Você está na página 1de 28

ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï

ÞÍ× Í¬¿²¼¿®¼- Ы¾´·½¿¬·±²

É»´¼·²¹ ¿²¼ ¿´´·»¼ °®±½»--»-


‰ É»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ø×ÍÑ
êçìéæîðïï÷

ÒÑ ÝÑÐÇ×ÒÙ É×ÌØÑËÌ ÞÍ× ÐÛÎÓ×ÍÍ×ÑÒ ÛÈÝÛÐÌ ßÍ ÐÛÎÓ×ÌÌÛÜ ÞÇ ÝÑÐÇÎ×ÙØÌ ÔßÉ

®¿·-·²¹ -¬¿²¼¿®¼- ©±®´¼©·¼»‡

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï ÞÎ×Ì×ÍØ ÍÌßÒÜßÎÜ

Ò¿¬·±²¿´ º±®»©±®¼
̸·- Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼ ·- ¬¸» ËÕ ·³°´»³»²¬¿¬·±² ±º ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïïò
׬ -«°»®-»¼»- ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæïççé ©¸·½¸ ·- ©·¬¸¼®¿©²ò
̸» ËÕ °¿®¬·½·°¿¬·±² ·² ·¬- °®»°¿®¿¬·±² ©¿- »²¬®«-¬»¼ ¬± Ì»½¸²·½¿´
ݱ³³·¬¬»» ÉÛÛñïô Ü»º·²·¬·±²- ¿²¼ -§³¾±´- º±® ©»´¼·²¹ò
ß ´·-¬ ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²- ®»°®»-»²¬»¼ ±² ¬¸·- ½±³³·¬¬»» ½¿² ¾»
±¾¬¿·²»¼ ±² ®»¯«»-¬ ¬± ·¬- -»½®»¬¿®§ò
̸·- °«¾´·½¿¬·±² ¼±»- ²±¬ °«®°±®¬ ¬± ·²½´«¼» ¿´´ ¬¸» ²»½»--¿®§
°®±ª·-·±²- ±º ¿ ½±²¬®¿½¬ò Ë-»®- ¿®» ®»-°±²-·¾´» º±® ·¬- ½±®®»½¬
¿°°´·½¿¬·±²ò
w ÞÍ× îðïï
×ÍÞÒ çéè ð ëèð êíìçç ì
×ÝÍ îëòïêðòìð
ݱ³°´·¿²½» ©·¬¸ ¿ Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼ ½¿²²±¬ ½±²º»® ·³³«²·¬§ º®±³
´»¹¿´ ±¾´·¹¿¬·±²-ò
̸·- Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼ ©¿- °«¾´·-¸»¼ «²¼»® ¬¸» ¿«¬¸±®·¬§ ±º ¬¸»
ͬ¿²¼¿®¼- б´·½§ ¿²¼ ͬ®¿¬»¹§ ݱ³³·¬¬»» ±² íï Ó¿§ îðïïò
ß³»²¼³»²¬- ·--«»¼ -·²½» °«¾´·½¿¬·±²
Ü¿¬» Ì»¨¬ ¿ºº»½¬»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÛËÎÑÐÛßÒ ÍÌßÒÜßÎÜ ÛÒ ×ÍÑ êçìé
ÒÑÎÓÛ ÛËÎÑÐWÛÒÒÛ
ÛËÎÑÐ\×ÍÝØÛ ÒÑÎÓ Ó¿§ îðïï

×ÝÍ îëòïêðòìð Í«°»®-»¼»- ÛÒ ×ÍÑ êçìéæïççé

Û²¹´·-¸ Ê»®-·±²

É»´¼·²¹ ¿²¼ ¿´´·»¼ °®±½»--»- ó É»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ø×ÍÑ


êçìéæîðïï÷

ͱ«¼¿¹» »¬ ¬»½¸²·¯«»- ½±²²»¨»- ó б-·¬·±²- ¼» -±«¼¿¹» ͽ¸©»·A»² «²¼ ª»®©¿²¼¬» Ю±¦»--» ó ͽ¸©»·A°±-·¬·±²»²
ø×ÍÑ êçìéæîðïï÷ ø×ÍÑ êçìéæîðïï÷

̸·- Û«®±°»¿² ͬ¿²¼¿®¼ ©¿- ¿°°®±ª»¼ ¾§ ÝÛÒ ±² ç ѽ¬±¾»® îðïðò

ÝÛÒ ³»³¾»®- ¿®» ¾±«²¼ ¬± ½±³°´§ ©·¬¸ ¬¸» ÝÛÒñÝÛÒÛÔÛÝ ×²¬»®²¿´ λ¹«´¿¬·±²- ©¸·½¸ -¬·°«´¿¬» ¬¸» ½±²¼·¬·±²- º±® ¹·ª·²¹ ¬¸·- Û«®±°»¿²
ͬ¿²¼¿®¼ ¬¸» -¬¿¬«- ±º ¿ ²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼ ©·¬¸±«¬ ¿²§ ¿´¬»®¿¬·±²ò Ë°ó¬±ó¼¿¬» ´·-¬- ¿²¼ ¾·¾´·±¹®¿°¸·½¿´ ®»º»®»²½»- ½±²½»®²·²¹ -«½¸ ²¿¬·±²¿´
-¬¿²¼¿®¼- ³¿§ ¾» ±¾¬¿·²»¼ ±² ¿°°´·½¿¬·±² ¬± ¬¸» ÝÛÒóÝÛÒÛÔÛÝ Ó¿²¿¹»³»²¬ Ý»²¬®» ±® ¬± ¿²§ ÝÛÒ ³»³¾»®ò

̸·- Û«®±°»¿² ͬ¿²¼¿®¼ »¨·-¬- ·² ¬¸®»» ±ºº·½·¿´ ª»®-·±²- øÛ²¹´·-¸ô Ú®»²½¸ô Ù»®³¿²÷ò ß ª»®-·±² ·² ¿²§ ±¬¸»® ´¿²¹«¿¹» ³¿¼» ¾§ ¬®¿²-´¿¬·±²
«²¼»® ¬¸» ®»-°±²-·¾·´·¬§ ±º ¿ ÝÛÒ ³»³¾»® ·²¬± ·¬- ±©² ´¿²¹«¿¹» ¿²¼ ²±¬·º·»¼ ¬± ¬¸» ÝÛÒóÝÛÒÛÔÛÝ Ó¿²¿¹»³»²¬ Ý»²¬®» ¸¿- ¬¸» -¿³»
-¬¿¬«- ¿- ¬¸» ±ºº·½·¿´ ª»®-·±²-ò

ÝÛÒ ³»³¾»®- ¿®» ¬¸» ²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼- ¾±¼·»- ±º ß«-¬®·¿ô Þ»´¹·«³ô Þ«´¹¿®·¿ô Ý®±¿¬·¿ô ݧ°®«-ô ݦ»½¸ λ°«¾´·½ô Ü»²³¿®µô Û-¬±²·¿ô
Ú·²´¿²¼ô Ú®¿²½»ô Ù»®³¿²§ô Ù®»»½»ô Ø«²¹¿®§ô ×½»´¿²¼ô ×®»´¿²¼ô ׬¿´§ô Ô¿¬ª·¿ô Ô·¬¸«¿²·¿ô Ô«¨»³¾±«®¹ô Ó¿´¬¿ô Ò»¬¸»®´¿²¼-ô Ò±®©¿§ô б´¿²¼ô
ᮬ«¹¿´ô α³¿²·¿ô Í´±ª¿µ·¿ô Í´±ª»²·¿ô Í°¿·²ô Í©»¼»²ô Í©·¬¦»®´¿²¼ ¿²¼ ˲·¬»¼ Õ·²¹¼±³ò

