Você está na página 1de 260

'$'26'(&23<5,*+7

6REUHDREUD

$SUHVHQWHREUDpGLVSRQLELOL]DGDSHODHTXLSH/H/LYURVHVHXVGLYHUVRVSDUFHLURV
FRPRREMHWLYRGHRIHUHFHUFRQWH~GRSDUDXVRSDUFLDOHPSHVTXLVDVHHVWXGRV
DFDGrPLFRVEHPFRPRRVLPSOHVWHVWHGDTXDOLGDGHGDREUDFRPRILP
H[FOXVLYRGHFRPSUDIXWXUD

eH[SUHVVDPHQWHSURLELGDHWRWDOPHQWHUHSXGLiYHODYHQGDDOXJXHORXTXDLVTXHU
XVRFRPHUFLDOGRSUHVHQWHFRQWH~GR

6REUHQyV

2/H/LYURVHVHXVSDUFHLURVGLVSRQLELOL]DPFRQWH~GRGHGRPLQLRSXEOLFRH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHIRUPDWRWDOPHQWHJUDWXLWDSRUDFUHGLWDUTXHR
FRQKHFLPHQWRHDHGXFDomRGHYHPVHUDFHVVtYHLVHOLYUHVDWRGDHTXDOTXHU
SHVVRD9RFrSRGHHQFRQWUDUPDLVREUDVHPQRVVRVLWH/H/LYURVVLWHRXHP
TXDOTXHUXPGRVVLWHVSDUFHLURVDSUHVHQWDGRVQHVWHOLQN

4XDQGRRPXQGRHVWLYHUXQLGRQDEXVFDGRFRQKHFLPHQWRHQmRPDLVOXWDQGR
SRUGLQKHLURHSRGHUHQWmRQRVVDVRFLHGDGHSRGHUiHQILPHYROXLUDXPQRYR
QtYHO+RPR/XGHQV
&ROHomR(VWXGRV'LULJLGDSRU-*XLQVEXUJ
(TXLSHGHUHDOL]DomR7UDGXomR-RmR3DXOR0RQWHLUR
5HYLVmR0DU\ $PD]RQDV/HLWHGH%DUURV
3URGXomR5LFDUGR:1HYHVH$GULDQD*DUFLD
7tWXORGRRULJLQDO
+RPR/XGHQVYRP8QSUXQJGHU.XOWXULP6SLHO
&RS\ ULJKW‹E\ -RKDQ+XL]LQJD
 HGLomRUHLPSUHVVmR
'LUHLWRVUHVHUYDGRVHPOtQJXDSRUWXJXHVDj
(',725$3(563(&7,9$6$
$Y%ULJ/XtV$QW{QLR
6mR3DXOR63%UDVLO
7HOHID[ 
ZZZHGLWRUDSHUVSHFWLYDFRPEU

3UHIiFLR

(PpSRFDPDLVRWLPLVWDTXHDDWXDOQRVVDHVSpFLHUHFHEHXDGHVLJQDomR
GH +RPR VDSLHQV &RP R SDVVDU GR WHPSR DFDEDPRV SRU FRPSUHHQGHU TXH
DILQDOGHFRQWDVQmRVRPRVWmRUDFLRQDLVTXDQWRDLQJHQXLGDGHHRFXOWRGDUD]mR
GR VpFXOR ;9,,, QRV IL]HUDP VXSRU H SDVVRX D VHU GH PRGD GHVLJQDU QRVVD
HVSpFLHFRPR+RPRIDEHU(PERUDIDEHUQmRVHMDXPDGHILQLomRGRVHUKXPDQR
WmR LQDGHTXDGD FRPR VDSLHQV HOD p FRQWXGR DLQGD PHQRV DSURSULDGD GR TXH
HVWDYLVWRSRGHUVHUYLUSDUDGHVLJQDUJUDQGHQ~PHURGHDQLPDLV0DVH[LVWHXPD
WHUFHLUDIXQomRTXHVHYHULILFDWDQWRQDYLGDKXPDQDFRPRQDDQLPDOHpWmR
LPSRUWDQWHFRPRRUDFLRFtQLRHRIDEULFRGHREMHWRVRMRJR&UHLRTXHGHSRLVGH
+RPRIDEHUHWDOYH]DRPHVPRQtYHOGH+RPRVDSLHQVDH[SUHVVmR+RPR OXGHQV
PHUHFHXPOXJDUHPQRVVDQRPHQFODWXUD
6HULD PDLV RX PHQRV yEYLR PDV WDPEpP XP SRXFR IiFLO FRQVLGHUDU
MRJR WRGD H TXDOTXHU DWLYLGDGH KXPDQD $TXHOHV TXH SUHIHULUHP FRQWHQWDUVH
FRPXPDFRQFOXVmRPHWDItVLFDGHVWHJrQHURIDUmRPHOKRUQmROHUHPHVWHOLYUR
1mRYHMRWRGDYLDUD]mRDOJXPDSDUDDEDQGRQDUDQRomRGHMRJRFRPRXPIDWRU
GLVWLQWRHIXQGDPHQWDOSUHVHQWHHPWXGRRTXHDFRQWHFHQRPXQGR-iKiPXLWRV
DQRVTXHYHPFUHVFHQGRHPPLPDFRQYLFomRGHTXHpQRMRJRHSHORMRJRTXH
D FLYLOL]DomR VXUJH H VH GHVHQYROYH e SRVVtYHO HQFRQWUDU LQGtFLRV GHVVD RSLQLmR
HPPLQKDVREUDVGHVGH)RLHODRWHPDGHPHXGLVFXUVRDQXDOFRPR5HLWRU
GD 8QLYHUVLGDGH GH /H\ GHQ HP H SRVWHULRUPHQWH GH FRQIHUrQFLDV HP
=XULTXH 9LHQD H /RQGUHV QHVWH ~OWLPR FDVR VRE R WtWXOR 7KH 3OD\ (OHPHQW RI
&XOWXUH 2 MRJR FRPR HOHPHQWR GD FXOWXUD (P WRGDV DV YH]HV PHXV KyVSHGHV
SUHWHQGHUDPFRUULJLURWtWXORSDUDQDFXOWXUDPDVVHPSUHSURWHVWHLHLQVLVWLQR
XVRGRJHQLWLYRSRLVPLQKDLQWHQomRQmRHUDGHILQLUROXJDUGRMRJRHQWUHWRGDVDV
RXWUDVPDQLIHVWDo}HVFXOWXUDLVHVLPGHWHUPLQDUDWpTXHSRQWRDSUySULDFXOWXUD
SRVVXLXPFDUiWHUO~GLFR2REMHWLYRGHVWHHVWXGRPDLVGHVHQYROYLGRpSURFXUDU
LQWHJUDURFRQFHLWRGHMRJRQRGHFXOWXUD
$VVLPMRJRpDTXLWRPDGRFRPRIHQ{PHQRFXOWXUDOHQmRELROyJLFRHp
HVWXGDGRHPXPDSHUVSHFWLYDKLVWyULFDQmRSURSULDPHQWHFLHQWtILFDHPVHQWLGR
UHVWULWR2OHLWRUQRWDUiTXHSRXFDRXQHQKXPDLQWHUSUHWDomRSVLFROyJLFDXWLOL]HL
SRU PDLV LPSRUWDQWH TXH IRVVH H TXH Vy UDUDV YH]HV UHFRUUL D FRQFHLWRV H
H[SOLFDo}HV DQWURSROyJLFRV PHVPR QRV FDVRV HP TXH PH UHILUR D IDWRV
HWQROyJLFRV 1mR VH HQFRQWUDUi XPD ~QLFD YH] R WHUPR PDQi H RXWURV
VHPHOKDQWHV PDJLD Vy PXLWR SRXFR 6H HX TXLVHVVH UHVXPLU PHXV DUJXPHQWRV
VRE D IRUPD GH WHVHV XPD GHVWDV VHULD TXH D DQWURSRORJLD H DV FLrQFLDV D HOD
OLJDGDV WrP DWp KRMH SUHVWDGR PXLWR SRXFD DWHQomR DR FRQFHLWR GH MRJR H j
LPSRUWkQFLDIXQGDPHQWDOGRIDWRUO~GLFRSDUDDFLYLOL]DomR
2 OHLWRU GHVWDV SiJLQDV QmR GHYH WHU HVSHUDQoD GH HQFRQWUDU XPD
MXVWLILFDomR SRUPHQRUL]DGD GH WRGDV DV SDODYUDV XVDGDV 1R H[DPH GRV
SUREOHPDVJHUDLVGDFXOWXUDVRPRVFRQVWDQWHPHQWHREULJDGRVDHIHWXDULQFXUV}HV
SUHGDWyULDV HP UHJL}HV TXH R DWDFDQWH DLQGD QmR H[SORURX VXILFLHQWHPHQWH
(VWDYD IRUD GH TXHVWmR SDUD PLP SUHHQFKHU SUHYLDPHQWH WRGDV DV ODFXQDV GH
PHXVFRQKHFLPHQWRV7LQKDTXHHVFROKHUHQWUHHVFUHYHUDJRUDRXQXQFDPDLVH
RSWHLSHODSULPHLUDVROXomR
/H\ GHQGHMXQKRGH1DWXUH]DH6LJQLILFDGRGR-RJRFRPR)HQ{PHQR&XOWXUDO

2 MRJR p IDWR PDLV DQWLJR TXH D FXOWXUD SRLV HVWD PHVPR HP VXDV
GHILQLo}HV PHQRV ULJRURVDV SUHVVXS}H VHPSUH D VRFLHGDGH KXPDQD PDV RV
DQLPDLVQmRHVSHUDUDPTXHRVKRPHQVRVLQLFLDVVHPQDDWLYLGDGHO~GLFDeQRV
SRVVtYHO DILUPDU FRP VHJXUDQoD TXH D FLYLOL]DomR KXPDQD QmR DFUHVFHQWRX
FDUDFWHUtVWLFD HVVHQFLDO DOJXPD j LGpLD JHUDO GH MRJR 2V DQLPDLV EULQFDP WDO
FRPR RV KRPHQV^` %DVWDUi TXH REVHUYHPRV RV FDFKRUULQKRV SDUD FRQVWDWDU
TXH HP VXDV DOHJUHV HYROXo}HV HQFRQWUDPVH SUHVHQWHV WRGRV RV HOHPHQWRV
HVVHQFLDLV GR MRJR KXPDQR &RQYLGDPVH XQV DRV RXWURV SDUD EULQFDU PHGLDQWH
XPFHUWRULWXDOGHDWLWXGHVHJHVWRV5HVSHLWDPDUHJUDTXHRVSURtEHPRUGHUHP
RXSHORPHQRVFRPYLROrQFLDDRUHOKDGRSUy[LPR)LQJHPILFDU]DQJDGRVHR
TXHpPDLVLPSRUWDQWHHOHVHPWXGRLVWRH[SHULPHQWDPHYLGHQWHPHQWHLPHQVR
SUD]HU H GLYHUWLPHQWR (VVDV EULQFDGHLUDV GRV FDFKRUULQKRV FRQVWLWXHP DSHQDV
XPDGDVIRUPDVPDLVVLPSOHVGHMRJRHQWUHRVDQLPDLV([LVWHPRXWUDVIRUPDV
PXLWR PDLV FRPSOH[DV YHUGDGHLUDV FRPSHWLo}HV EHODV UHSUHVHQWDo}HV
GHVWLQDGDVDXPS~EOLFR
'HVGH Mi HQFRQWUDPRV DTXL XP DVSHFWR PXLWR LPSRUWDQWH PHVPR HP
VXDVIRUPDVPDLVVLPSOHVDRQtYHODQLPDORMRJRpPDLVGRTXHXPIHQ{PHQR
ILVLROyJLFR RX XP UHIOH[R SVLFROyJLFR 8OWUDSDVVD RV OLPLWHV GD DWLYLGDGH
SXUDPHQWH ItVLFD RX ELROyJLFD e XPD IXQomR VLJQLILFDQWH LVWR p HQFHUUD XP
GHWHUPLQDGRVHQWLGR1RMRJRH[LVWHDOJXPDFRLVDHPMRJRTXHWUDQVFHQGHDV
QHFHVVLGDGHVLPHGLDWDVGDYLGDHFRQIHUHXPVHQWLGRjDomR7RGRMRJRVLJQLILFD
DOJXPD FRLVD 1mR VH H[SOLFD QDGD FKDPDQGR LQVWLQWR DR SULQFtSLR DWLYR TXH
FRQVWLWXL D HVVrQFLD GR MRJR FKDPDUOKH HVStULWR RX YRQWDGH VHULD GL]HU
GHPDVLDGR6HMDTXDOIRUDPDQHLUDFRPRRFRQVLGHUHPRVLPSOHVIDWRGHRMRJR
HQFHUUDU XP VHQWLGR LPSOLFD D SUHVHQoD GH XP HOHPHQWR QmR PDWHULDO HP VXD
SUySULDHVVrQFLD
$SVLFRORJLDHDILVLRORJLDSURFXUDPREVHUYDUGHVFUHYHUHH[SOLFDURMRJR
GRVDQLPDLVFULDQoDVHDGXOWRV3URFXUDPGHWHUPLQDUDQDWXUH]DHRVLJQLILFDGR
GRMRJRDWULEXLQGROKHXPOXJDUQRVLVWHPDGDYLGD$H[WUHPDLPSRUWkQFLDGHVWH
OXJDU H D QHFHVVLGDGH RX SHOR PHQRV D XWLOLGDGH GD IXQomR GR MRJR VmR
JHUDOPHQWHFRQVLGHUDGDVFRLVDDVVHQWHFRQVWLWXLQGRRSRQWRGHSDUWLGDGHWRGDVDV
LQYHVWLJDo}HVFLHQWtILFDVGHVVHJrQHUR+iXPDH[WUDRUGLQiULDGLYHUJrQFLDHQWUH
DVQXPHURVDVWHQWDWLYDVGHGHILQLomRGDIXQomRELROyJLFDGRMRJR8PDVGHILQHP
DV RULJHQV H IXQGDPHQWR GR MRJR HP WHUPRV GH GHVFDUJD GD HQHUJLD YLWDO
VXSHUDEXQGDQWH RXWUDV FRPR VDWLVIDomR GH XP FHUWR LQVWLQWR GH LPLWDomR RX
DLQGDVLPSOHVPHQWHFRPRXPDQHFHVVLGDGHGHGLVWHQVmR6HJXQGRXPDWHRULD
RMRJRFRQVWLWXLXPDSUHSDUDomRGRMRYHPSDUDDVWDUHIDVVpULDVTXHPDLVWDUGHD
YLGD GHOH H[LJLUi VHJXQGR RXWUD WUDWDVH GH XP H[HUFtFLR GH DXWRFRQWUROH
LQGLVSHQViYHO DR LQGLYtGXR 2XWUDV YrHP R SULQFtSLR GR MRJR FRPR XP LPSXOVR
LQDWR SDUD H[HUFHU XPD FHUWD IDFXOGDGH RX FRPR GHVHMR GH GRPLQDU RX
FRPSHWLU7HRULDVKiDLQGDTXHRFRQVLGHUDPXPDDEUHDomRXPHVFDSHSDUD
LPSXOVRV SUHMXGLFLDLV XP UHVWDXUDGRU GD HQHUJLD GLVSHQGLGD SRU XPD DWLYLGDGH
XQLODWHUDO RX UHDOL]DomR GR GHVHMR RX XPD ILFomR GHVWLQDGD D SUHVHUYDU R
VHQWLPHQWRGRYDORUSHVVRDOHWF^`
+i XP HOHPHQWR FRPXP D WRGDV HVWDV KLSyWHVHV WRGDV HODV SDUWHP GR
SUHVVXSRVWRGHTXHRMRJRVHDFKDOLJDGRDDOJXPDFRLVDTXHQmRVHMDRSUySULR
MRJRTXHQHOHGHYHKDYHUDOJXPDHVSpFLHGHILQDOLGDGHELROyJLFD7RGDVHODVVH
LQWHUURJDPVREUHRSRUTXrHRVREMHWLYRVGRMRJR$VGLYHUVDVUHVSRVWDVWHQGHP
PDLV D FRPSOHWDUVH GR TXH D H[FOXLUVH PXWXDPHQWH 6HULD SHUIHLWDPHQWH
SRVVtYHO DFHLWDU TXDVH WRGDV VHP TXH LVVR UHVXOWDVVH QXPD JUDQGH FRQIXVmR GH
SHQVDPHQWR PDV QHP SRU LVVR QRV DSUR[LPDUtDPRV GH XPD YHUGDGHLUD
FRPSUHHQVmR GR FRQFHLWR GH MRJR 7RGDV DV UHVSRVWDV SRUpP QmR SDVVDP GH
VROXo}HVSDUFLDLVGRSUREOHPD

1$785(=$(6,*1,),&$'2'2-2*2

6H DOJXPD GHODV IRVVH UHDOPHQWH GHFLVLYD RX HOLPLQDULD DV GHPDLV RX
HQJOREDULDWRGDVHPXPDXQLGDGHPDLRU$JUDQGHPDLRULDFRQWXGRSUHRFXSDVH
DSHQDV VXSHUILFLDOPHQWH HP VDEHU R TXH R MRJR p HP VL PHVPR H R TXH HOH
VLJQLILFD SDUD RV MRJDGRUHV $ERUGDP GLUHWDPHQWH R MRJR XWLOL]DQGRVH GRV
PpWRGRV TXDQWLWDWLYRV GDV FLrQFLDV H[SHULPHQWDLV VHP DQWHV GLVVR SUHVWDUHP
DWHQomR D VHX FDUiWHU SURIXQGDPHQWH HVWpWLFR 3RU YLD GH UHJUD GHL[DP
SUDWLFDPHQWH GH ODGR D FDUDFWHUtVWLFD IXQGDPHQWDO GR MRJR $ WRGDV DV
H[SOLFDo}HV DFLPD UHIHULGDV SRGHUVHLD SHUIHLWDPHQWH REMHWDU (VWi WXGR
PXLWREHPPDVRTXHKiGHUHDOPHQWHGLYHUWLGRQRMRJR"3RUTXHUD]mRREHEr
JULWDGHSUD]HU"3RUTXHPRWLYRRMRJDGRUVHGHL[DDEVRUYHULQWHLUDPHQWHSRUVXD
SDL[mR"3RUTXHXPDPXOWLGmRLPHQVDSRGHVHUOHYDGDDWpDRGHOtULRSRUXPMRJR
GH IXWHERO" $ LQWHQVLGDGH GR MRJR H VHX SRGHU GH IDVFLQDomR QmR SRGHP VHU
H[SOLFDGRV SRU DQiOLVHV ELROyJLFDV ( FRQWXGR p QHVVD LQWHQVLGDGH QHVVD
IDVFLQDomR QHVVD FDSDFLGDGH GH H[FLWDU TXH UHVLGH D SUySULD HVVrQFLD H D
FDUDFWHUtVWLFD SULPRUGLDO GR MRJR 2 PDLV VLPSOHV UDFLRFtQLR QRV LQGLFD TXH D
QDWXUH]D SRGHULD LJXDOPHQWH WHU RIHUHFLGR D VXDV FULDWXUDV WRGDV HVVDV ~WHLV
IXQo}HV GH GHVFDUJD GH HQHUJLD H[FHVVLYD GH GLVWHQVmR DSyV XP HVIRUoR GH
SUHSDUDomRSDUDDVH[LJrQFLDVGDYLGDGHFRPSHQVDomRGHGHVHMRVLQVDWLVIHLWRV
HWF VRE D IRUPD GH H[HUFtFLRV H UHDo}HV SXUDPHQWH PHFkQLFRV 0DV QmR HOD
QRVGHXDWHQVmRDDOHJULDHRGLYHUWLPHQWRGRMRJR
(VWH ~OWLPR HOHPHQWR R GLYHUWLPHQWR GR MRJR UHVLVWH D WRGD DQiOLVH H
LQWHUSUHWDomR OyJLFDV $ SDODYUD KRODQGHVD DDUGLJKHLG p H[WUHPDPHQWH
VLJQLILFDWLYD D HVVH UHVSHLWR 6XD GHULYDomR GH DDUG QDWXUH]D HVVrQFLD PRVWUD
EHPTXHDLGpLDQmRSRGHVHUVXEPHWLGDDXPDH[SOLFDomRPDLVSURORQJDGD(VVD
LUUHGXWLELOLGDGH WHP VXD PDQLIHVWDomR PDLV QRWiYHO SDUD R PRGHUQR VHQWLGR GD
OLQJXDJHP QD SDODYUD LQJOHVD IXQ FXMR VLJQLILFDGR PDLV FRUUHQWH p DLQGD
EDVWDQWHUHFHQWHeFXULRVRTXHRIUDQFrVQmRSRVVXDSDODYUDTXHOKHFRUUHVSRQGD
H[DWDPHQWH H TXH WDQWR HP KRODQGrV JUDS H DDUGLJKHLG FRPR HP DOHPmR
6SDVVH:LW] VHMDPQHFHVViULRVGRLVWHUPRVSDUDH[SULPLUHVVHFRQFHLWR^`(p
HOH SUHFLVDPHQWH TXH GHILQH D HVVrQFLD GR MRJR (QFRQWUDPRQRV DTXL SHUDQWH
XPD FDWHJRULD DEVROXWDPHQWH SULPiULD GD YLGD TXH TXDOTXHU XP p FDSD] GH
LGHQWLILFDU GHVGH R SUySULR QtYHO DQLPDO e OHJLWLPR FRQVLGHUDU R MRJR XPD
WRWDOLGDGH QR PRGHUQR VHQWLGR GD SDODYUD H p FRPR WRWDOLGDGH TXH GHYHPRV
SURFXUDUDYDOLiORHFRPSUHHQGrOR
&RPR D UHDOLGDGH GR MRJR XOWUDSDVVD D HVIHUD GD YLGD KXPDQD p
LPSRVVtYHOTXHWHQKDVHXIXQGDPHQWRHPTXDOTXHUHOHPHQWRUDFLRQDOSRLVQHVVH
FDVROLPLWDUVHLDjKXPDQLGDGH$H[LVWrQFLDGRMRJRQmRHVWiOLJDGDDTXDOTXHU
JUDXGHWHUPLQDGRGHFLYLOL]DomRRXDTXDOTXHUFRQFHSomRGRXQLYHUVR7RGRVHU
SHQVDQWHpFDSD]GHHQWHQGHUjSULPHLUDYLVWDTXHRMRJRSRVVXLXPDUHDOLGDGH
DXW{QRPDPHVPRTXHVXDOtQJXDQmRSRVVXDXPWHUPRJHUDOFDSD]GHGHILQLOR
$ H[LVWrQFLD GR MRJR p LQHJiYHO e SRVVtYHO QHJDU VH VH TXLVHU TXDVH WRGDV DV
DEVWUDo}HV D MXVWLoD D EHOH]D D YHUGDGH R EHP 'HXV e SRVVtYHO QHJDUVH D
VHULHGDGHPDVQmRRMRJR
0DV UHFRQKHFHU R MRJR p IRUoRVDPHQWH UHFRQKHFHU R HVStULWR SRLV R
MRJR VHMD TXDO IRU VXD HVVrQFLD QmR p PDWHULDO 8OWUDSDVVD PHVPR QR PXQGR
DQLPDO RV OLPLWHV GD UHDOLGDGH ItVLFD 'R SRQWR GH YLVWD GD FRQFHSomR
GHWHUPLQLVWD GH XP PXQGR UHJLGR SHOD DomR GH IRUoDV FHJDV R MRJR VHULD
LQWHLUDPHQWHVXSpUIOXR6yVHWRPDSRVVtYHOSHQViYHOHFRPSUHHQVtYHOTXDQGRD
SUHVHQoD GR HVStULWR GHVWUyL R GHWHUPLQLVPR DEVROXWR GR FRVPRV $ SUySULD
H[LVWrQFLD GR MRJR p XPD FRQILUPDomR SHUPDQHQWH GD QDWXUH]D VXSUDOyJLFD GD
VLWXDomR KXPDQD 6H RV DQLPDLV VmR FDSD]HV GH EULQFDU p SRUTXH VmR DOJXPD
FRLVD PDLV GR TXH VLPSOHV VHUHV PHFkQLFRV 6H EULQFDPRV H MRJDPRV H WHPRV
FRQVFLrQFLD GLVVR p SRUTXH VRPRV PDLV GR TXH VLPSOHV VHUHV UDFLRQDLV SRLV R
MRJRpLUUDFLRQDO
$RWUDWDURSUREOHPDGRMRJRGLUHWDPHQWHFRPRIXQomRGDFXOWXUDHQmR
WDOFRPRDSDUHFHQDYLGDGRDQLPDORXGDFULDQoDHVWDPRVLQLFLDQGRDSDUWLUGR
PRPHQWR HP TXH DV DERUGDJHQV GD ELRORJLD H GD SVLFRORJLD FKHJDP DR VHX
WHUPR(QFRQWUDPRVRMRJRQDFXOWXUDFRPRXPHOHPHQWRGDGRH[LVWHQWHDQWHV
GD SUySULD FXOWXUD DFRPSDQKDQGRD H PDUFDQGRD GHVGH DV PDLV GLVWDQWHV
RULJHQVDWpDIDVHGHFLYLOL]DomRHPTXHDJRUDQRVHQFRQWUDPRV(PWRGDDSDUWH
HQFRQWUDPRVSUHVHQWHRMRJRFRPRXPDTXDOLGDGHGHDomREHPGHWHUPLQDGDH
GLVWLQWD GD YLGD FRPXP 3RGHPRV GHL[DU GH ODGR R SUREOHPD GH VDEHU VH DWp
DJRUD D FLrQFLD FRQVHJXLX UHGX]LU HVWD TXDOLGDGH D IDWRUHV TXDQWLWDWLYRV (P
PLQKDRSLQLmRQmRRFRQVHJXLX'HTXDOTXHUPRGRRTXHLPSRUWDpMXVWDPHQWH
DTXHODTXDOLGDGHTXHpFDUDFWHUtVWLFDGDIRUPDGHYLGDDTXHFKDPDPRVMRJR
2 REMHWR GH QRVVR HVWXGR p R MRJR FRPR IRUPD HVSHFtILFD GH DWLYLGDGH FRPR
IRUPD VLJQLILFDQWH FRPR IXQomR VRFLDO 1mR SURFXUDUHPRV DQDOLVDU RV
LPSXOVRV H KiELWRV QDWXUDLV TXH FRQGLFLRQDP R MRJR HP JHUDO WRPDQGRR HP
VXDV P~OWLSODV IRUPDV FRQFUHWDV HQTXDQWR HVWUXWXUD SURSULDPHQWH VRFLDO
3URFXUDUHPRVFRQVLGHUDURMRJRFRPRRID]HPRVSUySULRVMRJDGRUHVLVWRpHP
VXDVLJQLILFDomRSULPiULD6HYHULILFDUPRVTXHRMRJRVHEDVHLDQDPDQLSXODomR
GH FHUWDV LPDJHQV QXPD FHUWD LPDJLQDomR GD UHDOLGDGH RX VHMD D
WUDQVIRUPDomRGHVWDHPLPDJHQV QRVVDSUHRFXSDomRIXQGDPHQWDOVHUiHQWmR
FDSWDU R YDORU H R VLJQLILFDGR GHVVDV LPDJHQV H GHVVD LPDJLQDomR
2EVHUYDUHPRVDDomRGHVWDVQRSUySULRMRJRSURFXUDQGRDVVLPFRPSUHHQGrOR
FRPRIDWRUFXOWXUDOGDYLGD
$VJUDQGHVDWLYLGDGHVDUTXHWtSLFDVGDVRFLHGDGHKXPDQDVmRGHVGHLQtFLR
LQWHLUDPHQWH PDUFDGDV SHOR MRJR &RPR SRU H[HPSOR QR FDVR GD OLQJXDJHP
HVVH SULPHLUR H VXSUHPR LQVWUXPHQWR TXH R KRPHP IRUMRX D ILP GH SRGHU
FRPXQLFDU HQVLQDU H FRPDQGDU e D OLQJXDJHP TXH OKH SHUPLWH GLVWLQJXLU DV
FRLVDVGHILQLODVHFRQVWDWiODVHPUHVXPRGHVLJQiODVHFRPHVVDGHVLJQDomR
HOHYiODVDRGRPtQLRGRHVStULWR1DFULDomRGDIDODHGDOLQJXDJHPEULQFDQGR
FRP HVVD PDUDYLOKRVD IDFXOGDGH GH GHVLJQDU p FRPR VH R HVStULWR HVWLYHVVH
FRQVWDQWHPHQWHVDOWDQGRHQWUHDPDWpULDHDVFRLVDVSHQVDGDV3RUGHWUiVGHWRGD
H[SUHVVmRDEVWUDWDVHRFXOWDXPDPHWiIRUDHWRGDPHWiIRUDpMRJRGHSDODYUDV
$VVLP DR GDU H[SUHVVmR j YLGD R KRPHP FULD XP RXWUR PXQGR XP PXQGR
SRpWLFRDRODGRGRGDQDWXUH]D
2XWUR H[HPSOR p R PLWR TXH p WDPEpP XPD WUDQVIRUPDomR RX XPD
LPDJLQDomRGRPXQGRH[WHULRUPDVLPSOLFDHPXPSURFHVVRPDLVHODERUDGRH
FRPSOH[R GR TXH RFRUUH QR FDVR GDV SDODYUDV LVRODGDV 2 KRPHP SULPLWLYR
SURFXUD DWUDYpV GR PLWR GDU FRQWD GR PXQGR GRV IHQ{PHQRV DWULEXLQGR D HVWH
XPIXQGDPHQWRGLYLQR(PWRGDVDVFDSULFKRVDVLQYHQo}HVGDPLWRORJLDKiXP
HVStULWRIDQWDVLVWDTXHMRJDQRH[WUHPROLPLWHHQWUHDEULQFDGHLUDHDVHULHGDGH
6H ILQDOPHQWH REVHUYDUPRV R IHQ{PHQR GR FXOWR YHULILFDUHPRV TXH DV
VRFLHGDGHV SULPLWLYDV FHOHEUDP VHXV ULWRV VDJUDGRV VHXV VDFULItFLRV
FRQVDJUDo}HV H PLVWpULRV GHVWLQDGRV D DVVHJXUDUHP D WUDQTLOLGDGH GR PXQGR
GHQWUR GH XP HVStULWR GH SXUR MRJR WRPDQGRVH DTXL R YHUGDGHLUR VHQWLGR GD
SDODYUD
2UDpQRPLWRHQRFXOWRTXHWrPRULJHPDVJUDQGHVIRUoDVLQVWLQWLYDVGD
YLGDFLYLOL]DGDRGLUHLWRHDRUGHPRFRPpUFLRHROXFURDLQG~VWULDHDDUWHD
SRHVLDDVDEHGRULDHDFLrQFLD7RGDVHODVWrPVXDVUDt]HVQRVRORSULPHYR^` GR
MRJR
$ILQDOLGDGHGHVWHHVWXGRFRQVLVWHHPPRVWUDUTXHRH[DPHGDFXOWXUDVXE
VSHFLHOXGLpPDLVGRTXHXPDFRPSDUDomRUHWyULFD1mRVHWUDWDGHPRGRDOJXP
GH XPD LGpLD QRYD +RXYH XPD pSRFD HP TXH HUD JHUDOPHQWH DFHLWD HPERUD
QXP VHQWLGR OLPLWDGR H PXLWR GLIHUHQWH GDTXHOH TXH DTXL VH DGRWRX R LQtFLR GR
VpFXOR ;9,, TXDQGR VXUJLX R JUDQGH WHDWUR ODLFR 1XPD EULOKDQWH VpULH GH
ILJXUDVGHVGHDVGH6KDNHVSHDUHDWpDVGH&DOGHUyQH5DFLQHRWHDWURGRPLQDYD
DOLWHUDWXUDRFLGHQWDO(UDFRVWXPHFRPSDUDURPXQGRDXPSDOFRQRTXDOFDGD
KRPHP GHVHPSHQKDYD VHX SDSHO 7RGDYLD LVWR QmR VLJQLILFD TXH R HOHPHQWR
O~GLFR GD FLYLOL]DomR IRVVH FODUDPHQWH UHFRQKHFLGR 2 FRVWXPH GH FRPSDUDU D
YLGD D XP SDOFR EHP DQDOLVDGD UHYHODVH FRPR SRXFR PDLV TXH XP HFR GR
QHRSODWRQLVPR HQWmR GRPLQDQWH FRP XP WRP PRUDOLVWD IRUWHPHQWH DFHQWXDGR
(UD XPD YDULDQWH GR YHOKR WHPD GR FDUiWHU YmR GH WRGDV DV FRLVDV $ HVWUHLWD
OLJDomRHQWUHRMRJRHDFXOWXUDQmRHUDREVHUYDGDQHPH[SUHVVDDRSDVVRTXHD
QyV LPSRUWD DSHQDV PRVWUDU TXH R SXUR H VLPSOHV MRJR FRQVWLWXL XPD GDV
SULQFLSDLVEDVHVGDFLYLOL]DomR
(P QRVVD PDQHLUD GH SHQVDU R MRJR p GLDPHWUDOPHQWH RSRVWR j
VHULHGDGH ¬ SULPHLUD YLVWD HVWD RSRVLomR SDUHFH WmR LUUHGXWtYHO D RXWUDV
FDWHJRULDVFRPRRSUySULRFRQFHLWRGHMRJR7RGDYLDFDVRRH[DPLQHPRVPDLV
GH SHUWR YHULILFDUHPRV TXH R FRQWUDVWH HQWUH MRJR H VHULHGDGH QmR p GHFLVLYR
QHPLPXWiYHOeOtFLWRGL]HUTXHRMRJRpDQmRVHULHGDGHPDVHVWDDILUPDomR
DOpP GR IDWR GH QDGD QRV GL]HU TXDQWR jV FDUDFWHUtVWLFDV SRVLWLYDV GR MRJR p
H[WUHPDPHQWH IiFLO GH UHIXWDU &DVR SUHWHQGDPRV SDVVDU GH R MRJR p D QmR
VHULHGDGH SDUD R MRJR QmR p VpULR LPHGLDWDPHQWH R FRQWUDVWH WRUQDUVHi
LPSRVVtYHO SRLV FHUWDV IRUPDV GH MRJR SRGHP VHU H[WUDRUGLQDULDPHQWH VpULDV
$OpP GLVVR p IDFtOLPR GHVLJQDU YiULDV RXWUDV FDWHJRULDV IXQGDPHQWDLV TXH
WDPEpP VmR DEUDQJLGDV SHOD FDWHJRULD GD QmRVHULHGDGH H QmR DSUHVHQWDP
TXDOTXHU UHODomR FRP R MRJR 2 ULVR SRU H[HPSOR HVWi GH FHUWR PRGR HP
RSRVLomRjVHULHGDGHVHPGHPDQHLUDDOJXPDHVWDUGLUHWDPHQWHOLJDGRDRMRJR
2V MRJRV LQIDQWLV R IXWHERO H R [DGUH] VmR H[HFXWDGRV GHQWUR GD PDLV SURIXQGD
VHULHGDGH QmR VH YHULILFDQGR QRV MRJDGRUHV D PHQRU WHQGrQFLD SDUD R ULVR e
FXULRVRQRWDUTXHRDWRSXUDPHQWHILVLROyJLFRGHULUpH[FOXVLYRGRVKRPHQVDR
SDVVRTXHDIXQomRVLJQLILFDQWHGRMRJRpFRPXPDRVKRPHQVHDRVDQLPDLV2
DQLPDOULGHQVGH$ULVWyWHOHVFDUDFWHUL]DRKRPHPHPRSRVLomRDRVDQLPDLVGH
PDQHLUDTXDVHWmRDEVROXWDTXDQWRRKRPRVDSLHQV
2 TXH YDOH SDUD R ULVR YDOH LJXDOPHQWH SDUD R F{PLFR 2 F{PLFR p
FRPSUHHQGLGRSHODFDWHJRULDGDQmRVHULHGDGHHSRVVXLFHUWDVDILQLGDGHVFRPR
ULVRQDPHGLGDHPTXHRSURYRFDPDVVXDUHODomRFRPRMRJRpSHUIHLWDPHQWH
VHFXQGiULD &RQVLGHUDGR HP VL PHVPR R MRJR QmR p F{PLFR QHP SDUD RV
MRJDGRUHVQHPSDUDRS~EOLFR2VDQLPDLVPXLWRMRYHQVRXDVFULDQoDVSRGHP
SRUYH]HVVHUH[WUHPDPHQWHF{PLFRV HPVXDVEULQFDGHLUDVPDVREVHUYDU FmHV
DGXOWRV SHUVHJXLQGRVH PXWXDPHQWH GLILFLOPHQWH VXVFLWD HP QyV R ULVR 4XDQGR
FKDPDPRVF{PLFDDXPDIDUVDRXXPDFRPpGLDID]HPROROHYDQGRHPFRQWD
R QmR MRJR GD UHSUHVHQWDomR SURSULDPHQWH GLWR PDV VLP D VLWXDomR H RV
SHQVDPHQWRVH[SUHVVRV$DUWHPtPLFDGRSDOKDoRF{PLFDHULVtYHOGLILFLOPHQWH
SRGHVHUFRQVLGHUDGDXPYHUGDGHLURMRJR
$FDWHJRULDGRF{PLFRHVWiHVWUHLWDPHQWHOLJDGDjGDORXFXUDDRPHVPR
WHPSRQRVHQWLGRPDLVHOHYDGRHQRPDLVEDL[RGRWHUPR0DVQmRKiORXFXUDQR
MRJR Mi TXH VH VLWXD SDUD DOpP GD DQWtWHVH HQWUH D VDEHGRULD H D ORXFXUD 1D
EDL[D ,GDGH 0pGLD RV GRLV PRGRV IXQGDPHQWDLV GH YLGD R MRJR H D VHULHGDGH
HUDPH[SUHVVRVGHPDQHLUDEDVWDQWHLPSHUIHLWDDWUDYpVGDRSRVLomRHQWUHIROLH HW
VHP DWp R PRPHQWR HP TXH HP VHX /DXV VWXOWLWLDH (UDVPR PRVWURX D
LPSURFHGrQFLDGHVVHFRQWUDVWH
7RGDVDVLGpLDVDTXLYDJDPHQWHUHXQLGDVQXPPHVPRJUXSR²MRJRULVR
ORXFXUDSLDGDJUDFHMRF{PLFRHWF²SDUWLFLSRXGDTXHODPHVPDFDUDFWHUtVWLFD
TXHQRVYLPRVREULJDGRVDDWULEXLUDRMRJRLVWRpDGHUHVLVWLUDTXDOTXHUWHQWDWLYD
GH UHGXomR D RXWURV WHUPRV 6HP G~YLGD VXD UDWLR H VXD P~WXD GHSHQGrQFLD
UHVLGHPQXPDFDPDGDPXLWRSURIXQGDGHQRVVRVHUHVSLULWXDO
4XDQWR PDLV QRV HVIRUoDPRV SRU HVWDEHOHFHU XPD VHSDUDomR HQWUH D
IRUPD D TXH FKDPDPRV MRJR H RXWUDV IRUPDV DSDUHQWHPHQWH UHODFLRQDGDV D
HOD PDLV VH HYLGHQFLD D DEVROXWD LQGHSHQGrQFLD GR FRQFHLWR GH MRJR ( VXD
H[FOXVmRGRGRPtQLRGDVJUDQGHVRSRVLo}HVHQWUHFDWHJRULDVQmRVHGHWpPDt2
MRJR QmR p FRPSUHHQGLGR SHOD DQWtWHVH HQWUH VDEHGRULD H ORXFXUD RX SHODV TXH
RS}HPDYHUGDGHHDIDOVLGDGHRXREHPHRPDO(PERUDVHMDXPDDWLYLGDGH
QmRPDWHULDOQmRGHVHPSHQKDXPDIXQomRPRUDOVHQGRLPSRVVtYHODSOLFDUOKH
DVQRo}HVGHYtFLRHYLUWXGH
6HSRUWDQWRQmRIRUSRVVtYHODRMRJRUHIHULUVHGLUHWDPHQWHjVFDWHJRULDV
GREHPRXGDYHUGDGHQmRSRGHULDHOHWDOYH]VHULQFOXtGRQRGRPtQLRGDHVWpWLFD"
&DEHDTXLXPDG~YLGDSRUTXHHPERUDDEHOH]DQmRVHMDDWULEXWRLQVHSDUiYHOGR
MRJRHQTXDQWRWDOHVWHWHPWHQGrQFLDDDVVXPLUDFHQWXDGRVHOHPHQWRVGHEHOH]D
$YLYDFLGDGHHDJUDoDHVWmRRULJLQDOPHQWHOLJDGDVjVIRUPDVPDLVSULPLWLYDVGR
MRJRÇQHVWHTXHDEHOH]DGRFRUSRKXPDQRHPPRYLPHQWRDWLQJHVHXDSRJHX
(PVXDVIRUPDVPDLVFRPSOH[DVRMRJRHVWiVDWXUDGRGHULWPRHGHKDUPRQLD
TXHVmRRVPDLVQREUHVGRQVGHSHUFHSomRHVWpWLFDGHTXHRKRPHPGLVS}H6mR
PXLWRVHEHPtQWLPRVRVODoRVTXHXQHPRMRJRHDEHOH]D
$SHVDU GLVVR QmR SRGHPRV DILUPDU TXH D EHOH]D VHMD LQHUHQWH DR MRJR
HQTXDQWRWDO'HYHPRVSRUWDQWROLPLWDUQRVDRVHJXLQWHRMRJRpXPDIXQomR
GDYLGDPDVQmRpSDVVtYHOGHGHILQLomRH[DWDHPWHUPRVOyJLFRVELROyJLFRVRX
HVWpWLFRV2FRQFHLWRGHMRJRGHYHSHUPDQHFHUGLVWLQWRGHWRGDVDVRXWUDVIRUPDV
GH SHQVDPHQWR DWUDYpV GDV TXDLV H[SULPLPRV D HVWUXWXUD GD YLGD HVSLULWXDO H
VRFLDO 7HUHPRV SRUWDQWR GH OLPLWDUQRV D GHVFUHYHU VXDV SULQFLSDLV
FDUDFWHUtVWLFDV
'DGR TXH QRVVR WHPD VmR DV UHODo}HV HQWUH R MRJR H D FXOWXUD QmR p
LQGLVSHQViYHOID]HUUHIHUrQFLDDWRGDVDVIRUPDVSRVVtYHLVGHMRJRVHQGRSRVVtYHO
OLPLWDUPRQRV D VXDV PDQLIHVWDo}HV VRFLDLV 3RGHUtDPRV FRQVLGHUDU HVWDV DV
IRUPDVPDLVHOHYDGDVGHMRJR*HUDOPHQWHVmRPXLWRPDLVIiFHLVGHGHVFUHYHU
GRTXHRVMRJRVPDLVSULPLWLYRVGDVFULDQoDVHGRVDQLPDLVMRYHQVSRUSRVVXtUHP
IRUPDPDLVQtWLGDHDUWLFXODGDHWUDoRVPDLVYDULDGRVHYLVtYHLVDRSDVVRTXHQD
LQWHUSUHWDomR GRV MRJRV SULPLWLYRV GHSDUDPRV LPHGLDWDPHQWH FRP DTXHOD
FDUDFWHUtVWLFD LUUHGXWtYHO SXUDPHQWH O~GLFD TXH HP QRVVD RSLQLmR UHVLVWH
LQDEDODYHOPHQWH j DQiOLVH )DUHPRV UHIHUrQFLD DRV FRQFXUVRV H jV FRUULGDV jV
UHSUHVHQWDo}HV H DRV HVSHWiFXORV j GDQoD H j P~VLFD jV PDVFDUDGDV H DRV
WRUQHLRV$OJXPDVGDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHYDPRVLQGLFDUVmRSUySULDVGRMRJRHP
JHUDOHQTXDQWRRXWUDVSHUWHQFHPDRVMRJRVVRFLDLVHPSDUWLFXODU
$QWHVGHPDLVQDGDRMRJRpXPDDWLYLGDGHYROXQWiULD6XMHLWRDRUGHQV
GHL[D GH VHU MRJR SRGHQGR QR Pi[LPR VHU XPD LPLWDomR IRUoDGD %DVWD HVWD
FDUDFWHUtVWLFD GH OLEHUGDGH SDUD DIDVWiOR GHILQLWLYDPHQWH GR FXUVR GD HYROXomR
QDWXUDOeXPHOHPHQWRDHVWDDFUHVFHQWDGRTXHDUHFREUHFRPRXPRUQDPHQWR
RX XPD URXSDJHP e HYLGHQWH TXH DTXL VH HQWHQGH OLEHUGDGH HP VHX VHQWLGR
PDLVODWRVHPUHIHUrQFLDDRSUREOHPDILORVyILFRGRGHWHUPLQLVPR3RGHUVHLD
REMHWDUTXHHVWDOLEHUGDGHQmRH[LVWHSDUDRDQLPDOHDFULDQoDSRUVHUHPHVWHV
OHYDGRVDRMRJRSHODIRUoDGHVHXLQVWLQWRHSHODQHFHVVLGDGHGHGHVHQYROYHUHP
VXDV IDFXOGDGHV ItVLFDV H VHOHWLYDV 7RGDYLD R WHUPR LQVWLQWR OHYDQWD XPD
LQFyJQLWDHDOpPGLVVRDSUHVVXSRVLomRLQLFLDOGDXWLOLGDGHGRMRJRFRQVWLWXLXPD
SHWLomRGHSULQFtSLR$VFULDQoDVHRVDQLPDLVEULQFDPSRUTXHJRVWDPGHEULQFDU
HpSUHFLVDPHQWHHPWDOIDWRTXHUHVLGHVXDOLEHUGDGH
6HMDFRPRIRUSDUDRLQGLYtGXRDGXOWRHUHVSRQViYHORMRJRpXPDIXQomR
TXH IDFLOPHQWH SRGHULD VHU GLVSHQVDGD p DOJR VXSpUIOXR 6y VH WRUQD XPD
QHFHVVLGDGHXUJHQWHQDPHGLGDHPTXHRSUD]HUSRUHOHSURYRFDGRRWUDQVIRUPD
QXPDQHFHVVLGDGHeSRVVtYHOHPTXDOTXHUPRPHQWRDGLDURXVXVSHQGHURMRJR
-DPDLVpLPSRVWRSHODQHFHVVLGDGHItVLFDRXSHORGHYHUPRUDOHQXQFDFRQVWLWXL
XPD WDUHID VHQGR VHPSUH SUDWLFDGR QDV KRUDV GH yFLR /LJDVH D QRo}HV GH
REULJDomR H GHYHU DSHQDV TXDQGR FRQVWLWXL XPD IXQomR FXOWXUDO UHFRQKHFLGD
FRPRQRFXOWRHQRULWXDO
&KHJDPRVDVVLPjSULPHLUDGDVFDUDFWHUtVWLFDVIXQGDPHQWDLVGRMRJRR
IDWR GH VHU OLYUH GH VHU HOH SUySULR OLEHUGDGH 8PD VHJXQGD FDUDFWHUtVWLFD
LQWLPDPHQWH OLJDGD j SULPHLUD p TXH R MRJR QmR p YLGD FRUUHQWH QHP YLGD
UHDO 3HOR FRQWUiULR WUDWDVH GH XPD HYDVmR GD YLGD UHDO SDUD XPD HVIHUD
WHPSRUiULD GH DWLYLGDGH FRP RULHQWDomR SUySULD 7RGD FULDQoD VDEH
SHUIHLWDPHQWHTXDQGRHVWiVyID]HQGRGHFRQWDRXTXDQGRHVWiVyEULQFDQGR
$ VHJXLQWH HVWyULD TXH PH IRL FRQWDGD SHOR SDL GH XP PHQLQR FRQVWLWXL XP
H[FHOHQWHH[HPSORGHFRPRHVVDFRQVFLrQFLDHVWiSURIXQGDPHQWHHQUDL]DGDQR
HVStULWR GDV FULDQoDV 2 SDL IRL HQFRQWUDU VHX ILOKLQKR GH TXDWUR DQRV EULQFDQGR
GHWUHQ]LQKRQDIUHQWHGHXPDILODGHFDGHLUDV4XDQGRIRLEHLMiORGLVVHOKHR
PHQLQR1mRGrEHLMRQDPiTXLQD3DSDLVHQmRRVFDUURVQmRYmRDFUHGLWDUTXH
p GH YHUGDGH (VWD FDUDFWHUtVWLFD GH ID] GH FRQWD GR MRJR H[SULPH XP
VHQWLPHQWRGDLQIHULRULGDGHGRMRJRHPUHODomRjVHULHGDGHRTXDOSDUHFHVHU
WmR IXQGDPHQWDO TXDQWR R SUySULR MRJR 7RGDYLD FRQIRUPH Mi VDOLHQWDPRV HVWD
FRQVFLrQFLDGRIDWRGHVyID]HUGHFRQWDQRMRJRQmRLPSHGHGHPRGRDOJXP
TXH HOH VH SURFHVVH FRP D PDLRU VHULHGDGH FRP XP HQOHYR H XP HQWXVLDVPR
TXH FKHJDP DR DUUHEDWDPHQWR H SHOR PHQRV WHPSRUDULDPHQWH WLUDP WRGR R
VLJQLILFDGR GD SDODYUD Vy GD IUDVH DFLPD 7RGR MRJR p FDSD] D TXDOTXHU
PRPHQWRGHDEVRUYHULQWHLUDPHQWHRMRJDGRU1XQFDKiXPFRQWUDVWHEHPQtWLGR
HQWUH HOH H D VHULHGDGH VHQGR D LQIHULRULGDGH GR MRJR VHPSUH UHGX]LGD SHOD
VXSHULRULGDGH GH VXD VHULHGDGH (OH VH WRPD VHULHGDGH H D VHULHGDGH MRJR e
SRVVtYHODRMRJRDOFDQoDUH[WUHPRVGHEHOH]DHGHSHUIHLomRTXHXOWUDSDVVDPHP
PXLWR D VHULHGDGH 9ROWDUHPRV D UHIHULUQRV D SUREOHPDV GLItFHLV GHVWH WLSR
TXDQGRDQDOLVDUPRVPDLVPLQXFLRVDPHQWHDVUHODo}HVHQWUHRMRJRHRFXOWR
1R TXH GL] UHVSHLWR jV FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDLV GR MRJR WRGRV RV
REVHUYDGRUHVGmRJUDQGHrQIDVHDRIDWRGHVHUHOHGHVLQWHUHVVDGR9LVWRTXHQmR
SHUWHQFHjYLGDFRPXPHOHVHVLWXDIRUDGRPHFDQLVPRGHVDWLVIDomRLPHGLDWD
GDVQHFHVVLGDGHVHGRVGHVHMRVHSHORFRQWUiULRLQWHUURPSHHVWHPHFDQLVPR(OH
VH LQVLQXD FRPR DWLYLGDGH WHPSRUiULD TXH WHP XPD ILQDOLGDGH DXW{QRPD H VH
UHDOL]D WHQGR HP YLVWD XPD VDWLVIDomR TXH FRQVLVWH QHVVD SUySULD UHDOL]DomR e
SHORPHQRVDVVLPTXHHPSULPHLUDLQVWkQFLDRHOHVHQRVDSUHVHQWDFRPRXP
LQWHUYDOR HP QRVVD YLGD TXRWLGLDQD 7RGDYLD HP VXD TXDOLGDGH GH GLVWHQVmR
UHJXODUPHQWHYHULILFDGDHOHVHWRUQDXPDFRPSDQKDPHQWRXPFRPSOHPHQWRH
HP ~OWLPD DQiOLVH XPD SDUWH LQWHJUDQWH GD YLGD HP JHUDO 2UQDPHQWD D YLGD
DPSOLDQGRD H QHVVD PHGLGD WRPDVH XPD QHFHVVLGDGH WDQWR SDUD R LQGLYtGXR
FRPRIXQomRYLWDOTXDQWRSDUDDVRFLHGDGHGHYLGRDRVHQWLGRTXHHQFHUUDjVXD
VLJQLILFDomRDVHXYDORUH[SUHVVLYRDVXDVDVVRFLDo}HVHVSLULWXDLVHVRFLDLVHP
UHVXPRFRPRIXQomRFXOWXUDO'iVDWLVIDomRDWRGRRWLSRGHLGHDLVFRPXQLWiULRV
1HVWD PHGLGD VLWXDVH QXPD HVIHUD VXSHULRU DRV SURFHVVRV HVWULWDPHQWH
ELROyJLFRV GH DOLPHQWDomR UHSURGXomR H DXWRFRQVHUYDomR (VWD DILUPDomR HVWi
HPDSDUHQWHFRQWUDGLomRFRPRIDWRGHTXHRVMRJRVOLJDGRVjDWLYLGDGHVH[XDOVH
YHULILFDP MXVWDPHQWH QD pSRFD GR FLR 0DV VHULD DVVLP WmR DEVXUGR DWULEXLU DR
FDQWRjGDQoDHRSDUDGHDUGDVDYHVXPOXJDUH[WHULRUDRGRPtQLRSXUDPHQWH
ILVLROyJLFR WDO FRPR QR FDVR GR MRJR KXPDQR" 6HMD FRPR IRU HVWH ~OWLPR
SHUWHQFHVHPSUHHPWRGDVDVVXDVIRUPDVPDLVHOHYDGDVDRGRPtQLRGRULWXDOH
GRFXOWRDRGRPtQLRGRVDJUDGR
0DVRIDWRGHVHUQHFHVViULRGHVHUFXOWXUDOPHQWH~WLOHDWpGHVHWRUQDU
FXOWXUD GLPLQXLUi HP DOJXPD FRLVD R FDUiWHU GHVLQWHUHVVDGR GR MRJR" 1mR
SRUTXHDILQDOLGDGHDTXHREHGHFHpH[WHULRUDRVLQWHUHVVHVPDWHULDLVLPHGLDWRVH
j VDWLVIDomR LQGLYLGXDO GDV QHFHVVLGDGHV ELROyJLFDV (P VXD TXDOLGDGH GH
DWLYLGDGH VDJUDGD R MRJR QDWXUDOPHQWH FRQWULEXL SDUD D SURVSHULGDGH GR JUXSR
VRFLDOPDVGHRXWURPRGRHDWUDYpVGHPHLRVWRWDOPHQWHGLIHUHQWHVGDDTXLVLomR
GHHOHPHQWRVGHVXEVLVWrQFLD
2MRJRGLVWLQJXHVHGDYLGDFRPXPWDQWRSHOROXJDUTXDQWRSHODGXUDomR
TXH RFXSD Ç HVWD D WHUFHLUD GH VXDV FDUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDLV R LVRODPHQWR D
OLPLWDomReMRJDGRDWpDRILPGHQWURGHFHUWRVOLPLWHVGHWHPSRHGHHVSDoR
3RVVXLXPFDPLQKRHXPVHQWLGRSUySULRV
2MRJRLQLFLDVHHHPGHWHUPLQDGRPRPHQWRDFDERX-RJDVHDWpTXH
VH FKHJXH D XP FHUWR ILP (QTXDQWR HVWi GHFRUUHQGR WXGR p PRYLPHQWR
PXGDQoDDOWHUQkQFLDVXFHVVmRDVVRFLDomRVHSDUDomR(KiGLUHWDPHQWHOLJDGD
jVXDOLPLWDomRQRWHPSRXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDLQWHUHVVDQWHGRMRJRDGH6H
IL[DU LPHGLDWDPHQWH FRPR IHQ{PHQR FXOWXUDO 0HVPR GHSRLV GH R MRJR WHU
FKHJDGRDRILPHOHSHUPDQHFHFRPRXPDFULDomRQRYDGRHVStULWRXPWHVRXUR
D VHU FRQVHUYDGR SHOD PHPyULD e WUDQVPLWLGR WRPDVH WUDGLomR 3RGH VHU
UHSHWLGRDTXDOTXHUPRPHQWRTXHUVHMDMRJRLQIDQWLORXMRJRGH[DGUH]RXHP
SHUtRGRV GHWHUPLQDGRV FRPR XP PLVWpULR 8PD GH VXDV TXDOLGDGHV
IXQGDPHQWDLVUHVLGHQHVWDFDSDFLGDGHGHUHSHWLomRTXHQmRVHDSOLFDDSHQDVDR
MRJRHPJHUDOPDVWDPEpPjVXDHVWUXWXUDLQWHUQD(PTXDVHWRGDVDVIRUPDV
PDLV HOHYDGDV GH MRJR RV HOHPHQWRV GH UHSHWLomR H GH DOWHUQkQFLD FRPR QR
UHIUDLQ FRQVWLWXHPFRPRTXHRILRHDWHVVLWXUDGRREMHWR
$ OLPLWDomR QR HVSDoR p DLQGD PDLV IODJUDQWH GR TXH D OLPLWDomR QR
WHPSR 7RGR MRJR VH SURFHVVD H H[LVWH QR LQWHULRU GH XP FDPSR SUHYLDPHQWH
GHOLPLWDGR GH PDQHLUD PDWHULDO RX LPDJLQiULD GHOLEHUDGD RX HVSRQWkQHD 7DO
FRPRQmRKiGLIHUHQoDIRUPDOHQWUHRMRJRHRFXOWRGRPHVPRPRGRROXJDU
VDJUDGR QmR SRGH VHU IRUPDOPHQWH GLVWLQJXLGR GR WHUUHQR GH MRJR $ DUHQD D
PHVD GH MRJR R FtUFXOR PiJLFR R WHPSOR R SDOFR D WHOD R FDPSR GH WrQLV R
WULEXQDO HWF WrP WRGRV D IRUPD H D IXQomR GH WHUUHQRV GH MRJR LVWR p OXJDUHV
SURLELGRV LVRODGRV IHFKDGRV VDJUDGRV HP FXMR LQWHULRU VH UHVSHLWDP
GHWHUPLQDGDV UHJUDV 7RGRV HOHV VmR PXQGRV WHPSRUiULRV GHQWUR GR PXQGR
KDELWXDOGHGLFDGRVjSUiWLFDGHXPDDWLYLGDGHHVSHFLDO
5HLQDGHQWURGRGRPtQLRGRMRJRXPDRUGHPHVSHFtILFDHDEVROXWD(DTXL
FKHJDPRV D VXD RXWUD FDUDFWHUtVWLFD PDLV SRVLWLYD DLQGD HOH FULD RUGHP H p
RUGHP,QWURGX]QDFRQIXVmRGDYLGDHQDLPSHUIHLomRGRPXQGRXPDSHUIHLomR
WHPSRUiULD H OLPLWDGD H[LJH XPD RUGHP VXSUHPD H DEVROXWD D PHQRU
GHVREHGLrQFLDDHVWDHVWUDJDRMRJRSULYDQGRRGHVHXFDUiWHUSUySULRHGHWRGR
H TXDOTXHU YDORU e WDOYH] GHYLGR D HVWD DILQLGDGH SURIXQGD HQWUH D RUGHP H R
MRJRTXHHVWHFRPRDVVLQDODPRVGHSDVVDJHPSDUHFHHVWDUHPWmRODUJDPHGLGD
OLJDGRDRGRPtQLRGDHVWpWLFD+iQHOHXPDWHQGrQFLDSDUDVHUEHOR7DOYH]HVWH
IDWRUHVWpWLFRVHMDLGrQWLFRDTXHOHLPSXOVRGHFULDUIRUPDVRUGHQDGDVTXHSHQHWUD
R MRJR HP WRGRV RV VHXV DVSHFWRV $V SDODYUDV TXH HPSUHJDPRV SDUD GHVLJQDU
VHXVHOHPHQWRVSHUWHQFHPTXDVHWRGDVjHVWpWLFD6mRDVPHVPDVSDODYUDVFRP
DV TXDLV SURFXUDPRV GHVFUHYHU RV HIHLWRV GD EHOH]D WHQVmR HTXLOtEULR
FRPSHQVDomRFRQWUDVWHYDULDomRVROXomRXQLmRHGHVXQLmR2MRJRODQoDVREUH
QyV XP IHLWLoR p IDVFLQDQWH FDWLYDQWH (VWi FKHLR GDV GXDV TXDOLGDGHV PDLV
QREUHVTXHVRPRVFDSD]HVGHYHUQDVFRLVDVRULWPRHDKDUPRQLD
2 HOHPHQWR GH WHQVmR D TXH DFDEDPRV GH QRV UHIHULU GHVHPSHQKD QR
MRJRXPSDSHOHVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWH
7HQVmRVLJQLILFDLQFHUWH]DDFDVR+iXPHVIRUoRSDUDOHYDURMRJRDWpDR
GHVHQODFHRMRJDGRUTXHUTXHDOJXPDFRLVDYiRXVDLDSUHWHQGHJDQKDUj
FXVWDGHVHXSUySULRHVIRUoR8PDFULDQoDHVWHQGHQGRDPmRSDUDXPEULQTXHGR
XP JDWLQKR EULQFDQGR FRP XP QRYHOR XPD JDURWLQKD MRJDQGR EROD WRGRV HOHV
SURFXUDP FRQVHJXLU DOJXPD FRLVD GLItFLO JDQKDU DFDEDU FRP XPD WHQVmR 2
MRJRpWHQVRFRPRVHFRVWXPDGL]HUeHVWHHOHPHQWRGHWHQVmRHVROXomRTXH
GRPLQD HP WRGRV RV MRJRV VROLWiULRV GH GHVWUH]D H DSOLFDomR FRPR RV TXHEUD
FDEHoDVDVFKDUDGDVRVMRJRVGHDUPDUDVSDFLrQFLDVRWLURDRDOYRHTXDQWR
PDLVHVWLYHUSUHVHQWHRHOHPHQWRFRPSHWLWLYRPDLVDSDL[RQDQWHVHWRUQDRMRJR
(VWD WHQVmR FKHJD DR H[WUHPR QRV MRJRV GH D]DU H QDV FRPSHWLo}HV HVSRUWLYDV
(PERUD R MRJR HQTXDQWR WDO HVWHMD SDUD DOpP GR GRPtQLR GR EHP H GR PDO R
HOHPHQWR GH WHQVmR OKH FRQIHUH XP FHUWR YDORU pWLFR QD PHGLGD HP TXH VmR
SRVWDVjSURYDDVTXDOLGDGHVGRMRJDGRUVXDIRUoDHWHQDFLGDGHVXDKDELOLGDGHH
FRUDJHP H LJXDOPHQWH VXDV FDSDFLGDGHV HVSLULWXDLV VXD OHDOGDGH 3RUTXH
DSHVDU GH VHX DUGHQWH GHVHMR GH JDQKDU GHYH VHPSUH REHGHFHU jV UHJUDV GR
MRJR
3RUVXDYH]HVWDVUHJUDVVmRXPIDWRUPXLWRLPSRUWDQWHSDUDRFRQFHLWR
GHMRJR7RGRMRJRWHPVXDVUHJUDV6mRHVWDVTXHGHWHUPLQDPDTXLORTXHYDOH
GHQWURGRPXQGRWHPSRUiULRSRUHOHFLUFXQVFULWR$VUHJUDVGHWRGRVRVMRJRVVmR
DEVROXWDV H QmR SHUPLWHP GLVFXVVmR 8PD YH] GH SDVVDJHP 3DXO 9DOpU\
H[SULPLXXPDLGpLDGDVPDLVLPSRUWDQWHV1RTXHGL]UHVSHLWRjVUHJUDVGHXP
MRJRQHQKXPFHWLFLVPRpSRVVtYHOSRLVRSULQFtSLRQRTXDOHODVDVVHQWDPpXPD
YHUGDGHDSUHVHQWDGDFRPRLQDEDOiYHO(QmRKiG~YLGDGHTXHDGHVREHGLrQFLD
jV UHJUDV LPSOLFD D GHUURFDGD GR PXQGR GR MRJR 2 MRJR DFDED 2 DSLWR GR
iUELWURTXHEUDRIHLWLoRHDYLGDUHDOUHFRPHoD
2 MRJDGRU TXH GHVUHVSHLWD RX LJQRUD DV UHJUDV p XP GHVPDQFKD
SUD]HUHV(VWHSRUpPGLIHUHGRMRJDGRUGHVRQHVWRGREDWRWHLURMiTXHR~OWLPR
ILQJHMRJDUVHULDPHQWHRMRJRHDSDUHQWDUHFRQKHFHURFtUFXORPiJLFReFXULRVR
QRWDUFRPRRVMRJDGRUHVVmRPXLWRPDLVLQGXOJHQWHVSDUDFRPREDWRWHLURGRTXH
FRPRGHVPDQFKDSUD]HUHVRTXHVHGHYHDRIDWRGHHVWH~OWLPRDEDODURSUySULR
PXQGRGRMRJR5HWLUDQGRVHGRMRJRGHQXQFLDRFDUiWHUUHODWLYRHIUiJLOGHVVH
PXQGR QR TXDO WHPSRUDULDPHQWH VH KDYLD HQFHUUDGR FRP RV RXWURV 3ULYD R
MRJRGDLOXVmR ² SDODYUD FKHLD GH VHQWLGR TXH VLJQLILFD OLWHUDOPHQWH HP MRJR
GH LQOXVLR LOOXGHUH RX LQOXGHUH 7RUQDVH SRUWDQWR QHFHVViULR H[SXOViOR SRLV
HOHDPHDoDDH[LVWrQFLDGDFRPXQLGDGHGRVMRJDGRUHV
$ ILJXUD GR GHVPDQFKDSUD]HUHV GHVHQKDVH FRP PDLV QLWLGH] QRV MRJRV
LQIDQWLV$SHTXHQDFRPXQLGDGHQmRSURFXUDDYHULJXDUVHRGHVPDQFKDSUD]HUHV
DEDQGRQD R MRJR SRU LQFDSDFLGDGH RX SRU LPSRVLomR DOKHLD RX PHOKRU QmR
UHFRQKHFHVXDLQFDSDFLGDGHHDFXVDRGHIDOWDGHDXGiFLD3DUDHODRSUREOHPD
GDREHGLrQFLDHGDFRQVFLrQFLDpUHGX]LGRDRGRPHGRDRFDVWLJR2GHVPDQFKD
SUD]HUHVGHVWUyLRPXQGRPiJLFRSRUWDQWRpXPFRYDUGHHSUHFLVDVHUH[SXOVR
0HVPR QR XQLYHUVR GD VHULHGDGH RV KLSyFULWDV H RV EDWRWHLURV VHPSUH WLYHUDP
PDLV VRUWH GR TXH RV GHVPDQFKDSUD]HUHV RV DSyVWDWDV RV KHUHJHV RV
UHIRUPDGRUHVRVSURIHWDVHRVREMHWRUHVGHFRQVFLrQFLD
7RGDYLD IUHTHQWHPHQWH DFRQWHFH TXH SRU VXD YH] RV GHVPDQFKD
SUD]HUHV IXQGDP XPD QRYD FRPXQLGDGH GRWDGD GH UHJUDV SUySULDV 2V IRUD GD
OHLRVUHYROXFLRQiULRVRVPHPEURVGDVVRFLHGDGHVVHFUHWDVRVKHUHJHVGHWRGRV
RVWLSRVWrPWHQGrQFLDVIRUWHPHQWHDVVRFLDWLYDVVHQmRVRFLiYHLVHWRGDVDVVXDV
Do}HVVmRPDUFDGDVSRUXPFHUWRHOHPHQWRO~GLFR
$V FRPXQLGDGHV GH MRJDGRUHV JHUDOPHQWH WHQGHP D WRUQDUVH
SHUPDQHQWHVPHVPRGHSRLVGHDFDEDGRRMRJReFODURTXHQHPWRGRVRVMRJRV
GHERODGHJXGHRXGHEULGJHOHYDPjIXQGDomRGHXPFOXEH0DVDVHQVDomRGH
HVWDU VHSDUDGDPHQWH MXQWRV QXPD VLWXDomR H[FHSFLRQDO GH SDUWLOKDU DOJR
LPSRUWDQWH DIDVWDQGRVH GR UHVWR GR PXQGR H UHFXVDQGR DV QRUPDV KDELWXDLV
FRQVHUYD VXD PDJLD SDUD DOpP GD GXUDomR GH FDGD MRJR 2 FOXEH SHUWHQFH DR
MRJR WDO FRPR R FKDSpX SHUWHQFH j FDEHoD 6HULD GHPDVLDGR VLPSOLVWD H[SOLFDU
WRGDV DV DVVRFLDo}HV D TXH RV DQWURSyORJRV FKDPDP IUDWULDV FRPR SRU
H[HPSORRVFOmVDVLUPDQGDGHVHWF DSHQDVFRPRVRFLHGDGHVO~GLFDV0DVPDLV
GHXPDYH]VHYHULILFRXFRPRpGLItFLOHVWDEHOHFHUXPDVHSDUDomRQtWLGDHQWUH
GH XP ODGR RV DJUXSDPHQWRV VRFLDLV SHUPDQHQWHV VREUHWXGR QDV FXOWXUDV
DUFDLFDVFRPVHXVFRVWXPHVH[WUHPDPHQWHLPSRUWDQWHVVROHQHVHVDJUDGRV H
GHRXWURRGRPtQLRO~GLFR
2FDUiWHUHVSHFLDOHH[FHSFLRQDOGRMRJRpLOXVWUDGRGHPDQHLUDIODJUDQWH
SHOR DU GH PLVWpULR HP TXH IUHTHQWHPHQWH VH HQYROYH 'HVGH D PDLV WHQUD
LQIkQFLDRHQFDQWRGRMRJRpUHIRUoDGRSRUVHID]HUGHOHXPVHJUHGR,VWRpSDUD
QyVHQmRSDUDRVRXWURV2TXHRVRXWURVID]HPOiIRUDpFRLVDGHPRPHQWR
QmRQRVLPSRUWD'HQWURGRFtUFXORGRMRJRDVOHLVHFRVWXPHVGDYLGDTXRWLGLDQD
SHUGHP YDOLGDGH 6RPRV GLIHUHQWHV H ID]HPRV FRLVDV GLIHUHQWHV (VWD VXSUHVVmR
WHPSRUiULDGRPXQGRKDELWXDOpLQWHLUDPHQWHPDQLIHVWDQRPXQGRLQIDQWLOPDV
QmRpPHQRVHYLGHQWHQRVJUDQGHVMRJRVULWXDLVGRVSRYRVSULPLWLYRV1DJUDQGH
IHVWDGHLQLFLDomRHPTXHRVMRYHQVVmRDFHLWRVQDFRPXQLGDGHGRVKRPHQVQmR
VmRDSHQDVRVQHyILWRVTXHILFDPLVHQWRVGDVOHLVHUHJUDVGDWULERKiXPDWUpJXD
JHUDOGHWRGDVDVTXHUHODVHXPDVXVSHQVmRGHWRGRVRVDWRVGHYLQJDQoD'HVWD
VXVSHQVmRWHPSRUiULDGDYLGDVRFLDOQRUPDOGXUDQWHDpSRFDGRVMRJRVVDJUDGRV
H[LVWHP WDPEpP QXPHURVRV LQGtFLRV HP FLYLOL]Do}HV PDLV HYROXtGDV 7RGDV DV
VDWXUQDLV H FRVWXPHV FDUQDYDOHVFRV VmR H[HPSORV GLVVR $LQGD UHFHQWHPHQWH
HQWUH QyV HP pSRFD GH FRVWXPHV ORFDLV PDLV UXGHV SULYLOpJLRV GH FODVVH PDLV
DFHQWXDGRV H XPD SROtFLD PDLV WROHUDQWH DFHLWDYDPVH DV RUJLDV GRV MRYHQV GH
FODVVHDOWDFRPRHVWXGDQWDGDV(VWDVDLQGDVXEVLVWHPQDVXQLYHUVLGDGHVLQJOHVDV
VRE R QRPH GH UDJJLQJ R TXDO R 2[IRUG (QJOLVK 'LFWLRQDU\ GHILQH FRPR DQ
H[WHQVLYH GLVSOD\ RI QRLV\ DQG GLVRUGHUO\ FRQGXFW FDUULHG RXW LQ GHILDQFH RI
DXWKRULW\DQGGLVFLSOLQH ^`
$ FDSDFLGDGH GH WRUQDUVH RXWUR H R PLVWpULR GR MRJR PDQLIHVWDUDVH GH
PRGR PDUFDQWH QR FRVWXPH GD PDVFDUDGD $TXL DWLQJH R Pi[LPR D QDWXUH]D
H[WUDRUGLQiULDGRMRJR2LQGLYtGXRGLVIDUoDGRRXPDVFDUDGRGHVHPSHQKDXUD
SDSHO FRPR VH IRVVH RXWUD SHVVRD RX PHOKRU p RXWUD SHVVRD 2V WHUURUHV GD
LQIkQFLDDDOHJULDHVIXVLDQWHDIDQWDVLDPtVWLFDHRVULWXDLVVDJUDGRVHQFRQWUDP
VHLQH[WULFDYHOPHQWHPLVWXUDGRVQHVVHHVWUDQKRPXQGRGRGLVIDUFHHGDPiVFDUD
1XPDWHQWDWLYDGHUHVXPLUDVFDUDFWHUtVWLFDVIRUPDLVGRMRJRSRGHUtDPRV
FRQVLGHUiOR XPD DWLYLGDGH OLYUH FRQVFLHQWHPHQWH WRPDGD FRPR QmRVpULD H
H[WHULRUjYLGDKDELWXDOPDVDRPHVPRWHPSRFDSD]GHDEVRUYHURMRJDGRUGH
PDQHLUD LQWHQVD H WRWDO e XPD DWLYLGDGH GHVOLJDGD GH WRGR H TXDOTXHU LQWHUHVVH
PDWHULDO FRP D TXDO QmR VH SRGH REWHU TXDOTXHU OXFUR SUDWLFDGD GHQWUR GH
OLPLWHVHVSDFLDLVHWHPSRUDLVSUySULRVVHJXQGRXPDFHUWDRUGHPHFHUWDVUHJUDV
3URPRYHDIRUPDomRGHJUXSRVVRFLDLVFRPWHQGrQFLDDURGHDUHPVHGHVHJUHGR
H D VXEOLQKDUHP VXD GLIHUHQoD HP UHODomR DR UHVWR GR PXQGR SRU PHLR GH
GLVIDUFHVRXRXWURVPHLRVVHPHOKDQWHV
$ IXQomR GR MRJR QDV IRUPDV PDLV HOHYDGDV TXH DTXL QRV LQWHUHVVDP
SRGH GH PDQHLUD JHUDO VHU GHILQLGD SHORV GRLV DVSHFWRV IXQGDPHQWDLV TXH QHOH
HQFRQWUDPRV XPD OXWD SRU DOJXPD FRLVD RX D UHSUHVHQWDomR GH DOJXPD FRLVD
(VWDV GXDV IXQo}HV SRGHP WDPEpP SRU YH]HV FRQIXQGLUVH GH WDO PRGR TXH R
MRJR SDVVH D UHSUHVHQWDU XPD OXWD RX HQWmR VH WRUQH XPD OXWD SDUD PHOKRU
UHSUHVHQWDomRGHDOJXPDFRLVD
5HSUHVHQWDU VLJQLILFD PRVWUDU H LVWR SRGH FRQVLVWLU VLPSOHVPHQWH QD
H[LELomR SHUDQWH XP S~EOLFR GH XPD FDUDFWHUtVWLFD QDWXUDO 2 SDYmR H R SHUX
OLPLWDPVH D PRVWUDU jV IrPHDV R HVSOHQGRU GH VXD SOXPDJHP PDV DTXL R
DVSHFWR HVVHQFLDO p D H[LELomR GH XP IHQ{PHQR LQYXOJDU GHVWLQDGR D SURYRFDU
DGPLUDomR 6H D DYH DFRPSDQKD HVVD H[LELomR FRP DOJXQV SDVVRV GH GDQoD
SDVVDPRVDWHUXPHVSHWiFXORXPDSDVVDJHPGDUHDOLGDGHYXOJDUSDUDXPSODQR
PDLVHOHYDGR1DGDVDEHPRVGDTXLORTXHRDQLPDOVHQWHGXUDQWHHVVHVDWRVPDV
VDEHPRVTXHDVH[LELo}HVGDVFULDQoDVPRVWUDPGHVGHDPDLVWHQUDLQIkQFLDXP
DOWR JUDX GH LPDJLQDomR $ FULDQoD UHSUHVHQWD DOJXPD FRLVD GLIHUHQWH RX PDLV
EHOD RX PDLV QREUH RX PDLV SHULJRVD GR TXH KDELWXDOPHQWH p )LQJH VHU XP
SUtQFLSHXPSDSDLXPDEUX[DPDOYDGDRXXPWLJUH$FULDQoDILFDOLWHUDOPHQWH
WUDQVSRUWDGDGHSUD]HUVXSHUDQGRVHDVLPHVPDDWDOSRQWRTXHTXDVHFKHJDD
DFUHGLWDUTXHUHDOPHQWHpHVWDRXDTXHODFRLVDVHPFRQWXGRSHUGHULQWHLUDPHQWH
R VHQWLGR GD UHDOLGDGH KDELWXDO 0DLV GR TXH XPD UHDOLGDGH IDOVD VXD
UHSUHVHQWDomR p D UHDOL]DomR GH XPD DSDUrQFLD p LPDJLQDomR QR VHQWLGR
RULJLQDOGRWHUPR
6H SDVVDUPRV DJRUD GDV EULQFDGHLUDV LQIDQWLV SDUD DV UHSUHVHQWDo}HV
VDJUDGDVGDVFLYLOL]Do}HVSULPLWLYDVYHUHPRV TXHQHVWDVVHHQFRQWUDHP MRJR
XPHOHPHQWRHVSLULWXDOGLIHUHQWHTXHpPXLWRGLItFLOGHGHILQLU$UHSUHVHQWDomR
VDJUDGDpPDLVGRTXHDVLPSOHVUHDOL]DomRGHXPDDSDUrQFLDpDWpPDLVGRTXH
XPDUHDOL]DomRVLPEyOLFDpXPDUHDOL]DomRPtVWLFD$OJRGHLQYLVtYHOHLQHIiYHO
DGTXLUH QHOD XPD IRUPD EHOD UHDO H VDJUDGD 2V SDUWLFLSDQWHV GR ULWXDO HVWmR
FHUWRV GH TXH R DWR FRQFUHWL]D H HIHWXD XPD FHUWD EHDWLILFDomR ID] VXUJLU XPD
RUGHPGHFRLVDVPDLVHOHYDGDGRTXHDTXHODHPTXHKDELWXDOPHQWHYLYHP0DV
WXGR LVWR QmR LPSHGH TXH HVVD UHDOL]DomR SHOD UHSUHVHQWDomR FRQVHUYH VRE
WRGRVRVDVSHFWRVDVFDUDFWHUtVWLFDVIRUPDLVGRMRJReH[HFXWDGDQRLQWHULRUGH
XP HVSDoR FLUFXQVFULWR VRE D IRUPD GH IHVWD LVWR p GHQWUR GH XP HVStULWR GH
DOHJULDHOLEHUGDGH(PVXDLQWHQomRpGHOLPLWDGRXPXQLYHUVRSUySULRGHYDORU
WHPSRUiULR 0DV VHXV HIHLWRV QmR FHVVDP GHSRLV GH DFDEDGR R MRJR VHX
HVSOHQGRU FRQWLQXD VHQGR SURMHWDGR VREUH R PXQGR GH WRGRV RV GLDV LQIOXrQFLD
EHQpILFDTXHJDUDQWHDVHJXUDQoDDRUGHPHDSURVSHULGDGHGHWRGRRJUXSRDWp
jSUy[LPDpSRFDGRVULWXDLVVDJUDGRV
(PWRGDDSDUWHGRPXQGRSRGHPHQFRQWUDUVHH[HPSORVGLVVR6HJXQGR
XPD YHOKD FUHQoD FKLQHVD D P~VLFD H D GDQoD WrP D ILQDOLGDGH GH PDQWHU R
PXQGR HP VHX GHYLGR FXUVR H REULJDU D QDWXUH]D D SURWHJHU R KRPHP $
SURVSHULGDGHGHFDGDDQRGHSHQGHGDILHOH[HFXomRGHFRPSHWLo}HVVDJUDGDVQD
pSRFDGDVIHVWDV&DVRHVVDVUHXQL}HVQmRVHUHDOL]HPDVFROKHLWDVQmRSRGHUmR
DPDGXUHFHU ^`
2 ULWXDO p XP GURPHQRQ LVWR p XPD FRLVD TXH p IHLWD XPD DomR $
PDWpULD GHVWD DomR p XP GUDPD LVWR p XPD YH] PDLV XP DWR XPD DomR
UHSUHVHQWDGDQXPSDOFR(VWDDomRSRGHUHYHVWLUDIRUPDGHXPHVSHWiFXORRXGH
XPDFRPSHWLomR2ULWRRXDWRULWXDOUHSUHVHQWDXPDFRQWHFLPHQWRFyVPLFR
XP HYHQWR GHQWUR GR SURFHVVR QDWXUDO &RQWXGR D SDODYUD UHSUHVHQWD QmR
H[SULPH R VHQWLGR H[DWR GD DomR SHOR PHQRV QD FRQRWDomR PDLV YDJD TXH
DWXDOPHQWHSUHGRPLQDSRUTXHDTXLUHSUHVHQWDomRpUHDOPHQWHLGHQWLILFDomR D
UHSHWLomRPtVWLFDRXDUHSUHVHQWDomRGRDFRQWHFLPHQWR2ULWXDOSURGX]XPHIHLWR
TXH PDLV GR TXH ILJXUDWLYDPHQWH PRVWUDGR p UHDOPHQWH UHSURGX]LGR QD DomR
3RUWDQWRDIXQomRGRULWRHVWiORQJHGHVHUVLPSOHVPHQWHLPLWDWLYDOHYDDXPD
YHUGDGHLUDSDUWLFLSDomRQRSUySULRDWRVDJUDGR^`eXPIDWRUKHOSLQJWKHDFWLRQ
RXW^`
3DUDDFLrQFLDGDFXOWXUDRSUREOHPDQmRpGHWHUPLQDUFRPRDSVLFRORJLD
FRQFHEHRSURFHVVRTXHVHH[SULPHQHVWHVIHQ{PHQRV$SVLFRORJLDSRGHUiWHQWDU
DUUXPDU D TXHVWmR GHILQLQGR R ULWXDO FRPR LGHQWLILFDomR FRPSHQVDGRUD XPD
HVSpFLHGHVXEVWLWXWRXPDWRUHSUHVHQWDWLYRGHYLGRjLPSRVVLELOLGDGHGHOHYDUD
FDER XPD DomR UHDO H LQWHQFLRQDO^` 2 TXH p LPSRUWDQWH SDUD D FLrQFLD GD
FXOWXUD p SURFXUDU FRPSUHHQGHU R VLJQLILFDGR GHVVDV ILJXUDo}HV QR HVStULWR GRV
SRYRVTXHDVSUDWLFDPHQHODVFUrHP
7RFDPRV DTXL QR SUySULR kPDJR GD UHOLJLmR FRPSDUDGD D QDWXUH]D H D
HVVrQFLD GR ULWXDO H GR PLVWpULR 7RGRV RV DQWLJRV VDFULItFLRV ULWXDLV GRV 9HGDV
EDVHLDPVH QD LGpLD GH TXH D FHULP{QLD ² VHMD HOD VDFULItFLR FRPSHWLomR RX
UHSUHVHQWDomR²UHSUHVHQWDQGRXPFHUWRDFRQWHFLPHQWRFyVPLFRTXHVHGHVHMD
REULJD RV GHXVHV D SURYRFDU VXD UHDOL]DomR HIHWLYD +i SRUWDQWR XP MRJR QR
VHQWLGRSOHQRGRWHUPR'HL[DUHPRVDJRUDGHODGRRVDVSHFWRVHVSHFLILFDPHQWH
UHOLJLRVRV FRQFHQWUDQGRQRV QD DQiOLVH GRV HOHPHQWRV O~GLFRV QRV ULWXDLV
SULPLWLYRV
2 FXOWR p SRUWDQWR XP HVSHWiFXOR XPD UHSUHVHQWDomR GUDPiWLFD XPD
ILJXUDomRLPDJLQiULDGHXPDUHDOLGDGHGHVHMDGD1DpSRFDGDVJUDQGHVIHVWDVR
JUXSRVRFLDOFHOHEUDRVDFRQWHFLPHQWRVSULQFLSDLVGDYLGDGDQDWXUH]DOHYDQGRD
HIHLWR UHSUHVHQWDo}HV VDJUDGDV TXH UHSUHVHQWDP D PXGDQoD GDV HVWDo}HV R
VXUJLPHQWR H R GHFOtQLR GRV DVWURV R FUHVFLPHQWR H R DPDGXUHFLPHQWR GDV
FROKHLWDV D YLGD H D PRUWH GRV KRPHQV H GRV DQLPDLV &RPR HVFUHYH /HR
)UREHQLXV D KXPDQLGDGH MRJD UHSUHVHQWD D RUGHP GD QDWXUH]D WDO FRPR HOD
HVWiLPSUHVVDHPVXDFRQVFLrQFLD ^`1XPSDVVDGRUHPRWRVHJXQGR)UREHQLXV
RVKRPHQVFRPHoDUDPSRUWRPDUFRQVFLrQFLDGRVIHQ{PHQRVGRPXQGRYHJHWDO
H DQLPDO Vy GHSRLV DGTXLULQGR DV LGpLDV GH WHPSR H HVSDoR GRV PHVHV H GDV
HVWDo}HVGRSHUFXUVRGRVROHGDOXD3DVVDUDPGHSRLVDUHSUHVHQWDUHVWDJUDQGH
RUGHP GD H[LVWrQFLD HP FHULP{QLDV VDJUDGDV QDV TXDLV H DWUDYpV GDV TXDLV
UHDOL]DYDP GH QRYR RX UHFULDYDP RV DFRQWHFLPHQWRV UHSUHVHQWDGRV
FRQWULEXLQGRDVVLPSDUDDSUHVHUYDomRGDRUGHPFyVPLFD(KiPDLV$VIRUPDV
GHVVH MRJR OLW~UJLFR GHUDP RULJHP j RUGHP GD SUySULD FRPXQLGDGH jV
LQVWLWXLo}HVSROtWLFDVSULPLWLYDV2UHLpRVROHVHXUHLQDGRpDLPDJHPGRFXUVR
GRVRO'XUDQWHWRGDVXDYLGDRUHLGHVHPSHQKDRSDSHOGRVROHQRILQDOVRIUHR
PHVPRGHVWLQRTXHRVROGHYHVHUPRUWRGHIRUPDULWXDOSRUVHXSUySULRSRYR
3RGHPRV GHL[DU GH ODGR R SUREOHPD GH VDEHU DWp TXH SRQWR HVWD
H[SOLFDomRGRUHJLFtGLRULWXDOHWRGDDFRQFHSomRHPTXHHODDVVHQWDSRGHPVHU
FRQVLGHUDGDV GHPRQVWUDGDV 2 SUREOHPD TXH DTXL QRV LQWHUHVVD p R VHJXLQWH
TXH GHYHPRV SHQVDU GHVWD SURMHomR FRQFUHWD GD SULPLWLYD FRQVFLrQFLD GD
QDWXUH]D"&RPRGHYHPRVHQFDUDUXPSURFHVVRHVSLULWXDOTXHVHLQLFLDFRPXPD
H[SHULrQFLD LQH[SUHVVD GRV IHQ{PHQRV FyVPLFRV H FRQGX] D VXD UHSUHVHQWDomR
LPDJLQiULDQRMRJR"
)UREHQLXVWHPUD]mRDRUHMHLWDUDIiFLOH[SOLFDomRTXHVHFRQWHQWDFRPD
QRomR GH XP LQVWLQWR GH MRJR LQDWR $OHJD HOH TXH R WHUPR LQVWLQWR p XPD
LQYHQomR XPD FRQILVVmR GH LPSRWrQFLD SHUDQWH R SUREOHPD GD UHDOLGDGH^`
&RP LGrQWLFD FODUH]D H FRP PDLV UD]mR DLQGD UHMHLWD FRPR YHVWtJLR GH XPD
PDQHLUDXOWUDSDVVDGDGHSHQVDUDWHQGrQFLDSDUDH[SOLFDUWRGRSURJUHVVRFXOWXUDO
HPWHUPRVGHXPD³ILQDOLGDGHHVSHFLDOGHXPSRUTXrRXXPSRUTXHUD]mR
FRPRFULWpULRSDUDMXOJDUDFDSDFLGDGHFULDGRUDGHFXOWXUDGHXPDFRPXQLGDGH
3RQWRGHYLVWDHVWHTXHTXDOLILFDFRPRDSLRUIRUPDGHWLUDQLDGDFDXVDOLGDGHH
FRPRXWLOLWDULVPRDQWLTXDGR^`
$FRQFHSomRGHVWHSURFHVVRHVSLULWXDOGHIHQGLGDSRU)UREHQLXVpPDLVRX
PHQRV D VHJXLQWH D H[SHULrQFLD DLQGD LQH[SUHVVD GD QDWXUH]D H GD YLGD
PDQLIHVWDVH QR KRPHP SULPLWLYR VRE D IRUPD GH DUUHEDWDPHQWR^` $
FDSDFLGDGH FULDGRUD WDQWR QRV SRYRV TXDQWR QDV FULDQoDV RX HP TXDOTXHU
LQGLYtGXR FULDGRU GHULYD GHVVH HVWDGR GH DUUHEDWDPHQWR 2V KRPHQV VmR
DUUHEDWDGRVSHODUHYHODomRGRGHVWLQR$UHDOLGDGHGRULWPRQDWXUDOGDJrQHVHH
GDH[WLQomRDUUHEDWDVXDFRQVFLrQFLDHHVWHIDWROHYDRDUHSUHVHQWDUVXDHPRomR
HP XP DWR LQHYLWiYHO H FRPR TXH UHIOH[R^` $VVLP VHJXQGR HOH WUDWDVH
DTXLGHXPSURFHVVRHVSLULWXDOGHWUDQVIRUPDomRTXHpDEVROXWDPHQWHQHFHVViULR
$ HPRomR R DUUHEDWDPHQWR SHUDQWH RV IHQ{PHQRV GD YLGD H GD QDWXUH]D p
FRQGHQVDGR SHOD DomR UHIOH[D H HOHYDGR j H[SUHVVmR SRpWLFD H j DUWH e HVWD D
PDQHLUDPDLVDSUR[LPDGDSDUDGDU FRQWDGRSURFHVVRGHLPDJLQDomR FULDGRUD
PDV HVWi ORQJH GH SRGHU VHU FRQVLGHUDGD XPD YHUGDGHLUD H[SOLFDomR &RQWLQXD
WmRREVFXURFRPRDQWHVRFDPLQKRTXHOHYDGDSHUFHSomRHVWpWLFDRXPtVWLFDRX
SHORPHQRVPHWDOyJLFDGDRUGHPFyVPLFDDWpDRVULWXDLVVDJUDGRV
2 JUDQGH HVWXGLRVR GD FXOWXUD HPSUHJD IUHTHQWHPHQWH R WHUPR MRJR
VHPFRQWXGRGHILQLUFRPH[DWLGmRTXDORVHQWLGRTXHOKHDWULEXL3DUHFHDWpSRU
YH]HVDFHLWDUVXEUHSWLFLDPHQWHDTXLORPHVPRTXHWmRHQHUJLFDPHQWHUHSXGLDH
TXH GH PDQHLUD DOJXPD FRUUHVSRQGH j FDUDFWHUtVWLFD HVVHQFLDO GR MRJR R
FRQFHLWRGHILQDOLGDGH3RUTXHQDGHVFULomRSURSRVWDSRU)UREHQLXVRMRJRVHUYH
H[SOLFLWDPHQWHSDUDUHSUHVHQWDU^`XPDFRQWHFLPHQWRFyVPLFRGHFHUWRPRGR
WRUQDQGRRSUHVHQWH+iXPHOHPHQWRTXDVHUDFLRQDOLVWDTXHLUUHVLVWLYHOPHQWHVH
LPS}H$ILQDOGHFRQWDVRMRJRHDUHSUHVHQWDomRWrPSDUD)UREHQLXVVXDUD]mR
GHVHUQDH[SUHVVmRGHTXDOTXHUFRLVDGHGLIHUHQWHTXHpRDUUHEDWDPHQWRSRU
XP DFRQWHFLPHQWR FyVPLFR 0DV R SUySULR IDWR GH D GUDPDWL]DomR VHU
UHSUHVHQWDGD SDUHFH WHU SDUD HOH LPSRUWkQFLD VHFXQGiULD 3HOR PHQRV
WHRULFDPHQWHDHPRomRSRGHULDVHUWUDQVPLWLGDGHPDQHLUDGLIHUHQWH'HQRVVR
SRQWRGHYLVWDSHORFRQWUiULRRTXHpLPSRUWDQWHpRSUySULRMRJR2ULWXDOQmR
GLIHUHGHPDQHLUDHVVHQFLDOGDVIRUPDVVXSHULRUHVGRVMRJRVLQIDQWLVRXDQLPDLV
H GLILFLOPHQWH SRGHULD DILUPDUVH TXH HVWDV GXDV ~OWLPDV IRUPDV WHQKDP VXD
RULJHP QXPD WHQWDWLYD GH H[SUHVVmR GH TXDOTXHU HPRomR FyVPLFD 2V MRJRV
LQIDQWLV SRVVXHP D TXDOLGDGH O~GLFD HP VXD SUySULD HVVrQFLD H QD IRUPD PDLV
SXUDGHVVDTXDOLGDGH
6HULDWDOYH]SRVVtYHOGHVFUHYHURSURFHVVRTXHFRQGX]GRDUUHEDWDPHQWR
SHODQDWXUH]DDWpjUHDOL]DomRGRULWXDOHPWHUPRVOLJHLUDPHQWHGLIHUHQWHVGRVGH
)UREHQLXVVHPSUHWHQGHURIHUHFHUDH[SOLFDomRGHXPDUHDOLGDGHLQWHLUDPHQWH
LPSHQHWUiYHO PDV SURFXUDQGR DSHQDV GDU FRQWD GH XPD VLWXDomR GH IDWR
'LUtDPRVHQWmRTXHQDVRFLHGDGHSULPLWLYDYHULILFDVHDSUHVHQoDGRMRJRWDO
FRPRQDVFULDQoDVHQRVDQLPDLVHTXHGHVGHDRULJHPQHOHVHYHULILFDPWRGDV
DV FDUDFWHUtVWLFDV O~GLFDV RUGHP WHQVmR PRYLPHQWR PXGDQoD VROHQLGDGH
ULWPR HQWXVLDVPR 6y HP IDVH PDLV WDUGLD GD VRFLHGDGH R MRJR VH HQFRQWUD
DVVRFLDGR j H[SUHVVmR GH DOJXPD FRLVD QRPHDGDPHQWH DTXLOR D TXH SRGHPRV
FKDPDU YLGD RX QDWXUH]D 2 TXH HUD MRJR GHVSURYLGR GH H[SUHVVmR YHUEDO
DGTXLUH DJRUD XPD IRUPD SRpWLFD 1D IRUPD H QD IXQomR GR MRJR TXH HP VL
PHVPRpXPDHQWLGDGHLQGHSHQGHQWHGHVSURYLGDGHVHQWLGRHGHUDFLRQDOLGDGHD
FRQVFLrQFLDTXHRKRPHPWHPGHHVWDULQWHJUDGRQXPDRUGHPFyVPLFDHQFRQWUD
VXD H[SUHVVmR SULPHLUD PDLV DOWD H PDLV VDJUDGD 3RXFR D SRXFR R MRJR YDL
DGTXLULQGRDVLJQLILFDomRGHDWRVDJUDGR2FXOWRYHPVHMXQWDUDRMRJRIRLHVWH
FRQWXGRRIDWRLQLFLDO
(QFRQWUDPRQRV DTXL HP UHJL}HV GLItFHLV GH SHQHWUDU WDQWR SHOD
SVLFRORJLD TXDQWR SHOD ILORVRILD 6mR TXHVW}HV TXH WRFDP QR TXH Ki GH PDLV
SURIXQGRHPQRVVDFRQVFLrQFLD2FXOWRpDIRUPDPDLVDOWDHPDLVVDJUDGDGD
VHULHGDGH&RPRSRGHHOHDSHVDUGLVVRVHUMRJR"&RPHoDPRVSRUGL]HUTXHWRGR
MRJR WDQWR GDV FULDQoDV FRPR GRV DGXOWRV SRGH HIHWXDUVH GHQWUR GR PDLV
FRPSOHWR HVStULWR GH VHULHGDGH 0DV LUi LVWR D SRQWR GH LPSOLFDU TXH R MRJR
FRQWLQXD VHPSUH OLJDGR j HPRomR VDJUDGD GR DWR VDFUDPHQWDL" 4XDQWR D LVWR
QRVVDV FRQFOXV}HV VmR GH FHUWD PDQHLUD REVWUXtGDV SHOD ULJLGH] GH QRVVDV LGpLDV
KDELWXDLV (VWDPRV KDELWXDGRV D FRQVLGHUDU R MRJR H D VHULHGDGH FRPR
FRQVWLWXLQGRXPDDQWtWHVHDEVROXWD&RQWXGRSDUHFHTXHLVWRQmRSHUPLWHFKHJDU
DRQyGRSUREOHPD
3UHVWHPRV XP PRPHQWR GH DWHQomR DRV VHJXLQWHV DVSHFWRV $ FULDQoD
MRJD H EULQFD GHQWUR GD PDLV SHUIHLWD VHULHGDGH TXH D MXVWR WtWXOR SRGHPRV
FRQVLGHUDUVDJUDGD0DVVDEHSHUIHLWDPHQWHTXHRTXHHVWiID]HQGRpXPMRJR
7DPEpPRHVSRUWLVWDMRJDFRPRPDLVIHUYRURVRHQWXVLDVPRDRPHVPR
WHPSRTXHVDEHHVWDUMRJDQGR2PHVPRYHULILFDPRVQRDWRUTXHTXDQGRHVWi
QRSDOFRGHL[DVHDEVRUYHULQWHLUDPHQWHSHORMRJRGDUHSUHVHQWDomRWHDWUDODR
PHVPRWHPSRTXHWHPFRQVFLrQFLDGDQDWXUH]DGHVWD2PHVPRpYiOLGRSDUDR
YLROLQLVWDTXHVHHOHYDD XPPXQGRVXSHULRUDRGH WRGRVRVGLDVVHPSHUGHU D
FRQVFLrQFLDGRFDUiWHUO~GLFRGHVXDDWLYLGDGH3RUWDQWRDTXDOLGDGHO~GLFDSRGH
VHUSUySULDGDVDo}HVPDLVHOHYDGDV0DVSHUPLWLUiLVWRTXHSURORQJXHPRVDVpULH
GH PDQHLUD D LQFOXLU R FXOWR DILUPDQGR VHU WDPEpP PHUDPHQWH O~GLFD D
DWLYLGDGHGRVDFHUGRWHTXHH[HFXWDRVULWXDLVGRVDFULItFLR"¬SULPHLUDYLVWDLVWR
SDUHFH DEVXUGR SRLV DFHLWiOR SDUD XPD UHOLJLmR QRV REULJDULD D DFHLWiOR SDUD
WRGDV $VVLP QRVVDV LGpLDV GH FXOWR PDJLD OLWXUJLD VDFUDPHQWR H PLVWpULR
VHULDP WRGDV DEUDQJLGDV SHOR FRQFHLWR GH MRJR 2UD TXDQGR OLGDPRV FRP
DEVWUDo}HV GHYHPRV VHPSUH HYLWDU R H[DJHUR GH VXD LPSRUWkQFLD H HVWHQGHU
GHPDVLDGR R FRQFHLWR GH MRJR QmR OHYDULD D PDLV GR TXH D XP PHUR MRJR GH
SDODYUDV 0DV OHYDQGR HP FRQWD WRGRV RV DVSHFWRV GR SUREOHPD QmR FUHLR TXH
VHMDXPHUURGHILQLUPRVRULWXDOHPWHUPRVO~GLFRV2DWRGHFXOWRSRVVXLWRGDVDV
FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDLV H HVVHQFLDLV GR MRJR TXH DQWHULRUPHQWH HQXPHUDPRV
VREUHWXGRQDPHGLGDHPTXHWUDQVIHUHRVSDUWLFLSDQWHVSDUDXPPXQGRGLIHUHQWH
(VWDLGHQWLGDGHGRULWXDOHGRMRJRHUDUHFRQKHFLGDVHPUHVHUYDVSRU3ODWmRTXH
QmR KHVLWDYD HP LQFOXLU R VDJUDGR QD FDWHJRULD GH MRJR e SUHFLVR WUDWDU FRP
VHULHGDGH DTXLOR TXH p VpULR GL] HOH ^` 6y 'HXV p GLJQR GD VXSUHPD
VHULHGDGH H R KRPHP QmR SDVVD GH XP MRJXHWH GH 'HXV H p HVVH R PHOKRU
DVSHFWRGHVXDQDWXUH]D3RUWDQWRWRGRKRPHPHPXOKHUGHYHPYLYHUDYLGDGH
DFRUGR FRP HVVD QDWXUH]D MRJDQGR RV MRJRV PDLV QREUHV FRQWUDULDQGR VXDV
LQFOLQDo}HV DWXDLV 3RLV HOHV FRQVLGHUDP D JXHUUD XPD FRLVD VpULD HPERUD QmR
KDMDQDJXHUUDMRJRRXFXOWXUDGLJQRVGHVVHQRPH ^`MXVWDPHQWHDVFRLVDVTXH
QyVFRQVLGHUDPRVPDLVVpULDV3RUWDQWRWRGRVGHYHPHVIRUoDUVHDRPi[LPRSRU
YLYHU HP SD] 4XDO p HQWmR D PDQHLUD PDLV FHUWD GH YLYHU" $ YLGD GHYH VHU
YLYLGD FRPR MRJR MRJDQGR FHUWRV MRJRV ID]HQGR VDFULItFLRV FDQWDQGR H
GDQoDQGRHDVVLPRKRPHPSRGHUiFRQTXLVWDURIDYRUGRVGHXVHVHGHIHQGHUVH
GHVHXVLQLPLJRVWULXQIDQGRQRFRPEDWH ^`
$ LGHQWLILFDomR SODW{QLFD HQWUH R MRJR H R VDJUDGR QmR GHVTXDOLILFD HVWH
~OWLPR UHGX]LQGRR DR MRJR PDV SHOR FRQWUiULR HTXLYDOH D H[DOWDU R SULPHLUR
HOHYDQGRR jV PDLV DOWDV UHJL}HV GR HVStULWR 'LVVHPRV QR LQtFLR TXH R MRJR p
DQWHULRU j FXOWXUD H HP FHUWR VHQWLGR p WDPEpP VXSHULRU RX SHOR PHQRV
DXW{QRPR HP UHODomR D HOD 3RGHPRV VLWXDUQRV QR MRJR DEDL[R GR QtYHO GD
VHULHGDGH FRPR ID] D FULDQoD PDV SRGHPRV WDPEpP VLWXDUQRV DFLPD GHVVH
QtYHOTXDQGRDWLQJLPRVDVUHJL}HVGREHORHGRVDJUDGR
$GRWDQGR HVWH SRQWR GH YLVWD SRGHPRV DJRUD GHILQLU GH PDQHLUD PDLV
ULJRURVD DV UHODo}HV HQWUH R ULWXDO H R MRJR $ H[WUHPD VHPHOKDQoD GDV GXDV
IRUPDV QmR QRV GHL[D PDLV SHUSOH[RV H QRVVD DWHQomR FRQWLQXD SUHVD DR
SUREOHPD GH VDEHU DWp TXH SRQWR WRGRV RV DWRV GH FXOWR VmR DEUDQJLGRV SHOD
FDWHJRULDGRMRJR
9HULILFDPRVTXHXPDGDVFDUDFWHUtVWLFDVPDLVLPSRUWDQWHVGRMRJRpVXD
VHSDUDomRHVSDFLDOHPUHODomRjYLGDTXRWLGLDQDeOKHUHVHUYDGRTXHUPDWHULDO
RX LGHDOPHQWH XP HVSDoR IHFKDGR LVRODGR GR DPELHQWH TXRWLGLDQR H p GHQWUR
GHVVH HVSDoR TXH R MRJR VH SURFHVVD H TXH VXDV UHJUDV WrP YDOLGDGH 2UD D
GHOLPLWDomR GH XP OXJDU VDJUDGR p WDPEpP D FDUDFWHUtVWLFD SULPRUGLDO GH WRGR
DWR GH FXOWR (VWD H[LJrQFLD GH LVRODPHQWR SDUD R ULWXDO LQFOXLQGR D PDJLD H D
YLGD MXUtGLFD WHP XP DOFDQFH VXSHULRU DR PHUDPHQWH HVSDFLDO H WHPSRUDO
4XDVHWRGRVRVULWXDLVGHFRQVDJUDomRHLQLFLDomRLPSOLFDPXPFHUWRLVRODPHQWR
DUWLILFLDOWDQWRGRVPLQLVWURVFRPRGRVQHyILWRV6HPSUHTXHVHWUDWDGHSURIHULU
XP YRWR GH VHU UHFHELGR QXPD 2UGHP RX QXPD FRQIUDULD GH ID]HU XP
MXUDPHQWRRXGHHQWUDUSDUDXPDVRFLHGDGHVHFUHWDGHXPDPDQHLUDRXGHRXWUD
Ki VHPSUH HVVD GHOLPLWDomR GH XP OXJDU GR MRJR 2 PiJLFR R iXJXUH H R
VDFULILFDGRU FRPHoDP VHPSUH SRU FLUFXQVFUHYHU VHX HVSDoR VDJUDGR 2
VDFUDPHQWRHRPLVWpULRLPSOLFDPVHPSUHXPOXJDUVDQWLILFDGR
'H XP SRQWR GH YLVWD IRUPDO QmR H[LVWH GLIHUHQoD DOJXPD HQWUH D
GHOLPLWDomRGHXPHVSDoRSDUDILQVVDJUDGRVHDPHVPDRSHUDomRSDUDILQVGH
VLPSOHV MRJR $ SLVWD GH FRUULGDV R FDPSR GH WrQLV R WDEXOHLUR GH [DGUH] RX R
WHUUHQRGDDPDUHOLQKDQmRVHGLVWLQJXHPIRUPDOPHQWHGRWHPSORRXGRFtUFXOR
PiJLFR$H[WUHPDVHPHOKDQoDTXHVHYHULILFDHQWUHRVULWXDLVGRVVDFULItFLRVGH
WRGR R PXQGR PRVWUD TXH HVVHV FRVWXPHV GHYHP WHU VXDV UDt]HV HP DOJXPD
FDUDFWHUtVWLFD IXQGDPHQWDO H HVVHQFLDO GR HVStULWR KXPDQR e FRVWXPH UHGX]LU
HVWDDQDORJLDJHUDOGDVIRUPDVGHFXOWXUDDTXDOTXHUFDXVDUDFLRQDORXOyJLFD
H[SOLFDQGR D QHFHVVLGDGH GH LVRODPHQWR H VHSDUDomR SHOD kQVLD GH SURWHJHU RV
LQGLYtGXRV FRQVDJUDGRV GH LQIOXrQFLDV PDOpILFDV SRLV HOHV HP VHX HVWDGR GH
FRQVDJUDomRVmRSDUWLFXODUPHQWHYXOQHUiYHLVjVSUiWLFDVGRVHVStULWRVPDOLJQRV
DOpP GH FRQVWLWXtUHP HOHV PHVPRV XP SHULJR SDUD RV TXH RV URGHLDP e XPD
H[SOLFDomRTXHFRORFDQDRULJHPGRSURFHVVRFXOWXUDOHPFDXVDXPDUHIOH[mRGH
RUGHP UDFLRQDO H XPD LQWHQomR XWLOLWiULD SUHFLVDPHQWH DTXLOR TXH )UREHQLXV
UHFRPHQGDYDHYLWDU0HVPRTXHQmRYROWHPRVDTXLDFDLUQDDQWLTXDGDWHRULDGD
LQYHQomR GD UHOLJLmR SHOD FODVVH VDFHUGRWDO FRQWLQXDPRV PHVPR DVVLP D
LQWURGX]LU XP HOHPHQWR UDFLRQDOLVWD TXH GHYHULD VHU HYLWDGR 6H SRU RXWUR ODGR
DFHLWDUPRV D LGHQWLGDGH HVVHQFLDO H RULJLQDO GR MRJR H GR ULWXDO OLPLWDPRQRV D
UHFRQKHFHUROXJDUVDQWLILFDGRFRPRXPFDPSRGHMRJRVHPFKHJDUDFRORFDUD
LOXVyULDTXHVWmRGRSRUTXHHSDUDTXH
0HVPR HVWDEHOHFLGD D LGHQWLGDGH IRUPDO GR ULWXDO H GR MRJR FRQWLQXD
VHQGR QHFHVViULR VDEHU VH HVWD VHPHOKDQoD YDL PDLV ORQJH TXH R DVSHFWR
SXUDPHQWH IRUPDO e VXUSUHHQGHQWH TXH D DQWURSRORJLD H D UHOLJLmR FRPSDUDGD
WHQKDP SUHVWDGR WmR SRXFD DWHQomR DR SUREOHPD GH VDEHU DWp TXH SRQWR DV
SUiWLFDVULWXDLVGHVHQURODQGRVHGHQWURGRTXDGURIRUPDOGRMRJRVmRPDUFDGDV
WDPEpPSHODDWLWXGHHSHODDWPRVIHUDGRMRJR0HVPR)UREHQLXVTXHHXVDLED
QmRFRORFRXHVWHSUREOHPD
(VFXVDGRVHULDGL]HUTXHDDWLWXGHHVSLULWXDOGHXPJUXSRVRFLDODRHIHWXDU
H H[SHULPHQWDU VHXV ULWRV VDJUDGRV p GD PDLV H[WUHPD H PDLV VDQWD JUDYLGDGH
0DV LQVLVWDPRV XPD YH] PDLV R MRJR DXWrQWLFR H HVSRQWkQHR WDPEpP SRGH VHU
SURIXQGDPHQWHVpULR2MRJDGRUSRGHHQWUHJDUVHGHFRUSRHDOPDDRMRJRHD
FRQVFLrQFLDGHWUDWDUVHDSHQDVGHXPMRJRSRGHSDVVDUSDUDVHJXQGRSODQR$
DOHJULDTXHHVWiLQGLVVROXYHOPHQWHOLJDGDDRMRJRSRGHWUDQVIRUPDUVHQmRVyHP
WHQVmR PDV WDPEpP HP DUUHEDWDPHQWR $ IULYROLGDGH H R r[WDVH VmR RV GRLV
SyORVTXHOLPLWDPRkPELWRGRMRJR
2MRJRWHPSRUQDWXUH]DXPDPELHQWHLQVWiYHO$TXDOTXHUPRPHQWRp
SRVVtYHO j YLGD TXRWLGLDQD UHDILUPDU VHXV GLUHLWRV VHMD GHYLGR D XP LPSDFWR
H[WHULRUTXHYHQKDLQWHUURPSHURMRJRRXGHYLGRDXPDTXHEUDGDVUHJUDVRX
HQWmRGRLQWHULRUGHYLGRDRDIURX[DPHQWRGRHVStULWRGRMRJRDXPDGHVLOXVmR
XPGHVHQFDQWR
4XDLV VmR HQWmR D DWLWXGH H R DPELHQWH SUHGRPLQDQWHV QDV FHOHEUDo}HV
VDJUDGDV" $ SDODYUD FHOHEUDU TXDVH GL] WXGR R DWR VDJUDGR p FHOHEUDGR LVWR p
VHUYHGHSUHWH[WRSDUDXPDIHVWD$FDPLQKRGRVVDQWXiULRVRSRYRSUHSDUDVH
SDUD XPD PDQLIHVWDomR GH DOHJULD FROHWLYD $V FRQVDJUDo}HV RV VDFULItFLRV DV
GDQoDV H FRPSHWLo}HV VDJUDGDV DV UHSUHVHQWDo}HV RV PLVWpULRV WXGR LVWR YDL
FRQVWLWXLU SDUWH LQWHJUDQWH GH XPD IHVWD 3RGH DFRQWHFHU TXH RV ULWRV VHMDP
VDQJUHQWRV TXH DV SURYDV D TXH p VXEPHWLGR R LQLFLDGR VHMDP FUXpLV TXH DV
PiVFDUDV VHMDP DWHPRUL]DQWHV PDV WXGR LVVR QmR LPSHGH TXH R DPELHQWH
GRPLQDQWH VHMD GH IHVWLYLGDGH LPSOLFDQGR D LQWHUUXSomR GD YLGD TXRWLGLDQD $
IHVWD p DFRPSDQKDGD HP WRGD VXD GXUDomR SRU EDQTXHWHV IHVWLQV H WRGD D
HVSpFLHGHH[WUDYDJkQFLDV7DQWRQDVIHVWLYLGDGHVGD*UpFLDDQWLJDFRPRQDVGDV
UHOLJL}HVGDÈIULFDDWXDOVHULDGLItFLOWUDoDUXPOLPLWHSUHFLVRHQWUHRDPELHQWH
GDIHVWDHPJHUDOHDVDQWDHPRomRVXVFLWDGDSHORPLVWpULRFHQWUDO
4XDVH DR PHVPR WHPSR TXH D SULPHLUD HGLomR GHVWH OLYUR R ViELR
K~QJDUR.DUO.HUpQ\ LSXEOLFRXXPHVWXGRVREUHDQDWXUH]DGDIHVWDFXMDOLJDomR
FRP QRVVR WHPD p GDV PDLV HVWUHLWDV^` 6HJXQGR .HUpQ\ L WDPEpP DV IHVWDV
SRVVXHPDTXHOHFDUiWHUGHLQGHSHQGrQFLDSULPHLUDHDEVROXWDTXHDWULEXtPRVDR
MRJR(QWUHDVUHDOLGDGHVSVtTXLFDVGL]HOHDIHVWDpXPDHQWLGDGHDXW{QRPD
LPSRVVtYHOGHVHDVVLPLODUDTXDOTXHURXWUDFRLVDTXHH[LVWDQRPXQGR^` 7DO
FRPR QyV HP UHODomR DR FRQFHLWR GH MRJR WDPEpP .HUpQ\ L FRQVLGHUD TXH D
IHVWDIRLWUDWDGDGHPDQHLUDLQVXILFLHQWHSHORVHVWXGLRVRVGDFXOWXUD2IHQ{PHQR
GDIHVWDSDUHFHWHUVLGRLQWHLUDPHQWHLJQRUDGRSHORVHWQyORJRV^`2IDWRUHDO
GDIHVWDpLJQRUDGRFRPRVHQmRH[LVWLVVHSDUDDFLrQFLD ^` ([DWDPHQWH GD
PHVPDPDQHLUDTXHRMRJRSRGHUtDPRVQyVDFUHVFHQWDU
([LVWHP HQWUH D IHVWD H R MRJR QDWXUDOPHQWH DV PDLV HVWUHLWDV UHODo}HV
$PERVLPSOLFDPXPDHOLPLQDomRGDYLGDTXRWLGLDQD(PDPERVSUHGRPLQDPD
DOHJULD HPERUD QmR QHFHVVDULDPHQWH SRLV WDPEpP D IHVWD SRGH VHU VpULD
$PERV VmR OLPLWDGRV QR WHPSR H QR HVSDoR (P DPERV HQFRQWUDPRV XPD
FRPELQDomR GH UHJUDV HVWULWDV FRP D PDLV DXWrQWLFD OLEHUGDGH (P UHVXPR D
IHVWD H R MRJR WrP HP FRPXQV VXDV FDUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDLV 2 PRGR PDLV
LQWLPR GH XQLmR GH DPERV SDUHFH SRGHU HQFRQWUDUVH QD GDQoD 6HJXQGR
.HUpQ\ L RV tQGLRV &RUD GD FRVWD RULHQWDO GR 0p[LFR FKDPDP D VXDV IHVWDV
UHOLJLRVDVUHDOL]DGDVSRURFDVLmRGDWULWXUDomRHGDWRUUHIDomRGRPLOKRRMRJR
GH VHX GHXV VXSUHPR^` $V LGpLDV GH .HUpQ\ L VREUH D IHVWD FRPR FRQFHLWR
FXOWXUDO DXW{QRPR FRQVROLGDP H DPSOLDP DV LGpLDV TXH VHUYHP GH EDVH D HVWH
OLYUR1mRVHSHQVHWRGDYLDTXHRHVWDEHOHFLPHQWRGHXPDHVWUHLWDUHODomRHQWUH
R HVStULWR GR MRJR H R ULWXDO SRVVD VHUYLU SDUD H[SOLFDU WXGR 2 MRJR DXWrQWLFR
SRVVXL DOpP GH VXDV FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDLV H GH VHX DPELHQWH GH DOHJULD SHOR
PHQRVXPRXWURWUDoRGRVPDLVIXQGDPHQWDLVDVDEHUDFRQVFLrQFLDPHVPRTXH
VHMDODWHQWHGHHVWDUDSHQDVID]HQGRGHFRQWD3HUPDQHFHGHSpDTXHVWmRGH
VDEHUDWpTXHSRQWRHVVDFRQVFLrQFLDpFRPSDWtYHOFRPRVDWRVULWXDLVHIHWXDGRV
GHQWURGHXPHVStULWRGHGHYRomR
6H QRV OLPLWDUPRV DRV ULWRV VDJUDGRV GDV FXOWXUDV SULPLWLYDV QmR VHUi
LPSRVVtYHOGHWHUPLQDURJUDXGHVHULHGDGHFRPTXHVmRHIHWXDGRV7DQWRTXDQWR
PH FRQVWD RV HWQyORJRV H DQWURSyORJRV FRQFRUGDP WRGRV FRP D LGpLD GH TXH R
HVWDGR GH HVStULWR TXH SUHVLGH jV IHVWDV UHOLJLRVDV GRV SRYRV VHOYDJHQV QmR p GH
LOXVmRWRWDO([LVWHXPDFRQVFLrQFLDVXEMDFHQWHGHTXHDVFRLVDVQmRVmRUHDLV
3RGHPRV HQFRQWUDU XPD YLYD GHVFULomR GHVWD DWLWXGH QR OLYUR GH $G ( -HQVHQ
VREUHDVFHULP{QLDVGHFLUFXQFLVmRHSXEHUGDGHQDVVRFLHGDGHVSULPLWLYDV^`
2V LQGLYtGXRV SDUHFHP QmR VHQWLU WHUURU DOJXP HP UHODomR DRV HVStULWRV TXH
FLUFXODPSRUWRGDDSDUWHQRGHFRUUHUGDIHVWDHDSDUHFHPSHUDQWHRVROKRVGH
WRGRV QR SRQWR FXOPLQDQWH GHVWD 1mR p GH VH DGPLUDU SRLV VmR VHPSUH RV
PHVPRVRVKRPHQVHQFDUUHJDGRVGDGLUHomRGRFRQMXQWRGDVFHULP{QLDVIRUDP
HOHVPHVPRVTXHFRQIHFFLRQDUDPDVPiVFDUDVTXHXVDPHTXHGHSRLVGHWXGR
WHUPLQDGR RFXOWDPVH GRV ROKRV GDV PXOKHUHV 6mR HOHV TXH HPLWHP RV UXtGRV
TXHDQXQFLDPRDSDUHFLPHQWRGRVHVStULWRVTXHGHVHQKDPDVSHJDGDVGHVWHVQD
DUHLD TXH WRFDP DV IODXWDV TXH UHSUHVHQWDP DV YR]HV GRV DQWHSDVVDGRV TXH
DJLWDP RV UXLGRVRV WDPERULQV (P UHVXPR FRQFOXL -HQVHQ VXD VLWXDomR
DVVHPHOKDVH HP WXGR j GRV SDLV TXH EULQFDP GH 3DSDL 1RHO FRP VHXV ILOKRV
FRQKHFHP D PiVFDUD PDV HVFRQGHPQD GHOHV^` 2V KRPHQV FRQWDP jV
PXOKHUHVHVWyULDVILFWtFLDVDFHUFDGRTXHVHSDVVDQRVERVTXHVVDJUDGRV^` $
DWLWXGHGRVQHyILWRVRVFLODHQWUHRr[WDVHDORXFXUDILQJLGDRIUrPLWRGHKRUURUH
DDIHWDomRGRVJDURWRV^`$OpPGLVVRQHPDVPXOKHUHVHP~OWLPDDQiOLVHVmR
LQWHLUDPHQWHLOXGLGDV(ODVVDEHPH[DWDPHQWHTXHPVHHVFRQGHSRUWUiVGHVWDRX
GDTXHOD PiVFDUD $SHVDU GLVVR TXDQGR XPD PiVFDUD VH DSUR[LPD HP DWLWXGH
DPHDoDGRUD DSRGHUDPVH GHODV XPD H[WUHPD DJLWDomR H WHUURU H IRJHP
JULWDQGR SDUD WRGDV DV GLUHo}HV 6HJXQGR -HQVHQ HVWDV PDQLIHVWDo}HV GH WHUURU
VmR HP SDUWH LQWHLUDPHQWH DXWrQWLFDV H HVSRQWkQHDV H DSHQDV HP SDUWH XP
SDSHO LPSRVWR SHOD WUDGLomR Ç DVVLP TXH p FRVWXPH ID]HU (P UHVXPR DV
PXOKHUHV GHVHPSHQKDP R SDSHO GR FRUR GD SHoD H VDEHP TXH QmR SRGHP
FRPSRUWDUVHFRPRGHVPDQFKDSUD]HUHV^`
e LPSRVVtYHO GHWHUPLQDU GH PDQHLUD ULJRURVD TXDO p R OLPLWH PtQLPR D
SDUWLUGRTXDODJUDYLGDGHUHOLJLRVDSDVVDDVHUVLPSOHVGLYHUWLPHQWR IXQ (QWUH
QyVXPSDLTXHVHMDXPWDQWRRXTXDQWRSXHULOSRGHUiILFDUVHULDPHQWH]DQJDGR
VHVHXVILOKRVRVXUSUHHQGHUHPQRH[DWRPRPHQWRHPTXHHVWLYHUSUHSDUDQGRRV
SUHVHQWHV GH 1DWDO 1D &RO{PELD %ULWkQLFD XP SDL .ZDNLXWO PDWRX D ILOKD SRU
HVWD R WHU VXUSUHHQGLGR QR PRPHQWR HP TXH WDOKDYD RV REMHWRV SDUD XPD
FHULP{QLDWULEDO^`$QDWXUH]DLQVWiYHOGRVHQWLPHQWRUHOLJLRVRHQWUHRVQHJURV
/RDQJR p GHVFULWD SRU 3HFKXHO/RHVFKH HP WHUPRV PXLWR VHPHOKDQWHV DRV GH
-HQVHQ $ FUHQoD GHVVHV VHOYDJHQV QRV HVSHWiFXORV H QDV FHULP{QLDV VDJUDGDV p
XPDHVSpFLHGHVHPLFUHQoDVHPSUHDFRPSDQKDGDSRUXPDDWLWXGHGHWURoDHGH
LQGLIHUHQoD2HVVHQFLDOFRQFOXLHVVHDXWRUUHVLGHQRDPELHQWH ^`1RFDStWXOR
LQWLWXODGR 3ULPLWLYH &UHGXOLW\ GH VHX OLYUR 7KH 7KUHVKROG RI 5HOLJLRQ 5 5
0DUHWWH H[S}H D LGpLD GH TXH HP WRGDV DV UHOLJL}HV SULPLWLYDV VH HQFRQWUD XP
FHUWR HOHPHQWR GH ID] GH FRQWD PDNHEHOLHYH 7DQWR R IHLWLFHLUR FRPR R
HQIHLWLoDGRVmRDRPHVPRWHPSRFRQVFLHQWHVHLOXGLGRV0DVXPGHOHVHVFROKHR
SDSHOGRLOXGLGR^`2VHOYDJHPpXPERPDWRUFDSD]GHGHL[DUVHDEVRUYHU
LQWHLUDPHQWH SRU VHX SDSHO WDO FRPR D FULDQoD TXDQGR EULQFD H WDPEpP WDO
FRPR D FULDQoD p XP ERP HVSHFWDGRU FDSD] GH ILFDU PRUWDOPHQWH DVVXVWDGR
FRP R UXJLGR GH XPD FRLVD TXH VDEH SHUIHLWDPHQWH QmR VHU XP YHUGDGHLUR
OHmR^` 2 LQGtJHQD GL] 0DOLQRZVNL VHQWH H WHPH VXD FUHQoD PDLV GR TXH D
IRUPXOD GH PDQHLUD FODUD SDUD VL PHVPR^` (PSUHJD FHUWRV WHUPRV H
H[SUHVV}HVTXHGHYHPRVUHFROKHUFRPRGRFXPHQWRVGDFUHQoDWDLVFRPRVmR
VHP SURFXUDU LQWHJUiORV QXPD WHRULD HVWUXWXUDGD 2 FRPSRUWDPHQWR GRV
LQGLYtGXRV DRV TXDLV D VRFLHGDGH SULPLWLYD DWULEXL SRGHUHV VREUHQDWXUDLV SRGH
IUHTHQWHPHQWHVHUGHILQLGRFRPRXPSOD\LQJXSWRWKHUROH PDQWHUVH ILHO DR
SDSHO ^`
$SHVDUGHVWDFRQVFLrQFLDSDUFLDOGRFDUiWHUILFWtFLRGDVFRLVDVQDPDJLDH
QRVIHQ{PHQRVVREUHQDWXUDLVHPJHUDORVPHVPRVREVHUYDGRUHVLQVLVWHPTXHGDt
QmRGHYHFRQFOXLUVHTXHWRGRRVLVWHPDGHFUHQoDVHSUiWLFDVVHMDDSHQDVXPD
IUDXGH LQYHQWDGD SRU XP JUXSR GH LQFUpGXORV WHQGR HP YLVWD GRPLQDU RV
FUpGXORV e FHUWR TXH HVWD LQWHUSUHWDomR QmR Vy p GHIHQGLGD SRU PXLWRV
YLDMDQWHV PDV DSDUHFH DWp QDV WUDGLo}HV GRV SUySULRV LQGtJHQDV PDV PHVPR
DVVLPQmRpSRVVtYHOTXHHODVHMDFRUUHWD$RULJHPGHTXDOTXHUDWRUHOLJLRVRVy
SRGHDVVHQWDUQDFUHGXOLGDGHGHWRGRVHVXDPDQXWHQomRHVS~ULDHPGHIHVDGRV
LQWHUHVVHVGHXPJUXSRVySRGHVHUDIDVHILQDOGHXPDORQJDHYROXomR^` (P
PLQKDRSLQLmRWDPEpPDSVLFDQiOLVHWHQGHDFDLUQHVWDDQWLTXDGDLQWHUSUHWDomR
GDV FHULP{QLDV GD FLUFXQFLVmR H GD SXEHUGDGH TXH -HQVHQ FRP WDQWD UD]mR
UHMHLWD ^`
'H WXGR LVWR GHFRUUH FODUDPHQWH SHOR PHQRV SDUD PLP XPD
FRQVHTrQFLDTXHpLPSRVVtYHOSHUGHUGHYLVWDSRUXPPRPHQWRVyTXHVHMDR
FRQFHLWR GH MRJR HP WXGR TXDQWR GL] UHVSHLWR j YLGD UHOLJLRVD GRV SRYRV
SULPLWLYRV 6RPRV IRUoDGRV FRQVWDQWHPHQWH SDUD GHVFUHYHU QXPHURVRV
IHQ{PHQRV D HPSUHJDU D SDODYUD MRJR 0DLV DLQGD D XQLGDGH H D
LQGLYLVLELOLGDGH GD FUHQoD H GD LQFUHGXOLGDGH D LQGLVVRO~YHO OLJDomR HQWUH D
JUDYLGDGH GR VDJUDGR H R ID] GH FRQWD H R GLYHUWLPHQWR VmR PHOKRU
FRPSUHHQGLGDV QR LQWHULRU GR SUySULR FRQFHLWR GH MRJR (PERUD DGPLWD D
VHPHOKDQoD HQWUH R PXQGR GD FULDQoD H R GR VHOYDJHP -HQVHQ SUHWHQGH
HVWDEHOHFHU XPD GLVWLQomR GH SULQFtSLR HQWUH D PHQWDOLGDGH GH DPERV 4XDQGR
FRORFDGD HP SUHVHQoD GD ILJXUD GH 3DSDL 1RHO D FULDQoD VHJXQGR -HQVHQ
HQFRQWUDVH SHUDQWH XP FRQFHLWR DFDEDGR QR TXDO VH HQFRQWUD
LPHGLDWDPHQWHJUDoDVDVHXSUySULRWDOHQWRHOXFLGH]0DVDDWLWXGHFULDGRUDGR
VHOYDJHP HP UHODomR jV FHULP{QLDV DTXL HP TXHVWmR p DOJR GH LQWHLUDPHQWH
GLIHUHQWH (OH QmR VH HQFRQWUD SHUDQWH FRQFHLWRV DFDEDGRV H VLP SHUDQWH VHX
PHLR DPELHQWH QDWXUDO R TXDO H[LJH XPD LQWHUSUHWDomR HOH FDSWD R PLVWHULRVR
GHPRQLVPR GHVVH PHLR DPELHQWH H SURFXUD GDUOKH XPD IRUPD
UHSUHVHQWDWLYD ^`

