Você está na página 1de 22

Német nyelv

középhaladóknak
Pró
bal
eck
PRÓBALECKE e
Az ELO Könyvkiadó Kft. Német nyelv kö-
zéphaladóknak tananyagsorozatát azoknak
ajánljuk, akik az ELO Könyvkiadó Kft. Né-
met nyelv kezdőknek tananyagsorozatát már
elsajátították, továbbá mindazoknak, akik ko-
rábban 1-2 éven keresztül tanulták ezt a nyel-
vet és szeretnék a nyelvtanulásukat magasabb
szinten folytatni.
Tananyagsorozatunk segítségével tovább fej-
lesztheti nyelvi készségét, amely nélkülözhe-
tetlen a német nyelven történő kommunikáci-
óhoz mind írásban, mind szóban. Mivel a tu-
dást számos különböző módon és változatos
tanulási technikákkal adjuk át, a tanulásra
vonatkozólag pedig útmutatással szolgálunk,
tudatosan és gyorsan haladhat előre a tanul-
mányaiban.
A tananyagsorozatban az élő, korszerű német nyelvvel fog találkozni. Az egyes leckékben a
német nyelvű sajtóban megjelent eredeti szövegeket, a mindennapi életből merített érdekes té-
mákat, a német nyelvterület egyes tájainak kulturális vonatkozásait, valamint irodalmi szöveg-
részleteket használunk fel, melyek egy-egy nyelvtani vagy lexikai jelenség bemutatására és a
szókincs bővítésére szolgálnak. Így a tananyagsorozat végére megfelelő alapokkal fog rendel-
kezni a német nyelven történő folyékony kommunikációhoz.

 Bárhol, bármikor tanulhat!


Az ELO cégcsoport módszere rugalmasságot biztosít Önnek. Nincs időhöz és helyhez
kötve, így tetszés szerint reggel, napközben, este vagy akár hétvégén is foglalkozhat a
tananyagcsomaggal. Nem kell utaznia sem, és kényelmesen tanulhat saját otthonában.

 Magántanárok nyújtanak szakmai támogatást!


Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatának megrendelése mellett lehetősége van az
Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított képzés igénybe vételére is. A leckékben
található házi feladatokat szaktanárok javítják, akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítik
Önt tanulmányai során.

Tegye meg még ma az első lépést a német nyelvtudásának fejlesztéséhez!

A próbalecke átlapozása során bepillantást nyerhet az ELO Könyvkiadó Kft. tananyag-


sorozatába. Ez a lecke megközelítőleg egy tananyagcsomag felének a terjedelmével
egyezik meg. A próbalecke oldalait úgy válogattuk össze, hogy a tananyagsorozat-
ban található információkat, feladatokat, érdekességeket, példákat és az Európai
Levelező Oktatási Kft. által biztosított házi feladatokat mintaként bemutassuk, így
megismerheti oktatási metodikánkat is. A próbalecke a tananyagsorozat különböző
leckéiből készített kivonat, melynek segítségével képet kap a leckék felépítéséről.

2
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

A LECKÉK FELÉPÍTÉSE
 A Német nyelv középhaladóknak tananyagsorozat 40 leckéből áll, normál tempó esetén tananyag-
csomagonként (20 db) fogjuk elküldeni Önnek. Minden tananyagcsomaghoz tartozik egy CD-le-
mez, amelyen a lecke szövegrészletei, a házi feladathoz szükséges gyakorlatok, valamint a tan-
anyagcsomag végén található teljes szószedet hallható.
Oktatási célok A tanulás megkezdése előtt elolvashatja, hogy az anyag elvégzésével milyen
képességekre tesz majd szert. Később akár vissza is lapozhat ezekhez a célok-
hoz, és kipipálhatja azokat, amelyeket sikerült elsajátítania.
Aufwärmen Minden egyes lecke „bemelegítéssel” kezdődik, amelynek célja, hogy beve-
zessük az olvasmány témakörébe.
Grammatik im Ebben a részben azokat a német nyelvtani összefüggéseket mutatjuk be, ame-
Alltag lyekre a lecke további részei épülnek.
Kommunikation Ebben a fejezetben a kommunikációs képességeket fejlesztjük.
Wortschatz Itt található az új szavak bevezetése és a megfelelő szövegkörnyezetben való
gyakorlása.
Sprachfähigkeiten A gyakorlatok fejlesztik a szövegértést, olvasást, beszéd- és íráskészséget,
vagyis folytatódik az elméleti anyag gyakorlatban való alkalmazása. Az emlí-
tett képességeket gyakran összevont módon gyakoroljuk, például a szövegér-
tést és a beszédkészséget (Hören und Sprechen), illetve az olvasást és az írást
(Lesen und Schreiben) együtt.
Die Welt auf Ez a rész a tananyagcsomagok második leckéjének végén található. Bemutatja
Deutsch a német nyelvterület egyes tájait és azok különféle kulturális vonatkozását,
mely nélkülözhetetlen a német nyelv tudatos használata során.
Grammatik auf
Az adott leckében feldolgozott nyelvtani anyag összefoglaló átismétlése.
einen Blick
Hausaufgabe Az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatásának a megrendelé-
se esetén, a házi feladatok segítségével ellenőrizheti tudását és elmélyítheti
mindkét lecke ismeretanyagát. A házi feladatok gyakorlatait a leckék feldol-
gozása után kell megoldani. Az erre szolgáló nyomtatványt a tananyagcsomag
középső részébe fűzve találja. A nyomtatványra írt házi feladatot elküldheti
tanárának, aki kijavítva visszaküldi azt. A házi feladatokat a www.elo.hu hon-
lapon is megtalálja, és az interneten keresztül, az online házi feladat rendszer-
ben is megoldhatja és elküldheti javításra.

A TANANYAGCSOMAG HÁZHOZ JÖN


 Jelentkezését követően összeállítjuk kezdő tananyagcsomagját, ami a jelentkezéstől számított 14
napon belül megérkezik Önhöz. A csomag tartalmazza az 1-2. leckét és a szükséges kiegészí-
tő anyagokat. Amennyiben a próbahónap alatt a tananyagcsomag elnyerte tetszését, rendszeres
időközönként postai úton kapja meg a soron következő leckéket.

ÜGYFÉLOLDAL
@ Az ügyféloldalra történő bejelentkezés után intézheti a tananyagsorozathoz kapcsolódó ügyeit.
Többek között lehetősége van a tananyagsorozattal kapcsolatos adminisztráció és pénzügyek in-
tézésére, új szolgáltatások megrendelésére. Az Európai Levelező Oktatási Kft. képzésének meg-
rendelése esetén az ügyféloldalról érheti el az Online házi feladat szolgáltatásunkat is.

A TANFOLYAM BEFEJEZÉSE
Amennyiben részt vesz az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított képzésen, az utolsó tan-
anyagcsomagot követően kell online formában kitöltenie a tanfolyam végét jelentő zárótesztet.
Amennyiben az összes házi feladatot visszaküldte, és a záróteszt kitöltése során legalább 51%-os
eredményt ért el, akkor kapja kézhez a képzés elsajátítását tanúsító igazolást.
3
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

A Német nyelv középhaladóknak tananyagsorozat tematikája 2/1.


1. lecke: Nyaralási emlékek 11. lecke: Sportágak. Amatőr- és sportverseny
Bemutatjuk a Perfekt igeidő alakjainak használatát, valamint a ha- Tanulhat a weil és da kötőszavas okhatározói mellékmondatok hasz-
ben, sein és a módbeli segédigék Präteritum alakjainak alkalmazását. nálatáról. Bemutatjuk, hogyan alkalmazza a közép- és felsőfokú mel-
Elsajátíthatja, hogyan meséljen múlt időben a legutóbbi nyaralásáról, lékneveket jelzőként. Kitérünk a sportolással és az élsporttal kap-
és hogyan feleljen az elhangzott kérdésekre, melyeket a hallott vagy csolatos szókincs és kifejezések használatára. Felvázoljuk, hogyan
olvasott szöveg alapján tesznek fel. beszéljen a sportolás előnyeiről.
2. lecke: Technológia és kommunikáció 12. lecke: Extrém- és túlélősport
Tanulhat az alárendelt mellékmondatok alkalmazásáról. Kitérünk a Áttekintjük a Partizip Präsens és Partizip Perfekt melléknévi igene-
számítógéppel kapcsolatos szavak és kifejezések használatára. Képet vek használatát. Ismereteket szerezhet a jelzői funkciójú sorszámne-
adunk arról, hogyan adjon elő egy történetet a saját szavaival és ho- vek alkalmazásáról. Rendszerezzük az extrém- és túlélősportokkal
gyan fejezze ki a véleményét különböző témákban. kapcsolatos szókincset.

