuûa Traùc Ñoâng Lai vaãn coøn ñoïng treân maët, laïi ñaõ bieán thaønh cöùng ngaéc:
- Ngöôi taïi sao laïi nghó veà nhöõng chuyeän ñoù ?
Hoï Tö Maõ khoâng traû lôøi caâu hoûi ñoù, laïi quay mình.
“Ngöôi ñi theo ta”. Y noùi: “Ta daãn ngöôi ñi xem vaøi ngöôøi, sau khi ngöôi gaëp laø
hieåu lieàn”.

o0o

Bình minh vöøa môùi heù, söông muø caøng daøy ñaëc.
Trong khu vöôøn nhoû khoâng coù hoa, laïi troàng ñaày ñaäu xanh, ñaäu traéng, baép caûi, cuû
caûi, haønh, toûi, ôùt, vaø döa leo.
Nhöõng thöù rau traùi ñoù ñeàu laø do Ngoâ Uyeån troàng, Tö Maõ Sieâu Quaàn luoân luoân thích
aên rau quaû töôi môùi haùi.
Cho neân trong vöôøn khoâng coù hoa, chæ troàng rau.
Moãi moät chuyeän Ngoâ Uyeån laøm ñeàu laø vì tröôïng phu cuûa naøng maø laøm, tröôïng phu
vaø hai ñöùa con cuûa naøng.
Con cuûa boïn hoï luoân luoân raát ngoan ngoaõn, raát vaâng lôøi, bôûi vì boïn chuùng töø nhoû
ñaõ ñöôïc Ngoâ Uyeån giaùo döôõng raát toát, chöa bao giôø ñeå boïn chuùng xen vaøo chuyeän ngöôøi
lôùn, cuõng khoâng ñeå boïn chuùng tuøy tieän ñi ra ngoaøi.
Beân ngoaøi laø phaïm vi cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc, nhöõng ngöôøi ñoù vaø nhöõng chuyeän ñoù ñeàu
khoâng phaûi laø ngöôøi vaø chuyeän maø con nít neân nhìn.
Tieåu vieân vaø toøa tieåu laâu ñaèng sau laø ñaát trôøi cho Ngoâ Uyeån vaø ñaùm nhoû sinh hoaït.
Ñi ñeán ñoù, Traùc Ñoâng Lai môùi nhôù chöïc ñaõ nhieàu ngaøy khoâng thaáy maët boïn hoï.
Ñoù laø sô xuaát cuûa haén.
Vì giao tình giöõa Hoï Tö Maõ vaø haén, vì tieàn ñoà cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc, haén quyeát taâm sau
naøy khoâng ñeà khôûi tôùi chuyeän Toân Thoâng nöõa, hôn nöõa coøn ñoái toát vôùi Ngoâ Uyeån vaø ñaùm
nhoû.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 215 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

o0o

Beân döôùi tieåu laâu laø saûnh, moät gian chính saûnh vaø moät gian hoa saûnh uoáng röôïu, ôû
ñoù tuy raát ít khi coù khaùch ñeán, Ngoâ Uyeån vaãn boán trí caû hai gian saûnh raát u tónh thö thaû.
Treân laàu môùi laø phoøng nguû cuûa naøng vaø ñaùm nhoû, moät baø vuù vaø hai aû a ñaàu theo
naøng töø hoài naøng coøn ôû vôùi cha meï cuõng ôû chung vôùi naøng.
Choàng naøng laïi khoâng truù ôû ñoù.
Hoï Tö Maõ ñoái vôùi naøng raát toát, ñoái vôùi boïn nhoû cuõng raát toát, nhöng ban ñeâm laïi
khoâng bao giôø truù ôû ñoù.
Saéc trôøi coøn chöa saùng. Treân laàu tònh khoâng coù thaép ñeøn, Ngoâ Uyeån vaø ñaùm nhoû
chaéc coøn ñang nguû.
--- Tö Maõ Sieâu Quaàn taïi sao laïi daãn haén ñeán ñaây xem boïn hoï ?
Traùc Ñoâng Lai khoâng töôûng noãi.
Song cöûa soå phoøng nguû khoâng ngôø ñang môû roäng, söông muø traéng nhaùch bò gioù thoåi
loït vaøo trong, bieán thaønh moät maøu xaùm lôït laït cheát choùc, khieán cho gian phoøng voán raát u
nhaõ ñoù bieán thaønh moät khung caûnh aâm traàm khoân taû, hôn nöõa laïi laïnh phi thöôøng, laïnh
thaáu xöông.
Bôûi vì loø löûa cuõng ñaõ taé t ngoùm töø laâu.
Moät nöõ chuû nhaân luoân luoân caån thaän kyõ caøng, taïi sao khoâng nhuùm löûa trong loø giöõ
aám cho ñaùm nhoû ?
Khoâng coù ñeøn, khoâng coù löûa. Nhöng coù gioù.
Töø trong söông muø môø mòt aâm traàm nhìn vaøo, trong phoøng phaûng phaát coù ngöôøi
ñang dao ñoäng theo gioù.
Treo luûng laúng giöõa khoâng trung dao ñoäng theo gioù.
Taïi sao laïi treo luûng laúng giöõa khoâng trung ? Ngöôi ñoù laø ai ?
Taâm Traùc Ñoâng Lai baát chôït chìm ñaém, troøng maét ñoät nhieân co thaét laïi.
Ñoâi maét cuûa haén traûi qua bao naêm khaéc khoå taäp luyeän ñaõ bieán thaønh saéc beùn nhö
maét öng.
Haén ñaõ nhìn ra ngöôøi luûng laúng giöõa khoâng trung ñoù, hôn nöõa ñaõ nhìn ra ngöôøi ñoù
treo mình treân moät sôïi daây.
Ngöôøi ñoù laø Ngoâ Uyeån.
Naøng keát sôïi daây thöøng thaønh voøng thaét, coät treân xaø nhaø, chui coå vaøo voøng, thaét
chaët yeát haàu cuûa mình trong voøng daây.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 216 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Ñôïi ñeán khi hai chaân cuûa naøng rôøi khoûi maët ñaát, caùi voøng thaét ñoù ñaõ thaét gaõy coå
naøng.
Ñoù laø cheát.
Chæ coù cheát môùi thieân coå gian nan, ñoù voán laø chuyeän khoán khoù laøm sao, nhöng coù
luùc laïi khôi khôi deã daøng laøm sao.
Ngoaïi tröø Ngoâ Uyeån ra, trong phoøng coøn coù ngöôøi, moät baø vuù ñaàu toùc baïc traéng nhö
söông, hai aû a ñaàu tuoåi coøn töôi treû nhö hoa, hai ñöùa beù khaû aùi. Hai ñöùa beù khaû aùi tieàn ñoà
voâ haïn, ngöôøi ngöôøi ai ai nhìn thaáy ñeàu muoán oâm vaøo loøng nöïng nòu.
Nhöng hieän taïi, ñaàu toùc cuûa baø vuù ñaõ khoâng coøn baïc theâm ñöôïc nöõa, boïn a ñaàu
cuõng khoâng theå coù ngaøy giaø uùa nöõa.
Ñaùm nhoû cuõng khoâng theå khieán cho ngöôøi ta thaáy laø muoán oâm vaøo loøng nöïng nòu
nöõa, chæ coù theå khieán cho ngöôøi ta vöøa gaëp laø trong taâm caûm thaáy moät noãi thoáng khoå bi
thöông nhö dao caét.
--- Ñaùm nhoû khaû aùi laøm sao, ñaùng thöông laøm sao.
“Toâi ñoái vôùi chaøng khoâng phaûi, cho neân toâi cheát, toâi ñaùng cheát, toâi chæ coøn nöôùc
cheát. Ñaùm nhoû laïi khoâng neân cheát.
Nhöng toâi cuõng chæ coøn nöôùc ñeå boïn chuùng cheát theo toâi.
Toâi khoâng muoán boïn chuùng trôû thaønh nhöõng ñöùa treû khoâng coù meï, toâi cuõng
khoâng muoán ñeå boïn chuùng lôùn leân bieán thaønh moät ngöôøi gioáng nhö haûo baèng höõu Traùc
Ñoâng Lai cuûa chaøng.
Muï Thoâi, baø vuù cuûa toâi, toâi töø nhoû ñaõ lôùn leân baèng söõa cuûa baø ta, baø ta luoân luoân
coi toâi laø con gaùi cuûa baø ta.
Tieåu Phaân vaø Tieåu Phöông chaúng khaùc naøo hai ñöùa em ruoät cuûa toâi.
Toâi ñaõ cheát, boïn hoï cuõng khoâng muoán soáng.
Cho neân boïn toâi ñeàu ñaõ cheát.
Toâi khoâng caàn chaøng tha thöù cho toâi, chæ muoán chaøng soáng khoûe maïnh, toâi cuõng
bieát khoâng coù boïn toâi chaøng nhaát ñònh cuõng coù theå soáng raát toát ñeïp ”.
Laïnh quaù, laïnh quaù, laïnh quaù, Traùc Ñoâng Lai chöa bao giôø coù caûm giaùc laïnh nhö
vaäy.
Gian phoøng nguû tinh nhaõ ñoù laø moät moä phaàn, maø caû chính haén cuõng ñang trong
moä phaàn ñoù.
Thaân theå cô baép huyeát maïch coát tuûy cuûa haén phaûng phaát laïnh ñeán keát baêng.
- Chuyeän naøy laø sao ? Chuyeän naøy xaûy ra hoài naøo ? Ngoâ Uyeån taïi sao laïi muoán
cheát ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 217 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi khoâng bieát ?


“Ta khoâng bieát”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Ta thaät khoâng bieát”.
“Boïn hoï cheát ít nhaát ñaõ ba boán ngaøy, ngöôi khoâng ngôø coøn chöa bieát”. Thanh aâm
cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn laïnh buoát: “Ngöôi thaät chieáu coá boïn hoï raát toát, ta thaät neân caûm
kích ngöôi”.
Nhöõng lôøi noùi ñoù gioáng nhö moät muõi kim nhoïn daøi laïnh giaù ñaâm vaøo loøng baøn
chaân cuûa Traùc Ñoâng Lai.
Haén coù raát nhieàu lyù do ñeå giaûi thích.
--- Maáy ngaøy nay haén moät möïc toaøn löïc ñoái phoù Huøng Sö Ñöôøng, ñòa phöông naøy
thuoäc veà Ngoâ Uyeån vaø ñaùm nhoû, haén vaø ngöôøi cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc ñeàu raát ít khi ñeán ñaây.
Haén khoâng giaûi thích.
Chuyeän ñoù caên baûn voâ phöông giaûi thích, voâ luaän giaûi thích ra sao cuõng dö thöøa.
Tö Maõ Sieâu Quaàn thuûy chung khoâng nhìn haén moät laàn naøo, haén cuõng khoâng nhìn
thaáy bieåu tình treân maët Hoï Tö Maõ.
“Ngöôi hoûi ta Ngoâ Uyeån taïi sao cheát ? Ta voán cuõng khoâng nghó ra”. Tö Maõ Sieâu
Quaàn noùi: “Nieân kyû cuûa naøng tònh khoâng lôùn gì, thaân theå luoân luoân raát khoûe maïnh, luoân
luoân raát thích con nít, naøng ñoái vôùi ta tuy khoâng thaäp phaàn trung thöïc, laïi luoân luoân laøm
taän traùch nhieäm cuûa moät ngöôøi vôï”.
Thanh aâm cuûa y bình tónh cöïc kyø:
- Nhöng ta laïi khoâng laøm taän traùch nhieäm cuûa moät ngöôøi choàng, cho neân sai laø ta,
khoâng phaûi laø naøng.
- Ngöôi cuõng bieát chuyeän ñoù ?
“Ta bieát, bieát töø sôùm, ngöôøi laøm choàng tònh khoâng nhaát ñònh laø ngöôøi bieát cuoái
cuøng”. Tö Maõ Sieâu Quaàn thoát: “Ta cuõng bieát chuyeän ñoù coù theå ñi qua raát mau choùng.
Naøng vaãn coù theå laøm moät ngöôøi vôï toát cuûa ta, vaãn coù theå chieáu coá ñeán con ta”.
Y ñieàm ñaïm noùi tieáp:
- Ta ñaõ quyeát taâm muoán raëp khuoân theo yù töù cuûa ngöôi maø laøm moät anh huøng vó
ñaïi, taát caàn phaûi traû moät caùi giaù cöïc cao.
- Cho neân ngöôi coá yù giaû nhö khoâng bieát ?
“Phaûi”. Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: “Bôûi vì ta neáu bieát, nhaát ñònh phaûi gieát naøng, trong
nhaø cuûa moät anh huøng tuyeät ñoái khoâng cho pheùp chuyeän nhö vaäy xaûy ra, ta ñöông nhieân
khoâng theå khoâng gieát naøng”.
Hoï Tö Maõ noùi tieáp:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 218 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Cho neân ta chæ coøn nöôùc giaû nhö khoâng bieát. Bôûi vì ñaây laø gia ñình cuûa ta, voâ
luaän döôùi baát cöù tình huoáng naøo ta ñeàu khoâng theå huûy dieät gia ñình naøy. Ta khoâng nhöõng
phaûi giaû nhö khoâng bieát gì, hôn nöõa coøn muoán naøng nghó ta hoaøn toaøn khoâng bieát, nhö
vaäy gia ñình naøy môùi coù theå toàn taïi.
Traùc Ñoâng Lai kinh haõi.
Cho ñeán baây giôø haén môùi phaùt hieän mình tröôùc ñaây caên baûn coøn chöa hoaøn toaøn
hieåu thaáu ñöôïc Tö Maõ Sieâu Quaàn. Haén chöa bao giôø bieát trong tính caùch cuûa Tö Maõ Sieâu
Quaàn coøn coù moät maët nhö vaày, khoâng ngôø laïi laø moät ngöôøi troïng tình caûm laøm sao, ñuïng
chuyeän khoâng ngôø coøn coù theå coù yù töôûng ñaëc bieät nhö vaäy.
“Chuyeän ñoù voán baát cöù nam nhaân naøo cuõng ñeàu khoâng theå chòu ñöïng noãi, nhöng ta
ñaõ nghó thoâng suoát”. Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi: “Ñôïi ñeán khi chuyeän ñaõ thaønh quaù khöù, ñôïi
ñeán khi ñaùm nhoû tröôûng thaønh, boïn ta vaãn gioáng nhö nhöõng ñoâi phu phuï khaùc, hoã töông
tay trong tay, chung soáng troïn ñôøi”.
Y ñoät nhieân quay mình, ñoái dieän Traùc Ñoâng Lai:
- Neáu quaû khoâng phaûi do ngöôi böùc töû naøng, boïn ta nhaát ñònh coù theå laøm ñöôïc nhö
vaäy.
“Ta böùc töû naøng ?” Thanh aâm cuûa Traùc Ñoâng Lai teâ daïi: “Ngöôi nghó ta ñaõ böùc töû
naøng ?”
“Ngöôi khoâng nhöõng böùc töû naøng, coøn böùc töû Toân Thoâng, hôn nöõa sôùm muoän gì
cuõng böùc töû caû ta”. Hoï Tö Maõ noùi: “Bôûi vì ngöôi vónh vieãn muoán ngöôøi ta raëp khuoân
chieáu theo phöông thöùc an baøi cuûa ngöôi maø soáng”.
Y ngöng thò nhìn Traùc Ñoâng Lai:
- Bôûi vì trong taâm cuûa ngöôi coù beänh, ngoaøi maët ngöôi tuy töï cao töï ñaïi, kyø thaät
trong taâm laïi khoâng chòu noãi mình, cho neân ngöôi muoán ta ñaïi bieåu ngöôi ñi laøm nhöõng
chuyeän voán ñaùng leõ chính ngöôi ñi laøm, ngöôi muoán ñem ta taïo thaønh moät thaàn töôïng
anh huøng, bôûi vì trong taâm ngöôi ñaõ ñem ta laøm hoùa thaân cuûa ngöôi, cho neân ngöôi neáu
nghó coù ngöôøi coù theå laøm trôû ngaïi cho keá hoaïch cuûa ngöôi, lieàn baát chaáp thuû ñoaïn böùc töû
ngöôøi ta.
Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi:
- Ngoâ Uyeån cheát bôûi vì ngöôi caûm thaáy naøng ñaõ gaây trôû ngaïi cho ngöôi.
Traùc Ñoâng Lai traàm maëc, traàm maëc raát laâu, raát laâu.
“Hoài naõy ngöôi noùi vôùi ta ngöôi ñaõ nghó raát laâu, nghó raát nhieàu chuyeän”. Haén hoûi
Hoï Tö Maõ: “Ñoù coù phaûi vì ngöôøi caûm thaáy hieän taïi ñaõ ñeán luùc ngöôi phaûi haï quyeát taâm ?”
- Phaûi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 219 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi ñaõ coù quyeát ñònh ?


- Phaûi.
- Ngöôi quyeát ñònh sau naøy laøm sao ?
“Khoâng phaûi sau naøy laøm sao, maø laø hieän taïi”. Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: “Hieän taïi ta
muoán ngöôi ñi, vónh vieãn khoâng ñeå ta gaëp ñöôïc ngöôi nöõa, vónh vieãn khoâng lo tôùi chuyeän
cuûa ta nöõa”.
Traùc Ñoâng Lai ñoät nhieân nhö ñöùng khoâng vöõng nöõa, chöøng nhö baát chôït bò ngöôøi ta
ñaäp moät coân leân ñænh ñaàu.
“Khoâng caàn bieát ngöôi muoán ñem caùi gì theo cuõng ñöôïc, nhöng ngöôi nhaát ñònh
phaûi ñi”. Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi nhö ñoùng ñinh: “Tröôùc khi maët trôøi laën hoâm nay, ngöôi
nhaát ñònh phaûi rôøi xa thaønh Tröôøng An”.
Traùc Ñoâng Lai boãng cöôøi.
“Ta bieát nhöõng lôøi noùi ñoù tònh khoâng phaûi laø lôøi ngöôi thaät loøng muoán noùi ra”. Haén
dòu daøng thoát: “Ngöôi ñaõ chòu nhieàu ñaû kích, laïi quaù meät moûi, chæ caàn nghæ ngôi moät
giaác cho khoûe khoaén, laø coù theå queân heát nhöõng lôøi noùi ñoù”.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïnh luøng nhìn haén.
“Laàn naøy ngöôi ñaõ laàm, hieän taïi ngöôi phaûi ñi, khoâng theå khoâng ñi”. Hoï Tö Maõ noùi:
“Ngöôi coù nhôù boïn ta hoài naõy coù noùi qua laø saùt nhaân phaûi kòp thôøi, tuyeät ñoái khoâng theå
ñeå thôøi cô ñi qua, chuyeän naøy cuõng y nhö vaäy”.
Troøng maét cuûa Traùc Ñoâng Lai laïi baét ñaàu co thaét.
“Neáu quaû ta khoâng ñi ?” Haén gaèn töøng tieáng hoûi Hoï Tö Maõ: “Neáu quaû ta khoâng ñi,
coù phaûi ngöôi seõ gieát ta ?”
“Phaûi”. Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng duøng khaåu khí y heät haén, gaèn töøng tieáng ñaùp lôøi:
“Neáu quaû ngöôi khoâng ñi, ta phaûi gieát ngöôi”.

o0o

Saéc trôøi ñaõ daàn daàn böøng saùng, trong phoøng traùi laïi laïi caøng hieån loä veû khuûng boá
aâm traàm quyû bí.
Bôûi vì quang tuyeán trong phoøng khieán cho ngöôøi ta coù theå nhìn thaáy roõ nhöõng
ngöôøi thaûm töû.
Ngöôøi luùc soáng caøng khaû aùi, luùc cheát nhìn laïi caøng bi thaûm, caøng ñaùng sôï.
Traùc Ñoâng Lai vaø Tö Maõ Sieâu Quaàn maët ñoái maët ñöùng ñoù, gioù laïnh töø ngoaøi song

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 220 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

cöûa luøa vaøo, nhö löôõi ñao hoaïch cheùm giöõa boïn hoï.
“Ta voán coù theå boû ñi, ngöôøi nhö ta, voâ luaän nôi naøo cuõng coù theå ñi”. Traùc Ñoâng Lai
noùi: “Nhöng ta khoâng theå ñi”.
Thanh aâm cuûa haén cuõng bieán thaønh laõnh tónh xuaát thaàn.
“Bôûi vì ta ñaõ hao phí taâm huyeát caû ñôøi môùi taïo thaønh moät ngöôøi nhö ngöôi, ta
khoâng theå ñeå ngöôi bò huûy trong tay keû khaùc”. Traùc Ñoâng Lai laïi gaèn töøng tieáng: “Ngöôi
cuõng bieát con ngöôøi cuûa ta, coù raát nhieàu chuyeän ta thaø töï mình laøm”.
- Phaûi, ta bieát.
- Boïn ta coù phaûi luoân luoân hieåu roõ nhau ?
“Phaûi”. Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi: “Cho neân ta ñaõ chuaån bò kyõ”.
- Ngöôi chuaån bò khi naøo ñaây ?
“Chuaån bò lieàn vaøo giôø khaéc naøy”. Hoï Tö Maõ ñaùp: “Saùt nhaân phaûi kòp thôøi, caâu noùi
ñoù ta nhaát ñònh vónh vieãn ghi taâm”.
- Ngöôi chuaån bò ôû choã naøo ?
- Taïi ñaây.
Tö Maõ Sieâu Quaàn nhìn nhöõng thi theå trong phoøng, moãi moät thi theå luùc soáng ñeàu laø
ngöôøi thaân caän nhaát cuûa y, ñeàu coù moät ñoaïn tình caûm khieán cho y vónh vieãn khoù queân,
caùi cheát cuûa moãi moät ngöôøi taát khieán cho y bi thoáng hoái haän caû ñôøi.
Thaäm chí caû Traùc Ñoâng Lai cuõng vaäy.
Neáu quaû Traùc Ñoâng Lai cuõng cheát ôû ñaây, töùc laø moät boä phaän troïng yeáu nhaát trong
sinh meänh cuûa y cuõng ñaõ cheát ôû ñaây.
“Taïi nôi naøy”. Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi: “Trong thieân haï coøn coù nôi naøo toát hôn nôi
naøy ?”
“Khoâng coù”. Traùc Ñoâng Lai thôû daøi: “Quaû thaät khoâng coù”.

