Você está na página 1de 13

ATHENAZE I 1

Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

τὸ ἄγαλμα, τοῦ ἀγάλματος: la ἥ Αἴγυπτος, τῆς Αἰγύπτου: ἀλλότριος, ἀλλοτρία,


estatua. Egipto. ἀλλότριον: extranjero.
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν: τὰ αἰδοῖα, τῶν αἰδοίων: partes ἄλουτος, ἄλουτον: no lavado.
bueno. genitales. ἅμα (+ dat.): con.
ὁ Ἀγαμέμνων, τοῦ αἰτέω, (+acc. e inf.): pedir. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ: de mañana.
Ἀγαμέμνονος: Agamemnón. ἡ αἴξ, τῆς αἰγός: la cabra. ἅμα: junto con.
ἄγαν: demasiado. ὁ Αἴολος, τοῦ Αἰόλου: Eolo. ἁμαρτάνω, ἥμαρτον, ἁμαρτών
ἀγανακτἑω: enojarse. αἴρει: levanta, lleva. (ἁμαρτ-) (+gen.): pecar, fallar.
ἀγαπάω: amar. αἱρεω, εἷλον, ἑλών (ἑλ-): ἄμαχος, ἄμαχον: invencible.
ὁ ἄγγελος, τοῦ ἀγγέλου: el tomar. ἡ ἅμαξα, τῆς ἁμάξης: el carro.
mensajero. αἴρω, ἦρα, ἄρας (ἀρ-): ἀμείων, ἄμεινον: mejor.
ἀγγέλω: anunciar. levantar. ἀμέλγω: ordeñar.
ἄγευστος, ἄγευστον: que no αἱρέω: tomar. ἀμέλει: ciertamente.
ha probado algo, ὁ Αἰσχύλος, τοῦ Αἰσχύλου: ἡ ἄμπελος: la vid.
desconocedor. Esquilo. ἀμύνω (+dat y acc.); ἀμύνομαι
ἀγνοέω: desconozco. ἡ αἰτία, τῆς αἰτίας: la causa. (+acc.) : alejar, proteger.
ἡ αγορά*, τῆς ἀγορᾶς: la plaza. αἰτιος: responsable. ἡ ἀμφίπολος, τῆς ἀμφιπόλου:
ἀγοράζω: comprar. τὸ Αἰτναῖον ὄρος, τοῦ Αἰτναίου la criada.
ἄγριος, ἀγρίᾶ, ἄγριον: salvaje. ὄρους: el Etna. ἀνά (+ acc.): hacia arriba.
ὁ ἄγροικος, τοῦ ἀγροίκου: el ἀκίνητος: inmóvil. ἀνα-βαίνω: subo.
campesino. ἀκολουθέω: acompañar. ἀναγκάζω: necesitar.
ὁ ἀγρός: el campo. ἀκούω (+gen. de la persona / ἡ ὰνάγκη, τῆς ἁνάγκης: la
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἀγαγών acc. de la cosa): escuchar. ncesidad.
(ἀγαγ-): conducir, llevar. ἄκρον τὸ ὄρος: en la cima del ἀναπηδάω: saltar.
ἄγω: conducir, llevar. monte. ἀναπνέω: retomar aliento.
ὁ ἀγών, τοῦ ἀγῶνος: el ἡ Ἀκρόπολις: la Acrópolis. ἡ ἄνασσα, τῆς ἀνάσσης: la
certamen. ή ἀκτίς, τῆς ἀκτῖνος: el rayo dueña, la señora.
ἀγωνίζομαι: luchar. (de sol, etc.). ἀναστρέφω: volver.
ὁ ἀδελφός, τοῦ ἀδελφοῦ, ὦ ὁ ἁλιεύς, τοῦ ἁλιέως: el ἀνατέλλω, ἀνέτειλα,
ἄδελφε: el hermano. pescador. ἀνατείλας (τελ-): alzarse.
ἄδηλος, ἄδηλον: desconocido. ἡ ἁλιευτικής, τῆς ἁλιευτικῆς: ἀνατέλλω: alzarse (el sol)
ἀδύνατος, ἀδύνατον: la pesca. ἀναχωρέω: retirarse, alejarse.
imposible. ὁ Ἀλκίνους, τοῦ Ἀλκίνου: ὁ ἄναξ, τοῦ ἄνακτος: el señor.
ᾄδω: cantar. Alcinoo. ἀνδρεῖος: valiente.
ἀεί: siempre. ἀληθής, ἀληθές: verdadero. ἀνδρίζω: hacer fuerte, valiente.
ἀθάνατος, ἀθάνατον: inmortal. ἀληθῶς: verdaderamente. ὁ ἀνδρών, τοῦ ἀνδρῶνος: el
ἡ Ἀθηνᾶ, τῆς Ἀθηνᾶς: Atenea. ἅλις (+gen.): suficiente. androceo.
αἱ Ἀθῆναι, τῶν Ἀθηνῶν: αλλά: pero. ἄνευ (+gen.): sin.
Atenas. ὁ ἀλλαναντοπώλης, τοῦ ἀνθρώπινος, ἀνθρωπίνη,
Ἀθηναῖος: ateniense. ἀλλαντοπώλου: el vendedor ἀνθρώπινον: humano.
ἄθλιος, ἀθλία, ἀθλιον: de salchichas. ἀνέλκω: tirar (+gen.)
desdichado. ὁ ἀλλᾶς, τοῦ ἀλλᾶντος: la ὁ ἄνεμος, τοῦ ἀνέμου: el
ἀθυμέω: descorazonarse. salchicha. viento.
ὁ Αἰγεύς: Egeo. ἀλλήλους, ἀλλήλων, ἀλλήλοις: ὁ ἀνήρ (ὦ ἄνερ, τὸν ἄνδρα): el
ὁ αἰγιαλός, τοῦ αἰγιαλοῦ: la entre sí. varón.
playa. ἀλλοῖος, ἀλλοία, ἀλλοῖον: τὸ ἄνθος (τῷ ἄνθει): la flor.
ἡ Αἴγινα, τῆς Αἰγίνης: Egina. diverso.
ὁ Αἰγίνήτης, τοῦ Αἰγινήτου ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο: otro.
ATHENAZE I 2
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

ὁ ἄνθραξ, τοῦ ἄνθρακος: el ἡ ἀριστερά, τῆς ἀριστερᾶς: la ὁ αὐτουργός: el campesino


