Você está na página 1de 2

Banghay Aralin sa Filipino 9

Petsa: Hunyo 6, 2018


Taon/Seksyon: 9- Amethyst, 9-SPA, 9-SPS, 9-Pearl
Oras: 7:30- 8:30; 9:50-10:50; 1:00-2:00; 3:00-4:00

I. Layunin

1. Nagagamit ang mga pang-ugnay na hudyat ng pagsunod-sunod ng


mga pangyayari

II. Paksang Aralin :

A. Paksa: Mga Pang-ugnay


B. Sanggunian:
C. Kagamitan: Aklat, Strips ng mga pang-ugnay

III. Pamamaraan/Proseso

A. Panimulang Gawain
a. Panalangin
b. Pagbati
c. Pagbabalik-aral sa nakaraang aralin
- Tatanungin ang mga mag-aaral kung tungkol saan ang binasang
akda noong nakaraang talakayan
d. Pagganyak
- Magpapakita ng mga strips na may nakasulat na mga pangatnig
at ipabasa ito sa klase

B. Pagtatasa
a. Aktibiti
-ipagamit sa pangungusap ang mga pangatnig na nabasa mula
sa strips na ipinakita
- Ipabatid sa klase na ang mga salitang nakita nila ay tinatawag
na pangatnig
Pangatnig- mga transitional devices na ginagamit sa pag-
uugnay-ugnay ng mga pangungusap at sugnay. Sa
pamamagitan nito, napagsususnod-sunod nang tama ang mga
pangyayari sa isang kwento…

b. Analysis
- Magpakita ng mga pangungusap na walang mga Pangatnig,
ipabasa ito sa mga mag-aaral at tanungin kung ano ang
napapansin nila sa pangugusap.
- Ano ang gamit ng mga pangatnig?

c. Abstraksyon
- Bakit mahalaga ang pag-ugnay sa pagbuo ng pangungusap o
talata lalo na sa pagsasalaysay ng kwento

d. Aplikasyon
- Gumawa timeline ng kwentong binasa siguraduhing gumamit
ng pangatnig sa pagbuo nito. Ipresenta sa buong klase ang
nagawa.

IV. Ebalwasyon
Piliin sa loob ng panaklong ang angkop na transitional devices upang
mabuo ang pahayag.
1. Lubusan niyang ikinalungkot ang trahedyang naganap sa Bohol at
Cebu, (kaya, sa lahat ng ito) hindi niya lubos maisip kung paano niya
ito haharapin.
2. (Datapwat, Subalit) nasasabi niyang siya’y nakakaraos sa buhay,
(subalit, kaya) hindi pa rin maipakakaila amg lungkot na kanyang
nararamdaman.
3. Siya’y nahimasmasan (sa waksa, saka) naisip niyang dapat siyang
magpatuloy sa buhay.

V. Takdang – Aralin

Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa pangyayaring hindi mo


malilimutan. Salungguhitan ang mga pangatnig na ginamit sa pagsasalaysay.