Você está na página 1de 1

Sax alto mi b

AAAA eleeleeleele aaaa glóriaglóriaglóriaglória

Arranjo por Alex S.D.

% «« « «« « # # «« « « « «« #4 4 »
%
««
«
«« «
#
#
«« «
«
«
««
#4 4
»
œ
» œœ »
«« « ˆ«
» œœœ » ˆ«
»
«
ˆˆ « «
«
#
Œ
œ» » » œ» » œ
»
« ˆœ» »
» œ
»
»
« ˆ» œœ » » œ »
»
»
»
»
»
»
»
œ »
»
=====================&
»
»
»
»
» »
» » »
»
»
» »
ll
»
»
»
»
»»
» » »
ll
»
»
»
» »
»»
=
»
»
ll
# # «« « # œ » » œ » œ «« « ˆ« œ
#
#
«« «
#
œ »
» œ » œ
«« « ˆ«
œ » » »
œ » œ »
#
œ» » »
» œ » »
˙» » » .
Œ
œ»
» œ œ »
»
»
»
« ˆ œ»
œ » » » »
»
»
»
»
» »
»
»
»
»
»
=======================
» »
»
&
»
ll
»»
» » »
»
»
ll
»
»
» » »
»
»
ll
« «« « «« # «« « « # « «« « ˆ « q
«
««
«
««
#
«« «
«
#
«
««
«
ˆ
«
q
#
#
ˆ« « ««
ˆˆ « «
«
«ˆ
« ˆ» » œ » œ
œ»
»
œ
˙» » » .
»
œ »
œ »
»
»
»
»
Ó
=======================
&
»
»
» »
»»
»
»
ll
»
»
»
»
»
””{
ll
««
#
#
_h
h
««
h
«
«
q
œ» »
» œ » œ» œ »
#
#
«ˆ
ˆ
«
œ »
» œ
œ »
œ »
» »
»» »
»» »
» »
»
» »
» »
»
»» »
======================&
ll
ll
=
» » »
ll
«« « «« «« «« # # «« « # h « « q w
«« «
««
««
««
#
#
«« «
#
h
«
«
q
w
ˆ«
ˆ
«
q
«ˆ
« « «
#
e
ˆ «
ˆ « « «
ˆ «
======================&
ll
ll
=
ll
««
#
«
ˆ
q
_h
#
«
h
#
#
ˆ« « ««
w
Ó
======================&
ll
ll
=
ll
««
#
#
««
h
«
«
q
œ» »
««
««
ˆ
«
» œ » œ» œ »
œ »
» œ
œ »
h
«
«
q
#
#
«ˆ
œ »
»
«ˆ
ˆ
«
» »
»» »
»» »
» »
»
» »
» »
»
»» »
======================&
ll
» »
ll
=
ll
«« # # To Coda # # h. ˆ«. « «« « « «« «
««
#
#
To Coda
#
#
h.
ˆ«. « ««
«
«
««
«
«« « ˆ
q
e
«ˆ
ˆ «
q
w
======================&
ll
ll
=
””
No fim toca o coro 2x
#
#
#
#
======================&
ll
ll
=
ll