ÛËÎÑÐÛßÒ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ ÚÑÎ ÍÌßÒÜßÎÜ×ÆßÌ×ÑÒ


ÝÑÓ×Ì W Û ËÎ ÑÐWÛ Ò ÜÛ ÒÑÎÓßÔ×ÍßÌ×ÑÒ
ÛËÎ Ñ Ð\ ×Í ÝØ ÛÍ ÕÑ Ó× ÌÛÛ ÚD Î ÒÑ Î ÓË ÒÙ

Ó¿²¿¹»³»²¬ Ý»²¬®»æ ߪ»²«» Ó¿®²·¨ ïéô Þóïððð Þ®«--»´-

w îðïï ÝÛÒ ß´´ ®·¹¸¬- ±º »¨°´±·¬¿¬·±² ·² ¿²§ º±®³ ¿²¼ ¾§ ¿²§ ³»¿²- ®»-»®ª»¼ λºò Ò±ò ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïïæ Û
©±®´¼©·¼» º±® ÝÛÒ ²¿¬·±²¿´ Ó»³¾»®-ò

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï øÛ÷

Ú±®»©±®¼
̸·- ¼±½«³»²¬ øÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï÷ ¸¿- ¾»»² °®»°¿®»¼ ¾§ Ì»½¸²·½¿´ ݱ³³·¬¬»» ×ÍÑñÌÝ ìì þÉ»´¼·²¹ ¿²¼
¿´´·»¼ °®±½»--»-þ ·² ½±´´¿¾±®¿¬·±² ©·¬¸ Ì»½¸²·½¿´ ݱ³³·¬¬»» ÝÛÒñÌÝ ïîï •É»´¼·²¹Œ ¬¸» -»½®»¬¿®·¿¬ ±º ©¸·½¸ ·-
¸»´¼ ¾§ Ü×Òò

̸·- Û«®±°»¿² ͬ¿²¼¿®¼ -¸¿´´ ¾» ¹·ª»² ¬¸» -¬¿¬«- ±º ¿ ²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼ô »·¬¸»® ¾§ °«¾´·½¿¬·±² ±º ¿² ·¼»²¬·½¿´
¬»¨¬ ±® ¾§ »²¼±®-»³»²¬ô ¿¬ ¬¸» ´¿¬»-¬ ¾§ Ò±ª»³¾»® îðïïô ¿²¼ ½±²º´·½¬·²¹ ²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼- -¸¿´´ ¾» ©·¬¸¼®¿©²
¿¬ ¬¸» ´¿¬»-¬ ¾§ Ò±ª»³¾»® îðïïò

߬¬»²¬·±² ·- ¼®¿©² ¬± ¬¸» °±--·¾·´·¬§ ¬¸¿¬ -±³» ±º ¬¸» »´»³»²¬- ±º ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ³¿§ ¾» ¬¸» -«¾¶»½¬ ±º °¿¬»²¬
®·¹¸¬-ò ÝÛÒ Å¿²¼ñ±® ÝÛÒÛÔÛÝà -¸¿´´ ²±¬ ¾» ¸»´¼ ®»-°±²-·¾´» º±® ·¼»²¬·º§·²¹ ¿²§ ±® ¿´´ -«½¸ °¿¬»²¬ ®·¹¸¬-ò

̸·- ¼±½«³»²¬ -«°»®-»¼»- ÛÒ ×ÍÑ êçìéæïççéò

ß½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» ÝÛÒñÝÛÒÛÔÛÝ ×²¬»®²¿´ λ¹«´¿¬·±²-ô ¬¸» ²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼- ±®¹¿²·¦¿¬·±²- ±º ¬¸» º±´´±©·²¹
½±«²¬®·»- ¿®» ¾±«²¼ ¬± ·³°´»³»²¬ ¬¸·- Û«®±°»¿² ͬ¿²¼¿®¼æ ß«-¬®·¿ô Þ»´¹·«³ô Þ«´¹¿®·¿ô Ý®±¿¬·¿ô ݧ°®«-ô ݦ»½¸
λ°«¾´·½ô Ü»²³¿®µô Û-¬±²·¿ô Ú·²´¿²¼ô Ú®¿²½»ô Ù»®³¿²§ô Ù®»»½»ô Ø«²¹¿®§ô ×½»´¿²¼ô ×®»´¿²¼ô ׬¿´§ô Ô¿¬ª·¿ô
Ô·¬¸«¿²·¿ô Ô«¨»³¾±«®¹ô Ó¿´¬¿ô Ò»¬¸»®´¿²¼-ô Ò±®©¿§ô б´¿²¼ô ᮬ«¹¿´ô α³¿²·¿ô Í´±ª¿µ·¿ô Í´±ª»²·¿ô Í°¿·²ô
Í©»¼»²ô Í©·¬¦»®´¿²¼ ¿²¼ ¬¸» ˲·¬»¼ Õ·²¹¼±³ò

Û²¼±®-»³»²¬ ²±¬·½»

̸» ¬»¨¬ ±º ×ÍÑ êçìéæîðïï ¸¿- ¾»»² ¿°°®±ª»¼ ¾§ ÝÛÒ ¿- ¿ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï ©·¬¸±«¬ ¿²§ ³±¼·º·½¿¬·±²ò

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

ݱ²¬»²¬- п¹»

Ú±®»©±®¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò·ª
ײ¬®±¼«½¬·±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòª
ï ͽ±°» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï
î Ì»®³- ¿²¼ ¼»º·²·¬·±²- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï
í É»´¼·²¹ °±-·¬·±²-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï
íòï Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï
íòî É»´¼·²¹ °±-·¬·±²- º±® °®±¼«½¬·±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë
íòí É»´¼·²¹ °±-·¬·±²- º±® ¬»-¬·²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë
ì Ü»-·¹²¿¬·±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë
ß²²»¨ ß ø·²º±®³¿¬·ª»÷ Ô·³·¬- ±º ¬¸» -´±°» ±º ¿ ©»´¼ ¿¨·- ¿²¼ ¬¸» ®±¬¿¬·±² ±º ¬¸» ©»´¼ º¿½» ¿¾±«¬
¬¸» ©»´¼ ¿¨·- º±® ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ·² °®±¼«½¬·±² ©»´¼-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé
ß²²»¨ Þ ø·²º±®³¿¬·ª»÷ ݱ³°¿®·-±² ±º ·²¬»®²¿¬·±²¿´ô Û«®±°»¿² ¿²¼ ËÍ ¼»-·¹²¿¬·±²- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí
Þ·¾´·±¹®¿°¸§òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ···