3. lecke: Külső megjelenés és személyiség 13. lecke: Egészséges táplálkozás és étkezési szokások
Taglaljuk a melléknév jelzőként való használatát és ragozását egyes Bemutatjuk a névelő nélküli melléknevek ragozását. Tanulhat a kü-
és többes számban. Bemutatjuk a külső megjelenés és az öltözködés lönféle ételek elkészítésével kapcsolatos melléknevek és melléknévi
leírását. Megtanulhatja megnevezni a pozitív és negatív belső tulaj- igenevek alkalmazásáról. Áttekintjük a diétára és az étkezési szoká-
donságokat, és kifejezni véleményét valaki külső megjelenéséről. sokra vonatkozó szókincs használatát.
4. lecke: Család és családi élet 14. lecke: Fitnesz és káros szenvedélyek
Felvázoljuk a határozott névelő után álló melléknév ragozását és azt, Taglaljuk a feltételes mellékmondatok használatát a wenn és falls
hogyan kell rákérdezni a határozott névelő után álló ragozott mellék- kötőszókkal, valamint a sollen segédigével kapcsolatban. Megismer-
névre. Foglalkozunk a családdal és a családi élettel kapcsolatos szó- kedhet a testi kondícióval kapcsolatos szókincs használatával és a
kincs használatával. Elsajátíthatja, hogyan beszéljen röviden a saját káros szenvedélyekkel, leszokással kapcsolatos kifejezések alkalma-
családjáról. zásával.

5. lecke: Ünnepek és családi problémák 15. lecke: Utazás és közlekedés


A lecke elsajátításával megtanulhatja mondatban használni az Felvázoljuk a zu nélküli főnévi igeneves szerkezetek használatát. Be-
obwohl és a trotzdem kötőszót. Taglaljuk a családi ünnepekkel és mutatjuk a főnevek birtokos esetének használatát. Szó lesz az utazás-
problémákkal kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk, hogyan fejezze ki sal és a közlekedési eszközökkel kapcsolatos szókincs alkalmazásá-
jókívánságait és részvétét különféle alkalomból. ról. Kitérünk arra, hogyan vásároljon jegyet járművekre.
6. lecke: Gyereknevelés. A család régen és napjainkban 16. lecke: Városnézés és turizmus
Áttekintjük, hogyan tudja megkülönböztetni és használni a wenn és Foglalkozunk a városnézéssel és turizmussal kapcsolatos szavak és
az als kötőszót az időhatározói összetett mondatokban és hogyan tud- kifejezések alkalmazásával. Tanulhat arról, hogyan beszéljen a kül-
ja használni a neveléshez és felnőtté váláshoz kapcsolódó szókincset. földi utazások és a belföldi nyaralás előnyeiről. Áttekintjük, hogyan
Kitérünk arra is, hogyan beszéljen a régi idők és korunk családmo- foglaljon szobát, és hogyan reklamáljon a hotelben.
delljei közötti különbségekről.

7. lecke: Bevásárlás és szolgáltatások 17. lecke: Sajtó és reklám


Ismereteket szerezhet a damit kötőszóval alkotott mellékmondatok Taglaljuk a birtokos névmás és a kein tagadószó után álló mellék-
használatáról. Taglaljuk az um... zu + főnévi igeneves szerkezet hasz- nevek ragozását. Szót ejtünk a melléknév ragozásával megegyező
nálatát, valamint a lassen ige alkalmazását. Rendszerezzük a bevá- egyéb szófajú szavak ragozásáról. Elsajátíthatja az újságokkal és fo-
sárlással és reklamálással kapcsolatos szókincset. Elsajátíthatja, ho- lyóiratokkal kapcsolatos szókincs használatát és a reklámokhoz kö-
gyan írjon reklamációt. tődő szókincs alkalmazását.
8. lecke: Pénz- és bankügy 18. lecke: Politika és a mai világ problémái
Bemutatjuk a névmási határozószók használatát. Ismereteket szerez- Szó lesz a birtokos esettel álló elöljárószók használatáról. Tanulhat a
het arról, hogyan használja a vonzatos igéket. Áttekintjük a pénzügyi bűnözéssel és a terrorizmussal kapcsolatos szókincs alkalmazásáról.
és banki szókincs alkalmazását. Tanulhat arról, hogyan beszéljen egy Felvázoljuk, hogyan beszéljen korunk problémáiról és veszélyeiről.
bankban, és hogyan töltsön ki banki nyomtatványt. Bemutatjuk, hogyan ismertesse Németország választási rendszerét.

9. lecke: Gyakorlás I. 19. lecke: Gyakorlás III.


Rendszerezzük ismereteit a Perfekt igeidő használatával, a haben, sein Rendszerezzük ismereteit az okhatározói mellékmondatok, a jelzői
és a módbeli segédigék használatával kapcsolatban. Összegezzük az funkciójú közép- és felsőfokú melléknevek, a Partizip Präsens és
alárendelő mellékmondatok használatával és a melléknév ragozásával Partizip Perfekt melléknévi igenevek használatával kapcsolatban.
kapcsolatos tudnivalókat és a számítástechnikai szókincs elemeit. Átismételjük a határozatlan névmás után álló névelő nélküli mellék-
nevek ragozását egyes számban, a feltételes mondatok használatát.
10. lecke: Gyakorlás II.
Átismételjük a családi ünnepek leírásának témáját, a bevásárlással és 20. lecke: Gyakorlás IV.
reklamációval kapcsolatos kifejezések alkalmazását. Rendszerezzük Összegezzük a zu nélküli főnévi igenevek használatával, a főnevek
ismereteit az einander névmás és a névmási határozószók használatá- birtokos esetben történő alkalmazásával, az időhatározói mellék-
val kapcsolatban. Felelevenítjük a pénzügyi kifejezéseket is. mondatok használatával kapcsolatos tudnivalókat. Átismételjük az
utazással, valamint a turizmussal kapcsolatos szókincs alkalmazását.

4
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

A Német nyelv középhaladóknak tananyagsorozat tematikája 2/2.


21. lecke: Munka és jövőbeli tervek 31. lecke: Nők és férfiak - egyenjogúság és félreértések
Felvázoljuk a Futur I jövő idő használatát. Elsajátíthatja a munkával Ismereteket szerezhet a vonatkozó mellékmondat használatáról. Be-
és a munkához kötődő problémakörrel kapcsolatos szókincs alkal- mutatjuk a birtokos és részes esetben álló vonatkozó mellékmondat
mazását. Foglalkozunk azzal, hogyan beszéljen jövőbeli terveiről és alkalmazását. Elsajátíthatja a nők és férfiak egyenjogúságát érintő
hogyan fejezze ki feltételezéseit. problémakör szókincsét és fordulatait, azok használatát.
22. lecke: Álláskeresés és szakmai karrier 32. lecke: Család és hivatás
Bemutatjuk a Konditional I feltételes mód használatát. Kitérünk a Bemutatjuk az egyes állandósult szókapcsolatok használatát. Tag-
munkával kapcsolatos vonzatos igék alkalmazására. Szót ejtünk az laljuk a családi élettel és a szakmai karrierrel kapcsolatos szókincs
álláskeresésre és a szakmai karrierre vonatkozó szókincs használa- alkalmazását. Kitérünk arra, hogyan fejezze ki véleményét a családi
táról. Megtudhatja, hogyan beszéljen állásinterjún és hogyan írjon élet és a szakmai karrier közötti választás témájában.
motivációs levelet.