carbón izquierda. libre.
ὁ ἄνθρωπος: el hombre. ἄριστος, ἀρίστη, ἄριστον: αὐτος, αὐτή, αὐτό: el mismo.
ἀνέχω: levantar, alzar. óptimo. ὁ αὐχμός, τοῦ αὐχμοῦ
ἀνόητος: tonto. ἀρκέομαι (+dat.): αὐξάνω: aumentar.
ἀνοίγω: abrir. rechazar/proteger/ser οἱ Ἀχαιοί, τῶν Ἀχαιῶν: los
ἡ ἀνομβρία, της ἀνομβρίας suficiente. Aqueos.
ἀντιτάττω: oponer. ὁρμάω (+ἐπί y acc.): ἀφικνέομαι, ἀφικόμην,
ἀντέχω (+dat.): resistir. abalanzarse, atacar. ἀγικόμενος (ἱκ-): llegar.
τὸ ἄντρον, τοῦ ἄντρου: la τὸ ἄροτρον: el arado. ἀφνειός, ἀφνειόν: rico.
cueva. ἀρόω: arar. ἄφρων, ἄφρον, gen. ἄφρονος:
ἄνω: arriba. άρπάζω: raptar. insensato, loco.
ἄοκνος: trabajador. ἡ Ἄρτεμις, τῆς Ἀρτέμιδος: ἄξιος, ἀξία, ἄξιον (+gen.):
ή ἀπαλλαγή, της ἀπαλλαγης Artémis. digno.
ἀπ᾿ἀρχῆς: desde el inicio. ἀρχαῖος, ἀρχαία, ἀρχαῖον: ἀξιόω: creer digno.
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: todo. antiguo. ἄωρος, ἄωρον: prematuro,
ἄπειρος, ἄπειρον: infinito. ἡ ἀρχή, τῆς ἀρχῆς: el inicio, el inconveniente.
ἀπέραντος: infinito. principio. ἄωρος, ἄωρον: prematuro,
ἀπέχω (+gen.): distar. ἄρχομαι: comenzar, mandar. inconveniente.
ἀπό: de, desde. ἄρχω (+gen.) : ordenar, ἡ Ἀκρόπολις: la Acrópolis.
ὰποθνῄσκω, ἀπέθανον, mandar. βαδίζω, ἐβάδισα, βαδίσας
ἀποθανών (θαν-): morir. ἡ Ἀσία, τῆς Ἀσίας: Asia. (βαδιδ-):caminar.
ἀποκαλύπτω: revelar. ὁ Ἀσκληπιός, τοῦ Ἀσκληπιοῦ: βαίνω: ir.
ἀποκρίνομαι, ἀπεκρινάμην, Asclepio. ἡ βακτερία, τῆς βακτερίας: el
ἀποκρινάμενος (κριν-): ἀσπαίρω: palpitar. palo.
contestar. ἡ ἀσπις, τῆς ἀσπίδος: el βάλλ᾿ἐς κόρακας: vete a los
ἀποκρίνομαι: contestar. escudo. cuervos.
ὁ Ἀπόλλων, τοῦ Ἀπόλλωνος: ὁ ἀστός, τοῦ ἀστοῦ: el βάλλω, ἔβαλον, βαλών (βαλ-):
Apolo. ciudadano. lanzar.
ἀπονέμω: asignar. τὸ ἄστυ (τοῦ ἄστεως, τῶν βάρβαρος, βάρβαρον: bárbaro.
ἀπορέω: estoy en grave ἄστεων): el pueblo. ἡ βασίλεια, τῆς βασιλείας: el
dificultad. ἡ Ἄτη, τῆς ῎ Ατης: Ate. reinado.
ή ἀπορία, τῆς ἀπορίας: el ἀτιμάζω: deshonrar. ὁ βασιλεύς: el rey.
problema. ἄτοπος, ἄτοπον: extraño, βασιλεύω: reinar.
ἅπτω: sujetar. insólito, extranjero. βέβαιος, βεβαία, βέβαιον:
ἆρα: acaso. ἡ ἀτραπός, τῆς ἀτραποῦ: la estable.
ἀργός: perezoso. senda. ὁ βίος: la vida.
ὁ Ἄργος, τοῦ Ἄργου: Árgos. ἡ Ἀττική, τῆς Ἀττικῆς: el Ática. βλάπτω : arrasar.
τὸ ἀργύριον, τοῦ ἀργυρίου: el ἀττικίζω: hablar griego con βλέπω: mirar.
dinero. acento ateniense. βληχάομαι: balar.
ἄρδω: regar. αὖθις: otra vez. ἡ βοή, τῆς βοῆς: el grito.
ἡ ἀρετή, τῆς ἀρετῆς: la virtud. ἡ αὐλή, τῆς αὐλῆς: el patio. βοηθέω (+dat.): ayudar.
ἡ Ἀριάδνη, τῆς Ἀριάδνης: τὸ αὔλιον, τοῦ αὐλίου: el ὁ βότρυς, τοῦ βότρυος: la uva.
Ariadna. rebaño. βούλομαι: querer.
ἄριστα: óptimo, αὔριον: mañana. ὁ βοῦς (οἱ βόες): el buey.
perfectamente. αὐτίκα: en seguida. βραδέως: lentamente.
αὐτό: lo mismo. ὁ Βρόμιος, τοῦ Βρομίου: el
αὐτόν: a él. Tonante (Apodo de Dionisio).
ATHENAZE I 3
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

ἡ βροντή, τῆς βροντῆς δέκατος, -η, -ον: décimo. ὁ Διόνυσος, τοῦ Διονύσου:
τὸ Βυζάντιον, τοῦ Βυζαντίου τὸ δένδρον: el árbol. Diónisos.
ὁ βωμός, τοῦ βωμοῦ: el altar. ἡ δεξιά, τῆς δεξιᾶς: la derecha. διότι: porque.
γαμέομαι (-dat.): casarse (la δεξιός, δεξιά, δεξιόν : de la διώκω: perseguir.
mujer) derecha. ἡ δόξα, τῆς δόξης: la opinión,
γάρ: pues. δέομαι (+gen.): deber. la gloria.
Γε: pues. τὸ δέρμα, τοῦ δέρματος: la δοκεῖ, ἔδοξε(ν), δόξαν (δοκ-)
γελάω: reír. piel. (+dat. e inf.): parecer.
γεραιός, γεραιά, γεραιόν: τὸ δεσμωτήριον, τοῦ τὸ δόρυ, τοῦ δόρατος: la lanza.
viejo. δεσμωτηρίου: la cárcel. δουλεύω: someter, esclavizar.
ὁ γέρων, τοῦ γέροντος: el ὁ δεσπότης: el señor. ἡ δουλεία, τῆς δουλείας: la
viejo. ἡ δέσποινα, τῆς δεσποίνης: esclavitud.
γεωργέομαι: cultivar. dueña. ἡ δούλη, τῆς δούλης: sierva,
ὁ γεωργός: el campesino, el δεῦπο: aquí. criada.
labrador. δεύτερος, -α, -ον: segundo. ὁ δοῦλος: el siervo, el esclavo.
ἡ γῆ, τῆς γῆς: la tierra. Δεύτερον: segundo. δουλόω / δουλόομαι : ser
γηράσκω: envejecer. δεύω: bañar. esclavo.
ὁ γίγας, τοῦ γίγαντος: el δέχομαι: acoger. ἡ δραχμή, τῆς δραγμῆς: la
gigante. δή: ciertamente. dracma.
γίγνομαι, ἐγενόμην, δηλόω: manifestar. δρέπω: recojo.
γενόμενος (γεν-): llegar a ser. ἡ Δημήτηρ (ὦ Δήμητερ, τὴν δύναμαι: poder.
γιγνώσκω, ἔγνων, : conocer. Δήμητρα): Démeter. ή δύναμις, τῆς δυνάμεως: la
ή γνώμη, τῆς γνώμης: la ὁ δῆμος, τοῦ δήμου: el pueblo. fuerza.
opinión. δήπου: ciertamente. δυνατός: capaz, posible.
γνωρίζομαι: reconocer. δι’ὀλίγου: poco después. δύο: dos.
γράφω : escribir. διά (+gen.): a través de. ὑπέρ δώδεκα: doce.
γυμνάζω: ejercitar. (+gen.): a favor de. Δωριστί: en dórico.
γυμνός, γυμνή, γυμνόν: διὰ τί;: ¿Por qué? τὸ δῶρον, τοῦ δώρου: el don.
desnudo διὰ τοῦτο: por ello. ἡ δραχμή, τῆς δραγμῆς: la
ὁ γυναικών, τοῦ γυναικώνος: ἡ διαβολή, τῆς διαβολῆς: la dracma.
el gineceo. calumnia. ἡ δέσποινα, τῆς δεσποίνης:
ἡ γυνή (ὦ γύναι, αἱ γυναῖκες, διαβιβάζω: llevar allá. dueña.
τὰς γυναῖκας, τῶν γυναικῶν): διαβάλλω: calumniar. τὸ ἔαρ, τοῦ ἦρος: la primavera.
la mujer. διαγιγνώσκω: conocer. ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό: a sí
ἡ δαίς, τῆς δαιτός: el διάγω τὸν βιὸν: pasar la vida. mismo.
banquete. διαιρέω: dividir. ἐαω (+acc. e inf.): dejar.
δάκνω: morder. διακόπτω: rompo, divido. ἕβδομος, -η, -ον: séptimo.
δακρύω: llorar δια-λέγομαι: conversar. ἐγγύς: cerca.
δανείζω: prestar. διαπεράω: atravesar. ἐγείρομαι, ἠγειράμην,
τὸ δάκρυον: la lágrima. διαπράττω: tratar un asunto. ἐγειράμενος (ἐγερ-): despertar.
ὁ Δαρεῖος, τοῦ Δαρείου: Darío. διατρίβω: consumir, pasar el ὁ ἐγκέφαλος, τοὺ ἐγκεφάλου:
δέ: por otra parte. tiempo. el cerebro.
δεῖ (+acc. e inf.): hace falta. διαφθείρω: arrasar. ἐγώ: yo.
δεινός, δεινή, δεινόν: terrible. ὁ διδάσκαλος, τοῦ ἔγωγε: yo mismo.
δειπνέω: como, ceno. διδασκάλου: la escuela. τὸ ἕδος, τοῦ ἕδους : asiento,
δεῖπνον αἱρέω: tomar el ὁ Δικαιόπολις: Diceópolis. sitio, morada.
desayuno. δίκαιος, δικαία, δίκαιον: justo. τὸ ἔθνος, τοῦ ἔθνους: el
τὸ δεῖπνον: la comida. διοικέω: administrar. pueblo, la nación.
ATHENAZE I 4
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