o0o

Treân theá giôùi naøy coù thöù ngöôøi raát ñaëc bieät, bình thôøi mình coù leõ tìm ñeán ñaâu cuõng
khoâng tìm ra haén, nhöng ñeán luùc mình caàn ñeán haén, haén nhaát ñònh ôû xung quanh mình,
tuyeät khoâng ñeå mình thaát voïng.
Traùc Thanh laø thöù ngöôøi ñoù.
- Traùc Thanh, ngöôi vaøo ñaây.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 221 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Traùc Ñoâng Lai chöøng nhö bieát Traùc Thanh nhaát ñònh ôû gaàn quanh haén, chæ caàn hoâ
nheï moät tieáng, taát xuaát hieän lieàn.
Traùc Thanh quaû nhieân khoâng ñeå cho haén thaát voïng, Traùc Thanh chöa bao giôø ñeå
baát cöù ngöôøi naøo thaát voïng.
Töø luùc gaõ coøn raát nhoû laø ñaõ khoâng ñeå cho ai thaát voïng. Nhöng hoâm nay gaõ nhìn laïi
raát meät moûi, treân ngöôøi vaãn maëc boä y phuïc hoâm qua, caû caùt buïi dính haèn treân giaøy cuõng
coøn chöa chuøi saïch.
Bình thôøi gaõ khoâng phaûi nhö vaäy.
Bình thôøi gaõ khoâng caàn bieát laø baän bòu tôùi côõ naøo, ñeàu giaønh thôøi gian chænh lyù tu
söùc nghi bieåu cuûa mình, bôûi vì gaõ bieát Traùc Ñoâng Lai vaø Tö Maõ Sieâu Quaàn ñeàu laø nhöõng
ngöôøi keùn choïn phi thöôøng.
May laø hoâm nay Traùc Ñoâng Lai tònh khoâng chuù yù ñeán nhöõng chuyeän ñoù, chæ phaân
phoù:
- Quyø xuoáng, cuùi ñaàu laïy Tö Maõ ñaïi gia.
Traùc Thanh quyø xuoáng, Tö Maõ Sieâu Quaàn tònh khoâng caûn trôû gaõ, maét laïi tröïc thò
nhìn Traùc Ñoâng Lai.
“Ngöôi khoâng caàn baét gaõ khaáu ñaàu”. Hoï Tö Maõ thoát: “Ta bieát gaõ laø nghóa töû cuûa
ngöôi, ngöôi khoâng coù con, ta coù theå ñeå gaõ thöøa keá höông hoûa cuûa Traùc gia, neáu quaû
ngöôi coù cheát, ta nhaát ñònh chieáu coá ñeán gaõ”.
Y nhòn khoâng ñöôïc nhìn hai ñöùa con mình, trong maét laäp töùc ngaäp traøn noãi bi
thöông phaãn noä:
- Ta ít ra khoâng theå chieáu coá gaõ nhö ngöôi chieáu coá hai ñöùa con ta.
“Ta tin”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Ta tuyeät ñoái tin”.
Haén nhìn Traùc Thanh khaáu ñaàu xong ñöùng leân, noùi:
- Ngöôi ñaõ nghe Tö Maõ ñaïi gia noùi, ngöôi cuõng neân bieát Tö Maõ ñaïi gia ñoái vôùi baát
kyø ngöôøi naøo cuõng ñeàu chöa töøng thaát tín, y chieáu coá ngöôi nhaát ñònh coøn toát hôn ta
chieáu coá nhieàu.
“Toâi bieát”. Thanh aâm cuûa Traùc Thanh cuõng vì caûm kích maø khaøn khaøn: “Nhöng toâi
caû ñôøi naøy khoâng laáy hoï cuûa ngöôøi khaùc nöõa”.
“Ngöôi cuõng nhaát ñònh phaûi ghi nhôù, neáu quaû ta coù cheát, ngöôi ñoái vôùi Tö Maõ ñaïi
gia cuõng phaûi heät nhö ñoái vôùi ta vaäy”. Traùc Ñoâng Lai, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, cuõng
ñaõ ñoäng caûm tình: “Giöõa ta vaø Tö Maõ ñaïi gia voâ luaän xaûy ra chuyeän gì, ñeàu laø chuyeän
rieâng giöõa ta vaø y, ngöôi khoâng nhöõng khoâng theå coù chuùt thuø haän trong taâm, hôn nöõa
tuyeät khoâng theå ñem chuyeän ngöôi thaáy hoâm nay noùi cho baát cöù moät ai bieát”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 222 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Toâi bieát”. Traùc Thanh buoàn baõ thoát: “Toâi nhaát ñònh chieáu theo yù cuûa oâng maø laøm,
cho duø coù muoán toâi ñi cheát, toâi cuõng ñi !”
Traùc Ñoâng Lai thôû daøi !
“Ngöôi luoân luoân laø moät haûo haøi töû, töông lai nhaát ñònh raïng rôõ”. Haén nhìn Traùc
Thanh: “Ngöôi laïi ñaây, coù vaät naøy ta muoán ñeå laïi cho ngöôi, khoâng caàn bieát ta soáng hay
cheát, ngöôi phaûi baûo toàn cho kyõ”.
- Daï.
Traùc Thanh böôùc qua, chaàm chaäm böôùc qua, trong maét chôït loä xuaát moät noãi nieàm
bi thöông khoù taû, chöøng nhö ñaõ döï kieán ñeán moät chuyeän cöïc kyø bi thaûm saép söûa phaùt
sinh.
Gaõ khoâng boû troán, bôûi vì gaõ bieát mình voâ phöông troán thoaùt.
Tö Maõ Sieâu Quaàn quay ñaàu khoâng nhìn boïn hoï nöõa.
Y ñaõ haï quyeát taâm, tuyeät khoâng theå bò baát cöù moät ai laøm caûm ñoäng, tuyeät khoâng
theå vì baát cöù chuyeän gì maø caûi bieán chuû yù.
Sau ñoù y nghe thaáy moät thanh aâm kyø quaùi phi thöôøng, gioáng nhö thanh aâm saét theùp
ñaâm thuûng qua da thòt.
Ñôïi ñeán luùc y quay ñaàu laïi nhìn, phaùt hieän Traùc Ñoâng Lai trong nhaùy maét ñaõ höôi
moät ñao ñaâm xuyeân tim Traùc Thanh.
Traùc Thanh thoaùi lui nöûa böôùc töø töø ngaõ guïc xuoáng.
Gaõ khoâng la thaûm.
Treân khuoân maët traéng nhôït cuûa gaõ cuõng khoâng coù moät chuùt bieåu tình kinh haõi
thoáng khoå, chöøng nhö ñaõ sôùm döï lieäu chuyeän naøy coù theå xaûy ra.
--- Tònh khoâng phaûi vì moät ñao cuûa Traùc Ñoâng Lai xuaát thuû roài môùi quaû quyeát, maø
vì gaõ ñaõ sôùm coù chuaån bò, luùc gaõ böôùc qua, chöøng nhö ñaõ chuaån bò roài.
Saéc maët cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi vì vaäy maø coù bieán ñoåi ñaùng sôï.
“Ngöôi taïi sao phaûi gieát gaõ ?” Hoï Tö Maõ hoûi Traùc Ñoâng Lai: “Coù phaûi ngöôi sôï sau
khi ta gieát cheát ngöôi seõ haønh haï tôùi gaõ ?”
“Khoâng phaûi”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Taám loøng ngöôi luoân luoân roäng raõi nhaân töø hôn
ta, tuyeät khoâng theå laøm chuyeän ñoù”.
Thanh aâm cuûa haén raát bình tónh:
- Ta gieát gaõ, chæ baát quaù vì ta khoâng theå ñeå gaõ laïi cho ngöôi.
- Taïi sao ?
“Bôûi vì gaõ laø moät ngöôøi nguy hieåm phi thöôøng, aâm traàm, laõnh khoác, nguy hieåm”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 223 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Hieän taïi tuoåi taùc cuûa gaõ coøn nhoû, ta coøn coù theå gieát gaõ, ñôïi vaøi naêm
nöõa, chæ sôï caû ta cuõng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa gaõ”.
Haén côûi aùo hoà cöøu treân mình xuoáng, nheï nhaøng che phuû thi theå cuûa Traùc Thanh,
ñoäng taùc cuûa haén gioáng heät nhö moät ngöôøi cha nhaân töø ñaép meàn cho ñöùa con yeâu.
Nhöng trong thanh aâm cuûa haén laïi hoaøn toaøn khoâng coù caûm tình.
“Hieän taïi gaõ ñaõ ngaàm xaây döïng löïc löôïng cuûa rieâng mình, ta coøn soáng, coøn coù theå
khoáng cheá gaõ, neáu quaû ta cheát ñi, trong voøng hai ba naêm gaõ coù theå naém giöõ ñòa vò hieän
taïi cuûa ta, sau ñoù gaõ seõ gieát cheát ngöôi”. Traùc Ñoâng Lai ñieàm ñaïm thoát: “Neáu quaû ta ñeå
moät ngöôøi nhö vaäy beân caïnh ngöôi, ta coù cheát cuõng khoâng theå an taâm”.
Haén noùi raát bình ñaïm, bình ñaïm ñeán möùc chöøng nhö haén chæ baát quaù vì Tö Maõ
Sieâu Quaàn maø ñaäp cheát moät con muoãi.
Haén chöøng nhö tònh khoâng muoán ñeå cho Tö Maõ Sieâu Quaàn bieát, khoâng caàn bieát
haén ñoái vôùi ngöôøi khaùc aâm hieåm, ngoan ñoäc, laõnh khoác tôùi côõ naøo, tình caûm cuûa haén ñoái
vôùi Tö Maõ Sieâu Quaàn vaãn chaân thaät.
Moät ñieåm ñoù quaû thaät khoâng coù baát cöù moät ai coù theå phuû nhaän.
Song quyeàn cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn naém chaët, moãi moät gioït maùu trong huyeát quaûn
ñeàu böøng noùng ñaèng ñaèng.
Nhöng y nhaát ñònh phaûi khoáng cheá laáy mình, y tuyeät khoâng theå soáng nhö tröôùc ñaây
nöõa.
Y laø ngöôøi coù maùu coù thòt, khoâng phaûi laø moät con roái.
Thi theå cuûa vôï y coøn treo treân xaø nhaø, hai ñöùa con hoaït baùt khaû aùi thoâng minh vaâng
lôøi ñaõ khoâng coøn goïi y hai tieáng “gia gia” ñöôïc nöõa.
Thaân ngöôøi Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoät nhieân bay boång leân, nhö yeán töû bay haï treân xaø
nhaø.
Kieám cuûa y treân xaø nhaø.
Kieám quang loùe chôùp, baûo kieám nhö laøn chôùp ñaâm xuoáng.

o0o

Ngöôøi trong giang hoà ñeàu bieát kieám Tö Maõ Sieâu Quaàn duøng laø thanh “Thieân Truøy
Ñaïi Thieát Kieám”.
Goõ luyeän caû traêm laàn, luyeän thaønh thanh kieám ñoù.
Löïc löôïng luùc thanh kieám ñoù ñaâm xuoáng cuõng gioáng nhö moät ngaøn caây ñaïi thieát

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 224 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

truøy ñoàng thôøi ñaäp xuoáng moät löôït, uy löïc hung maõnh, khoù loøng troán traùnh khoûi.
Thanh kieám ñoù daøi boán thöôùc ba taát, naëng ba möôi chín caân, luùc reøn kieám duøng saét
ñem ñeán töø chín phuû möôøi ba chaâu, taäp hôïp tinh anh trong saét theùp töø chín phuû möôøi ba
chaâu, thieân truøy baùch luyeän môùi reøn thaønh thanh ñaïi thieát kieám ñoù.
Nhöng thanh kieám ñoù thaät quaù naëng.
Kieám phaùp baèng vaøo söï khinh linh löu ñoäng bieán aûo khoân löôøng maø thuû thaéng,
duøng moät thanh kieám nhö vaäy, loái bieán hoùa giöõa nhöõng chieâu thöùc, khoâng coøn nghi ngôø
gì nöõa, raát coù theå phaûi toån thaát raát nhieàu cô hoäi trong nhaùy maét cheá ñòch thöông nhaân.
Cao thuû töông tranh, thöù cô hoäi ñoù moät khi boû qua, vónh vieãn khoâng quay laïi nöõa.
Nhöng Tö Maõ Sieâu Quaàn nhaát ñònh phaûi duøng thanh kieám ñoù, bôûi vì y laø Tö Maõ
Sieâu Quaàn.
Chæ coù y môùi xöùng ñaùng söû duïng moät thanh kieám nhö vaäy, cuõng chæ coù y môùi coù
theå söû duïng moät thanh kieám nhö vaäy.
Trong giang hoà ñeàu bieát, Tö Maõ Sieâu Quaàn trôøi sinh thaàn löïc, cöû ngaøn caân nhö caàm
coïng coû.
Neáu quaû y khoâng duøng moät thanh kieám nhö vaäy, moïi ngöôøi taát caûm thaáy raát thaát
voïng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn anh huøng voâ ñòch, laøm sao coù theå ñeå cho giang hoà haøo kieät thaát
voïng ñöôïc ?
Hieän taïi thanh kieám y ruùt ra töø treân xaø nhaø laïi khoâng phaûi laø thanh Thieân Truøy Ñaïi
Thieát Kieám naëng neà hung maõnh ñoù.
Coù theå ñòch vaïn ngöôøi, Traùc Ñoâng Lai laïi khoâng theå.
Bao naêm nay boïn hoï ñeàu keà vai taùc chieán, luoân luoân laø baèng höõu seû chia sinh töû,
khoâng phaûi laø thuø ñòch.
Moãi laàn Tö Maõ Sieâu Quaàn thaéng lôïi huy hoaøng, Traùc Ñoâng Lai ñeàu laø coâng thaàn
hoaïch ñònh nôi haäu tröôøng.
Tình huoáng hieän taïi ñaõ khaùc bieät.
Tö Maõ Sieâu Quaàn tuy chöa töøng giao thuû vôùi Traùc Ñoâng Lai, nhöng y bieát Traùc
Ñoâng Lai coøn maïnh hôn nhieàu so vôùi baát kyø ñoái thuû naøo maø mình ñaõ ñuïng phaû i trong ñôøi,
thaäm chí coøn maïnh hôn caû y.
Y cuõng bieát coù raát nhieàu ngöôøi nghó Traùc Ñoâng Lai maïnh hôn y, luùc y chuaån bò töû
chieán vôùi Traùc Ñoâng Lai, ñaõ chuaån bò cheát döôùi ñao cuûa Traùc Ñoâng Lai.
Cho neân laàn naøy y tònh khoâng duøng Thieân Truøy Ñaïi Thieát Kieám, bôûi vì y tuyeät
khoâng theå laõng phí baát kyø cô hoäi trong nhaùy maét cheá ñòch thöông nhaân naøo.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 225 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Cho neân laàn naøy vuõ khí y duøng laø moät thanh ñoaûn kieám, beùn nhoïn chaúng thua gì
thanh ñoaûn ñao cuûa Traùc Ñoâng Lai.
Ñao kieám boïn hoï duøng cuõng gioáng nhö hai ngöôøi boïn hoï, cuõng luyeän ra töø cuøng
moät loø.
Cuõng cuøng moät thöù löûa thieâu chaùy trong loø, coù theå luyeän saét meàm thaønh cöùng, cuõng
coù theå khieán cho con ngöôøi meàm yeáu bieán thaønh kieâ n cöôøng.
Cuøng moät loø, cuøng moät buùa, cuøng moät thöù löûa.
Ai laø ñaäu ? Ai laø nia ?

o0o

Kieám quang loùe leân, nhö laøn chôùp ñaâm xuoáng.


Ñoù laø moät chieâu “Ñaïi Phích Lòch” uy maõnh baù ñaïo nhaát trong “Phích Lòch Cöûu
Thöùc” uy chaán thieân haï cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, trong giang hoà khoâng bieùt coù bao nhieâu
cao thuû ñaõ baïi döôùi chieâu kieám ñoù.
Hieän taïi vuõ khí y duøng tuy khoâng phaûi laø Ñaïi Thieát Kieám cuûa y, uy löïc luùc moät
kieám naøy tuy sai bieät nhieàu, nhöng söï beùn nhoïn cuûa thanh ñoaûn kieám ñaõ coù theå boài boå
cho söï thieáu thoán löïc löôïng, söï bieán hoùa luùc vaän duïng cuõng caøng linh hoaït hôn.
Nhöng hieän taïi Tö Maõ Sieâu Quaàn vaãn khoâng neân söû xuaát moät kieám ñoù.
Moät kieám ñoù laø kieám phaùp laáy maïnh ñaùnh yeáu, laø thöù kieám phaùp chôø tôùi luùc ñoái
phöông taâm ñaõ khieáp, löïc ñaõ kieät, tuyeät khoâng coøn laø ñoái thuû cuûa mình môùi coù theå söû
xuaát.
Bôûi vì moät kieám ñoù ñaùnh ra, löïc ñaõ phoùng taän, neáu quaû ñaùnh khoâng truùng, taát nhaát
ñònh bò ñoái phöông ñaû thöông, cô hoà hoaøn toaøn khoâng coøn ñöôøng choïn löïa naøo khaùc.
Ñoái vôùi moät ngöôøi nhö Traùc Ñoâng Lai, y laøm sao coù theå söû xuaát moät kieám ñoù ? Coù
phaûi vì y coi thöôøng Traùc Ñoâng Lai ? Hay laø vì y ñoái vôùi mình ñaõ quaù naém chaéc phaàn
thaéng ?
Cao thuû töông tranh, voâ luaän laø coi thöôøng ñoái phöông, hay ñeà cao mình thaùi quaù,
ñeàu laø sai laàm khoâng theå tha thöù ñöôïc.
Tö Maõ Sieâu Quaàn neân minh baïch ñieåm ñoù.
Y khoâng theå coi thöôøng Traùc Ñoâng Lai, cuõng khoâng theå ñaùnh giaù mình quaù cao, y
luoân luoân laø moät ngöôøi khoâng deã gì phaïm sai laàm.
Y söû xuaát ra moät kieám ñoù, chæ baát quaù vì y quaù hieåu Traùc Ñoâng Lai.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 226 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Traùc Ñoâng Lai vì caån thaän, voâ luaän döôùi baát kyø tình huoáng naøo, neáu quaû khoâng
naém chaéc taát thaéng, ñeàu khoâng xuaát thuû, chieâu thöùc luùc xuaát thuû cuõng nhaát ñònh laø chieâu
thöùc khoâng choã naøo sai soùt.
Moät khi ñoái phöông coù moät phaàn vaïn cô hoäi coù theå ñaû thöông haén, haén khoâng theå
ñaùnh ra moät chieâu.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laø anh huøng baát baïi do haén taïo thaønh, haén töøng taän maét chöùng
kieán voâ soá cao thuû bò cheùm cheát döôùi moät kieám ñoù.
Con ngöôøi cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø moät kieám “Ñaïi Phích Lòch” ñoù, trong taâm cuûa
haén, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, coù moät aùp löïc khoång loà.
Ñoù laø nhöôïc ñieåm cuûa haén.
Nhöôïc ñieåm cuûa haén laø cô hoäi cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Tö Maõ Sieâu Quaàn nhaát ñònh phaûi naém chaéc laáy cô hoäi ñoù, moät khi Traùc Ñoâng Lai
co ruùc moät chuùt döôùi aùp löïc cuûa y, moät kieám ñoù cuûa y taát ñaâm xuyeân qua tim Traùc Ñoâng
Lai.
Cao thuû töông tranh, sinh töû thaéng baïi thoâng thöôøng chæ baát quaù laø giöõa moät chieâu.
Bôûi vì luùc boïn hoï ñaùnh ra moä t chieáu, ñaõ tính toaùn heát moïi tình huoáng.
--- Thieân thôøi, ñòa lôïi, theå löïc vaø taâm tình cuûa ñoái thuû, ñeàu naèm trong tính toaùn cuûa
boïn hoï.
Nhöng moãi moät ngöôøi ñeàu khoù traùnh khoûi luùc coù chuùt sai soùt, chæ caàn tính toaùn cuûa
mình coù moät phaân sai soùt, sai laàm mình phaïm vaøo taát khieán cho mình di haän caû ñôøi.

o0o

Kieám quang loùe leân, nhö laøn chôùp ñaâm xuoáng.


Traùc Ñoâng Lai khoâng do döï, khoâng co ruùc, cuõng khoâng bò kieám quang nhö saám
chôùp loùa maét laøm meâ hoaëc.
Haén töø trong nhöõng tia saùng thieåm ñoäng ñaõ tìm ra muõi kieám cuûa moät kieám ñoù.
Muõi kieám laø taâm kieám.
Kieám theá tuøy theo muõi kieám maø bieán hoùa, thöù bieán hoùa ñoù laø taâm maïch cuûa moät
kieám ñoù.
Moät ñao cuûa haén ñaõ chaët ñöùt taâm maïch cuûa moät kieám ñoù.
Kieám quang loùe chôùp muø trôøi ñoät nhieân tieâu taùn, löôõi ñao cuûa Traùc Ñoâng Lai cheùm
thaúng xuoáng sau oùt traùi cuûa Hoï Tö Maõ.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 227 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Y hoaøn toaøn khoâng traùnh neù dö löïc phaûn kích cuûa moät chieâu ñoù, löôõi ñao cheùm saét
nhö cheùm buøn trong chôùp maét coù theå caét ñöùt ñaàu cuûa y xuoáng.
Y khoâng nhaém maét ñôïi moät ñao ñoù. Trong maét y cuõng khoâng coù moät tô bi thoáng
oaùn cuø khuûng boá gì.
Giöõa phuùt giaây ñoù, Tö Maõ Sieâu Quaàn khoâng ngôø laïi hieån loä veû bình tónh hôn xa hoài
naõy.
Neáu quaû y hoài naõy moät kieám ñaâm cheát Traùc Ñoâng Lai, coù leõ traùi laïi khoâng bình
tónh ñöôïc nhö hieän giôø.
Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng nhìn y, trong maét cuõng khoâng coù moät tia caûm tình.
“Ngöôi ñaõ laàm”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Cho neân ngöôi ñaõ baïi”.
- Phaûi, ta ñaõ baïi.
“Ngöôi luoân luoân raát muoán bieát neáu quaû hai ta giao thuû seõ coù keát quaû ra sao phaûi
khoâng ?” Traùc Ñoâng Lai noùi: “Nhöng ta laïi moät möïc khoâng muoán bieát”.
Trong thanh aâm cuûa haén chôït loä xuaát moät noãi nieàm bi thöông khoù taû, nhöng ñao
trong tay haén ñaõ cheùm leân coå Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Chæ coù ñao quang loùe leân, khoâng coù maùu töôi phuùn ra.
Moät ñao ñoù laø duøng soáng ñao cheùm xuoáng.
Sau ñoù haén boû ñi, ñi khoâng quay ñaàu laïi, cuõng khoâng nhìn Tö Maõ Sieâu Quaàn tôùi
moät laàn.
Hoï Tö Maõ nhòn khoâng ñöôïc khaûn gioïng hoûi:
- Taïi sao ngöôi khoâng gieát ta ?
Traùc Ñoâng Lai vaãn khoâng quay ñaàu laïi, chæ höõng hôø ñaùp:
- Bôûi vì hieän taïi ngöôi ñaõ laø ngöôøi cheát.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 228 Hoià 15


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 16
Treân Cao Lan
ï h Khon
â g Chòu Noiå

H ai möôi laêm thaùng hai, khoaûng canh ba.


Tröôøng An.
Moãi moät ñeâm ñeàu coù canh ba, canh ba cuûa moãi moät ñeâm ñeàu mang theo caùi ñeïp
vöøa theâ löông, vöøa thaàn bí.
Canh ba moãi moät ñeâm phaûng phaát laø luùc khieán cho ngöôøi ta tieâu hoàn nhaát trong
ngaøy.
Traùc Ñoâng Lai ñang ngoài thu mình trong aùo hoà cöøu, laúng laëng roùt myõ töûu, thoaûng
voïng tieáng troáng canh truyeàn ñeán töø xa xaêm, giöõa ñeâm khuya canh ba khieán cho ngöôøi ta
tieâu hoàn ñoù, haén coù theå coi laø ngöôøi khoan khoaùi nhaát trong thaønh Tröôøng An.
Ñoái thuû cuûa haén ñeàu ñaõ bò ñaùnh baïi, chuyeän haén muoán laøm ñeàu ñaõ hoaøn thaønh,
ñöông kim thieân haï coøn coù ai coù theå tranh phong vôùi haén ?
Coù ai bieát trong taâm haén coù thaät khoan khoaùi nhö trong töôûng töôïng cuûa ngöôøi ta
khoâng ?
Haén cuõng ñang töï hoûi mình.
--- Haén ñaõ khoâng gieát hoï Tö Maõ, taïi sao laïi phaûi ñaùnh baïi hoï Tö Maõ ? Taïi sao phaûi
ñaùnh baïi thaàn töôïng anh huøng maø chính haén ñaõ taïo thaønh ? Coù phaûi chính haén cuõng thaát
voïng nhö anh huøng thieân haï khoâng ?
Haén voâ phöông hoài ñaùp.
--- Haén ñaõ khoâng gieát hoï Tö Maõ, taïi sao khoâng saùch tính thaønh toaøn cho y ? Taïi sao
khoâng laúng laëng boû ñi ?
Traùc Ñoâng Lai cuõng voâ phöông hoài ñaùp.
Haén chæ bieát moät ñao ñoù tònh khoâng theå duøng löôõi ñao cheùm xuoáng, tuyeät khoâng
theå ñeå Tö Maõ Sieâu Quaàn cheát trong tay haén: chính nhö haén khoâng theå taän tay gieát cheát
mình vaäy.
Treân moät phöông dieän maø noùi, con ngöôøi haén ñaõ coù moät boä phaän dung nhaäp vaøo
thaân theå cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, trong thaân theå haén cuõng coù moät boä phaän ñaõ bò Tö Maõ
Sieâu Quaàn thay theá.
Nhöng haén tin raèng, cho duø khoâng coù Tö Maõ Sieâu Quaàn, haén cuõng soáng coøn nhö