23. lecke: Mozi és a megfilmesített világ 33. lecke: Történelem és kultúra


Felvázoljuk a szabályos és a rendhagyó igék Präteritum múlt idejének Tanulhat a páros kötőszók alkalmazásáról. Ismertetjük a történelem-
használatát, valamint az összetett melléknevek képzését. Bemutatjuk mel és a kultúrával kapcsolatos szókincs használatát. Bemutatjuk,
a filmekkel és a mozival kapcsolatos szókincs használatát. Tanulhat hogyan beszéljen a Németország területén található emlékhelyekről
arról, hogyan meséljen kedvenc filmjeiről és hogyan írjon recenziót és a német nyelvterület kulturális eseményeiről.
egy megtekintett filmről.
34. lecke: Olvasás és kedvenc könyvek
24. lecke: Televízió és más tömegkommunikációs eszközök Áttekintjük a Plusquamperfekt igeidő képzését és használatát. Kité-
Szó lesz a vonatkozó névmás alany- és tárgyesetének a használatáról. rünk az időhatározói mellékmondatok használatára. Foglalkozunk a
Kitérünk a személyt jelentő összetett főnevek képzésére. Ismereteket könyvolvasással kapcsolatos szókincs és kifejezések alkalmazásával.
szerezhet a tömegkommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szókincs Elsajátíthatja, hogyan beszéljen kedvenc könyveiről.
alkalmazásáról. Bemutatjuk, hogyan meséljen kedvenc tévéműsorairól.

25. lecke: A környezet és annak veszélyeztetése 35. lecke: A világ régen és most
A lecke elsajátításával tudni fogja alkalmazni a módhatározói mel- Elsajátíthatja a szenvedő igeragozást Präsens igeidőben. Taglaljuk a
lékmondatokat a dadurch dass, indem, ohne dass, (an)statt dass kö- „világ régen és most” témakör szókincsének és fordulatainak haszná-
tőszókkal. Szó lesz a természeti környezettel kapcsolatos szókincsről latát. Áttekintjük azt is, hogyan beszéljen arról, hogy hogyan nézett
és fordulatokról. Áttekintjük, hogyan beszéljen a természeti környe- ki a világ egykor.
zet megóvásáról és a veszélyeztetettségéről.
36. lecke: Technikai fejlődés és találmányok
26. lecke: Természet és természeti katasztrófák Elsajátíthatja a technikai fejlődéssel és felfedezésekkel kapcsolatos
Ismertetjük az -arm, -bar, -haft, -ig, -isch, -lich, -los, -reich, végződé- szókincs használatát. Kitérünk arra, hogyan mutasson be egy híres
sű melléknevek használatát. Elsajátíthatja a természeti katasztrófák- tudóst és felfedezését, valamint hogyan olvassa, értelmezze egy ki-
hoz kötődő szókincs alkalmazását. Tanulhat arról, hogyan meséljen választott készülék német nyelvű használati útmutatóját.
természeti katasztrófákról, azok okairól és következményeiről.

27. lecke: A társadalom és problémái 37. lecke: Szerencsétlenség és jó szerencse


Kitérünk a tanácsadás és javaslattétel esetén, valamint kérések és Elsajátíthatja a módbeli segédigék Konjunktiv Präteritum alakjainak
ajánlatok megfogalmazása során használatos szókincs használatára. képzését. Bemutatjuk egyes erős ragozású igék Konjunktiv Präteri-
Áttekintjük a társadalommal és a társadalmi problémákkal kapcso- tum alakjainak használatát. Áttekintjük a szerencsétlen és szerencsés
latos szókincs alkalmazását. Segítünk abban, hogyan fogalmazzon kimenetelű eseményekkel kapcsolatos szókincset.
meg levelet, melyben különféle élethelyzetekben kér tanácsot.
38. lecke: Álmok és kívánságok
28. lecke: Fogyatékkal élők és problémáik Szó lesz az óhajtó mondatok képzéséről és alkalmazásáról. Taglaljuk,
Ismereteket szerezhet a so...wie, als, je... desto kötőszavas hasonlító hogyan alkossa meg és használja a lehetetlenséget kifejező (irreális)
mellékmondatok használatával kapcsolatban. Bemutatjuk a fogya- feltételes mondatokat. Elsajátíthatja a vágyakkal, kívánságokkal és
tékkal élő emberekkel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Megtanul- jövőképpel kapcsolatos szókincset.
hatja, hogyan kell társalogni a fogyatékkal élők problémáiról.

29. lecke: Gyakorlás V. 39. lecke: Gyakorlás VII.


Átismételjük a Konditional I feltételes mód alkalmazását, az össze- Átismételjük a vonatkozó névmás használatát részes és birtokos eset-
tett melléknevek és főnevek képzését, a személyt jelentő összetett ben; a kérdő és a határozói névmást tartalmazó mellékmondatok kép-
főnevek képzését. Rendszerezzük a szakmai karrierrel, a mozival, zését. Ellenőrizheti tudását a nachdem és sobald kötőszóval alkotott
valamint a tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos szókincs időhatározói mondatok használatával kapcsolatban.
használatát.
40. lecke: Gyakorlás VIII.
30. lecke: Gyakorlás VI. Gyakoroljuk a szenvedő igeragozást Präsens jelen időben és Präte-
Összefoglaljuk a kötőszókkal alkotott módhatározói és hasonlító mel- ritum múlt időben, a lehetetlenséget kifejező irreális feltételes mon-
lékmondatok alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat. Rendszerez- datok képzését, a technikai fejlődéssel kapcsolatos szavak, valamint
zük a természeti környezettel, a társadalommal, valamint a fogyaték- a szerencse és a balszerencse témakörökhöz kapcsolódó kifejezések
kal élő emberekkel kapcsolatos szavak és kifejezések alkalmazását. alkalmazását.

5
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

LEKTION 1 1. LECKE

Urlaubserinnerungen Nyaralási emlékek

Pipálja ki , ha megtanulta:
‰ a Perfekt igeidĘ alakjainak használatát,
‰ a haben, sein és a módbeli segédigék Präteritum alakjainak használatát,
‰ a sprechen, sagen, reden, sich unterhalten igék közötti különbséget és ezen igék alkalmazását,
‰ hogyan meséljen múlt idĘben a legutóbbi nyaralásáról,
‰ hogyan feleljen az elhangzott kérdésekre, melyeket a hallott vagy olvasott szöveg alapján tesznek fel.
Bevezetés, melyből
megtudhatja, miről
szól a lecke. Aufwärmen Bemelegítés

a
Übung 1 1. gyakorlat
b
3 a. Hören Sie die kurzen Aussagen über den Urlaub und
ordnen Sie ihnen die entsprechenden Bilder zu. Hall-
gassa meg a nyaralásról szóló rövid elbeszéléseket, és
társítsa hozzájuk a megfelelĘ képeket.

Hanganyagokkal 1. Judith: Bild c c


tesszük változatossá
2. Rainer: Bild d e
a feladatokat és segítjük
a kiejtés elsajátítását. 3. Sander: Bild

4. Hanna: Bild

5. Kirsten: Bild

b. Entscheiden Sie, zu welcher Person die angegebenen Informationen passen. Döntse el, hogy a megadott
információk melyik személyhez tartoznak.
Information 1: Vom Stress kann man sich am besten im Freien erholen. Da vergisst Rainer
man den ganzen Alltagsstress.

Information 2: Die Reisebüros locken ihre Kunden mit niedrigen Preisen und es ist
nicht schwer, etwas für sich zu ¿nden.

Information 3: Das Reisen per Anhalter ist im Sommer sehr bequem. Dann ist man
nicht an einen Ort gebunden und man kann viel mehr sehen.

Information 4: Die Touristen fahren oft ins Gebirge, denn sie suchen nach einem
Abenteuer und wollen sich aktiv erholen.
Beszéd- és íráskészséget
fejlesztő feladataink színe- Information 5: Der Urlaub in einem Dorf gibt uns die Möglichkeit, die frische Luft
sebbé varázsolják a tanulási und schöne Umgebung zu genießen. Wer in einer Großstadt lebt, sucht dort nach
Abwechslung.
folyamatot.

–5–

(1. lecke, 5. oldal)

6
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

Kommunikation Kommunikáció

Wortschatz Szókincs
A kezdĘ tananyagsorozatban megismerkedtünk az utazáshoz, nyaraláshoz és szabadidĘhöz, valamint az ország-
nevekhez és nemzetiségekhez kapcsolódó szókinccsel. Próbáljuk meg ezt most felidézni és kissé bĘvíteni.

Übung 10

a. Welche Erklärung passt zu dem Wort? Melyik magyarázat illik a szóhoz?

