Você está na página 1de 3

Banghay-Aralin sa Filipino 10

I. Layunin

Pagkatapos ng isang oras na talakayan, inaasahan na ang 80% ng mga mag-aaral ay:

1. Nakikilala ang mga pinakadakilang diyos at diyosa ng Mitolohiya ng Rome at


Greece.

2. Naisasalaysay ang kaligirang pangkasaysayan ng mito ng Taga- Rome.

II. Paksang Aralin

A. Panitikan: Cupid at Psyche (Mito mula sa Rome, Italy)


Isinalaysay ni Apuleius
Isinalin sa Ingles ni Edith Hamilton
Isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat

B. Gramatika at Retorika: Angkop na Gamit ng Pandiwa


Bilang Aksiyon,
Karanasan at Pangyayari

C.Uri ng Teksto: Nagsasalaysay

III. Pamamaraan

A. Pagganyak
- Ang guro ay magtatanong kung ano-anong panitikan ang alam ng mga mag-
aaral.
- Magpapakita ng mga larawan ng mga diyos at diyosa ng Mitolohiyang Rome
at Greece at magtatanong sa mga mag-aaral kung kilala ba nila ang mga
nasa larawan.
- Pasagutan ang Gawain 1

Gawain 1: Basahin sa Kolum B ang bawat pahayag na naglalarawan ng katangian


ng mga diyos na nakatala sa Kolum A. Isulat ang angkop na sagot sa patlang sa
tapat ng Kolum A.

Kolum A Kolum B

____1. Venus a) Diyos ng kagandaahan at kalapati ang


sagisag niya
____2.Cupid b) Diyos ng propesya,araw at musika
c) Kapatid ni Jupiter at panginoon ng
____3. Mercury kaharian sa ilalim ng lupa
d) Hari ng mga diyos at kalawakan
____4.Pluto e) Diyos ng pagmamahal, sinasabing anak
ni Venus
____5.Jupiter f) Mensahero ng mga diyos kilala rin sa
tawag na Hermes ng mga Greek
- Talakayin ang mga naging sagot.
B. Paghahanda sa Pagtalakay ng Paksa
- Ipagawa ang Gawain 2: Alam-Nais- Natutuhan

A. Alam B. Nais Malaman C. Natutuhan


a. Mitolohiya a. Mitolohiya a. Mitolohiya
_________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________

C. Pagtalakay sa Aralin
- Magsasagawa ng pagtatalakay tungkol sa kahulugan ng mitolohiya at
kaligirang pangkasaysayan ng mitolohiya ng taga-Rome sa pamamagitan ng
pagsagot ng mga sumusunod na gabay na tanong:
1. Saan nagmula ang salitang mito at ano ang kahulugan nito?
2. Ano-ano ang gamit ng mitolohiya?
3. Kapani-paniwala ba ang mga pangyayari sa isang mitolohiya?
4. Saan nagmula o hango ang mitolohiya ng Rome? Tatalakayin din ang
tungkol sa pinkadakilang diyos ng mitolohiya ng Rome.

D. Pagpapahalaga
- Tatanungin ang mga mag-aaral kung ano mahalagang kaisipan ang kanilang
natutunan sa pagtatalakay ng mitolohiya.

E. Pagbubuod
- Ipapabuod sa mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa naging talakayan.

IV. Ebalwasyon
1. Pumili ng isa sa labindalawang pinakadakilang diyos/diyosa sa mitolohiya ng Rome
at ilarawan ito ayon sa iyong sariling kaalaman at ayon sa iyong natutunan sa
talakayan.
2. Isalaysay ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Mitolohiya ng Rome.

Mga Pamantayan Marka


Nasagot nang wasto ang mga katanungan.
Ito’y nailahad sa mabisa at makatawag pansing paraan.
Kabuuang Puntos

Pamantayan sa Pagmamarka
5- Napakahusay 2- Di gaanong Mahusay
4- Mahusay 1- Sadyang Di- mahusay
3- Katamtaman

V. Takdang-aralin
Pangkatang Gawain: Magsaliksik at alamin ang katangian ng mga diyos at diyosa sa
mitolohiya na pinagbatayan ng pangalan ng mga sumusunod
Pangkat 1: Planeta Pangkat 3: Produkto o Kompanya
Pangkat 2: Araw ng Linggo Pangkat 4: Medisina

Inihanda ni:

Charie Mae C. Magallanes