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

Ú±®»©±®¼
×ÍÑ ø¬¸» ײ¬»®²¿¬·±²¿´ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±² º±® ͬ¿²¼¿®¼·¦¿¬·±²÷ ·- ¿ ©±®´¼©·¼» º»¼»®¿¬·±² ±º ²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼- ¾±¼·»-
ø×ÍÑ ³»³¾»® ¾±¼·»-÷ò ̸» ©±®µ ±º °®»°¿®·²¹ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼- ·- ²±®³¿´´§ ½¿®®·»¼ ±«¬ ¬¸®±«¹¸ ×ÍÑ
¬»½¸²·½¿´ ½±³³·¬¬»»-ò Û¿½¸ ³»³¾»® ¾±¼§ ·²¬»®»-¬»¼ ·² ¿ -«¾¶»½¬ º±® ©¸·½¸ ¿ ¬»½¸²·½¿´ ½±³³·¬¬»» ¸¿- ¾»»²
»-¬¿¾´·-¸»¼ ¸¿- ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ¾» ®»°®»-»²¬»¼ ±² ¬¸¿¬ ½±³³·¬¬»»ò ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ±®¹¿²·¦¿¬·±²-ô ¹±ª»®²³»²¬¿´ ¿²¼
²±²ó¹±ª»®²³»²¬¿´ô ·² ´·¿·-±² ©·¬¸ ×ÍÑô ¿´-± ¬¿µ» °¿®¬ ·² ¬¸» ©±®µò ×ÍÑ ½±´´¿¾±®¿¬»- ½´±-»´§ ©·¬¸ ¬¸»
ײ¬»®²¿¬·±²¿´ Û´»½¬®±¬»½¸²·½¿´ ݱ³³·--·±² ø×ÛÝ÷ ±² ¿´´ ³¿¬¬»®- ±º »´»½¬®±¬»½¸²·½¿´ -¬¿²¼¿®¼·¦¿¬·±²ò

ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼- ¿®» ¼®¿º¬»¼ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ®«´»- ¹·ª»² ·² ¬¸» ×ÍÑñ×ÛÝ Ü·®»½¬·ª»-ô ﮬ îò

̸» ³¿·² ¬¿-µ ±º ¬»½¸²·½¿´ ½±³³·¬¬»»- ·- ¬± °®»°¿®» ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼-ò Ü®¿º¬ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼-
¿¼±°¬»¼ ¾§ ¬¸» ¬»½¸²·½¿´ ½±³³·¬¬»»- ¿®» ½·®½«´¿¬»¼ ¬± ¬¸» ³»³¾»® ¾±¼·»- º±® ª±¬·²¹ò Ы¾´·½¿¬·±² ¿- ¿²
ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ®»¯«·®»- ¿°°®±ª¿´ ¾§ ¿¬ ´»¿-¬ éë û ±º ¬¸» ³»³¾»® ¾±¼·»- ½¿-¬·²¹ ¿ ª±¬»ò

߬¬»²¬·±² ·- ¼®¿©² ¬± ¬¸» °±--·¾·´·¬§ ¬¸¿¬ -±³» ±º ¬¸» »´»³»²¬- ±º ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ³¿§ ¾» ¬¸» -«¾¶»½¬ ±º °¿¬»²¬
®·¹¸¬-ò ×ÍÑ -¸¿´´ ²±¬ ¾» ¸»´¼ ®»-°±²-·¾´» º±® ·¼»²¬·º§·²¹ ¿²§ ±® ¿´´ -«½¸ °¿¬»²¬ ®·¹¸¬-ò

×ÍÑ êçìé ©¿- °®»°¿®»¼ ¾§ Ì»½¸²·½¿´ ݱ³³·¬¬»» ×ÍÑñÌÝ ììô É»´¼·²¹ ¿²¼ ¿´´·»¼ °®±½»--»-ô Í«¾½±³³·¬¬»»
ÍÝ éô λ°®»-»²¬¿¬·±² ¿²¼ ¬»®³-ò

̸·- ¬¸·®¼ »¼·¬·±² ½¿²½»´- ¿²¼ ®»°´¿½»- ¬¸» -»½±²¼ »¼·¬·±² ø×ÍÑ êçìéæïççð÷ô ©¸·½¸ ¸¿- ¾»»² ¬»½¸²·½¿´´§
®»ª·-»¼ò

λ¯«»-¬- º±® ±ºº·½·¿´ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²- ±º ¿²§ ¿-°»½¬ ±º ¬¸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ -¸±«´¼ ¾» ¼·®»½¬»¼ ¬± ¬¸»
Í»½®»¬¿®·¿¬ ±º ×ÍÑñÌÝ ììñÍÝ é ª·¿ §±«® ²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼- ¾±¼§ò ß ½±³°´»¬» ´·-¬·²¹ ±º ¬¸»-» ¾±¼·»- ½¿² ¾»
º±«²¼ ¿¬ ©©©ò·-±ò±®¹ò

·ª w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

ײ¬®±¼«½¬·±²
̸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ °®±ª·¼»- °±-·¬·±²- º±® -¬¿²¼¿®¼ ¼·-½®»¬» ¬»-¬ °·»½» ±®·»²¬¿¬·±² Ðßô ÐÞô ØóÔðìëô »¬½ò
¬¸¿¬ ¸¿ª» ¾»»² -°»½·º·»¼ ·² ¬¸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ -·²½» ¬¸» º·®-¬ »¼·¬·±² ø×ÍÑ êçìéæïçèð÷ò

ײ ¬¸·- ®»ª·-·±²ô °±-·¬·±²- ¿®» ¼»º·²»¼ º±® °®±¼«½¬·±² ©»´¼·²¹ò ̸»-» °±-·¬·±²- ¿®» º´¿¬ô ¸±®·¦±²¬¿´ô ª»®¬·½¿´ô ¿²¼
±ª»®¸»¿¼ò ˲´·µ» ¬»-¬·²¹ °±-·¬·±²-ô ¬¸»-» °±-·¬·±²- ¿®» ½±²¬·¹«±«-ò

̸» ¼·®»½¬·±² ±º ©»´¼·²¹ ·- ¿² »--»²¬·¿´ °¿®¿³»¬»® º±® ¼»¬»®³·²·²¹ ¬¸» ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²ô »ò¹ò «° ±® ¼±©²ò

̸» ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² ·- ²±¬ ¼»°»²¼»²¬ ±² ¬¸» ¹»±³»¬®·½¿´ ¿®®¿²¹»³»²¬ ±º ¬¸» ¶±·²¬ô »ò¹ò ¾«¬¬ ±® º·´´»¬ ¶±·²¬ô ±®
¬¸¿¬ ±º ¬¸» -»³·óº·²·-¸»¼ °®±¼«½¬ò É»´¼- ±º ¿´´ ¬§°»- ¿²¼ ·² ¿´´ ¼·®»½¬·±²- ¿®» ½±ª»®»¼ò

̸» ³¿·² °±-·¬·±²- ¸¿ª» ¾»»² ¹·ª»² -§³¾±´- ©¸·½¸ ½¿² »¿-·´§ ¾» «-»¼ º±® ¼»-·¹²¿¬·±² °«®°±-»-å ¬¸»-»
-§³¾±´- ©»®» ½¸±-»² ·²¼»°»²¼»²¬´§ ±º °±--·¾´» ³»¿²·²¹º«´ ¿¾¾®»ª·¿¬·±²-ô ·ò»ò ¬¸»§ ¿®» ²±¬ ¼»®·ª»¼ º®±³ ¿²§
°¿®¬·½«´¿® ´¿²¹«¿¹»ò

̸» ®»´¿¬·±²-¸·° ¾»¬©»»² ¬»-¬·²¹ °±-·¬·±²- ¿²¼ °®±¼«½¬·±² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ·- -°»½·º·»¼ »´-»©¸»®»ô »ò¹ò ·²
×ÍÑ çêðêÅïà ±® ×ÍÑ ïëêïìÅîÃò