5HFRQKHFHPRVDTXLRVSRQWRVGHYLVWDGH)UREHQLXVTXHIRL
SURIHVVRU GH -HQVHQ +i FRQWXGR GXDV REMHo}HV TXH VH LPS}HP (P SULPHLUR
OXJDUTXDQGRDILUPDTXHRSURFHVVRPHQWDOGRVHOYDJHPpDOJRGHLQWHLUDPHQWH
GLIHUHQWHGRGDFULDQoD-HQVHQHVWiVHUHIHULQGRGHXPODGRDRVRULJLQDGRUHV
GRFXOWRHGHRXWURjFULDQoDGHKRMH 0DV QDGD VDEHPRV GHVVHV RULJLQDGRUHV
7XGR DTXLOR TXH VH QRV RIHUHFH FRPR REMHWR GH HVWXGR p XPD FRPXQLGDGH
UHOLJLRVD TXH UHFHEH DV LPDJHQV GH VHX FXOWR VRE D IRUPD GH XP PDWHULDO
WUDGLFLRQDOWmRDFDEDGRFRPRDFRQWHFHQRFDVRGHFULDQoDHTXHUHDJHDHVVDV
LPDJHQVGHPDQHLUDVHPHOKDQWH(PVHJXQGROXJDUHPHVPRTXHGHVSUH]HPRV
HVWH SULPHLUR DVSHFWR FRQWLQXD LQWHLUDPHQWH IRUD GR DOFDQFH GH QRVVD
REVHUYDomRRSURFHVVRGHLQWHUSUHWDomRGRPHLRDPELHQWHQDWXUDODVVLPFRPR
R GH VXD FDSWDomR H UHSUHVHQWDomR QXPD LPDJHP ULWXDO 6y DWUDYpV GH
PHWiIRUDV IDQWDVLRVDV )UREHQLXV H -HQVHQ FRQVHJXHP IRUoDU D XPD DERUGDJHP
GRSUREOHPD6REUHDIXQomRTXHRSHUDQRSURFHVVRGHFRQVWUXomRGHLPDJHQV
RX LPDJLQDomR R Pi[LPR TXH SRGHPRV DILUPDU p TXH VH WUDWD GH XPD IXQomR
SRpWLFD H D PHOKRU PDQHLUD GH GHILQLOD VHUi FKDPDUOKH IXQomR GH MRJR RX
IXQomRO~GLFD
$VVLPRSUREOHPDDSDUHQWHPHQWHVLPSOHVGHVDEHURTXHpQDUHDOLGDGH
R MRJR QRV ID] SHQHWUDU SURIXQGDPHQWH QR SUREOHPD GD QDWXUH]D H RULJHP GRV
FRQFHLWRV UHOLJLRVRV &RPR VH VDEH HVWD p XPD GDV LGpLDV EiVLFDV PDLV
LPSRUWDQWHVSDUDWRGRHVWXGLRVRGHUHOLJLmRFRPSDUDGD4XDQGRXPDFHUWDIRUPD
GHUHOLJLmRDFHLWDXPDLGHQWLGDGHVDJUDGDHQWUHGXDVFRLVDVGHQDWXUH]DGLIHUHQWH
FRPR SRU H[HPSOR XP VHU KXPDQR H XP DQLPDO QmR SRGHPRV GHILQLU
FRUUHWDPHQWH HVWD UHODomR FRPR XPD OLJDomR VLPEyOLFD QR VHQWLGR HP TXH D
HQWHQGHPRV$LGHQWLGDGHHXQLGDGHHVVHQFLDOGHDPERVpPXLWRPDLVSURIXQGD
GR TXH D UHODomR HQWUH XPD VXEVWkQFLD H VXD LPDJHP VLPEyOLFD e XPD
LGHQWLGDGHPtVWLFD8PVHWRUQRXR RXWUR (P VXD GDQoD PiJLFD R VHOYDJHP p
XPFDQJXUX'HYHPRVVHPSUHWHURPi[LPRFXLGDGRFRPDVGHILFLrQFLDVHDV
GLIHUHQoDVGHQRVVRVPHLRVGHH[SUHVVmR3DUDIRUPXODUPRVXPDLGpLDPtQLPD
GRV KiELWRV PHQWDLV GR VHOYDJHP VRPRV REULJDGRV D WUDGX]LORV HP QRVVD
WHUPLQRORJLD 4XHU TXHLUDPRV TXHU QmR VHPSUH WUDQVSRPRV DV FRQFHSo}HV
UHOLJLRVDV GR VHOYDJHP SDUD R SODQR GH H[DWLGmR ULJRURVDPHQWH OyJLFD GH QRVVR
WLSR GH SHQVDPHQWR ([SULPLPRV D UHODomR HQWUH HOH H R DQLPDO FRP R TXDO VH
LGHQWLILFD FRPR VHQGR XPD UHDOLGDGH SDUD HOH H XP MRJR SDUD QyV 2
VHOYDJHPGL]TXHVHDSRGHURXGDHVVrQFLDGRFDQJXUXHQyVGL]HPRVTXHHOH
EULQFDGHFDQJXUX0DVRVHOYDJHPQDGDVDEHGDVGLVWLQo}HVFRQFHSWXDLVHQWUH
VHU H MRJR QDGD VDEH VREUH LGHQWLGDGH LPDJHP RX VtPEROR 3RUWDQWR
FRQWLQXD HP DEHUWR D TXHVWmR GH VDEHU VH D PHOKRU PDQHLUD GH DSUHHQGHU R
HVWDGRGHHVStULWRGRVHOYDJHPQRPRPHQWRHPTXHFHOHEUDVHXVULWXDLVQmRVHUi
RUHFXUVRjQRomRSULPiULDHXQLYHUVDOPHQWHFRPSUHHQVtYHOGHMRJR(PQRVVD
FRQFHSomRGRMRJRGHVDSDUHFHDGLVWLQomRHQWUHDFUHQoDHRID]GHFRQWD$
QRomRGHMRJRDVVRFLDVHQDWXUDOPHQWHjGHVDJUDGR4XDOTXHUSUHO~GLRGH%DFK
XPYHUVRGHTXDOTXHUWUDJpGLDpSURYDGLVVR'HFLGLQGRFRQVLGHUDUWRGDDHVIHUD
GDFKDPDGDFXOWXUDSULPLWLYDFRPR XPGRPtQLRO~GLFRDEULPRVFDPLQKR SDUD
XPD FRPSUHHQVmR PDLV GLUHWD H PDLV JHUDO GH VXD QDWXUH]D GH PDQHLUD PDLV
HILFD] GR TXH VH UHFRUUrVVHPRV D XPD PHWLFXORVD DQiOLVH SVLFROyJLFD RX
VRFLROyJLFD
2 MRJR VDJUDGR SHOR IDWR GH VHU LQGLVSHQViYHO DR EHPHVWDU GD
FRPXQLGDGHHXPJHUPHGHLQWXLomRFyVPLFDHGHGHVHQYROYLPHQWRVRFLDOQmR
GHL[D GH VHU XP MRJR TXH FRPR GL]LD 3ODWmR VH SURFHVVD IRUD H DFLPD GDV
DXVWHUDVQHFHVVLGDGHVGDYLGDTXRWLGLDQD
e QRV GRPtQLRV GR MRJR VDJUDGR TXH D FULDQoD R SRHWD H R VHOYDJHP
HQFRQWUDPXPHOHPHQWRFRPXP2KRPHPPRGHUQRJUDoDVjVXDVHQVLELOLGDGH
HVWpWLFD FRQVHJXLX DSUR[LPDUVH GHVVHV GRPtQLRV PXLWR PDLV GR TXH R KRPHP
HVFODUHFLGRGRVpFXOR;9,,,3HQVDPRVDTXLQRHQFDQWRHVSHFLDOGDPiVFDUD
FRPRREMHWRDUWtVWLFRSDUDRHVStULWRPRGHUQR+iKRMHXPHVIRUoRSDUDVHQWLUD
HVVrQFLDGDYLGDSULPLWLYD(VWDIRUPDGHH[RWLVPRpSRUYH]HVDFRPSDQKDGDGH
XPD FHUWD DIHWDomR PDV PHVPR DVVLP p PXLWR PDLV SURIXQGD GR TXH D PRGD
GRVWXUFRVGRVLQGLDQRVHGRVFKLQHVHVQRVpFXOR;9,,,2KRPHPPRGHUQRWHP
XPDDJXGDVHQVLELOLGDGHSDUDWXGRTXDQWRpORQJtQTXRHHVWUDQKR1DGDRDMXGD
PHOKRUDFRPSUHHQGHUDVVRFLHGDGHVSULPLWLYDVGRTXHVHXJRVWRSHODVPiVFDUDV
HGLVIDUFHV$HWQRORJLDGHPRQVWURXDLPHQVDLPSRUWkQFLDVRFLDOGHVWHIDWRHSRU
VHX ODGR WRGR LQGLYtGXR FXOWR VHQWH SHUDQWH D PiVFDUD XPD HPRomR HVWpWLFD
LPHGLDWD FRPSRVWD GH EHOH]D GH WHPRU H GH PLVWpULR 0HVPR SDUD R DGXOWR
FLYLOL]DGR GH KRMH D PiVFDUD FRQVHUYD DOJR GH VHX SRGHU PLVWHULRVR LQFOXVLYH
TXDQGR D HOD QmR HVWi OLJDGD HPRomR UHOLJLRVD DOJXPD $ YLVmR GH XPD ILJXUD
PDVFDUDGD FRPR SXUD H[SHULrQFLD HVWpWLFD QRV WUDQVSRUWD SDUD DOpP GD YLGD
TXRWLGLDQD SDUD XP PXQGR RQGH UHLQD DOJR GLIHUHQWH GD FODULGDGH GR GLD R
PXQGRGRVHOYDJHPGDFULDQoDHGRSRHWDRPXQGRGRMRJR
0HVPR VH SXGHUPRV OHJLWLPDPHQWH UHVXPLU QRVVD FRQFHSomR GR
VLJQLILFDGR GRV ULWRV SULPLWLYRV D XP LUUHGXWtYHO FRQFHLWR GH MRJR FRQWLQXDUi GH
SpXPDTXHVWmRHPEDUDoRVD3RGHUHPRVSDVVDUGDVIRUPDVUHOLJLRVDVLQIHULRUHV
SDUDDVPDLVHOHYDGDV"'RVHVWUDQKRVHEiUEDURVULWXDLVGRVLQGtJHQDVGDÈIULFD
GD$PpULFDHGD$XVWUiOLDRROKDUSDVVDQDWXUDOPHQWHSDUDRVVDFULItFLRVULWXDLV
GRV 9HGDV RV TXDLV FRQWrP Mi QRV KLQRV GR 5LJ9HGD WRGD D VDEHGRULD GRV
8SDQLVKDGV SDUD DV SURIXQGDPHQWH PtVWLFDV KRPRORJLDV HQWUH GHXV KRPHP H
DQLPDOQDUHOLJLmRGRVHJtSFLRVSDUDRVPLVWpULRVGH2UIHXRXGH(OrXVLV7DQWR
TXDQWRjIRUPDFRPRTXDQWRjSUiWLFDWRGRVHVWHVHVWmRLQWLPDPHQWHOLJDGRVjV
FKDPDGDV UHOLJL}HV SULPLWLYDV PHVPR TXDQWR DRV SRUPHQRUHV PDLV FUXpLV H
EL]DUURV 0DV R HOHYDGR JUDX GH VDEHGRULD H GH YHUGDGH TXH QHOHV YHPRV RX
MXOJDPRV YHU QRV LPSHGH GH D HOHV QRV UHIHULUPRV FRP DTXHOH DU GH
VXSHULRULGDGH TXH DILQDO GH FRQWDV HUD LJXDOPHQWH GHVSURSRVLWDGR QR FDVR GDV
FXOWXUDV
SULPLWLYDV e SUHFLVR GHWHUPLQDU VH HVWD VHPHOKDQoD IRUPDO QRV
DXWRUL]DDDSOLFDUDQRomRGHMRJRjFRQVFLrQFLDGRVDJUDGRjFUHQoDTXHHVVDV
IRUPDV VXSHULRUHV FRQWrP 6H DFHLWDUPRV D GHILQLomR SODW{QLFD GR MRJR QDGD
KDYHUiGHLQFRUUHWRRXLUUHYHUHQWHHPTXHRIDoDPRV6HJXQGRDFRQFHSomRGH
3ODWmRDUHOLJLmRpHVVHQFLDOPHQWHFRQVWLWXtGDSHORVMRJRVGHGLFDGRVjGLYLQGDGH
RV TXDLV VmR SDUD RV KRPHQV D PDLV HOHYDGD DWLYLGDGH SRVVtYHO 6HJXLU HVWD
FRQFHSomRQmRLPSOLFDGHPDQHLUDDOJXPDTXHVHDEDQGRQHRPLVWpULRVDJUDGR
RX TXH VH GHL[H GH FRQVLGHUDU HVWH D PDLV DOWD H[SUHVVmR SRVVtYHO GDTXLOR TXH
HVFDSD jV UHJUDV GD OyJLFD 2V DWRV GH FXOWR SHOR PHQRV VRE XPD SDUWH
LPSRUWDQWH GH VHXV DVSHFWRV VHUmR VHPSUH DEUDQJLGRV SHOD FDWHJRULD GH MRJR
PDVHVWDDSDUHQWHVXERUGLQDomRHPQDGDLPSOLFDRQmRUHFRQKHFLPHQWRGHVHX
FDUiWHUVDJUDGR

$1RomRGH-RJRHVXD([SUHVVmRQD/LQJXDJHP

$R IDODUPRV GR MRJR FRPR DOJR TXH WRGRV FRQKHFHP H DR SURFXUDUPRV
DQDOLVDU RX GHILQLU D LGpLD TXH HVVD SDODYUD H[SULPH SUHFLVDPRV WHU VHPSUH
SUHVHQWHTXHHVVDQRomRpGHILQLGDHWDOYH]DWpOLPLWDGDSHODSDODYUDTXHXVDPRV
SDUDH[SULPLOD1HPDSDODYUDQHPDQRomRWLYHUDPRULJHPQXPSHQVDPHQWR
OyJLFR RX FLHQWtILFR H VLP QD OLQJXDJHP FULDGRUD LVWR p HP LQ~PHUDV OtQJXDV
SRLV HVVH DWR GH FRQFHSomR IRL HIHWXDGR SRU PDLV GR TXH XPD YH] 1mR VHULD
OtFLWRHVSHUDUTXHFDGDXPDGDVGLIHUHQWHVOtQJXDVHQFRQWUDVVHDPHVPDLGpLDHD
PHVPDSDODYUDDRWHQWDUGDUH[SUHVVmRjQRomRGHMRJRjVHPHOKDQoDGRTXHVH
SDVVD FRP DV QRo}HV GH Sp RX PmR SDUD DV TXDLV FDGD OtQJXD WHP XPD
SDODYUDEHPGHILQLGD2SUREOHPDpPHQRVVLPSOHVTXHLVVR
'HYHPRV DTXL WRPDU FRPR SRQWR GH SDUWLGD D QRomR GH MRJR HP VXD
IRUPDIDPLOLDULVWRpWDOFRPRpH[SUHVVDSHODVSDODYUDVPDLVFRPXQVQDPDLRU
SDUWH GDV OtQJXDV HXURSpLDV PRGHUQDV FRP DOJXPDV YDULDQWHV 3DUHFHQRV TXH
HVVDQRomRSRGHUiVHUUD]RDYHOPHQWHEHPGHILQLGDQRVVHJXLQWHVWHUPRVRMRJR
p XPD DWLYLGDGH RX RFXSDomR YROXQWiULD H[HUFLGD GHQWUR GH FHUWRV H
GHWHUPLQDGRV OLPLWHV GH WHPSR H GH HVSDoR VHJXQGR UHJUDV OLYUHPHQWH
FRQVHQWLGDV PDV DEVROXWDPHQWH REULJDWyULDV GRWDGR GH XP ILP HP VL PHVPR
DFRPSDQKDGRGHXPVHQWLPHQWRGHWHQVmRHGHDOHJULDHGHXPDFRQVFLrQFLDGH
VHU GLIHUHQWH GD YLGD TXRWLGLDQD $VVLP GHILQLGD D QRomR SDUHFH FDSD] GH
DEUDQJHUWXGRDTXLORDTXHFKDPDPRVMRJRHQWUHRVDQLPDLVDVFULDQoDVHRV
DGXOWRVMRJRVGHIRUoDHGHGHVWUH]DMRJRVGHVRUWHGHDGLYLQKDomRH[LELo}HVGH
WRGR R JrQHUR 3DUHFHXQRV TXH D FDWHJRULD GH MRJR IRVVH VXVFHWtYHO GH VHU
FRQVLGHUDGDXPGRVHOHPHQWRVHVSLULWXDLVEiVLFRVGDYLGD
0DV DFRQWHFH TXH D FDWHJRULD JHUDO GH MRJR QmR IRL GLVWLQJXLGD FRP
LGrQWLFRULJRUSRUWRGDVDVOtQJXDVQHPVHPSUHVHQGRVLQWHWL]DGDHPXPD~QLFD
SDODYUD (P WRGRV RV SRYRV HQFRQWUDPRV R MRJR H VRE IRUPDV H[WUHPDPHQWH
VHPHOKDQWHVPDVDVOtQJXDVGHVVHVSRYRVGLIHUHPPXLWtVVLPRHPVXDFRQFHSomR
GRMRJRVHPRFRQFHEHUGHPDQHLUDWmRGLVWLQWDHWmRDPSODFRPRDPDLRUSDUWH
GDV OtQJXDV HXURSpLDV PRGHUQDV 3RGHUtDPRV DGRWDQGR XPD SHUVSHFWLYD
QRPLQDOLVWD QHJDU D YDOLGDGH GH XP FRQFHLWR JHUDO DILUPDQGR TXH HP FDGD
JUXSRKXPDQRRFRQFHLWRMRJRHQFHUUDDSHQDVRTXHpH[SUHVVRQDSDODYUDRX
DQWHV QDV SDODYUDV TXH R GHVLJQDP Ç SRVVtYHO TXH DOJXPD OtQJXD WHQKD
FRQVHJXLGRPHOKRUGRTXHRXWUDVVLQWHWL]DURVGLYHUVRVDVSHFWRVGRMRJRHPXPD
VySDODYUDHSDUHFHVHUHVVHRFDVR$DEVWUDomRGHXPFRQFHLWRJHUDOGHMRJR
SHQHWURXXPDFXOWXUDPXLWRPDLVFHGRHGHPDQHLUDPDLVFRPSOHWDGRTXHRXWUD
FRP R FXULRVR UHVXOWDGR GH KDYHU OtQJXDV H[WUHPDPHQWH GHVHQYROYLGDV TXH
FRQVHUYDUDPRXVRGHSDODYUDVLQWHLUDPHQWHGLIHUHQWHVSDUDDVGLIHUHQWHVIRUPDV
GHMRJRWHQGRHVWDPXOWLSOLFLGDGHGHWHUPRVHQWUDYDGRDDJUHJDomRGHWRGDVDV
IRUPDVHPXPWHUPR~QLFR(VWHFDVRSRGHVHUFRPSDUDGRDRGHHPYiULDVGDV
FKDPDGDV OtQJXDV SULPLWLYDV H[LVWLUHP SDODYUDV SDUD GHVLJQDU DV GLIHUHQWHV
HVSpFLHVGHXPDFDWHJRULDFRPRSRUH[HPSORHQJXLDHO~FLRVHPTXHKDMD
SDODYUDSDUDGHVLJQDUDFDWHJRULDJHUDOSHL[H
+iGLYHUVRVLQGtFLRVTXHPRVWUDPTXHDDEVWUDomRGHXPFRQFHLWRJHUDO
GH MRJR IRL HP DOJXPDV FXOWXUDV WmR WDUGLD H VHFXQGiULD FRPR IRL SULPiULD H
IXQGDPHQWDODIXQomRGRMRJR4XDQWRDHVWHDVSHFWRSDUHFHPHH[WUHPDPHQWH
VLJQLILFDWLYR TXH HP QHQKXPD GDV PLWRORJLDV TXH FRQKHoR R MRJR WHQKD VLGR
HQFDUQDGRQXPDILJXUDGLYLQDRXGHPRQtDFD ^`DRSDVVRTXHSRURXWURODGR
IUHTHQWHPHQWH UHSUHVHQWDPVH RV GHXVHV HQWUHJXHV D XP MRJR $ DXVrQFLD GH
XPD SDODYUD LQGRHXURSpLD FRPXP SDUD R MRJR p RXWUR HOHPHQWR LQGLFDGRU GR
FDUiWHUWDUGLRGRVXUJLPHQWRGHXPFRQFHLWRJHUDOGHMRJR0HVPRRJUXSRGDV
OtQJXDVJHUPkQLFDVGLIHUHPXLWRHPVXDGHVLJQDomRGLYLGLQGRRHPWUrVWHUPRV
GLVWLQWRV
3URYDYHOPHQWHQmRpSRUDFDVRTXHQRVPHVPRVSRYRVTXHSRVVXHPXP
LQVWLQWR GH MRJR EHP SURQXQFLDGR HQFRQWUDPRV GLYHUVDV H[SUHVV}HV GLVWLQWDV
SDUD GHVLJQDU D DWLYLGDGH O~GLFD &UHLR SRGHU DILUPDU TXH R IDWR VH YHULILFD GH
PDQHLUDPDLVRXPHQRVDFHQWXDGDQRJUHJRQRVkQVFULWRQRFKLQrVHQRLQJOrV
2JUHJRWHPQDGHVLQrQFLDLQGDXPDGHVLJQDomRH[WUHPDPHQWHFXULRVD
HHVSHFtILFDSDUDRVMRJRVLQIDQWLV(PVLPHVPDVHVWDVVtODEDVQDGDVLJQLILFDP
OLPLWDQGRVHDGDUDTXDOTXHUSDODYUDDFRQRWDomRGHMRJDUDOJXPDFRLVD2
VXIL[RLQGDpLQGHFOLQiYHOHOLQJLVWLFDPHQWHLUUHGXWtYHO^`$VFULDQoDVJUHJDV
MRJDYDPVIDLULQGD jEROD KHONXVWLQGD jFRUGD VWUHSWLQGD MRJRGHDUUHPHVVR
RX EDVLOLQGD DR UHL]LQKR $ FRPSOHWD LQGHSHQGrQFLD JUDPDWLFDO GHVWH VXIL[R p
FRPR VH IRVVH XP VtPEROR GD QDWXUH]D LQGHULYiYHO GR FRQFHLWR GH MRJR
&RQWUDVWDQGRFRPHVWDGHVLJQDomR~QLFDGRVMRJRVLQIDQWLVDOtQJXDJUHJDSRVVXL
QDGDPHQRVGHWUrVSDODYUDVGLIHUHQWHVSDUDGHVLJQDURMRJRHPJHUDO$QWHVGH
PDLVWHPRVʌĮȚįȚĮDPDLVFRQKHFLGDGHWRGDV6XDHWLPRORJLDpHYLGHQWHGHVLJQD
DTXLOR TXH p SUySULR GD FULDQoD PDV p LPHGLDWDPHQWH GLIHUHQFLDGD GH ʌĮȚįȚȐ
LQIDQWLOLGDGH SHORDFHQWR7RGDYLDRXVRGHʌĮȚįȚȐGHPRGRDOJXPHVWiOLPLWDGR
DRV MRJRV LQIDQWLV &RP VHXV GHULYDGRV ʌĮȓȗİȚȞ EULQFDU ʌĮȓȖȝĮ H
ʌĮȓȖȞȚȠȞ EULQTXHGR VHUYHSDUDLQGLFDUWRGDHVSpFLHGHIRUPDVO~GLFDVLQFOXLQGR
DVPDLVHOHYDGDVHVDJUDGDVFRQIRUPHYLPRVQRWUHFKRFLWDGRGDV/HLVGH3ODWmR
7RGRHVWHJUXSRGHSDODYUDVSDUHFHHVWDUDVVRFLDGRjVLGpLDVGHGHVSUHRFXSDomR
HDOHJULD&RPSDUDGRFRPʌĮȚįȚĮRRXWURWHUPRTXHGHVLJQDRMRJR²ȐșȪijȦ
ȐșȪijȝĮ² ILFD QXPD SRVLomR GH VHJXQGR SODQR (VWi PDLV OLJDGR jV LGpLDV GH
IULYROLGDGHHIXWLOLGDGH
5HVWD DLQGD FRQWXGR XP GRPtQLR PXLWR DPSOR H LPSRUWDQWH TXH HP
QRVVD WHUPLQRORJLD WDPEpP ID] SDUWH GR MRJR H DR TXDO QmR FRUUHVSRQGHP DV
SDODYUDVJUHJDVʌĮȚįȚȐHȐșȣijȝĮDVFRPSHWLo}HVHFRQFXUVRV7RGRHVWHGRPtQLR
GHWmRJUDQGHLPSRUWkQFLDSDUDDYLGDGRVJUHJRVpGHVLJQDGRSHODSDODYUDȐȖȫȞ
3RGHVHEHPGL]HUTXHQRWHUUHQRGRȐȖȫȞHVWiDXVHQWHXPDSDUWHHVVHQFLDOGR
FRQFHLWRGHMRJR$RPHVPRWHPSRGHYHPRVDGPLWLUTXHRVJUHJRVSRGLDPWHU
PXLWD UD]mR HP HVWDEHOHFHU XPD GLVWLQomR OLQJtVWLFD HQWUH D FRPSHWLomR H R
MRJR e FHUWR TXH UHJUD JHUDO R HOHPHQWR GH ³QmRVHULHGDGH R IDWRU O~GLFR
SURSULDPHQWHGLWRQmRpFODUDPHQWHH[SUHVVRSHODSDODYUDȐȖȫȞ$OpPGRPDLV
DV FRPSHWLo}HV GH WRGR R JrQHUR GHVHPSHQKDYDP XP SDSHO GH WDO PRGR
LPSRUWDQWH QD FXOWXUD JUHJD H QD YLGD TXRWLGLDQD GH WRGRV RV JUHJRV TXH SRGH
SDUHFHUH[FHVVLYDRXVDGLDDSUHWHQVmRGHFODVVLILFDUFRPRMRJRXPDSDUWHWmR
JUDQGH GD FLYLOL]DomR JUHJD e HVWH R SRQWR GH YLVWD DGRWDGR SHOR 3URIHVVRU
%RONHVWHLQHPVXDFUtWLFDDPLQKDVRSLQL}HVHPVHQWLGRFRQWUiULR^` &HQVXUD
PHHOHSRUWHULOHJLWLPDPHQWHLQFOXtGRDVFRPSHWLo}HVGRVJUHJRVDVTXDLVYmR
GHVGHDVPDLVLPSUHJQDGDVGHUHOLJLRVLGDGHDWpjVPDLVWULYLDLVQDFDWHJRULDGH
MRJR ( FRQWLQXD 4XDQGR IDODPRV GRV -RJRV 2OtPSLFRV LQDGYHUWLGDPHQWH
ID]HPRVXVRGHXPWHUPRODWLQRRTXDOH[SULPHDDSUHFLDomRGRVURPDQRVVREUH
DVFRPSHWLo}HVDVVLPGHVLJQDGDVTXHpWRWDOPHQWHGLIHUHQWHGDLQWHUSUHWDomRGRV
JUHJRV 'HSRLV GH HQXPHUDU XPD ORQJD VpULH GH DWLYLGDGHV DJRQtVWLFDV TXH
PRVWUDP DWp TXH SRQWR WRGD D YLGD GRV JUHJRV HUD GRPLQDGD SHOR LPSXOVR
FRPSHWLWLYRFRQFOXLHOH7XGRLVWRQDGDWHPDYHUFRPRMRJR²DPHQRVTXHVH
SUHWHQGDTXHSDUDRVJUHJRVWXGRQDYLGDHUDMRJR
(PFHUWRVHQWLGRpPHVPRHVVDDWHQGrQFLDGHVWHOLYUR$SHVDUGHPLQKD
DGPLUDomR SHOD VyOLGD H O~FLGD LQWHUSUHWDomR GD FXOWXUD JUHJD DSUHVHQWDGD SHOR
3URIHVVRU %RONHVWHLQ H DSHVDU GR IDWR GH D OtQJXD JUHJD QmR VHU D ~QLFD D
HVWDEHOHFHU XPD GLVWLQomR HQWUH D FRPSHWLomR H R MRJR HVWRX ILUPHPHQWH
FRQYHQFLGR GD H[LVWrQFLD GH XPD LGHQWLGDGH SURIXQGD HQWUH DPERV 'DGR TXH
WHUHPRVTXHYROWDUUHSHWLGDVYH]HVDHVWDGLVWLQomRFRQFHSWXDOOLPLWDUPHHLDTXL
D DSHQDV XP DUJXPHQWR 2 ȐȖȫȞ QD YLGD GRV JUHJRV RX D FRPSHWLomR HP
TXDOTXHURXWUDSDUWHGRPXQGRSRVVXLWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVIRUPDLVGRMRJRH
TXDQWRjVXDIXQomRSHUWHQFHTXDVHLQWHLUDPHQWHDRGRPtQLRGDIHVWDLVWRpDR
GRPtQLR O~GLFR e WRWDOPHQWH LPSRVVtYHO VHSDUDU D FRPSHWLomR FRPR IXQomR
FXOWXUDO GR FRPSOH[R MRJRIHVWDULWXDO $V UD]}HV GHYLGR jV TXDLV D OtQJXD
JUHJDHVWDEHOHFHHVVDQtWLGDGLVWLQomRWHUPLQROyJLFDHQWUHRMRJRHDFRPSHWLomR
SRGHPHPPLQKDRSLQLmRVHUH[SOLFDGDVGDVHJXLQWHPDQHLUD$FRQFHSomRGH
XPDQRomRJHUDOGHMRJRXQLYHUVDOHORJLFDPHQWHKRPRJrQHDpFRPRYLPRV
XPD LQYHQomR OLQJtVWLFD EDVWDQWH WDUGLD 7RGDYLD GHVGH PXLWR FHGR DV
FRPSHWLo}HV VDJUDGDV H SURIDQDV KDYLDP WRPDGR XP OXJDU WmR LPSRUWDQWH QD
YLGDGRVJUHJRVDGTXLULGRXPYDORUWmRH[FHSFLRQDOTXHDVSHVVRDVGHL[DUDPGH
WHU FRQVFLrQFLD GH VHX FDUiWHU O~GLFR 6RE WRGRV RV VHXV DVSHFWRV H HP WRGDV DV
RFDVL}HVDFRPSHWLomRWRUQDUDVHXPDIXQomRFXOWXUDOWmRLQWHQVDTXHRVJUHJRV
D FRQVLGHUDYDP SHUIHLWDPHQWH KDELWXDO FRPR DOJR TXH H[LVWLD QDWXUDOPHQWH
)RLSRUHVWHPRWLYRTXHRVJUHJRVSRVVXLQGRGXDVSDODYUDVGLVWLQWDVSDUDGHVLJQDU
RMRJRHDFRPSHWLomRQmRFRQVHJXLUDPLGHQWLILFDUGHPDQHLUDFODUDDSUHVHQoD
QRVHJXQGRGRHOHPHQWRO~GLFRHVVHQFLDOGDtUHVXOWDQGRTXHDXQLmRFRQFHSWXDO
HSRUWDQWROLQJtVWLFDHQWUHDPEDVQXQFDIRLHIHWLYDPHQWHUHDOL]DGD
&RQIRUPHYHUHPRVDOtQJXDJUHJDGHPDQHLUDDOJXPDpXPFDVR~QLFR
TXDQWRDHVWHDVSHFWR1RVkQVFULWRSRGHPRVHQFRQWUDUSHORPHQRVTXDWURUDt]HV
YHUEDLVFRUUHVSRQGHQWHVDRFRQFHLWRGHMRJR2WHUPRPDLVJHUDOpNULGDWL TXH
GHVLJQDRMRJRHQWUHRVDQLPDLVDVFULDQoDVHRVDGXOWRV'RPHVPRPRGRTXHDV
SDODYUDV6SLHOSOD\HWFQDVOtQJXDVJHUPkQLFDVWDPEpPVHUYHPSDUDGHVLJQDU
R PRYLPHQWR GR YHQWR RX GDV RQGDV 3RGH WHU R VLJQLILFDGR GH VDOWDU RX
GDQoDUHPJHUDOVHPUHIHUrQFLDH[SUHVVDjQRomRGHMRJR1HVWH~OWLPRFDVR
DSUR[LPDVHGDUDL]QUWTXHDEUDQJHWRGRRGRPtQLRGDGDQoDHGDUHSUHVHQWDomR
GUDPiWLFD(PVHJXLGDWHPRVGLY\DWL TXH IXQGDPHQWDOPHQWH GHVLJQD RV MRJRV
GH D]DU PDV FRUUHVSRQGH WDPEpP D RXWURV DVSHFWRV GD HVIHUD O~GLFD FRPR
EULQFDUFRQWDUSLDGDVID]HUWURoD2VHQWLGRRULJLQDOSDUHFHVHUMRJDUQRVHQWLGR
GH ODQoDU DWLUDU PDV Ki WDPEpP XPD OLJDomR FRP D LGpLD GH EULOKR GH
LUUDGLDomR^`'HSRLVWHPRVDUDL] ODV GD TXDO GHULYD YLODVD TXH GHVLJQD DR
PHVPRWHPSREULOKRDSDUHFLPHQWRV~ELWRUXtGRV~ELWRVXELULUHYLUEULQFDUH
RFXSDUVH GH XPD PDQHLUD JHUDO R TXH FRUUHVSRQGH DR DOHPmR HWZDV
WUHLEHQ^`)LQDOPHQWHWHPRVRQRPHOLODFRPVHXYHUERGHQRPLQDWLYR OLOD\DWL
TXHSURYDYHOPHQWHWHPRVHQWLGR RULJLQiULRGHEDODQoDU TXHH[SULPH WRGRV
RVDVSHFWRVPDLVOLJHLURVIUtYRORVGHVFXLGDGRVHLQVLJQLILFDQWHVGRMRJR0DVR
VHQWLGR SULQFLSDO GH OLOD p R GH FRPR VH GHVLJQDQGR SDUHFHU LPLWDU D
DSDUrQFLD GDV FRLVDV WDO FRPR R LQJOrV OLNH OLNHQHVV RX R DOHPmR JOHLFK
*OHtFKQLV$VVLPJDMDOLOD\D j OHWUD FRP HOHIDQWH MRJDU VLJQLILFD FRPR XP
HOHIDQWH H JDMHQGUDOLOD j OHWUD HOHIDQWHKRPHPMRJR VLJQLILFD XP KRPHP
TXH UHSUHVHQWD XP HOHIDQWH RX TXH EULQFD GH HOHIDQWH (P WRGDV HVVDV
GHVLJQDo}HV GR MRJR R SRQWR GH SDUWLGD VHPkQWLFR SDUHFH VHU D LGpLD GH
PRYLPHQWR UiSLGR UHODomR HVWD TXH VH YHULILFD HP PXLWDV RXWUDV OtQJXDV
(YLGHQWHPHQWH QmR SUHWHQGR DILUPDU TXH QR LQtFLR HVVDV SDODYUDV GHQRWDVVHP
H[FOXVLYDPHQWH R PRYLPHQWR UiSLGR YLQGR Vy PDLV WDUGH D VHU DSOLFDGDV DR
MRJR 4XH HX VDLED QHQKXPD GDV SDODYUDV TXH HP VkQVFULWR H[SULPHP MRJR
VHUYHSDUDGHVLJQDUDFRPSHWLomRHQTXDQWRWDOeXPIDWRVLQJXODUTXHQmRH[LVWD
XPD SDODYUD HVSHFtILFD FRUUHVSRQGHQWH D HVWD ~OWLPD QRomR DSHVDU GH VH
HQFRQWUDUHP QD YLGD VRFLDO GD tQGLD DQWLJD DV PDLV GLYHUVDV IRUPDV GH
FRPSHWLomR
$ DPiYHO FRQWULEXLomR GR SURIHVVRU 'X\ YHQGDN SHUPLWHPH ID]HU
DOJXPDVREVHUYDo}HVVREUHDPDQHLUDGHH[SULPLUDIXQomRGRMRJRHPFKLQrV
7DPEpP QHVWH FDVR QmR VH SRGH HQFRQWUDU XPD VtQWHVH ~QLFD GH WRGDV DV
DWLYLGDGHVTXHMXOJDPRVSRGHUFODVVLILFDUFRPRMRJR$SDODYUDPDLVLPSRUWDQWH
p ZDQ QD TXDO SUHGRPLQD D LGpLD GH MRJR LQIDQWLO PDV FXMR kPELWR VHPkQWLFR
FRPSUHHQGHRVVLJQLILFDGRVHVSHFtILFRVVHJXLQWHVHVWDURFXSDGRWHUSUD]HUFRP
DOJXPD FRLVD HQWUHWHUVH UHFDOFLWUDU GL]HU SLDGDV ID]HU WURoD 6HUYH WDPEpP
SDUD GHVLJQDU D LGpLD GH PDQHMDU H[DPLQDU IDUHMDU GLVSRU SHTXHQRV
RUQDPHQWRVHILQDOPHQWHDSUHFLDUROXDU3RUWDQWRRSRQWRGHSDUWLGDVHPkQWLFR
SDUHFHVHUDLGpLDGHOLGDUFRPDOJXPDFRLVDFRPXPDDWHQomRGLYHUWLGDGHVH
HQWUHJDUGHVSUHRFXSDGDPHQWHDXPDDWLYLGDGH$SDODYUDQmRVHDSOLFDDMRJRV
GHGHVWUH]DRXGHD]DUFRPSHWLo}HVRXUHSUHVHQWDo}HVWHDWUDLV
3DUDHVWD~OWLPDFDWHJRULDRMRJRGUDPiWLFRRUJDQL]DGRRFKLQrVSRVVXL
SDODYUDVTXHSHUWHQFHPDRWHUUHQRFRQFHSWXDOGDGLVSRVLomRGRDUUDQMRGD
VLWXDomR 7XGR DTXLOR TXH VH UHODFLRQD FRP DV FRPSHWLo}HV p H[SUHVVR SHOD
SDODYUDHVSHFLDOWFKHQJTXHpRH[DWRHTXLYDOHQWHGRJUHJRȐȖȫȞ$OpPGHVWDD
SDODYUD VDL FRUUHVSRQGH j LGpLD GH FRPSHWLomR RUJDQL]DGD HP YLVWD GH XP
SUrPLR
'HYR DR SURIHVVRU 8KOHQEHFN PHX DQWLJR FROHJD HP /H\ GHQ DOJXQV
H[HPSORVGHFRPRRFRQFHLWRGHMRJRpH[SUHVVRHPXPDGDVFKDPDGDVOtQJXDV
SULPLWLYDVREODFNIRRWTXHSHUWHQFHDRJUXSRDOJRQNLQ$UDL]YHUEDONRDQL LQGLFD
RVMRJRVLQIDQWLVVHPHVWDUOLJDGDDRQRPHGHTXDOTXHUMRJRHVSHFLDOGHVLJQDRV
MRJRVLQIDQWLVHPJHUDO&RQWXGRTXDQGRVHWUDWDGRVMRJRVGRVDGXOWRVRXPHVPR
GRVDGROHVFHQWHVRWHUPRNRDQLQmRpPDLVXVDGRHPERUDVHWUDWHGRVPHVPRV
MRJRV3RURXWURODGRpFXULRVRTXHNRDQL YROWH D DSDUHFHU FRP XP VLJQLILFDGR
HUyWLFR HVSHFLDOPHQWH SDUD LQGLFDU DV UHODo}HV LOtFLWDV 2 MRJR RUJDQL]DGR
VHJXQGR UHJUDV p FKDPDGR ND[WVL SDODYUD TXH WDPEpP VH DSOLFD DRV MRJRV GH
D]DUDVVLPFRPRDRVMRJRVGHGHVWUH]DHGHIRUoD$TXLRHOHPHQWRVHPkQWLFRp
JDQKDU H FRPSHWLU $ UHODomR HQWUH NRDQL H ND[WVL p SRUWDQWR VHPHOKDQWH
jTXHODTXHH[LVWHHQWUHʌĮȚįȚȐHȐȖȫȞHPJUHJRFRPDH[FHomRGHTXHRVWHUPRV
EODFNIRRW VmR YHUERV H QmR QRPHV H TXH RV MRJRV GH D]DU TXH HP JUHJR VmR
DEUDQJLGRV SHOD FDWHJRULD GR ʌĮȚȟȦ VmR HP EODFNIRRW DEUDQJLGRV SHOD GR
DJRQtVWLFR 7XGR TXDQWR SHUWHQFH DR GRPtQLR GD PDJLD H GD UHOLJLmR FRPR SRU
H[HPSOR DV GDQoDV H DV FHULP{QLDV QmR p LQGLFDGR QHP SRU NRDQL QHP SRU
ND[WVL2EODFNIRRWWHPGXDVSDODYUDVGLIHUHQWHVSDUDJDQKDUDPRWV GHVLJQD D
YLWyULDQXPDFRPSHWLomRFRUULGDRXMRJRHWDPEpPQXPDEDWDOKDWHQGRQHVWH
~OWLPR FDVR R VHQWLGR GH FDUQLILFLQD VNHWV RX VNLWV GHVLJQD H[FOXVLYDPHQWH D
YLWyULDHPMRJRVRXHVSRUWHV6HJXQGRSDUHFHKiQHVWD~OWLPDSDODYUDXPDIXVmR
FRPSOHWD HQWUH D HVIHUD SURSULDPHQWH O~GLFD H D HVIHUD DJRQtVWLFD $OpP GLVWR
H[LVWHXPDSDODYUDHVSHFLDOSDUDDSRVWDUDSVND(XPDVSHFWRPXLWRFXULRVRp
D SRVVLELOLGDGH GH GDU D TXDOTXHU YHUER R VLJQLILFDGR VHFXQGiULR GH
EULQFDGHLUDGHQmRVHUDVpULRDFUHVFHQWDQGRRSUHIL[RNLSTXHOLWHUDOPHQWH
VLJQLILFD VLPSOHVPHQWH RX DSHQDV $VVLP SRU H[HPSOR DQLX VLJQLILFD HOH
GL]HNLSDQLXVLJQLILFDHOHGL]GHEULQFDGHLUDRXHOHDSHQDVGL]
1XPDYLVmRJOREDOWXGRSDUHFHLQGLFDUTXHDFRQFHSomRHH[SUHVVmRGR
MRJRHPEODFNIRRWpDSDUHQWDGDjGRJUHJRHPERUDQmRSHUIHLWDPHQWHLGrQWLFD
-i YLPRV SRUWDQWR WUrV OtQJXDV HP TXH DV SDODYUDV TXH GHVLJQDP
FRPSHWLomR VmR GLIHUHQWHV GDV TXH GHVLJQDP MRJR QRPHDGDPHQWH R JUHJR R
VkQVFULWRHRFKLQrVDRSDVVRTXHREODFNIRRWHVWDEHOHFHDVHSDUDomRGHPDQHLUD
OLJHLUDPHQWHGLIHUHQWH4XHUHUiLVWRGL]HUTXHDILQDOGHFRQWDVGHYHPRVDFHLWDU
D RSLQLmR GR SURIHVVRU %RONHVWHLQ GH TXH HVWD GLYLVmR OLQJtVWLFD FRUUHVSRQGH D
XPD GLIHUHQoD VRFLROyJLFD SVLFROyJLFD H ELROyJLFD SURIXQGDPHQWH DUUDLJDGD
HQWUH R MRJR H D FRPSHWLomR" 1mR DSHQDV WRGR R PDWHULDO DQWURSROyJLFR TXH
DGLDQWHVHUiH[SRVWRPLOLWDFRQWUDHVWDFRQFOXVmRPDVWDPEpPVHOKHRS}HXP
DUJXPHQWR GH RUGHP OLQJtVWLFD $R ODGR GDV OtQJXDV DFLPD UHIHULGDV SRGHPRV
FRORFDU WRGD XPD VpULH GH RXWUDV LJXDOPHQWH YDULDGDV TXH DSUHVHQWDP XPD
FRQFHSomRPDLVDPSODGRMRJR(VWDVpULHFRPSUHHQGHDOpPGDPDLRUSDUWHGDV
OtQJXDV HXURSpLDV PRGHUQDV R ODWLP R MDSRQrV H SHOR PHQRV XPD GDV OtQJXDV
VHPtWLFDV
2 DPiYHO DX[tOLR GR SURIHVVRU 5DGKHU SHUPLWHPH DSUHVHQWDU DTXL
DOJXPDVREVHUYDo}HVDUHVSHLWRGDOtQJXDMDSRQHVD$RFRQWUiULRGRFKLQrVHGH
PDQHLUDPXLWRVHPHOKDQWHjVOtQJXDV RFLGHQWDLVPRGHUQDVRMDSRQrVGHVLJQD D
IXQomR O~GLFD FRP XPD SDODYUD ~QLFD H EHP GHILQLGD H SRVVXL DLQGD
SDUDOHODPHQWH XP DQW{QLPR TXH GHVLJQD D VHULHGDGH 2 VXEVWDQWLYR DVREL H R
YHUER DVREX VLJQLILFDP MRJR HP JHUDO UHFUHDomR UHOD[DPHQWR GLYHUWLPHQWR
SDVVDWHPSR H[FXUVmR RX SDVVHLR GLVWUDomR GHERFKH SUHJXLoDU yFLR
GLVSRQLELOLGDGHMRJRGHD]DUHVWDUGHVHPSUHJDGR6LJQLILFDPLJXDOPHQWHMRJDU
DOJXPD FRLVD UHSUHVHQWDU LPLWDU e GH QRWDU R XVR GH MRJR QR VHQWLGR GD
PRELOLGDGHOLPLWDGDGHXPDURGDXPLQVWUXPHQWRRXTXDOTXHURXWUDHVWUXWXUDGR
PHVPR PRGR TXH HP KRODQGrV DOHPmR H LQJOrV^` $VREX VLJQLILFD DLQGD R
HVWXGRVREDGLUHomRGHXPSURIHVVRURXQXPDXQLYHUVLGDGHRTXHID]OHPEUDUR
XVR GD SDODYUD ODWLQD OXGXV QR VHQWLGR GH HVFROD 3RGH WDPEpP VLJQLILFDU XP
FRPEDWH VLPXODGR PDV QmR D FRPSHWLomR HQTXDQWR WDO WHPRV DTXL RXWUD
GLVWLQomR HPERUD OLJHLUD HQWUH D FRPSHWLomR H R MRJR ( SRU ~OWLPR DVREX GH
PDQHLUD VHPHOKDQWH DR FKLQrV ZDQ p D SDODYUD XVDGD SDUD GHVLJQDU DTXHODV
HVWpWLFDV WHDSDUWLHV MDSRQHVDV HP TXH VH WRPD FKi DR PHVPR WHPSR TXH VH
SDVVDP GH PmR HP PmR REMHWRV GH FHUkPLFD SRU HQWUH H[FODPDo}HV GH
DGPLUDomR3DUHFHQmRVHYHULILFDUQHVWHFDVRTXDOTXHUDVVRFLDomRFRPDVLGpLDV
GHPRYLPHQWRUiSLGRGHEULOKRRXGHSLDGD
8PDDQiOLVHPDLVFXLGDGRVDGDFRQFHSomRMDSRQHVDGRMRJROHYDUQRVLD
D XP HVWXGR GD FXOWXUD MDSRQHVD PDLV SURIXQGR GR TXH R HVSDoR QRV SHUPLWH
/LPLWHPRQRV DRV DVSHFWRV VHJXLQWHV D H[WUDRUGLQiULD VHULHGDGH H SURIXQGD
JUDYLGDGHGRLGHDOMDSRQrVGHYLGDpPDVFDUDGDSHODILFomRHOHJDQWHGHTXHWXGR
QmR SDVVD GH MRJR 7DO FRPR D FKHYDOHULH GD ,GDGH 0pGLD FULVWm R EXVKLGR
MDSRQrV IRUPRXVH TXDVH LQWHLUDPHQWH QR LQWHULRU GD HVIHUD GR MRJR H IRL
FRQVLJQDGR HP IRUPDV O~GLFDV $ OtQJXD FRQVHUYD DLQGD HVWD FRQFHSomR QR
DVREDVHNRWRED j OHWUD OtQJXDMRJR RX OLQJXDJHP FRUWrV DTXHOD TXH p
HPSUHJDGD SRU TXHP VH GLULJH D XPD SHVVRD GH HVWLUSH PDLV HOHYDGD $ LGpLD
FRQYHQFLRQDOpTXHDVFODVVHVPDLVDOWDVDSHQDVEULQFDPRXMRJDPHPWXGR
TXDQWR ID]HP $ IRUPD FRUWrV HTXLYDOHQWH D YRFr FKHJD D 7yTXLR p j OHWUD
YRFrEULQFDGHFKHJDUD7yTXLR'RPHVPRPRGRVRXEHTXHVHXSDLPRUUHX
GL]VHVRXEHTXHVHXSDLEULQFRXGHPRUUHU6HQmRPHHQJDQRHVWDH[SUHVVmR
DSUR[LPDVH PXLWR GR KRODQGrV 8 JHOLHYH VH OKH DSUD] RX GR DOHPmR 6HLQH
0DMHVWDWKDEHQJHUXKW 6XD0DMHVWDGHGLJQRXVH ^`$VSHVVRDVGHDOWDHVWLUSH
VmRLPDJLQDGDVFRPRVHYLYHVVHPQXPPXQGRPDLVHOHYDGRRQGHVyRSUD]HURX
RFDSULFKROHYDVVHPjDomR
3DUDOHODPHQWHDHVWHGLVIDUFHGDYLGDDULVWRFUiWLFDSRUWUiVGRMRJRH[LVWH
HP MDSRQrV XPD QRomR PXLWR DFHQWXDGD GD VHULHGDGH GR QmRMRJR $ SDODYUD
PjMLPHFRUUHVSRQGHDVHULHGDGHVREULHGDGHJUDYLGDGHKRQHVWLGDGHVROHQLGDGH
H WDPEpP D WUDQTLOLGDGH GHFrQFLD UHWLGmR (VWi UHODFLRQDGD FRP D SDODYUD
TXH WUDGX]LPRV SRU IDFH QD FRQKHFLGD H[SUHVVmR FKLQHVD SHUGHU DIDFH 1R
XVR HSLWpWLFR SRGH LJXDOPHQWH VLJQLILFDU SURVDLFR WHUUD D WHUUD
 e XVDGD
WDPEpPHPIUDVHVFRPRpDVpULRQDGDGHJUDoDVOHYRXDVpULRRTXHHUD
VySLDGD
1DVOtQJXDVVHPtWLFDVVHJXQGRPHLQIRUPRXRIDOHFLGRDPLJRRSURIHVVRU
:HQVLQFN R WHUUHQR VHPkQWLFR GR MRJR p GRPLQDGR SHOD UDL] OD
DE TXH p
HYLGHQWHPHQWH GD PHVPD IDPtOLD GH ,D
Dt 1HVWH FDVR FRQWXGR DOpP GH
VLJQLILFDUMRJRHPVHQWLGRSUySULRDSDODYUDGHVLJQDWDPEpPRULVRHDWURoD2
iUDEHOD
LEDDEUDQJHRMRJRHPJHUDODVVLPFRPRID]HUWURoDPHWHUVHFRP
DOJXpP(PDUDPDLFROD
DE VLJQLILFD ULU H WURoDU $OpP GLVVR HP iUDEH H HP
VtULR D PHVPD UDL] VLJQLILFD EDEDUVH WDOYH] GHYLGR DR KiELWR TXH WrP DV
FULDQoDV GH IRUPDU ERODV FRP D VDOLYD R TXH SRGH PXLWR EHP VHU LQWHUSUHWDGR
FRPRXPMRJR 2KHEUHXVDKDTWDPEpPDVVRFLDRULVRHRMRJR3RU~OWLPRp
FXULRVRQRWDUTXHHPiUDEHOD
LEDVHUYHSDUDLQGLFDURMRJRGHXPLQVWUXPHQWR
PXVLFDOWDOFRPRHPDOJXPDVOtQJXDVHXURSpLDVPRGHUQDV3RUWDQWRQDVOtQJXDV
VHPtWLFDVRFRQFHLWRGHMRJRSDUHFHSRVVXLUXPFDUiWHUXPWDQWRRXTXDQWRPDLV
YDJR H IOXLGR GR TXH QDV RXWUDV OtQJXDV TXH DWp DTXL DQDOLVDPRV &RQIRUPH
YHUHPRVRKHEUHXDSUHVHQWDSURYDVFDEDLVGDLGHQWLGDGHHQWUHRDJRQtVWLFRHR
O~GLFR
&RQWUDVWDQGR IRUWHPHQWH FRP D KHWHURJHQHLGDGH H D LQVWDELOLGDGH GDV
GHVLJQDo}HV GD IXQomR O~GLFD HP JUHJR R ODWLP FREUH WRGR R WHUUHQR GR MRJR
FRP XPD ~QLFD SDODYUD OXGXV GH OXGHUH GH RQGH GHULYD GLUHWDPHQWH OXVXV
&RQYpPVDOLHQWDUTXHMRFXVMRFDULQRVHQWLGRHVSHFLDOGHID]HUKXPRUGHGL]HU
SLDGDV QmR VLJQLILFD H[DWDPHQWH MRJR HP ODWLP FOiVVLFR (PERUD OXGHUH SRVVD
VHU XVDGR SDUD GHVLJQDU RV VDOWRV GRV SHL[HV R HVYRDoDU GRV SiVVDURV H R
ERUEXOKDUGDViJXDVVXDHWLPRORJLDQmRSDUHFHUHVLGLUQDHVIHUDGRPRYLPHQWR
UiSLGR H VLP QD GD QmRVHULHGDGH H SDUWLFXODUPHQWH QD GD LOXVmR H GD
VLPXODomR /XGXV DEUDQJH RV MRJRV LQIDQWLV D UHFUHDomR DV FRPSHWLo}HV DV
UHSUHVHQWDo}HV OLW~UJLFDV H WHDWUDLV H RV MRJRV GH D]DU 1D H[SUHVVmR ODUHV
OXGHQWHVVLJQLILFDGDQoDU3DUHFHHVWDUQRSULPHLURSODQRDLGpLDGHVLPXODU
RXGHWRPDURDVSHFWRGH2VFRPSRVWRVDOOXGRFROOXGRLOOXGR DSRQWDP WRGRV
QD GLUHomR GR LUUHDO GR LOXVyULR (VWD EDVH VHPkQWLFD HVWi RFXOWD HP OXGL QR
VHQWLGRGRVJUDQGHVMRJRVS~EOLFRVTXHGHVHPSHQKDYDPXPSDSHOWmRLPSRUWDQWH
QDYLGDURPDQDRXHQWmRQRVHQWLGRGHHVFRODV1RSULPHLURFDVRRSRQWRGH
SDUWLGDVHPkQWLFRpDFRPSHWLomRQRVHJXQGRpSURYDYHOPHQWHDSUiWLFD
ÇLQWHUHVVDQWHQRWDUTXHOXGXVFRPRWHUPRHTXLYDOHQWHDMRJRHPJHUDO
QmR DSHQDV GHL[D GH DSDUHFHU QDV OtQJXDV URPkQLFDV PDV LJXDOPHQWH WDQWR
TXDQWR VHL TXDVH QmR GHL[RX QHODV TXDOTXHU YHVWtJLR (P WRGDV HVVDV OtQJXDV
GHVGH PXLWR FHGR OXGXV IRL VXSODQWDGR SRU XP GHULYDGR GH MRFXV FXMR VHQWLGR
HVSHFtILFR JUDFHMDUWURoDU IRLDPSOLDGRSDUDRGHMRJRHPJHUDOeRFDVRGR
IUDQFrV MHX MRXHU GR LWDOLDQR JLRFR JLRFDUH GR HVSDQKRO MXHJR MXJDU GR
SRUWXJXrV MRJR MRJDU H GR PHVPR MRF MXFD^` 'HL[DPRV DTXL GH ODGR R
SUREOHPD GH VDEHU VH R GHVDSDUHFLPHQWR GH OXGXV H OXGHUH VH GHYH D FDXVDV
IRQpWLFDVRXVHPkQWLFDV
1DV OtQJXDV HXURSpLDV PRGHUQDV D SDODYUD MRJR DEUDQJH XP WHUUHQR
H[WUHPDPHQWH YDVWR &RPR YLPRV WDQWR QDV OtQJXDV URPkQLFDV FRPR QDV
JHUPkQLFDV HQFRQWUDPROD GLVWULEXtGD SRU GLYHUVRV JUXSRV GH FRQFHLWRV
UHODFLRQDGRVFRPRPRYLPHQWRRXFRPDDomRRVTXDLVQDGDWrPDYHUFRPR
VHQWLGRHVWULWRRXIRUPDOGRWHUPR$VVLPSRUH[HPSORDDSOLFDomRGHMRJRj
PRELOLGDGH OLPLWDGD GDV SHoDV GH XP PHFDQLVPR p FRPXP DR IUDQFrV DR
LWDOLDQR DR LQJOrV DR HVSDQKRO DR DOHPmR H DR KRODQGrV^` H FRPR YLPRV
WDPEpP p FRPXP DR MDSRQrV 7XGR SDUHFH LQGLFDU TXH R FRQFHLWR GH MRJR
DEUDQJHXPWHUUHQRPXLWRPDLVDPSORGRTXHʌĮȚȟİȚȞRXPHVPROXGHUH WHUUHQR
HVWH RQGH D LGpLD HVSHFtILFD GH MRJR VH GLVVROYH LQWHLUDPHQWH QD GH DWLYLGDGH H
PRYLPHQWROLJHLUR,VWRpHVSHFLDOPHQWHHYLGHQWHQDVOtQJXDVJHUPkQLFDV
&RQIRUPH YLPRV DFLPD HVWDV QmR SRVVXHP XPD SDODYUD FRPXP SDUD
GHVLJQDU R MRJR 'HYHPRV SRUWDQWR FRQFOXLU TXH QR SHUtRGR KLSRWpWLFR GR
JHUPkQLFR SULPLWLYR R MRJR QmR KDYLD DLQGD VLGR FRQFHELGR FRPR LGpLD JHUDO
0DV ORJR TXH FDGD XP GRV UDPRV HP TXH R JHUPkQLFR VH GLYLGLX FULRX XPD
SDODYUDSDUDGHVLJQDURMRJRWRGDVHVWDVSDODYUDVHYROXtUDPVHPkQWLFDPHQWHGH
PDQHLUD ULJRURVDPHQWH LGrQWLFD RX PHOKRU R PHVPR JUXSR GH LGpLDV
H[WUHPDPHQWHDPSORHDSDUHQWHPHQWHKHWHURJrQHRIRLFRQFHELGRFRPRMRJR
1RV WH[WRV GH JyWLFR DQWLJR TXH FKHJDUDP DWp QyV H[WUHPDPHQWH
IUDJPHQWiULRV H TXH VH UHGX]HP D SRXFR PDLV GR TXH XPD SDUWH GR 1RYR
7HVWDPHQWR QmR Ki QHQKXPD SDODYUD HTXLYDOHQWH D MRJR PDV D WUDGXomR GH
0DUFRV;ȤĮȚİȝʌĮȚȟȠȞȠȞıȚȞĮȔIJȫ HHOHVWURoDUmRGHOH SHODVSDODYUDVMDK
ELODLNDQGLQDID]SDUHFHUPDLVRXPHQRVFHUWRTXHRJyWLFRH[SULPLDDLGpLDGR
MRJRFRPRPHVPRODLNDQTXHHVWiQDRULJHPGDSDODYUDTXHGHVLJQDRMRJRQDV
OtQJXDV HVFDQGLQDYDV H WDPEpP DSDUHFH QR PHVPR VHQWLGR QR LQJOrV DQWLJR H
QR DOWR H EDL[R DOHPmR 1RV WH[WRV JyWLFRV ODLNDQ Vy DSDUHFH QR VHQWLGR GH
VDOWDU&RQIRUPHMiYLPRVRPRYLPHQWRUiSLGRGHYHVHUFRQVLGHUDGRRSRQWR
GHSDUWLGDFRQFUHWRGHPXLWRVGRVYRFiEXORVTXHGHVLJQDPRMRJR^`$VVLPQR
GLFLRQiULRGHDOHPmRGH*ULPPRVHQWLGRRULJLQDOGRVXEVWDQWLYROHLFK HP DOWR
DOHPmRpGDGRFRPRVLJQLILFDQGRXPYLYRPRYLPHQWRUtWPLFRHVWDQGRWRGRV
RVVHXVRXWURVVHQWLGRVVLWXDGRVQRLQWHULRUGDHVIHUDO~GLFDDRSDVVRTXHRDQJOR
VD[mR ODFDQ VHUYH SDUD GDU D LGpLD GH WR VZLQJ WR ZDYH DERXW^` FRPR XP
EDUFR VREUH DV RQGDV D GR HVYRDoDU GRV SiVVDURV RX D GR WUHPXODU GH XPD
FKDPD $OpP GLVVR OkF H ODFDQ WDO FRPR R YHOKR QyUGLFR OHLNU OHLND^`
GHVLJQDP WRGR R JrQHUR GH MRJRV GDQoDV H H[HUFtFLRV ItVLFRV 1DV OtQJXDV
HVFDQGLQDYDV PDLV UHFHQWHV OHJH OHND HVWmR TXDVH H[FOXVLYDPHQWH UHVWULQJLGRV
DRVHQWLGRGHMRJDU
2 JUDQGH Q~PHUR GH SDODYUDV GHULYDGDV GD UDL] VSLO VSHO QDV OtQJXDV
JHUPkQLFDV p UHYHODGD GH PRGR H[WUHPDPHQWH PLQXFLRVR QRV YHUEHWHV 6SLHO H
VSLHOHQGR'HXWVFKH:{UWHUEXFK ; GDDXWRULDGH0+H\ QHHRXWURV
2V DVSHFWRV TXH DTXL QRV LQWHUHVVDP VmR RV VHJXLQWHV (P SULPHLUR OXJDU D
OLJDomRHQWUHRYHUERHVHXSUHGLFDGR3RGHVHGL]HUHLQ6SLHOWUHLEHQHPDOHPmR
RX HHQ 6SLHO GRHQ HP KRODQGrV DVVLP FRPR SXUVXH D JDPH HP LQJOrV PDV R
YHUERSUySULRpMRJDU'L]VHSOD\DJDPH RX VSLHOHQ HLQ 6SLHO^` (P FHUWD
PHGLGD HVWH DVSHFWR VH SHUGHX HP LQJOrV FRP D GXSOLFDomR HP SOD\ H JDPH
3HUPDQHFHQmRREVWDQWHRIDWRGHVHUQHFHVViULRDILPGHH[SULPLUDQDWXUH]D
GD DWLYLGDGH HP TXHVWmR TXH D LGpLD FRQWLGD QR VXEVWDQWLYR VHMD UHSHWLGD QR
YHUER1mRTXHUHUiLVWRGL]HUTXHRDWRGHMRJDUSRVVXDXPDQDWXUH]DWmRSHFXOLDU
HLQGHSHQGHQWHTXHVHH[FOXLGDVFDWHJRULDVXVXDLVGDDomR"-RJDUQmRpID]HU
QRVHQWLGRKDELWXDOQmRVHID]XPMRJRGDPHVPDPDQHLUDTXHVHID]RXVH
YDLSHVFDURXFDoDURXGDQoDUXPMRJRPXLWRVLPSOHVPHQWHVHMRJD
2XWUR DVSHFWR VLJQLILFDWLYR p R TXH VH VHJXH 6HMD TXDO IRU D OtQJXD TXH
WRPHPRV FRPR H[HPSOR VHPSUH HQFRQWUDPRV XPD WHQGrQFLD FRQVWDQWH SDUD
HQIUDTXHFHUDLGpLDGRMRJRWUDQVIRUPDQGRHVWHHPXPDVLPSOHVDWLYLGDGHJHUDO
TXHHVWiOLJDGDDRMRJRSURSULDPHQWHGLWRDSHQDVDWUDYpVGHXPGHVHXVGLYHUVRV
DWULEXWRV WDLV FRPR D OLJHLUH]D D WHQVmR H D LQFHUWH]D TXDQWR DR UHVXOWDGR D
DOWHUQkQFLD VHJXQGR XPD FHUWD RUGHP D OLYUH HVFROKD HWF 8P H[HPSOR PXLWR
DQWLJRGHVWDWHQGrQFLDpRGRYHOKRQyUGLFROHLNDTXHSRVVXLXPDDPSOLWXGH GH
VLJQLILFDGR H[WUDRUGLQDULDPHQWH JUDQGH LQFOXLQGR PRYHUVH OLYUHPHQWH
FDXVDU RX SURYRFDU VHJXUDU GLVWUDLUVH SDVVDU R WHPSR SUDWLFDU -i
WUDWDPRV GR XVR GH MRJR QR VHQWLGR GH PRELOLGDGH OLPLWDGD RX OLEHUGDGH GH
PRYLPHQWR$HVWHUHVSHLWRGLVVHRSUHVLGHQWHGR%DQFRGD+RODQGDSRURFDVLmR
GD GHVYDORUL]DomR GR IORULP VHP TXDOTXHU LQWHQomR GH ID]HU HVStULWR RX SRHVLD
TXH QR UHGX]LGR FDPSR GH DomR TXH RUD OKH UHVWDYD R SDGUmRRXUR QmR SRGLD
PDLVMRJDU^`([SUHVV}HVGRWLSRGHOLYUHMRJRDOJXPDFRLVDHVWiHPMRJR
HWFVmRWHVWHPXQKRGHVVDDWHQXDomRGRFRQFHLWR7DOIDWRGHYHVHPHQRVDXPD
WUDQVIHUrQFLDPHWDIyULFDGDLGpLDSDUDFRQFHLWRVGLIHUHQWHVGRGDDWLYLGDGHO~GLFD
SURSULDPHQWH GLWD GR TXH D XPD GLVVROXomR HVSRQWkQHD GD LGpLD QXPD LURQLD
LQFRQVFLHQWH 3URYDYHOPHQWH QmR IRL SRU DFDVR TXH QR PpGLR DOWR DOHPmR D
SDODYUDMRJR VSLO HVHXVFRPSRVWRVJR]DUDPGHJUDQGHIDYRUQDOLQJXDJHPGRV
PtVWLFRV&HUWRVWLSRVGHSHQVDPHQWRSDUHFHPWHUXPDLQFOLQDomRHVSHFLDOSDUD
HVWDV SDODYUDV &RPSDUHVH FRP D HYLGHQWH SUHGLOHomR GH .DQW SRU H[SUHVV}HV
FRPRRMRJRGDLPDJLQDomRRMRJRGDVLGpLDVRXWRGRRMRJRGLDOpWLFRGDV
LGpLDVFRVPROyJLFDV
$QWHV GH SDVVDU j WHUFHLUD UDL] GR FRQFHLWR GH MRJR QDV OtQJXDV
JHUPkQLFDVLVWRpRSUySULRMRJROHPEUHPRVGHSDVVDJHPTXHRLQJOrVDUFDLFR
RX DQJORVD[mR DOpP GRV WHUPRV OkF H SOHJD SRVVXtD WDPEpP VSHOLDQ PDV
H[FOXVLYDPHQWHQRVHQWLGRHVSHFtILFRGHUHSUHVHQWDURSDSHOGHDOJXpPRXGH
WRPDUROXJDUGHRXWUHPYLFHPJHUHUH e DSOLFDGR SRU H[HPSOR DR FDUQHLUR
TXHIRLRIHUHFLGRHPVDFULItFLRQROXJDUGH,VDDF(VWDVLJQLILFDomRSRGHWDPEpP
FDEHUDRKRODQGrVVSHOHQRXDRLQJOrVSOD\LQJ^SOD\LQJDSDUW GHVHPSHQKDU XP
SDSHO PDVQmRDWtWXORHVVHQFLDO'HL[DUHPRVDTXLGHODGRRSUREOHPDGHVDEHU
DWpTXHSRQWRVSHOLDQHVWiJUDPDWLFDOPHQWHOLJDGRDRDOHPmRVSLHOHQ^`
0HUHFH HVSHFLDO LQWHUHVVH GR SRQWR GH YLVWD VHPkQWLFR R FDVR GR LQJOrV
SOD\WRSOD\(WLPRORJLFDPHQWHDSDODYUDGHULYDGRDQJORVD[mRSOHJD SOHJDQ
VLJQLILFDQGR RULJLQDULDPHQWH MRJR RX MRJDU PDV LQGLFD WDPEpP XP
PRYLPHQWR UiSLGR XP JHVWR XP DSHUWR GH PmRV EDWHU SDOPDV WRFDU
LQVWUXPHQWRV PXVLFDLV H WRGRV RV WLSRV GH H[HUFtFLR ItVLFR 2 LQJOrV DWXDO
FRQVHUYD DLQGD HP JUDQGH SDUWH HVWD VLJQLILFDomR PDLV DPSOD FRPR SRU
H[HPSORQDVHJXQGDFHQDGRTXDUWRDWRGH5LFDUGR,,,GH6KDNHVSHDUH
$K %XFNLQJKDP QRZ GR , SOD\ WKH WRXFK 7R WU\ LI WKRX EH FXUUHQW JROG
LQGHHG
'R SRQWR GH YLVWD IRUPDO Ki XPD FRUUHVSRQGrQFLD WRWDO H LQGXELWiYHO
HQWUHRLQJOrVDUFDLFRSOHJDQHRVD[mRDQWLJR FRQWLQHQWDO SOHJDQRDOWRDOHPmR
DUFDLFRSIOHJDQHRIULVmRDQWLJR SOHJD 7RGDV HVWDV SDODYUDV GDV TXDLV GHULYDP
GLUHWDPHQWHHPDOHPmRSIOHJHQHHPKRODQGrVSOHJHQ SRVVXHP WRGDYLD XP
VHQWLGR DEVWUDWR TXH QmR p R GR MRJR 2V VLJQLILFDGRV PDLV DQWLJRV VmR GDU
JDUDQWLDGHFRUUHUXPULVFRH[SRUVHDXPSHULJRSRUDOJXpPRXDOJXPDFRLVD
^`6HJXHPVHFRPSURPHWHUVHRXYLQFXODUVH VLFK YHUSIOLFKWHQ DVVLVWLU D
WRPDU FRQWD GH YHUSIOHJHQ 2 XVR GR DOHPmR SIOHJHQ HVWi OLJDGR j LGpLD GD
UHDOL]DomR GH XP DWR VDJUDGR DVVLP FRPR j GH GDU FRQVHOKRV H j GD
DGPLQLVWUDomR GD MXVWLoD 5HFKWVSIOHJH H HP RXWUDV OtQJXDV JHUPkQLFDV p
SRVVtYHO SIOHJHQ KRPHQDJHQV DJUDGHFLPHQWRV MXUDPHQWRV SUDQWR WUDEDOKR
DPRU IHLWLoDULD H DWp PDV Vy UDUDPHQWH R MRJR^` 3RUWDQWR RV GRPtQLRV
SUySULRVGHVWDSDODYUDVmRSULQFLSDOPHQWHRGDUHOLJLmRRGRGLUHLWRHRGDpWLFD
'HYLGRjHYLGHQWHGLIHUHQoDGHVHQWLGRWHPVLGRDWpKRMHFRPXPHQWHDFHLWHTXH
RWHUPRLQJOrVWRSOD\ R DOHPmR SIOHJHQ H VHXV RXWURV HTXLYDOHQWHV JHUPkQLFRV
VmRHWLPRORJLFDPHQWHKRP{QLPRVVHQGRGHULYDGRVGHUDt]HVGHVRPVHPHOKDQWH
PDV GH GLIHUHQWHV RULJHQV $V REVHUYDo}HV TXH DWp DTXL IL]HPRV QRV SHUPLWHP
VXVWHQWDUDRSLQLmRFRQWUiULD$GLIHUHQoDUHVLGHPDLVQRIDWRGHWR SOD\ HYROXLU
PDLV QR VHQWLGR GR FRQFUHWR DR SDVVR TXH SIOHJHQ WHQGH PDLV SDUD R ODGR GR
DEVWUDWR HVWDQGR WRGDYLD DPERV VHPDQWLFDPHQWH OLJDGRV D XP GRPtQLR PXLWR
SUy[LPRDRGRMRJRDRTXDOSRGHPRVFKDPDUDHVIHUDGRFHULPRQLDO(QWUHDV
PDLVDQWLJDVVLJQLILFDo}HVGHSIOHJHQHQFRQWUDPVHDVGHFHOHEUDomRGHIHVWDV
HGHH[LELomRGHULTXH]D3HUWHQFHDHVWDRUGHPGHLGpLDVRKRODQGrVSOHFKWLJ
VROHQHFHULPRQLRVR )RUPDOPHQWHDSDODYUDDOHPm3IOLFKWHDKRODQGHVD3OLFKW
FRUUHVSRQGHP HP DQJORVD[mR D SOLKW GH RQGH GHULYD HP LQJOrV SOLJKW ^`
(QTXDQWRDVSDODYUDVGRKRODQGrVHGRDOHPmRVLJQLILFDPGHYHUHTXDVHQDGD
PDLVGRTXHLVVRSOLKWVLJQLILFDIXQGDPHQWDOPHQWHSHULJRH VHFXQGDULDPHQWH
RIHQVD IDOWD FHQVXUD H ILQDOPHQWH FRPSURPLVVR SOHGJH 2 YHUER
SOLKWDQWHPRVHQWLGRGHH[SRUVHDRSHULJRFRPSURPHWHUVHHPSHQKDUVH
4XDQWRDSOHGJHRODWLPPHGLHYDOIRUPRXDSDODYUDSOHJLXPDSDUWLUGRJHUPDQR
SOHJDQHSRUVXDYH]SOHJLXP VH WUDQVIRUPRX QR IUDQFrV DQWLJR SOHLJH GH RQGH
GHULYD R WHUPR LQJOrV SOHGJH 2V VLJQLILFDGRV PDLV DQWLJRV GHVWD SDODYUD VmR
VHJXUDQoD FDXomR UHIpP VLJQLILFDQGR DLQGD R JDJH DI EDWWOH RX VHMD
DSRVWD QR VHQWLGR GH GHVDILR H SRU ~OWLPR D FHULP{QLD PHGLDQWH D TXDO VH
DVVXPH XP FRPSURPLVVR R EULQGH SOHGJH j VD~GH GH DOJXpP DOpP GH
SURPHVVDHFRPSURPLVVR^`
4XHP SRGHULD QHJDU TXH WRGRV HVWHV FRQFHLWRV ² GHVDILR SHULJR
FRPSHWLomRHWF²HVWmRPXLWRSUy[LPRVGRGRPtQLRO~GLFR"-RJRHSHULJRULVFR
VRUWHWHPHULGDGH²HPWRGRVHVWHVFDVRVWUDWDVHGRPHVPRFDPSRGHDomRHP
TXHDOJXPDFRLVDHVWiHPMRJR6RPRVWHQWDGRVDFRQFOXLUTXHDVSDODYUDVSOD\
H SIOHJHQ MXQWDPHQWH FRP VHXV GHULYDGRV VmR DOpP GH IRUPDOPHQWH
VHPDQWLFDPHQWHLGrQWLFDV
,VWR QRV OHYD GH YROWD jV UHODo}HV HQWUH MRJR H FRPSHWLomR VHQGR D
FRPSHWLomR H D OXWD WRPDGDV HP VHQWLGR PDLV DPSOR (P WRGDV DV OtQJXDV
JHUPkQLFDV DVVLP FRPR HP PXLWDV RXWUDV RV WHUPRV WLSLFDPHQWH O~GLFRV VmR
QRUPDOPHQWH DSOLFDGRV WDPEpP DR FRPEDWH D PmR DUPDGD $ SRHVLD DQJOR
VD[mSDUDQRVOLPLWDUPRVDXP~QLFRH[HPSORHVWiFKHLDGHWDLVWHUPRVHIUDVHV
2 FRPEDWH DUPDGR RX EDWDOKD p FKDPDGR KHDGRODF RX EHDGXODF R TXH
VLJQLILFD OLWHUDOPHQWH MRJR GD EDWDOKD RX DVFSOHJD MRJR GD ODQoD 1mR Ki
G~YLGD GH TXH QR FDVR GHVWHV FRPSRVWRV QRV HQFRQWUDPRV SHUDQWH PHWiIRUDV
SRpWLFDV XPD WUDQVIHUrQFLD SOHQDPHQWH FRQVFLHQWH GR FRQFHLWR GH MRJR SDUD R
FRQFHLWRGHEDWDOKD2PHVPRVHDSOLFDHPERUDGHPDQHLUDPHQRVHYLGHQWHDR
6SLORGXQ WKHU 9UDQNRQ /i MRJDUDP RV IUDQFRV GD FDQomR HP DOWR DOHPmR
DQWLJRFKDPDGD/XGZLJVOLHGTXHFHOHEUDDYLWyULDGH/XGZLJ,,,UHLGRVIUDQFRV
RFLGHQWDLV VREUH RV QRUPDQGRV HP 6DQFRXUW HP $SHVDU GLVWR VHULD
WHPHUiULRFRQFOXLUTXHWRGRVRVXVRVGHWHUPRVO~GLFRVOLJDGRVDRFRPEDWHDVpULR
QmR SDVVDP GH OLEHUGDGHV SRpWLFDV e DTXL QHFHVViULR TXH QRV FRORTXHPRV QR
LQWHULRUGDHVIHUDGRSHQVDPHQWRSULPLWLYRQDTXDORFRPEDWHDUPDGRHWRGDD
HVSpFLH GH FRPSHWLo}HV GHVGH RV MRJRV PDLV WULYLDLV DWp RV WRUQHLRV PDLV
PRUWtIHURV HUDP LQFOXtGRV MXQWDPHQWH FRP R MRJR SURSULDPHQWH GLWR QXPD
~QLFD LGpLD IXQGDPHQWDO D GH XPD OXWD FRP D VRUWH OLPLWDGD SRU FHUWDV UHJUDV
'HVWHSRQWRGHYLVWDDDSOLFDomRGDSDODYUDMRJRDRFRPEDWHGLILFLOPHQWHSRGH
VHUFRQVLGHUDGDXPDPHWiIRUDFRQVFLHQWH2MRJRpXPFRPEDWHHRFRPEDWHp
XPMRJR
1HQKXP H[HPSOR GD LGHQWLGDGH HVVHQFLDO HQWUH R MRJR H R FRPEDWH QDV
FXOWXUDVSULPLWLYDVSRGHVHUPDLVGHFLVLYRGRTXHDTXHOHTXHDSDUHFHQR$QWLJR
7HVWDPHQWR1R6HJXQGR/LYURGH6DPXHO ,, $EQHUGL]D-RDE4XHDJRUD
RVMRYHQVVHHUJDPHMRJXHPSHUDQWHQyV 5HJ,,6XUJDQWSXHULHWOXGDQW
FRUDP QRELV ( YLHUDP GR]H GH FDGD ODGR H DJDUURX FDGD XP GHOHV VHX
FRPSDQKHLURSHODFDEHoDHFDGDXPGHOHVHQWHUURXVXDHVSDGDQRIODQFRGHVHX
FRPSDQKHLUR GH PRGR TXH FDtDP MXQWRV ( R OXJDU RQGH FDtUDP VH FKDPRX
GHVGHHQWmRR&DPSRGRV)RUWHV3DUDQRVVRSRQWRGHYLVWDQmRLPSRUWDVDEHUVH
HVWD HVWyULD WHP DOJXP IXQGDPHQWR KLVWyULFR RX VH p DSHQDV XPD OHQGD
HWLPROyJLFD LQYHQWDGD SDUD H[SOLFDU R QRPH GH XPD GHWHUPLQDGD ORFDOLGDGH
,PSRUWDQRVXQLFDPHQWHRIDWRGHHVVDDomRVHUFKDPDGDMRJRHGHQmRKDYHU
UHIHUrQFLDDOJXPDDRIDWRGHQmRVHWUDWDUGHXPVLPSOHVMRJR$WUDGXomROXGDQW
pLPSHFiYHOTXHMRJXHP2WH[WRKHEUHXHPSUHJDDTXLXPDIRUPDGRYHUER
VDKDT TXH VLJQLILFD IXQGDPHQWDOPHQWH ULU DVVLP FRPR ID]HU DOJR
MRFRVDPHQWHHWDPEpPGDQoDU^`(YLGHQWHPHQWHpLPSRVVtYHOTXHDTXLVH
WUDWHGHOLEHUGDGHSRpWLFDRIDWRpTXHpSRVVtYHOXPMRJRVHUPRUWDOVHPSRULVVR
GHL[DUGHVHUXPMRJRRTXHFRQVWLWXLPDLVXPDUD]mRSDUDQmRVHHVWDEHOHFHU
VHSDUDomR HQWUH RV FRQFHLWRV GH MRJR H GH FRPSHWLomR^` ,VWR QRV FRQGX] D
XPDRXWUDFRQFOXVmRGDGDDLQGLYLVLELOLGDGHHQWUHRMRJRHRFRPEDWHQRHVStULWR
SULPLWLYR VHJXHVH QDWXUDOPHQWH D DVVLPLODomR HQWUH D FDoD H R MRJR (VWD VH
HQFRQWUDHPQXPHURVRVDVSHFWRVGDOtQJXDHGDOLWHUDWXUDHQmRKiQHFHVVLGDGH
GHQHODLQVLVWLUPRV
5HIHULQGRQRVjUDL]GDSDODYUDSOD\ SIOHJHQ GHVFREULPRVTXHDSDODYUD
MRJRSRGHDSDUHFHUQRLQWHULRUGRGRPtQLRGRFHULPRQLDOeRTXHVHSDVVDGH
PRGRPXLWRHVSHFLDOFRPDSDODYUDPDLVFRPXPHQWHXVDGDHPKRODQGrVSDUD
GHVLJQDURFDVDPHQWR KXZHOLMN DTXDOUHIOHWHDLQGDHPPpGLREDL[RKRODQGrV
KXZHOHHFRXKXZHOHLF jOHWUDMRJRGRFDVDPHQWR &RPSDUHVHWDPEpPFRP
IHHVWHOLF IHVWD IHVWLYDO H YHFKWHOLF OXWD HP IULVmR DQWLJR I\XFKWOHHN 7RGDV
HVWDV SDODYUDV VmR FRPSRVWRV GD UDL] OHLN Mi UHIHULGD TXH IRUQHFHX jV OtQJXDV
HVFDQGLQDYDVRWHUPRJHUDOSDUDGHVLJQDURMRJR(PVXDIRUPDDQJORVD[mOkF
ODFDQVLJQLILFDDOpPGHMRJRVDOWRHPRYLPHQWRUtWPLFRHWDPEpPVDFULItFLR
RIHUWDGiGLYDIDYRUHPHVPR JHQHURVLGDGHPXQLILFrQFLD2SRQWRGH SDUWLGD
GHVWD FXULRVD HYROXomR VHPkQWLFD UHVLGH SURYDYHOPHQWH HP SDODYUDV FRPR
HFJDOkF H VYHRUGDOkF GDQoD GR VDEUH GH RQGH SURYpP VHJXQGR *ULPP R
FRQFHLWRGHGDQoDULWXDOSURSLFLDWyULD ^`
$QWHV GH FRQFOXLU R H[DPH OLQJtVWLFR GD QRomR GH MRJR p QHFHVViULR
ID]HU DLQGD UHIHUrQFLD D DOJXPDV DSOLFDo}HV HVSHFLDLV GD SDODYUD MRJR
VREUHWXGR HP UHODomR j GHVLJQDomR GR PDQHMR GRV LQVWUXPHQWRV PXVLFDLV
2EVHUYDPRV DFLPD TXH R iUDEH OD
LED WHP HVWH VHQWLGR HP FRPXP FRP FHUWR
Q~PHURGHOtQJXDVHXURSpLDVQRPHDGDPHQWHDVOtQJXDVJHUPkQLFDV HDOJXPDV
GDVHVODYDV DVTXDLVMiHPVXDIDVHPHGLHYDOGHVLJQDPDPHVWULDLQVWUXPHQWDO
SHOD SDODYUD MRJR^` (QWUH DV OtQJXDV URPkQLFDV DR TXH SDUHFH DSHQDV R
IUDQFrVSRVVXLMHXHMRXHUQHVWHVHQWLGR^`RTXHSRGHULDVHUWRPDGRFRPRVLQDO
GHLQIOXrQFLDJHUPkQLFD1HPHPJUHJRQHPHPODWLPH[LVWHHVVDDFHSomR2
IDWR GH R DOHPmR 6SLHOPDQQ HP KRODQGrV 6SHHOPDQ KDYHU DGTXLULGR D
FRQRWDomR P~VLFR QmR VLJQLILFD QHFHVVDULDPHQWH TXH KDMD DTXL XPD OLJDomR
GLUHWDFRPDQRomRGHWRFDULQVWUXPHQWRV6SLHOPDQQFRUUHVSRQGHGHPDQHLUD
H[DWDDMRFXODWRUMRQJOHXUFXMRVHQWLGRDPSORRULJLQDO XPDUWLVWDRXLQWpUSUHWHGH
TXDOTXHU WLSR IRL VHQGR UHVWULQJLGR DWp FKHJDU SRU XP ODGR j QRomR GH SRHWD
FDQWRUHSRURXWURjGHP~VLFRSDUDILQDOPHQWHVHUUHGX]LGRjGHPDODEDULVWD
TXDOTXHUKRPHPTXHID]KDELOLGDGHVFRPIDFDVRXERODV
e SHUIHLWDPHQWH QDWXUDO TXH WHQKDPRV WHQGrQFLD D FRQFHEHU D P~VLFD
FRPR SHUWHQFHQWH DR GRPtQLR GR MRJR PHVPR VHP OHYDU HP FRQWD HVWHV
DVSHFWRV HVSHFLILFDPHQWH OLQJtVWLFRV $ LQWHUSUHWDomR PXVLFDO SRVVXL GHVGH R
LQtFLRWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVIRUPDLVGRMRJRSURSULDPHQWHGLWReXPDDWLYLGDGH
TXHVHLQLFLDHWHUPLQDGHQWURGHHVWUHLWRVOLPLWHVGHWHPSRHGHOXJDUpSDVVtYHO
GHUHSHWLomRFRQVLVWHHVVHQFLDOPHQWHHPRUGHPULWPRHDOWHUQkQFLDWUDQVSRUWD
WDQWRRS~EOLFRFRPRRVLQWpUSUHWHVSDUDIRUDGDYLGDTXRWLGLDQDSDUDXPDUHJLmR
GH DOHJULD H VHUHQLGDGH FRQIHULQGR PHVPR j P~VLFD WULVWH R FDUiWHU GH XP
VXEOLPHSUD]HU3RURXWUDVSDODYUDVWHPRSRGHUGHHQFDQWDUHGHDUUHEDWDU
WDQWR XQV FRPR RXWURV 6HULD HP VL PHVPR SHUIHLWDPHQWH FRPSUHHQVtYHO
SRUWDQWRHQJOREDUQRMRJRWRGDHVSpFLHGHP~VLFD7RGDYLDVDEHPRVTXHRMRJR
pDOJRGLIHUHQWHGRWDGRGHXPDSHUIHLWDDXWRQRPLD$OpPGLVVRVHVHWLYHUHP
PHQWHTXHRWHUPRMRJRQXQFDpDSOLFDGRDRFDQWRHVyHPDOJXPDVOtQJXDVp
DSOLFDGR j P~VLFD LQVWUXPHQWDO FRQVLGHUDUVHi SURYiYHO TXH R HOR GH OLJDomR
HQWUHRMRJRHDKDELOLGDGHLQVWUXPHQWDOGHYDVHUSURFXUDGRQRPRYLPHQWRiJLOH
RUGHQDGRGRVGHGRV
+i DLQGD XP RXWUR XVR GD SDODYUD MRJR TXH GH PRGR DOJXP p PHQRV
IXQGDPHQWDORXPHQRVDPSORGRTXHDLGHQWLILFDomRHQWUHRMRJRHRFRPEDWHD
VpULR D VDEHU R MRJR WRPDGR HP VHQWLGR HUyWLFR 1DV OtQJXDV JHUPkQLFDV VmR
H[WUHPDPHQWHDEXQGDQWHVDVDSOLFDo}HVHUyWLFDVGDSDODYUDFSRXFRQHFHVViULR
VH WRUQD FLWDU JUDQGH Q~PHUR GH H[HPSORV (P DOHPmR XVDVH 6SLHONLQG HP
KRODQGrV VSHHONLQG SDUD GHVLJQDU D FULDQoD QDVFLGD IRUD GR FDVDPHQWR
FRPSDUHVH WDPEpP FRP R KRODQGrV DDQVSHOHQ R DFDVDODPHQWR GRV FmHV H
PLQQHVSHORDWRGHFRSXODU$YHOKDUDL]JHUPkQLFDOHLNOHLNDQSHUVLVWHDLQGDQDV
SDODYUDVDOHPmV/DLFKHODLFKHQ S{URYRVQRFDVRGRVSHL[HV QRVXHFROHND R
DFDVDODPHQWRGDVDYHVHQRLQJOrVOHFKHU\ ^` (P VkQVFULWR H[LVWHP LGrQWLFDV
DFHSo}HV GD SDODYUD FRPR SRU H[HPSOR R XVR IUHTHQWH GH NULGDWL MRJR HP
VHQWLGRHUyWLFRHPWHUPRVFRPRNULGDUDWQDP j OHWUD D MyLD GRV MRJRV TXH
VLJQLILFD FRSXODomR 'H DFRUGR FRP LVVR R SURIHVVRU %X\ WHQGLMN FRQVLGHUD R
MRJR GR DPRU R H[HPSOR PDLV SHUIHLWR GR MRJR HP JHUDO SRLV DSUHVHQWD GD
IRUPD PDLV FODUD SRVVtYHO WRGRV RV FDUDFWHUHV HVVHQFLDLV GR MRJR^` 0DV p
QHFHVViULR TXH VHMDPRV PDLV HVSHFtILFRV 6H QRV OLPLWDUPRV jV FDUDFWHUtVWLFDV
IRUPDLVHIXQFLRQDLVGRMRJRWDLVFRPRDFLPDIRUDPUHVXPLGDVpHYLGHQWHTXH
SRXFDV SRGHP HIHWLYDPHQWH VHUYLU FRPR H[HPSORV GR DWR VH[XDO $TXLOR TXHR
HVStULWR GD OLQJXDJHP WHQGH D FRQFHEHU FRPR MRJR QmR p SURSULDPHQWH R DWR
VH[XDO HQTXDQWR WDO WUDWDVH SULQFLSDOPHQWH GR FDPLQKR TXH D HOH FRQGX] R
SUHO~GLR H SUHSDUDomR GR DPRU TXH IUHTHQWHPHQWH UHYHOD QXPHURVDV
FDUDFWHUtVWLFDV O~GLFDV ,VWR p SDUWLFXODUPHQWH YHUGDGHLUR QRV FDVRV HP TXH XP
GRVVH[RVQHFHVVLWDFRQTXLVWDURRXWURDQWHVGDFySXOD2VHOHPHQWRVGLQkPLFRV
GRMRJRUHIHULGRVSRU%X\ WHQGLMNWDLVFRPRDFULDomRGHOLEHUDGDGHREVWiFXORVR
DGRUQRDVXUSUHVDRILQJLPHQWRDWHQVmRHWFSHUWHQFHPWRGRVHOHVDRSURFHVVR
GRIOLUWHGRZRRLQJ^`7RGDYLDQHQKXPDGHVWDVIXQo}HVSRGHVHUFRQVLGHUDGD
MRJRHPVHQWLGRHVWULWR2HOHPHQWRO~GLFRVyVHH[SULPHGHPDQHLUDLQHTXtYRFD
QRVSDVVRVGHGDQoDTXHSUHFHGHPDFySXODHQWUHDVDYHV$VFDUtFLDVHQTXDQWR
WDLVQmRSRVVXHPXPFDUiWHUO~GLFRHPERUDRFDVLRQDOPHQWHSRVVDPUHYHVWLUVH
GHVVH DVSHFWR ( VHULD LQWHLUDPHQWH HUU{QHR LQFOXLU R SUySULR DWR VH[XDO FRPR
MRJR GH DPRU QD FDWHJRULD GH MRJR 2 SURFHVVR ELROyJLFR GD FySXOD QmR
FRUUHVSRQGH jV FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDLV GR MRJR WDLV FRPR DV HQXQFLDPRV
7DPEpP D OLQJXDJHP QRUPDOPHQWH HVWDEHOHFH XPD GLVWLQomR HQWUH R MRJR GR
DPRUHDFySXOD$SDODYUDMRJRpHVSHFLDOPHQWHRXPHVPRH[FOXVLYDPHQWH
UHVHUYDGDSDUDDVUHODo}HVHUyWLFDVTXHHVFDSDPjQRUPDVRFLDO&RPRYLPRVQR
FDVRGREODFNIRRWDPHVPDSDODYUDNRDQLGHVLJQDRVMRJRVLQIDQWLVHPJHUDOHDV
UHODo}HV VH[XDLV LOtFLWDV (P UHVXPR SRUWDQWR H FRQWUDVWDQGR DFHQWXDGDPHQWH
FRP D SURIXQGDPHQWH DUUDLJDGD DILQLGDGH HQWUH R MRJR H D OXWD YHPRQRV
REULJDGRV D FRQVLGHUDU R XVR HUyWLFR GR WHUPR O~GLFR SRU PDLV XQLYHUVDOPHQWH
DFHLWHHPDLVHYLGHQWHTXHSRVVDVHUFRPRXPDPHWiIRUDSHUIHLWDPHQWHWtSLFDH
FRQVFLHQWH
2YDORUFRQFHSWXDOGHXPDSDODYUDpVHPSUHFRQGLFLRQDGRSHODSDODYUD
TXH GHVLJQD VHX RSRVWR 3DUD QyV D DQWtWHVH GR MRJR p D VHULHGDGH H WDPEpP
QXP VHQWLGR PXLWR HVSHFLDO R GH WUDEDOKR DR SDVVR TXH j VHULHGDGH SRGHP
WDPEpPRSRUVHDSLDGDHDEULQFDGHLUD7RGDYLDDPDLVLPSRUWDQWHpDSDUHOKD
FRPSOHPHQWDUGHRSRVWRVMRJRVHULHGDGH 1HP WRGDV DV OtQJXDV H[SULPHP HVVH
FRQWUDVWHGHPDQHLUDWmRVLPSOHVHFRPSOHWDFRPRDVGRJUXSRJHUPkQLFRFRP
R WHUPR HUQVW HDUQHVW HP LQJOrV TXH FRUUHVSRQGH H[DWDPHQWH DR DOYDUD GDV
OtQJXDVHVFDQGLQDYDV,JXDOPHQWHGHILQLGRpHPJUHJRRFRQWUDVWHHQWUHıʌȠȣįȘ

H ʌĮȚįȚĮ
 2XWUDV OtQJXDV GHVLJQDP R FRQWUiULR GR MRJR PHGLDQWH XP DGMHWLYR
FRPRSRUH[HPSORHPODWLPRQGHQmRH[LVWHQHQKXPVXEVWDQWLYRFRUUHVSRQGHQWH
D VHULXV 7DO IDWR SDUHFH LQGLFDU TXH D DEVWUDomR GR DQW{QLPR GH MRJR p
FRQFHSWXDOPHQWH LQFRPSOHWD *UDYLWDV JUDYLV SRGHP SRU YH]HV GHVLJQDU D
VHULHGDGH PDV QmR FRUUHVSRQGHP HVSHFLILFDPHQWH D HVVD DFHSomR $V OtQJXDV
URPkQLFDVWDPEpPSUHFLVDPUHVROYHURSUREOHPDFRPXPGHULYDGRGRDGMHWLYR
FRPR D VHULHWj GR LWDOLDQR RX D VHULHGDG GR HVSDQKRO 2 IUDQFrV Vy PXLWR
UHOXWDQWHPHQWH VXEVWDQWLYD R FRQFHLWR ² VpULRVLWp p XP WHUPR TXH SRVVXL XPD

H[LVWrQFLDH[WUHPDPHQWHGpELO^`GRPHVPRPRGRTXHRLQJOrVVHULRXVQHVV
2SRQWRGHSDUWLGDVHPkQWLFRGRJUHJRıʌȠȣįȘ
p]HORRXUDSLGH]HR
ODWLP VHULXV WHP SURYDYHOPHQWH D LGpLD GH SHVDGR $ SDODYUD JHUPkQLFD
DSUHVHQWD PDLRUHV GLILFXOGDGHV 2 VHQWLGR RULJLQDO GH HUQHVW HUQXVW HRUQRVW p
JHUDOPHQWH FRQVLGHUDGR FRPR VHQGR FRPEDWH OXWD ( HIHWLYDPHQWH HP
PXLWRVFDVRVVLJQLILFDOXWD$GLILFXOGDGHVXUJHSRUTXHQRFDVRGRLQJOrVHDUQHVW
SDUHFH WHU KDYLGR FRLQFLGrQFLD HQWUH GXDV IRUPDV GLIHUHQWHV XPD
FRUUHVSRQGHQGR DR LQJOrV DQWLJR H RUQHVW H D RXWUD DR QyUGLFR DQWLJR RUUXVWD
TXH VLJQLILFD EDWDOKD FRPEDWH LQGLYLGXDO SUpOLR RX GHVDILR $ LGHQWLGDGH
HWLPROyJLFDGHVWDVGXDVSDODYUDVFRQVWLWXL XPDTXHVWmRHPDEHUWRSRUWDQWR QmR
SURFXUDUHPRVUHVROYrODHSDVVDUHPRVDQRVVDFRQFOXVmRJHUDO
3RGHPRVWDOYH]DILUPDUTXHQDOLQJXDJHPRFRQFHLWRGHMRJRSDUHFHVHU
PXLWR PDLV IXQGDPHQWDO GR TXH VHX RSRVWR $ QHFHVVLGDGH GH XP WHUPR DPSOR
FDSD]GHH[SULPLURQmRMRJRGHYHWHUVLGREHPSRXFRLQWHQVDHDVGLYHUVDV
H[SUHVV}HVGDVHULHGDGHQmRSDVVDPGHXPDWHQWDWLYDVHFXQGiULDGDOLQJXDJHP
SDUDLQYHQWDURRSRVWRFRQFHSWXDOGHMRJR7RGDVHODVVHDJUXSDPHPUHGRUGDV
LGpLDV GH ]HOR GH HVIRUoR GH DSOLFDomR DSHVDU GR IDWR GH TXH HP VL
PHVPDV WRGDV HVWDV TXDOLGDGHV SRGHP WDPEpP VHU HQFRQWUDGDV DVVRFLDGDV DR
MRJR2VXUJLPHQWRGHXPDSDODYUDSDUDGHVLJQDUDVHULHGDGHVLJQLILFDTXHRV
KRPHQVWRPDUDPFRQVFLrQFLDGRFRQFHLWRGHMRJRFRPRHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH
²SURFHVVRHVWHTXHFRPRDQWHULRUPHQWHVDOLHQWDPRVpEDVWDQWHWDUGLR1mRp
SRUWDQWRGHVHDGPLUDUTXHDVOtQJXDVJHUPkQLFDVFRPVHXFRQFHLWRGHMRJRWmR
DPSORHSURQXQFLDGRWHQKDPWDPEpPDFHQWXDGRPDLVIRUWHPHQWHRVHXRSRVWR
'HL[DQGR GH ODGR R SUREOHPD OLQJtVWLFR H DQDOLVDQGR XP SRXFR PDLV
DWHQWDPHQWH D DQWtWHVH MRJRVHULHGDGH YHULILFDPRV TXH RV GRLV WHUPRV QmR
SRVVXHP YDORU LGrQWLFR MRJR p SRVLWLYR VHULHGDGH p QHJDWLYR 2 VLJQLILFDGR GH
VHULHGDGHpGHILQLGRGHPDQHLUDH[DXVWLYDSHODQHJDomRGHMRJR²VHULHGDGH
VLJQLILFDQGR DXVrQFLD GH MRJR RX EULQFDGHLUD F QDGD PDLV 3RU RXWUR ODGR R
VLJQLILFDGR GH MRJR GH PRGR DOJXP VH GHILQH RX VH HVJRWD VH FRQVLGHUDGR
VLPSOHVPHQWHFRPRDXVrQFLDGHVHULHGDGH2MRJRpXPDHQWLGDGHDXW{QRPD2
FRQFHLWRGHMRJRHQTXDQWRWDOpGHRUGHPPDLVHOHYDGDGRTXHRGHVHULHGDGH
3RUTXHDVHULHGDGHSURFXUDH[FOXLURMRJRDRSDVVRTXHRMRJRSRGHPXLWREHP
LQFOXLUDVHULHGDGH2-RJRHD&RPSHWLomRFRPR)XQo}HV&XOWXUDLV