ἐθέλω, ἠθέλησα, ἐθελήσας ὁ Ἥλιος, τοῦ Ἡλίου: el sol. ἐντυγχάνω: alcanzar,


(ἐθελη-): querer. ἕλκω: tirar. encontrarse con.
εἰ; εἰ μή: si, si no. οἱ Ἕλλνηνες, τῶν Ἑλλήνων: los ἐξ=ἐκ: de, desde.
εἴ πως: si acaso. griegos. ἐξ ἀρχῆς: desde el inicio.
ἡ εἰκών, τῆς εἰκόνος: la ὁ Ἑλλήσποντος, τοῦ ἐξ ἑωθινοῦ: de mañana.
imagen, la estatua. Ἑλλησπόντου: el Elesponto. ἐξανθέω: florecer.
εἴπέ!: Di. ἐλπίζω: esperar. ἐξαίφνης: de repente.
ἡ εἰρήνη, τῆς εἰρήνης: la paz. ἐμαυτόν, ἐμαυτήν / ἡμᾶς: ἐξηγέομαι: explicar, narrar.
εἰς: hacia. αὐτούς (αὐτάς): a mí/a ἔξεστι (ν) (+dat. e inf.):
εὶς καιρόν: en el momento nosotros mismos. conviene.
oportuno. ἐμβλέπω (+dat.): mirar a la ἐξετάζω: investigo, averiguo.
εἷς, μία, ἕν: uno. cara. ἡ ἑορτή, τῆς ἑορτῆς: la fiesta.
εἰς τοῦ ἰατροῦ: al médico. ἐμέ, με: a mí. ἑορτὴν ἀγω / ποιέω: hacer
εἰσ-άγω; dirigir. ἐμός, ἐμή, ἐμόν: mi. fiesta.
εἰσ-βαίνω: ir a. ἔμπαλιν: de nuevo. ἐπ-αίρει: levanta, alza.
εἰσβιάζομαι: ἐμπίπτω: caer. ἐπ-άν-ελθε!; ¡regresa!
εἰσκαλέω: llamar. ἐμποδίζω: impido. ἐπεί: entonces.
ἡ εἴσοδος, τῆς εἰσόδου: la ἡ ἐμπορική, τῆς ἐμπορικῆς: el ἐπεὶ πρῶτον: en cuanto.
salida. comercio. ἔπειτα: entonces.
ἐκ: de, desde. τὀ ἐμπόριον, τοῦ ἐμπορίου: el ἐπί: sobre.
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον: mercado. ἐπί πόσῳ;: ¿Cuánto cuesta?
cada uno. ὁ ἔμπορος, τοῦ ἐμπόρου: el ἐπιβουλεύω (+dat.): asechar.
ἐκεῖ: allí. comerciante. ἐπιγίγνομαι: suceder.
ἐκεῖνος, ἐκεῖνοη, ἐκεῖνο: aquel. ἐν: en. ἡ ἐπίγράμμα, τοῦ
ἐκεῖσε: allí. ἐν ταῖς Ἀθήναις: en Atenas. ἐπιγράμματος: la inscripción.
ὁ ἔκπλους, τοῦ ἕκπλου: salida ἐν τούτῳ: mientras tanto. ἡ Ἐπίδαυρος, τοῦ Ἐπιδαύρου:
por mar. ἐν ᾡ: mientras tanto. Epídauro.
ἐκποδών: fuera de los pies. ἕνα, μίαν, ἕν ἐπιθυμέω: desear.
ἐκ-ρέω: derramarse. ἐναντίος, ἐναντία, ἐναντίον: ἐπιλανθάνομαι (+gen.):
ἔκτοπος, ἔκτοπον: extraño. contrario. olvidar.
ἕκτος, -η, -ον: sexto. ἔνατος, -η, -ον: noveno. ἐπιμελέομαι (+gen.): cuidar de.
ἡ ἐλαία: la oliva, el olivo. ἐνδύομαι, ἐνεδυσάμην, ἐπι-σκοπέω: observar, guardar.
τὸ ἔλαιον: el aceite de oliva. ἐνδυσάμενος (δυ-): vestirse ἐπίσταμαι: saber.
ἐλαύνω, ἤλασα, ἐλάσας (ἐλα-): ἔνδον: dentro. ἐπιφθόνως: con odio.
llevar, guiar. Ἔνθα καὶ ἔνθα ἕπομαι: seguir.
ὁ Ἑλλάς, τῆς Ἑλλαδος: Grecia. ἐνθυμέομαι: pensar. ἑπτά: siete.
ἐλάττων, ἔλαττον: más ἑνί, μιᾷ, ἑνί ἑπτάκις: siete veces.
pequeño. ἐνόπλιος, ἐνόπλιον: armado. ἑπτάρους, ἑπτάρουν: siete
ἐλάχιστος, ἐλαχίστη, ἕτοιμος, ἑτοίμη, ἕτοιμον: cauces.
ἐλάχιστον: más rápido. preparado. ἐράω (+gen.): amar.
ἐλεέω (+acc.): apiadarse. ὁ ἔνοικος, τοῦ ἐνοίκου: el ἐργάζομαι, imperf. εἰργαζόμην,
ἡ ἐλευθερία, τῆς ἐλευθερία: la habitante. αor. εἰργασάμην: trabajar.
libertad. ἑνος, μιᾶς, ἑνός τὸ ἐργαστήριον,τοῦ
ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, τὸ ἐνύπνιον, τοῦ ἐνυπνίου: el ὲργαστηρίου: fábrica, lugar de
ἐλεύθερον: libre. sueño, la visión. trabajos forzados.
ἐλευθερόω: liberar. ἐνταῦθα: aquí, ahora. τὸ ἔργον, τοῦ ἒργου: la obra.
ἐλθέ!: ven. ἐντός (+gen.): dentro. ἐρείδομαι: apoyarse.
ATHENAZE I 5
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