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ª

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÒÌÛÎÒßÌ×ÑÒßÔ ÍÌßÒÜßÎÜ ×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

É»´¼·²¹ ¿²¼ ¿´´·»¼ °®±½»--»- ‰ É»´¼·²¹ °±-·¬·±²-

ï ͽ±°»
̸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ¼»º·²»- ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- º±® ¬»-¬·²¹ ¿²¼ °®±¼«½¬·±²ô º±® ¾«¬¬ ¿²¼ º·´´»¬ ©»´¼-ô ·² ¿´´
°®±¼«½¬ º±®³-ò

ß²²»¨ ß ¹·ª»- »¨¿³°´»- ±º ¬¸» ´·³·¬- ±º ¬¸» -´±°» ±º ¿ ©»´¼ ¿¨·- ¿²¼ ¬¸» ®±¬¿¬·±² ±º ¬¸» ©»´¼ º¿½» ¿¾±«¬ ¬¸»
©»´¼ ¿¨·- º±® ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ·² °®±¼«½¬·±² ©»´¼-ò

ß²²»¨ Þ °®±ª·¼»- ¿ ½±³°¿®·-±² ±º ײ¬»®²¿¬·±²¿´ô Û«®±°»¿² ¿²¼ ËÍ ¼»-·¹²¿¬·±²-ò

î Ì»®³- ¿²¼ ¼»º·²·¬·±²-


Ú±® ¬¸» °«®°±-»- ±º ¬¸·- ¼±½«³»²¬ô ¬¸» º±´´±©·²¹ ¬»®³- ¿²¼ ¼»º·²·¬·±²- ¿°°´§ò

îòï
©»´¼·²¹ °±-·¬·±²
°±-·¬·±² ±º ¿ ©»´¼ ·² -°¿½»ô ©¸·½¸ ·- ¼»º·²»¼ ®»´¿¬·ª» ¬± ¬¸» -´±°» ±º ¬¸» ¿¨·- ¿²¼ ®±¬¿¬·±² ±º ¬¸» º¿½» ±º ¬¸»
©»´¼ ®»´¿¬·ª» ¬± ¬¸» ¸±®·¦±²¬¿´ °´¿²»

îòî
³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²
©»´¼·²¹ °±-·¬·±²ô ¼»-·¹²¿¬»¼ Ðßô ÐÞô ÐÝô ÐÜô ÐÛô ÐÚ ±® ÐÙ

ÒÑÌÛ Ú±® Ðßô ÐÞô ÐÝô ÐÜ ¿²¼ ÐÛô -»» Ú·¹«®» ïò

îòí
-´±°»
Í
¿²¹´» ±º ¬¸» ¿¨·- ±º ¬¸» ©»´¼ ®»´¿¬·ª» ¬± ¬¸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²

îòì
®±¬¿¬·±²
Î
¿²¹´» ±º ¬¸» º¿½» ±º ¬¸» ©»´¼ ®»´¿¬·ª» ¬± ¬¸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²

îòë
·²½´·²»¼ ¿²¹´»
Ô
¿²¹´» ±º ¬¸» ¿¨·- ±º ¬¸» °·°»

í É»´¼·²¹ °±-·¬·±²-

íòï Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²-

̸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ¿®» ·´´«-¬®¿¬»¼ ·² Ú·¹«®» ï ©·¬¸ »¨¿³°´»- ±º ¬¸»·® ¿°°´·½¿¬·±² º±® ¾«¬¬ ¿²¼ º·´´»¬ ©»´¼-
·² Ú·¹«®» îò

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ï

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

è ðf î

ÐÝ îéðf çðf ÐÝ
é í

ïèðf
ê ì

ë
Õ»§
ï º´¿¬ ì ¿²¼ ê ¸±®·¦±²¬¿´ ±ª»®¸»¿¼
î ¿²¼ è ¸±®·¦±²¬¿´ ª»®¬·½¿´ ë ±ª»®¸»¿¼
í ¿²¼ é ¸±®·¦±²¬¿´

Ú·¹«®» ï ‰ Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²-

Û¨¿³°´»- ±º ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- º±® ¾«¬¬ ¿²¼ º·´´»¬ ©»´¼- ¿®» ·´´«-¬®¿¬»¼ ·² Ú·¹«®» îò

¿
¿ ¿

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²ò

¿÷ Ðßæ º´¿¬ °±-·¬·±²

¿
¿

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²ò

¾÷ ÐÞæ ¸±®·¦±²¬¿´ ª»®¬·½¿´ °±-·¬·±²

Ú·¹«®» î ‰ Û¨¿³°´»- ±º ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ø½±²¬·²«»¼÷

î w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

¿
¿

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²ò

½÷ ÐÝæ ¸±®·¦±²¬¿´ °±-·¬·±²

¿ ¿

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²ò

¼÷ ÐÜæ ¸±®·¦±²¬¿´ ±ª»®¸»¿¼ °±-·¬·±²

¿ ¿

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²ò

»÷ ÐÛæ ±ª»®¸»¿¼ °±-·¬·±²

¿
¿
¿

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼ °®±¹®»--·±² ±® ¼·®»½¬·±²ò

º÷ ÐÚæ ª»®¬·½¿´ «° °±-·¬·±²

Ú·¹«®» î ‰ Û¨¿³°´»- ±º ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ø½±²¬·²«»¼÷

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ í

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

¿
¿
¿

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼ °®±¹®»--·±² ±® ¼·®»½¬·±²ò

¹÷ ÐÙæ ª»®¬·½¿´ ¼±©² °±-·¬·±²

¿ô ¾ ¿ô ¾

¿ô ¾ ¿ô ¾

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼ °®±¹®»--·±² ±® ¼·®»½¬·±²ò


¾ Ú±® -°»½·¿´ °«®°±-»-ô »ò ¹ò ¬»-¬·²¹ ±º ©»´¼»®-å ¬¸·- °±-·¬·±² ·- ®»¹¿®¼»¼ ¿- ¿ ³¿·² °±-·¬·±²ò

¸÷ ÐØæ °·°» °±-·¬·±² º±® ©»´¼·²¹ «°©¿®¼-

¿ô ¾ ¿ô ¾

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼ °®±¹®»--·±² ±® ¼·®»½¬·±²ò


¾ Ú±® -°»½·¿´ °«®°±-»-ô »ò ¹ò ¬»-¬·²¹ ±º ©»´¼»®-å ¬¸·- °±-·¬·±² ·- ®»¹¿®¼»¼ ¿- ¿ ³¿·² °±-·¬·±²ò

·÷ ÐÖæ °·°» °±-·¬·±² º±® ©»´¼·²¹ ¼±©²©¿®¼-

¿ô ¾

¿ô ¾

¿ ß®®±© -¸±©- ©»´¼ °®±¹®»--·±² ±® ¼·®»½¬·±²ò


¾ Ú±® -°»½·¿´ °«®°±-»-ô »ò ¹ò ¬»-¬·²¹ ±º ©»´¼»®-å ¬¸·- °±-·¬·±² ·- ®»¹¿®¼»¼ ¿- ¿ ³¿·² °±-·¬·±²ò