2IDWRGHDSRQWDUPRVDSUHVHQoDGHXPHOHPHQWRO~GLFRQDFXOWXUDQmR
TXHU GL]HU TXH DWULEXDPRV DRV MRJRV XP OXJDU GH SULPHLUR SODQR HQWUH DV
GLYHUVDV DWLYLGDGHV GD YLGD FLYLOL]DGD QHP TXH SUHWHQGDPRV DILUPDU TXH D
FLYLOL]DomR WHYH RULJHP QR MRJR DWUDYpV GH TXDOTXHU SURFHVVR HYROXWLYR QR
VHQWLGRGHWHUKDYLGRDOJRTXHLQLFLDOPHQWHHUDMRJRHGHSRLVVHWUDQVIRUPRXHP
DOJR TXH QmR HUD PDLV MRJR VHQGROKH SRVVtYHO VHU FRQVLGHUDGR FXOWXUD $
FRQFHSomR TXH DSUHVHQWDPRV QDV SiJLQDV TXH VH VHJXHP p TXH D FXOWXUD VXUJH
VREDIRUPDGHMRJRTXHHODpGHVGHVHXVSULPHLURVSDVVRVFRPRTXHMRJDGD
0HVPR DV DWLYLGDGHV TXH YLVDP j VDWLVIDomR LPHGLDWD GDV QHFHVVLGDGHV YLWDLV
FRPR SRU H[HPSOR D FDoD WHQGHP D DVVXPLU QDV VRFLHGDGHV SULPLWLYDV XPD
IRUPD O~GLFD $ YLGD VRFLDO UHYHVWHVH GH IRUPDV VXSUDELROyJLFDV TXH OKH
FRQIHUHPXPDGLJQLGDGHVXSHULRUVREDIRUPDGHMRJRHpDWUDYpVGHVWH~OWLPR
TXHDVRFLHGDGHH[SULPHVXDLQWHUSUHWDomRGDYLGDHGRPXQGR1mRTXHUHPRV
FRP LVWR GL]HU TXH R MRJR VH WUDQVIRUPD HP FXOWXUD H VLP TXH HP VXDV IDVHV
PDLVSULPLWLYDVDFXOWXUDSRVVXLXPFDUiWHUO~GLFRTXHHODVHSURFHVVDVHJXQGR
DV IRUPDV H QR DPELHQWH GR MRJR 1D GXSOD XQLGDGH GR MRJR H GD FXOWXUDp DR
MRJRTXHFDEHDSULPD]LD(VWHpREMHWLYDPHQWHREVHUYiYHOSDVVtYHOGHGHILQLomR
FRQFUHWD DR SDVVR TXH D FXOWXUD p DSHQDV XP WHUPR TXH QRVVD FRQVFLrQFLD
KLVWyULFD DWULEXL D GHWHUPLQDGRV DVSHFWRV (VWD FRQFHSomR HVWi SUy[LPD GD GH
)UREHQLXV TXH VH UHIHUH HP VHX .XOWXUJHVFKLFKWH $IULNDV^` j JrQHVH GD
FXOWXUDDOV HLQHV DXV GHP QDWXUOLFKHQ 6HLQ DXIJHVWLHJHQHQ 6SLHOHV FRPR XP
MRJR TXH HPHUJH GR VHU QDWXUDO (P PLQKD RSLQLmR FRQWXGR )UREHQLXV
FRQFHEH DV UHODo}HV HQWUH R MRJR H D FXOWXUD GH PDQHLUD GHPDVLDGR PtVWLFD
GHVFUHYHQGRDV GH PRGR H[FHVVLYDPHQWH YDJR 1mR FRQVHJXH S{U R GHGR QR
SRQWRRQGHDFXOWXUDHPHUJHGRMRJR
1R GHFXUVR GD HYROXomR GH XPD FXOWXUD TXHU SURJUHGLQGR TXHU
UHJUHGLQGR D UHODomR RULJLQDO SRU QyV GHILQLGD HQWUH R MRJR H R QmRMRJR QmR
SHUPDQHFHLPXWiYHO5HJUDJHUDORHOHPHQWRO~GLFRYDLJUDGXDOPHQWHSDVVDQGR
SDUDVHJXQGRSODQRVHQGRVXDPDLRUSDUWHDEVRUYLGDSHODHVIHUDGRVDJUDGR2
UHVWDQWH FULVWDOL]DVH VRE D IRUPD GH VDEHU IROFORUH SRHVLD ILORVRILD H DV
GLYHUVDVIRUPDVGDYLGDMXUtGLFDHSROtWLFD)LFDDVVLPFRPSOHWDPHQWHRFXOWRSRU
GHWUiVGRVIHQ{PHQRVFXOWXUDLVRHOHPHQWRO~GLFRRULJLQDO0DVyVHPSUHSRVVtYHO
TXHDTXDOTXHUPRPHQWRPHVPRQDVFLYLOL]Do}HVPDLVGHVHQYROYLGDVRLQVWLQWR
O~GLFR VH UHDILUPH HP VXD SOHQLWXGH PHUJXOKDQGR R LQGLYtGXR H D PDVVD QD
LQWR[LFDomRGHXPMRJRJLJDQWHVFR
&RPR p QDWXUDO D UHODomR HQWUH FXOWXUD H MRJR WRUQDVH HVSHFLDOPHQWH
HYLGHQWH QDV IRUPDV PDLV HOHYDGDV GRV MRJRV VRFLDLV RQGH HVWHV FRQVLVWHP QD
DWLYLGDGH RUGHQDGD GH XP JUXSR RX GH GRLV JUXSRV RSRVWRV 2 MRJR VROLWiULR Vy
GHQWURGHHVWUHLWRVOLPLWHVSRVVXLXPDFDSDFLGDGHFULDGRUDGHFXOWXUD&RQIRUPH
DFLPD DVVLQDODPRV WRGRV RV IDWRUHV EiVLFRV GR MRJR WDQWR LQGLYLGXDLV TXDQWR
FRPXQLWiULRV HQFRQWUDPVH Mi SUHVHQWHV QD YLGD DQLPDO ² D VDEHU QDV
FRPSHWLo}HV H[LELo}HV UHSUHVHQWDo}HV GHVDILRV QRV RUQDPHQWRV H SDYRQHLRV
QRV ILQJLPHQWRV H QDV UHJUDV OLPLWDWLYDV e GXSODPHQWH QRWiYHO TXH RV SiVVDURV
ILORJHQHWLFDPHQWHWmRGLVWDQWHVGRVVHUHVKXPDQRVSRVVXDPWDQWRVHOHPHQWRVHP
FRPXP FRP HVWHV 2V IDLV}HV VLOYHVWUHV H[HFXWDP GDQoDV RV FRUYRV UHDOL]DP
FRPSHWLo}HVGHY{RDVDYHVGRSDUDtVRHRXWUDVRUQDPHQWDPRVQLQKRVDVDYHV
FDQRUDV HPLWHP VXDV PHORGLDV $VVLP DV FRPSHWLo}HV H H[LELo}HV HQTXDQWR
GLYHUWLPHQWRVQmRSURFHGHPGDFXOWXUDPDVSHORFRQWUiULRSUHFHGHPQD
2VMRJRVHPJUXSRSRVVXHPXPFDUiWHUIXQGDPHQWDOPHQWHDQWLWpWLFR(P
JHUDOVmRMRJDGRVHQWUHGXDVHTXLSHV7RGDYLDDVGDQoDVFRUWHMRVHHVSHWiFXORV
SRGHP VHU LQWHLUDPHQWH GHVWLWXtGRV GHVVH FDUiWHU DQWLWpWLFR $OpP GLVVR
DQWLWpWLFRQmRpQHFHVVDULDPHQWHVLQ{QLPRGHFRPEDWLYRRXDJRQtVWLFR8P
FDQWR DOWHUQDGR DV GXDV PHWDGHV GH XP FRUR XP PLQXHWR DV YR]HV GH XP
FRQMXQWRPXVLFDORMRJRGDFDPDGHJDWR WmRLQWHUHVVDQWHSDUDRDQWURSyORJR
SRLV HP DOJXQV SRYRV SULPLWLYRV LPSOLFD FRPSOLFDGRV VLVWHPDV GH PDJLD VmR
H[HPSORVGHMRJRDQWLWpWLFRTXHQHPVHPSUHVmRDJRQtVWLFRVHPERUDSRUYH]HV
QHOHV VHMD SRVVtYHO YHULILFDU XPD FHUWD HPXODomR e IUHTHQWH XPD DWLYLGDGH
SRVVXLGRUDGHXPFDUiWHUDXW{QRPRFRPRSRUH[HPSORDDSUHVHQWDomRGHXPD
SHoD GH WHDWUR RX GH XPD FRPSRVLomR PXVLFDO SDVVDU RFDVLRQDOPHQWH SDUD D
FDWHJRULD DJRQtVWLFD SRU WRPDUVH SUHWH[WR SDUD XPD FRPSHWLomR VHQGR R
SUrPLRFRQIHULGRHPIXQomRGDFRPSRVLomRRXGDH[HFXomRFRPRDFRQWHFLDQR
WHDWURJUHJR
$SRQWDPRVHQWUHDVFDUDFWHUtVWLFDVJHUDLVGRMRJRDWHQVmRHDLQFHUWH]D
(VWiVHPSUHSUHVHQWHDSHUJXQWDGDUiFHUWR"(VWDFRQGLomRYHULILFDVHPHVPR
TXDQGR MRJDPRV SDFLrQFLD RX ID]HPRV TXHEUDFDEHoDV DFUyVWLFRV SDODYUDV
FUX]DGDV GLDERO{ HWF $ WHQVmR H D LQFHUWH]D TXDQWR DR UHVXOWDGR DXPHQWDP
HQRUPHPHQWHTXDQGRRHOHPHQWRDQWLWpWLFRVHWRUQDHIHWLYDPHQWHDJRQtVWLFRQRV
MRJRV HQWUH JUXSRV $ SDL[mR GH JDQKDU DPHDoD SRU YH]HV GHVWUXLU D OLJHLUH]D
SUySULDGRMRJR(DTXLVXUJHXPDGLVWLQomRLPSRUWDQWH1RVMRJRVSXUDPHQWHGH
VRUWH D WHQVmR VHQWLGD SHOR MRJDGRU Vy PXLWR IUDFDPHQWH p FRPXQLFDGD D
TXDOTXHU REVHUYDGRU 2V MRJRV GH D]DU FRQVWLWXHP XP FXULRVtVVLPR REMHWR GH
SHVTXLVDFXOWXUDOPDVGHYHPRVFRQVLGHUiORV LQ~WHLVSDUDRHVWXGRGD HYROXomR
GDFXOWXUD6mRHVWpUHLVQDGDDFUHVFHQWDPjYLGDGRHVStULWR0DVHVWDVLWXDomR
PXGD ORJR TXH R MRJR H[LJH DSOLFDomR FRQKHFLPHQWRV KDELOLGDGH FRUDJHP H
IRUoD4XDQWRPDLVGLItFLOpRMRJRPDLRUDWHQVmRHQWUHRVTXHDHOHDVVLVWHP
e SRVVtYHO XP MRJR GH [DGUH] IDVFLQDU RV DVVLVWHQWHV HPERUD DSHVDU GLVVR HOH
VHMDHVWpULOSDUDDFXOWXUDHGHVWLWXtGRGHTXDOTXHUHQFDQWRYLVtYHO(DSDUWLUGR
PRPHQWR HP TXH XP MRJR p XP HVSHFWiFXOR EHOR VHX YDORU FXOWXUDO WRUQDVH
HYLGHQWH 0DV HVWH YDORU HVWpWLFR QmR p LQGLVSHQViYHO SDUD D FXOWXUD RV YDORUHV
ItVLFRV LQWHOHFWXDLV PRUDLV RX HVSLULWXDLV WDPEpP VmR FDSD]HV GH HOHYDU R MRJR
DWp R QtYHO FXOWXUDO 4XDQWR PDLRU p VXD FDSDFLGDGH GH HOHYDU R WRP D
LQWHQVLGDGHGDYLGDGRLQGLYtGXRRXGRJUXSRPDLVUDSLGDPHQWHSDVVDUiDID]HU
SDUWH GD FLYLOL]DomR $ UHSUHVHQWDomR VDJUDGD H D FRPSHWLomR VROHQH VmR GXDV
IRUPDV TXH VXUJHP FRQVWDQWHPHQWH QD FLYLOL]DomR SHUPLWLQGR D HVWD
GHVHQYROYHUVHFRPRMRJRHQRMRJR
,PHGLDWDPHQWH VH FRORFD DTXL R SUREOHPD TXH DIORUDPRV QR SULPHLUR
FDStWXOR^` 6HUi OHJtWLPR ID]HU R FRQFHLWR GH MRJR DEUDQJHU WRGD HVSpFLH GH
FRPSHWLo}HV" 9LPRV FRPR RV JUHJRV HVWDEHOHFLDP XPD GLVWLQomR HQWUH ȐȖȫȞ H
ʌĮȚįȚȐ $OLiV WDO IDWR SRGHULD VHU H[SOLFDGR HP WHUPRV HWLPROyJLFRV SRLV D
SDODYUDʌĮȚįȚȐHYRFDYDRDVSHFWRLQIDQWLOGHPDQHLUDWmRLQWHQVDTXHGLILFLOPHQWH
SRGHULDWHUVLGRDSOLFDGDjVFRPSHWLo}HVVpULDVTXHFRQVWLWXtDPRQ~FOHRFHQWUDO
GDYLGDVRFLDOKHOrQLFD3RURXWURODGRDSDODYUDȐȖȦȞGHILQLDDFRPSHWLomRGH
XPSRQWRGHYLVWDLQWHLUDPHQWHGLIHUHQWH6HXVHQWLGRRULJLQDOSDUHFHWHUVLGRRGH
UHXQLmR FRPSDUHVH FRP ȐȖȠijȐ D SUDoD GR PHUFDGR SDODYUD UHODFLRQDGD
FRPȐȖȦȞ FRPRWHUPRSRUWDQWRQDGDWHPDYHUFRPRMRJRSURSULDPHQWHGLWR
0DV D LGHQWLGDGH HVVHQFLDO GR MRJR H GD FRPSHWLomR QHP SRU LVVR GHL[D GH VHU
HQWUHYLVWD TXDQGR FRQIRUPH YLPRV 3ODWmR HPSUHJD ʌĮȓȖȞȚȠȞ SDUD GHVLJQDU DV
GDQoDVULWXDLVDUPDGDVGRV&XUHWDV IJȐȐȦȞȠȣijIJȦȚȑȞȩʌȜȚĮʌĮȓȖȞȚĮ HʌĮȚįȚȐSDUD
RV ULWRV HP JHUDO 2 IDWR GH D PDLRU SDUWH GDV FRPSHWLo}HV GRV JUHJRV VHUHP
UHDOL]DGDVFRPXPDVHULHGDGHPRUWDOQmRpUD]mRSDUDVHSDUDURDJRQ GR MRJR
RX SDUD QHJDU R FDUiWHU O~GLFR GR SULPHLUR $ FRPSHWLomR SRVVXL WRGDV DV
FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDLV H D PDLRU SDUWH GDV FDUDFWHUtVWLFDV IXQFLRQDLV GR MRJR
7DQWR R KRODQGrV TXDQWR R DOHPmR SRVVXHP XPD SDODYUD TXH H[SULPH HVWD
XQLGDGH GH PDQHLUD H[WUHPDPHQWH FODUD UHVSHFWLYDPHQWH ZHGNDPS H
:HWWNDPSI(VWDSDODYUDHQFHUUDDLGpLDGRFDPSRGHMRJR FRPSXVHPODWLP H
D GD DSRVWD :HWWH $OpP GR PDLV p D SDODYUD QRUPDOPHQWH XVDGD QHVVDV
OtQJXDVSDUDGHVLJQDUDVFRPSHWLo}HV&DEHDTXLXPDQRYDUHIHUrQFLDDRQRWiYHO
WHVWHPXQKRGR6HJXQGR/LYURGH6DPXHOQRTXDOXPDOXWDGHPRUWHHQWUHGRLV
JUXSRVHUDDSHVDUGLVVRFKDPDGDMRJRVHQGRDSDODYUDH[WUDtGDGDHVIHUDGR
ULVR (P JUDQGH Q~PHUR GH YDVRV JUHJRV SRGHPRV YHULILFDU FRPSHWLo}HV HQWUH
KRPHQV DUPDGRV FDUDFWHUL]DGDV FRPR DJRQ SHOD SUHVHQoD GRV WRFDGRUHV GH
IODXWD TXH DV DFRPSDQKD ^` 1RV -RJRV 2OtPSLFRV KDYLD GXHORV TXH Vy
WHUPLQDYDPFRPDPRUWHGHXPGRVFRQWHQGRUHV^`$VWUHPHQGDVSURH]DVGH
7KRU H VHXV FRPSDQKHLURV QD OXWD FRQWUD R +RPHP GR 8WJDUGD/RNL VmR
FKDPDGDVOHLND MRJR 3RUWRGDVHVWDVUD]}HVQmRSDUHFHH[FHVVLYRFRQVLGHUDUD
GLVSDULGDGH WHUPLQROyJLFD HQWUH D FRPSHWLomR H R MRJR QD OtQJXD JUHJD FRPR
UHVXOWDGR GH XPD LQFDSDFLGDGH PDLV RX PHQRV DFLGHQWDO SDUD DEVWUDLU XP
FRQFHLWR JHUDO TXH DEUDQJHVVH DPERV (P UHVXPR TXDQWR D VDEHU VH WHPRV R
GLUHLWR GH LQFOXLU D FRPSHWLomR QD FDWHJRULD GH MRJR SRGHPRV VHP KHVLWDo}HV
UHVSRQGHUDILUPDWLYDPHQWH
7DO FRPR WRGDV DV RXWUDV IRUPDV GH MRJR D FRPSHWLomR p JHUDOPHQWH
GHVSURYLGD GH REMHWLYR 4XHU LVWR GL]HU TXH D DomR FRPHoD H WHUPLQD HP VL
PHVPD QmR WHQGR R UHVXOWDGR TXDOTXHU FRQWULEXLomR SDUD R SURFHVVR YLWDO GR
JUXSR2SRSXODUGLWDGRKRODQGrVVHJXQGRRTXDORTXHLPSRUWDQmRVmRDVERODV
GHJXGHPDVRMRJRH[SULPHHVWHIDWRFRPJUDQGHFODUH]D,VWRVLJQLILFDTXHR
HOHPHQWRILQDOGDDomRUHVLGHDQWHVGHPDLVQDGDQRUHVXOWDGRHQTXDQWRWDOVHP
UHODomR GLUHWD FRP R TXH VH VHJXH 2 UHVXOWDGR GR MRJR FRPR IDWR REMHWLYR p
LQVLJQLILFDQWH H HP VL PHVPR LQGLIHUHQWH 'L]VH TXH R ;i GD 3pUVLD GXUDQWH
XPDYLVLWDj,QJODWHUUDUHFXVRXVHDDVVLVWLUDXPDFRUULGDGHFDYDORVDOHJDQGR
VDEHUPXLWREHPTXHDOJXQVFDYDORVFRUUHPPDLVGHSUHVVDGRTXHRVRXWURV'H
VHX SRQWR GH YLVWD WLQKD WRGD D UD]mR UHFXVDYDVH D WRPDU SDUWH QXPD HVIHUD
O~GLFDTXHOKHHUDHVWUDQKDSUHIHULQGRILFDUGHODGR2UHVXOWDGRGHXPMRJRRX
GHXPDFRPSHWLomR²H[FHWXDQGRVHHYLGHQWHPHQWHRVTXHLPSOLFDPXPOXFUR
SHFXQLiULR²VyWHPLQWHUHVVHSDUDDTXHOHVTXHGHOHSDUWLFLSDPFRPRMRJDGRUHV
RX FRPR HVSHFWDGRUHV TXHU SHVVRDOPHQWH H QR ORFDO TXHU FRPR RXYLQWHV SHOR
UiGLR RX HVSHFWDGRUHV SHOD WHOHYLVmR HWF H DFHLWDP VXDV UHJUDV 7RUQDUDPVH
SDUFHLURVGRMRJRHTXHUHPVrOR3DUDHOHVQmRpLQVLJQLILFDQWHQHPLQGLIHUHQWH
TXHRYHQFHGRUVHMD*DUERVRRX'HVWDPSLGR
$ HVVrQFLD GR O~GLFR HVWi FRQWLGD QD IUDVH Ki DOJXPD FRLVD HP MRJR
0DVHVVHDOJXPDFRLVDQmRpRUHVXOWDGRPDWHULDOGRMRJRQHPRPHURIDWRGH
DERODHVWDUQREXUDFRPDVRIDWRLGHDOGHVHWHUDFHUWDGRRXGHRMRJRWHUVLGR
JDQKR 2 r[LWR Gi DR MRJDGRU XPD VDWLVIDomR TXH GXUD PDLV RX PHQRV WHPSR
FRQIRUPH R FDVR 2 VHQWLPHQWR GH SUD]HU RX GH VDWLVIDomR DXPHQWD FRP D
SUHVHQoDGHHVSHFWDGRUHVHPERUDHVWDQmRVHMDHVVHQFLDOSDUDHVVHSUD]HU8PD
SHVVRD TXH ID] XPD SDFLrQFLD VHQWH XP GXSOR SUD]HU TXDQGR DOJXpP HVWi
DVVLVWLQGR PDV VHQWH SUD]HU PHVPR VHP LVVR (P WRGRV RV MRJRV p PXLWR
LPSRUWDQWHTXHRMRJDGRUSRVVDJDEDUVHDRXWURVGHVHXVr[LWRV1HVWHVHQWLGRR
SHVFDGRU FRQVWLWXL XP H[HPSOR EHP FRQKHFLGR 9ROWDUHPRV GHSRLV D HVWH
SUREOHPDGDDXWRDSURYDomR
$ LGpLD GH JDQKDU HVWi HVWUHLWDPHQWH UHODFLRQDGD FRP R MRJR 7RGDYLD
SDUD DOJXpP JDQKDU p SUHFLVR TXH KDMD XP SDUFHLUR RX DGYHUViULR QR MRJR
VROLWiULR QmR VH SRGH UHDOPHQWH JDQKDU QmR p HVWH R WHUPR TXH SRGH VHU XVDGR
TXDQGRRMRJDGRUDWLQJHRREMHWLYRGHVHMDGR
2 TXH p JDQKDU H R TXH p TXH UHDOPHQWH JDQKR" *DQKDU VLJQLILFD
PDQLIHVWDU VXD VXSHULRULGDGH QXP GHWHUPLQDGR MRJR &RQWXGR D SURYD GHVWD
VXSHULRULGDGH WHP WHQGrQFLD SDUD FRQIHULU DR YHQFHGRU XPD DSDUrQFLD GH
VXSHULRULGDGH HP JHUDO (OH JDQKD DOJXPD FRLVD PDLV GR TXH DSHQDV R MRJR
HQTXDQWR WDO *DQKD HVWLPD FRQTXLVWD KRQUDULDV H HVWDV KRQUDULDV H HVWLPD
LPHGLDWDPHQWH FRQFRUUHP SDUD R EHQHItFLR GR JUXSR DR TXDO R YHQFHGRU
SHUWHQFH&KHJDPRVDTXLDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDPXLWRLPSRUWDQWHGRMRJRRr[LWR
REWLGR SDVVD SURQWDPHQWH GR LQGLYtGXR SDUD R JUXSR 0DV Ki XP RXWUR DVSHFWR
DLQGDPDLVLPSRUWDQWHRLQVWLQWR GHFRPSHWLomRQmRpIXQGDPHQWDOPHQWH XP
GHVHMRGHSRGHURXGHGRPLQDomR2TXHpSULPRUGLDOpRGHVHMRGHVHUPHOKRU
TXHRVRXWURVGHVHURSULPHLURHVHUIHVWHMDGRSRUHVVHIDWR6yVHFXQGDULDPHQWH
WHPLPSRUWkQFLDRIDWRGHUHVXOWDUGDYLWyULDXPDXPHQWRGRSRGHUGRLQGLYtGXR
RXGRJUXSR2SULQFLSDOpJDQKDU2H[HPSORPDLVSXURGHXPDYLWyULDTXHQmR
LPSOLFDQDGDYLVtYHORXDSURYHLWiYHODQmRVHURVLPSOHVIDWRGHJDQKDUpDTXH
WHPRVQRFDVRGRMRJRGH[DGUH]
-RJDPRV RX FRPSHWLPRV SRU DOJXPD FRLVD 2 REMHWLYR SHOR TXDO
MRJDPRVHFRPSHWLPRVpDQWHVGHPDLVQDGDHSULQFLSDOPHQWHDYLWyULDPDVD
YLWyULD p DFRPSDQKDGD GH GLYHUVDV PDQHLUDV GH DSURYHLWiOD ² FRPR SRU
H[HPSORDFHOHEUDomRGRWULXQIRSRUXPJUXSRFRPJUDQGHSRPSDDSODXVRVH
RYDo}HV 2V IUXWRV GD YLWyULD SRGHP VHU D KRQUD D HVWLPD R SUHVWtJLR 9LD GH
UHJUDFRQWXGRHVWiOLJDGDjYLWyULDDOJXPDFRLVDPDLVGRTXHDKRQUDXPDFRLVD
TXHHVWiHPMRJRXPSUrPLRRTXDOSRGHWHUXPYDORUVLPEyOLFRRXPDWHULDORX
HQWmRSXUDPHQWHDEVWUDWR3RGHVHUXPDFRSDGHRXURRXXPDMyLDDILOKDGHXP
UHL RX XPD VRPD WULER $ DSRVWD TXH HP ODWLP SRGH GL]HUVH YDGLXP HP
DOHPmR :HWWH HP LQJOrV JDJH p XP SHQKRU QR VHQWLGR GH XP REMHWR
SXUDPHQWHVLPEyOLFRTXHpDWLUDGRGHQWURGRFDPSRGHMRJRDWtWXORGHGHVDILR
1mR p H[DWDPHQWH R PHVPR TXH XP SUrPLR R TXDO LPSOLFD D LGpLD GH DOJR
LQWULQVHFDPHQWH YDOLRVR FRPR SRU H[HPSOR XPD TXDQWLD HP GLQKHLUR HPERUD
SRVVDVHUVLPSOHVPHQWHXPDFRURDGHORXURVeFXULRVRTXHDVSDODYUDVSUrPLR
SUHoR H DSUHoR GHULYHP PDLV RX PHQRV GLUHWDPHQWH GR ODWLP SUHWLXP
HPERUDWHQKDPHYROXtGRHPVHQWLGRVGLIHUHQWHV3UHWLXPVXUJLXRULJLQDULDPHQWH
QD HVIHUD GD WURFD H GD DYDOLDomR H SUHVVXS}H XP YDORU 2 SUHWLXP MXVWDP
PHGLHYDO FRUUHVSRQGH DSUR[LPDGDPHQWH j LGpLD DWXDO GH YDORU GH PHUFDGR
(QTXDQWRSUHoRSHUPDQHFHXOLPLWDGRjHVIHUDHFRQ{PLFDSUrPLRSDVVRXSDUDD
GRMRJRHGDFRPSHWLomRHDSUHoRDGTXLULXRVLJQLILFDGRH[FOXVLYRGRODWLPODXV
'H XP SRQWR GH YLVWD VHPkQWLFR p SUDWLFDPHQWH LPSRVVtYHO GHOLPLWDU R WHUUHQR
SUySULR GH FDGD XPD GHVWDV WUrV SDODYUDV ,JXDOPHQWH LQWHUHVVDQWH p YHULILFDU
FRPRDSDODYUDLQJOHVDZDJH VDOiULR TXHRULJLQDULDPHQWHpLGrQWLFDDJDJH QR
VHQWLGRGHXPVtPERORGHGHVDILRFDPLQKRXQXPVHQWLGRLQYHUVRGRGHSUHWLXP
RXVHMDSDVVRXGDHVIHUDO~GLFDSDUDDHVIHUDHFRQ{PLFDWRUQDQGRVHVLQ{QLPR
GH RUGHQDGR GDTXLOR TXH VH JDQKD 1mR MRJDPRV SDUD JDQKDU XP VDOiULR
WUDEDOKDPRV )LQDOPHQWH D SDODYUD JDQKRV QmR WHP HWLPRORJLFDPHQWH QDGD D
YHU FRP HVWDV SDODYUDV HPERUD VHPkQWLFDPHQWH SHUWHQoD WDQWR DR O~GLFR
TXDQWRDRHFRQ{PLFR2FRPHUFLDQWHUHDOL]DVHXVJDQKRVHRMRJDGRUWDPEpP
DOFDQoDVHXVJDQKRV
3RGHUVHLDGL]HUTXHWRGRVRVGHULYDGRVGDUDL]ODWLQDYDG FDUDFWHUL]DP
VH SRU XP GHWHUPLQDGR VHQWLGR GH SDL[mR GH VRUWH GH DXGiFLD QR TXH GL]
UHVSHLWR WDQWR j DWLYLGDGH O~GLFD TXDQWR j HFRQRPLD $ SXUD DYDUH]D QmR
FRPHUFLDQHPMRJDQXQFDDUULVFD(DHVVrQFLDGRHVStULWRO~GLFRpRXVDUFRUUHU
ULVFRVVXSRUWDUDLQFHUWH]DHDWHQVmR$WHQVmRDXPHQWDDLPSRUWkQFLDGRMRJRH
HVWDLQWHQVLILFDomRSHUPLWHDRMRJDGRUHVTXHFHUTXHHVWiDSHQDVMRJDQGR
$OJXQVOLQJLVWDVFRQVLGHUDPDGHVLJQDomRJUHJDGHSUrPLR ȐșȜȠȞ XP
GHULYDGRGDPHVPDIHFXQGDUDL]YDGDTXHDFDEDPRVGHQRVUHIHULU'HȐșȜȠȞ
GHULYDȐșȜȘIJȘRDWOHWD+iDTXLXPDXQLmRHQWUHDVLGpLDVGHFRPSHWLomROXWD
H[HUFtFLR DSOLFDomR UHVLVWrQFLD H VRIULPHQWR 6H QRV OHPEUDUPRV TXH QD
VRFLHGDGH SULPLWLYD D PDLRU SDUWH GDV DWLYLGDGHV DJRQtVWLFDV VmR QD UHDOLGDGH
DJRQL]DQWHV LPSOLFDQGR VHYHUDV SURYDo}HV WDQWR ItVLFDV TXDQWR HVSLULWXDLV H
WDPEpP TXH H[LVWH XPD tQWLPD UHODomR HQWUH ȐȖȦȞ H ȐȖȦȞȓĮ VHQGR TXH HVWD
~OWLPD SDODYUD RULJLQDOPHQWH VLJQLILFDYD VLPSOHVPHQWH FRPSHWLomR SDVVDQGR
PDLV WDUGH D VLJQLILFDU OXWD GH PRUWH H PHGR YHUHPRV TXH R DWOHWLVPR
WDPEpPSHUWHQFHDRGRPtQLRGDFRPSHWLomRVpULDTXHFRQVWLWXLQRVVRWHPD
$FRPSHWLomRQmRVHHVWDEHOHFHDSHQDVSRUDOJXPDFRLVDPDVWDPEpP
HPHFRPDOJXPDFRLVD2VKRPHQVHQWUDPHPFRPSHWLomRSDUDVHUHPRV
SULPHLURVHPIRUoDRXGHVWUH]DHPFRQKHFLPHQWRVRXULTXH]DHPHVSOHQGRU
JHQHURVLGDGHDVFHQGrQFLDQREUHRXQRQ~PHURGHVXDSURJHQLWRUD&RPSHWHP
FRP D IRUoD GR FRUSR RX GDV DUPDV FRP D UD]mR RX FRP RV SXQKRV
GHIURQWDQGRVHXQVDRVRXWURVFRPGHPRQVWUDo}HVH[WUDYDJDQWHVFRPSDODYUDV
IDQIDUURQDGDV LQVXOWRV H ILQDOPHQWH WDPEpP FRP DVW~FLD 'H QRVVR SRQWR GH
YLVWDDEDWRWDWHQGRHPYLVWDJDQKDUXPMRJRSULYDDDomRGHVHXFDUiWHUO~GLFR
GHVWUXLQGRDFRPSOHWDPHQWHSRLVSDUDQyVSHUWHQFHjHVVrQFLDGRMRJRTXHDV
UHJUDVVHMDPUHVSHLWDGDVTXHRMRJRVHMDMRJDGROHDOPHQWH&RQWXGRDFXOWXUD
SULPLWLYD QmR Gi UD]mR D QRVVR MXt]R PRUDO TXDQWR D HVWH DVSHFWR GR PHVPR
PRGRTXHRHVStULWRGDWUDGLomRSRSXODU1DIiEXODGDOHEUHHGRRXULoRRSDSHO
GHKHUyLpDWULEXtGRDRPDXMRJDGRUTXHJDQKDDFRUULGDJUDoDVDXPDIUDXGH
0XLWRVGRVKHUyLVGDPLWRORJLDFRQVHJXHPJDQKDUSRUPHLRGDDVW~FLDRXJUDoDV
DXPDDMXGDH[WHULRU3pORSVVXERUQDRDXULJDGH(QRPHXSDUDTXHHOHFRORTXH
FUDYRVGHFHUDQRVHL[RVGDVURGDV-DVmRH7HVHXSDVVDPVXDVSURYDVFRPr[LWR
JUDoDV j DMXGD GH 0HGpLD H $ULDGQH *XQWKHU GHYH VXD YLWyULD D 6LHJIULHG 1R
0DKDEKDUDWD RV NDXUDYDV DOFDQoDP D YLWyULD ID]HQGR WUDSDoD QRV MRJRV GH
GDGRV)ULJJDHQJDQD:RWDQSDUDTXHHVWHFRQFHGDDYLWyULDDRVORPEDUGRV2V
$VHVTXHEUDPRMXUDPHQWRTXHIL]HUDPDRVJLJDQWHV(PWRGRVHVWHVFDVRVRDWR
GHVXSHUDURRXWURHPDVW~FLDIUDXGXOHQWDPHQWHWRUQRXVHHOHSUySULRRPRWLYR
GDFRPSHWLomRFRPRVHIRVVHXPQRYRWHPDO~GLFR^`
$ LQGHWHUPLQDomR GDV IURQWHLUDV HQWUH R MRJR H D VHULHGDGH WHP XP
H[HPSOR SHUIHLWR QD H[SUHVVmR MRJDU QD %ROVD 2 MRJDGRU GH UROHWD QmR WHUi
G~YLGDDOJXPDHPUHFRQKHFHUTXHHVWiMRJDQGRPDVMiRPHVPRQmRVXFHGHUi
FRPRFRUUHWRUGHYDORUHV(VWH~OWLPRVXVWHQWDUiTXHDFRPSUDHYHQGDDRVDERU
GDVDOWDVHEDL[DVGD%ROVDID]HPSDUWHGDVFRLVDVVpULDVGDYLGDRXSHORPHQRV
GD YLGD GRV QHJyFLRV H FRQVWLWXL XPD IXQomR HFRQ{PLFD GD VRFLHGDGH (P
DPERV RV FDVRV R IDWRU RSHUDQWH p D HVSHUDQoD GR OXFUR 0DV HQTXDQWR QR
SULPHLUR FDVR R FDUiWHU SXUDPHQWH IRUWXLWR GD FRLVD p JHUDOPHQWH UHFRQKHFLGR
QmR REVWDQWH WRGRV RV VLVWHPDV QR VHJXQGR R MRJDGRU LOXGHVH D VL PHVPR
FRPDLGpLDGHTXHpFDSD]GHSUHYHUDWHQGrQFLDIXWXUDGRPHUFDGR6HMDFRPR
IRUptQILPDDGLIHUHQoDGHPHQWDOLGDGHHQWUHDPERVRVFDVRV
$ HVWH UHVSHLWR PHUHFH UHIHUrQFLD R IDWR GH GXDV IRUPDV GH DFRUGR
FRPHUFLDO EDVHDGR QD H[SHFWDWLYD GH XP FXPSULPHQWR IXWXUR WHUHP RULJHP
GLUHWDQDDSRVWDGHWDOPRGRTXHFRQWLQXDVHQGRXPDTXHVWmRHPDEHUWRVHRTXH
VXUJLXSULPHLURIRLRHVStULWRO~GLFRRXRLQWHUHVVHOHYDGRDVpULR2ILQDOGD,GDGH
0pGLDDVVLVWHWDQWRHP*rQRYDFRPRHP$QWXpUSLDDRVXUJLPHQWRGRVHJXURGH
YLGD VRE D IRUPD GH DSRVWDV VREUH IXWXUDV HYHQWXDOLGDGHV GH FDUiWHU QmR
HFRQ{PLFR $SRVWDYDVH SRU H[HPSOR VREUH D YLGD H D PRUWH GH SHVVRDV R
QDVFLPHQWR GH XP PHQLQR RX XPD PHQLQD R UHVXOWDGR GH YLDJHQV H
SHUHJULQDo}HV D FRQTXLVWD GH YiULDV WHUUDV SUDoDV IRUWHV RX FLGDGHV^` (VWH
WLSRGHFRQWUDWRHPERUDKRXYHVVHMiDVVXPLGRXPFDUiWHUSXUDPHQWHFRPHUFLDO
IRLGLYHUVDVYH]HVSURLELGRVREDDOHJDomRGHWUDWDUVHGHMRJRLOHJDOHQWUHRXWURV
SRU&DUORV9^`$SRVWDYDVHVREUHDHVFROKDGHXPQRYR3DSDWDOFRPRKRMH
VHDSRVWDHPFRUULGDVGH FDYDORV^` ( DLQGD QR VpFXOR ;9,, RV FRQWUDWRV GH
VHJXURGHYLGDHUDPFRQKHFLGRVSHORQRPHGHDSRVWDV
2VHVWXGRVDQWURSROyJLFRVWrPPRVWUDGRGHPDQHLUDFDGDYH]PDLVFODUD
TXH QRUPDOPHQWH D YLGD VRFLDO SULPLWLYD DVVHQWD QD HVWUXWXUD DQWDJRQtVWLFD H
DQWLWpWLFD GD SUySULD FRPXQLGDGH H TXH WRGR R PXQGR HVSLULWXDO GHVWH WLSR GH
FRPXQLGDGHFRUUHVSRQGHDHVVHSURIXQGRGXDOLVPR3RUWRGRRODGRHQFRQWUDP
VH YHVWtJLRV GHVVH IDWR $ WULER p GLYLGLGD FP GXDV PHWDGHV RSRVWDV FKDPDGDV
IUDWULDVSHORVDQWURSyORJRVDVTXDLVVmRVHSDUDGDVSHODPDLVULJRURVDH[RJDPLD
$ GLVWLQomR HQWUH RV GRLV JUXSRV p HVWDEHOHFLGD WDPEpP SHOR WRWHP WHUPR GH
HPSUHJRXPWDQWRGXYLGRVRIRUDGRWHUUHQRHVSHFtILFRDTXHSHUWHQFHPDVPXLWR
~WLO SDUD XVR FLHQWtILFR 8P LQGLYtGXR SRGH VHU KRPHPFRUYR RX KRPHP
WDUWDUXJD DGTXLULQGR DVVLP WRGR XP VLVWHPD GH REULJDo}HV WDEXV FRVWXPHV H
REMHWRVGHYHQHUDomRSUySULRVGDRUGHPGRFRUYRRXGDWDUWDUXJDFRQIRUPHIRU
R FDVR (QWUH DV GXDV PHWDGHV GD WULER DV UHODo}HV VmR GH FRPSHWLomR H
ULYDOLGDGHPDVDRPHVPRWHPSRGHDMXGDUHFtSURFDHP~WXDSUHVWDomRGHERQV
VHUYLoRV 2 FRQMXQWR GHVWDV UHODo}HV WUDQVIRUPD WRGD D YLGD S~EOLFD GD WULER
QXPD LQWHUPLQiYHO VpULH GH FHULP{QLDV IRUPXODGDV FRP D PDLRU SUHFLVmR H
FXPSULGDV FRP R PDLRU ULJRU 2 GXDOLVPR TXH GLYHUVLILFD DV GXDV PHWDGHV VH
HVWHQGH D WRGR R PXQGR FRQFHSWXDO H LPDJLQDWLYR GD WULER 7RGDV DV FULDWXUDV
WRGDVDVFRLVDVWrPVHXOXJDUFPXPRXRXWURGRVGRLVODGRVGHWDOPRGRTXHWRGR
RFRVPRVpDEUDQJLGRSRUHVVDFODVVLILFDomR
$RODGRGHVWDGLYLVmRWULEDOVXUJHRGXDOLVPRGRVVH[RVTXHSRGHWDPEpP
H[SULPLUVH QXP GXDOLVPR FyVPLFR GH FDUiWHU JHUDO FRPR HQWUH RV FKLQHVHV R
\LQHR\DQJUHVSHFWLYDPHQWHRSULQFtSLRIHPLQLQRHRSULQFtSLRPDVFXOLQRFXMD
DOWHUQkQFLD H FRRSHUDomR PDQWrP R ULWPR GD YLGD 6HJXQGR DOJXQV DXWRUHV D
RULJHP GHVWH GXDOLVPR VH[XDO FRPR VLVWHPD ILORVyILFR DVVHQWDULD QXPD GLYLVmR
HIHWLYDGDWULERHPJUXSRVGHUDSD]HVHPRoDVTXHVHHQFRQWUDYDPSRURFDVLmR
GDVJUDQGHVIHVWDVGDVHVWDo}HVFRUWHMDQGRVHUHFLSURFDPHQWHHPIRUPDULWXDO
FRPFDQWRVDOWHUQDGRVHGDQoDV
3RU RFDVLmR GHVWDV IHVWLYLGDGHV HQWUD SOHQDPHQWH HP MRJR R HVStULWR GH
FRPSHWLomR HQWUH DV GXDV PHWDGHV RSRVWDV GD WULER RX HQWUH RV GRLV VH[RV (P
QHQKXPD JUDQGH FXOWXUD D LPSRUWDQWtVVLPD LQIOXrQFLD FLYLOL]DGRUD GHVWDV
FRPSHWLo}HV IHVWLYDV IRL PDLV FODUDPHQWH HOXFLGDGD GR TXH QR FDVR GD &KLQD
DQWLJDJUDoDVDRVWUDEDOKRVGH0DUFHO*UDQHW%DVHDQGRVXDUHFRQVWUXomRQXPD
LQWHUSUHWDomRDQWURSROyJLFDGRVFDQWRVULWXDLVGD&KLQDDQWLJD*UDQHWFRQVHJXLX
HODERUDUXPHVWXGRGDVIDVHVSULPLWLYDVGDFXOWXUDFKLQHVDQRWiYHOWDQWRSRUVXD
VLPSOLFLGDGHTXDQWRSRUVHXULJRUFLHQWtILFR^`
6HJXQGR *UDQHW QD IDVH PDLV SULPLWLYD RV FOmV UXUDLV FHOHEUDYDP DV
IHVWDVGDVHVWDo}HVSRUPHLRGHFRPSHWLo}HVGHVWLQDGDVDIDYRUHFHUDIHUWLOLGDGH
HRDPDGXUHFLPHQWRGDVFROKHLWDVeIDWREHPFRQKHFLGRTXHHVVDpXPDLGpLD
VXEMDFHQWH j PDLRU SDUWH GRV ULWRV SULPLWLYRV 1R HVStULWR GR KRPHP SULPLWLYR
WRGD FHULP{QLD FRUUHWDPHQWH FHOHEUDGD WRGR MRJR RX FRPSHWLomR JDQKR GH
DFRUGR FRP DV UHJUDV WRGR VDFULItFLR GHYLGDPHQWH UHDOL]DGR HVWi LQWLPDPHQWH
OLJDGR j DTXLVLomR SHOR JUXSR GH XPD QRYD SURVSHULGDGH 6H RV VDFULItFLRV H DV
GDQoDV IRUDP FRQFOXtGRV FRP VXFHVVR SRGHPRV ILFDU FHUWRV GH TXH WXGR HVWi
EHP TXH RV SRGHUHV VXSHULRUHV QRV VmR SURStFLRV TXH D RUGHP FyVPLFD HVWi
VDOYDJXDUGDGD TXH R EHPHVWDU VRFLDO HVWi JDUDQWLGR SDUD QyV H RV QRVVRV
(YLGHQWHPHQWHHVWHVHQWLPHQWRQmRGHYHVHUSHQVDGRFRPRRUHVXOWDGRILQDOGH
XPDVpULHGHGHGXo}HVUDFLRQDLV7UDWDVHPDLVGHXPDFRQVFLrQFLDGDYLGDGH
XP VHQWLPHQWR GH VDWLVIDomR FULVWDOL]DGR HP XPD Ip PDLV RX PHQRV IRUPXODGD
SHORHVStULWR
6HJXQGR*UDQHWDIHVWDGHLQYHUQRFHOHEUDGDSHORVKRPHQVQDFDVDGRV
KRPHQVSRVVXtDXPFDUiWHUDFHQWXDGDPHQWHGUDPiWLFR(PPHLRDXPIHUYRU
H XPD HPEULDJXH] H[WiWLFD HUDP RUJDQL]DGDV GDQoDV DQLPDLV FRP PiVFDUDV
EDQTXHWHVHIHVWLQVDSRVWDVHSURH]DVGHWRGDDHVSpFLH$SHVDUGHDVPXOKHUHV
VHUHP H[FOXtGDV FRQVHUYDYDVH R FDUiWHU DQWLWpWLFR GHVVD IHVWD 2 ERP
FXPSULPHQWRGRFHULPRQLDOLPSOLFDYDDFRPSHWLomRHXPDDOWHUQkQFLDUHJXODU
HQWUHXPJUXSRGHDQILWUL}HVHXPJUXSRGHKyVSHGHV8PGHOHVUHSUHVHQWDYDR
SULQFtSLR\DQJTXHFRUUHVSRQGLDDRVRODRFDORUHDRYHUmRHRRXWURRSULQFtSLR
\LQRTXDOFRUUHVSRQGLDjOXDDRIULRHDRLQYHUQR
7RGDYLD DV FRQFOXV}HV GH *UDQHW YmR PXLWR PDLV ORQJH GR TXH HVWH
TXDGURGHXPDH[LVWrQFLDSDVWRUDOTXDVHLGtOLFDYLYLGDSRUWULERVLVRODGDVHWHQGR
FRPRSDQRGHIXQGRDSXUDQDWXUH]D&RPRVXUJLPHQWRGRVFKHIHVHGHUHLQRV
UHJLRQDLVQRLQWHULRUGRLPHQVRWHUULWyULRGD&KLQDIRLVHGHVHQYROYHQGRDFLPD
HSDUDDOpPGRVVLPSOHVGXDOLVPRVRULJLQDLVFDGDXPGRVTXDLVFRUUHVSRQGLDD
XP~QLFRFOmRXWULERXPVLVWHPDGHQXPHURVRVJUXSRVRSRVWRVDEUDQJHQGRXPD
VpULH GH FOmV RX WULERV UHXQLGRV H FRQWLQXDQGR D WHU QDV FRPSHWLo}HV IHVWLYDV H
ULWXDLVDSULQFLSDOH[SUHVVmRGHVXDYLGDFXOWXUDO(VXUJLXXPDKLHUDUTXLDVRFLDOD
SDUWLUGHVVDVFRPSHWLo}HVSULPLWLYDVSULPHLURHQWUHSDUWHVGHXPDWULERFGHSRLV
HQWUH WULERV LQWHLUDV 2 SUHVWtJLR DGTXLULGR SHORV JXHUUHLURV QR GHFXUVR GHVVDV
FRPSHWLo}HVVDJUDGDVIRLRLQtFLRGHXPSURFHVVRGHIHXGDOL]DomRTXHGRPLQRXD
&KLQDGXUDQWHVpFXORV2HVStULWRGHFRPSHWLomRGL]*UDQHWTXHDQLPDYDDV
FRQIUDULDV PDVFXOLQDV H QDV IHVWDV GH LQYHUQR DV RSXQKD XPDV jV RXWUDV HP
WRUQHLRV GH GDQoDV H FDQo}HV HVWi QD RULJHP GH XP SURFHVVR HYROXWLYR TXH
FRQGX]jVLQVWLWXLo}HVSROtWLFDVHDR(VWDGR^`
0HVPRTXHQmRVHFRQFRUGHFRPWRGDVDVFRQFOXV}HVGH*UDQHWTXHID]
GHULYDUWRGDDKLHUDUTXLDGRHVWDGRFKLQrVPDLVWDUGLRGHVWHVFRVWXPHVSULPLWLYRV
pIRUoRVRUHFRQKHFHUTXHHOHPRVWURXGHPDQHLUDDEVROXWDPHQWHPDJLVWUDOTXHR
SULQFtSLR DJRQtVWLFR GHVHPSHQKD QD HYROXomR GD FLYLOL]DomR FKLQHVD XP SDSHO
DLQGDPDLVVLJQLILFDWLYRGRTXHRDJRQQRPXQGRKHOrQLFRHVHUHYHVWHGHPRGR
PXLWR PDLV FODUR GR TXH QD *UpFLD GH XP FDUiWHU HVVHQFLDOPHQWH O~GLFR 1D
&KLQDSULPLWLYDTXDVHWRGDVDVDWLYLGDGHVDVVXPLDPDIRUPDGHXPDFRPSHWLomR
ULWXDO DWUDYHVVDU XP ULR HVFDODU XPD PRQWDQKD FRUWDU iUYRUHV RX FROKHU
IORUHV^` 2 HVTXHPD FDUDFWHUtVWLFR GDV OHQGDV FKLQHVDV UHODWLYDV j IXQGDomR
WLRV UHLQRV p R GR KHUyL GHUURWDQGR VHXV DGYHUViULRV SRU PHLR GH SURH]DV
HVSDQWRVDV H PLUDFXORVDV GHPRQVWUDo}HV GH IRUoD SURYDQGR DVVLP VXD
VXSHULRULGDGH5HJUDJHUDORWRUQHLRDFDEDFRPDPRUWHGRVYHQFLGRV
2 PDLV LPSRUWDQWH DTXL p TXH WRGDV HVWDV FRPSHWLo}HV PHVPR TXDQGR
VmRIDQWDVLRVDPHQWHGHVFULWDVFRPRFRPEDWHVWLWkQLFRVHPRUWDLVSHUWHQFHPHP
WRGRVRVVHXVDVSHFWRVDRGRPtQLRGRMRJReXPIDWRTXHVDOWDDRVROKRVTXDQGR
FRPSDUDPRV DV FRPSHWLo}HV TXH QRV IRUDP WUDQVPLWLGDV SHOD WUDGLomR FKLQHVD
VRE IRUPD PtWLFD RX KHUyLFD FRP DV FRPSHWLo}HV SHULyGLFDV DLQGD KRMH
UHDOL]DGDVHPGLYHUVDVSDUWHVGRPXQGRQRPHDGDPHQWHRVWRUQHLRVGHFDQo}HVH
MRJRVHQWUHRVUDSD]HVHPRoDVGHXPJUXSRSRURFDVLmRGDVIHVWDVGDSULPDYHUD
H GR RXWRQR $R WUDWDU GHVWH DVSHFWR GD YLGD GD &KLQD SULPLWLYD FRP EDVH QRV
FDQWRV GH DPRU GR &KH .LQJ^` *UDQHW ID] UHIHUrQFLD D IHVWLYLGDGHV
VHPHOKDQWHVQR7RQTXLPQR7LEHWHHQR-DSmR8PHVWXGLRVRDQDPLWD1JX\ HQ
YDQ+X\ HQGHEUXoRXVHVREUHRPHVPRWHPDHPUHODomRDR$QDPRQGHDWpKi
EHPSRXFRWHPSRHVWHVFRVWXPHVHVWDYDPHPSOHQDIORUDomRRIHUHFHQGRXPD
H[FHOHQWH GHVFULomR GHVWHV FRVWXPHV QXPD WHVH GHIHQGLGD HP 3DULV^`
(QFRQWUDPRQRVDTXLHPSOHQRLQWHULRUGDHVIHUDO~GLFDDQWtIRQDVMRJRVGHEROD
MRJRV DPRURVRV DGLYLQKDo}HV HQLJPDV WXGR VRE D IRUPD GH XPD YLYD
FRPSHWLomR HQWUH RV VH[RV 0HVPR DV FDQo}HV VmR SXUDPHQWH O~GLFDV FRP
UHJUDVIL[DVXPDYDULDGDUHSHWLomRGHSDODYUDVRXIUDVHVSHUJXQWDVHUHVSRVWDV
3DUDTXHPTXLVHUYHUXPH[HPSORGRVPDLVUHYHODGRUHVGDUHODomRHQWUHRMRJR
H D FXOWXUD QDGD PHOKRU GR TXH D OHLWXUD GR OLYUR GH 1JX\ HQ FRP WRGD VXD
ULTXH]DGHSRUPHQRU
7RGDVHVWDVIRUPDVGHFRPSHWLomRDWHVWDPUHSHWLGDVYH]HVVXDVUHODo}HV
FRPRULWXDOSHODFUHQoDFRQVWDQWHGHTXHVmRLQGLVSHQViYHLVSDUDDKDUPRQLRVD
VXFHVVmRGDVHVWDo}HVRDPDGXUHFLPHQWRGDVFROKHLWDVHDSURVSHULGDGHGHWRGR
RDQR
'DGR TXH R UHVXOWDGR GD FRPSHWLomR R IDWR GH HOD VHU FRQFOXtGD FRP
r[LWRpFRQVLGHUDGRFDSD]GHLQIOXHQFLDURFXUVRGDQDWXUH]DVHJXHVHTXHSRXFD
LPSRUWkQFLDWHPTXDORWLSRHVSHFLDOGHFRPSHWLomRDWUDYpVGRTXDOVHFKHJDD
HVVH UHVXOWDGR 2 TXH LPSRUWD p R IDWR GH JDQKDU HP VL PHVPR 7RGD YLWyULD
UHSUHVHQWDLVWRpUHDOL]DSDUDRYHQFHGRURWULXQIRGRVSRGHUHVEHQpILFRVVREUH
RVPDOpILFRVHDRPHVPRWHPSRDVDOYDomRGRJUXSRTXHDREWHYH$YLWyULDQmR
VH OLPLWD D UHSUHVHQWDU HVVD VDOYDomR PDV WRUQDD DOJR GH HIHWLYR 'H RQGH VH
VHJXHTXHRUHVXOWDGREHQpILFRWDQWRSRVVDYLUGRVMRJRVGHSXUDVRUWHFRPRGRV
MRJRV FXMR UHVXOWDGR p GHFLGLGR SHOD IRUoD D KDELOLGDGH RX D HVSHUWH]D $ VRUWH
SRGH WHU XP VLJQLILFDGR VDJUDGR RV GDGRV SRGHP VLJQLILFDU H GHWHUPLQDU RV
GHVtJQLRVGLYLQRVpXPPHLRWmRHILFD]GHLQIOXHQFLDURVGHXVHVFRPRTXDOTXHU
RXWUD IRUPD GH FRPSHWLomR ( QmR Ki G~YLGD TXH SRGHPRV DWp LU PDLV ORQJH
DILUPDQGR TXH SDUD R HVStULWR KXPDQR DV LGpLDV GH IHOLFLGDGH GH VRUWH H GH
GHVWLQR SDUHFHP HVWDU PXLWR SUy[LPDV GR GRPtQLR GR VDJUDGR 3DUD
FRPSUHHQGHUHVWDVDVVRFLDo}HVPHQWDLVEDVWDDRKRPHPPRGHUQRSHQVDUQHVVD
HVSpFLHGHI~WHLVDXJ~ULRVTXHWRGRVQyVFRVWXPDPRVSUDWLFDUGXUDQWHDLQIkQFLD
VHPQHOHVUHDOPHQWHDFUHGLWDUHTXHSRGHPDWpSHUIHLWDPHQWHRFRUUHUQRFDVR
GHXPDGXOWRFRPSOHWDPHQWHHTXLOLEUDGRHQDGDGDGRDVXSHUVWLo}HV5HJUDJHUDO
QmR OKHV DWULEXtPRV JUDQGH LPSRUWkQFLD H p SRXFR IUHTHQWH HQFRQWUDU QD
OLWHUDWXUD H[HPSORV GHVVDV IXWLOLGDGHV PDV Ki QD 5HVVXUUHLomR GH 7ROVWRL XP
WUHFKRRQGHXPGRVMXt]HVDRHQWUDUQRWULEXQDOGL]VLOHQFLRVDPHQWHGHVLSDUDVL
6HRQ~PHURGHSDVVRVTXHHXGHUDWpFKHJDUjPLQKDFDGHLUDIRUSDUKRMHQmR
WHUHLGRUHVGHHVW{PDJR
+i PXLWRV SRYRV TXH FRORFDP R MRJR GH GDGRV QR Q~PHUR GDV SUiWLFDV
UHOLJLRVDV^` 3RU YH]HV DV VRFLHGDGHV GLYLGLGDV HP IUDWULDV H[SULPHP VXD
HVWUXWXUDGXDOLVWDQDVGXDVFRUHVGHVHXVWDEXOHLURVGHMRJRRXGHVHXVGDGRV$
SDODYUDVkQVFULWDG\XWDPVLJQLILFDDRPHVPRWHPSROXWDUHMRJDUDRVGDGRV
([LVWHPJUDQGHVDILQLGDGHVHQWUHRVGDGRVHDVIOHFKDV^`1R0DKDEKDUDWD R
SUySULR PXQGR p FRQFHELGR FRPR XP MRJR GH GDGRV TXH 6LYD MRJD FRP VXD
HVSRVD ^` $V HVWDo}HV UWX VmR UHSUHVHQWDGDV VRE D IRUPD GH VHLV KRPHQV
MRJDQGR FRP GDGRV GH RXUR H SUDWD 7DPEpP D PLWRORJLD JHUPkQLFD ID]
UHIHUrQFLDDXPMRJRMRJDGRSHORVGHXVHVHPVHXWDEXOHLURTXDQGRRPXQGRIRL
RUGHQDGRRVGHXVHVUHXQLUDPVHSDUDMRJDUDRVGDGRVHTXDQGRHOHUHQDVFHUGH
QRYR DSyV VXD GHVWUXLomR RV $VHV UHMXYHQHVFLGRV YROWDUmR D HQFRQWUDU RV
WDEXOHLURVGHMRJRHPRXURTXHRULJLQDULDPHQWHSRVVXtDP ^`
$DomRSULQFLSDOGR0DKDEKDUDWDDVVHQWDQRMRJRGH ODGRVMRJDGRVSHOR
UHL <XGKLVWLUD FRQWUD RV NDXUDYDV 1R OLYUR DFLPD UHIHULGR * - +HOG WLUD GHVWH
IDWR GLYHUVDV FRQFOXV}HV GH FDUiWHU HWQROyJLFR 'H QRVVR SRQWR GH YLVWD R PDLV
LPSRUWDQWHpROXJDURQGHRMRJRpH[HFXWDGR*HUDOPHQWHpXPVLPSOHVFtUFXOR
G\XWDPDQGDODP WUDoDGR QR VROR 2 FtUFXOR HQTXDQWR WDO WRGDYLD UHYHVWHVH GH
XP VLJQLILFDGR PiJLFR e WUDoDGR FRP R PDLRU FXLGDGR VHQGR WRPDGD WRGD D
HVSpFLH GH SUHFDXo}HV FRQWUD D SRVVLELOLGDGH GH KDYHU EDWRWD 1mR p SHUPLWLGR
DRV MRJDGRUHV GHL[DU R WHUUHQR DQWHV GH WHUHP FXPSULGR WRGDV DV VXDV
REULJDo}HV^` 0DV SRU YH]HV p SURYLVRULDPHQWH HULJLGR XP UHFLQWR HVSHFLDO
SDUD R MRJR H HVVH UHFLQWR p FRQVLGHUDGR WHUUHQR VDJUDGR 2 0DKDEKDUDWD
FRQVDJUDWRGRXPFDStWXORjHUHomRGRUHFLQWRGRVGDGRV²VDEKD²QRTXDORV
3DQGDYDVGHYHUmRGHIURQWDUVHXVDGYHUViULRV
(P FRQFOXVmR RV MRJRV GH D]DU WrP R VHX ODGR VpULR )D]HP SDUWH
LQWHJUDQWH GR ULWXDO H 7iFLWR FRPHWHX XP HUUR DR VH HVSDQWDU SRU YHU RV
JHUPDQRV MRJDQGR GDGRV FRP WRGR R HPSHQKR FRPR VH IRVVH XPD RFXSDomR
VpULD 0DV TXDQWR j DILUPDomR GH +HOG GH TXH GHYH FRQFOXLUVH GR VLJQLILFDGR
VDJUDGRGRVGDGRVTXHQmRWHPRVRGLUHLWRGHLQFOXLUQDHVIHUDO~GLFDRVMRJRVGDV
FXOWXUDV SULPLWLYDV^` LQFOLQRPH PDLV D UHMHLWiOD IRUPDOPHQWH Ç SHOR
FRQWUiULRRFDUiWHUO~GLFRGRMRJRGHGDGRVTXHOKHFRQIHUHQRULWXDOXPOXJDU
WmRLPSRUWDQWH
2V IXQGDPHQWRV DJRQtVWLFRV GD YLGD FXOWXUDO GD VRFLHGDGH SULPLWLYD Vy
IRUDPHVFODUHFLGRVDSDUWLUGRPRPHQWRHPTXHDHWQRORJLDIRLHQULTXHFLGDSRU
XPDULJRURVDGHVFULomRGRVFXULRVRVFRVWXPHVGHFHUWDVWULERVtQGLDVGD&RO{PELD
EULWkQLFDTXHVHWRUQDUDPFRQKHFLGRVVRERQRPHGHSRWODWFK^`(PVXDIRUPD
PDLV WtSLFD HQFRQWUDGD QD WULER GRV .ZDNLXWO R SRWODWFK p XPD JUDQGH IHVWD
VROHQH GXUDQWH D TXDO XP GH GRLV JUXSRV FRP JUDQGH SRPSD H FHULP{QLD ID]
RIHUWDV HP JUDQGH HVFDOD DR RXWUR JUXSR FRP D ILQDOLGDGH H[SUHVVD GH
GHPRQVWUDUVXDVXSHULRULGDGH$~QLFDUHWULEXLomRHVSHUDGDSHORVGRDGRUHVHTXH
p GHYLGD SHORV TXH UHFHEHP FRQVLVWH QD REULJDomR GH HVWHV ~OWLPRV GDUHP SRU
VXD YH] XPD IHVWD GHQWUR GH XP FHUWR SHUtRGR VH SRVVtYHO XOWUDSDVVDQGR D
SULPHLUD(VWHFXULRVRIHVWLYDOGHGRQDWLYRVGRPLQDWRGDDYLGDFRPXQLWiULDGDV
WULERV TXH R SUDWLFDP RV ULWXDLV DV OHLV DV DUWHV 4XDOTXHU DFRQWHFLPHQWR
LPSRUWDQWHSRGHVHUYLUGHSUHWH[WRSDUDXPSRWODWFKVHMDXPQDVFLPHQWRXPD
PRUWHXPFDVDPHQWRXPDFHULP{QLDGHLQLFLDomRRXGHWDWXDJHPDFRQVWUXomR
GHXPW~PXORHWFeFRVWXPHRFKHIHRIHUHFHUXPSRWODWFKVHPSUHTXHFRQVWUyL
XPDFDVDRXXPWRWHP1RSRWODWFK DV IDPtOLDV RX FOmV DSUHVHQWDPVH VRE VXD
IRUPDPDLVEULOKDQWHFDQWDQGRVXDVFDQo}HVVDJUDGDVHH[LELQGRVXDVPiVFDUDV
HQTXDQWRRVIHLWLFHLURVSRVVXtGRVSHORVHVStULWRVGRFOmHQWUHJDPVHDVXDI~ULD
0DV R SULQFLSDO p VHPSUH D GLVWULEXLomR GH EHQV 2 SURPRWRU GD IHVWD GLVVLSD
QHVWDWRGDVDVSRVVHVGHVHXFOm&RQWXGRRIDWRGHSDUWLFLSDUHPGDIHVWDGiDRV
RXWURVFOmVDREULJDomRGHRIHUHFHUXPSRWODWFKHPHVFDODDLQGDPDLVJUDQGLRVD
&DVRFRQWUiULRGHVWURHPVHXQRPHVXDKRQUDVHXHPEOHPDHVHXVWRWHQVHDWp
VHXVGLUHLWRVFLYLVHUHOLJLRVRV2UHVXOWDGRGHWXGRLVWRpTXHDVSRVVHVGHWRGDD
WULER YmR FLUFXODQGR SRU HQWUH DV JUDQGHV IDPtOLDV DR DFDVR 6XS}HVH TXH
RULJLQDULDPHQWHRSRWODWFKIRVVHVHPSUHUHDOL]DGRHQWUHGXDVIUDWULDVGDPHVPD
WULER
4XHP RIHUHFH XP SRWODWFK GHPRQVWUD VXD VXSHULRULGDGH QmR DSHQDV
GHYLGR j SUyGLJD GLVWULEXLomR GH ULTXH]DV PDV WDPEpP H LVWR p DLQGD PDLV
LPSUHVVLRQDQWHSHODGHVWUXLomRFRPSOHWDGHVHXVEHQVVySDUDPRVWUDUTXHSRGH
SDVVDU VHP HOHV $OpP GLVVR HVVDV GHVWUXLo}HV VmR OHYDGDV D HIHLWR GH DFRUGR
FRPXPULWXDOGUDPiWLFRHDFRPSDQKDGDVSRUDOWLYRVGHVDILRV$DomRDVVXPH
VHPSUHDIRUPDGHXPDFRPSHWLomRVHXPFKHIHTXHEUDXPSRWHGHFREUHRX
TXHLPD XPD SLOKD GH PDQWDV RX HVWUDoDOKD XPD FDQRD VHX DGYHUViULRILFD QD
REULJDomRGHGHVWUXLUSHORPHQRVRPHVPRHVHSRVVtYHOPDLV2VGHVWURoRVVmR
HQYLDGRVDRULYDOFRPRSURYRFDomRRXH[LELGRVFRPRVLQDOGHKRQUD&RQWDVH
GRV7OLQNLWWULERDSDUHQWDGDDRV.ZDNLXWOTXHTXDQGRXPFKHIHTXHULDGHIURQWDU
XP ULYDO PDWDYD XP FHUWR Q~PHUR GH VHXV HVFUDYRV H R RXWUR SDUD YLQJDUVH
WLQKDTXHPDWDUXPQ~PHURDLQGDPDLRUGRVVHXV^`
(QFRQWUDPVHHPWRGRRPXQGR YHVWtJLRVPDLVRXPHQRVYLVtYHLV GHVVDV
FRPSHWLo}HV IHLWDV GD PDLV GHVHQIUHDGD SURGLJDOLGDGH H WHQGR VHPSUH FRPR
DSRJHXDIUtYRODGHVWUXLomRGRVEHQVSHVVRDLV0DUFHO0DXVVIDODGDSUHVHQoDQD
0HODQpVLD GH FRVWXPHV H[DWDPHQWH LGrQWLFRV DR SRWODWFK (P VHX (VVDL VXU OH
GRQDSRQWDYHVWtJLRVGHFRVWXPHVVHPHOKDQWHVQDVFXOWXUDVGD*UpFLDGD5RPDH
GD *HUPkQLD GD DQWLJLGDGH *UDQHW DSUHVHQWD H[HPSORV GH FRPSHWLo}HV WDQWR
GH GRDomR FRPR GH GHVWUXLomR QD WUDGLomR FKLQHVD SULPLWLYD ^` 1D $UiELD
SDJmGRVWHPSRVSUpLVOkPLFRVHVVDVFRPSHWLo}HVWLQKDPXPQRPHHVSHFLDOR
TXHSURYDVXDH[LVWrQFLDFRPRLQVWLWXLomRIRUPDO6mRFKDPDGDVPX
DTDUD XP
QRPHQDFWLRQLVGDWHUFHLUDIRUPDGRYHUER
DTDUDTXHQRVYHOKRVGLFLRQiULRVRV
TXDLVQDGDVDELDPGRSDQRGHIXQGRHWQROyJLFRUHFHEHDGHILQLomRGHULYDOL]DU
HPJOyULDFRUWDQGRDVSDWDVGRVFDPHORV^`0DXVVUHVXPHPDLVRXPHQRVR
WHPDWUDWDGRSRU+HOGGDVHJXLQWHPDQHLUD20DKDEKDUDWDpDKLVWyULDGH XP
JLJDQWHVFRSRWODWFK^`
2 SRWODWFK H WXGR TXDQWR FRP HOH VH UHODFLRQD WHP FRPR FHQWUR GH
LQWHUHVVH D YLWyULD D DILUPDomR GH VXSHULRULGDGH D DTXLVLomR GH JOyULD RX
SUHVWtJLR H SRUPHQRU QmR GHVWLWXtGR GH LPSRUWkQFLD D YLQJDQoD (P WRGRV RV
FDVRVPHVPRTXDQGRpDSHQDVXPDSHVVRDTXHRIHUHFHDIHVWDKiGRLVJUXSRV
QXPDVLWXDomRGHRSRVLomRPDVOLJDGRVSRUXPHVStULWRTXHpDRPHVPRWHPSR
GH KRVWLOLGDGH H GH DPL]DGH 3DUD FRPSUHHQGHU HVWD DWLWXGH DPELYDOHQWH p
SUHFLVR UHFRQKHFHU TXH R PDLV LPSRUWDQWH QR SRWODWFK p JDQKiOR 2V JUXSRV
DGYHUViULRVQmRGLVSXWDPULTXH]DVQHPSRGHUFRPSHWHPDSHQDVSHORSUD]HUGH
H[LELU VXD VXSHULRULGDGH HP UHVXPR SHOD JOyULD 1R FDVDPHQWR GH XP FKHIH
0DPDOHNDODGHVFULWRSRU%RDV^`RJUXSRDQILWULmRGHFODUDVHSURQWRDLQLFLDU
R FRPEDWH TXHUHQGR FRP LVWR GHVLJQDU D FHULP{QLD QR ILP GD TXDO R IXWXUR
VRJURFRQFHGHDPmRGHVXDILOKD2SRWODWFKSRVVXLWDPEpPDOJXPDFRLVDGHXP
FRPEDWH XP HOHPHQWR GH SURYDomR H VDFULItFLR $ VROHQLGDGH GHFRUUH VRE D
IRUPD GH XP ULWXDO DFRPSDQKDGR GH DQWtIRQDV H GDQoDV GH PDVFDUDGRV (VVH
ULWXDO p H[WUHPDPHQWH ULJRURVR EDVWD D PHQRU LQIUDomR SDUD LQYDOLGDU WXGR $
WRVVHRXRULVRVmRFDVWLJDGRVFRPVHYHUDVSHQDOLGDGHV
2 PXQGR HVSLULWXDO QR LQWHULRU GR TXDO VH UHDOL]DP HVVDV FHULP{QLDV p R
PXQGR GD KRQUD GD SRPSD GD IDQIDUURQLFH H GR GHVDILR e XP PXQGR GH
FDYDODULDHGHKHURtVPRGRPLQDGRSHORVEUDV}HVHQRPHVLOXVWUHVRQGHSULPDD
QREUH]DGHOLQKDJHP1mRpRPXQGRGRVFXLGDGRVHGDVXEVLVWrQFLDTXRWLGLDQD
GR FiOFXOR GDV YDQWDJHQV H GD DTXLVLomR GH EHQV ~WHLV $TXL DV DVSLUDo}HV
YROWDPVHSDUDRSUHVWtJLRGHQWURGRJUXSRSDUDXPOXJDUGHGHVWDTXHTXDLVTXHU
VLQDLVGHVXSHULRULGDGH$VUHODo}HVHREULJDo}HVUHFtSURFDVGDVGXDVIUDWULDVGRV
7OLQNLWVmRGHVLJQDGDVSRUXPDSDODYUDTXHVLJQLILFDPDQLIHVWDUUHVSHLWR(VWDV
UHODo}HVHVWmRFRQVWDQWHPHQWHVHQGRH[SUHVVDVHPDo}HVFRQFUHWDVPHGLDQWHD
WURFDGHVHUYLoRVHSUHVHQWHV
7DQWR TXDQWR PH FRQVWD D DQWURSRORJLD SURFXUD H[SOLFDU R SRWODWFK
VREUHWXGR HP WHUPRV GH PDJLD H GH PLWR 8P H[FHOHQWH H[HPSOR GHVWD
WHQGrQFLDpROLYURGH*:/RFNHU7KH6HUSHQWLQ.ZDNLXWO5HOLJLRQ^`
6HP G~YLGD DOJXPD R SRWODWFK HVWi LQWLPDPHQWH OLJDGR jV FRQFHSo}HV
UHOLJLRVDV GD WULER TXH R SUDWLFD 7RGDV DV LGpLDV FDUDFWHUtVWLFDV UHODWLYDV j
FRPXQLFDomR FRP RV HVStULWRV j LQLFLDomR j LGHQWLILFDomR GR KRPHP FRP RV
DQLPDLV HWF PDQLIHVWDPVH FRQVWDQWHPHQWH QR SRWODWFK 0DV WDO IDWR QmR QRV
LPSHGH GH FRPSUHHQGrOR HQTXDQWR IHQ{PHQR VRFLROyJLFR VHP TXDLVTXHU
UHODo}HV FRP XP VLVWHPD UHOLJLRVR GHILQLGR %DVWD TXH QRV LPDJLQHPRV
LQWHJUDGRV QXPD VRFLHGDGH LQWHLUDPHQWH GRPLQDGD SRU DTXHOHV LPSXOVRV H
LQFHQWLYRVSULPiULRVTXHHPIDVHVPDLVFLYLOL]DGDVFRUUHVSRQGHPjPHQWDOLGDGH
GRDGROHVFHQWH8PDWDOVRFLHGDGHVHUiGRPLQDGDVREUHWXGRSHODKRQUDGRJUXSR
DDGPLUDomRSHODULTXH]DHDOLEHUDOLGDGHDFRQILDQoDHDDPL]DGHGDUiJUDQGH
LPSRUWkQFLD DRV GHVDILRV DSRVWDV H SURH]DV GH WRGR JrQHUR FRPSHWLo}HV
DYHQWXUDVHDSHUSpWXDJORULILFDomRGRHXPHGLDQWHDH[LELomRGHXPDHVWXGDGD
LQGLIHUHQoD SHORV YDORUHV PDWHULDLV (P UHVXPR R HVStULWR GR SRWODWFK p
DSDUHQWDGR DRV SHQVDPHQWRV H VHQWLPHQWRV GD DGROHVFrQFLD 3RQGR GH ODGR
TXDLVTXHU UHODo}HV TXH SRVVD WHU FRP R SRWODWFK DXWrQWLFR H WHFQLFDPHQWH
RUJDQL]DGR FRPR DWR ULWXDO XPD FRPSHWLomR TXH FRQVLVWH HP GLVWULEXLU RX
GHVWUXLU VXD SUySULD SURSULHGDGH p XPD FRLVD SVLFRORJLFDPHQWH PXLWR
FRPSUHHQVtYHOeSRULVVRTXHH[HPSORVGHVWHJrQHURTXHQmRVHEDVHLDPQXP
VLVWHPD UHOLJLRVR GHILQLGR DVVXPHP XPD LPSRUWkQFLD WRGD HVSHFLDO FRPR
DTXHOH TXH p FRQWDGR SRU 5 0DXQLHU H DSDUHFHX Ki DOJXQV DQRV QXP MRUQDO
HJtSFLR +RXYH XPD EULJD HQWUH GRLV FLJDQRV $ ILP GH UHVROYrOD VROHQHPHQWH
PDQGDUDP UHXQLU WRGD D WULER SDVVDQGR HQWmR FDGD XP GHOHV D PDWDU VXDV
SUySULDV RYHOKDV GHSRLV GR TXH TXHLPDUDP WRGDV DV QRWDV GH EDQFR TXH
SRVVXtDP )LQDOPHQWH XP GRV FRQWHQGRUHV YHQGR TXH LD SHUGHU YHQGHX
LPHGLDWDPHQWH VHXV VHLV EXUURV H FRP R SURGXWR GD YHQGD FRQVHJXLX OHYDU D
PHOKRU 4XDQGR IRL D FDVD EXVFDU RV EXUURV VXD PXOKHU VH RS{V j YHQGD H SRU
FDXVDGLVVRHOHDSXQKDORXD ^`eHYLGHQWHTXHHPWRGRHVWHWULVWHFDVRHVWDPRV
SHUDQWH DOJR LQWHLUDPHQWH GLIHUHQWH GH XPD H[SORVmR HVSRQWkQHD GD SDL[mR
7UDWDVHGHXPFRVWXPHHVWDEHOHFLGRGRWDGRGHXPQRPHSUySULRTXH0DXQLHU
WUDGX]HPIUDQFrVSRUYDQWDUGLVH ^` QRPH TXH PH SDUHFH DSUHVHQWDU JUDQGHV
DILQLGDGHV FRP R PX
DTDUD SUpLVOkPLFR DFLPD UHIHULGR 1mR Ki PRWLYR SDUD
SURFXUDUTXDOTXHUHVSpFLHGHIXQGDPHQWRUHOLJLRVRSDUDHVWHFDVR
2SULQFtSLRVXEMDFHQWHDWRGRVRVHVWUDQKRVFRVWXPHVUHODFLRQDGRVFRPR
SRWODWFK p GH PHX SRQWR GH YLVWD SXUD H VLPSOHVPHQWH R LQVWLQWR DJRQtVWLFR
7RGRV HOHV GHYHP VHU DQWHV GH PDLV QDGD H SULQFLSDOPHQWH HQFDUDGRV FRPR
XPDH[SUHVVmRYLROHQWDGDQHFHVVLGDGHKXPDQDGHOXWDU8PDYH]DGPLWLGRHVWH
SULQFtSLR SRGHUHPRV FKDPiORV HP VHQWLGR UHVWULWR MRJR ² XP MRJR VpULR
IXQHVWRHIDWDOVDQJUHQWRVDJUDGRPDVTXHPHVPRDVVLPFRQWLQXDVHQGRDTXHOD
DWLYLGDGH O~GLFD TXH QDV VRFLHGDGHV SULPLWLYDV HOHYD R LQGLYtGXR RX D
SHUVRQDOLGDGH FROHWLYD D XP SODQR PDLV DOWR 7DQWR 0DXVV FRPR 'DY\ Mi Ki
PXLWRWHPSRFKDPDUDPDDWHQomR SDUDRFDUiWHUO~GLFRGRSRWODWFK HPERUD R
HQFDUDVVHPGHXPSRQWRGHYLVWDLQWHLUDPHQWHGLIHUHQWH/HSRWODWFKHVWHQHIIHW
XQMHXHWXQHpSUHXYHHVFUHYH0DXVV^`3DUD'DY\TXHVHGHEUXoDVREUHR
DVSHFWRMXUtGLFRGRIHQ{PHQRHVHSUHRFXSDDSHQDVHPPRVWUDUTXHRSRWODWFK p
XP FRVWXPH FULDGRU GH OHLV DV VRFLHGDGHV TXH R SUDWLFDP VH DVVHPHOKDP D
JUDQGHV FDVDV GH MRJR RQGH FRPR UHVXOWDGR GDV GLYHUVDV DSRVWDV H GHVDILRV
IRUMDVH D UHSXWDomR GH FDGD XP H IRUWXQDV LQWHLUDV PXGDP GH PmRV^`
&RQVHTHQWHPHQWHTXDQGR+HOGFRQFOXL^`TXHRVMRJRVGHGDGRVHRSULPLWLYR
MRJR GH [DGUH] QmR FRQVWLWXHP DXWrQWLFRV MRJRV GH VRUWH SRU SHUWHQFHUHP DR
GRPtQLR GR VDJUDGR H VHUHP XPD H[SUHVVmR GR SULQFtSLR GR SRWODWFK VLQWRPH
WHQWDGR D LQYHUWHU VHX DUJXPHQWR GL]HQGR TXH HOHV SHUWHQFHP DR GRPtQLR GR
VDJUDGRSUHFLVDPHQWHGHYLGRDRIDWRGHVHUHPDXWrQWLFRVMRJRV
4XDQGR 7LWR /tYLR GHSORUD R OX[R H[WUDYDJDQWH GRV OXGL SXEOLFL TXH VH

WUDQVIRUPDYDP QXPD FRPSHWLomR GHVHQIUHDGD ^` TXDQGR &OHySDWUD OHYD D


PHOKRU GH 0DUFR $QW{QLR GLVVROYHQGR VXD SpUROD HP YLQDJUH TXDQGR )LOLSH GD
%RUJRQKD ID] FXOPLQDU XPD VpULH GH EDQTXHWHV GH VXD FRUWH FRP D IHVWD GRV
9RHX[ GX IDLVDQ HP /LOOH TXDQGR RV HVWXGDQWHV KRODQGHVHV VH HQWUHJDP SRU
RFDVLmRGHFHUWDVVROHQLGDGHVjGHVWUXLomRULWXDOGHWDoDVHFRSRVHPWRGRVHVWHV
FDVRVHQFRQWUDPRQRVHPGLIHUHQWHVIRUPDVDGHTXDGDVjVUHVSHFWLYDVpSRFDVH
FLYLOL]Do}HV SHUDQWH SXUDV PDQLIHVWDo}HV GR HVStULWR GR SRWODWFK ( VHULD WDOYH]
PDLV VLPSOHV H PDLV YHUGDGHLUR FRQVLGHUDU R SRWODWFK D IRUPD PDLV HYROXtGD H
H[SOtFLWDGHMXPDQHFHVVLGDGHKXPDQDDTXDOSRGHUtDPRVFKDPDURMRJRSHOD
KRQUD H D JOyULD 8P WHUPR WpFQLFR FRPR SRWODWFK XPD YH] DGRWDGR SHOD
OLQJXDJHP FLHQWtILFD WRUQDVH GHPDVLDGR IDFLOPHQWH XP UyWXOR FRQVLGHUDGR
VXILFLHQWHSDUDFODVVLILFDUHDUUXPDUGHILQLWLYDPHQWHXPIHQ{PHQR
2 FDUiWHU O~GLFR GR ULWXDO GRV GRQV HQFRQWUDGR HP WRGDV DV SDUWHV GR
PXQGR ILFRX SOHQDPHQWH HVFODUHFLGR SRU 0DOLQRZVNL TXH QRV RIHUHFH HP VHX
PDJLVWUDO $UJRQDXWV RI WKH :HVWHUQ 3DFLILF ^` D YLYD H H[WUHPDPHQWH
FLUFXQVWDQFLDGD GHVFULomR GR FKDPDGR VLVWHPD NXOD REVHUYDGR HQWUH RV
LQGtJHQDV GDV LOKDV 7UREULDQG H VHXV YL]LQKRV GD 0HODQpVLD 2 NXOD p XPD
H[SHGLomRPDUtWLPDULWXDOTXHHPpSRFDVIL[DVSDUWHGHXPGRVJUXSRVGHLOKDVD
OHVWH GD 1RYD *XLQp FP GRLV VHQWLGRV RSRVWRV 6XD ILQDOLGDGH p D WURFD HQWUH
GLYHUVDV WULERV GH GHWHUPLQDGRV REMHWRV GHVWLWXtGRV GH YDORU HFRQ{PLFR PDV
PXLWR DSUHFLDGRV FRPR RUQDPHQWRV SUHFLRVRV H GH HOHYDGD UHSXWDomR (VWHV
RUQDPHQWRVVmRFRODUHVGHFRQFKDVYHUPHOKDVHEUDFHOHWHVGHFRQFKDVEUDQFDV
0XLWRV GHOHV UHFHEHP QRPHV WDO FRPR DV JHPDV PDLV IDPRVDV GD KLVWyULD GR
RFLGHQWH0HGLDQWHRNXODHOHVVmRWHPSRUDULDPHQWHWUDQVIHULGRVGDSRVVHGHXP
JUXSR SDUD D GH RXWUR R TXDO DGTXLUH DVVLP D REULJDomR GH GHQWUR GH XP
GHWHUPLQDGR SHUtRGR WUDQVIHULOR SDUD R HOR VHJXLQWH GD FDGHLD GR NXOD 2V
REMHWRV WrP XP YDORU VDJUDGR H VmR GRWDGRV GH YLUWXGHV PiJLFDV H FDGD XP
SRVVXL XPD KLVWyULD FRQWDQGR DV FLUFXQVWkQFLDV GD SULPHLUD YH] HP TXH IRL
FRQTXLVWDGRHWF$OJXQVGHOHVVmRGHWDOPRGRSUHFLRVRVTXHVXDHQWUDGDQRFLFOR
GRV GRQV FDXVD JUDQGH VHQVDomR^` 7RGR R SURFHVVR p DFRPSDQKDGR SRU
GLYHUVRV WLSRV GH IRUPDOLGDGHV GH IHVWLQV H DWRV GH PDJLD QXPD DWPRVIHUD GH
FRQILDQoDHGHREULJDomRUHFtSURFD2IHUHFHVHDPDLVDPSODKRVSLWDOLGDGHHQR
ILQDO GD FHULP{QLD WRGRV FRQVLGHUDP WHU UHFHELGR VHX TXLQKmR GH KRQUD H GH
JOyULD $V YLDJHQV VmR PXLWDV YH]HV DYHQWXURVDV H VHPHDGDV GH SHULJRV 7RGR R
WHVRXURFXOWXUDOGHVVDVWULERVHVWiOLJDGRDRNXODR TXDO GRPLQD R HQWDOKDPHQWR
RUQDPHQWDO GDV FDQRDV D SRHVLD R FyGLJR GH KRQUD H GH ERDV PDQHLUDV 3RU
YH]HV DV YLDJHQV GR NXOD VmR DFRPSDQKDGDV SRU XPD SHTXHQD PHGLGD GH
FRPpUFLRGHSURGXWRV~WHLVPDVDSHQDVGHPRGRDFHVVyULR
7DOYH]QHQKXPDRXWUDVRFLHGDGHSULPLWLYDDSUHVHQWHDVFDUDFWHUtVWLFDVGH
XP MRJR QREUH GH PDQHLUD PDLV SXUD TXH HVWHV SDSXDV GD 0HODQpVLD $
FRPSHWLomRH[SULPHVHVREXPDIRUPDWmRSXUDHVHPPLVWXUDVTXHSDUHFHVHU
VXSHULRU D ,RGRV RV FRVWXPHV VHPHOKDQWHV SUDWLFDGRV SRU SRYRV GH FLYLOL]DomR
PXLWR PDLV DYDQoDGD 3RGHPRV UHFRQKHFHU QDV UDt]HV GHVWH ULWXDO VDJUDGR D
LPSHUHFtYHO QHFHVVLGDGH KXPDQD GH YLYHU HP EHOH]D ( Vy R MRJR p FDSD] GH
VDWLVID]HUHVWDQHFHVVLGDGH
8P GRV PDLV IRUWHV LQFHQWLYRV SDUD DWLQJLU D SHUIHLomR WDQWR LQGLYLGXDO
TXDQWR VRFLDO H GHVGH D YLGD LQIDQWLO DWp DRV DVSHFWRV PDLV HOHYDGRV GD
FLYLOL]DomR p R GHVHMR TXH FDGD XP VHQWH GH VHU HORJLDGR H KRPHQDJHDGR SRU
VXDV TXDOLGDGHV (ORJLDQGR R RXWUR FDGD XP HORJLD D VL SUySULR 4XHUHPRV VHU
KRQUDGRV SRU QRVVDV YLUWXGHV TXHUHPRV D VDWLVIDomR GH WHU UHDOL]DGR
FRUUHWDPHQWHDOJXPDFRLVD5HDOL]DUFRUUHWDPHQWHXPDFRLVDHTXLYDOHDUHDOL]i
ODPHOKRUTXHRVRXWURV$WLQJLUDSHUIHLomRLPSOLFDTXHHVWDVHMDPRVWUDGDDRV
RXWURV SDUD PHUHFHU R UHFRQKHFLPHQWR R PpULWR WHP TXH VHU PDQLIHVWR $
FRPSHWLomR VHUYH SDUD FDGD XP GDU SURYDV GH VXD VXSHULRULGDGH ( LVWR VH
YHULILFDSULQFLSDOPHQWHQDVRFLHGDGHSULPLWLYD
e HYLGHQWH TXH QDV pSRFDV SULPLWLYDV D YLUWXGH TXH SRGH WRUQDU R
LQGLYtGXRGLJQRGHKRQUDQmRpRLGHDODEVWUDWRGHSHUIHLomRPRUDOPHGLGRSHORV
PDQGDPHQWRV GH XP SRGHU GLYLQR H VXSUHPR $ LGpLD GH YLUWXGH FRQIRUPH
PRVWUD D SDODYUD TXH D GHVLJQD QDV OtQJXDV JHUPkQLFDV FRQWLQXD HP VXD
FRQRWDomR FRUUHQWH LQH[WULFDYHOPHQWH OLJDGD j LGLRVVLQFUDVLD GH XPD FRLVD $
DOHPmR7XJHQGHRKRODQGrVGHXJGFRUUHVSRQGHPGLUHWDPHQWHDRVYHUERVWDXJHQ
H GHXJHQ TXH VLJQLILFDP VHU FDSD] GH DOJXPD FRLVD VHU D FRLVD YHUGDGHLUD H
DXWrQWLFDGHQWURGHVXDSUySULDHVSpFLHÇHVWHRVHQWLGRGRJUHJRȐijİIJȒpGRDOWR
PpGLR DOHPmR WXJHQGH 7RGDV DV FRLVDV SRVVXHP XPD ȐijİIJȘ TXH OKHV p
HVSHFtILFD TXH p SUySULD GH VXD HVSpFLH ^` 2 FDYDOR R FmR R ROKR R
PDFKDGRRDUFRSRVVXHPFDGDXPVXDYLUWXGHSUySULD$IRUoDHDVD~GHVmRDV
YLUWXGHVGRFRUSR$VVLPFRPRDVDJDFLGDGHHDLQWHOLJrQFLDVmRDVGRHVStULWR
'R SRQWR GH YLVWD HWLPROyJLFR ȐijİIJȒ
 HVWi OLJDGR D ȐijȚıIJȠȢ R PHOKRU R PDLV
HPLQHQWH ^`
$ YLUWXGH GH XP KRPHP GH TXDOLGDGH FRQVLVWH QXPD VpULH GH
SURSULHGDGHVTXHRWRUQDPFDSD]GHOXWDUHGHFRPDQGDU(QWUHHVWDVRFXSDPXP
OXJDUHPLQHQWHDJHQHURVLGDGHDVDEHGRULDHDMXVWLoDeSHUIHLWDPHQWHQDWXUDO
TXH HP PXLWDV OtQJXDV D SDODYUD TXH GHVLJQD D YLUWXGH GHULYH GD LGpLD GH
PDVFXOLQLGDGH RX YLULOLGDGH FRPR SRU H[HPSOR QR ODWLP YLUWXV TXH GXUDQWH
PXLWRWHPSRFRQVHUYRXVHXVHQWLGRGH³FRUDJHP²DWpDRPRPHQWRHPTXHR
SHQVDPHQWR FULVWmR VH WRUQRX SUHGRPLQDQWH 2 PHVPR VH SDVVD FRP R iUDEH
PXUX
D R TXDO GR PHVPR PRGR TXH R JUHJR ȐijİIJȘ DEUDQJH WRGR R FRPSOH[R
VHPkQWLFR GD IRUoD YDOHQWLD ULTXH]D GLUHLWR ERD FRQGXWD PRUDOLGDGH
XUEDQLGDGH ERDV PDQHLUDV PDJQDQLPLGDGH JHQHURVLGDGH H SHUIHLomR PRUDO
(P WRGD VRFLHGDGH SULPLWLYD TXH VHMD VDXGiYHO EDVHDGD QD YLGD WULEDO GH
JXHUUHLURVHQREUHVIORUHVFHXPLGHDOGHFDYDODULDHFRQGXWDFDYDOKHLUHVFDTXHU
VHMDQD*UpFLDRXQD$UiELDQR-DSmRRXQD(XURSDFULVWmGD,GDGH0pGLD(R
LGHDO YLULO GD YLUWXGH HVWi VHPSUH OLJDGR j FRQYLFomR GH TXH D KRQUD SDUD VHU
YiOLGD GHYH VHU SXEOLFDPHQWH UHFRQKHFLGD VHQGR HVWH UHFRQKHFLPHQWR VH
QHFHVViULRLPSRVWRSHODIRUoD
0HVPR HP $ULVWyWHOHV D KRQUD p DLQGD FKDPDGD R SUHoR GD YLUWXGH
^` e HYLGHQWH TXH VHX SHQVDPHQWR HVWi PXLWR DFLPD GR QtYHO GD FXOWXUD
SULPLWLYD 3DUD HOH D KRQUD QmR p R ILP QHP R IXQGDPHQWR GD YLUWXGH H VLP D
PHGLGDQDWXUDOGHVWD2VKRPHQVDVSLUDPjKRQUDSDUDVHFRQYHQFHUHPGHVHX
SUySULRYDORUGHVXDYLUWXGH$VSLUDPDVHUKRQUDGRVSRUVHXSUySULRYDORUSRU
DTXHOHVTXHWrPDFDSDFLGDGHGHMXOJDU ^`
3RUWDQWR D YLUWXGH H D KRQUD D QREUH]D H D JOyULD HQFRQWUDPVH GHVGH
LQtFLRGHQWURGRTXDGURGDFRPSHWLomRLVWRpGRMRJR$YLGDGRMRYHPJXHUUHLUR
GHQREUHH[WUDomRpXPSHUPDQHQWHH[HUFtFLRGHYLUWXGHXPDOXWDSHUPDQHQWH
SHODKRQUDGHVXDSRVLomR(VWHLGHDOpH[SULPLGRGHPDQHLUDSHUIHLWDQRIDPRVR
YHUVR GH +RPHUR ĮȚİȞ ĮijȚıIJİȣİȚȞ ȤĮȚ ȣijİȚijȠȤȠȞ ȑȝİȞĮȚ ĮȜȜȦȞ VHU VHPSUH
PHOKRU XOWUDSDVVDQGR RV RXWURV ^`
 3RU LVVR R LQWHUHVVH GD HSRSpLD QmR
GHSHQGH GDV SURH]DV PLOLWDUHV HQTXDQWR WDLV H VLP GD ĮijȚıIJİȚĮ GRV KHUyLV
LQGLYLGXDLV
$IRUPDomRHPYLVWDGDYLGDDULVWRFUiWLFDFRQGX]jIRUPDomRSDUDDYLGD
QR (VWDGR H SDUD R (VWDGR 7DPEpP DTXL D SDODYUD ĮijİIJȘ QmR SRVVXL DLQGD XP
VHQWLGR SXUDPHQWH pWLFR &RQWLQXD VLJQLILFDQGR DQWHV D FDSDFLGDGH GR FLGDGmR
SDUD VXDV WDUHIDV QD SROLV FRQVHUYDQGR DLQGD JUDQGH SDUWH GH VXD LPSRUWkQFLD
SULPLWLYD D LGpLD QHOD RULJLQDOPHQWH FRQWLGD GH H[HUFtFLR SRU PHLR GH XPD
FRPSHWLomR
$LGpLDVHJXQGRDTXDODQREUH]DVHEDVHLDQDYLUWXGHHVWiGHVGHRLQtFLR
LPSOtFLWDHPDPERVRVFRQFHLWRVHSHUPDQHFHVHPSUHDWUDYpVGHVXDHYROXomR
PXGDQGR DSHQDV R VLJQLILFDGR GD YLUWXGH j PHGLGD TXH D FLYLOL]DomR YDL
HYROXLQGR$LGpLDGHYLUWXGHYDLJUDGXDOPHQWHDGTXLULQGRRXWURFRQWH~GRHOHYD
VH DR QtYHO pWLFR H UHOLJLRVR $ QREUH]D TXH SULPLWLYDPHQWH VHJXLD VHX LGHDO GH
YLUWXGH OLPLWDQGRVH D VHU YDOHQWH H D UHLQYLGLFDU VXD KRQUD SUHFLVD DJRUD VH
SUHWHQGHFRQWLQXDUjDOWXUDGHVXDPLVVmRHGHVLPHVPDRXHQULTXHFHURLGHDO
GDFDYDODULDDVVLPLODQGRDHVWDRVSDGU}HVPDLVHOHYDGRVGDpWLFDHGDUHOLJLmR
WHQWDWLYD HVWD TXH HP JHUDO DSUHVHQWD QD SUiWLFD UHVXOWDGRV EDVWDQWH
ODPHQWiYHLV RX HQWmR OLPLWDUVH D FXOWLYDU XPD DSDUrQFLD H[WHULRU GH YLGD
SHUIHLWD H KRQUD VHP PiFXOD DWUDYpV GD SRPSD GD PDJQLILFrQFLD H GDV
PDQHLUDV UHTXLQWDGDV 2 HOHPHQWR O~GLFR TXH RULJLQDOPHQWH IRL XP IDWRU
DXWrQWLFR GD IRUPDomR GH VXD FXOWXUD p DJRUD DSHQDV VLPSOHV H[LELomR VHP
IXQGDPHQWRV
2QREUHGHPRQVWUDVXDYLUWXGHSRUPHLRGHSURH]DVGHIRUoDGHVWUH]D
FRUDJHP HQJHQKR VDEHGRULD ULTXH]D RX JHQHURVLGDGH 1D IDOWD GHVWDV SRGH
DLQGDGLVWLQJXLUVHQXPDFRPSHWLomRGHSDODYUDVLVWRpRXHOHPHVPRORXYDDV
YLUWXGHV QDV TXDLV GHVHMD VXSHUDU VHXV ULYDLV RX PDQGD TXH HODV OKH VHMDP
ORXYDGDV SRU XP SRHWD RX XP DUDXWR (VWD H[DOWDomR GD SUySULD YLUWXGH FRPR
IRUPDGHFRPSHWLomRWUDQVIRUPDVHPXLWRQDWXUDOPHQWHHPGHSUHFLDomRGDGR
DGYHUViULR R TXH SRU VXD YH] SDVVD D VHU XP RXWUR WLSR GH FRPSHWLomR e
H[WUDRUGLQiULDDLPSRUWkQFLDGRSDSHOTXHHVWDVIDQIDUURQDGDVHXOWUDMHVRFXSDP
QDV PDLV GLYHUVDV FLYLOL]Do}HV 6HX FDUiWHU O~GLFR p LQGLVFXWtYHO EDVWD
OHPEUDUPRQRV GR FRPSRUWDPHQWR GRV JDURWLQKRV SDUD FODVVLILFDUPRV HVVHV
WRUQHLRV GH LQVXOWRV FRPR XPD IRUPD GH MRJR 1mR REVWDQWH p SUHFLVR
HVWDEHOHFHUXPDFXLGDGRVDGLVWLQomRHQWUHRVWRUQHLRVIRUPDLVGHIDQIDUURQDGDV
RX LQVXOWRV H DV LQYHFWLYDV PDLV HVSRQWkQHDV TXH FRVWXPDP LQLFLDU RX
DFRPSDQKDU R FRPEDWH DUPDGR HPERUD QmR VHMD QDGD IiFLO WUDoDU HVVD OLQKD
GLYLVyULD 6HJXQGR DQWLJRV WH[WRV FKLQHVHV D EDWDOKD p XPD FRQIXVD PLVWXUD GH
IDQIDUURQDGDV LQVXOWRV DOWUXtVPR H FXPSULPHQWRV 7UDWDVH PDLV GH XPD
FRPSHWLomR FRP DUPDV PRUDLV XP FKRTXH GH KRQUDV RIHQGLGDV GR TXH XP
FRPEDWHDUPDGR^` +i WRGD XPD VpULH GH DWRV DOJXQV GRV TXDLV GH FDUiWHU
EDVWDQWHH[WUDRUGLQiULRSRVVXLGRUHVGHXPVLJQLILFDGRWpFQLFRFRPRPDUFDVGH
YHUJRQKDRXGHKRQUDSDUDDTXHOHTXHRVSUDWLFDRXRVVRIUH$VVLPRJHVWRGH
GHVSUH]R GH 5HPR VDOWDQGR SRU FLPD GD PXUDOKD GH 5{PXOR QD DOYRUDGD GD
KLVWyULD GH 5RPD FRQVWLWXL VHJXQGR D WUDGLomR PLOLWDU FKLQHVD XP GHVDILR
REULJDWyULR 8PD YDULDQWH GHVVH JHVWR PRVWUD R JXHUUHLUR FDYDOJDQGR DWp DR
SRUWmR GR LQLPLJR H FDOPDPHQWH FRQWDQGR DV WiEXDV FRP VHX FKLFRWH ^`
6LWXDPVHQDPHVPDWUDGLomRRVFLGDGmRVGH0HDX[TXHHQFRQWUDQGRVHVREUH
DV PXUDOKDV VDFXGLUDP R Sy GRV FKDSpXV TXDQGR RV VLWLDQWHV GLVSDUDUDP VHXV
FDQK}HV9ROWDUHPRVPDLVDGLDQWHDWUDWDUGHVWHWLSRGHDWLWXGHTXDQGRWUDWDUPRV
GRHOHPHQWRDJRQtVWLFRRXPHVPRO~GLFRGDJXHUUD2TXHQHVWHPRPHQWRQRV
LQWHUHVVDpDMRXWHGHMDFWDQFHHPUHJUD
0DO VHULD QHFHVViULR DVVLQDODU TXH HVWDV SUiWLFDV VH UHODFLRQDP
LQWLPDPHQWHFRPRSRWODWFK(QWUHRVLQGtJHQDVGDV7UREULDQGFRQIRUPHUHODWD
0DOLQRZVNLHQFRQWUDPVHIRUPDVLQWHUPHGLiULDVHQWUHRVWRUQHLRVGHMDFWkQFLDH
DVFRPSHWLo}HVGHULTXH]D2YDORUDWULEXtGRDRVDOLPHQWRVQmRGHSHQGHDSHQDV
GH VXD XWLOLGDGH PDV WDPEpP GH VXDV TXDOLGDGHV FRPR PHLR GH RVWHQWDomR GD
ULTXH]D$VKDELWDo}HV\DPVmRFRQVWUXtGDVGHPDQHLUDDSHUPLWLUTXHVHYHMDGR
H[WHULRU WXGR R TXH HQFHUUDP H TXH VH DYDOLH VXD ULTXH]D ROKDQGR DWUDYpV GRV
ODUJRVLQWHUVWtFLRVGDVWiEXDV2VPHOKRUHVDOLPHQWRVVmRSRVWRVHPHYLGrQFLDHRV
H[HPSODUHV HVSHFLDOPHQWH YDOLRVRV VmR HPROGXUDGRV RUQDPHQWDGRV FRP FRUHV
YLYDV H SHQGXUDGRV GR ODGR GH IRUD GD KDELWDomR 1DV DOGHLDV RQGH UHVLGH XP
JUDQGHFKHIHRVPHPEURVFRPXQVGDWULERWrPTXHFREULUVXDVKDELWDo}HVFRP
IROKDV GH FRTXHLUR SDUD QmR FRPSHWLUHP FRP D GR FKHIH ^` (QFRQWUDPRV
QDVOHQGDVFKLQHVDVXPHFRGHFRVWXPHVVHPHOKDQWHVQDQDUUDWLYDGRIHVWLPGR
PDXUHL&KHX6LQTXHPDQGRXHUJXHUXPDPRQWDQKDGHDOLPHQWRVVREUHDTXDO
SRGLDSDVVDUXPFDUURHPDQGRXHVFDYDUXPODJRFKHLRGHYLQKRRQGHSRGLDP
QDYHJDU EDUFRV j YHOD ^` 8P OHWUDGR FKLQrV GHVFUHYH R GHVSHUGtFLR TXH
DFRPSDQKDRVWRUQHLRVSRSXODUHVGHIDQIDUURQLFH ^`
$ FRPSHWLomR SHOD KRQUD SRGH WDPEpP FRPR QD &KLQD DVVXPLU XPD
IRUPD LQYHUWLGD WUDQVIRUPDQGRVH QXPD FRPSHWLomR GH ERDV PDQHLUDV $
SDODYUDTXHGHVLJQDHVWD~OWLPDMDQJVLJQLILFDjOHWUDFHGHUROXJDUDRXWUHP
^` 'HUURWDVH R DGYHUViULR SRU WHU PHOKRUHV PDQHLUDV RX SRU OKH GDU
SUHFHGrQFLD 3RVVLYHOPHQWH p QD &KLQD TXH D FRPSHWLomR GH FRUWHVLD p PDLV
IRUPDOL]DGD PDV SRGH VHU HQFRQWUDGD HP WRGD D SDUWH GR PXQGR^`
3RGHPRV FRQVLGHUiOD XPD FRPSHWLomR GH IDQIDUURQLFH LQYHUWLGD SRLV D UD]mR
GHVWD H[LELomR GH GHOLFDGH]D SDUD FRP RV RXWURV p XP SURIXQGR LQWHUHVVH SHOD
SUySULDKRQUD
$VFRPSHWLo}HVIRUPDLVGHLQYHFWLYDVHYLWXSpULRVHUDPPXLWRHVSDOKDGDV
QD $UiELD SUpLVOkPLFD H VmR HVSHFLDOPHQWH FODUDV VXDV UHODo}HV FRP DV
FRPSHWLo}HVGHGHVWUXLomRGDSURSULHGDGHXPGRVDVSHFWRVFHQWUDLVGRSRWODWFK
-i IL]HPRV UHIHUrQFLD DR FRVWXPH FKDPDGR PX
DTDUD QR TXDO RV DGYHUViULRV
FRUWDYDPRVWHQG}HVGHVHXVFDPHORV$IRUPDEiVLFDGRYHUERDRTXDOPX
DTDUD
SHUWHQFH QR WHUFHLUR JUDX VLJQLILFD IHULU RX PXWLODU ( HQWUH RV VLJQLILFDGRV GH
PX
DTDUDHQFRQWUDPRVWDPEpPFRQYLFLLVHWGLFWLVVDW\ULFLVFHUWDYLWFXPDOLTXR²
OXWDU FRP LQYHFWLYDV H OLQJXDJHP LQVXOWXRVD 2 TXH OHPEUD R WRUQHLR GH
GHVWUXLomR GRV FLJDQRV HJtSFLRV TXH WHP R QRPH GH YDQWDUGLVH 0DV DOpP GH
PX
DTDUDRViUDEHVSUpLVOkPLFRVGHVLJQDYDPRVWRUQHLRVGHGHVWUXLomRHIRUPDV
DSDUHQWDGDV FRP GRLV RXWURV WHUPRV WpFQLFRV PXQDIDUD H PXIDNKDUD &RQYpP
DVVLQDODUTXHDVWUrVSDODYUDVVmRIRUPDGDVGDPHVPDPDQHLUD6mRVXEVWDQWLYRV
YHUEDLVGHULYDGRVGDFKDPDGDWHUFHLUDIRUPDGRYHUERHpWDOYH]HVWHRDVSHFWR
PDLVLQWHUHVVDQWHGHWRGDDTXHVWmR3RUTXHHPiUDEHH[LVWHXPDIRUPDYHUEDO
HVSHFLDOTXHSRGHGDUDTXDOTXHUUDL]RVHQWLGRGHFRPSHWLUHPDOJXPDFRLVD RX
XOWUDSDVVDU DOJXpP HP DOJXPD FRLVD 4XDVH SRGHUtDPRV FKDPDU,KH XPD
HVSpFLH GH VXSHUODWLYR YHUEDO GD SUySULD UDL] $OpP GLVVR D FKDPDGD VH[WD
IRUPDGHULYDGDGDWHUFHLUDH[SULPHDLGpLDGHDWUDomRUHFtSURFD$VVLPDUDL]
KDVDED FRQWDU HQXPHUDU Gi PXKDVDED FRPSHWLomR SHOD ERD UHSXWDomR H
NDWKDUD H[FHGHU HP Q~PHUR Gi PXNDWKDUD FRPSHWLomR HP TXDQWLGDGH 0DV
YROWDQGR D QRVVR DVVXQWR PXMDNKDUD SURYpP GH XPD UDL] TXH VLJQLILFD
YDQJORULDUVHDRSDVVRTXHPXQDIDUDGHULYDGRFDPSRVHPkQWLFRGHGHUURWD
S{UHPIXJD
([LVWHHPiUDEHXPSDUHQWHVFR VHPkQWLFRHQWUHKRQUDYLUWXGHHORJLR H
JOyULD H[DWDPHQWH FRPR HP JUHJR DV PHVPDV LGpLDV JUDYLWDP HP WRUQR GD
ĮijİIJȘ^`1RiUDEHDLGpLDFHQWUDOp
LUiTXHSRGHVHUWUDGX]LGDSRUKRQUD
GHVGHTXHVHMDWRPDGDHPVHQWLGRH[WUHPDPHQWHFRQFUHWR$SULQFLSDOH[LJrQFLD
GHXPDYLGDQREUHpDREULJDomRGHSUHVHUYDUDLQWHJULGDGHHDVHJXUDQoDGHVXD
KRQUD'HRXWURODGRVXS}HVHTXHRDGYHUViULRHVWHMDDQLPDGRSRUXPDUGHQWH
GHVHMR GH GHVWUXLU H GHJUDGDU QRVVR
LUG FRP LQVXOWRV 7DO FRPR QD *UpFLD
WDPEpP DTXL TXDOTXHU VXSHULRULGDGH ItVLFD VRFLDO RX PRUDO FRQVWLWXL XP
IXQGDPHQWR GH KRQUD H GH JOyULD VHQGR SRUWDQWR XP HOHPHQWR GH YLUWXGH 2
iUDEHWLUDJOyULDGHVXDVYLWyULDVHVXDFRUDJHPGRQ~PHURGHVHXVILOKRVRXGH
VHXFOmGHVXDOLEHUGDGHVXDDXWRULGDGHVXDIRUoDDDFXLGDGHGHVXDYLVWDRXD
EHOH]DGHVHXFDEHOR7XGRLVWRFRPS}HVHX
L]]
L]]DRXVHMDVXDVXSHULRULGDGH
VREUHRVRXWURVHFRQVHTHQWHPHQWHVXDDXWRULGDGHHVHXSUHVWtJLR
2VXOWUDMHVHLQVXOWRVGLULJLGRVDRDGYHUViULRRFXSDPXPOXJDULPSRUWDQWH
QHVWDH[DOWDomRGR
L]]SHVVRDOHSRVVXHPDGHVLJQDomRWpFQLFDGHKLGMD
$VOXWDV
SHODKRQUDRVPXIDNKDUD FRVWXPDYDP VHU UHDOL]DGDV HP GDWDV SUpIL[DGDV DR
PHVPRWHPSRTXHDVIHLUDVDQXDLVHGHSRLVGDVSHUHJULQDo}HV
$V FRPSHWLo}HV WUDYDYDPVH HQWUH WULERV RX FOmV LQWHLURV RX HQWUH
LQGLYtGXRV 6HPSUH TXH DFRQWHFLD GRLV JUXSRV VH HQFRQWUDUHP WUDWDYDVH HQWUH
HOHV XPD MXVWD GH KRQUD +DYLD XP SRUWDYR] RILFLDO SDUD FDGD JUXSR R VKD
LU
SRHWD RX RUDGRU TXH GHVHPSHQKDYD XP SDSHO LPSRUWDQWH (VVH FRVWXPH
SRVVXtDXPFDUiWHUQLWLGDPHQWHULWXDOVHUYLQGRSDUDPDQWHUDFHVDVDVSRGHURVDV
WHQV}HV VRFLDLV TXH GDYDP XQLGDGH j FXOWXUD iUDEH SUpLVOkPLFD 0DV R
VXUJLPHQWRGR,VOmRYHLRDWHQXDUHVWHDQWLJRFRVWXPHFRQIHULQGROKHXPDQRYD
GLPHQVmR UHOLJLRVD RX UHGX]LQGRR D XP GLYHUWLPHQWR GH FRUWH 1RV WHPSRV GR
SDJDQLVPR HUD IUHTHQWH R PXIDNKDUD WHUPLQDU QXP PDVVDFUH H QXPD JXHUUD
WULEDO
2 PXQDIDUD p IXQGDPHQWDOPHQWH XPD IRUPD GH FRPSHWLomR QD TXDO DV
GXDVSDUWHVHPSUHVHQoDGHIHQGHPVXDKRQUDSHUDQWHXPMXL]RXXPiUELWURR
YHUER GH TXH D SDODYUD GHULYD SRVVXL DV FRQRWDo}HV GH GHFLVmR H MXOJDPHQWR
(VWDEHOHFHVH XP SUrPLR RX XP WHPD GH GLVFXVVmR FRPR SRU H[HPSOR VDEHU
TXHP p GH DVFHQGrQFLD PDLV QREUH VHQGR R SUrPLR XPD FHQWHQD GH
FDPHORV^` 7DO FRPR QXP WULEXQDO DV SDUWHV OHYDQWDPVH H VHQWDPVH
DOWHUQDGDPHQWH H SDUD WRUQDU R DWR PDLV LPSUHVVLRQDQWH FDGD XPD GHODV p
GHIHQGLGD SRU WHVWHPXQKDV DMXUDPHQWDGDV 0DLV WDUGH QD pSRFD LVOkPLFD HUD
IUHTHQWH RV MXt]HV UHFXVDUHPVH D MXOJDU DV SDUWHV FP OLWtJLR HUDP
ULGLFXODUL]DGDV FRPR GRLV ORXFRV FKHLRV GH PiV LQWHQo}HV ¬V YH]HV R
PXQDIDUDHUDUHDOL]DGRHPYHUVR)RUPDYDPVHFOXEHVFRPRILPHVSHFtILFRGH
SULPHLUR UHSUHVHQWDU XP PXIDNKDUD WRUQHLR GH KRQUD GHSRLV XP PXQDIDUD
LQYHFWLYDV UHFtSURFDV TXH PXLWDV YH]HV WHUPLQDYD QXPD OXWD j PmR
DUPDGD ^`
1D WUDGLomR JUHJD HQFRQWUDPVH QXPHURVRV YHVWtJLRV GH WRUQHLRV GH
LQM~ULDV FHULPRQLDLV H VROHQHV $OJXQV DXWRUHV DILUPDP TXH D SDODYUD LDPERV
VLJQLILFDYDRULJLQDOPHQWHVDUFDVPRHVWDQGRHVSHFLDOPHQWHUHODFLRQDGDFRPRV
FDQWRVS~EOLFRVGHLQVXOWRVHVDUFDVPRVTXHID]LDPSDUWHGDVOHVWDVGH'HPpWHUH
'LRQtVLR-XOJDVHTXHIRLDSDUWLUGHVWDWUDGLomRGHWURoDHPS~EOLFRTXHVXUJLXD
ViWLUD GH $UTXtORFR FXMD UHFLWDomR DFRPSDQKDGD SRU P~VLFD HUD LQFOXtGD QDV
FRPSHWLo}HV $ SRHVLD MkPELFD SDVVRX DVVLP GH XP FRVWXPH LPHPRULDO GH
QDWXUH]D ULWXDO D LQVWUXPHQWR GH FUtWLFD S~EOLFD 0HVPR R WHPD GDV GLDWULEHV
FRQWUD DV PXOKHUHV SDUHFH FRQVWLWXLU XP YHVWtJLR GRV FDQWRV DOWHUQDGRV GH
VDUFDVPR HQWUH RV KRPHQV H DV PXOKHUHV TXH HUDP UHDOL]DGRV QR GHFXUVR GDV
IHVWDVGH'HPpWHUH$SRLR'HYHHVWDUQDEDVHGHVVHVFRVWXPHVXPMRJRVDJUDGR
GHHPXODomRS~EOLFDRSVRJRV^`
7DPEpP D WUDGLomR GD DQWLJLGDGH JHUPkQLFD DSUHVHQWD YHVWtJLRV PXLWR
DQWLJRVGHGXHORVGHLQM~ULDVQDKLVWyULDGH$OERLQQDFRUWHGRVJpSLGDVTXHIRL
PDQLIHVWDPHQWH UHFROKLGD SRU 3DXOR R 'LiFRQR QDV FDQo}HV pSLFDV^` 2V
FKHIHVORPEDUGRVIRUDPFRQYLGDGRVSDUDXPEDQTXHWHUHDOSRU7XULVLQGRUHLGRV
JpSLGDV 4XDQGR R UHL FRPHoD D ODPHQWDU VHX ILOKR 7XULVPXQGR PRUWR HP
FRPEDWHFRQWUDRVORPEDUGRVRXWURGHVHXVILOKRVOHYDQWDVHHFRPHoDDFREULU
RV ORPEDUGRV GH LQM~ULDV LQLXULLV ODFHVVHUH FRHSLW &KDPD,KHV pJXDV GH SpV
EUDQFRVDFUHVFHQWDQGRTXHFKHLUDPPDO $RTXHXPGRVORPEDUGRV UHVSRQGH
9DLDRFDPSRGHEDWDOKDGH$VIHOGRQGHSRGHUiVYHULILFDUDYDOHQWLDFRPTXH
HVVDV
pJXDV
 GH TXH IDODV VDEHP GHIHQGHUVH Oi RQGH HVWmR RV RVVRV GH WHX
LUPmRHVSDOKDGRVSHORFDPSRFRPRRVRVVRVGHXPDYHOKDSLOHFD2UHLHYLWD
TXHRVGRLVSDVVHPDYLDVGHIDWRHREDQTXHWHIRLOHYDGRDXPILPIHOL] ODHWLV
DQLPLVFRQYLYLDPSHUDJXQW (VWDV~OWLPDVSDODYUDVUHYHODPFODUDPHQWHRFDUiWHU
O~GLFRGDDOWHUFDomR1mRUHVWDG~YLGDTXHVHWUDWDGHXPH[HPSORGHWRUQHLRGH
LQVXOWRV (VWH H[LVWH WDPEpP QD OLWHUDWXUD QyUGLFD DUFDLFD VRE XPD IRUPD
HVSHFLDOFKDPDGDPDQQMDIQD{UFRPSDUDomRGRVKRPHQV)D]SDUWHGDIHVWDGR
-XOGRPHVPRPRGRTXHDFRPSHWLomRGHMXUDPHQWRV8PH[HPSORpDVDJDGH
2UYDU 2GG 2UYDU 2GG HVWi LQFyJQLWR GH YLVLWD j FRUWH GH XP UHL HVWUDQJHLUR H
DSRVWD VXD FDEHoD TXH p FDSD] GH YHQFHU QD EHELGD GRLV GRV KRPHQV GR UHL $
FDGD YH] TXH XP GHOHV SDVVD R FRUQR GH EHEHU DR VHX ULYDO YDQJORULDVH GH
TXDOTXHUKHUyLFRIHLWRGHJXHUUDHPTXHHOHHVWHYHSUHVHQWHHQTXDQWRRRXWURVH
GHL[DILFDUYHUJRQKRVDPHQWHDRFDQWRGROXPHMXQWRFRPDVPXOKHUHV^` ¬
YH]HVVmRGRLVUHLVTXHSURFXUDPYHQFHUXPDRRXWURHPOLQJXDJHPMDFWDQFLRVD
8PD GDV FDQo}HV GRV (GGD R +DUEDURVOMR{ WUDWD GH XPD FRPSHWLomR GHVWH