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 229 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

xöa, Ñaïi Tieâu Cuïc cuõng tieáp tuïc toàn taïi nhö xöa.
Uoáng ñeán cheùn thöù tö, taâm tình cuûa Traùc Ñoâng Lai môùi thaät söï khoan khoaùi, haén
chuaån bò uoáng theâm moät cheùn nöõa tröôùc khi leân giöôøng.
Luùc haén roùt cheùn röôïu ñoù, taâm haén ñoät nhieân chìm ñaém, troøng maét ñoät nhieân co
thaét.
Haén ñoät nhieân phaùt hieän caùi hoøm ñaët döôùi ñeøn ñaõ bieán maát.
Xung quanh ñeâm ngaøy ñeàu coù ngöôøi luaân phieân thuû veä, khoâng ai coù theå deã daøng
tieán vaøo gian tieåu oác naøy cuûa haén, cuõng khoâng ai bieát caùi hoøm bình phaøm cuõ kyû ñoù laø
kieän vuõ khí bí maät ñaùng sôï.
Coù ngöôøi naøo daùm maïo hieåm sinh meänh ñeán ñaây ñem caùi hoøm ñoù ñi ?
“Caùch” moät tieáng, cheùn thuûy tinh trong tay Traùc Ñoâng Lai ñaõ vôõ vuïn, haén ñoät
nhieân phaùt hieän mình raát coù theå ñaõ laøm sai moät chuyeän, ñoät nhieân nhôù ñeán bieåu tình cuûa
Traùc Thanh tröôùc luùc laâm töû.
Sau ñoù haén nghe beân ngoaøi coù tieáng goõ cöûa.
- Vaøo ñi.
Moät thieáu nieân traùng kieän vai roäng maët maøy vuoâng vöùc laäp töùc ñaåy cöûa böôùc vaøo, y
phuïc chænh teà, thaùi ñoä nghieâm tuùc thaønh khaån.
Ñaïi Tieâu Cuïc quy moâ roäng lôùn, moãi moät coâng vieäc, moãi moät haønh ñoäng ñeàu coù
ngöôøi chia nhau phuï traùch, ngöôøi tröïc tieáp nghe leänh cuûa Traùc Ñoâng Lai tònh khoâng
nhieàu, cho neân thuoäc haï caáp döôùi trong tieâu cuïc coù theå gaëp haén maët ñoái maët cuõng khoâng
nhieàu.
Traùc Ñoâng Lai tröôùc ñaây tònh chöa chuù yù ñeán ngöôøi treû tuoåi ñoù, nhöng hieän taïi laäp
töùc ñaõ ñoaùn ra gaõ laø ai.
“Trònh Thaønh”, Traùc Ñoâng Lai traàm maët: “Ta bieát ngöôi gaàn ñaây ñaõ theo Traùc
Thanh laäp coâng, nhöng ngöôi cuõng neân bieát nôi ñaây khoâng phaûi baát cöù ngöôøi naøo ñeàu coù
theå tuøy tieän ñi vaøo”.
“Ñeä töû bieát”. Trònh Thaønh cung kính thaønh khaån: “Nhöng ñeä töû khoâng theå khoâng
vaøo”.
- Sao vaäy ?
“Naêm ngaøy tröôùc, Traùc Thanh ñaõ nhaän ñeä töû laøm thuoäc haï cuûa y, do y tröïc tieáp chæ
huy”. Trònh Thaønh ñaùp: “Cho neân khoâng caàn bieát y muoán ñeä töû laøm gì, ñeä töû ñeàu khoâng
daùm khaùng leänh”.
- Laø Traùc Thanh muoán ngöôi ñeán ?
“Phaûi”. Trònh Thaønh ñaùp: “Ñeán thuaät laïi cho y”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 230 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Thuaät laïi cho y ?” Traùc Ñoâng Lai hoûi: “Y taïi sao laïi muoán ngöôi ñeán thuaät laïi cho
y ?”
- Bôûi vì y ñaõ cheát.
- Neáu quaû y chöa cheát, ngöôi khoâng ñeán ?
“Phaûi”. Trònh Thaønh bình bình tónh tónh ñaùp: “Neáu quaû y coøn soáng, cho duø ñem ñeä
töû quaêng vaøo chaûo daàu, ñeä töû cuõng khoâng theå ñem nhöõng lôøi y noùi tieát loä ra moät chöõ”.
- Ngöôi phaûi ñôïi ñeán khi y cheát roài môùi ñeán ?
“Phaûi”. Trònh Thaønh ñaùp: “Y phaân phoù ñeä töû, neáu quaû y ñaõ cheát, muoán ñeä töû noäi
trong vaøi canh giôø ñeán gaëp Traùc tieân sinh, ñem lôøi noùi cuûa y thuaät laïi khoâng ñöôïc soùt moät
chöõ”.
Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng nhìn gaõ, chôït phaùt hieän thaùi ñoä vaø hoøa khí luùc noùi chuyeän
cuûa con ngöôøi naøy cô hoà gioáng heät nhö luùc Traùc Thanh ñang noùi chuyeän.
“Hieän taïi y ñaõ cheát”. Trònh Thaønh noùi: “Cho neân ñeä töû khoâng theå khoâng ñeán, cuõng
khoâng daùm khoâng ñeán”.
Maûnh cheùn thuûy tinh vôõ laáp loùe döôùi aùnh ñeøn, moãi moät maûnh vôõ nhìn gioáng nhö
nhaõn thaàn cuûa Traùc Thanh luùc laâm töû.
Traùc Ñoâng Lai, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, laïi nhôù ñeán thaùi ñoä luùc gaõ laâm töû, qua
moät hoài raát laâu môùi hoûi Trònh Thaønh:
- Y phaân phoù luùc naøo ?
- Ñaïi khaùi khoaûng giôø maõo.
“Khoaûng giôø maõo ?” Troøng maét cuûa Traùc Ñoâng Lai co thaét: “Ñöông nhieân laø khoaûng
giôø maõo roài”.
Luùc ñoù Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø Traùc Ñoâng Lai ñeàu ñaõ vaøo trong gian phoøng nhö moä
phaàn kia.
Luùc ñoù chính laø luùc Traùc Thanh coù theå ñi röûa raùy thay aùo chaûi ñaàu.
Nhöng y tònh khoâng ñi laøm nhöõng chuyeän thöôøng laøm ñoù, luùc ñoù chuyeän y ñi laøm
chæ coù theå ñeå cho Traùc Ñoâng Lai bieát sau khi y ñaõ cheát.
Traùc Ñoâng Lai nhìn Trònh Thaønh ñinh ñinh:
- Luùc ñoù y ñaõ bieát y saép cheát ?
“Y ñaïi khaùi ñaõ bieát”. Trònh Thaønh ñaùp: “Y noùi vôùi toâi y ñaïi khaùi ñaõ bieát mình soáng
khoâng qua giôø maët trôøi leân”.
- Y ñang soáng khoûe maïnh nhö vaäy, laøm sao coù theå cheát ñöôïc ?
- Bôûi vì y bieát coù ngöôøi muoán y cheát.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 231 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôøi ñoù laø ai ?


“Laø oâng”. Trònh Thaønh nhìn thaúng Traùc Ñoâng Lai: “Y noùi ngöôøi ñoù laø oâng”.
- Ta taïi sao laïi muoán y cheát ?”
“Bôûi vì chuyeän y laøm cho oâng ñaõ quaù nhieàu, chuyeän y bieát cuõng quaù nhieàu, oâng
tuyeät khoâng theå giao y laïi cho Tö Maõ Sieâu Quaàn”. Trònh Thaønh ñaùp: “Y thaáy oâng vaø hoï
Tö Maõ ñaõ ñeán luùc quyeát lieät, khoâng caàn bieát laø vì hoï Tö Maõ hay laø vì chính oâng, oâng taát
tröôùc heát doàn y vaøo töû ñòa”.
- Y ñaõ tính ñöôïc nhö vaäy, taïi sao khoâng chòu chaïy troán ?
“Bôûi vì y khoâng coøn thôøi gian, y khoâng töôûng noãi söï tình coù theå phaùt sinh nhanh
ñeán nhö vaäy, y caên baûn khoâng kòp chuaån bò”. Trònh Thaønh ñaùp: “Nhöng tröôùc khi oâng vaø
hoï Tö Maõ giao thuû, nhaát ñònh tröôùc heát muoán tìm y, neáu quaû phaùt hieän y ñaõ ñaøo thoaùt,
nhaát ñònh boû heát moïi chuyeän baát ñoàng khaùc, toaøn löïc truy ñuoåi y, baèng vaøo löïc löôïng cuûa
y, khoâng theå naøo thoaùt khoûi baøn tay oâng”.
- Ñeán luùc ñoù toái ña cuõng chæ baát quaù laø cheát, y taïi sao khoâng chòu thöû ?
“Bôûi vì ñeán luùc ñoù, söï bi phaãn cuûa hoï Tö Maõ coù theå ñaõ bình taâm trôû laïi, quyeát taâm
cuõng coù theå ñaõ dao ñoäng, y töï mình ñaõ khoù traùnh khoûi caùi cheát, oâng vaø hoï Tö Maõ traùi laïi
laïi coù theå vì ñoù maø hôïp taùc trôû laïi”. Trònh Thaønh ñaùp: “OÂng neân bieát haïng ngöôøi nhö y,
chuyeän ñoù y tuyeät khoâng laøm”.
Traùc Ñoâng Lai naém chaët song quyeàn:
- Cho neân y thaø cheát cuõng khoâng cho ta caùi cô hoäi ñoù, thaø cheát cuõng khoâng ñeå ta
vaø hoï Tö Maõ keát hôïp trôû laïi ?
“Phaûi”. Trònh Thaønh ñaùp: “Bôûi vì hai ngöôøi caùc oâng hôïp töùc laø löôõng lôïi, phaân töùc
laø löôõng baïi, y muoán phuïc thuø cho mình, cô hoäi ñoù laø cô hoäi duy nhaát cuûa y”.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi laïnh:
- Y ñaõ cheát, coøn coù theå phuïc thuø cho mình sao ?
“Phaûi”. Trònh Thaønh ñaùp: “Y muoán toâi thuaät laïi vôùi oâng, oâng ñaõ gieát y, y nhaát ñònh
baét oâng hoái haän, bôûi vì tröôùc khi y laâm töû, ñaõ ñaøo saün moät phaàn moä cho oâng, oâng sôùm
muoän gì cuõng coù ngaøy rôi vaøo ñoù”.
Trònh Thaønh noùi tieáp:
- Y coøn muoán toâi noùi cho oâng bieát, ngaøy ñoù nhaát ñònh raát mau choùng tôùi.
Traùc Ñoâng Lai nhìn gaõ chaèm chaèm, gaèn töøng tieáng:
- Nhöng hieän taïi ta coøn chöa cheát, chæ caàn nhaác tay laø coù theå gieát cheát ngöôi, hôn
nöõa coøn baét ngöôi cheát khoâng choã choân.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 232 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Toâi bieát.
- Vaäy ngöôi tröôùc maët ta coøn daùm noùi nhöõng lôøi voâ leã nhö vaäy sao ?
“Bôûi vì nhöõng lôøi ñoù khoâng phaûi laø lôøi toâi noùi, laø Traùc Thanh noùi”. Thaàn saéc Trònh
Thaønh baát bieán: “Y muoán toâi ñem nhöõng lôøi ñoù thuaät laïi cho oâng nghe khoâng soùt moät chöõ,
toâi neáu keå thieáu moät caâu, khoâng nhöõng baát trung ñoái vôùi oâng, ñoái vôùi y cuõng baát nghóa”.
Thaùi ñoä cuûa y vöøa nghieâm tuùc, vöøa thaønh khaån:
- Hieän taïi toâi coøn chöa ñuû tö caùch laøm moät ngöôøi baát trung baát nghóa.
“Chöa ñuû tö caùch ?” Traùc Ñoâng Lai nhòn khoâng ñöôïc phaûi hoûi: “Muoán laøm moät
ngöôøi baát trung baát nghóa, cuõng caàn coù tö caùch sao ?”
- Phaûi.
- Caàn coù tö caùch gì môùi coù theå laøm moät ngöôøi baát trung baát nghóa ?
“Phaûi ñeå ngöôøi ta tuy bieát roõ mình baát trung baát nghóa, cuõng chæ coù theå haän trong
taâm, luùc nhìn thaáy mình, cuõng chæ coù theå cung cung kính kính ñoái vôùi mình, khoâng daùm
voâ leã chuùt naøo”. Trònh Thaønh ñaùp: “Neáu khoâng coù tö caùch ñoù maø cuõng muoán laøm moät
ngöôøi baát trung baát nghóa, ñoù thaät laø muoán cheát khoâng choã choân thaân”.
Traùc Ñoâng Lai laïi ñinh ñinh nhìn gaõ moät hoài raát laâu, laïi hoûi töøng tieáng:
- Ta coù phaûi coù tö caùch ñoù ?
Trònh Thaønh traû lôøi khoâng chuùt do döï:
- Phaûi.
Traùc Ñoâng Lai chôït cöôøi.
Haén khoâng neân cöôøi, lôøi noùi cuûa Trònh Thaønh tònh khoâng ñaùng cöôøi, moãi moät caâu
ñeàu khoâng ñaùng cöôøi, baát cöù ngöôøi naøo nghe thaáy nhöõng lôøi noùi ñoù ñeàu khoâng theå cöôøi
noãi.
Nhöng haén ñaõ cöôøi.
“Ngöôi noùi raát hay, noùi cöïc hay”. Traùc Ñoâng Lai cöôøi noùi: “Moät ngöôøi neáu quaû coù tö
caùch laøm moät ngöôøi baát trung baát nghóa, thieân haï coøn coù chuyeän gì coù theå khieán cho haén
phieàn naõo nöõa ?”
“Ñaïi khaùi khoâng coù”. Trònh Thaønh ñaùp raát thaønh khaån: “Neáu quaû coù moät ngaøy toâi
cuõng coù theå ñaït ñöôïc moät böôùc ñoù, toâi cuõng khoâng coøn coù gì phieàn naõo nöõa”.
“Vaäy ngöôi neân mau ñi laøm”. Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø laïi noùi: “Ta hy voïng ngöôi
coù theå laøm ñöôïc”.
Haén laïi cöôøi cöôøi:
- Ta tin Traùc Thanh nhaát ñònh cuõng tính ñuùng laø ta khoâng gieát ngöôi, hieän taïi ta laïi

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 233 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

muoán duøng ngöôøi nhö ngöôi.


Trònh Thaønh nhìn haén, trong maét traøn ñaày veû toân kính, khoâng khaùc gì nhaõn saéc cuûa
Traùc Thanh tröôùc ñaây.
“Coøn coù moät ngöôøi”. Trònh Thaønh thoát: “Coøn coù moät ngöôøi raát coù theå coøn höõu duïng
hôn so vôùi toâi”.
- Ai ?
“Cao Tieäm Phi”. Trònh Thaønh ñaùp: “Gaõ moät möïc ñang ñôïi gaëp oâng, toâi muoán gaõ ñi,
gaõ laïi nhaát ñònh muoán ñôïi, hôn nöõa coøn noùi khoâng caàn bieát ñôïi bao laâu ñeàu khoâng quan
heä gì, bôûi vì gaõ cuõng khoâng coøn choã naøo ñeå ñi”.
“Vaäy boïn ta ñeå cho gaõ ñôïi”. Traùc Ñoâng Lai höõng hôø thoát: “Nhöng luùc moät ngöôøi
ñang chôø ñôïi ngöôøi ta luoân luoân caûm thaáy khoù chòu, cho neân boïn ta ñoái vôùi gaõ neân toát
moät chuùt, gaõ muoán caùi gì thì ngöôi cöù cho gaõ caùi ñoù”.
- Daï.
Trònh Thaønh chaäm chaïp lui ra ngoaøi, chöøng nhö coøn ñang ñôïi Traùc Ñoâng Lai hoûi
gaõ chuyeän gì.
Nhöng Traùc Ñoâng Lai laïi khoâng hoûi gì nöõa, hôn nöõa ñaõ nhaém maét, phaûng phaát ñaõ
nguû.
Nhìn döôùi aùnh ñeøn, saéc maët cuûa haén quaû thaät raát meät moûi, vöøa traéng nhôït hö
nhöôïc, laïi vöøa meät moûi.
Nhöng Trònh Thaønh luùc nhìn haén, trong maét laïi traøn ñaày nieàm kính sôï, noãi toân
kính vaø uùy sôï chaân chính phaùt xuaát töø trong taâm.
Trònh Thaønh lui ra ngoaøi, kheùp cöûa laïi, luùc gioù laïnh quaät vaøo ngöôøi gaõ, gaõ môùi phaùt
hieän caû quaàn cuûa mình ñeàu ñaõ öôùt ñaãm moà hoâi laïnh.

o0o

Traùc Ñoâng Lai ñích xaùc khoâng gioáng baát cöù ngöôøi naøo khaùc.
Luùc ngöôøi khaùc nhaát ñònh coù theå vì moät chuyeän naøo ñoù maø bi thöông phaãn noä, haén
laïi cöôøi. Luùc ngöôøi khaùc nhaát ñònh coù theå vì moät chuyeän naøo ñoù maø höng phaán cöïc kyø,
phaûn öùng cuûa haén laïi laõnh ñaïm ñeán möùc xuaát thaàn, thaäm chí caû moät chuùt phaûn öùng cuõng
khoâng coù.
Haén bieát Cao Tieäm Phi ñaõ ñeán, hôn nöõa coøn ñang ñôïi haén gioáng nhö moät thieáu
nieân si tình ñang ñôïi chôø tình nhaân vaäy.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 234 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Haén cuõng bieát leä ngaân treân kieám cuûa Cao Tieäm Phi luùc naøo cuõng coù theå bieán thaønh
huyeát ngaân, coù theå laø maùu cuûa haén, cuõng coù theå laø maùu cuûa keû ñòch cuûa haén.
Nhöng haén laïi chöøng nhö khoâng coù tôùi moät chuùt phaûn öùng naøo.
Caùi hoøm treân baøn ñaõ bieán maát, chuû nhaân cuûa caùi hoøm bò Traùc Thanh an baøi trong
tieåu vieän raát coù khaû naêng cuõng ñaõ bieán maát.
Traùc Thanh ñaõ quyeát taâm phaûi baùo thuø.
Neáu quaû y muoán tìm moät keû ñòch ñaùng sôï nhaát cho Traùc Ñoâng Lai, Tieâu Leä Huyeát,
khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, laø ngöôøi lyù töôûng nhaát.
Quaân Töû Höông tònh khoâng phaûi laø moät thöù meâ döôïc vónh vieãn khoâng giaûi khai
ñöôïc, neáu quaû khoâng tieáp tuïc söû duïng, coâng löïc cuûa Tieâu Leä Huyeát noäi trong hai ba ngaøy
coù theå hoaøn toaøn khoâi phuïc laïi.
Luùc ñoù raát coù theå laø töû kyø cuûa Traùc Ñoâng Lai.
Ngoaïi tröø chuyeän ñoù ra, Traùc Thanh coøn coù theå ñaõ laøm raát nhieàu chuyeän, raát nhieàu
chuyeän baét haén phaûi hoái haän.
Tröông muïc cuûa haén, tieàn taøi cuûa haén, thö töø cuûa haén, bí maät cuûa haén, moãi moät thöù
ñeàu coù theå ñaõ bò Traùc Thanh baùn ra cho nhöõng boä thuoäc khoâng thích haén, moãi moät ngöôøi
ñeàu coù theå bò Traùc Thanh lôïi duïng.
--- Traùc Thanh tröôùc luùc laâm töû coù phaûi ñaõ ñaøo saün cho haén moät moä phaàn khoâng ?
Neáu quaû thöù chuyeän nhö vaäy xaûy ra vôùi ngöôøi khaùc, nhaát ñònh chaéc chaén phaûi taän
duïng moïi phöông phaùp, trong thôøi gian ngaén nhaát ñi ñieàu tra ra heát.
Nhöng Traùc Ñoâng Lai laøm gì cuõng khoâng laøm.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ nguû, nguû thaät ngon laønh.
Haén tröôùc heát tieán vaøo phoøng nguû cuûa haén, ñoùng cöûa soå vaø cöûa chính laïi, baám vaøo
moät nuùt bí maät trong moät goùc bí maät treân ñaàu giöôøng.
Sau ñoù haén laïi tôùi moät caùi tuû trong goùc, laáy ra moät caùi hoäp ñöïng chaâu baùu nhoû, laáy
trong hoäp ra moät vieân thuoác maøu xanh lôït nuoát vaøo mieäng, moät thöù thuoác coù theå giuùp haén
voâ luaän döôùi baát kyø tình huoáng naøo ñeàu coù theå an nhieân nguû moät giaác.
Haén quaù meät moûi.
Sau moät thaéng lôïi ñaëc bieät huy hoaøng nhö laàn naøy, luoân luoân coù theå khieán cho
ngöôøi ta caûm thaáy ñaëc bieät meät moûi.
Döôùi tình huoáng nhö vaäy, chuyeän duy nhaát coù theå giuùp cho ngöôøi ta chaân chính
khoâi phuïc laïi veû thanh tænh laø nguû vuøi.
Chìa khoùa sinh töû thaéng baïi thöôøng thöôøng quyeát ñònh trong moät chôùp maét, luùc

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 235 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

quyeát ñònh nhöõng chuyeän ñoù, nhaát ñònh phaûi tuyeät ñoái thanh tænh.
Cho neân haén caàn phaûi nguû, ñoái vôùi haén maø noùi, khoâng coøn chuyeän gì troïng yeáu
hôn chuyeän ñoù.
Cuõng khoâng coù baát cöù moät ai coù theå phaùn ñoaùn lôïi haïi naëng nheï cuûa moät chuyeän
hôn ñöôïc Traùc Ñoâng Lai.
Tröôùc khi haén ñi nguû, haén chæ nghó ñeán moät ngöôøi.
Ngöôøi haén nghó ñeán khoâng phaûi laø Traùc Thanh ñaõ chòu cheát döôùi ñao cuûa haén,
cuõng khoâng phaûi laø Tieâu Leä Huyeát luùc naøo ñeàu coù theå ñeán laáy maïng haén.
Ngöôøi haén nghó ñeán ñích thò laø huynh ñeä cuûa haén, ngöôøi huynh ñeä vöøa sinh haï ñaõ
cheát, ngöôøi huynh ñeä ñaõ töøng cuøng haén chung nhau sinh toàn hôn chín thaùng trong buïng
meï, töøng cuøng haén chung nhau tieáp thuï tranh ñoaït tinh huyeát trong buïng meï.
Haén chöa töøng gaëp ngöôøi huynh ñeä cuûa haén, huynh ñeä cuûa haén trong taâm haén vónh
vieãn chæ baát quaù laø moät boùng daùng mô hoà moâng lung.
Nhöng moät chôùp maét luùc haén nhaäp vaøo giaác nguû, giöõa tích taéc moâng lung huyeàn aûo
ñoù, caùi boùng mô hoà ñoù ñoät nhieân bieán thaønh moät ngöôøi, moät ngöôøi coù theå nhìn thaáy raát roõ
raøng.
Ngöôøi ñoù phaûng phaát laø Tö Maõ Sieâu Quaàn.

o0o

Xa xa coù ngöôøi ñang ñaùnh troáng canh, ñaõ quaù canh ba.
Tieáng troáng canh ñôn ñieäu laøm sao, laïi theâ löông laøm sao, voâ tình laøm sao, luùc ñeán
canh ba, ai cuõng ñöøng mong keùo laïi canh hai.
Tö Maõ Sieâu Quaàn nhôù hoài naõy y môùi vöøa nghe coù ngöôøi ñaùnh troáng canh, y nhôù roõ
raøng hoài naõy nghe ñaùnh troáng canh hai.
Y nhôù roõ roõ raøng raøng.
Luùc ñoù y tuy ñaõ uoáng röôïu, nhöng toái ña cuõng chæ baát quaù uoáng baûy taùm caân, tuy ñaõ
coù caûm giaùc boàng boàng beành beành, nhöng ñaàu oùc vaãn coøn saùng suoát.
Y nhôù roõ roõ raøng raøng, luùc ñoù y ñang uoáng röôïu trong moät quaùn röôïu nhoû, ngoaøi y ra,
beân caïnh coøn coù moät baøn toaøn laø ñaùm treû möôøi taùm möôøi chín tuoåi, oâm naêm saùu nöõ nhaân
tuoåi taùc ít nhaát cuõng gaáp ñoâi boïn chuùng maø lôùn tieáng huyeân thuyeân khoaùc laùc.
Boïn chuùng huyeân thuyeân veà Tö Maõ Sieâu Quaàn. Moãi ngöôøi ñeàu naâng Tö Maõ Sieâu
Quaàn leân thaønh moät ñaïi anh huøng treân trôøi ít thaáy döôùi ñaát voâ song, hôn nöõa ít ít nhieàu

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 236 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

nhieàu coù chuùt giao tình vôùi boïn chuùng.