ἐρέσσω: remar. ἡ ἔχθρα, τῆς ἔχθρας: la ὁ θάνατος, τοῦ θανάτου: la


ὁ ἐρέτης, τοῦ ἐρέτου: el enemistad. muerte.
remero. ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν: θάπτω: sepultar.
ἐρίζω: reñir. enemigo. θαρρέω: animar.
ἡ ἔρις, τῆς ἔριδος: la discordia. ἔχομαι (+gen.): soy tenido por. θαρρύνω (+acc.): animar.
ἔρχομαι, ἦλθον, ἐλθών, (ἐλθ-): ἔχω, ἔσχον, σχών (σχ-); tener. θαυμάζω, ἐθαύμασα,
ir. ἕωθεν: de mañana. θαυμάσας (θαυμαδ-): admirar.
ἐρωτάω, ἠρόμην, ἐρόμενος ἕως: hasta. θαυμαστός, θαυμαστή,
(ἐρ-): preguntar. ὁ Ζεύς, τοῦ Διός: Zeus. θαυμαστόν: sorprendente.
ἐς ἀριθμόν: exactamente. ζητέω: buscar. θεάομαι: ver, mirar.
ἐσθίω, ἔφαγον, φαγών (φαγ-): τὸ ζυγόν: el yugo. τὸ θέατρον, τοῦ θεάτρου: el
comer. τὸ ζῷον, τοῦ ζῷου: el viviente. teatro.
ἡ ἑσπέρα, τῆς ἑσπέρας: la ἤ (como compartativo): que. ὁ Θεμιστοκλῆς, τοῦ
tarde. ἤ; ἤ...: o..o… Θεμιστοκλέους: Temístocles.
ἐστιν: es. ἡβάω: estar en la plenitud de αἱ Θερμοπύλαι, τῶν
ἔστω!: ¡sé! la juventud. Θερμοπυλῶν: las Termopilas.
ὁ ἑταῖρος, τοῦ ἑταίρου: el ὁ ἡγεμών, τοῦ ἡγεμόνος: el ὁ θεός, τοῦ θεοῦ: el dios.
compañero. guía. ἡ θεράπαινα, τής θεραπαίνας:
ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον: el otro. ἡγέομαι: conducir. la criada.
ἔτι: ya. ἤδη: ya. θεραπεύω: cuido.
τὸ ἔτος, τοῦ ἔτους: el año. ἥκω: llegar. θερμαίνω: calentar.
εὖ: bien. ὁ ἡλίκος, τοῦ ἡλίκου: el de τὸ θέρος, τοῦ θέρους: el
εὖ γε: ¡Ánimo! misma edad. verano.
ἡ εὐδία, τῆς εὐδίας: ό ἥλιος: el sol. θεωρέω: ver, mirar.
εὐεργετέω: beneficiar a ἡμεις: nosotros. ἡ θήκη, τῆς θήκης: la caja.
alguien, obrar bien. ἡ ἡμέρᾶ, τῆς ἡμερᾶς: el día. τὸ θηρίον, τοῦ θηρίου: la fiera,
εὐθύς: enseguida. ἡμέτερος, ἡμετέρᾶ, ἡμέτερον: el animal salvaje.
εὔκολος, εὔκολον: de buen nuestro. ὁ θησαυρός, τοῦ θησαυροῦ:
humor. ὁ ἡμίονος, τοῦ ἡμιόνου: la el tesoro.
ἡ εὐλογία, τῆς εὐλογίας: la mula. ὁ Θησεύς: Teseo.
bendición. τὸ ἥμισυ: medio, la mitad. ὁ θόρυβος, τοῦ θορύβου: el
εὐμενῶς: con benevolencia. ὁ Ἡρακλῆς, τοῦ Ἡρακλέους: ruido.
ἑυρίσκω, ηὗρον, εὑρών (εὑρ-); Eracles. θορυβέω: hacer ruido.
εὑρέ!: encontrar. ἡσυχάζει: descansa. θνητός, θνητή, θνητόν: mortal.
ἡ Εὐρώπη, τῆς Εὐρώπης: ἡ ἡσυχία, τῆς ἡσυχίας: el ἡ θυγάτηρ, τῆς θυγατρός: la
Europa. descanso. hija.
εὐσεβής, εὐσεβές: piadoso. ἥσυχος ἔχω: descanso. ὁ θυμός, τοῦ θυμοῦ : el deseo.
εὐτάκτως: bien ordenado. ἥσυχος, ἡσυχον: descansado. ὁ θύννος, τοῦ θύννου: el atún.
εὐφημέω: respetar el silencio ἡτριήρης, τῆς τριήρους: la ἡ θύρᾶ, τῆς θύρᾶς: la puerta.
sagrado. trirreme. ἡ θυσία, τῆς θυσίας: el
εὔφρων, εὔφρον, gen. ἡ ἧττα, τῆς ἥττης: la derrota. sacrificio.
εὔφρωνος: feliz. ἡ θάλαττα, τῆς θαλάττης: el ἡ Θρᾴκη, τῆς Θρᾴκης: Tracia.
ἡ εὐχή, τῆς εὐχῆς: la oración. mar. ὁ θρᾶνος, τοῦ θράνου: asiento.
εὔχομαι: orar, rogar. θαλαττουργέω: levantarse las θραύω: quebrar.
ἐφεξῆς: uno por uno. olas. θύω: sacrificar.
ἔφη: dijo. ὁ θάμνος, τοῦ θάμνου: el ἰάομαι: sanar, curar.
ἐχθαίρω: hacer enemistad. arbusto.
ATHENAZE I 6
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

ὁ ἰατρός, τοῦ ἰατροῦ: el κακῶς λέγω τινά: hablar mal κατατέμνω: cortar.
médico. de alguien. κατατρίβει: consume.
ἰδίᾳ: en casa, en lo propio. καλέω: llamo. κατα-φεύγω: huir.
ἰδού!: mira, he aquí. κάλλιστος, καλλίστη, Καταφρονέω: despreciar.
ἰέναι: ir. κάλλιστον: hermosísimo. καταχέω: derramar.
τὸ ἱερεῖον, τοῦ ἱερείου: la καλλίων, κάλλιον: más κατ-εσθίω: devorar.
víctima del sacrificio. hermoso. κατέχω: esparcir.
ὁ ἱερεύς, τοῦ ἱερέως: el καλός: hermoso. κεῖμαι: yacer.
sacerdote. καλῶς ἔχω: estoy bien. ὁ κελευστής, τοῦ κελευστοῦ:
τὸ ἱερόν, τοῦ ἱεροῦ: el κάμνει: está cansado. el cómitre (jefe de remeros).
santuario. τὸ κανούν (τοῦ κανού, τὰ κελεύω (+ acc. e inf.): mandar.
ἡ Ἰθάκη, τῆς Ἰθάκης: Itaca. κανᾶ): la cesta. κενός, κενή, κενόν: vacío.
ἴθι!: ¡ve! τὸ καπηλεῖον, τοῦ καπηλείου: τὸ κέντρον: el aguijón.
ἴθι δή: ven. la tienda. τὸ κέρας, τοῦ κέρατος: el
ἱκανός: suficiente. ὁ κάπηλος, τοῦ καπήλου: la cuerno.
ἱκετεύω: implorar. tienda. ὁ κεραυνός, τοῦ κεραυνοῦ: el
ἱλάσκομαι: expiar. ὁ καπνός, τοῦ καπνοῦ: el rayo.
ἵλεως: favorable. humo. κετντέω: espoleo.
τὸ ἱμάτιον, τοῦ ἱματίου (τὰ ὁ καρπός: el fruto. ἡ κεφαλή, τῆς κεφαλῆς: la
ἱματια): el manto, la túnica. καρποφόρος, καρποφόρον: cabeza.
ὁ ἵππος, τοῦ ἵππου: el caballo. fértil. ὁ κῆπος, τοῦ κήπου: el jardín.
ἴσθι!: sé. κατ᾿ἔτος: cada año. ὁ κῆρυξ, τοῦ κήρυκος: el
τὰ ἱστία, τῶν ἱστίων: las velas. κατ᾿ οἶκον: de casa. heraldo.
ἡ ἰσονομία, τῆς ἰσονομίας: la κατὰ θάλατταν: por mar. κηρύττω: anunciar.
igualdad. κατὰ πόλιν: por la ciudad. κινδυνεύω: correr el peligro.
ὁ ἱστος, τοῦ ἱστου: el mástil, la κατὰ τὸ εἰκός: según parece, ὁ κίνδυνος, τοῦ κινδύνου: el
trama. con toda probabilidad. peligro.
ἰσχυρός: fuerte. καταβάλλω: lanzo hacia abajo. κινέομαι: moverse.
ἡ ἰσχύς (τὴν ἰσχύν): la fuerza. Καταδουλόω: esclavizar. ἡ Κίρκη, τῆς Κίρκης: Circé.
ἴτε!: ¡Id! καταδύνει: (el sol) se pone. κλάζω, ἔκλαγον, κλαγών
οἱ ᾿Ίωνες, τῶν ᾿Ιώνων: los Καταδύω: despojar. (κλαγ-): gritar.
Jonios. κατακλίνομαι: tumbarse. κλείω: cantar, celebrar.
ἡ ᾿Ιωνία, τῆς ᾿Ιωνίας: Jonia. καταλαμβάνω: agarrar, tomar ὁ κλῆρος: el campo, la
καθ᾿ἡμέρᾶν: cada día. por sorpresa. propiedad.
καθαιρέω: arrasar. καταλέγω: elencar. ἡ κλίνη, τῆς κλίνης: la cama.
καθεύδω: descanso. κατα-πίπτω: caer. Κλύω: oír, haber oído decir.
καθίζω, ἐκάθισα, καθίσας κατάρατος: maldito, execrable. ἡ Κνωσσός, τῆς Κνωσσοῦ:
(καθιδ-): sentarse. κατασείω; sacudo. Cnossos.
καί: y. κατασκευάζω: preparar. κοινός, κοινή, κοινόν: común.
ὁ καιρός: el momento ὁ κατάσκοπος, τοῦ κολάζω: castigar.
oportuno. κατασκόπου: el mirar hacia κομίζω: llevar.
καίομαι: quemar. abajo. κόπτω: cortar.
καίπερ (+part.): aunque. κατα-σκοπέω: mirar, observar. ὁ κόραξ, τοῦ κόρακος: el
καίω: quemar. καταστρέφομαι: someter, cuervo.
κακίων, κάκιον: peor. conquistar. ἡ κόρη, τῆς κόρης: la niña.
κάκιστος, κακίστη, κάκιστον: el τὸ κατάστρωμα, τοῦ ἡ Κόρινθος, τῆς Κορίνθου:
peor. καταστρώματος: puente del Corinto.
κακός: malo. navío, cubierta. κοσμέω: ordenar, adornar.
ATHENAZE I 7
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