¶÷ ÐÕæ °·°» °±-·¬·±² º±® ±®¾·¬¿´ ©»´¼·²¹

Ú·¹«®» î ‰ Û¨¿³°´»- ±º ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²-

ì w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

íòî É»´¼·²¹ °±-·¬·±²- º±® °®±¼«½¬·±²

Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ½¿² ¾» «-»¼ ·² ±¬¸»® -¬¿²¼¿®¼-ô »ò¹ò ×ÍÑ çêðêÅïÃô ×ÍÑ ïëêïìÅîÃô ¬± ¼»º·²» ¬¸»
±®·»²¬¿¬·±² ±º ©»´¼- ·² °®±¼«½¬·±² ©»´¼·²¹ ¿º¬»® ¯«¿´·º§·²¹ ·² ±²» ±º ¬¸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- Ðßô ÐÞô ØóÔðìëô
»¬½ò Í´±°» ¿²¼ ®±¬¿¬·±² ®¿²¹»- º±® ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ·² °®±¼«½¬·±² ¿®» ¹·ª»² ·² Ì¿¾´» ï º±® ¾«¬¬ ©»´¼- ¿²¼ ·²
Ì¿¾´» î º±® º·´´»¬ ©»´¼- ø-»» ¿´-± »¨¿³°´»- ·² ß²²»¨ ß÷ò

ÒÑÌÛ Ú±® ¿-§³³»¬®·½ ¬±´»®¿²½»-ô °´«- ³»¿²- ®»ª±´ª·²¹ ¬¸» ©»´¼ -«®º¿½» ¬±©¿®¼- ¬¸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² Ðß ¿²¼
³·²«- ¬±©¿®¼- ¬¸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² ÐÛò

Ì¿¾´» ï ‰ Í´±°» ¿²¼ ®±¬¿¬·±² ®¿²¹»- º±® ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ·² °®±¼«½¬·±² ¾«¬¬ ©»´¼-

Í´±°» ન¬·±²
É»´¼·²¹ °±-·¬·±² Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²
Í Î
Ú´¿¬ Ðß oïëp oíðp
õêðp
ر®·¦±²¬¿´ ÐÝ oïëp
–ïðp

Ѫ»®¸»¿¼ ÐÛ oèðp oèðp


õéëp oïððp
Ê»®¬·½¿´ ÐÚô ÐÙ
–ïðp oïèðp

Ì¿¾´» î ‰ Í´±°» ¿²¼ ®±¬¿¬·±² ®¿²¹»- º±® ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ·² °®±¼«½¬·±² º·´´»¬ ©»´¼-

Í´±°» ન¬·±²
É»´¼·²¹ °±-·¬·±² Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²
Í Î
Ú´¿¬ Ðß oïëp oíðp
õïëp
ر®·¦±²¬¿´ ª»®¬·½¿´ ÐÞ oïëp
–ïðp

õíëp
ر®·¦±²¬¿´ ÐÝ oïëp –ïðp

õíëp
ر®·¦±²¬¿´ ±ª»®¸»¿¼ ÐÜ oèðp
–ïðp

Ѫ»®¸»¿¼ ÐÛ oèðp oíëp


õéëp oïððp
Ê»®¬·½¿´ ÐÚô ÐÙ
–ïðp oïèðp

íòí É»´¼·²¹ °±-·¬·±²- º±® ¬»-¬·²¹

É»´¼·²¹ °±-·¬·±²- «-»¼ ¼«®·²¹ ©»´¼·²¹ ±º ¿ ¬»-¬ °·»½» -¸¿´´ ²±¬ »¨½»»¼ oëp ·² -´±°» ¿²¼ oïðp ·² ®±¬¿¬·±² º®±³
¬¸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²ò

ì Ü»-·¹²¿¬·±²
Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- -¸¿´´ ¾» ¼»-·¹²¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» -§³¾±´ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ Ú·¹«®»- ï ¿²¼ î ø-»»
Û¨¿³°´» ï÷ò ̸» -§³¾±´ º±® ¬¸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² ³¿§ ¾» -«°°´»³»²¬»¼ ¾§ ¬¸» ª¿´«»- º±® -´±°» ¿²¼
®±¬¿¬·±²ô ¹·ª»² ·² ¬¸®»» ¼·¹·¬- ø-»» Û¨¿³°´» î÷ò

Ú±® ½·®½«³º»®»²¬·¿´ ©»´¼- ·² °·°»- ©·¬¸ ·²½´·²»¼ ¿¨»-ô ¬¸» ·²¼·½¿¬·±² ±º -´±°» ¿²¼ ®±¬¿¬·±² -¸¿´´ ¾» -·³°´·º·»¼ ·²
¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ Ú·¹«®»- ï ¿²¼ î ø-»» Û¨¿³°´»- í ¿²¼ ì÷ò

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ë

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

ÛÈßÓÐÔÛ ï ̸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² •¸±®·¦±²¬¿´ ª»®¬·½¿´Œ øÐÞ÷ -¸¿´´ ¾» ¼»-·¹²¿¬»¼ ¿- º±´´±©-æ
ÐÞ

ÛÈßÓÐÔÛ î ̸» ³¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² •¸±®·¦±²¬¿´ ª»®¬·½¿´Œ øÐÞ÷ô ©·¬¸ -´±°» ±º ïëp ¿²¼ ®±¬¿¬·±² ±º ïðpô -¸¿´´ ¾»
¼»-·¹²¿¬»¼ ¿- º±´´±©-æ
ÐÞ ðïëóðïð

ÛÈßÓÐÔÛ í ̸» ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² ±² °·°»- ©·¬¸ ·²½´·²»¼ ¿¨»-ô ©·¬¸ ©»´¼·²¹ ¼·®»½¬·±² •©»´¼·²¹ «°Œ øØ÷ ¿²¼ ¿² ·²½´·²»¼
¿²¹´» ±º íðpô -¸¿´´ ¾» ¼»-·¹²¿¬»¼ ¿- º±´´±©-æ
ØóÔðíð

ÛÈßÓÐÔÛ ì ̸» ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² ±² °·°»- ©·¬¸ ·²½´·²»¼ ¿¨»-ô ©·¬¸ ©»´¼·²¹ ¼·®»½¬·±² •©»´¼·²¹ ¼±©²Œ øÖ÷ ¿²¼ ¿²
·²½´·²»¼ ¿²¹´» ±º êðpô -¸¿´´ ¾» ¼»-·¹²¿¬»¼ ¿- º±´´±©-æ
ÖóÔðêð

ê w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

ß²²»¨ ß
ø·²º±®³¿¬·ª»÷

Ô·³·¬- ±º ¬¸» -´±°» ±º ¿ ©»´¼ ¿¨·- ¿²¼ ¬¸» ®±¬¿¬·±² ±º ¬¸» ©»´¼ º¿½» ¿¾±«¬
¬¸» ©»´¼ ¿¨·- º±® ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ·² °®±¼«½¬·±² ©»´¼-

̸·- ¿²²»¨ ¼»-½®·¾»-ô ¬¸®±«¹¸ ¿ -»®·»- ±º -µ»¬½¸»-ô ¬¸» ´·³·¬- ±º ¬¸» -´±°» ±º ¿ ©»´¼ ¿¨·- ¿²¼ ¬¸» ®±¬¿¬·±² ±º
¬¸» ©»´¼ º¿½» ¿¾±«¬ ¬¸» ©»´¼ ¿¨·- º±® ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- ·² °®±¼«½¬·±² ©»´¼- ø-»» íòî ¿²¼ Ì¿¾´»- ï ¿²¼ î÷ò