1. Urlaubsseereise auf einem Schiff; es fährt von Hafen zu Hafen a. der Stadtbummel
2. eine Fahrt mit dem Bus durch eine Stadt; bei der Reise zeigt man b. die VerpÁegung
Touristen interessante Gebäude und Plätze
c. die Kreuzfahrt
3. diesen Urlaub verbringt man am Strand
4. eine Reise um die ganze Welt d. die Rundreise

5. ein Spaziergang durch die Stadt ohne ein bestimmtes Ziel e. der Strandurlaub
6. die Reise macht man durch ein Land f. die Stadtrundfahrt
7. Essen und Trinken – das bekommt der Hotelgast g. die Weltreise

b. Den Bildern mit den ungarischen Wendungen ordnen Sie die entsprechenden Bezeichnungen aus dem Teil
a dieser Übung zu. Párosítsa a gyakorlat a. részében szereplĘ német kifejezéseket a megfelelĘ magyar elne-
vezésĦ képekkel.
1 2 3 4

földkörüli út tengeri hajóút városnézés, városnézĂ séta

5 6 7

városnézĂ
Bővítheti szókincsét körutazás

a leckében előforduló új die Stadtrund-


szavak, kifejezések révén. fahrt
ellátás körutazás tengerparti nyaralás

Übung 11
12
Wo kann man im Urlaub übernachten? Was nimmt man als Tourist mit? Was muss man noch vor dem Urlaub
besorgen? Ordnen Sie die Wörter und Wendungen zu und eventuell ergänzen Sie die Liste. Dann hören Sie die
Aufnahme und vergleichen Sie. Hol lehet megszállni a nyaralás során? Mit vigyünk magunkkal turistaként?
MirĘl kell gondoskodni a nyaralás elĘtt? Írja be a táblázat megfelelĘ helyére a szavakat és a kifejezéseket, és
akár ki is egészítheti a listát. Ezt követĘen hallgassa meg a hanganyagot, és hasonlítsa össze vele a megoldását.

– 12 –
Az adott témakör
minél változatosabb
feldolgozását tartjuk szem
előtt az oldalak
összeállításánál.
(1. lecke, 12. oldal)

7
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

Liebɏ Sonja , liebʑr PHtʑr!


Diɏ gʋɚzɏ ȵHɢ]tɏ WRchɏ Kɪbɏ Lcɓ
ʋɚ ʑʖȸʑm SʤUʋQd ʖɚ KURDʤiʑɚ
___________________. DDs WɏԽʑr _________
ʑʖQfDcɓ wuQȫʑUVcKöɚ . Icɓ Kɪbɏ
ʛLcɓ ʑQɮlLcɓ ʔXɢ ________________.
Icɓ ____________ ʖm Mȭʑr EDȫʑɚ uQd
ʛLcɓ Vonȸʑɚ , Vɛ vieɗ Lcɓ nur
_______________. Aɚ ʑʖȸʑm TDɒ Ka-
bʑɚ wʖr ʑʖȸʑɚ ____________________
QDcɓ DʅʍUovnɵk ______________. Diɏ
____________________ KDɢ ʛʖr ȿeʕr Ȱɏ-
fɪɸȵʑɚ . BɪOd ʍʖɚ Lcɓ ʫuʢück uQd
wʖr ʛüʽʑɚ uQs ʤȾɏՔʑɚ . Dʋnɚ
______________ wʖr ʖɚ Rʅhɏ ϼbʑr ɪɸȵHs.
Liebɏ Gʢμßɏ!
CʕʢLVɢԷ

b. Jetzt hören Sie die Aufnahme und vergleichen Sie Ihre Lösung. Most hallgassa meg a hanganyagot, és
15 hasonlítsa össze a megoldásával.

Lesen und Schreiben Olvasás és írás

Übung 15

a. Lesen Sie den Text über den Urlaub im All. Neue Wörter und Wendungen ¿nden Sie im Miniwörterbuch.
Olvassa el a szöveget, melynek címe: Nyaralás a világmindenségben. Az új szavakat és kifejezéseket a
kisszótárban találja.

Urlaub im All
Eine Vision rückt näher: Ferien im Weltraum. Es wird (nach Ansicht
der Daimler Benz Aero Space DASA) nicht mehr lange dauern und
die ersten Menschen können zum Urlaub ins All starten. Erste
touristische Pläne für eine Herberge fern von der Erde gibt
es heute schon. Abenteuerlust, das Gefühl von Freiheit,
Schwerelosigkeit und Exklusivität sind die Hauptmotive,
die dann Millionäre als Touristen ins All locken.
Die Übernachtung im „Hotel der 1000 Sterne” kann
ein einzigartiges Erlebnis sein. Die Besucher können
sich wahrscheinlich auf einem Àiegenden Teppich
bewegen. Man kann auch in einem Labor das Wachsen
und die Reaktion der PÀanzen auf die Schwerelosigkeit
Érdekességekkel
beobachten. Die Bayerische Akademie für Werbung hat die
színesítjük az elméleti möglichen Interessenten befragt, und sie sagen, für sie ist am
ismereteket. wichtigsten die Möglichkeit, die Erde von außen zu sehen.
(Quelle: Hamburger Abendblatt, gekürzt und bearbeitet)

16 b. Und jetzt hören Sie die Aufnahme über


den Urlaub im All. Most hallgassa meg a
szöveghez tartozó hanganyagot.

– 15 –

(1. lecke, 15. oldal)

8
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

8 A melléknév ragozása eleinte problémát okozhat, ám ha megjegyzi a végzĘdések használatának


elvét, egészen egyszerĦ lesz.

!
Figyelje meg, hogy az egyes szám részeshatározó esetében a névelĘ és a melléknév vég-
zĘdése különbözik. A melléknév mindig -en végzĘdést kap, a fĘnév nemétĘl függetlenül, például:
mit einem neuen Wagen új autóval
in einer kleinen Firma egy kis cégben
in einem großen Haus egy nagy házban

A fontos tudnivalókat
kiemeljük.
Übung 12

Verbinden Sie die passenden Satzteile. Kösse össze az összeillĘ mondatrészleteket.

1. Ich arbeite seit 10 Jahren in einem a. ruhigen Gegend.


2. Ich erhole mich gern in einem b. kleinen Villa mit Garten wohnen.
3. Meine Freundin wollte immer in einer c. schönes, kleines Haus auf dem Land gekauft.
4. Ich habe mir vor einem Jahr ein d. großen Blumengarten.
5. Jetzt wohne ich in einer e. großen Betrieb.

Lássuk, hogyan kell a jelzĘi funkciójú melléknevekre kérdést feltenni.

Ha a határozatlan névelĘ után álló ragozott melléknévre kérdezünk rá, akkor a következĘ kérdĘszókat használjuk:
9 was für ein?/was für eine?, was für...? (Pl.) – milyen? A kérdésben szereplĘ határozatlan névelĘ – ein/eine –
szintén ragozandó, például:
Was für ein Mensch ist dein Mann? Milyen ember a férjed?
Er ist ein kluger Mensch. Okos ember.
Was für eine Jacke willst du dir kaufen? Milyen kabátot akarsz venni magadnak?
Eine modische Jeansjacke. Egy divatos farmerdzsekit.
Was für ein Auto brauchst du? Milyen autóra van szükséged?
Ich brauche ein schnelles und modernes Auto. Egy gyors és modern autóra van szükségem.
Was für Menschen sind deine Nachbarn? Milyen emberek a szomszédaid?
Sie sind neugierige Menschen. Kíváncsi emberek.
Gyakorlatias tudnivalókat In was für einem Haus willst du wohnen? Milyen házban akarsz lakni?
építünk be a leckékbe.
In einem kleinen Holzhaus. Egy kis faházban.
Was für einen Wagen hast du gekauft? Milyen kocsit vettél?
Einen japanischen. Japánt.

Következzék egy-egy ragozott és ragozatlan melléknévre vonatkozó kérdés és válasz:


Wie ist dein Haus? Milyen a házad?
Es ist ziemlich modern. MeglehetĘsen modern.
Was für ein Haus hast du gekauft? Milyen házat vettél?
Ich habe ein modernes Haus gekauft. Egy modern házat vettem.

–7–

(3. lecke, 7. oldal)

9
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

Die Welt auf Deutsch


A 8. lecke befejezéseként egy olvasmány következik a már korábban említett,
Európa legnagyobb berlini áruházáról.

Übung 41
27
Hören Sie sich den Text über das Kaufhaus des Westens an und lesen Sie ihn
mit. Hallgassa meg, és egyúttal olvassa is a Nyugat áruházáról szóló szöveget.

