Você está na página 1de 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

NAMA GURU NOR AINA BINTI HAJI ABDUL RAZAK


MATA
GEOGRAFI
PELAJARAN
KELAS 1 NAWAWI

TARIKH 18 Jun 2013

MASA 70 MINIT ( 9.15 pagi – 10.25 pagi)

BIL. MURID 38 orang

TAJUK PergerakanBumiDalamSistemSuriadanPengaruhnyaterhadapCuacadanIklim.

CIRI UMUM
PENGETAHUAN SEDIA ADA PENDEKATAN
PELAJAR
ANALISIS
PELAJAR LELAKI : 19
Pelajartelahmempelajaripergerakan
PEREMPUAN : 19 Inkuiri
bumisemasa di sekolahrendah
Majoritipelajarkump
ulanB
Di akhirpengajaranhariinimuriddapat :

1. Menyatakantakrifputaranbumisecaralisandenganjelas.

2. Menyenaraikan 2 kesanputaranbumi
Objektif
3. Menyenaraikan 2 tandamuridmencintaiMalaysia.

4. Membuatsimulasiputaranbumimengikutarahputaran yang betul.

5. Menyemaksemulajawapan yang diberikansupayatidakberlakukesilapan.

Kaedah:
Soaljawab,
Media: Sumber:
Tunjukcara,
Ict, gasing,lembarankerja, bola Laman web, buku,
perbincangan
simulasi.

Guru : Memberisalamdanmembacadoa.
BBB Nilai
Murid : Menjawabsalamdanmembacadoa.

Set Induksi Guru


membawasebijigasingkedalamkelasdanmengemukakan Gasingdan Berani
soalankepadapelajar: tali Yakin.

Guru : Apakahbendaini ?

Murid : Gasing
Guru : -Bagaimanacarahendak
memainkannya ?
-meminta 3 orang pelajarkehadapan
danmainkangasing.

Murid : Memintaldengantalidan
melemparkannyasertaberpusing /
menunjukcarabermain.

Guru mengaitkanberpusing /
berputardengantajukpembelajaranhariini.

Guru : Menerangkanmengenaitajuk
pembelajaran.
Langkah 1 Menayangkan video putaranbumi.
Video
Murid : Memberiperhatian.

Guru : Memintamuridmenyatakan
PPT
takrifputaranbumi.

Murid :Memberijawapansecaralisan.

Guru : Menerangkankesan-kesanputaran
bumikepadamurid.

Murid :Memberiperhatian.

Guru : Menyuruhmuridmembentuk
kumpulanseramai 4 orang dalamsatu
kumpulandanmerekadikehendaki
membincangkankesan-kesan
putaranbumi.

Murid : Ketuakumpulanmencatatkankesan-
Langkah 2 kesanputaranbumi di papanputih. Papan Keberani
Putih an
Guru : Memberipenerangandanmembuat
perbincangantentangcatatanpelajar
dipapanputih.

Murid :Memberiperhatian.

Guru : Membuatkesimpulan.

Lembarank
Langkah3 Syukur
erja
Guru : Memintamuridmenyenaraikancara
mencintai Malaysia .

Murid :Memberijawapansecarabertulis.

Guru : Memintapelajarmembentukkumpulan
( 1 kumpulan – 6 murid )

Murid :Membentukkumpulan.
Kerjasa
Bola
Langkah4 ma
Guru : Memintamuridmembuatsimulasi
pergerakanbumi.

Murid :Membuatsimulasi.

Guru : Membuatrumusanmengenaipembelajaran.

RumusandanP Murid :Memberiperhatian.


enutup
(4 minit ) Guru : Mengedarkanlembarankerja PBS.(B2D3E1)

Murid :MembuatLatihan PBS.

Guru : Guru berminatdenganteknikinkuiriinikeranabanyak


melibatkan proses pelajarmencarijawapanataupenyelesaian
kepadapersoalanataumasalah.

Penilaian
Murid : Berminatdenganbahan –bahan yang ditunjukkansepertigasing
dantayangan video.
Denganmenggunakanpendekataninkuirimuridlebihmudah
mendapatdanmemahamiapa yang telahdipelajari.
NAMA :………………………………………………….. TARIKH : ……………………….

SENARAIKAN 2 TANDA-TANDA ANDA MENCINTAI NEGARA


KOD KURSUS : KPD 3016

TAJUK : TUGASAN BERKUMPULAN

PENYELARAS / PENSYARAH :
DR AZIDAH BINTI ABU ZIDEN

TUAN HAJI ABDUL RAHMAN BIN SYED ABU TAHIR

NAMA AHLI KUMPULAN :


1. YAIZAH BINTI YAAKOB

PPG/2369/13

2. FIRDAUS BINTI MAT ISA

PPG/23714/13

3. YUSMAWATI BINTI MAT YUSOF

PPG/23770/13