Ngöôøi huyeân thuyeân ñaõ huyeân thuyeân raát cao höùng, ngöôøi nghe cuõng nghe raát khai
taâm.
Duy nhaát chæ coù moät ngöôøi khoâng cao höùng cuõng khoâng khai taâm, ngöôøi ñoù laïi
chính laø Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Cho neân y uoáng say meøm.
Y cuõng nhôù roõ roõ raøng raøng, luùc ngöôøi ta ñang khoaùc laùc ñeán möùc cao höùng nhaát, y
chôït ñöùng daäy ñaäp baøn maéng lôùn:
- Tö Maõ Sieâu Quaàn laø caùi gì chöù ? Y caên baûn khoâng laø caùi gì heát, caên baûn khoâng
phaûi laø ngöôøi, khoâng ñaùng moät caéc baïc, khoâng baèng caû moät ñoáng phaân.
Y caøng noùi caøng cao höùng, ngöôøi ta laïi nghe khoâng cao höùng ñöôïc, coù ngöôøi boãng
laät baøn, möôøi maáy teân treû xoâng qua moät löôït, y chöøng nhö ñaõ ñaám gaõy muõi moät teân.
Nhöõng chuyeän ñoù Tö Maõ Sieâu Quaàn nhôù raát roõ, nhôù coøn roõ hôn luùc coøn nhoû ñi hoïc
taäp vieát moät chöõ caû ngaøn laàn.
Y thaäm chí coøn nhôù coù moät nöõ nhaân treân maët treùt ñaày phaán maäp nhö heo thaùo
guoác goã phang vaøo ñaàu y.
Nhöng söï tình sau ñoù y hoaøn toaøn khoâng nhôù gì heát.
Luùc ñoù y roõ roõ raøng raøng nghe thaáy tieáng troáng canh hai, hieän taïi laïi ñaõ qua canh
ba.
Luùc ñoù y vaãn ñang ngoài trong quaùn röôïu nhoû ñoù uoáng röôïu, hieän taïi laïi ñang naèm
daøi döôùi ñaát, naèm moät con heûm toái khoâng coù bôø döông lieãu cuõng khoâng coù gioù sôùm hiu
haét traêng taøn quanh heø. Ñaàu y naëng gaáp taùm laàn luùc bình thöôøng, coå hoïng cuõng chöøng
nhö ñaõ bieán thaønh oáng khoùi nhaø beáp, hôn nöõa toaøn thaân laïi ñau ñôùn, gioáng nhö hoài naõy
bò ngöôøi ta quaát ñaäp nhö laø giaët giuõ quaát taåy moät caùi quaàn dô.
--- Ñoâi guoác goã cuûa aû maäp ñoù thaät ra coù ñaäp vaøo ñaàu y khoâng ?
--- Y sao laïi ñeán ñaây ?
--- Luùc ñoù thaät ra ñaõ xaûy ra chuyeän gì ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn hoaøn toaøn khoâng nhôù noãi.
Ñoaïn thôøi gian ñoù hoaøn toaøn ñaõ bieán thaønh gioáng nhö moät trang giaáy trong moät
quyeån saùch ñaõ bò ngöôøi ta xeù maát vaäy.

o0o

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 237 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Luùc Tö Maõ Sieâu Quaàn muoán choáng tay ngoài daäy, môùi phaùt hieän trong con heûm ñoù
coøn coù moät ngöôøi khaùc, ñang duøng moät thöù nhaõn thaàn raát kyø quaùi nhìn y, chöøng nhö
ñang hoûi y:
- OÂng coù thaät laø anh huøng Tö Maõ Sieâu Quaàn thieân haï voâ song khoâng ? OÂng sao laïi
bieán thaønh boä daïng naøy ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn quyeát taâm khoâng lyù gì tôùi gaõ, quyeát taâm giaû nhö khoâng nhìn thaáy
ngöôøi ñoù, nhöng ngöôøi ñoù laïi quyeát taâm nhaát ñònh muoán ñeå cho y nhìn thaáy, khoâng
nhöõng laäp töùc böôùc tôùi, coøn ñôõ tay y daäy.
Y voán coù gaéng söùc bao nhieâu cuõng voâ phöông ñöùng daäy noãi, nhöng hieän taïi vöøa
ñöùng daäy, ñaõ ñöùng thaúng nhö ngoïn buùt.
Ngöôøi ñoù laïi khoâng chòu buoâng y, trong aùnh maét traøn ñaày noãi bi thöông ñoàng tình.
“Laõo toång, oâng ñaõ say, ñeå toâi ñôõ oâng”. Ngöôøi ñoù noùi: “Toâi laø A Caên, laõo toång, oâng leõ
naøo caû A Caên cuõng khoâng nhaän ra ?”
“A Caên ?” Caùi teân ñoù khaù quen.
Chæ coù ngöôøi theo y luùc môùi xuaát ñaïo môùi coù theå goïi y laø “laõo toång”.
Hoï Tö Maõ chôït duïng löïc voã vai ngöôøi ñoù, duïng löïc naém tay gaõ, cöôøi lôùn:
- Haûo tieåu töû, bao naêm nay ngöôi troán ôû ñaâu ? Coù cöôùi vôï chöa ? Coù thua luoân vôï
chöa ?
A Caên cuõng cöôøi, trong maét laïi coù nhieät leä muoán tuoân traøo:
- Khoâng töôûng ñöôïc laõo toång khoâng ngôø coøn nhôù ñeán teân côø baïc naøy, khoâng ngôø
coøn nhaän ra moät teân khoâng coù trieån voïng nhö toâi.
“Ngöôi laø con baïc, boïn ta hai ngöôøi ñeàu khoâng coù trieån voïng nhö nhau”. Y keùo A
Caên: “Ñi, boïn ta ñi tìm moät nôi uoáng röôïu”.
“Laõo toång, oâng khoâng theå uoáng nöõa”. A Caên ñaùp: “Neáu oâng hoài naõy khoâng uoáng heát
nöûa bình röôïu cuoái ñoù, ñaùm löu manh kia laøm sao coù theå ñuïng ñeán moät coïng loâng cuûa
oâng ?”
Thanh aâm cuûa gaõ cuõng daâng traøn noãi bi thöông:
- Laõo toång, neáu khoâng phaûi vì oâng ñaõ say meøm, laøm sao bò ñaùm löu manh kia ñaùnh
ñaäp nhö vaày ? Caû treân ñaàu cuõng bò goùt guoác cuûa con choù caùi ñoù ñaäp luûng moät loã.
A Caên noùi tieáp:
- Maáy teân thoû ñeá ñoù bình thôøi chæ caàn nghe ñeán teân cuûa laõo toång laø giaät mình kinh
haõi vaõi ñaùi ra quaàn.
- Leõ naøo ta hoài naõy thaät ñaõ bò ñaùnh ?

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 238 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoï Tö Maõ thaät coù ñieåm khoâng tin noãi, nhöng sau khi sôø soaïng leân ñaàu leân mình
mình, ñaõ khoâng theå khoâng tin.
“Xem boä daïng cuûa ta quaû thaät ñaõ bò ñaùnh”. Y chôït cöôøi lôùn: “Hay, ñaùnh hay, ñaùnh
raát thoáng khoaùi, khoâng töôûng ñöôïc bò ñaùnh khoâng ngôø laïi laø chuyeän raát thoáng khoaùi, bao
nhieâu naêm nay ta chöa bao giôø thoáng khoaùi nhö vaày”.
- Nhöng laõo toång cuõng khoâng ñeå boïn chuùng chieám tieän nghi gì, cuõng ñaùnh cho
ñaùm löu manh ñoù moät traän neân thaân, ñaùnh cho chuùng naèm daøi döôùi ñaát ngoån ngang nhö
moät ñaùm choù hoang.
“Vaäy laïi khoâng thuù laém”. Hoï Tö Maõ khoâng ngôø laïi thôû daøi: “Ta thaät khoâng neân
ñaùnh chuùng”.
- Sao vaäy ?
“Ngöôi coù bieát boïn chuùng taïi sao laïi ñaùnh ta khoâng ?” Tö Maõ Sieâu Quaàn hoûi: “Bôûi
vì ta ñem ñaïi anh huøng Tö Maõ Sieâu Quaàn trong maét boïn chuùng maø chöôûi nhö moät con
choù xaø maâu, khoâng ñaùng moät ñoàng xu”.
Y laïi cöôøi lôùn:
- Tö Maõ Sieâu Quaàn töï chöôûi mình maø bò ñaùnh ñoøn, chuyeän ñoù neáu ñeå anh huøng
thieân haï bieát ñöôïc, khoâng khieán cho ñaùm löu manh ñoù oâm buïng nhe raêng cöôøi laên loän
môùi laø quaùi.
A Caên laïi cöôøi khoâng noãi, chæ laåm baåm:
- Neáu coù Traùc tieân sinh beân caïnh, laõo toång khoâng theå say nhö vaày.
Gaõ boãng haï gioïng hoûi:
- Coøn Traùc tieân sinh ? Laàn naøy taïi sao khoâng ñi cuøng laõo toång ?
“Haén taïi sao phaûi ñi cuøng ta ?” Hoï Tö Maõ cöôøi khoâng ngöng: “Haén laø haén, ta laø ta,
haén môùi chaân chính laø ñaïi anh huøng, ta chæ baát quaù laø moät caåu huøng, haén khoâng cheùm
ñaàu cuûa ta xuoáng laøm boâ laø ñaõ ñoái ñaõi raát toát vôùi ta roài”.
A Caên thaát kinh nhìn y, qua moät hoài raát laâu môùi tænh hoàn hoûi tieáp:
- Leõ naøo Traùc tieân sinh ñaõ phaûn ?
“Haén phaûn ? Phaûi caùi gì ?” Hoï Tö Maõ vaãn ñang cöôøi: “Ñaïi Tieâu Cuïc voán laø cuûa haén,
ta laø gì chöù ?”
A Caên nhìn y, nhaõn leä chung quy ñaõ traøo ra, ñoät nhieân quyø xuoáng vaäp ñaàu laïy ba
laïy.
- A Caên ñaùng cheát, A Caên ñoái khoâng toát vôùi laõo toång.
- Ngöôi khoâng phaûi laø ñoái khoâng toát voùi ta, thieân haï chæ coù moät ngöôøi ñoái khoâng toát

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 239 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

vôùi ta, ngöôøi ñoù laø chính ta”.


- Nhöng coù nhöõng chuyeän laõo toång coøn chöa bieát, A Caên thaø bò laõo toång ñaùnh cheát
cuõng phaûi noùi ra.
- Ngöôi cöù noùi !
“Nhöõng naêm gaàn ñaây, A Caên khoâng theå haàu caän laõo toång chæ vì Traùc tieân sinh nhaát
ñònh muoán phaùi toâi ñi naèm vuøng ôû Huøng Sö Ñöôøng taïi Laïc Döông, hôn nöõa coøn muoán toâi
che giaáu khoâng cho laõo toång bieát”. A Caên noùi: “Traùc tieân sinh bieát laõo toång luoân luoân laø
ngöôøi quang minh loãi laïc, thöù chuyeän nhö vaäy luoân luoân khoâng ñeå cho laõo toång bieát”.
“Thaät ta cuõng khoâng muoán bieát”. Hoï Tö Maõ chôït thôû daøi: “Chaâu Maõnh teân tieåu töû
löu manh ñoù ñaïi khaùi cuõng khoâng bieát trong ñaùm thuû haï cuûa haén coù bao nhieâu ngöôøi do
Traùc Ñoâng Lai phaùi ñeán, haén ñaïi khaùi cuõng gioáng heät ta, laø moät teân khoán naïn töø ñaàu ñeán
ñuoâi”.
A Caên nhìn y chaêm chaêm caû nöûa ngaøy, trong maét chôït phaùt saùng moät caùch kyø quaùi,
chôït hoûi hoï Tö Maõ:
- Laõo toång coù muoán ñi gaëp teân khoán naïn ñoù khoâng ?
Trong maét cuûa hoï Tö Maõ cuõng phaùt saùng:
- Ngöôi noùi teân khoán naïn naøo ? Coù phaûi laø teân khoán naïn chaúng keùm gì ta, Chaâu
Maõnh ?
- Phaûi.
“Ngöôi bieát haén ñang ôû ñaâu ?” Hoï Tö Maõ laïi hoûi: “Ngöôi sao laïi bieát ñöôïc ?”
Y chaèm chaèm nhìn A Caên:
- Leõ naøo ngöôi cuõng laø moät trong taùm möôi saùu töû só theo haén tìm cheát laàn naøy ?
A Caên laïi quyø xuoáng:
- A Caên ñaùng cheát, A Caên ñoái khoâng phaûi vôùi laõo toång, nhöng Chaâu Maõnh thaät
cuõng gioáng heät laõo toång, cuõng laø moät anh huøng haûo haùn coù huyeát tính, coù nghóa khí, A
Caên thaät baát nhaãn baùn ñöùng haén luùc ñoù, cho neân A Caên laàn naøy ñeán ñaõ chuaån bò theo
haén cheát ôû Tröôøng An.
Ñaàu gaõ ñaäp xuoáng neàn ñaát maùu chaûy ñaày maët:
- A Caên ñaùng cheát, A Caên tuy phaûn boäi Ñaïi Tieâu Cuïc, nhöng trong taâm chöa töøng
coù moät chuùt aùc yù vôùi laõo toång, neáu coù xin trôøi ñaát bieán A Caên thaønh loaøi suùc sinh.
Hoï Tö Maõ phaûng phaát nghe ñeán ngaån ngöôøi, ñoät nhieân ngöûa maët cöôøi lôùn:
- Gioûi, Chaâu Maõnh gioûi. Ngöôi coù theå khieán cho gian teá Traùc Ñoâng Lai phaùi ñeán
taâm phuïc maø ñi theo ngöôi, thaät khoâng hoå laø haûo haùn.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 240 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Y cöôøi lôùn noùi tieáp:


- Ñinh Haøi vaø A Caên cuõng laø haûo haùn, so vôùi caùc ngöôøi, Tö Maõ Sieâu Quaàn ta thaät
khoâng baèng caû ñoáng phaân choù.
Tieáng cöôøi cuûa y vöøa teâ khaûn vöøa bi thöông, nhöng y khoâng rôi leä.
Thaät söï khoâng rôi leä.

o0o

Chaâu Maõnh cuõng khoâng rôi leä.


Maét thaáy Ñinh Haøi vì haén maø cheát traän, luùc oâm gaõ trong loøng mình, haén cuõng
khoâng rôi leä.
Luùc ñoù caùi haén rôi laø maùu.
Tuy laø töø trong maét chaûy xuoáng, chaûy xuoáng laïi cuõng laø maùu.
Ñieäp Vuõ nhaát ñònh coøn ñang chaûy maùu khoâng ngöøng, treân theá giôùi naøy khoâng coù ai
coù theå caàm giöõ maùu cuûa naøng.
Bôûi vì töø trong veát thöông cuûa naøng chaûy ra khoâng coøn laø maùu, maø laø tinh hoàn cuûa
vuõ giaû.
Maø tinh hoàn cuûa vuõ giaû ñaõ hoùa thaønh hoà ñieäp.
--- Coù ai nhìn thaáy hoà ñieäp chaûy maùu ? Coù ai bieát maùu cuûa hoà ñieäp maøu gì ?
Chaûy maùu, con ngöôøi taïi sao phaûi chaûy maùu ? Taïi sao laïi khoâng bieát ñoù laø chuyeän
xuù oá ra sao ?
Nhöng hoà ñieäp bieát.
Bôûi vì sinh meänh cuûa hoà ñieäp thaät quaù myõ leä, quaù ngaén nguûi, khoâng cho pheùp
ngöôøi ta nhìn thaáy maët xuù laäu cuûa mình.
- Ñaép meàn giuøm ta, che chaân ta laïi, ta khoâng muoán ngöôøi khaùc nhìn thaáy chaân ta.
Kyø thaät naøng ñaõ khoâng coøn chaân.
Bôûi vì naøng khoâng coøn chaân, neân khoâng chòu ñeå ngöôøi ta nhìn thaáy. Neáu quaû coøn
coù ngöôøi nhaãn taâm noùi ñaây cuõng laø moät thöù traøo phuùng, cuõng laø moät nhöôïc ñieåm cuûa
nhaân loaïi, vaäy taâm tröôøng cuûa ngöôøi ñoù nhaát ñònh ñaõ bò quyû hoûa ung ñuùc thaønh thieát
thaïch.
Caùi meàn boâng daøy coäm ñaép treân ngöôøi Ñieäp Vuõ gioáng nhö moät ñaùm maây ñen tröôùc
khi möa to gioù lôùn baát chôït che phuû döông quang.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 241 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Treân maët Ñieäp Vuõ khoâng coøn tôùi moät tia töôi taén, khoâng coøn moät chuùt huyeát saéc,
chaúng khaùc gì ngoïn ñeøn môø ñaõ gaàn caïn daàu ñaët treân baøn trong gian phoøng nhoû.
Chaâu Maõnh moät möïc ngoài canh naøng döôùi ñeøn, khoâng ñoäng ñaäy, khoâng noùi chuyeän,
khoâng uoáng tôùi moät gioït nöôùc, cuõng khoâng ñeå rôi moät gioït leä.
Gian tieåu oác vöøa aåm thaáp, vöøa laïnh giaù.
Thuoäc haï cuûa haén coøn laïi möôøi ba ngöôøi cuõng canh haén nhö haén ñang canh Ñieäp
Vuõ. Trong taâm boïn hoï cuõng ñoàng daïng moät noãi bi thöông tuyeät voïng nhö haén, nhöng boïn
hoï coøn noùi chuyeän.
--- A Caên ñi ra ngoaøi nghe ngoùng tin töùc mua löông thöïc taïi sao coøn chöa veà tôùi ?
Luùc A Caên veà tôùi, Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng ñi theo.
Moïi ngöôøi ñeàu thaáy A Caên daãn moät ngöôøi trôû veà, moät ngöôøi laï maët raát cao lôùn, ñaàu
toùc roái buø, y phuïc raùch naùt, treân ngöôøi ñaày veát thöông, tay laïi khoâng mang vuõ khí.
Nhöng khoâng caàn bieát ra sao, giôø phuùt ñoù gaõ vaãn khoâng neân daãn moät ngöôøi laï maët
ñeán.
Bôûi vì ngöôøi laï maët thaát thaàn ñoù tuy gioáng nhö moät maõnh thuù ñang bò thôï saên truy
ñuoåi khoâng coøn ñöôøng chaïy, nhöng maõnh thuù taát vaãn laø maõnh thuù, vaãn traøn ñaày nguy
hieåm, vaãn coù theå ñaû thöông ngöôøi ta.
Beân thaân ngöôøi ñoù tuy khoâng mang theo vuõ khí, laïi mang theo moät khí theá coøn
maãn nhueä böùc ngöôøi hôn caû ñao kieám.
Moãi moät ngöôøi trong tieåu oác ñeàu laäp töùc naém chaët tay laïi. Boïn hoï ñaõ quyeát taâm cho
tôùi cheát cuõng khoâng buoâng ñao.
Moãi moät thanh ñao ñeàu ñaõ ruùt ra khoûi voû.
Chæ coù Chaâu Maõnh vaãn ñang ngoài baát ñoäng, laïi phaùt ra moät meänh leänh khieán toaøn
boä ñaùm thuoäc haï voâ phöông hieåu noãi.
Haén ñoät nhieân ra leänh cho ñaùm thuoäc haï:
- Thaép ñeøn, thaép ñuoác, thaép caû ñeøn caày leân.
Meänh leänh cuûa Chaâu Maõnh tröïc tieáp, ñôn giaûn, kyø quaùi:
- Taát caû thöù gì coù theå thaép ñöôïc haõy thaép heát leân.
Khoâng ai hieåu roõ yù töù cuûa Chaâu Maõnh, nhöng Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi hieåu.
Y chöa töøng gaëp qua Chaâu Maõnh.
Nhöng y vöøa böôùc vaøo gian tieåu oác cuõ kyû toái muø aåm thaáp ñoù, vöøa nhìn thaáy Chaâu
Maõnh ñang ngoài thaúng nhö moät taûng nham thaïch bò möa gioù xoùi moøn, laø bieát y ñaõ gaëp
ngöôøi y caû ñôøi muoán gaëp nhaát maø chöa ñöôïc gaëp.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 242 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Trong tieåu oác voán chæ coù moät ngoïn ñeøn muø.
AÙnh ñeøn quang minh voán thuoäc veà hoan laïc, tình huoáng bi thaûm nhö vaày, aùnh ñeøn
coù saùng nöõa cuõng voâ duïng.
Nhöng Chaâu Maõnh hieän taïi laïi phaân phoù:
- Thaép heát ñeøn ñuoác moät löôït.
Thanh aâm cuûa haén vöøa traàm traàm vöøa khaøn khaøn:
- Ñeå cho ta nhìn thaáy vò quyù khaùch ñoù.
Ñeøn ñuoác laäp töùc saùng leân, lôøi noùi cuûa Chaâu Maõnh thoâng thöôøng ñeàu laø meänh leänh
tuyeät ñoái höõu hieäu.
Ba ngoïn ñeøn, baûy caây ñeøn caày, baûy caây ñuoác, ñuû ñeå chieáu saùng gian tieåu oác ñoù nhö
ban ngaøy, cuõng ñuû chieáu roïi moãi moät neáp nhaên treân maët moïi ngöôøi raát roõ raøng.
Nhöõng neáp nhaên vì bi khoå ai thoáng cöøu haän phaãn noä maø sinh thaønh, caøng saâu ñaäm
hôn caû veát thöông do löôõi ñao saéc beùn cheùm hoaïch.
Chaâu Maõnh chung quy ñaõ töø töø ñöùng daäy, töø töø quay ngöôøi, chung quy ñaõ ñoái dieän
Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Hai ngöôøi laúng laëng ñoái dieän nhau, laúng laëng nhìn nhau, giöõa ñaát trôøi phaûng phaát
chæ coøn dö laïi tieáng ngoïn löûa tí taùch chaäp chôøn laáp loùe.
Giöõa ñaát trôøi phaûng phaát cuõng chæ coøn laïi hai ngöôøi boïn hoï.
Hai ngöôøi mình ñaày veát thöông, taâm lyù bi thoáng thaát thaàn, hai ngöôøi ñeàu ñaõ thaát
baïi trieät ñeå.
Nhöng giöõa ñaát trôøi vaãn chæ coù hai ngöôøi boïn hoï.
Ñang luùc hai ngöôøi boïn hoï ñoái dieän ñöùng ñoù, treân theá gian nhöõng ngöôøi khaùc
phaûng phaát ñeàu khoâng coøn toàn taïi.
- Ngöôi laø Tö Maõ Sieâu Quaàn ?
- Ngöôi thaáy coù phaûi laø ta khoâng ?
“Ta xem ngöôi thaät khoâng gioáng. Tö Maõ Sieâu Quaàn anh huøng haûo haùn thaät khoâng
neân laø moät ngöôøi coù boä daïng gioáng nhö ngöôi”. Chaâu Maõnh ñaùp: “Nhöng ta bieát ngöôi laø
Tö Maõ Sieâu Quaàn, nhaát ñònh laø vaäy”.
- Taïi sao ?
“Bôûi vì ngoaïi tröø Tö Maõ Sieâu Quaàn ra, thieän haï cuõng khoâng coøn ngöôøi thöù hai coù
theå coù boä daïng nhö ngöôi vaäy”. Chaâu Maõnh noùi: “Boä daïng cuûa ngöôøi nhìn khoâng khaùc gì
môùi nhìn thaáy taùm traêm taùm möôi taùm con quyû cheát oan”.
Hoï Tö Maõ khoâng ngôø laïi ñoàng yù:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 243 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Coù theå laø ngöôøi nhìn thaáy taùm traêm taùm möôi taùm con quyû cheát oan quaû thaät
khoâng nhieàu, nhöng cuõng khoâng chæ coù moät ngöôøi.
“Tröø ngöôi ra coøn ai nöõa ?” Chaâu Maõnh hoûi: “Coù phaûi coøn coù ngöôøi hoï Chaâu teân
Maõnh ?”
- Hình nhö laø vaäy.
Chaâu Maõnh cöôøi lôùn.
Haén quaû thaät ñang cöôøi lôùn, bình thôøi khi haén nghe maáy lôøi noùi nhö vaäy nhaát ñònh
cöôøi leân, tieáng cöôøi cuûa haén coù khi ngoaøi möôøi daëm coøn coù theå nghe thaáy.
Hieän taïi haén cuõng ñang cöôøi, chæ baát quaù treân maët laïi khoâng coù tôùi moät chuùt yù töù
vui veû, tieáng cöôøi caû ngöôøi ñöùng beân caïnh haén cuõng khoâng nghe ñöôïc.
Bôûi vì haén caên baûn caû moät tieáng cuõng khoâng cöôøi ra tieáng.
Khoâng coù tieáng cöôøi, cuõng khoâng coù tieáng khoùc, ngöôøi khaùc khoâng nhöõng cöôøi
khoâng noãi, caû khoùc cuõng khoùc khoâng ra.
Bôûi vì trong maét boïn hoï ñeàu ñaõ coù nhieät leä tuoân traøo.
Boïn hoï khoâng phaûi laø Chaâu Maõnh, cuõng khoâng phaûi laø Tö Maõ Sieâu Quaàn, cho neân
boïn hoï coù theå rôi nöôùc maét.
Coù theå chaûy maùu, cuõng coù theå rôi nöôùc maét.
Caùi boïn hoï coøn dö laïi cuõng chæ coù huyeát leä löng troøng.
Chaâu Maõnh nhìn nhöõng haûo nam nhi cho tôùi cheát cuõng khoâng rôøi boû haén, ñoâi maét
to troøn ñaày nhöõng tia maùu ñoû ngaàu phaûng phaát laïi coù maùu töôi muoán traøo ra.
“Laàn naøy boïn ta ñaõ baïi, baïi trieät ñeå”. Haén heùt lôùn: “Nhöng boïn ta baïi maø khoâng
phuïc, cheát cuõng khoâng phuïc”.
“Ta bieát”. Tö Maõ Sieâu Quaàn buoàn baû noùi: “Chuyeän cuûa boïn ngöôi ta bieát heát”.
- Nhöng luùc boïn ta ñeán, ngöôi tònh khoâng coù maët ôû Tröôøng An.
“Phaûi, luùc ñoù ta khoâng coù maët”. Hoï Tö Maõ thôû daøi: “Ta khoâng bieát ngöôi coù theå ñeán
mau nhö vaäy”.
- Cho neân ngöôi ñôn kî ñi Laïc Döông ?
“Ta voán muoán ñôn ñoäc ñi gaëp ngöôi moät laàn, ñem chuyeän giöõa boïn ta giaûi quyeát
trieät ñeå”. Hoï Tö Maõ ñaùp: “Ñeå töï mình hai boïn ta giaûi quyeát”.
- Ngöôi thaät muoán nhö vaäy ?
- Thaät.
Chaâu Maõnh chôït thôû daøi:
- Ta khoâng nhìn laàm ngöôi, ta bieát ñöông thôøi neáu ngöôøi coøn ôû Tröôøng An, ít ra

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 244 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

cuõng coù theå cho boïn ta moät cô hoäi, ñöôøng ñöôøng chính chính quyeát moät traän töû chieán.
Trong thanh aâm cuûa haén traøn ñaày noãi bi phaãn:
- Boïn ta voán ñeán ñaây tìm cheát, baét boïn ta cheát trong quyû keá aâm möu thoâ bæ nhö vaäy,
boïn ta cheát cuõng khoâng phuïc.
- Ta hieåu.
- Nhöng ta tònh khoâng traùch ngöôi, ñöông thôøi neáu ngöôi coøn ôû Tröôøng An, tuyeät
khoâng theå laøm chuyeän voâ sæ bæ oåi nhö vaäy.
“Ngöôi laàm roài”. Tö Maõ Sieâu Quaàn thoát: “Khoâng caàn bieát luùc ñoù ta coù maët hay
khoâng, chuyeän ñoù ñeàu laø chuyeän cuûa ta”.
- Taïi sao ?
“Bôûi vì luùc ñoù ta coøn laø toång tieâu ñaàu cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc, moät khi laø chuyeän do thuoäc
haï cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc laøm, ta ñeàu phuï traùch taát caû”. Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: “Oan coù ñaàu,
nôï coù chuû, moùn nôï naøy neân ñeå ta traû”.
- Hoâm nay ngöôi ñeán ñeå traû nôï ?
- Phaûi.
“Moùn nôï naøy ngöôi coù theå traû saïch sao ?” Chaâu Maõnh heùt lôùn: “Ngöôi laøm sao môùi
coù theå traû saïch ?”
“Traû khoâng heát cuõng phaûi traû”. Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: “Ngöôi muoán ta laøm gì ñeå
traû, ta laøm nhö vaäy ñeå traû, neáu khoâng ta ñeán laøm chi ?”
Chaâu Maõnh nhìn y chaèm chaèm, y cuõng chaèm chaèm nhìn Chaâu Maõnh, kyø quaùi laø
trong aùnh maét cuûa hai ngöôøi khoâng nhöõng khoâng coù cöøu haän oaùn ñoäc, traùi laïi laïi daâng
ñaày veû toân kính.
“Ngöôi noùi luùc ñoù ngöôøi coøn laø toång tieâu ñaàu cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc”. Chaâu Maõnh chôït
hoûi hoï Tö Maõ: “Coøn baây giôø ?”
- Hieän taïi ta voâ luaän laø ngöôøi gì cuõng ñeàu khoâng lieân quan gì tôùi chuyeän naøy.
- Sao vaäy ?
“Bôûi vì ngöôi vaãn laø Chaâu Maõnh, ta vaãn laø Tö Maõ Sieâu Quaàn”. Con ngöôøi maø ngöôøi
khaùc cho laø ñaõ trieät ñeå thaát baïi ñoù, thaàn tình ñoät nhieân laïi loä xuaát moät thöù toân nghieâm
baát khaû xaâm phaïm nhö moät ñeá vöông: “Hoâm nay ta muoán ñeán traû nôï, bôûi vì ngöôi laø
Chaâu Maõnh, ta laø Tö Maõ Sieâu Quaàn, ñieåm ñoù voâ luaän döôùi baát cöù tình huoáng naøo ñeàu baát
bieán”.
Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi:
- Cho duø ñaàu rôi maùu chaûy, gia huûy nhaân vong, ñieåm ñoù cuõng baát bieán.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 245 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

--- Phaûi, laø nhö vaäy.