Das Kaufhaus des Westens (KaDeWe)


Wenn jemand nach Berlin kommt, um Einkäufe zu machen,
soll er unbedingt ins KaDeWe gehen. Das Kaufhaus des Wes-
tens beÀndet sich in der Tauentzienstraße im Ostteil Schöne-
bergs und ist mit 60 000 m2 Fläche das größte Kaufhaus in
ganz Europa und das bekannteste in Berlin.
A témához igazodó
rövid történetekkel Die Geschichte des Kaufhauses beginnt im Jahre 1905. Da-
mals hat der Kaufmann Adolf Jandorf den Architekten Johann
gazdagítjuk ismereteit. Emil Schaudt beauftragt, ein Kaufhaus für Berliner Eliten zu
entwerfen. Der Bau hat zwei Jahre gedauert und so hat man
am 27. März 1907 das moderne Kaufhaus mit Luxuswaren
(KaDeWe genannt) eröffnet. Jandorf ließ sein Warenhaus nach
dem amerikanischen Vorbild bauen und hat viele kleine Fach-
geschäfte in 120 Abteilungen unter einem Dach vereint.
Im Laufe seiner Geschichte hat man das Kaufhaus des Wes-
tens viele Male aus- und umgebaut. Im Zweiten Weltkrieg hat
man es zerstört, aber Anfang der 50er Jahre wiedereröffnet.
Heute gilt es als ein wahres Einkaufsparadies für alle Besucher.
Eine besondere Attraktion ist seit Ende der 1920er Jahre
die Feinkostabteilung, die so genannte Feinschmeckeretage im
6. Stock. Dort hat man die Wahl zwischen 1300 Käsesorten,
400 verschiedenen Brotarten und 2400 Weinen aus aller Welt.
In der Tiefgarage des Kaufhauses kann man nicht nur Autos
parken, sondern auch Hunde in speziellen Boxen unterbringen.
Im Vorhof des Haupteingangs begrüßt seit 1995 Karl-Heinz
Richter, der einzige Kaufhausportier in Deutschland, die Kun-
den des Kaufhauses. Richter kann in sieben Sprachen Aus-
kunft über den Standort von gesuchten Waren geben.
In der siebenten Etage hat man 2006 den Restaurantbereich
mit seiner Glaskuppel (Wintergarten) für 2,5 Mio. Euro reno-
viert. Dort können Gäste bei der Zubereitung ihres Gerichtes
aus frischen Zutaten zusehen.

28 Fläche, die, –, -n felület, felszín


beauftragen megbíz
entwerfen, entwarf, entworfen (meg)tervez, felvázol
vereinen egyesít
Miniwörterbuch

Feinkost, die, – csemege


Feinschmecker, der, -s, – ínyenc
A leckében előforduló Vorhof, der, -(e)s, Vorhöfe elĘudvar, elĘtér
új szavakat szótárban Stand, der, -(e)s, Stände (elárusító)hely, elhelyezés
gyűjtjük. Kuppel, die, –, -n kupola

– 299 –

(8. lecke, 29. oldal)

10
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

Lesen und Schreiben

Übung 34

Lesen Sie die Beschreibungen und ordnen Sie ihnen die entsprechenden Personen zu. Olvassa el a leírásokat, és
rendelje hozzájuk a megfelelĘ személyeket.

Drogensüchtige Computersüchtige Kaufsüchtigee E


Esssüchtige
sssü
ss süch
chtige
chti
tiige
ge Spielsüchtige Magersüchtige
Immer wenn sie Probleme haben, müssen sie essen. Sie machen das vor
1. Esssüchtige
allem, um sich zu beruhigen oder zu trösten.
Sie essen kaum etwas, weil sie glauben, Übergewicht zu haben. Es kann zu
2.
schweren Erkrankungen oder sogar zum Tod führen.
Die ganzen Tage verbringen sie vor dem Computer. Langsam verlieren sie
3.
den Kontakt zur Realität und leben in der virtuellen Welt.
Sie nutzen jede Gelegenheit, um ihr Glück im Kasino (oder in der Spielhal-
4.
le) zu versuchen. Manchmal verlieren sie dadurch ihr ganzes Vermögen.
Ohne Rauschgifte können sie nicht funktionieren. Manche brauchen eine
5.
Heroinspritze, andere schnupfen Kokain. Sie werden schnell süchtig.
Bei ihnen wird die einfache KauÀust zur Abhängigkeit. Sie beginnen, viele
6.
Sachen zu kaufen, obwohl sie sie gar nicht brauchen.

Schreiben und Sprechen

Übung 35

Betrachten Sie die Bilder und er¿nden Sie mit ihrer Hilfe
eine kurze Geschichte. Nézze meg a képeket, és találjon 1. 2.
ki a segítségükkel egy rövid történetet.

Inge hat...
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
3. 4.
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
Feladatainkon keresztül 5. 6.
__________________________________________
elmélyítheti nyelvtudását.
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

7. 8.

– 25 –

(14. lecke, 25. oldal)

11
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

2 geräumig tágas
nagelneu vadonatúj

Miniwörterbuch
anschaffen (sich + D) beszerez, megszerez
Weib, das, -(e)s, -er nĘ, asszony
wegschmeißen, schmiss weg, weggeschmissen kidob, eldob
Faulpelz, der, -es, -e naplopó, semmittevĘ

Übung 3

Lesen Sie den Text aus der Übung 2 noch einmal und versuchen Sie, die Sätze ins Deutsche zu übersetzen.
Olvassa el ismét a 2. gyakorlat szövegét, és próbálja meg lefordítani a mondatokat németre.

1.
1. Még
M meglátjátok!

2.
2. B
Be fogok szerezni magamnak egy vadonatúj autót..

3. Minden bizonnyal gyorsan fogok karriert csinálni.


3. M

4. Akkor majd el fogok válni.


4. A
5. Két éven belül meglesz a saját cégem.
5. K

6.
6. ė (hn) már sohasem fog megváltozni.

A fenti feladatokban egy új igeidĘ jelent meg – a Futur I jövĘ idĘ. Ismerkedjen meg ezen igeidĘ jellemzĘivel.

A Futur I jövĘ idĘ összetett igeidĘ – a werden segédige Präsens (jelen idejĦ) ragozott alakjából és az adott ige
3 (fĘige) fĘnévi igenevébĘl áll, például:
Futur I = werden + In¿nitiv
ich werde denken (én) gondolni fogom; (én) gondolkozni fogok
A hanganyag du wirst denken (te) gondolni fogod; (te) gondolkozni fogsz
meghallgatására a er/sie/es wird denken (Ę) gondolni fogja; (Ę) gondolkozni fog
tananyagsorozat wir werden denken (mi) gondolni fogjuk; (mi) gondolkozni fogunk
megrendelését ihr werdet denken (ti) gondolni fogjátok; (ti) gondolkozni fogtok
követően nyílik sie/Sie werden denken (Ęk/önök) gondolni fogják, (ön) gondolni fogja;
lehetősége. (Ęk/önök) gondolkozni fognak, (ön) gondolkozni fog

Az alárendelt mellékmondatban a werden segédige ragozott alakja a mondat végére kerül (KATÁ/KATI-szó-
rend):
Ich befürchte, dass das Flugzeug wohl nicht Attól tartok, hogy a repülĘgép nem a menetrend
planmäßig landen wird. szerint fog landolni.
Es ärgert mich, dass er diese Stelle wahrscheinlich Bosszant, hogy valószínĦleg nem fogja megkapni ezt
nicht annehmen wird. az állást.

A Futur I jövĘ idĘ a jövĘben ténylegesen vagy feltételezhetĘen bekövetkezĘ cselekvés, történés kifejezésére
szolgál. Ezen igeidĘvel gyakran szinte bizonyosságunkat fejezzük ki egy adott esemény bekövetkezését ille-
tĘen, például:
Er wird schon diese Arbeit bekommen. Biztosan meg fogja kapni ezt a munkát.
Sie wird sich bemühen müssen. Igyekeznie kell majd.
Sein Sohn wird in derselben Klasse sitzen bleiben. A ¿ának valószínĦleg osztályt kell ismételnie.
Példáink bemutatják az
elméleti tudás gyakorlati
alkalmazását.
–3–

(21. llecke,
(21 k 33. oldal)
ld l)

12
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

23-2
leck
ke
LEKTION 23

Kino und die gefilmte Welt Mozi és a megfilmesített világ

ˆ, ha megtanulta:
Pipálja ki ˆ,
‰ a szabályos és rendhagyó igék Präteritum múlt idejének képzését és használatát,
‰ az összetett melléknevek képzését,
‰ a ¿lmekkel és a mozival kapcsolatos szókincs használatát,
‰ hogyan meséljen kedvenc ¿lmjeirĘl és sorozatairól,
‰ hogyan írjon recenziót egy megtekintett ¿lmrĘl.