Ú·¹«®»- ßòï ¬± ßòïë -¸±© -µ»¬½¸»- º±® ¾«¬¬ ©»´¼- ¿²¼ Ú·¹«®»- ßòïê ¬± ßòîï -¸±© -µ»¬½¸»- º±® º·´´»¬ ©»´¼-ò

ïëp

Õ»§
ï ¸±®·¦±²¬¿´ °´¿²»
î ª»®¬·½¿´ °´¿²»

Ú·¹«®» ßòï ‰ Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐß÷ Ú·¹«®» ßòî ‰ Ú´¿¬ °±-·¬·±² øÐß÷ -´±°» ´·³·¬

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ é

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

íðp

íðp

ïëp

Ú·¹«®» ßòí ‰ Ú´¿¬ °±-·¬·±² øÐß÷ ®±¬¿¬·±² ´·³·¬ Ú·¹«®» ßòì ‰ Ú´¿¬ °±-·¬·±² øÐß÷ -´±°» ´·³·¬
¿²¼ ®±¬¿¬·±² ´·³·¬

ïëp

Ú·¹«®» ßòë ‰ Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐÝ÷ Ú·¹«®» ßòê ‰ ر®·¦±²¬¿´ °±-·¬·±² øÐÝ÷ -´±°» ´·³·¬

è w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

êðp

Ú·¹«®» ßòé ‰ ر®·¦±²¬¿´ °±-·¬·±² øÐÝ÷ Ú·¹«®» ßòè ‰ ر®·¦±²¬¿´ °±-·¬·±² øÐÝ÷
®±¬¿¬·±² ´·³·¬ øõêðp÷ ®±¬¿¬·±² ´·³·¬ ø–ïðp÷

èðp

Ú·¹«®» ßòç ‰ Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐÛ÷ Ú·¹«®» ßòïð ‰ Ñª»®¸»¿¼ °±-·¬·±² øÐÛ÷ -´±°» ´·³·¬

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ç

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

èðp

Ú·¹«®» ßòïï ‰ Ѫ»®¸»¿¼ °±-·¬·±² øÐÛ÷ Ú·¹«®» ßòïî ‰ Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐÚô ÐÙ÷
®±¬¿¬·±² ´·³·¬

ïðp

éëp

Ú·¹«®» ßòïí ‰ É»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐÚô ÐÙ÷ Ú·¹«®» ßòïì ‰ É»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐÚô ÐÙ÷
-´±°» ´·³·¬ -´±°» ´·³·¬

ïð w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

ïððp

éëp
ìëp

Ú·¹«®» ßòïë ‰ É»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐÚô ÐÙ÷ Ú·¹«®» ßòïê ‰ Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐß÷
-´±°» ´·³·¬ ¿²¼ ®±¬¿¬·±² ´·³·¬

íðp

ìëp

ïëp

Ú·¹«®» ßòïé ‰ É»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐß÷ -´±°» ´·³·¬ Ú·¹«®» ßòïè ‰ É»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐß÷ ®±¬¿¬·±² ´·³·¬

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ïï

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

íðp

ïëp

Ú·¹«®» ßòïç ‰ É»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐß÷ Ú·¹«®» ßòîð ‰ Ó¿·² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐÛ÷
-´±°» ´·³·¬ ¿²¼ ®±¬¿¬·±² ´·³·¬

èðp

Ú·¹«®» ßòîï ‰ Ѫ»®¸»¿¼ ©»´¼·²¹ °±-·¬·±² øÐÛ÷ -´±°» ´·³·¬

ïî w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

ß²²»¨ Þ
ø·²º±®³¿¬·ª»÷

ݱ³°¿®·-±² ±º ·²¬»®²¿¬·±²¿´ô Û«®±°»¿² ¿²¼ ËÍ ¼»-·¹²¿¬·±²-

Ì¿¾´» Þòï °®±ª·¼»- ¿ ½±³°¿®·-±² ¾»¬©»»² ¬¸» ½±³³±² ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²- -¸±©² ·² ¬¸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼
¿²¼ ¬¸» ¶±·²¬ ±®·»²¬¿¬·±²- -¸±©² ·² ßÉÍ ßíòðÅìà ¿²¼ ßÍÓÛ Í»½¬·±² ×ÈÅíÃò

ÒÑÌÛ Ì¸·- ¿²²»¨ ·- ¾¿-»¼ ±² ÝÛÒñÌÎ ïìêííÅëÃò

Ì¿¾´» Þòï ‰ ݱ³°¿®·-±² ±º ·²¬»®²¿¬·±²¿´ô Û«®±°»¿² ¿²¼ ËÍ ¼»-·¹²¿¬·±²- º±®


©±®µ·²¹ ¿²¼ ©»´¼·²¹ °±-·¬·±²-

É»´¼·²¹ °±-·¬·±² É»´¼·²¹ °±-·¬·±²


¿½½±®¼·²¹ ¬± ¿½½±®¼·²¹ ¬±
×´´«-¬®¿¬·±²
ßÉÍ ßíòðÅìà ¬¸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´
ßÍÓÛ Í»½¬·±² ×ÈÅíà ͬ¿²¼¿®¼

ïÙ Ðß

º´¿¬ °±-·¬·±² ø°·°» ®±¬¿¬·²¹÷ º´¿¬ °±-·¬·±²

îÙ ÐÝ

¸±®·¦±²¬¿´ °±-·¬·±² ¸±®·¦±²¬¿´ °±-·¬·±²

íÙ «°¸·´´ ÐÚ

ª»®¬·½¿´ «° °±-·¬·±²

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ïí

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

Ì¿¾´» Þòï ø½±²¬·²«»¼÷

É»´¼·²¹ °±-·¬·±² É»´¼·²¹ °±-·¬·±²


¿½½±®¼·²¹ ¬± ¿½½±®¼·²¹ ¬±
×´´«-¬®¿¬·±²
ßÉÍ ßíòðÅìà ¬¸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´
ßÍÓÛ Í»½¬·±² ×ÈÅíà ͬ¿²¼¿®¼

íÙ ¼±©²¸·´´ ÐÙ

ª»®¬·½¿´ ¼±©² °±-·¬·±²

ìÙ ÐÛ

±ª»®¸»¿¼ °±-·¬·±²

ëÙ «°¸·´´ ÐØ

ª»®¬·½¿´ «° °±-·¬·±² ø°·°» º·¨»¼÷

ëÙ ¼±©²¸·´´ ÐÖ

ª»®¬·½¿´ ¼±©² °±-·¬·±² ø°·°» º·¨»¼÷

ìëp
êÙ «°¸·´´ ØóÔðìë

·²½´·²»¼ °±-·¬·±² ø°·°» º·¨»¼÷ ©»´¼·²¹ «°©¿®¼-

ïì w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

Ì¿¾´» Þòï ø½±²¬·²«»¼÷

É»´¼·²¹ °±-·¬·±² É»´¼·²¹ °±-·¬·±²


¿½½±®¼·²¹ ¬± ¿½½±®¼·²¹ ¬±
×´´«-¬®¿¬·±²
ßÉÍ ßíòðÅìà ¬¸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´
ßÍÓÛ Í»½¬·±² ×ÈÅíà ͬ¿²¼¿®¼