JrQHURHQWUH7KRUH2GLQ^`'HYHPRVWDPEpPLQFOXLUQRPHVPRJrQHURDV
GLVSXWDV GH /RNL FRP RV $VHV GXUDQWH XPD VHVVmR GH EHELGD ^` 2 FDUiWHU
ULWXDOGHVWDVFRPSHWLo}HVpUHYHODGRSHODUHIHUrQFLDH[SUHVVDDRIDWRGHRUHFLQWR
RQGH HODV VH UHDOL]DYDP VHU XP JUDQGH OXJDU GH SD] JULDDVWDDU PLNLOO H GH
QHOH QmR VHU SHUPLWLGR D QLQJXpP H[HUFHU YLROrQFLD FRQWUD R RXWUR GLJD HVWH R
TXH GLVVHU (PERUD WRGRV HVWHV H[HPSORV VHMDP UHGDo}HV OLWHUiULDV GH WHPDV
SHUWHQFHQWHV D XP SDVVDGR PXLWR UHPRWR D H[LVWrQFLD GH XP SDQR GH IXQGR
ULWXDOtVWLFR p GHPDVLDGR HYLGHQWH SDUD TXH VH SRVVD FRQVLGHUiORV DSHQDV R
SURGXWR GH XPD ILFomR SRpWLFD PDLV WDUGLD $V OHQGDV SULPLWLYDV LUODQGHVDV GR
SRUFR GH 0DF 'DWKR H GD IHVWD GH %ULFUHQG DSUHVHQWDP XPD FRPSDUDomR GH
KRPHQV VHPHOKDQWH 'H 9ULHV HVWi FHUWR GD RULJHP UHOLJLRVD GR
0DQQMDIQD{U^` $ LPSRUWkQFLD TXH HUD DWULEXtGD D HVWH JrQHUR GH LQVXOWRV p
LOXVWUDGD GH PDQHLUD HYLGHQWH SHOR FDVR GH +DUDOG *RUPVVRQ TXH TXHULD
HPSUHHQGHUXPDH[SHGLomRSXQLWLYDFRQWUDD,VOkQGLDSRUFDXVDGHXPVLPSOHV
HSLJUDPDGHTXHIRUDYtWLPD
%HRZXOIQDVDJDGRPHVPRQRPHpGXUDQWHXPDHVWDGLDQDFRUWHGRUHL
GD'LQDPDUFDLQVXOWXRVDPHQWHGHVDILDGRSRU8QIHUGTXHOKHFRQWDVXDVSURH]DV
SDVVDGDV $V OtQJXDV JHUPkQLFDV DQWLJDV SRVVXHP XPD SDODYUD HVSHFLDO SDUD
GHVLJQDUHVWDFHULP{QLDGHLQVXOWRVHIDQIDUURQDGDVTXHUHODVHMDXPSUHO~GLRD
XPFRPEDWHDUPDGROLJDGRDXPWRUQHLRTXHUVHMDDSHQDVSDUWHGRGLYHUWLPHQWR
GHXPDIHVWD$SDODYUDpJHOSJHOSDQ(PLQJOrVDQWLJRHVWHVXEVWDQWLYRVLJQLILFD
JOyULDSRPSDDUURJkQFLDHWFHHPPpGLRDOWRDOHPmRVLJQLILFDFODPRUWURoD
HVFiUQLR 2 GLFLRQiULR GH LQJOrV DLQGD WHP DSODXGLU ORXYDU FRPR VLJQLILFDGRV
REVROHWRVGH\HOS TXH KRMH HVWi UHGX]LGR DR ODWLU GRV FmHV H YDQJOyULD SDUD R
VXEVWDQWLYR^`
2IUDQFrVSULPLWLYRWHPXPHTXLYDOHQWHDSUR[LPDGRGHJHOSJHOSDQ HP
JDE JDEHU GH RULJHP LQFHUWD *DE VLJQLILFD WURoD H HVFiUQLR HVSHFLDOPHQWH
FRPR SUHO~GLR D XP FRPEDWH RX FRPR SDUWH GH XP EDQTXHWH *DEHU p
FRQVLGHUDGR XPD DUWH (P VXD YLVLWD DR LPSHUDGRU GH &RQVWDQWLQRSOD &DUORV
0DJQRHVHXVGR]HSDODGLQRVHQFRQWUDUDPGR]HOHLWRVSURQWRVDSyVDUHIHLomRH
SRU VXJHVWmR GH &DUORV 0DJQR GHGLFDUDPVH D JDEHU DQWHV GH GRUPLU (OH
PHVPR GHX R H[HPSOR H YHLR GHSRLV D YH] GH 5RODQGR TXH DFHLWRX GH ERP
JUDGRGL]HQGR4XHRUHL+XJRVHGLJQHHPSUHVWDUPHVXDVWURPSDVHVDLUHLGD
FLGDGHWRFDQGRFRPWDOIRUoDTXHWRGDVDVSRUWDVVDOWDUmRGHVHXVJRQ]RV6HHOH
PH DWDFDU IiORHL URGDU FRP WDPDQKD YLROrQFLD TXH VHX PDQWR GH DUPLQKR
GHVDSDUHFHUiHVHXVELJRGHVSHJDUmRIRJR^`
$FU{QLFDULPDGDGH*HRIIURL*DLPDUVREUHRUHL*XLOKHUPHR5XLYRGD
,QJODWHUUD PRVWUD HVWH HPSHQKDGR QXPD FRPSHWLomR VHPHOKDQWH FRP :DOWHU
7\ UHO VHX IXWXUR DVVDVVLQR^` $R TXH SDUHFH D IDQIDUURQDGD H R HVFiUQLR
WRPDUDP PDLV WDUGH QRV WRUQHLRV R SDSHO TXH FRPSHWLD DRV DUDXWRV (VWHV
JORULILFDYDPRVIHLWRVGHDUPDVGHVHXVVHQKRUHVORXYDYDPVXDOLQKDJHPHSRU
YH]HVHVFDUQHFLDPGDVGDPDV5HJUDJHUDORVDUDXWRVVmRGHVSUH]DGRVWUDWDGRV
FRPRPHQGLJRVHYDJDEXQGRV^`1RVpFXOR;9,RJDEHUDLQGDpHQFRQWUDGR
FRPR GLYHUVmR VRFLDO FRLVD TXH QR IXQGR VHPSUH KDYLD VLGR PDOJUDGR VXD
RULJHPULWXDOtVWLFD'L]VHTXHRGXTXHGH$QMRXHQFRQWURXQR$PDGLV GH *DXOH
XPDUHIHUrQFLDDHVWHMRJRHGHFLGLXMRJiORFRPRVPHPEURVGHVXDFRUWH0DV
%XVV\ G
$PERLVHRSXQKDVHDUHSOLFDU DRGXTXH$VVLPIRLHVWDEHOHFLGR FRPR
UHJUD TXH WRGDV DV SDUWHV IRVVHP FRQVLGHUDGDV LJXDLV H TXH QHQKXPD SDODYUD
IRVVH FRQVLGHUDGD RIHQVD H[DWDPHQWH FRPR QR UHFLQWR GH $HJLU QR WRUQHLR GH
LQVXOWRVGH/RNL $SHVDUGLVVRHVVHMRJRDFDERXSRUGDURULJHPDXPDLQWULJDQR
ILPGDTXDORSpUILGR$QMRXOHYRX%XVV\ DSHUGHU ^`
$QRomRGHFRPSHWLomRFRPRXPGRVHOHPHQWRVSULQFLSDLVGDYLGDVRFLDO
HVWHYH VHPSUH DVVRFLDGD HP QRVVR HVStULWR j LGpLD GD FLYLOL]DomR JUHJD 0XLWR
DQWHV GH WHUHP D VRFLRORJLD H D DQWURSRORJLD VH DSHUFHELGR GD H[WUDRUGLQiULD
LPSRUWkQFLD GR IDWRU DJRQtVWLFR HP JHUDO -DFRE %XUFNKDUGW FULRX D SDODYUD
DJRQDOHGHVFUHYHXVXDLPSRUWkQFLDFRPRXPDGDVFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDLVGD
FXOWXUD KHOrQLFD 7RGDYLD %XUFNKDUGW QmR SRVVXtD D SUHSDUDomR QHFHVViULD SDUD
FRPSUHHQGHU D DPSOLWXGH GR SDQR GH IXQGR VRFLROyJLFR GR IHQ{PHQR 3HQVRX
TXHRVKiELWRVDJRQtVWLFRVHUDPHVSHFLILFDPHQWHJUHJRVHTXHVXDH[LVWrQFLDVH
OLPLWDYDDRSHUtRGRGDKLVWyULDJUHJD6HJXQGRHOHRWLSRPDLVDQWLJRGDKLVWRULD
GD *UpFLD p R KRPHP KHUyLFR TXH IRL VHJXLGR SHOR KRPHP FRORQLDO RX
DJRQDO R TXDO SRU VXD YH] IRL VXFHVVLYDPHQWH VXEVWLWXtGR SHOR KRPHP GR
VpFXOR 9 SHOR GR VpFXOR ,9 RV TXDLV QmR SRVVXHP QRPHV HVSHFtILFRV H
ILQDOPHQWH GHSRLV GH $OH[DQGUH SHOR KRPHP KHOHQtVWLFR^` 2 SHUtRGR
FRORQLDO RX DJRQDO p SRUWDQWR R VpFXOR 9, $ & RX VHMD D pSRFD GD
H[SDQVmRKHOrQLFDHGRVMRJRVQDFLRQDLV$TXLORDTXHFKDPDRDJRQDOpXP
LPSXOVRWDOFRPRQHQKXPRXWURSRYRMDPDLVFRQKHFHX^`
1mR p GH VH HVSDQWDU TXH DV FRQFHSo}HV GH %XUFNKDUGW WHQKDP VLGR
OLPLWDGDVSHODILORORJLDFOiVVLFD6XDJUDQGHREUDSXEOLFDGDSRVWXPDPHQWHVRER
WtWXOR GH *ULHFKLVFKH .XOWXUJHVFKLFKtH IRL HODERUDGD D SDUWLU GH XPD VpULH GH
FRQIHUrQFLDVSURIHULGDVQD8QLYHUVLGDGHGH %DVLOpLDGXUDQWHDGpFDGDGH 
QXPDpSRFDHPTXHQmRKDYLDXPDVRFLRORJLDFRQVWLWXtGDFDSD]GHGLJHULUWRGRV
RV GDGRV HWQROyJLFRV H DQWURSROyJLFRV PXLWRV GRV TXDLV DOLiV Vy SRXFR WHPSR
DQWHV YLHUDP j OX] 7RGDYLD p PDLV RX PHQRV GHVFRQFHUWDQWH YHULILFDU TXH DV
FRQFHSo}HV GH %XUFNKDUGW DLQGD KRMH UHFHEHP D DGHVmR GH PDLV GH XP
HVWXGLRVR^` 9LFWRU (KUHQEHUJ FRQVLGHUD DLQGD R SULQFtSLR DJRQtVWLFR FRPR
HVSHFLILFDPHQWH JUHJR 2 RULHQWH SHUPDQHFHXOKH HVWUDQKR H KRVWLO HVFUHYH
HOH p HP YmR TXH SURFXUDP QD %tEOLD SURYDV GD H[LVWrQFLD GH FRPSHWLo}HV
DJRQtVWLFDV^` -i WLYHPRV RFDVL}HV VXILFLHQWHV SDUD QRV UHIHULUPRV DR
([WUHPR 2ULHQWH j tQGLD GR 0DKDEKDUDWD H DR PXQGR GRV SRYRV SULPLWLYRV GH
PRGR TXH HYLWDUHPRV SHUGHU WHPSR UHIXWDQGR DTXL HVWDV DILUPDo}HV ( p
SUHFLVDPHQWH R 9HOKR 7HVWDPHQWR TXH RIHUHFH XP GRV H[HPSORV PDLV
FRQYLQFHQWHV GDV UHODo}HV HQWUH R IDWRU DJRQtVWLFR H R MRJR^` %XUFNKDUGW
DGPLWLXDH[LVWrQFLDGDVFRPSHWLo}HVHQWUHRVSRYRVEiUEDURVHSULPLWLYRVPDV
DWULEXLX SRXFD LPSRUWkQFLD D HVVH IDWR^` (KUHQEHUJ FRQGHVFHQGH HP
UHFRQKHFHU R FDUiWHU XQLYHUVDOPHQWH KXPDQR GR SULQFtSLR DJRQtVWLFR PDV HP
FRPSHQVDomR FRQVLGHUDR KLVWRULFDPHQWH GHVLQWHUHVVDQWH H VHP VLJQLILFDGR
,JQRUD FRPSOHWDPHQWH DV FRPSHWLo}HV SDUD ILQV VDJUDGRV RX PiJLFRV H DWDFD
DTXLOR D TXH FKDPD D LQWHUSUHWDomR IROFORULVWD GRV PDWHULDLV JUHJRV^`
6HJXQGR HOH R LPSXOVR FRPSHWLWLYR TXDVH QXQFD VH WRUQRX XPD IRUoD VRFLDO H
VXSUDSHVVRDOIRUDGD*UpFLD^`eFHUWRTXHDSyVWHUHVFULWRHVWHOLYURGHXVH
FRQWD SHOR PHQRV GRV SDUDOHOLVPRV HQWUH D FXOWXUD LVODQGHVD H D JUHJD H
GHFODURXVHSURQWRDFRQIHULUOKHVXPDFHUWDLPSRUWkQFLD ^`
(KUHQEHUJ VHJXH %XUFNKDUGW WDPEpP QR IDWR GH VLWXDU
R DJRQDO QR
SHUtRGRTXHVHVHJXLXDRKHUyLFRDGPLWLQGRDRPHVPRWHPSRTXHHVWH~OWLPR
SRVVXtD Mi FHUWRV FDUDFWHUHV DJRQtVWLFRV HVSRUiGLFRV $ILUPD TXH HP VHX
FRQMXQWRDJXHUUDGH7UyLDIRLGHVWLWXtGDGHWUDoRVDJRQtVWLFRVVyGHSRLVGDGHV
KHURLFL]DomR GD FODVVH JXHUUHLUD (QWKHURLVLHUXQJ GrV .ULHJHUWXPV VXUJLX D
QHFHVVLGDGH GH FULDU XP VXEVWLWXWR SDUD R KHURtVPR FRP R DJRQDO R TXH IRL
SRUWDQWRXPSURGXWRGHXPDIDVHFXOWXUDOPDLVWDUGLD ^`7XGRLVWRVHEDVHLD
HP SDUWH QD VXUSUHHQGHQWH Pi[LPD GH %XUFNKDUGW 8P SRYR TXH FRQKHFH D
JXHUUDQmRSUHFLVDGHWRUQHLRV^`eSRVVtYHOTXHHVWDDILUPDomRQRVSDUHoD
PDLVRXPHQRVYHURVVtPLOPDVQRTXHGL]UHVSHLWRDWRGDVDVFXOWXUDVSULPLWLYDV
SURYRXVH TXH HOD p DEVROXWDPHQWH IDOVD WDQWR SHOD VRFLRORJLD FRPR SHOD
HWQRORJLDeFHUWRTXHQRVSRXFRVVpFXORVGDKLVWyULDJUHJDHPTXHDFRPSHWLomR
GRPLQRXDYLGDGDVRFLHGDGHWDPEpPSUHVHQFLDUDPRVJUDQGHVMRJRVVDJUDGRV
TXHXQLUDPWRGDD+pODGHHP2OtPSLDQR,VWPRHP'HOIRVHHP1HPpLD0DV
QHP SRU LVVR GHL[D GH VHU YHUGDGH TXH R HVStULWR GH FRPSHWLomR GRPLQRX D
FXOWXUDKHOrQLFDWDQWRDQWHVGHVVHVVpFXORVFRPRGHSRLV
'XUDQWH WRGR R SHUtRGR GH VXD H[LVWrQFLD RV MRJRV KHOrQLFRV
SHUPDQHFHUDPLQWLPDPHQWHOLJDGRVjUHOLJLmRPHVPRQDVpSRFDVPDLVWDUGLDV
HP TXH j SULPHLUD YLVWD SRGHULDP DVVXPLU D DSDUrQFLD GRV HVSRUWHV QDFLRQDLV
SXURV H VLPSOHV 2V FDQWRV WULXQIDLV GH 3tQGDUR HP KRQUD GDV JUDQGHV
FRPSHWLo}HVSHUWHQFHPLQWHLUDPHQWHDRTXDGUR GHVXDULFDSRHVLDVDJUDGD GD
TXDO HOHV FRQVWLWXHP D ~QLFD SDUWH FRQVHUYDGD DWp QRVVRV GLDV^` 2 FDUiWHU
VDJUDGR GR DJRQ PDQLIHVWDVH HP WRGD D SDUWH 2 ]HOR FRPSHWLWLYR GRV MRYHQV
HVSDUWDQRVHPVXEPHWHUVHDGRORURVDVH[SHULrQFLDVSHUDQWHRDOWDUpDSHQDVXP
H[HPSOR HQWUH DV PXLWDV SUiWLFDV FUXpLV UHODFLRQDGDV FRP D LQLFLDomR j YLGD
DGXOWD VHPHOKDQWHV jV TXH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HQWUH RV SRYRV SULPLWLYRV GH
WRGDD7HUUD3tQGDURPRVWUDXPYHQFHGRUGRV-RJRV2OtPSLFRVLQVXIODQGRXPD
QRYDIRUoDYLWDOQRVSXOP}HVGHVHXYHOKRDY{^`
$ WUDGLomR JUHJD HVWDEHOHFH XPD GLYLVmR HQWUH DV FRPSHWLo}HV GH XP
ODGR DV S~EOLFDV RX QDFLRQDLV PLOLWDUHV H MXUtGLFDV H GH RXWUR DV UHODFLRQDGDV
FRPDIRUoDDVDEHGRULDHDULTXH]D(VWDFODVVLILFDomRSDUHFHUHIOHWLUXPDIDVH
DJRQtVWLFD PDLV SULPLWLYD GD FXOWXUD 2 IDWR GH VH FKDPDU DJRQ j GLVSXWD
SHUDQWH XP MXL] QmR GHYH VHU WRPDGR DR FRQWUiULR GR TXH SHQVD
%XUFNKDUGW^`FRPRXPDVLPSOHVH[SUHVVmRPHWDIyULFDGHXPDpSRFDPDLV
WDUGLDPDVSHORFRQWUiULRFRPRSURYDGHXPDLPHPRULDODVVRFLDomRGHLGpLDVj
TXDOPDLVDGLDQWHYROWDUHPRVDID]HUUHIHUrQFLD'HIDWRKRXYHXPWHPSRHP
TXHRMXOJDPHQWRHPWULEXQDOIRLXPDJRQQRVHQWLGRUHVWULWRGRWHUPR
(UDFRVWXPHHQWUHRVJUHJRVRUJDQL]DUFRPSHWLo}HVDSURSyVLWRGHWXGRR
TXH RIHUHFHVVH D SRVVLELOLGDGH GH XPD OXWD 2V FRQFXUVRV GH EHOH]D PDVFXOLQD
ID]LDP SDUWH GDV 3DQDWHQpLDV H GDV IHVWDV GH 7HVHX 1RV VLPSyVLRV HUDP
RUJDQL]DGRV FRQFXUVRV GH FDQWR GHFLIUDomR GH HQLJPDV GH UHVLVWrQFLD HP VH
FRQVHUYDU DFRUGDGR H EHEHQGR 0HVPR QHVWH ~OWLPR FDVR R HOHPHQWR VDJUDGR
QmR HVWi DXVHQWH RV ʌȠȜȣʌȠıȓĮ H RV ĮȤijĮIJȠʌȠıȓĮ EHEHU PXLWR H VHP PLVWXUD
ID]LDPSDUWHGDIHVWDGH&RHQR$OH[DQGUHFHOHEURXDPRUWHGH&DODQRVFRPXP
DJRQ JLQiVWLFR H PXVLFDO FRP SUrPLRV SDUD RV PHOKRUHV EHEHGRUHV WHQGR GDt
UHVXOWDGR TXH WULQWD H FLQFR GRV FRPSHWLGRUHV PRUUHUDP QD KRUD H VHLV GHOHV
PDLV WDUGH HQWUH RV TXDLV R YHQFHGRU ^` 1RWHPRV GH SDVVDJHP TXH DV
FRPSHWLo}HV TXH FRQVLVWLDP HP DEVRUYHU JUDQGHV TXDQWLGDGHV GH FRPLGD H
EHELGDHVWmRWDPEpPOLJDGDVDRSRWODWFK
6XD FRQFHSomR GHPDVLDGR HVWUHLWD GR SULQFtSLR DJRQtVWLFR OHYRX
(KUHQEHUJ D QHJDU D SUHVHQoD GHVWH QD FLYLOL]DomR URPDQD DWULEXLQGROKH
PHVPRXPFDUiWHUDQWLDJRQtVWLFR^` e FHUWR TXH QHOD p EDVWDQWH UHGX]LGR R
SDSHO GDV FRPSHWLo}HV HQWUH KRPHQV OLYUHV PDV LVWR QmR VLJQLILFD TXH QD
HVWUXWXUD GD FLYLOL]DomR URPDQD R HOHPHQWR DJRQtVWLFR HVWLYHVVH LQWHLUDPHQWH
DXVHQWH 3HOR FRQWUiULR HQFRQWUDPRV DTXL XP IHQ{PHQR VLQJXODU D VDEHU TXH
QXPDpSRFDEHPSULPLWLYDRLPSXOVRFRPSHWLWLYRSDVVRXGRSURWDJRQLVWDSDUDR
HVSHFWDGRURTXDOVHOLPLWDDDVVLVWLUjVOXWDVGHRXWURVGHVLJQDGRVSDUDHVVHILP
(VWD SDVVDJHP HVWi HP G~YLGD LQWLPDPHQWH OLJDGD DR FDUiWHU SURIXQGDPHQWH
ULWXDOtVWLFR GRV SUySULRV MRJRV URPDQRV GDGR TXH p SUHFLVDPHQWH QR FXOWR TXH
HVVD VXEVWLWXLomR HVWi HP VHX OXJDU SUySULR SRLV QHOH RV FRPSHWLGRUHV VmR
FRQVLGHUDGRV UHSUHVHQWDQWHV GRV HVSHFWDGRUHV RX VHMD FRPR VH OXWDVVHP HP
QRPH GHVWHV 2V FRPEDWHV GH JODGLDGRUHV DV OXWDV GH DQLPDLV VHOYDJHQV DV
FRUULGDV GH FDUURV HWF QDGD SHUGHP GH VHX FDUiWHU DJRQtVWLFR PHVPR TXDQGR
VmRUHDOL]DGRVSRUHVFUDYRV2VOXGLRXDFRPSDQKDYDPDVIHVWDVUHJXODUHVDQXDLV
RXHUDPOXGLYRWLYLRUJDQL]DGRVSDUDFXPSULUXPYRWRHJHUDOPHQWHSDUDSUHVWDU
KRPHQDJHPDRVPRUWRVRXPDLVHVSHFLDOPHQWHSDUDDSODFDUDLUDGRVGHXVHV
7RGD D FHULP{QLD ILFDYD LQYDOLGDGD SHOR PHQRU GHVUHVSHLWR DR ULWXDO RX D PDLV
DFLGHQWDOSHUWXUEDomR(VWHSRUPHQRUUHYHODRFDUiWHUVDJUDGRGDDomR
eGDPDLVDOWDLPSRUWkQFLDRIDWRGHTXHHVWHVFRPEDWHVGRVJODGLDGRUHV
URPDQRVDSHVDUGHVHXFDUiWHUVDQJXLQROHQWRVXSHUVWLFLRVRHHVFUDYLVWDPHVPR
DVVLPFRQWLQXHPDVHUGHVLJQDGRVVLPSOHVPHQWHSHODSDODYUDOXGXVFRPWXGRR
TXHHVWDHYRFDGHDOHJULDHOLEHUGDGH&RPRFRPSUHHQGHUHVWHIHQ{PHQR"
7HPRVTXHYROWDUXPDYH]PDLVDID]HUUHIHUrQFLDDROXJDURFXSDGRSHOR
DJRQ QD FLYLOL]DomR JUHJD 6HJXQGR D FRQFHSomR DSUHVHQWDGD SRU %XUFNKDUGW H
UHWRPDGD SRU (KUHQEHUJ^` H[LVWH D VHJXLQWH VpULH GH IDVHV SULPHLUR XP
SHUtRGR DUFDLFR WDPEpP FKDPDGR KHUyLFR TXH DVVLVWLX DR VXUJLPHQWR GD
+pODGH DWUDYpV GH FRPEDWHV H JXHUUDV D VpULR VHP D SUHVHQoD GR IDWRU
DJRQtVWLFRHQWHQGLGRFRPRIDWRUGHQDWXUH]DVRFLDO3RVWHULRUPHQWHGDGRTXHD
QDomR KDYLD FRQVXPLGR VXDV PHOKRUHV IRUoDV QHVVDV OXWDV KHUyLFDV H HVWDYD
SHUGHQGRJUDGXDOPHQWHVHXWHPSHUDPHQWRKHUyLFRDVRFLHGDGHJUHJDFRPHoRX
D GHVORFDUVH QD GLUHomR GR DJRQDO R TXDO D SDUWLU GDt VH WRUQRX R IDWRU
GRPLQDQWHGDYLGDVRFLDOSHUPDQHFHQGRQHVVDTXDOLGDGHGXUDQWHDOJXQVVpFXORV
eXPDWUDQVLomRGDEDWDOKDSDUDRMRJRVHJXQGRDH[SUHVVmRGH(KUHQEHUJH
FRQVHTHQWHPHQWH WUDWDVH GH XP VLQDO GH GHFDGrQFLD ( QmR Ki G~YLGD TXH R
SUHGRPtQLRGRSULQFtSLRDJRQtVWLFRHIHWLYDPHQWHDFDEDOHYDQGRjGHFDGrQFLDD
ORQJRSUD]R(KUHQEHUJSURVVHJXHDILUPDQGRTXHpSUHFLVDPHQWHDIXWLOLGDGHH
LQXWLOLGDGH GR DJRQ TXH FRQGX] ILQDOPHQWH j DEROLomR GH WRGDV DV TXDOLGDGHV
VpULDVGDYLGDWDQWRQRSHQVDPHQWRTXDQWRQDDomRLQGLIHUHQoDDWRGRHTXDOTXHU
LPSXOVRYLQGRGRH[WHULRUHGHVEDUDWDPHQWRGHWRGDVDVIRUoDVQDFLRQDLVFRPR
SXUR H VLPSOHV REMHWLYR GH JDQKDU XP MRJR^` 1DV ~OWLPDV SDODYUDV GHVWD
IUDVHKiPXLWDFRLVDGHYHUGDGHLURPDVPHVPRTXHDGPLWDPRVTXHHPFHUWDV
pSRFDV D YLGD VRFLDO JUHJD GHJHQHURX QD SXUD SDL[mR SHOD HPXODomR FRQWLQXD
VHQGR YHUGDGH TXH D KLVWyULD GD *UpFLD HP VHX FRQMXQWR VHJXLX XP FDPLQKR
WRWDOPHQWH GLIHUHQWH GDTXHOH TXH (KUHQEHUJ VXS}H e QHFHVViULR H[SULPLU GH
PDQHLUD FRPSOHWDPHQWH GLIHUHQWH D LPSRUWkQFLD GR IDWRU DJRQtVWLFR SDUD D
FXOWXUD1D*UpFLDQmRVHGHXTXDOTXHUWUDQVLomRGDEDWDOKDSDUDRMRJRQHP
GRMRJRSDUDDEDWDOKDRTXHVHGHXIRLRGHVHQYROYLPHQWRGDFXOWXUDGHQWUR GH
XP FRQWH[WR O~GLFR 1D *UpFLD WDO FRPR HP WRGD D SDUWH R HOHPHQWR O~GLFR
HVWHYH SUHVHQWH GHVGH R LQtFLR GHVHPSHQKDQGR XP SDSHO H[WUHPDPHQWH
LPSRUWDQWH1RVVRSRQWRGHSDUWLGDGHYHVHUDFRQFHSomRGHXPVHQWLGRO~GLFRGH
QDWXUH]D TXDVH LQIDQWLO H[SULPLQGRVH HP PXLWDV H YDULDGDV IRUPDV GH MRJR
DOJXPDV GHODV VpULDV H RXWUDV GH FDUiWHU PDLV OLJHLUR PDV WRGDV HODV
SURIXQGDPHQWH HQUDL]DGDV QR ULWXDO H GRWDGDV GH XPD FDSDFLGDGH FULDGRUD GH
FXOWXUD GHYLGR DR IDWR GH SHUPLWLUHP TXH VH GHVHQYROYHVVHP HP WRGD D VXD
SOHQLWXGH DV QHFHVVLGDGHV KXPDQDV LQDWDV GH ULWPR KDUPRQLD PXGDQoD
DOWHUQkQFLD FRQWUDVWH FOtPD[ HWF $ HVWH VHQWLGR O~GLFR HVWi LQVHSDUDYHOPHQWH
OLJDGR XP HVStULWR TXH DVSLUD j KRQUD j GLJQLGDGH j VXSHULRULGDGH H j EHOH]D
7DQWR D PDJLD FRPR R PLVWpULR RV VRQKRV GH KHURtVPR RV SULPHLURV SDVVRV GD
P~VLFD GD HVFXOWXUD H GD OyJLFD WRGRV HVWHV HOHPHQWRV GD FXOWXUD SURFXUDP
H[SUHVVmR HP QREUHV IRUPDV O~GLFDV 8PD JHUDomR PDLV WDUGLD YLUi D FKDPDU
KHUyLFDjpSRFDTXHFRQKHFHXWDLVDVSLUDo}HV
3RUWDQWR p GHVGH R LQtFLR TXH VH HQFRQWUDP QR MRJR RV HOHPHQWRV
DQWLWpWLFRVHDJRQtVWLFRVTXHFRQVWLWXHPRVIXQGDPHQWRVGDFLYLOL]DomRSRUTXHR
MRJRpPDLVDQWLJRHPXLWRPDLVRULJLQDOGRTXHDFLYLOL]DomR$VVLPSDUDYROWDU
D QRVVR SRQWR GH SDUWLGD RV OXGL URPDQRV SRGHPRV DILUPDU TXH D OtQJXD ODWLQD
WLQKD WRGD D UD]mR DR GHVLJQDU DV FRPSHWLo}HV VDJUDGDV SHOD VLPSOHV SDODYUD
MRJR SRLV HVWD SDODYUD H[SULPH GD PDQHLUD PDLV VLPSOHV SRVVtYHO D QDWXUH]D
~QLFDGHVWDIRUoDFLYLOL]DGRUD
1R FXUVR GR GHVHQYROYLPHQWR GH WRGD H TXDOTXHU FLYLOL]DomR D IXQomR
DJRQtVWLFDDWLQJHVXDIRUPDPDLVEHODTXHpWDPEpPDPDLVIiFLOGHGLVFHUQLU
QDIDVHDUFDLFD¬PHGLGDTXHXPDFLYLOL]DomRYDLVHWRUQDQGRPDLVFRPSOH[D
YDLVHDPSOLDQGRHUHYHVWLQGRVHGHIRUPDVPDLVYDULDGDVHTXHDVWpFQLFDVGH
SURGXomRHDSUySULDYLGDVRFLDOYmRVHRUJDQL]DQGRGHPDQHLUDPDLVSHUIHLWDR
YHOKR VROR FXOWXUDO YDL VHQGR JUDGXDOPHQWH FREHUWR SRU XPD QRYD FDPDGD GH
LGpLDV VLVWHPDV GH SHQVDPHQWR H FRQKHFLPHQWR GRXWULQDV UHJUDV H
UHJXODPHQWRV QRUPDV PRUDLV H FRQYHQo}HV TXH SHUGHUDP Mi WRGD H TXDOTXHU
UHODomRGLUHWDFRPRMRJR'L]HPRVQHVVHPRPHQWRTXHDFLYLOL]DomRVHWRUQRX
PDLV VpULD GHYLGR DR IDWR GH DWULEXLU DR MRJR DSHQDV XP OXJDU VHFXQGiULR
7HUPLQRXRSHUtRGRKHUyLFRHDIDVHDJRQtVWLFDSDUHFHHODWDPEpPSHUWHQFHU
XQLFDPHQWHDRSDVVDGR2-RJRHR'LUHLWR

¬ SULPHLUD YLVWD R MRJR SRGHULD SDUHFHU R PDLV GLVWDQWH SRVVtYHO HP


UHODomR DR GLUHLWR j MXVWLoD H j MXULVSUXGrQFLD 7RGD D HVIHUD GR GLUHLWR p
GRPLQDGD SHOD PDLV WRWDO H LPSODFiYHO VHULHGDGH H SHORV LQWHUHVVHV YLWDLV GR
LQGLYtGXR H GD VRFLHGDGH 2V IXQGDPHQWRV HWLPROyJLFRV GD PDLRU SDUWH GDV
SDODYUDVTXHH[SULPHPLGpLDVUHODFLRQDGDVFRPDOHLHRGLUHLWRHVWmRVREUHWXGR
OLJDGDVjVQRo}HVGHHVWDEHOHFHULQGLFDURUGHQDUHWF7RGDVHVWDVLGpLDVSDUHFHP
RIHUHFHUSRXFDRXQHQKXPDUHODomRFRPDHVIHUDVHPkQWLFDTXHGHXRULJHPDRV
WHUPRVO~GLFRVHDWpOKHSDUHFHPVHURSRVWDV&RQWXGRHFRQIRUPHWHPRVYLQGR
FRQVWDQWHPHQWH D OHPEUDU R FDUiWHU VDJUDGR H VpULR GH XPD DomR GH PDQHLUD
DOJXPDLPSHGHTXHQHODVHHQFRQWUHPTXDOLGDGHVO~GLFDV
$SRVVLELOLGDGHGHKDYHUXPSDUHQWHVFRHQWUHRGLUHLWRHRMRJRDSDUHFH
FODUDPHQWHORJRTXHFRPSUHHQGHPRVHPTXHPHGLGDDDWXDOSUiWLFDGRGLUHLWR
LVWRpRSURFHVVRpH[WUHPDPHQWHVHPHOKDQWHDXPDFRPSHWLomRHLVWRVHMDP
TXDLVIRUHPRVIXQGDPHQWRVLGHDLVTXHRGLUHLWRSRVVDWHU-iIL]HPRVUHIHUrQFLDj
SRVVLELOLGDGH GH XPD UHODomR HQWUH D FRPSHWLomR H R VXUJLPHQWR GRV VLVWHPDV
MXUtGLFRV HP QRVVD GHVFULomR GR SRWODWFK TXH p DQDOLVDGR SRU 'DY\ DSHQDV GR
SRQWRGHYLVWDMXUtGLFRFRPRVLVWHPDSULPLWLYRGHFRQWUDWRHREULJDomR^` 1D
*UpFLDROLWtJLRMXGLFLiULRHUDFRQVLGHUDGRXPDJRQXPDFRPSHWLomRGHFDUiWHU
VDJUDGR VXEPHWLGD D UHJUDV IL[DV QD TXDO RV GRLV DGYHUViULRV LQYRFDYDP D
GHFLVmRGHXPiUELWUR(VWDFRQFHSomRGRSURFHVVRQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGDXP
SURGXWRGHXPDpSRFDPDLVWDUGLDXPDVLPSOHVWUDQVIHUrQFLDGHLGpLDVHPXLWR
PHQRVDGHJHQHUHVFrQFLDFRPR(KUHQEHUJSDUHFHSHQVDU ^`3HORFRQWUiULR
WRGDDHYROXomRGRSURFHVVRMXUtGLFRVHJXHDGLUHomRFRQWUiULDSRLVHOHFRPHoRX
SRUVHUXPDFRPSHWLomRHVHXFDUiWHUDJRQtVWLFRpFRQVHUYDGRDWpKRMH
4XHPGL]FRPSHWLomRGL]MRJR&RQIRUPHMiYLPRVQmRKiUD]mRDOJXPD
SDUDUHFXVDUDTXDOTXHUWLSRGHFRPSHWLomRRFDUiWHUGHXPMRJR2O~GLFRHR
FRPSHWLWLYR HOHYDGRV jTXHOH SODQR GH VHULHGDGH VDJUDGD TXH WRGD VRFLHGDGH
H[LJH SDUD VXD MXVWLoD FRQWLQXDP DLQGD KRMH VHQGR SHUFHSWtYHLV HP WRGDV DV
IRUPDV GD YLGD MXUtGLFD $QWHV GH PDLV QDGD R WULEXQDO SRGH WDPEpP VHU
FKDPDGR XPD FRUWH GH MXVWLoD ^` (VWD FRUWH p DLQGD QR VHQWLGR SOHQR GR
WHUPR R ȓİijȩį ȤȣȤȜȠ R FtUFXOR VDJUDGR GHQWUR GR TXDO QR HVFXGR GH $TXLOHV
DSDUHFHP VHQWDGRV RV MXt]HV^` 7RGR OXJDU RQGH VH PLQLVWUD D MXVWLoD p XP
YHUGDGHLURWHPHQRVXPOXJDUVDJUDGRVHSDUDGRHDIDVWDGRGRPXQGRYXOJDU(P
IODPHQJRHKRODQGrVDQWLJRDSDODYUDTXHRGHVLJQDpYLHUVFKDDURTXHjOHWUD
TXHU GL]HU XP HVSDoR GHOLPLWDGR SRU TXDWUR FRUGDV RX VHJXQGR XPD RXWUD
LQWHUSUHWDomR SRU TXDWUR EDQFRV 0DV VHMD TXDGUDGR RX UHGRQGR GH TXDOTXHU
IRUPD p VHPSUH XP FtUFXOR PiJLFR XP UHFLQWR GH MRJR QR LQWHULRU GR TXDO DV
KDELWXDLVGLIHUHQoDVGHFDWHJRULDHQWUHRVKRPHQVVmRWHPSRUDULDPHQWHDEROLGDV
$QWHV GH VH ODQoDU HP VHX WRUQHLR GH LQVXOWRV /RNL WHYH R FXLGDGR GH YHULILFDU
TXH R OXJDU RQGH HVWH LD UHDOL]DUVH HUD XP JUDQGH OXJDU GH SD]^` 1D
,QJODWHUUDD&kPDUDGRV/RUGHVFRQWLQXDDLQGDDVHUYLUWXDOPHQWHXPDFRUWHGH
MXVWLoD H SRU LVVR R ZRROVDFN R DVVHQWR GR /RUGH &KDQFHOHU TXH QD UHDOLGDGH
QDGD WHP Oi D ID]HU p FRQVLGHUDGR FRPR HVWDQGR WHFKQLFDOO\ RXWVLGH WKH
SUHFLQFW[XIWKH+RXVH^`
2VMXt]HVTXHYmRPLQLVWUDUDMXVWLoDVDHPGDYLGDFRPXPQRPRPHQWR
HP TXH YHVWHP D WRJD H FRORFDP D SHUXFD 1mR VHL VH HVVD LQGXPHQWiULD
WUDGLFLRQDO GRV MXt]HV H DGYRJDGRV LQJOHVHV IRL REMHWR GH DOJXPD LQYHVWLJDomR
HWQROyJLFD 3DUHFHPH TXH HOD SRXFR WHP D YHU FRP D PRGD GD SHUXFD
SUHGRPLQDQWHQRVVpFXORV;9,,H;9,,,$SHUXFDGRMXL]pXPDVREUHYLYrQFLD
GD FRLID PHGLHYDO XVDGD SHORV MXULVFRQVXOWRV LQJOHVHV D TXDO HUD RULJLQDOPHQWH
XPD WRXFD EUDQFD EHP DSHUWDGD H DLQGD KRMH WHP XP YHVWtJLR QR SHTXHQR
UHERUGR EUDQFR GD H[WUHPLGDGH LQIHULRU GD SHUXFD 7RGDYLD D SHUXFD GR MXL] p
PDLV GR TXH XPD UHOtTXLD GH XP WUDMH RILFLDO DQWLTXDGR 6XD IXQomR WHP XP
SURIXQGR SDUHQWHVFR FRP D GDV PiVFDUDV GH GDQoD GRV SRYRV SULPLWLYRV
7UDQVIRUPDTXHPDXVDHPXPRXWURVHU(QmRpGHPDQHLUDDOJXPDR~QLFR
WUDoR DQWLJR TXH R IRUWH VHQWLGR GD WUDGLomR SUySULR GRV LQJOHVHV FRQVHUYRX QD
HVIHUDGRGLUHLWR2HOHPHQWRHVSRUWLYRHKXPRUtVWLFRWmRLPSRUWDQWHQDSUiWLFD
SURFHVVXDOLQJOHVDpXPGRVWUDoRVIXQGDPHQWDLVGRGLUHLWRQDVRFLHGDGHDUFDLFD
eFODURTXHHVWHHOHPHQWRQmRHVWiLQWHLUDPHQWHDXVHQWHGDWUDGLomRSRSXODUGH
RXWURV SDtVHV 0HVPR QDV WUDGLo}HV MXUtGLFDV GR UHVWR GD (XURSD TXH
KDELWXDOPHQWH VH UHYHVWHP GH XPD VHULHGDGH PDLRU GR TXH D GD ,QJODWHUUD
HQFRQWUDPVHYHVWtJLRVGHOH
8P DQWLJR MXL] HVFUHYHXPH R VHJXLQWH 2 HVWLOR H R FRQWH~GR GDV
LQWHUYHQo}HVQRVWULEXQDLVUHYHODPRDUGRUHVSRUWLYRFRPTXHQRVVRVDGYRJDGRV
VHDWDFDPXQVDRVRXWURVSRUPHLRGHDUJXPHQWRVHFRQWUDDUJXPHQWRV DOJXQV
GRVTXDLVVmRUD]RDYHOPHQWHVRILVWLFDGRV 6XDPHQWDOLGDGHSRUPDLVGHXPDYH]
PH IH] SHQVDU QDTXHOHV RUDGRUHV GRV SURFHVVRV DGDW^`
 TXH D FDGD
DUJXPHQWRHVSHWDPQDWHUUDXPDYDUDVHQGRFRQVLGHUDGRYHQFHGRUDTXHOHTXH
QRILQDOSXGHUDSUHVHQWDURPDLRUQ~PHURGHYDUDV2FDUiWHUO~GLFRGDSUiWLFD
MXGLFLDOIRLILHOPHQWHREVHUYDGRSRU*RHWKHHPVXDGHVFULomRGHXPDVHVVmRGR
WULEXQDOGH9HQH]DUHDOL]DGDQRSDOiFLRGRV'RJHV^`
(VWDV REVHUYDo}HV HVSDUVDV WDOYH] SRVVDP VHUYLU GH LQWURGXomR DR
SUREOHPDPXLWRUHDOGDVUHODo}HVHQWUHRMRJRHDMXULVGLomR9ROWHPRVPDLVXPD
YH] D DWHQomR jV IRUPDV SULPLWLYDV GR SURFHVVR (P WRGR H TXDOTXHU SURFHVVR
VXEPHWLGRDXPMXL]VHMDPTXDLVIRUHPDVFLUFXQVWkQFLDVFDGDXPDGDVSDUWHV
HVWiVHPSUHGRPLQDGDSRUXPLQWHQVRGHVHMRGHJDQKDUVXDFDXVD2GHVHMRGH
JDQKDU p WmR IRUWH TXH QHP SRU XP Vy PRPHQWR VHULD OtFLWR HVTXHFHU R IDWRU
DJRQtVWLFR 6H LVWR QmR EDVWD SRU VL Vy SDUD HVFODUHFHU DV UHODo}HV HQWUH D
MXULVGLomR H R MRJR DV FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDLV GD SUiWLFD GR GLUHLWR DSUHVHQWDP
QRYRVDUJXPHQWRVDQRVVRIDYRU$FRPSHWLomRMXGLFLDOHVWiVHPSUHVXEPHWLGDD
XPVLVWHPDGHUHJUDVUHVWULWLYDVTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVOLPLWDo}HVGHWHPSR
H GH OXJDU FRORFDP ILUPH H LQHTXLYRFDPHQWH R MXOJDPHQWR QR LQWHULRU GR
GRPtQLRGRMRJRRUGHQDGRHDQWLWpWLFR$DVVRFLDomRDWLYDHQWUHRGLUHLWRHRMRJR
VREUHWXGR QDV FXOWXUDV SULPLWLYDV SRGH VHU DQDOLVDGD GH WUrV SRQWRV GH YLVWD
GLIHUHQWHV 2 MXOJDPHQWR SRGH VHU FRQVLGHUDGR FRPR XP MRJR GH D]DU FRPR
XPDFRPSHWLomRRXFRPRXPDEDWDOKDYHUEDO
+RMH VRPRV LQFDSD]HV GH FRQFHEHU D MXVWLoD LQGHSHQGHQWHPHQWH GH XP
GLUHLWR DEVWUDWR SRU PDLV YDJD TXH VHMD QRVVD LGpLD GHVWH ~OWLPR 3DUD QyV R
MXOJDPHQWRpDQWHVGHPDLVQDGDXPDGLVSXWDHQWUHREHPHRPDOHJDQKDURX
SHUGHU RFXSDP DSHQDV XP OXJDU VHFXQGiULR 2UD p SUHFLVDPHQWH HVWD
SUHRFXSDomR FRP RV YDORUHV pWLFRV TXH GHYHPRV DEDQGRQDU VH TXLVHUPRV
FRPSUHHQGHU D MXVWLoD SULPLWLYD 6H IL]HUPRV FRP TXH QRVVR ROKDU SDVVH GD
DGPLQLVWUDomR GD MXVWLoD QDV FLYLOL]Do}HV DOWDPHQWH GHVHQYROYLGDV SDUD DTXHOD
TXHVHHQFRQWUDQDVIDVHVPHQRVDGLDQWDGDVGDFXOWXUDYHUHPRVTXHDLGpLDGR
EHPHGRPDODFRQFHSomRpWLFRMXUtGLFDpXOWUDSDVVDGDSHODLGpLDGHJDQKDURX
SHUGHULVWRpSHODFRQFHSomRSXUDPHQWHDJRQtVWLFD2TXHLQWHUHVVDDRHVStULWR
SULPLWLYRQmRpWDQWRRSUREOHPDDEVWUDWRGREHPHGRPDOPDVSULQFLSDOPHQWHR
SUREOHPDH[WUHPDPHQWHFRQFUHWRGHJDQKDURXSHUGHU'DGDHVWDIUDTXH]DGRV
SDGU}HVpWLFRVRIDWRUDJRQtVWLFRYDLJDQKDQGRLPHQVRWHUUHQRQDSUiWLFDMXGLFLDO
j PHGLGD TXH UHFXDPRV QR WHPSR ( j PHGLGD TXH R HOHPHQWR DJRQtVWLFR YDL
DXPHQWDQGRRPHVPRDFRQWHFHFRPRIDWRUVRUWHHGDTXLUHVXOWDTXHGHSUHVVD
QRVHQFRQWUDPRVQDHVIHUDO~GLFD(VWDPRVSHUDQWHXPPXQGRHVSLULWXDOHPTXH
DLGpLDGDGHFLVmRSRURUiFXORVSHORMXt]RGLYLQRSHODVRUWHSRUVRUWLOpJLR²LVWR
p SHOR MRJR ² H D GD GHFLVmR SRU VHQWHQoD MXGLFLDO IXQGHPVH QXP ~QLFR
FRPSOH[RGHSHQVDPHQWR(DLQGDKRMHUHFRQKHFHPRVRFDUiWHUDEVROXWRGHVVDV
GHFLV}HVWRGDVDVYH]HVTXHTXDQGRQmRFRQVHJXLPRVVHUQyVSUySULRVDGHFLGLU
TXDOTXHUFRLVDUHVROYHPRVWLUiODjVRUWH
$ YRQWDGH GLYLQD R GHVWLQR H D VRUWH SDUHFHP D QRVVRV ROKRV HQWLGDGHV
PDLV RX PHQRV GLVWLQWDV RX SHOR PHQRV SURFXUDQGR HVWDEHOHFHU HQWUH HODV XPD
GLVWLQomR FRQFHSWXDO 0DV SDUD R HVStULWR SULPLWLYR VmR PDLV RX PHQRV
HTXLYDOHQWHV 3RGHVH FRQKHFHU R GHVWLQR ID]HQGR TXH HOH VH SURQXQFLH 3DUD
FRQKHFHU R RUiFXOR p SUHFLVR UHFRUUHU j VRUWH 3RGHVH MRJDU FRP SDXV FRP
SHGUDV RX DEULU j VRUWH DV SiJLQDV GR OLYUR VDJUDGR H R RUiFXOR UHVSRQGHUi
$VVLPR([RGXV;;9,,RUGHQDD0RLVpVTXHSRQKDQRSHLWRUDORXULP H R
WXPPLQ VHMDPHVWHVRTXHIRUHP DILPGHTXH$DUmRSRVVDMXOJDURVILOKRVGH
,VUDHOHPVHXFRUDomRSHUDQWHR6HQKRUFRQWLQXDPHQWH2SHLWRUDOpXVDGRSHOR
JUDQGH VDFHUGRWH H p SRU LQWHUPpGLR GHVWH TXH R VDFHUGRWH (OHD]DU SHGH
FRQVHOKRHP1~PHURV;;9,,HPIDYRUGH-RVXpVHJXQGRRMXOJDPHQWR
GH8ULP'HPDQHLUDVHPHOKDQWHHP,6DPXHO;,;6DXORUGHQDTXHVHMD
WLUDGDDVRUWHHQWUHHOHHVHXILOKR-{QDWDV$VUHODo}HVHQWUHRRUiFXORDVRUWHHR
MXOJDPHQWR VmR LOXVWUDGDV GH PDQHLUD SHUIHLWDPHQWH FODUD QHVWHV H[HPSORV
7DPEpP QD $UiELD SUpLVOkPLFD HQFRQWUDVH HVWH WLSR GH VRUWLOpJLR^` (
DILQDOQmRVHUiIXQGDPHQWDOPHQWHRPHVPRDEDODQoDVDJUDGDQDTXDO=HXVQD
OOtDGDSHVDDVSRVVLELOLGDGHVTXHFDGDKRPHPDQWHVGRLQtFLRGDEDWDOKDWHPGH
PRUUHU" (QWmR R 3DL HVWHQGHX RV GRLV SUDWRV GH RXUR H FRORFRX QHOHV DV GXDV
SRUo}HV GH PRUWH DPDUJD XPD SDUD RV WURLDQRV GRPDGRUHV GH FDYDORV H RXWUD
SDUDRVDTXHXVFREHUWRVGHEURQ]H´ ^`
(VWD SHVDJHP RX SRQGHUDomR GH =HXV p DR PHVPR WHPSR R VHX
MXOJDPHQWR įȚȤȐȗİȚȞ (QFRQWUDPVHDTXLLQH[WULFDYHOPHQWHPLVWXUDGDVDVLGpLDV
GHYRQWDGHGLYLQDGHVWLQRHVRUWH$EDODQoDGDMXVWLoDPHWiIRUDTXHVHPG~YLGD
WHYHRULJHPQHVWDLPDJHPKRPpULFDpDGDSHUSpWXDRVFLODomRGDVRUWHLQFHUWD
1DGDDTXLGL]UHVSHLWRDRWULXQIRGDYHUGDGHPRUDOQHPDTXDOTXHULGpLDGHTXH
R EHP SHVH PDLV GR TXH R PDO ² HVWD p XPD QRomR TXH Vy VXUJH PXLWR PDLV
WDUGH
8PDV GDV ILJXUDV TXH VH HQFRQWUDP QR HVFXGR GH $TXLOHV VHJXQGR D
GHVFULomR GR RLWDYR OLYUR GD OOtDGD UHSUHVHQWD XP MXOJDPHQWR FRP RV MXt]HV
VHQWDGRV QR LQWHULRU GR FtUFXOR VDJUDGR HVWDQGR QR FHQWUR GD FHQD RV GRLV
WDOHQWRVGHRXUR įȞȩȤijȣıȠȓȠIJȐȜĮȞIJĮ TXHVHGHVWLQDPjTXHOHTXHSURIHULUD
VHQWHQoDPDLVMXVWD ^` (P JHUDO FRQVLGHUDPVH HVVHV GRLV WDOHQWRV FRPR D
TXDQWLDHPGLQKHLURGLVSXWDGDSHODVGXDVSDUWHV0DVEHPYLVWDVDVFRLVDVHOHV
SDUHFHP VHU PDLV XP SUrPLR TXH XP REMHWR GH OLWtJLR VHULDP SRUWDQWR PDLV
DGHTXDGRVDXPMRJRGRTXHDXPDVHVVmRGHWULEXQDO$OpPGLVVRFRQYpPQRWDU
TXHRULJLQDULDPHQWHWDODQWDVLJQLILFDYDEDODQoD&UHLRDVVLPTXHRSRHWDWLQKD
HPPHQWHXPDSLQWXUDHPYDVRTXHPRVWUDYDGRLVOLWLJDQWHVVHQWDGRVFDGDTXDO
HPXPGRVSUDWRVGHXPDEDODQoDDYHUGDGHLUDEDODQoDGDMXVWLoDQDTXDOD
VHQWHQoDHUDGDGDPHGLDQWHXPDSHVDJHPVHJXQGRRFRVWXPHSULPLWLYRLVWRp
SRU RUiFXOR RX SHOD VRUWH (VWH FRVWXPH DLQGD QmR HUD FRQKHFLGR QD pSRFD HP
TXHIRLFRPSRVWRRSRHPDHGDtUHVXOWRXTXHWDODQWDRVGRLVSUDWRVGDEDODQoD
IRLFRQVLGHUDGRGHYLGRDXPDWUDQVSRVLomRGHVLJQLILFDGRFRPRGLQKHLUR
2 JUHJR įȓȤȘ GLUHLWR MXVWLoD SRVVXL XPD HVFDOD GH VLJQLILFDGRV TXH YDL
GHVGHRSXUDPHQWHDEVWUDWRDWpRPDLVGHFODUDGDPHQWHFRQFUHWR3RGHVLJQLILFDU
D MXVWLoD HQTXDQWR FRQFHLWR DEVWUDWR RX XPD GLYLVmR HTLWDWLYD RX XPD
LQGHQL]DomR RX PDLV DLQGD DV SDUWHV QXP MXOJDPHQWR GmR H UHFHEHP įȓȤȘ RV
MXt]HVDWULEXHPįȓȤȘ6LJQLILFDWDPEpPRSUySULRSURFHVVRMXUtGLFRRYHUHGLFWRH
D SXQLomR (PERUD VH SRVVD VXSRU TXH RV VLJQLILFDGRV PDLV FRQFUHWRV GH XPD
SDODYUDVmRRVPDLVDQWLJRV:HUQHU-DHJHUGHIHQGHQHVWHFDVRRSRQWRGHYLVWD
FRQWUiULR 6HJXQGR HOH R VLJQLILFDGR DEVWUDWR p R PDLV SULPLWLYR H R FRQFUHWR
GHULYD GHOH ^` ,VWR QmR PH SDUHFH FRPSDWtYHO FRP R IDWR GH VHUHP
SUHFLVDPHQWH DV DEVWUDo}HV ² įȓȤĮȚȠ HTLWDWLYR H įȓȤĮȚȠıȪȞȘ@ HTLGDGH ²
IRUPDGDV HP VHJXLGD D SDUWLU GH GLNr $ UHODomR DFLPD GLVFXWLGD HQWUH D
DGPLQLVWUDomRGDMXVWLoDHDSURYDGDVRUWHGHYHULDSHORFRQWUiULRRULHQWDUQRV
QRVHQWLGRGDHWLPRORJLDH[SUHVVDPHQWHUHMHLWDGDSRU-DHJHUDTXDOID]GHULYDU
įȓȤȘGHįȚȤȑȓȞDUUHPHVVDURXODQoDUHPERUDVHMDHYLGHQWHDH[LVWrQFLDGHXPD
DILQLGDGH HQWUH įȓȤȘ H įİȓȤȞȣȝȚ (P KHEUDLFR WDPEpP Ki XPD DVVRFLDomR
LGrQWLFD HQWUH GLUHLWR H DUUHPHVVDU SRLV WKRUDK GLUHLWR MXVWLoD OHL SRVVXL
HYLGHQWHV DILQLGDGHV FRP XPD UDL] TXH VLJQLILFD WLUDU j VRUWH GLVSDUDU H D
VHQWHQoDGHXPRUiFXOR^`
7DPEpP p VLJQLILFDWLYR TXH QDV PRHGDV D ILJXUD GH 'LNr SRU YH]HV VH
FRQIXQGD FRP D GH 7\ Nr D GHXVD GR GHVWLQR LQFHUWR 7DPEpP HOD VHJXUD XPD
EDODQoD-(+DUULVRQDILUPDHPVXD7KHPLV1mRpTXHKDMDXP
VLQFUHWLVPR

WDUGLR HQWUH HVWDV ILJXUDV GLYLQDV DPEDV SDUWHP GH XPD PHVPD FRQFHSomR H
GHSRLVGLYHUJHP^`
7DPEpP QD WUDGLomR JHUPkQLFD YHULILFDVH D SUHVHQoD GD DVVRFLDomR
SULPLWLYDHQWUHDMXVWLoDRGHVWLQRHDVRUWH$SDODYUDKRODQGHVDORWFRQVHUYDDWp
KRMH R VHQWLGR GR GHVWLQR GR KRPHP ² DTXLOR TXH OKH p GHVWLQDGR RX HQYLDGR
6FKLFNVDOHPDOHPmR ²HGHVLJQDWDPEpPRVLQDOPDWHULDOGDVRUWHFRPRSRU
H[HPSOR R SDOLWR GH IyVIRUR PDLV FRPSULGR RX PDLV FXUWR RX XP ELOKHWH GH
ORWHULD e GLItFLO GHFLGLU TXDO GRV GRLV VLJQLILFDGRV p R PDLV RULJLQDO SRUTXH QR
SHQVDPHQWR SULPLWLYR DV GXDV LGpLDV HVWmR IXQGLGDV HP XPD Vy =HXV VHJXUD RV
GLYLQRVGHFUHWRVGRGHVWLQRHGDMXVWLoDHPXPDPHVPDEDODQoD2V$VHVMRJDP
DRV GDGRV R GHVWLQR GR PXQGR^` 2 HVStULWR SULPLWLYR QmR GLVWLQJXH FRPR
PDQLIHVWDo}HVGD9RQWDGH'LYLQDHQWUHRUHVXOWDGRGHXPDSURYDGHIRUoDRXR
GH XPD OXWD DUPDGD RX D PDQHLUD FRPR FDL XP SXQKDGR GH SHGUDV RX GH
SDX]LQKRV $ OHLWXUD GD VRUWH DWUDYpV GDV FDUWDV p XP FRVWXPH FRP SURIXQGDV
UDt]HV QR SDVVDGR KXPDQR QXPD WUDGLomR TXH p PXLWR PDLV UHPRWD GR TXH DV
SUySULDVFDUWDV
¬V YH]HV XP FRPEDWH DUPDGR p DFRPSDQKDGR SRU XP MRJR GH GDGRV
(QTXDQWRRVKpUXORVOXWDPFRQWUDRVORPEDUGRVVHXUHLVHQWDVHjPHVDGHMRJD
HGLVSXWDXPDSDUWLGDGHGDGRVQDWHQGDGRUHL7HRGRULFRHP4XLHU]\ ^`
2 FRQFHLWR GH MXOJDPHQWR 8UWHLO HP DOHPmR OHYDQRV QDWXUDOPHQWH D
FRQVLGHUDU R RUGjOLR *RWWHVXUWHLO ² MXt]R GH 'HXV $ OLJDomR HWLPROyJLFD p
SHUFHSWtYHO j SULPHLUD YLVWD VH DVVLP FRPSDUDUPRV DV SDODYUDV GH DPEDV DV
OtQJXDV$SDODYUDRUGiOLRVLJQLILFDSUHFLVDPHQWHMXt]RGLYLQR0DVQmRpQDGD
IiFLOGHWHUPLQDUH[DWDPHQWHRTXHRRUGiOLRVLJQLILFDSDUDRHVStULWRSULPLWLYR$
SULPHLUDYLVWDSRGHSDUHFHUTXHRKRPHPSULPLWLYRDFUHGLWDYDTXHRVGHXVHVVH
PDQLIHVWDYDPDWUDYpVGRUHVXOWDGRGHXPDSURYDRXGHXPMRJRTXDOGDVGXDV
SDUWHV WLQKD UD]mR RX ² R TXH YHP D GDU QR PHVPR ² HP TXH GLUHomR
RULHQWDUDPRGHVWLQReFODURTXHDLGpLDGHXPPLODJUHSURYDQGRTXDOGRVODGRV
WHPUD]mRpDSHQDVXPDLQWHUSUHWDomRFULVWmVHFXQGiULD0DVDFRQFHSomRDFLPD
UHIHULGD²DGRMXt]RGLYLQR²SRUVXDYH]pSURYDYHOPHQWHXPDLQWHUSUHWDomR
SURYHQLHQWHGHXPDIDVHFXOWXUDODLQGDPDLVDQWLJD2SRQWRGHSDUWLGDRULJLQDO
FLR RUGiOLR GHYH WHU VLGR D FRPSHWLomR R MRJR SDUD YHU TXHP JDQKD 3DUD R
HVStULWRSULPLWLYRRIDWRGHJDQKDUHQTXDQWRWDOpSURYDGDSRVVHGDYHUGDGHHGR
GLUHLWRRUHVXOWDGRGHTXDOTXHUFRPSHWLomRVHMDXPDSURYDGHIRUoDRXXPMRJR
GH VRUWH p XPD GHFLVmR VDJUDGD FRQFHGLGD SHORV GHXVHV $LQGD KRMH VRPRV
GRPLQDGRVSRUHVWHKiELWRPHQWDOTXDQGRDFHLWDPRVFRPRUHJUDTXHDVTXHVW}HV
VHUmR GHFLGLGDV SRU XQDQLPLGDGH RX TXDQGR DFHLWDPRV R YRWR GD PDLRULD 6y
QXPDIDVHPDLVDYDQoDGDGDH[SHULrQFLDUHOLJLRVDDIyUPXODVHUiDVHJXLQWHD
FRPSHWLomR RXRUGiOLR pXPDUHYHODomRGDYHUGDGHHGDMXVWLoDSRUTXHKiXPD
GLYLQGDGHTXHGLULJHDTXHGDGRVGDGRVRXRUHVXOWDGRGDEDWDOKD$VVLPTXDQGR
(KUHQEHUJ GL] TXH D MXVWLoD VHFXODU QDVFH GR RUGiOLR^` SDUHFH HVWDU
LQYHUWHQGRRXSHORPHQRVH[DJHUDQGRDVHTrQFLDKLVWyULFDGHLGpLDV1mRVHULD
PDLV YHUGDGHLUR GL]HU TXH R SURIHULPHQWR GD VHQWHQoD H SRUWDQWR D SUySULD
MXVWLoD OHJDO H R MXOJDPHQWR SRU RUGiOLR WrP DPERV VXDV UDt]HV QD GHFLVmR
DJRQtVWLFD QD TXDO D ~OWLPD SDODYUD p GDGD SHOR UHVXOWDGR GH XPD FRPSHWLomR
VHMDSRUVRUWHLRSHORDFDVRRXXPDSURYDGHIRUoDUHVLVWrQFLDHWF "$OXWDSHOD
YLWyULD p VDJUDGD HP VL PHVPD PDV XPD YH] DQLPDGD SRU FRQFHSo}HV QtWLGDV
DFHUFDGREHPHGRPDODOXWDSDVVDDSHUWHQFHUjHVIHUDGRGLUHLWRHYLVWDjOX]
GDV FRQFHSo}HV SRVLWLYDV GR SRGHU GLYLQR SDVVD D SHUWHQFHU DR GRPtQLR GD Ip
7RGDYLDRIHQ{PHQRIXQGDPHQWDOHPWRGRVHVWHVFDVRVpRMRJR
3RUYH]HVDGLVSXWDOHJDODVVXPHQDVRFLHGDGHSULPLWLYDDIRUPDGHXPD
DSRVWDRXPHVPRGHXPDFRUULGD$LGpLDGDDSRVWDVHPSUHVHQRVLPS}HDHVWH
UHVSHLWR FRPR YLPRV QR FDVR GR SRWODWFK QR TXDO RV GHVDILRV UHFtSURFRV GmR
RULJHPDXPVLVWHPDSULPLWLYRGHUHODo}HVFRQWUDWXDLV2GHVDILRID]VXUJLUXPD
FRQYHQomR^` 0DV DOpP GR SRWODWFK H GR RUGiOLR SURSULDPHQWH GLWR
HQFRQWUDPRV FRQVWDQWHPHQWH QRV FRVWXPHV MXUtGLFRV SULPLWLYRV FDVRV GH
FRPSHWLomRSHODMXVWLoDLVWRpSRUXPDGHFLVmRHSHORUHFRQKHFLPHQWRGHXPD
UHODomR HVWiYHO QXP FDVR FRQFUHWR 2WWR *LHUNH FROLJLX XPD JUDQGH TXDQWLGDGH
GH HVWUDQKRV H[HPSORV GHVWD PLVWXUD HQWUH R MRJR H D MXVWLoD VRE R WtWXOR GH 2
KXPRU QR GLUHLWR &RQVLGHUDRV HOH VLPSOHV LOXVWUDo}HV GR FDUiWHU O~GLFR GR
HVStULWR SRSXODU PDV QD UHDOLGDGH Vy p SRVVtYHO H[SOLFiORV DGHTXDGDPHQWH
SHOD RULJHP DJRQtVWLFD GD IXQomR MXUtGLFD 1mR Ki G~YLGD TXDQWR DR FDUiWHU
O~GLFR GR HVStULWR SRSXODU HPERUD QXP VHQWLGR PDLV SURIXQGR GR TXH *LHUNH
VXSXQKDHHVWHFDUiWHUO~GLFRpSUHQKHGHVHQWLGR$VVLPSRUH[HPSORHUDXP
DQWLJRFRVWXPHMXUtGLFRJHUPkQLFRHVWDEHOHFHURVOLPLWHVGHXPDPDUFKD^`
RX GH XPD SURSULHGDGH UXUDO HP IXQomR GR UHVXOWDGR GH XPD FRUULGD RX GR
ODQoDPHQWR GH XP PDFKDGR 2X HQWmR GHFLGHVH R YHQFHGRU GH XP SURFHVVR
ID]HQGRXPDSHVVRDGHROKRVYHQGDGRVWRFDURXWUDSHVVRDRXXPREMHWRRXSRU
XPRYRDJLUDU7XGRLVWRVmRH[HPSORVGHMXOJDPHQWRDWUDYpVGHXPDSURYDGH
IRUoDRXXPMRJRGHD]DU
&HUWDPHQWHQmRpSRUDFDVRTXHDFRPSHWLomRGHVHPSHQKDXPSDSHOWmR
LPSRUWDQWHQDHVFROKDGHXPQRLYRRXXPDQRLYD$SDODYUDLQJOHVDZHGGLQJ WDO
FRPR R WHUPR KRODQGrV EUXLORIW UHPRQWDP DRV SULPHLURV DOYRUHV GD KLVWyULD
MXUtGLFD H VRFLDO :HGGLQJ UHODFLRQDVH FRP D ZHGGH R SHQKRU VLPEyOLFR
PHGLDQWH R TXDO DOJXpP VH FRPSURPHWH D REHGHFHU D XPD FRQYHQomR^`
%UXLORMW IHVWDGHFDVDPHQWR HYRFDDFRUULGDSHODHVSRVDLVWRpDSURYDRXXPD
GDV SURYDV GH TXH GHSHQGH R FRQWUDWR^` $V 'DQDLGHV HUDP GLVSXWDGDV
PHGLDQWH XPD FRUULGD H VHJXQGR D WUDGLomR IRL DVVLP TXH 3HQpORSH IRL
FRQTXLVWDGD ^` 2 SUREOHPD QmR p VDEHU VH HVVDV Do}HV VmR PHUDPHQWH
PtWLFDV RX OHQGiULDV RX VH SRGH VHU SURYDGD VXD H[LVWrQFLD KLVWyULFD H VLP R
VLPSOHVIDWRGHWHUH[LVWLGRDLGpLDGDFRUULGDSHODQRLYD2FDVDPHQWRSULPLWLYRp
XP FRQWUDW j pSUHXYHV XP SRWODWFK FXVWRP FRPR GL]HP RV HWQyORJRV 2
0DKDEKDUDWDGHVFUHYHDVSURYDVGHIRUoDSRUTXHWrPGHSDVVDURVSUHWHQGHQWHV
jPmRGH'UDXSDGLHRPHVPRDFRQWHFHFRPD5DPD\DQDHPUHODomRD6LWDH
FRPR1LEHOXQJOLHGHPUHODomRD%UXQLOGH
0DVRVSUHWHQGHQWHVjPmRGHXPDQRLYDSRGHPVHUVXEPHWLGRVDRXWUDV
SURYDV DOpP GDV GH IRUoD H FRUDJHP 3RU YH]HV SUHFLVDP WDPEpP SDVVDU SRU
SURYDVGHFRQKHFLPHQWRVHSURQWLGmRGHHVStULWRWHQGRTXHUHVSRQGHUDSHUJXQWDV
GLItFHLV 6HJXQGR 1JX\ HQ YDQ +X\ HQ HVVDV FRPSHWLo}HV GHVHPSHQKDP XP
SDSHO GRV PDLV LPSRUWDQWHV QDV IHVWDV GRV MRYHQV QR $QDP RQGH SRU YH]HV D
PRoD VXEPHWH VHX QDPRUDGR D XP YHUGDGHLUR H[DPH 1D WUDGLomR GRV (GDV
HPERUD HYLGHQWHPHQWH VRE IRUPD GLIHUHQWH Ki XP H[HPSOR GH XPD LGrQWLFD
SURYDGHFRQKHFLPHQWRWHQGRHPYLVWDDREWHQomRGDPmRGDQRLYD$ILOKDGH
7KRU p SURPHWLGD D $OYLV R ViELR DQmR FRP D FRQGLomR GH HOH VHU FDSD] GH
UHVSRQGHUDWRGDVDVSHUJXQWDVTXH7KRUOKHIDoDDUHVSHLWRGRVQRPHVVHFUHWRV
GDV FRLVDV +i DLQGD XPD RXWUD YDULDomR GR WHPD QR )MROVYLQQVPDO RQGH p R
MRYHP HPSHQKDGR QD SHULJRVD FRQTXLVWD GH XPD HVSRVD TXH ID] SHUJXQWDV DR
JLJDQWHTXHJXDUGDDYLUJHP
3DVVHPRV DJRUD GD FRPSHWLomR SDUD D DSRVWD D TXDO SRU VXD YH] HVWi
LQWLPDPHQWH UHODFLRQDGD FRP D SURPHVVD $ SUHVHQoD GHVWH HOHPHQWR QR
SURFHVVR MXGLFLiULR SRGH H[SULPLUVH GH GXDV PDQHLUDV (P SULPHLUR OXJDU D
SDUWHSULQFLSDOGRMXOJDPHQWRHPSHQKDVHXGLUHLWRLVWRpGHVDILDDRXWUDSDUWH
D GLVSXWiOR SHOD DSUHVHQWDomR GH XP SHQKRU ² YDGLXP 1R GLUHLWR LQJOrV
VXEVLVWLUDPDWpDRVpFXOR;,;GXDVIRUPDVGHSURFHVVRFLYLOTXHWLQKDPRQRPH
GH ZDJHU DSRVWD D ZDJHU RI EDWWOH DSRVWD GH EDWDOKD PHGLDQWH D TXDO VH
SURSXQKDDDOJXpPRGXHORMXGLFLiULRHDZDJHURIODZ DSRVWDGHOHL QDTXDOVH
SURPHWLDID]HURMXUDPHQWRGHSXUJDQXPFHUWRGLDDILPGHDWHVWDULQRFrQFLD
(PERUD Ki PXLWR WHPSR WLYHVVHP FDtGR HP GHVXVR HVWDV IRUPDV Vy IRUDP
RILFLDOPHQWH DEROLGDV HP H ^` (P VHJXQGR OXJDU H
LQGHSHQGHQWHPHQWH GR HOHPHQWR DSRVWD QR SURFHVVR MXUtGLFR SURSULDPHQWH GLWR
YHULILFDPRVTXHHUDXPDSUiWLFDKDELWXDOHVSHFLDOPHQWHQD,QJODWHUUDRS~EOLFR
ID]HU WDQWR QR UHFLQWR GR WULEXQDO FRPR IRUD GHOH YHUGDGHLUDV DSRVWDV VREUH R
UHVXOWDGR GRV MXOJDPHQWRV 4XDQGR GR MXOJDPHQWR GH $QD %ROHQD H VHXV FR
DFXVDGRV DSRVWDYDVH QR 7RZHU +DOO GH] SDUD XP QD DEVROYLomR GH VHX LUPmR
5RFKIRUG GHYLGR DR YLJRU GH VXD GHIHVD 1D $ELVVtQLD HUD SUiWLFD FRUUHQWH
DSRVWDUVREUHDVHQWHQoDGXUDQWHRMXOJDPHQWRHQWUHDGHIHVDHRVGHSRLPHQWRV
GDVWHVWHPXQKDV^`0HVPRVRERGRPtQLRLWDOLDQRHVWDVDSRVWDVFRQWLQXDUDP
VHQGR XPD SDL[mR H XP HVSRUWH TXH HQFDQWDYD RV QDWLYRV 6HJXQGR XP MRUQDO
LQJOrVXPMXL]UHFHEHXDYLVLWDGHXPKRPHPTXHWLQKDSHUGLGRXPDFDXVDQR
GLD DQWHULRU H DSHVDU GLVVR GL]LD VDWLVIHLWR 6DEH HX WLYH XP DGYRJDGR PXLWR
UXLP PDV PHVPR DVVLP ILFR FRQWHQWH SRU WHU WLUDGR ERP SURYHLWR GR PHX
GLQKHLUR
3URFXUDPRV GLVWLQJXLU QR SURFHVVR MXUtGLFR WUrV IRUPDV O~GLFDV
FRPSDUDQGRR VRE D IRUPD TXH KRMH OKH FRQKHFHPRV FRP RV MXOJDPHQWRV GD
VRFLHGDGH SULPLWLYD MRJR GH VRUWH FRPSHWLomR EDWDOKD YHUEDO 2 MXOJDPHQWR
FRQWLQXDVHQGRXPDEDWDOKDYHUEDOPHVPRQRVFDVRVHPTXHSHUGHXGHPRGR
WRWDORXDSHQDVHPSDUWHHIHWLYDPHQWHRXVyHPDSDUrQFLDVXDTXDOLGDGHO~GLFD
GHYLGRDRSURJUHVVRGDFLYLOL]DomR3DUDQRVVRDVVXQWRFRQWXGRLQWHUHVVDDSHQDV
DIDVHSULPLWLYDGDEDWDOKDYHUEDOIDVHHPTXHpRIDWRUDJRQtVWLFRHQmRDLGpLD
GH MXVWLoD TXH p GHFLVLYR 2 TXH SUHGRPLQD QmR VmR RV DUJXPHQWRV MXUtGLFRV
PHWLFXORVRV H GHOLEHUDGRV H VLP DV LQYHFWLYDV PDLV LQVXOWXRVDV H YHHPHQWHV
1HVWH FDVR R DJRQ FRQVLVWH TXDVH H[FOXVLYDPHQWH QR HVIRUoR GH FDGD XP GRV
DGYHUViULRV SDUD VXSHUDU R RXWUR QD HVFROKD GRV YLWXSpULRV SDUD VHPSUH OHYDU
YDQWDJHP VREUH RXWUHP -i WUDWDPRV GRV WRUQHLRV GH LQVXOWRV FRPR IHQ{PHQR
VRFLDOHPGHIHVDGDKRQUDHGRSUHVWtJLRVREDIRUPDGRVLDPERVGRPXIDNKDUD
GRPDQQMDIQDGU HWF 7RGDYLD p GLItFLO GHWHUPLQDU ULJRURVDPHQWH D SDVVDJHP GD
MRXWH GH MDFWDQFH SURSULDPHQWH GLWD SDUD RV FRQFXUVRV GH XOWUDMHV FRPR
SURFHGLPHQWRMXUtGLFR7DOYH]RSUREOHPDILTXHPDLVFODURVHGHGLFDUPRVDJRUD
QRVVDDWHQomRDXPGRVDVSHFWRVPDLVQRWiYHLVGDtQWLPDUHODomRHQWUHDFXOWXUD
HRMRJRDVDEHURVFRQFXUVRVGHWDPERUHRVFRQFXUVRVGHFDQWRGRVHVTXLPyV
GD*URHQOkQGLD7UDWDUHPRVGHVWHDVVXQWRXPSRXFRPDLVGHWLGDPHQWHSRUTXH
QHVWH FDVR HVWDPRV SHUDQWH XPD SUiWLFD DLQGD H[LVWHQWH RX TXH SHOR PHQRV
DLQGD UHFHQWHPHQWH R HUD QD TXDO D IXQomR FXOWXUDO TXH FRQKHFHPRV FRPR
MXULVGLomRQmRVHVHSDURXDLQGDGDHVIHUDGRMRJR^`
4XDQGRXPHVTXLPyWHPDOJXPDTXHL[DFRQWUDRXWURGHVDILDRSDUDXP
FRQFXUVR GH WDPERU 7URLQPHVDQJ HP GLQDPDUTXrV 2 FOm RX WULER VH UH~QH
IHVWLYDPHQWHWRGRVFRPVHXVPHOKRUHVWUDMRVHQXPDPELHQWHGHDOHJULD2VGRLV
DGYHUViULRVSDVVDPGHSRLVDDWDFDUVHVXFHVVLYDPHQWHXPDRRXWURFRPFDQo}HV
LQVXOWXRVDVDFRPSDQKDGDVSRUWDPERUQDVTXDLVFDGDXPFHQVXUDRVPDOHItFLRV
GRRXWUR1mRVHHVWDEHOHFHGLVWLQomRDOJXPDHQWUHDFXVDo}HVFRPIXQGDPHQWR
GLWRV GH HVStULWR GHVWLQDGRV D GLYHUWLU R S~EOLFR H D FDO~QLD SXUD H VLPSOHV 3RU
H[HPSORXPFDQWRUHQXPHURXWRGDVDVSHVVRDVTXHKDYLDPVLGRGHYRUDGDVSHOD
PXOKHUHDVRJUDGHVHXDGYHUViULRGXUDQWHXPSHUtRGRGHSHQ~ULDRTXHOHYRX
WRGR R S~EOLFR D GHVID]HUVH HP OiJULPDV (VWHV FDQWRV LQVXOWXRVRV VmR
DFRPSDQKDGRVSRUWRGDDHVSpFLHGHRIHQVDVItVLFDVDRDGYHUViULRFRPRHVSLUUDU
RX VRSUDU QD FDUD GHOH GDUOKH FDEHoDGDV DEULUOKH RV PD[LODUHV DPDUUiOR D
XPDHVWDFDGDWHQGD²WHQGRRDFXVDGRDREULJDomRGHVXSRUWDUVHPSURWHVWDU
SHUPLWLQGRVH DSHQDV XP ULVR GH WURoD $ PDLRU SDUWH GRV HVSHFWDGRUHV
DFRPSDQKD RV HVWULELOKRV GDV FDQo}HV DSODXGLQGR H LQFLWDQGR RV DGYHUViULRV
2XWURV VH OLPLWDP D GRUPLU XP SRXFR 'XUDQWH DV SDXVDV RV FRQWHQGRUHV
FRQYHUVDPHPWHUPRVDPLJiYHLV$VVHVV}HVGHVWHJrQHURGHFRPSHWLomRSRGHP
SURORQJDUVH SRU YiULRV DQRV HP TXH RV DGYHUViULRV DSURYHLWDP SDUD LQYHQWDU
QRYDV FDQo}HV H GHVFREULU QRYDV PDOIHLWRULDV SDUD GHQXQFLDU 3RU ILP VmR RV
HVSHFWDGRUHV TXH GHFLGHP TXHP p R YHQFHGRU 1D PDLRU SDUWH GRV FDVRV D
DPL]DGH p LPHGLDWDPHQWH UHVWDEHOHFLGD PDV SRU YH]HV DFRQWHFH XPD IDPtOLD
HPLJUDUGHYLGRjYHUJRQKDGHWHUVLGRGHUURWDGDeSRVVtYHODXPDSHVVRDHVWDU
SDUWLFLSDQGRDRPHVPRWHPSRHPGLYHUVRVFRQFXUVRVGHWDPERU$VPXOKHUHV
WDPEpPSRGHPSDUWLFLSDU
e DTXL GD PDLRU LPSRUWkQFLD R IDWR GH HQWUH DV WULERV TXH DV SUDWLFDP
HVWDV FRPSHWLo}HV GHVHPSHQKDUHP R SDSHO GH GHFLV}HV MXUtGLFDV 1mR H[LVWH
TXDOTXHUIRUPDGHMXULVGLomRDOpPGRVFRQFXUVRVGHWDPERU(VWHVVmRRV~QLFRV
PHLRV GH UHVROYHU DV GLVVHQV}HV H QmR H[LVWH TXDOTXHU RXWUD PDQHLUD GH
LQIOXHQFLDUDRSLQLmRS~EOLFD ^` 0HVPR RV DVVDVVLQRV VmR GHQXQFLDGRV GHVWD
FXULRVDPDQHLUD$YLWyULDQXPFRQFXUVRGHWDPERUQmRpVHJXLGDSRUTXDOTXHU
HVSpFLH GH VHQWHQoD (VVDV FRPSHWLo}HV VmR QD JUDQGH PDLRULD GRV FDVRV
SURYRFDGDVSHORVPH[HULFRVGDVPXOKHUHVeSUHFLVRGLVWLQJXLUHQWUHDVWULERVTXH
SUDWLFDPHVVHFRVWXPHFRPRPHLRGHDGPLQLVWUDomRGDMXVWLoDHDTXHODVSDUDDV
TXDLVHOHFRQVWLWXLDSHQDVXPGLYHUWLPHQWRIHVWLYR$VYLROrQFLDVDXWRUL]DGDVVmR
HVWDEHOHFLGDV GH GLIHUHQWHV PDQHLUDV SHUPLWHVH EDWHU RX DSHQDV DPDUUDU HWF
$OpPGRFRQFXUVRGHWDPERURVFRQIOLWRVVmRSRUYH]HVUHVROYLGRVSRUXPDOXWD
DPXUURRXFRUSRDFRUSR
7UDWDVHDTXLSRUWDQWRGHXPFRVWXPHFXOWXUDOTXHGHVHPSHQKDDIXQomR
MXGLFLDO VRE XPD IRUPD SHUIHLWDPHQWH DJRQtVWLFD VHP FRQWXGR GHL[DU GH
FRQVWLWXLU XP MRJR QR VHQWLGR PDLV SUySULR GR WHUPR 7XGR GHFRUUH QR PHLR GH
ULVRV H GD PDLRU DOHJULD SRUTXH R TXH PDLV LPSRUWD p FRQVHJXLU GLYHUWLU R
S~EOLFR'DSUy[LPDYH]GL] ,JVLDYLN^` YRX ID]HU XPD FDQomR QRYD 9DL
VHUPXLWRGLYHUWLGRHYRXDPDUUDURRXWURDXPDHVWDFDGDWHQGD1mRKiG~YLGD
TXH RV FRQFXUVRV GH WDPERU VmR D SULQFLSDO IRQWH GH GLYHUVmR SDUD WRGD D
SRSXODomR 6H QmR KRXYHU XPD GLVSXWD TXH VLUYD GH SUHWH[WR RV FRQFXUVRV
PHVPRDVVLPVHUHDOL]DPSHORSXURGLYHUWLPHQWRTXHSURSRUFLRQDP(PFHUWDV
RFDVL}HVFRPRGHPRQVWUDomRGHWDOHQWRIRUDGRFRPXPDVFDQo}HVDVVXPHPD
IRUPDGHHQLJPDV
1mR Ki XPD JUDQGH GLIHUHQoD HQWUH HVWHV FRQFXUVRV GRV HVTXLPyV H DV
VHVV}HVVDWtULFDVHF{PLFDVTXH FRVWXPDYDKDYHUQRVWULEXQDLVUXUDLV VREUHWXGR
QRV SDtVHV JHUPkQLFRV RQGH HUDP MXOJDGRV H SXQLGRV SRU FULPHV PHQRUHV GH
WRGD D HVSpFLH PDV VREUHWXGR GH QDWXUH]D VH[XDO 2 PDLV FRQKHFLGR p R
+DEHUIHOGWUHLEHQ $ PHOKRU SURYD GH TXH HOHV VH VLWXDP HQWUH R MRJR H D
VHULHGDGHpR6DXJHULFKW^`GRVMRYHQVGH5DSSHUVZLOOGHFXMDVVHQWHQoDVVH

SRGLDDSHODUSDUDR3HTXHQR&RQVHOKRGDFLGDGH ^`
e HYLGHQWH TXH R FRQFXUVR GH WDPERU GRV HVTXLPyV SHUWHQFH j PHVPD
HVIHUDTXHRSRWODWFK RV WRUQHLRV SUpLVOkPLFRV GH IDQIDUURQLFH H GH LQVXOWRV R
PDQQMDMQDDUQyUGLFRHRQLGVDQJ KLQRGHyGLR LVODQGrVDVVLPFRPRDVDQWLJDV
FRPSHWLo}HV FKLQHVDV e LJXDOPHQWH FODUR TXH RULJLQDULDPHQWH WRGRV HVWHV
FRVWXPHVSRXFRWLQKDPHPFRPXPFRPRRUGiOLRWRPDGRHVWHQRVHQWLGRGHXP
MXt]R GLYLQR UHYHODGR DWUDYpV GH XP PLODJUH e FODUR TXH p SRVVtYHO D LGpLD GR
MXt]R GLYLQR QR GRPtQLR GR GLUHLWR DEVWUDWR DSDUHFHU OLJDGD D HVVHV FRVWXPHV
PDV DSHQDV GH PRGR VXEVHTHQWH H VHFXQGiULR 2 HOHPHQWR SULPRUGLDO p D
GHFLVmR DWUDYpV GD FRPSHWLomR HQTXDQWR WDO RX VHMD QR MRJR H DWUDYpV GHOH 2
FDVRPDLVSUy[LPRGRUHIHULGRFRVWXPHHVTXLPypRPXQDIDUDRXQLIDU iUDEH D
FRPSHWLomRSHODIDPDHSHODKRQUDQDSUHVHQoDGHXPiUELWUR$SDODYUDODWLQD
LXUJXP PRVWUD WDPEpP D OLJDomR RULJLQDO HQWUH D LQYHFWLYD H R MXOJDPHQWR HP
WULEXQDOeXPDIRUPDHOtSWLFDGHLXVLJLXPGHULYDGRGHLXVHDJHUHTXHVLJQLILFD
OLWHUDOPHQWHDWRMXUtGLFR$LQGDKRMHDSDODYUDREMXUJDomRFRQVHUYDXPSiOLGR
HFR GHVVD OLJDomR &RPSDUHVH WDPEpP FRP OLWtJLR OLWLJLXP DWR FRQIOLWXRVR 
9LVWDV j OX] GRV FRQFXUVRV HVTXLPyV GH WDPERU SURGXo}HV SXUDPHQWH OLWHUiULDV
FRPR RV LDPERV GH $UTXtORFR FRQWUD /LFDPER DSDUHFHP DJRUD VRE XPD
SHUVSHFWLYDLQWHLUDPHQWHQRYDHDWpDVFHQVXUDVGH+HVtRGRDVHXLUPmR3HUVHV
SRGHPVHUHQFDUDGDVGHVWHSRQWRGHYLVWD:HUQHU-DHJHUDVVLQDODTXHHQWUHRV
JUHJRV D ViWLUD SROtWLFD QmR VH OLPLWDYD D XPD IXQomR PRUDOL]DGRUD RX GH
VDWLVIDomRGHUDQFRUHVSHVVRDLVPDVVHUYLDRULJLQDULDPHQWHDXPDILQDOLGDGHGH
QDWXUH]DVRFLDO^`(SRGHPRVDFUHVFHQWDUVHPUHFHLRGHXPDPDQHLUDTXH
QmRHVWiPXLWRGLVWDQWHGRVFRQFXUVRVGHWDPERUGRVHVTXLPyV
( p EHP YHUGDGH TXH QD DQWLJLGDGH JUHJD H URPDQD DLQGD QmR KDYLD
SDVVDGRFRPSOHWDPHQWHDIDVHHPTXHpGLItFLOGLVWLQJXLUHQWUHDRUDWyULDMXUtGLFD
HRVFRQFXUVRVGHXOWUDMHV1DV$WHQDVGH3pULFOHVH)tGLDVDHORTrQFLDMXUtGLFD
DLQGDHUDSULQFLSDOPHQWHXPDFRPSHWLomRGHKDELOLGDGHUHWyULFDQDTXDOHUDP
SHUPLWLGRV WRGRV RV DUWLItFLRV GH SHUVXDVmR TXH IRVVHP SRVVtYHLV GH LPDJLQDU
&RQVLGHUDYDVHRWULEXQDOHDDUHQDSROtWLFDFRPRRVGRLVOXJDUHVSRUH[FHOrQFLD
RQGHDDUWHSRGLDVHUDSUHQGLGD(VWDDUWHMXQWDPHQWHFRPDYLROrQFLDPLOLWDUR
URXERHDWLUDQLDFRQVWLWXLDFDoDDRKRPHPGHILQLGDQR6RILVWDGH3ODWm ^`
(UD SRVVtYHO DSUHQGHU FRP RV VRILVWDV D WUDQVIRUPDU XPD Pi FDXVD QXPD ERD
FDXVDHDWpFRQVHJXLUID]rODSUHYDOHFHU2MRYHPTXHHQWUDYDQDYLGDSROtWLFD
JHUDOPHQWHLQLFLDYDVXDFDUUHLUDDFXVDQGRDOJXpPQXPSURFHVVRHVFDQGDORVR
7DPEpPHP5RPDGXUDQWHPXLWRWHPSRIRLFRQVLGHUDGROHJtWLPRWRGRH
TXDOTXHUPHLRGHSUHMXGLFDURDGYHUViULRQXPMXOJDPHQWR$VSDUWHVYHVWLDPVH
GH OXWR VXVSLUDYDP JHPLDP LQYRFDYDP HP DOWDV YR]HV R EHP FRPXP
URGHDYDPVH GH JUDQGH Q~PHUR GH WHVWHPXQKDV H FOLHQWHV SURFXUDQGR
LPSUHVVLRQDU R WULEXQDO^` (P UHVXPR ID]LDP WXGR DTXLOR TXH QyV KRMH
ID]HPRV%DVWDOHPEUDURDGYRJDGRTXHQRSURFHVVR+DXSWPDQQGHXSDOPDGDV
QD%tEOLDHIH]WUHPXODUDEDQGHLUDDPHULFDQDRXVHXFROHJDKRODQGrVTXHQXP
VHQVDFLRQDO SURFHVVR FULPLQDO UHGX]LX D SHGDoRV XP UHODWyULR SVLTXLiWULFR
/LWWPDQQ GHVFUHYH GD VHJXLQWH PDQHLUD XP MXOJDPHQWR QD $ELVVtQLD ^`
1XPD RUDWyULD FXLGDGRVDPHQWH HVWXGDGD H H[WUHPDPHQWH KiELO R DFXVDGRU
GHVHQYROYH VXD DUJXPHQWDomR 2 KXPRU D ViWLUD DOXV}HV VXWLV SURYpUELRV
DSURSULDGRVjFLUFXQVWkQFLDRHVFiUQLRHRIULRGHVSUH]RDFRPSDQKDGRVGHYH]
HPTXDQGRSHODPDLVYLYDJHVWLFXODomRHSRUWUHPHQGRVEHUURVWXGRLVVRWHQGHD
UHIRUoDUDDFXVDomRHDFRQIXQGLURDFXVDGR
6y TXDQGR R HVWRLFLVPR HQWURX HP PRGD HQYLGDUDPVH HVIRUoRV SDUD
OLEHUWDUDHORTrQFLDMXUtGLFDGRFDUiWHUO~GLFRSXULILFDQGRDGHDFRUGRFRPRV
VHYHURVSDGU}HVGHYHUGDGHHGLJQLGDGHSURIHVVDGRVSHORVHVWRLFRV2SULPHLURD
WHQWDU S{U HP SUiWLFD HVWD QRYD RULHQWDomR IRL XP WDO 5XWLOLXV 5XIXV 3HUGHX D
FDXVDHIRLREULJDGRDH[LODUVH2-RJRHD*XHUUD

