Você está na página 1de 1

Oto jest dzień t.

Hymn brewiarzowy
muz. A. Gouzes OP
żywo h. = 66
opr. J. Gałuszka OP
j j
Refren:

& bb œœ œœ œœ ˙˙
j j
œœ œœ ˙ œ œœ ˙˙ .. œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
œ œ
œ œ
J J œ J J
j j j j
O - to jest dzień, któ - ry dał nam Pan! We - sel - my się i ra -
œœ œœ œœ ˙.
? b b œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ
˙.
œœ œœ œœ ˙
˙
œ œœ
œ J
J J J

b
U
œ œ ˙. j j ˙˙ ..
rall.

& b œœ œ œ n˙. ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ ˙
œ ˙ œ
J J
j j
duj - my się w nim! Al - le - lu - ja, al - le - lu - ja!
˙. ˙ ˙.
? b b œœ œœ œœ
˙.
˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙.
J J
u
j j j
& bb W
j j
œœ œœ œ œœ W
W
œ œ œ œ
œ œ œ œ
W J J œ J J J œ œ
j j j j j
Ty, który mieszkasz w chmurze peł - nej o - gnia, Ty, który siedzisz na tro - nie z sza - fi - rów,

? bb W œœ œœ œœ œœ W
W œ œ œ œ œ
W J J œ œ œ œ œ
J J J
b W j j j œj j j U
&b W œ œ œ n œœ œœ W
nW œœ œœ ˙˙ ˙˙
œ œ œ œ J J
J J J J
istot tajemnych
j j j j
o - to - czo - ny chó - rem, Boże
j j
chwa-ły wiel - kiej.

? bb W œœ œœ œœ œœ œ œ W œ œ ˙˙ ˙˙
W J J J J œ œ W œ œ ˙
J J ˙
u
2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni. 5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą.
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany, Dałeś nam Syna, co stał się człowiekiem,
Jako Swych posłów, Ty kierujesz wichry, W Nim okazałeś głębię Swej miłości,
Boże Stworzycielu. Boże Odkupienia.

3. Ty któryś mówił w krzaku gorejącym, 6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie


Ojcze narodu dawnego Przymierza, Krwi Swej purpura przywrócił nam życie.
prowadziłeś przez czerwone wody, Dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże Ocalenia. Boże Zmartwychwstania.

4. Panie kapłanów, królów, i proroków, 7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu,


Złota świątynia przybytkiem Twym była. Razem z Twym Synem i Duchem płomiennym
Tyś jednak wybrał dom Swój w naszych sercach, Sława niech będzie cześć i dziękczynienie,
Boże Miłosierdzia Boże zawsze wierny.

www.nuty.religijne.org