--- Ñaàu coù theå rôi, maùu coù theå chaûy, tinh thaàn laïi vónh vieãn khoâng theå khuaát phuïc,
cuõng vónh vieãn khoâng theå huûy dieät.
Ñoù laø nghóa khí cuûa giang hoà nam nhi, ñoù laø huyeát tính cuûa giang hoà nam nhi.
Chaâu Maõnh ngöng thò nhìn Tö Maõ Sieâu Quaàn, trong thaàn tình cuõng ngaäp traøn veû
toân nghieâm baát khaû xaâm phaïm.
“Ngöôi laø töû ñòch caû ñôøi ta, oan cöøu giöõa ngöôi vaø ta töông keát thaâm saâu, khoâng
bieát coù bao nhieâu ngöôøi vì vaäy maø cheát ñi”. Chaâu Maõnh noùi: “Vì oan hoàn cuûa nhöõng
ngöôøi ñaõ cheát, ngöôi vaø ta cuõng khoù loøng cuøng toàn taïi”.
- Ta hieåu roõ.
“Ta Chaâu Maõnh tung hoaønh giang hoà caû ñôøi, huy ñao saùt nhaân, khoâng ñeå yù tôùi tö
thuø, chöa töøng ñeå baát cöù ngöôøi naøo trong maét”. Chaâu Maõnh thoát: “Chæ coù ngöôi, Tö Maõ
Sieâu Quaàn ngöôi”.
Thanh aâm cuûa haén vì kích ñoäng maø phaùt run:
- Tö Maõ Sieâu Quaàn ngöôi hoâm nay xin chòu moät baùi cuûa Chaâu Maõnh ta.
Haén thaät söï baùi. Nam töû haùn vónh vieãn khoâng khuaát taát ñoù thaät ñaõ baùi laïy döôùi ñaát,
baùi laïy tröôùc maët Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng baùi laïy.
“Ta baùi ngöôi laø anh huøng chaân chính, laø nam töû haùn chaân chính”. Chaâu Maõnh
khaøn gioïng: “Nhöng sau moät baùi ñoù ta vaø ngöôi chia caùch vónh vieãn”.
Haén gaèn töøng tieáng:
- Bôûi vì ta vaãn phaûi gieát ngöôi, ta khoâng coøn ñaát choïn löïa naøo khaùc.
Tö Maõ Sieâu Quaàn thaûn nhieân thoát:
- Phaûi. Ngöôøi ôû giang hoà voán laø nhö vaäy. Ngöôi vaø ta ñeàu khoâng coøn ñaát choïn löïa
naøo khaùc.
“Ngöôi hieåu thì toát”. Thanh aâm cuûa Chaâu Maõnh caøng teâ daïi: “Ngöôi hieåu thì toát”.
Haén ñöùng leân, laïi nhìn ñaùm thuoäc haï cuûa mình.
“Con ngöôøi ñoù laø Tö Maõ Sieâu Quaàn, laø ngöôøi ñaõ huûy dieät Huøng Sö Ñöôøng cuûa boïn
ta”. Chaâu Maõnh noùi vöøa traàm huøng, vöøa chaäm raõi: “Vì con ngöôøi ñoù muoán taïo thaønh baù
nghieäp khoâng tieàn khoaùng haäu, huynh ñeä boïn ta khoâng bieát ñaõ coù bao nhieâu ngöôøi thaûm
töû treân ñöôøng, caû thi theå cuõng voâ phöông an taùng, thö muoäi cuûa boïn ta cuõng khoâng bieát
coù bao nhieâu ngöôøi trôû thaønh quaû phuï, coù ngöôøi vì muoán kieám mieáng aên, thaäm chí ñaõ laën
loäi ñi laøm gaùi ñieám”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 246 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Moïi ngöôøi laúng laëng laéng nghe, trong aùnh maét nhoøa leä noåi ñaày tia maùu ñoû ngaàu,
treân quyeàn ñaàu ñoät khôûi gaân xanh.
“Boïn ta moãi moät ngöôøi ñeàu töøng phaùt theä trong taâm, khoâng cheùm ñöôïc ñaàu cuûa y
xuoáng, theà khoâng trôû laïi coá höông”. Chaâu Maõnh noùi: “Cho duø boïn ta toaøn boä ñeàu cheát
traän, cuõng phaûi hoùa thaønh quyû döõ ñeán ñoaït hoàn phaùch cuûa y”.
Haén chæ Tö Maõ Sieâu Quaàn:
- Hieän taïi y ñaõ ñeán, lôøi noùi cuûa y caùc ngöôi ñeàu ñaõ nghe raát roõ.
Chaâu Maõnh noùi tieáp:
- Y ñeán traû nôï, nôï maùu nhaát ñònh phaûi duøng maùu ñeå traû.
Muïc quang cuûa haén nhö ñao phong queùt leân maët ñaùm thuoäc haï:
- Y chæ ñeán moät mình, y cuõng gioáng nhö boïn ta, cuõng bò chuùng baïn boû rôi, gia phaù
nhaân vong, nhöng boïn ta ít ra coøn coù ñaùm huynh ñeä mình, boïn ta muoán baùo thuø, hieän taïi
ñaõ laø cô hoäi toát nhaát, moät mình y tuyeät khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa boïn ta.
Chaâu Maõnh heùt lôùn:
- Trong tay caùc ngöôi ñeàu coù ñao, hieän taïi coù theå baït ñao, cheùm y cheát trong loaïn
ñao.
Khoâng ai baït ñao.
Moïi ngöôøi vaãn laúng laëng laéng nghe, thaäm chí caû nhìn cuõng khoâng nhìn Tö Maõ Sieâu
Quaàn tôùi moät laàn.
Chaâu Maõnh heùt lôùn:
- Caùc ngöôi taïi sao coøn chöa ñoäng thuû ? Leõ naøo tay caùc ngöôøi ñeàu ñaõ meàm yeáu ? Leõ
naøo caùc ngöôi ñeàu ñaõ queân laøm sao ñeå gieát ngöôøi ?
A Caên chôït xoâng tôùi, quyø phuïc tröôùc maët Chaâu Maõnh vaø Tö Maõ Sieâu Quaàn, vaäp
ñaàu döôùi ñaát.
“Laõo toång, toâi bieát oâng theo toâi ñeán ñaây laø ñaõ chuaån bò tìm cheát”. A Caên thoát: “Laõo
toång, toâi nhôø coù oâng maø thaønh ngöôøi, cheát cuõng khoâng hoái haän, sau khi oâng cheát, A Caên
nhaát ñònh tröôùc heát an baøi haäu söï cho oâng toát ñeïp, sau ñoù noái goùt theo oâng”.
Tö Maõ Sieâu Quaàn cöôøi lôùn:
- Toát, huynh ñeä toát. Hay cho caùi caâu nhôø ngöôøi maø thaønh ngöôøi, cheát khoâng hoái
haän.
Ñoät nhieân “keng” moät tieáng, moät thanh ñao töø trong tay moät ngöôøi rôi xuoáng, rôi
thoõng xuoáng ñaát.
Chaâu Maõnh nhìn ngöôøi ñoù heùt lôùn:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 247 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Man Ngöu, ngöôi luoân luoân laø moät haûo haùn, saùt nhaân chöa töøng meàm tay, hieän taïi
sao laïi caû ñao cuõng caàm khoâng vöõng ?”
Man Ngöu cuùi ñaàu, huyeát leä röng röng:
- Ñöôøng chuû, oâng bieát toâi voán trong moäng cuõng muoán cheùm ñaàu ngöôøi ñoù, nhöng
hieän taïi ...
“Hieän taïi thì sao ?” Thanh aâm cuûa Chaâu Maõnh caøng teâ daïi: “Hieän taïi ngöôi leõ naøo
khoâng muoán gieát y ?”
- Toâi vaãn muoán, nhöng keâu toâi ñi gieát y nhö vaäy, toâi thaät voâ phöông ñoäng thuû.
- Taïi sao ?
“Toâi cuõng khoâng bieát taïi sao”. Man Ngöu cuõng quyø xuoáng, duøng löïc taùt vaøo maët
mình, taùt ñeán ñoû maët: “Toâi ñaùng cheát, toâi laø teân heøn nhaùt ñaùng cheát, trong taâm toâi tuy
bieát, nhöng Ñöôøng chuû neáu keâu toâi noùi ra, toâi laïi noùi khoâng ñöôïc”.
“Teân heøn nhaùt ngöôi, ngöôi noùi khoâng ñöôïc, ta noùi ñöôïc”. Chaâu Maõnh thoát: “Ngöôi
voâ phöông ñoäng thuû chæ vì ngöôi chôït phaùt hieän con ngöôøi maø boïn ta muoán laáy maïng
cuõng laø moät haûo haùn. Y ñaõ moät mình ñeán gaëp boïn ta, boïn ta cuõng neân duøng leã haûo haùn
maø ñoái ñaõi y, boïn ta neáu gieát y nhö vaäy, cho duø coù baùo thuø ñöôïc, cuõng khoâng coøn maët
muõi ñeå ñi gaëp anh huøng thieân haï”.
Haén hoûi Man Ngöu:
- Ngöôi noùi coi, trong taâm ngöôi coù phaûi nghó nhö vaäy khoâng ?
Man Ngöu vaäp ñaàu, treân maët raøn ruïa huyeát leä.
Muïc quang nhö ñao phong cuûa Chaâu Maõnh laïi queùt ngang treân maët ñaùm thuoäc haï.
“Coøn caùc ngöôi ?” Haén hoûi ñaùm huynh ñeä ñaõ theo haén thaân kinh baùch chieán, cöûu
töû nhaát sinh, khoâng coøn gì khaùc ngoaøi caùi maïng: ”Trong taâm caùc ngöôi coù phaûi nghó nhö
vaäy khoâng ?”
Khoâng ai hoài ñaùp.
Nhöng baøn tay caàm ñao cuûa moãi moät ngöôøi ñeàu ñaõ thuï thöông.
Boïn hoï tuy ñaõ maát heát taát caû, laïi coøn chöa maát ñi huyeát khí, nghóa khí, vaø duõng khí
cuûa boïn hoï.
Chaâu Maõnh nhìn boïn hoï, nhìn töøng ngöôøi moät, trong ñoâi maét to troøn meät moûi voâ
thaàn chôït laïi phaùt saùng, chôït ngöûa maët maø noùi:
- Toát, ñoù môùi laø huynh ñeä toát, ñoù môùi laø huynh ñeä toát cuûa Chaâu Maõnh, Chaâu Maõnh
coù theå keát giao huynh ñeä vôùi caùc ngöôøi, cheát cuõng khoâng oaùn tieác.
Haén quay maët hoûi Tö Maõ Sieâu Quaàn:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 248 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Ngöôi nhìn xem, huynh ñeä cuûa Chaâu Maõnh ta laø nhöõng huynh ñeä ra sao ? Coù
phaûi laø nhöõng teân heøn nhaùt khoâng ?
Ñoâi maét cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng ñoû ngaàu, ñaõ ñoû ngaàu töø sôùm.
Nhöng y khoâng rôi leä.
Y vaãn ñöùng thaúng nhö ngoïn tieâu thöông, qua moät hoài raát laâu môùi noùi töøng tieáng:
- Chaâu Maõnh, ta khoâng baèng ngöôi, caû gaõi ñít cho ngöôi cuõng khoâng ñaùng. Bôûi vì
ta khoâng coù nhöõng huynh ñeä nhö ngöôi.
Caâu noùi ñoù khoâng phaûi do ngöôøi khaùc noùi ra, caâu noùi ñoù laø do Tö Maõ Sieâu Quaàn noùi
ra.
Anh huøng Tö Maõ Sieâu Quaàn thieân haï voâ song.
Trong maét Chaâu Maõnh laïi khoâng coù moät neùt ñaéc yù naøo, traùi laïi laïi ngaäp traøn noãi bi
thöông, phaûng phaát ñang töï hoûi taâm mình:
--- Boïn ta taïi sao khoâng phaûi laø baèng huõu maø laïi laø thuø ñòch ?
Caâu noùi ñoù ñöông nhieân khoâng theå noùi ra, Chaâu Maõnh chæ noùi:
- Khoâng caàn bieát ra sao, ngöôi ñoái toát vôùi boïn ta, boïn ta cuõng tuyeät khoâng theå
khoâng ñoái toát vôùi ngöôi. Chæ tieác coù moät ñieåm vaãn baát bieán.
Haén naém chaët song quyeàn:
- Ta vaãn laø Chaâu Maõnh, ngöôi vaãn laø Tö Maõ Sieâu Quaàn, cho neân ta vaãn phaûi gieát
ngöôi.
Ñoù cuõng laø Khí, gioáng nhö aùi tình troïn ñôøi chung thuûy vaäy, bieån coù theå caïn, ñaù coù
theå moøn, luoàng Khí ñoù laïi vónh vieãn toàn taïi.
Bôûi vì coù luoàng Khí ñoù, cho neân ñaùm nam nhi giang hoà caû coäi nguoàn cuõng khoâng
coù môùi coù theå vónh vieãn soáng trong taâm cuûa nhöõng ngöôøi coù huyeát tính.
Chaâu Maõnh laïi noùi:
- Ngöôi hoài naõy cuõng coù noùi qua, ñaây voán laø chuyeän cuûa hai chuùng ta, voán neân ñeå
cho hai ta töï giaûi quyeát.
Haén hoûi Tö Maõ Sieâu Quaàn:
- Hieän taïi coù phaûi ñaõ ñeán luùc khoâng ?
- Phaûi.
Chaâu Maõnh laïi chaèm chaèm nhìn y raát laâu, boãng noùi:
- Ñöa cho Tö Maõ ñaïi hieäp moät thanh ñao.
Man Ngöu laäp töùc löôïm ñao döôùi ñaát duøng hai tay naâng leân ñöa qua. Moät thanh
ñaïi ñao luyeän baèng saét thuaàn chaát, treân löôõi ñao ñaõ meû moät mieáng.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 249 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Thanh ñao ñoù khoâng phaûi laø ñao toát”. Chaâu Maõnh noùi: “Nhöng trong tay cuûa Tö
Maõ Sieâu Quaàn, voâ luaän laø ñao naøo cuõng ñeàu coù theå gieát ngöôøi nhö nhau”.
“Phaûi”. Tö Maõ Sieâu Quaàn vuoát nheï choã meû treân löôõi ñao: “Thanh ñao naøy voán laø
ñao gieát ngöôøi”.
- Cho neân ta chæ muoán ngöôi ñaùp öùng ta moät chuyeän.
- Chuyeän gì ?
“Neáu quaû ngöôi coù theå gieát ta, xuoáng ñao ngaøn vaïn laàn khoâng ñöôïc löu tình”.
Thanh aâm cuûa Chaâu Maõnh laïi bieán thaønh hung maõnh: “Neáu khoâng ta cho duø coù gieát
ñöôïc ngöôi cuõng phaûi hoái haän caû ñôøi”.
Haén hoûi hoï Tö Maõ:
- Ngöôi coù muoán Chaâu Maõnh ta vì ngöôi maø hoái haän caû ñôøi khoâng ?
Caâu traû lôøi cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn raát roõ raøng:
- Neáu ta coù theå moät ñao gieát ñöôïc ngöôi, ngöôi tuyeät khoâng theå nhìn thaáy ñao thöù
hai cuûa ta.
“Toát”. Chaâu Maõnh thoát: “Cöïc toát”.
Ñao quang loùe leân, Chaâu Maõnh ñaõ baït ñao.
Taát caû moïi ngöôøi trong tieåu thaát ñeàu ñaõ daïtra, nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu laø haûo huynh ñeä
vaøo sinh ra töû cuøng Chaâu Maõnh.
Nhöng boïn hoï ñeàu ñaõ daït ra.
Nhaân sinh töï coå thuøy voâ töû. Cheát ! Cheát coù gì maø vó ñaïi vaäy ? Nhöng toân nghieâm vaø
nghóa khí cuûa nam töû haùn laïi tuyeät ñoái khoâng cho pheùp baát cöù ngöôøi naøo laøm toån thöông.
Chaâu Maõnh hoaønh ñao höôùng tôùi hoï Tö Maõ:
- Ta neáu cheát döôùi ñao cuûa ngöôi, huynh ñeä cuûa ta tuyeät khoâng ñi kieám ngöôi nöõa.
Haén noùi tieáp:
- Chaâu Maõnh coù theå cheát döôùi ñao cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, cheát khoâng hoái tieác.
Nhöng haén vaãn nhòn khoâng ñöôïc phaûi quay ñaàu nhìn Ñieäp Vuõ moät laàn, moät laàn ñoù
coù leõ laø laàn cuoái cuøng.
--- Ta neáu cheát döôùi ñao cuûa ngöôi, chæ hy voïng ngöôi coù theå thay ta chieáu coá cho
naøng.
Caâu noùi ñoù cuõng khoâng theå noùi ra. Chaâu Maõnh chæ noùi:
- Ngöôi neáu cheát döôùi ñao cuûa ta, ta nhaát ñònh chieáu coá ñeán vôï con ngöôi.
“Vôï con ta ?” Tö Maõ Sieâu Quaàn cöôøi thaûm: “Vôï con ta chæ sôï chæ coøn nöôùc ñôïi ta
cheát döôùi ñao cuûa ngöôi môùi coù theå chieáu coá cho boïn hoï ñöôïc”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 250 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Taâm Chaâu Maõnh chìm ñaém.


Cho ñeán baây giôø haén môùi phaùt giaùc noãi bi thöông thoáng khoå cuûa hoï Tö Maõ coù leõ
coøn saâu ñaäm naëng neà hôn xa haén.
Nhöng haén ñaõ baït ñao. Ñao ñaõ hoaønh.
Taâm cuõng ñaõ hoaønh.
Sinh töû giöõa moät chôùp maét, treân theá giôùi naøy chæ sôï khoâng coøn chuyeän gì coù theå
ngaên trôû traän quyeát chieán sinh töû cuûa boïn hoï.
Nhöng luùc ñoù, giöõa moät chôùp maét:
- Chaâu Maõnh.
Haén ñoät nhieân nghe coù ngöôøi ñang goïi haén, thanh aâm phaûng phaát xa vôøi laøm sao,
xa vôøi laøm sao.
Nhöng ngöôøi goïi teân haén laïi ñang beân caïnh haén. Moät ngöôøi luùc naøo cuõng ñeàu coù
theå keâu haén vì ngöôøi ñoù maø cheát.
Moät ngöôøi maø haén caû luùc laïc hoàn vaøo moäng cuõng voâ phöông laõng queân.
Khöù giaû dó khöù, thöû tình vò tuyeät;
Vò quaân nhaát vuõ, hoùa taùc hoà ñieäp.
Taïm dòch:
Ngöôøi ñi ñaõ ñi, tình coøn chöa taän;
Vì ngöôøi muùa moät baøi, hoùa thaønh hoà ñieäp.
Chaâu Maõnh khoâng quay ñaàu.
Ñao cuûa haén ñang trong tay, töû ñòch cuûa haén ñang ñöùng tröôùc löôõi ñao cuûa haén.
Huynh ñeä cuûa haén ñeàu ñang nhìn haén. Haén khoâng theå quay ñaàu, haén nghóa voâ phaûn coá,
vì nghóa khoâng theå quay trôû laïi.
“Chaâu Maõnh”. Tieáng hoâ hoaùn vang leân: “Chaâu Maõnh”.
Tieáng hoâ hoaùn xa vôøi laøm sao, laïi gaàn guõi laøm sao.
Tieáng goïi ñoù gaàn laøm sao, laïi xa laøm sao, töø xa xaêm goïi laõng töû quay chaân trôû veà
trong moäng.
Tieáng goïi laõng töû trôû veà bi thoáng xa xaêm saâu huùt saâu chìm.
Chaâu Maõnh quay ñaàu.
Laïi “keng” moät tieáng, Chaâu Maõnh quay ñaàu, luùc quay ñaàu ñao ñaõ rôi xuoáng, luùc
quay ñaàu laø luùc Ñieäp Vuõ ñang nhìn haén.
Naøng nhìn chæ nhìn thaáy haén, haén nhìn cuõng chæ coù naøng.
Giöõa chôùp maét ñoù, taát caû moïi ngöôøi ñeàu khoâng coøn toàn taïi, taát caû moïi chuyeän cuõng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 251 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ñeàu khoâng coøn toàn taïi nöõa.


Taát caû moïi aân oaùn thuø haän phaãn noä bi ai ñeàu ñaõ hoùa thaønh hoà ñieäp.
Hoà ñieäp ñaõ bay ñi.

o0o

Hoà ñieäp bay ñi laïi bay veà, laø veà ? Hay laø ñi ? Laø ngöôøi ? Hay laø ñieäp ?
- Chaâu Maõnh, Chaâu Maõnh, ngöôi coøn ôû ñoù khoâng ?
- Ta ñaây, ta ôû ñaây, ta luoân luoân ôû ñaây.
Haén ñang ôû ñaây.
Baûo ñao khoâng ôû ñaây, Huøng Sö khoâng ôû ñaây, anh huøng nhaát theá cuõng khoâng ôû ñaây.
Nhöng haén ñang ôû ñaây.
Moät khi naøng ôû ñaây, haén ôû ñaây.
- Chaâu Maõnh, ta ñaõ sai, ngöôi cuõng ñaõ sai.
- Phaûi, ta ñaõ sai.
“Chaâu Maõnh, ta taïi sao laïi khoâng hieåu ñöôïc trong taâm ngöôi ñoái vôùi ta ra sao ?
Ngöôi taïi sao laïi khoâng giuùp ta hieåu ?” Ñieäp Vuõ thoát: “Ngöôi taïi sao laïi khoâng ñeå ta bieát
ngöôi yeâu ta tôùi möùc naøo ? Ta taïi sao laïi khoâng ñeå ngöôi bieát ta caàn moät ngöôøi yeâu ta tôùi
möùc naøo ?”
Khoâng coù caâu traû lôøi, coù nhöõng chuyeän luoân luoân khoâng coù caâu traû lôøi, bôûi vì noù caên
baûn khoâng coù ñaùp aùn.
“Chaâu Maõnh, ta ñaõ phaûi cheát, ngöôi khoâng neân cheát”. Ñieäp Vuõ noùi: “Ta coù theå
cheát, ngöôi khoâng theå cheát”.
Thanh aâm cuûa naøng nhö moät sôïi tô trong söông muø.
“Ta khoâng theå muùa cho ngöôi xem nöõa, nhöng ta vaãn coøn coù theå haùt cho ngöôi
nghe”. Ñieäp Vuõ thoát: “Ta haùt, ngöôi nghe, ta nhaát ñònh phaûi haùt, ngöôi nhaát ñònh phaûi
nghe”.
- Ñöôïc, naøng haùt, ta nghe.
Khoâng coøn.
Khoâng coøn ngöôøi, khoâng coøn oaùn, khoâng coøn cöøu haän, tröø tieáng ca maø naøng phaûi
haùt ra, caùi gì khaùc ñeàu khoâng coøn.
Naøng ñaõ haùt.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 252 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Baûo keá thoâng thoâng sô töïu, duyeân hoa ñaïm ñaïm trang thaønh;
Thanh yeân töû vuï traïo khinh doanh, phi nhöù du ti voâ ñònh.
Töông kieán baát nhö baát kieán, höõu tình haø töï voâ tình;
Seânh ca taûn haäu töûu sô tænh, thaâm vieän nguyeät taø nhaân tónh”.
Taïm dòch:
“Buùi toùc ngoïc ngaø chaûi voäi, son phaán lôït laït ñieåm trang;
Khoùi xanh söông tím vaây uyeån chuyeån, ñöôøng tô bay boång voâ ñònh.
Gaëp maët khoâng baèng khoâng gaëp, höõu tình sao baèng voâ tình;
Seânh ca döùt tieáng vöøa tænh röôïu, vöôøn saâu traêng taøn laëng ngöôøi”.
Sôïi tô daàn daàn bay caøng xa, caøng ngöng ñoïng.
Naøng haùt, naøng ñaõ haùt.
Naøng ngöng ñoïng.
Taát caû moïi thöù giöõa ñaát trôøi ñeàu ñình chæ, ít ra giöõa moät chôùp maét ñoù ñeàu ñaõ ñình
chæ.
Nhaân gian khoâng coøn coù muùa nöõa, cuõng khoâng coøn coù lôøi ca, nhaân gian caùi gì cuõng
ñeàu khoâng coøn nöõa. Caû nöôùc maét cuõng ñeàu khoâng coøn nöõa.
Chæ coù maùu.
Chaâu Maõnh si si ñöùng ñoù, si si nhìn naøng, maùu töôi töø trong mieäng ñoät nhieân thoå ra.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 253 Hoià 16


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoià 17
Nhaát Kiem
á Quang Han
ø

H ai möôi saùu thaùng hai.