&KDPDUMRJRjJXHUUDpXPKiELWRWmRDQWLJRFRPRDSUySULDH[LVWrQFLD
GHVVDV GXDV SDODYUDV -i FRORFDPRV R SUREOHPD GH VDEHU VH LVVR GHYH VHU
FRQVLGHUDGRDSHQDVXPDPHWiIRUD ^`HFKHJDPRVDXPDFRQFOXVmRQHJDWLYD
2 PDLV SURYiYHO p TXH HP WRGD D SDUWH D OLQJXDJHP WHQKD GHILQLGR DV FRLVDV
GHVVDPDQHLUDDSDUWLUGRPRPHQWRHPTXHVXUJLUDPSDODYUDVSDUDGHVLJQDUR
MRJRHRFRPEDWH
0XLWDV YH]HV DV GXDV LGpLDV SDUHFHP LQVHSDUDYHOPHQWH FRQIXQGLGDV QR
HVStULWR SULPLWLYR ( QmR Ki G~YLGD TXH WRGD OXWD VXEPHWLGD D UHJUDV GHYLGR
SUHFLVDPHQWH D HVVD OLPLWDomR DSUHVHQWD DV FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDLV GR MRJR
3RGHPRVFRQVLGHUDUDOXWDFRPRDIRUPDGHMRJRPDLVLQWHQVDFHQpUJLFDHDR
PHVPRWHPSRDPDLVyEYLDHPDLVSULPLWLYD2VFDFKRUURVHRVJDURWLQKRVOXWDP
GHEULQFDGHLUDFRPUHJUDVTXHOLPLWDPRJUDXGHYLROrQFLDDSHVDUGLVVRQHP
VHPSUHRVOLPLWHVGDYLROrQFLDSHUPLWLGDH[FOXHPRGHUUDPDPHQWRGHVDQJXHRX
PHVPR D PRUWH GRV FRPEDWHQWHV 2V WRUQHLRV PHGLHYDLV VHPSUH IRUDP
FRQVLGHUDGRV XP FRPEDWH VLPXODGR H SRUWDQWR XP MRJR PDV SDUHFH PDLV RX
PHQRV FHUWR TXH HP VXDV IRUPDV PDLV SULPLWLYDV DV MXVWDV VH UHDOL]DYDP FRP
XPDVHULHGDGHPRUWtIHUDFKHJDQGRDWpjPRUWHGHXPGRVFRQWHQGRUHVFRPRR
MRJR GRV MRYHQV JXHUUHLURV GH $EQHU H -RDE 8P H[HPSOR IODJUDQWH GR
HOHPHQWRO~GLFRGRFRPEDWHH[WUDtGRGHXPSHUtRGRKLVWyULFRTXHQmRpGRVPDLV
UHPRWRVpRFpOHEUH&RPEDWGHV7UHQWHWUDYDGRQD%UHWDQKDHP$VIRQWHV
QmR GHVLJQDP HVVH FRPEDWH H[SUHVVDPHQWH FRPR XP MRJR PDV WRGDV DV VXDV
FDUDFWHUtVWLFDV VH UHYHVWHP GH XP FDUiWHU PDUFDGDPHQWH O~GLFR 2 PHVPR VH
SDVVDFRPDLJXDOGDGHIDPRVD'LVILGDGL%DUOHWWDGRDQRGHQDTXDOWUH]H
FDYDOHLURVLWDOLDQRVVHEDWHUDPFRQWUDWUH]HFDYDOHLURVIUDQFHVHV^` (QTXDQWR
IXQomR FXOWXUDO D OXWD SUHVVXS}H VHPSUH D H[LVWrQFLD GH UHJUDV OLPLWDWLYDV H
H[LJHSHORPHQRVHPFHUWDPHGLGDRUHFRQKHFLPHQWRGHVXDTXDOLGDGHO~GLFD
6y p OtFLWR IDODU GD JXHUUD FRPR IXQomR FXOWXUDO QD PHGLGD HP TXH HOD VH
GHVHQURODGHPDQHLUDTXHVHXVSDUWLFLSDQWHVVHFRQVLGHUHPXQVDRVRXWURVFRPR
LJXDLV RX DQWDJRQLVWDV FRP GLUHLWRV LJXDLV 3RU RXWUDV SDODYUDV VXD IXQomR
FXOWXUDOGHSHQGHGHVXDTXDOLGDGHO~GLFD(VWDFRQGLomRPRGLILFDVHGHVGHTXHD
JXHUUD p WUDYDGD IRUD GR kPELWR GRV LJXDLV FRQWUD JUXSRV TXH QmR VmR
UHFRQKHFLGRVFRPRVHUHVKXPDQRVHSRUWDQWRVmRSULYDGRVGRVGLUHLWRVKXPDQRV
² EiUEDURV GLDERV SDJmRV KHUHJHV H UDoDV LQIHULRUHV GHVWLWXtGDV GH OHLV
1HVWDVFLUFXQVWkQFLDVDJXHUUDSHUGHLQWHLUDPHQWHVXDTXDOLGDGHO~GLFDHVySRGH
SHUPDQHFHU GHQWUR GRV OLPLWHV GD FLYLOL]DomR QD PHGLGD HP TXH RV TXH QHOD
SDUWLFLSDPDFHLWDPFHUWDVOLPLWDo}HVDEHPGHVXDSUySULDKRQUD$WpKiEHP
SRXFR WHPSR R GLUHLWR GDV QDo}HV HUD JHUDOPHQWH FRQVLGHUDGR FRPR
FRQVWLWXLQGRXPVLVWHPDGHOLPLWDo}HVGHVVHWLSRSRUUHFRQKHFHURLGHDOGHXPD
FRPXQLGDGHKXPDQDFRPGLUHLWRVLJXDLVSDUDWRGRVGLVWLQJXLQGRH[SUHVVDPHQWH
HQWUH R HVWDGR GH JXHUUD SHOR IDWR GH GHFODUDU HVWD H D SD] GH XP ODGR H GH
RXWUR D YLROrQFLD FULPLQRVD )RL D WHRULD GD JXHUUD WRWDO TXH YHLR HOLPLQDU D
IXQomR FXOWXUDO GD JXHUUD ID]HQGR GHVDSDUHFHU GHOD RV ~OWLPRV YHVWtJLRV GR
HOHPHQWRO~GLFR
6HpFHUWRWHUPRVRGLUHLWRGHFRQVLGHUDUDIXQomRO~GLFDLQHUHQWHDRDJRQ
SRGHVHSHUJXQWDUDJRUDDWpTXHSRQWRDJXHUUD TXHHPQRVVDFRQFHSomRpXP
VXESURGXWRGRDJRQ SRGHVHUFRQVLGHUDGDXPDIXQomRDJRQtVWLFDGDVRFLHGDGH
+iGLYHUVDVIRUPDVGHFRPEDWHTXHGHVGHORJRPRVWUDPFODUDPHQWHQmRSRVVXLU
XP FDUiWHU DJRQtVWLFR R DWDTXH GH VXUSUHVD D HPERVFDGD D H[SHGLomR GH
SLOKDJHPHRPDVVDFUHWRWDOQmRSRGHPVHUFRQVLGHUDGRVIRUPDVDJRQtVWLFDVGH
JXHUUDHPERUDVHSRVVDUHFRUUHUDHOHVQXPDJXHUUDDJRQtVWLFD$OpPGLVVRRV
REMHWLYRV SROtWLFRV GD JXHUUD WDPEpP VH VLWXDP IRUD GR kPELWR GD FRPSHWLomR
SURSULDPHQWH GLWD D FRQTXLVWD D VXEMXJDomR RX GRPLQDomR GH RXWUR SRYR 2
HOHPHQWRDJRQtVWLFRVyVHWRUQDRSHUDQWHDSDUWLUGRPRPHQWRHPTXHDVQDo}HV
HPJXHUUDVHFRQVLGHUDPUHFLSURFDPHQWHFRPRDQWDJRQLVWDVOXWDQGRSRUDOJXPD
FRLVDDTXHFDGDXPDGHODVSHQVDWHUGLUHLWR(VWDFRQYLFomRHVWiTXDVHVHPSUH
SUHVHQWH HPERUD PXLWDV YH]HV VLUYD DSHQDV GH SUHWH[WR 0HVPR TXDQGR XPD
JXHUUDpSURYRFDGDSXUDHVLPSOHVPHQWHSHODIRPH²IHQ{PHQRUHODWLYDPHQWH
UDUR²RVDJUHVVRUHVLQWHUSUHWDPQD WDOYH]FRPSOHQDVLQFHULGDGHFRPR XPD
JXHUUDVDQWDXPDJXHUUDGHKRQUDGHUHFRPSHQVDGLYLQDHVHLOiTXHPDLV$
KLVWyULD H D VRFLRORJLD WHP WHQGrQFLD D H[DJHUDU R SDSHO GHVHPSHQKDGR SHORV
LQWHUHVVHVPDWHULDLVLPHGLDWRVHDkQVLDGRSRGHUQDRULJHPGDVJXHUUDVVHMDP
DQWLJDV RX PRGHUQDV 0HVPR TXH RV HVWDGLVWDV TXH SUHSDUDP D JXHUUD
FRQVLGHUHPHVWDXPDTXHVWmRGHSRGHUSROtWLFRQDJUDQGHPDLRULDGRVFDVRVRV
YHUGDGHLURV PRWLYRV SRGHP VHU HQFRQWUDGRV PHQRV QDV QHFHVVLGDGHV GD
H[SDQVmRHFRQ{PLFDHWFGRTXHQRRUJXOKRHQRGHVHMRGHJOyULDGHSUHVWtJLRH
GHWRGDVDVSRPSDVGDVXSHULRULGDGH7RGDVDVJUDQGHVJXHUUDVGHDJUHVVmRGHVGH
D DQWLJLGDGH DWp QRVVRV GLDV SRGHP VHU H[SOLFDGDV GH PDQHLUD PXLWR PDLV
HVVHQFLDO'HODLGpLDGHJOyULDTXHWRGRPXQGRFRPSUHHQGHGRTXHSRUTXDOTXHU
WHRULD UDFLRQDO H LQWHOHFWXDOLVWD GDV IRUoDV HFRQ{PLFDV H GRV GLQDPLVPRV
SROtWLFRV $V WHQGrQFLDV PRGHUQDV SDUD H[DOWDU D JXHUUD TXH WmR
ODPHQWDYHOPHQWHQRVVmRIDPLOLDUHVOHYDPQRVGHYROWDjFRQFHSomREDELO{QLFD
HDVVtULDGDJXHUUDFRPRXPGLWDPHGLYLQRSDUDH[WHUPLQDUSRYRVHVWUDQJHLURV
SDUDPDLRUJOyULDGH'HXV
(PFHUWDVIRUPDVSULPLWLYDVGHJXHUUDRHOHPHQWRO~GLFRHQFRQWUDXPD
H[SUHVVmRPDLVLPHGLDWDHHPWHUPRVUHODWLYRVPDLVDJUDGiYHO8PDYH]PDLV
HVWDPRV WUDWDQGR GDTXHOD PHVPD HVIHUD GH SHQVDPHQWR SULPLWLYR HP TXH R
DFDVRRGHVWLQRRMXOJDPHQWRDFRPSHWLomRHRMRJRVmRFRQVLGHUDGRVGLYLQRV
1DGDPDLVQDWXUDOGRTXHDJXHUUDVHUWDPEpPDEUDQJLGDSRUHVVDFRQFHSomR
'iVHLQtFLRjJXHUUDDILPGHREWHUXPDGHFLVmRGHYDORUVDJUDGRSHODSURYDGD
YLWyULDRXGDGHUURWD(PYH]GHGDUSURYDVGHIRUoDQXPDFRPSHWLomRGHMRJDU
GDGRV GH FRQVXOWDU XP RUiFXOR RX GH HQWUDU QXPD IHUR] GLVSXWD GH SDODYUDV
PpWRGRV TXH WDPEpP VHUYHP SDUD LQYRFDU D GHFLVmR GLYLQD SRGHVH
LJXDOPHQWH UHFRUUHU j JXHUUD &RPR YLPRV D OLJDomR HQWUH D GHFLVmR H D
GLYLQGDGH p H[SOLFLWDGD GLUHWDPHQWH QD GHVLJQDomR DOHPm GH RUGiOLR
*RWWHVXUWHLO HPERUD R RUGiOLR VHMD IXQGDPHQWDOPHQWH XP VLPSOHV MXt]R
TXDOTXHU HVSpFLH GH MXt]R 7RGD GHFLVmR D TXH VH FKHJD PHGLDQWH DV IyUPXODV
ULWXDLVFRUUHWDVpXPMXt]RGH'HXV6yGHPDQHLUDVHFXQGiULDDLGpLDWpFQLFD
GR RUGiOLR p DVVRFLDGD jV SURYDV FRQFUHWDV GH SRGHU PLODJURVR 3DUD
FRPSUHHQGHUHVWDVDVVRFLDo}HVpQHFHVViULRQmRQRVGHL[DUPRVOLPLWDUSRUQRVVD
GLYLVmRKDELWXDOHQWUHRMXUtGLFRRUHOLJLRVRHRSROtWLFR
$TXLOR TXH FKDPDPRV GLUHLWR SRGH LJXDOPHQWH HP WHUPRV GH
SHQVDPHQWR SULPLWLYR VHU FKDPDGR SRGHU ² QR VHQWLGR GH YRQWDGH GRV
GHXVHVRXGHVXSHULRULGDGHHYLGHQWH$VVLPXPFRQIOLWRDUPDGRpXPPRGR
GH MXVWLoD D LJXDO WtWXOR TXH D FRQVXOWD GH XP RUiFXOR RX XP MXOJDPHQWR HP
WULEXQDO ( SRU ~OWLPR GDGR TXH D WRGD GHFLVmR HVWi OLJDGD XPD VLJQLILFDomR
VDJUDGD D SUySULD JXHUUD SRGH VHU FRQVLGHUDGD XPD IRUPD GH FRQVXOWD DRV
RUiFXORV^`
2LUUHGXWtYHOFRPSOH[RGHLGpLDVTXHDEUDQJHWXGRGHVGHRVMRJRVGHD]DU
DWp RV MXOJDPHQWRV SRGH VHU REVHUYDGR GH PDQHLUD IODJUDQWH QR FRPEDWH
LQGLYLGXDO GD FLYLOL]DomR SULPLWLYD 2 FRPEDWH LQGLYLGXDO DWLQJH GLYHUVDV
ILQDOLGDGHV SRGH VHU D GHPRQVWUDomR GD DULVWHLD SHVVRDO RX R SUHO~GLR D XP
FRQIOLWR JHUDO RX SRGH RFRUUHU GXUDQWH D EDWDOKD FRPR XP HSLVyGLR GHVWD e
FRQKHFLGRHPWRGDVDVSDUWHVGRPXQGRHJORULILFDGRSHORVSRHWDVHFURQLVWDVQD
KLVWRULRJUDILD H QD OLWHUDWXUD GH WRGDV DV pSRFDV 8P H[HPSOR PXLWR
FDUDFWHUtVWLFR p D GHVFULomR GH :DNLGL GD EDWDOKD GH %DGU QD TXDO 0DRPp
GHUURWRX RV FRUDLFKLWDV 7UrV GRV JXHUUHLURV GH 0DRPp GHVDILDUDP LGrQWLFR
Q~PHURGHKHUyLVGHQWUHDVKRVWHVGRLQLPLJRIL]HUDPVXDDSUHVHQWDomRVHJXQGR
DV GHYLGDV IyUPXODV VDXGDQGRVH UHFLSURFDPHQWH QD TXDOLGDGH GH YDORURVRV
DGYHUViULRV^` $ SULPHLUD JXHUUD PXQGLDO DVVLVWLX D XPD UHVVXUUHLomR GD
DULVWHLD QRV GHVDILRV TXH RV DYLDGRUHV GLULJLDP XQV DRV RXWURV 2 FRPEDWH
LQGLYLGXDO SRGH VXUJLU WDPEpP FRPR DXJ~ULR GD EDWDOKD IRUPD VRE D TXDO p
FRQKHFLGRWDQWRSHORVFKLQHVHVFRPRSHODOLWHUDWXUDJHUPkQLFDDUFDLFD$QWHVGR
LQtFLRGDEDWDOKDRVPDLVEUDYRVJXHUUHLURVGHVDILDPVHXVHTXLYDOHQWHVGRFDPSR
DGYHUViULR$EDWDOKDpXPWHVWHGRGHVWLQR2VSULPHLURVSDVVHVGHDUPDVVmR
SUHVViJLRV LPSRUWDQWHV^` 2 FRPEDWH LQGLYLGXDO SRGH WDPEpP FRQWXGR
RFXSDU R OXJDU GD SUySULD EDWDOKD 'XUDQWH D JXHUUD HQWUH RV YkQGDORV H RV
DODPDQRVHP(VSDQKDRVFRQWHQGRUHVGHFLGLUDPUHVROYHUVHXFRQIOLWRPHGLDQWH
XP FRPEDWH LQGLYLGXDO^` 1mR GHYHPRV FRQVLGHUDU LVWR FRPR XP VLQDO
SUpYLRRXFRPRXPDPHGLGDKXPDQLWiULDGHVWLQDGDDHYLWDURGHUUDPDPHQWRGH
VDQJXH PDV VLPSOHVPHQWH FRPR XP VXEVWLWXWR DGHTXDGR SDUD D JXHUUD XPD
SURYDFRQFLVDVREIRUPDDJRQtVWLFDGDVXSHULRULGDGHGHXPGRVDGYHUViULRVD
YLWyULD SURYD TXH D FDXVD GRV YHQFHGRUHV p IDYRUHFLGD SHORV GHXVHV H TXH
SRUWDQWRpXPDFDXVDMXVWD(VFXVDGRVHULDGL]HUTXHDFRQFHSomRSULPLWLYDGD
JXHUUDpYLFLDGDGHSUHVVDSRUDUJXPHQWRVHVSHFLILFDPHQWHFULVWmRVGHIHQGHQGR
RFRPEDWHLQGLYLGXDOFRPRPHLRGHHYLWDUXPGHVQHFHVViULRGHUUDPDPHQWRGH
VDQJXH -i HP 4XLHU]\ VXU2LVH QR FDVR GR UHL PHURYtQJLR 7HRGRULFR RV
JXHUUHLURV GL]HP 0DLV YDOH TXH FDLD Vy XP GR TXH WRGR R H[pUFLWR^` 1D
EDL[D ,GDGH 0pGLD HUD PXLWR KDELWXDO TXH RV UHLV RX SUtQFLSHV HP JXHUUD
UHVROYHVVHPVXDTXHUHODPHGLDQWHXPGXHORHQWUHHOHV(VWHGXHORHUDSUHSDUDGR
FRP JUDQGH VROHQLGDGH H JUDQGH FySLD GH SRUPHQRUHV VHQGR VHPSUH R PRWLYR
H[SUHVVDPHQWH DSUHVHQWDGR SRXU pYLWHU HIIXVLRQ GH VDQJ FKUHVWLHQ HW OD
GHVWPFWLRQ GX SHXSOH^` 0DV DSHVDU GH SRPSRVDPHQWH DQXQFLDGD D UHDO
EDWDOKDQXQFDVHUHDOL]DYD)RLGXUDQWHPXLWRWHPSRXPDFRPpGLDLQWHUQDFLRQDO
XP FHULPRQLDO YD]LR HQWUH DV FDVDV UHDLV 7RGDYLD D WHQDFLGDGH FRP TXH RV
PRQDUFDV SHUPDQHFHUDP ILpLV D HVWH DQWLJR FRVWXPH H D VHPLVHULHGDGH FRP
TXH HOH IRL PDQWLGR UHYHOD VXD RULJHP QD HVIHUD GR ULWXDO &RQWLQXDYD VHQGR
DWXDQWH D FRQFHSomR SULPLWLYD GH XP SURFHGLPHQWR MXUtGLFR TXH GDYD GHVWD
PDQHLUD XPD GHFLVmR OHJtWLPD H DWp GH YDORU VDJUDGR 2 LPSHUDGRU &DUORV 9
GHVDILRX SRU GXDV YH]HV )UDQFLVFR , SDUD XP FRPEDWH LQGLYLGXDO FRP WRGD D
GHYLGDFHULP{QLDHHVWHFDVRGHPDQHLUDDOJXPDIRLRGHUUDGHLUR^`
e HYLGHQWH TXH R FRPEDWH HP VXEVWLWXLomR GH XPD EDWDOKD p
SURIXQGDPHQWHGLIHUHQWHGDSURYDGDVDUPDVQRVHQWLGRUHVWULWRGDH[SUHVVmR
FRPRPHLROHJDOGHVROXomRGHXPDGLVSXWDeEHPFRQKHFLGDDLPSRUWkQFLDGR
SDSHO GHVHPSHQKDGR QR GLUHLWR PHGLHYDO SHOR GXHOR MXGLFLiULR &RQWLQXD HP
DEHUWR D TXHVWmR GH VDEHU VH SRGH RX QmR VHU FRQVLGHUDGR XP RUGiOLR +
%UXQQHU ^` H RXWURV DXWRUHV DGRWDP HVWH SRQWR GH YLVWD DR SDVVR TXH 5
6FKU}GHU ^` VXVWHQWD TXH HOH VLPSOHVPHQWH FRQVWLWXL XPD IRUPD GH
MXOJDPHQWR FRPR TXDOTXHU RXWUD 2 IDWR GH QmR VH HQFRQWUDU QR GLUHLWR DQJOR
VD[mRDSURYDGDVDUPDVTXHVyIRLLQWURGX]LGDSHORVQRUPDQGRVSDUHFHDSRQWDU
SDUDDFRQFOXVmRGHTXHVXEVHTHQWHPHQWHQmRVHVLWXDYDDRPHVPRQtYHOTXHR
RUGiOLRTXHHUDPXLWRFRPXPQD,QJODWHUUD7RGDDTXHVWmRSHUGHJUDQGHSDUWH
GHVXDLPSRUWkQFLDVHHQFDUDUPRVRGXHORMXGLFLiULRSURSULDPHQWHGLWRFRPRXP
DJRQVDJUDGRTXHSRUVXDSUySULDQDWXUH]DpFDSD]GHUHYHODUTXDOGRVODGRVWHP
UD]mRHSDUDRQGHSHQGHRIDYRUGRVGHXVHV3RUWDQWRRDVSHFWRHVVHQFLDOQmRpR
DSHORFRQVFLHQWHSDUDDGLYLQGDGHFRPRQDVIRUPDVPDLVWDUGLDVGRRUGiOLR
2 GXHOR MXGLFLiULR HPERUD jV YH]HV VHMD OHYDGR DWp jV ~OWLPDV
FRQVHTrQFLDV^` DFXVD GHVGH LQtFLR XPD WHQGrQFLD SDUD DVVXPLU RV
FDUDFWHUHV GR MRJR eOKH HVVHQFLDO XP FHUWR IRUPDOLVPR -i R SUySULR IDWR GH
SRGHU VHU H[HFXWDGR SRU FRPEDWHQWHV FRQWUDWDGRV p SRU VL Vy XPD LQGLFDomR GH
VHX FDUiWHU ULWXDO SRUTXH RV DWRV ULWXDLV VHPSUH SHUPLWHP D H[HFXomR SRU XP
VXEVWLWXWR ([HPSORV GHVVHV FRPEDWHQWHV SURILVVLRQDLV VmR RV NHPSD GRV DQWLJRV
WULEXQDLV IULV}HV $OpP GLVVR DV UHJUDV UHODWLYDV j HVFROKD GDV DUPDV H DV
YDQWDJHQV GDGDV j SDUWH PDLV IUDFD SDUD LJXDODU DV SRVVLELOLGDGHV ² SRU
H[HPSOR XP KRPHP ILFDU HQWHUUDGR DWp DR SHLWR QXPD IRVVD SDUD GHIURQWDU
XPDPXOKHU²VmRDVUHJUDVHYDQWDJHQVDGHTXDGDVDRMRJRDUPDGR(PILQVGD
,GDGH0pGLDVHJXQGRSDUHFHRGXHORMXGLFLiULRJHUDOPHQWHWHUPLQDYDVHPTXH
KRXYHVVH JUDQGH SUHMXt]R SDUD QLQJXpP &RQWLQXD HP DEHUWR R SUREOHPD GH
VDEHU VH HVWD TXDOLGDGH O~GLFD GHYH VHU FRQVLGHUDGD XP VLQDO GH GHFDGrQFLD RX
GHYH VHU DWULEXtGD j QDWXUH]D GR SUySULR FRVWXPH HPERUD HVWH QmR H[FOXtVVH D
PDLRUVHULHGDGHHRGHUUDPDPHQWRGHVDQJXH
2~OWLPRWULDO E\ EDWWOH UHDOL]RXVH HP SHUDQWH R &RXUW RI &RPPRQ
3OHDVHP7RWKLOO)LHOGVHP:HVWPLQVWHUQXPFDPSRGHEDWDOKDGHVHVVHQWDSpV
TXDGUDGRV HVSHFLDOPHQWH GHOLPLWDGR SDUD R HIHLWR 2 FRPEDWH IRL DXWRUL]DGR D
SURVVHJXLUGHVGHRQDVFHUGRVRODWpDVHVWUHODVVHUHPYLVtYHLVRXDWpTXHXP
GRVFRPEDWHQWHV²FDGDXPDUPDGRGHHVFXGRHPDoDFRQIRUPHRUGHQDYDP
RVFDSLWXODUHVFDUROtQJLRV²SURIHULVVHDWHUUtYHOSDODYUDFUDYHQ FRQIHVVDQGR
VHGHUURWDGR7RGDHVWDFHULP{QLDFRQIRUPHOKHFKDPD%ODFNVWRQHRIHUHFLDD
PDLRUVHPHOKDQoDFRPFHUWRVGLYHUWLPHQWRVDWOpWLFRVUXUDLV^`
'DGRTXHWDQWRRGXHORMXGLFLiULRTXDQWRRLQWHLUDPHQWHILFWtFLRGXHORUHDO
FRPSRUWDPXPIRUWHHOHPHQWRO~GLFRQmRpGHVHDGPLUDUTXHRGXHORYXOJDU
DLQGD KRMH SUDWLFDGR HP PXLWRV SDtVHV GD (XURSD SRVVXD R PHVPR FDUiWHU
O~GLFR 2 GXHOR SULYDGR YLQJD D KRQUD RIHQGLGD $PEDV HVWDV LGpLDV ² TXH D
KRQUD SRGH VHU RIHQGLGD H D QHFHVVLGDGH GH YLQJiOD ² SHUWHQFHP j HVIHUD
FXOWXUDODUFDLFDQmRREVWDQWHVXDJUDQGHLPSRUWkQFLDSVLFROyJLFDHVRFLDOQDYLGD
PRGHUQD $ GLJQLGDGH GH XP LQGLYtGXR GHYH VHU HYLGHQWH SDUD WRGRV H VH HVWH
UHFRQKHFLPHQWR HVWLYHU HP SHULJR HOD SUHFLVD VHU DILUPDGD H GHIHQGLGD SHOD
DomR DJRQtVWLFD HP S~EOLFR 4XDQGR HVWi HP MRJR R UHFRQKHFLPHQWR GD KRQUD
SHVVRDO SRXFR LPSRUWD TXH HVWD VHMD IXQGDGD QR GLUHLWR QD YHUGDGH RX HP
TXDOTXHURXWURSULQFtSLRpWLFR2TXHHVWiHPMRJRpVLPSOHVPHQWHDDSUHFLDomR
VRFLDOHQTXDQWRWDO1HPWDPSRXFRVHUHYHVWHGHJUDQGHLPSRUWkQFLDGHPRQVWUDU
TXH R GXHOR SDUWLFXODU GHULYD GR GXHOR MXGLFLiULR 6mR HVVHQFLDOPHQWH D PHVPD
FRLVD XPD OXWD SHUPDQHQWH SHOR SUHVWtJLR TXH p XP YDORU IXQGDPHQWDO
DEUDQJHQGRWDQWRRGLUHLWRTXDQWRRSRGHU$YLQJDQoDpDVDWLVIDomRGRVHQWLGRGD
KRQUDFDKRQUDSUHFLVDVHUVDWLVIHLWDSRUPDLVSHUYHUVDFULPLQRVDRXPyUELGD
TXHVHMD1DLFRQRJUDILDJUHJDD'LNr MXVWLoD PXLWDVYH]HVVHFRQIXQGHFRPD
ILJXUDGH1rPHVLV YLQJDQoD GRPHVPRPRGRTXHFRPD7LNr IRUWXQD ^`
2GXHORUHYHODWDPEpPVXDSURIXQGDLGHQWLGDGHFRPDGHFLVmRMXGLFLiULDQRIDWR
GH WDO FRPR R SUySULR GXHOR MXGLFLiULR QmR LPSRU j IDPtOLD GD YtWLPD D
REULJDomR GH YLQJiOD GHVGH TXH HYLGHQWHPHQWH R GXHOR VH WHQKD GHVHQURODGR
QRVGHYLGRVWHUPRV
(PSHUtRGRVIRUWHPHQWHPDUFDGRVSRUXPDSRGHURVDDULVWRFUDFLDPLOLWDU
p SRVVtYHO DR GXHOR SDUWLFXODU DVVXPLU IRUPDV H[WUHPDPHQWH VDQJXLQiULDV 2V
DGYHUViULRV SULQFLSDLV H RV TXH RV VHFXQGDP SRGHP SRU H[HPSOR WUDYDU XP
FRPEDWHGHJUXSRDFDYDORHDUPDGRVGHSLVWRODV²XPDYHUGDGHLUDEDWDOKDGH
FDYDODULD(UDPHVWDVDVSURSRUo}HVDVVXPLGDVSHORGXHORGXUDQWHRVpFXOR;9,
HP)UDQoD8PDLQVLJQLILFDQWHTXHUHODYHUEDOHQWUHGRLVQREUHVSRGLDPXLWREHP
OHYDUDXPFRPEDWHVDQJUHQWRHQWUHVHLVRXPHVPRRLWRSHVVRDV$KRQUDSURLELD
DUHFXVDGHVHFXQGDURVDGYHUViULRVGHXPGXHOR0RQWDLJQHID]UHIHUrQFLDDXP
GXHORHQWUHWUrVGRVPLJQRQVGH+HQULTXH,,,HWUrVQREUHVGDFRUWHGRGXTXHGH
*XLVH 5LFKHOLHX WHQWRX DEROLU HVWH IHUR] FRVWXPH PDV FRQWLQXDUDP FDLQGR
YtWLPDVDWpjpSRFDGH/XtV;,9
3RU RXWUR ODGR HVWi SHUIHLWDPHQWH GH DFRUGR FRP R FDUiWHU ULWXDO
VXEMDFHQWH DR GXHOR SDUWLFXODU R IDWR GH R FRPEDWH QmR WHU FRPR ILQDOLGDGH D
PRUWHSDUDQGRTXDQGRKiGHUUDPDPHQWRGHVDQJXHPRPHQWRDSDUWLUGRTXDOD
KRQUDILFDVDWLVIHLWD3RULVVRRGXHORPRGHUQRjPRGDIUDQFHVDQmRGHYHSHOR
IDWRGHJHUDOPHQWHQmRFRQWLQXDUDSDUWLUGRPRPHQWRHPTXHpIHULGRXPGRV
FRQWHQGRUHV VHU FRQVLGHUDGR XPD HIHPLQDomR PDLV RX PHQRV ULGtFXOD GH
FRVWXPHV PDLV VpULRV 6HQGR HVVHQFLDOPHQWH XPD IRUPD GH MRJR R GXHOR p
VLPEyOLFRRTXHLPSRUWDpRGHUUDPDPHQWRGHVDQJXHHQmRDPRUWH3RGHPRV
FRQVLGHUiORXPDIRUPDWDUGLDGHMRJRPRUWtIHURULWXDOXPDUHJXODPHQWDomRGR
JROSHGHPRUWHGHVIHULGRQXPPRPHQWRGHFyOHUD2OXJDURQGHVHWUDYDRGXHOR
SRVVXL WRGDV DV FDUDFWHUtVWLFDV GR UHFLQWR GH MRJR DV DUPDV WrP TXH VHU
H[DWDPHQWH LGrQWLFDV WDO FRPR HP DOJXQV MRJRV Ki XP VLQDO SDUD FRPHoDU H
RXWURSDUDWHUPLQDUHRQ~PHURGHJROSHVRXGHWLURVpGHOLPLWDGR(EDVWDFRUUHU
VDQJXHSDUDTXHDKRQUDVHMDYLQJDGDHUHVWDXUDGD
e GLItFLO LGHQWLILFDU R HOHPHQWR DJRQtVWLFR QD JXHUUD SURSULDPHQWH GLWD
1DV IDVHV PDLV SULPLWLYDV HVWH HOHPHQWR SDUHFH GDU OXJDU D IRUPDV QmR
DJRQtVWLFDV QR GHFRUUHU GDV EDWDOKDV HQWUH WULERV RX GDV OXWDV HQWUH LQGLYtGXRV
6HPSUHVHSUDWLFDUDPH[SHGLo}HVGHSLOKDJHPDVVDVVLQDWRVFDoDGDVDRKRPHP
RX PHVPR GH FDEHoDV VHMD GHYLGR j IRPH DR PHGR j UHOLJLmR RX j VLPSOHV
FUXHOGDGH (VWDV PDWDQoDV PDO PHUHFHP VHU GLJQLILFDGDV FRP R QRPH GH
JXHUUD$LGpLDGDJXHUUDVyDSDUHFHTXDQGRXPDVLWXDomRHVSHFLDOGHKRVWLOLGDGH
JHUDOVROHQHPHQWHSURFODPDGDpUHFRQKHFLGDFRPRDOJRGLIHUHQWHGDVTXHUHODV
LQGLYLGXDLVHGRVFRQIOLWRVHQWUHIDPtOLDV(VWDGLVWLQomRFRORFDGHXPVyJROSHD
JXHUUD WDQWR QD HVIHUD DJRQtVWLFD TXDQWR QD GR ULWXDO HOHYDQGRD DR QtYHO GDV
FDXVDVVDJUDGDVGHXPFRQIURQWRJHUDOGHIRUoDVHGDUHYHODomRGRGHVWLQRSRU
RXWUDV SDODYUDV SDVVD D ID]HU SDUWH GDTXHOH FRPSOH[R GH LGpLDV TXH DEUDQJH D
MXVWLoDRGHVWLQRHDKRQUD&RPRLQVWLWXLomRVDJUDGDSDVVDDUHYHVWLUVHGHWRGD
DRUQDPHQWDomRHVSLULWXDOHPDWHULDOGHTXHDWULERGLVS}H,VWRQmRVLJQLILFDTXH
DJXHUUDVHGHVHQURODUiHVWULWDPHQWHGHDFRUGRFRPXPFyGLJRGHKRQUDHHP
IRUPD ULWXDO SRUTXH D EUXWDOLGDGH H D YLROrQFLD FRQWLQXDUmR SUHVHQWHV TXHU
DSHQDVGL]HUTXHDJXHUUDVHUiYLVWDFRPRXPGHYHUVDJUDGROLJDGRjGHIHVDGD
KRQUDTXHGHYHVHUFXPSULGRPDLVRXPHQRVHPFRQIRUPLGDGHFRPHVVHLGHDO
ÇVHPSUHGLItFLOGHWHUPLQDUDWpTXHSRQWRDJXHUUDIRLHIHWLYDPHQWHLQIOXHQFLDGD
SRUHVVDVFRQFHSo}HV$PDLRUSDUWHGDVQDUUDWLYDVGHQREUHVEDWDOKDVHPEHOR
HVWLOREDVHLDVHPHQRVQRVVyEULRVUHODWRVGRVDQDOLVWDVHFURQLVWDVGRTXHQDYLVmR
OLWHUiULD WDQWR GRV FRQWHPSRUkQHRV FRPR GH VHXV VXFHVVRUHV QD pSLFD H QDV
FDQo}HV +i HP WRUQR GHODV XPD JUDQGH GRVH GH ILFomR KHUyLFD H URPkQWLFD
$SHVDU GLVVR VHULD LQMXVWR FRQFOXLU TXH R HQREUHFLPHQWR GD JXHUUD SHOD
H[DOWDomR QR GRPtQLR PRUDO H UHOLJLRVR WHQKD VLGR SXUD ILFomR RX TXH R
HPEHOH]DPHQWR GR FRPEDWH Vy WHQKD VHUYLGR SDUD GLVIDUoDU VXD FUXHOGDGH
0HVPRTXHQmRSDVVHGHXPDILFomRHVWDFRQFHSomRGDJXHUUDFRPRXPQREUH
MRJRGHKRQUDHYLUWXGHGHVHPSHQKRXXPSDSHOLPSRUWDQWHQRGHVHQYROYLPHQWR
GDFLYLOL]DomRSRLVIRLQHODTXHWHYHRULJHPDLGpLDGDFDYDODULDHSRUWDQWRHP
~OWLPD LQVWkQFLD R GLUHLWR LQWHUQDFLRQDO $ FDYDODULD IRL XP GRV JUDQGHV
HVWLPXODQWHV GD FLYLOL]DomR PHGLHYDO H HPERUD QD SUiWLFD HVVHLGHDO WHQKD VLGR
FRQVWDQWHPHQWH PDO LQWHUSUHWDGR VHUYLX GH EDVH SDUD R GLUHLWR LQWHUQDFLRQDO R
TXDOFRQVWLWXLXPDGDVGHIHVDVPDLVQHFHVViULDVjFRPXQLGDGHPXQGLDO
3RGHPVH HVFROKHU DR DFDVR HP GLYHUVDV pSRFDV H FLYLOL]Do}HV RV
H[HPSORV GD SUHVHQoD GR HOHPHQWR DJRQtVWLFR RX O~GLFR QD JXHUUD 9HMDPRV
DQWHVGHPDLVQDGDGRLVH[HPSORVWLUDGRVGDKLVWyULDJUHJD6HJXQGRDWUDGLomRD
JXHUUDHQWUHDVGXDVFLGDGHVGD(XEpLD&DOFLVH(UHWULDQRVpFXOR9,,DQWHVGH
&ULVWR GHVHQURORXVH LQWHLUDPHQWH VRE D IRUPD GH XPD FRPSHWLomR 8P SDFWR
VROHQHFRQWHQGRDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVIRLSUHYLDPHQWHGHSRVLWDGRQRWHPSORGH
$UWHPLVD1HOHHUDPLQGLFDGRVRPRPHQWRHRORFDOGRFRPEDWH(UDPSURLELGRV
WRGRVRVSURMpWHLVGDUGRVIOHFKDVRXIXQGDVVHQGRSHUPLWLGDVDSHQDVDHVSDGDH
D ODQoD +i RXWUR H[HPSOR PDLV FRQKHFLGR HPERUD PHQRV LQJrQXR $SyV D
EDWDOKD GH 6DODPLQD RV JUHJRV YLWRULRVRV QDYHJDUDP SDUD R ,VWPR D ILP GH
GLVWULEXLU SUrPLRV DTXL FKDPDGRV DULVWHLD jTXHOHV TXH PDLV VH KDYLDP
GLVWLQJXLGRGXUDQWHDEDWDOKD2VFKHIHVGHYLDPGHSRVLWDUVHXVYRWRVQRDOWDUGH
3RVHLGRQLQGLFDQGRXPSULPHLURHXPVHJXQGRFDQGLGDWR&DGDXPGRVFKHIHV
VH FRORFRX D VL PHVPR HP SULPHLUR OXJDU H D PDLRU SDUWH GHOHV YRWRX HP
7HPtVWRFOHV SDUD VHJXQGR GH PRGR TXH HVWH ~OWLPR REWHYH D PDLRULD 0DV RV
SUREOHPDV GH LQYHMD VXUJLGRV HQWUH HOHV LPSHGLUDP D UDWLILFDomR GHVWH
YHUHGLFWR^`
7UDWDQGRGDEDWDOKDGH0\ FDOH+HUyGRWRFKDPDjVLOKDVHDR+HOHVSRQWR
RV SUrPLRV ȐİșȜĮ GD OXWD HQWUH RV JUHJRV H RV SHUVDV PDV LVWR WDOYH] VHMD
DSHQDVXPDPHWiIRUDSRSXODUePDQLIHVWRTXHRSUySULR+HUyGRWRWLQKDFHUWDV
G~YLGDVTXDQWRDRYDORUGDQRomRGHFRPSHWLomRQDJXHUUD$WUDYpVGDERFDGH
0DUGRQLXVTXHWRPDSDUWHQRLPDJLQiULRFRQVHOKRGHJXHUUDQDFRUWHGH;HU[HV
GHVDSURYDDHVWXSLGH]GRVJUHJRVTXHDQXQFLDPVXDVJXHUUDVSUHYLDPHQWHHFRP
JUDQGHVROHQLGDGHSDVVDQGRGHSRLVDHVFROKHUXPEHORFDPSRSODQRRQGHGHSRLV
WUDYDP D EDWDOKD FRP JUDQGH SUHMXt]R WDQWR SDUD RV YHQFLGRV TXDQWR SDUD RV
YHQFHGRUHV 6HULD PXLWR PHOKRU GL] HOH TXH DV GLVSXWDV IRVVHP UHVROYLGDV SRU
LQWHUPpGLR GH DUDXWRV RX HPEDL[DGRUHV RX HQWmR FDVR D OXWD VH WRUQDVVH
LQHYLWiYHOTXHOXWDVVHPSRUWRGRVRVPHLRVPDVFDGDXPWLYHVVHDSRVVLELOLGDGH
GHHVFROKHUXPOXJDUPDLVDRDEULJRGRVDWDTXHV^`
3DUHFH TXH VHPSUH TXH D OLWHUDWXUD H[DOWD D JXHUUD QREUH H
FDYDOKHLUHVFDLPHGLDWDPHQWHVXUJHPFUtWLFRVFRORFDQGRDVFRQVLGHUDo}HVWiWLFDV
H HVWUDWpJLFDV DFLPD GDV TXHVW}HV GH KRQUD 7RGDYLD TXDQWR j SUySULD KRQUD p
LPSUHVVLRQDQWH D TXH SRQWR D WUDGLomR PLOLWDU FKLQHVD VH DVVHPHOKD j GD ,GDGH
0pGLD RFLGHQWDO 6HJXQGR D GHVFULomR GD JXHUUD HQWUH RV FKLQHVHV SRU *UDQHW
GXUDQWHRTXHFKDPDDpSRFDIHXGDO^`VySRGHKDYHUYLWyULDFDVRDKRQUDGR
SUtQFLSH VDLD HQDOWHFLGD GR FDPSR GH EDWDOKD ,VWR QmR GHSHQGH GDV YDQWDJHQV
REWLGDV H DLQGD PHQRV GH DSURYHLWiODV DR H[WUHPR H VLP GD PRGHUDomR
HYLGHQFLDGD 6y D PRGHUDomR FRQVWLWXL SURYD GD YLUWXGH KHUyLFD GR YHQFHGRU
'RLV QREUHV 7VLQ H 7V
LQ WrP VHXV H[pUFLWRV DFDPSDGRV XP GHIURQWH GR RXWUR
PDV VHP WUDYDU FRPEDWH &KHJDGD D QRLWH XP PHQVDJHLUR GH 7V
LQ YDL DYLVDU
7VLQSDUDVHSUHSDUDU1mRKiIDOWDGHJXHUUHLURVQRVGRLVH[pUFLWRV&RQYLGRYRV
DTXHQRVEDWDPRVDPDQKm0DVRVKRPHQVGH7VLQREVHUYDPTXHRPHQVDJHLUR
GHL[DWUDQVSDUHFHUQRROKDUHQDYR]XPDFHUWDLQVHJXUDQoD2H[pUFLWRGH7V
LQ
WHP PHGR GH QyV %DWHUi HP UHWLUDGD 9DPRV ID]rORV UHFXDU SDUD R ULR 6HP
G~YLGDRGHUURWDUHPRV&RQWXGRRH[pUFLWRGH7VLQQmRVHPRYHSHUPLWLQGRTXH
RLQLPLJRVHGLVSHUVHHPSD]%DVWRXTXHDOJXpPGLVVHVVHeGHVXPDQRGHL[DU
GHUHFROKHURVPRUWRVHRVIHULGRVeFRYDUGLDQmRHVSHUDUSHORPRPHQWRIL[DGR
RXDFXDURLQLPLJR^`
+i WDPEpP R FDVR GR FKHIH YLWRULRVR TXH UHFXVD PRGHVWDPHQWH TXH
HOHYHP QR FDPSR GH EDWDOKD XP PRQXPHQWR HP VXD KRQUD ,VVR HVWDULD EHP
QRV WHPSRV DQWLJRV TXDQGR RV IDPRVRV UHLV UHVSOHQGHQWHV GH WRGDV DV YLUWXGHV
JXHUUHDYDP RV LQLPLJRV GR FpX HVWLJPDWL]DQGR RV PDXV 0DV KRMH QmR Ki
FXOSDGRV Ki DSHQDV YDVVDORV TXH DILUPDUDP VXD ILGHOLGDGH DWp j PRUWH Ê LVVR
UD]mRVXILFLHQWHSDUDXPPRQXPHQWR"
2V DFDPSDPHQWRV VmR VHPSUH FXLGDGRVDPHQWH RULHQWDGRV HP GLUHomR
DRV TXDWUR FDQWRV GR ]RGtDFR 7XGR R TXH GL]LD UHVSHLWR j RUJDQL]DomR GH XP
DFDPSDPHQWRPLOLWDUHPpSRFDVFXOWXUDLVFRPRD&KLQDDQWLJDHUDSUHVFULWRGD
PDQHLUDPDLVULJRURVDHSRVVXtDXPVLJQLILFDGRVDJUDGRSRUTXHRDFDPSDPHQWR
VHJXLDRPRGHORGDFLGDGHLPSHULDOHHVWDSRUVXDYH]VHJXLDRPRGHORGRFpX
(VWHVSRUPHQRUHVPRVWUDPFODUDPHQWHTXHWXGRLVWRpDEUDQJLGRSHODHVIHUDGR
VDJUDGR^` 2V DFDPSDPHQWRV PLOLWDUHV URPDQRV WDPEpP DSUHVHQWDYDP
YHVWtJLRV GH VXD RULJHP ULWXDOtVWLFD FRQIRUPH DILUPDP ) 0XOOHU H RXWURV
(PERUD QD ,GDGH 0pGLD FULVWm HVVHV YHVWtJLRV WLYHVVHP GHVDSDUHFLGR
FRPSOHWDPHQWHDVXQWXRVLGDGHHRHVSOHQGRUGDGHFRUDomRGRDFDPSDPHQWRGH
&DUORV R 7HPHUiULR QR FHUFR GH 1HXVV HP SURYD D HVWUHLWD UHODomR
H[LVWHQWHHQWUHDJXHUUDHRWRUQHLRHWDPEpPFRQVHTHQWHPHQWHRMRJR
8P FRVWXPH TXH GHULYD GD LGpLD GD JXHUUD FRPR XP QREUH MRJR GH
KRQUDHpFRQVHUYDGRPHVPRQDVGHVXPDQDVJXHUUDVGHQRVVRVGLDVpRGDWURFD
GHFXPSULPHQWRVFRPRLQLPLJR3RXFDVYH]HVGHL[DGHHVWDUSUHVHQWHXPFHUWR
HOHPHQWR VDWtULFR R TXH WRUQD DLQGD PDLV HYLGHQWH R FDUiWHU O~GLFR GHVVH
FRVWXPH 2V VHQKRUHV GD JXHUUD GD &KLQD DQWLJD FRVWXPDYDP WURFDU MDUURV GH
YLQKRTXHHUDPVROHQHPHQWHEHELGRVHPPHLRDUHPLQLVFrQFLDVGHXPSDVVDGR
PDLVSDFtILFRHSURWHVWRVGHP~WXDHVWLPD ^`
 6DXGDYDPVH UHFLSURFDPHQWH
FRP RV PDLV UHTXLQWDGRV FXPSULPHQWRV H UHYHUrQFLDV H GDYDP DUPDV XQV DRV
RXWURV FRPR SUHVHQWHV GR PHVPR PRGR TXH *ODXFXV H 'LzPHGHV $LQGD QR
DVVpGLRGH%UHGDGH^`TXDQGRDFLGDGHIRLUHFXSHUDGDSHORVKRODQGHVHV
VRE R FRPDQGR GH )UHGHULFR +HQULTXH GH 2UDQJH R FRPDQGDQWH HVSDQKRO
RUGHQRXTXHIRVVHGHOLFDGDPHQWHGHYROYLGDDVHXGRQRRFRQGHGH1DVVDXXPD
FDUUXDJHP TXH KDYLD VLGR FDSWXUDGD SHORV KDELWDQWHV VLWLDGRV DFRPSDQKDGD GH
XP SUHVHQWH GH IORULQV SDUD D VROGDGHVFD 3RU YH]HV GiVH DR DGYHUViULR
FRQVHOKRVWURFLVWDV2XWURH[HPSORFKLQrVpRGHXPJXHUUHLURGXUDQWHXPDGDV
LQ~PHUDVFDPSDQKDVGH7VLQFRQWUD7FK
XPRVWUDQGRDXPDGYHUViULRFRPXPD
SDFLrQFLDH[DVSHUDGRUDGHTXHPDQHLUDXPFDUURGHYHULDVHUWLUDGRGDODPDH
YHQGRVHUHFRPSHQVDGRFRPHVWDUHVSRVWD1mRWHPRVWDQWDSUiWLFDGDDUWHGH
IXJLUFRPRRVKDELWDQWHVGHYRVVRJUDQGHSDtV^`
1RDQRGHXPFHUWR&RQGHGH9LUQHEXUJGHVDILRXDFLGDGHGH$L[
OD&KDSHOOH SDUD XP FRPEDWH HP GHWHUPLQDGR GLD H OXJDU DFRQVHOKDQGR RV
KDELWDQWHV D OHYDU FRP HOHV R EDLOLR GH -OLFK TXH HUD R UHVSRQViYHO SHOR
GLIHUHQGR^` (VWDV FRQYHQo}HV UHODWLYDV DR PRPHQWR H DR OXJDU GH XPD
EDWDOKD VmR GD PDLRU LPSRUWkQFLD QR WUDWDPHQWR GD JXHUUD FRPR XPD
FRPSHWLomR GH KRQUD TXH p DR PHVPR WHPSR XPD GHFLVmR MXGLFLDO $
GHOLPLWDomRGHXPWHUUHQRSDUDRFRPEDWHpLGrQWLFDDRHVWDEHOHFLPHQWRGHXP
UHFLQWRGHWULEXQDO +HJHQHPDOHPmR 2SURFHVVRpGHVFULWRQDVIRQWHVQyUGLFDV
DQWLJDVROXJDUGDEDWDOKDpGHOLPLWDGRSRUPHLRGHHVWDFDVGHPDGHLUDRXUDPRV
GH DYHOHLUD (VWD LGpLD SHUGXUD DLQGD QD H[SUHVVmR LQJOHVD SLWFKHG EDWWOH TXH
GHVLJQDXPDEDWDOKDTXHVHGHVHQURODVHJXQGRWRGDVDVQRUPDVGDDUWHPLOLWDUe
GLItFLOGL]HUHPTXHPHGLGDDGHOLPLWDomRGRFDPSRHUDUHDOPHQWHSUDWLFDGDQDV
EDWDOKDV D VpULR GDGR VHX FDUiWHU HPLQHQWHPHQWH ULWXDOtVWLFR SRGLD VHU VHPSUH
LQGLFDGDGHPDQHLUDFRPSOHWDPHQWHVLPEyOLFDPHGLDQWHXPVLQDOTXDOTXHUHP
VXEVWLWXLomR GH XPD YHUGDGHLUD YHGDomR 4XDQWR j SURSRVWD GR PRPHQWR H GR
ORFDO GD EDWDOKD D KLVWyULD PHGLHYDO DEXQGD HP H[HPSORV $OLiV D UHJUD HUD
UHFXVDU RX LJQRUDU D SURSRVWD R TXH SURYD FODUDPHQWH D QDWXUH]D SXUDPHQWH
IRUPDO GHVVH FRVWXPH &DUORV GH $QMRX FRPXQLFD DR FRQGH *XLOKHUPH GD
+RODQGDTXHHOHHVHXH[pUFLWRHVSHUDUmRSRUHOHGXUDQWHWUrVGLDVQDFKDUQHFD
GH$VVFKH^`(PRGXTXH-RmRGH%UDEDQWHHQYLDXPDUDXWROHYDQGR
QD PmR XPD HVSDGD GHVHPEDLQKDGD SDUD SURSRU DR UHL -RmR GD %RrPLD XP
GHWHUPLQDGR OXJDU SDUD XPD EDWDOKD QD TXDUWDIHLUD VHJXLQWH VROLFLWDQGR
H[SUHVVDPHQWH XPD UHVSRVWD H VH QHFHVViULR XPD FRQWUDSURSRVWD 0DV R UHL
HPERUD IRVVH XP SDODGLQR GD FDYDODULD REULJRX R GXTXH D HVSHUDU j FKXYD
GXUDQWHWUrVGLDV$EDWDOKDGH&UpF\ IRLSUHFHGLGDSRUXPDWURFDGHFDUWDVHP
TXH R UHL GH )UDQoD GHL[DYD DR UHL (GXDUGR GD ,QJODWHUUD D HVFROKD GH GRLV
OXJDUHV H GH TXDWUR GLDV GLIHUHQWHV SDUD D EDWDOKD RX PDLV FRQIRUPH
SUHIHULVVH ^`2UHL(GXDUGRUHVSRQGHXTXHQmRSRGLDDWUDYHVVDUR6HQDHTXH
MiKiWUrVGLDVHVWDYDHVSHUDQGRRLQLPLJR(P1DMHUDQD(VSDQKD+HQULTXHGH
7UDVWkPDUDDEDQGRQRXHPVXDSRVLomRGHEDWDOKDTXHHUDH[WUHPDPHQWH
YDQWDMRVDDILPGHGDUFRPEDWHDRLQLPLJRHPFDPSRDEHUWRHIRLYHQFLGR$
DJrQFLDQRWLFLRVDMDSRQHVD'RPHLFRPXQLFRXTXHDSyVDWRPDGDGH&DQWmRHP
GH]HPEUR GH R FRPDQGDQWH MDSRQrV SURS{V D &KDQJ.DL6KHN TXH VH
WUDYDVVHXPFRPEDWHGHFLVLYRQDVSODQtFLHVGD&KLQDGR6XORTXHSHUPLWLULDDR
DGYHUViULR VDOYDU VXD KRQUD GH VROGDGR H TXH R UHVXOWDGR IRVVH DFHLWH FRPR
GHILQLWLYR^`
+i RXWURV FRVWXPHV PLOLWDUHV PHGLHYDLV TXH SRGHP VHU FRORFDGRV QR
PHVPRSODQRTXHDRIHUWDGHXPPRPHQWRHXPOXJDUGHWHUPLQDGRFRPRSRU
H[HPSORROXJDUGHKRQUDQDRUGHPGHEDWDOKDHDH[LJrQFLDGHTXHRYHQFHGRU
SHUPDQHoD QR FDPSR GH EDWDOKD GXUDQWH WUrV GLDV 2 SULPHLUR GHVWHV FRVWXPHV
GDYDOXJDUDIHUR]HVGLVSXWDVFXMRUHVXOWDGRSRGLDFKHJDUDVHUIDWDO¬VYH]HVR
GLUHLWR GH HQFDEHoDU R H[pUFLWR HUD FRQVDJUDGR SRU XP GRFXPHQWR HVFULWR RX
UHFRQKHFLGR FRPR GLUHLWR KHUHGLWiULR GH FHUWDV IDPtOLDV H FDVDV QREUHV 1D
FpOHEUHEDWDOKDGH1LFySROLVHPTXDQGRXPH[pUFLWRGHHOLWHFRPSRVWRSRU
FDYDOHLURVSDUWLXFRPSRPSDQXPDFUX]DGDFRQWUDRVWXUFRVDVSRVVLELOLGDGHVGH
YLWyULD IRUDP FRPSURPHWLGDV SRU GLVFXVV}HV DFHUFD GHVVDV I~WHLV TXHVW}HV GH
SUHFHGrQFLD H D KRVWH GH FDYDOHLURV IRL DQLTXLODGD 4XDQWR j SHUPDQrQFLD QR
FDPSRGHEDWDOKDGXUDQWHWUrVGLDVTXHHUDTXDVHVHPSUHH[LJLGDpSRVVtYHOYHU
QHOD YHVWtJLRV GD VHVVLR WULGXDQD GD YLGD MXGLFLiULD 'H TXDOTXHU PRGR QmR Ki
G~YLGDTXHHPWRGRVHVWHVXVRVFHULPRQLDLVHULWXDLVYHULILFiYHLVQDWUDGLomRGH
WRGDVDVUHJL}HVGRPXQGRYHPRVFODUDPHQWHTXHDJXHUUDWHPRULJHPQDTXHOD
HVIHUD SULPLWLYD GH SHUPDQHQWH H DFLUUDGD FRPSHWLomR RQGH LQWLPDPHQWH VH
FRQIXQGHPRMRJRHRFRPEDWHDMXVWLoDRGHVWLQRHDVRUWH ^`
2 LGHDO SULPLWLYR GD KRQUD H GD QREUH]D TXH WHP UDt]HV QR SULPHLUR GH
WRGRV RV SHFDGRV TXH p D 6REHUED p VXEVWLWXtGR QDV IDVHV PDLV DGLDQWDGDV GD
FLYLOL]DomR SHOR LGHDO GD MXVWLoD RX PHOKRU HVWH LGHDO p OLJDGR DR SULPHLUR H
HPERUD Vy UDUDPHQWH VHMD SRVWR HP SUiWLFD WRUQDVH D SDUWLU GDt D QRUPD
UHFRQKHFLGD H GHVHMDGD GD VRFLHGDGH KXPDQD D TXDO SDVVRX DJRUD GH XP
DPRQWRDGRGHFOmVHWULERVDXPDDVVRFLDomRGHJUDQGHVQDo}HVHHVWDGRV$OHL
GDV QDo}HV GHULYD GD HVIHUD DJRQtVWLFD FRPR D FRQVFLrQFLD RX YR] GD
FRQVFLrQFLD TXH GL] ,VWR p FRQWUD D KRQUD p FRQWUD DV UHJUDV $ SDUWLU GR
PRPHQWR HP TXH VH FRQVWLWXL XP VLVWHPD LQWHJUDO GH REULJDo}HV LQWHUQDFLRQDLV
EDVHDGDVQDpWLFDGHL[RXGHKDYHUPXLWROXJDUSDUDDLQWHUYHQomRGRHOHPHQWR
DJRQtVWLFR QDV UHODo}HV HQWUH RV (VWDGRV SRLV HVVH VLVWHPD SURFXUD VXEOLPDU R
LQVWLQWR GH OXWD SROtWLFD QXP VHQWLGR DXWHQWLFR GD MXVWLoD H GD HTLGDGH
7HRULFDPHQWH QmR Ki TXDOTXHU UD]mR SDUD RFRUUHUHP JXHUUDV DJRQtVWLFDV HQWUH
RVPHPEURVGHXPDFRPXQLGDGHGH(VWDGRVOLJDGRVSRUXPGLUHLWRLQWHUQDFLRQDO
XQLYHUVDOPHQWHUHFRQKHFLGR0DVPHVPRQHVVHFDVRDFRPXQLGDGHQmRSHUGH
WRGRVRVFDUDFWHUHVGHXPDFRPXQLGDGHO~GLFD2SULQFtSLRGDUHFLSURFLGDGHGRV
GLUHLWRVDVIyUPXODVGLSORPiWLFDVDREULJDomRUHFtSURFDGHUHVSHLWDURVWUDWDGRV
H HP FDVR GH JXHUUD DEROLU RILFLDO PHQWH D SD] WXGR LVWR DSUHVHQWD XPD
VHPHOKDQoD IRUPDO FRP DV UHJUDV O~GLFDV QD PHGLGD HP TXH Vy p YiOLGR
HQTXDQWRRSUySULRMRJR LVWRpDQHFHVVLGDGHGHRUGHPQDYLGDGRVKRPHQV p
UHFRQKHFLGR 1XP VHQWLGR SXUDPHQWH IRUPDO SRGHUtDPRV FRQVLGHUDU WRGD D
VRFLHGDGHFRPRXPMRJRVHPGHL[DUGHWHUSUHVHQWHTXHHVVHMRJRpRSULQFtSLR
YLWDOGHWRGDFLYLOL]DomR
$WXDOPHQWH DV FRLVDV FKHJDUDP D WDO SRQWR TXH R VLVWHPD GH GLUHLWR
LQWHUQDFLRQDOGHL[RXGHVHUUHFRQKHFLGRRXUHVSHLWDGRFRPRDSUySULDEDVHGD
FXOWXUDHGDYLGDFLYLOL]DGD$SDUWLUGRPRPHQWRHPTXHXPRXPDLVPHPEURV
GH XPD FRPXQLGDGH GH (VWDGRV SUDWLFDPHQWH QHJDP R FDUiWHU REULJDWyULR GR
GLUHLWRLQWHUQDFLRQDOHTXHUHIHWLYDPHQWHTXHUDSHQDVHPWHRULDSURFODPDPRV
LQWHUHVVHVHRSRGHUGHVHXSUySULRJUXSR²QDomRSDUWLGRFODVVHLJUHMDRXVHMD
R TXH IRU ² FRPR ~QLFD QRUPD GH VHX FRPSRUWDPHQWR SROtWLFR R TXH
GHVDSDUHFHQmRpDSHQDVRGHUUDGHLURYHVWtJLRGHXPLPHPRULDOHVStULWRO~GLFRp
WDPEpPWRGDHTXDOTXHUSUHWHQVmRGHFLYLOL]DomR$VRFLHGDGHGHVFHDRQtYHOGD
EDUEiULHHDYLROrQFLDRULJLQDOUHDGTXLUHVHXVYHOKRVGLUHLWRV$FRQFOXVmRGHWXGR
LVWRpTXHVHPHVStULWRO~GLFRDFLYLOL]DomRpLPSRVVtYHO&RQWXGRPHVPRQXPD
VRFLHGDGH FRPSOHWDPHQWH GHVLQWHJUDGD SHOR FRODSVR GH WRGRV RV YtQFXORV
MXUtGLFRVRLPSXOVRDJRQtVWLFRQmRVHSHUGHSRLVpLQDWR2GHVHMRLQDWRGHVHUR
SULPHLUR FRQWLQXDUi OHYDQGR RV JUXSRV GH SRGHU D HQWUDU HP FRPSHWLomR
SRGHQGR DWp FRQGX]LORV D LQDFUHGLWiYHLV H[WUHPRV GH FHJXHLUD H PHJDORPDQLD
GHVHQIUHDGD 3RXFD GLIHUHQoD ID] TXH VH DGLUD j GRXWULQD GH RQWHP TXH
LQWHUSUHWDYD D KLVWyULD FRPR SURGXWR GH IRUoDV HFRQ{PLFDV LQHYLWiYHLV H
LPXWiYHLVRXTXHVHFULHPQRYDV:HOWDQVFKDXXQJHQ^`TXHVLPSOHVPHQWHYmR
FRORFDUXPUyWXORSVHXGRFLHQWtILFRQRGHVHMRGHWULXQIDU1RIXQGRRSUREOHPDp
VHPSUHJDQKDU²HPERUDVDLEDPRVPXLWREHPTXHHVWDIRUPDGHJDQKDUQmR
SRGHGDUOXFUR
1RVLQtFLRVGDFLYLOL]DomRDULYDOLGDGHSHORSULPHLUROXJDUHUDVHPG~YLGD
XPIDWRUIRUPDWLYRHHQREUHFHGRU-XQWDPHQWHFRPXPDDXWrQWLFDLQJHQXLGDGH
GHHVStULWRHXPYLYRVHQWLGRGHXRULJHPjTXHODRUJXOKRVDFRUDJHPSHVVRDOTXH
pWmRIXQGDPHQWDOQXPDFXOWXUDMRYHP(QmRVHWUDWDDSHQDVGLVWRDVSUySULDV
IRUPDV FXOWXUDLV GHVHQYROYHPVH QHVVDV FRQVWDQWHV FRPSHWLo}HV VDJUDGDV p
DWUDYpV GHODV WDPEpP TXH D HVWUXWXUD GD VRFLHGDGH VH H[SDQGH $ YLGD
DULVWRFUiWLFD p FRQFHELGD FRPR XP MRJR H[DOWDQWH GH FRUDJHP H KRQUD
,QIHOL]PHQWH PHVPR QXP DPELHQWH SULPLWLYR p UDUR TXH D JXHUUD FRP VXD
IHURFLGDGHHFUXHOGDGHSHUPLWDTXHHVWHQREUHMRJRVHWRUQHXPDUHDOLGDGH$
YLROrQFLDVDQJUHQWDVyHPSHTXHQDPHGLGDSRGHFDEHUQDVIRUPDVHOHYDGDVGD
FXOWXUD'DtUHVXOWDTXHRMRJRVySRGHVHUSOHQDPHQWHVHQWLGRHDSUHFLDGRFRPR
ILFomR VRFLDO H HVWpWLFD e SRU LVVR TXH R HVStULWR GD VRFLHGDGH HVWi
FRQVWDQWHPHQWH SURFXUDQGR XPD IRUPD GH HYDVmR QDV EHODV LPDJHQV GH XPD
YLGDKHUyLFDTXHVHUHDOL]DQDGLJQLGDGHGRFRPEDWHHVHVLWXDQRGRPtQLRLGHDO
GDKRQUDGDYLUWXGHHGDEHOH]D
(VVHLGHDOGHXPDOXWDQREUHTXHVHPDQLIHVWDDWUDYpVGRPLWRHGDOHQGD
p XP GRV PDLV SRGHURVRV LQFHQWLYRV GD FLYLOL]DomR 3RU PDLV GH XPD YH] HVVH
LGHDOGHXRULJHPDXPVLVWHPDGHDWOHWLVPRPDUFLDOHGHMRJRVRFLDOULWXDOtVWLFR
GH H[DOWDomR SRpWLFD GDV UHODo}HV GD YLGD UHDO FRPR IRL R FDVR QD FDYDODULD
PHGLHYDOHQREXVKLGRMDSRQrV$TXLDSUySULDIRUoDGDLPDJLQDomRGHWHUPLQDD
FRQGXWDSHVVRDOGRVPHPEURVGDFODVVHDULVWRFUiWLFDUHIRUoDQGRVXDFRUDJHPH
HOHYDQGR VHX VHQWLGR GR GHYHU $ SUHVHQoD GR LGHDO GD FRPSHWLomR QREUH p
SDUWLFXODUPHQWHHYLGHQWHQXPDVRFLHGDGHHPTXHXPDDULVWRFUDFLDPLOLWDUFRP
XPDSURSULHGDGHUXUDOPRGHUDGDREHGHFH DXPPRQDUFDFRQVLGHUDGRGLYLQR H
VDJUDGRVHQGRDOHDOGDGHDRFKHIHRSULQFLSDOGHYHUGDYLGD6yQXPDVRFLHGDGH
DVVLP IHXGDOPHQWH RUJDQL]DGD QD TXDO R KRPHP OLYUH QmR WHP QHFHVVLGDGH GH
WUDEDOKDU p SRVVtYHO IORUHVFHU D FDYDODULD H FRP HOD R WRUQHLR 6y QXPD
DULVWRFUDFLD IHXGDO ID]HPVH YRWRV VROHQHV GH SUDWLFDU SURH]DV QXQFD YLVWDV RV
EUDV}HV H EDQGHLUDV WRUQDPVH REMHWR GH YHQHUDomR DV RUGHQV GH FDYDOHLURV
PXOWLSOLFDPVH H D YLGD SDVVD D VHU GRPLQDGD SHODV TXHVW}HV GH HVWLUSH H GH
SUHFHGrQFLD 6y XPD DULVWRFUDFLD IHXGDO GLVS}H GH WHPSR SDUD HVVDV FRLVDV 2
FDUiWHU IXQGDPHQWDO GH WRGR HVWH FRPSOH[R GH LGHDLV FRVWXPHV H LQVWLWXLo}HV
SRGH VHU REVHUYDGR GH PDQHLUD PDLV QtWLGD QR SDtV GR 6RO 1DVFHQWH GR TXH QD
,GDGH 0pGLD FULVWm RX QR ,VOmR 2 VDPXUDL MDSRQrV HUD GH RSLQLmR TXH R TXH p
VpULRSDUDRKRPHPFRPXPQmRSDVVDGHXPMRJRSDUDRYDOHQWH2VXSUHPR
PDQGDPHQWRGHVXDYLGDpRQREUHDXWRFRQWUROHHPIDFHGRSHULJRHGDPRUWH$
FRPSHWLomRGHOLQJXDJHPLQVXOWXRVDTXHDQWHULRUPHQWHUHIHULPRVSRGHDVVXPLU
D IRUPD GH XPD SURYD GH UHVLVWrQFLD QXPD VRFLHGDGH HP TXH XPD FRQGXWD
VyEULDHFDYDOKHLUHVFDpSURYDGHXPHVWLORGHYLGDKHUyLFR8PGRVVLQDLVGHVWH
KHURtVPR p R FRPSOHWR GHVSUH]R TXH R KRPHP GH HVStULWR QREUH SURIHVVD SRU
WRGDV DV FRLVDV PDWHULDLV 2 QREUH MDSRQrV PRVWUD VXD HGXFDomR H D
VXSHULRULGDGHGHVXDFXOWXUDQmRVDEHQGRRXSUHWHQGHQGRQmRVDEHURYDORUGDV
PRHGDV8PSUtQFLSHMDSRQrV.HQVKLQTXHHVWDYDHPJXHUUDFRQWUDXPRXWUR
SUtQFLSH FKDPDGR 6KLQJHQ VRXEH TXH XP WHUFHLUR VHQKRU IHXGDO HPERUD QmR
HVWLYHVVH HP FRQIOLWR DEHUWR FRP R SUtQFLSH 6KLQJHQ KDYLD FRUWDGR R
IRUQHFLPHQWR GH VDO GHVWH ~OWLPR (P YLVWD GLVVR R SUtQFLSH .HQVKLQ RUGHQRX D
VHXVV~GLWRVTXHHQYLDVVHPVDODRLQLPLJRH[SULPLQGRVHXGHVSUH]RSRUHVVDOXWD
HFRQ{PLFDDWUDYpVGDVVHJXLQWHVSDODYUDV1mRFRPEDWRFRPVDOHVLPFRPD
HVSDGD´ ^`
1mR VH SRGH S{U HP G~YLGD TXH HVWH LGHDO GH FDYDODULD OHDOGDGH
FRUDJHP H DXWRFRQWUROH FRQWULEXLX GH PDQHLUD LPSRUWDQWH SDUD DV FLYLOL]Do}HV
TXHRSURIHVVDUDP$SHVDUGHHPJUDQGHSDUWHQmRSDVVDUGHILFomRHIDQWDVLD
QmRVHSRGHQHJDUTXHFRQWULEXLXSDUDHOHYDURQtYHOGDYLGDS~EOLFDDLPDJHP
KLVWyULFD GRV SRYRV TXH SURIHVVDYDP HVVH LGHDO IRL H[WUHPDPHQWH GHIRUPDGD
OHYDQGRPXLWDVYH]HVPHVPRRVHVStULWRVPDLVSDFtILFRVDORXYDUDJXHUUDYLVWD
DWUDYpVGDPLUDJHPGDWUDGLomRGDFDYDODULDFRPPDLVHQWXVLDVPRGRTXHHOD
QD UHDOLGDGH MDPDLV PHUHFHX 2 WHPD GD JXHUUD FRPR SULQFLSDO IRQWH GDV
YLUWXGHVKXPDQDVIRLSRUH[HPSORGHIHQGLGRSRU5XVNLQVHPG~YLGDFRPFHUWR
HVIRUoR HP VHX GLVFXUVR DRV FDGHWHV GH :RROZLFK DSUHVHQWDQGRD FRPR
FRQGLomRDEVROXWDGHWRGDVDVSXUDVHQREUHVDUWHVGDSD]-DPDLVjVXSHUItFLHGD
WHUUDVXUJLXXPDJUDQGHDUWHTXHQmRIRVVHQXPDQDomRGHVROGDGRV1mRp
SRVVtYHO QXPD QDomR TXDOTXHU JUDQGH DUWH TXH QmR VH EDVHLH QD JXHUUD HWF
&UHLRHPUHVXPRFRQWLQXDHOHQmRVHPXPFHUWRVXSHUILFLDOLVPRLQJrQXRQD
XWLOL]DomR GH VHXV DUJXPHQWRV KLVWyULFRV TXH WRGDV DV JUDQGHV QDo}HV
DSUHQGHUDP QD JXHUUD D YHUGDGH GH VXD SDODYUD H R YLJRU GH VHX SHQVDPHQWR
TXH IRUDP QXWULGDV SHOD JXHUUD H DUUXLQDGDV SHOD SD] HGXFDGDV SHOD JXHUUD H
HQJDQDGDVSHODSD]H[HUFLWDGDVSHODJXHUUDHWUDtGDVSHODSD]²QXPDSDODYUD
TXHQDVFHUDPQDJXHUUDHH[SLUDUDPQDSD]
(PWXGRLVWRKiPXLWRGHYHUGDGHHHVVDYHUGDGHpDSUHVHQWDGDVREXPD
IRUPDH[WUHPDPHQWHSXQJHQWH0DV5XVNLQLPHGLDWDPHQWHFRUULJHVXDUHWyULFD
FRP D GHFODUDomR GH TXH LVVR QmR VH DSOLFD D TXDOTXHU JXHUUD 2 TXH
YHUGDGHLUDPHQWHWLQKDHPPHQWHGL]HOHHUDDJXHUUDFULDGRUDRXIXQGDPHQWDO
QD TXDO D QDWXUDO LQVWDELOLGDGH H R DPRU SHOD FRPSHWLomR GRV KRPHQV VmR
GLVFLSOLQDGRVSRUFRQVHQWLPHQWRQXPMRJRTXHpEHORHPERUDSRVVDVHUIDWDO
3DUD HOH D KXPDQLGDGH HVWi GHVGH R LQtFLR GLYLGLGD HP GXDV UDoDV XPD GH
WUDEDOKDGRUHV H D RXWUD GH MRJDGRUHV XPD ODYUDQGR D WHUUD PDQXIDWXUDQGR
FRQVWUXLQGR H SURYHQGR D WRGDV DV RXWUDV QHFHVVLGDGHV GD YLGD D RXWUD
DOWLYDPHQWHRFLRVDSUHFLVDQGRSRUWDQWRGHUHFUHDomRFRQVWDQWHHXWLOL]DQGRDV
FODVVH SURGXWLYDV H ODERULRVDV HP SDUWH FRPR UHEDQKR H HP SDUWH FRPR
IDQWRFKHVRXSHoDVGRMRJRGDPRUWH+iDOJXPDFRLVDGRVXSHUKRPHPQHVWDV
GHFODUDo}HV GH 5XVNLQ MXQWDPHQWH FRP XPD FHUWD GRVH GH VXSHUILFLDOLVPR
EDUDWR0DVRTXHDTXLQRVLQWHUHVVDpTXH5XVNLQFRPSUHHQGHXFRUUHWDPHQWHD
SUHVHQoDGHXPHOHPHQWRO~GLFRQDJXHUUDSULPLWLYD(PVXDRSLQLmRRLGHDOGD
JXHUUD FULDGRUD H IXQGDPHQWDO IRL UHDOL]DGR HP (VSDUWD H QD FDYDODULD
PHGLHYDO 1R HQWDQWR ORJR GHSRLV GDV SDODYUDV TXH DFDEDPRV GH FLWDU VXD
OHDOGDGH H VXD VHULHGDGH WRUQDPVH GRPLQDQWHV SDVVDQGR HOH D XPD GLDWULEH
DSDL[RQDGDFRQWUDDJXHUUDPRGHUQD²HVFULWDVREDLPSUHVVmRGDJXHUUDFLYLO

DPHULFDQDGH^`
(QWUHDVYLUWXGHVKXPDQDV RX VHULDPHOKRUGL]HUTXDOLGDGHV" Ki XPD
TXHSDUHFHSURYLUGLUHWDPHQWHGDYLGDDULVWRFUiWLFDHDJRQtVWLFDGRJXHUUHLURGRV
WHPSRVDQWLJRVDILGHOLGDGH$ILGHOLGDGHpDHQWUHJDGHVLPHVPRDXPDSHVVRD
XPD FDXVD RX XPD LGpLD VHP GLVFXWLU DV UD]}HV GHVVD HQWUHJD QHP GXYLGDU GH
VHXYDORUSHUPDQHQWH2UDHVWDDWLWXGHWHPPXLWDFRLVDHPFRPXPFRPRMRJR
1mRVHULDH[FHVVLYRFRQVLGHUDUHVWDYLUWXGHTXHpWmREHQpILFDHPVXDIRUPD
SXUD H TXDQGR SHUYHUWLGD p XP IHUPHQWR WmR GHPRQtDFR FRPR GLUHWDPHQWH
GHULYDGD GD HVIHUD O~GLFD 6HMD FRPR IRU QmR Ki G~YLGD TXH R VROR TXH YLX
IORUHVFHUDFDYDODULDSURGX]LXXPDULFDFROKHLWDRVDXWrQWLFRVSULPHLURVIUXWRVGD
FLYLOL]DomR$VPDLVQREUHVIRUPDVGHH[SUHVVmRpSLFDHOtULFDDPDLVEULOKDQWH
DUWH GHFRUDWLYD R PDLV HVSOHQGRURVR FHULPRQLDO WXGR LVWR GHULYD GD LPHPRULDO
FRQFHSomRGDJXHUUDFRPRXPQREUHMRJR+iXPDOLQKDGLUHWDTXH,YDLGHVGHR
FDYDOHLUR DWp DR KRQQrWH KRPPH GR VpFXOR ;9,, H DR FDYDOKHLUR GRV WHPSRV
DWXDLV 2V SDtVHV ODWLQRV GR RFLGHQWH DFUHVFHQWDUDP D HVWH FXOWR R LGHDO GD
JDODQWHULD GH WDO PRGR TXH D FDYDODULD H R DPRU FRUWrV VH HQFRQWUDP WmR
LQWLPDPHQWH OLJDGRV TXH FRP R WHPSR VH WRUQRX LPSRVVtYHO GL]HU RQGH HVWi D
WUDPDHRQGHHVWiDXUGLGXUD
5HVWDGL]HUPDLVXPDFRLVD$RIDODUPRVGHWXGRLVWRFRPRRVSULPHLURV
IUXWRV GD FLYLOL]DomR FRUUHPRV R SHULJR GH HVTXHFHU VXD RULJHP VDJUDGD 1D
KLVWyULDQDDUWHHQDOLWHUDWXUDWXGRDTXLORTXHYHPRVVREDIRUPDGHXPEHORH
QREUHMRJRFRPHoRXSRUVHUXPMRJRVDJUDGR2VWRUQHLRVHMXVWDVDVRUGHQVRV
YRWRV RV WtWXORV VmR WRGRV YHVWtJLRV GRV ULWRV GH LQLFLDomR SULPLWLYRV -i VH
SHUGHUDP RV HORV GHVWD ORQJD FDGHLD HYROXWLYD D FDYDODULD PHGLHYDO p SRU QyV
FRQKHFLGDVREUHWXGRFRPRXPHOHPHQWRFXOWXUDOPDQWLGRDUWLILFLDOPHQWHHHP
SDUWH SURSRVLWDGDPHQWH UHVVXVFLWDGR 0DV R VXQWXRVR DSDUDWR GRV FyGLJRV GH
KRQUDGDFRQGXWDFRUWrVGDKHUiOGLFDGDVRUGHQVGHFDYDODULDHGRVWRUQHLRVQmR
KDYLDDLQGDSHUGLGRVHXVLJQLILFDGRPHVPRMiSHUWRGRVILQVGD,GDGH0pGLD)RL
DR SURFXUDU GHVFUHYHU R DOFDQFH GH WXGR LVWR HP PHX OLYUR DQWHULRU ^` TXH
SHODSULPHLUDYH]PHRFRUUHXDRHVStULWRDtQWLPDUHODomRH[LVWHQWHHQWUHRMRJRH
DFXOWXUD2-RJRHR&RQKHFLPHQWR

$kQVLDGHVHURSULPHLURDVVXPHWDQWDVIRUPDVGHH[SUHVVmRTXDQWDVDV
RSRUWXQLGDGHVTXHDVRFLHGDGHSDUDWDORIHUHFH$VPDQHLUDVVHJXQGRDVTXDLVRV
KRPHQV VmR FDSD]HV GH FRPSHWLU SHOD VXSHULRULGDGH VmR WmR YDULDGDV TXDQWR RV
SUrPLRVTXHVmRSRVVtYHLVGHVHJDQKDU$GHFLVmRSRGHVHUGDGDSHODVRUWHSHOD
IRUoDItVLFDSHODGHVWUH]DRXSHODOXWDDUPDGD7DPEpPSRGHKDYHUFRPSHWLo}HV
GHFRUDJHPHUHVLVWrQFLDKDELOLGDGHFRQKHFLPHQWRVIDQIDUURQLFHRXDVW~FLDe
SRVVtYHOTXHVHH[LMDXPDSURYDGHIRUoDRXDDSUHVHQWDomRGHXPDREUDGHDUWH
RXTXHVHSHoDDIRUMDGHXPDHVSDGDRXDLQYHQomRGHULPDVHQJHQKRVDV3RGH
VHVROLFLWDUUHVSRVWDDGHWHUPLQDGDVSHUJXQWDV$FRPSHWLomRSHUPLWHVHDVVXPLU
DIRUPDGHXPRUiFXORGHXPDDSRVWDGHXPMXOJDPHQWRGHXPYRWRRXGHXP
HQLJPD0DVVHMDTXDOIRU DIRUPDVREDTXDO VHDSUHVHQWHpVHPSUHGH MRJR
TXH VH WUDWD H p VRE HVWH SRQWR GH YLVWD TXH GHYHPRV LQWHUSUHWDU VXD IXQomR
FXOWXUDO
$VXUSUHHQGHQWHVHPHOKDQoDTXHFDUDFWHUL]DRVFRVWXPHVDJRQtVWLFRVHP
WRGDV DV FXOWXUDV WDOYH] WHQKD VHX H[HPSOR PDLV LPSUHVVLRQDQWH QR GRPtQLR GR
SUySULRHVStULWRKXPDQRTXHUGL]HUQRGRFRQKHFLPHQWRHGDVDEHGRULD3DUDR
KRPHPSULPLWLYRDVSURH]DVItVLFDVVmRXPDIRQWHGHSRGHUPDVRFRQKHFLPHQWR
p XPD IRQWH GH SRGHU PiJLFR 3DUD HOH ORGR VDEHU p XP VDEHU VDJUDGR XPD
VDEHGRULD HVRWpULFD FDSD] GH REUDU PLODJUHV SRLV WRGR FRQKHFLPHQWR HVWi
GLUHWDPHQWH OLJDGR j SUySULD RUGHP FyVPLFD $ RUGHP GDV FRLVDV GHFUHWDGD
SHORVGHXVHVHFRQVHUYDGDSHORULWXDOSDUDDSUHVHUYDomRGDYLGDHDVDOYDomRGR
KRPHPHVWDRUGHPXQLYHUVDORXUWDPFRPRHUDFKDPDGDHPVkQVFULWRWHPVXD
PDLVSRGHURVDVDOYDJXDUGDQRFRQKHFLPHQWRGDVFRLVDVVDJUDGDVGHVHXVQRPHV
VHFUHWRVHGDRULJHPGRPXQGR
e SRU LVVR TXH Ki FRPSHWLo}HV QHVVH WLSR GH FRQKHFLPHQWR QDV IHVWDV
VDJUDGDVSRLVDSDODYUDSURQXQFLDGDWHPXPDLQIOXrQFLDGLUHWDVREUHDRUGHPGR
PXQGR $ FRPSHWLomR HP FRQKHFLPHQWRV HVRWpULFRV HVWi SURIXQGDPHQWH
HQUDL]DGD QR ULWXDO H FRQVWLWXL XPD SDUWH HVVHQFLDO GHVWH $V SHUJXQWDV TXH RV
VDFULILFDGRUHVID]HPXQVDRVRXWURVFDGDXPSRUVXDYH]RXPHGLDQWHGHVDILRV
VmR HQLJPDV QR VHQWLGR SOHQR GR WHUPR H[DWDPHQWH LGrQWLFRV VDOYR HP VXD
VLJQLILFDomRVDJUDGDjVDGLYLQKDVGHVDOmReQDWUDGLomRYpGLFDTXHVHSRGHYHU
PDLV FODUDPHQWH D IXQomR GHVVDV FRPSHWLo}HV ULWXDLV GH HQLJPDV 1RV JUDQGHV
VDFULItFLRVVROHQHVHODVFRQVWLWXtDPXPDSDUWHGDFHULP{QLDWmRHVVHQFLDOFRPRR
VDFULItFLR SURSULDPHQWH GLWR 2V EUkPDQHV FRPSHWLDP HP MDWDYLG\D
FRQKHFLPHQWR GDV RULJHQV RX HP EUDKPRG\D FXMD WUDGXomR PDLV DSUR[LPDGD
VHULD H[SUHVVmR GDV FRLVDV VDJUDGDV (VWDV GHVLJQDo}HV PRVWUDP FODUDPHQWH
TXHDVSHUJXQWDVIHLWDVSRVVXtDPXPFDUiWHUSUHGRPLQDQWHPHQWHFRVPRJ{QLFR
9iULRV GRV KLQRV GR 5LJYHGD HQFHUUDP D SURGXomR SRpWLFD GLUHWD GHVVDV
FRPSHWLo}HV 1R KLQR 5LJYHGD  DOJXPDV GDV SHUJXQWDV GL]HP UHVSHLWR D
IHQ{PHQRVFyVPLFRVHRXWUDVjVSDUWLFXODULGDGHVULWXDLVGRVDFULItFLR
,QWHUURJRYRVVREUHDH[WUHPLGDGHPDLVORQJtQTXDGDWHUUDSHUJXQWRYRV
RQGH HVWi R XPELJR GD WHUUD ,QWHUURJRYRV VREUH R HVSHUPD GR JDUDQKmR
SHUJXQWRYRVTXDOpDPDLVDOWDLQVWkQFLDGDSDODYUD^`
1R KLQR 9,,, GH] HQLJPDV WtSLFRV GHVFUHYHP RV DWULEXWRV GDV
SULQFLSDLV GLYLQGDGHV VHJXLQGRVH D FDGD UHVSRVWD R QRPH GH XPD GHVVDV
GLYLQGDGHV^`
8P GHOHV WHP D SHOH PDUURP DYHUPHOKDGD p PXOWLIRUPH JHQHURVR
MRYHPXVDRUQDPHQWRVGHRXUR 6RPD (PVHXVHLRGHVFHXXPVHUUHIXOJHQWHR
GHXVViELRSRUH[FHOrQFLD $JQL HWF
2 HOHPHQWR SUHGRPLQDQWH GHVWHV KLQRV p VXD IRUPD GH HQLJPD FXMD
VROXomRGHSHQGHGRFRQKHFLPHQWRGRULWXDOHGHVHXVVtPERORV0DVHVWDIRUPD
GH HQLJPD HQFHUUD D PDLV SURIXQGD VDEHGRULD D UHVSHLWR GDV RULJHQV GD
H[LVWrQFLD 3DXO 'HXVVHQ FRP XPD FHUWD UD]mR FKDPD DR 5LJYHGD ; 
SURYDYHOPHQWH R PDLV DGPLUiYHO WH[WR ILORVyILFR TXH FKHJRX GHVGH RV WHPSRV
DQWLJRVDWpQyV^`
(QWmR R VHU QmR HUD QHP R QmRVHU 2 DU QmR HUD QHP R ILUPDPHQWR
DFLPDGHOH2TXHVHPRYLD"2QGH"6REDJXDUGDGHTXHP"(DSURIXQGH]DGR
DELVPRHUDWRGDiJXD"
(QWmRDPRUWHQmRHUDQHPDQmRPRUWHQmRKDYLDGLVWLQomRHQWUHRGLD
H D QRLWH 1DGD UHVSLUDYD VDOYR $TXLOR FP VL PHVPR VHP YHQWR (P SDUWH
DOJXPDKDYLDDOJRDOpPGH$TXLOR^`
$IRUPDLQWHUURJDWLYDGRHQLJPDIRLDTXLHPSDUWHVXSODQWDGDSHODIRUPD
DILUPDWLYD PDV D HVWUXWXUD SRpWLFD GR KLQR FRQWLQXD UHIOHWLQGR VHX FDUiWHU
RULJLQDOGHHQLJPD'HSRLVGRYHUVRYROWDDDSDUHFHUDIRUPDLQWHUURJDWLYD
4XHP VDEH TXHP GLUi DTXL GH RQGH QDVFHX H GH RQGH YHLR HVWD
&ULDomR"
8PDYH]DFHLWHTXHHVWHKLQRGHULYDGDFDQomRHQLJPDULWXDODTXDOSRU
VXD YH] p D UHGDomR OLWHUiULD GH FRQFXUVRV GH HQLJPDV TXH HIHWLYDPHQWH VH
UHDOL]DUDP ILFD HVWDEHOHFLGD GD PDQHLUD PDLV FRQYLQFHQWH SRVVtYHO D OLJDomR
JHQpWLFDHQWUHRMRJRGHHQLJPDVHDILORVRILDHVRWpULFD
(P DOJXQV GRV KLQRV GR $WKDUYDYHGD FRPR SRU H[HPSOR HP ; H 
SDUHFH KDYHU VpULHV LQWHLUDV GH SHUJXQWDV HQLJPiWLFDV DJUXSDGDV VRE XP
GHQRPLQDGRU FRPXP SRXFR LPSRUWDQGR TXH D TXHVWmR VHMD UHVROYLGD RX ILTXH
VHPUHVSRVWD
2QGH YmR RV PHLRV PHVHV RQGH YDL R DQR D TXH HOHV VH MXQWDP" 2QGH
YmRDVHVWDo}HV²GL]HLPHTXDOpVHXVNDPEKD ^` 3DUD RQGH FRUUHP HP
VHXGHVHMRDVGXDVGRQ]HODVGHIRUPDVGLIHUHQWHVRGLDHDQRLWH"3DUDRQGHHP
VHXGHVHMRFRUUHPDViJXDV"'L]HLPHTXDOpVHXVNDPEKD
&RPRSRGHRYHQWRQmRSDUDUQHPRHVStULWRUHSRXVDU"3RUTXHDViJXDV
GHVHMRVDVGDYHUGDGHMDPDLVSDUDPGHFRUUHU^`"
2 SHQVDPHQWR DUFDLFR DUUHEDWDGR SHORV PLVWpULRV GR 6HU HQFRQWUDVH
DTXL VLWXDGR QR OLPLWH HQWUH D SRHVLD VDJUDGD D PDLV SURIXQGD VDEHGRULD R
PLVWLFLVPRHDPLVWLILFDomRYHUEDOSXUDHVLPSOHV1mRFRPSHWHDQyVGDUFRQWD
GH FDGD XP GRV HOHPHQWRV SDUWLFXODUHV GHVWDV HIXV}HV 2 SRHWDVDFHUGRWH HVWi
FRQVWDQWHPHQWH EDWHQGR j SRUWD GR ,QFRJQRVFtYHO DR TXDO QHP HOH QHP QyV
SRGHPRV WHU DFHVVR 6REUH HVVHV YHQHUiYHLV WH[WRV WXGR R TXH SRGHPRV GL]HU p
TXHQHOHVDVVLVWLPRVDRQDVFLPHQWRGDILORVRILDQmRHPXPMRJRLQ~WLOPDVQR
VHLRGHXPMRJRVDJUDGR$PDLVDOWDVDEHGRULDpSUDWLFDGDVREDIRUPDGHXPD
SURYDHVRWpULFD3RGHVHREVHUYDUGHSDVVDJHPTXHRSUREOHPDFRVPRJ{QLFRGH
VDEHU FRPR R PXQGR VXUJLX FRQVWLWXL XPD GDV SUHRFXSDo}HV IXQGDPHQWDLV GR
HVStULWR KXPDQR $ SVLFRORJLD H[SHULPHQWDO LQIDQWLO PRVWURX TXH XPD JUDQGH
SDUWH GDV SHUJXQWDV IHLWDV SHODV FULDQoDV GH VHLV DQRV SRVVXL XP FDUiWHU
DXWHQWLFDPHQWH FRVPRJ{QLFR FRPR SRU H[HPSOR R TXH ID] D iJXD FRUUHU GH
RQGHYHPRYHQWRRTXHpHVWDUPRUWRHWF^`
$V SHUJXQWDV HQLJPiWLFDV GRV KLQRV YpGLFRV FRQGX]HP jV SURIXQGDV
VHQWHQoDV GRV 8SDQLVKDGV 0DV DTXL R TXH QRV LQWHUHVVD QmR p D SURIXQGLGDGH
ILORVyILFDGRVHQLJPDVVDJUDGRVHVLPVHXFDUiWHUO~GLFRHVXDLPSRUWkQFLDSDUD
DFLYLOL]DomRHQTXDQWRWDO
2FRQFXUVRGHHQLJPDVHVWiORQJHGHFRQVWLWXLUXPVLPSOHVGLYHUWLPHQWR
FRQVWLWXL XP HOHPHQWR HVVHQFLDO GD FHULP{QLD GR VDFULItFLR $ UHVROXomR GRV
HQLJPDV p WmR LQGLVSHQViYHO TXDQWR R SUySULR VDFULItFLR^` (OD H[HUFH XPD
FHUWDSUHVVmRVREUHRVGHXVHV1DV&HOHEHVFHQWUDLVHQWUHRV7RUDGMDHQFRQWUD
VH XP LQWHUHVVDQWH SDUDOHOR FRP HVVH DQWLJR FRVWXPH YpGLFR^` (P VXDV
IHVWDV D SDUWH GHVWLQDGD DRV HQLJPDV p HVWULWDPHQWH OLPLWDGD QR WHPSR
FRPHoDQGR QR PRPHQWR HP TXH R DUUR] ILFD SUHQKH H SURORQJDQGRVH DWp j
FROKHLWDHQDWXUDOPHQWHDUHVROXomRGRVHQLJPDVpFRQVLGHUDGDIDYRUiYHODHVWD
'HFDGDYH]TXHXPHQLJPDpUHVROYLGRRFRURFDQWD6DLDUUR]VDLDPJRUGDV
HVSLJDV GR DOWR GD PRQWDQKD RX GR IXQGR GRV YDOHV 'XUDQWH D pSRFD TXH
SUHFHGH LPHGLDWDPHQWH HVWH SHUtRGR WRGDV DV DWLYLGDGHV OLWHUiULDV VmR SURLELGDV
SRLV SRGHULDP SUHMXGLFDU R FUHVFLPHQWR GR DUUR] $ PHVPD SDODYUD ZDLOR
VLJQLILFD WDQWR HQLJPD TXDQWR SDLQoR R FHUHDO TXH IRL VXEVWLWXtGR SHOR DUUR]
FRPR DOLPHQWR SRSXODU ^` 3RGHVH DFUHVFHQWDU R H[HPSOR H[DWDPHQWH
SDUDOHOR GRV JULV}HV GD 6XtoD RQGH VHJXQGR VH GL]^` RV KDELWDQWHV VH
HQWUHJDPjVPDLVORXFDVH[FHQWULFLGDGHVSDUDDMXGDURWULJRDFUHVFHUPHOKRU
WKRUHFKWHQDWHQWHPWUHLEHQGDVVLKQHQGDVNRUQGHVWREDVJHUDWHQVROOH 
7RGR HVWXGLRVR GD OLWHUDWXUD YpGLFD HVSHFLDOPHQWH GRV %UDKPDQDV VDEH
EHPTXHDVH[SOLFDo}HVTXHDtVHHQFRQWUDPUHODWLYDVjRULJHPGDVFRLVDVVmRWmR
LQFRQVLVWHQWHV TXDQWR YDULDGDV H WmR VXWLV TXDQWR PXLWDV YH]HV FRQIXVDV 1mR
H[LVWHXPVLVWHPDJHUDOXPILRFRQGXWRUGLVFHUQtYHO0DVTXHPWLYHUSUHVHQWHR
FDUiWHUIXQGDPHQWDOPHQWHO~GLFRGHVWDVHVSHFXODo}HVFRVPRJ{QLFDVHRIDWRGH
WRGDV HODV GHULYDUHP GR HQLJPD ULWXDOtVWLFR YHUi FODUDPHQWH TXH DTXHOD
FRQIXVmR QmR GHSHQGH WDQWR GH XPD VXSRVWD VXWLOH]D GRV VDFHUGRWHV FDGD XP
GHOHV LQWHUHVVDGR HP ID]HU SUHYDOHFHU VHX VDFULItFLR VREUH RV GRV RXWURV RX GH
XPD IDQWDVLD DUELWUiULD H FDSULFKRVD ^` TXDQWR GR IDWR GH DV LQ~PHUDV
LQWHUSUHWDo}HV FRQWUDGLWyULDV WHUHP FRPHoDGR SRU VHU RXWUDV WDQWDV VROXo}HV
GLIHUHQWHVGRVHQLJPDVULWXDOtVWLFRV
2HQLJPDpXPDFRLVDVDJUDGDFKHLDGHXPSRGHUVHFUHWRHSRUWDQWRp
XPD FRLVD SHULJRVD (P VHX FRQWH[WR PLWROyJLFR RX ULWXDOtVWLFR HOH p TXDVH
VHPSUH DTXLOR TXH RV ILOyORJRV DOHPmHV FKDPDP GH +DOVUmWHO RX HQLJPD
FDSLWDO HP TXH VH DUULVFD D FDEHoD FDVR QmR VH FRQVLJD GHFLIUiOR $ YLGD GR
MRJDGRU HVWi HP MRJR 8P FRUROiULR GLVWR FRQVWLWXL D IRUPDomR GH XP HQLJPD
TXHQLQJXpPFRQVLJDUHVROYHUFRPRVHQGRFRQVLGHUDGDDPDLVDOWDPDQLIHVWDomR
GHVDEHGRULD$PERVHVWHVWHPDVHQFRQWUDPVHUHXQLGRVQDYHOKDOHQGDKLQGXGR
UHL<DQDNDTXHUHDOL]RXXPFRQFXUVRGHHQLJPDVWHROyJLFRVHQWUHRVEUkPDQHV
TXHDVVLVWLDPDVHXVDFULItFLRVROHQHRIHUHFHQGRXPSUrPLRGHPLOYDFDV^`
2 ViELR <DMIODYDON\ D FRQVLGHUDQGR FHUWD D YLWyULD PDQGRX TXH DV YDFDV OKH
IRVVHP SUHYLDPHQWH HQWUHJXHV H QDWXUDOPHQWH GHUURWRX VHXV DGYHUViULRV 8P
GHVWHV 9LGDJKGKD 6DNDO\ D YHULILFDQGR VHU LQFDSD] GH UHVROYHU XP HQLJPD
SHUGHXOLWHUDOPHQWHDFDEHoDDTXDOVHVHSDURXGHVHXFRUSRHOKHFDLXQRFROR
(VWD HVWyULD p VHP G~YLGD XPD YHUVmR SHGDJyJLFD GR WHPD VHJXQGR R TXDO D
LQFDSDFLGDGH GH UHVSRQGHU HUD SXQLGD FRP D SHQD FDSLWDO )LQDOPHQWH TXDQGR
QLQJXpPPDLVVHDWUHYHDID]HUSHUJXQWDV<DMQDYDON\ DWULXQIDOPHQWHH[FODPD
5HYHUHQGRV EUkPDQHV VH DOJXP GH YyV GHVHMD ID]HU DOJXPD SHUJXQWD TXH D
IDoDRXWRGRVYyVVHTXLVHUGHVRXHQWmRSHUPLWLTXHHXIDoDXPDSHUJXQWDDXP
GH YyV RX D WRGRV VH TXLVHUGHV e FODUR FRPR R GLD R FDUiWHU SHUIHLWDPHQWH
O~GLFR GHVWD FRPSHWLomR $ SUySULD WUDGLomR VDJUDGD SDUWLFLSD GR MRJR H p
LPSRVVtYHO GHILQLU R JUDX GH VHULHGDGH FRP TXH D HVWyULD IRL DFHLWD QR FkQRQ
VDJUDGRJUDXTXHDOLiVHP~OWLPDDQiOLVHpWmRLUUHOHYDQWHFRPRRSUREOHPDGH
VDEHUVHHIHWLYDPHQWHDOJXpPSHUGHXDFDEHoDSRUVHULQFDSD]GHUHVROYHUXP
HQLJPD1mRpHVWHRDVSHFWRPDLVLQWHUHVVDQWHGDTXHVWmR2SULQFLSDORTXHp
UHDOPHQWHQRWiYHOpRWHPDO~GLFRHQTXDQWRWDO
7DPEpPQDWUDGLomRJUHJDHQFRQWUDVHRWHPDGDVROXomRGHHQLJPDVH
GDSHQDGHPRUWHQDHVWyULDGRVYLGHQWHV&DOFDVH0RSVRV$OJXpPYDWLFLQRXTXH
&DOFDVPRUUHULDVHDOJXPDYH]HQFRQWUDVVHXPRXWURYLGHQWHPDLVViELRGRTXH
HOH8PGLDHQFRQWUD0RSVRVHGLVSXWDFRPHOHXPFRQFXUVRGHHQLJPDVTXHp
JDQKR SRU 0RSVRV &DOFDV PRUUH GH GHVJRVWR RX PDWDVH GH GHVSHLWR H VHXV
GLVFtSXORVWRUQDPVHVHJXLGRUHVGH0RSVRV^`&UHLRVHUHYLGHQWHQHVWHFDVRD
SUHVHQoDGRWHPDGRHQLJPDIDWDOHPERUDVREIRUPDFRUURPSLGD
2FRQFXUVRGHHQLJPDVHPTXHDYLGDpSRVWDHPMRJRpXPGRVWHPDV
SULQFLSDLV GD PLWRORJLD GRV (GGDV 1R 9DMWKU~GQLVPDO 2GLQ PHGHVH HP
VDEHGRULD FRP R VDSLHQWtVVLPR JLJDQWH 9DIWKU~GQLU FDGD XP ID]HQGR
DOWHUQDGDPHQWH SHUJXQWDV DR RXWUR $V SHUJXQWDV VmR GH FDUiWHU PLWROyJLFR H
FRVPRJ{QLFRVHPHOKDQWHVjVGRVWH[WRVYpGLFRVTXHFLWDPRV'HRQGHYLHUDPR
'LD H D 1RLWH R ,QYHUQR H R 9HUmR H R 9HQWR" 1R $OYLVVPm 7KRU SHUJXQWD DR
DQmR $OYLV FRPR VmR FKDPDGDV DV GLYHUVDV FRLVDV HQWUH RV $VHV RV 9DQHV R
SDQWHmRVHFXQGiULRGRV(GGDV RVKRPHQVRVJLJDQWHVRVDQ}HVHSRU~OWLPRQR
+HOPDVDQWHVGHWHUPLQDUDFRPSHWLomRRGLDQDVFHHRDQmRpSRVWRDIHUURV
2 &DQWR GH )M}OVYLQQ SRVVXL IRUPD VHPHOKDQWH DVVLP FRPR RV (QLJPDV GR UHL
+HLGUHN R TXDO IH] D SURPHVVD GH SHUGRDU WRGR FRQGHQDGR j PRUWH TXH OKH
DSUHVHQWDVVH XP HQLJPD TXH HOH SUySULR QmR SXGHVVH UHVROYHU $ PDLRU SDUWH
GHVWHV FDQWRV VmR DWULEXtGRV DR SHUtRGR ILQDO GRV (GGDV H p SURYiYHO TXH RV
HVSHFLDOLVWDVWHQKDPUD]mRTXDQGRDILUPDPTXHVHWUDWDDSHQDVGHH[HPSORVGH
XPDUWLItFLRSRpWLFRGHOLEHUDGR2TXHQmRLPSHGHWRGDYLDTXHVXDUHODomRFRP
RV FRQFXUVRV GH HQLJPDV GH XP SDVVDGR UHPRWR VHMD GHPDVLDGR HYLGHQWH SDUD
VHUQHJDGD
1mR p DWUDYpV GD UHIOH[mR RX GR UDFLRFtQLR OyJLFR TXH VH FRQVHJXH
HQFRQWUDU D UHVSRVWD D XPD SHUJXQWD HQLJPiWLFD $ UHVSRVWD VXUJH OLWHUDOPHQWH
QXPDVROXomR EUXVFD ² R GHVID]HU GRV QyV HP TXH R LQWHUURJDGRU WHP SUHVR R
LQWHUURJDGR 2 FRUROiULR GLVWR p TXH GDU D UHVSRVWD FRUUHWD GHL[D LPSRWHQWH R
SULPHLUR(PSULQFtSLRKiDSHQDVXPDUHVSRVWDSDUDFDGDSHUJXQWD4XDQGRVH
FRQKHFHPDVUHJUDVGRMRJRpSRVVtYHOHQFRQWUDUHVVDUHVSRVWD$VUHJUDVVmRGH
RUGHPJUDPDWLFDOSRpWLFDRXULWXDOtVWLFDFRQIRUPHRFDVReSUHFLVRFRQKHFHUD
OLQJXDJHP VHFUHWD GRV LQLFLDGRV H VDEHU R VLJQLILFDGR GH WRGRV RV VtPERORV ²
URGD SiVVDUR YDFD HWF ² GDV GLYHUVDV FDWHJRULDV GH IHQ{PHQRV 6H IRU
YHULILFDGDDSRVVLELOLGDGHGHXPDVHJXQGDUHVSRVWDGHDFRUGRFRPDVUHJUDVH
QD TXDO R LQWHUURJDGRU QmR WHQKD SHQVDGR HVWH ~OWLPR ILFDUi HP Pi VLWXDomR
DSDQKDGR HP VXD SUySULD DUPDGLOKD 'H RXWUR ODGR p SRVVtYHO XPD FRLVD VHU
ILJXUDWLYDPHQWHUHSUHVHQWDGDGHWDQWDVPDQHLUDVTXHSRGHVHUGLVVLPXODGDQXP
JUDQGH Q~PHUR GH HQLJPDV 0XLWDV YH]HV D VROXomR GHSHQGH LQWHLUDPHQWH GR
FRQKHFLPHQWR GRV QRPHV VHFUHWRV RX VDJUDGRV GDV FRLVDV FRPR R $OYLVVPiO
DFLPDUHIHULGR
1mR QRV LQWHUHVVDPRV DTXL SHOR HQLJPD HQTXDQWR IRUPD OLWHUiULD PDV
DSHQDV SRU VXD TXDOLGDGH O~GLFD H VXD IXQomR QD FXOWXUD 1mR SUHFLVDPRV
SRUWDQWRLQYHVWLJDUHPSURIXQGLGDGHDVUHODo}HVHWLPROyJLFDVHVHPkQWLFDVHQWUH
RVWHUPRVDOHPmHVHKRODQGHVHV5DWVHOHUDDGVHO HQLJPDHPLQJOrVULGGOH 5DW
H UDDG FRQVHOKR HUUDWHQ DGLYLQKDU H UDGHQ YHUER KRODQGrV TXH DLQGD KRMH
VLJQLILFDDRPHVPRWHPSRDFRQVHOKDUHUHVROYHU XPHQLJPD 7DPEpPHP
JUHJR H[LVWHP DILQLGDGHV HQWUH DOYRV VHQWHQoD SURYpUELR H ĮȚȞȚȖȝĮ HQLJPD 
+i XPD HVWUHLWD LQWHUOLJDomR FXOWXUDO HQWUH SDODYUDV FRPR FRQVHOKR HQLJPD
PLWROHQGDSURYpUELRHWF0DVEDVWDOHPEUDUGHSDVVDJHPHVWHVDVSHFWRVSDUD
LPHGLDWDPHQWH SDVVDU jV GLYHUVDV GLUHo}HV VHJXLGDV SHOR HQLJPD HP VXD
HYROXomR
3RGHPRVFRQFOXLUTXHRULJLQDULDPHQWHRHQLJPDHUDXPMRJRVDJUDGRH
SRU LVVR VH HQFRQWUDYD SDUD DOpP GH WRGD GLVWLQomR SRVVtYHO HQWUH R MRJR H D
VHULHGDGH (UD DPEDV DV FRLVDV DR PHVPR WHPSR XP HOHPHQWR ULWXDOtVWLFR GD
PDLVDOWDLPSRUWkQFLDVHPGHL[DUGHVHUHVVHQFLDOPHQWHXPMRJR¬PHGLGDTXH
D FLYLOL]DomR YDL HYROXLQGR R HQLJPD ELIXUFDVH HP GRLV VHQWLGRVGLIHUHQWHV GH
XPODGRDILORVRILDPtVWLFDHGHRXWURRVLPSOHVGLYHUWLPHQWR0DVQmRGHYHPRV
SHQVDU TXH QHVWD HYROXomR VH WHQKD YHULILFDGR XPD GHFDGrQFLD GD VHULHGDGH
SDVVDQGR D VHU MRJR RX XPD HOHYDomR GR MRJR DWp R QtYHO GD VHULHGDGH 3HOR
FRQWUiULRRTXHVHSDVVDpTXHDFLYLOL]DomRYDLJUDGXDOPHQWHID]HQGRVXUJLUXPD
FHUWD GLYLVmR HQWUH GRLV PRGRV GD YLGD HVSLULWXDO DRV TXDLV FKDPDPRV MRJR H
VHULHGDGHHTXHRULJLQDULDPHQWHFRQVWLWXtDXPPHLRHVSLULWXDOFRQWtQXRGRTXDO
VXUJLXDSUySULDFLYLOL]DomR
2 HQLJPD RX HP WHUPRV PHQRV HVSHFtILFRV D DGLYLQKDomR p
FRQVLGHUDQGRjSDUWHVHXVHIHLWRVPiJLFRVXPHOHPHQWRLPSRUWDQWHGDVUHODo}HV
VRFLDLV &RPR IRUPD GH GLYHUWLPHQWR VRFLDO VH DGDSWD D WRGD D HVSpFLH GH
HVTXHPDVOLWHUiULRVHUtWPLFRVFRPRSRUH[HPSORDVSHUJXQWDVHPFDGHLDRQGH
FDGDSHUJXQWDFRQGX]DRXWUDGRFRQKHFLGRWLSR2TXHpPDLVGRFHTXHRPHO"
HWF 2V JUHJRV JRVWDYDP PXLWR GD DSRULD FRPR MRJR GH VRFLHGDGH RX VHMD GH
ID]HUSHUJXQWDVjVTXDLVHUDLPSRVVtYHOGDUXPDUHVSRVWDGHILQLWLYD,VWRSRGHVHU
FRQVLGHUDGRXPDIRUPDPRGHUDGDGRHQLJPDIDWDO2HQLJPDGD(VILQJHDLQGD
HFRDYDJDPHQWHQDVIRUPDVPDLVWDUGLDVGRMRJRGHHQLJPDVRWHPDGDSHQDGH
PRUWH SHUPDQHFH VHPSUH QR SDQR GH IXQGR 8P GRV H[HPSORV PDLV
FDUDFWHUtVWLFRVGDPDQHLUDFRPRDWUDGLomRRPRGLILFRXpDHVWyULDGRHQFRQWUR
GH$OH[DQGUHR*UDQGHFRPRVJLPQRVRILVWDVLQGLDQRV2FRQTXLVWDGRUWRPRX
XPD FLGDGH TXH RXVDUD RIHUHFHU UHVLVWrQFLD H PDQGRX TXH WURX[HVVHP j VXD
SUHVHQoD RV GH] ViELRV UHVSRQViYHLV SRU HVVD GHFLVmR 'HYLDP HOHV UHVSRQGHU D
XPFHUWRQ~PHURGHSHUJXQWDV LQVRO~YHLVIHLWDVSHORSUySULRFRQTXLVWDGRU &DGD
UHVSRVWDHUUDGDVLJQLILFDULDDPRUWHHRTXHUHVSRQGHVVHSLRUPRUUHULDSULPHLUR
2MXL]GHVWH~OWLPRDVSHFWRGHYHULDVHUXPGRVGH]ViELRV&DVRVHXMXOJDPHQWR
IRVVHFRQVLGHUDGRDFHUWDGRVXDYLGDVHULDSRXSDGD$PDLRUSDUWHGDVSHUJXQWDV
VmRGLOHPDVGHFDUiWHUFRVPROyJLFRYDULDQWHVGRVHQLJPDVYpGLFRVVDJUDGRV3RU
H[HPSOR4XHPpPDLVRVYLYRVRXRVPRUWRV"4XDOpRPDLRUDWHUUDRXRPDU"
4XDO DSDUHFHX SULPHLUR R GLD RX D QRLWH" $V UHVSRVWDV VmR DUWLItFLRV OyJLFRV H
QmR H[HPSORV GH VDEHGRULD PtVWLFD 4XDQGR ILQDOPHQWH IRL IHLWD D SHUJXQWD
4XHP UHVSRQGHX SLRU" R MXL] UHVSRQGHX &DGD XP SLRU GR TXH R RXWUR
LQXWLOL]DQGRDVVLPWRGRRSODQRSRLVVHWRUQDYDLPSRVVtYHOTXHDOJXPGHOHVIRVVH
PRUWR^`
$LQWHQomRGHSHJDURDGYHUViULRpHVVHQFLDOQRGLOHPDFXMDUHVSRVWD
REULJDQGR R DGYHUViULR D DGPLWLU DOJXPD FRLVD TXH QmR HVWDYD SUHYLVWD QD
IRUPXODomR RULJLQDO LQYDULDYHOPHQWH UHGXQGD HP GHVYDQWDJHP SDUD HOH 2
PHVPR VH YHULILFD QR HQLJPD TXH FRPSRUWD GXDV VROXo}HV D PDLV yEYLD GDV
TXDLVpREVFHQD1R$WKDUYDYHGDHQFRQWUDPVHHQLJPDVGHVWHWLSR^`
0HUHFHHVSHFLDODWHQomRXPDGDVIRUPDVOLWHUiULDVGHULYDGDVGRHQLJPD
SRUPRVWUDUGHPRGRPXLWRH[SUHVVLYRDUHODomRHQWUHRO~GLFRHRVDJUDGR(VWD
IRUPD p R GLiORJR LQWHUURJDWLYR ILORVyILFR RX WHROyJLFR 2 WHPD p VHPSUH R
PHVPRXPViELRTXHpLQWHUURJDGRSRURXWURViELRRXXPGHWHUPLQDGRQ~PHUR
GH ViELRV &RPR =DUDWXVWUD REULJDGR D UHVSRQGHU jV SHUJXQWDV GRV VHVVHQWD
ViELRVGRUHL9LVWDVSDRX6DORPmRUHVSRQGHQGRjVSHUJXQWDVGDUDLQKDGH6DEi
1DOLWHUDWXUDEUkPDQHXPGRVWHPDVPDLVIUHTHQWHVpRGRMRYHPGLVFtSXORR
EUDPDWFKiULQFKHJDQGRjFRUWHGRUHLHOiVHQGRLQWHUURJDGRSHORVPHVWUHVDWpR
PRPHQWRHPTXHDVDEHGRULDGHVXDVUHVSRVWDVOHYDDXPDLQYHUVmRGRVSDSpLV
SDVVDQGR HOH D LQWHUURJiORV UHYHODQGRVH DVVLP FRPR XP PHVWUH H QmR XP
GLVFtSXOR'HVQHFHVViULRVHULDDVVLQDODUDH[WUHPDDILQLGDGHH[LVWHQWHHQWUHHVWH
WHPD H RV FRQFXUVRV GH HQLJPDV ULWXDLV GD pSRFD DUFDLFD 8P GRV FRQWRV GR
0DKDEKDUDWDpHVSHFLDOPHQWHFDUDFWHUtVWLFRDHVWHUHVSHLWR^` 2V 3DQGDYDV
HP VXD SHUHJULQDomR DWUDYpV GDV IORUHVWDV FKHJDP jV PDUJHQV GH XPD EHOD
ODJRD 2 HVStULWR TXH PRUD HP VXDV iJXDV SURtEHRV GH EHEHU DQWHV GH
UHVSRQGHUHPDDOJXPDVSHUJXQWDV7RGRVRVTXHGHVSUH]DPHVWDH[LJrQFLDFDHP
PRUWRVSRUWHUUD$RTXH<XGKLVWKLUDVHGHFODUDSURQWRDUHVSRQGHUjVSHUJXQWDV
GR HVStULWR VHJXLQGRVH XP MRJR GH SHUJXQWDV H UHVSRVWDV DWUDYpV GR TXDO p
H[SRVWR TXDVH WRGR R VLVWHPD pWLFR GRV KLQGXV² QRWiYHO H[HPSOR GD WUDQVLomR
HQWUH R HQLJPD FRVPROyJLFR VDJUDGR H R MHX G
HVSULW 8PD YLVmR FRUUHWD GDV
GLVSXWDVWHROyJLFDVGD5HIRUPDFRPDGH/XWHURFRQWUD=ZLQJOLHP0DUEXUJR
HPRXDGH7KHRGRUH%H]DFRQWUDVHXVFROHJDVFDOYLQLVWDVHDOJXQVSUHODGRV
FDWyOLFRVHP3RLVV\HPUHYHODUiTXHHODVQmRSDVVDPGHXPDFRQWLQXDomR
GLUHWDGHXPLPHPRULDOFRVWXPHULWXDOtVWLFR
2V DVSHFWRV OLWHUiULRV GR GLiORJR LQWHUURJDWLYR VmR HVSHFLDOPHQWH
LQWHUHVVDQWHVQRFDVRGRWUDWDGR)DOLFKDPDGR0LOLQGDSDQKD²DV4XHVW}HVGRUHL
0HQDQGURXPGRVSUtQFLSHVJUHFRLQGLDQRVTXHUHLQRXQD%DFWULDQDQRVpFXOR,,
$ & (PERUD HVWH WH[WR QmR IL]HVVH RILFLDOPHQWH SDUWH GRV 7ULSLWDND RV WH[WRV
VDJUDGRV GRV EXGLVWDV PHULGLRQDLV HUD DOWDPHQWH FRQVLGHUDGR WDQWR SRU HVWHV
~OWLPRVTXDQWRSRUVHXVLUPmRVGR1RUWHHGHYHWHUVLGRFRPSRVWRFHUFDGRLQtFLR
GD HUD FULVWm 0RVWUDQRV HOH D GLVSXWD HQWUH 0HQDQGUR H R JUDQGH $UKDW
1DJDVHQD$REUDpGHWHRUSXUDPHQWHILORVyILFRHWHROyJLFRPDVSHODIRUPDH
SHORWRPSRVVXLXPSDUHQWHVFRFRPRFRQFXUVRGHHQLJPDV4XDQWRDHVWH~OWLPR
DVSHFWRRSUHkPEXORpXPH[HPSORWtSLFR
'LVVHRUHL9HQHUiYHO1DJDVHQDTXHUHLVFRQYHUVDUFRPLJR"
1DJDVHQD )iORHL VH 9RVVD 0DMHVWDGH FRQYHUVDU FRPLJR GD PDQHLUD
FRPRIDODPRVViELRVPDVQmRRIDUHLVH9RVVD0DMHVWDGHFRQYHUVDUFRPLJRGD
PDQHLUDFRPRIDODPRVUHLV
(TXDODPDQHLUDFRPRFRQYHUVDPRVViELRVYHQHUiYHO1DJDVHQD"
$R FRQWUiULR GRV UHLV RV ViELRV QmR ILFDP LUULWDGRV TXDQGR VmR SRVWRV
HQWUHDHVSDGDHDSDUHGH
( R UHL FRQVHQWH HP GLVFXWLU FRP HOH HP Sp GH LJXDOGDGH WDO FRPR QR
JDEHU GR GXTXH GH $QMRX $OJXQV GRV ViELRV GD FRUWH WDPEpP SDUWLFLSDP H R
S~EOLFRpIRUPDGRSRUTXLQKHQWRV \RQDNDV LVWR p M{QLRV H JUHJRV DVVLP FRPR
SRU RLWHQWD PLO PRQJHV EXGLVWDV (P DWLWXGH GH GHVDILR 1DJDVHQD SURS}H XP
SUREOHPD TXH LPSOLFD GRLV DVSHFWRV PXLWR SURIXQGR GLItFLO GH UHVROYHU PDLV
GXUR TXH XP Qy 2V ViELRV GR UHL TXHL[DPVH GH TXH 1DJDVHQD RV DWRUPHQWD
FRPSHUJXQWDVDVWXFLRVDVGHWHQGrQFLDKHUpWLFD0XLWDVGHODVVmRWtSLFRVGLOHPDV
DWLUDGRV FRP XP WULXQIDQWH 9HMD 9RVVD 0DMHVWDGH VH FRQVHJXH VDLU GHVWD (
DVVLP VmR SDVVDGRV HP UHYLVWD RV SUREOHPDV IXQGDPHQWDLV GD GRXWULQD EXGLVWD
H[SUHVVRVQXPDVLPSOHVIRUPDVRFUiWLFD
2WUDWDGRLQLFLDOGD6QRUUD(GGDFRQKHFLGRFRPR*\OIDJPQLQJ WDPEpP
SHUWHQFHDRJrQHURGRGLVFXUVRWHROyJLFRLQWHUURJDWLYR*DQJOHULLQLFLDVXDGLVSXWD
FRP +DU VRE D IRUPD GH XPD DSRVWD GHSRLV GH WHU FRPHoDGR SRU DWUDLU D
DWHQomRGRUHL*\ OIFRPVHXVKDELOLGRVRVPDODEDULVPRVFRPVHWHHVSDGDV
2 FRQFXUVR GH HQLJPDV VDJUDGR UHODWLYR j RULJHP GDV FRLVDV HVWi OLJDGR
SRUWUDQVLo}HVJUDGXDLVDRFRQFXUVRGHHQLJPDVHPTXHHVWmRHPMRJRDKRQUD
DV SRVVHV RX D YLGD H ILQDOPHQWH jV GLVFXVV}HV ILORVyILFDV H WHROyJLFDV 2XWUDV
IRUPDV GH GLiORJR VH HQFRQWUDP LQWLPDPHQWH UHODFLRQDGDV FRP HVWDV ~OWLPDV
WDLV FRPR D OLWDQLD H R FDWHFLVPR GDV GRXWULQDV UHOLJLRVDV 1mR H[LVWH H[HPSOR
PDLVIODJUDQWHGHLQH[WULFiYHOPLVWXUDGHWRGDVHVWDVIRUPDVGRTXHRFkQRQGR
$YHVWD RQGH D GRXWULQD p DSUHVHQWDGD VREUHWXGR QXPD VpULH GH SHUJXQWDV H
UHVSRVWDV WURFDGDV HQWUH =DUDWXVWUD H $KXUD 0D]GD ^` (VSHFLDOPHQWH RV
<DVQDV RV WH[WRV OLW~UJLFRV SDUD RV ULWXDLV GH VDFULItFLR FRQVHUYDP DLQGD
QXPHURVRV YHVWtJLRV GD IRUPD O~GLFD SULPLWLYD 7tSLFDV TXHVW}HV WHROyJLFDV
UHODWLYDV j GRXWULQD j pWLFD H DR ULWXDO DOWHUQDP FRP YHOKRV HQLJPDV
FRVPRJ{QLFRV FRPR HP <DVQD 7RGRV RV YHUVRV LQLFLDPVH SHOD IUDVH GH
=DUDWXVWUD ,VWR WH SHUJXQWR GiPH D UHVSRVWD FHUWD $KXUD $V SHUJXQWDV
LQLFLDPVH SRU 4XHP p DTXHOH TXH " 3RU H[HPSOR 4XHP p DTXHOH TXH
VXVWHQWDYD Fi HP EDL[R D WHUUD H Oi HP FLPD R FpX SDUD TXH QmR FDtVVHP"
4XHPpDTXHOHTXHXQLXDUDSLGH]DRYHQWRHjVQXYHQV"4XHPpDTXHOHTXH
FULRX D EHQGLWD OX] H D HVFXULGmR R VRQR H D YLJtOLD" $R ILP XPD SDVVDJHP
QRWiYHOPRVWUDFODUDPHQWHTXHQRVHQFRQWUDPRVSHUDQWHYHVWtJLRVGHXPDQWLJR
FRQFXUVR GH HQLJPDV ,VWR WH SHUJXQWR GiPH D UHVSRVWD FHUWD $KXUD
&RQVHJXLUHL HX R SUrPLR GH GH] pJXDV XP JDUDQKmR H XP FDPHOR TXH PH IRL
SURPHWLGR" $OpP GDV TXHVW}HV FRVPRJ{QLFDV Ki RXWUDV GH QDWXUH]D PDLV
FDWHTXpWLFDUHODWLYDVjVRULJHPHjGHILQLomRGDSLHGDGHDGLVWLQomRHQWUHREHP
HRPDODSXUH]DHDLPSXUH]DDVPHOKRUHVPDQHLUDVGHOXWDUFRQWUDRHVStULWR
GRPDOHWF
$TXHOH SDVWRU VXtoR TXH QR SDtV H QR WHPSR GH 3HVWDOR]]L HVFUHYHX XP
FDWHFLVPRSDUDFULDQoDVLQWLWXODGR3HTXHQROLYURGHDGLYLQKDV 5DWVHOKFKOHLLW
QmRSRGLDVDEHUDWpTXHSRQWRVXDLGpLDHUDSUy[LPDGDYHUGDGHLUDIRQWHGHWRGRV
RVFUHGRVHFDWHFLVPRV
2 GLiORJR GH FDUiWHU ILORVyILFR H WHROyJLFR FRPR R GR UHL 0HQDQGUR
SHUGXUDDLQGDQDVGLVFXVV}HVFLHQWtILFDVRXHVFROiVWLFDVUHDOL]DGDVQDVFRUWHVGRV
SUtQFLSHV HQWUH HVWHV H VHXV FRUWHVmRV RX ViELRV YLQGRV GR H[WHULRU 6mR
FRQKHFLGDV GXDV OLVWDV GH SHUJXQWDV HVFULWDV SHOR LPSHUDGRU )UHGHULFR ,, GD
GLQDVWLD +RKHQVWDXIHQ VHQGR D SULPHLUD GLULJLGD DR DVWUyORJR GD FRUWH 0LJXHO
(VFRWR^`HDRXWUDDRViELRPXoXOPDQR,EQ6DELQGH0DUURFRV$SULPHLUD
UHYHVWHVHGHXPLQWHUHVVHWRGRHVSHFLDOSDUDQRVVRDVVXQWRSRLVQRVPRVWUDXPD
PLVWXUD GH YHOKRV GDGRV FRVPROyJLFRV GH QRo}HV WHROyJLFDV H GR QRYR HVStULWR
FLHQWtILFRWmRDUGHQWHPHQWHGHIHQGLGRSRU)UHGHULFR6REUHTXHDVVHQWDDWHUUD"
4XDQWRV FpXV H[LVWHP" &RPR p TXH 'HXV VH VHQWD HP VHX WURQR" 4XDO p D
GLIHUHQoDHQWUHDVDOPDVGRVFRQGHQDGRVHRVDQMRVFDtGRV"$WHUUDpPDFLoDRX
WHP SDUWHV RFDV" 3RU TXH D iJXD GR PDU p VDOJDGD" 3RU TXH R YHQWR VRSUD GH
GLYHUVDV GLUHo}HV" 4XDLV VmR DV FDXVDV GDV H[DODo}HV H HUXSo}HV YXOFkQLFDV"
&RPR VH H[SOLFD TXH DV DOPDV GRV PRUWRV QmR GHVHMHP UHJUHVVDU j WHUUD" HWF
$TXLVHYrHPDVYHOKDVYR]HVPLVWXUDGDVFRPDVQRYDV
$ VHJXQGD VpULH GH 4XHVW}HV VLFLOLDQDV SURSRVWDV D ,EQ 6DELQ p GH
FDUiWHUPXLWRPDLVSXUDPHQWHILORVyILFRHGHWHQGrQFLDPDUFDGDPHQWHFpWLFDH
DULVWRWpOLFD0DVQHODVHHQFRQWUDPYHVWtJLRVGRYHOKRHVStULWR2MRYHPILOyVRIR
PDRPHWDQR WUDWD R LPSHUDGRU FRPR DOXQR 9RVVDV TXHVW}HV VmR WRODV
LQDGHTXDGDV H FRQWUDGLWyULDV 2 LPSHUDGRU DFHLWD HVWDV FHQVXUDV GH PDQHLUD
FDOPDHPRGHVWDHSRUHVWHIDWRXPGHVHXVELyJUDIRVDOHPmHV+DPSH ^`
HORJLD VXD KXPDQLGDGH 0DV R PDLV SURYiYHO p TXH )UHGHULFR VRXEHVVH GR
PHVPR PRGR TXH 0HQDQGUR TXH R MRJR GDV SHUJXQWDV H UHVSRVWDV SUHFLVD VHU
MRJDGR HP Sp GH LJXDOGDGH SRU LVVR RV MRJDGRUHV FRQYHUVDYDP FRPR GL]LD R
YHOKR1DJDVHQDQmRFRPRUHLVPDVFRPRViELRV
2V JUHJRV GD pSRFD PDLV WDUGLD WLQKDP SOHQD FRQVFLrQFLD GDV UHODo}HV
H[LVWHQWHV HQWUH R MRJR GRV HQLJPDV H DV RULJHQV GD ILORVRILD &OHDUFR XP GRV
GLVFtSXORV GH $ULVWyWHOHV HVFUHYHX XP WUDWDGR VREUH RV SURYpUELRV R TXDO
HQFHUUDYDXPDWHRULDGRVHQLJPDVSURYDQGRTXHRULJLQDULDPHQWHRHQLJPDIRUD
XP DVVXQWR ILORVyILFR 'L] HOH 2V DQWLJRV XVDYDPQR FRPR SURYD GH VXD
HGXFDomR ʌĮȚįİȚĮ ^` REVHUYDomR TXH QLWLGDPHQWH VH UHIHUH DR MRJR GH
HQLJPDVGHTXHDFLPDWUDWDPRV(FRPHIHLWRQmRVHULDH[DJHUDGRFRQVLGHUDU
RVSULPHLURVSURGXWRVGDILORVRILDJUHJDFRPRGHULYDGRVGRVHQLJPDVSULPLWLYRV
'HL[DQGR GH ODGR R SUREOHPD GH VDEHU DWp TXH SRQWR D SUySULD SDODYUD
SUREOHPD ʌijȩȕȜȘȝĮ ² TXH VLJQLILFD j OHWUD DTXLOR TXH p FRORFDGR SHUDQWH
DOJXpP ² DSRQWD SDUD R GHVDILR FRPR RULJHP GD SURSRVLomR ILORVyILFD
SRGHPRVDILUPDUFRPVHJXUDQoDTXHRILOyVRIRGHVGHDVpSRFDVPDLVUHPRWDV
DWp DRV ~OWLPRV VRILVWDV H UHWRUHV VHPSUH DVVXPLX WRGDV DV FDUDFWHUtVWLFDV GR
FDPSHmR'HVDILDYDVHXVULYDLVVXEPHWLDRVjFUtWLFDPDLVYHHPHQWHDILUPDQGR
VXDV SUySULDV RSLQL}HV FRPR DV ~QLFDV YHUGDGHLUDV FRP WRGD D DXWRFRQILDQoD
MXYHQLO SUySULD GR KRPHP DUFDLFR 4XDQWR DR HVWLOR H TXDQWR j IRUPD RV
H[HPSORV PDLV DQWLJRV GH ILORVRILD SRVVXHP XP FDUiWHU SROrPLFR H DJRQtVWLFR
)DODPLQYDULDYHOPHQWHQDSULPHLUDSHVVRDGRVLQJXODU4XDQGR=HQmRGH(OpLD
DWDFD VHXV DGYHUViULRV IiOR SRU PHLR GH DSRULDV ² LVWR p SURFXUD
RVWHQVLYDPHQWH SDUWLU GDV SUHPLVVDV GHOHV SDUD FKHJDU D GXDV FRQFOXV}HV
FRQWUDGLWyULDV H TXH VH H[FOXHP UHFLSURFDPHQWH (VWD IRUPD p D PDLV SUy[LPD
GRHQLJPDTXHpSRVVtYHO=HQmRSHUJXQWD6HRHVSDoRpDOJXPDFRLVDRTXH
SRGH H[LVWLU QHOH ^`" 2 HQLJPD QmR p GLItFLO GH UHVROYHU 3DUD +HUiFOLWR R
ILOyVRIRREVFXURDQDWXUH]DHDYLGDVmRXPJULSKRVXPHQLJPDHHOHSUySULR
p XP GHFLIUDGRU GH HQLJPDV^` $V DILUPDo}HV GH (PSpGRFOHV WrP PXLWDV
YH]HVDUHVVRQkQFLDGDVROXomRGHHQLJPDVPtVWLFRVHVHUHYHVWHPDLQGDGHXPD
IRUPDSRpWLFD6XDVTXDVHJURWHVFDVIDQWDVLDVUHODWLYDVjRULJHPGDYLGDDQLPDO
QmRSDUHFHULDPGHVORFDGDVQXPGDTXHOHV FDQWRVGRVEUkPDQHVGDtQGLD DQWLJD
RQGH D LPDJLQDomR SDUHFH FRPSOHWDPHQWH GHVHQIUHDGD 'HOD D 1DWXUH]D
EURWDUDP PXLWDV FDEHoDV VHP SHVFRoRV EUDoRV HUUDYDP VHP RPEURV H QR DU
IOXWXDYDPROKRVVHSDUDGRVGDVIDFHV^`
2V PDLV DQWLJRV ILOyVRIRV VH H[SULPHP HP WRP DUUHEDWDGR H SURIpWLFR
6XDVXEOLPHDXWRFRQILDQoDpDPHVPDGRVDFHUGRWHTXHID]RVVDFULItFLRVRXGR
PLVWDJRJR2VSUREOHPDVGHTXHWUDWDPVmRRVGDRULJHP~OWLPDGDVFRLVDVGH
VHXV LQtFLRV ȐijȤȒ GD QDWXUH]D ijȪıȚȢ 1mR FKHJDP D VXDV VROXo}HV SRU
UHIOH[mRRXDUJXPHQWDomRPDVSRUUDVJRVGHLQWXLomR6mRVHPSUHDVPHVPDV
YHOKDVTXHVW}HVFRVPRJ{QLFDVGHVGHWHPSRVLPHPRULDLVDSUHVHQWDGDVHPIRUPD
GH HQLJPD H UHVROYLGDV DWUDYpV GR PLWR $QWHV GH DVVXPLU GHILQLWLYDPHQWH D
IRUPDGDILORVRILDHGDFLrQFLDDHVSHFXODomRVREUHDHVWUXWXUDGRXQLYHUVRWHYH
GH URPSHU FRP D LPDJLQDomR GHVHQIUHDGD GD FRVPRORJLD PtWLFD FRPR SRU
H[HPSOR D FRQFHSomR SLWDJyULFD GRV PXQGRV FRORFDGRV XQV DR ODGR GRV
RXWURVGHVHQKDQGRDILJXUDGHXPWULkQJXORHTLOiWHUR^`
7RGRV HVWHV H[HPSORV GR ILORVRIDU SULPLWLYR HVWmR SHQHWUDGRV SRU XP
YLJRURVR VHQWLGR GD HVWUXWXUD DJRQtVWLFD GR XQLYHUVR 2V SURFHVVRV YLWDLV H
FyVPLFRVVmRHQFDUDGRVFRPRPDQLIHVWDo}HVGRHWHUQRFRQIOLWRHQWUHRVRSRVWRV
TXHpRSULQFtSLR~OWLPRGDH[LVWrQFLDGRPHVPRPRGRTXHR\LQHR\DQJ GRV
FKLQHVHV3DUD+HUiFOLWRDOXWDHUDRSDLGHWRGDVDVFRLVDVHSDUD(PSpGRFOHV
D ijȚȜȓĮ H R ȞİȓȤȠį ² D DWUDomR H D GLVFyUGLD ² HUDP RV GRLV SULQFtSLRV TXH
UHJLDPRXQLYHUVRGHVGHRLQtFLRDWpjHWHUQLGDGH1mRpFHUWDPHQWHSRUDFDVR
TXHDWHQGrQFLDDQWLWpWLFDGDILORVRILDDQWLJDVHUHIOHWLDSOHQDPHQWHQDHVWUXWXUD
DQWLWpWLFDHDJRQtVWLFDGDVRFLHGDGHDUFDLFD'HVGHPXLWRWHPSRDWUiVRKRPHP
VH KDELWXDUD D SHQVDU WRGDV DV FRLVDV FRPR GRPLQDGDV SHOR FRQIOLWR H SRU XPD
RSRVLomRGXDOLVWD+HVtRGRGLVWLQJXLDHQWUHDERD(ULV²WHQGrQFLDEHQpILFD²H
D(ULVGHVWUXWLYD
3RUWDQWR HVWi SHUIHLWDPHQWH GH DFRUGR FRP HVWD FRQFHSomR R IDWR GH R
HWHUQRFRQIOLWRGDVFRLVDVRFRQIOLWRGDSK\VLVVHUSRUYH]HVFRQFHELGRFRPRXP
FRQIOLWR OHJDO (VWD FRQFHSomR UHYHOD FODUDPHQWH D QDWXUH]D O~GLFD GD FXOWXUD
DUFDLFD 6HJXQGR :HUQHU -DHJHU DV LGpLDV GH .RVPRV 'LNr H 7LVLV ² RUGHP
MXVWLoD H SXQLomR ² LQVSLUDPVH QD HVIHUD MXUtGLFD D TXH SHUWHQFLDP VHQGR
WUDQVIHULGDV SDUD R SURFHVVR XQLYHUVDO D ILP GH SRGHU HQWHQGHU HVWH ~OWLPR HP
WHUPRVVHPHOKDQWHVDRVGHXPSURFHVVRHPWULEXQDO^`'RPHVPRPRGRGL]
DLQGD-DHJHUĮȓIJȓĮVLJQLILFDYDRULJLQDOPHQWHDFXOSDSHUDQWHDOHLVHQGRVyPDLV
WDUGHTXHSDVVRXDVHURWHUPRPDLVJHUDOPHQWHXWLOL]DGRSDUDGHVLJQDUDLGpLDGH
FDXVDOLGDGH QDWXUDO ,QIHOL]PHQWH FKHJDUDP DWp QyV VRE IRUPD H[WUHPDPHQWH
IUDJPHQWiULD RV WH[WRV HP TXH $QD[LPDQGUR H[SULPH HVWD QRomR GR SURFHVVR
XQLYHUVDOFRPRXPSURFHVVROHJDO^`
2 PHVPR SULQFtSLR RX VHMD R LQILQLWR TXH HVWi QD RULJHP GDV FRLVDV
GHYHQHFHVVDULDPHQWHVHUDTXHOHTXHDVID]SHUHFHU3RLVHODVSUHFLVDPH[SLDUH
FRPSHQVDUUHFLSURFDPHQWHDLQMXVWLoDTXHID]HPXPDVjVRXWUDVGHDFRUGRFRP
DV GHFLV}HV GR WHPSR 'LILFLOPHQWH VH SRGHULD FRQVLGHUDU HVWD DILUPDomR XP
H[HPSORGDPDLVH[WUHPDFODUH]DPDVGHTXDOTXHUPRGRHODHQFHUUDDLGpLDGH
TXHRFRVPRVQHFHVVLWDH[SLDUXPPDORULJLQiULR6HMDTXDOIRURVHQWLGRHPTXH
D LQWHUSUHWHPRV HOD QRV GHL[D HQWUHYHU XP SHQVDPHQWR SURIXQGR GH IODJUDQWH
VHPHOKDQoD FRP D GRXWULQD FULVWm 7RGDYLD FDEH DTXL TXH QRV SHUJXQWHPRV VH
HVVDVIUDVHVUHIOHWHPDIDVHGHPDWXULGDGHSOHQDGRSHQVDPHQWRJUHJRUHODWLYR
DR (VWDGR H j -XVWLoD GD TXDO WHPRV H[HPSORV QR VpFXOR 9 $ & RX VH SHOR
FRQWUiULRUHIOHWHPXPHVWUDWRGHSHQVDPHQWRMXUtGLFRPXLWRPDLVDQWLJRDTXHOH
D TXH DFLPD IL]HPRV UHIHUrQFLD QR TXDO DV LGpLDV GH MXVWLoD H FDVWLJR DLQGD VH
HQFRQWUDYDP PLVWXUDGDV FRP DV GH VRUWLOpJLR H FRPEDWH ItVLFR QR TXDO HP
UHVXPR R SURFHVVR MXUtGLFR HUD DLQGD FRQVLGHUDGR XP MRJR VDJUDGR" 8P GRV
IUDJPHQWRV GH (PSpGRFOHV UHODWLYR j YLROHQWD OXWD HQWUH RV HOHPHQWRV IDOD GH
XP FXPSULPHQWR GR WHPSR TXH HVWDYD GHVWLQDGR D FDGD XP GHVVHV SULQFtSLRV
~OWLPRVSRUXPDPSORMXUDPHQWR^`ÇLPSRVVtYHOFRPSUHHQGHUSOHQDPHQWH
R VLJQLILFDGR GHVWD SURSRVLomR PtWLFRPtVWLFD $ ~QLFD FRLVD FHUWD p TXH R
SHQVDPHQWRGRILOyVRIRYLGHQWHDLQGDVHPRYLPHQWDQDUHJLmRGRFRPEDWHULWXDO
FRQFHELGRFRPRSURYDGDGHFLVmRGLYLQDDTXDOFRQIRUPHYLPRVHUDDEDVHGR
GLUHLWRHGDMXVWLoDGRVWHPSRVDUFDLFRV2-RJRHD3RHVLD