Aufwärmen
Übung 1

Ordnen Sie die Filmarten den unten gegebenen Bildern zu. Társítsa a ¿lmtípusokat a lent megadott képekhez.

1. f 2.
a. der Abenteuer¿lm f. der
er Horror¿
der Horro
orro
or r¿lm
ror¿
ror¿
r¿llm
b. der Dokumentar¿lm g. der Kriegs¿lm
c. die Komödie h. der Western
d. der Kriminal¿lm i. der Trick¿lm
e. die Science-Fiction j. der Musik¿lm

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

Képekkel, illusztrációkkal
gazdagítjuk a tartalmat.

–1–

(23. lecke, 1. oldal)

13
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

A rendhagyó igék egyes szám 1. és 3. személyben nem kapnak személyragot. Ez az alak a teljes ragozás kiinduló
alakja. A többi személyben a jelen idĘ személyragjait használjuk, például:

gehen – menni
ich ging (én) mentem wir gingen (mi) mentünk
du gingst (te) mentél ihr gingt (ti) mentetek
er/sie/es ging (Ę) ment sie/Sie gingen (Ęk/önök) mentek, (ön) ment

Íme néhány példa a már megismert erĘs igék Präteritum igeidejének képzésére:
anbieten – bot an (fel)ajánlani nehmen – nahm fogni, venni
anfangen – ¿ng an kezdeni, kezdĘdni rufen – rief hívni; kiáltani
bitten – bat kérni sitzen – saß ülni
bleiben – blieb maradni schlafen – schlief aludni
einladen – lud ein meghívni schreiben – schrieb írni
A nyelv jellemzőire empfehlen – empfahl ajánlani, javasolni stehen – stand állni
és a kiejtésre vonatkozó essen – aß enni trinken – trank inni
új ismereteket tanulhat.
fahren – fuhr utazni, menni tun – tat tenni
fallen – ¿el esni werden – wurde lenni, válni valamivé
lassen – ließ engedni, hagyni werfen – warf dobni

Hasznos tanácsokat adunk Lerntipp


a tanultak alkalmazásához. A legjobb módszer az erős igék Präteritum alakjának megtanulásához az, ha az igét a többi alakjával (főnévi igenév, befejezett melléknévi igenév) és a se-
gédigével együtt tanuljuk meg, például lesen, las, gelesen; liegen, lag, gelegen; fliegen, flog, (ist) geflogen. E három alak – a rendszeres
ismétlés révén – biztosan könnyen rögzül emlékezetében.
Figyelje meg, hogy a szószedetekben és a könyv végi szótárban ezeknél az igéknél mindig megadjuk a sein (ist) segédigét, amellyel a Perfekt igeidőt képzik.
Ezen ige hiánya azt jelenti, hogy a Perfekt igeidő képzése általában a haben segédigével történik.

Übung 4

Verbinden Sie die Satzteile zu sinnvollen Aussagen. Kösse össze a mondatrészleteket értelmes kijelentésekké.

1. Wir warteten… aa. …ihre Brille mitzunehmen.


2. Da es den ganzen Tag
Taag re
rregnete…
gn
g net
ete…
e… bb. …für drei Tage nach Paris.
ness T
3. Er verliebte sich eines ag
ges
e…
Tages… cc. …obwohl ihr es wusstet?
ü waren, …
üd
4. Obwohl sie sehr müde dd. …an der Haltestelle auf unseren Bus.
5. Sie vergaß gestern, … e. …in ein wunderschönes Mädchen.
6. Warum sagtet ihr nichts, … f. …ihre alte Wohnung zu renovieren?
7. Er reiste gestern… g. …schliefen sie erst nach Mitternacht ein.
Bemutatjuk az elméleti tudás
8. Halft ihr euren Freunden, … h. …verzichteten wir auf den Spaziergang.
gyakorlati alkalmazását.

–5–

(23. lecke, 5. oldal)

14
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

Kommunikation

Wortschatz
In den weiteren Aufgaben befassen wir uns mit dem Wortschatz zum Thema: Kino und Film. Merken Sie sich
möglichst viele neue Wörter und Wendungen. A következĘ gyakorlatokban a mozi és ¿lm témájának szókincsé-
vel foglalkozunk. Jegyezzen meg minél több új szót és kifejezést.

Übung 11

a. Lesen Sie die Berufsbezeichnungen und ordnen Sie ihnen die richtigen Übersetzungen zu. Olvassa el a fog-
lalkozások megnevezéseit, és társítsa hozzájuk a helyes fordításokat.

maszkmesternĞ kaszkadĞr statiszta vágó színésznĞ


forgatókönyvíró színész világosító felvételvezetĞ operatĞr
rendezĞ hangmérnök gyár
g
gy
yár
árttó
ó pr
ó,
gyártó, p
prod
rod
oduc
ucer
er
producer jelmeztervezĞ díszlettervezĞ
kaszkadĞrnĞ

Berufe rund um den Film


1. der Produzent gyártó, producer

2. der Drehbuchautor

3. der Regisseur

4. der Schauspieler

5. die Schauspielerin

6. die Maskenbildnerin

7. der Kostümbildner
Fejlesztjük a
8. der Stuntman
kommunikációs
készségét. 9. die Stuntfrau

10. der Bühnenbildner

11. der Statist

12. der Aufnahmeleiter

13. der Toningenieur

14. der Kameramann

15. der Beleuchter

16. der Cutter

10 b. Hören Sie jetzt die oben genannten Berufsbezeichnungen und sprechen Sie sie nach. Most hallgassa meg a
fent megnevezett foglalkozásokat, és ismételje el Ęket.

– 10 –

(23. lecke, 10. oldal)

15
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

Übungsheft

LEKTION 30
Pipálja ki ˆ
ˆ,, ha átismételte és ellenĂrizte tudását az alábbi témakörökben:
‰
az (an)statt dass, dadurch dass, indem, ohne dass kötĘszóval alkotott módhatározói mellékmondatok
alkalmazása,
‰
az (an)statt… zu, ohne… zu fĘnévi igeneves szerkezetek használata,
‰
az -arm, -bar, -haft, -ig, -isch, -lich, -los, -reich, -sam, -voll, -wert végzĘdésĦ melléknevek használata,
‰
az alárendelt kérdĘ mondat alkalmazása,
‰
a so… wie, als, je… desto/umso kötĘszóval alkotott hasonlító mellékmondatok használata,
‰
a természeti környezettel kapcsolatos szavak és kifejezések,
‰
a különbözĘ természeti katasztrófákkal kapcsolatos szókincs,
Leckéink egymásra épülve
biztosítják a megalapozott ‰
a társadalommal és a társadalmi problémákkal kapcsolatos szókincs használata,
tudás elsajátíthatóságát. ‰
a fogyatékkal élĘ emberekkel és azok életével kapcsolatos szavak és kifejezések alkalmazása.

Pipálja ki ˆ
ˆ,, azt is, ha:
‰
képes tanácsot kérni, illetve adni, és ajánlatot tud tenni,
‰
képes beszélni a természetvédelemrĘl,
‰
megértette a hanganyagokat, és elvégezte a hozzájuk kapcsolódó feladatokat,
‰
feldolgozta az olvasmányokat,
‰
beszélni tud a fogyatékkal élĘk problémáiról.

Aufwärmen
Übung 20

Welche der unten gegebenen Wörter haben die gleiche oder ähnliche Bedeutung? Verbinden Sie sie miteinander.
Az alább megadott szavak közül melyeknek ugyanaz vagy hasonló a jelentése? Kösse Ęket össze.