ὁ κόσμος, τοῦ κόσμου: el λαμπρός, λαμπρά, λαμπρόν: μανθάνω, ἔμαθον, μαθῶν


orden, el aseo, el cosmos. brillante. (μαθ-): aprender.
ἡ κραυγή, τῆς κραυγῆς: el λέγω, εἶπον, εἰπών (εἰπ-); εἰπέ!: μανταχοῦ: por todas partes.
griterío. decir. ὁ Μαραθών, τοῦ Μαραθῶνος:
τὸ κρέας (τὰ κρέα): la carne. ἡ λέαινα, τῆς λεαίνας: la leona. Maratón.
κρείττων, κρεῖρρον, gen. λείπω, ἔλιπον, λιπών (λιπ-): ἡ μάχαιρα, τῆς μαχαίρᾶς: el
κρείττονος: mejor, más fuerte. dejar. cuchillo.
ἡ κρήνη, τῆςκρήνης: la fuente. λευκός, λευκή, λευκόν: blanco. ἡ μάχη, τῆς μάχης: el combate.
ἡ Κρήτη, τῆς Κρήτης: Creta. ὁ λέων, τοῦ λέοντος: el león. μάχομαι, ἐμαχεσάμεην,
ὁ κροκόδιλος, τοῦ κροκοδίλου: ὁ Λεωνίδης, τοῦ Λεωνίδου: μαχεσάμενος (μαχε-): luchar.
el cocodrilo. Leonidas. μάχομαι: combatir.
κρύπτω: ocultar. ἡ Λιβύη, τῆς Λιβύης: Libia. ὦ μαστιγία: ¡oh inútil!
ὁ κρύσταλλος, τοῦ λίθινος, λιθίνή, λίθινον: de μέγα: grandemente.
κρυστάλλου: el hielo. piedra. μέγας (acc.:μέγαν): grande.
Κυβερνάω: guiar, pilotar. ὁ λίθος: la piedra. μέγασ, μεγάλη, μέγα: grande.
ὁ κυβερνήτης, τοῦ ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος: el puerto. τὸ μέγεθος, τοῦ μεγέθους: la
κυβερνήτου: el piloto. ὁ λιμός, τοῦς λιμοῦ: el grandeza.
ὁ κύκλος, τοῦ κύκλου: el hambre. μέγιστος, μεγίστη, μέγιστον: el
círculo. τὸ λίνον, τοῦ λίνου: el lino. mayor.
ὁ Κύκλωψ, τοῦ Κύκλωπος: el ὁ λόγος, τοῦ λογου: el μεθύω: embriagar.
cíclope. discurso. μείζων, μεῖζον, gen. μείζονος:
τὸ κῦμα, τοῦ κῦματος: la ola. τοῦ λοιποῦ: de ahora en más grande.
κυμαίνω: agitarse (el mar). adelante. τὸ μειράκιον, τοῦ μειρακίου:
ὁ Κῦρος, τοῦ Κύρου: Ciro. λούω: lavar. el joven.
ἡ κυψέλη, τῆς κυψέλης: la ὁ λυκοκτόνος, τοῦ μέλας,μέλαινα,μέλαν: negro.
caja. λυκοκτόνου: el matador de ἡ Μέλιττα, τῆς Μελίττης:
ὁ κύων, (ὦ κύον, τὸν κύνα): el lobo. Mélita.
perro. ὁ λύκος, τοῦ λύκου: el lobo. μέλλω: estoy a punto de.
κωμάζω: hacer fiesta. λυπέομαι: afligirse, echar de οἱ μέν...(αἱ μέν...,τὰ μέν...) οἱ
ἡ κώμη, τῆς κώμης: el pueblo. menos. δέ...(αἱ δέ..., τἁ δέ...): los
ἡ κώπη, τῆς κώπης: el remo. λύω: desatar. cuales.
ὁ λαβύρινθος, τοῦ μὰ τὸν Δία: por Zeus. μέν...δέ...: de una parte, y de
λαβυρίνθου: el laberinto. τὸ μάθημα, τοῦ μαθήματος: el otra.
ὁ λαγώς (τὸν λαγών): la liebre. aprendizaje. μέντοι: pues.
λάθρᾳ (+gen.): a escondidas. ὁ μαθητής, τοῦ μαθητοῦ: el μένω, ἔμαινα, μείνας: esperar,
ὁ Λακεδαιμόνιος, τοῦ discípulo. permanecer.
Λακεδαιμόνίου: el espartano, μαίνομαι: enloquecer. τὸ μέρος, τοῦ μέρους: la parte.
el lacedemonio. μακάριος, μακαρία, μακάριον: ἡ μεσημβρία, τῆς μεσημβρίας:
ἡ Λακεδαίμων, τῆς dichoso. el mediodía.
Λακεδαίμονος: Esparta. μακρᾶν : lejos. μεστός, μεστή, μεστόν: lleno.
ὁ Λάκων, τοῦ Λάκωνος: Lacon. μακρός: grande. μετά (+ gen.): con.
λαλέω: hablar. μάλα: mucho. ἡ μεταβολή, τῆς μεταβολῆς: el
λαμβάνομαι (+gen.): agarrar. μάλιστα: sobre todo, muy. cambio.
λαμβάνω, ἔλαβον, λαβών μάλιστά γε: mucho μέχρι (+gen.): hasta.
(λαβ-); λαβέ!: tomar. ciertamente μέσος, μέση, μέσον: medio.
ἡ λαμπάς, τῆς λαμπάδος: la μᾶλλον: más. ὁ μέτοικος, τοῦ μετοίκου: el
lámpara. ἡ μαμμία, τῆς μαμμίας: mamá. extranjero.
λάμπομαι: brillar.
ATHENAZE I 8
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

τὸ μέτωπον, τοῦ μετώπου: la ἡ ναυτική, τῆς ναυτικῆς: el οἰκτίρω: apiadarse de.