3DUD WUDWDU GDV RULJHQV GD ILORVRILD JUHJD H VXDV UHODo}HV FRP D
FRPSHWLomR VDJUDGD QRV GRPtQLRV GR FRQKHFLPHQWR H GD VDEHGRULD WHPRV TXH
QRV FRORFDU QHFHVVDULDPHQWH QD LPSUHFLVD OLQKD GLYLVyULD HQWUH D H[SUHVVmR
UHOLJLRVD H ILORVyILFD H D H[SUHVVmR SRpWLFD 7RUQDVH SRUWDQWR FRQYHQLHQWH
LQYHVWLJDU D QDWXUH]D GD FULDomR SRpWLFD 'H FHUWR PRGR HVWH SUREOHPD WRFD R
SUySULRFHUQHGHTXDOTXHUGLVFXVVmRGDVUHODo}HVHQWUHRMRJRHDFXOWXUDSRUTXH
HQTXDQWRQDVIRUPDVPDLVFRPSOH[DVGDYLGDVRFLDODUHOLJLmRRGLUHLWRDJXHUUD
HDSROtWLFDYmRJUDGXDOPHQWHSHUGHQGRRFRQWDWRFRPRMRJRTXHQDVIDVHVPDLV
DQWLJDVVHUHYHVWLDGDPDLRULPSRUWkQFLDDIXQomRGRSRHWDFRQWLQXDVLWXDGDQD
HVIHUDO~GLFDHPTXHQDVFHX(QDUHDOLGDGHDSRLHVLVpXPDIXQomRO~GLFD(OD
VH H[HUFH QR LQWHULRU GD UHJLmR O~GLFD GR HVStULWR QXP PXQGR SUySULR SDUD HOD
FULDGD SHOR HVStULWR QR TXDO DV FRLVDV SRVVXHP XPD ILVLRQRPLD LQWHLUDPHQWH
GLIHUHQWH GD TXH DSUHVHQWDP QD YLGD FRPXP H HVWmR OLJDGDV SRU UHODo}HV
GLIHUHQWHV GDV GD OyJLFD H GD FDXVDOLGDGH 6H D VHULHGDGH Vy SXGHVVH VHU
FRQFHELGDQRVWHUPRVGDYLGDUHDODSRHVLDMDPDLVSRGHULDHOHYDUVHDRQtYHOGD
VHULHGDGH (OD HVWi SDUD DOpP GD VHULHGDGH QDTXHOH SODQR PDLV SULPLWLYR H
RULJLQiULR D TXH SHUWHQFHP D FULDQoD R DQLPDO R VHOYDJHP H R YLVLRQiULR QD
UHJLmRGRVRQKRGRHQFDQWDPHQWRGRr[WDVHGRULVR3DUDFRPSUHHQGHUDSRHVLD
SUHFLVDPRVVHUFDSD]HVGHHQYHUJDUDDOPDGDFULDQoDFRPRVHIRVVHXPDFDSD
PiJLFD H DGPLWLU D VXSHULRULGDGH GD VDEHGRULD LQIDQWLO VREUH D GR DGXOWR 1mR
KRXYH QLQJXpP TXH VRXEHVVH FDSWDU RX H[SULPLU PDLV FODUDPHQWH D QDWXUH]D
SULPRUGLDO GD SRHVLD H VXDV UHODo}HV FRP R MRJR GR TXH *LDPEDWLVWD 9LFR Ki
PDLVGHGRLVVpFXORV^`
3RHVLVGRFWULQDHWDQTXDPVRPQLXP²DSRHVLDpFRPRXPVRQKRGHDPRU
ILORVyILFR^` VHJXQGR D SURIXQGD GHILQLomR GH )UDQFLV %DFRQ $V IDQWDVLDV
PtWLFDVGRVVHOYDJHQVHVVHVILOKRVGDQDWXUH]DDUHVSHLWRGDRULJHPGDH[LVWrQFLD
HQFHUUDP PXLWDV YH]HV DV VHPHQWHV GH XPD VDEHGRULD TXH YLUi GHSRLV D VHU
H[SUHVVDSHODVIRUPDVOyJLFDVGHXPDpSRFDPDLVWDUGLD$ILORORJLDHDUHOLJLmR
FRPSDUDGD HVWmR SHQRVDPHQWH SURFXUDQGR SHQHWUDU FDGD YH] PDLV
SURIXQGDPHQWH QDV RULJHQV PtWLFDV GD FUHQoD UHOLJLRVD ^` $ FLYLOL]DomR GD
DQWLJLGDGHFRPHoDDJRUDDVHUFRPSUHHQGLGDGHXPDPDQHLUDQRYDjOX]GHVVD
XQLGDGH IXQGDPHQWDO HQWUH D SRHVLD DV GRXWULQDV HVRWpULFDV D VDEHGRULD H R
ULWXDO
$SULPHLUDFRLVDTXHpSUHFLVRID]HUSDUDWHUDFHVVRDHVVDFRPSUHHQVmR
pUHMHLWDUDLGpLDGHTXHDSRHVLDSRVVXLDSHQDVXPDIXQomRHVWpWLFDRXVySRGH
VHU H[SOLFDGD DWUDYpV GD HVWpWLFD (P TXDOTXHU FLYLOL]DomR YLYD H IORUHVFHQWH
VREUHWXGR QDV FXOWXUDV DUFDLFDV D SRHVLD GHVHPSHQKD XPD IXQomR YLWDO TXH p
VRFLDO H OLW~UJLFD DR PHVPR WHPSR 7RGD D SRHVLD GD DQWLJLGDGH p
VLPXOWDQHDPHQWH ULWXDO GLYHUWLPHQWR DUWH LQYHQomR GH HQLJPDV GRXWULQD
SHUVXDVmRIHLWLoDULDDGLYLQKDomRSURIHFLDHFRPSHWLomR3UDWLFDPHQWHWRGRVRV
PRWLYRV FDUDFWHUtVWLFRV GD SRHVLD H GR ULWXDO DUFDLFRV HQFRQWUDPVH QR WHUFHLUR
&DQWR GD HSRSpLD SRSXODU ILQODQGHVD .DOHYDOD 2 YHOKR H ViELR 9DLQDP}LQHQ
HQFDQWDRMRYHPSUHVXQoRVRTXHVHDWUHYHDGHVDILiORSDUDXPDFRPSHWLomRGH
IHLWLoDULD$SULPHLUDFRPSHWLomRpVREUHRFRQKHFLPHQWRGDVFRLVDVQDWXUDLVD
VHJXQGD VREUH R FRQKHFLPHQWR HVRWpULFR UHODWLYR jV RULJHQV 1HVWH PRPHQWR R
MRYHP-RXNDKDLQHQSUHWHQGHTXHSDUWHGDFULDomRVHGHYHDHOHPHVPRDRTXHR
YHOKRIHLWLFHLURFDQWDRSDUDGHQWURGDWHUUDSDUDGHQWURGRSkQWDQRSDUDGHQWUR
GDiJXDHDiJXDVREHOKHDWpjFLQWXUDDWpjVD[LODVGHSRLVDWpjERFDDWpTXH
ILQDOPHQWHRMRYHPOKHSURPHWHVXDLUPm$LQR6yHQWmR9DLQDP}LQHQVHQWDGR
QDSHGUDGDFDQomRFDQWDGXUDQWHPDLVWUrVKRUDVSDUDGHVID]HUVXDSRGHURVD
PiJLFDHOLEHUWDURRXVDGRGHVDILDQWH1HVWDIDoDQKDHQFRQWUDPVHXQLGDVWRGDV
DV IRUPDV GH FRPSHWLomR D TXH DQWHULRUPHQWH QRV UHIHULPRV FRQFXUVR GH
LQVXOWRV GH MDFWkQFLD D FRPSDUDomR GRV KRPHQV D FRPSHWLomR HP
FRQKHFLPHQWR FRVPRJ{QLFR D FRPSHWLomR SHOD QRLYD R WHVWH GH UHVLVWrQFLD R
RUGiOLR²QXPMDFWRDRPHVPRWHPSRVHOYDJHPHVyEULRGHLPDJLQDomRSRpWLFD
$ YHUGDGHLUD GHVLJQDomR GR SRHWD DUFDLFR p 9DWHV R SRVVHVVR LQVSLUDGR
SRU 'HXV HP WUDQVH (VWDV TXDOLILFDo}HV LPSOLFDP DR PHVPR WHPSR TXH HOH
SRVVXL XP FRQKHFLPHQWR H[WUDRUGLQiULR (OH p XP ViELR VKD¶LU FRPR OKH
FKDPDYDP RV iUDEHV 1D PLWRORJLD GRV (GGDV R KLGURPHO TXH p SUHFLVR EHEHU
SDUDVHWUDQVIRUPDUHPSRHWDpSUHSDUDGRFRPRVDQJXHGH.YDVLUDPDLVViELD
GH WRGDV DV FULDWXUDV TXH QXQFD IRL LQWHUURJDGD HP YmR 2 SRHWDYLGHQWH YDL
JUDGXDOPHQWH DVVXPLQGR DV ILJXUDV GR SURIHWD GR VDFHUGRWH GR DGLYLQKR GR
PLVWDJRJRHGRSRHWDWDOFRPRRFRQKHFHPRVHWDPEpPRILOyVRIRROHJLVODGRU
R RUDGRU R GHPDJRJR R VRILVWD H R PHVWUH GH UHWyULFD EURWDP GHVVH WLSR
FRPSyVLWR SULPRUGLDO TXH p R 9DWHV 7RGRV RV SRHWDV JUHJRV DUFDLFRV UHYHODP
YHVWtJLRV GH VHX SURJHQLWRU FRPXP 6XD IXQomR p HPLQHQWHPHQWH VRFLDO IDODP
FRPRHGXFDGRUHVHJXLDVGRSRYR6mRRVOtGHUHVGDQDomRFXMROXJDUIRLPDLV
WDUGHXVXUSDGRSHORVVRILVWDV^`
$ILJXUDGRDQWLJRYDWHVDSDUHFHVREPXLWRVGHVHXVDVSHFWRVQRWKXOU GD
YHOKD OLWHUDWXUD QyUGLFD TXH FRUUHVSRQGH DR WK\OH DQJORVD[mR $ PRGHUQD
ILORORJLD DOHPm WUDGX] HVVD SDODYUD SRU .XOWUHGQHU TXH VLJQLILFD RUDGRU GR
FXOWR^`2H[HPSORPDLVWtSLFRGRWKXOUpRVWDUNDDUTXH6D[R*UDPPDWLFXV
FRUUHWDPHQWH WUDGX] SRU YDWHV 2 WKXOU DSDUHFH jV YH]HV FRPR RUDGRU GDV
IyUPXODV OLW~UJLFDV HP RXWUDV FRPR DWRU GH XP GUDPD VDJUDGR HP FHUWDV
RFDVL}HVFRPRVDFHUGRWHGRVVDFULItFLRVHDWpFRPRIHLWLFHLUR(PRXWURVFDVRV
SDUHFHQmRSDVVDUGHXPSRHWDHRUDGRUGHFRUWHWHQGRVLPSOHVPHQWHDIXQomR
GRVFXUUD²ERERRXMRJUDO2YHUERFRUUHVSRQGHQWHWK\OMDGHVLJQDDUHFLWDomR
GHWH[WRVUHOLJLRVRVDSUiWLFDGDIHLWLoDULDRXVLPSOHVPHQWHUHVPXQJDU2WKXOU p
RUHSRVLWyULRGHWRGRRFRQKHFLPHQWRPLWROyJLFRHIROFORUHSRpWLFR(OHpRYHOKR
ViELR TXH FRQKHFH WRGD D KLVWyULD H WUDGLomR GH XP SRYR TXH QDV IHVWDV
GHVHPSHQKD R SDSHO GH RUDGRU H p FDSD] GH UHFLWDU GH FRU D JHQHDORJLD GRV
KHUyLV H GRV QREUHV 6XD IXQomR HVSHFtILFD p D SHURUDomR FRPSHWLWLYD H R
FRQFXUVR GH VDEHGRULD e VRE HVWD IRUPD TXH R HQFRQWUDPRV FRPR 8QIHUG QR
%HRZXOI2PDQQMDIQDDUDTXHDQWHVQRV UHIHULPRVHRVFRQFXUVRVGH VDEHGRULD
HQWUH 2GLQ H RV JLJDQWHV RX DQ}HV VmR DEUDQJLGRV SHOR WKXOU 2V FRQKHFLGRV
SRHPDV DQJORVD[}HV :LGVLG H 2 YDJDEXQGR SDUHFHP VHU WtSLFRV SURGXWRV GR
YHUViWLO SRHWD GD FRUWH 7RGDV DV FDUDFWHUtVWLFDV DFLPD UHIHULGDV HQWUDP PXLWR
QDWXUDOPHQWHHPQRVVDGHVFULomRGRSRHWDDUFDLFRFXMDIXQomRIRLHPWRGDVDV
pSRFDV DR PHVPR WHPSR VDJUDGD OLWHUiULD 0DV IRVVH VDJUDGD RX SURIDQD VXD
IXQomRVHPSUHVHHQFRQWUDHQUDL]DGDQXPDIRUPDO~GLFD
3RGHPRV VHJXLU R LWLQHUiULR GR YDWHV SULPLWLYR SDUD DOpP GR WKXOU GD
DQWLJLGDGHJHUPkQLFDHHQFRQWUiORVHPIRUoDUPRVGHPDVLDGRDLPDJLQDomR
QR MRQJOHXU GR RFLGHQWH IHXGDO MRFXODWRU SRU XP ODGR H SRU RXWUR HP VHXV
FRPSDQKHLURVGHQtYHOLQIHULRURVDUDXWRV(VWHV~OWLPRVDRVTXDLVQRVUHIHULPRV
GH SDVVDJHP D SURSyVLWR GR FRQFXUVR GH LQVXOWRV^` DSUHVHQWDP QXPHURVRV
SRQWRV GH FRQWDWR FRP R DQWLJR RUDGRU GR FXOWR (OHV WDPEpP HUDP TXHP
UHJLVWUDYDDKLVWyULDDWUDGLomRHDJHQHDORJLDHUDPRVRUDGRUHVHSUHJRHLURVQDV
IHVWDVS~EOLFDVHDFLPDGHWXGRHUDPRVGHVDILDGRUHVRILFLDLV
(P VXD IXQomR RULJLQDO GH IDWRU GDV FXOWXUDV SULPLWLYDV D SRHVLDQDVFHX
GXUDQWH R MRJR H HQTXDQWR MRJR ² MRJR VDJUDGR VHP G~YLGD PDV VHPSUH
PHVPR HP VHX FDUiWHU VDFUR QRV OLPLWHV GD H[WUDYDJkQFLD GD DOHJULD H GR
GLYHUWLPHQWR$WpDTXLQmRVHWUDWDGDVDWLVIDomRGHTXDOTXHUHVSpFLHGHLPSXOVR
HVWpWLFR(VWHVHHQFRQWUDDLQGDDGRUPHFLGRQDH[SHULrQFLDGRDWRULWXDOHQTXDQWR
WDOGRTXDODSRHVLDVXUJLXVREDIRUPDGHKLQRVHRGHVFULDGRVQXPIUHQHVLGH
r[WDVH ULWXDOtVWLFR 0DV QmR DSHQDV VRE HVWD IRUPD SRUTXH D IDFXOGDGH SRpWLFD
IORUHVFHWDPEpPQDVGLYHUV}HVVRFLDLVHQDLQWHQVDULYDOLGDGHHQWUHFOmVIDPtOLDV
HWULERV1DGDFRQWULEXLPDLVSDUDIHUWLOL]iODGRTXHDFHOHEUDomRGDSDVVDJHP
GDV HVWDo}HV HVSHFLDOPHQWH D FKHJDGD GD SULPDYHUD TXDQGR RV MRYHQV GH
DPERVRVVH[RVVHHQFRQWUDPGHQWURGDPDLRUDOHJULDHOLEHUGDGH
(VWD IRUPD GH SRHVLD ² FRPR SURGXWR GR LPHPRULDO MRJR GH DWUDomR H
UHSXOVmR MRJDGR SHORV MRYHQV GH DPERV RV VH[RV GHQWUR GH XP HVStULWR GH
FRPSHWLomRGLYHUWLGD²pWmRIXQGDPHQWDOFRPRDSRHVLDQDVFLGDGRFHULPRQLDO
2 SURIHVVRU GH -RVVHOLQ GH -RQJ GD 8QLYHUVLGDGH GH /H\ GHQ UHXQLX XPD ULFD
FROHomR GH H[HPSORV GHVVD SRHVLD VRFLDODJRQtVWLFD DLQGD GHVHPSHQKDQGR VXD
IXQomRSUySULDGHMRJRFXOWXUDOHGHFDUiWHUH[WUHPDPHQWHUHTXLQWDGRHPVHX
WUDEDOKRGHFDPSRQDVLOKDVGH%XUXH%DEDUQRDUTXLSpODJRGDVtQGLDV2ULHQWDLV
'HYR DTXL DJUDGHFHU DR DXWRU D H[WUHPD JHQWLOH]D GH SHUPLWLUPH XWLOL]DU XP
FHUWR Q~PHUR GH H[HPSORV GH XPD REUD DLQGD LQpGLWD ^` 2V KDELWDQWHV GD
%XUX FHQWUDO WDPEpP FKDPDGD 5DQD SUDWLFDP XPD IRUPD GH DQWtIRQD
FHULPRQLDOFRQKHFLGDSHORQRPHGH,QJDIXND2VKRPHQVHDVPXOKHUHVVHQWDP
VH XQV HP IUHQWH GRV RXWURV H FDQWDP SHTXHQDV FDQo}HV DOJXPDV GHODV
LPSURYLVDGDVDFRPSDQKDGRVSRUXPWDPERU$VFDQo}HVVmRVHPSUHGHWURoDRX
GH GHVDILR 6mR FRQKHFLGDV QDGD PHQRV GH FLQFR HVSpFLHV GLIHUHQWHV GH ,QJD
IXND$VFDQo}HVDVVXPHPVHPSUHDIRUPDGDHVWURIHHGDDQWLHVWURIHGRDWDTXH
H GD UpSOLFD GD SHUJXQWD H GD UHVSRVWD GR GHVDILR H GD GHVIRUUD 3RU YH]HV
DVVHPHOKDPVH D HQLJPDV 2 ,QJD IXND PDLV WtSLFR FKDPDVH
,QJD IXND GH
SUHFHGHU H VHJXLU FDGD HVWURIH FRPHoD SHODV SDODYUDV SHUVHJXLU RX VHJXLU
XQV DRV RXWURV FRPR HP FHUWRV MRJRV LQIDQWLV 2 HOHPHQWR SRpWLFR IRUPDO p
FRQVWLWXtGR SHOD DVVRQkQFLD TXH UHSHWLQGR D PHVPD SDODYUD RX XPD YDULDomR
GHOD HVWDEHOHFH XPD OLJDomR HQWUH D WHVH H D DQWtWHVH 2 HOHPHQWR SXUDPHQWH
SRpWLFR p FRQVWLWXtGR SRU XPD DOXVmR SRU XPD LGpLD EULOKDQWH VXUJLGD
EUXVFDPHQWHRMRJRGHSDODYUDVRXVLPSOHVPHQWHRVRPGDVSUySULDVSDODYUDV
VHQGR TXH QHVWH SURFHVVR R VHQWLGR SRGH SHUGHUVH FRPSOHWDPHQWH (VWD IRUPD
GH SRHVLD Vy SRGH VHU GHVFULWD H FRPSUHHQGLGD HP WHUPRV GH MRJR HPERUD
REHGHoD D XP FRPSOH[R VLVWHPD GH UHJUDV SURVyGLFDV 4XDQWR DR FRQWH~GR DV
FDQo}HV VmR VREUHWXGR GH LQVSLUDomR DPRURVD RX SHTXHQDV KRPLOLDV VREUH D
SUXGrQFLD H DV YLUWXGHV RX DLQGD GH FDUiWHU VDWtULFR (PERUD H[LVWD WRGR XP
UHSHUWyULR GH ,QJD IXNDV WUDGLFLRQDLV D HVVrQFLD GR JrQHUR p D LPSURYLVDomR
7DPEpPDFRQWHFHTXHRVYHUVRVMiH[LVWHQWHVVHMDPDSHUIHLoRDGRVSRUDGLo}HVH
FRUUHo}HV2YLUWXRVLVPRpJUDQGHPHQWHFRQVLGHUDGRQmRIDOWDQGRDKDELOLGDGH
DUWtVWLFD 4XDQWR DR VHQWLPHQWR H DR WRP DV WUDGXo}HV ID]HP OHPEUDU R SDQWXQ
PDODLR R TXDO GHYH WHU H[HUFLGR XPD FHUWD LQIOXrQFLD QD OLWHUDWXUD GH %XUX H
WDPEpPRPXLWRPDLVUHPRWRKDLNDLMDSRQrV
$OpPGR,QJDIXNDH[LVWHPHP5DQDRXWUDVIRUPDVGHSRHVLDWRGDVHODV
EDVHDGDV QRV PHVPRV SULQFtSLRV IRUPDLV PDV FRQVLVWLQGR SRU H[HPSOR HP
ORQJDV DOWHUFDo}HV HQWUH DV IDPtOLDV GD QRLYD H GR QRLYR GXUDQWH D WURFD
FHULPRQLDOGHSUHVHQWHVTXHVHUHDOL]DSRURFDVLmRGRFDVDPHQWR
'H-RVVHOLQGH-RQJGHVFREULXXPWLSRGHSRHVLDFRPSOHWDPHQWHGLIHUHQWH
QDLOKDGH:HWDQQRJUXSR%DEDUGHLOKDVGRRULHQWHVXO1HVWHFDVRRTXHFRQWD
p Vy D LPSURYLVDomR 2V KDELWDQWHV GH %DEDU FDQWDP PXLWR PDLV GR TXH RV GH
%XUXWDQWRHPJUXSRTXDQWRVR]LQKRVGXUDQWHRWUDEDOKR(PSROHLUDGRVQRFLPR
GRVFRTXHLURVFROKHQGRRyOHRGHSDOPDRVKRPHQVFDQWDPFDQo}HVWULVWHVRX
HQWmR FDQo}HV WURoDQGR GH VHXV FRPSDQKHLURV GDV iUYRUHV SUy[LPDV ¬V YH]HV
HVWH~OWLPRWLSRGHFDQomRFRQGX]DGXHORVFDQWDGRVH[WUHPDPHQWHDJUHVWHVTXH
HPWHPSRVPDLVDQWLJRVSRGLDPPHVPROHYDUjYLROrQFLDHDRGHUUDPDPHQWRGH
VDQJXH 7RGDV DV FDQo}HV VmR FRQVWLWXtGDV SRU GRLV YHUVRV UHVSHFWLYDPHQWH
FKDPDGRV WURQFR H FLPR RX FRURD PDV Mi QmR HVWi SUHVHQWH R HVTXHPD
SHUJXQWDUHVSRVWD8PDGLIHUHQoDFDUDFWHUtVWLFDHQWUHDSRHVLDGH%DEDUHDGH
%XUX p TXH QD SULPHLUD R HIHLWR p DWLQJLGR PDLV SRU XPD YDULDomR O~GLFD GD
PHORGLDGRTXHSHORMRJRFRPRVLJQLILFDGRRXDVRQRULGDGHGDVSDODYUDV
2SDQWXQPDODLRDFLPDUHIHULGRpXPDTXDGUDGHULPDFUX]DGDFRPRV
GRLV SULPHLURV YHUVRV HYRFDQGR XPD LPDJHP RX H[SRQGR XP IDWR DR TXDO RV
GRLV~OWLPRVUHVSRQGHPFRPXPDDOXVmRVXWLOHSRUYH]HVH[WUHPDPHQWHUHPRWD
2 FRQMXQWR p PXLWR VHPHOKDQWH D XP MHX G
HVSULW^`
 $Wp DR VpFXOR ;9,
SDQWXQTXHULDGL]HUSULPHLUDPHQWHSDUiERODRXSURYpUELRHVyHPVHJXQGROXJDU
VLJQLILFDYD TXDGUD 2 YHUVR ILQDO FKDPDVH HP MDYDQrV GMDZDE SDODYUD iUDEH
TXHVLJQLILFDUHVSRVWDRXVROXomReHYLGHQWHTXHRSDQWXQFRPHoRXSRUVHUXP
MRJR GH SHUJXQWDV H UHVSRVWDV DQWHV GH VH WRUQDU XPD IRUPD SRpWLFD
GHWHUPLQDGD$VROXomRSURSULDPHQWHGLWDSDVVRXDVHUVXEVWLWXtGDSHODDOXVmRSRU
DVVRQkQFLDULPDGD ^`
e FHUWDPHQWH DSDUHQWDGD FRP R SDQWXQ D IRUPD MDSRQHVD GH SRHVLD
YXOJDUPHQWH FRQKHFLGD FRPR KDLNDL SHTXHQR SRHPD GH DSHQDV WUrV YHUVRV
FRP FLQFR VHWH H FLQFR VtODEDV VXFHVVLYDPHQWH TXH HYRFD XPD GHOLFDGD
LPSUHVVmR GR PXQGR GDV SODQWDV RX GRV DQLPDLV GD QDWXUH]D RX GR KRPHP jV
YH]HV FRP XP WRTXH GH OLULVPR PHODQFyOLFR RX GH QRVWDOJLD RXWUDV FRP XP
UDVJRGHOLJHLURKXPRU%DVWDGDUDTXLGRLVH[HPSORV
4XDQWDVFRLVDV
(PPHXFRUDomR'HL[DDVIOXWXDU
1RIUHPLUGRVDOJXHLUR
$RVROVHFDPTXLPRQRV2KDVSHTXHQDVPDQJDV'DFULDQoDPRUWD
2KDLNDLIRLFHUWDPHQWHHPVXDRULJHPXPMRJRGHULPDVHPFDGHLD
LQLFLDGRSRUXPMRJDGRUHFRQWLQXDGRSHORVHJXLQWH ^`
8PH[HPSORFDUDFWHUtVWLFRGDIXVmRHQWUHRMRJRHDSRHVLDpDLQGDKRMH
FRQVHUYDGR QR PpWRGR WUDGLFLRQDO GH UHFLWDomR GR .DOHYDOD ILQODQGrV /}QURWK
TXH FROLJLX DV FDQo}HV HQFRQWURX DLQGD HP YLJRU R FXULRVR FRVWXPH GH GRLV
FDQWRUHVVHVHQWDUHPQXPEDQFRXPHPIUHQWHGRRXWURVHJXUDQGRDVPmRVXP
GR RXWUR H EDODQoDQGRVH SDUD D IUHQWH H SDUD WUiV DR PHVPR WHPSR TXH YmR
FRPSHWLQGR HP FRQKHFLPHQWRV GDV HVWkQFLDV ÈV VDJDV LVODQGHVDV GHVFUHYHP
XPDIRUPDVHPHOKDQWHGHUHFLWDomR^`
(P WRGD D SDUWH H VRE D PDLRU YDULHGDGH GH IRUPDV HQFRQWUDPVH
H[HPSORV GH SRHVLD FRPR MRJR VRFLDO FRP SRXFR RX QHQKXP VLJQLILFDGR
HVWpWLFR2HOHPHQWRDJRQtVWLFRUDUDVYH]HVHVWiDXVHQWH(QFRQWUDVHGLUHWDPHQWH
SUHVHQWH QD DQWtIRQD QR SRHPD FRPSHWLWLYR H QR FRQFXUVR GH FDQWR H HVWi
LPSOtFLWRQDYHUVLILFDomRGHLPSURYLVRFRPRILPGHSRUH[HPSORTXHEUDUXP
IHLWLoR (VWH ~OWLPR PRWLYR WHP HYLGHQWHV DILQLGDGHV FRP R HQLJPD IDWDO GD
(VILQJH
7RGDV HVWDV IRUPDV WLYHUDP XP JUDQGH GHVHQYROYLPHQWR QR H[WUHPR
RULHQWH(PVXDO~FLGDLQWHUSUHWDomRHUHFRQVWLWXLomRGRVWH[WRVGD&KLQDDQWLJD
0DUFHO *UDQHW RIHUHFHQRV XP TXDGUR GH WRGR R VLVWHPD GH FRPSHWLo}HV
SRpWLFDV HQWUH UDSD]HV H PRoDV TXH IORUHVFHX QD pSRFD SDVWRULO 1R $QDP IRL
GHVFREHUWRXPVLVWHPDVHPHOKDQWHDLQGDYLJHQWHRTXDOIRLGHVFULWRFRPJUDQGH
H[DWLGmR SHOR HUXGLWR DQDPLWD 1JX\ HQ YDQ +X\ HQ^` $TXL R DUJXPHQWR
SRpWLFR TXH SRXFR HQFREUH R QDPRUR GHFODUDGR SRVVXL IUHTHQWHPHQWH XP
FDUiWHUDOWDPHQWHVRILVWLFDGREDVHDGRQXPDVpULHGHSURYpUELRVTXHDSDUHFHQGR
QR ILQDO GH FDGD HVWkQFLD VHUYHP FRPR WHVWHPXQKRV LUUHIXWiYHLV GD FDXVD GR
DPDQWH(QFRQWUDVHXPDIRUPDLGrQWLFDQRVGpEDWVGD)UDQoDGRVpFXOR;9
3RUWDQWRDSRHVLDHRVFRQFXUVRVGHFDQWRFRPRMRJRVVRFLDLVYmRGHVGH
RVWHUQRVODPHQWRVGHDPRU GD&KLQDHGR$QDP GDDQWLJLGDGHDWpRVUXGHV H
YLROHQWRV FRQFXUVRV GH MDFWkQFLD H GH LQVXOWRV GD $UiELD SUpLVOkPLFD H RV
FDOXQLRVRVFRQFXUVRVGHWDPERUTXHVXEVWLWXHPRMXOJDPHQWRHPWULEXQDOHQWUHRV
HVTXLPyV e HYLGHQWH TXH R &RXUV G
DPRXU GR /DQJXHGRF GR VpFXOR ;,, GHYH
WDPEpPVHULQFOXtGRGHDOJXPDPDQHLUDQHVWDFDWHJRULD6HJXQGRXPDKLSyWHVH
Ki PXLWR WHPSR GHVPHQWLGD D SRHVLD GRV WURYDGRUHV WHYH RULJHP QDV FRUWHV
DPRURVDV GD QREUH]D SURYHQoDO 'HSRLV GD UHMHLomR GHVWD KLSyWHVH FRQWLQXRX
VHQGR XPD TXHVWmR FRQWURYHUWLGD HP ILORORJLD VDEHU VH HVVDV FRUWHV DPRURVDV
UHDOPHQWHH[LVWLUDPRXIRUDPVLPSOHVPHQWHXPDILFomROLWHUiULD1mRKiG~YLGD
TXHIRUDPORQJHGHPDLVRVHUXGLWRVTXHWHQGHUDPSDUDHVWD~OWLPDKLSyWHVH(VWi
EDVWDQWHGHDFRUGRFRPRVFRVWXPHVGR/DQJXHGRFGRVpFXOR;,,TXHDVFRUWHV
DPRURVDV WHQKDP VLGR XP MRJR GH MXVWLoD SRpWLFR SRVVXLGRU WRGDYLD GH XPD
FHUWD YDOLGDGH SUiWLFD (P WRGRV HVWHV GRPtQLRV WUDWDVH VHPSUH GD HVIHUD GD
GLVVHUWDomR FDVXtVWLFD H SROrPLFD VREUH TXHVW}HV GH DPRU WUDWDGD GH IRUPD
O~GLFD&RQIRUPHYLPRVRVFRQFXUVRVGHWDPERUGRVHVTXLPyVHUDPJHUDOPHQWH
SURYRFDGRV SHODV LQWULJDV GDV PXOKHUHV (P DPERV RV FDVRV R WHPD VmR RV
GLOHPDVGRDPRUHDILQDOLGDGHGDFRUWHRXFRPSHWLomRpPDQWHURFyGLJRGH
KRQUDYLJHQWHGHIHQGHQGRDVUHSXWDo}HVGHTXHL[RVRVHDFXVDGRV1DVFRUWHVGH
DPRU R KDELWXDO HUD D LPLWDomR PDLV DSUR[LPDGD SRVVtYHO GRV MXOJDPHQWRV
YHUGDGHLURV FRP GHPRQVWUDo}HV SRU DQDORJLD R UHFXUVR D SUHFHGHQWHV HWF
0XLWRV GRV JrQHURV TXH VH HQFRQWUDP QD SRHVLD GRV WURYDGRUHV VH UHODFLRQDP
HVWUHLWDPHQWH FRP DV TXHL[DV GH DPRU FRPR SRU H[HPSOR R FDVWLDPHQ
UHSULPHQGD ^` D WHQ]RQH GLVSXWD R SDUWLPHQ FDQomR DQWLIRQDO R MRF

SDUWLW MRJRGHSHUJXQWDVHUHVSRVWDV ^`2IXQGDPHQWR~OWLPRGHWRGRVHVWHV


JrQHURV QmR p R MXOJDPHQWR SURSULDPHQWH GLWR QHP XP LPSXOVR SRpWLFR
HVSRQWkQHR QHP VHTXHU D SXUD H VLPSOHV GLYHUVmR VRFLDO PDV VLP D OXWD
LPHPRULDOSHODKRQUDHPTXHVW}HVGHDPRU
7RGDYLDKiRXWUDVIRUPDVGHSRHVLDHVSHFLDOPHQWHQR([WUHPR2ULHQWH
TXHGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVDWLYLGDGHVFXOWXUDLVUHDOL]DGDVGHQWURGHXPHVStULWR
DJRQtVWLFR&RPRSRUH[HPSORTXDQGRVHLPS}HDDOJXpPDWDUHIDGHLPSURYLVDU
XPSRHPDDILPGHTXHEUDUXPIHLWLoRRXVDLUGHXPDVLWXDomRGLItFLO2TXH
LPSRUWD DTXL QmR p TXH HVVH FRVWXPH WHQKD RX QmR FKHJDGR D SRVVXLU DOJXPD
LPSRUWkQFLD SUiWLFD SDUD D YLGD TXRWLGLDQD H VLP TXH R HVStULWR KXPDQR WHQKD
LQ~PHUDV YH]HV YLVWR QHVWH PRWLYR O~GLFR TXH p DSDUHQWDGR WDQWR DR HQLJPD
IDWDO TXDQWR j DSRVWD XPD PDQHLUD GH H[SULPLU H WDOYH] GH UHVROYHU RV
LQWULQFDGRVSUREOHPDVGDYLGDHTXHDDUWHSRpWLFDVHPYLVDUGLUHWDPHQWHDXP
HIHLWR HVWpWLFR WHQKD HQFRQWUDGR QHVWH MRJR R PDLV IpUWLO VROR SDUD VHX
GHVHQYROYLPHQWR &LWHPRV DOJXQV H[HPSORV WLUDGRV GD REUD GH 1JX\ HQ YDQ
+X\ HQ
2V DOXQRV GH XP FHUWR 'U 7DQ SUHFLVDYDP VHPSUH SDVVDU HP VHX
FDPLQKRSDUDDHVFRODSHODFDVDGHXPDPRoDTXHPRUDYDDRODGRGRSURIHVVRU
4XDQGR SDVVDYDP GL]LDP VHPSUH eV DGRUiYHO pV UHDOPHQWH XP DPRU ,VWR
HQIXUHFLDDPRoDDTXDO XPGLDHVSHURXSRUHOHV HOKHVGLVVH%HPVH YRFrV
PH DPDP YRX GDU D YRFrV XPD IUDVH 6H DOJXP GH YRFrV IRU FDSD] GH
UHVSRQGHUPHDIUDVHFRUUHVSRQGHQWHGDUOKHHLPHXDPRUFDVRFRQWUiULRYRFrV
VHFRPSURPHWHPDGDUVHPSUHDYROWDSDUDHYLWDUSDVVDUGLDQWHGHPLQKDSRUWD
(ODUHFLWRXDIUDVHHQHQKXPGRVHVWXGDQWHVIRLFDSD]GHGDUDUHVSRVWDFHUWDGH
PRGRTXHQRIXWXURYLUDPVHREULJDGRVDGDUVHPSUHXPDYROWDjURGDGDFDVD
GRSURIHVVRU ^`7UDWDVHGHDOJRVHPHOKDQWHDRVYD\DPYDUDpSLFRRXjFRUWH
IHLWD D %UXQLOGH TXH DTXL WHPRV VRE D IRUPD GH XP LGtOLR DOGHmR GH HVWXGDQWHV
DQDPLWDV
.KDQKGXGDGLQDVWLD7UDQIRLGHPLWLGRGHVHXFDUJRGHYLGRDXPDIDOWD
JUDYH H WRUQRXVH YHQGHGRU GH FDUYmR HP &KL /LQK 4XDQGR XPD YH] GXUDQWH
XPDGHVXDVFDPSDQKDVR,PSHUDGRUSDVVRXSRUHVVDUHJLmRHQFRQWURXRDQWLJR
PDQGDULP H RUGHQRXOKH TXH IL]HVVH XP SRHPD VREUH R FRPpUFLR GR FDUYmR
.KDQKGX IH] LPHGLDWDPHQWH R SRHPD DR TXH R ,PSHUDGRU SURIXQGDPHQWH
FRPRYLGRGHYROYHXOKHVHXVDQWLJRVWtWXORV^`
$LPSURYLVDomRGHYHUVRVHPIUDVHVSDUDOHODVHUDXPWDOHQWRVHPRTXDO
QLQJXpP SRGLD IDFLOPHQWH SDVVDU QR ([WUHPR 2ULHQWH 2 VXFHVVR GH XPD
HPEDL[DGD DQDPLWD HP 3HTXLP SRGLD SRU YH]HV GHSHQGHU GR WDOHQWR GR
HPEDL[DGRUSDUDDLPSURYLVDomRHPYHUVR7RGRVRVPHPEURVGDVHPEDL[DGDV
SUHFLVDYDPVHUFRQVWDQWHPHQWHSUHSDUDGRVSDUD WRGDDHVSpFLHGHSHUJXQWDV H
VDEHUDVUHVSRVWDVSDUDDVPLOHXPDFKDUDGDVHHQLJPDVTXHDR,PSHUDGRURXD
VHXVPDQGDULQVDSHWHFLDSHUJXQWDU ^`(UDDGLSORPDFLDVREIRUPDO~GLFD
2 MRJR GH SHUJXQWDV H UHVSRVWDV HP IRUPD GH YHUVR SRGH WDPEpP WHU
XPD IXQomR GH DUPD]HQDPHQWR GH WRGD XPD PDVVD GH FRQKHFLPHQWRV ~WHLV
8PDPRoDDFDEDGHGL]HUVLPDVHXQRLYRHDPERVSUHWHQGHPDEULUMXQWRVXPD
ORMD 2 QRLYR SHGHOKH SDUD OKH GL]HU RV QRPHV GRV PHGLFDPHQWRV H WRGR R
WHVRXURGDIDUPDFRSpLDVHVHJXHHPYHUVR$DUWHGDDULWPpWLFDRFRQKHFLPHQWR
GDV GLYHUVDV PHUFDGRULDV H R XVR GR FDOHQGiULR QD DJULFXOWXUD WDPEpP SRGHP
VHUWUDQVPLWLGRVGHIRUPDH[WUHPDPHQWHVXFLQWDSRUHVWHSURFHVVR$VYH]HVRV
QDPRUDGRV LQWHUURJDPVH PXWXDPHQWH VREUH TXHVW}HV GH OLWHUDWXUD )L]HPRV
QRWDUDFLPDTXHWRGDVDVIRUPDVGHFDWHFLVPRVHUHODFLRQDPGLUHWDPHQWHFRPR
MRJR GRV HQLJPDV 2 PHVPR p WDPEpP R FDVR GR H[DPH TXH VHPSUH
GHVHPSHQKRX XP SDSHO H[WUDRUGLQDULDPHQWH LPSRUWDQWH QD YLGD VRFLDO GR
([WUHPR2ULHQWH
7RGD FLYLOL]DomR Vy PXLWR OHQWDPHQWH YDL DEDQGRQDQGR D IRUPD SRpWLFD
FRPR SULQFLSDO PpWRGR GH H[SUHVVmR GDV FRLVDV LPSRUWDQWHV SDUD D YLGD GD
FRPXQLGDGH VRFLDO $ SRHVLD VHPSUH DQWHFHGH D SURVD SDUD D H[SUHVVmR GH
FRLVDVVROHQHVRXVDJUDGDVDSRHVLDpR~QLFRYHtFXORDGHTXDGR1mRVmRDSHQDV
RVKLQRVHRVSURYpUELRVTXHVmRSRVWRVHPYHUVRVmRWDPEpPH[WHQVRVWUDWDGRV
FRPSRUH[HPSORRVVXWUDVHVDVWUDVGDtQGLDDQWLJDRXRVSULPHLURVSURGXWRVGD
ILORVRILD JUHJD (PSpGRFOHV HQFHUUD WRGR VHX VDEHU HP XP SRHPD H DLQGD
/XFUpFLR FRQWLQXD XWLOL]DQGR D PHVPD IRUPD 7DOYH] HP SDUWH D SUHIHUrQFLD
SHORVYHUVRVWHQKDVLGRGHWHUPLQDGDSRUFRQVLGHUDo}HVXWLOLWiULDVXPDVRFLHGDGH
VHPOLYURVDFKDPDLVIiFLOPHPRUL]DUVHXVWH[WRVGHVWDPDQHLUD0DVH[LVWHXPD
UD]mR PDLV SURIXQGD D VDEHU TXH D SUySULD YLGD GD VRFLHGDGH DUFDLFD SRVVXL
FRPRTXHXPDHVWUXWXUDPpWULFDHHVWUyILFD$SRHVLDFRQWLQXDDLQGDKRMHVHQGR
RPRGRGHH[SUHVVmRPDLVQDWXUDOSDUDDVFRLVDVPDLVHOHYDGDV$WpRV
MDSRQHVHV FRVWXPDYDP HVFUHYHU HP IRUPD SRpWLFD DV SDUWHV PDLV LPSRUWDQWHV
GRV GRFXPHQWRV GH (VWDGR 2V KLVWRULDGRUHV GR GLUHLWR SUHVWDUDP XPD DWHQomR
HVSHFLDO DRV YHVWtJLRV GH SRHVLD QR GLUHLWR SHOR PHQRV QD WUDGLomR JHUPkQLFD
7RGRHVWXGDQWHGDVOHLVJHUPkQLFDVFRQKHFHRDQWLJRWH[WRMXUtGLFRIULVmRHPTXH
XPDFOiXVXODUHODWLYDjVGLYHUVDVQHFHVVLGDGHVRXRFDVL}HVGHQHFHVVLGDGHQDV
TXDLVpSUHFLVRYHQGHUDKHUDQoDGHXPyUImRSDVVDGHUHSHQWHDXPHVWLOROtULFR
DOLWHUDWLYR
$VHJXQGDQHFHVVLGDGHpTXDQGRRDQRVHWRUQDFXVWRVRHDIRPHDUGHQWH
LQYDGHDWHUUDHDFULDQoDYDLPRUUHUGHIRPH3RGHHQWmRDPmHS{UjYHQGDR
SDWULP{QLR GD FULDQoD FRPSUDQGR SDUD HOD XPD YDFD WULJR HWF $ WHUFHLUD
QHFHVVLGDGHpTXDQGRDFULDQoDHVWiQXDHVHPWHWRHYHPRHVFXURQHYRHLURHR
IULRLQYHUQRHFDGDKRPHPVHDEULJDHPVHXODUQXPTXHQWHUHI~JLRHRDQLPDO
VHOYDJHPSURFXUDDiUYRUHRFDHRUHI~JLRGDVPRQWDQKDVSDUDVDOYDUVXDYLGD
(QWmRDFULDQoDPHQRUFKRUDUiHJULWDUiHODPHQWDUiDQXGH]GHVHXVPHPEURV
HVXDIDOWDGHDEULJRHDDXVrQFLDGHVHXSDLTXHGHYHULDWrODGHIHQGLGRFRQWUD
DIRPHHDVIULDVQpYRDVGRLQYHUQRHTXHDJRUDMD]QXPDIXQGDHHVFXUDFRYD
VRERFDUYDOKRHDWHUUDSUHVRSRUTXDWURSUHJRV
&UHLRTXHDTXLHVWDPRVSHUDQWHDOJRTXHQmRpDSHQDVXPDRUQDPHQWDomR
GHOLEHUDGDPDVVREUHWXGRDFLUFXQVWkQFLDGHDIRUPXODomRGDOHLSHUWHQFHUDLQGD
jTXHODH[DOWDGDHVIHUDGRHVStULWRHPTXHDIRUPDSRpWLFDpRPRGRQDWXUDOGH
H[SUHVVmR 'HYLGR SUHFLVDPHQWH j VXD EUXVFD HQWUDGD QD SRHVLD HVWH H[HPSOR
IULVmR p WtSLFR GH PXLWRV RXWURV HP FHUWR VHQWLGR p PDLV WtSLFR GR TXH R
7U\JJGDPDO GD DQWLJD ,VOkQGLD TXH QXPD VpULH GH HVWURIHV DOLWHUDQWHV QDUUD R
UHVWDEHOHFLPHQWR GD SD] FRPXQLFD R SDJDPHQWR GH XPD LQGHQL]DomR SURtEH
HQHUJLFDPHQWHQRYDVOXWDVHQHVVHPRPHQWRRSURSyVLWRGDGHFODUDomRGHTXHRV
SHUWXUEDGRUHV GD SD] VHUmR HP WRGD D SDUWH FRQVLGHUDGRV IRUD GD OHL SDVVD D
DPSOLDUHVWHHPWRGDDSDUWHSRUPHLRGHXPDVpULHGHLPDJHQVSRpWLFDV
2QGHTXHUTXHRVKRPHQV
FDFHPORERV
YmRjLJUHMD
RVFULVWmRV
QRUHFLQWRVDJUDGR
VDFULILTXHPRVSDJmRV
DUGDRIRJR
UHYHUGHVoDRFDPSR
DFULDQoDFKDPHSHODPmH
DPmHDOLPHQWHRILOKR
VHFXLGHRIRJRGDODUHLUD
QDYHJXHPRVEDUFRV
FLQWLOHPRVHVFXGRV
EULOKHRVRO
FDLDDQHYH
FUHVoDPRVSLQKHLURV
YRHRIDOFmR
QRORQJRGLDGHSULPDYHUD
YHQWRIRUWH
HPDPEDVDVDVDV 
RQGHTXHUTXHRFpX
VHHOHYH
VHFRQVWUXDDFDVD
VRSUHRYHQWR
FRUUDPSDUDRPDUDViJXDV
VHPHLHPRWULJRRVVHUYRV
(PFRQWUDVWHFRPRH[HPSORDQWHULRUpHYLGHQWHTXHDTXLVHWUDWDGHXP
HPEHOH]DPHQWR SXUDPHQWH OLWHUiULR GH XPD FOiXVXOD OHJDO EHP GHILQLGD
GLILFLOPHQWHRSRHPDSRGHULDQDSUiWLFDVHUYLUFRPRGRFXPHQWRYiOLGR$SHVDU
GLVVRWDPEpPHOHGiWHVWHPXQKRGDXQLGDGHRULJLQDOHQWUHDSRHVLDHDMXULVGLomR
VDJUDGDTXHpRTXHDTXLQRVLPSRUWD
7RGDSRHVLDWHPRULJHPQRMRJRRMRJRVDJUDGRGRFXOWRRMRJRIHVWLYR
GDFRUWHDPRURVDRMRJRPDUFLDOGDFRPSHWLomRRMRJRFRPEDWLYRGDHPXODomR
GDWURFDHGDLQYHFWLYDRMRJROLJHLURGRKXPRUHGDSURQWLGmR$WpTXHSRQWRVH
PDQWpP HVWD TXDOLGDGH O~GLFD GD SRHVLD j PHGLGD TXH D FLYLOL]DomR VH YDL
WRUQDQGRPDLVFRPSOH[D"
3URFXUHPRVDQWHVGHPDLVQDGDLQYHVWLJDUDWULSODUHODomRH[LVWHQWHHQWUH
DSRHVLDRPLWRHRMRJR6HMDTXDOIRUDIRUPDVREDTXDOFKHJXHDWpQyVRPLWR
p VHPSUH SRHVLD 7UDEDOKDQGR FRP LPDJHQV H D DMXGD GD LPDJLQDomR R PLWR
QDUUD XPD VpULH GH FRLVDV TXH VH VXS}H WHUHP VXFHGLGR HP pSRFDV PXLWR
UHFXDGDV3RGHUHYHVWLUVHGRPDLVVDJUDGRHSURIXQGRVLJQLILFDGR3RGHVHUTXH
FRQVLJD H[SULPLU UHODo}HV TXH MDPDLV SRGHULDP VHU GHVFULWDV PHGLDQWH XP
SURFHVVRUDFLRQDO0DVDSHVDUGDVFDUDFWHUtVWLFDVVDJUDGDVHPtVWLFDVTXHOKHVmR
SUySULDVQDIDVHPLWRSRpWLFDGDFLYLOL]DomRLVWRpDSHVDUGDDEVROXWDVLQFHULGDGH
FRPTXHHUDDFHLWHFRQWLQXD GHSpRSUREOHPDGH VDEHUVHDOJXPDYH]R PLWR
FKHJRX D VHU LQWHLUDPHQWH VpULR &UHLR TXH SRGHPRV SHOR PHQRV DILUPDU TXH R
PLWR p VpULR QD PHVPD PHGLGD HP TXH D SRHVLD WDPEpP R p 7DO FRPR WXGR
DTXLORTXHWUDQVFHQGHRVOLPLWHVGRMXt]ROyJLFRHGHOLEHUDWLYRWDQWRRPLWRFRPR
D SRHVLD VH VLWXDP GHQWUR GD HVIHUD O~GLFD 1mR TXHU LVWR GL]HU TXH VHMD XPD
HVIHUDLQIHULRUSRLVSRGHPXLWREHPVXFHGHUTXHRPLWRVREHVVDIRUPDO~GLFD
FRQVLJDDWLQJLUXPDSHQHWUDomRPXLWRDOpPGRDOFDQFHGDUD]mR
&RUUHWDPHQWH FRPSUHHQGLGR H QmR QR VHQWLGR FRUURPSLGR TXH D
SURSDJDQGD PRGHUQD SURFXURX LPSRU j SDODYUD R PLWR p R YHtFXOR DGHTXDGR
SDUD DV LGpLDV GR KRPHP SULPLWLYR DFHUFD GR XQLYHUVR 1R TXH GL] UHVSHLWR DR
PLWRQmRHVWiDLQGDULJLGDPHQWHWUDoDGDDOLQKDTXHVHSDUDDTXLORTXHpDSHQDV
FRQFHEtYHO H R TXH p QLWLGDPHQWH LPSRVVtYHO 3DUD R VHOYDJHP FRP VXD
H[WUHPDPHQWHOLPLWDGDFDSDFLGDGHGHFRRUGHQDomROyJLFDSUDWLFDPHQWHWXGRp
SRVVtYHO$SHVDUGHVHXVDEVXUGRVHHQRUPLGDGHVGHVHXH[DJHURVHPOLPLWHVH
DXVrQFLD GH VHQWLGR GDV SURSRUo}HV VXDV GHVFXLGDGDV LQFRQVLVWrQFLDV H
H[WUDYDJDQWHV YDULDo}HV R PLWR GH PRGR DOJXP OKH SDUHFH VHU XPD FRLVD
LPSRVVtYHO0DVDSHVDUGHWXGRLVVRQmRJRVWDUtDPRVGHGHL[DUGHSHUJXQWDUVHD
FUHQoD GR VHOYDJHP HP VHXV PLWRV PDLV VDJUDGRV QmR HVWDUi PHVPR GHVGH R
LQtFLR PLVWXUDGD FRP XPD FHUWD SRQWD GH KXPRU 7DQWR R PLWR FRPR D SRHVLD
GHULYDP GD HVIHUD O~GLFD SRUWDQWR p SHOR PHQRV SURYiYHO TXH D FUHQoD GR
VHOYDJHPDVVHQWDHPSDUWHQHVVDPHVPDHVIHUDGRPHVPRPRGRTXHVXDYLGD
RID]LQWHLUDPHQWH
1RPLWRYLYRQmRH[LVWHTXDOTXHUGLVWLQomRHQWUHRMRJRHDVHULHGDGH6y
TXDQGR R PLWR VH WRUQD PLWRORJLD RX VHMD OLWHUDWXUD WUDQVPLWLGD FRPR XPD
IRUPDWUDGLFLRQDOSRUXPDFXOWXUDTXHHQWUHWDQWRPDLVRXPHQRVVHVHSDURXGD
LPDJLQDomRSULPLWLYDSRGHUiHQWmRVHUDSOLFDGDDRPLWRDGLVWLQomRHQWUHRMRJR
HDVHULHGDGHHLVWRHPVHXGHWULPHQWR+iXPDFXULRVDIDVHLQWHUPHGLiULDTXH
IRLFRQKHFLGDSHORVJUHJRVHPTXHRPLWRpDLQGDVDJUDGRHFRQVHTHQWHPHQWH
GHYHVHUVpULRPDVpSRUWRGRVFRQVLGHUDGRFRPRH[SUHVVmRGHXPDOLQJXDJHP
GR SDVVDGR 7RGRV QyV SRVVXtPRV IDPLOLDULGDGH FRP DV ILJXUDV GD PLWRORJLD
JUHJDHWHPRVWDQWDSUHGLVSRVLomRSDUDDFHLWiODVHPQRVVDFRQVFLrQFLDSRpWLFD
TXH QRUPDOPHQWH QmR QRWDPRV VHX FDUiWHU DEVROXWDPHQWH EiUEDUR 1R FDVR GD
PLWRORJLDGRV(GGDVWDOYH]WHQKDPRVXPDFHUWDQRomRGHVVDEDUEiULHDPHQRV
TXH:DJQHUQRVWHQKDWRUQDGRLQWHLUDPHQWHLPXQHVHPERWDQGRQRVVRVVHQWLGRV
PDV GH XP PRGR JHUDO p YHUGDGH TXH Vy XPD PLWRORJLD TXH QmR LPSUHVVLRQH
GLUHWDPHQWHQRVVDVHQVLELOLGDGHHVWpWLFDQRVSRGHUHYHODUWRGDDSOHQLWXGHGHVXD
VHOYDMDULD ,VWR ILFD EHP FODUR QR FDVR GRV DQWLJRV PLWRV KLQGXV H GDV ORXFDV
IDQWDVPDJRULDV TXH RV HWQyORJRV QRV WUD]HP GH WRGDV DV SDUWHV GR PXQGR 0DV
SDUD XP ROKDU GHVWLWXtGR GH SUHFRQFHLWRV DV ILJXUDV GD PLWRORJLD JUHJD H
JHUPkQLFD VmR WmR FDUHQWHV GH FRQVLVWrQFLD H GH ERP JRVWR SDUD QmR IDODU QD
pWLFD FRPRDVGHVHQIUHDGDVIDQWDVLDVGRVKLQGXVGRVDIULFDQRVHGRVDERUtJHQHV
DPHULFDQRVRXDXVWUDOLDQRV-XOJDGDVVHJXQGRQRVVRVSDGU}HV TXHHYLGHQWHPHQWH
QmRVmRGHFLVLYRV DVGLYLQGDGHVKHOrQLFDVHpGLFDVQmRVmRGHPHQRVPDXJRVWR
GH FRPSRUWDPHQWR GHVRUGHQDGR H GHSUDYDGR H QmR Ki PXLWR D HVFROKHU HQWUH
+HUPHV7KRUHTXDOTXHUGHXVGDÈIULFD&HQWUDOeLPSRVVtYHOGXYLGDUTXHWRGDV
DVILJXUDVPLWROyJLFDVWUDQVPLWLGDVSHODWUDGLomRVmRYHVWtJLRVGHXPDVRFLHGDGH
EiUEDUD KRMH LQFRPSDWtYHLV FRP R QtYHO HVSLULWXDO TXH HQWUHWDQWR IRL DWLQJLGR
3RUWDQWR QR PRPHQWR GH VXD UHGDomR OLWHUiULD RV PLWRV D ILP GH SRGHUHP
RFXSDU XP OXJDU GH KRQUD QD WUDGLomR UHOLJLRVD SUHFLVDP VRIUHU XPD
LQWHUSUHWDomR PtVWLFD SHODV PmRV GRV SDGUHV RX VHU FXOWLYDGRV FRPR SXUD
OLWHUDWXUD ¬ PHGLGD HP TXH GLPLQXL D FUHQoD QD YHUGDGH OLWHUDO GR PLWR R
HOHPHQWR O~GLFR TXH GHVGH R LQtFLR KDYLD VLGR SUySULR GHOH YROWD D DILUPDUVH
FRPUHGREUDGDIRUoD-iGHVGH+RPHURRSDOFRGDFUHQoDpRSDVVDGR$SHVDU
GLVVR R PLWR DSyV KDYHU SHUGLGR VHX YDORU FRPR LQVWUXPHQWR DGHTXDGR GD
FRPSUHHQVmR GR XQLYHUVR SHOR KRPHP FRQWLQXD GHVHPSHQKDQGR D IXQomR GH
H[SULPLURGLYLQRHPOLQJXDJHPSRpWLFDRTXHpDOJXPDFRLVDPDLVGRTXHXPD
IXQomR HVWpWLFD SRLV QD UHDOLGDGH p XPD IXQomR OLW~UJLFD 4XDQGR 3ODWmR RX
$ULVWyWHOHVSUHWHQGHPID]HUQRVFKHJDUDRkPDJRGHVXDILORVRILDHH[SULPHP
VH GH PDQHLUD PDLV YLJRURVD XWLOL]DP D IRUPD GR PLWR QR FDVR GH 3ODWmR p R
PLWRGDFDYHUQDQRGH$ULVWyWHOHVRPLWRGRDPRUTXHWRGDVDVFRLVDVGHGLFDP
DRLPyYHOPRWRUGRPXQGR
2 WRP O~GLFR WmR FDUDFWHUtVWLFR GR YHUGDGHLUR PLWR DSDUHFH VRE VXD
IRUPD PDLV QtWLGD QDV SiJLQDV LQLFLDLV GRV HVFULWRV pGLFRV SULPLWLYRV R
*\OIDJLQQLQJHR6NDOGVNDSDUPDO7UDWDVHQHVWHFDVRGHXPPDWHULDOPtWLFRTXH
SDVVRX FRPSOHWDPHQWH SDUD D FHQD OLWHUiULD H VH WRUQRX XPD OLWHUDWXUD TXH
HPERUD RILFLDOPHQWH UHSXGLDGD GHYLGR D VHX FDUiWHU SDJmR FRQWLQXDYD VHQGR
DGPLUDGDFRPRSDUWHGDKHUDQoDFXOWXUDOHSRUHVVDPHVPDUD]mRFRQWLQXDYDD
VHUOLGD ^`
2VKRPHQVTXHUHGLJLUDPHVVHVPLWRVHUDPFULVWmRVHUDPDWpVDFHUGRWHV
FULVWmRV 3HOR PHQRV D PHX MXt]R YHULILFDVH XPD HYLGHQWH QRWD GH WURoD H GH
KXPRUHPVXDQDUUDomRGHVVHVDFRQWHFLPHQWRVPtVWLFRV1mRVHWUDWDGRWRPGR
FULVWmR FRQVFLHQWHPHQWH VXSHULRU DR SDJDQLVPR TXH VXD Ip VXSODQWRX H
FRQVHTHQWHPHQWH WHQGHQGR D WURoDU XP SRXFR GHVVH SDJDQLVPR H DLQGD
PHQRVGRWRPGRFRQYHUWLGRH[HFUDQGRRSDVVDGRFRPRXPDpSRFDGHGLDEyOLFD
HVFXULGmR p PDLV R GD PHLD FUHQoD D PHLR FDPLQKR HQWUH D EULQFDGHLUD H D
VHULHGDGHGHVGHVHPSUHLQHUHQWHDRSHQVDPHQWRPtWLFRTXHSURYDYHOPHQWHQmR
VRDULD GH PRGR GLIHUHQWH QRV ERQV WHPSRV GR SDJDQLVPR $ DSDUHQWH
LQFRQJUXrQFLD HQWUH WHPDV PLWROyJLFRV DEVXUGRV SXUDV H VLPSOHV IDQWDVLDV
ORXFDVFRPRQDVHVWyULDVGH+UXQJQLU*URDH$XUZDQGLO HXPDWpFQLFDSRpWLFD
H[WUHPDPHQWHVRILVWLFDGDHVWiWDPEpPSHUIHLWDPHQWHGHDFRUGRFRPDQDWXUH]D
GRSUySULRPLWRTXHSRUPDLRUTXHVHMDDFUXH]DGRDVVXQWRVHPSUHHHPWRGDD
SDUWHSURFXUDDIRUPDGHH[SUHVVmRPDLVHOHYDGDSRVVtYHO2QRPHGRSULPHLUR
GHVVHVHVFULWRV*\OIDJLQQLQJ LVWR p *\ OIL HQJDQDGR Mi SRU VL Vy HVWi FKHLR GH
VLJQLILFDGR $GRWD D YHOKD H EHP FRQKHFLGD IRUPD GR GLVFXUVR FRVPRJ{QLFR
LQWHUURJDWLYR FRPR QR FDVR GD GLVSXWD GH 7KRU FRP RV 8WJDUGDORNL 0XLWR
DFHUWDGDPHQWH * 1HFNHO DSOLFDOKH D GHVLJQDomR GH MRJR^` 2
LQWHUURJDGRU *DQJOHUL ID] DV YHOKDV SHUJXQWDV VDJUDGDV UHODWLYDV j RULJHP GDV
FRLVDVGRYHQWRGRYHUmRHGRLQYHUQRHWF5HJUDJHUDOD~QLFDVROXomRTXHDV
UHVSRVWDV DSUHVHQWDP p XPD EL]DUUD ILJXUD PLWROyJLFD 7DPEpP RV FDStWXORV
LQLFLDLV GR 6NDOGVNDSDUPDO VmR LQWHLUDPHQWH DEUDQJLGRV SHOD HVIHUD O~GLFD
IDQWDVLDV SUpKLVWyULFDV H VHP HVWLOR D UHVSHLWR GH JLJDQWHV SpUILGRV HVW~SLGRV H
FDEHOXGRV H GH DQ}HV PDOpYRORV H DVWXFLRVRV DYHQWXUDV JURVVHLUDV H ULGtFXODV
IHQ{PHQRVPLUDFXORVRVTXHQRILQDOVmRH[SOLFDGRVSRUXPDLOXVmRGRVVHQWLGRV
1mR Ki G~YLGD TXH DTXL VH WUDWD GH PLWRORJLD QR ~OWLPR JUDX GH GHFUHSLWXGH ²
FDyWLFD SUHWHQVLRVD SUHWHQVDPHQWH LPDJLQRVD 7RGDYLD VHULD H[DJHUDGR
FRQVLGHUDUHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVFRPRXPDGHJHQHUHVFrQFLDRFRUULGDHPpSRFD
PDLVWDUGLDGHLGpLDVTXHHPRXWURVWHPSRVKDYLDPVLGRJUDQGLRVDVHKHUyLFDV
3HORFRQWUiULRDDXVrQFLDGHHVWLORpXPDGDVFDUDFWHUtVWLFDVSUySULDVGRPLWR
2V HOHPHQWRV IRUPDLV GD SRHVLD VmR QXPHURVRV H YDULDGRV HVWUXWXUDV
PpWULFDV H HVWUyILFDV ULPD ULWPR DVVRQkQFLD DOLWHUDomR DFHQWXDomR HWF H
IRUPDVFRPRROtULFRRGUDPiWLFRHRpSLFR3RUPDLVYDULDGRVTXHSRVVDPVHU
HVWHV IDWRUHV PHVPR DVVLP HOHV VH HQFRQWUDP HP WRGD D SDUWH GR PXQGR 2
PHVPRDFRQWHFHFRPRVPRWLYRVGDSRHVLDTXHSRUPDLVQXPHURVRVTXHSRVVDP
VHUHPTXDOTXHUOtQJXDDSDUHFHPHPWRGDDSDUWHHHPWRGDVDVpSRFDV(VVDV
HVWUXWXUDV IRUPDV H PRWLYRV VmRQRV GH WDO PRGR IDPLOLDUHV TXH QmR QRV
LQWHUURJDPRV VREUH VXD H[LVWrQFLD H UDUDV YH]HV SHQVDPRV HP LQTXLULU TXDO p R
GHQRPLQDGRUFRPXPTXHRVOHYDDVHUFRPRVmRHQmRGHRXWUDPDQHLUD(VVH
GHQRPLQDGRU FRPXP D TXH VH GHYH D VXUSUHHQGHQWH XQLIRUPLGDGH H OLPLWDomR
GRVPRGRVGHH[SUHVVmRSRpWLFDHPWRGDVDVpSRFDVGDVRFLHGDGHKXPDQDWDOYH]
SRVVD VHU HQFRQWUDGR QR IDWR GH D IXQomR FULDGRUD D TXH FKDPDPRV SRHVLD WHU
VXDVUDt]HVQXPDIXQomRDLQGDPDLVSULPRUGLDOGRTXHDSUySULDFXOWXUDDVDEHU
RMRJR
(QXPHUHPRVXPDYH]PDLVDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHFRQVLGHUDPRVSUySULDV
GR MRJR e XPD DWLYLGDGH TXH VH SURFHVVD GHQWUR GH FHUWRV OLPLWHV WHPSRUDLV H
HVSDFLDLV VHJXQGR XPD GHWHUPLQDGD RUGHP H XP GDGR Q~PHUR GH UHJUDV
OLYUHPHQWH DFHLWDV H IRUD GD HVIHUD GD QHFHVVLGDGH RX GD XWLOLGDGH PDWHULDO 2
DPELHQWHHPTXHHOHVHGHVHQURODpGHDUUHEDWDPHQWRHHQWXVLDVPRHWRPDVH
VDJUDGR RX IHVWLYR GH DFRUGR FRP D FLUFXQVWkQFLD $ DomR p DFRPSDQKDGD SRU
XP VHQWLPHQWR GH H[DOWDomR H WHQVmR H VHJXLGD SRU XP HVWDGR GH DOHJULD H GH
GLVWHQVmR
2UD GLILFLOPHQWH VH SRGHULD QHJDU TXH HVWDV TXDOLGDGHV WDPEpP VmR
SUySULDV GD FULDomR SRpWLFD $ YHUGDGH p TXH HVWD GHILQLomR GH MRJR TXH DJRUD
GHPRV WDPEpP SRGH VHUYLU FRPR GHILQLomR GD SRHVLD $ RUGHQDomR UtWPLFD RX
VLPpWULFD GD OLQJXDJHP D DFHQWXDomR HILFD] SHOD ULPD RX SHOD DVVRQkQFLD R
GLVIDUFHGHOLEHUDGRGRVHQWLGRDFRQVWUXomRVXWLOHDUWLILFLDOGDVIUDVHVWXGRLVWR
SRGHULDFRQVLVWLUVHHPRXWUDVWDQWDVPDQLIHVWDo}HVGRHVStULWRO~GLFR1mRpGH
PRGR DOJXP XPD PHWiIRUD FKDPDU j SRHVLD FRPR IH] 3DXO 9DOpU\ XP MRJR
FRPDVSDODYUDVHDOLQJXDJHPpDSXUDHPDLVH[DWDYHUGDGH
1mR p DSHQDV H[WHULRU D DILQLGDGH H[LVWHQWH HQWUH D SRHVLD H R MRJR HOD
WDPEpP VH PDQLIHVWD QD SUySULD HVWUXWXUD GD LPDJLQDomR FULDGRUD 1D
HODERUDomRGHXPDIUDVHSRpWLFDQRGHVHQYROYLPHQWRGHXPWHPDQDH[SUHVVmR
GHXPHVWDGRGHHVStULWRKiVHPSUHDLQWHUYHQomRGHXPHOHPHQWRO~GLFR6HMD
QRPLWRRXQDOtULFDQRGUDPDRXQDHSRSpLDQDVOHQGDVGHXPSDVVDGRUHPRWR
RXQXPURPDQFHPRGHUQRDILQDOLGDGHGRHVFULWRUFRQVFLHQWHRXLQFRQVFLHQWHp
FULDUXPDWHQVmRTXHHQFDQWHROHLWRUHRPDQWHQKDHQIHLWLoDGR6XEMDFHQWHD
WRGD HVFULWXUD FULDGRUD HVWi VHPSUH DOJXPD VLWXDomR KXPDQD RX HPRFLRQDO
VXILFLHQWHPHQWHLQWHQVDSDUDWUDQVPLWLUDRVRXWURVHVVDWHQVmR0DVRSUREOHPDp
TXH QmR H[LVWH XP JUDQGH Q~PHUR GHVVDV VLWXDo}HV (P WHUPRV JHUDLV SRGHVH
GL]HU TXH HVVDV VLWXDo}HV VXUJHP GR FRQIOLWR RX GR DPRU RX GD FRQMXQomR GH
DPERV
2UDWDQWRRFRQIOLWRTXDQWRRDPRULPSOLFDPULYDOLGDGHRXFRPSHWLomRH
FRPSHWLomRLPSOLFDMRJR1DJUDQGHPDLRULDGRVFDVRVRWHPDFHQWUDOGDSRHVLD
H GD OLWHUDWXUD p D OXWD ² LVWR p D WDUHID TXH R KHUyL SUHFLVD FXPSULU DV
SURYDo}HVSRUTXHHOHWHPTXHSDVVDURVREVWiFXORVTXHHOHSUHFLVDWUDQVSRU-ip
VXILFLHQWHPHQWH HVFODUHFHGRU R XVR GD SDODYUD KHUyL SDUD GHVLJQDU R
SHUVRQDJHP SULQFLSDO $ WDUHID VHUi H[WUDRUGLQDULDPHQWH GLItFLO DSDUHQWHPHQWH
LPSRVVtYHO (P JHUDO HOD p HPSUHHQGLGD HP FRQVHTrQFLD GH XP GHVDILR GH
XPD SURPHVVD RX GH XP FDSULFKR GD SHVVRD DPDGD 7RGRV HVWHV WHPDV QRV
FRQGX]HP GH YROWD DR MRJR DJRQtVWLFR 8PD RXWUD VpULH GH PRWLYRV GH WHQVmR
DVVHQWD QR GLVIDUFH GD LGHQWLGDGH GR KHUyL (OH VH DSUHVHQWD LQFyJQLWR TXHU SRU
HVWDU GHOLEHUDGDPHQWH RFXOWDQGR VXD LGHQWLGDGH RX SRU HOH SUySULR D
GHVFRQKHFHU RX DLQGD SRUTXH p FDSD] GH PXGDU VXD DSDUrQFLD FRQIRUPH VXD
YRQWDGH(PRXWUDVSDODYUDVHOHXVDXPDPiVFDUDDSDUHFHVREXPGLVIDUFHp
SRUWDGRUGHXPVHJUHGR8PDYH]PDLVQRVHQFRQWUDPRVSUy[LPRGRYHOKRMRJR
VDJUDGRGRVHURFXOWRTXHVHUHYHODDSHQDVDRVLQLFLDGRV
&RPRIRUPDGHFRPSHWLomRSURSULDPHQWHGLWDDSRHVLDDUFDLFDPDOSRGH
GLVWLQJXLUVHGDDQWLJDFRPSHWLomRSRUHQLJPDV8PDpFULDGRUDGHVDEHGRULDD
RXWUDGHSDODYUDVEHODV$PEDVVmRGRPLQDGDVSRUXPVLVWHPDGHUHJUDVGHMRJR
TXH GHWHUPLQDP R OHTXH GH LGpLDV H VtPERORV D VHU XWLOL]DGRV VDJUDGRV RX
SRpWLFRV FRQIRUPH IRU R FDVR DPEDV SUHVVXS}HP XP FtUFXOR GH LQLFLDGRV TXH
FRPSUHHQGHP D OLQJXDJHP XWLOL]DGD $ YDOLGDGH GH TXDOTXHU GHODV GHSHQGH
XQLFDPHQWHGRIDWRGHVHFRQIRUPDUHPFRPDVUHJUDVGRMRJR6yDTXHOHTXHp
FDSD]GHIDODUDOLQJXDJHPGDDUWHUHFHEHRWtWXORGHSRHWD$OLQJXDJHPDUWtVWLFD
GLIHUH GD OLQJXDJHP YXOJDU SHOR XVR GH WHUPRV LPDJHQV ILJXUDV HVSHFLDLV TXH
QHPWRGRVVHUmRFDSD]HVGHFRPSUHHQGHU2HWHUQRDELVPRHQWUHRVHUHDLGpLD
VySRGHVHUIUDQTXHDGRSHOR DUFRtULVGDLPDJLQDomR2VFRQFHLWRV SULVLRQHLURV
GDVSDODYUDVVmRVHPSUHLQDGHTXDGRVHPUHODomRjWRUUHQWHGDYLGDSRUWDQWRp
DSHQDVDSDODYUDLPDJHPDSDODYUDILJXUDWLYDTXHpFDSD]GHGDUH[SUHVVmRjV
FRLVDVHDRPHVPRWHPSREDQKiODVFRPDOXPLQRVLGDGHGDVLGpLDVLGpLDHFRLVD
VmRXQLGDVQDLPDJHP0DVHQTXDQWRDOLQJXDJHPYXOJDUTXHHPVLPHVPDp
XPLQVWUXPHQWRSUiWLFRH~WLOHVWiFRQVWDQWHPHQWHJDVWDQGRDVLPDJHQVFRQWLGDV
SHODV SDODYUDV H DGTXLULQGR XPD H[LVWrQFLD VXSHUILFLDO SUySULD TXH Vy
DSDUHQWHPHQWHpOyJLFD DSRHVLDFRQWLQXDFXOWLYDQGRDVTXDOLGDGHVILJXUDWLYDV
RXVHMDSRUWDGRUDVGHLPDJHQVGDOLQJXDJHPGHPDQHLUDGHOLEHUDGD
2TXHDOLQJXDJHPSRpWLFDID]pHVVHQFLDOPHQWHMRJDUFRPDVSDODYUDV
2UGHQDDV GH PDQHLUD KDUPRQLRVD H LQMHWD PLVWpULR HP FDGD XPD GHODV GH
PRGRWDOTXHFDGDLPDJHPSDVVDDHQFHUUDUDVROXomRGHXPHQLJPD
1DFXOWXUDDUFDLFDDOLQJXDJHPGRVSRHWDVpRPDLVHILFD]GRVPHLRVGH
H[SUHVVmRGHVHPSHQKDQGRXPDIXQomRPXLWRPDLVDPSODHYLWDOGRTXHDPHUD
VDWLVIDomR GDV DVSLUDo}HV OLWHUiULDV 3}H R ULWXDO HP SDODYUDV p R iUELWUR GDV
UHODo}HVVRFLDLVRYHtFXORGDVDEHGRULDGDMXVWLoDHGDPRUDO(ID]WXGRLVWRVHP
SUHMXGLFDU VHX FDUiWHU O~GLFR SRLV R SUySULR TXDGUR GD FXOWXUD SULPLWLYD p XP
FtUFXOR O~GLFR 1HVWD IDVH DV DWLYLGDGHV FXOWXUDLV UHDOL]DPVH VRE D IRUPD GH
MRJRV VRFLDLV PHVPR DV PDLV XWLOLWiULDV JUDYLWDP FP WRUQR GH XP RX RXWUR GRV
JUXSRV O~GLFRV 0DV j PHGLGD TXH D FLYLOL]DomR YDL JDQKDQGR PDLRU DPSOLWXGH
HVSLULWXDO DV UHJL}HV QDV TXDLV R IDWRU O~GLFR p IUDFR RX TXDVH LPSHUFHSWtYHO
GHVHQYROYHPVH j FXVWD GDTXHODV HP TXH HOH WHP OLYUH FXUVR 2 FRQMXQWR GD
FLYLOL]DomR WRUQDVH PDLV VpULR H D OHL H D JXHUUD R FRPpUFLR D WpFQLFD H D
FLrQFLD SHUGHP R FRQWDWR FRP R MRJR PHVPR R ULWXDO TXH SULPLWLYDPHQWH HUD
VHX FDPSR GH H[SUHVVmR SRU H[FHOrQFLD SDUHFH SDUWLFLSDU GHVVH SURFHVVR GH
GLVVRFLDomR3RUILPUHVWDDSHQDVDSRHVLDFRPRFLGDGHODGRMRJRYLYRHQREUH
2FDUiWHUO~GLFRGDOLQJXDJHPSRpWLFDpWmRHYLGHQWHTXHTXDVHVHWRUQD
GHVQHFHVViULR LOXVWUiOR FRP H[HPSORV 'DGD D LPHQVD LPSRUWkQFLD DWULEXtGD
SHODVFXOWXUDVDUFDLFDVjSUiWLFDGDSRHVLDQmRVHUiVXUSUHVDSDUDQyVYHULILFDU
TXHQHVVDIDVHVXDWpFQLFDIRLOHYDGDDRPDLVDOWRJUDXGHULJRUHGHVRILVWLFDomR
%DVHLDVHQXPPHWLFXORVRFyGLJRGHUHJUDVDEVROXWDPHQWHREULJDWyULDVPDVTXH
SHUPLWHP XPD YDULDomR TXDVH LQILQLWD 2 VLVWHPD p FRQVHUYDGR H WUDQVPLWLGR
FRPR XPD QREUH FLrQFLD 1mR p SRU DFDVR TXH p SRVVtYHO REVHUYDU HVWH
UHTXLQWDGRFXOWRGDSRHVLDVREIRUPDVPXLWRVHPHOKDQWHVHPSRYRVWmRDIDVWDGRV
QR WHPSR H QR HVSDoR TXH SRXFR RX QHQKXP FRQWDWR SRGHP WHU WLGR FRP DV
FLYLOL]Do}HV PDLV ULFDV H PDLV DQWLJDV TXH VH QmR IRVVH LVVR SRGHULDP WHU
LQIOXHQFLDGR VXDV OLWHUDWXUDV ,VWR DFRQWHFH SRU H[HPSOR FRP D $UiELD SUp
LVOkPLFD H FRP D ,VOkQGLD GRV (GGDV H GDV VDJDV 6HP OHYDU HP FRQWD
SRUPHQRUHVGHPpWULFDHSURVyGLDOLPLWDUQRVHPRVDXP~QLFRH[HPSOREHP
SUySULRSDUDLOXVWUDUDUHODomRHQWUHDSRHVLDHRMRJRFRPROLQJXDJHPVHFUHWDD
VDEHURNHQQLQJDUQyUGLFR4XDQGRRSRHWD GL]HVSLQKRGDOLQJXDJHPHP YH]
GHOtQJXDFKmRGRDQWURGRVYHQWRVHPYH]GHWHUUDORERGDViUYRUHVHPYH]
GH YHQWR HWF HVWi DSUHVHQWDQGR D VHXV DXGLWRUHV HQLJPDV SRpWLFRV TXH VmR
WDFLWDPHQWHUHVROYLGRV2SRHWDHDDXGLrQFLDSUHFLVDPFRQKHFHUFHQWHQDVGHOHV
$VFRLVDVLPSRUWDQWHVFRPRSRUH[HPSORRRXURWrPQRPHVSRpWLFRVjVG~]LDV
8P GRV HVFULWRV GR SULPHLUR (GGD R 6NDOGVNDSDUPDO RX )DOD GRV 3RHWDV
RIHUHFH XPD ORQJD OLVWD GHVVDV H[SUHVV}HV SRpWLFDV 8PD GDV XWLOL]Do}HV
LPSRUWDQWHVGRNHQQLQJpFRPRWHVWHGHFRQKHFLPHQWRPLWROyJLFR&DGDXPGRV
GHXVHV SRVVXL XPD PXOWLSOLFLGDGH GH SVHXG{QLPRV RV TXDLV HQFHUUDP XPD
UHIHUrQFLDLQGLUHWDDVXDVDYHQWXUDVDVXDIRUPDRXDVHXSDUHQWHVFRFyVPLFR
&RPRVHSRGHGHVFUHYHU+HLPGDOO"3RGHVHUFKDPDGR
)LOKRGH1RYH0mHV

RX
*XDUGLmRGRV'HXVHV
RX
$VDEUDQFR

,QLPLJRGH/RNL
%XVFDGRUGR&RODU
GH)UH\ D
HPXLWDVRXWUDVFRLVDV^`
1XQFD VH SHUGHUDP LQWHLUDPHQWH DV tQWLPDV UHODo}HV HQWUH D SRHVLD H R
HQLJPD 1RV VNDOGV LVODQGHVHV R H[FHVVR GH FODUH]D p FRQVLGHUDGR XPD IDOKD
WpFQLFD2VJUHJRVWDPEpPH[LJLDPTXHDSDODYUDGRSRHWDIRVVHREVFXUD(QWUH
RVWURYDGRUHVHPFXMDDUWHDIXQomRO~GLFDpPDLVSDWHQWHGRTXHHPTXDOTXHU
RXWUD VmR DWULEXtGRV PpULWRV HVSHFLDLV DR WUREDUGXV ² R TXH j OHWUD VLJQLILFD
SRHVLDKHUPpWLFD
$V HVFRODV OtULFDV PRGHUQDV TXH VH PRYHP H UHVLGHP HP GRPtQLRV
JHUDOPHQWH LQDFHVVtYHLV H JRVWDP GH HQYROYHU R VHQWLGR QXPD SDODYUD
HQLJPiWLFD SHUPDQHFHUDP SRUWDQWR ILpLV j HVVrQFLD GH VXD DUWH &RP VHX
FtUFXOR UHVWULWR GH OHLWRUHV TXH FRPSUHHQGHP RX SHOR PHQRV FRQKHFHP VXD
OLQJXDJHPHVSHFLDOHODVVmRJUXSRVFXOWXUDLVIHFKDGRVGHOLQKDJHPPXLWRDQWLJD
7RGDYLD QmR p FHUWR TXH D FLYLOL]DomR TXH DV URGHLD VHMD FDSD] GH DSUHFLDU
VXILFLHQWHPHQWH VHXV REMHWLYRV SDUD IRUPDU R WHUUHQR HP TXH D DUWH SRVVD
H[HUFHUDIXQomRYLWDOTXHpVXDUD]mRGHVHU

$)XQomRGD)RUPD3RpWLFD

$ SDUWLU GR PRPHQWR HP TXH XPD PHWiIRUD GHULYD VHX HIHLWR GD
GHVFULomRGDVFRLVDVRXGRVDFRQWHFLPHQWRVHPWHUPRVGHYLGDHGHPRYLPHQWR
ILFDDEHUWRRFDPLQKRSDUDDSHUVRQLILFDomR$UHSUHVHQWDomRHPIRUPDKXPDQD
GHFRLVDVLQFRUSyUHDVRXLQDQLPDGDVpDHVVrQFLDGHWRGDIRUPDomRPtWLFDHGH
TXDVH WRGD D SRHVLD 0DV R SURFHVVR QmR VHJXH ULJRURVDPHQWH R FXUVR DFLPD
LQGLFDGR 2 TXH VH SDVVD QmR p SULPHLUR D FRQFHSomR GH DOJXPD FRLVD FRPR
GHVWLWXtGDGHYLGDHGHFRUSRHGHSRLVVXDH[SUHVVmRFRPRDOJRTXHSRVVXLXP
FRUSRSDUWHVHSDL[}HV1mRDFRLVDSHUFHELGDpDQWHVGHPDLVQDGDFRQFHELGD
FRPR GRWDGD GH YLGD H GH PRYLPHQWR H p HVVD VXD H[SUHVVmR SULPiULD TXH
SRUWDQWRQmRpSURGXWRGHXPDUHIOH[mR1HVWHVHQWLGRDSHUVRQLILFDomRVXUJHD
SDUWLUGRPRPHQWRHPTXHDOJXpPVHQWHDQHFHVVLGDGHGHFRPXQLFDUDRVRXWURV
VXDVSHUFHSo}HV$VVLPDVFRQFHSo}HVVXUJHPHQTXDQWRDWRVGDLPDJLQDomR
+DYHUi UD]}HV SDUD FKDPDU D HVWH KiELWR LQDWR GR HVStULWR D HVWD
WHQGrQFLDSDUDFULDUXPPXQGRLPDJLQiULRGHVHUHVYLYRV RXWDOYH]XPPXQGR
GHLGpLDVDQLPDGDV XPMRJRGRHVStULWRRXXPMRJRPHQWDO"
7RPHPRV FRPR H[HPSOR XPD GDV IRUPDV PDLV HOHPHQWDUHV GD
SHUVRQLILFDomR DV HVSHFXODo}HV PtWLFDV D UHVSHLWR GD RULJHP GR PXQGR H GDV
FRLVDVQDVTXDLVDFULDomRpFRQFHELGDFRPRREUDGHDOJXQVGHXVHVDSDUWLUGR
FRUSR GH XP JLJDQWH XQLYHUVDO (QFRQWUDPRV HVWD FRQFHSomR QR 5LJ9HGD F QR
SULPHLUR (GGD $WXDOPHQWH D ILORORJLD WHQGH D FRQVLGHUDU RV WH[WRV RQGH VH
HQFRQWUD HVWD OHQGD FRPR XPD UHGDomR OLWHUiULD RFRUULGD HP pSRFD
UHODWLYDPHQWH WDUGLD 2 GpFLPR KLQR GR 5LJ9HGD QRV RIHUHFH XPD SDUiIUDVH
PtVWLFD GH XPD PDWpULD PtWLFD SULPRUGLDO SDUiIUDVH IHLWD SHORV VDFHUGRWHV
VDFULILFDGRUHV TXH D LQWHUSUHWDUDP HP WHUPRV ULWXDOtVWLFRV 2 6HU SULPRUGLDO
3XUXVKD LVWR p R KRPHP VHUYLX GH PDWpULD SDUD R XQLYHUVR^` 7RGDV DV
FRLVDVIRUDPIRUPDGDVDSDUWLUGHVWHFRUSRRVDQLPDLVGRDUHDVIORUHVWDVHDV
DOGHLDVDOXDYHLRGHVHXHVStULWRRVROGHVHXROKRGHVXDERFDYLHUDP,QGUDH
$JQLGHVHXKiOLWRRYHQWRGHVHXXPELJRDDWPRVIHUDGHVXDFDEHoDRFpXGH
VHXVSpVDWHUUDHGHVHXVRXYLGRVRVTXDWURTXDGUDQWHVGRKRUL]RQWHDVVLPHOHV
RVGHXVHV^` IL]HUDP RV PXQGRV 4XHLPDUDP 3XUXVKD FRPR RIHUHQGD 2
KLQR p XPD PLVWXUD GH DQWLJDV IDQWDVLDV PtWLFDV H GH HVSHFXODo}HV PtVWLFDV GH
XPD IDVH PDLV WDUGLD GD FXOWXUD UHOLJLRVD 1RWHVH GH SDVVDJHP TXH QXP GRV
YHUVRV R GpFLPR SULPHLUR VXUJH UHSHQWLQDPHQWH D QRVVD Mi FRQKHFLGD
LQWHUURJDomR 4XDQGR GLYLGLUDP HOHV 3XUXVKD HP TXDQWDV SDUWHV R GLYLGLUDP
HOHV"&RPRIRLFKDPDGDVXDERFDHVHXVEUDoRVHVXDVFR[DVHVHXVSpV"
eGHPDQHLUDLGrQWLFDTXH*DQJOHULSHUJXQWDQR6QRUUD(GGD4XDOIRLR
LQtFLR" &RPR FRPHoRX" 2 TXH KDYLD DQWHV" ( QXPD VpULH GH PRWLYRV RV PDLV
GLYHUVRV VHJXHVH XPD GHVFULomR GD RULJHP GR PXQGR DQWHV GH PDLV QDGD R
JLJDQWHSULPRUGLDO<PLUQDVFHGRFKRTXHHQWUHXPDFRUUHQWHGHDUTXHQWHHXPD
FDPDGDGHJHOR2VGHXVHVPDWDPQRVHFRPVXDFDUQHID]HPDWHUUDFRPVHX
VDQJXHID]HPRVPDUHVHRVODJRVFRPVHXVRVVRVDVPRQWDQKDVFRPVHXFDEHOR
DViUYRUHVFRPVHXFUkQLRDDWPRVIHUDHWF
1DGD GLVWR SDUHFH VHU XP PLWR YLYR D SULPHLUD IDVH GH VXD H[SUHVVmR
3HOR PHQRV QR FDVR GR H[HPSOR WLUDGR GR (GGD WUDWDVH GH XP PDWHULDO
WUDGLFLRQDO TXH SDVVRX GR QtYHO GR ULWXDO SDUD R GD OLWHUDWXUD H IRL FRQVHUYDGR
FRPR YHVWtJLR YHQHUiYHO GH XPD DQWLJD FXOWXUD SDUD HGLILFDomR GDV JHUDo}HV
YLQGRXUDV &RQIRUPH Mi GLVVHPRV R *\OIDJLQQLQJ RQGH WXGR LVWR VH YHULILFD
SDUHFH HP WRGD VXD HVWUXWXUD HP VHX WRP H QDV WHQGrQFLDV TXH PDQLIHVWD
EULQFDUFRPRVYHOKRVWHPDVPLWROyJLFRVGHXPDPDQHLUDTXHGLILFLOPHQWHSRGH
VHU FRQVLGHUDGD VpULD 'HYHPRV SRUWDQWR SHUJXQWDUQRV VH D PHQWDOLGDGH
UHVSRQViYHO SRU HVVDV SHUVRQLILFDo}HV QmR VH HQFRQWUD GHVGH R LQtFLR
FRPSURPHWLGDFRPXPFHUWRHVStULWRO~GLFR3RURXWUDVSDODYUDVUHFDSLWXODQGRR
TXHMiGLVVHPRVDFHUFDGRPLWRHPJHUDOSDUHFHQRVKDYHUOXJDUSDUDGXYLGDU
VH GH IDWR RV KLQGXV H RV HVFDQGLQDYRV SULPLWLYRV DOJXPD YH] UHDOPHQWH
FKHJDUDPDDFUHGLWDUFRPWRGDDIRUoDGDFRQYLFomRHPILFo}HVFRPRHVVDGD
FULDomRGRPXQGRDSDUWLUGRVPHPEURVGHXPFRUSRKXPDQR6HMDFRPRIRUp
LPSRVVtYHOSURYDUDUHDOLGDGHGHVVDFUHQoD3RGHPRVSHORPHQRVLUDWpDRSRQWR
GHDILUPDUTXHpH[WUHPDPHQWHLPSURYiYHO
1RUPDOPHQWHWHPRVWHQGrQFLDSDUDFRQVLGHUDUDSHUVRQLILFDomRGHLGpLDV
DEVWUDWDV FRPR XP SURGXWR WDUGLR GD LQYHQomR OLWHUiULD FRPR QR FDVR GD
DOHJRULDXPUHFXUVRHVWLOtVWLFRTXHDDUWHHDOLWHUDWXUDGHWRGDVDVpSRFDVXVDUDP
DWp j H[DXVWmR ( QmR Ki G~YLGD TXH D SDUWLU GR PRPHQWR HP TXH D PHWiIRUD
SRpWLFDGHL[DGHVHVLWXDUQRSODQRGRPLWRDXWrQWLFRHRULJLQDOGHL[DQGRGHID]HU
SDUWH GH DOJXPD DWLYLGDGH UHOLJLRVD WRUQDVH SUREOHPiWLFR SDUD QmR GL]HU
LOXVyULR R YDORU GH FUHQoD GD SHUVRQLILFDomR TXH HQFHUUD $ SHUVRQLILFDomR
SDVVDHQWmRDVHUXVDGDGHPDQHLUDSHUIHLWDPHQWHFRQVFLHQWHFRPRPDWHULDOGR
SRHPDPHVPRTXDQGRDVLGpLDVTXHFRQWULEXLSDUDIRUPXODUFRQWLQXDPVHQGR
FRQVLGHUDGDV VDJUDGDV 2 PHVPR VH SRGH DILUPDU GRV SULPHLURV FDVRV GH
SHUVRQLILFDomRTXHHQFRQWUDPRVHP+RPHURFRPRSRUH[HPSOR$WrD,OXVmR
TXH VH LQVLQXD QR FRUDomR GRV KRPHQV WUD]HQGR FRQVLJR DV /LWDL DV IHLDV F
REVFXUDVVXSOLFDo}HVWRGDVILOKDVGH=HXV
$V LQFRQWiYHLV SHUVRQLILFDo}HV TXH VH HQFRQWUDP HP +HVtRGR VmR
LJXDOPHQWHDPRUIDVDUWLILFLDLVHLQFDUDFWHUtVWLFDV$7HRJRQLDRIHUHFHWRGDXPD
VpULH GH DEVWUDo}HV QD GHVFULomR GRV ILOKRV GD IXQHVWD (ULV 7UDEDOKR
(VTXHFLPHQWR )RPH 'RUHV +RPLFtGLRV H $VVDVVLQDWRV 'LVFyUGLDV
'LVVLPXODomR,QYHMDHWF'RLVGRVILOKRVQDVFLGRVGH6W\ [DILOKDGR2FHDQRH
GR WLWm 3DOODV .UDWRV H %LD )RUoD H 9LROrQFLD UHVLGHP VHPSUH QD PRUDGD GH
=HXV H R DFRPSDQKDP SRU WRGD D SDUWH ^` 6HUmR WRGDV HVWDV ILJXUDV
PHUDPHQWHDOHJyULFDVSiOLGRVLQWDQJtYHLVGRHVStULWR"7DOYH]QmR+iUD]}HVSDUD
FUHU TXH HVVD SHUVRQLILFDomR GH GHWHUPLQDGDV TXDOLGDGHV p PDLV SUySULD GRV
HVWUDWRVPDLVDQWLJRVGDIRUPXODomRUHOLJLRVDQXPDpSRFDHPTXHRVSRGHUHVH
IRUoDVGHTXHRKRPHPSULPLWLYRVHVHQWLDURGHDGRQmRKDYLDPDLQGDDVVXPLGR
IRUPD KXPDQD $QWHV GH R HVStULWR FRQFHEHU RV GHXVHV GH PDQHLUD
DQWURSRPyUILFD HOH Gi jV FRLVDV TXH R RSULPHP RX HQWXVLDVPDP WRPDGR SHOD
FRPRomRTXHQHOHSURYRFDPDVPLVWHULRVDVWUHPHQGDVHDPHDoDGRUDVIRUoDVGD
YLGD H GD QDWXUH]D QRPHV YDJRV H LQGHILQLGRV RV TXDLV HYRFDP VHUHV PDLV RX
PHQRVLQGLVWLQWRVPDLVGRTXHDFODUDYLVmRGHILJXUDVKXPDQDV^`
e GHVWH QtYHO SUpKLVWyULFR GD DWLYLGDGH HVSLULWXDO TXH SDUHFHP WHU VDtGR
HVVDV HVWUDQKDV ILJXUDV SULPLWLYDV PDV FXULRVDPHQWH OLWHUiULDV FRP DV TXDLV
(PSpGRFOHVSRYRDRPXQGRVXEWHUUkQHRHVVHOXJDUVHPDOHJULDRQGHR&ULPHH
D,UDHOHJL}HVGHRXWURVGHXVHVIXQHVWRVYDJXHLDPQDHVFXULGmRGRVSUDGRVGD
WULVWH]D MXQWDPHQWH FRP D GHYRUDGRUD 'RHQoD H 3RGULGmR H WRGDV DV REUDV GD
'HFRPSRVLomR^`7DPEpPOiVHHQFRQWUDYDPD7HUUD0mHHDGRQ]HODGR
6ROGHROKDUSHQHWUDQWHDVDQJUHQWD/XWDHD+DUPRQLDGHROKDUJUDYHDGDPD
%HOD H D GDPD )HLD D GDPD 5iSLGD H D GDPD /HQWD D DGRUiYHO 9HUGDGH H D
6RPEUDGHQHJUDVWUDQoDV^`
2V URPDQRV FRP VXD FRQVFLrQFLD UHOLJLRVD VLQJXODUPHQWH DUFDLFD
FRQVHUYDUDP HVWD IDFXOGDGH SULPLWLYD GD SHUVRQLILFDomR TXH QmR p
H[FOXVLYDPHQWH DQWURSRPyUILFD QR FRVWXPH GRV FKDPDGRV LQGLJLWDPHQWD ULWR
RILFLDO TXH FRQVLVWLD QD FULDomR GH QRYDV GLYLQGDGHV QDV pSRFDV GH JUDQGH
DJLWDomR SRSXODU FRP R ILP GH DSD]LJXDU HVWHV VXUWRV GH HPRomR FROHWLYD
SURFXUDQGR FDQDOL]iORV SDUD HVWDV HQWLGDGHV VDJUDGDV (UD XP EULOKDQWH WUXTXH
SVLFROyJLFR SDUD GHVID]HU DV WHQV}HV VRFLDLV PDLV SHULJRVDV $VVLP VXUJLUDP
GLYLQGDGHVFRPR3DOORUH3DYRURSDORUHRPHGRRX$LXV/RFXWLXVDYR]TXH
WLQKD SUHYHQLGR FRQWUD R SHULJR GRV JDXOHVHV RX 5HGLFXOXV TXH KDYLD REULJDGR
$QtEDO j UHWLUDGD RX 'RPLGXFD D TXH FRQGX] HP SD] DWp DR ODU 7DPEpP QR
$QWLJR 7HVWDPHQWR HQFRQWUDPRV H[HPSORV GH SHUVRQLILFDomR QR TXDUWHWR GD
0LVHULFyUGLD GD 9HUGDGH GD -XVWLoD H GD 3D] QR VDOPR RQGH HODV VH
HQFRQWUDP H VH EHLMDP QD ILJXUD GD 6DEHGRULD GR /LYUR GRV SURYpUELRV QRV
TXDWURFDYDOHLURVGR$SRFDOLSVHHWF0DUFHO0DXVVID]UHIHUrQFLDDXPDGHXVD
GD 3URSULHGDGH HQWUH RV tQGLRV +DLGD GD &RO{PELD %ULWkQLFD HVSpFLH GH
GLYLQGDGHGDVRUWHFXMDIXQomRpWUD]HUIRUWXQD ^`
(P WRGRV HVWHV FDVRV p OtFLWR SHUJXQWDU DWp TXH SRQWR D SHUVRQLILFDomR
GHULYDGHRXUHVXOWDQXPDDWLWXGHGHIp3RGHPRVPHVPRLUPDLVORQJHQmRVHUi
WRGDSHUVRQLILFDomRGRSULQFtSLRDRILPVLPSOHVPHQWHXPMRJRGRHVStULWR"+i
H[HPSORVGHpSRFDVPDLVUHFHQWHVTXHOHYDPDHVWDFRQFOXVmR6mR)UDQFLVFRGH
$VVLV UHYHUHQFLD D 3REUH]D VXD QRLYD QXP r[WDVH VDJUDGR H QR PDLV SLHGRVR
IHUYRU 0DV VH QRV SHUJXQWDUPRV VHULDPHQWH VH 6mR )UDQFLVFR UHDOPHQWH
DFUHGLWDYDQXPVHUFHOHVWHHHVSLULWXDOFKDPDGR3REUH]DTXHIRVVHHIHWLYDPHQWH
DLGpLDGDSREUH]DRUHVXOWDGRVHUiDPDLRULQGHFLVmR)HLWDDVVLPDVDQJXHIULR
DSHUJXQWDpGHPDVLDGRGLUHWDHTXLYDOHDIRUoDURFRQWH~GRHPRFLRQDOGDLGpLD
$DWLWXGHGH6mR)UDQFLVFRHUDXPPLVWRGHFUHQoDHGHGHVFUHQoD$,JUHMDQmR
DXWRUL]DYDSHORPHQRVGHPDQHLUDH[SOtFLWDXPDFUHQoDFRPRHVVD&HUWDPHQWH
VXD FRQFHSomR GD 3REUH]D RVFLODYD HQWUH D LPDJLQDomR SRpWLFD H D FRQYLFomR
GRJPiWLFD HPERUD WHQGHQGR SDUD HVWD ~OWLPD $ PDQHLUD PDLV VXFLQWD GH
H[SULPLU HVWH HVWDGR GH HVStULWR VHULD GL]HU TXH 6mR )UDQFLVFR EULQFDYD FRP D
ILJXUD GD SREUH]D 7RGD D YLGD GR VDQWR HVWi FKHLD GH SXUDV ILJXUDV H IDWRUHV
O~GLFRVTXHFRQVWLWXHPXPGHVHXVDVSHFWRVPDLVLQWHUHVVDQWHV&RLVDVHPHOKDQWH
VHSDVVDYDFRP+HQULTXH6XVRRPtVWLFRDOHPmRGHXPVpFXORGHSRLVTXHHP
VXDVVXDYHVIDQWDVLDVPtVWLFDVHOtULFDVEULQFDYDFRPDLGpLDGD6DEHGRULDHWHUQD
jTXDOFRQVLGHUDYDVXDDPDGD2GRPtQLRO~GLFRGRVVDQWRVHGRVPtVWLFRVpPDLV
DPSORGRTXHRGRSHQVDPHQWRUDFLRQDOpLQDFHVVtYHOjHVSHFXODomRVXEPHWLGDD
FRQFHLWRVOyJLFRV+iVHPSUHXPSRQWRGHHQFRQWURHQWUHRMRJRHDVDQWLGDGH2
PHVPRVHYHULILFDFRPDLPDJLQDomRSRpWLFDHDIp
-i GHVHQYROYL PDLV DPSODPHQWH R SUREOHPD GR YDORU LGHDO GDV ILJXUDV
DOHJyULFDV HP DOJXQV SRHWDV YLVLRQiULRV H WHyORJRV PHGLHYDLV HP PHX HQVDLR
VREUH DV UHODo}HV HQWUH SRHVLD H WHRORJLD HP $ODLQ GH /LOOH ^` (P PLQKD
RSLQLmR p LPSRVVtYHO HVWDEHOHFHU TXDOTXHU HVSpFLH GH GLVWLQomR UtJLGD HQWUH D
SHUVRQLILFDomRSRpWLFDQDDOHJRULDHDFRQFHSomRGRVVHUHVFHOHVWHVRXLQIHUQDLV
QD WHRORJLD 6HULD FRPHWHU JUDYH LQMXVWLoD SDUD FRP XP SRHWDWHyORJR FRPR
$ODLQ GH /LOOH GHVFUHYHU WRGR R WHVRXUR SRpWLFR GH VHX $QWLFODXGLDQXV RX 'H
3ODQFWX1DWXUDH WmR ULFR HP LPDJHQV VLPSOHVPHQWH FRPR XP MRJR OLWHUiULR
+i GHPDVLDGD SURIXQGLGDGH HP VXDV LPDJHQV DV TXDLV VmR DEVROXWDPHQWH
LQVHSDUiYHLVGDSURIXQGLGDGHGHVHXSHQVDPHQWRILORVyILFRHWHROyJLFR3RURXWUR
ODGR HOH PDQWpP VHPSUH SOHQD FRQVFLrQFLD GR FDUiWHU LPDJLQiULR GH VXDV
FRQFHSo}HV0HVPR+LOGHJDUGHGH%LQJHQQmRDILUPDDUHDOLGDGHPHWDItVLFDGDV
9LUWXGHV TXH Yr HP VXDV YLV}HV H FKHJD PHVPR D SUHYHQLUQRV FRQWUD HVVD
LGpLD ^`$UHODomRHQWUHDVLPDJHQVYLVWDVHDVSUySULDVYLUWXGHVGL]HODpGH
VLJQLILFDomR GHVLJQDUH SUDHWHQGHUH GHFODUDUH VLJQLILFDUH SUDHILJXUDUH
$SHVDUGLVVRQDYLVmRHVVDVLPDJHQVPRYHPVHFRPRVHUHVYLYRV1RIXQGRQD
YLVmRDSUHVHQWDGDFRPRH[SHULrQFLDPtVWLFD WDPEpPQmRKiXPDSUHWHQVmR GH
UHDOLGDGH DEVROXWD ^` 7DQWR HP +LOGHJDUGH FRPR HP $ODLQ GH /LOOH D
LPDJLQDomRSRpWLFDRVFLODFRQVWDQWHPHQWHHQWUHDFRQYLFomRHDIDQWDVLDHQWUHR
MRJRHDVHULHGDGH
6REWRGDVDVIRUPDVGDVPDLVVDJUDGDVjVPDLVOLWHUiULDVGHVGHR3XUXVKD
YpGLFRDWpjVHQFDQWDGRUDVILJXULQKDVGH7KH5DSHRIWKH/RFNDSHUVRQLILFDomRp
DR PHVPR WHPSR XPD IXQomR O~GLFD H XP KiELWR HVSLULWXDO GD PDLRU
LPSRUWkQFLD0HVPRQDFLYLOL]DomRPRGHUQDHODGHPDQHLUDQHQKXPDVHWRPRX
XP PHUR DUWLItFLR OLWHUiULR HVFROKLGR DUELWUDULDPHQWH e XP KiELWR GR TXDO
HVWDPRVORQJHGHQRVWHUOLEHUWDGRPHVPRQDYLGDTXRWLGLDQD4XDOGHQyVQmRVH
YLXYiULDVYH]HVGLULJLQGRVHDXPREMHWRLQDQLPDGRSRUH[HPSORXPERWmRGH
FRODULQKR UHFDOFLWUDQWH FRP D PDLRU VHULHGDGH DWULEXLQGROKH XPD YRQWDGH
SHUYHUVDFHQVXUDQGRRHLQMXULDQGRRSRUVXDGLDEyOLFDWHLPRVLD"4XHPID]LVVR
XWLOL]D D SHUVRQLILFDomR QR VHQWLGR PDLV ULJRURVR GD SDODYUD &RQWXGR QmR p
KDELWXDO DV SHVVRDV FRQIHVVDUHP VXD FUHQoD QR ERWmR GH FRODULQKR FRPR XPD
HQWLGDGHRXXPDLGpLD2TXHDFRQWHFHpVLPSOHVPHQWHFDLUVHLQYROXQWDULDPHQWH
QDDWLWXGHO~GLFD
6H HVWD WHQGrQFLD LQDWD GR HVStULWR SDUD DWULEXLU XPD SHUVRQDOLGDGH DRV
REMHWRV FRP TXH OLGDPRV QD YLGD TXRWLGLDQD HIHWLYDPHQWH WHP VXDV UDt]HV QR
MRJRHVWDPRVQHVVHFDVRSHUDQWHXPSUREOHPDGRVPDLVLPSRUWDQWHVTXHDTXLVy
PXLWREUHYHPHQWHSRGHVHUWUDWDGR$DWLWXGHO~GLFDMiHVWDYDSUHVHQWHDQWHVGD
H[LVWrQFLD GD FXOWXUD RX GD OLQJXDJHP KXPDQD SRUWDQWR R WHUUHQR QR TXDO VH
LQVFUHYHPDSHUVRQLILFDomRHDLPDJLQDomRWDPEpPMiHVWDYDSUHVHQWHGHVGHR
SDVVDGRPDLVUHPRWR2UDDDQWURSRORJLDHDUHOLJLmRFRPSDUDGDGL]HPQRVTXH
D SHUVRQLILFDomR GRV GHXVHV H GRV HVStULWRV VRE XPD IRUPD DQLPDO p XP GRV
HOHPHQWRV PDLV LPSRUWDQWHV GD YLGD UHOLJLRVD SULPLWLYD 1D EDVH GH WRGR R
FRPSOH[R GR WRWHPLVPR HVWi D LPDJLQDomR WHULRPyUILFD $V GXDV PHWDGHV GH
XPD WULER QmR VH FKDPDP HODV HIHWLYDPHQWH VmR FDQJXUXV H WDUWDUXJDV
6HPHOKDQWHPDQHLUDGHSHQVDUHVWiHQFHUUDGDQDLGpLDGRYHUVLSHOOLV FRQKHFLGD
QR PXQGR LQWHLUR H TXH VH UHIHUH DR KRPHP TXH p FDSD] GH PXGDU GH SHOH
DVVXPLQGR WHPSRUDULDPHQWH D IRUPD GH XP DQLPDO FRPR SRU H[HPSOR R
ORELVRPHP (VWi WDPEpP LPSOtFLWD QDV QXPHURVDV PHWDPRUIRVHV GH =HXV HP
EHQHItFLRGH/HGD(XURSD6HPHLH'DQDHHWFHQRVDPiOJDPDVHQWUHKRPHP
H DQLPDO GR SDQWHmR HJtSFLR 1mR SRGH UHVWDU G~YLGD TXH SDUD R VHOYDJHP H
WDPEpP SDUD R KRPHP DUFDLFR GR (JLWR H GD *UpFLD HVWD UHSUHVHQWDomR GR
KRPHPFRPRDQLPDOHUDSHUIHLWDPHQWHVpULDGRPHVPRPRGRTXHDFULDQoD
QmRGLVWLQJXHPXLWRFODUDPHQWHHQWUHDVGXDVHVSpFLHV1RHQWDQWRRVHOYDJHP
TXDQGR S}H VXD WHUULILFDQWH PiVFDUD H DSDUHFH FRPR XP DQLPDO PRVWUD TXH
DILQDOGHFRQWDVVDEH$~QLFDLQWHUSUHWDomRFRPDTXDOQyVTXHMiQmRVRPRV
FRPSOHWDPHQWHVHOYDJHQVSRGHPRVUHFULDUHVWHHVWDGRGHHVStULWRpVXSRUTXHD
HVIHUD O~GLFD WDO FRP D REVHUYDPRV QD YLGD GD FULDQoD DEDUFD WRGD D YLGD GR
VHOYDJHPGHVGHDVPDLVVDJUDGDVHPRo}HVDWpDRVGLYHUWLPHQWRVPDLVWULYLDLVH
PDLVLQIDQWLV6HULDH[FHVVLYDRXVDGLDVXJHULUTXHDPHOKRUPDQHLUDGHHQWHQGHU
DSUHVHQoDGRIDWRUWHULRPRUIRQRULWXDOQDPLWRORJLDHQDUHOLJLmRpHPWHUPRV
GHDWLWXGHO~GLFD"
+i RXWUR SUREOHPD DLQGD PDLV SURIXQGR WDPEpP GHULYDGR GH QRVVD
GLVFXVVmR GD SHUVRQLILFDomR H GD DOHJRULD H HUD R TXH WtQKDPRV HP PHQWH
TXDQGRDFLPDQRVUHIHULPRVDXPSUREOHPDGRVPDLVLPSRUWDQWHV3RGHUHPRV
WHU FHUWH]D GH TXH D ILORVRILD H D SVLFRORJLD DWXDLV DEDQGRQDUDP LQWHLUDPHQWH R
PRGRGHH[SUHVVmRDOHJyULFR"0XLWDVYH]HVSHQVRTXHQmRHTXHLVVRQXQFDVHUi
SRVVtYHO (P VXD WHUPLQRORJLD FRQWLQXD LQVLQXDQGRVH R LPHPRULDO SHQVDPHQWR
DOHJyULFRDSHUVRQLILFDomRFRQWLQXDSUHVHQWHQRVQRPHVDWULEXtGRVDRVLPSXOVRV
SVtTXLFRVHDRVHVWDGRVGHHVStULWR$OLWHUDWXUDSVLFDQDOtWLFDHVWiFKHLDGHOD0DV
FDEH WDOYH] SHUJXQWDU VH DOJXPD YH] IRL SRVVtYHO D OLQJXDJHP DEVWUDWD VHP
DOHJRULD
1mR VmR DSHQDV RV HOHPHQWRV GR PLWR VmR WDPEpP RV GD SRHVLD TXH VH
FRPSUHHQGHP PHOKRU TXDQGR SHQVDGRV FRPR IXQo}HV O~GLFDV 3RU TXH RV
KRPHQV VXERUGLQDP DV SDODYUDV j PpWULFD j FDGrQFLD H DR ULWPR" 6H
UHVSRQGHUPRVTXHpSRUFDXVDGDEHOH]DRXGDHPRomRHVWDUHPRVGHVORFDQGRR
SUREOHPD SDUD XP WHUUHQR DLQGD PDLV GLItFLO 0DV VH UHVSRQGHUPRV TXH RV
KRPHQVID]HPSRHVLDSRUTXHVHQWHPDQHFHVVLGDGHGRMRJRVRFLDOMiHVWDUHPRV
PDLV SUy[LPRV GR DOYR $ SDODYUD UtWPLFD QDVFH GHVVD QHFHVVLGDGH 6y QD
DWLYLGDGHO~GLFDGDFRPXQLGDGHDSRHVLDGHVHPSHQKDXPDIXQomRYLWDOHSRVVXL
VHXSOHQRYDORUHHVWHVVHSHUGHPjPHGLGDHPTXHRVMRJRVVRFLDLVSHUGHPVHX
FDUiWHUULWXDORXIHVWLYR(OHPHQWRVFRPRDULPDHRGtVWLFRVyDGTXLUHPVHQWLGR
GHQWURGDVHVWUXWXUDVO~GLFDVLQWHPSRUDLVHRQLSUHVHQWHVGHTXHGHULYDPJROSHH
FRQWUDJROSH DVFHQVmR H TXHGD SHUJXQWD H UHVSRVWD QXPD SDODYUD ULWPR 6XD
RULJHP HVWi LQVHSDUDYHOPHQWH OLJDGD DRV SULQFtSLRV GD FDQomR H GD GDQoD RV
TXDLVSRUVXDYH]ID]HPSDUWHGDLPHPRULDOIXQomRGRMRJR7RGDVDVTXDOLGDGHV
GD SRHVLD UHFRQKHFLGDV FRPR SUySULDV FRPR D EHOH]D R FDUiWHU VDJUDGR D
PDJLDVmRGHVGHLQtFLRDEUDQJLGDVSHODTXDOLGDGHO~GLFDIXQGDPHQWDO
6HJXQGRRVLPRUWDLVPRGHORVJUHJRVGLVWLQJXLPRVQDSRHVLDWUrVJUDQGHV
JrQHURV R OtULFR R pSLFR H R GUDPiWLFR 2 OtULFR p R TXH SHUPDQHFH PDLV
SUy[LPRGDHVIHUDO~GLFDGDTXDOWRGRVGHULYDP$TXLROtULFRGHYHVHUWRPDGR
FPVHQWLGRH[WUHPDPHQWHDPSORLQFOXLQGRDOpPGRJrQHURHQTXDQWRWDOWRGRV
RV PRGRV TXH H[SULPHP R DUUHEDWDPHQWR 1D HVFDOD GD OLQJXDJHP SRpWLFD D
H[SUHVVmR OtULFD p D PDLV GLVWDQWH GD OyJLFD H D PDLV SUy[LPD GD P~VLFD H GD
GDQoDeDOLQJXDJHPGDFRQWHPSODomRPtVWLFDGRVRUiFXORVHGDPDJLDeQHOD
TXHRSRHWDH[SHULPHQWDPDLVLQWHQVDPHQWHDVHQVDomRGHVHULQVSLUDGRGHIRUD
p QHOD TXH VH HQFRQWUD PDLV SUy[LPR GD VXSUHPD VDEHGRULD PDV WDPEpP GD
GHPrQFLD2DEDQGRQRWRWDOGDUD]mRHGDOyJLFDpFDUDFWHUtVWLFRGDOLQJXDJHP
GRVVDFHUGRWHVHGRVRUiFXORVHQWUHRVSRYRVSULPLWLYRVFKHJDQGRPXLWDVYH]HVD
VHUXPDDOJDUDYLDGDLQFRPSUHHQVtYHO(PLOH)DJXHWUHIHUHVHDOJXUHVDOH JUDLQ
GHVRWWLVHQpFHVVDLUHDXO\ULTXHPRGHUQH 0DV QmR p Vy R SRHWD OtULFR PRGHUQR
TXH SUHFLVD GHOD WRGR R JrQHUR IRUoRVDPHQWH SUHFLVD QmR HVWDU VXEPHWLGR jV
OLPLWDo}HV GR LQWHOHFWR 8P GRV WUDoRV IXQGDPHQWDLV GD LPDJLQDomR OtULFD p D
WHQGrQFLD SDUD R H[DJHUR $ SRHVLD SUHFLVD VHU H[RUELWDQWH $V IDQWDVLDV
FRVPRJ{QLFDV H PtVWLFDV GR 5LJ9HGD H R JrQLR VXEOLPH GH 6KDNHVSHDUH
HQFRQWUDPVHQRXVRGDVPDLVDXGDFLRVDVLPDJHQVSRUTXH6KDNHVSHDUHDSHVDU
GHWHUSDVVDGRSRUWRGDDWUDGLomRGRFODVVLFLVPRPDQWHYHVHPSUHWRGRRtPSHWR
GRYDWHVDUFDLFR
1mR p DSHQDV QR OtULFR TXH VH HQFRQWUD R GHVHMR GH DSUHVHQWDU DV LGpLDV
PDLV PLUDERODQWHV SRVVtYHLV (VWD p XPD IXQomR O~GLFD WtSLFD TXH VH HQFRQWUD
WDQWRQDYLGDGDFULDQoDFRPRHPFHUWDVGRHQoDVPHQWDLV1DFRUUHVSRQGrQFLD
HQWUH 6KDZ H 7HUU\ DSDUHFH D HVWyULD GH XP JDURWLQKR TXH VDL FRUUHQGR GR
MDUGLP JULWDQGR 0DPmH PDPmH DFKHL XPD FHQRXUD WmR JUDQGH  WmR
JUDQGH FRPR 'HXV ( RXWUD VREUH XP GRHQWH TXH GL] DR SVLTXLDWUD TXH LUmR
EXVFiOR QXPD FDUUXDJHP &HUWDPHQWH QmR p XPD FDUUXDJHP YXOJDU QmR p"
&ODURTXHQmRpXPDFDUUXDJHPGHRXUR(FRPRpSX[DGD"3RUTXDUHQWD
PLOK}HV GH YHDGRV GH GLDPDQWH (VWDV TXDOLGDGHV H TXDQWLGDGHV DEVXUGDV VmR
FRPXQVQDVOHQGDVEXGLVWDV(VVDWHQGrQFLDPHJDORPDQtDFDVHPSUHVHYHULILFRX
HQWUHRVDGDSWDGRUHVGRVPLWRVHGDVYLGDVGHVDQWRV$WUDGLomRKLQGXDSUHVHQWDR
JUDQGHDVFHWD&\ DYDQDHPVHXVH[HUFtFLRVGHWDSDV FRPSOHWDPHQWH RFXOWR VRE
XPPRQWHGHIRUPLJDVGHL[DQGRYHUDSHQDVVHXVROKRVTXHEULOKDPFRPRGRLV
FDUY}HV HP EUDVD 9LVYDPLWUD ILFD PLO DQRV VREUH DV SRQWDV GRV GHGRV GRV SpV
(VWH MRJR FRP R PDUDYLOKRVR HP Q~PHUR RX JUDX HQFRQWUDVH HP JUDQGH
TXDQWLGDGH GH HVWyULDV GH JLJDQWHV RX DQ}HV GHVGH RV PLWRV SULPLWLYRV DWp
*XOOLYHU 1R 6QRUUD (GGD 7KRU H VHXV FRPSDQKHLURV HQFRQWUDP XPD VDOLQKD
OLJDGDDXPLPHQVRTXDUWRGHGRUPLUQDTXDOSDVVDPDQRLWH1DPDQKmVHJXLQWH
GHVFREUHPTXHHVWLYHUDPGRUPLQGRQRSROHJDUGDOXYDGRJLJDQWH6NU\ PLU ^`
(P PLQKD RSLQLmR R GHVHMR GH HVSDQWDU R OHLWRU DWUDYpV GH XP H[DJHUR VHP
OLPLWHVRXGDFRQIXVmRGDVSURSRUo}HVQmRGHYHVHUOHYDGRLQWHLUDPHQWHDVpULR
TXHU R HQFRQWUHPRV HP PLWRV TXH ID]HP SDUWH GH XP VLVWHPD GH FUHQoDV QD
OLWHUDWXUD SXUD RX QDV IDQWDVLDV GDV FULDQoDV (P WRGRV HVWHV FDVRV WUDWDVH GR
PHVPRKiELWRO~GLFRGRHVStULWR6HPSUHMXOJDPRVLQYROXQWDULDPHQWHDFUHQoD
GR KRPHP SULPLWLYR QRV PLWRV SRU HOH FULDGRV HP IXQomR GH QRVVRV SDGU}HV
FLHQWtILFRV ILORVyILFRV H UHOLJLRVRV +i XP HOHPHQWR VHPLKXPRUtVWLFR SUy[LPR
GR ID] GH FRQWD TXH p LQVHSDUiYHO GR YHUGDGHLUR PLWR (VWDPRV SHUDQWH DTXHOH
HOHPHQWRWDXPDW~UJLFRGDSRHVLDGHTXHIDODYD3ODWmR^`
2 IDWR GH D SRHVLD QR VHQWLGR PDLV DPSOR GD SRLHVLV JUHJD VHPSUH VH
HQFRQWUDUGHQWURGDHVIHUDGRMRJRQmRVLJQLILFDTXHVHXFDUiWHUHVVHQFLDOPHQWH
O~GLFRVHMDVHPSUHFRQVFLHQWHPHQWHPDQWLGR$HSRSpLDSHUGHVXDUHODomRFRP
R MRJR D SDUWLU GR PRPHQWR HP TXH QmR VH GHVWLQD PDLV D VHU UHFLWDGD HP
RFDVL}HV IHVWLYDV PDV DSHQDV D VHU OLGD ( WDPEpP D OtULFD GHL[D GH VHU
FRPSUHHQGLGDFRPRIXQomRO~GLFDDSDUWLUGRPRPHQWRHPTXHGHVDSDUHFHVXD
XQLmRFRPDP~VLFD6yRGUDPDGHYLGRDVHXFDUiWHULQWULQVHFDPHQWHIXQFLRQDO
H GHYLGR DR IDWR GH FRQVWLWXLU XPD DomR FRQWLQXD SHUPDQHQWHPHQWH OLJDGR DR
MRJR $ SUySULD OLQJXDJHP UHIOHWH HVWH ODoR LQGLVVRO~YHO VREUHWXGR R ODWLP H
OtQJXDV DSDUHQWDGDV H WDPEpP DV JHUPkQLFDV 1HVVDV OtQJXDV R GUDPD p
FKDPDGRMRJRHLQWHUSUHWiORpMRJDU^`3RGHSDUHFHUHVWUDQKRHPERUD
IDFLOPHQWHFRPSUHHQVtYHOVHJXQGRRTXHDQWHULRUPHQWHGLVVHPRVTXHRVJUHJRV
RV SUySULRV FULDGRUHV GR WHDWUR HP VXD IRUPD PDLV SHUIHLWD QmR DSOLFDVVHP D
SDODYUDMRJRQHPDRGUDPDSURSULDPHQWHGLWRQHPjVXDH[HFXomR0DVRIDWR
GH QmR H[LVWLU HP JUHJR XPD SDODYUD ~QLFD SDUD GHVLJQDU WXGR DTXLOR TXH p
DEUDQJLGRSHODQRomRGHMRJRpVXILFLHQWHSDUDH[SOLFDUHVVHYD]LRTXHVHYHULILFD
HPVXDWHUPLQRORJLD$VRFLHGDGHKHOrQLFDHVWDYDGHWDOPDQHLUDLPSUHJQDGDGH
HVStULWR O~GLFR TXH QXQFD RV JUHJRV SHQVDUDP TXH HVVH HVStULWR IRVVH XPD
HQWLGDGHHVSHFLDOHDXW{QRPD
eHYLGHQWHTXHWDQWRDWUDJpGLDFRPRDFRPpGLDWLYHUDPRULJHPQRMRJR
$FRPpGLDiWLFDGHULYDGRNRPRV OLFHQFLRVR GDV IHVWLYLGDGHV GLRQLVtDFDV )RL Vy
QXPD IDVH SRVWHULRU TXH HOD VH WUDQVIRUPRX QXP H[HUFtFLR FRQVFLHQWHPHQWH
OLWHUiULR H PHVPR QHVVD IDVH QD pSRFD GH $ULVWyIDQHV FRQVHUYD QXPHURVRV
YHVWtJLRV GH VHX SDVVDGR GLRQLVtDFR 1R GHFRUUHU GR FRUWHMR GR FRUR FKDPDGR
SDUDEDVH R FRUR GLYLGHVH HP ILODV H PRYLPHQWDVH SDUD WUiV H SDUD D IUHQWH
YROWDVHSDUDRS~EOLFRHDSRQWDDVYtWLPDVFRPIUDVHVGHHVFiUQLR2YHVWXiULR
IiOLFRGRVDWRUHVDVVLPFRPRDVPiVFDUDVDQLPDLVFRPTXHRVHOHPHQWRVGRFRUR
VH GLVIDUoDP VmR YHVWtJLRV GH XPD UHPRWD DQWLJLGDGH 1mR p DSHQDV SRU
FDSULFKRTXH$ULVWyIDQHVXVDDVYHVSDVRVSiVVDURVHDVUmVFRPRWHPDGHVXDV
FRPpGLDV R IXQGDPHQWR GHVVD HVFROKD p WRGD D WUDGLomR GD SHUVRQLILFDomR
WHULRPyUILFD&RPVXDVFHQVXUDVS~EOLFDVFRPDWURoDPRUGHQWHTXHXWLOL]DPDV
YHOKDV FRPpGLDV SHUWHQFHP LQWHLUDPHQWH DR GRPtQLR GDTXHODV FDQo}HV
DQWLIRQDLVXOWUDMDQWHVHSURYRFDGRUDVPDVVHPSUHIHVWLYDVDTXHDQWHVIL]HPRV
UHIHUrQFLD )RL UHFHQWHPHQWH GHVFREHUWD FRP XP DOWR JUDX GH SODXVLELOLGDGH
HPERUDVHPDSUHVHQWDUSURYDVGHILQLWLYDVSRU5REHUW6WXPSIOHPVXDREUD'LH
.XOWVSLHOH GHU *HUPDQHQ DOV 8UVSUXQJ PLWWHODWHUOLFKHQ 'UDPDV^` XPD OLQKD
HYROXWLYD VHPHOKDQWH SDUWLQGR GR ULWXDO SDUD FKHJDU DR WHDWUR QDV OLWHUDWXUDV
JHUPkQLFDVQXPH[DWRSDUDOHORGRTXHVHYHULILFDQDFRPpGLDJUHJD
'R PHVPR PRGR WDPEpP D WUDJpGLD QmR p HP VXD RULJHP XPD
UHSURGXomRYROXQWDULDPHQWHOLWHUiULDGRGHVWLQRKXPDQR2ULJLQDOPHQWHHUDXPD
FRLVDPXLWRGLVWDQWHGDOLWHUDWXUDGHVWLQDGDDRSDOFRHUDXPMRJRVDJUDGRRXXP
ULWXDO O~GLFR 0DV FRP D SDVVDJHP GR WHPSR D UHSUHVHQWDomR GRV WHPDV
PtWLFRV WRUQRXVH XPD LQWHUSUHWDomR WHDWUDO FRP PtPLFD H GLiORJRV GH XPD
VpULHGHDFRQWHFLPHQWRVTXHFRQVWLWXHPXPDHVWyULDFRPHQUHGR
'HVGH R LQtFLR WDQWR D FRPpGLD FRPR D WUDJpGLD VH DSUHVHQWDP VRE R
VLJQR GD FRPSHWLomR D TXDO FRQIRUPH YLPRV GHYH VHU FRQVLGHUDGD XP MRJR
VHMD VRE TXH FLUFXQVWkQFLDV IRU 2V GUDPDWXUJRV JUHJRV SUHSDUDYDP VXDV REUDV
GHQWUR GH XP HVStULWR GH FRPSHWLomR SDUD VHUHP DSUHVHQWDGDV QD IHVWD GH
'LRQtVLReFHUWRTXHRFRQFXUVRQmRpRUJDQL]DGRSHOR(VWDGRPDVHVWHSDUWLFLSD
HPVXDGLUHomR+DYLDVHPSUHXPDPXOWLGmRGHSRHWDVGHVHJXQGDHGHWHUFHLUD
RUGHP FRPSHWLQGR SHORV SUrPLRV 2 S~ELFR FRVWXPDYD HVWDEHOHFHU
FRPSDUDo}HV H DV FUtWLFDV HUDP H[WUHPDPHQWH VHYHUDV (P VXD WRWDOLGDGH R
S~EOLFRFRPSUHHQGLDWRGDVDVDOXV}HVHUHDJLDSOHQDPHQWHjVVXWLOH]DVGHHVWLORH
GH H[SUHVVmR SDUWLFLSDQGR GH WRGD D WHQVmR GR FRQFXUVR GR PHVPR PRGR TXH
XPD PXOWLGmR QXP MRJR GH IXWHERO (VSHUDYDP DQVLRVDPHQWH RV QRYRV FRURV
SDUDRVTXDLVRVFLGDGmRVTXHQHOHVSDUWLFLSDYDPKDYLDPHQVDLDGRGXUDQWHWRGRR
DQR
2FRQWH~GRGDVSHoDVWDPEpP HUDDJRQtVWLFR$FRPpGLDSRU H[HPSOR
GLVFXWLDXPDVVXQWRGHLQWHUHVVHS~EOLFRRXDWDFDYDXPLQGLYtGXRRXXPSRQWRGH
YLVWDFRPRQRVDWDTXHVWURFLVWDVGH$ULVWyIDQHVD6yFUDWHVHD(XUtSLGHV^`
$ DWPRVIHUD GR GUDPD HUD GH r[WDVH GLRQLVtDFR H GH DUUHEDWDPHQWR
GLWLUkPELFR2DWRUVHSDUDGRGRPXQGRYXOJDUSHODPiVFDUDTXHXVDYDVHQWLDVH
WUDQVIRUPDGR QXPD RXWUD SHUVRQDOLGDGH H HVWD HUD SRU HOH PDLV SURSULDPHQWH
HQFDUQDGD GR TXH VLPSOHVPHQWH UHSUHVHQWDGD 2 S~EOLFR HUD DUUDVWDGR SRU HOH
SDUD R PHVPR HVWDGR GH HVStULWR (P (VTXLOR D YLROrQFLD GH XPD OLQJXDJHP
UHTXLQWDGD H DV H[WUDYDJkQFLDV GD LPDJLQDomR H GD H[SUHVVmR HVWmR
SHUIHLWDPHQWHGHDFRUGRFRPDVRULJHQVVDJUDGDVGRWHDWUR1DHVIHUDHVSLULWXDO
HP TXH QDVFH R WHDWUR QmR Ki OXJDU SDUD TXDOTXHU GLVWLQomR HQWUH R MRJR H D
VHULHGDGH1DVWUDJpGLDVGH(VTXLORDH[SHULrQFLDGDPDLVWUHPHQGDVHULHGDGHp
DSUHVHQWDGDVREXPDIRUPDO~GLFD(P(XUtSLGHVRWRPRVFLODHQWUHDVHULHGDGH
HDIULYROLGDGH2YHUGDGHLURSRHWDGL]6yFUDWHVQR6LPSyVLRGH3ODWmRGHYHVHU
WUiJLFR H F{PLFR DR PHVPR WHPSR H WRGD D YLGD KXPDQD GHYH VHU HQWHQGLGD
FRPRXPDPLVWXUDGHWUDJpGLDFGHFRPpGLD ^`)RUPDV/~GLFDVGD)LORVRILD

