Leitura atual: Prata Do Tempo - Leticia Wierzchowski