ìëp
êÙ ¼±©²¸·´´ ÖóÔðìë

·²½´·²»¼ °±-·¬·±² ø°·°» º·¨»¼÷ ©»´¼·²¹ ¼±©²©¿®¼-

ìëp
ïÚ Ðß

º´¿¬ °±-·¬·±²

ïÚÎ Ðß

ìëp ìëp

º´¿¬ °±-·¬·±² ø°·°» ®±¬¿¬·²¹÷

îÚ ÐÞ

¸±®·¦±²¬¿´ ª»®¬·½¿´ °±-·¬·±²

îÚÎ ÐÞ

¸±®·¦±²¬¿´ ª»®¬·½¿´ °±-·¬·±² ø°·°» ®±¬¿¬»¼÷

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ïë

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

Ì¿¾´» Þòï ø½±²¬·²«»¼÷

É»´¼·²¹ °±-·¬·±² É»´¼·²¹ °±-·¬·±²


¿½½±®¼·²¹ ¬± ¿½½±®¼·²¹ ¬±
×´´«-¬®¿¬·±²
ßÉÍ ßíòðÅìà ¬¸·- ײ¬»®²¿¬·±²¿´
ßÍÓÛ Í»½¬·±² ×ÈÅíà ͬ¿²¼¿®¼

íÚ «°¸·´´ ÐÚ

ª»®¬·½¿´ «° °±-·¬·±²

íÚ ¼±©²¸·´´ ÐÙ

ª»®¬·½¿´ ¼±©² °±-·¬·±²

ìÚ ÐÜ

¸±®·¦±²¬¿´ ±ª»®¸»¿¼ °±-·¬·±²

ëÚ «°¸·´´ ÐØ

ª»®¬·½¿´ «° °±-·¬·±² ø°·°» º·¨»¼÷

ëÚ ¼±©²¸·´´ ÐÖ

ª»®¬·½¿´ ¼±©² °±-·¬·±² ø°·°» º·¨»¼÷

ïê w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ÞÍ ÛÒ ×ÍÑ êçìéæîðïï
×ÍÑ êçìéæîðïïøÛ÷

Þ·¾´·±¹®¿°¸§

Åïà ×ÍÑ çêðê ø¿´´ °¿®¬-÷ô ß°°®±ª¿´ ¬»-¬·²¹ ±º ©»´¼»®- ‰ Ú«-·±² ©»´¼·²¹

Åîà ×ÍÑ ïëêïì ø¿´´ °¿®¬-÷ô Í°»½·º·½¿¬·±² ¿²¼ ¯«¿´·º·½¿¬·±² ±º ©»´¼·²¹ °®±½»¼«®»- º±® ³»¬¿´´·½ ³¿¬»®·¿´- ‰
É»´¼·²¹ °®±½»¼«®» ¬»-¬

Åíà ßÍÓÛ Í»½¬·±² ×Èô ßÍÓÛ ¾±·´»® ¿²¼ °®»--«®» ª»--»´ ½±¼» ‰ Í»½¬·±² ×Èæ É»´¼·²¹ ¿²¼ ¾®¿¦·²¹
¯«¿´·º·½¿¬·±²-

Åìà ßÉÍ ßíòðô ͬ¿²¼¿®¼ ©»´¼·²¹ ¬»®³- ¿²¼ ¼»º·²·¬·±²- ·²½´«¼·²¹ ¬»®³- º±® ¿¼¸»-·ª» ¾±²¼·²¹ô ¾®¿¦·²¹ô
-±´¼»®·²¹ô ¬¸»®³¿´ ½«¬¬·²¹ô ¿²¼ ¬¸»®³¿´ -°®¿§·²¹

Åëà ÝÛÒñÌÎ ïìêííô É»´¼·²¹ ‰ ɱ®µ·²¹ °±-·¬·±²- ‰ ݱ³°¿®·-±² ±º ½«®®»²¬ ·²¬»®²¿¬·±²¿´ô Û«®±°»¿² ¿²¼
ËÍ ¼»-·¹²¿¬·±²-

w ×ÍÑ îðïï Š ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ ïé

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


̸·- °¿¹» ¼»´·¾»®¿¬»´§ ´»º¬ ¾´¿²µ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


̸·- °¿¹» ¼»´·¾»®¿¬»´§ ´»º¬ ¾´¿²µ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼- ײ-¬·¬«¬·±² øÞÍ×÷
ÞÍ× ·- ¬¸» ·²¼»°»²¼»²¬ ²¿¬·±²¿´ ¾±¼§ ®»-°±²-·¾´» º±® °®»°¿®·²¹ Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼-
¿²¼ ±¬¸»® -¬¿²¼¿®¼-ó®»´¿¬»¼ °«¾´·½¿¬·±²-ô ·²º±®³¿¬·±² ¿²¼ -»®ª·½»-ò
׬ °®»-»²¬- ¬¸» ËÕ ª·»© ±² -¬¿²¼¿®¼- ·² Û«®±°» ¿²¼ ¿¬ ¬¸» ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ´»ª»´ò
׬ ·- ·²½±®°±®¿¬»¼ ¾§ α§¿´ ݸ¿®¬»®ò