Tröôøng An.
Cao Tieäm Phi ñang ñôïi.
Trònh Thaønh noùi vôùi chaøng:
- Traùc tieân sinh taïm thôøi coøn chöa theå gaëp ngöôi, nhöng oâng ta noùi ngöôi coù theå ñôïi
ôû ñaây.
Tieåu Cao mæm cöôøi:
- Ta coù theå ñôïi.
Nuï cöôøi cuûa chaøng vöøa oân hoøa, vöøa bình tónh:
- Ta coù theå baûo ñaûm vôùi ngöôi, ngöôi nhaát ñònh chöa töøng gaëp qua moät ngöôøi coù
theå ñôïi chôø nhö ta.
- OÀ ?
“Bôûi vì ta nhaãn naïi hôn ai heát, coù leõ coøn nhaãn naïi hôn caû moät laõo ñaàu töû taùm möôi
tuoåi”. Tieåu Cao thoát: “Ta töø nhoû ñaõ soáng trong thaâm sôn, coù laàn vì ñôïi xem moät ñoùa sôn
traø khai hoa, ngöôi ñoaùn thöû ta ñaõ ñôïi bao laâu coi ?
- Ngöôi ñôïi bao laâu ?
- Ta ñôïi troïn ba ngaøy.
- Sau ñoù ngöôi haùi ñoùa hoa ñoù xuoáng caém treân ngöïc aùo ?
“Ta khoâng haùi”. Tieåu Cao ñaùp: “Ñôïi hoa nôû xong, ta boû ñi”.
- Ngöôi ñôïi ba ngaøy laø vì muoán nhìn moät chôùp maét luùc hoa nôû ?
Chính Trònh Thaønh cuõng laø moät ngöôøi raát nhaãn naïi, hôn nöõa chöøng nhö hieåu ñöôïc
yù töù cuûa Tieåu Cao.
“Khoâng caàn bieát laø ngöôi ñôïi caùi gì, thoâng thöôøng ñeàu khoâng theå khoâng coù muïc
ñích”. Gaõ noùi vôùi Tieåu Cao: “Ngöôi tuy khoâng ngaét ñoùa hoa ñoù, nhöng muïc ñích cuûa
ngöôi nhaát ñònh ñaõ ñaït ñöôïc, hôn nöõa muïc ñích cuûa ngöôi tuyeät khoâng phaûi ñôn thuaàn
chæ vì muoán xem ñoùa hoa sôn traø ñoù nôû”.
- Ta coøn coù theå coù muïc ñích gì khaùc ?
“Moät ñoùa hoa cuõng laø moät sinh meänh, giöõa moät chôùp maét luùc ñoùa hoa ñoù nôû, cuõng

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 254 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

laø luùc sinh meänh sinh thaønh”. Trònh Thaønh ñaùp: “Moät sinh meänh sinh ra trong söï döôõng
duïc cuûa ñaát trôøi, bieán hoùa trong ñoù tinh vi kyø dieäu laøm sao, treân theá gian tuyeät khoâng coù
baát cöù chuyeän gì coù theå so saùnh ñöôïc”.
Gaõ ngöng thò nhìn Traùc Thanh:
- Cho neân ta nghó thôøi gian ba ngaøy cuûa ngöôi tònh khoâng uoång phí, traûi qua laàn
quan saùt ñoù, kieám phaùp cuûa ngöôi nhaát ñònh tinh tieán khoâng ít.
Tieåu Cao kinh ngaïc nhìn gaõ, moät ngöôøi treû tuoåi maët muõi bình bình phaøm phaøm nhö
vaäy xem ra coøn thoâng minh hôn nhieàu so vôùi yù töôûng cuûa chaøng.
“Chôø ñôïi ngöôøi ta caøng khoâng theå khoâng coù muïc ñích, ngöôi ñöông nhieân cuõng
khoâng theå ñôïi Traùc tieân sinh vöøa ñeán laø boû ñi”. Trònh Thaønh ñieàm ñaïm hoûi Tieåu Cao:
“Laàn naøy muïc ñích cuûa ngöôi laø gì ?”
Gaõ khoâng ñeå Tieåu Cao môû mieäng, laïi noùi:
- Caâu hoûi naøy ngöôi khoâng caàn phaûi traû lôøi, ta cuõng khoâng muoán bieát.
- Ñoù laø töï ngöôi hoûi ta, taïi sao laïi khoâng muoán ta traû lôøi, laïi khoâng muoán bieát ?
- Bôûi vì moät ngöôøi bieát caøng ít chuyeän caøng toát.
- Ngöôi ñaõ caên baûn khoâng muoán bieát, taïi sao laïi phaûi hoûi ?
“Ta chæ baát quaù laø ñang ñeà tænh ngöôi, ta ñaõ coù theå hoûi nhö vaäy, Traùc tieân sinh nhaát
ñònh cuõng coù theå nghó nhö vaäy”. Trònh Thaønh ñaùp: “Ñôïi ñeán khi Traùc tieân sinh hoûi ngöôi
caâu ñoù, ngöôi toát hôn heát laø coù moät lyù do raát toát ñeå ñaùp lôøi oâng ta, hôn nöõa phaûi khieán
cho oâng ta thoûa maõn, neáu khoâng ngöôi toát hôn heát khoâng caàn phaû i ñôïi chôø nöõa”.
Gaõ vöøa nghieâm tuùc vöøa thaønh khaån:
- Ngöôøi khieán cho Traùc tieân sinh caûm thaáy thoûa maõn hieän taïi coøn soáng cuõng tònh
khoâng nhieàu.
Noùi xong caâu ñoù, gaõ boû ñi, gaõ tònh khoâng muoán ñôïi xem Tieåu Cao ñoái vôùi caâu noùi
ñoù cuûa gaõ coù phaûn öùng gì.
Nhöng ñi ñeán cöûa, gaõ laïi quay ñaàu laïi:
- Coøn coù moät chuyeän ta queân noùi cho ngöôi bieát.
- Chuyeän gì ?
- Traùc tieân sinh coøn phaân phoù vôùi ta laø, ngöôi neáu muoán gì cöù cho ngöôi caùi ñoù,
khoâng caàn bieát laø ngöôi muoán gì cuõng ñöôïc.
- Haén thaät söï noùi nhö vaäy ?
- Thaät.
Tieåu Cao cöôøi, cöôøi khoan khoaùi phi thöôøng:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 255 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Vaäy thì cöïc toát, thaät cöïc toát.

o0o

Luùc Traùc Ñoâng Lai trieäu kieán Trònh Thaønh, ñaõ gaàn ñeán chính ngoï. Trònh Thaønh
hoaøn toaøn nhìn khoâng ra haén coù choã khaùc bieät gì so vôùi bình thôøi. Nhöõng chuyeän vöøa bi
thaûm vöøa ñaùng sôï xaûy ra töø hoâm qua xem chöøng khoâng coù moät chuùt quan heä gì ñeán haén.
Traùc Thanh ñaõ laøm ra nhöõng chuyeän gì ñeå baùo thuø ? Haén cuõng tuyeät khoâng hoûi ñeán.
Haén chæ hoûi Trònh Thaønh:
- Cao Tieäm Phi coù phaûi coøn ñang ñôïi ?
“Phaûi, gaõ coøn ñôïi”. Trònh Thaønh ñaùp: “Nhöng thöù gaõ muoán, toâi laïi khoâng coù caùch
naøo hoaøn toaøn ñi tìm cho gaõ”.
- Gaõ muoán caùi gì ? Caû ngöôi cuõng khoâng tìm ñöôïc ?
“Gaõ muoán toâi trong moät canh giôø chuaån bò cho gaõ hai chuïc baøn röôïu thòt ngon nhaát,
hôn nöõa phaûi môøi ñaàu beáp ôû hai nôi Tröôøng An Cö vaø Minh Hoà Xuaân ñeán naáu”. Trònh
Thaønh ñaùp: “Gaõ coøn muoán toâi trong moät canh giôø tuï taäp taát caû maáy aû kyõ nöõ trong thaønh
ñeán uoáng röôïu vôùi gaõ”.
- Ngöôi ñaõ tìm cho gaõ bao nhieâu ngöôøi ?
- Toâi chæ tìm ñöôïc baûy möôi ba ngöôøi, trong ñoù quaù nöûa ñeàu ñang nguû vôùi ñaøn oâng
bò keùo ra khoûi giöôøng.
Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø laïi cöôøi cöôøi.
“Luùc ñoù, ñaùm coâ nöông khoâng coù nam nhaân treân giöôøng cuõng khoâng theå coi laø kyõ
nöõ”. Haén noùi: “Chuyeän naøy ngöôi laøm khoâng teä, saùng sôùm hoâm nay ñòa phöông naøy nhaát
ñònh raát nhieät naù o”.
“Quaû thaät cöïc kyø nhieät naùo, caû ñaùm huynh ñeä bieát uoáng röôïu trong tieâu cuïc ñeàu bò
gaõ loâi ñi uoáng röôïu vôùi gaõ”. Trònh Thaønh noùi: “Gaõ nhaát ñònh baét moãi moät ngöôøi ñeàu phaûi
aên möøng vôùi gaõ moät phen”.
“AÊn möøng ? AÊn möøng caùi gì ?” Traùc Ñoâng Lai hoûi: “Hoâm nay coù gì ñaùng ñeå gaõ aên
möøng ?”
“Gaõ khoâng noùi”. Trònh Thaønh ñaùp: “Nhöng toâi tröôùc ñaây coù nghe noùi, coù raát nhieàu
ngöôøi luùc bieát mình saép cheát ñeàu laøm nhö vaäy”.
Traùc Ñoâng Lai traàm tö, troø ng maét ñoät nhieân co thaét, qua moät hoài raát laâu môùi noùi:
- Chæ tieác ta bieát gaõ taïm thôøi coøn chöa cheát ñöôïc.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 256 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

o0o

Röôïu ñaõ caïn, khaùch ñaõ taûn, treân haønh lang vaø hoa saûnh tröôùc maët, ngoaïi tröø ngoaïi
tröø maáy maûnh traâm caøi toùc gaõy ñoaïn rôi treân ñaát, ngoaïi tröø thaét löng giaøy vôù vaø phaán saùp
rôi rôùt, coøn coù nhöõng vaät khieán ngöôøi ta caû töôûng cuõng khoâng töôûng ñöôïc, chöøng nhö ñaëc
bieät muoán chöùng minh vôùi chuû nhaân, boïn hoï ñích xaùc ñeàu ñaõ say.
Chuû nhaân cuûa boïn hoï ñaâu ?
Chuû nhaân khoâng say, khaùch nhaân sao laïi coù theå vui vaày ?
Tieåu Cao gioáng heät moät ngöôøi cheát, naèm saáp treân moät taám chieáu meàm, nhöng ñôïi
ñeán luùc Traùc Ñoâng Lai ñi ñeán tröôùc maët chaøng, ngöôøi cheát ñoù ñoät nhieân tænh daäy lieàn,
ñoät nhieân thôû daøi:
- Ngöôi taïi sao phaûi ñôïi ñeán luùc ngöôøi ta veà heát roài môùi ñeán ? Leõ naøo ngöôi trôøi sinh
khoâng thích nhìn ngöôøi ta vui veû ?
Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng nhìn chaøng, höõng hôø thoát:
- Ta quaû thaät khoâng thích, tænh taùo nhìn ngöôøi say tònh khoâng phaûi laø chuyeän raát
thuù vò.
Haén ñaêm ñaêm nhìn vaøo maét Tieåu Cao:
- May laø ngöôi coøn chöa say, say laø ngöôøi khaùc, khoâng phaûi laø ngöôi.
Trong aùnh maét cuûa Tieåu Cao caû moät chuùt say söa cuõng khoâng coù.
“Ta thaáy ngöôi coøn raát tænh”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Coøn tænh hôn caû thoû”.
Tieåu Cao cöôøi, cöôøi lôùn.
“Ngöôi khoâng nhìn laàm, quaû thaät khoâng nhìn laàm”. Chaøng cöôøi lôùn: “Maét ngöôi
coøn saéc beùn hôn caû hoà ly”.
- Ngöôi muoán ngöôøi khaùc say, mình sao laïi khoâng say ?
“Bôûi vì ta bieát hoà ly sôùm muoän gì cuõng ñeán”. Tieåu Cao ñaùp: “Coù hoà ly ñeán, thoû laøm
sao coù theå khoâng baûo trì söï tænh taùo cho ñöôïc ?”
- Neáu quaû hoà ly ñaõ ñeán, thoû coù coøn tænh taùo cuõng voâ duïng.
- OÀ ?
“Neáu quaû bieát coù hoà ly ñeán, khoâng muoán cheát thì ñaùng leõ phaûi nhanh chaân chaïy
troán môùi ñuùng”. Traùc Ñoâng Lai cöôøi noùi: “Tröø phi con thoû ñoù caên baûn khoâng sôï hoà ly !”
- Thoû laøm sao coù theå khoâng sôï hoà ly ?
“Bôûi vì sau löng noù coøn coù moät muõi thöông, muõi thöông ñoù ñang nhaém thaúng vaøo
tim hoà ly, luùc naøo cuõng coù theå ñaâm vaøo”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 257 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Thöông ?” Tieåu Cao chôùp chôùp maét: “Thöông ôû ñaâu ra ?”


Traùc Ñoâng Lai cöôøi cöôøi:
- Ñöông nhieân laø töø moät caùi hoøm, moät caùi hoøm vöøa maát ñaõ tìm laïi ñöôïc.
Tieåu Cao khoâng cöôøi, maét cuõng khoâng chôùp, hôn nöõa ñaõ loä xuaát moät thöù bieåu tình
töø trong taâm coù caûm giaùc raát boäi phuïc.
“Ngöôi ñaõ bieát ?” Chaøng hoûi Traùc Ñoâng Lai: “Ngöôi laøm sao bieát ñöôïc ?”
“Ngöôi nghó ta bieát caùi gì ?” Traùc Ñoâng Lai hoûi: “Ta chæ baát quaù bieát treân theá gian
naøy coù thöù ngöôøi neáu quaû aên nôï cuûa ngöôøi khaùc moät laàn, nhaát ñònh tìm caùch ñeàn boài laïi
gaáp möôøi laàn, ta chæ baát quaù bieát Tieâu Leä Huyeát thaät xaûo hôïp laø thöù ngöôøi ñoù, hôn nöõa laïi
thaät xaûo hôïp ñaõ tìm ñeán ngöôi”.
Haén laïi cöôøi cöôøi:
- Ta bieát chæ baát quaù laø baáy nhieâu thoâi.
Tieåu Cao laïi nhìn haén chaèm chaèm caû nöûa ngaøy, thôû daøi:
- Ñoù khoâng theå coi laø baáy nhieâu, ñaõ quaù ñuû roài. Khoâng traùch Tieâu Leä Huyeát noùi vôùi
ta, coù theå baøn chuyeän laøm aên vôùi Traùc tieân sinh tuyeät ñoái laø chuyeän raát khoan khoaùi, bôûi
vì coù nhöõng mình caên baûn baát taát phaûi noùi ra, haén ñaõ hoaøn toaøn bieát roõ.
Nuï cöôøi mæm cuûa Traùc Ñoâng Lai phaûng phaát ñaõ bieán thaønh cöôøi khoå:
- Chæ tieác chính ta cuõng khoâng bieát mình thaät ra bieát bao nhieâu ?
“Ngöôi coù bieát laàn naøy laø Tieâu Leä Huyeát muoán ta ñeán khoâng ?” Tieåu Cao laïi töï traû
lôøi caâu hoûi cuûa mình: “Nguôi ñöông nhieân ñaõ bieát, hôn nöõa ngöôi nhaát ñònh cuõng bieát
chuyeän y muoán ta ñeán baøn baïc tuyeät khoâng phaûi laø chuyeän khoâng hay gì”.
“Chuyeän khoâng hay cuõng coù raát nhieàu thöù”. Traùc Ñoâng Lai hoûi: “Y muoán ngöôi ñeán
baøn thöù naøo ?”
“Ñaïi khaùi laø thöù khoâng hay nhaát”. Tieåu Cao laïi thôû daøi: “Neáu quaû khoâng phaûi vì ta
nôï y moät chuùt tình, chuyeän ñoù caû ta cuõng khoâng chòu ñeán baøn baïc vôùi ngöôi”.
“Ngöôi ñaõ laàm !” Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø laïi mæm cöôøi: “Ñieåm ñoù ngöôi ñaõ laàm”.
- Ñieåm naøo ?
“Treân moät phöông dieän maø noùi, chuyeän hay nhaát thoâng thöôøng ñeàu laø chuyeän
khoâng hay nhaát, cho neân treân moät phöông dieän khaùc maø noùi, chuyeän khoâng hay nhaát
voán cuõng laø chuyeän hay nhaát”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Chuyeän nhaân gian thoâng thöôøng coù
raát nhieàu chuyeän nhö vaäy”.
Haén laïi giaûi thích:
- Neáu quaû Tieâu tieân sinh caên baûn khoâng muoán ngöôøi ta ñeán baøn baïc vôùi ta, laïi chôø

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 258 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

luùc nöûa ñeâm vaéng veû khieâng caùi hoøm ñoù ñeán tìm ta, chuyeän ñoù môùi laø chuyeän khoâng hay
nhaát.
- Cho neân khoâng caàn bieát y muoán ta ñeán baøn vôùi ngöôi chuyeän gì ñi nöõa, ngöôi ñeàu
khoâng caûm thaáy khoâng quaù khoan khoaùi ?
- Phaûi.
- Vaäy thì cöïc toát.
Nhöng bieåu tình cuûa Tieåu Cao laïi baát chôït bieán thaønh raát nghieâm tuùc, phaûng phaát
baét chöôùc khaåu khí cuûa Traùc Ñoâng Lai, gaèn töøng tieáng:
- Y muoán ta ñeán tieáp theá vò trí cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, ñeán tieáp nhaän leänh phuø cuûa
Ñaïi Tieâu Cuïc, laøm toång cuïc chuû cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc.
Caâu noùi ñoù noùi ra, voâ luaän laø ai ñeàu nghó Traùc Ñoâng Lai nhaát ñònh seõ giaät mình.
Nhöng haén caû khoùe maét cuõng khoâng co giaät moät chuùt naøo, chæ höõng hôø hoûi Tieåu
Cao:
- Ñoù thaät söï laø yù töù cuûa Tieâu tieân sinh ?
- Phaûi.
Tieåu Cao hoûi ngöôïc laïi Traùc Ñoâng Lai:
- Coøn yù töù cuûa ngöôi ?
Traùc Ñoâng Lai caû ñaén ño cuõng khoâng ñaén ño, chæ noùi hai chöõ raát giaûn giaûn ñôn ñôn:
- Raát hay.
“Raát hay ?” Tieåu Cao traùi laïi laïi caûm thaáy raát kinh ngaïc: “Raát hay nghóa laø sao ?”
Traùc Ñoâng Lai mæm cöôøi, voøng tay höôùng veà phía Tieåu Cao:
- YÙ töù raát hay laø muoán noùi hieän taïi caùc haï ñaõ trôû thaønh thuû laõnh soá moät cuûa Ñaïi
Tieâu Cuïc, ñaõ ngoài treân caùi gheá cao nhaát cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc.
Tieåu Cao ngaây ngöôøi.
Thaùi ñoä cuûa Traùc Ñoâng Lai ñoái vôùi chaøng daõ baét ñaàu bieán thaønh raát cung kính:
- Töø nay veà sau, ba möôi saùu loä haûo haùn thuoäc haï cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc ñeàu toaøn boä
thuoäc döôùi quyeàn thoáng laõnh cuûa ngöôi, neáu quaû coù ngöôøi khoâng phuïc, Traùc Ñoâng Lai
nguyeän laøm tieân phong xöû cheùm haén.
Haén duøng ñoâi maét xaùm xòt nhìn Tieåu Cao:
- Nhöng töø nay veà sau, ngöôi cuõng ñaõ laø ngöôøi cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc, Ñaïi Tieâu Cuïc chæ
duy nhaát theo döôùi cöông ngöïa cuûa ngöôi, ngöôi cuõng phaûi vì Ñaïi Tieâu Cuïc maø taän trung
taän löïc, söï khoán khoù cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc laø khoán khoù cuûa ngöôi, thuø ñòch cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc
cuõng laø thuø ñòch cuûa ngöôi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 259 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Tieåu Cao chung quy ñaõ thôû phaøo moät hôi:


- Ta ñaõ minh baïch yù töù cuûa ngöôi.
Tieåu Cao cöôøi khoå:
- Voán ta coøn chöa minh baïch ngöôi taïi sao laïi ñaùp öùng nhanh ñeán theá, hieän taïi ta
cuoái cuøng ñaõ minh baïch yù töù cuûa ngöôi.
“Söï tình voán laø nhö vaäy, cuõng nhö baûo kieám coù hai löôõi vaäy”. Thanh aâm cuûa Traùc
Ñoâng Lai vöøa nghieâm tuùc vöøa traàm tónh: “Muoán coù thu hoaïch, taát phaûi boû ra moät caùi giaù
lôùn”.
Thanh aâm cuûa haén boãng bieán thaønh khaøn khaøn:
- Ta nghó ngöôi nhaát ñònh cuõng bieát Tö Maõ Sieâu Quaàn töøng traû moät caùi giaù lôùn
chöøng naøo.
“Coøn ngöôi ?” Tieåu Cao ñoät nhieân hoûi haén: “Ngöôi töøng traû caùi gì ?”
Traùc Ñoâng Lai cöôøi cöôøi.
“Ta töøng traû caùi gì ? Ta ñöôïc caùi gì ?” Nuï cöôøi cuûa haén traøn ñaày veû thöông caûm:
“Caâu hoûi ñoù ta chæ sôï khoâng theå traû lôøi ngöôi, bôûi vì chính ta cuõng khoâng bieát”.
Caâu noùi ñoù cuõng khoâng phaûi laø noùi laùo, hôn nöõa noùi thaät söï coù chuùt caûm thöông,
thaäm chí caû Tieåu Cao cuõng baét ñaàu coù chuùt toäi nghieäp haén.
May laø Traùc Ñoâng Lai laäp töùc khoâi phuïc veû laõnh tónh nhö nham thaïch cuûa haén,
hôn nöõa laäp töùc ñeà xuaát moät vaán ñeà caøng saéc beùn hôn caû löôõi ñao.
“Ta chòu uûng hoä laäp ngöôi laø chuû tieâu cuïc, ta cuõng chòu taän trung taän löïc vì ngöôi.
Ta tin raèng boïn ta ñeàu bieát raát roõ laøm nhö vaäy ñoái vôùi boïn ta ñeàu coù lôïi !” Haén hoûi Tieåu
Cao: “Nhöng coøn ngöôøi khaùc ?”
- Ngöôøi khaùc ?
- Ba möôi saùu loä nhaân maõ thuoäc haï cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc, khoâng coù moät ai hoøa nhaõ aân
caàn nhö ta, muoán boïn hoï thaønh taâm uûng hoä ngöôi laøm toång tieâu ñaàu, khoâng phaûi laø
chuyeän deã.
Haén laïi hoûi Tieåu Cao:
- Ngöôi chuaån bò laøm sao ñaây ?
- Ngöôi noùi thöû ta neân laøm gì ?
“Tröôùc heát phaûi coù uy, môùi coù theå coù tín, ñaõ coù uy tín, môùi coù theå hieäu leänh quaàn
huøng, môùi coù theå khieán cho ngöôøi khaùc phuïc ngöôi”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Ngöôi muoán
giaønh caùi gheá ñoù, ñöông nhieân tröôùc heát phaûi laäp uy”.
“Laäp uy ?” Tieåu Cao hoûi: “Phaûi laøm sao ñeå laäp uy ?”