1. der Taube a. das Recycling


a
2. die Atomkraft
aft b.
b die Bedrohung
3. der Sondermüll
müll c.
c die Behinderung
4. die Wiederverwertung
erwertung
g d.
d die Xenophobie
5. die Verschmutzung
utzung e.
e die Kernenergie
6. das Handicap
p f.
f die Zerstörung
7. das Hochwasser
sser g. der Gehörlose
g

8. die Gefährdung h. die Verunreinigung


9. die Vernichtung i. die Überschwemmung
10. die Ausländerfeindlichkeit j. giftige Abfälle

– 12 –

(30. llecke,
(30 k 1212. oldal)
ld l)

16
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

LEKTION 38

Träume und Wünsche Álmok és kívánságok

Pipálja ki ˆ
ˆ,, ha megtanulta:
‰
az óhajtó mondatok képzését és alkalmazását,
‰
hogyan alkossa meg és használja a lehetetlenséget kifejezĘ (irreális) feltételes mondatokat,
‰
hogyan alkosson irreális hasonlító mondatokat,
‰
a vágyakkal, kívánságokkal és jövĘképpel kapcsolatos szókincset.

Aufwärmen
Übung 24

Welche Zukunftsträume oder Vorstellungen wurden hier gezeigt? Ordnen Sie den Informationen die Bilder zu.
Milyen jövĘbeli álmokat és elképzeléseket láthatunk itt? Társítsa az információkhoz a képeket.

Zukunftstraum oder Vorstellung Bild


a. b.
Außerirdische Wesen (aus anderen
1. g
Planeten) erobern die Erde.

2. Mars wird von Menschen bewohnt.

Menschen werden von Maschinen


3.
gesteuert.
c. d.
4. Man verbringt Urlaub im Weltraum.

5. Roboter ersetzen Menschen.

Die Gehirntransplantation wird


6.
möglich.
e.
Roboter werden auch Tiere erset-
7.
zen.

Die künstliche Intelligenz ersetzt


8.
die menschliche.

f. g. h.

Gyakorlataink révén
kipróbálhatja az elméletben
tanultakat.

– 22 –

(38 lecke,
(38. l k 22 ld l)
22. oldal)

17
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

Die Welt auf Deutsch


Und jetzt der letzte Text aus der Reihe „Die Welt auf Deutsch“. Er erzählt darüber, woran die Deutschen glauben.
És most jön az utolsó szöveg „A világ németül” sorozatból. Arról mesél, hogy miben hisznek a németek.

Übung 36

a. Lesen Sie den Text über Aberglauben. Bei der Übersetzung der neuen Wörter wird Ihnen das Miniwörter-
buch helfen. Olvassa el a babonákról szóló szöveget. Az új szavak megértésében segíteni fog a kisszótár.

Seht die Zeichen


Aberglaube begleitet uns unser ganzes Leben? Kaum zu glauben? Aber wie!

DREIZEHN jemand sein Glück „verschreit“, um es dann zu be-


enden.
Sie ist die unbeliebteste Zahl in unserem Kultur-
kreis, wohl aus mehreren Gründen: Am Letzten SCHWARZE KATZE
Abendmahl nahmen dreizehn Personen teil; bei
den zwölf germanischen GöƩern herrschte Friede, Kreuzt sie unseren Weg, bringt das Unglück. Da-
bis der Riese Loki Streit sƟŌete und so bei war die Katze im alten Ägypten und bei den
die GöƩerdämmerung einläutete. In Römern GöƩergefährƟn, sie galt als
vielen Kulturen ist die Zwölf die sym- heiliges Tier. Katzen zogen die Kut-
bolische Zahl für die kosmische und sche von Freyja, der germanischen
jahreszeitliche Ordnung. Die Dreizehn Göƫn der Liebe und Ehe. Ihr schlech-
dagegen gilt als Zahl des Teufels und ter Ruf entstand erst im späten euro-
der Hexen. Im Volksmund heißt sie päischen MiƩelalter. Im Hexenwahn
„des Teufels Dutzend“. dachten die Menschen, Katzen sind
Viele Hotels vermeiden dämonische Hilfsgeister oder ver-
die Dreizehn als Zimmer- wandelte Hexen. Während
nummer, und auf das 12. der Hexenverfolgungen soll-
Stockwerk folgt das 14. te aus diesem Grund auch
Viele Fluglinien verzich- das „TeufelsƟer“ ausgeroƩet
ten auf eine 13. Sitzreihe, werden. Jeder, der eine Katze
in einigen französischen besaß, musste fürchten, dass
Orten gibt es keine Haus- man sie mit Hexerei in Ver-
nummer 13. Im alten Ägypten und in bindung bringt.
der Maya-Kultur stand die Dreizehn
GÄHNEN
noch für GöƩliches und verhieß Glück.
Wer gähnt, ohne die Hand vorzuhal-
PFUI TEUFEL! ten, ist schlecht erzogen. Doch mit
Hinter diesem Ausruf verbirgt sich ein HöŇichkeit haƩe die vorgehaltene
alter Abwehrzauber: Dreimal ausspu- Hand früher wenig zu tun. Sie war
cken („pfui, pfui, pfui“) sollte den Teufel eine Schutzmaßnahme. Die Men-
verjagen. Auch das oŌ gewünschte „toi, toi, toi“ ist schen dachten, durch den oīenen Mund könnte
Ízelítőt adunk a német ein ehemaliger Spuckbrauch, um böse Geister fern die Seele aus dem Körper fahren, und Dämonen
zu halten. Die Zahl Drei spielte dabei eine wichƟge hineingelangen. Die Knochen der Hand sollten vor
nyelvterület kultúrájából.
Rolle. Sie stand für die DreifalƟgkeit (Vater, Sohn, beidem schützen.
Heiliger Geist), die drei Zeitstufen (Vergangenheit,
BÖSER BLICK
Gegenwart, ZukunŌ) und galt als magische, göƩ-
liche Zahl. Deshalb klopfen wir auch dreimal auf Der Schleier sollte die Braut früher nicht schmü-
Holz, wenn wir unser Glück oder unsere Gesund- cken, sondern vor dem bösen Blick neidischer Mit-
heit loben. Laut unseren Vorfahren sind die bösen menschen schützen. Auch das Schließen der Augen
Geister sehr neidisch und warten nur darauf, dass eines Toten oder die Augenbinde für den zum Tode

– 32 –

(38. lecke, 32. oldal)

18
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

Grammatik auf einen Blick

A Konjunktiv Präteritum kötĘmód használata

1. Óhajtó mondatok, amelyek jelenre vagy jövĘre vonatkozó, nem teljesülhetĘ kívánságot fejeznek ki, vagy a
kívánság kitalált, irreális. Ezek a mondatok kezdĘdhetnek wenn – bárcsak, bár kötĘszóval, vagy a ragozott
igealakkal kötĘszó nélkül, például:
Wenn er heute pünktlich käme!
Bárcsak pontosan jönne ma!
= Käme er heute pünktlich!
Wenn Euro vom Himmel ¿ele!
Bárcsak euró hullana az égbĘl!
= Fiele Euro vom Himmel!

A kívánság kihangsúlyozásához használható a bloß, doch, nur szócska, például:


Wenn ich mir bloß ein neues Auto leisten
Bárcsak megengedhetnék magamnak egy új autót!
könnte!
Hättest du nur mehr Zeit für mich! Bárcsak több idĘd lenne rám!

2. A lehetetlenséget kifejezĘ (jelenre és jövĘre vonatkozó) irreális feltételes mondatok, amelyekben a feltétel
teljesülhet, szintén kezdĘdhetnek a ragozott igealakkal (a wenn kötĘszó nélkül), például:
Wenn ich mehr Geld hätte, ginge ich heute ins
Kino.
Ha több pénzem lenne, elmennék ma moziba.
= Hätte ich mehr Geld, ginge ich heute ins
Kino.

3. Udvarias kérést vagy kérdést kifejezĘ mondatok, például:


Dürfte ich mich neben Sie setzen? Leülhetek (leülhetnék) Ön mellé?
Könntest du mir das erklären? El tudnád ezt magyarázni nekem?

4. Feltételezést vagy csodálkozást kifejezĘ (jelenre és jövĘre vonatkozó) mondatok, például:


Sie hat keine Zeit für dich? Ich dachte, sie hätte
Nincs rád ideje? Azt hittem, sok a szabadideje.
viel Freizeit.
An deiner Stelle müsste ich länger darüber nach- A helyedben nekem hosszabban el kellene gondol-
denken. koznom ezen.