1RFHQWURGRFtUFXORTXHSURFXUDPRVGHVFUHYHUFRPQRVVDFRQFHSomRGR
MRJR HUJXHXVH D ILJXUD GR VRILVWD JUHJR (VWH SRGH VHU FRQVLGHUDGR FRPR XP
SURORQJDPHQWR GD ILJXUD FHQWUDO GD YLGD FXOWXUDO GD pSRFD DUFDLFD TXH
VXFHVVLYDPHQWHDSDUHFHXVREDVIRUPDVGRSURIHWDGRIHLWLFHLURGRYLGHQWHGR
WDXPDWXUJRHGRSRHWDHFXMDPHOKRUGHVLJQDomRpDGHYDWHV 2 VRILVWD SRVVXL
GXDV IXQo}HV PXLWR LPSRUWDQWHV HP FRPXP FRP R WLSR PDLV DQWLJR GH FKHIH
FXOWXUDODGHH[LELUVHXVH[WUDRUGLQiULRVFRQKHFLPHQWRVRVPLVWpULRVGHVXDDUWH
HDRPHVPRWHPSRDGHGHUURWDUVHXVULYDLVQDVFRPSHWLo}HVS~EOLFDV1HOHHVWmR
SUHVHQWHVSRUWDQWRRVGRLVIDWRUHVSULQFLSDLVGRMRJRVRFLDOGDVRFLHGDGHDUFDLFD
R H[LELFLRQLVPR H D DVSLUDomR DJRQtVWLFD e FRQYHQLHQWH OHPEUDU TXH DQWHV GR
DSDUHFLPHQWR GR VRILVWD SURSULDPHQWH GLWR (VTXLOR GHVLJQD FRP D SDODYUD
VRILVWD RV ViELRV KHUyLV GH DQWDQKR FRPR 3URPHWHX H 3DODPHGHV DPERV RV
TXDLV HQXPHUDP RUJXOKRVDPHQWH WRGDV DV DUWHV TXH LQYHQWDUDP SDUD EHP GD
KXPDQLGDGH 'HYLGR DR IDWR GH JDEDUHPVH GH VHXV FRQKHFLPHQWRV
DVVHPHOKDPVHDRVVRILVWDVSRVWHULRUHVFRPR+tSLDV3ROLKLVWRURKRPHPGDVPLO
DUWHV R PQHPRWpFQLFR R DXWDUFD HFRQ{PLFR TXH VH YDQJORULD GH WHU IDEULFDGR
WRGR R YHVWXiULR H REMHWRV TXH XVD H TXH FRQVWDQWHPHQWH DSDUHFH HP 2OtPSLD
DSUHVHQWDQGRVH FRPR R JrQLR XQLYHUVDO VHPSUH SURQWR SDUD GLVFXWLU TXDOTXHU
DVVXQWR SUHSDUDGRGHDQWHPmR HSDUDUHVSRQGHUDTXDLVTXHUSHUJXQWDVTXHOKH
IDoDP SURFODPDQGR QXQFD WHU HQFRQWUDGR ULYDO^` 7XGR LVWR VH DVVHPHOKD
PXLWR DR FDVR GH <DMQDYDON\ D R VDFHUGRWH VROXFLRQDGRU GH HQLJPDV GRV
%UDKPDQDVTXHID]FDLUDFDEHoDGHVHXDGYHUViULR^`
$V SURH]DV GRV VRILVWDV VmR FKDPDGDV HSLGHL[LV ² H[LELomR &DGD XP
GHOHVWHPFRPRDFLPDVXJHULPRVXPUHSHUWyULRHUHFHEHKRQRUiULRVSRUVHXV
HQVLQDPHQWRV$OJXPDVGHVXDVSHoDVWrPSUHoRIL[RFRPRDVFRQIHUrQFLDVGH
FLQTHQWDGUDFPDVGH3UyGLFR*yUJLDVJDQKRXWDQWRGLQKHLURFRPVXDDUWHTXH
SRGHGHGLFDUXPDHVWiWXDGHVLPHVPRDRGHXVGH'HOIRVWRGDHPRXURPDFLoR
2VRILVWDLWLQHUDQWHFRPR3URWiJRUDV REWLQKDr[LWRVIDEXORVRV(UDXP DXWrQWLFR
DFRQWHFLPHQWR TXDQGR XP VRILVWD FpOHEUH YLVLWDYD XPD FLGDGH (UD DGPLUDGR
FRPRXPVHUPLODJURVRLGRODWUDGRFRPRRVKHUyLVGRDWOHWLVPR(PUHVXPRD
SURILVVmRGHVRILVWDHVWDYDDRPHVPRQtYHOTXHRHVSRUWH$FDGDUHVSRVWDEHP
GDGD RV HVSHFWDGRUHV ULDP H DSODXGLDP (UD XP YHUGDGHLUR MRJR DSDQKDU R
DGYHUViULR QXPD UHGH GH DUJXPHQWRV^` RX DSOLFDUOKH XP JROSH
GHYDVWDGRU ^`(UDSRQWRGHKRQUD VHUFDSD]GHDSUHVHQWDUDSHQDV SHUJXQWDV
HPIRUPDGHGLOHPDjVTXDLVVyHUDSRVVtYHOGDUUHVSRVWDVHUUDGDV
4XDQGR3URWiJRUDVFKDPDjVRILVWLFDXPDYHOKDDUWH IJȑȤȞȘȞʌĮȜĮȚĮȞ
^` HOH WRFD QR Qy GR SUREOHPD 7UDWDVH HIHWLYDPHQWH GR YHOKR MRJR GH
SHUVSLFiFLDTXHWHQGRFRPHoDGRQDVFXOWXUDVPDLVUHPRWDVRVFLODHQWUHRULWXDO
PDLVVROHQHHRGLYHUWLPHQWRSXURHVLPSOHVSRUYH]HVHOHYDQGRVHjVDOWXUDVGD
VDEHGRULD RXWUDV OLPLWDQGRVH D XPD VLPSOHV ULYDOLGDGH :HUQHU -DHJHU FULWLFD
VHYHUDPHQWH D PDQHLUD DWXDO GH GHVFUHYHU 3LWiJRUDV FRPR XPD HVSpFLH GH
FKDUODWmRFRQVLGHUDQGRHVVDRSLQLmRLQGLJQDGHUHVSRVWD ^`7RGDYLDHVTXHFH
TXH R FKDUODWmR RX R TXH VH TXHLUD FKDPDUOKH p WDQWR SRU QDWXUH]D FRPR GR
SRQWR GH YLVWD KLVWyULFR R LUPmR PDLV YHOKR GH WRGRV RV ILOyVRIRV H VRILVWDV
FRQVHUYDQGRDLQGDWRGRVHVWHVYHVWtJLRVGHVVHDQWLJRSDUHQWHVFR
2V SUySULRV VRILVWDV WLQKDP SOHQD FRQVFLrQFLD GR FDUiWHU O~GLFR GH VXD
DUWH*yUJLDVFRQVLGHUDYDVHX(ORJLRGH+HOHQDXPMRJR ʌĮȚȖȞȚȠȞ HVHXWUDWDGR
'D1DWXUH]DIRLFKDPDGRHPUHWyULFDXPHVWXGRO~GLFR^`7RGRVDTXHOHVTXH
VH RS}HP D XPD LQWHUSUHWDomR GHVVH JrQHUR FRPR p R FDVR GH &DSHOOH ^`
HVTXHFHPTXHHPWRGRRFDPSRGDHORTrQFLDVRILVWLFDpLPSRVVtYHOHVWDEHOHFHU
XPDGLVWLQomRQtWLGDHQWUHRMRJRHDVHULHGDGHHTXHRWHUPRMRJRVHDGDSWD
SHUIHLWDPHQWH j QDWXUH]D RULJLQDO GH WXGR LVVR $OpP GLVVR D RSLQLmR VHJXQGR D
TXDODGHVFULomRGRVVRILVWDVSRU3ODWmRpXPDFDULFDWXUDRXXPDSDUyGLD ^`
VypSDUFLDOPHQWHYHUGDGHLUDeSUHFLVRQmRHVTXHFHUTXHWRGRVRVDVSHFWRVPDLV
IUtYRORVHLQVLQFHURVGRVRILVWDVmRHOHPHQWRVHVVHQFLDLVGHVXDILJXUDOHPEUDQGR
VXDV RULJHQV 3HUWHQFH SRU QDWXUH]D j FDWHJRULD GR Q{PDGH p GH QDVFHQoD XP
SRXFRYDJDEXQGRHSDUDVLWD
$R PHVPR WHPSR FRQWXGR RV VRILVWDV IRUDP RV FULDGRUHV GR PHLR HP
TXHWRPRXIRUPDDFRQFHSomRKHOrQLFDGDHGXFDomRHGDFXOWXUD$VDEHGRULDH
D FLrQFLD GRV JUHJRV QmR HUDP SURGXWRV GD HVFROD QR VHQWLGR TXH DWXDOPHQWH
GDPRV j SDODYUD 2X VHMD QmR HUDP SURGXWRV VHFXQGiULRV GH XP VLVWHPD
HGXFDFLRQDO GHVWLQDGR D SUHSDUDU RV FLGDGmRV SDUD IXQo}HV ~WHLV H SURYHLWRVDV
3DUDRVJUHJRVRVWHVRXURVGRHVStULWRHUDPIUXWRVGRyFLR²ıȤȠȜȘ
²HSDUDR
KRPHPOLYUHWRGRRWHPSRGXUDQWHRTXDOQmROKHHUDH[LJLGDTXDOTXHUSUHVWDomR
GH VHUYLoRV DR (VWDGR j JXHUUD RX DR ULWXDO HUD WHPSR OLYUH GH PRGR TXH
GLVSXQKD PHVPR GH EDVWDQWH OD]HU ^` $ SDODYUD HVFROD WHP SRU WUiV GHOD
XPD KLVWyULD FXULRVD 2ULJLQDOPHQWH VLJQLILFDYD yFLR DGTXLULQGR GHSRLV R
VHQWLGRH[DWDPHQWHRSRVWRGHWUDEDOKRHSUHSDUDomRVLVWHPiWLFDjPHGLGDTXHD
FLYLOL]DomR IRL UHVWULQJLQGR FDGD YH] PDLV D OLEHUGDGH TXH RV MRYHQV WLQKDP GH
GLVSRUGHVHXWHPSRHOHYDQGRHVWUDWRVFDGDYH]PDLVDPSORGHMRYHQVSDUDXPD
YLGDTXRWLGLDQDGHULJRURVDDSOLFDomRGDLQIkQFLDHPGLDQWH
$ VRILVWLFD WHFQLFDPHQWH FRQVLGHUDGD WRPR XPD IRUPD GH H[SUHVVmR
DSUHVHQWDWRGDVDVVHPHOKDQoDVFRPRMRJRSULPLWLYRTXHHQFRQWUDPRVQRFDVR
GRSUHGHFHVVRUGRVRILVWDRYDWHV2VRILVPDSURSULDPHQWHGLWRHVWiLQWLPDPHQWH
UHODFLRQDGR FRP R HQLJPD p XP WUXTXH GH FRPEDWHQWH $ SDODYUD JUHJD
ʌijȕȜȘȝĮ HP VHX VHQWLGR FRQFUHWR RULJLQDO GHVLJQDYD RX TXDOTXHU FRLVD TXH VH
XVDSDUDGHIHVDSHVVRDOFRPRSRUH[HPSORXPHVFXGRRXTXDOTXHUFRLVDTXHVH
MRJDDRVSpVGRRXWURSDUDHOHDDSDQKDULVWRpXPDDSRVWDRXGHVDILR$PERV
HVWHV VLJQLILFDGRV WRPDGRV DEVWUDWDPHQWH DSOLFDPVH EHP j DUWH GR
VRILVWD ^` 6XDV SHUJXQWDV H DUJXPHQWRV VmR RXWURV WDQWRV SUREOHPDWD
SUHFLVDPHQWH QHVVH VHQWLGR 2V MHX[ G
HVSULW^` HP TXH VH SURFXUD
VXUSUHHQGHU RV RXWURV FRP SHUJXQWDV DUGLORVDV RFXSDYDP XP OXJDU LPSRUWDQWH
QDFRQYHUVDomRHQWUHRVJUHJRV$VGLYHUVDVHVSpFLHVHPTXHVHGLYLGLDPHVVHV
MRJRVIRUDPVLVWHPDWL]DGDVUHFHEHQGRQRPHV WpFQLFRVHQWUHRVTXDLVR VRULWHV
DSRSKDVNRQ RXWLV SVHXGRPHQRV DQWLVWUHSKRQ HWF &OHDUFR GLVFtSXOR GH
$ULVWyWHOHVHVFUHYHXXPD7HRULDGR(QLJPDGHGLFDGDSULQFLSDOPHQWHjHVSpFLH
FKDPDGDJULSKRV XP MRJR KXPRUtVWLFR GH SHUJXQWDV H UHVSRVWDV UHFHEHQGRVH
QRILPXPDUHFRPSHQVDRXXPFDVWLJR2TXHpTXHILFDVHPSUHRPHVPRHP
WRGDDSDUWHHHPQHQKXPD"5HVSRVWD2WHPSR7XQmRpVRTXHHXVRX(X
VRX XP KRPHP SRUWDQWR WX QmR pV XP KRPHP $R TXH VH GL] WHU 'LyJHQHV
UHVSRQGLGR 6H TXHUHV TXH LVVR VHMD YHUGDGH p PHOKRU FRPHoDUHV SRU PLP
^` &ULVLSR HVFUHYHX XP WUDWDGR GHGLFDGR DSHQDV D FHUWRV VRILVPDV 7RGDV
HVWDV SHUJXQWDV DUGLORVDV DVVHQWDP QD FRQGLomR GH TXH R DGYHUViULR DFHLWH
WDFLWDPHQWH D YDOLGDGH OyJLFD GR MRJR VHP HVWUDJDU WXGR FRP REMHo}HV FRPR
IH]'LyJHQHV$VSURSRVLo}HVHUDPjVYH]HVHVWLOLVWLFDPHQWHRUQDPHQWDGDVFRP
ULPDVUHSHWLo}HVSDUDOHOLVPRVHRXWURVDUWLItFLRV
e VHPSUH H[WUHPDPHQWH IOXLGD D WUDQVLomR HQWUH HVWDV EULQFDGHLUDV H D
SRPSRVD SHURUDomR GR VRILVWD H GR GLiORJR VRFUiWLFR 2 VRILVPD q DSDUHQWDGR
WDQWRDRHQLJPDYXOJDUTXDQWRDRHQLJPDVDJUDGRHFRVPRJ{QLFR(XWLGHPRQR
GLiORJRSODW{QLFRGHVVHQRPHjVYH]HVEULQFDFRPWUXTXHVOyJLFRVHJUDPDWLFDLV
SHUIHLWDPHQWH LQIDQWLV^` RXWUDV YH]HV WRFD HP WRGD D SURIXQGLGDGH GD
FRVPRORJLD H GD HSLVWHPRORJLD ^` $V DILUPDo}HV PDLV SURIXQGDV GRV
ILOyVRIRVSUpVRFUiWLFRVFRPRSRUH[HPSORDFRQFOXVmRGRV(OHDWDVGHTXHQmR
H[LVWHQHPJrQHVHQHPPRYLPHQWRQHPSOXUDOLGDGHVmRDSUHVHQWDGDVVRED
IRUPD GH XP MRJR GH SHUJXQWDV H UHVSRVWDV 0HVPR XPD GHGXomR WmR DEVWUDWD
FRPR DTXHOD TXH FRQFOXL SHOD LPSRVVLELOLGDGH GH IRUPXODU XP MXt]R
XQLYHUVDOPHQWH YiOLGR p IHLWD D SDUWLU GH XP VLPSOHV VRULWHV RX FDGHLD GH
SHUJXQWDV4XDQGRVHDEDQDXPVDFRGHWULJRTXDOpRJUmRTXHID]EDUXOKR"eR
SULPHLUR"1mRÇRVHJXQGR"1mReRWHUFHLURHWF"1mR3RUWDQWR
2V JUHJRV WLQKDP SOHQD FRQVFLrQFLD GH DWp TXH SRQWR QHVVDV TXHVW}HV VH
WUDWDYD GH XP MRJR 1R (XWLGHPR 3ODWmR DSUHVHQWD 6yFUDWHV GHVGHQKDQGR RV
DUWLItFLRV GD VRILVWLFD FRPR XPD EULQFDGHLUD SXHULO FRP D GRXWULQD (VVDV
FRLVDV GL] HOH QDGD HQVLQDP VREUH D QDWXUH]D GDV FRLVDV DSUHQGHVH
XQLFDPHQWHDHQJDQDUDVSHVVRDVFRPVXWLOH]DVHHTXtYRFRVeDPHVPDFRLVDGR
TXHUDVWHLUDUDOJXpPRXWLUDUOKHDFDGHLUDQRPRPHQWRHPTXHYDLVHQWDUVH
4XDQGR GL]HV TXH TXHUHV ID]HU GHVWH UDSD] XP ViELR FRQWLQXD HOH HVWiV
EULQFDQGR RX IDODQGR D VpULR^`" 1R 6RILVWD 7HHWHWR p REULJDGR SHOR
(VWUDQJHLURGH(OpLDDDGPLWLUTXHRVRILVWDSHUWHQFHjTXHODHVSpFLHGHSHVVRDV
TXHVHGHGLFDPDEULQFDGHLUDV IJȫȞIJʌįʌĮȚįȚĮȗȝİIJİȤȩȞIJȫȞ ^`3DUPrQLGHV
LQVWDGR D SURQXQFLDUVH VREUH R SUREOHPD GD H[LVWrQFLD FKDPD D HVVD WDUHID
MRJDU XP MRJR GLItFLO ʌijĮȖȘĮIJİȚȫ ʌĮȚįȚȐȞ ʌĮȚȗİȚȞ ^` H LPHGLDWDPHQWH
SHQHWUDQRVPDLVSURIXQGRVSUREOHPDVRQWROyJLFRVVHJXLQGRVHPSUHRPRGHORGR
MRJRGHSHUJXQWDVHUHVSRVWDV28PQmRSRGHWHUSDUWHVHpLOLPLWDGRSRUWDQWR
GHVWLWXtGR GH IRUPD QmR HVWi HP SDUWH DOJXPD QmR VH PRYH p LQWHPSRUDO H
LQFRJQRVFtYHO(PVHJXLGDRDUJXPHQWRpLQYHUWLGRHGHSRLVRXWUDYH]HXPD
YH] PDLV DLQGD ^` 2 DUJXPHQWR DQGD SDUD WUiV H SDUD D IUHQWH FRPR XPD
ODQoDGHLUDHHPVHXPRYLPHQWRDHSLVWHPRORJLDDVVXPHDIRUPDGHXPQREUH
MRJR 2 HOHPHQWR O~GLFR QmR p SUySULR DSHQDV GRV VRILVWDV DSDUHFH LJXDOPHQWH
HP6yFUDWHVH3ODWmR^`
6HJXQGR$ULVWyWHOHV=HQmRGH(OpLDIRLRSULPHLURDHVFUHYHUXPGLiORJR
QDIRUPDLQWHUURJDWLYDSUySULDGRVILOyVRIRVGH0HJDUDHGRVVRILVWDV(VVDIRUPD
HPSUHJDYD XPD WpFQLFD GHVWLQDGD D SHJDU HP IDOVR RV DGYHUViULRV 'L]VH TXH
3ODWmRVHLQVSLURXVREUHWXGRHP6RIURQSDUDDFRPSRVLomRGRVGLiORJRV2UDHVWH
6RIURQ HUD XP DXWRU GH IDUVDV ȝȚȝȠį H $ULVWyWHOHV FKDPD FODUDPHQWH DR
GLiORJRXPDIRUPDGHPLPRV^`RTXDOSRUVXDYH]pXPDIRUPDGHFRPpGLD
3RULVVRQmRGHYHPRVVXUSUHHQGHUQRVSRUYHU6yFUDWHV3ODWmRFODVVLILFDGRVHQWUH
RVPDODEDULVWDVHWDXPDWXUJRVMXQWDPHQWHFRPRVVRILVWDV^`6HWXGRLVWRQmR
p VXILFLHQWH SDUD UHYHODU D SUHVHQoD GH XP HOHPHQWR O~GLFR QD ILORVRILD Ki
SURYDVPDLVGRTXHVXILFLHQWHVQRVSUySULRVGLiORJRVGH3ODWmR2GLiORJRpXPD
IRUPDGHDUWHXPDILFomRGDGRTXHHYLGHQWHPHQWHDYHUGDGHLUDFRQYHUVDomR
SRU PDLV UHTXLQWDGD TXH SXGHVVH VHU HQWUH RV JUHJRV QXQFD SRGHULD WHU
FRUUHVSRQGLGR H[DWDPHQWH j IRUPD GR GLiORJR OLWHUiULR 1DV PmRV GH 3ODWmR R
GLiORJRpXPDFRLVDOHYHHDpUHDFRPSOHWDPHQWHDUWLILFLDO$HVWUXWXUDQDUUDWLYD
GR3DUPrQLGHVTXHpTXDVHLJXDOjGHXPFRQWRGHPRQVWUDLVWRVXILFLHQWHPHQWH
DVVLP FRPR R LQtFLR GR &UiWLOR H R WRP GHVFRQWUDtGR H LQIRUPDO GHVWHV GRLV
GLiORJRVHGHPXLWRVRXWURVeHYLGHQWHDTXLXPDFHUWDVHPHOKDQoDFRPRPLPRV
1R6RILVWDRVSULQFtSLRVIXQGDPHQWDLVGDILORVRILDSUpVRFUiWLFDVmRDSUHVHQWDGRV
HP WRP H[WUHPDPHQWH OLJHLURV^` H R PLWR GH eSLPHWHX H 3URPHWHX p
FRQWDGRQR3URWiJRUDVGHPDQHLUDIUDQFDPHQWHKXPRUtVWLFD ^`
4XDQWRjILJXUDHDRVQRPHVGHVVHVGHXVHVGL]6yFUDWHVQR&UiWLOR Ki
XPD H[SOLFDomR DR PHVPR WHPSR F{PLFD H VpULD SRLV RV GHXVHV DSUHFLDP R
KXPRU ² ijȚȜȠʌȐȚıȝȠȞİį ȖĮij ȤĮȚ ȠȚ șİȠȚ 1R PHVPR GLiORJR DILUPD WDPEpP
6H HX WLYHVVH DVVLVWLGR j FRQIHUrQFLD GH FLQTHQWD GUDFPDV GH 3UyGLFR ORJR R
WHULDV VDELGR PDV Vy DVVLVWL j GH XP GUDFPD ^` ( GL] DLQGD QR PHVPR
HYLGHQWHWRPVDWtULFRSRLVDTXLMRJDFRPHWLPRORJLDVDEVXUGDV2EVHUYHPDJRUD
R WUXTXH HVSHFLDO TXH JXDUGR SDUD WXGR R TXH QmR FRQVLJR UHVROYHU^` (
ILQDOPHQWH'XUDQWHPXLWRWHPSRPHHVSDQWHLFRPPLQKDSUySULDVDEHGRULDH
QmRDFUHGLWRQHOD0DVRTXHGL]HUTXDQGRR3URWiJRUDVWHUPLQDFRPDLQYHUVmR
GRV SRQWRV GH YLVWD RX TXDQGR QR 0HQH[HQR QmR ILFD EHP FODUR VH R GLVFXUVR
IXQHUiULRpSURIHULGRDVpULRRXQmR"
2V GLYHUVRV SHUVRQDJHQV GH 3ODWmR FRQVLGHUDP VXDV LQYHVWLJDo}HV
ILORVyILFDV XP DJUDGiYHO SDVVDWHPSR 2V MRYHQV JRVWDP GH GLVFXWLU RV YHOKRV
JRVWDPGHVHUYHQHUDGRV^`,VVRGL]&iOLFOHVQR*yUJLDVpDSXUDYHUGDGH
FRQIRUPH WX PHVPR FRPSUHHQGHUiV VH GHL[DUHV DJRUD D ILORVRILD H WH YROWDUHV
SDUD FRLVDV VXSHULRUHV 3RUTXH D ILORVRILD p PXLWR HVWLPiYHO TXDQGR SUDWLFDGD
FRPPRGHUDomRQDMXYHQWXGHPDVpSHUQLFLRVDSDUDDTXHOHVTXHVHDEDQGRQDP
DHODSRUPDLVWHPSRGRTXHpFRQYHQLHQWH^`
$VVLP RV SUySULRV SHQVDGRUHV TXH ODQoDUDP RV LPSHUHFtYHLV
IXQGDPHQWRVGDILORVRILDHGDFLrQFLDFRQVLGHUDYDPVXDDWLYLGDGHXPDGLVWUDomR
GH MXYHQWXGH $ ILP GH GHPRQVWUDU GHILQLWLYDPHQWH RV HUURV IXQGDPHQWDLV GRV
VRILVWDVVXDVGHILFLrQFLDVOyJLFDVHpWLFDV3ODWmRQmRKHVLWRXHPDGRWDUVHXHVWLOR
GH GLiORJR OLJHLUR H GHVFRQWUDtGR SRLV SRU PDLV TXH DSURIXQGDVVH D ILORVRILD
QXQFD GHL[DYD GH FRQVLGHUiOD XP QREUH MRJR 6H WDQWR HOH FRPR $ULVWyWHOHV
FRQVLGHUDYDP RV DUJXPHQWRV IDODFLRVRV H RV MRJRV GH SDODYUDV GRV VRILVWDV
PHUHFHGRUHV GH XPD UHIXWDomR WmR VpULD H FRPSOHWD Vy SRGLD VHU SRUTXH VHX
SUySULR SHQVDPHQWR ILORVyILFR QmR VH KDYLD DLQGD GHVSUHQGLGR GD HVIHUD O~GLFD
DUFDLFD0DVFDEHWDOYH]SHUJXQWDUVHDOJXPGLDDILORVRILDSRGHUiID]rOR
3RGHPRV HVERoDU JURVVHLUDPHQWH DV VXFHVVLYDV IDVHV GD ILORVRILD GD
VHJXLQWHPDQHLUDQXPSDVVDGRPXLWRUHPRWRHODVHLQLFLRXDSDUWLUGRMRJRGH
HQLJPDV VDJUDGR R TXDO HUD DR PHVPR WHPSR XP ULWXDO H XP GLYHUWLPHQWR
IHVWLYR 'R ODGR GD UHOLJLmR GHX RULJHP j SURIXQGD ILORVRILD H WHRVRILD GRV
8SDQLVKDGVHGRVSUpVRFUiWLFRVGRODGRGRMRJRSURGX]LXRVRILVWD1mRKiXPD
GLVWLQomRDEVROXWDHQWUHRVGRLVODGRV(PVXDEXVFDGDYHUGDGH3ODWmRHOHYDD
ILORVRILDDXPQtYHOTXHVyHOHVHULDFDSD]GHDWLQJLUPDVVHPSUHGDTXHODIRUPD
OHYH TXH HUD H p R HOHPHQWR SUySULR GD ILORVRILD $R PHVPR WHPSR HOD p
FXOWLYDGDVREDVIRUPDVLQIHULRUHVGDKDELOLGDGHVRILVWLFDHGDDUJ~FLDLQWHOHFWXDO
1D *UpFLD R IDWRU DJRQtVWLFR HUD GH WDO PRGR IRUWH TXH SHUPLWLX j UHWyULFD
GHVHQYROYHUVH j FXVWD GD ILORVRILD SXUD D TXDO ILFRX RFXOWD SHOD VRPEUD GD
VRILVWLFDomR TXH VH H[LELD FRPR FXOWXUD GR KRPHP FRPXP *yUJLDV p XPD
ILJXUDWtSLFDGHVWDGHWHULRUDomRGDFXOWXUDDIDVWRXVHGDYHUGDGHLUDILORVRILDSDUD
GHVSHUGLoDU VHX HVStULWR QR ORXYRU H QR DEXVR GD SDODYUD EULOKDQWH H GD IDOVD
DJXGH]D'HSRLVGH$ULVWyWHOHVFDLXRQtYHOGDILORVRILDDVIL[LDGDSHORH[DJHURGD
HPXODomR H SRU XP HVWUHLWR HVStULWR GH GRXWULQD 1R ILQDO GD ,GDGH 0pGLD
YHULILFRXVHXPGHFOtQLRVHPHOKDQWHTXDQGRjpSRFDGDJUDQGHHVFROiVWLFDTXH
SURFXUDYDFRPSUHHQGHURVHQWLGRtQWLPRGDVFRLVDVVHJXLXVHXPDIDVHHPTXH
EDVWDYDPVLPSOHVPHQWHDVSDODYUDVHDVIyUPXODVYD]LDV
(PWRGRVHVWHVDVSHFWRVWRUQDVH GLItFLOGHWHUPLQDUFRPXPPtQLPR GH
ULJRURHOHPHQWRO~GLFR¬VYH]HVXPDEULQFDGHLUDLQIDQWLORXXPGLWRGHHVStULWR
VXSHUILFLDOVySRUPXLWRSRXFRQmRFKHJDPDVHUSURIXQGRV2FpOHEUHWUDWDGRGH
*yUJLDV6REUHRQmRVHUQRTXDOpFDWHJRULFDPHQWHUHMHLWDGRWRGRFRQKHFLPHQWR
VpULRHPIDYRUGHXPQLLOLVPRUDGLFDOpXPIHQ{PHQRO~GLFRWmRFDUDFWHUtVWLFR
TXDQWRR(ORJLRGH+HOHQDRTXDOHOHPHVPRH[SOLFLWDPHQWHFRQVLGHUDXPMRJR
$ DXVrQFLD GH TXDOTXHU VHSDUDomR QtWLGD H FRQVFLHQWH HQWUH R MRJR H R
FRQKHFLPHQWRYHULILFDVHQRIDWRGHRVHVWyLFRVWUDWDUHPH[DWDPHQWHGDPHVPD
PDQHLUD RV VRILVPDV DEVXUGRV EDVHDGRV QXPD DUPDGLOKD GD OLQJXDJHP H DV
LQYHVWLJDo}HVH[WUHPDPHQWHVpULDVGDHVFRODGH0HJDUD ^`
4XDQWR DR UHVWR SUHSRQGHUDYDP D GLVFXVVmR H D GHFODPDomR TXH
FRQVWDQWHPHQWHHUDPREMHWRGHFRPSHWLomR S~EOLFD$RUDWyULDHUDXPD IRUPD
GH H[LELFLRQLVPR XP SUHWH[WR SDUD GDU HVSHWiFXOR H RVWHQWDU DV SDODYUDV $
FRPSHWLomRYHUEDOHUDSDUDRJUHJRDIRUPDOLWHUiULDLQGLFDGDSDUDUHVROYHUDV
TXHVW}HVFUtWLFDVeDVVLPTXH7XFtGHGHVDSUHVHQWDRGLOHPDGDSD]HGDJXHUUD
QRV GLVFXUVRV GH $UTXLGDPR H 6WHODQDGDV RXWUDV TXHVW}HV VmR WUDWDGDV SRU
$OFLEtDGHV&OpRQH'LRGRWRVeWDPEpPDVVLPTXHHOHDSUHVHQWDRSUREOHPDGR
SRGHU H GR GLUHLWR VRE D IRUPD GH XP MRJR GH SHUJXQWDV H UHVSRVWDV
H[WUHPDPHQWHVRILVWLFRDSURSyVLWRGDTXHEUDGDQHXWUDOLGDGHFRPHWLGDFRQWUDD
LOKDGH0HLRV1DV1XYHQV $ULVWyIDQHV VDWLUL]D D PDQLD GDV GLVFXVV}HV S~EOLFDV
SRPSRVDVHPVHXGXHORHQWUHR/RJRVMXVWRHR/RJRLQMXVWR
$DQWLORJLDRXUDFLRFtQLRGXSORHUDXPDGDVSUHIHULGDVGRVVRILVWDV$OpP
GHDEULUXPYDVWRFDPSRSDUDRMRJRHVWDIRUPDSHUPLWLDOKHVH[SULPLUDHWHUQD
DPELJLGDGH GH WRGRV RV MXt]RV IRUPXODGRV SHOR HVStULWR KXPDQR WXGR SRGH VHU
DSUHVHQWDGR GH GXDV PDQHLUDV RSRVWDV ( HIHWLYDPHQWH DTXLOR TXH FRQVHUYD
UHODWLYDPHQWH SXUD H OHJtWLPD D DUWH GH JDQKDU FRP DV SDODYUDV p VHX FDUiWHU
O~GLFR 6y TXDQGR FRP VXD SLURWHFQLD YHUEDO GHIHQGH XP SRQWR GH YLVWD
LQWULQVHFDPHQWH LPRUDO FRPR D PRUDO GRV FKHIHV GH &iOLFOHV^` p TXH R
VRILVWDVHWUDQVIRUPDQXPIDOVLILFDGRUGRVDEHUDQmRVHUHYLGHQWHPHQWHTXHVH
FRQVLGHUH R SUySULR KiELWR DJRQtVWLFR HP VL PHVPR FRPR IDOVR RX LPRUDO
7RGDYLD SDUD D JHQHUDOLGDGH GRV VRILVWDV H PHVWUHV GH UHWyULFD D ILQDOLGDGH
SULQFLSDO QmR HUD D YHUGDGH RX R GHVHMR GD YHUGDGH H VLP D SXUD VDWLVIDomR
SHVVRDOGHWHUUD]mR(UDPDQLPDGRVSHORLQVWLQWRSULPLWLYRGDFRPSHWLomRHGD
OXWD SHOD JOyULD $OJXQV GRV ELyJUDIRV GH 1LHW]VFKH ^` FHQVXUDPQR SRU WHU
IHLWRUHYLYHUDYHOKDDWLWXGHDJRQtVWLFDGDILORVRILDPDVVHHIHWLYDPHQWHHOHRIH]
OLPLWRXVHDUHFRQGX]LUDILORVRILDDVXDVRULJHQVSULPLWLYDV
1mR SUHWHQGHPRV SHQHWUDU QR GLItFLO SUREOHPD GH VDEHU DWp TXH SRQWR R
SUySULRSURFHVVRGRUDFLRFtQLRpPDUFDGRSRUUHJUDVO~GLFDVRXVHMDVHpYiOLGR
DSHQDV GHQWUR GH XPD FHUWD iUHD QD TXDO p DFHLWH D REULJDWRULHGDGH GHVVDV
UHJUDV3RGHUVHiDILUPDUTXHHPWRGDOyJLFDHHVSHFLDOPHQWHQRVLORJLVPRKi
VHPSUHXPDFRUGRWiFLWRQRVHQWLGRGHDFHLWDUDYDOLGDGHGRVWHUPRVHFRQFHLWRV
WDO FRPR VH ID] FRP DV SHoDV GR MRJR GH [DGUH]" 3UHILUR TXH VHMDP RXWURV D
UHVROYHU HVWH SUREOHPD 2 TXH DTXL VH SUHWHQGH p DSHQDV LQGLFDU FRP H[WUHPD
EUHYLGDGH DV LQGXELWiYHLV FDUDFWHUtVWLFDV O~GLFDV GD DUWH GD GHFODPDomR H GD
GLVFXVVmR TXH VH VHJXLX j pSRFD KHOrQLFD 1mR p QHFHVViULD JUDQGH FySLD GH
SRUPHQRUHVSRLVRIHQ{PHQRVHPSUHVHYHULILFDVREDVPHVPDVIRUPDVHVXD
HYROXomRQRPXQGRRFLGHQWDOGHSHQGHHPJUDQGHSDUWHGRH[HPSORJUHJR
2LQWURGXWRUGDDUWHGDGHFODPDomRHGDUHWyULFDQDYLGDHQDOLWHUDWXUD
URPDQD IRL 4XLQWLOLDQR )RL XPD PRGD TXH VH HVSDOKRX PXLWR SDUD DOpP GDV
HVFRODV GH UHWyULFD GD 5RPD LPSHULDO 'LRQ &ULVRVWRP PHVWUH GH UHWyULFD
UHIHUHVHDRVILOyVRIRVGHUXDTXHFRPRRWLSRPDLVYXOJDUGRVRILVWDHQFKLDPD
FDEHoDGRVHVFUDYRVHGRVPDULQKHLURVFRPVXDPLVWXUDGHDIRULVPRVSLDGDVH
FRQYHUVD ILDGD TXH HQFHUUDYD XPD SURSDJDQGD VXEYHUVLYD 'Dt YHLR R GHFUHWR
GH 9HVSDVLDQR EDQLQGR GH 5RPD WRGRV RV ILOyVRIRV 0DV R HVStULWR SRSXODU
FRQWLQXDYD DSUHFLDQGR RV VRILVPDV TXH HVWDYDP HP PRGD &RQVWDQWHPHQWH RV
HVStULWRV PDLV JUDYHV ODQoDYDP VHXV DYLVRV 6DQWR $JRVWLQKR DGYHUWH FRQWUD D
QRFLYDDPELomRHRVHVIRUoRVSXHULVSDUDDSDQKDUHPIDOVRRDGYHUViULR^`
3LDGDVFRPRHVWD9RFrWHPFRUQRVSRLVVHQmRSHUGHXFRPRDOJXPpSRUTXH
DLQGDRVWHPHFRDPDWUDYpVGHWRGDDOLWHUDWXUDGDV(VFRODVSDUHFHQGRQXQFD
WHU SHUGLGR VHX VDERU &HUWDPHQWH HUD GLItFLO SDUD D PDLRULD GHWHFWDU D IDOiFLD
OyJLFDHPTXHDVVHQWDYDPHVVDVSURSRVLo}HV
2 FDUiWHU O~GLFR GD ILORVRILD GXUDQWH D ,GDGH GDV 7UHYDV YHULILFDVH QD
FRQYHUVmRGRVYLVLJRGRVGRDULDQLVPRDRFDWROLFLVPRHP7ROHGRQRDQRTXH
DVVXPLX D IRUPD GH XP YHUGDGHLUR WRUQHLR WHROyJLFR FRP DOWRV GLJQLWiULRV GH
DPERV RV ODGRV 2XWUR H[HPSOR LJXDOPHQWH IODJUDQWH GR FDUiWHU HVSRUWLYR GD
ILORVRILDGXUDQWHHVVDpSRFDpQRVGDGRSHORFURQLVWD5LFKHU ^`TXHQDUUDXP
HSLVyGLRGDYLGDGH*HUEHUWRTXDOIRLPDLVWDUGHRSDSD6LOYHVWUH,,8PFHUWR
2UWULF HVFROiVWLFR GD FDWHGUDO GH 0DJGHEXUJR LQYHMDQGR D FHOHEULGDGH GD
VDSLrQFLD GH *HUEHUW HQYLD D 5HLPV XP GH VHXV VXERUGLQDGRV HQFDUUHJDGR GH
DVVLVWLUVHFUHWDPHQWHjVOLo}HVGH *HUEHUWHWHQWDUVXUSUHHQGrORQD HQXQFLDomR
GH XPD RSLQLmR IDOVD SDUD GHSRLV SRGHU GHQXQFLiOR DR LPSHUDGRU 2WRQ ,, 2
HVSLmRLQWHUSUHWDPDORVHQVLQDPHQWRVGH*HUEHUWHFRPXQLFDDTXLORTXHMXOJRX
WHURXYLGR1RDQRVHJXLQWHHPRLPSHUDGRUDUUDQMDPDQHLUDGHUHXQLURV
GRLVOHWUDGRVHP5DYHQDHOHYDRVDGLVFXWLUSHUDQWHXPDVHOHWDDVVLVWrQFLDDWp
TXH R VRO VH SRQKD H RV DVVLVWHQWHV QmR SRVVDP PDLV GH FDQVDoR 2 SRQWR
FXOPLQDQWH GD GLVFXVVmR IRL TXDQGR 2UWULF DFXVRX R DGYHUViULR GH FRQVLGHUDU D
PDWHPiWLFD XPD SDUWH GD ItVLFD ^` TXDQGR QD UHDOLGDGH *HUEHUW KDYLD
DILUPDGRVHUHPDPEDVHTXLYDOHQWHVHVLPXOWkQHDV
9DOHULD D SHQD LQYHVWLJDU VH QmR KDYHULD XP FDUiWHU O~GLFR IXQGDPHQWDO
QDTXLORDTXHVHFKDPRXR5HQDVFLPHQWR&DUROtQJHRHVVDSRPSRVDH[LELomRGH
HUXGLomR SRHVLD H UHOLJLRVLGDGH VHQWHQFLRVD FXMRV SULQFLSDLV SDUWLFLSDQWHV VH
DGRUQDYDPFRPQRPHVFOiVVLFRVRXEtEOLFRV$OFXtQRFRPR+RUiFLR$QJLOEHUWR
FRPR+RPHURHRSUySULRLPSHUDGRU&DUORV0DJQRFRPR'DYLG$FXOWXUDGH
FRUWHWHPXPDWHQGrQFLDHVSHFLDOSDUDDGRWDUDIRUPDGHMRJRGDGRRIDWRGH
PRYHUVHGHQWURGHXPFtUFXORUHVWULWR2UHVSHLWRTXHVHVHQWLDQDSUHVHQoDGR
LPSHUDGRUHUDSRUVLVyVXILFLHQWHSDUDLPSRUWRGDDHVSpFLHGHUHJUDVHILFo}HV
1D $FDGHPLD 3DODWLQD GH &DUORV 0DJQR R REMHWLYR H[SUHVVR HUD R
HVWDEHOHFLPHQWRGHXPD$WKHQDHQRYDH PDV QD UHDOLGDGH HVWD GLJQD DVSLUDomR
HUDVXDYL]DGDSHORVPDLVHOHJDQWHVGLYHUWLPHQWRV2VFRUWHVmRVFRPSHWLDPHQWUH
VLQDFRPSRVLomRGHYHUVRVHQRVDUFDVPRUHFtSURFR6XDVWHQWDWLYDVGHDWLQJLUD
HOHJkQFLD FOiVVLFD GH PRGR DOJXP H[FOXtDP D SUHVHQoD GH FHUWRV DVSHFWRV GH
LQVSLUDomR PXLWR DQWLJD 2 TXH p D HVFULWD" SHUJXQWD 3HSLQR ILOKR GH &DUORV
0DJQRH$OFXtQRUHVSRQGHÇDJXDUGLmGDFLrQFLD2TXHpDSDODYUD"²$
WUDLomRGRSHQVDPHQWR2QGHVHRULJLQRXDSDODYUD"²1DOtQJXD2TXHpD
OtQJXD"²8PFKLFRWHQRDU2TXHpRDU"²eRJXDUGLmRGDYLGD2TXH
pDYLGD"²$DOHJULDGRVIHOL]HVDGRUGRVLQIHOL]HVDHVSHUDSHODPRUWH2
TXH p R KRPHP" ² 2 HVFUDYR GD PRUWH R KyVSHGH GH XP Vy OXJDU XP
YLDMDQWHTXHSDVVD
(VWH WRP QmR p SDUD QyV LQWHLUDPHQWH GHVFRQKHFLGR 7UDWDVH GR YHOKR
MRJRGHSHUJXQWDVHUHVSRVWDVGRFRQFXUVRGHHQLJPDVDUHVSRVWDFRPRVHQWLGR
RFXOWR QXPD IyUPXOD (P UHVXPR HQFRQWUDPRV DTXL XPD YH] PDLV WRGDV DV
FDUDFWHUtVWLFDV GR MRJR GR VDEHU R PHVPR GRV DQWLJRV KLQGXV GRV iUDEHV SUp
LVOkPLFRVHGRVHVFDQGLQDYRV
&HUFD GR ILQDO GR VpFXOR ;, DV MRYHQV QDo}HV GR RFLGHQWH IRUDP
LQYDGLGDVSRUXPDVHGHLQVDFLiYHOGHFRQKHFLPHQWRGDYLGDHGHWRGDVDVFRLVDV
H[LVWHQWHV (VVD VHGH GH FRQKHFLPHQWR YDL SRXFR GHSRLV UHFHEHU XPD IRUPD
LQVWLWXFLRQDO FRP D 8QLYHUVLGDGH XPD GDV PDLRUHV FULDo}HV GD FLYLOL]DomR
PHGLHYDO H YDL DWLQJLU QD HVFROiVWLFD VXD PDLV HOHYDGD H[SUHVVmR 2V LQtFLRV
GHVWDLQWHQVDIHUPHQWDomRHVSLULWXDOIRUDPPDUFDGRVSRUDTXHODDJLWDomRTXDVH
IHEULO TXH SDUHFH VHU LQVHSDUiYHO GH WRGDV DV UHQRYDo}HV IXQGDPHQWDLV GD
FXOWXUD 1HVVDV pSRFDV p LQHYLWiYHO TXH R HOHPHQWR DJRQtVWLFR DGTXLUD JUDQGH
SUHSRQGHUkQFLDHVHPDQLIHVWHDRPHVPRWHPSRGDVPDLVGLYHUVDVPDQHLUDV2
HVSRUWHTXHFRQVLVWLDHPYHQFHURDGYHUViULRSRUPHLRGDUD]mRRXGRSRGHUGD
SDODYUD WRUQRXVH DOJR FRPSDUiYHO j SURILVVmR GDV DUPDV 2 VXUJLPHQWR GRV
WRUQHLRVHPVXDIRUPDPDLVDQWLJDHPDLVYLROHQWDTXHUSRUJUXSRVGHFDYDOHLURV
HUUDQGRSHORVFDPSRVHGHGLFDQGRVHjGHVWUXLomRUHFtSURFDTXHUSRUFDYDOHLURV
VROLWiULRVHPEXVFDGHDGYHUViULRVjDOWXUD RVSUHFXUVRUHVKLVWyULFRVGRFDYDOHLUR
HUUDQWH PDLV WDUGH SRSXODUL]DGR SHOD OLWHUDWXUD FRLQFLGLX QR WHPSR FRP D
HSLGHPLD GHSORUDGD SRU 3HGUR 'DPLmR GH FRQWURYHUVLVWDV YDJDEXQGRV TXH
DQGDYDP SRU WRGR R ODGR HP EXVFD GH YLWyULDV WDO FRPR RV VRILVWDV JUHJRV GH
DQWDQKR 1DV (VFRODV GR VpFXOR ;,, UHLQDYD D PDLV YLROHQWD ULYDOLGDGH TXH
FKHJDYD DRV PDLRUHV H[WUHPRV GR LQVXOWR H GD FDO~QLD 2V DXWRUHV HFOHVLiVWLFRV
GmRQRVSRUYH]HVXPUiSLGRHVERoRGDYLGDQDVHVFRODVGHVVDpSRFDRQGHVDOWD
DRV ROKRV D LPSRUWkQFLD GRV MRJRV GH DUJ~FLD H GH DUJXPHQWDomR $OXQRV H
PHVWUHV SURFXUDP HQJDQDUVH XQV DRV RXWURV FRP DUPDGLOKDV GH SDODYUDV H
UHGHV GH VtODEDV FRP PLO H XP HVWUDWDJHPDV H VXWLOH]DV 2V PHVWUHV PDLV
IDPRVRVVmRLGRODWUDGRVFDGDXPVHJDEDGHWrORVYLVWRRXGHWHUHVWXGDGRVRE
VXDGLUHomR^` $OJXQV GHOHV JDQKDP PXLWR GLQKHLUR WDO FRPR RV VRILVWDV GD
*UpFLD 5RVFHOLQR HP VXD YHQHQRVD FDO~QLD FRQWUD $EHODUGR GHVFUHYH HVWH
~OWLPR FRPR HVWDQGR D FRQWDU WRGDV DV QRLWHV R GLQKHLUR JDQKR FRP VHXV IDOVRV
HQVLQDPHQWRV H D JDVWiOR WRGRV RV GLDV HP GHERFKHV 2 SUySULR $EHODUGR
GHFODUD TXH VH GHGLFRX D VHXV HVWXGRV DSHQDV SDUD JDQKDU GLQKHLUR H TXH QD
UHDOLGDGHJDQKRXPXLWtVVLPR6XDEUXVFDSDVVDJHPGRHQVLQRGDItVLFD RXVHMD
GDILORVRILD SDUDDLQWHUSUHWDomRGDV6DJUDGDV(VFULWXUDVIRLRUHVXOWDGRGHXPD
DSRVWD IHLWD FRP VHXV FROHJDV TXH R KDYLDP GHVDILDGR D LVVR^` 'HVGH
VHPSUHSUHIHULUDDVDUPDVGDGLDOpWLFDjVGDJXHUUDHYLDMRXSRUWRGRVRVOXJDUHV
RQGH IORUHVFLD D DUWH GD HORTrQFLD DWp R PRPHQWR HP TXH LQVWDORX R
DFDPSDPHQWR GH VXD HVFROD QR PRQWH GH 6DQWD *HQRYHYD SDUD D SDUWLU GDt
DVVHGLDU VHX ULYDO TXH RFXSDYD D FiWHGUD GH 3DULV^` (VWD PLVWXUD GH
UHWyULFDJXHUUDHMRJRYHULILFDVHLJXDOPHQWHQDVFRPSHWLo}HVHVFROiVWLFDVHQWUH
RVWHyORJRVPXoXOPDQRV^`
$ FRPSHWLomR SRGH VHU FRQVLGHUDGD XP GRV WUDoRV PDLV PDUFDQWHV GH
WRGDDHYROXomRGDHVFROiVWLFDHGDVXQLYHUVLGDGHV'XUDQWHPXLWRWHPSRDPRGD
GRPLQDQWH QDV GLVFXVV}HV ILORVyILFDV IRL R SUREOHPD GRV XQLYHUVDLV TXH HUD
VHPSUH VHX WHPD FHQWUDO H FRQGX]LX D XPD SURIXQGD GLYLVmR HQWUH UHDOLVWDV H
QRPLQDOLVWDV 7DO IDWR IRL FHUWDPHQWH GHWHUPLQDGR SRU IDWRUHV HVVHQFLDOPHQWH
DJRQtVWLFRV RULJLQDQGRVH QD QHFHVVLGDGH IXQGDPHQWDO GH FRQVWLWXLU SDUWLGRV
RSRVWRVDSURSyVLWRGHWRGDVDVTXHVW}HVFRQWURYHUVDV2HVStULWRGHSDUWLGRpXP
HOHPHQWRLQVHSDUiYHOGRGHVHQYROYLPHQWRFXOWXUDOeSRVVtYHOTXHPXLWDVYH]HVR
SUREOHPD TXH p REMHWR GD GLVFXVVmR SRVVXD XPD LPSRUWkQFLD UHODWLYDPHQWH
SHTXHQD HPERUD QR FDVR UHIHULGR HOH IRVVH DEVROXWDPHQWH FUXFLDO GHQWUR GD
SUREOHPiWLFD ILORVyILFD H D FRQWURYpUVLD D TXH GHX RULJHP DWp KRMH QmR WHQKD
VLGR UHVROYLGD 7RGR R IXQFLRQDPHQWR GD 8QLYHUVLGDGH PHGLHYDO HUD
HPLQHQWHPHQWH DJRQtVWLFR H O~GLFR $V LQWHUPLQiYHLV TXHUHODV FRUUHVSRQGHQGR
jVDWXDLVGLVFXVV}HVFLHQWtILFDVHILORVyILFDVHPUHYLVWDVHWFRVROHQHFHULPRQLDO
TXH DLQGD KRMH p XPD FDUDFWHUtVWLFD WmR LPSRUWDQWH QD YLGD XQLYHUVLWiULD R
DJUXSDPHQWRGRVHVSHFLDOLVWDVHPQDWLRQHVDVGLYLV}HVHVXEGLYLV}HVRVFLVPDV
RV DELVPRV LQWUDQVSRQtYHLV HQWUH DV GLYHUVDV RULHQWDo}HV WRGRV HVWHV IHQ{PHQRV
VmR SUySULRV GD HVIHUD GD FRPSHWLomR H GDV UHJUDV O~GLFDV (UDVPR WHP SOHQD
FRQVFLrQFLD GLVVR QR PRPHQWR HP TXH ODPHQWD QXPD FDUWD D VHX DGYHUViULR
1RHO%pGLHUDHVWUHLWH]DGHHVStULWRGDV(VFRODVTXHVLPSOHVPHQWHVHOLPLWDPD
WUDEDOKDU VREUH R PDWHULDO TXH OKHV IRL GHL[DGR SRU VHXV SUHGHFHVVRUHV H QDV
GLYHUVDVFRQWURYpUVLDVUHFXVDPWRPDUHP FRQVLGHUDomRWRGRSRQWRGHYLVWD TXH
QmRHVWHMDGHDFRUGRFRPVXDVSRVLo}HVKDELWXDLV(PPLQKDRSLQLmRHVFUHYH
HOHpSHUIHLWDPHQWHGHVQHFHVViULRTXHYRFrVSURFHGDPQDV(VFRODVH[DWDPHQWH
GD PHVPD PDQHLUD TXH TXDQGR MRJDP FDUWDV RX GDGRV ID]HQGR TXH WRGR H
TXDOTXHUGHVUHVSHLWRjVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVVHMDVXILFLHQWHSDUDHVWUDJDURMRJR
1D GLVFXVVmR GRV SUREOHPDV FXOWXUDLV SHOR FRQWUiULR FUHLR TXH QmR Ki QDGD GH
HVFDQGDORVRRXWHPHUiULRHPDSUHVHQWDULGpLDVQRYDV^`
7RGDIRUPDGHFRQKHFLPHQWRLQFOXLQGRHYLGHQWHPHQWHDILORVRILDpSRU
QDWXUH]D SURIXQGDPHQWH SROrPLFD H p LPSRVVtYHO FRPSUHHQGHU TXDOTXHU
SROrPLFDDQmRVHUHPWHUPRVDJRQtVWLFRV$VpSRFDVHPTXHDKXPDQLGDGHIH]
DV GHVFREHUWDV FXOWXUDLV PDLV LPSRUWDQWHV IRUDP JHUDOPHQWH PDUFDGDV SHODV
PDLVYLROHQWDVFRQWURYpUVLDV)RLRTXHVHGHXQRVpFXOR;9,,QRPRPHQWRHP
TXH DV FLrQFLDV GD QDWXUH]D SDVVDUDP SRU XPD IDVH GH JORULRVR HVSOHQGRU DR
PHVPRWHPSRTXHVHYHULILFDYDXPHQIUDTXHFLPHQWRGDDXWRULGDGHGRVDXWRUHV
DQWLJRV H XP DFHQWXDGR GHFOtQLR GD UHOLJLRVLGDGH 7RGRV SDVVDUDP D RFXSDU
SRVLo}HV EHP GHILQLGDV FDGD XP ID]LD SDUWH GH XPD RX RXWUD GDV IDFo}HV HP
TXH VH GLYLGLD R FDPSR GR VDEHU (UD SUHFLVR VHU FDUWHVLDQR RX DQWLFDUWHVLDQR
FRQWUD 1HZWRQ RX D IDYRU GHOH WRPDU SDUWLGR SRU OHV PRGHUQHV RX SRU OHV
DQFLHQV^`FRQWUDRXDIDYRUGRDFKDWDPHQWRGD7HUUDQRVSyORVGDYDFLQDomR
HWF 1R VpFXOR ;9,,, YHULILFRXVH XP LQWHQVR FRPpUFLR LQWHOHFWXDO HQWUH RV
ViELRV GH GLYHUVRV SDtVHV HPERUD IHOL]PHQWH DV OLPLWDo}HV WHFQROyJLFDV GHVVD
pSRFD WHQKDP LPSHGLGR D H[XEHUkQFLD FDyWLFD GH PDWHULDO LPSUHVVR TXH
DWXDOPHQWH p XPD FDUDFWHUtVWLFD WmR DIOLWLYD (UD XPD pSRFD TXH VH SUHVWDYD
PDUDYLOKRVDPHQWH jV OXWDV LQWHOHFWXDLV PDLV VpULDV RX PDLV VXSHUILFLDLV
-XQWDPHQWH FRP D P~VLFD D SHUXFD R UDFLRQDOLVPR IUtYROR D JUDoD GR HVWLOR
URFRFyHRHQFDQWRGRVVDO}HVHVVHVFRPEDWHVLQWHOHFWXDLVFRQVWLWXHPXPDVSHFWR
HVVHQFLDO GHVVD OXGLFLGDGH TXH WRGRV UHFRQKHFHP QR VpFXOR ;9,,, H TXH
IUHTHQWHPHQWHQRVVHQWLPRVWHQWDGRVDLQYHMDUOKH)RUPDV/~GLFDVGD$UWH

&RQIRUPHYLPRVRHOHPHQWRO~GLFRpGHWDOPRGRLQHUHQWHjSRHVLDWRGDV
DVIRUPDVGHH[SUHVVmRSRpWLFDHVWmRGHWDOPRGROLJDGDVjHVWUXWXUDGRMRJRTXH
p IRUoRVR UHFRQKHFHU HQWUH DPERV D H[LVWrQFLD GH XP ODoR LQGLVVRO~YHO 2
PHVPRVHYHULILFDHDLQGDHPPDLVDOWRJUDXTXDQWRjOLJDomRHQWUHRMRJRHD
P~VLFD 6DOLHQWDPRV QXP FDStWXOR DQWHULRU TXH HP GLYHUVDV OtQJXDV VH FKDPD
MRJRjPDQLSXODomRGRVLQVWUXPHQWRVPXVLFDLVFRPRQDOtQJXDiUDEHSRUXP
ODGR H SRU RXWUR QDV OtQJXDV JHUPkQLFDV H HVODYDV 'DGR TXH GLILFLOPHQWH
SRGHULD DWULEXLUVH D XPD LQIOXrQFLD RX D XPD VLPSOHV FRLQFLGrQFLD HVWD
LGHQWLGDGH HQWUH RULHQWH H RFLGHQWH WRUQDVH QHFHVViULR VXSRU D H[LVWrQFLD GH
DOJXPD SURIXQGD UD]mR SVLFROyJLFD SDUD H[SOLFDU HVVH VtPEROR WmR FODUR GD
DILQLGDGHHQWUHDP~VLFDHRMRJR
3RU PDLV QDWXUDO TXH QRV SDUHoD HVVD DILQLGDGH HVWi ORQJH GH VHU IiFLO
H[SOLFiOD GH PDQHLUD FODUD H R Pi[LPR TXH SRGHPRV ID]HU p HQXPHUDU RV
HOHPHQWRVTXHDPERVSRVVXHPHPFRPXP&RQIRUPHGLVVHPRVRMRJRVLWXDVH
IRUD GD VHQVDWH] GD YLGD SUiWLFD QDGD WHP D YHU FRP D QHFHVVLGDGH RX D
XWLOLGDGHFRPRGHYHURXFRPDYHUGDGH2UDWXGRLVWRSRGHDSOLFDUVHWDPEpP
j P~VLFD $OpP GLVVR DV IRUPDV PXVLFDLV VmR GHWHUPLQDGDV SRU YDORUHV TXH
WUDQVFHQGHPDVLGpLDVOyJLFDVTXHWUDQVFHQGHPDWpQRVVDVLGpLDVVREUHRYLVtYHOH
R WDQJtYHO (VVHV YDORUHV PXVLFDLV Vy SRGHP VHU FRPSUHHQGLGRV DWUDYpV GDV
GHVLJQDo}HV TXH D HOHV DSOLFDPRV WHUPRV HVSHFtILFRV FRPR ULWPR H KDUPRQLD
TXHVHDSOLFDPLJXDOPHQWHDRMRJRHjSRHVLD1mRUHVWDG~YLGDTXHRULWPRHD
KDUPRQLD VmR IDWRUHV FRPXQV HP VHQWLGR H[DWDPHQWH LGrQWLFR j SRHVLD j
P~VLFDHDRMRJR0DVHQTXDQWRQDSRHVLDDVSUySULDVSDODYUDVHOHYDPRSRHPD
SHORPHQRVHPSDUWHGRMRJRSXURHVLPSOHVSDUDDHVIHUDGDLGpLDHGRMXt]RD
P~VLFDQXQFDFKHJDDVDLUGDHVIHUDO~GLFDeSUHFLVDPHQWHGHYLGRjVXDtQWLPD
UHODomRRXDQWHVjVXDLQGLVVRO~YHOXQLmRFRPDUHFLWDomRPXVLFDOTXHDSRHVLD
GHVHPSHQKDXPDIXQomROLW~UJLFDHVRFLDOWmRLPSRUWDQWHQDVFXOWXUDVDUFDLFDV
7RGR ULWXDO DXWrQWLFR p REUD GH FDQWR GDQoD H MRJR $WXDOPHQWH SHUGHXVH R
VHQWLGR GR MRJR ULWXDO H VDJUDGR QRVVD FLYLOL]DomR H[DXVWRXVH FRP D LGDGH
WRUQDQGRVHH[FHVVLYDPHQWHVRILVWLFDGD0DVQDGDFRQWULEXLPDLVSDUDQRVID]HU
UHFXSHUDUHVVHVHQWLGRFRPRD VHQVLELOLGDGHPXVLFDO6HQWLQGRDP~VLFD VRPRV
FDSD]HVWDPEpPGHVHQWLURULWXDO4XDQGRVHRXYHP~VLFDTXHUHODVHGHVWLQHD
H[SULPLULGpLDVUHOLJLRVDVTXHUQmRKiXPDIXVmRHQWUHDSHUFHSomRGREHORHR
VHQWLPHQWRGRVDJUDGRQDTXDOpLQWHLUDPHQWHGLVVROYLGDDGLVWLQomRHQWUHRMRJR
HDVHULHGDGH
eLPSRUWDQWHFRPSUHHQGHUH[DWDPHQWHHPTXHPHGLGDHSRUTXHUD]}HV
DV LGpLDV GH MRJR WUDEDOKR H SUD]HU HVWpWLFR SRVVXHP UHODo}HV LQWHLUDPHQWH
GLIHUHQWHV QR SHQVDPHQWR JUHJR H QR QRVVR $ SDODYUD ȝȠȣıȚȤȘ WHP XPD
DPSOLWXGHPXLWRPDLRUTXHQRVVDP~VLFD$OpPGHDEUDQJHURFDQWRHDGDQoD
FRP DFRPSDQKDPHQWR PXVLFDO DEUDQJLD WDPEpP WRGDV DV DUWHV H KDELOLGDGHV
SUHVLGLGDV SRU $SRLR H DV 0XVDV (VWDV VmR FKDPDGDV DUWHV PXVLFDLV SDUD
GLVWLQJXLODVGDVDUWHVSOiVWLFDVHPHFkQLFDVTXHQmRSHUWHQFHPDRGRPtQLRGDV
0XVDV1RSHQVDPHQWRJUHJRWXGRRTXHpPXVLFDOVHUHODFLRQDLQWLPDPHQWH
FRP R ULWXDO VREUHWXGR FRP DV IHVWDV QDV TXDLV HYLGHQWHPHQWH R ULWXDO SRVVXL
VXDIXQomRHVSHFtILFD7DOYH]QmRKDMDXPDGHVFULomRPDLVO~FLGDGDVUHODo}HV
HQWUHRULWXDODGDQoDDP~VLFDHRMRJRGRTXHDGDV/HLVGH3ODWmR^` 2V
GHXVHVGL]HOHFKHLRVGHSLHGDGHSHODUDoDKXPDQDFRQGHQDGDDRVRIULPHQWR
RUGHQDUDPTXHVHUHDOL]DVVHPDVIHVWDVGHDomRGHJUDoDVFRPRGHVFDQVRSDUD
VXDV SUHRFXSDo}HV H GHUDPOKHV $SRLR DV 0XVDV H 'LRQtVLR FRPR
FRPSDQKHLURV GHVVDV IHVWDV D ILP GH TXH HVVD GLYLQD FRPXQLGDGH IHVWLYD
UHVWDEHOHFHVVHDRUGHPGDVFRLVDVHQWUHRVKRPHQV$LVWRVHJXHVHDWmRFLWDGD
H[SOLFDomR SODW{QLFD GR MRJR FRPR WRGDV DV FULDWXUDV MRYHQV VmR LQFDSD]HV GH
FRQVHUYDUHPUHSRXVRVHXVFRUSRVHVXDVYR]HVFRPRSUHFLVDPPRYLPHQWDUVH
FRQVWDQWHPHQWHHID]HUUXtGRVGHDOHJULDSUHFLVDPFRUUHUVDOWDUGDQoDUHHPLWLU
WRGDDHVSpFLHGHJULWRV0DVHQTXDQWRWRGDVDVRXWUDVFULDWXUDVGHVFRQKHFHPD
GLVWLQomRHQWUHDRUGHPHDGHVRUGHPDRVKRPHQVRVPHVPRVGHXVHVTXHOKHV
IRUDPGDGRVFRPRFRPSDQKHLURVGDGDQoDFRQFHGHUDPDSHUFHSomRGRULWPRH
GD KDUPRQLD D TXDO p LQYDULDYHOPHQWH DFRPSDQKDGD GH SUD]HU 1mR VHULD
SRVVtYHO LQGLFDU GH PDQHLUD PDLV FODUD D H[LVWrQFLD GH XPD UHODomR HQWUH D
P~VLFDHRMRJR0DVHVWDLGpLDDSHVDUGHVXDLPSRUWkQFLDWHPQRSHQVDPHQWR
JUHJRXPREVWiFXORFRQVWLWXtGRSHODSHFXOLDULGDGHVHPkQWLFDDTXHDQWHULRUPHQWH
IL]HPRV UHIHUrQFLD R IDWR GH D SDODYUD TXH GHVLJQD R MRJR ² ʌĮȚįȚĮ ² VHU
VHPSUH GHYLGR D VXD HWLPRORJLD WRPDGD QR VHQWLGR GH MRJR GH FULDQoDV GH
LQIDQWLOLGDGH3RUWDQWRIRLSUHFLVRTXHDVIRUPDVPDLVHOHYDGDVIRVVHPH[SUHVVDV
SRUWHUPRVHVSHFtILFRVFRPRȐȖȫȣ FRPSHWLomRıȤȠȜȐȗİȚȞWRPDURVHX WHPSR
SUHJXLoDUįȚĮȖȫȖȘ jOHWUDSDVVDUPDVGHPDQHLUDDSUR[LPDGDSRGHQGRVHU
WUDGX]LGRFRPRSDVVDWHPSR ^`SDODYUDVGHRQGHVHHQFRQWUDLQWHLUDPHQWH
DXVHQWHRHOHPHQWRO~GLFRHVVHQFLDO)RLDVVLPTXHRHVStULWRJUHJRQmRFRQVHJXLX
UHDOL]DU D XQLGDGH IXQGDPHQWDO GH WRGDV HVWDV LGpLDV QXP ~QLFR FRQFHLWR JHUDO
FRPR QD SDODYUD ODWLQD OXGXV FODUDPHQWH FRQFHELGD H QDV SDODYUDV TXH
GHVLJQDP R MRJR QDV OtQJXDV HXURSpLDV PDLV PRGHUQDV e SRU HVVD UD]mR TXH
3ODWmRH$ULVWyWHOHVSUHFLVDPDORQJDUVHWDQWRVREUHRSUREOHPDGHVDEHUVHHDWp
TXH SRQWR D P~VLFD p PDLV GR TXH MRJR 2 WH[WR SODW{QLFR DFLPD UHIHULGR
FRQWLQXDFRPRVHJXH
^`
$TXLOR TXH QmR HQFHUUD XWLOLGDGH QHP YHUGDGH QHP YDORU VLPEyOLFR
PDVWDPEpPQmRDFDUUHWDFRQVHTrQFLDVQHIDVWDVSRGHVHUDSUHFLDGRPHGLDQWH
RFULWpULRGRHQFDQWR [ȐijȚį TXHSRVVXLHSHORSUD]HUTXHSURYRFD(VVHSUD]HU
GDGR TXH QmR WHP FRPR FRQVHTrQFLD XP EHP RX XP PDO GLJQRV GH QRWD
FRQVWLWXLXPMRJR²ʌĮȚįȚȐ
7RGDYLD FRQYpP QRWDU TXH 3ODWmR VH UHIHUH DSHQDV DRV UHFLWDLV GH
P~VLFD LVWR p j P~VLFD WDO FRPR KRMH D FRQFHEHPRV (P VHJXLGD DFUHVFHQWD
TXHGHYHPRVSURFXUDUQDP~VLFDFRLVDVPDLVHOHYDGDVGRTXHHVWHSUD]HUPDV
SDVVHPRVDJRUDSDUD$ULVWyWHOHV^`
1mRpIiFLOGHWHUPLQDUDQDWXUH]DGDP~VLFDDVVLPFRPRRSURYHLWRTXH
WLUDPRV GH VHX FRQKHFLPHQWR 7DOYH] VHMD SRU FDXVD GR MRJR^` H GD
UHFUHDomR TXH GHVHMDPRV D P~VLFD WDO FRPR GHVHMDPRV GRUPLU H EHEHU TXH
WDPEpP QmR VmR HP VL PHVPRV FRLVDV LPSRUWDQWHV RX VpULDV ıʌȠȣįĮȚĮ PDV
DJUDGiYHLV H FDSD]HV GH DIDVWDU DV SUHRFXSDo}HV e FHUWR TXH PXLWRV XVDP D
P~VLFD SDUD HVWH ILP H TXH D HVWDV WUrV FRLVDV D P~VLFD D EHELGD H R VRQR
DFUHVFHQWDPDGDQoD2XGHYHUtDPRVDQWHVGL]HUTXHDP~VLFDFRQGX]jYLUWXGH
QDPHGLGDHPTXHWDOFRPRDJLQiVWLFDpFDSD]GHH[HUFLWDURFRUSRDOLPHQWD
XPD FHUWD pWLFD H QRV SHUPLWH JR]DU DV FRLVDV GH PDQHLUD DGHTXDGD" 2X SRU
~OWLPR >R TXH p XPD WHUFHLUD IXQomR VHJXQGR $ULVWyWHOHV@ QmR FRQWULEXLUi HOD
SDUD D UHFUHDomR PHQWDO įȚĮȖȫȖȘ H SDUD D DTXLVLomR GH FRQKHFLPHQWRV
ijijȠȞȘıȚ "
(VWD SDODYUD įȚĮȖȫȖȘ p H[WUHPDPHQWH VLJQLILFDWLYD ¬ OHWUD GHVLJQD R
SDVVDURXRJDVWDUGRWHPSRPDVWUDGX]LODSRUSDVVDWHPSRVypDFHLWiYHO
TXDQGRVHWHPSHUDQWHRWUDEDOKRHRyFLRDPHVPDDWLWXGHTXH$ULVWyWHOHV+RMH
HPGLDGL]HOH ^`DPDLRUSDUWHGDVSHVVRDVID]HPP~VLFDSRUSUD]HUPDVRV
DQWLJRV OKH DWULEXtDP XP OXJDU QD HGXFDomR ʌĮȚįİȚĮ SRUTXH D 1DWXUH]D QmR
TXHU DSHQDV TXH WUDEDOKHPRV EHP TXHU LJXDOPHQWH TXH XWLOL]HPRV EHP R yFLR
ıȤȠȜĮȗİȚȞįĮȞĮıșĮȚțĮȜȦ 3DUD$ULVWyWHOHVDSUHJXLoDRXyFLRpRSULQFtSLRGR
XQLYHUVReXPDFRLVDSUHIHUtYHODRWUDEDOKRHpVHPG~YLGDRILP IJİȜȠį GH
WRGRWUDEDOKR(VWDLQYHUVmRGHXPDUHODomRSRUQyVEHPFRQKHFLGDSRGHSDUHFHU
HVWUDQKD SDUD TXHP QmR VRXEHU TXH QD *UpFLD R KRPHP OLYUH QmR SUHFLVDYD
WUDEDOKDU SDUD JDQKDU D YLGD H SRUWDQWR GLVSXQKD GH WHPSR SDUD GHGLFDUVH D
QREUHVRFXSDo}HVGHFDUiWHUHGXFDWLYR3DUDHOHRSUREOHPDHUDFRPRRFXSDU
VHXıȤȠȜȘ VHX WHPSR OLYUH 1mR GHYHULD VHU QR MRJR SRUTXH QHVVH FDVR R MRJR
VHULD R ILP ~OWLPR GD H[LVWrQFLD H LVVR SDUD $ULVWyWHOHV HUD LPSRVVtYHO SRLV D
ʌĮȚįȚĮSXUDHVLPSOHVQmRSDVVDGHEULQFDGHLUDLQIDQWLO2MRJRSRGHVHUYLUSDUD
GHVFDQVDU GR WUDEDOKR FRPR XPD HVSpFLH GH W{QLFR QD PHGLGD HP TXH Gi
UHSRXVRjDOPD0DVROD]HUQmRSDUHFHFRQWHUWRGDDDOHJULDQHPWRGRRSUD]HU
GDYLGD2UDHVWDIHOLFLGDGHRXVHMDRILPGDQHFHVVLGDGHGHOXWDUSRUDTXLORTXH
QmRVHWHPpRWHORV0DVQHPWRGRVRVKRPHQVDHQFRQWUDPQDVPHVPDVFRLVDV
HDOLiVHODpVXSHULRUTXDQGRDTXHOHVTXHDJR]DPVmRPHOKRUHVHTXDQGRVXDV
DVSLUDo}HVVmRPDLVQREUHV3RUWDQWRILFDFODURTXHSUHFLVDPRVHGXFDUQRVSDUD
HVWD GLDJRJXr H DSUHQGHU FHUWDV FRLVDV PDV QmR QRWHVH EHP HP QRPH GR
WUDEDOKR H VLP HP QRPH GHODV SUySULDV (UD SRU HVWH PRWLYR TXH QRVVRV
DQWHSDVVDGRVUHFRPHQGDYDPDP~VLFDFRPRSDLGHLD FRPR HGXFDomR FXOWXUD
FRPR DOJR TXH QmR p QHFHVViULR QHP ~WLO FRPR OHU H HVFUHYHU PDV VHUYH
VLPSOHVPHQWHSDUDJDVWDURWHPSROLYUH
9HULILFDPRV QHVWD H[SRVLomR XPD GLVWLQomR HQWUH R MRJR H D VHULHGDGH
PXLWRGLIHUHQWHGDQRVVDHXPFULWpULRGHDYDOLDomRGHDPERVTXHWDPEpPQmRp
R PHVPR TXH R QRVVR $ GLDJRJXr DGTXLUH LPSHUFHSWLYHOPHQWH R VLJQLILFDGR
GDTXHODVSUHRFXSDo}HVLQWHOHFWXDLVHHVWpWLFDVTXHVmRSUySULDVGRKRPHPOLYUH
$VFULDQoDVGL]$ULVWyWHOHV^`QmRVmRDLQGDFDSD]HVGHODSRLVDGLDJRJXr p
XPILP~OWLPRXPDSHUIHLomRHDSHUIHLomRpLQDFHVVtYHODRTXHpLPSHUIHLWR2
JR]RGDP~VLFDDSUR[LPDVHGHVVHILP~OWLPRGDDomRGHYLGRDRIDWRGHQmRVHU
SURFXUDGRHPIXQomRGHXPEHPIXWXURPDVHPIXQomRGHVLPHVPR
(VWDFRQFHSomRGDP~VLFDFRORFDVHQXPDVLWXDomRLQWHUPpGLDHQWUHXP
QREUHMRJRHDDUWHSHODDUWH7RGDYLDQmRSRGHPRVFRPYHUGDGHDILUPDUTXH
R SRQWR GH YLVWD GH $ULVWyWHOHV GRPLQDYD D FRQFHSomR JUHJD GD QDWXUH]D H GR
VLJQLILFDGR GD P~VLFD +DYLD XP RXWUR SRQWR GH YLVWD PDLV VLPSOHV H PDLV
SRSXODU TXH DWULEXtD j P~VLFD XPD IXQomR WpFQLFD SVLFROyJLFD H VREUHWXGR
PRUDO SHUIHLWDPHQWH GHILQLGD 3HUWHQFLD jV DUWHV PLPpWLFDV H D FRQVHTrQFLD
GHVVD PLPHVH p GHVSHUWDU VHQWLPHQWRV pWLFRV GH FDUiWHU SRVLWLYR RX
QHJDWLYR^` &DGD PHORGLD FDGD WRP H FDGD DWLWXGH QD GDQoD UHSUHVHQWD
DOJXPDFRLVDUHYHODRXUHWUDWDDOJXPDFRLVDHFRQIRUPHDFRLVDUHWUDWDGDVHMD
ERD RX Pi EHOD RX IHLD DVVLP WDPEpP D P~VLFD VHUi TXDOLILFDGD e QLVWR TXH
UHVLGH VHX YDORU pWLFR H HGXFDWLYR SRLV D H[SHULrQFLD GD PLPHVH GHVSHUWD RV
VHQWLPHQWRV LPLWDGRV^` e DVVLP TXH DV PHORGLDV ROtPSLFDV GHVSHUWDP R
HQWXVLDVPRHRXWURVULWPRVHPHORGLDVVXJHUHPDFyOHUDDFDOPDDFRUDJHPD
FRQWHPSODomRHWF(QTXDQWRRVVHQWLGRVGRWDWRHGRJRVWRQmRWrPQHQKXPHIHLWR
pWLFR H R GD YLVWD Vy WHP PXLWR SRXFR D PHORGLD SRU VXD SUySULD QDWXUH]D
H[SULPHXPHWKRV2VGLYHUVRVPRGRVHPHVSHFLDOVmRYHtFXORVGHVLJQLILFDGRV
pWLFRV 2 PRGR OtGLR SURGX] WULVWH]D H R PRGR IUtJLGR DFDOPD GH PDQHLUD
VHPHOKDQWH D IODXWD H[FLWD HWF WHQGR FDGD LQVWUXPHQWR XPD IXQomR pWLFD
GLIHUHQWH 3DUD 3ODWmR PLPHVLV p XP WHUPR JHUDO TXH GHVFUHYH D DWLWXGH
HVSLULWXDO GR DUWLVWD ^` 2 LPLWDGRU PLPHWHV RX VHMD WDQWR R DUWLVWD FULDGRU
FRPR R H[HFXWDQWH QmR VDEH VH D FRLVD TXH LPLWD p ERD RX Pi 3DUD HOH D
PLPHVLVpXPVLPSOHVMRJRQmRpWUDEDOKRVpULR^`,VWRDFRQWHFHPHVPRFRP
RVSRHWDVWUiJLFRVDILUPDHOHHOHVWDPEpPVmRPLPHWLNRLLPLWDGRUHV7HPRVTXH
GHL[DUGHODGRXPSUREOHPDSRXFRFODURRGHVDEHUTXHVLJQLILFDUHDOPHQWHHVWD
GHILQLomR XP WDQWR GHSUHFLDGRUD GR WUDEDOKR FULDGRU 3DUD QyV LPSRUWD DSHQDV
TXH3ODWmRHQWHQGLDDFULDWLYLGDGHFRPRMRJR
(VSHUDPRV TXH HVWD GLJUHVVmR VREUH R YDORU DWULEXtGR D P~VLFD SHORV
JUHJRVWHQKDPRVWUDGRFODUDPHQWHFRPRHPVHXHVIRUoRSDUDGHILQLUDQDWXUH]D
H D IXQomR GD P~VLFD R SHQVDPHQWR KXPDQR VHPSUH FDPLQKRX HP GLUHomR j
HVIHUDGRSXURMRJR(VWHIDWRIXQGDPHQWDOGHTXHWRGDDWLYLGDGHPXVLFDOSRVVXL
XPFDUiWHUHVVHQFLDOPHQWHO~GLFRpVHPSUHLPSOLFLWDPHQWHDFHLWHHPERUDQHP
VHPSUH VHMD H[SOLFLWDPHQWH IRUPXODGR 1DV pSRFDV FXOWXUDOPHQWH PDLV
SULPLWLYDVDVGLYHUVDVSURSULHGDGHVGDP~VLFDHUDPGLVWLQJXLGDVHGHILQLGDVFRP
XPDFHUWDLQJHQXLGDGHUXGH2VKRPHQVH[SULPLDPRDUUHEDWDPHQWRSURYRFDGR
SHODP~VLFDVDJUDGDHPWHUPRVGHFRURVHHVIHUDVFHOHVWHVHWF1HVVDVpSRFDV
DOpP GH VXD IXQomR UHOLJLRVD D P~VLFD HUD ORXYDGD VREUHWXGR FRPR XP
SDVVDWHPSR HGLILFDQWH FRPR XP DUWLItFLR VXEOLPH RX VLPSOHVPHQWH FRPR XP
GLYHUWLPHQWRDJUDGiYHO6yEHPWDUGLDPHQWHDP~VLFDSDVVRXDVHUDSUHFLDGDH
DEHUWDPHQWH UHFRQKHFLGD FRPR DOJR H[WUHPDPHQWH SHVVRDO IRQWH GH DOJXPDV
GDV H[SHULrQFLDV HPRFLRQDLV KXPDQDV PDLV SURIXQGDV H XPD GDV FRLVDV PDLV
EHODVGDYLGD'XUDQWHPXLWRWHPSRWHYHXPDIXQomRSXUDPHQWHVRFLDOHO~GLFD
H HPERUD D FRPSHWrQFLD WpFQLFD GRV H[HFXWDQWHV IRVVH PXLWR DGPLUDGD RV
FRPSRVLWRUHV HUDP SRXFR FRQVLGHUDGRV H VXD DUWH HUD FODVVLILFDGD HQWUH DV
WDUHIDVGRPpVWLFDV$ULVWyWHOHVFRQVLGHUDRVJHQWHGHEDL[DH[WUDomRHTXDVHDWp
QRVVD pSRFD VHPSUH IRUDP XPD HVSpFLH GH YDJDEXQGRV MXQWDPHQWH FRP RV
MRJUDLV RV DFUREDWDV RV DWRUHV HWF 1R VpFXOR ;9,, RV SUtQFLSHV WLQKDP VHXV
P~VLFRV WDO FRPR WLQKDP VHXV HVWiEXORV H D RUTXHVWUD GD FRUWH HUD XP DVVXQWR
GRPpVWLFR HQWUH RXWURV 6RE /XtV ;,9 D PXVLTXH GX URL H[LJLD R FDUJR GH
FRPSRVLWRU SHUPDQHQWH H RV YLQJWTXDWUH YLRORQV GR UHL HUDP WDPEpP DWRUHV
8PGRVP~VLFRV%RFDQWDPEpPHUDPHVWUHGHGDQoDHWRGRPXQGRVDEHTXH
PHVPR +D\ GQ DLQGD XVDYD OLEUH QD FRUWH GRV (VWHUKi]\ H GLDULDPHQWH UHFHELD
VXDVRUGHQVGRSUtQFLSH6HSRUXPODGRRS~EOLFRDULVWRFUiWLFRGHVVDpSRFDHUD
VHP G~YLGD H[WUHPDPHQWH FXOWR SRU RXWUR ODGR HUDP H[WUHPDPHQWH UHGX]LGRV
VXDUHYHUrQFLDSHODPDMHVWDGHGDDUWHHVHXUHVSHLWRSHORVH[HFXWDQWHV$DWLWXGH
DWXDO GR S~EOLFR GH FRQFHUWRV GH VLOrQFLR VDFUDPHQWDO H UHVSHLWR PiJLFR SHOR
PDHVWUR GDWD GH Ki EHP SRXFR WHPSR $V JUDYXUDV TXH UHWUDWDP FRQFHUWRV QR
VpFXOR ;9,,, PRVWUDP R S~EOLFR HQWUHJXH j FRQYHUVDomR HOHJDQWH H DLQGD Ki
WULQWDDQRVHUDIUHTHQWHQDYLGDPXVLFDOIUDQFHVDRHVSHWiFXORVHULQWHUURPSLGR
SRUFUtWLFDVGLULJLGDVjRUTXHVWUDRXDRPDHVWURÈP~VLFDHUDDLQGDHPJUDQGH
SDUWH XP GLYHUWLPHQWR H R TXH QHOD HUD PDLV DGPLUDGR HUD R YLUWXRVLVPR 'H
PDQHLUD DOJXPD DV FULDo}HV GRV FRPSRVLWRUHV HUDP FRQVLGHUDGDV FRPR VXD
SURSULHGDGH VDJUDGD VREUH D TXDO WLQKD GLUHLWRV LQDOLHQiYHLV RV LQWpUSUHWHV
DEXVDYDP GH WDO PDQHLUD GD FDGrQFLD OLYUH TXH WLYHUDP GH VHU WRPDGDV FHUWDV
PHGLGDV FRPR SRU H[HPSOR QR FDVR GH )UHGHULFR R *UDQGH TXH SURLELX RV
FDQWRUHVGHSURFXUDUHPHPEHOH]DUDVFRPSRVLo}HVDSRQWRGHDOWHUDUVHXFDUiWHU
RULJLQDO
3RXFDV VmR DV DWLYLGDGHV KXPDQDV WmR LPEXtGDV GH HVStULWR FRPSHWLWLYR
FRPR D P~VLFD H DVVLP IRL VHPSUH GHVGH R GXHOR HQWUH 0DUV\ DV H $SROR
:DJQHULPRUWDOL]RXHVWDVEDWDOKDVYRFDLVHPVHXV0HLVWHUVLQJHU ( Ki H[HPSORV
SRVWHULRUHV j pSRFD GRV 0HLVWHUVLQJHU FRPR D FRPSHWLomR HQWUH +DQGHO H
6FDUODWWLSURPRYLGDSHORFDUGHDO2WWRERQLHPVHQGRRFUDYRHRyUJmRDV
DUPDVGRGXHOR(P$XJXVWRR)RUWHUHLGD6D[{QLDHGD3RO{QLDWHQWRX
RUJDQL]DUXPDFRPSHWLomRHQWUH%DFKHXPWDO0DUFKDQGPDVHVWH~OWLPRQmR
FRPSDUHFHX(PWRGDDVRFLHGDGHORQGULQDHVWDYDHPDOYRURoRSRUFDXVD
GD FRPSHWLomR HQWUH DV GXDV FDQWRUDV LWDOLDQDV )DXVWLQD H &X]]RQL &KHJRX D
KDYHU JHQWH HVERIHWHDGD H DV YDLDV HUDP IUHTHQWHV e H[WUDRUGLQiULD D
IDFLOLGDGH FRP TXH QD YLGD PXVLFDO VH IRUPDP JUXSRV H IDFo}HV 2 VpFXOR
;9,,,HVWiFKHLRGHGXHORVGHVWHJrQHUR%RQRQFLQLFRQWUD+DQGHO*OFNFRQWUD
3LFFLQLRV%RXIIRQVSDULVLHQVHVFRQWUDDÏSHUD2SDUWLGDULVPRPXVLFDOFKHJDjV
YH]HVDRULJLQDUXPDORQJDHYLROHQWDTXHUHODFRPRDTXHODTXHVHHVWDEHOHFHX
HQWUHZDJQHULDQRVHEUDKPVLDQRV
2 URPDQWLVPR TXH VRE WDQWRV DVSHFWRV HVWLPXORX QRVVD FRQVFLrQFLD
HVWpWLFDIRLWDPEpPRSULQFLSDOSURPRWRUGRUHFRQKHFLPHQWRHPFtUFXORVFDGD
YH] PDLV DPSORV GD P~VLFD FRPR XPD GDV FRLVDV PDLV YDOLRVDV GD YLGD 0DV
HVVH UHFRQKHFLPHQWR QmR LPSOLFRX R GHVDSDUHFLPHQWR GH TXDOTXHU GDV IXQo}HV
PDLV DQWLJDV GD P~VLFD H R HOHPHQWR DJRQtVWLFR FRQWLQXD WHQGH D PHVPD
LPSRUWkQFLD GH VHPSUH (QFRQWUHL QRV MRUQDLV D QRWtFLD GH XP FRQFXUVR
LQWHUQDFLRQDO TXH VH UHDOL]RX SHOD SULPHLUD YH] HP 3DULV HP R SUrPLR
RIHUHFLGR SHOR IDOHFLGR VHQDGRU +HQU\ GH -RXYHQHO VH GHVWLQDYD j PHOKRU
LQWHUSUHWDomRGRž1RWXUQRSDUDSLDQRGH)DXUp
6H p FHUWR TXH WXGR R TXH VH UHODFLRQD FRP D P~VLFD HVWi VLWXDGR QR
LQWHULRUGDHVIHUDO~GLFDRPHVPRVHSRGHDILUPDUHHPPDLVDOWRJUDXGDLUPm
JrPHD GD P~VLFD D GDQoD 4XHU VH WUDWH GDV GDQoDV VDJUDGDV RX PiJLFDV GRV
VHOYDJHQVRXGDVGDQoDVULWXDLVJUHJDVRXGDGDQoDGRUHL'DYLGGLDQWHGDDUFD
GD$OLDQoDRXVLPSOHVPHQWHGDGDQoDFRPRXPGRVDVSHFWRVGHXPDIHVWDHODp
VHPSUHHPWRGRVRVSRYRVHHPWRGDVDVpSRFDVDPDLVSXUDHSHUIHLWDIRUPD
GHMRJReFHUWRTXHQHPWRGDVDVIRUPDVGHGDQoDDSUHVHQWDPHVVDTXDOLGDGH
O~GLFDHPWRGDDVXDSOHQLWXGH(VWDVHYHULILFDPDLVIDFLOPHQWHQDGDQoDGHURGD
RX GH ILJXUD PDV WDPEpP HVWi SUHVHQWH QD GDQoD LQGLYLGXDO FRPR DOLiV
DFRQWHFH HP WRGRV RV FDVRV HP TXH D GDQoD p XPD H[LELomR GH PRYLPHQWR
UtWPLFRFRPRQRPLQXHWRRXQDTXDGULOKD$VXEVWLWXLomRGDVGDQoDVGHURGDHGH
ILJXUDSHODGDQoDDGRLVTXHUDVVXPDDIRUPDGDVYROWDVGDYDOVDHGDSROFDRX
RVPRYLPHQWRVSDUDWUiVHSDUDDIUHQWHHPHVPRDVDFUREDFLDVGDGDQoDDWXDO
GHYHWDOYH]VHUFRQVLGHUDGDXPVLQWRPDGHGHFDGrQFLDFXOWXUDO+iERDVUD]}HV
SDUDDILUPDULVWRTXHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVQDKLVWyULDGDGDQoDHQRVHOHYDGRV
SDGU}HVGHEHOH]DHGHHVWLORDTXHHODFKHJRXHPpSRFDVPDLVDQWLJDVHDLQGD
KRMH FKHJD QRV FDVRV HP TXH D GDQoD DVVXPH XPD IRUPD DUWtVWLFD FRPR QR
EDOOHW 0DV TXDQWR DR UHVWR QmR Ki G~YLGD TXH DV GDQoDV PRGHUQDV WHQGHP D
ID]HUGHVDSDUHFHURHOHPHQWRO~GLFR
6mR WmR tQWLPDV DV UHODo}HV HQWUH R MRJR H D GDQoD TXH PDO VH WRUQD
QHFHVViULRH[HPSOLILFiODV1mRpTXHDGDQoDWHQKDDOJXPDFRLVDGHMRJRPDV
VLP TXH HOD p XPD SDUWH LQWHJUDQWH GR MRJR Ki XPD UHODomR GH SDUWLFLSDomR
GLUHWD TXDVH GH LGHQWLGDGH HVVHQFLDO $ GDQoD p XPD IRUPD HVSHFLDO H
HVSHFLDOPHQWHSHUIHLWDGRSUySULRMRJR
3DVVDQGR GD SRHVLD GD P~VLFD H GD GDQoD SDUD DV DUWHV SOiVWLFDV
YHULILFDVH VHUHP PHQRV HYLGHQWHV DV UHODo}HV FRP R MRJR 2 HVStULWR KHOrQLFR
YLXFRPWRGDDFODUH]DDGLIHUHQoDIXQGDPHQWDOH[LVWHQWHHQWUHRVGRLVFDPSRV
GD SURGXomR H GD H[SHULrQFLD HVWpWLFD DR FRORFDU DOJXPDV GDV DUWHV VRE D
SURWHomR GDV PXVDV H QHJDU HVVD GLJQLGDGH D DOJXPDV RXWUDV HQWUH DV TXDLV VH
FRQWDPDTXHODVTXHFODVVLILFDPRVFRPRDUWHVSOiVWLFDV4XDQGRDFRQWHFLDHVWDV
VHUHPFRORFDGDVVREDSURWHomRGLYLQDHUDVREDGH+HIHVWRRXGD$WHQD(UJDQH
D $WHQD GR WUDEDOKR 2V DUWLVWDV SOiVWLFRV QmR UHFHELDP XPD DGPLUDomR H XPD
DWHQomRTXHVHSXGHVVHFRPSDUDUjTXHHUDGHGLFDGDDRVSRHWDV1mRTXHULVWR
GL]HUTXHDVKRQUDVSUHVWDGDVDXPDUWLVWDVHPHGLVVHPSHORIDWRGHHOHSHUWHQFHU
D XPD 0XVD RX QmR SRLV FRQIRUPH Mi YLPRV R VWDWXV VRFLDO GR P~VLFR UHJUD
JHUDOHUDPXLWREDL[R
$GLVWLQomRHQWUHDVDUWHVSOiVWLFDVHDVDUWHVPXVLFDLVFRUUHVSRQGHJURVVR
PRGRjDSDUHQWHDXVrQFLDGHFDUDFWHUtVWLFDVO~GLFDVQDVSULPHLUDVHPFRQWUDVWH
FRPVXDDFHQWXDGDSUHVHQoDQDVVHJXQGDV1mRVHUiSUHFLVRLUPXLWRORQJHSDUD
GHVFREULUDUD]mRGHVWHIDWR3DUDVHWRUQDUHPHVWHWLFDPHQWHRSHUDQWHVDVDUWHV
GDV 0XVDV RX DUWHV PXVLFDLV SUHFLVDP VHU H[HFXWDGDV SHUDQWH XP S~EOLFR $
REUDGHDUWHGHVVHWLSRPHVPRHVWDQGRMiFRPSRVWDRXHVFULWDVyDGTXLUHYLGD
SUySULDTXDQGRpLQWHUSUHWDGDLVWRpTXDQGRpREMHWRGHXPDUHSUHVHQWDomRRX
SURGXFWLR QR VHQWLGR OLWHUDO GR WHUPR TXDQGR p DSUHVHQWDGD D XP S~EOLFR $V
DUWHV PXVLFDLV VmR IXQGDPHQWDOPHQWH DomR H VmR DSUHFLDGDV HQTXDQWR WDLV GH
FDGDYH]TXHDDomRpUHSHWLGDQDLQWHUSUHWDomR$SDUHQWHPHQWHHVWDDILUPDomR
p GHVPHQWLGD SHOR IDWR GH KDYHU XPD 0XVD HVSHFLDO SDUD D DVWURQRPLD RXWUD
SDUDDHSRSpLDHRXWUDSDUDDKLVWyULDPDVFRQYpPOHPEUDUTXHDDWULEXLomRGH
XPD IXQomR HVSHFtILFD D FDGD XPD GDV QRYH 0XVDV IRL REUD GH XPD pSRFD
WDUGLDHTXHSHORPHQRVDHSRSpLDHDKLVWyULD UHVSHFWLYDPHQWHRVGRPtQLRVGH
&DOtRSH H &OLR RULJLQDULDPHQWH ID]LDP SDUWH GD SURILVVmR GR YDOHV H TXH
HQTXDQWRWDLVQmRVHGHVWLQDYDPDVHUOLGDVRXHVWXGDGDVHVLPDVHUUHFLWDGDV
HP HVWURIHV FRP XP VROHQH DFRPSDQKDPHQWR PXVLFDO 1HODV D DomR HUD WmR
HVVHQFLDO FRPR QD P~VLFD H QD GDQoD H WDO FRPR HVWDV SUHFLVDYDP VHU
LQWHUSUHWDGDV $OpP GLVVR R HOHPHQWR DomR QmR VH SHUGH TXDQGR VH SDVVD GD
SRHVLDRXYLGDSDUDDOLGD (VVDDomRTXHpD DOPDGHWRGDVDVDUWHV SURWHJLGDV
SHODV0XVDVSRGHSHUIHLWDPHQWHUHFHEHURQRPHGHMRJR
2 FDVR GDV DUWHV SOiVWLFDV p FRPSOHWDPHQWH GLIHUHQWH 2 SUySULR IDWR GH
HVWDUHPOLJDGDVjPDWpULDHjVOLPLWDo}HVIRUPDLVTXHGDtGHFRUUHPpVXILFLHQWH
SDUD LPSHGLU LUUHPHGLDYHOPHQWH D OLEHUGDGH GR MRJR H UHWLUDUOKHV DTXHOH Y{R
SHORVHVSDoRVGHTXHDP~VLFDHDSRHVLDVmRFDSD]HV4XDQWRDHVWHDVSHFWRD
VLWXDomRGDGDQoDpPXLWRHVSHFLDOSRLVpDRPHVPRWHPSRPXVLFDOHSOiVWLFD
PXVLFDOSRUTXHVHXVHOHPHQWRVSULQFLSDLVVmRRULWPRHRPRYLPHQWRHSOiVWLFD
SRUTXH HVWi LQHYLWDYHOPHQWH OLJDGD j PDWpULD 6XD LQWHUSUHWDomR GHSHQGH GDV
OLPLWDo}HVGRFRUSRKXPDQRHVXDEHOH]DpDGRSUySULRFRUSRHPPRYLPHQWR$
GDQoDpXPDFULDomRSOiVWLFDFRPRDHVFXOWXUDPDVDSHQDVSRUXPPRPHQWR
7HP HP FRPXP FRP D P~VLFD TXH D DFRPSDQKD H TXH p VXD FRQGLomR
QHFHVViULDRIDWRGHGHSHQGHUGHVXDFDSDFLGDGHGHUHSHWLomR
$OpPGHVWDRSRVLomRLQWUtQVHFDKiWDPEpPHQWUHDVDUWHVSOiVWLFDVHDV
DUWHV PXVLFDLV XPD RSRVLomR DIHWLYD H RSHUDFLRQDO 2 DUTXLWHWR R HVFXOWRU R
SLQWRU R GHVHQKDGRU R FHUDPLVWD H R DUWLVWD GHFRUDWLYR WRGRV HOHV JHUDOPHQWH
JUDYDP QD PDWpULD XP FHUWR LPSXOVR HVWpWLFR PHGLDQWH XP WUDEDOKR ORQJR H
SHQRVR 6XD REUD SRVVXL GXUDomR H p FRQVWDQWHPHQWH YLVtYHO $R FRQWUiULR GD
P~VLFDRHIHLWRHPRFLRQDOGHVXDDUWHQmRGHSHQGHGHXPDIRUPDHVSHFLDOGH
LQWHUSUHWDomR SHOR SUySULR DUWLVWD RX SRU RXWURV 8PD YH] WHUPLQDGD D REUD
PXGDHLPyYHOSURGX]LUiVHXHIHLWRHQTXDQWRKRXYHUROKRVSDUDFRQWHPSOiOD$
DXVrQFLDGHTXDOTXHUHVSpFLHGHDomRS~EOLFDSDUDDUHDOL]DomRGDREUDGHDUWH
SOiVWLFD SDUHFH QmR GHL[DU OXJDU SDUD R IDWRU O~GLFR 3RU PDLV SRVVXtGR TXH R
DUWLVWD SOiVWLFR HVWHMD SRU VHX LPSXOVR FULDGRU pOKH QHFHVViULR WUDEDOKDU FRPR
DUWHVmR FRP VHULHGDGH H DWHQomR FRUULJLQGRVH FRQVWDQWHPHQWH 1R PRPHQWR
GD FRQFHSomR VXD LQVSLUDomR SRGH VHU OLYUH H YHHPHQWH PDV R PRPHQWR GD
H[HFXomR GHSHQGH GD KDELOLGDGH GD PmR GRDGRUD GH IRUPD 3RUWDQWR VH QD
H[HFXomR GD REUD GH DUWH SOiVWLFD WXGR SDUHFH LQGLFDU D DXVrQFLD GR HOHPHQWR
O~GLFRHPVXDFRQWHPSODomRQmRKiTXDOTXHUOXJDUSDUDWDOHOHPHQWRSRLVRQGH
QmRKiDomRYLVtYHOQmRSRGHKDYHUMRJR
6HRFDUiWHUGHWUDEDOKRSURGXWLYRGHDUWHVDQDWRFXLGDGRVRHGHLQG~VWULD
MiGLPLQXLRIDWRUO~GLFRQDVDUWHVSOiVWLFDVWDOIDWRpDLQGDPDLVDFHQWXDGRSHOD
SUySULD QDWXUH]D GD FRLVD TXH p GHWHUPLQDGD HP JUDQGH PHGLGD SRU VXD
ILQDOLGDGHSUiWLFDDTXDOQmRGHSHQGHDEVROXWDPHQWHQDGDGRLPSXOVRHVWpWLFR$
SHVVRDHQFDUUHJDGDGHID]HUDOJXPDFRLVDHQFRQWUDVHSHUDQWHXPDWDUHIDVpULD
HGHUHVSRQVDELOLGDGHRTXHH[FOXLTXDOTXHULGpLDGHMRJReSUHFLVRFRQVWUXLUXP
HGLItFLRXPWHPSORRXXPDUHVLGrQFLDTXHYDOKDSRUVXDIXQomRQRULWXDORXSRU
VXDDGHTXDomRDRXVRKXPDQR2XHQWmRpSUHFLVRID]HUXPYDVRXPDSHoDGH
YHVWXiULRXPDLPDJHPFDGDXPGRVTXDLVSRGHQmRFRUUHVSRQGHUjLGpLDTXHR
REMHWRTXHUUHSURGX]LUVLPEROLFDPHQWHRXSRULPLWDomR
3RUWDQWRDSURGXomRGDDUWHSOiVWLFDGHVHQURODVHFRPSOHWDPHQWHIRUDGD
HVIHUD O~GLFD H VXD H[LELomR p QHFHVVDULDPHQWH SDUWH GH XP ULWXDO GH XPD
IHVWLYLGDGH RX GH XP DFRQWHFLPHQWR VRFLDO $ LQDXJXUDomR GH HVWiWXDV D
FRORFDomR GH SHGUDV IXQGDPHQWDLV DV H[SRVLo}HV HWF QmR VmR SRU VL PHVPDV
SDUWHLQWHJUDQWHGRSURFHVVRFULDGRUHHPVXDPDLRULDVmRIHQ{PHQRVUHFHQWHV
$VDUWHVPXVLFDLVSURVSHUDPQXPDPELHQWHGHDOHJULDFROHWLYDPDVRPHVPR
QmRDFRQWHFHFRPDVDUWHVSOiVWLFDV
$SHVDU GHVWD GLIHUHQoD IXQGDPHQWDO p SRVVtYHO HQFRQWUDU QDV DUWHV
SOiVWLFDVYHVWtJLRVGRIDWRUO~GLFR1DVFXOWXUDVDUFDLFDVDREUDGHDUWHWLQKDHP
JUDQGHSDUWHVHXOXJDUHVXDIXQomRQRULWXDOFRPRREMHWRGRWDGRGHVLJQLILFDomR
VDJUDGD7DQWRHGLItFLRVFRPRHVWiWXDVURXSDVHDUPDVULFDPHQWHRUQDPHQWDGDV
SRGLDPVH UHODFLRQDU FRP D YLGD UHOLJLRVD (UDP REMHWRV GRWDGRV GH SRGHU
PiJLFR FDUUHJDGRV GH YDORU VLPEyOLFR UHSUHVHQWDQGR PXLWDV YH]HV XPD
HQWLGDGH PtVWLFD 2UD R ULWXDO H R MRJR VmR WmR HVWUHLWDPHQWH DSDUHQWDGRV TXH
VHULDPXLWRHVWUDQKRQmRHQFRQWUDUPRVDVTXDOLGDGHVO~GLFDVGRULWXDOGHDOJXPD
PDQHLUD UHIOHWLGDV QD SURGXomR H QD DSUHFLDomR GDV REUDV GH DUWH 1mR VHP
DOJXPDKHVLWDomRDWUHYRPHDVXJHULUDRVHVSHFLDOLVWDVGDDQWLJLGDGHFOiVVLFDD
SRVVtYHOH[LVWrQFLDGHXPDOLJDomRVHPkQWLFDHQWUHRULWXDODDUWHHRMRJRRFXOWD
SRU GHWUiV GD SDODYUD JUHJD ĮȖĮȜȝĮD $JDOPD GHULYD GH XPD UDL] YHUEDO GH
VLJQLILFDGRPXLWRFRPSOH[RQRFHQWURGRTXDOVHHQFRQWUDDLGpLDGHH[XOWDomR
RX MXELODomR FRPSDUiYHO DR DOHPmR MURKORFNHQ IUHTHQWHPHQWH XWLOL]DGR HP
VHQWLGR UHOLJLRVR 1D SHULIHULD Ki RXWURV VHQWLGRV FRPR FHOHEUDU ID]HU
UHVSODQGHFHU H[LELU UHJR]LMDUVH DGRUQDU 2 VLJQLILFDGR FHQWUDO GR
VXEVWDQWLYR p R GH RUQDPHQWR SHoD GH H[LELomR REMHWR SUHFLRVR HP UHVXPR
XPD FRLVD EHOD TXH p XPD DOHJULD SDUD WRGR R VHPSUH $ ȖĮȜȝĮIJĮ ĮȣțIJȢ p XP
QRPH SRpWLFR DWULEXtGR jV HVWUHODV )LQDOPHQWH Mi EDVWDQWH ORQJH GH WXGR LVWR
DJDOPD VLJQLILFD HVWiWXD HVSHFLDOPHQWH D HVWiWXD GH XP GHXV $WUHYRPH D
VXJHULU TXH D SDODYUD DGTXLULX HVWH VLJQLILFDGR DWUDYpV GH XP WHUPR LQWHUPpGLR
TXHVLJQLILFDGiGLYDYRWLYD6HHIHWLYDPHQWHRVJUHJRVGHVLJQDYDPDLPDJHP
GH XP GHXV H SRUWDQWR D HVVrQFLD GD DUWH VDFUD FRP XP WHUPR TXH H[SULPLD
XPDMXELORVDRIHUHQGD H[XOWDQWHHH[DOWDQWH HVWDPRVDTXLPXLWRSHUWRGDTXHOH
DPELHQWH GH MRJR VDJUDGR TXH p WmR FDUDFWHUtVWLFR GR ULWXDO DUFDLFR 4XDQWR D
WLUDUGHVWDREVHUYDomRFRQFOXV}HVPDLVH[SOtFLWDVpFRLVDTXHQmRVHLVHpOtFLWR
ID]HU
+iPXLWRWHPSRDSDUHFHXXPDWHRULDTXHSUHWHQGLDH[SOLFDUDRULJHPGDVDUWHV
SOiVWLFDV HP IXQomR GH XP ³LQVWLQWR O~GLFR 6SLHOtULHE LQDWR^` e HYLGHQWH
TXH QmR VH SRGH QHJDU D H[LVWrQFLD GH XPD QHFHVVLGDGH TXDVH LQVWLQWLYD
HVSRQWkQHD GH RUQDPHQWDU DV FRLVDV H TXH VHULD SRVVtYHO FRQVLGHUiOD XPD
IXQomRO~GLFDeXPDQHFHVVLGDGHEHPFRQKHFLGDSRUWRGRVDTXHOHVTXHGHOiSLV
QD PmR DOJXPD YH] WLYHUDP TXH DVVLVWLU D XPD UHXQLmR DERUUHFLGD
,UUHIOHWLGDPHQWH TXDVH VHP WHU FRQVFLrQFLD GR TXH ID]HPRV EULQFDPRV FRP
OLQKDV H SODQRV FXUYDV H PDVVDV H GHVWH GLVWUDtGR JDUDWXMDU YmR VXUJLQGR
DUDEHVFRVIDQWiVWLFRVHVWUDQKDVIRUPDVDQLPDLVRXKXPDQDV'HL[HPRVSDUDRV
SVLFyORJRV D WDUHID GH DWULEXLU DRV LPSXOVRV LQFRQVFLHQWHV TXH TXLVHUHP HVWD
VXSUHPDDUWHGRWpGLRHGDLQDQLomR2TXHpLQHJiYHOpTXHHODpXPDIXQomR
O~GLFDGHRUGHPLQIHULRUVHPHOKDQWHjVEULQFDGHLUDVGRVSULPHLURVDQRVGDYLGD
GDFULDQoDQXPPRPHQWRHPTXHDHVWUXWXUDVXSHULRUGRMRJRRUJDQL]DGRDLQGD
QmR HVWi SOHQDPHQWH GHVHQYROYLGD 0DV p LPSRVVtYHO FRQVLGHUDU XPD IXQomR
SVtTXLFDFRPRHVWDH[SOLFDomRVXILFLHQWHGDRULJHPGRVPRWLYRVRUQDPHQWDLVQD
DUWHHPXLWRPHQRVGDFULDomRSOiVWLFDHPVHXWRGR1mRVHSRGHDFHLWDUTXHDV
GLYDJDo}HVVHPREMHWLYRGDVPmRVSXGHVVHPDOJXPDYH]WHUGDGRRULJHPDXPD
FRLVDFRPRRHVWLOR$OpPGLVVRHVVDQHFHVVLGDGHSOiVWLFDGHPDQHLUDDOJXPDVH
VDWLVID]FRPDVLPSOHVRUQDPHQWDomRGHXPDVXSHUItFLHSRLVVHRULHQWDHPWUrV
GLUHo}HVDGHFRUDomRDFRQVWUXomRHDLPLWDomR6HFRQVLGHUiVVHPRVWRGDDUWH
GHULYDGDGHXPKLSRWpWLFRLQVWLQWRO~GLFRHYLGHQWHPHQWHVHUtDPRVREULJDGRVD
ID]HURPHVPRFRPDDUTXLWHWXUDHDSLQWXUD6HULDDEVXUGRFRQVLGHUDUVLPSOHV
UDELVFRV DV SLQWXUDV UXSHVWUHV GH $OWDPLUD H DWULEXtODV DR LQVWLQWR O~GLFR
HTXLYDOHULD D FRQVLGHUiODV DVVLP 4XDQWR j DUTXLWHWXUD HVVD KLSyWHVH
VLPSOHVPHQWH QmR WHP FDELPHQWR DOJXP SRUTXH QHVVD DUWH R LPSXOVR HVWpWLFR
HVWiORQJHGHVHURLPSXOVRGRPLQDQWHFRPRSURYDPDVFRQVWUXo}HVGDVDEHOKDV
HGRVFDVWRUHV(PERUDDWHVHFHQWUDOPHVPRDVVLPDILUPDPRVTXHDRULJHPGD
DUWHQmRSRGHVHUH[SOLFDGDHPIXQomRGHXPLQVWLQWRO~GLFRSRUPDLVLQDWRTXH
HVWH VHMD e FHUWR TXH TXDQGR FRQWHPSODPRV FHUWRV H[HPSORV GRV ULTXtVVLPRV
WHVRXURVGDVDUWHVSOiVWLFDVDFKDPRVGLItFLODIDVWDUDLGpLDGHMRJRHGHIDQWDVLD
GHFULDWLYLGDGHO~GLFDGRHVStULWRRXGDVPmRV2JURWHVFRGDVPiVFDUDVGHGDQoD
GRV SRYRV VHOYDJHQV D PRQVWUXRVD FRQIXVmR GH ILJXUDV GRV WRWHQV DV GLVWRUo}HV
FDULFDWXUDLV GDV IRUPDV KXPDQDV H DQLPDLV WRGRV HVWHV H[HPSORV SDUHFHP
VXJHULUTXHRMRJRpDRULJHPGDDUWH0DVpDSHQDVXPDVXJHVWmR
0DV VH QR WHUUHQR GDV DUWHV SOiVWLFDV R IDWRU O~GLFR SDUHFH WHU XPD
LPSRUWkQFLD PXLWR PHQRU GR TXH QDV TXH FKDPDPRV DUWHV PXVLFDLV R
SUREOHPDPXGDGDILJXUDTXDQGRSDVVDPRVGDFULDomRGDVREUDVGHDUWHSDUDD
PDQHLUD FRPR HODV VmR UHFHELGDV SHOR PHLR VRFLDO 1HVWH FDVR YHULILFDPRV
LPHGLDWDPHQWH TXH D KDELOLGDGH SOiVWLFD p XP REMHWR GH FRPSHWLomR WmR
LPSRUWDQWH FRPR TXDOTXHU RXWUR 1D DSUHFLDomR GD DUWH WDPEpP HVWi SUHVHQWH
DTXHOH LPSXOVR DJRQtVWLFR FXMD LPSRUWkQFLD YLPRV VHU LPHQVD HP GLYHUVRV
GRPtQLRV GD FXOWXUD 2 GHVHMR GH GHVDILDU XP ULYDO D UHDOL]DU XPD GLItFLO H
DSDUHQWHPHQWHLPSRVVtYHOSURH]DGHKDELOLGDGHDUWtVWLFDYHPGHVGHDVRULJHQVGD
SUySULD FLYLOL]DomR e R HTXLYDOHQWH GDV GLYHUVDV FRPSHWLo}HV TXH HQFRQWUDPRV
QRVGRPtQLRVGRFRQKHFLPHQWRGDSRHVLDHGDFRUDJHP0DVSRGHUHPRVDILUPDU
WD[DWLYDPHQWH TXH DV REUDVSULPDV GD KDELOLGDGH DUWtVWLFD H[SUHVVDPHQWH
HQFRPHQGDGDVWLYHUDPSDUDDDUTXLWHWXUDDPHVPDLPSRUWkQFLDTXHRFRQFXUVR
GH HQLJPDV WHYH SDUD D ILORVRILD RX RV GXHORV GH FDQWR H YHUVLILFDomR SDUD D
SRHVLD"(PRXWUDVSDODYUDVVHUiTXHDVDUWHVSOiVWLFDVHYROXtUDPQDHDWUDYpVGD
FRPSHWLomR"$QWHVGHUHVSRQGHUpSUHFLVRWHUEHPSUHVHQWHTXHpSUDWLFDPHQWH
LPSRVVtYHO GLVWLQJXLU DEVROXWDPHQWH HQWUH D FRPSHWLomR SDUD SURGX]LU DOJXPD
FRLVD D FRPSHWLomR SDUD UHDOL]DU XPD DomR TXDOTXHU $V GHPRQVWUDo}HV GH
IRUoD H KDELOLGDGH FRPR R IHLWR GH 8OLVVHV DWUDYHVVDQGR FRP XPD IOHFKD RV
EXUDFRV GH XPD G~]LD GH DFKDV SHUWHQFHP LQWHLUDPHQWH j HVIHUD O~GLFD (VVDV
SURH]DV QmR VmR REUDV GH DUWH QR VHQWLGR HP TXH KRMH DV HQWHQGHPRV PDV VHU
FDSD] GH SUDWLFiODV p XPD DUWH 1D FXOWXUD DUFDLFD H PHVPR GHSRLV D SDODYUD
DUWHDEUDQJHTXDVHWRGDVDVIRUPDVGHGHVWUH]DKXPDQDHQmRDSHQDVDVTXH
VmRFULDGRUDV(VWDFRQH[mRJHUDOQRVSHUPLWHUHHQFRQWUDURIDWRUO~GLFRWDPEpP
QDV REUDVSULPDV QR VHQWLGR PDLV UHVWULWR GR WHUPR H QmR DSHQDV QRV GLYHUVRV
WLSRVGHWRXUGHIRUFH$LQGDKRMHFRQWLQXDKDYHQGRHVVHWLSRGHFRPSHWLomRHP
FRQFXUVRV FRPR R 3UrPLR GH 5RPD TXH VmR XPD IRUPD HVSHFLDOL]DGD GD
LPHPRULDO FRPSHWLomR RQGH FDGD XP SURFXUD DILUPDU VXD VXSHULRULGDGH VREUH
WRGRV RV ULYDLV H HP WRGRV RV GRPtQLRV $ DUWH H D WpFQLFD D GHVWUH]D H D
FDSDFLGDGHFULDGRUDHVWDYDPSDUDRKRPHPDUFDLFRXQLGRVQRHWHUQRGHVHMRGH
JDQKDU 1R JUDX PDLV EDL[R GD HVFDOD VRFLDO GD FRPSHWLomR VLWXDPVH DV
țİȜİȣıȝĮIJĮ RUGHQV MRFRVDV GDGDV SHOR VLPSRVLDUFD JUHJR DRV SDUWLFLSDQWHV GRV
IHVWLQVVHPHOKDQWHVDRSRHQLWHWGHXPDpSRFDSRVWHULRU2VMRJRVGHSUHQGDVHRV
GH DWDU H GHVDWDU QyV SHUWHQFHP j PHVPD FDWHJRULD 1HVWH ~OWLPR FDVR WHPRV
FHUWDPHQWHYHVWtJLRVGHXPFRVWXPHVDJUDGRRFXOWRSRUGHWUiVGRMRJR4XDQGR
$OH[DQGUH R *UDQGH FRUWRX R Qy JyUGLR FRPSRUWRXVH FRPR XP GHVPDQFKD
SUD]HUHVHPWRGRVRVVHQWLGRVSRLVLQIULQJLXWDQWRDVUHJUDVGRMRJRFRPRDVGD
UHOLJLmR
6mR QHFHVViULDV PDLV DOJXPDV H[SOLFDo}HV VREUH R SDSHO GD FRPSHWLomR
QDHYROXomRGDDUWH3UDWLFDPHQWHWRGRVRVH[HPSORVFRQKHFLGRVGHFRPSHWLo}HV
HP TXH IRUDP GDGDV PRVWUDV GH XPD KDELOLGDGH HVSDQWRVD SHUWHQFHP PDLV j
PLWRORJLDjOHQGDHjOLWHUDWXUDGRTXHSURSULDPHQWHjKLVWyULDGDDUWH2JRVWR
SHOR H[RUELWDQWH H R PLUDFXORVR HQFRQWUD VHX WHUUHQR PDLV IpUWLO QDV HVWyULDV
IDQWiVWLFDV FRQWDGDV DFHUFD GRV DUWLVWDV GR SDVVDGR 2V JUDQGHV SRUWDGRUHV GH
FXOWXUDGRVWHPSRVSULPLWLYRVVHJXQGRDVPLWRORJLDVLQYHQWDUDPWRGDVDVDUWHVH
RItFLRVTXHKRMHFRQVWLWXHPRVWHVRXURVGDFLYLOL]DomRHPFRQVHTrQFLDGHXPD
RXRXWUDHVSpFLHGHFRQTXLVWDPXLWDVYH]HVFRPULVFRGDSUySULDYLGD2V9HGDV
GmRDVHXGHXVIDEHUXPQRPHHVSHFLDOWYDVKWDURXVHMDDTXHOHTXHID])RLHOH
TXHIRUMRXRUDLR YDMUD SDUD,QGUD3DUWLFLSRXGHXPFRQFXUVRGHGHVWUH]DFRP
RVWUrVUEKXRXDUWtILFHVGLYLQRVRVTXDLVIL]HUDPRVFDYDORVGH,QGUDRFDUURGRV
$VYLQV RV 'LRVFXUX GRV KLQGXV H D YDFD PLODJURVD GH %UKDVSDWL 2V JUHJRV
WLQKDPXPDOHQGDVREUH3ROLWHFQRVHVXDHVSRVD$HGHQRVTXDLVVHJDEDYDPGH
DPDUVHPDLVXPDRRXWURGRTXH=HXVH+HUDDRTXH=HXVOKHVHQYLRX(ULV D
(PXODomR TXH RV LQGX]LX D FRPSHWLU XP FRP R RXWUR HP WRGD D HVSpFLH GH
WUDEDOKRVDUWtVWLFRV2VDQ}HVDUWtILFHVGDPLWRORJLDQyUGLFDSHUWHQFHPjPHVPD
WUDGLomR DVVLP FRPR :LHODQG R )HUUHLUR FXMD HVSDGD HUD WmR DILDGD TXH HUD
FDSD] GH FRUWDU QRYHORV GH Om IOXWXDQGR QXP ULR $VVLP WDPEpP 'pGDOR TXH
VDELDID]HUWXGRFRQVWUXLXR/DELULQWRIH]HVWiWXDVTXHFDPLQKDYDPHXPDYH]
SHUDQWH R SUREOHPD GH ID]HU SDVVDU XP ILR SHODV VLQXRVLGDGHV GH XPD FRQFKD
UHVROYHXRDPDUUDQGRRILRDXPDIRUPLJD$TXLDSURH]DWpFQLFDHQFRQWUDVH
OLJDGD DR HQLJPD PDV HQTXDQWR R ERP HQLJPD HQFRQWUD VROXomR QXP FRQWDWR
HVSLULWXDO LQHVSHUDGR H VXUSUHHQGHQWH QXP HVSpFLH GH FXUWRFLUFXLWR PHQWDO D
SULPHLUD PXLWDV YH]HV VH SHUGH QR DEVXUGR FRPR QD OHQGD GD FRUGD GH DUHLD
XVDGDSDUDFRVHUSHGDoRVGHSHGUD ^`(XPDDQiOLVHFRUUHWDVySRGHFKHJDU
j FRQFOXVmR TXH RV PLODJUHV GRV VDQWRV GR &ULVWLDQLVPR HVWmR QD FRQWLQXDomR
GHVWDDUFDLFDOLQKDGHSHQVDPHQWR1mRpSUHFLVRLUPXLWRORQJHHPKDJLRJUDILD
SDUD HQFRQWUDU VLQDLV LQHTXtYRFRV GDV UHODo}HV HQWUH RV UHODWRV GH PLODJUHV H R
HVStULWRO~GLFR
$OpP GH VHU XP WHPD GRV PDLV IUHTHQWHV QR PLWR H QD OHQGD R
DUWHVDQDWR FRPSHWLWLYR GHVHPSHQKRX XP SDSHO SHUIHLWDPHQWH FODUR QR
GHVHQYROYLPHQWR HIHWLYR GDV DUWHV H GDV WpFQLFDV $ FRPSHWLomR HP GHVWUH]D
QDUUDGDSHORPLWRTXHVHHVWDEHOHFHXHQWUH3ROLWHFQRVH$HGRQWHYHGHIDWRVHXV
FRUUHVSRQGHQWHV QD UHDOLGDGH KLVWyULFD FRPR D FRPSHWLomR HQWUH 3DUUKDVLRV H
VHX ULYDO QD LOKD GH 6DPRV SDUD YHU TXHP HUD FDSD] GH H[HFXWDU D PHOKRU
UHSUHVHQWDomRGDOXWDHQWUH$MD[H8OLVVHVRXDTXHVHUHDOL]RXQDVIHVWDV3tWLDV
HQWUH 3DQDLQRV H 7LPiJRUDV GH &DOFLV 8P RXWUR H[HPSOR p R GD FRPSHWLomR
HQWUH )tGLDV 3ROLFOHWR H RXWURV SDUD D H[HFXomR GD PDLV EHOD HVWiWXD GH XPD
$PD]RQD 2 FDUiWHU DXWHQWLFDPHQWH KLVWyULFR GHVVHV GXHORV p FRPSURYDGR SRU
GLYHUVRVHSLJUDPDVHLQVFULo}HV
1R SHGHVWDO GH XPD HVWiWXD GH 1LFH SRGH OHUVH ,VWR IRL IHLWR SRU
3DQDLQRVTXHIRLWDPEpPRDXWRUGDDFURWKHULDGRWHPSORWHQGRFRPLVVRJDQKR