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 260 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

- Hieän taïi hoï Tö Maõ vaø ta ñaõ choáng ñoái nhau quyeát lieät, y töùc toái boû ñi, bieán maát
khoâng coù daáu tích.
- Ta bieát.
“Khoâng nhöõng ngöôi bieát, ta tin raèng coøn coù raát nhieàu ngöôøi cuõng ñaõ bieát”. Traùc
Ñoâng Lai ñaùp: “Tröôùc luùc Traùc Thanh laâm töû, nhaát ñònh khoâng queân phaùi ngöôøi ñem tin
ñoù truyeàn ra ngoaøi. Chæ caàn coù theå baùo thuø, hôn nöõa laø chuyeän gaõ coù theå laøm, ta tin raèng
gaõ khoâng boû soùt moät chuyeän naøo ñaùng laøm”.
Tieåu Cao noùi:
- Ta cuõng tin raèng chuyeän gaõ coù theå laøm nhaát ñònh khoâng ít.
- Ñích xaùc laø khoâng ít.
“Cho neân ngöôi nghe Tieâu tieân sinh muoán ta tieáp chöôûng tieâu cuïc, khoâng phaûn ñoái
chuùt naøo”. Tieåu Cao cöôøi khoå: “Bôûi vì ngöôi cuõng raát caàn ta ñeán giuùp ngöôi thu thaäp taøn
cuïc”.
Ñieåm ñoù Traùc Ñoâng Lai khoâng ngôø cuõng khoâng phuû nhaän.
“Hieän taïi tình huoáng cuûa boïn ta ñích xaùc khoâng quaù oån ñònh, Tieâu tieân sinh nghó
taát cuõng raát minh baïch tình huoáng naøy, cho neân môùi keâu ngöôi ñeán”. Traùc Ñoâng Lai noùi:
“Tieâu tieân sinh cuõng raát hieåu ta, cuõng tính ñuùng laø ta tuyeät khoâng theå cöï tuyeät”.
Haén nhìn Tieåu Cao chaèm chaèm, gaèn töøng tieáng:
- Döôùi tình huoáng naøy, ngöôi muoán laäp uy ñöông nhieân phaûi duøng bieän phaùp höõu
hieäu tröïc tieáp nhaát.
Tieåu Cao cuõng chaèm chaèm nhìn haén, qua moät hoài raát laâu môùi hoûi töøng tieáng:
- Coù phaûi ngöôi muoán ta ñi gieát Chaâu Maõnh ñeå laäp uy ?
- Phaûi.
- Ñoù laø ñieàu kieän cuûa ngöôi ?
“Khoâng phaûi laø ñieàu kieän, maø laø ñaïi theá”. Traùc Ñoâng Lai laïnh luøng ñaùp: “Ñaïi theá
nhö vaäy, ngöôi vaø ta ñeàu khoâng coøn ñaát löïa choïn”.
Cao Tieäm Phi ñöùng baät daäy, böôùc ñeán song cöûa soå.
Ngoaøi song cöûa tuyeát coøn chöa tan, khí trôøi laïi naéng aám chan hoøa, maët ñaát vaãn moät
phieán traéng baïc, baàu trôøi laïi ñaõ chuyeån thaønh xanh thaãm. Xa xa chôït coù moät vaàng maây
traéng bay ñeán, chôït döøng laïi, laïi chôït bay ñi.
Cuõng khoâng bieát ñaõ qua bao laâu, Traùc Ñoâng Lai môùi thôû daøi nheø nheï.
“Ta hieåu caùc ngöôi, ngöôi vaø Chaâu Maõnh ñeàu laø ngöôøi giang hoà, troïng lôøi höùa maø
khinh sinh töû, bôûi vì giöõa sinh vaø töû voán chæ baát quaù laø chuyeän trong moät buùng tay”. Haén

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 261 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

noùi raát thaønh khaån: “Cho neân caùc ngöôi bình thuûy töông phuøng, tinh tinh töông tích, coù
theå sinh töû coù nhau”.
Trong tieáng thôû daøi cuûa haén quaû thaät coù nhöõng caûm khaùi.
“Trong maét cuûa Tieâu tieân sinh khoâng bieát hai chöõ ‘baèng höõu’ laø gì maø nhìn, caùc
ngöôi coù leõ caên baûn khoâng theå coi laø baèng höõu, nhöng ta hieåu caùc ngöôi”. Traùc Ñoâng Lai
thoát: “Cho neân ta cuõng hieåu, muoán ngöôi ñi gieát Chaâu Maõnh ñích xaùc laø chuyeän raát bi ai,
khoâng chæ laø bi ai cuûa ngöôi, cuõng khoâng chæ laø cuûa haén, maø laø bi ai cuûa taát caû boïn ta
coäng laïi”.
Tieåu Cao khoâng noùi gì.
“Cho neân ta cuõng hy voïng ngöôi coù theå hieåu moät chuyeän”. Traùc Ñoâng Lai noùi:
“Ngöôi khoâng ñi gieát Chaâu Maõnh, cuõng coù ngöôøi ñi gieát haén, haén khoâng cheát trong tay
ngöôi, cuõng phaûi cheát trong tay ngöôøi khaùc”.
- Taïi sao ?
“Nai maát loäc, thieân haï chia nhau ñi luøng, Tö Maõ Sieâu Quaàn maát ñòa vò cuûa y, tình
huoáng cuõng nhö vaäy”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Cho neân ñaàu laâu cuûa Chaâu Maõnh hieän taïi ñaõ
thaønh ñoái töôïng cuûa haøo kieät ba möôi saùu loä thuoäc haï cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc”.
Haén laïi giaûi thích:
- Bôûi vì Chaâu Maõnh cuõng laø anh huøng nhaát theá, hôn nöõa laø töû ñòch cuûa Ñaïi Tieâu
Cuïc, trong Ñaïi Tieâu Cuïc voâ luaän laø ai coù theå laáy ñaàu cuûa haé n, ñeàu coù theå möôïn ñoù maø laäp
oai vôùi caùc loä anh haøo, naém laáy chöùc vò cuûa hoï Tö Maõ.
Traùc Ñoâng Lai noùi:
- Trong ñoù toái thieåu coù ba ngöôøi coù hy voïng.
- Ngöôi sôï boïn chuùng ?
- Ngöôøi ta sôï khoâng phaûi laø boïn chuùng.
- Vaäy ngöôi taïi sao khoâng töï mình giaønh chöùc ?
“Bôûi vì ngöôi”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Ta cuõng khoâng sôï ngöôi, nhöng theâm vaøo Tieâu
tieân sinh, thieân haï khoâng ai coù theå ñòch laïi”.
Laàn naøy lôøi noùi cuûa haén cuõng laø noùi thaät.
“Tröôùc ñaây ta khoâng gieát Chaâu Maõnh vì muoán giöõ haén laïi cho hoï Tö Maõ, laàn naøy ta
khoâng gieát Chaâu Maõnh vì muoán giöõ haén laïi cho ngöôi”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Ñeå ngöôøi
khaùc gieát gieát haén chi baèng ñeå haén cheát trong tay ngöôi, sôùm muoän gì haén taát phaûi cheát,
khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa”.
Tieåu Cao quay ngöôøi nhìn haén chaèm chaèm, maét ñaày nhöõng tia maùu ñoû ti ti, treân
maët laïi khoâng coù tôùi moät chuùt huyeát saéc.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 262 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Ngöôi hoài naõy noùi ñeán ba ngöôøi kia, hieän taïi coù phaûi cuõng ñaõ ñeán Tröôøng An
khoâng ?” Tieåu Cao hoûi Traùc Ñoâng Lai.
- Raát coù theå.
- Boïn chuùng laø ai ?
“Moät thanh kieám voâ tình, moät ngoïn thöông ñoaït meänh, vaø moät aùm khí kieán huyeát
phong haàu”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Moãi moät thöù ñeàu coù tö caùch lieät vaøo haøng möôøi kieän vuõ
khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï”.
- Ta hoûi laø ngöôøi, khoâng phaûi laø vuõ khí cuûa boïn chuùng.
“Boïn chuùng ñeàu laø keû saùt nhaân, ôû Tröôøng An ñeàu coù tai maét, ñeàu coù theå noäi trong
moät hai canh giôø tìm ra Chaâu Maõnh”. Traùc Ñoâng Lai thoát: “Ngöôi chæ caàn bieát nhö vaäy laø
ñuû roài”.
- Ngöôi taïi sao khoâng noùi ra teân cuûa boïn chuùng ?
- Bôûi vì sau khi ngöôi bieát teân boïn chuùng, raát coù theå aûnh höôûng ñeán ñaáu chí vaø taâm
tình cuûa ngöôi.
- Boïn ta coù theå tìm ra Chaâu Maõnh tröôùc boïn chuùng khoâng ?
- Ngöôi khoâng theå, ta coù theå.
- Chaâu Maõnh hieän giôø ñang ôû ñaâu ?
“Trong loøng baøn tay ta”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Haén luoân luoân naèm trong loøng baøn
tay ta”.

o0o

Maây chieàu giaêng phuû, nuùi ñoài nhuoám ñöôïm boùng chieàu, Chaâu Maõnh cuõng ôû ñoù,
ñang ñöùng tröôùc moät mieáng ñaát vaøng.
Moät mieáng ñaát vaøng môùi ñaép, coû xuaân coøn chöa sinh soâi treân moä, bia ñaù tröôùc moä
cuõng chöa laäp, bôûi vì ngöôøi trong moä coù theå ñaõ hoùa thaønh hoà ñieäp bay ñi.
Mai taùng trong moä coù leõ chæ baát quaù laø moät ñoaïn naêm thaùng anh huøng ñaõ thaønh
quaù khöù, vaø moät ñoaïn nhu tình nhi nöõ vaãn coøn chöa taûn maùc.
Nhöng Chaâu Maõnh vaãn coøn ñoù. Hoï Tö Maõ vaãn coøn ñoù.
Cho neân aân oaùn cöøu thuø trieàn mieân giöõa boïn hoï vaãn coøn ñoù, keát quaû giöõa boïn hoï
voán khoâng coù moät ai coù theå giaûi khai ñöôïc.
Boùng chieàu caøng chìm saâu.
Chaâu Maõnh si si ñöùng ñoù, cuõng khoâng bieát ñöùng ñaõ bao laâu roài, hôn möôøi huynh ñeä

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 263 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

coøn laïi ñang si si nhìn haén, ai cuõng khoâng bieát trong taâm haén coù tö vò gì, ai cuõng khoâng
bieát trong taâm ñaùm huynh ñeä haén coù tö vò gì.
Nhöng trong taâm boïn hoï ñeàu bieát, neáu quaû nhaân sinh thaät nhö laø moät maøn kòch,
neáu quaû caû ñôøi boïn hoï chæ baát quaù laø moät maøn kòch, vaäy maøn kòch ñoù, khoâng coøn nghi
ngôø gì nöõa, ñaõ ñeán luùc haï maøn.
Voâ luaän maøn kòch ñoù thaûm lieät bi traùng oanh ñoäng ñeán möùc naøo, hieän taïi ñeàu ñaõ
ñeán luùc haï maøn.
Ñieäp Vuõ chæ baát quaù ñaõ ñi tröôùc moät böôùc, boïn hoï laïi vaãn coøn phaûi dieãn cho xong
ñoaïn ñöôøng cuoái cuøng.
Khoâng caàn bieát gian khoå côõ naøo ñeàu phaûi dieãn cho xong, boïn hoï chæ hy voïng coù
theå raéc ngaäp maùu cuûa thuø nhaân treân ñöôøng veà cuûa hoï.
Chaâu Maõnh chung quy ñaõ quay ngöôøi, ñoái dieän nhöõng huynh ñeä sinh töû coù nhau ñoù,
duøng ñoâi maét to troøn ñoû ngaàu nhöõng tia maùu li ti nhìn boïn hoï, nhìn heát ngöôøi naøy tôùi
ngöôøi noï, döøng raát laâu treân moãi moät khuoân maët, chöøng nhö nhìn moät laàn cuoái laø vónh
vieãn khoâng coøn coù theå taùi kieán nöõa.
Sau ñoù haén môùi duøng thanh aâm teâ khaûn noùi:
- Ñôøi ngöôøi coù böõa tieäc naøo vónh vieãn khoâng taøn, cho duø laø treû hay giaø cuõng coù luùc
chia tay, hieän taïi ñaõ ñeán luùc boïn ta chia tay.
Ñaùm huynh ñeä cuûa haén bieán saéc, Chaâu Maõnh giaû nhö khoâng thaáy.
“Cho neân hieän taïi ta muoán caùc ngöôi ñi, toát hôn heát laø chia thaønh nhieàu ñöôøng maø
ñi, khoâng neân coù quaù hai ngöôøi ñi chung moät ñöôøng”. Chaâu Maõnh thoát: “Bôûi vì ta muoán
caùc ngöôi soáng coøn, chæ caàn caùc ngöôøi coøn coù moät ngöôøi coøn soáng soùt, Huøng Sö Ñöôøng
vaãn coù hy voïng taùi khôûi”.
Khoâng ai ñi, khoâng ai ñoäng.
Chaâu Maõnh heùt lôùn:
- Toå tieân nhaø caùc ngöôi, caùc ngöôi leõ naøo khoâng nghe laõo töû noùi gì ? Caùc ngöôi leõ
naøo hy voïng ngöôøi cuûa Huøng Sö Ñöôøng ñeàu cheát taän cheát saïch cheát tuyeät ?
Vaãn khoâng coù ai ñoäng, cuõng khoâng coù ai môû mieäng.
Chaâu Maõnh duïng löïc ruùt daây thaét löng da beà ngang roäng caû gang tay ra, xoâng veà
phía boïn hoï.
- Caùc ngöôi khoâng ñi, caùc ngöôi muoán cheát, ñöôïc, laõo töû tröôùc heát phaûi quaát cho
caùc ngöôi vaøi roi môùi khieán cho laõo töû ñôõ töùc ñöôïc.
Thaét löng da quaät xuoáng, moät roi laø moät veát tím xanh, moät roi laø moät veät maùu.
Nhöng nhöõng huynh ñeä ñaõ khoâng bieát soáng cheát cuõng khoâng bieát ñau ñôùn ñoù chæ

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 264 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

nhaém maét, nghieán raêng, ñoäng cuõng khoâng ñoäng.


Tö Maõ Sieâu Quaàn ñöùng xa xa, nhìn töø xa xa, chöøng nhö caû moät chuùt caûm giaùc ñeàu
khoâng coù.
Nhöng khoùe mieäng cuûa y ñaõ coù moät tia maùu töôi laám taám ræ.
Raêng y nghieán quaù chaët, ñaõ nghieán ra caû maùu.
Gioù vuøn vuït, khoâng bieát töø luùc naøo ñoät nhieân vuøn vuït uøa tôùi moät côn gioù. Thöù gioù
laïnh quaát vaøo ngöôøi chaúng khaùc gì dao caét.
Tay Chaâu Maõnh chung quy ñaõ buoâng thoõng.
“Ñöôïc. Caùc ngöôi muoán ôû laïi cuøng ta cheát moät choã, ta ñeå cho caùc ngöôi ôû laïi”. Haén
heùt lôùn: “Nhöng caùc ngöôi nhaát ñònh phaûi ghi nhôù, khoâng caàn bieát traän quyeát chieán giöõa
ta vaø Tö Maõ Sieâu Quaàn ai thaéng ai thua, ñeàu khoâng coù quan heä gì ñeán caùc ngöôi, caùc
ngöôi tuyeät khoâng theå ñoäng ñeán y”.
Tö Maõ Sieâu Quaàn boãng cöôøi laïnh:
- Voâ duïng, khoâng caàn bieát ngöôi muoán duøng caùch naøo laøm ta caûm ñoäng cuõng voâ
duïng.
“Ngöôi noùi gì ?” Chaâu Maõnh heùt lôùn: “Ngöôi ñang noùi gì ñoù ?”
“Ta chæ baát quaù muoán ngöôi hieåu roõ, hieän taïi ta tuy ñaõ nhaø tan cöûa naùt, cuõng tuyeät
khoâng theå coá yù thaønh toaøn cho ngöôi, coá yù nhöôøng cho ngöôi gieát ta, nhöôøng cho ngöôi
ñem ñaàu laâu cuûa ta veà truøng chaán laïi thanh danh cuûa ngöôi, truøng chaán Huøng Sö Ñöôøng”.
Thanh aâm cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng hoaøn toaøn teâ daïi: “Ngöôi neáu muoán ta daâng caùi
ñaàu naøy, phaûi xuaát heát coâng phu maø laáy”.
“Con baø ngöôi”. Chaâu Maõnh boäc noä: “Ai muoán ngöôi coá yù tha cho laõo töû moät con
ngöïa chöù ? Laõo töû voán coøn coi ngöôi laø moät con ngöôøi, ai bieát ñöôïc ngöôi laïi ò ra moät
ñoáng phaân choù nhö vaäy chöù”.
“Hay, chöôûi hay laém”. Hoï Tö Maõ ngöûa maët cöôøi lôùn: “Ngöôi coù ngon thì qua ñaây !”
Chaâu Maõnh voán ñaõ chuaån bò phoùng qua, chôït döøng laïi, côn giaän nhö loâi ñình
khoâng ngôø cuõng baát chôït bay bieán, chôït duøng moät thöù bieåu tình raá t kyø quaùi nhìn Tö Maõ
Sieâu Quaàn, chöøng nhö laàn ñaàu tieân nhìn thaáy moät ngöôøi vaäy.
“Ngöôi sao laïi khoâng daùm qua ñaây ?” Hoï Tö Maõ laïi khieâu khích: “Leõ naøo ngöôi chæ
coù can ñaûm ñoái phoù huynh ñeä cuûa ngöôi ? Leõ naøo ‘Huøng Sö’ Chaâu Maõnh thaät ra laø haïng
heøn nhaùt ?”
Chaâu Maõnh ñoät nhieân cuõng cöôøi lôùn, ngöûa maët cöôøi cuoàng daïi.
“Hay, maéng hay laém, maéng cöïc kyø hay”. Tieáng cöôøi cuûa haén nhö tieáng daõ nhaân:
“Chæ tieác ngöôi laøm gì cuõng voâ duïng”.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 265 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

“Ngöôi ñang noùi gì vaäy ?” Tö Maõ Sieâu Quaàn vaãn ñang cöôøi laïnh: “Ngöôi ñang
ñaùnh raém ñoù haû ?”
Laàn naøy Chaâu Maõnh khoâng nhöõng khoâng phaùt noä, traùi laïi coøn thôû daøi:
- Tö Maõ Sieâu Quaàn, ngöôi laø haûo haùn. Chaâu Maõnh ta tung hoaønh caû ñôøi, chöøng
töøng phuïc ngöôøi ta, laïi coù chuùt boäi phuïc ngöôi. Nhöng ngöôi neáu nghó Chaâu Maõnh ta chæ
baát quaù laø moät teân loå maõng haûo ngoït, ngöôi ñaõ laàm roài, yù töù cuûa ngöôi ta vaãn minh baïch.
- Ngöôi minh baïch caùi gì ?
“Ngöôi khoâng caàn phaûi khieâu khích ta gieát ngöôi, cuõng khoâng caàn duøng phöông
phaùp ñoù ñeå choïc ta giaän”. Chaâu Maõnh ñaùp: “Ta tuy ñaõ tan naùt trong loøng, vì moät nöõ
nhaân maø bieán thaønh moät teân khôø thaát hoàn laïc phaùch, coøn thöông taâm hôn caû meï ruoät
qua ñôøi”.
Haén boãng voã ngöïc:
- Nhöng moät khi Chaâu Maõnh ta coøn moät hôi thôû, nhaát ñònh coù theå lieàu mình,
khoâng caàn bieát ngöôi coù ñaùnh ta hay khoâng, ta cuõng coù theå lieàu mình.
- OÀ ?
“Caùi ñaàu treân coå Chaâu Maõnh ta cuõng khoâng tuøy tieän nhöôøng cho ai mang ñi, cuõng
khoâng theå thaønh toaøn cho ngöôi”. Chaâu Maõnh heùt lôùn: “Nhöng ta cuõng khoâng muoán
ngöôi thaønh toaøn cho ta”.
Haén tröøng maét nhìn hoï Tö Maõ:
- Traän chieán hoâm nay giöõa ta vaø ngöôi, sinh töû thaéng baïi voán khoâng coù quan heä gì,
ta caên baûn khoâng ñeå trong taâm, nhöng neáu ngöôi coù yù muoán thaønh toaøn cho ta, chæ caàn
ngöôi coù moät chuùt yù töù ñoù, Tö Maõ Sieâu Quaàn ngöôi khoâng phaûi laø moät con ngöôøi cha meï
nuoâi naáng tröôûng thaønh, maø laø moät thöù taïp chuûng choù cheát, chæ caàn ngöôi nhöôøng ta moät
chieâu moät thöùc, ta cheát lieàn tröôùc maët ngöôi, hoùa thaønh quyû döõ cuõng khoâng boû qua cho
ngöôi.
Tö Maõ Sieâu Quaàn nhìn haén, nhìn ñoâi maét to ñoû ngaàu, nhìn con ngöôøi tuy tieàu tuïy
vaãn coøn khí khaùi nhö huøng sö, qua moät hoài raát laâu môùi noùi:
- Ñöôïc, ta ñaùp öùng ngöôi, voâ luaän ra sao, hoâm nay ta phaûi taän toaøn löïc quyeát moät
traän töû chieán vôùi ngöôi.
Chaâu Maõnh cuõng ñang nhìn y, nhìn thaàn töôïng anh huøng töøng ñöôïc haøo kieät trong
thieân haï ñöông thôøi naâng leân taän maây xanh maø hoâm nay laïi ñaõ rôi vaøo vuõng laày nhôùp
nhaùp, chôït ngöûa maët thôû daøi:
- Ngöôi vaø ta cuoäc ñôøi naøy ñaõ ñònh vò laøm thuø ñòch, Chaâu Maõnh ta hy voïng neáu coù
theå coù ñôøi sau, caàu xin trôøi sinh boïn ta keát giao baèng höõu, khoâng caàn bieát traän chieán hoâm

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 266 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

nay ai thaéng ai baïi ai soáng ai cheát cuõng vaäy.

o0o

Gioù caøng laïnh.