5. Irreális hasonlító mondatok (so), als ob kötĘszóval; ezeket a mondatokat az ob kötĘszó nélkül, az als
kötĘszóval is képezhetjük. Ekkor a ragozott igealak közvetlenül az als kötĘszó után áll, például:
Er benimmt sich so, als ob er verrückt wäre.
Rendszerbe foglaljuk = Er benimmt sich so, als wäre er verrückt.
Úgy viselkedik, mintha Ęrült lenne.
a lecke ismeretanyagát.
Sie kauft so viel, als ob sie viel Geld auf dem
Konto hätte. Olyan sokat vásárol, mintha sok pénz lenne a szám-
= Sie kauft so viel, als hätte sie viel Geld auf láján.
dem Konto.

– 35 –

(38. lecke, 35. oldal)

19
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

Hausaufgabe 37–38
Grammatik
I. Setzen Sie die in Klammern gegebenen Verben in der richtigen Form vom Konjunktiv Präteritum.
Tegye a zárójelben megadott igéket a Konjuktiv Präteritum megfelelĘ alakjába.

1. ___________ (haben) du heute Zeit für mich?

2. Ich ___________ (müssen) dich leider um einen Gefallen bitten.

3. Wenn ich nur reicher ___________ (sein), ___________ (können) ich mir einen neuen Wagen leisten.

4. ___________ (dürfen) wir den Platz hier nehmen oder ist er schon besetzt?

5. An seiner Stelle ___________ (bleiben) ich zu Hause, wenn ich erkältet ____________ (sein).

II. Ergänzen Sie die Sätze mit den richtigen Konjunktionen. Egészítse ki a mondatokat a megfelelĘ kötĘ-
szókkal.

1. Sie schreit so, ___________ sie erschrocken wäre.

2. Hans ist so aufgeregt, ___________ hätte er heute eine wichtige Prüfung.

3. Ich könnte immer pünktlich aufstehen, ___________ ich einen Wecker hätte.

4. Er macht den Eindruck, ___________ wäre er verliebt.

5. Du gibst so viel Geld aus, ___________ du sehr reich wärest.

Hören
Hören Sie den Text über Glück und setzen Sie die fehlenden Wörter ein. Hallgassa meg a boldogságról
25 szóló szöveget, és írja be a hiányzó szavakat.

Glück
Glück ist das ___________ aller Gefühle. Viele Menschen glauben aber, man kann es nur _____ _______
haben. Es stimmt aber nicht. Glück kann man nicht kaufen und es fällt einem auch nicht vom Himmel
runter. Glück müssen wir uns selbst suchen.
Was ist also Glück? Glück ist _________________, Euphorie und _______________. Und von jedem dieser
Gefühle brauchen wir ein Stück, um sich ________ zu fühlen. Wie kommen wir dazu? Das wichtigste Ge-
fühl – die _________________ ¿nden wir in der Familie, bei Freunden. Diese ______________ ist neben
Essen und Trinken das Wichtigste, nach dem wir streben. Was ___________ wir tun, um glücklich zu sein?
Wir sollten unser _______________________ entwickeln. Das ist ein Ticket zur ___________________.
Wir sollten Kopf und Seele positiv programmieren. Positives Denken ist der Motor zum Glück.

Sprechen
Házi feladataink
által ellenőrizheti Antworten Sie auf die Fragen. Schreiben Sie je einen Satz. Válaszoljon a kérdésekre. Írjon 1-1mondatot.
és elmélyítheti tudását. 1. Was verstehen Sie unter dem Begriff „der Aberglaube”?

2. Würden Sie gern Ihren Urlaub im Weltall verbringen, wenn Sie sich das leisten könnten?

– 36 –

(38. lecke, 36. oldal)

20
PRÓBALECKE NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

Lösungen 37–38
Übung 1
Glück: die Gesundheit, die Liebe, die Freundschaft, der Reichtum, gewinnen, die Zahl sieben, die Freude, die Hoffnung, der
Optimismus, die liebende Familie
Pech/Unglück: verlieren, die schwarze Katze, die Angst, die Zahl dreizehn, weinen, der Diebstahl, der Unfall, der Betrug,
das Problem, traurig

Übung 3
1. Lieber Herr, wären Sie so nett und könnten Sie versuchen, es mir zu erklären. 2. Das ist doch kinderleicht. Das könnte
doch jeder von uns machen! 3. Er ist kein Adliger. Wenn er mindestens ein Adliger wäre! 4. Ich glaube Ihnen, dass
Sie es so machen könnten, aber Sie haben es nicht gemacht. 5. Jeder wüsste doch, wie man das machen soll. 6. Wenn
es eine Möglichkeit gäbe, daran teilzunehmen, würden wir es doch machen.

Übung 4
1c 2f 3a 4g 5d 6b 7e

Übung 5
1. Frau Müller, wären Sie bitte so freundlich und kämen Sie hierher! 2. Hättest du etwas gegen meinen Vorschlag?
3. Könnte ich dich einen Augenblick sprechen? 4. Du müsstest es noch einmal lesen! 5. Dürfte ich dich noch um
einen Gefallen bitten? 6. Gäbe es eine Möglichkeit, es zu wiederholen? 7. Wärest du so nett und würdest du mir alles
erzählen?

Übung 6
1. An deiner Stelle wäre ich ruhiger. 2. An deiner Stelle käme ich pünktlich zu der Prüfung. 3. An deiner Stelle könnte
ich es mir vorstellen. 4. An deiner Stelle fände ich Zeit für dich. / An deiner Stelle würde ich Zeit für dich ¿nden. 5. An
deiner Stelle würde ich auf die Reise nicht verzichten. 6. An deiner Stelle hätte ich hier viele Freunde.

Übung 8
1. In einem Anfall von Wut hat er den Brief zerrissen. 2. In dem Unfall, den ein betrunkener Autofahrer verursachte,
kamen drei Personen ums Leben. 3. Es war reiner Zufall, dass wir uns dort getroffen haben. 4. Wie bist du auf den
Einfall gekommen? Dein Plan lässt sich nicht realisieren. 5. Der Film handelt von dem Fall der Berliner Mauer und von
einem tragischen Vorfall, der sich damals ereignet hat. 6. Du darfst auf keinen Fall so spät nach Hause kommen! 7. Hast
du schon von dem bewaffneten Überfall auf eine Berliner Bank gehört? 8. Ich weiß immer noch nicht, was den Ausfall
meiner Haare verursacht.

Übung 9
1h 2b 3n 4g 5d 6f 7m 8k 9i 10c 11a 12l 13e 14j

Übung 10
1. Wenn man einen Schornsteinfeger trifft, wird man Glück haben. 2. Wenn man auf der Wiese ein vierblättriges
Kleeblatt ¿ndet, bringt es Glück. 3. Wenn man ein Hufeisen ¿ndet, sollte man es mit der Öffnung nach oben über die Tür
hängen. Dann wird man vor dem Bösen bewahrt. Mit der Öffnung nach unten, fällt das Glück heraus. 4. Wenn man in der
Küche Salz verstreut, bringt es Unglück. 5. Es bringt Pech, wenn man unter einer Leiter hindurchgeht. 6. Wenn man
einen Spiegel zerbricht, hat man sieben Jahre Unglück. 7. Man sagt, dass Scherben Glück bringen. 8. Wenn jemandem
die schwarze Katze über den Weg läuft, bringt das Pech. 9. Der Marienkäfer gilt als ein Glücksbringer.

Übung 11

Glück Unglück
der günstige Zufall der Unglücksrabe
günstige Umstände das Pech
die günstige Fügung ein Häufchen Unglück
das Glückskind der Schicksalsschlag
der Glücksbringer das Leiden
Glücksspiele das Missgeschick
A megoldások segítségé- die Glückssträhne verfolgen
vel ellenőrizheti munkájá- Schwein haben die Katastrophe
nak eredményességét. glücken der Unglücksfall
Glück verheißen der Kummer

– 38 –

(38. lecke, 38. oldal)

21
NÉMET NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK PRÓBALECKE

Online házi feladatait


ügyféloldalunkon keresztül
tudja megoldani
és visszaküldeni
szaktanárának.

Szeretné bővíteni alapfokú német nyelvtudását? Munkájához, tanulmányaihoz szük-


sége van a német nyelv középszintű ismeretére? Rendelje meg még ma a Német nyelv
középhaladóknak tananyagsorozatunkat!
Ne habozzon, hívjon minket most!

Tel.: 1/382-0610 www.elo.hu

22