frente. arte de navegar. οἶμαι: pienso, me parece.
μή: no. τὸ ναυτικόν, τοῦ ναυτικοῦ: la οἴμοι: ¡ay!
μηδέ: ni. flota. τὸ οἰνοπώλιον, τοῦ
μηδείς, μηδεμία, μηδέν: ὁ νεανίας, τοῦ νεανίου: el οἱνοπωλίου: la tienda de vino.
ninguno. joven. ὁ οἶνος: el vino.
οἱ Μῆδοι, τῶν Μήδων: los ἡ Νέαιρα, τῆς Νεαίρᾶς: Neara. οἷός τε γίγνομαι...: así llego a
Medos. ὁ Νεῖλος, τοῦ Νείλου: el Nilo. ser.
μηκέτι: todavía no. ὁ νεκρός, τοῦ νεκροῦ: el οἵος τέ εἰμι...: así soy.
τὰ μῆλα, τῶν μήλων: el muerto. ὅλην τὴν ἡμέρᾶν: todo el día.
rebaño. νέος, νέα, νέον: nuevo. ἡ ὀλιγαρχία, τῆς ὀλιγαρχίας: la
ἡ μήτηρ (ὦ μῆτηρ): la madre. ἡ νεφέλη, τῆς νεφέλης: la oligarquía.
ὁ Μινώταυρος, τοῦ nube. ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον: poco.
Μινωταύρου: el Minotauro. νέω, ἔνευσα, νεύσας (νευ-): ὀλιγῳ ὕστερον: poco después.
ὁ Μίνως, τοῦ Μίνωος : Minos. nadar. ὀλισθάνω: resbalo.
ὁ μισθός, τοῦ μισθοῦ: la paga. νὴ τὸν Δία: por Zeus. ἡ ὁλκάς, τῆς ὁλκάδος: la nave
μικρός: pequeño. ἡ νῆσος, τῆς νήσου: isla. de comercio.
μισέω: odiar. νικάω: vencer. ὁ Ὄλυμπος, τοῦ Ὀλύμπου: el
μισθοφορέω: estar a sueldo. ἡ Νίκη, τῆς Νίκης: la Victoria. Olimpo.
τὸ μνῆμα, τοῦ μνήματος: el νομίζω: juzgar, considerar. ὁμαλός, ὁμαλή, ὁμαλόν: liso,
monumento. ὁ νόμος, τού νόμου: la ley. llano.
ἡ μνήμη, τῆς μνήμης: el νοσέω: estar enfermo. ὁ Ὅμηρος, τοῦ Ὁμήρου:
recuerdo, la memoria. ἡ νύμφη, τῆς νύμφης: la ninfa. Homero.
μόλις: , con dificultad, a penas. νῦν: ahora. ὁ ὅμιλος, τοῦ ὁμίλου: la
μόνον: sólo. ἡ νύξ, τῆς νυκτός: la noche. muchedumbre.
ἡ Μοῦσα, τῆς Μούσης: la ὁ Ξανθίας: Xantías. ἡ ὁμόνοια, τῆς ὁμονοίας: la
Musa. ξενίζω, ἐξένισα, ξενίσας (ξενιδ- semejanza.
ὁ μόχλος, τοῦ μόχλου: el ): hablar con acento extranjero. ὁμοῦ: juntos, al mismo tiempo.
cerrojo. ὁ ξένος, τοῦ ξένου: el ὅμως: del mismo modo.
ὁ μῦθος, τοῦ μύθου: el cuento. extranjero. ὀνομάζω: llamar a.
ὁ μύρμηξ, τοῦ μύρμηκος: la ὁ Ξέρξης, τοῦ Ξέρξου: Jerjes. ὀνόματι...: de nombre…
hormiga. τὸ ξίφος: la espada. τὸ ὄναρ, τοῦ ὀνείρατος: el
οἱ Μυρμιδόνες, τῶν ὁ ὀβολος, τοῦ ὀβολοῦ: el sueño.
Μυρμιδόνων: los Mirmidones. óbolo, pequeña moneda. τὸ ὄνομα, τοῦ ὀνόματος: el
ἡ Μυρρίνη: Myrrine. ὄγδοος, -η, -ον: octavo. nombre.
ὁ μυχός, τοῦ μυχοῦ: ángulo ὀδάξ: con los dientes. ὄπισθεν: detrás.
oculto. ὅδε, ἥδε, τόδε: éste. ὁ ὁπλίτης, τοῦ ὁπλίτοῦ: el
ναί: sí. ἡ ὁδός, τῆς ὁδοῦ: el camino. soldado de infantería.
ὁ ναύκληρος, τοῦ ναυκλήρου: ὁ Ὀδυσσεύς: Ulises. ὅπου: donde.
el comandante del barco. ὀδύρομαι: padecer. ὅπως: para que.
ναυμαχέω: combatir en el mar. οἴκαδε: en casa. ὁράω, εἶδον, ἰδών (ἰδ-); ἰδέ!:
ἡ ναυμαχία, τῆς ναυμαχίας: la οἰκεῖ: habita. ver.
lucha naval. οἰκεῖος, οἰκεία, οἰκεῖον: de ὀργίζομαι: enfadarse.
ἡ ναῦς (τὴν ναῦν, τῆς νεώς, τῇ casa, propio. ὀργίλως ἔχω: enfadarse.
νηΐ): la nave. ἡ οἰκίᾶ, τῆς οἰκίᾶς: la casa. ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν: recto.
ὁ ναύτης, τοῦ ναύτου: el οἰκοδομέω: edificar. ὁρμέω: estar anclado.
marinero. οἴκοι: a casa. ὁ ὅρμος, τοῦ ὅρμου: el ataque.
ὁ οἶκος: la casa.
ATHENAZE I 9
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

ὁ / ἡ ὄρνίς, τοῦ / τῆς ὄρνιθος: ἡ Παμφίλη, τῆς Παμφίλης: ὁ Πειραιεύς (τὸν Πειραιᾶ, τοῦ
el ave. Pánfila. Πειραιῶς, τῷ Πειραιεῖ): el
τὸ ὄρος (τοῦ ὄρους, τοῖς πανοῦργος, πανοῦργον: el Pireo.
ὄρεσι[ν]) : el monte. malhechor. πειράομαι: intentar.
ὀρύττω: cavar. πανταχόσε: hacia todas partes. Πειράω: intentar.
ἡ ὀρχήστρα, τῆς ὀρχήστρᾶς: la Πανελλήνιος, Πανελληνία, τὸ πεῖσμα, τοῦ πείσματος: las
escena. Πανελλήνιον: panhelénico. amarras.
ὅς, ἥ, ὅ: el que. ὦ πάππα: oh abuelo. ἡ Πελοπόννησος, τῆς
ὅσος, ὅση, ὅσον: tal. ὁ παππίας, τοῦ παππίου: el Πελοποννήσου: el Peloponeso.
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ: el que. abuelo. πέμπτος, -η, -ον: quinto.
ὀσφραίνομαι: oler. ὁ πάππος, τοῦ πάππου: el πέμπω: enviar.
ὅτε: cuando. abuelo. ὁ πένης, τοῦ πένητος: el pobre.
ὅτι: porque. παρά (+ acc.): al lado de. τὸ πένθος, τοῦ πένθους: el
οὐ, οὐκ, οὐχ: no. παρά (+dat.): cerca de. duelo, dolor.
οὐδαμῶς: de ningún modo. παραγίγνομαι: llegar. ὁ πέπλος, τοῦ πέπλου: el
οὐδέ: ni. παραμυθέομαι: consolar. peplo (vestido)
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν: παρασκευάζω, παρασκεύασα, περαίνω: llevar a término.
ninguno. παρασκευάσας (σκευαδ-): περιγίγνομαι (+gen.): vencer.
οὐδέν: ninguno. preparar. περιμένω: esperar.
οὐδέν ἧττον: sin embargo. πάρ-ειμι: estar presente. οἱ Πέρσαι, τῶ, Περσῶν: los
οὐδὲν λέγω: no digo nada. παρέχει: da, produce. Persas.
ουδέποτε: nunca. ἡ παρθένος, τοῦ παρθένου: la περί (+ gen. / + acc.):
οὐκέτι: todavía no. virgen. alrededor de.
οὖν: pues. ὁ Παρθενών, τοῦ Παρθενῶνος: πέτομαι: volar.
ὁ οὐρανος, τοῦ οὐρανοῦ: el el Partenón. ἡ πέτρα, τῆς πέτρας: la piedra.
cielo. πᾶς, πᾶσα, πᾶν (πάντες, πετρώδης, πετρῶδες:
οὔριος, οὐρία, οὖριον: que πάντας, πάντα): todo. pedregoso, abrupto.
viene de atrás, favorable. πάσχω, ἔπαθον, παθών (παθ-): πήγνυμαι: surgir, brotar.
οὔτε... οὔτε...: ni…ni… sufrir. ὁ Πηλεύς, τοῦ Πηλέως: Peleo.
οὗτος, αὗτη, τοῦτο: éste. οἱ πατέρες, τῶν πατέρων: los πιέζω: prensar, aplastar.
οὕτω: así, de este modo. antepasados. πίνω: beber.
ὁ ὀφθαλμός, τοῦ ὀφγαλμοῦ: ὁ πατήρ (ὦ πάτερ, τὸν πίπτω, ἔπεσον, πεσών (πεσ-):
el ojo. πατέρα): el padre. caer.
ὁ ὄχθος, τοῦ ὄχθου: altura al ἡ πατρίς, τῆς πατρίδος: la πιστεύω: creer.
lado de un río. patria. πιστός, πιστή, πιστόν: fiel.
ὀψέ: tarde. πατρῷος, πατρῷα, πατρῷον: πλανάομαι: errar.
ἡ ὄψις, τῆς ὄψεως: la vista. patrio. πλεῖστος, πλείστη, πλεῖστον:
τὸ πάθος, τοῦ πάθους: el παύω: hacer cesar. grandísimo, muchísimos.
deseo, nostalgia. παύομαι (+gen.): cesar, dejar πλείων / πλέων, πλεῖον /
ὁ παιάν, τοῦ παιᾶνος: el peán. de hacer. πλέον: más.
τὸ παιδίον, τοῦ παιδίου: el πεζῇ: a pie. ἡ πλεονεξία, τῆς πλεονεξίας:
niño. πεζός, πεζή, πεζόν: a pie. ganancia, ambición, ventaja.
παιδοποιέω: engendrar hijos. πείθομαι: obedecer. πλέω, ἔπλευσα, πλεύσας
παίζω: jugar. πείθω, ἔπεισα, πεισας: (πλευ-): navegar.
ὁ|ἡ παῖς (ὦ παῖ): el niño. persuadir. τὸ πλῆθος, τοῦ πλήθους: la
παίω: golpear. πεινάω: tener hambre. muchedumbre.
πληθύνω: acreciento, lleno.
πλήν (+gen.): sin.
ATHENAZE I 10
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