λª·-·±²- ײº±®³¿¬·±² ±² -¬¿²¼¿®¼-


Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼- ¿®» «°¼¿¬»¼ ¾§ ¿³»²¼³»²¬ ±® ®»ª·-·±²ò Ë-»®- ±º Þ®·¬·-¸ ͬ¿²ó ÞÍ× °®±ª·¼»- ¿ ©·¼» ®¿²¹» ±º ·²º±®³¿¬·±² ±² ²¿¬·±²¿´ô Û«®±°»¿²
¼¿®¼- -¸±«´¼ ³¿µ» -«®» ¬¸¿¬ ¬¸»§ °±--»-- ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿³»²¼³»²¬- ±® »¼·¬·±²-ò ¿²¼ ·²¬»®²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼- ¬¸®±«¹¸ ·¬- Õ²±©´»¼¹» Ý»²¬®»ò
׬ ·- ¬¸» ½±²-¬¿²¬ ¿·³ ±º ÞÍ× ¬± ·³°®±ª» ¬¸» ¯«¿´·¬§ ±º ±«® °®±¼«½¬- ¿²¼ -»®ªó Ì»´æ õìì øð÷îð èççê éððì Ú¿¨æ õìì øð÷îð èççê éððë
·½»-ò É» ©±«´¼ ¾» ¹®¿¬»º«´ ·º ¿²§±²» º·²¼·²¹ ¿² ·²¿½½«®¿½§ ±® ¿³¾·¹«·¬§ ©¸·´» Û³¿·´æ µ²±©´»¼¹»½»²¬®»à¾-·¹®±«°ò½±³
«-·²¹ ¬¸·- Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼ ©±«´¼ ·²º±®³ ¬¸» Í»½®»¬¿®§ ±º ¬¸» ¬»½¸²·½¿´ ½±³ó
³·¬¬»» ®»-°±²-·¾´»ô ¬¸» ·¼»²¬·¬§ ±º ©¸·½¸ ½¿² ¾» º±«²¼ ±² ¬¸» ·²-·¼» º®±²¬ Ê¿®·±«- ÞÍ× »´»½¬®±²·½ ·²º±®³¿¬·±² -»®ª·½»- ¿®» ¿´-± ¿ª¿·´¿¾´» ©¸·½¸
½±ª»®ò ¹·ª» ¼»¬¿·´- ±² ¿´´ ·¬- °®±¼«½¬- ¿²¼ -»®ª·½»-ò
Ì»´æ õìì øð÷îð èççê çððï Ú¿¨æ õìì øð÷îð èççê éððï Ì»´æ õìì øð÷îð èççê éïïï Ú¿¨æ õìì øð÷îð èççê éðìè
Û³¿·´æ ·²º±à¾-·¹®±«°ò½±³
ÞÍ× ±ºº»®- Ó»³¾»®- ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ «°¼¿¬·²¹ -»®ª·½» ½¿´´»¼ ÐÔËÍ ©¸·½¸ »²-«®»-
¬¸¿¬ -«¾-½®·¾»®- ¿«¬±³¿¬·½¿´´§ ®»½»·ª» ¬¸» ´¿¬»-¬ »¼·¬·±²- ±º -¬¿²¼¿®¼-ò ÞÍ× Í«¾-½®·¾·²¹ Ó»³¾»®- ¿®» µ»°¬ «° ¬± ¼¿¬» ©·¬¸ -¬¿²¼¿®¼-
Ì»´æ õìì øð÷îð èççê éêêç Ú¿¨æ õìì øð÷îð èççê éððï ¼»ª»´±°³»²¬- ¿²¼ ®»½»·ª» -«¾-¬¿²¬·¿´ ¼·-½±«²¬- ±² ¬¸» °«®½¸¿-» °®·½»
Û³¿·´æ °´«-à¾-·¹®±«°ò½±³ ±º -¬¿²¼¿®¼-ò Ú±® ¼»¬¿·´- ±º ¬¸»-» ¿²¼ ±¬¸»® ¾»²»º·¬- ½±²¬¿½¬ Ó»³¾»®-¸·° ß¼ó
³·²·-¬®¿¬·±²ò
Þ«§·²¹ -¬¿²¼¿®¼- Ì»´æ õìì øð÷îð èççê éððî Ú¿¨æ õìì øð÷îð èççê éððï
Û³¿·´æ ³»³¾»®-¸·°à¾-·¹®±«°ò½±³
DZ« ³¿§ ¾«§ ÐÜÚ ¿²¼ ¸¿®¼ ½±°§ ª»®-·±²- ±º -¬¿²¼¿®¼- ¼·®»½¬´§ «-·²¹ ¿
½®»¼·¬ ½¿®¼ º®±³ ¬¸» ÞÍ× Í¸±° ±² ¬¸» ©»¾-·¬» ©©©ò¾-·¹®±«°ò½±³ñ-¸±°ò ײº±®³¿¬·±² ®»¹¿®¼·²¹ ±²´·²» ¿½½»-- ¬± Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼- ª·¿ Þ®·¬·-¸
ײ ¿¼¼·¬·±² ¿´´ ±®¼»®- º±® ÞÍ×ô ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ¿²¼ º±®»·¹² -¬¿²¼¿®¼- °«¾´·½¿¬·±²- ͬ¿²¼¿®¼- Ѳ´·²» ½¿² ¾» º±«²¼ ¿¬ ©©©ò¾-·¹®±«°ò½±³ñÞÍÑÔ
½¿² ¾» ¿¼¼®»--»¼ ¬± ÞÍ× Ý«-¬±³»® Í»®ª·½»-ò
Ú«®¬¸»® ·²º±®³¿¬·±² ¿¾±«¬ ÞÍ× ·- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ¬¸» ÞÍ× ©»¾-·¬» ¿¬ ©©©ò¾-·ó
Ì»´æ õìì øð÷îð èççê çððï Ú¿¨æ õìì øð÷îð èççê éððï ¹®±«°ò½±³ñ-¬¿²¼¿®¼-
Û³¿·´æ ±®¼»®-à¾-·¹®±«°ò½±³

ײ ®»-°±²-» ¬± ±®¼»®- º±® ·²¬»®²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼-ô ·¬ ·- ÞÍ× °±´·½§ ¬± ݱ°§®·¹¸¬


-«°°´§ ¬¸» ÞÍ× ·³°´»³»²¬¿¬·±² ±º ¬¸±-» ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¾»»² °«¾´·-¸»¼
ݱ°§®·¹¸¬ -«¾-·-¬- ·² ¿´´ ÞÍ× °«¾´·½¿¬·±²-ò ÞÍ× ¿´-± ¸±´¼- ¬¸» ½±°§®·¹¸¬ô
¿- Þ®·¬·-¸ ͬ¿²¼¿®¼-ô «²´»-- ±¬¸»®©·-» ®»¯«»-¬»¼ò
·² ¬¸» ËÕô ±º ¬¸» °«¾´·½¿¬·±²- ±º ¬¸» ·²¬»®²¿¬·±²¿´ -¬¿²¼¿®¼·¦¿¬·±² ¾±¼·»-ò Û¨ó
½»°¬ ¿- °»®³·¬¬»¼ «²¼»® ¬¸» ݱ°§®·¹¸¬ô Ü»-·¹²- ¿²¼ כּ²¬- ß½¬ ïçèè ²± »¨ó
¬®¿½¬ ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ô -¬±®»¼ ·² ¿ ®»¬®·»ª¿´ -§-¬»³ ±® ¬®¿²-³·¬¬»¼ ·² ¿²§
º±®³ ±® ¾§ ¿²§ ³»¿²- Š »´»½¬®±²·½ô °¸±¬±½±°§·²¹ô ®»½±®¼·²¹ ±® ±¬¸»®©·-» Š
©·¬¸±«¬ °®·±® ©®·¬¬»² °»®³·--·±² º®±³ ÞÍ×ò ̸·- ¼±»- ²±¬ °®»½´«¼» ¬¸» º®»»
«-»ô ·² ¬¸» ½±«®-» ±º ·³°´»³»²¬·²¹ ¬¸» -¬¿²¼¿®¼ ±º ²»½»--¿®§ ¼»¬¿·´- -«½¸ ¿-
-§³¾±´-ô ¿²¼ -·¦»ô ¬§°» ±® ¹®¿¼» ¼»-·¹²¿¬·±²-ò ׺ ¬¸»-» ¼»¬¿·´- ¿®» ¬± ¾» «-»¼
º±® ¿²§ ±¬¸»® °«®°±-» ¬¸¿² ·³°´»³»²¬¿¬·±² ¬¸»² ¬¸» °®·±® ©®·¬¬»² °»®³·--·±²
±º ÞÍ× ³«-¬ ¾» ±¾¬¿·²»¼ò Ü»¬¿·´- ¿²¼ ¿¼ª·½» ½¿² ¾» ±¾¬¿·²»¼ º®±³ ¬¸» ݱ°§ó
®·¹¸¬ ú Ô·½»²-·²¹ Ó¿²¿¹»®ò
Ì»´æ õìì øð÷îð èççê éðéð
Û³¿·´æ ½±°§®·¹¸¬à¾-·¹®±«°ò½±³

ÞÍ× Ù®±«° Ø»¿¼¯«¿®¬»®-


íèç ݸ·-©·½µ Ø·¹¸ α¿¼ Ô±²¼±² Éì ìßÔ ËÕ
Ì»´ õìì øð÷îð èççê çððï
Ú¿¨ õìì øð÷îð èççê éððï
©©©ò¾-·¹®±«°ò½±³ñ-¬¿²¼¿®¼-

®¿·-·²¹ -¬¿²¼¿®¼- ©±®´¼©·¼»‡

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com