Nuùi ñoài xa xaêm laïnh giaù, khoâng khí trong ngaàn laïnh giaù, ngöôøi cuõng ñang trong gioù
laïnh, nhöng trong loàng ngöïc laïi coù moät luoàng nhieät huyeát.
Luoàng nhieät huyeát ñoù vónh vieãn khoâng laïnh giaù.
Bôûi vì treân theá giôùi naøy coøn coù nhöõng ngöôøi trong loàng ngöïc coù luoàng nhieät huyeát
vónh vieãn khoâng laïnh giaù nhö vaäy, cho neân trong taâm cuûa chuùng ta neân vónh vieãn khoâng
sôï seät, bôûi vì chuùng ta neân bieát moät khi trong loàng ngöïc cuûa con ngöôøi coøn coù luoàng nhieät
huyeát ñoù toàn taïi, chính nghóa taát tröôøng toàn.
Ñieåm ñoù nhaát ñònh phaûi cöôøng ñieäu, bôûi vì ñoù laø tinh thaàn cuûa Nghóa.
Boùng ñeâm caøng thaâm.
Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø Chaâu Maõnh hai ngöôøi ñöùng trong boùng ñeâm nhìn nhau, ñaõ
bieán thaønh hai caùi boùng mô hoà moâng lung.
Nhöng trong maét cuûa ñaùm haûo haùn nhieät huyeát ñaèng ñaèng ñoù maø nhìn, hai caùi
boùng mô hoà moâng lung ñoù laïi töôi saùng cöôøng lieät vó ñaïi hôn xa baát cöù hình töôïng cuûa
baát cöù ngöôøi naøo.
Bôûi vì söï tranh ñaáu cuûa boïn hoï tònh khoâng phaûi laø sinh töû vinh nhuïc thaønh baïi
thaéng phuï.
Boïn hoï ñeàu ñaõ gaït boû ngoaøi tai sinh töû vinh nhuïc maø con ngöôøi khoâng theå buoâng
tha, boïn hoï chæ baát quaù ñang laøm moät chyeän maø boïn hoï nghó mình taát phaûi laøm.
Bôûi vì ñoù laø nguyeân taéc laøm ngöôøi cuûa boïn hoï.
Ñaàu coù theå rôi, maùu coù theå chaûy, phuù quyù vinh hoa coù theå quaêng boû nhö gieû raùch,
nguyeân taéc ñoù laïi tuyeät khoâng theå boû rôi.
--- Boïn hoï laøm nhö vaäy coù phaûi coù theå coù ngöôøi nghó boïn hoï quaù ngu xuaån ?
--- Neáu quaû coù ngöôøi nghó boïn hoï quaù ngu xuaå n, ngöôøi ñoù laø haïng ngöôøi naøo ?

o0o

Chaâu Maõnh ñöùng thaúng, ñöùng ñoái laäp vôùi Tö Maõ Sieâu Quaàn, sinh töû quyeát ñònh
trong moät chôùp maét.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 267 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Kyø quaùi laø, luoàng khí cuoàn cuoän giöõa boïn hoï tònh khoâng phaûi laø thuø haän, maø laø moät
luoàng huyeát khí.
Chaâu Maõnh chôït hoûi:
- Möôøi naêm nay, ngöôi ñaùnh ñaâu thaéng ñoù, chöa töøng gaëp ñoái thuû, luùc ngöôi cheá
ñòch coù phaûi laø duøng thanh Thieân Truøy Ñaïi Thieát Kieám ?
- Phaûi.
- Kieám cuûa ngöôi ñaâu ?
“Kieám khoâng ôû ñaây, nhöng ngöôøi cuûa ta ôû ñaây”. Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: “Ngöôi
muoán chieán tònh khoâng phaûi laø kieám cuûa ta, maø laø ngöôøi cuûa ta, cho neân chæ caàn ngöôøi
cuûa ta laø ñaõ ñuû”.
- Ngöôi muoán lieàu sinh töû quyeát thaéng baïi vôùi ta, taïi sao khoâng mang kieám cuûa
ngöôi ñeán ?
- Bôûi vì tay cuûa ta cuõng coù theå ñoà sö saùt hoå nhö vaäy.
Chaâu Maõnh töø töø mang thaét löng laïi treân hoâng, cuõng chæ coøn dö laïi moät ñoâi tay
khoâng.
“Chaâu Maõnh ta caû ñôøi tung hoaønh giang hoà, keát khoâng bieát bao nhieâu aân thuø, ñaùm
tieåu nhaân voâ lieâm sæ voâ tình voâ nghóa cuõng khoâng bieát coù bao nhieâu teân ñaõ cheát döôùi ñao
cuûa ta”. Haén noùi: “Luùc ta gieát ngöôøi thoâng thöôøng ñeàu duøng moät thanh Ñaïi Taûo Ñao”.
- Ñao cuûa ngöôi ñaâu ?
“Ñao ôû ñaây”. Chaâu Maõnh ñaùp: “Ñao cuûa ta ôû ñaây”.
Haén vöøa giô tay ra, coù ngöôøi daâng cho haén thanh Ñaïi Taûo Ñao coù theå caét thuû caáp
cuûa chuû soaùi quaân ñòch giöõa thieân quaân vaïn maõ.
“Haûo ñao”. Tö Maõ Sieâu Quaàn heùt lôùn: “Ñoù môùi laø ñao saùt nhaân”.
“Ñaây ñích xaùc laø haûo ñao ñeå gieát ngöôøi”. Chaâu Maõnh vuoát nheï löôõi ñao: “Chæ baát
quaù thanh ñao ñoù luoân luoân gieát tieåu nhaân, khoâng gieát quaân töû”.
Ñao ñang trong tay haén.
Taû thuû cuûa haén naém caùn ñao, höõu thuû buùng nheï vaøo löôõi ñao, “caïch” moät tieáng,
caùn ñao vaãn coøn trong tay, löôõi ñao laïi ñaõ bò buùng gaõy thaønh hai ñoaïn.
Ñoaïn ñao gaõy nhö caàu voàng bay vaøo boùng ñeâm caøng thaâm, caøng noàng, caøng toái,
caøng xa xaêm, bay maát khoâng coøn thaáy nöõa.
Thanh aâm cuûa Chaâu Maõnh tuy khaûn ñaëc hôn, cô hoà khoâng coøn thaønh tieáng, nhöng
haøo khí vaãn coøn:
- Tö Maõ Sieâu Quaàn coù theå duøng tay khoâng ñoà sö saùt hoå, Chaâu Maõnh ta khoâng laøm

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 268 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

ñöôïc sao ?
Haén naém chaët song quyeàn, quyeàn ñaàu nhö saét theùp, song quyeàn saét theùp cuûa Tö
Maõ Sieâu Quaàn cuõng saéc beùn nhö löôõi ñao.
“Ngöôi töø xa ñeán, ngöôi laø khaùch”. Hoï Tö Maõ thoát: “Ta khoâng nhöôïng ngöôi,
nhöng ngöôi neân xuaát thuû tröôùc”.
- Ñöôïc !
Nghe Chaâu Maõnh noùi xong chöõ “ñöôïc”, Man Ngöu bieát mình ñaõ gaàn ñi.

o0o

“Man Ngöu” laø ngöôøi, laø haûo haùn.


Nhöng haén laïi gioáng heät moät con traâu, tính khí nhö traâu, quaät cöôøng nhö traâu, daõ
man coøn hôn caû traâu, toaøn thaân gaân ñoàng coát saét, ñôn giaûn gioáng nhö moät con traâu saét.
Chæ tieác taâm cuûa con traâu saét ñoù laïi nhö moät moùn ñoà söù, ñuïng cuõng khoâng ñuïng
ñöôïc, vöøa ñuïng laø vôõ lieàn.
Cho neân gaõ moät möïc ngoài xa xa.
Ngöôøi khaùc ñeàu ñöùng, gaõ ngoài, bôûi vì gaõ sôï mình khoâng chòu noãi.
Coù raát nhieàu chuyeän gaõ chòu khoâng noãi.
Gaõ khoâng chòu noãi nhaát laø thöù tieåu nhaân baùn ñöùng baèng höõu, ñuïng ñeán thöù ngöôøi
ñoù, gaõ luùc naøo cuõng ñeàu coù theå duøng caùi maïng duy nhaát cuûa gaõ maø ñi lieàu maïng.
Gaõ cuõng khoâng chòu noãi thöù ngöôøi quaù nghóa khí ñoái vôùi baèng höõu, bôûi vì ñuïng
phaûi thöù ngöôøi ñoù, gaõ luùc naøo cuõng ñeàu coù theå ñem caùi maïng duy nhaát cuûa mình maø baùn
cho ngöôøi ñoù. Baùn voâ ñieàu kieän, tuyeät khoâng hoái haän.
Cho neân khi gaõ vöøa nghe Chaâu Maõnh noùi “ñöôïc”, vöøa nhìn thaáy moät quyeàn cuûa
Chaâu Maõnh ñaùnh ra, gaõ bieát mình ñaõ gaàn ñi, gioáng nhö tình huoàng Ñinh Haøi nhìn thaáy
Chaâu Maõnh ñaõ ñöùng beân caïnh Tieåu Cao vaäy. Ngoaïi tröø caùi cheát ra, gaõ ñaõ khoâng coøn con
ñöôøng thöù hai naøo ñeå ñi.
Gaõ chæ hy voïng tröôùc luùc laâm töû coù theå nhìn thaáy Chaâu Maõnh ñaùnh guïc Tö Maõ Sieâu
Quaàn, chæ hy voïng tröôùc luùc laâm töû coøn coù theå theo Chaâu Maõnh ñeán Ñaïi Tieâu Cuïc lieàu
maïng vôùi Traùc Ñoâng Lai.
Chæ caàn coù theå laøm ñöôïc chuyeän ñoù, oâng trôøi coù baïc beõo vôùi gaõ bao nhieâu, gaõ coù
cheát cuõng khoâng oaùn haän.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 269 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Thieân coå gian nan nhaát duy nhaát coù caùi cheát, gaõ hieän taïi ñaõ chuaån bò cheát, moät
chuùt yeâu caàu ñoù ñaùng leõ khoâng theå coi laø quaù ñaùng.
Chæ tieác oâng trôøi laïi khoâng chòu ñaùp öùng gaõ.
Ñang luùc gaõ nhìn thaáy huøng phong cuûa Chaâu Maõnh phaûng phaát laïi ñaõ hoài phuïc
nhö ngaøy xöa, huy ñoäng thieát quyeàn taán coâng, ñoät nhieân coù moät voøng daây ñen sì nheï nheï
nhaøng nhaøng töø phía sau bay ra, thaét chaët yeát haàu cuûa gaõ.
Luùc Man Ngöu muoán heùt lôùn phaûn khaùng, ñaõ quaù treã roài.
Voøng daây ñaõ ruùt gaáp, thaét phaäp vaøo coå hoïng cuûa gaõ, gaõ chæ caûm thaáy löïc löôïng toaøn
thaân ñoät nhieân tieâu taùn. Baép thòt toaøn thaân ñoät nhieân loûng leûo, taát caû nhöõng thöù coù theå
baøi tieát ñoàng thôøi baén traøo ra heát.
Luùc ñoù Chaâu Maõnh vaø hoï Tö Maõ ñang khoå chieán, ngöôøi khaùc ñang tuï tinh hoäi thaàn
xem traän chieán cuûa boïn hoï, khoâng ai bieát gaõ ñaõ cheát, cuõng khoâng ai quay ñaàu laïi nhìn
moät caùi.
Cho neân haûo haùn cöùng caùp nhö con traâu saét ñoù ñaõ laëng leõ rôøi boû nhaân theá.
Gaõ cheát thaät coøn thaûm hôn caû Ñinh Haøi.

o0o

Cao thuû töông tranh, thoâng thöôøng ñeàu laø chuyeän giöõa moät chieâu, sinh töû thaéng baïi
thoâng thöôøng ñeàu quyeát ñònh giöõa moät chieâu.
Traän chieán giöõa hoï Tö Maõ vaø Chaâu Maõnh laïi khaùc bieät.
Traän chieán ñoù ñaùnh raát gian khoå.
Boïn hoï ñeàu ñaõ raát meät moûi, khoâng nhöõng taâm thaàn meät moûi, caû söùc cuõng taøn, löïc
cuõng kieät.
Nhöõng chieâu thöùc ñoù voán trong nhaùy maét coù theå doàn ngöôøi ta vaøo töû ñòa, phaùt huy
trong tay boïn hoï laïi khoâng xuaát ra uy löïc voán coù ñöôïc.
Coù luùc hoï Tö Maõ roõ raøng chæ caàn nhaác tay laø coù theå ñaùnh guïc Chaâu Maõnh, nhöng
moät chöôûng vöøa ñaùnh ra, löïc löôïng vaø boä vò ñeàu ñaõ sai leäch maát vaøi phaân.
Tình huoáng cuûa Chaâu Maõnh cuõng vaäy.
Xem hai ñöông theá anh huøng danh chaán giang hoà chieán ñaáu nhö hai daõ thuù thaät laø
moät chuyeän raát bi ai.
Kyø quaùi laø ñaùm huynh ñeä cuûa Chaâu Maõnh caû moät chuùt phaûn öùng cuõng khoâng coù.
Coù luùc Chaâu Maõnh bò moät chöôûng ñaùnh ngaõ, vuøng vaãy boø daäy, boïn hoï cuõng hoaøn

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 270 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

toaøn khoâng coù phaûn öùng, caøng hoaøn toaøn baát ñoäng.
Hai ngöôøi ñeàu bò ñoái phöông ñaùnh teù. Chæ caàn khi teù quî vaãn coøn coù theå ñöùng daäy
ñöôïc, bò ñaùnh teù cuõng khoâng quan troïng gì maáy.
Nhöng laàn naøy luùc hoï Tö Maõ teù xuoáng, trong maét laïi ñoät nhieân loä xuaát moät thöù
khuûng boá khoù taû, ñoät nhieân laên voøng döôùi ñaát, laên ñeán oâm laáy chaân Chaâu Maõnh.
Chieâu ñoù tuyeät khoâng phaûi laø chieâu thöùc anh huøng haûo haùn duøng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn tung hoaønh moät ñôøi, chöa töøng duøng qua chieâu ñoù, Chaâu Maõnh
cuõng khoâng töôûng noåi y coù theå duøng noù.
Cho neân haén cuõng teù theo, hai ngöôøi ñoàng thôøi laên treân maët ñaát, hoûa khí cuûa Chaâu
Maõnh ñaõ boác böøng böøng. “Bình” moät quyeàn, ñaùnh thaúng nhö trôøi giaùng vaøo sau löng hoï
Tö Maõ.
Hoï Tö Maõ laïi vaãn oâm chaët laáy haén khoâng buoâng, laïi duøng moät thanh aâm raát kyø
quaùi thì thaøo keà beân tai haén:
- Ñaùm huynh ñeä cuûa ngöôi ñaïi khaùi ñeàu ñaõ cheát. Nhöng boïn ta nhaát ñònh phaûi giaû
nhö khoâng bieát.
Chaâu Maõnh thaát kinh, ñang muoán hoûi:
- Taïi sao ?
Haén khoâng noùi ra ñöôïc tôùi moät chöõ, bôûi vì mieäng cuûa haén ñaõ bò hoï Tö Maõ bòt chaët,
laïi nghe thì thaàm beân tai:
- Boïn ta vaãn phaûi tieáp tuïc lieàu maïng, ñeå ngöôøi ta nghó boïn ta saép löôõng baïi caâu
thöông, ñoàng quy ö taän.
Chaâu Maõnh tònh khoâng phaûi chæ laø moät teân haûo haùn loå maõng taát phu.
Haén cuõng laø tay giang hoà laõo luyeän, cuõng trong chôùp maét ñaõ phaùt hieän ra bieán hoùa
cuûa tình theá.
Ñaùm huynh ñeä cuûa haén tuy coøn ñöùng taïi choã, nhöng coå cuûa moãi moät ngöôøi ñeàu ñaõ
ngoeïo thaáp meàm nhuõn.
Haén ñaõ ngöûi ñöôïc moät muøi hoâi khieán cho ngöôøi ta trong taâm muoán oùi möûa.
Luùc boïn hoï ñang khoå chieán, ñaõ coù ngöôøi voâ thanh voâ töùc thaét ngheïn yeát haàu ñaùm
huynh ñeä cuûa haén.
Nhöõng huynh ñeä thaân kinh baùch chieán cuûa haén thaät coù theå cheát trong tay ngöôøi
khaùc moät caùch deã daøng nhö vaäy sao ?
Chaâu Maõnh khoâng tin, khoâng theå tin, cuõng khoâng chòu tin.
Nhöng toaøn thaân haén ñeàu ñaõ toaùt moà hoâi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 271 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Hoï Tö Maõ khoâng ngôø laïi thöøa cô loän moät voøng ñeø leân ngöôøi haén, huy quyeàn ñaùnh
maïnh vaøo vuøng thòt meàm nôi xöông söôøn cuûa haén.
Nhöng y ñaùnh tònh khoâng naëng laém, thanh aâm caøng nhoû xíu.
- Khoâng caàn bieát boïn ta thaät ra laø ñòch hay laø baïn, laàn naøy phaûi nghe lôøi noùi cuûa ta,
neáu khoâng ngöôi vaø ta ñeàu cheát khoâng nhaém maét.
- Ngöôi muoán ta laøm sao ?
“Boïn ta ñi, ñi chung”. Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: “Luùc ta noùi ñi, boïn ta nhaûy baät daäy
maø ñi”.
Ñoät nhieân coù ngöôøi cöôøi leân.
Moät thanh aâm aâm döông quaùi khí vang leân:
- Tieåu Tö Maõ quaû nhieân coøn coù chuùt thoâng minh, chæ tieác ñoái vôùi Chaâu Maõnh vaãn
voâ duïng. Treân theá gian naøy chæ coù Chaâu Maõnh gieát ngöôøi, khoâng coù Chaâu Maõnh boû chaïy.
Hoï Tö Maõ chôït nhaûy baät daäy, heùt nheï moät tieáng:
- Ñi.

o0o

Ñeâm, vöøa haøn laõnh vöøa haéc aùm, cho duø laø moät ngöôøi maét ñaõ traûi qua huaán luyeän
nghieâm caån cuõng khoù loøng nhìn thaáy roõ caây coái vaø nham thaïch keà beân, ñöông nhieân
caøng voâ phöông phaân bieät ñöôøng ñi vaø phöông höôùng.
Haø huoáng ôû ñaây caên baûn khoâng coù ñöôøng.
Moät ngöôøi neáu quaû ñaõ ñi ñeán nôi khoâng coù ñöôøng, thoâng thöôøng noùi ngöôøi ñoù ñaõ
ñeán luùc khoâng coøn ñöôøng ñeå ñi.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñang thôû hoån heån, phoåi cuûa haén tuy ñaõ gaàn raùch, laïi coøn ñang
taän löïc öùc cheá hôi thôû cuûa mình.
Moãi moät baép thòt moãi moät phaàn gaân coát treân mình haén ñeàu chöøng nhö ñang baøi
treân moät caùi thôùt, ñang bò ngöôøi ta duøng dao nhoû xeû caét.
Tình huoáng cuûa Chaâu Maõnh cuõng khoâng toát hôn y. Hai ngöôøi vai keà vai, ñang ñöùng
giöõa moät maøn haéc aùm hoang haøn, thôû ì aïch khoâng ngöøng, tuy khoâng nghe thaáy tieáng
cöôùc boä vaø daây cung cuûa thôï saên, laïi ñaõ coù theå caûm thaáy noãi bi thöông traàm thoáng tuyeät
voïng cuûa daõ thuù sau khi bò thöông coøn ñang bò thôï saên truy ñuoåi.
- Ngöôi bieát hoài naõy ngöôøi ñoù laø ai khoâng ?
“Ta bieát”. Hoï Tö Maõ ñaùp: “Boïn hoï khoâng chæ ñeán coù moät ngöôøi, baát cöù ngöôøi naøo

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 272 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

trong soá coù leõ ñaõ ñuû ñeán ñoái phoù boïn ta”.
Chaâu Maõnh cöôøi laïnh:
- Khoâng töôûng ñöôïc Tö Maõ Sieâu Quaàn thieân haï voâ song cuõng coù theå noùi ra nhöõng
caâu khoù ngöûi nhö vaäy.
“Ñoù khoâng phaûi laø lôøi noùi khoù ngöûi”. Hoï Tö Maõ ñaùp: “Ñoù laø lôøi noùi thaät”.
Chaâu Maõnh traàm maëc, qua moät hoài raát laâu môùi buoàn baû thoát:
- Phaûi, ñoù laø lôøi noùi thaät. Hoï Tö Maõ ñaõ khoâng coøn laø hoï Tö Maõ cuûa ngaøy xöa, Chaâu
Maõnh cuõng khoâng coøn laø Chaâu Maõnh tröôùc ñaây, neáu khoâng laøm sao coù theå bò ngöôøi ta
röôït ñuoåi ñeán möùc khoâng coøn ñöôøng chaïy nhö choù hoang vaäy.
“Ta hieåu yù ngöôi, ngöôi voán thaø cheát cuõng khoâng boû chaïy, treân theá gian chæ coù
Chaâu Maõnh saùt nhaân, khoâng coù Chaâu Maõnh boû chaïy”. Tö Maõ Sieâu Quaàn thoát: “Nhöng
ngöôi taïi sao laïi muoán ñem caùi ñaàu laâu ngon laønh cuûa mình daâng cho boïn tieåu nhaân voâ sæ
thoâ bæ ? Taïi sao muoán ñeå cho chuùng giô ñaàu laâu cuûa boïn ta ñi ñoåi laáy thanh danh vinh
dieäu myõ töûu cao ca hoan xöôùng ?”
“Ta cuõng hieåu yù ngöôi”. Chaâu Maõnh ñaùp lôøi: “Cho duø boïn ta muoán giao ñaàu laâu
cho keû khaùc, cuõng phaûi choïn moät ngöôøi ñaùng ñeå boïn ta giao, tuyeät khoâng theå giao cho
Traùc Ñoâng Lai”.
Trong boùng toái chôït coù ngöôøi ñang voã tay:
- Ngöôi noùi ñuùng, noùi cöïc ñuùng.
Laïi laø ngöôøi aâm döông quaùi khí ñoù, laïi laø tieáng cöôøi aâm aâm traàm traàm ñoù:
- Hai caùi ñaàu laâu ngon laønh toát ñeïp nhö vaäy laøm sao coù theå daâng cho thöù baïi hoaïi
nhö Traùc Ñoâng Lai ? Ta xem caùc ngöôi chi baèng daâng cho ta.
Tieáng cöôøi cuûa gaõ boãng luùc xa luùc gaàn, luùc traùi luùc phaûi, khieán cho ngöôøi nghe caên
baûn khoâng nhaän ra ngöôøi gaõ thaät ra ñang ôû ñaâu.
Toaøn thaân Chaâu Maõnh ñaõ cöùng ñô.
Ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø Traùc Ñoâng Lai, laïi coøn ñaùng sôï hôn caû Traùc Ñoâng Lai,
Chaâu Maõnh caû ñôøi chöa töøng gaëp phaûi ngöôøi coù khinh coâng ñaùng sôï nhö vaäy.
Haén ñôn giaûn khoâng tin treân theá gian coù ngöôøi coù theå luyeän thöù khinh coâng quyû mò
phieâu hoát nhö vaäy.
Nhöng haén raát mau choùng khoâi phuïc laïi veû traán ñònh, bôûi vì haén nghe Tö Maõ Sieâu
Quaàn thì thaøo vaøo tai:
- Ngöôøi noùi khoâng phaûi laø moät ngöôøi, laø hai huynh ñeä song sinh. Chæ caàn boïn ta
raùng nhaãn nhòn, boïn chuùng cuõng khoâng daùm khinh cöû voïng ñoäng, cho neân boïn ta tuyeät
khoâng theå ñeå cho chuùng nhìn thaáy hö thöïc cuûa boïn ta.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 273 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

Luùc ñoù, maët hai ngöôøi boïn hoï chôït bò chieáu loùa leân, moãi moät veát thöông, moãi moät
neáp nhaên, moãi moät bieåu tình treân maët ñeàu bò chieáu saù ng.
Toái thieåu coù ba möôi traûn khoång minh ñaêng xaûo thuû tinh cheá, ba möôi aùnh ñeøn
cöôøng lieät töø boán phöông taùm höôùng chieáu ñeán, chieáu treân ngöôøi boïn hoï.
Giöõa moät nhaùy maét, thaân ngöôøi boïn hoï ñeàu ñöùng thaúng nhö ngoïn buùt, treân maët
cuõng hoaøn toaøn khoâng coù tôùi moät chuùt bieåu tình gì.
Boïn hoï tuy vaãn khoâng nhìn thaáy ñoái phöông ñang ôû ñaâu, nhöng boïn hoï cuõng khoâng
ñeå cho ñoái phöông nhìn thaáy veû khuûng boá meät moûi cuûa boïn hoï.
Hai ngöôøi thaân kinh baùch chieán, baùch luyeän thaønh cöông, hai caùi maïng vónh vieãn
khoâng khuaát phuïc, voâ luaän laø ai muoán laáy ñaàu cuûa boïn hoï cuõng khoâng deã daøng gì.
AÙnh ñeøn tuy saùng, boùng toái xa xaêm vaãn laø moät maøn haéc aùm.
Tö Maõ Sieâu Quaàn chôït cöôøi cöôøi:
- Coâng Toân Coâng Toân, tôùi nay vaãn khoûe chöù ? Ta moät möïc nghóa caùc ngöôi ñeàu laø
ngöôøi raát bieát leõ phaûi, neáu quaû ta thaønh toaøn cho caùc ngöôi, thaønh töïu nghieäp baù cho caùc
ngöôi, caùc ngöôi nhaát ñònh coù theå ñem thi theå khoâng ñaàu cuûa boïn ta an taùng toát ñeïp, ñeán
ngaøy teá moä moãi naêm nhaát ñònh cuõng cung phuïng höông hoa myõ töûu tröôùc moä cuûa boïn ta.
Trong boùng toái laäp töùc vang leân tieáng voã tay vaø tieáng cöôøi:
- Ngöôi noùi ñuùng, noùi cöïc ñuùng.
Laàn naøy tieáng cöôøi ñoàng thôøi vang leân töø hai beân taû höõu, sau ñoù coù hai ngöôøi töø hai
beân taû höõu ñoàng thôøi töø trong boùng toái böôùc vaøo choã aùnh ñeøn coù theå chieáu roïi.
Hai ngöôøi nhìn hoaøn toaøn khaùc bieät.
Moät ngöôøi ñaàu ñoäi maõo chaâu, löng ñeo thaét löng ngoïc, giaét thöôïng huyeàn tröôøng
kieám, treân voû kieám khaûm ñaày baûo ngoïc, y phuïc hoa leä nhö moät coâng töû toân quyù.
Ngöôøi kia laïi gioáng nhö moät teân khaát caùi, moät teân khaát caùi dô daùy trong tay caàm
moät caây gaäy goã.
Nhöng neáu nhìn kyõ caøng, thaân ngöôøi vaø dung maïo cuûa hai ngöôøi ñoù laïi hoaøn toaøn
gioáng nhau.
Coâng Toân Coâng Toân.
--- Anh em song sinh.
Chaâu Maõnh söïc nhôù ñeán hai ngöôøi, hai ngöôøi haén voán luoân luoân nghó hoaøn toaøn
khoâng coù quan heä vôùi nhau.
--- “Phuù quyù coâng töû” Coâng Toân Baûo Kieám, toång laõnh Quan Ñoâng hai möôi baûy ñaïi
traïi, quyù hieån vinh dieäu, aåm thöïc coøn keùn choïn hôn caû vöông haàu.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn 274 Hoià 17


Anh Huøng Voâ Leä Coå Long
Kho Taøng Kieám Hieäp
NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc :

--- Coâng Toân Khaát Nhi, laõng tích thieân nhai, ngaøy khoâng aên tôùi ba böõa, thöôøng
uoáng say laên nguû döôùi coáng raõnh, caû Caùi Bang cuõng khoâng chòu thu nhaän.
Khoâng ai bieát boïn chuùng laø huynh ñeä, hôn nöõa coøn laø huynh ñeä song sinh.
Ñaõ laø huynh ñeä song sinh, taïi sao phaûi ñeå moät ngöôøi soáng trong nhung luïa gaám voùc,
coøn ngöôøi kia laïi baàn tieän cam go ?
Chaâu Maõnh vaãn chöa nghó ra ñöôïc caùi lyù ñoù, laïi ñaõ nghó ñeán hai ngöôøi khaùc.
Haén ñoät nhieân nghó ñeán Tö Maõ Sieâu Quaàn vaø Traùc Ñoâng Lai.
Traùc Ñoâng Lai taïi sao phaûi naâng ñôõ Tö Maõ Sieâu Quaàn thaønh thaàn töôïng anh hu