πληρόω: llenar. πονηρός, πονερά, πονηρόν: προσχωρέω (+dat.): avanzar,


πλησιάζω: acercarse. malvado. acercarse a.
τὸ πλοῖον, τοῦ πλοίου: la nave. ὁ πόνος: la labor, la faena. προχωρέω: avanzar.
ὁ πλοῦς, τοῦ πλοῦ: el barco. ὁ πόντος, τοῦ πόντου: el mar. πρωΐ: muy de mañana.
πλούσιος, πλουσία, πλούσιον: πορεύομαι: ir, caminar. ἡ πρῷρα, τῆς πρφῷρας: la
rico. πόρρω: delante, lejano. proa.
ὁ πλοῦτος, τοῦ πλούτου: el πόρρωθεν; de muy lejos. πρῶτον: el primero.
rico. πορρωτέρω: más allá. πρῶτος, -η, -ον: primero.
πλύνω, ἔπλυνα, πλύνας (πλυν- ὁ Ποσειδῶν, τοῦ Ποσειδῶνος: πταίω: choco, tropiezo.
): lavar (ropa) Poseidón. αἱ πύλαι, τῶν πυλῶν: las
τὸ πνεῦμα: el espíritu, el ὁ πόσις: el hombre. puertas.
aliento. Ποτε: a veces. τὸ πῦρ, τοῦ πυρός: el fuego.
πόθεν;: ¿De dónde? ποῦ;: ¿Dónde? ἡ πυραμίς, τῆς πυραμίδος: la
ποθέω: desear. ποῦ γῆς; ¿Dónde? pirámide.
ὁ πόθος, τοῦ πόθου: el deseo. ὁ πούς, τῶν ποδῶν: el pie. ὁ πύργος, τοῦ πύργου: parte
ποῖ;: ¿Adónde? τὸ πρᾶγμα, τοῦ πράγματος: el superior de la casa.
ποιέω: hago. asunto, la cosa. πωλέω: vender.
ὁ ποιητής, τοῦ ποιητοῦ: el πρᾶος, πραεῖα, πρᾶον: πώποτε: jamás.
poeta. humilde. πῶς: como.
τὰ πόιμνια, τῶν ποιμνίων: los πράττω: hacer. πῶς γὰρ οὔ;: ¿Cómo no?
rebaños. πρεσβύτατος, πρεσβυτάτη, πῶς δαί;: ¿Cómo es posible?
ποῖος;, ποίᾶ;, ποῖον;: tal, como. πρεσβύτατον: viejísimo. πῶς ἔχεις; ¿Cómo estás?
Πολεμέω: combatir. πρεσβύτερος, πρεσβυτέρα, ἡ ῥάβδος: el bastón, el palo.
ὁ Πολέμαρχος, τοῦ πρεσβύτερον: más viejo. ῥᾴθῦμος, ῥᾴθῦμον : perezoso.
Πολεμάρχου: Polémarco. *πρίαμαι, imperf. ἐπριάμην ῥαδιουργέω: soy perezoso.
ὁ πολέμιος, τοῦ πολεμίου: el πρό (+gen.): ante. ῥᾴδιος, ῥᾳδίᾶ, ρᾲδιον: fácil.
enemigo. τὸ πρόβατον, τοῦ προβάτου: τὸ ῥῆμα, τοῦ ῥήματος: la
ὁ πόλεμος, τοῦ πολέμου: el la oveja. palabra.
combate. ὁ πρόγονος, τοῦ προγόνου: el ὁ ῥήτωρ, τοῦ ῥήτορος: el
πολιορκέω: asediar. antepasado. orador.
πολιοῦχος, πολιούχον: τὰ προπύλαια, τῶν τὸ ῥῖγος, τοῦ ρίγους: el hielo.
protector de la ciudad. προπύλαίων: los propileos, el ῥίπτω: tirar, lanzar.
ἡ πόλις, τῆς πόλεως: la ciudad. ingreso. τὸ ῥόπαλον, τοῦ ῥοπάλου: el
ἡ πολιτεία, τῆς πολιτείας: la πρός (+ dat.): al lado de. palo.
república. πρός: hacia. ἡ ῥωμη, τῆς ῥώμης: la fuerza.
πολλάκις: muchas veces. τὰ πρός πατρός / μητρός: ὁ σάκκος: el saco.
πολλαπλάσιος, πολλαπλασία, προσ-άπτω: sujetar a. ἡ Σαλαμίς, τής Σαλαμίνος:
πολλαπλάσιον: múltiple. προσ-βαίνω: ir hacia. Salamina.
πολλαχόσε: de todas partes. Προσδέχομαι: recibir, aceptar ὁ σαλπιγκτής, τοῦ σαλπιγκτοῦ:
πολύμηλος, πολύμηλον: rico como ciudadano. el que toca la trompeta.
en rebaños. προσήκει: venir. σαλπίζω: tocar la trompeta.
πολύμητις: de muchos πρόσκειμαι (+dat.): estar σαφής, σαφές: claro.
recursos. cerca de. σεαυτόν, σεαυτήν / ὑμᾶς
πολυπραγμονέω προσκλύζω: bañar. αὐτούς (αὐτάς): a ti/vosotros
πολύς, πολλή, πολύ: mucho. προσκρούω: tropezar, fracasar, mismos.
ἡ πομπή, τῆς πομπῆς: la insultar. σεαυτόν: a sí mismo.
procesión. προσχορέω (+ πρός y acc. / + τὸ σῆμα, τοῦ σήματος: la
πονεῖ: trabaja con esfuerzo. dat.): ir. tumba.
ATHENAZE I 11
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

τὸ σημείον, τοῦ σημείου: el ἡ στήλη, τῆς στήλης: la estela. σώφρων, σῶφρον, gen.
signo. ἡ στιβάς, τἡς στιβάδος: el sofá. σώφρονος: sabio, prudente.
σιγάω: callar. ἡ στοά, τῆς στοᾶς: el pórtico. ἡ σωτηρία, τῆς σωτηρίας: la
ἡ σιγή, τῆς σιγῆς: el silencio, la ὁ στόλος, τοῦ στόλου: el salvación.
calma. vestido, la multitud, el ejército. τάλας, f. τᾶλαινα: desdichado.
ὁ Σιμωνίδης, τοῦ Σιμωνίδου: ὁ στρατηγός, τοῦ στρατηγοῦ: τάλας: miserable, infeliz.
Simonides. el general. ὁ ταῦρος, τοῦ ταύρου: el toro.
ὁ σῖτος: el trigo. στρατεύομαι: hacer la guerra. ταύτῃ: de este modo.
σιωπάω: callar. ἡ στρατιά, τῆς στρατιᾶς: el ταχέως: rápidamente.
σκαιός: tonto, zurdo. ejército. ταχύς, f. ταχεῖα: veloz.
σκάπτει: cavar. ὁ στρατιώτης, τοῦ στρατιώτου: ...τε καί...: y entonces.
ἡ σκάφη, τῆς σκάφης: la barca. el soldado. ἡ τέχνη, τῆς τέχνης: el arte, la
τὸ σκάφίον, τοῦ σκαφίου: la ὁ στρατός, τοῦ στρατοῦ: el técnica.
tina, tinaja. ejército. τὸ τέκνον, τοῦ τέκνου: el niño.
ἡ σκιά: la sombra. στρογγύλος, στρογγύλη, οἱ τεκόντες, τῶν τεκόντων: los
σκοπέω: mirar. στρογγύλον: redondo. padres.
σκοτεινός, σκοτεινή, ὁ στρουθός, τοῦ στρουθοῦ: el τεκνοποιέομαι: engendrar
σκοτεινόν: tenebroso. gorrión/ la avestruz. hijos.
ὁ σκότος, τοῦ σκότου: la σύ (acc: σε): tú. ὁ Τελαμών, τοῦ Τελαμῶνος :
sombra. τὸ σῦκον, τοῦ σύκου: el higo. Telamón.
ἡ Σκυθία, τῆς Σκυθίας: Escitía. συλλαμβάνω: ayudo. τελευταῖος, τελευταία,
σὸν ἔργον: asunto tuyo. συλλέγομαι: recoger. τελευταῖον: acabado, muerto.
σός, σή, σόν: tu. συλλέγω: recojo. τελευτάω: morir.
σοφός, σοφή, σοφόν: sabio. Συλλυπέομαι: compadecerse. τέλος: fin, por fin.
σπανίως: rara vez. Συμβάλλω: ayudar. τὸ τέμενος, τοῦ τεμένους: el
ὁ Σπαρτιάτης, τοῦ Σπατιάτου: ὁ σύμμαχος, τοῦ συμμάχου: el recinto sagrado.
el espartano. aliado. τέρπομαι (+participio):
σπείρω: siembro. ἡ συμφορά, τῆς συμφορᾶς: la alegrarse.
σπένδω: hacer una libación. desgracia. τέταρτος, -η, -ον: cuarto.
σπεύδω, ἔσπευσα, σπεύσας: συναγείρω: reúno. τέτταρας, τέτταρα
darse prisa. τὸ συνέδριον, τοῦ συνεδρίου: τέτταρες, τέττατα: cuatro.
τὸ σπέρμα: la semilla. asamblea. τῇδε: de este modo.
τὸ σπήλαιον, τοῦ σπηλαίου: la συνέρχομαι: ir junto. τί;: ¿qué?
cueva. σφάττω: degollar. τίκτω: dar a luz, engendrar.
ἡ σπονδή, τῆς σπονδῆς: la ἡ Σφίγξ, τῆς Σφιγγός: la τιμάω: honrar.
libación. Esfinge. τις, τι: alguno.
σπονδήν ποιέομαι (+dat.): σφόδρα: mucho, my. τίς; τί;: ¿Quién?
hacer una libación. σχεδόν: casi. τλήμων, τλήμον, gen.
ἡ σπουδή, τῆς σπουδῆς: la σχολάζω: estar ocioso. τλήμονος: pobre, miserable.
preocupación. ἡ σχολή, τῆς σχολῆς: el ocio. τοιοῦτος, τοιαύτη,
τὰ στενά, τῶν στενῶν: los σῴζω, ἔσωσα, σώσας (σωδ-): τοιοῦτον/τοιοῦτο: tal.
estrechos (en el mar). salvar. ὁ τοκεύς, τοῦ τοκέως : padre,
στενάζει: gime. τὸ σώμα, τοῦ σώματος: el padres.
στενός, στενή, στενόν: rápido. cuerpo. ἡ τόλμα, τῆς τόλμης: la
στέλλομαι: ser enviado. σῶος, σώα, σῶον: sano y audacia.
ὁ στέφανος, τοῦ στέφανου: la salvo. τολμάω: atreverse.
corona. σωφρονέω: ser sabio. τότε: entonces.
τὸ στῆθος: el pecho.
ATHENAZE I 12
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

