Você está na página 1de 3

Aprobat de fondator

Consiliul Raional Cahul


prin Decizia nr._______
de la _______

CO NTRACT
de management nr._____

Consiliul Raional Cahul cu sediul pe adresa or. Cahul.P. Independenţei,2


denumit în continuare Fondator, în persoana Preşedintelui raionului Ştefan
Bratu, pe de o parte,
şi Înstituţia Medico Sanitară Publică ”Spitalul Raional Cahul”,
reprezentat prin
___________________________________________________
(numele, funcţia)
în baza __________________________________________________________ pe
de altă parte, denumit în continuare Manager, privind următoarele:

1. Obiectul Contractului.
1.1 Prezentul Contract reglementează relaţiile dintre Fondator şi Manager.
Drepturile şi obligaţiile Părţilor sunt reglementate atît de prezentul Contract, cît
şi de prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
1.4 . Conform contractului Fondatorul transmite, iar
Managerul primeşte pentru administrare economică patrimoniul din componenţa
Instituţiei Medico Sanitară Publică ”Spitalul Raional Cahul”,
amplasate în ________________________________________________________
în valoare de__________________________________________________ mln lei

2. PREVEDERI ŞI OBLIGAŢII GENERALE


2.1. Managerul se obligă să exercite activităţi de administrare a
patrimoniului Instituţiei Medico Sanitară Publică ”Spitalul Raional Cahul” în
modul stabilit de Fondator . Managerul va decide de sine stătător care activităţi
vor fi necesare pentru o administrare cît mai eficientă a patrimoniului.
2.2 Managerul este angajat în funcţia de medic -şef cu obligaţiile ce-i sunt
atribuite prin statut şi prezentul contract.
2.3 Managerul se angajează prin concurs la funcţia menţionată cu durata zilei
de muncă de 8 ore, în cadrul săptămînii de lucru de cinci zile lucrătoare.

3. TERMENELE CONTRACTULUI
3.1. Prezentul Contract este încheiat pe un termen de ________ani.
3.2. Termenele definite ale Contractului se calculează din data înregistrării în
registrul de înregistrare a contractelor Fondatorului.
3.3. Drept condiţii definite, la parvenirea cărora Contractul se reziliază sunt:
nerespectarea prevederilor statutare, a prezentului contract, acordurilor adiţionale
şi anexelor la prezentul contract.
3.4. Despre parvenirea condiţiilor definite care vor atrage rezilierea
Contractului, fiecare parte va anunţa cealaltă parte cel tîrziu în termen de 30
zile. Încălcarea acestei condiţii va fi considerată drept temei pentru partea
interesată de a cere achitarea pierderilor survenite.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FONDATORULUI
4.1. Fondatorul este în drept să ceară, în orice moment prezentarea informaţiei
privind modul de executare a prezentului Contract.
4.2 Fondatorul aprobă statutul întreprinderii, modificările şi completările la el.
4.3 Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar
întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligaţiile fondatorului.
4.4 Fondatorul aprobă tranzacţiile IMSP cu persoane terţe, a căror sumă depăşeşte
25% din suma mijloacelor financiare, acumulate de IMSP pe parcursul unui an de
activitate.
4.5 Fondatorul aprobă darea în arendă a bunurilor, trecerea la cheltuieli a
mijloacelor fixe şi vînzarea mijloacelor neutilzate în activitatea instituţiei medico-
sanitare publice;
4.6 Aprobă, cu acordul Ministrului Sănătăţii, crearea de filiale, precum şi aderarea
la uniuni sau asociaţii ;
4.7 Aprobă planurile de activitate a IMSP ;
4.8 Aprobă rapoartele trimistriale şi anuale privind activitatea IMSP;
4.9 Alocă surse finaciare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a
edificiilor, procurarea utilajului costisitor, transportului sanitar şi
medicamentelor pentru realizarea Programelor naţionale;
4.10Aprobă proiectele de prestare a servicilor medicale dintre IMSP şi Compania
Naţională de Asigurări în Medicină;
4.11 Exercită controlul asupra concordanţei activităţii cu scopurile statutare şi
prezentul contract.

5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANAGERULUI


5.1. Managerul este în drept:
 să conducă şi să reprezinte IMSP în raport cu terţe persoane în
baza împuternicirilor perfectate conform prevederilor legislaţiei;
 să planifice şi să desfăşoare activitate economico-finaciară în
modul stabilit de proprietar;
 să asigure executarea legislaţiei în vigoare, precum şi a hotărîrilor,
dispoziţiilor şi deciziilor Fondatorului şi a Consiliului administrativ ;
 să elaboreze programe de dezvoltare anuale şi de perspectivă ale
IMSP ;
 să perzinte propuneri privind modificarea statutului, reorganizarea
sau lichidarea IMSP ;
 să semneze contracte, să elibereze procuri, să deschidă conturi
bancare necesare în exercitarea eficientă a gestiunii;
 să procure bunuri necesare pentru activitatea sa din surse proprii;
 să refuze în orice moment administrarea ÎMSP, prevenind în mod
obligatoriu Fondatorul cu cel puţin cu o lună pînă la aceasta, după
restituirea patrimoniului administrat şi a bunurilor obţinute în urma
administrării, în acelaşi termen.

5.2. Managerul este obligat:


 să prezinte Fondatorului propuneri privind reconstrucţia, extinderea,
reutilarea tehnică, trecerea la cheltuiele a bunurilor IMSP ;
 să asigure folosirea eficientă, păstrarea şi reproducerea
patrimoniului IMSP ;
 să coordoneze activitatea instituţiilor medicale private din teritoriu;
 să formeze un fond de rezervă şi de dezvoltare în mărime de cel
puţin 25% din volumul cheltuielilor anuale ale instituţiei ;
 să apere interesele Fondatorului în toate organele de conducere ale
întreprinderii;
 să informeze Fondatorul despre apariţia situaţiilor care ar afecta
interesele lui şi care nu pot fi neutralizate cu forţe proprii;
 Să nu vîndă, gajeze sau greveze (înstrăineze în alt mod)
patrimoniul primit în administrare;
 să nu încredinţeze altor persoane, fără acordul Fondatorului,
exercitarea drepturilor şi obligaţiilor sale;
 să ducă evidenţa contabilă şi statistică în conformitate cu legislaţia
în vigoare.

6. REMUNERAREA
6.1. Managerul va beneficia de un salariu în mărime de
________________________________________________________________
(suma fixă sau cota)
inclusiv din beneficiul întreprinderii obţinut din administrarea a patrimoniului
ÎMSP.

7. ALTE CONDIŢII
7.1. Managerul va prezenta Fondatorului dări de seamă trimestriale
privind rezultatele activităţii întreprinderii şi măsurile efectuate de
el în scopul redresării situaţiei la întreprindere, în modul stabilit de
prezentul Contract.
7.2. Neîndeplinirea condiţiilor stabilite în punctul 3.3. al
prezentului Contract va servi pentru Fondator drept temei privind
rezilierea contractului înainte de termen. Aceste condiţii se stabilesc
conform dărilor de seamă trimestriale.
7.3. Managerul va purta toată răspunderea, inclusiv materială, pentru
prejudiciile aduse patrimoniului şi intereselor Fondatorului, cu excepţia
prejudiciilor provocate de acţiunile forţei majore.
7.4 Managerul nu va putea exercita funcţia de manager concomitent şi în alte
întreprinderi.
8. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
FONDATORUL MANAGERUL
___________________________ ____________________________
(numele, prenumele, funcţia) (numele, prenumele, funcţia)
_____________________ _____________________
(semnătura) (semnătura)