τοσοῦτος: tal. ὑπέχω: soportar. τὸ φύλλον, τοῦ φύλλου: la


ἡ τραγῳδία, τῆς τραγῳδίας: la ὁ ὑπηρέτης, τοῦ ὑπηρέτου: el hoja.
tragedia. ayudante del sacerdote. ἡ φύσις, τῆς φύσεως: la
ἡ τράπεζα, τῆς τραπέζης: la ὑπο (+gen.): bajo. naturaleza.
mesa. ὁ ὕπνος, τοῦ ὕπνου: el sueño. Φυτεύω: brotar, crecer,
τὸ τραῦμα, τοῦ τραύματος: la ὑπολαμβάνω: interrumpir. plantar.
herida. τῇ ὑστεραίᾳ: la víspera. ἡ φωνή, τῆς φωνῆς: la voz.
τρεῖς, τρία: tres. ὕστερον: más tarde. τὸ φῶς, τοῦ φωτός: la luz.
τρέπομαι, ἐτρεψάμην, ὕστερος, ὑστερα, ὕστερον: χαῖρε, χαίρετε: ¡hola!
τρεψάμενος: girarse hacia. último. χαίρει: se alegra.
τρέφω, ἔθρεψα, θρέψας ὑφαίνω: tejer. χαίρειν κελεύω: mando
(θρεφ-): alimentar. οἱ Φαίδακες, τῶν Φαιάκων: saludar.
τρέχω, ἔδραμον, δραμών los Feacios. χαίρω, ἐχαίρησα, χαιρήσας
(δραμ-): correr. ἡ Φαίδρα, τἡς Φαίδρᾶς: Fedra. (χαιρη-): alegrarse.
τριακόσιοι, τριακόσιαι, ὁ Φαῖδρος, τοῦ Φαίδρου: χαλεπαίνω: soy molesto.
τριακόσια: trescientos. Fedro. χαλεπός: duro, difícil.
τρίτος, -η, -ον: tercero. φαίνομαι: parecer. χαμαί: a tierra.
τρίς: tres veces. τὸ Φάληρον, τοῦ Φαλήρου: χάριν ἔχω: estar agradecido.
ἡ Τροία, τῆς Τροίας: Troya. Falero. τὸ χάσμα, τοῦ χάσματος:
ὁ τρόπος, τοῦ τρόπου: el ὁ Φειδίας, τοῦ Φειδίου: Fidias. abertura, abismo.
modo, el carácter. φέρει: lleva. ὁ χειμών, τοῦ χειμῶνος la
ἡ τροφή, τῆς τροφῆς: el φέρω, ἤνεγκον, φυγών (ἐνεγκ): tempestad, el invierno.
alimento. llevar. ἡ χείρ, τῆς χειρός, ταῖς χερσί
τύπτω: golpeo. φεῦ: ay! (ν): la mano.
ἡ τύραννίς, τῆς τυραννίδος: la φεύγω, ἔφυγον, φυγών (φυγ-): χορεύω: bailar.
tiranía. huir. ὁ χορός, τοῦ χοροῦ: el coro.
ὁ τύραννος, τοῦ τυράννου: el φησι(ν): dice. ὁ χόρτος, τοῦ χόρτου: el heno.
tirano. ὁ φθόγγος, τοῦ φθόγγου: el χοροὺς εἰσάγω: conducir el
τυφλός, τυφλή, τυφλόν: ciego. rumor. baile.
ἡ τύχη, τῆς τύχης: la suerte. φιλάνθρωπος, φιλάνθρωπον: χράομαι (+dat.): usar.
ὑβρίζω: soy arrogante. filántropo. τὰ χρήματα, τῶν χρημάτων:
ἡ ὕβρις, τῆς ὕβρεως: la φιλεῖ: ama. las riquezas
arrogancia. ἡ φιλία, τῆς φιλίας: la amsitad. ὁ χρόνος: el tiempo.
ἡ ὑδρίᾶ, τἡς ὑδρίᾶς: la ánfora. ὁ Φίλιππος: Felipe. ὁ Χρύσης, τοῦ Χρύσου: Creso.
τὸ ὕδωρ, τοῦ ὕδατος: el agua. φίλος, φίλη, φίλον: amigo. ὁ χρυσός, τοῦ χρυσοῦ: el oro.
ὁ υἱός: el hijo. φίλτατος, φιλτάτη, φίλτατον: χωλός, χωλή, χωλόν: cojo.
ὑλακτέω: ladrar. amadísimo. ἡ χώρᾶ, τῆς χώρᾶς: la región.
ἡ ὕλη, τῆς ὕλης: la madera. φλέγει: quema. τὸ χωρίον, τοῦ χωρίου: la
ὑμεῖς : vosotros. φλυαρέω: decir tonterías. región.
ὑμέτερος, ὑμετέρᾶ, ὑμέτερον: φοβέομαι: temer. ψέγω: echar en cara.
vuestro. φοβερός, φοβερά, φοβερόν: ψευδής, ψευδές: falso.
ὑμνέω: cantar. terrible. ὁ ψόφος, τοῦ ψόφου: el
ὑπακούω (+gen.): obedecer. ὁ φόβος: el miedo. rumor.
ὑπάρχω: ser, pertenecer. φράζω: hablar. ἡ ψυχή, τῆς ψυχῆς: el alma.
ὑπείκω: ceder, renderse. φροντίζω: preocuparse de. τὸ ψῦχος, τοῦ ψύχους: el frío.
ὑπέρκοπος, ὑπέρκοπον: más ἡ φυγή, τῆς φυγῆς: la huida. ὦ: oh!
allá del límite, agotado, φυλάττω: guardar. ὠθίζομαι: abrirse camino.
arrogante. ὠνέομαι: comprar.
ATHENAZE I 13
Santa María de la Montaña, Monterrey, N. L.

τὰ ὤνια, τῶν ὠνίων: las


mercancías.
ἡ ὥρᾶ, τῆς ὥρᾶς: la estación,
la primavera.
ὡραῖος: maduro.
ὡς: como.
ὡς=ἐπεί: entonces.
ὡς τάχιστα: lo más rápido.
ὥσπερ: como.
ὥστε: de modo que.
ὠφελέω (+acc.): ayudar.