RSUrPLR^`
7XGRDTXLORTXHVHUHODFLRQDFRPRH[DPHHDGLVSXWDS~EOLFDGHULYDHP
~OWLPDDQiOLVHGDVIRUPDVDUFDLFDVGDFRPSHWLomRQDVTXDLVHUDSUHFLVRUHDOL]DU
XPDREUDGHTXDOTXHUHVSpFLH(VVHWLSRGHFRPSHWLomRWpFQLFDHUDWmRIUHTHQWH
QDV FRUSRUDo}HV PHGLHYDLV FRPR QD XQLYHUVLGDGH GR PHVPR SHUtRGR 3RGLDP
VHUHQFDUUHJDGRVGDWDUHIDLQGLIHUHQWHPHQWHXPLQGLYtGXRRXXPJUXSR'HWDO
PRGRWRGRRVLVWHPDGDVFRUSRUDo}HVHVWDYDHQUDL]DGRQRVULWXDLVGRSDJDQLVPR
TXH QDWXUDOPHQWH VH FDUDFWHUL]DYD SHOD SUHVHQoD GH XP IRUWH HOHPHQWR
DJRQtVWLFR $ REUDSULPD TXH GDYD DR DUWHVmR R GLUHLWR GH HQWUDU SDUD D
FRUSRUDomR GRV PHVWUHV SDUHFH Vy EDVWDQWH WDUGLDPHQWH WHU SDVVDGR D FRQVWLWXLU
XP FRVWXPH IL[R H REULJDWyULR WHQGR VXD RULJHP HP IRUPDV LPHPRULDLV GH
ULYDOLGDGH VRFLDO $V SUySULDV FRUSRUDo}HV Vy HP SDUWH HUDP XP SURGXWR GH
QHFHVVLGDGHVHFRQ{PLFDVVyGHSRLVGRVpFXOR;,FRPRUHVVXUJLPHQWRGDYLGD
XUEDQD DV FRUSRUDo}HV GH DUWtILFHV H FRPHUFLDQWHV SDVVDUDP D SUHGRPLQDU
VXEVWLWXLQGR DV YHOKDV IRUPDV GH DVVRFLDomR EDVHDGDV QR ULWXDO 2 VLVWHPD GDV
FRUSRUDo}HVFRQVHUYRXDWpDRILPQXPHURVRVDVSHFWRVO~GLFRVGHRULJHPDUFDLFD
HPIRUPDOLGDGHVFRPRDVFHULP{QLDVGHLQLFLDomRRVGLVFXUVRVDVLQVtJQLDVRV
EDQTXHWHV HWF 0DV HVWHV IRUDP D SRXFR H SRXFR VHQGR VXEVWLWXtGRV SHORV
LQWHUHVVHVSXUDPHQWHHFRQ{PLFRV
+i GRLV H[HPSORV GH FRPSHWLomR HP DUTXLWHWXUD QR IDPRVR OLYUR GH
HVERoRV GH 9LOODUG GH +RQQHFRXUW DUTXLWHWR IUDQFrV GR VpFXOR ;,,, (VWH
SUHVELWpULR GL] D OHJHQGD GH XP GRV GHVHQKRV IRL FULDGR SRU 9LOODUG GH
+RQQHFRXUW H 3LHUUH GH &RUELH HP P~WXD FRPSHWLomR ² LQYHQHUXQW LQWHUVH
GLVSXWDQGR (P RXWUR GHVHQKR XPD WHQWDWLYD GH FRQVHJXLU R PRWR FRQWtQXR GL]
HOH 0DLQW MRU VH VXQW PDLVWUH GHVSXWH GH IDLUH WRUQHU XQH UXHH SDU OL VHXOH
GXUDQWHORQJRWHPSRRVPHVWUHVGLVFXWLUDPDPDQHLUDGHID]HUXPDURGDJLUDU
VR]LQKD ^`
4XDOTXHU XP TXH QmR SRVVXD LQIRUPDomR VXILFLHQWH VREUH D H[WHQVD
KLVWyULDGDFRPSHWLomRHPWRGDVDVVRFLHGDGHVSRGHUiVHUOHYDGRDSHQVDUTXHDV
IRUPDV GH DUWH FRPSHWLWLYD TXH DLQGD KRMH VREUHYLYHP VmR LQVSLUDGDV
XQLFDPHQWHSRUFRQVLGHUDo}HVGHXWLOLGDGH HHILFLrQFLD4XDQGRVHRIHUHFH XP
SUrPLR DR PHOKRU SURMHWR GH XP HGLItFLR S~EOLFR RX XPD EROVD DR PHOKRU
HVWXGDQWH GH XP LQVWLWXWR GH DUWH SDUHFH VHU VXILFLHQWH R GHVHMR GH HVWLPXODU D
FULDWLYLGDGHGHGHVFREULURVPDLRUHVWDOHQWRVHREWHURPHOKRUUHVXOWDGRSUiWLFR
1mRREVWDQWHSRUGHWUiVGHWRGRVHVWHVREMHWLYRVGHFDUiWHUSUiWLFRHVWiVHPSUH
VXEMDFHQWHDIXQomRO~GLFDRULJLQiULDGDFRPSHWLomRHQTXDQWRWDOeFODURTXHp
LPSRVVtYHOGHWHUPLQDUDWpTXHSRQWRRSULQFtSLRGHXWLOLGDGHSHVRXPDLVGRTXHD
SDL[mRDJRQtVWLFDHPFHUWDVFLUFXQVWkQFLDVKLVWyULFDVFRPRSRUH[HPSORTXDQGR
DFLGDGHGH)ORUHQoDRUJDQL]RXHPXPFRQFXUVRSDUDRSURMHWRGDF~SXOD
GDFDWHGUDOGHFXMRVFDWRU]HFRQFRUUHQWHVIRL%UXQHOHVFRRYHQFHGRU0DVHVVD
REUDPDJQtILFDGLILFLOPHQWHSRGHULDVHUDWULEXtGDVLPSOHVPHQWHDSUHRFXSDo}HV
IXQFLRQDLV'RLVVpFXORVDQWHVDPHVPDFLGDGHGH)ORUHQoDSRVVXtDVXDIDPRVD
IORUHVWD GH WXUUHV VHQGR FDGD XPD GHODV XP PRQXPHQWR DR RUJXOKR GH XPD
GDVFDVDVQREUHVHXPGHVDILRjVUHVWDQWHV$WXDOPHQWHRVKLVWRULDGRUHVGDDUWHH
GDJXHUUDFRQFRUGDPHPFRQVLGHUDUDVWRUUHVIORUHQWLQDVPDLVFRPRWRUUHVGH
MDFWkQFLD 3UXQNWUPH GR TXH REUDV VHULDPHQWH GHVWLQDGDV D XPD ILQDOLGDGH
GHIHQVLYD$FLGDGHPHGLHYDORIHUHFLD XPDPSORHVSDoRSDUDD PDJQLILFrQFLD
HPVXDVLGpLDVGRMRJR&XOWXUDVH3HUtRGRVVXEVSHFLHOXGL

1mRIRLGLItFLOPRVWUDUDSUHVHQoDH[WUHPDPHQWHDWLYDGHXPFHUWRIDWRU
O~GLFR HP WRGRV RV SURFHVVRV FXOWXUDLV FRPR FULDGRU GH PXLWDV GDV IRUPDV
IXQGDPHQWDLVGDYLGDVRFLDO2HVStULWRGHFRPSHWLomRO~GLFDHQTXDQWRLPSXOVR
VRFLDOpPDLVDQWLJRTXHDFXOWXUDHDSUySULDYLGDHVWiWRGDSHQHWUDGDSRUHOH
FRPR SRU XP YHUGDGHLUR IHUPHQWR 2 ULWXDO WHYH RULJHP QR MRJR VDJUDGR D
SRHVLD QDVFHX GR MRJR H GHOH VH QXWULX D P~VLFD H D GDQoD HUDP SXURMRJR 2
VDEHU H D ILORVRILD HQFRQWUDUDP H[SUHVVmR HP SDODYUDV H IRUPDV GHULYDGDV GDV
FRPSHWLo}HVUHOLJLRVDV$VUHJUDVGDJXHUUDHDVFRQYHQo}HVGDYLGDDULVWRFUiWLFD
HUDPEDVHDGDVHPPRGHORVO~GLFRV'DtVHFRQFOXLQHFHVVDULDPHQWHTXHHPVXDV
IDVHVSULPLWLYDVDFXOWXUDpXPMRJR1mRTXHULVWRGL]HUTXHHODQDVoDGR MRJR
FRPR XP UHFpPQDVFLGR VH VHSDUD GR FRUSR GD PmH (OD VXUJH QR MRJR H
HQTXDQWRMRJRSDUDQXQFDPDLVSHUGHUHVVHFDUiWHU
$FHLWDQGRHVWHSRQWRGHYLVWDFRPRFRUUHWRHSDUHFHGLItFLOQmRDFHLWiOR
R SUREOHPD TXH LPHGLDWDPHQWH VH DSUHVHQWD p R VHJXLQWH VHUi SRVVtYHO
GHPRQVWUDUHVWDDILUPDomR"6HUiTXHHIHWLYDPHQWHDFXOWXUDQXQFDVHVHSDUDGR
GRPtQLRGRMRJR"$WpTXHSRQWRVHUiSRVVtYHOYHULILFDUDSUHVHQoDGRHOHPHQWR
O~GLFRHPpSRFDVFXOWXUDOPHQWHPDLVGHVHQYROYLGDVUHTXLQWDGDVHVRILVWLFDGDVGR
TXH RV SHUtRGRV SULPLWLYRV TXH DWp DJRUD WrP VLGR R REMHWR SULQFLSDO GH QRVVD
DWHQomR"3RUPDLVGHXPDYH]HVWDEHOHFHPRVXPSDUDOHORHQWUHRVH[HPSORVGR
HOHPHQWR O~GLFR QD FXOWXUD DUFDLFD H RXWURV WLUDGRV GR VpFXOR ;9,,, H GH QRVVD
SUySULD pSRFD 6REUHWXGR R VpFXOR ;9,,, QRV SDUHFHX VHU XPD pSRFD FKHLD GH
HOHPHQWRV O~GLFRV H GH OXGLFLGDGH 2UD SDUD QyV HVWH VpFXOR p FRPR VH IRVVH
DSHQDVDQWHRQWHP&RPRVHULDSRVVtYHOWHUPRVSHUGLGRWRGDDILQLGDGHHVSLULWXDO
FRP XP SDVVDGR WmR UHFHQWH" e QHFHVViULR WHUPLQDU HVWH OLYUR SURFXUDQGR
GHWHUPLQDUHPTXHPHGLGDRHVStULWRO~GLFRFRQWLQXDYLYRHPQRVVDpSRFDQDV
GLIHUHQWHVSDUWHVGRPXQGR3URFXUDUHPRVDERUGDUHVWDTXHVWmRILQDODWUDYpVGH
XP UiSLGR H[DPH GH FHUWRV SHUtRGRV GD FLYLOL]DomR RFLGHQWDO GHVGH R ,PSpULR
5RPDQR
$ FXOWXUD GR ,PSpULR 5RPDQR p PHUHFHGRUD GH WRGD D DWHQomR TXDQWR
PDLVQmRVHMDGHYLGRDRFRQWUDVWHHVWDEHOHFLGRHQWUHHODHDFXOWXUDKHOrQLFD¬
SULPHLUD YLVWD D VRFLHGDGH URPDQD SDUHFH SRVVXLU PXLWR PHQRV FDUDFWHUtVWLFDV
O~GLFDV GR TXH D JUHJD $ HVVrQFLD GD DQWLJLGDGH ODWLQD SRGH VHU UHVXPLGD HP
TXDOLGDGHV FRPR D VREULHGDGH D KRQHVWLGDGH D DXVWHULGDGH R SHQVDPHQWR
SUiWLFRGHRUGHPHFRQ{PLFDHMXUtGLFDDIDOWDGHLPDJLQDomRHXPDVXSHUVWLomR
FRPSOHWDPHQWH GHVWLWXtGD GH HVWLOR 6XDV LQJrQXDV IRUPDV GH FXOWR WUD]HP XP
FKHLUR GH WHUUD ODYUDGD H GH ODUHLUD 1R WHPSR GD 5HS~EOLFD D DWPRVIHUD GD
FXOWXUDDLQGDpDGHXPFOmGHXPDFRPXQLGDGHWULEDOHVWiJLRGRTXDODEHP
GL]HU SRXFR VH KDYLD GLVWDQFLDGR $ H[WUHPD SUHRFXSDomR FRP R (VWDGR
DSUHVHQWD WRGDV DV FDUDFWHUtVWLFDV GR FXOWR FDVHLUR GD DGRUDomR GR JHQLXV R
HVStULWR TXH KDELWDYD R ODU $V FRQFHSo}HV UHOLJLRVDV VmR SRXFR LPDJLQDWLYDV H
H[SUHVVDVGHPDQHLUDPXLWRSREUH$WHQGrQFLDSDUDDSHUVRQLILFDomRGHWRGDH
TXDOTXHU LGpLD TXH VXUJH QR HVStULWR QDGD WHP D YHU FRP D FDSDFLGDGH GH
DEVWUDomR p PDLV XP PRGR SULPLWLYR GH SHQVDPHQWR PXLWR SUy[LPR GR GRV
MRJRVLQIDQWLV^`$VILJXUDVFRPR$EXQGDQWLD&RQFyUGLD3LHWDV3D[9LUWXV
HWFQmRVmRFULVWDOL]Do}HVGHXPSHQVDPHQWRVRFLDODOWDPHQWHGHVHQYROYLGRVmR
DV LGpLDV UXGHV H PDWHULDOLVWDV GH XPD FRPXQLGDGH SULPLWLYD TXH SURFXUD
SURWHJHU VHXV LQWHUHVVHV PHGLDQWH XP FRPpUFLR SRVLWLYR FRP RV SRGHUHV
VXSHULRUHV1DGDPDLVQDWXUDODVVLPGRTXHDLPSRUWkQFLDGHTXHVHUHYHVWHP
DVIHVWLYLGDGHVQRVHLRGHVWHVLVWHPDGHJDUDQWLDVUHOLJLRVDV1mRpSRUDFDVRTXH
RV URPDQRV UHVHUYDUDP VHPSUH SDUD HVWHV ULWXDLV R QRPH GH OXGL SRUTXH HUD
H[DWDPHQWHLVVRTXHHOHVHUDPLVWRpMRJRV$LPSRUWkQFLDGRHOHPHQWRO~GLFR
QD FLYLOL]DomR URPDQD HVWi EHP SUHVHQWH HP VXD HVWUXWXUD DFHQWXDGDPHQWH
ULWXDOtVWLFDVyTXHDTXLRVMRJRVQmRVHUHYHVWLDPGDYLYDFLGDGHGHFRORULGRHGD
EULOKDQWHLPDJLQDomRTXHDSUHVHQWDPQDFLYLOL]DomRJUHJDRXFKLQHVD
5RPDIRLFUHVFHQGRDWpIRUPDUXPLPSpULRPXQGLDO)RLHODTXHUHFHEHX
R OHJDGR GR 9HOKR 0XQGR TXH D KDYLD SUHFHGLGR D KHUDQoD GR (JLWR GR
+HOHQLVPR H GH PHWDGH GR 2ULHQWH )RL XPD FXOWXUD DOLPHQWDGD SHOD
VXSHUDEXQGkQFLDGHPXLWDVRXWUDVFXOWXUDV$DGPLQLVWUDomRS~EOLFDHRGLUHLWRD
FRQVWUXomRGHHVWUDGDVHDDUWHGDJXHUUDDWLQJLUDPXPHVWDGRGHSHUIHLomRDTXH
R PXQGR DLQGD QmR WLQKD DVVLVWLGR H D OLWHUDWXUD H D DUWH VH HQ[HUWDUDP
HILFD]PHQWH QR WURQFR KHOrQLFR 0DV RV DOLFHUFHV GHVVH PDMHVWRVR HGLItFLR
SROtWLFR FRQWLQXDUDP VHQGR DUFDLFRV D UD]mR GH VHU GR (VWDGR FRQWLQXDYD
DVVHQWDQGRQRWHUUHQRGDVREULJDo}HVULWXDOtVWLFDV$SDUWLUGRPRPHQWRHPTXH
XPSROtWLFRVHDSRVVDYDGRSRGHUVXSUHPRVXDSHVVRDHDLGpLDGHVXDDXWRULGDGH
HUDPLPHGLDWDPHQWHWUDQVSRVWDVSDUDRULWXDO(OHVHWRPDYD$XJXVWRRSRUWDGRU
GRSRGHUGLYLQRDHQFDUQDomRGDHVVrQFLDGRVDJUDGRRVDOYDGRURUHVWDXUDGRU
R SURSLFLDGRU GD SD] H GD SURVSHULGDGH R SURGLJDOL]DGRU H D JDUDQWLD GD
DEXQGkQFLDHGREHPHVWDU7RGRVRVDQVLRVRVGHVHMRVGHSURVSHULGDGHPDWHULDOH
GHSUHVHUYDomRGDYLGDSUySULRVGDWULERSULPLWLYDHUDPSURMHWDGRVQROtGHUTXH
D SDUWLU GDt SDVVDYD D VHU UHFRQKHFLGR FRPR D HSLIDQLD GD GLYLQGDGH 2X VHMD
LGpLDVDUFDLFDVHQYROWDVQXPDQRYDHPDMHVWRVDURXSDJHP2KHUyLSRUWDGRUGH
FXOWXUDGDVpSRFDVSULPLWLYDVpUHVVXVFLWDGRDWUDYpVGDLGHQWLILFDomRGRSUtQFLSH
URPDQRFRPR+pUFXOHVRX$SRLR
$ VRFLHGDGH TXH SURIHVVDYD H SURSDJDYD HVWDV LGpLDV HUD VRE PXLWRV
DVSHFWRV XPD VRFLHGDGH H[WUHPDPHQWH DGLDQWDGD 2V DGRUDGRUHV GD GLYLQGDGH
GR LPSHUDGRU HUDP KRPHQV TXH KDYLDP SDVVDGR SRU WRGRV RV UHTXLQWHV GD
ILORVRILDGDFLrQFLDHGRJRVWRGD*UpFLDSDUDFKHJDUDXPDDWLWXGHGHFHWLFLVPR
HGHVFUHQoD
4XDQGR 9LUJtOLR H +RUiFLR JORULILFDP HP VXD SRHVLD H[WUHPDPHQWH
FXOWLYDGDDQRYDHUDTXHFRPHoDQmRSRGHPRVLPSHGLUQRVGHSHQVDUTXHVXD
REUDpXPYHUGDGHLURMRJRFXOWXUDO
2 (VWDGR QXQFD p SXUD H VLPSOHVPHQWH XPD LQVWLWXLomR XWLOLWiULD (OH VH
FRQJHODQDVXSHUItFLHGRWHPSRFRPRDVIORUHVGHJHORQRYLGURGHXPDMDQHODH
p WmR LPSUHYLVtYHO WmR SHUHFtYHO H DSDUHQWHPHQWH WmR LQIOH[LYHOPHQWH
GHWHUPLQDGRSHORSHUILOGHVXDILJXUDFRPRHODV2TXHQDUHDOLGDGHRFRUUHpD
HQFDUQDomR QR DJORPHUDGR GH SRGHU FKDPDGR (VWDGR GH XP LPSXOVR FXOWXUDO
VXUJLGR GD FRODERUDomR GH HQHUJLDV GH RULJHP FRPSOHWDPHQWH GLIHUHQWH XPDV
GDV RXWUDV 3RVWHULRUPHQWH R (VWDGR SURFXUD HQFRQWUDU UD]}HV SDUD VXD
H[LVWrQFLD LQGR EXVFiODV QD JOyULD GH XPD GHWHUPLQDGD OLQKDJHP RX QD
H[FHOrQFLD GH XP GHWHUPLQDGR SRYR 1D PDQHLUD FRPR SURFODPD R SULQFtSLR
TXH R DQLPD PXLWDV YH]HV R (VWDGR UHYHOD VXD QDWXUH]D IDQWiVWLFD FKHJDQGR
PHVPR DRV H[WUHPRV GR DEVXUGR H GR FRPSRUWDPHQWR VXLFLGD 2 ,PSpULR
5RPDQR WLQKD WRGRV RV WUDoRV GHVWD LUUDFLRQDOLGDGH IXQGDPHQWDO D TXDO
SURFXUDYD GLVIDUoDU DUURJDQGRVH GLUHLWRV VDJUDGRV 6XD HVWUXWXUD VRFLDO H
HFRQ{PLFD HUD IUiJLO H HVWpULO 7RGR R VLVWHPD GD DFXPXODomR GH UHVHUYDV GD
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDHGDHGXFDomRHVWDYDFRQFHQWUDGRQDVFLGDGHVHQmRQRV
LQWHUHVVHVGRSRYRRXGR(VWDGRHQTXDQWRWDOPDVDSHQDVHPEHQHItFLRGHXPD
PLQRULDYLYHQGRjFXVWDGHXPSUROHWDULDGRGHVHUGDGR1DDQWLJLGDGHDXQLGDGH
PXQLFLSDO VHPSUH KDYLD VLGR R Q~FOHR R FHQWUR LGHDO GH WRGD D FXOWXUD H YLGD
VRFLDOHDVVLPFRQWLQXDYDVHQGRVHPTXHGLVVRWRPDVVHPFRQVFLrQFLDDVFODVVHV
GLULJHQWHVHFXOWDV$VVLPRVLPSHUDGRUHVQmRSDUDYDPGHFRQVWUXLUFLGDGHVjV
FHQWHQDV LQGR DWp DRV OLPLWHV GR GHVHUWR H QmR VXUJLX QHP XPD YR] TXH
SHUJXQWDVVH VH HVVHV FHQWURV WLQKDP TXDOTXHU SRVVLELOLGDGH GH VH WRUQDUHP
RUJDQLVPRV QDWXUDLV RX GH VH WRUQDUHP yUJmRV GH XPD YLGD QDFLRQDO VDGLD
&RQWHPSODQGR RV HORTHQWHV YHVWtJLRV GHVVD JUDQGLRVD HGLILFDomR GH FLGDGHV
VXUJHQRV QR HVStULWR XPD G~YLGD VH D IXQomR GHVVDV FLGDGHV FRPR FHQWURV
FXOWXUDLVMDPDLVWHYHDOJXPDUHODomRFRPVHXSRPSRVRHVSOHQGRU$MXOJDUSHOD
tQGROHJHUDOGDVFRQTXLVWDVFXOWXUDLVGD5RPDDQWLJDHDSHVDUGDPDJQLILFrQFLD
GR SODQHMDPHQWR H GD FRQVWUXomR GHVVDV FLGDGHV HODV QXQFD SRGHP WHU VLGR
DUWpULDV LPSRUWDQWHV SDUD D FLUFXODomR GH EHQV H VHUYLoRV QHP SRGHULDP WHU
FRQVHUYDGR PXLWR GR TXH KDYLD GH PHOKRU QD FXOWXUD GD DQWLJLGDGH 7HPSORV
SDUD XPD UHOLJLmR HP GHFDGrQFLD SHWULILFDGD HP IRUPDV WUDGLFLRQDLV H
SHUPHDGD GH VXSHUVWLomR VDODV H EDVtOLFDV SDUD XPD DGPLQLVWUDomR H XP
MXGLFLiULR TXH GHYLGR jV FLUFXQVWkQFLDV SROtWLFDV H HFRQ{PLFDV LDP SRXFR D
SRXFR GHJHQHUDQGR VXIRFDGRV SRU XP VLVWHPD GH HVFUDYLGmR H[WRUVmR
FRUUXSomR H QHSRWLVPR SDWURFLQDGR SHOR (VWDGR FLUFRV H DQILWHDWURV SDUD MRJRV
EiUEDURV H VDQJXLQiULRV XP WHDWUR OLEHUWLQR EDQKRV S~EOLFRV SDUD XP FXOWR GR
FRUSR PDLV GHELOLWDQWH GR TXH IRUWLILFDQWH ² QDGD GLVWR p SUySULR GH XPD
FLYLOL]DomR VyOLGD H GXUDGRXUD 1D PDLRU SDUWH GRV FDVRV WUDWDYDVH DSHQDV GH
H[LELFLRQLVPR GLYHUVmR RX I~WLO JOyULD 2 ,PSpULR 5RPDQR HUD DSHQDV XPD
IDFKDGD FRUURtGD SRU GHQWUR $ ULTXH]D TXH SHUPLWLD D OLEHUGDGH GRV PHFHQDV
FXMDV LQVFULo}HV MDFWDQFLRVDV GmR XPD LPSUHVVmR GH PDJQLILFrQFLD DVVHQWDYD
UHDOPHQWHHPEDVHVPXLWRIUiJHLVSURQWDVDUXLUDRSULPHLURJROSHPDLVIRUWH$
GLVWULEXLomR GH DOLPHQWRV QXQFD IXQFLRQRX GHYLGDPHQWH H HUD R SUySULR (VWDGR
TXHURXEDYDDRRUJDQLVPRVXDVD~GHHVXDULTXH]D
,UUDGLDVREUHRFRQMXQWRGHVWDFXOWXUDXPIDOVREULOKRH[WHULRU$UHOLJLmR
DVDUWHVHDVOHWUDVVHPSUHSDUHFHPSURWHVWDUFRPXPDLQVLVWrQFLDVXVSHLWDTXH
WXGRYDLEHPSDUD5RPDHVHXVILOKRVTXHDDEXQGkQFLDHVWiDVVHJXUDGDHTXHD
YLWyULD HVWi JDUDQWLGD SDUD DOpP GH TXDOTXHU VRPEUD GH G~YLGD e HVVD D
OLQJXDJHPTXHIDODPRVDOWLYRVHGLItFLRVDVFROXQDVRVDUFRVWULXQIDLVRVDOWDUHV
FRPVHXVDIUHVFRVHIULVRVRVPXUDLVHRVPRVDLFRVGDVUHVLGrQFLDV2VDJUDGRH
R SURIDQR HVWmR FRPSOHWDPHQWH PLVWXUDGRV QD DUWH GHFRUDWLYD URPDQD )LJXUDV
GH GHXVHV FDVHLURV DSUHVHQWDGRV FRP FHUWD JUDoD EULQFDOKRQD H VHP XP HVWLOR
UtJLGR DSDUHFHP URGHDGDV GH DOHJRULDV WUDQTLOL]DGRUDV FRP VyEULRV DWULEXWRV
FRPXQVGHOX[RHDEXQGkQFLDGLVWULEXtGRVSRUJrQLRVSURStFLRV+iHPWXGRLVWR
XPD FHUWD IDOWD GH VHULHGDGH GH UHI~JLR QR LGtOLFR TXH GHPRQVWUD D
GHFRPSRVLomRGHXPDFXOWXUD2HOHPHQWRO~GLFRLPS}HVHIRUWHPHQWHPDVQmR
GHVHPSHQKDPDLVVXDIXQomRRUJkQLFDQDHVWUXWXUDGDVRFLHGDGH
7DPEpPDSROtWLFDGRVLPSHUDGRUHVEDVHLDVHQHVWDFRQVWDQWHQHFHVVLGDGH
GHSURFODPDUHPDOWDVYR]HVREHPHVWDUGR,PSpULRHGHWRGRVRVSRYRVTXHR
KDELWDP 6y HP SHTXHQD PHGLGD RV REMHWLYRV GHVWD SROtWLFD HUDP UDFLRQDLV ²
PDVDOJXPDYH]WHUiVLGRGLIHUHQWH"eFODURTXHDFRQTXLVWDGHQRYRVWHUULWyULRV
YLVD D JDUDQWLU D SURVSHULGDGH H D VHJXUDQoD PHGLDQWH D REWHQomR GH QRYDV
UHJL}HV IRUQHFHGRUDV H OHYDQGR DV IURQWHLUDV GR ,PSpULR SDUD FDGD YH] PDLV
ORQJHGHVHXYXOQHUiYHOFRUDomR$GHIHVDGD3D[$XJXVWDpHPVLPHVPDXP
REMHWLYRGHILQLGRHUDFLRQDO0DVDPRWLYDomRXWLOLWiULDHVWiVXEPHWLGDDXPLGHDO
UHOLJLRVR 2V GHVILOHV WULXQIDLV DV FRURDV GH ORXURV H D JOyULD PDUFLDO QmR VmR
PHLRV SDUD DWLQJLU XP ILP VmR XPD PLVVmR VDJUDGD TXH R FpX H[LJH GR
LPSHUDGRU ^` 2 WULXQIXV p PXLWR PDLV GR TXH D FHOHEUDomR VROHQH GH XPD
YLWyULD PLOLWDU p XP ULWXDO DWUDYpV GR TXDO R (VWDGR VH UHFXSHUD GDV WHQV}HV GD
JXHUUDHFRQVDJUDRUHVWDEHOHFLPHQWRGREHPHVWDU1DPHGLGDHPTXHDEDVH
GHWRGDSROtWLFDpDDTXLVLomRHDFRQVHUYDomRGRSUHVWtJLRHVWHLGHDODJRQtVWLFR
SULPLWLYRSHUPHLDWRGDDHVWUXWXUDFRORVVDOGR,PSpULR5RPDQR7RGDVDVQDo}HV
SUHWHQGHPTXHDVJXHUUDVTXHHPSUHHQGHUDPIRUDPRXWUDVWDQWDVJORULRVDVOXWDV
SHODSUHVHUYDomRGHVXDH[LVWrQFLD1RTXHWDQJHjVJXHUUDVS~QLFDVHJiOLFDVD
5HS~EOLFDSRGHULDMXVWLILFDUHVVDSUHWHQVmR2PHVPRVHYHULILFDFRPR,PSpULR
QRPRPHQWRHPTXHRVEiUEDURVRFHUFDPSRUWRGRVRVODGRV0DVRSUREOHPD
LPSRUWDQWH p VHPSUH R GH VDEHU VH R LPSXOVR EpOLFR QmR p HP JUDQGH PHGLGD
DJRQtVWLFR LVWR p PDLV PRWLYDGR SHOR GHVHMR GR SRGHU H GD JOyULD TXH SRU
QHFHVVLGDGHVGHIHQVLYDV
2 H[HPSOR PDLV FODUR GD SUHVHQoD GR HOHPHQWR O~GLFR QD VRFLHGDGH
URPDQD p R JULWR SRU SDQHP HW FLUFHQVHV 3DUD RXYLGRV PRGHUQRV D WHQGrQFLD
GRPLQDQWH p GHWHFWDU QHVWH JULWR SRXFR PDLV GR TXH D QHFHVVLGDGH GH XPD
VXEYHQomR H GH HQWUDGD OLYUH QRV FLQHPDV VHQWLGD SRU XP SUROHWDULDGR
GHVHPSUHJDGR 0DV VHX VLJQLILFDGR p PDLV SURIXQGR GR TXH LVVR $ VRFLHGDGH
URPDQD QmR SRGLD YLYHU VHP RV MRJRV (VWHV HUDP WmR QHFHVViULRV SDUD VXD
H[LVWrQFLD FRPR R SmR SRLV HUDP MRJRV VDJUDGRV H R GLUHLWR TXH R SRYR D HOHV
WLQKDHUDXPGLUHLWRVDJUDGR6XDIXQomRHVVHQFLDOQmRHUDDVLPSOHVFHOHEUDomR
GD SURVSHULGDGH TXH R JUXSR VRFLDO KDYLD Mi FRQVHJXLGR H VLP D FRQVROLGDomR
GHVWDHDJDUDQWLDGHPDLVSURVSHULGDGHQRIXWXURDWUDYpVGRULWXDO2VJUDQGHVH
VDQJUHQWRV MRJRV URPDQRV HUDP XPD VREUHYLYrQFLD GR IDWRU O~GLFR DUFDLFR VRE
XPD IRUPD GHVSRWHQFLDOL]DGD 3RXFD JHQWH GHQWUH D HPEUXWHFLGD PXOWLGmR GH
HVSHFWDGRUHV WLQKD XP PtQLPR GH FRQVFLrQFLD GDV FDUDFWHUtVWLFDV UHOLJLRVDV
LQHUHQWHV D HVVHV HVSHWiFXORV H D OLEHUDOLGDGH GR LPSHUDGRU QHVVDV RFDVL}HV VH
OLPLWDYD D XPD VLPSOHV GLVWULEXLomR GH HVPRODV HP HVFDOD JLJDQWHVFD D XP
SUROHWDULDGR PLVHUiYHO 0DLV VLJQLILFDWLYR VH WRUQD SRUWDQWR GD LPSRUWkQFLD
DWULEXtGDjIXQomRO~GLFDSHODFXOWXUDURPDQDRIDWRGHQHQKXPDGDVLQ~PHUDV
FLGDGHV QRYDV OLWHUDOPHQWH FRQVWUXtGDV VREUH D DUHLD WHU GHL[DGR GH HULJLU XP
DQILWHDWURPXLWDVYH]HVGHVWLQDGRDVHUR~QLFRYHVWtJLRGHXPDEUHYtVVLPDJOyULD
PXQLFLSDO D SHUGXUDU DWUDYpV GRV VpFXORV 1D FXOWXUD KLVSkQLFD DVWRXUDGDV VmR
XPD FRQWLQXDomR GLUHWD GRV OXGL URPDQRV HPERUD WHQKD VLGR SUHFHGLGD SRU
IRUPDVPDLVSUy[LPDVGRWRUQHLRPHGLHYDOGRTXHDFRUULGDDWXDOTXHVHSDUHFH
PXLWRFRPRVFRPEDWHVGHJODGLDGRUHVGDDQWLJLGDGH
$ GLVWULEXLomR GH SUHVHQWHV j SRSXODomR XUEDQD QmR HUD PRQRSyOLR GR
LPSHUDGRU 'XUDQWH RV SULPHLURV VpFXORV GR ,PSpULR PLOKDUHV GH FLGDGmRV GH
WRGDV DV UHJL}HV GR SDtV FRPSHWLDP QD IXQGDomR H GRDomR GH VDODV EDQKRV
S~EOLFRVWHDWURVQDGLVWULEXLomRGHDOLPHQWRVQDLQVWLWXLomRGHQRYRVMRJRVVHQGR
WXGR LVVR UHJLVWUDGR SDUD D SRVWHULGDGH DWUDYpV GH RUJXOKRVDV LQVFULo}HV &RPR
TXDOLILFDU R HVStULWR TXH DQLPDYD WRGD HVWD IUHQpWLFD DWLYLGDGH" 'HYHUHPRV
FRQVLGHUDU HVWD PXQLILFrQFLD j OX] GD FDULGDGH FULVWm FRPR VXD SUHFXUVRUD"
1DGDSRGHULDHQFRQWUDUVHPDLVORQJHGDYHUGDGH2REMHWLYRGHVWDOLEHUDOLGDGH
H DV IRUPDV GH TXH VH UHYHVWH IDODP XPD OLQJXDJHP WRWDOPHQWH GLIHUHQWH
3RGHUHPRV HQWmR DWULEXtOD DR HVStULWR S~EOLFR QR VHQWLGR PRGHUQR" 6HP
G~YLGDRSUD]HUGDGiGLYDQDDQWLJLGDGHHUDXPDFRLVDPDLVSUy[LPDGRHVStULWR
S~EOLFRGRTXHGDFDULGDGHFULVWm0DVRTXHPDLVILHOPHQWHFRUUHVSRQGHDHVWD
PDQLDGHID]HUGRDo}HVJUDQGLRVDVpRHVStULWRGRSRWODWFK(PWRGRVHVVHVFDVRV
RTXHVHHQFRQWUDpDSHQDVDJHQHURVLGDGHHPYLVWDGDKRQUDHGDJOyULDFRPR
ILP GH ID]HU PDLV GR TXH R YL]LQKR H HVWD FDUDFWHUtVWLFD UHYHOD FODUDPHQWH R
LPHPRULDOSDQRGHIXQGRULWXDOHDJRQtVWLFRGDFLYLOL]DomRURPDQD
7DPEpP QD OLWHUDWXUD H QD DUWH GH 5RPD R HOHPHQWR O~GLFR HVWi
LQHTXLYRFDPHQWHSUHVHQWH$SULPHLUDFDUDFWHUL]DVHSHORSDQHJtULFRHQIiWLFRH
SHOD UHWyULFD YD]LD H D VHJXQGD SHOD GHFRUDomR VXSHUILFLDO PDO RFXOWDQGR D
SHVDGDHVWUXWXUDHSHODVSDUHGHVRUQDGDVGHTXDGULQKRVGHpSRFDGHJHQHUDQGR
QXPDOkQJXLGDHOHJkQFLD6mRFDUDFWHUHVFRPRHVWHVTXHPDUFDPD~OWLPDIDVH
GD FXOWXUD GD 5RPD DQWLJD FRP XPD IULYROLGDGH LQH[WLUSiYHO $ YLGD WRUQRXVH
XP MRJR FXOWXUDO FRQWLQXD SUHVHQWH D IRUPD ULWXDO PDV GHVDSDUHFHX R HVStULWR
UHOLJLRVR 7RGRV RV LPSXOVRV HVSLULWXDLV PDLV SURIXQGRV DEDQGRQDP HVWD FXOWXUD
VXSHUILFLDOSURFXUDQGRUHI~JLRQDVUHOLJL}HVGRVPLVWpULRV(TXDQGRILQDOPHQWHR
&ULVWLDQLVPRVHSDUDDFLYLOL]DomRURPDQDGHVHXIXQGDPHQWRULWXDOHVWHPXUFKD
UDSLGDPHQWH
)DOWDDLQGDLQGLFDUXPDSURYD FXULRVDGDWHQDFLGDGHGRHOHPHQWR O~GLFR
QD 5RPD DQWLJD TXH p D VREUHYLYrQFLD GR SULQFtSLR GRV OXGL QR +LSyGURPR GH
%L]kQFLR 1D HUD FULVWm D PDQLD GDV FRUULGDV GH FDYDORV IRL FRPSOHWDPHQWH
VHSDUDGDGHVXDVRULJHQVULWXDLVFRQWLQXDQGRDVFRUULGDVDVHUXPGRVFHQWURVGD
YLGD VRFLDO $V SDL[}HV SRSXODUHV TXH DQWHV HUDP VDWLVIHLWDV FRP VDQJUHQWRV
FRPEDWHV HQWUH KRPHQV H DQLPDLV WLQKDP DJRUD TXH VH FRQWHQWDU FRP DV
FRUULGDV GH FDYDORV TXH SDVVDUDP D VHU XP VLPSOHV SUD]HU SURIDQR Mi VHP
FDUiWHUVDJUDGRPDVDLQGDFDSD]GHDWUDLUWRGRRLQWHUHVVHGRS~EOLFR2FLUFRQR
VHQWLGR PDLV OLWHUDO GD SDODYUD SDVVRX D VHU QmR DSHQDV R FHQWUR GDV FRUULGDV
PDV WDPEpP GDV ULYDOLGDGHV SROtWLFDV H PHVPR UHOLJLRVDV $V 6RFLHGDGHV GH
&RUULGDVFRQKHFLGDVSHODVTXDWURFRUHVGRVFRQGXWRUHVGHFDUURVHUDPPDLVGR
TXH VLPSOHVPHQWH DV RUJDQL]DGRUDV GDV FRPSHWLo}HV LQVWLWXLo}HV SROtWLFDV
UHFRQKHFLGDV 2V SDUWLGRV HUDP FKDPDGRV GHPHV H VHXV OtGHUHV HUDP RV
GHPDUFDV 2V JHQHUDLV TXH UHJUHVVDYDP WULXQIDOPHQWH GH XPD FDPSDQKD
YLWRULRVDFHOHEUDYDPVHXWULXPSKXVQR+LSyGURPRRFDVLmRHPTXHRLPSHUDGRU
VH PRVWUDYD DR SRYR H jV YH]HV HUD DGPLQLVWUDGD D MXVWLoD (VWD PLVWXUD GH
IHULDGR H YLGD S~EOLFD SRXFR WLQKD D YHU FRP D XQLGDGH DUFDLFD GR MRJR H GR
ULWXDO TXH GDQWHV HUD YLWDO SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GD FXOWXUD (UD R HStORJR GH
XPDFLYLOL]DomRHPGHFDGrQFLD
7UDWHL HP RXWUD REUD ^` GH PRGR WmR H[WHQVR R SUREOHPD GRV
HOHPHQWRVO~GLFRVQD,GDGH0pGLDTXHEDVWDDTXLDFUHVFHQWDUDOJXPDVSDODYUDV
$YLGDPHGLHYDOHVWDYDVDWXUDGDGHMRJR2UDVmRMRJRVSRSXODUHVGHVHQIUHDGRV
SHUPHDGRV GH HOHPHQWRV SDJmRV TXH KDYLDP SHUGLGR VHX VLJQLILFDGR VDJUDGR
SDUDVHWUDQVIRUPDUHPHPSXURKXPRUHEXIRQHULDRUDRVVROHQHVHSRPSRVRV
MRJRV GD FDYDODULD RV MRJRV VRILVWLFDGRV GR DPRU FRUWrV HWF 3RXFDV GHVWDV
IRUPDV SRVVXtDP DLQGD DOJXPD IRUoD FULDGRUD DXWrQWLFD D QmR VHU QR FDVR GR
LGHDOGRDPRUFRUWrVTXHFRQGX]LXDRGROFHVWLOQXRYRHj9LWD1XRYD GH 'DQWH
3RUTXH D ,GDGH 0pGLD KHUGRX GD DQWLJLGDGH FOiVVLFD VXDV JUDQGHV IRUPDV
FXOWXUDLVQRVGRPtQLRVGDSRHVLDGRULWXDOGRVDEHUGDILORVRILDGDSROtWLFDHGD
JXHUUD H HVVDV IRUPDV HUDP IL[DV $ FXOWXUD PHGLHYDO HUD VRE PXLWRV DVSHFWRV
UXGH H SREUH PDV QmR SRGH VHU FRQVLGHUDGD SULPLWLYD 6XD WDUHID HUD D
HODERUDomR GH PDWHULDO WUDGLFLRQDO FULVWmR RX FOiVVLFR H DVVLPLOiOR VRE XPD
IRUPD QRYD 6y TXDQGR QmR VH HQUDL]DYD QD DQWLJLGDGH QHP HUD DOLPHQWDGR
SHORHVStULWRHFOHVLiVWLFRRXJUHFRURPDQRKDYLDOXJDUSDUDXPDLQWHUYHQomRGR
IDWRU O~GLFR H SDUD D FULDomR GH DOJXPD FRLVD LQWHLUDPHQWH QRYD )RL R TXH
DFRQWHFHX VHPSUH TXH D FLYLOL]DomR PHGLHYDO VH LQVSLURX GLUHWDPHQWH HP VHX
SDVVDGR FHOWRJHUPkQLFR RX HP FDPDGDV DLQGD PDLV DQWLJDV 2 VLVWHPD GD
FDYDODULDIRLFRQVWUXtGRGHVWDPDQHLUD HPERUDRVHVWXGLRVRVPHGLHYDLVWHQKDP
HQFRQWUDGR H[HPSORV VHPHOKDQWHV QRV KHUyLV WURLDQRV H RXWURV GD DQWLJLGDGH
FOiVVLFD DVVLP FRPR PXLWRV DVSHFWRV GR IHXGDOLVPR 1D FRQVDJUDomR GRV
FDYDOHLURVQDVFHULP{QLDVGHLQYHVWLGXUDQRVWRUQHLRVQDKHUiOGLFDQDVRUGHQV
GH FDYDODULD QRV YRWRV LVWR p HP WRGDV DV FRLVDV UHODFLRQDGDV FRP R PXQGR
DUFDLFR R IDWRU O~GLFR H[HUFH SOHQDPHQWH VXD IXQomR FRPR DXWrQWLFD IRUoD
FULDGRUD8PDDQiOLVHPDLVGHWDOKDGDPRVWUDULDVXDSUHVHQoDHPRXWURVFDPSRV
FRPR SRU H[HPSOR QR GLUHLWR H QD DGPLQLVWUDomR GD MXVWLoD FRP VHX FRQVWDQWH
XVRGHVtPERORVJHVWRVSUpIL[DGRVIyUPXODVUtJLGDVHVWDQGRRGHVHQODFHGHXP
MXOJDPHQWR PXLWDV YH]HV QD GHSHQGrQFLD GD H[DWLGmR GD SURQ~QFLD GH XPD
SDODYUDRXGHXPDVtODED2VFDVRVGHSURFHVVRVFRQWUDDQLPDLVFRLVDWRWDOPHQWH
LQFRPSUHHQVtYHO SDUD R HVStULWR PRGHUQR VmR H[HPSORV GHVWH H[WUHPR
IRUPDOLVPR(PUHVXPRD,GDGH0pGLDFRQKHFHXXPDLQIOXrQFLDH[WUDRUGLQiULD
GR HVStULWR O~GLFR QmR TXDQWR j HVWUXWXUD LQWHUQD GDV LQVWLWXLo}HV TXH HUD GH
RULJHPSUHGRPLQDQWHPHQWHFOiVVLFDPDVTXDQWRDRFHULPRQLDODWUDYpVGRTXDO
HVVDHVWUXWXUDHUDH[SULPLGDHRUQDPHQWDGD
3DVVHPRV DJRUD D XP UiSLGR H[DPH GD pSRFD GR 5HQDVFLPHQWR H GR
KXPDQLVPR 6H KRXYH DOJXPD YH] XPD PLQRULD SOHQDPHQWH FRQVFLHQWH GH VXD
VXSHULRULGDGHTXHVHHVIRUoRXSRUVHVHSDUDUGRYXOJRSDUDYLYHUDYLGDFRPRVH
IRVVH XP MRJR GH SHUIHLomR DUWtVWLFD HVVD PLQRULD IRL D HOLWH FXOWXUDO GR
5HQDVFLPHQWR0DLVXPDYH]DTXLpQHFHVViULRVXEOLQKDUTXHRMRJRQmRH[FOXLD
VHULHGDGH2HVStULWRGR5HQDVFLPHQWRHVWDYDPXLWRORQJHGHVHUIUtYRORHDYLGD
FRPR LPLWDomR GD DQWLJLGDGH HUD XP MRJR OHYDGR LQWHLUDPHQWH D VpULR $
YHQHUDomR SHORV LGHDLV GR SDVVDGR HP PDWpULD GH FULDomR SOiVWLFD H GH
LQYHVWLJDomRLQWHOHFWXDOFDUDFWHUL]DYDVHSRUXPDYLROrQFLDXPDSURIXQGLGDGHH
XPD SXUH]D TXH XOWUDSDVVDYDP WXGR R TXH SRGHPRV LPDJLQDU 6HULD GLItFLO GDU
H[HPSORV GH HVStULWRV PDLV VpULRV GR TXH RV GH /HRQDUGR GD 9LQFL H 0LJXHO
ÆQJHOR H QR HQWDQWR p XPD DWLWXGH O~GLFD TXH FDUDFWHUL]D WRGD D DWPRVIHUD
HVSLULWXDO GR 5HQDVFLPHQWR (VVD EXVFD GD EHOH]D H GD QREUH]D GD IRUPD DR
PHVPR WHPSR VRILVWLFDGD H HVSRQWkQHD p XP H[HPSOR GH MRJR FXOWXUDO 2V
HVSOHQGRUHV GR 5HQDVFLPHQWR QmR VmR PDLV GR TXH XPD PDVFDUDGD DOHJUH H
VROHQHTXHVHDGRUQDFRPXPSDVVDGRIDQWiVWLFRHLGHDO$VILJXUDVDOHJRULDVH
HPEOHPDVPLWROyJLFRVHQFRQWUDGDV'HXVVDEHRQGHHFKHLDVGHWRGRXPSHVRGH
VLJQLILFDGRKLVWyULFRHDVWUROyJLFRPRYLPHQWDPVHFRPRDVSHoDVGHXPMRJRGH
[DGUH] $V GHFRUDo}HV IDQWDVLRVDV GD DUTXLWHWXUD H GDV DUWHV JUiILFDV
UHQDVFHQWLVWDV FRP VHX XVR DEXQGDQWH GH PRWLYRV FOiVVLFRV VmR PXLWR PDLV
FRQVFLHQWHPHQWH O~GLFDV GR TXH DV GRV PLQLDWXULVWDV PHGLHYDLV TXH GH YH] HP
TXDQGR LQWURGX]HP XPD FHQD KXPRUtVWLFD HP VXDV LOXPLQXUDV +i GXDV
LGHDOL]Do}HV O~GLFDV SRU H[FHOrQFLD GXDV ,GDGHV GH 2XUR GR MRJR FRPR
SRGHUtDPRVFKDPDUOKHVQRYDYLGDQDOLWHUDWXUDHQDVIHVWDVS~EOLFDV6HULDGLItFLO
HQFRQWUDU XP SRHWD TXH HQFDUQDVVH R HVStULWR O~GLFR GH PDQHLUD PDLV SXUD GR
TXH$ULRVWRHPFXMDREUDVHH[SULPHWRGRRDPELHQWHGDFXOWXUDUHQDVFHQWLVWD
+RXYH DOJXPD SRHVLD WmR GHVHQYROWD H WmR DEVROXWDPHQWH O~GLFD FRPR D GH
$ULRVWR" $ VH GLYLGLU HQWUH R SDWpWLFRKHUyLFR H R F{PLFR QXPD HVIHUD GH
KDUPRQLD TXDVH PXVLFDO FRPSOHWDPHQWH DIDVWDGD GD UHDOLGDGH PDV DSHVDU
GLVVR FKHLD GDV ILJXUDV PDLV YLYDV H VREUHWXGR FRP D DOHJULD FRQVWDQWH GH VXD
OLQJXDJHP VRQRUD $ULRVWR FRQVWLWXL SRU DVVLP GL]HU D GHPRQVWUDomR GD
LGHQWLGDGHHQWUHRMRJRHDSRHVLD
$ SDODYUD +XPDQLVPR GHVSHUWD LPDJHQV PHQRV FRORULGDV RX PDLV
VpULDV VH VH TXLVHU GR TXH R 5HQDVFLPHQWR 1R HQWDQWR WXGR R TXH GLVVHPRV
VREUHDOXGLFLGDGHGR5HQDVFLPHQWRVHDSOLFDWDPEpPDRKXPDQLVPR(UDHP
JUDX DLQGD PDLRU TXH HOH H[FOXVLYR GH XP FtUFXOR GH LQLFLDGRV H SHVVRDV SRU
GHQWUR2VKXPDQLVWDVFXOWLYDYDPXPLGHDOGHYLGDIRUPXODGRQRPDLVULJRURVR
DFRUGRFRPXPDDQWLJLGDGHLPDJLQiULD&KHJDUDPDWpDFRQVHJXLUH[SULPLUVXD
IpFULVWmHPODWLPFOiVVLFRRTXHOKHGHXPDLVGRTXHXPWRTXHGHSDJDQLVPR
0XLWDV YH]HV IRL H[DJHUDGD D LPSRUWkQFLD GHVWDV WHQGrQFLDV SDJmV PDV QmR Ki
G~YLGD TXH R FULVWLDQLVPR GRV KXPDQLVWDV HUD PHVFODGR GH XP FHUWR DUWLItFLR
PHVPRGHXPFHUWRDUWLILFLDOLVPRDOJRGHQmRLQWHLUDPHQWHVpULR$OLQJXDJHP
GRV KXPDQLVWDV QXQFD FKHJRX D WHU XP WRP DEVROXWDPHQWH FULVWmR &DOYLQR H
/XWHURQXQFDSXGHUDPVXSRUWDURWRPXVDGRSHORKXPDQLVWD(UDVPRSDUDIDODU
GDV FRLVDV VDJUDGDV (UDVPR WRGR R VHX VHU SDUHFH LUUDGLDU R HVStULWR O~GLFR (
QmR p DSHQDV QRV &ROyTXLRV H QR (ORJLR GD ORXFXUD TXH HOH VH PDQLIHVWD PDV
WDPEpPQRV$GiJLRVHVVDHVSDQWRVDFROHomRGHDIRULVPRVFROLJLGRVQDOLWHUDWXUD
JUHJD H ODWLQD H FRPHQWDGRV FRP XPD OHYtVVLPD LURQLD H XP KXPRU
LQFRPSDUiYHO6XDVLQ~PHUDVFDUWDVHjVYH]HVVHXVPDLVSURIXQGRVWUDWDGRVGH
WHRORJLD HVWmR FKHLRV GDTXHOH HVStULWR PRUGD] VHP R TXDO HOH QXQFD FRQVHJXH
SDVVDULQWHLUDPHQWH
4XHP H[DPLQDU D PXOWLGmR GH SRHWDV UHQDVFHQWLVWDV TXH YmR GHVGH RV
JUDQGV UKpWRULTXHXUV FRPR -HDQ 0ROLQHW H -HDQ /HPDLUH GH %HOJHV DWp DRV
SURGXWRVGDSOHQLWXGHGR5HQDVFLPHQWRFRPR6DQQD]DURRX*XDULQRRVFULDGRUHV
GDVQRYDVSDVWRUDLVTXHWDQWRHVWLYHUDPHPPRGDQmRSRGHGHL[DUGHHQFRQWUDU
HP VHX JrQLR XP FDUiWHU HVVHQFLDOPHQWH O~GLFR 1mR SRGH KDYHU PDLV LQWHQVD
SUHVHQoD GR MRJR GR TXH QD REUD GH 5DEHODLV TXH p D SUySULD HQFDUQDomR GR
HVStULWRO~GLFR2FLFORGR$PDGLVGD*iOLDUHGX]DDYHQWXUDKHUyLFDDSXUDIDUVD
DR SDVVR TXH &HUYDQWHV FRQWLQXD VHQGR DWp KRMH R JUDQGH PiJLFR GR ULVR H GDV
OiJULPDV1R+HSWDPHURQGH0DUJDULGDGH1DYDUUDWHPRVXPDHVWUDQKDPLVWXUD
GH ODVFtYLD H SODWRQLVPR 0HVPR D HVFROD MXUtGLFD GRV KXPDQLVWDV HP VXDV
WHQWDWLYDV GH GDU DR GLUHLWR XP FHUWR HVWLOR H EHOH]D HVWpWLFD Gi PRVWUDV GR
SRGHURVRHVStULWRO~GLFRGDpSRFD
8PD FRLVD TXH VH WRUQRX PRGD DR IDODU GR VpFXOR ;9,, p DSOLFDU R
WHUPR EDUURFR PXLWR IRUD GH VHX FDPSR GH DSOLFDomR RULJLQDO (P YH] GH
VLPSOHVPHQWH GHVLJQDU XP HVWLOR DUTXLWHW{QLFR H HVFXOWyULFR PDLV RX PHQRV
GHILQLGR R EDUURFR SDVVRX D DEUDQJHU XP YDVWR FRPSOH[R GH LGpLDV PDLV RX
PHQRVYDJDVDFHUFDGDHVVrQFLDGDFLYLOL]DomRGRVpFXOR;9,,(VVDPRGDWHYH
LQtFLR HQWUH RV HVWXGLRVRV DOHPmHV H DFHUFD GH TXDUHQWD DQRV DWUiV DGTXLULQGR
SRSXODULGDGHVREUHWXGRDWUDYpVGR'HFOtQLRGR2FLGHQWHGH6SHQJOHU$SLQWXUDD
SRHVLDDOLWHUDWXUDHDWpDSROtWLFDHDWHRORJLDHPUHVXPRWRGRVRVGRPtQLRVGD
DUWH H GR VDEHU GR VpFXOR ;9,, SDVVDUDP D VHU PHGLGRV FRP XPD FHUWD LGpLD
SUHFRQFHELGDGREDUURFR$OJXQVDSOLFDPRWHUPRDRLQtFLRGDpSRFDPDUFDGD
SRU XPD LPDJLQDomR H[XEHUDQWH H RXWURV DR ULJRU PDMHVWRVR GDV IDVHV PDLV
WDUGLDV 'H XPD PDQHLUD JHUDO HVVH WHUPR HVWi DVVRFLDGR j LGpLD GR H[DJHUR
FRQVFLHQWHGHDOJXPDFRLVDYROXQWDULDPHQWHLPSRQHQWHGHOLEHUDGDPHQWHLUUHDO
$VIRUPDVEDUURFDVVmRQRVHQWLGRIRUWHGDH[SUHVVmRIRUPDVDUWtVWLFDV0HVPR
TXDQGR UHSUHVHQWDP WHPDV VDJUDGRV Ki XP IDWRU HVWpWLFR GHOLEHUDGR TXH VH
LPS}H GH WDO PDQHLUD TXH VH WRUQD GLItFLO SDUD D SRVWHULGDGH DFUHGLWDU TXH R
WUDWDPHQWRGRWHPDWHQKDGHULYDGRGHXPDHPRomRUHOLJLRVDVLQFHUD
(VWD WHQGrQFLD JHUDO SDUD R H[DJHUR WmR FDUDFWHUtVWLFD GR EDUURFR
HQFRQWUDVXDPDLVSURQWDH[SOLFDomRQRFRQWH~GRO~GLFRGRLPSXOVRFULDGRU3DUD
DSUHFLDU SOHQDPHQWH DV REUDV GH 5XEHQV %HUQLQL RX R SUtQFLSH GRV SRHWDV
KRODQGHVHV-RRVWYDQGHQ9RQGHOpSUHFLVRHVWDUPRVSURQWRVSDUDDSUHFLDUHVVD
IRUPDGHH[SUHVVmRFXPJUDQRVDOLV(PUHODomRDLVWRKiXPDREMHomRSRVVtYHO
TXHHVVDDILUPDomRSRGHDSOLFDUVHjPDLRUSDUWHGDFULDomRSRpWLFDHDUWtVWLFD
PDV LVVR VHULD PDLV XPD SURYD GH QRVVD DILUPDomR FHQWUDO D GD LPSRUWkQFLD
IXQGDPHQWDO GR MRJR 0DV R HOHPHQWR O~GLFR PDQLIHVWDVH QR EDUURFR QR PDLV
DOWRJUDX6HULDLQ~WLOWHQWDUPRVDYHULJXDUDWpTXHSRQWRRDUWLVWDSUHWHQGHTXHVXD
REUDVHMDFRPSOHWDPHQWHVpULDHPSULPHLUROXJDUSRUTXHQLQJXpPVHULDFDSD]
GHGHWHUPLQDUFRPXPDH[DWLGmRWRWDOTXDLVVmRDVLQWHQo}HVGHXPDUWLVWDHHP
VHJXQGR OXJDU SRUTXH DV LQWHQo}HV VXEMHWLYDV GH XP DUWLVWD WrP PXLWR SRXFD
LPSRUWkQFLD8PDREUDGHDUWHpXPDFRLVDVXLJHQHULV e R TXH VH YHULILFD QR
FDVRGH+XJR*URWLXVSRUH[HPSOR+XJR*URWLXVHUDXPKRPHPGHVWLWXtGRGH
KXPRU H DQLPDGR SRU XP DPRU VHP OLPLWHV SHOD YHUGDGH 'HGLFRX VXD REUD
SULPD R LPRUWDO PRQXPHQWR GH VHX HVStULWR 'H MXUH EHOOL DF SDFtV DR UHL GH
)UDQoD /XtV ;,,, ( D GHGLFDWyULD p XP H[HPSOR IODJUDQWH GD PDLV HQIiWLFD
H[WUDYDJkQFLD EDUURFD YHUVDQGR VREUH D XQLYHUVDOPHQWH UHFRQKHFLGD H
LQHVWLPiYHOMXVWLoDGRUHLFDSD]GHHFOLSVDUDJUDQGH]DGD5RPDDQWLJDHWF6HUi
TXH *URWLXV SHQVDYD WXGR LVVR" 6HUi TXH HOH PHQWLX" 1mR HOH VLPSOHVPHQWH
HVFUHYHXDGHGLFDWyULDVHJXQGRDPRGDGDpSRFD
6HULD GLItFLO HQFRQWUDU RXWUR VpFXOR WmR PDUFDGR SHOR HVStULWR GR WHPSR
FRPR R VpFXOR ;9,, 2 HVWLOR JHUDO GD PDQHLUD GH YLYHU GR SHQVDPHQWR H GD
DSDUrQFLDH[WHULRUpSURIXQGDPHQWHPDUFDGRSHORTXHQRVKDELWXDPRVjIDOWDGH
WHUPRPDLVDGHTXDGRDFKDPDUEDUURTXLVPRHXPGRVH[HPSORVPDLVWtSLFRV
p R YHVWXiULR GD pSRFD 'HYH VDOLHQWDUVH DQWHV GH PDLV TXH HVVH HVWLOR
FDUDFWHUtVWLFR VH YHULILFD PDLV QR YHVWXiULR PDVFXOLQR GR TXH QR IHPLQLQR H
VREUHWXGRQRWUDMHFRPSOHWRGHFRUWH$PRGDPDVFXOLQDDSUHVHQWDXPDDPSOD
PDUJHP GH YDULDomR DR ORQJR GR VpFXOR (VWD PRVWUD XPD WHQGrQFLD SDUD
DIDVWDUVH FDGD YH] PDLV GD VLPSOLFLGDGH H GD QDWXUDOLGDGH DWp PRPHQWR
HPTXHHVVDGHIRUPDomRFKHJRXDRDXJH2JLEmRWRUQRXVHWmRFXUWRTXHQmR
SDVVDYDGDVD[LODVILFDQGRWUrVTXDUWRVGDFDPLVDDSDUHFHQGRHQWUHRJLEmRHD
FDOoDWHQGRVHHVWD~OWLPDWRPDGRWmRH[DJHUDGDPHQWHFXUWDHODUJDTXHILFRX
LUUHFRQKHFtYHO 2 UKLQJUDYH D TXH VH UHIHUH 0ROLqUH H RXWURV WLQKD WRGD D
DSDUrQFLDGHXPDSHTXHQDVDLDHHUDJHUDOPHQWHLQWHUSUHWDGRFRPRWDODWpTXH
KiYLQWHDQRVDWUiVIRLGHVFREHUWRQXPJXDUGDURXSDLQJOrVXPHVSpFLPHGHVVD
SHoDGHYHVWXiULRYHULILFDQGRVHTXHDILQDOGHFRQWDVVHWUDWDYDGHXPDFDOoD
(VVH WUDMH IDQWiVWLFR HUD WRGR FREHUWR GH ILWLQKDV ODFLQKRV H UHQGLQKDV PHVPR
HP YROWD GRV MRHOKRV $SHVDU GH WRGR HVWH ULGtFXOR D HOHJkQFLD H D GLJQLGDGH
VDOYDYDPVHJUDoDVVREUHWXGRjFDSDDRFKDSpXHjSHUXFD
$ SHUXFD PHUHFHULD XP FDStWXOR j SDUWH QmR Vy QD KLVWyULD GR YHVWXiULR
FRPR WDPEpP QD KLVWyULD GD FLYLOL]DomR 1mR Ki H[HPSOR PDLV IODJUDQWH GR
FDUiWHUO~GLFRGRLPSXOVRFXOWXUDOGRTXHDSHUXFDWDOFRPRHUDXVDGDQRVVpFXORV
;9,, H ;9,,, 6y XPD YLVmR KLVWyULFD PXLWR LPSHUIHLWD SHUPLWLX TXH VH
FKDPDVVHDRVpFXOR;9,,,DLGDGHGDSHUXFD SRLV QD UHDOLGDGH HOD HUD PXLWR
PDLVFDUDFWHUtVWLFDQRVpFXOR;9,,HPXLWRPDLVFXULRVDeXPDDXWrQWLFDLURQLD
TXHDVHUtVVLPDpSRFDGH'HVFDUWHV3DVFDOH6SLQR]DGH5HPEUDQGWHGH0LOWRQ
GD IXQGDomR GH FRO{QLDV HP WRGR R PXQGR GRV RXVDGRV QDYHJDGRUHV GRV
PHUFDGRUHVDYHQWXUHLURVGRIORUHVFHUGDFLrQFLDHGRVJUDQGHVPRUDOLVWDVVHMD
DRPHVPRWHPSRDpSRFDGHXPREMHWRWmRF{PLFRFRPRDSHUXFD3RUYROWDGD
GpFDGD GH SRGHPRV VHJXLU DWUDYpV GD SLQWXUD D SDVVDJHP GRV FDEHORV
FXUWRVjVORQJDVFDEHOHLUDVHORJRGHSRLVGDPHWDGHGRVpFXORDSHUXFDSDVVDD
VHU REULJDWyULD SDUD WRGRV RV TXH SUHWHQGHP LGHQWLILFDUVH FRPR QREUHV
FRQVHOKHLURV MXULVFRQVXOWRV PLOLWDUHV HFOHVLiVWLFRV RX PHUFDGRUHV $Wp RV
DOPLUDQWHVDXVDPFRPR~OWLPRWRTXHGHVHXWUDMHGHJDOD1DGpFDGDGH
FKHJDVH j IRUPD VXQWXRVD H HVTXLVLWD D FKDPDGD DOORQJH SHUXFD GH IXQGR
ODUJR H[HPSOR LQXOWUDSDVViYHO HP HVSOHQGRU H[DJHUR H ULGtFXOR GD ORXFXUD GD
PRGDGDpSRFD0DVQmREDVWDID]HUWURoDGHVVDGXUDGRXUDPRGDGDSHUXFDTXH
PHUHFH
 D PDLRU DWHQomR 2 SRQWR GH SDUWLGD p HYLGHQWHPHQWH R IDWR GH DV
ORQJDV FDEHOHLUDV XVDGDV QDV GpFDGDV GH H H[LJLUHP GD PDLRULD GRV
KRPHQVPDLVGRTXHDQDWXUH]DOKHVKDYLDRIHUHFLGR$SHUXFDFRPHoRXSRUVHU
XP VXEVWLWXWR SDUD D IDOWD GH FDEHOR XPD LPLWDomR GD QDWXUH]D SRUWDQWR 0DV
ORJRTXHDSHUXFDSDVVRXDVHUXPHOHPHQWRGDPRGDFRUUHQWHHODUDSLGDPHQWH
DEDQGRQRX WRGD SUHWHQVmR GH LPLWDU DV FDEHOHLUDV QDWXUDLV WRUQDQGRVH XP
DXWrQWLFRHOHPHQWRGHHVWLOR(VWDPRVSRUWDQWRTXDVHGHVGHLQtFLRSHUDQWHXPD
REUDGHDUWH$SHUXFDHPROGXUDYDRURVWRjPDQHLUDGHXPDPROGXUDGHTXDGUR
H DFRQWHFH TXH R HPROGXUDPHQWR GDV REUDV SLFWyULFDV p PDLV RX PHQRV
FRQWHPSRUkQHRGDPRGDGDSHUXFD6HUYLXSDUDLVRODURURVWRGDQGROKHXPDU
IDOVDPHQWH QREUH FRPR VH R HOHYDVVH D XP SRGHU PDLV DOWR e SRUWDQWR R
DSRJHX GR EDUURFR 1R WLSR DOORQJH DV GLPHQV}HV WRUQDPVH SHUIHLWDPHQWH
KLSHUEyOLFDV PDV R FRQMXQWR GD PRGD FRQVHUYD XPD HOHJkQFLD XPD JUDQGH]D
FKHLDGHQDWXUDOLGDGHTXHTXDVH FKHJDDVHUPDMHVWRVDLQWHLUDPHQWH DGHTXDGD
SDUD H[SULPLU R HVWLOR H D pSRFD GR MRYHP /XtV ;,9 1HVWH FDVR p SUHFLVR
UHFRQKHFHU DSHVDU GH WRGD HVWpWLFD TXH p DWLQJLGR XP HIHLWR GH YHUGDGHLUD
EHOH]D D SHUXFD DOORQJH p XP H[HPSOR GH DUWH DSOLFDGD 0DV FRQYpP QmR
HVTXHFHU DR FRQWHPSODU RV UHWUDWRV GD pSRFD TXH D LOXVmR GH EHOH]D SRU HOHV
SURYRFDGD p LQFRPSDUDYHOPHQWH PDLRU GR TXH MDPDLV SRGHUi WHU VLGR SDUD RV
FRQWHPSRUkQHRV TXH YLDP RV PRGHORV YLYRV GHPDVLDGR YLYRV GHVVD DUWH $
SLQWXUDHDJUDYXUDPRVWUDPVyRVDVSHFWRVPDLVDJUDGiYHLVGHL[DQGRGHODGRRV
TXHRVmRPHQRVFRPRDIDOWDGHOLPSH]D
2 TXH Ki GH QRWiYHO QD PRGD GD SHUXFD QmR p VRPHQWH TXH DSHVDU GH
DQWLQDWXUDOLQF{PRGDHDQWLKLJLrQLFDHODWHQKDGXUDGRXPVpFXORHPHLRRTXH
EDVWDSRUVLVySDUDPRVWUDUTXHHODQmRQDVFHXGHXPVLPSOHVFDSULFKRPDVTXH
HOD VH WHQKD SRXFR D SRXFR DIDVWDGR GD IRUPD GR FDEHOR QDWXUDO WRUQDQGRVH
FDGD YH] PDLV HVWLOL]DGD (VWD HVWLOL]DomR GiVH GH WUrV PDQHLUDV FRP Sy
FDUDFyLV RX ODoRV 1R PRPHQWR GD SDVVDJHP GR VpFXOR Vy VH XVDYD SHUXFD
HPSRDGDGHVDSDUHFHQGRDVSHUXFDVSUHWDVFDVWDQKDVRXORXUDVSDUDGDUOXJDUD
XP EUDQFR RX FLQ]HQWR XQLIRUPH &RQWLQXD D VHU XP PLVWpULR TXDLV DV UD]}HV
FXOWXUDLVRXSVLFROyJLFDVGRKiELWRGHHPSRDUDVSHUXFDVPDVQmRKiG~YLGDTXH
RV UHWUDWRV PRVWUDP HVWD PRGD GH PDQHLUD PXLWR IDYRUiYHO 'HSRLV FHUFD GRV
PHDGRVGRVpFXOR;9,,,DSHUXFDSDVVDDWHUFDUDFyLVSHVDGRVHUHJXODUHVVREUH
DV RUHOKDV FRP R WRSHWH PXLWR DOWR H XP ODoR QD QXFD 'HVDSDUHFHX WRGD H
TXDOTXHUSUHWHQVmRGHLPLWDUDQDWXUH]DDSHUXFDSDVVRXDVHUXPSXURHVLPSOHV
RUQDPHQWR
)DOWD DLQGD UHIHULU GH SDVVDJHP GRLV DVSHFWRV $V PXOKHUHV Vy XVDYDP
SHUXFD TXDQGR D RFDVLmR DVVLP H[LJLD PDV GH PDQHLUD JHUDO VHXV SHQWHDGRV
VHJXLDP D PRGD PDVFXOLQD DWp R PRPHQWR HP TXH SHUWR GR ILQDO GR VpFXOR
;9,,,XOWUDSDVVRXWRGRVRVOLPLWHVGDH[WUDYDJkQFLDHGRDUWLILFLDOLVPR2RXWUR
DVSHFWRpTXHRGRPtQLRGDSHUXFDQXQFDFKHJRXDVHUDEVROXWRPHVPRTXDQGR
DVFODVVHVPDLVSREUHVFRPHoDUDPDVHJXLUDPRGDFRPSHUXFDVGHDOJRGmRRX
TXDOTXHURXWURPDWHULDO0DVHQTXDQWRRVDWRUHVWUiJLFRVUHSUHVHQWDYDPRWHDWUR
FOiVVLFR XVDQGR SHUXFD VHJXQGR D PRGD GD pSRFD Mi GHVGH R LQtFLR GR VpFXOR
;9,,,pUHODWLYDPHQWHIUHTHQWHYHUUHWUDWRVGHMRYHQVXVDQGRFDEHORFRPSULGR
QDWXUDO VREUHWXGR QD ,QJODWHUUD (P PLQKD RSLQLmR LVWR LQGLFD D H[LVWrQFLD GH
XPD FRUUHQWH VXEWHUUkQHD GH VHQWLGR RSRVWR HP GLUHomR j OLEHUGDGH H j
IDFLOLGDGHDRjYRQWDGHGHOLEHUDGRTXHVHDILUPDFRP:DWWHDXHSHUFRUUHWRGR
RVpFXOR;9,,,FRPRXPSURWHVWRFRQWUDRDUWLILFLDOLVPRXPDGHVIRUUDGHWXGRR
TXH HUD QDWXUDO H LQRFHQWH 2 TXH DTXL WUDQVSDUHFH VmR DV VHPHQWHV GR
URXVVHDXtVPR H GR URPDQWLVPR 6HULD XPD WDUHID GDV PDLV LQWHUHVVDQWHV H
LPSRUWDQWHV LQYHVWLJDU HVWD PHVPD WHQGrQFLD HP RXWURV GRPtQLRV GD FXOWXUD H
FHUWDPHQWH VH HVWDEHOHFHULDP QXPHURVDV OLJDo}HV FRP R MRJR 0DV HVVD
SHVTXLVDQRVOHYDULDORQJHGHPDLV%DVWDDTXLTXHQRVVDORQJDGLJUHVVmRVREUHD
SHUXFD PRVWUH TXH HVWH IHQ{PHQR p XP GRV H[HPSORV PDLV IODJUDQWHV GD
LQWHUYHQomRGRHOHPHQWRO~GLFRQDFXOWXUD
$ 5HYROXomR )UDQFHVD S{V ILP j PRGD GD SHUXFD VHP WRGDYLD D WHU
HOLPLQDGR EUXVFDPHQWH $ KLVWyULD GRV SHQWHDGRV H GDV EDUEDV QD pSRFD
VXEVHTHQWHpXPDPLQDGHLQWHUHVVDQWHVHQVLQDPHQWRVTXHDWpDTXLTXDVHQmR
IRLH[SORUDGD0DVHVWHpRXWURDVSHFWRTXHWHPRVGHQRVDEVWHUGHDQDOLVDU
6H YHULILFDPRV QR SHUtRGR D TXH FKDPDPRV EDUURFR D SUHVHQoD GH XP
YLYR HOHPHQWR O~GLFR FRP PXLWR PDLV UD]mR GHYHPRV HQFRQWUiOR QR SHUtRGR
URFRFy TXH VH VHJXLX 7DPEpP HVWH WHUPR VRIUHX XPD DPSOLDomR JHUDO GH
VLJQLILFDGR WDOYH] XP SRXFR PHQRV HP LQJOrV TXH WHP PHQRV WHQGrQFLD SDUD
DEVWUDo}HV QHEXORVDV GR TXH FHUWDV OtQJXDV FRQWLQHQWDLV 0DV PHVPR TXH VHMD
WRPDGR VLPSOHVPHQWH QR VHQWLGR GH XP GHWHUPLQDGR HVWLOR DUWtVWLFR D SDODYUD
URFRFy SRVVXL WDQWDV DVVRFLDo}HV FRP R MRJR H FRP D OXGLFLGDGH HP JHUDO TXH
TXDVHSRGHULDVHUYLUSDUDGHILQLORV1mRKDYHUiDOpPGLVVRQDSUySULDLGpLDGH
HVWLORHPDUWHDDFHLWDomRLPSOtFLWDGHXPFHUWRHOHPHQWRO~GLFR"1mRVHUiR
SUySULRVXUJLPHQWRGRHVWLORXPMRJRGRHVStULWRHPEXVFDGHQRYDVIRUPDV"2
HVWLOR GHSHQGH GRV PHVPRV HOHPHQWRV TXH R MRJR GR ULWPR GD KDUPRQLD GD
PXGDQoDHGDUHSHWLomRUHJXODUGDWHQVmRHGDFDGrQFLD2HVWLORHDPRGDHVWmR
PDLVDSDUHQWDGRVGRTXHDHVWpWLFDRUWRGR[DKDELWXDOPHQWHDGPLWH1DPRGDR
LPSXOVRHVWpWLFRpDGXOWHUDGRSRUWRGDHVSpFLHGHHPRo}HVH[WUtQVHFDVRGHVHMR
GHDJUDGDUDYDLGDGHRRUJXOKRDRSDVVRTXHQRHVWLORHOHpFULVWDOL]DGRQXPD
IRUPD SXUD 0DV R HVWLOR H D PRGD H SRUWDQWR D DUWH H R MRJR SRXFDV YH]HV
IRUDPUHXQLGRVWmRLQVHSDUDYHOPHQWHFRPR QRURFRFyH[FHWRWDOYH]QD FXOWXUD
MDSRQHVD 2V H[HPSORV SRGHP LU GHVGH XPD SHoD GH SRUFHODQD GH 0HLVVHQ RX
XPLGtOLRSDVWRUDO WHQGRHVWHDWLQJLGRXPUHTXLQWHGHGHOLFDGH]DVyFRPSDUiYHO
jV REUDV GH 9LUJtOLR RX XP TXDGUR GH :DWWHDX RX /DQFUHW RX XP LQWHULRU GR
VpFXOR;9,,,RXRLQJrQXRHQWXVLDVPRSHORH[RWLVPRTXHLQWURGX]LXQDOLWHUDWXUD
HQFDQWDGRUDVHVHQWLPHQWDLVILJXUDVGHWXUFRVLQGLDQRVHFKLQHVHVPDVHPWRGD
HVWDGLYHUVLGDGHDLPSUHVVmRGHMRJRQmRGHVDSDUHFHQHPXPVyPRPHQWR
0DV Ki DVSHFWRV PDLV SURIXQGRV GHVWD TXDOLGDGH O~GLFD GD FLYLOL]DomR
VHWHFHQWLVWD $ DUWH GD SROtWLFD QXQFD IRL WmR DEHUWDPHQWH XP MRJR FRPR QHVVD
pSRFD GH FDEDODV VHFUHWDV LQWULJDV H DYHQWXUDV TXH SURGX]LX ILJXUDV FRPR
$OEHURQL5LSSHUGDH7HRGRUR1HXKRIIUHLGD&yUVHJD0LQLVWURVHSUtQFLSHVWmR
LUUHVSRQViYHLV FRPR RQLSRWHQWHV OLYUHV TXH HVWDYDP GH TXDLVTXHU LQF{PRGRV
WULEXQDLV LQWHUQDFLRQDLV SRGLDP D TXDOTXHU PRPHQWR MRJDU FRP RV GHVWLQRV GH
VHXV SDtVHV FRP XP VRUULVR QRV OiELRV H WHUPRV FRUWHVHV FRPR VH HVWLYHVVHP
DSHQDV PRYLPHQWDQGR XPD SHGUD GH MRJR GH [DGUH] )RL XPD VRUWH SDUD D
(XURSDTXHDVFRQVHTrQFLDVGHVWDSROtWLFDGHYLVWDVFXUWDVIRVVHPOLPLWDGDVSRU
RXWURV IDWRUHV FRPR D OHQWLGmR GDV FRPXQLFDo}HV H R SRGHU UHODWLYDPHQWH
UHGX]LGRGRVLQVWUXPHQWRVGHGHVWUXLomRGHTXHGLVSXQKDP0DVPHVPRDVVLP
RVUHVXOWDGRVGHVWHMRJRSROtWLFRIRUDPVXILFLHQWHPHQWHGHVDVWURVRV
4XDQWRDRGRPtQLRFXOWXUDOHPWRGDDSDUWHHQFRQWUDPRVXPDPELFLRVR
HVStULWRGHHPXODomRTXHVHPDQLIHVWDQRVFOXEHVQDVVRFLHGDGHVVHFUHWDVQRV
VDO}HV OLWHUiULRV QRV JUXSRV DUWtVWLFRV QDV LUPDQGDGHV FtUFXORV H FRQYHQWtFXORV
7RGR LQWHUHVVH RX RFXSDomR TXH VH SRVVD LPDJLQDU VHUYLD GH PRWLYR SDUD D
DVVRFLDomR YROXQWiULD &ROHFLRQDU FRLVDV UDUDV H FXULRVLGDGHV QDWXUDLV HUD D
SDL[mRGRPLQDQWH1mRVLJQLILFDLVWRTXHWRGRVHVVHVLPSXOVRVIRVVHPGHVWLWXtGRV
GHYDORUSRLVSHORFRQWUiULRIRLSUHFLVDPHQWHRDEDQGRQRWRWDODRMRJRTXHRV
WRUQRX HOHPHQWRV H[WUHPDPHQWH IHFXQGRV GR SRQWR GH YLVWD FXOWXUDO 2 HVStULWR
O~GLFR LQVSLUD WDPEpP DV FRQWURYpUVLDV OLWHUiULDV H FLHQWtILFDV TXH FRQVWLWXtDP
XPDSDUWHLPSRUWDQWHGDVGLVWUDo}HVPDLVHOHYDGDVGDHOLWHLQWHUQDFLRQDOTXHDV
SURPRYLD2VHOHWRS~EOLFROHLWRUSDUDRTXDO)RQWHQHOOHHVFUHYHXVHXV(QWUHWLHQV
VXU OD SOXUDOLWp GHV PRQGHV HVWDYD FRQVWDQWHPHQWH GHVDJUHJDQGRVH H
UHDJOXWLQDQGRVH HP IXQomR GHVWD RX GDTXHOD TXHVWmR FRQWURYHUVD 7RGD D
OLWHUDWXUD VHWHFHQWLVWD p IHLWD GH ILJXUDV SXUDPHQWH O~GLFDV DEVWUDo}HV SiOLGDV
DOHJRULDVRFDVPi[LPDVPRUDLV$REUDSULPDGDOLWHUDWXUDO~GLFDR5DSHRIWKH
/RFNGH3RSHVySRGHULDWHUVXUJLGRQHVVDpSRFD
2 QRVVR VpFXOR GHPRURX PXLWR D UHFRQKHFHU R HOHYDGR QtYHO GD DUWH GR
VpFXOR ;9,,, 2 VpFXOR ;,; QmR WLQKD PDLV TXDOTXHU HVSpFLH GH VHQVLELOLGDGH
SDUD VXDV TXDOLGDGHV O~GLFDV GHL[DQGR VLPSOHVPHQWH GH YHU D VHULHGDGH
VXEMDFHQWH1ROX[RHQDH[XEHUkQFLDGDRUQDPHQWDomRURFRFyDpSRFDYLWRULDQD
QmR VRXEH YHU PDLV GR TXH DUWLItFLR H IUDTXH]D GHL[DQGR GH DSUHFLDU D
RUQDPHQWDomRPXVLFDOTXHRFXOWDDOLQKDUHWD1mRVRXEHFRPSUHHQGHUTXHSRU
GHWUiVGHWRGRHVVHUHTXLQWHRHVStULWRGDpSRFDHVWDYDSURFXUDQGRXPFDPLQKR
SDUD R UHJUHVVR j QDWXUH]D PDV XP FDPLQKR GRWDGR GH XP HVWLOR 3UHIHULX
LJQRUDU R IDWR GH QDV REUDVSULPDV GD DUTXLWHWXUD GHVVH VpFXOR DRUQDPHQWDomR
MDPDLVSUHMXGLFDUDVOLQKDVVyEULDVHVHYHUDVGRVHGLItFLRVSUHVHUYDQGRVHPSUHD
QREUH GLJQLGDGH GH VXDV SURSRUo}HV KDUPRQLRVDV )RUDP SRXFRV RV SHUtRGRV
DUWtVWLFRVTXHVRXEHUDPHTXLOLEUDURMRJRHDVHULHGDGHGHPDQHLUDWmRJUDFLRVD
FRPRRURFRFyHFRQVHJXLUDPKDUPRQL]DUWmRSHUIHLWDPHQWHRHOHPHQWRSOiVWLFR
HRHOHPHQWRPXVLFDO
$ P~VLFD FRPR Mi VXJHULPRV p D H[SUHVVmR PDLV DOWD H PDLV SXUD GD
IDFXOWDV OXGHQGL 7DOYH] QmR VHMD RXVDGLD DWULEXLU D VXSUHPD LPSRUWkQFLD GD
P~VLFD VHWHFHQWLVWD DR SHUIHLWR HTXLOtEULR H[LVWHQWH HQWUH VHX FRQWH~GR O~GLFR H
VHX FRQWH~GR HVWpWLFR (QTXDQWR IHQ{PHQR SXUDPHQWH DF~VWLFR D P~VLFD IRL
DSXUDGD H HQULTXHFLGD GH GLYHUVDV PDQHLUDV 2V YHOKRV LQVWUXPHQWRV IRUDP
DSHUIHLoRDGRVQRYRVLQVWUXPHQWRVIRUDPLQYHQWDGRVHRUHVXOWDGRIRLDRUTXHVWUD
DGTXLULU PDLRU YROXPH GH VRP H PDLRU DPSOLWXGH GH PRGXODomR $V YR]HV
IHPLQLQDV SDVVDUDP D GHVHPSHQKDU XP SDSHO PDLV LPSRUWDQWH QRV HVSHWiFXORV
PXVLFDLV ¬ PHGLGD TXH D P~VLFD LQVWUXPHQWDO LD DGTXLULQGR SUHSRQGHUkQFLD
VREUHDP~VLFDVLPSOHVPHQWHYRFDOVXDGHSHQGrQFLDHPUHODomRjVSDODYUDVIRL
GLPLQXLQGRWRUQDQGRVHPDLVVyOLGDVXDVLWXDomRGHDUWHLQGHSHQGHQWH7DPEpP
FRQWULEXLXSDUDWDOIDWRDVHFXODUL]DomRGDYLGDTXHVHWRUQDYDFDGDYH]PDLRU$
SUiWLFD GD P~VLFD SRU VL PHVPD DGTXLULX XP OXJDU FDGD YH] PDLV LPSRUWDQWH
HPERUD GDGR TXH DV FRPSRVLo}HV HUDP VREUHWXGR HQFRPHQGDGDV SDUD ILQV
OLW~UJLFRV RX IHVWLYRV HOD HVWLYHVVH ORQJH GH GHVIUXWDU GD SXEOLFLGDGH YHULILFDGD
QRVWHPSRVDWXDLV
7XGR LVWR PRVWUD FODUDPHQWH R FRQWH~GR O~GLFR GD P~VLFD GR VpFXOR
;9,,, VXD IXQomR FRPR MRJR VRFLDO 0DV DWp TXH SRQWR VH SRGHUi FRQVLGHUDU
O~GLFR VHX FRQWH~GR HVWpWLFR" $ UHVSRVWD SRGHULD VHU XP GHVHQYROYLPHQWR GD
FRQFHSomRTXHMiDSUHVHQWDPRVVHJXQGRDTXDODVSUySULDVIRUPDVPXVLFDLVVmR
IRUPDVO~GLFDV7DOFRPRRMRJRDP~VLFDDVVHQWDQDDFHLWDomRYROXQWiULDHQD
ULJRURVD DSOLFDomR GH XP VLVWHPD GH UHJUDV FRQYHQFLRQDLV ULWPR WRQDOLGDGH
PHORGLD KDUPRQLD HWF ,VWR FRQWLQXD VHQGR YHUGDGH PHVPR TXDQGR VmR
DEDQGRQDGDV WRGDV DV UHJUDV SRU QyV FRQKHFLGDV 2 FDUiWHU FRQYHQFLRQDO GRV
YDORUHVPXVLFDLVpXPDFRLVDHYLGHQWHSDUDWRGRVDTXHOHVTXHWrPFRQKHFLPHQWR
GD LPHQVD GLYHUVLGDGH GD P~VLFD QDV YiULDV SDUWHV GR PXQGR 1mR Ki QHQKXP
SULQFtSLRDF~VWLFRXQLIRUPHTXHHVWDEHOHoDXPDOLJDomRHQWUHDP~VLFDMDYDQHVD
RX FKLQHVD H D RFLGHQWDO RX HQWUH D PHGLHYDO H D PRGHUQD &DGD FLYLOL]DomR
SRVVXL VXDV FRQYHQo}HV PXVLFDLV SUySULDV H UHJUD JHUDO R RXYLGR Vy DFHLWD DV
IRUPDV DF~VWLFDV D TXH HVWi KDELWXDGR (VWD GLYHUVLGDGH FRQVWLWXL XPD QRYD
GHPRQVWUDomR GH TXH D P~VLFD p HVVHQFLDOPHQWH XP MRJR XP FRQWUDWR YiOLGR
GHQWURGHFHUWRVOLPLWHVGHILQLGRVTXHQmRWHPQHQKXPDILQDOLGDGH~WLOTXHQmR
VHMDGDUSUD]HUUHOD[DPHQWRHXPDHOHYDomRGRHVStULWR$QHFHVVLGDGHGHXPD
SUHSDUDomR H[WHQXDQWH GR LQWpUSUHWH H GR FRPSRVLWRU D H[DWLGmR H R ULJRU GR
FkQRQHGRTXHpRXQmRpSHUPLWLGRRIDWRGHFDGDP~VLFDSURFODPDUTXHpD
~QLFD QRUPD YiOLGD GH EHOH]D VmR WRGDV FDUDFWHUtVWLFDV WtSLFDV GH VXD TXDOLGDGH
O~GLFD(pSUHFLVDPHQWHHVWDTXDOLGDGHO~GLFDTXHWRUQDVXDVOHLVPDLVULJRURVDV
GR TXH DV GH TXDOTXHU RXWUD DUWH 7RGD H TXDOTXHU LQIUDomR GDV UHJUDV HVWUDJD
LPHGLDWDPHQWHRMRJR
2 KRPHP GDV pSRFDV DUFDLFDV WLQKD SOHQD FRQVFLrQFLD GH TXH D P~VLFD
HUDXPDIRUoDVDJUDGDFDSD]GHGHVSHUWDUHPRo}HVHDOpPGLVVRHUDXPMRJR
6y PXLWR PDLV WDUGH HOD SDVVRX D VHU DSUHFLDGD FRPR XPD FRQWULEXLomR
LPSRUWDQWH SDUD D YLGD H D H[SUHVVmR GD YLGD HP UHVXPR FRPR XPD DUWH QR
VHQWLGR DWXDO GD SDODYUD $SHVDU GH VXD IHFXQGLGDGH PXVLFDO PHVPR R VpFXOR
;9,,, WLQKD XPD FRQFHSomR PXLWR HOHPHQWDU GD IXQomR HPRFLRQDO GD P~VLFD
FRPRVHYrDWUDYpVGHVXDEDQDOLQWHUSUHWDomRSRU5RXVVHDXHPWHUPRVGHVRQV
LPLWDWLYRV GD QDWXUH]D 2 VXUJLPHQWR WDUGLR GH XPD SVLFRORJLD GD P~VLFD p
EDVWDQWH HOXFLGDWLYR TXDQWR j QRVVD UHIHUrQFLD D XP FHUWR HTXLOtEULR HQWUH R
FRQWH~GRO~GLFRHRFRQWH~GRHVWpWLFRQDP~VLFDGRVpFXOR;9,,,0HVPR%DFKH
0R]DUWSRXFDFRQVFLrQFLDSRGLDPWHUGHHVWDUHPSUDWLFDQGRDOJRPDLVGRTXHR
PDLVQREUHGRVSDVVDWHPSRV²GLDJRJXrQRVHQWLGRGH$ULVWyWHOHVSXUDGLYHUVmR
(QmRWHUiVLGRSUHFLVDPHQWHHVWDVXEOLPHLQJHQXLGDGHTXHOKHVSHUPLWLXDWLQJLUD
Pi[LPDSHUIHLomR"
3RGHULDSDUHFHULQWHLUDPHQWHOyJLFRUHFXVDUDRSHUtRGRTXHVHVHJXLXDR
URFRFyWRGRHTXDOTXHUYHVWtJLRGRHOHPHQWRO~GLFR$pSRFDGRQHRFODVVLFLVPRH
GRV DOYRUHV GR URPDQWLVPR HVWi DVVRFLDGD j PDLV H[WUHPD VHULHGDGH D ILJXUDV
PHODQFyOLFDV D XPD WULVWH]D LPSHQHWUiYHO D XPD VRFLHGDGH ODFULPHMDQWH
HQILPFDUDFWHUtVWLFDVTXHSDUHFHPH[FOXLUDSUySULDSRVVLELOLGDGHGRMRJR0DV
XPH[DPHPDLVDWHQWRPRVWUDTXHVHSDVVDSUHFLVDPHQWHRFRQWUiULR6HMDPDLV
XPHVWLORHXP=HLWJHLVW VXUJLUDP DWUDYpV GR MRJR LVVR RFRUUHX QRV PHDGRV GR
VpFXOR;9,,,4XDQWRDRQHRFODVVLFLVPRRHVStULWRHXURSHXTXHFRQVWDQWHPHQWH
UHFRUUHjDQWLJLGDGHFRPRVXDJUDQGHIRQWHGHLGHDLVVHPSUHVRXEHHQFRQWUDU
QRV FOiVVLFRV R TXH SUHFLVDYD HP FDGD pSRFD GDGD 3RPSpLD HUJXHXVH
RSRUWXQDPHQWHGHVHXW~PXORSDUDHQULTXHFHUFRPQRYRVWHPDVXPDpSRFDTXH
WHQGLD SDUD XPD JUDFLRVLGDGH IULD H ODSLGDU SDUD XPD PDFLH]D PDUPyUHD 2
FODVVLFLVPR GH $GDP :HGJZRRG H )OD[PDQ QDVFHX GR JRVWR OHYH H O~GLFR GR
VpFXOR;9,,,
2URPDQWLVPRSRVVXLWDQWDVIDFHVTXDQWDVHUDPVXDVYR]HV&RQVLGHUDGR
FRPR XPD FRUUHQWH RX XP PRYLPHQWR VXUJLGR SRU YROWD GH SRGH VHU
GHILQLGRFRPRXPDWHQGrQFLDSDUDUHPHWHUWRGDDYLGDHPRFLRQDOHHVWpWLFDSDUD
XP SDVVDGR LGHDOL]DGR RQGH WXGR DSDUHFH FRPR TXH DWUDYpV GH XPD QpYRD
FDUUHJDGRGHPLVWpULRHGHWHUURU2UDRSUySULRUHFRUWDUGHVVHHVSDoRLGHDOSDUD
RSHQVDPHQWRFRQVWLWXLSRUVLVyXPSURFHVVRO~GLFR&RQWXGRKiRXWURVDVSHFWRV
D FRQVLGHUDU 3UDWLFDPHQWH SRGHPRV YHU FRPR R URPDQWLVPR QDVFH DWUDYpV GR
MRJR FRPR IHQ{PHQR OLWHUiULR H KLVWyULFR $V FDUWDV GH +RUDFH :DOSROH
FRQVWLWXHP VHX FHUWLILFDGR GH QDVFLPHQWR 6XD OHLWXUD QRV HQFKH GD FUHVFHQWH
FRQYLFomR GH TXH HVVH KRPHP QRWiYHO TXH PDLV GR TXH QLQJXpP PHUHFH VHU
FRQVLGHUDGR R SDL GR URPDQWLVPR QR IXQGR HUD H[WUHPDPHQWH FODVVLFLVWD HP
VXDV RSLQL}HV H WHQGrQFLDV 3DUD HOH TXH PDLV GR TXH QLQJXpP FRQWULEXLX SDUD
GDU IRUPD H VXEVWkQFLD DR URPDQWLVPR HVWH QmR SDVVDYD GH XP SDVVDWHPSR
(VFUHYHX 2 FDVWHOR GH 2WUDQWR HVVH SULPHLUR H HVWUDQKtVVLPR H[HPSOR GH
URPDQFHGHWHUURUHPDPELHQWHPHGLHYDOHPSDUWHSRUFDSULFKRHHPSDUWHSRU
IDVWLR2EULFjEUDFGHDQWLJLGDGHVJyWLFDVTXHHQFKLDVXDFDVDGH6WUDZEHUU\
+LOO QmR FRQVWLWXtD D VHXV ROKRV QHP DUWH QHP UHOtTXLDV VDJUDGDV PDV DSHQDV
VLPSOHV FXULRVLGDGHV 3HVVRDOPHQWH GH PRGR DOJXP HUD SDUWLGiULR GR HVWLOR
JyWLFR TXH FRQVLGHUDYD WULIOLQJ XPD EDJDWHOD H GHVSUH]DYD RV TXH R HUDP
/LPLWDYDVHVLPSOHVPHQWHDEULQFDUXPSRXFRFRPRVHVWDGRVGHDOPD
$R PHVPR WHPSR TXH R JRWLFLVPR R VHQWLPHQWDOLVPR YDL JDQKDQGR
WHUUHQRQDYLGDHQDOLWHUDWXUDHXURSpLD2UHLQDGRGHVWDWUrPXODFRQGLomRTXH
GXURXSHORPHQRVXPTXDUWRGHVpFXORQXPPXQGRFXMRSHQVDPHQWRHFXMDDomR
HVWDYD PXLWR ORQJH GD GHOLFDGH]D GH DOPD GH KHURtQDV ODFULPRVDV WHP VHX
PHOKRU WHUPR GH FRPSDUDomR QR LGHDO GR DPRU FRUWrV GRV VpFXORV ;,, H ;,,,
(PDPERVRVFDVRVYHULILFDVHTXHWRGDDFODVVHDOWDHUDGRPLQDGDSRUXPLGHDO
H[FrQWULFRHDUWLILFLDOGDYLGDHGRDPRUÇFODURTXHDHOLWHGRVpFXOR;9,,,HUD
PXLWRPDLVDPSODGRTXHDGRPXQGRIHXGDODULVWRFUiWLFRQRSHUtRGRTXHYDLGH
%HUWUDQ GH %RUQ DWp 'DQWH 2 VHQWLPHQWDOLVPR p XPD GDV SULPHLUDV URGDV
OLWHUiULDVHPTXHRDULVWRFUDWDpPDQLIHVWDPHQWHVXEVWLWXtGRSHOREXUJXrV7RGRV
RV LGHDLV VRFLDLV H HGXFDFLRQDLV GD pSRFD ID]LDP SDUWH GH VXD EDJDJHP
LQWHOHFWXDO 0HVPR DVVLP Ki XPD IODJUDQWH VHPHOKDQoD HQWUH RV GRLV FDVRV
7RGDV DV HPRo}HV SHVVRDLV GHVGH R EHUoR DWp DR W~PXOR VmR HODERUDGDV HP
DOJXPD IRUPD DUWtVWLFD 7XGR JLUD HP WRPR GR DPRU H GR FDVDPHQWR PDV
LPSOLFDQGR DR PHVPR WHPSR RXWUDV FRQGLo}HV H RXWUDV UHODo}HV GD YLGD D
HGXFDomRDVUHODo}HVHQWUHSDLVHILOKRVDVLGpLDVGDGRHQoDHGDFXUDGDPRUWH
HGROXWR2VHQWLPHQWDOLVPRHQFRQWUDQDOLWHUDWXUDVHXHOHPHQWRPDVDYLGDUHDO
VHDGDSWDDWpFHUWRSRQWRjVH[LJrQFLDVGRQRYRHVWLORGHYLGD
0DLV GR TXH QXQFD VH FRORFD DTXL R SUREOHPD GD VHULHGDGH 4XHP
GHIHQGLDPDLVVLQFHUDPHQWHHVHQWLDPDLVSURIXQGDPHQWHRHVStULWRGDpSRFDRV
KXPDQLVWDVHRVKRPHQVGREDUURFRRXRVURPkQWLFRVHVHQWLPHQWDLVGRVVpFXORV
;9,,,H;,;"3DUHFHyEYLRTXHRVSULPHLURVGHIHQGLDPFRPPDLVFRQYLFomRRV
LGHDLV FOiVVLFRV FRPR ~QLFD QRUPD YiOLGD GR TXH RV GHYRWRV GR JyWLFR ID]LDP
FRPVXDYDJDYLVmRGHXPSDVVDGRGHVRQKR$SHVDUGLVVRRVHQWLPHQWDOLVPRp
HPPLQKDRSLQLmRPDLVSURIXQGR2SDWUtFLRGRVpFXOR;9,,TXHVHYHVWLDFRPR
TXHSHQVDYDVHUHPWUDMHVDQWLJRVDILPGHSRVDUSDUDVHXUHWUDWRVDELDPXLWR
EHP TXH VH HVWDYD PDVFDUDQGR GH VHQDGRU URPDQR (VWDYD IRUD GH TXHVWmR D
SRVVLELOLGDGHGHYLYHUHIHWLYDPHQWHR PRGHORGHYLUWXGHFtYLFDSURFODPDGR SRU
VXDVYHVWHV0DVHQTXDQWRKiVHPG~YLGDXPHOHPHQWRO~GLFRSUHGRPLQDQWHQD
7RWHQWDQ] GH *RHWKH RV OHLWRUHV GH -XOLH H :HUWKHU SURFXUDYDP PXLWR D VpULR
YLYHU GH DFRUGR FRP R LGHDO VHQWLPHQWDOLVWD VDLQGRVH PXLWDV YH]HV
KRUULYHOPHQWHEHP3RURXWUDVSDODYUDVRVHQWLPHQWDOLVPRHUDXPDLPLWDWLRPDLV
DXWrQWLFD GR TXH D SRVH FLFHURQLDQD RX SODW{QLFD GRV KXPDQLVWDV H GH VHXV
VXFHVVRUHV GR EDUURFR 2 IDWR GH XP HVStULWR OLYUH FRPR 'LGHURW VHU FDSD] GH
HQWXVLDVPDUVHFRPRH[LELFLRQLVPRVHQWLPHQWDOGD0DOGLomRSDWHUQDGH*UHX]H
H GH *RHWKH H PHVPR 1DSROHmR VH HQWXVLDVPDUHP FRP D SRHVLD GH 2VVLDQ
SDUHFHFRQVWLWXLUXPDSURYDGHQRVVDDILUPDomR
(FRQWXGRRHVIRUoRGHDGDSWDomRGDYLGDHGRSHQVDPHQWRDRFyGLJR
VHQWLPHQWDOQmRSRGHWHUVLGRWmRSURIXQGRFRPRLVWRQRVOHYDULDQDWXUDOPHQWHD
VXSRU 2 LGHDO HUD FRQVWDQWHPHQWH GHVPHQWLGR SHORV IDWRV EUXWDLV GD YLGD
LQGLYLGXDO H GD KLVWyULD FRQWHPSRUkQHD 6RE IRUPD GLIHUHQWH GR SXUR FXOWLYR
OLWHUiULR GD VHQVLELOLGDGH WDOYH] IRVVH DSHQDV HP FRPRYHQWHV FHQDV GD YLGD
IDPLOLDU H QD FRQWHPSODomR GD QDWXUH]D VREUHWXGR HP VXDV IRUPDV
WHPSHVWXRVDV TXHRVHQWLPHQWDOLVPRVHH[HUFHVVHSOHQDPHQWH
4XDQWR PDLV QRV DSUR[LPDPRV GH QRVVD pSRFD PDLV GLItFLO VH WRUQD
GHWHUPLQDUREMHWLYDPHQWHRYDORUGHQRVVRVLPSXOVRVFXOWXUDLV6XUJHXPQ~PHUR
FUHVFHQWH GH G~YLGDV TXDQWR DR FDUiWHU O~GLFR RX VpULR GH QRVVDV RFXSDo}HV H
FRP HVVDV G~YLGDV DSDUHFH XPD LQF{PRGD VHQVDomR GH KLSRFULVLD FRPR VH D
~QLFDFRLVDGHTXHSXGpVVHPRVWHUFHUWH]DIRVVHRID]GHFRQWD0DVFRQYpP
QmRHVTXHFHUTXHHVWHHTXLOtEULRLQVWiYHOHQWUHDVHULHGDGHHRILQJLPHQWRpSDUWH
LQWHJUDQWHGDFXOWXUDHQTXDQWRWDOHTXHRIDWRUO~GLFRID]SDUWHGRQ~FOHRFHQWUDO
GHWRGRULWXDOHGHWRGDUHOLJLmR3RUWDQWRpLQHYLWiYHOTXHVHPSUHYROWHPRVDFDLU
QHVWDDPELJLGDGHIXQGDPHQWDOTXHVyVHWRUQDHIHWLYDPHQWHSHUWXUEDGRUDQRV
IHQ{PHQRV FXOWXUDLV GH FDUiWHU QmR ULWXDOtVWLFR $VVLP QmR Ki QDGD TXH QRV
LPSHoD GH LQWHUSUHWDU FRPR MRJR TXDOTXHU IHQ{PHQR FXOWXUDO TXH VH DSUHVHQWH
FRPR LQWHLUDPHQWH VpULR 0DV QD PHGLGD HP TXH R URPDQWLVPR H RXWURV
PRYLPHQWRV VHPHOKDQWHV VH DIDVWDP GR ULWXDO p LQHYLWiYHO TXH D LQWHUSUHWDomR
TXH GHOHV SURFXUDPRV ID]HU VHMD DFRPSDQKDGD SHOD PHVPD LQF{PRGD
DPELJLGDGH
3DUHFHKDYHUSRXFROXJDUSDUDRMRJRQRVpFXOR;,;-iQRVpFXOR;9,,,
R XWLOLWDULVPR D HILFLrQFLD SURVDLFD H R LGHDO EXUJXrV GR EHPHVWDU VRFLDO
HOHPHQWRVTXHIRUDPIDWDLVSDUDREDUURFR KDYLDPGHL[DGRXPDIRUWHPDUFD
QD VRFLHGDGH (VWDV WHQGrQFLDV IRUDP H[DFHUEDGDV SHOD UHYROXomR LQGXVWULDO H
VXDVFRQTXLVWDVQRGRPtQLRGDWHFQRORJLD2WUDEDOKRHDSURGXomRSDVVDPDVHUR
LGHDOGDpSRFDHORJRGHSRLVRVHXtGROR7RGDD(XURSDYHVWLXURXSDGHWUDEDOKR
$VVLP DV GRPLQDQWHV GD FLYLOL]DomR SDVVDUDP D VHU D FRQVFLrQFLD VRFLDO DV
DVSLUDo}HV HGXFDFLRQDLV H R FULWpULR FLHQWtILFR &RP R LPHQVR GHVHQYROYLPHQWR
WpFQLFRHLQGXVWULDOGDPiTXLQDDYDSRUjHOpWULFDYDLJDQKDQGRWHUUHQRDLOXVmR
GH TXH R SURJUHVVR FRQVLVWH QD H[SORUDomR GD HQHUJLD VRODU (P FRQVHTrQFLD
S{GH DSDUHFHU H PHVPR VHU DFUHGLWDGD D ODPHQWiYHO FRQFHSomR PDU[LVWD
VHJXQGR D TXDO R PXQGR p JRYHUQDGR SRU IRUoDV HFRQ{PLFDV H LQWHUHVVHV
PDWHULDLV (VWH JURWHVFR H[DJHUR GD LPSRUWkQFLD GRV IDWRUHV HFRQ{PLFRV IRL
FRQGLFLRQDGRSRUQRVVDDGRUDomRGRSURJUHVVRWHFQROyJLFRRTXDOSRUVXDYH]IRL
IUXWRGRUDFLRQDOLVPRHGRXWLOLWDULVPRTXHGHVWUXtUDPRVPLVWpULRVHDEVROYHUDP
RKRPHPGDFXOSDHGRSHFDGR0DVHVTXHFHUDPGHOLEHUWiORGDLQVHQVDWH]HGD
PLRSLDHD~QLFDFRLVDGHTXHHOHSDVVRXDVHUFDSD]IRLGHDGDSWDURPXQGRj
VXDSUySULDPHGLRFULGDGH
(VWHpRDVSHFWRPDLVQHJDWLYRGRVpFXOR;,;0DVDVJUDQGHVFRUUHQWHV
GR SHQVDPHQWR GD pSRFD VRE WRGRV RV SRQWRV GH YLVWD HUDP DGYHUVDV DR IDWRU
O~GLFRQDYLGDVRFLDO1HPROLEHUDOLVPRQHPRVRFLDOLVPRFRQWULEXtUDPSDUDHOH
HPDOJXPDFRLVD$FLrQFLDDQDOtWLFDHH[SHULPHQWDODILORVRILDRUHIRUPLVPRD
LJUHMDHRHVWDGRDHFRQRPLDWXGRQRVpFXOR;,;VHUHYHVWLDGDPDLVH[WUHPD
VHULHGDGH 0HVPR HP DUWH H HP OLWHUDWXUD GHSRLV GH SDVVDGR R HQWXVLDVPR
URPkQWLFRDLPHPRULDODVVRFLDomRFRPRMRJRSDVVRXDVHUFRQVLGHUDGDSRXFR
UHVSHLWiYHO 2 UHDOLVPR R QDWXUDOLVPR R LPSUHVVLRQLVPR H WRGDV DV RXWUDV
PRQyWRQDVHVFRODVOLWHUiULDVHDUWtVWLFDV HUDPPDLVGHVWLWXtGDVGHHVStULWR O~GLFR
GRTXHTXDOTXHUGRVHVWLORVDQWHULRUHV-DPDLVVHWRPRXXPDpSRFDWmRDVpULRH
DFXOWXUDGHL[RXGHWHUDOJXPDFRLVDDYHUFRPRMRJR$VIRUPDVH[WHULRUHVMi
QmRVHGHVWLQDYDPDFULDUDDSDUrQFLDRXDILFomRVHVHTXLVHUGHXPPRGRGH
YLGDLGHDOHPDLVHOHYDGR1mRKiVLQWRPDPDLVIODJUDQWHGDGHFDGrQFLDGRIDWRU
O~GLFRGRTXHRGHVDSDUHFLPHQWRGHWRGRVRVDVSHFWRVLPDJLQDWLYRVIDQWDVLRVRVH
IDQWiVWLFRV GR YHVWXiULR PDVFXOLQR DSyV D UHYROXomR IUDQFHVD $V FDOoDV
FRPSULGDV TXH HUDP DWp HQWmR R WUDMH WtSLFR GRV FDPSRQHVHV SHVFDGRUHV H
PDULQKHLURVGHPXLWRVSDtVHV FRPRVHYrSHODVILJXUDVGD&RPPHGLD GHOO
$UWH 
SDVVDUDPGHUHSHQWHDVHUDPRGDSDUDFDYDOKHLURVMXQWDPHQWHFRPXPDFHUWD
GHVRUGHP GR FDEHOR TXH H[SULPLD R SDWKRV GD UHYROXomR 2 HVWLOR GHVSHQWHDGR
WDPEpP DWLQJLX D PRGD IHPLQLQD FRQIRUPH SRGH YHUVH QR UHWUDWR GD UDLQKD
/XtVDGD3U~VVLDSRU6FKDGRZ6HDPRGDH[FrQWULFDFRQKHFHXDLQGDXPD~OWLPD
FRQYXOVmRQRVH[FHVVRVGRVLQFUR\DEOHVHGDVPHUYHLOOHXVHVHQRVWUDMHVPLOLWDUHV
GD HUD QDSROH{QLFD H[LELFLRQLVWDV URPkQWLFRV H SRXFR SUiWLFRV D IDQWDVLD
HVWDYDFRQGHQDGDDGHVDSDUHFHULQWHLUDPHQWHGDPRGD$SDUWLUGDtRYHVWXiULR
PDVFXOLQRWRUQRXVHFDGDYH]PDLVDPRUIRHLQFRORUVXMHLWRDFDGDYH]PHQRV
WUDQVIRUPDo}HV 2 HOHJDQWH FDYDOKHLUR GH DQWDQKR UHVSODQGHFHQWH QR WUDMH GH
JDOD TXH UHIOHWLD VXD GLJQLGDGH SDVVD DJRUD D VHU XP FLGDGmR UHVSHLWiYHO 2
YHVWXiULRGHL[RXGHSHUPLWLUTXHHOHEULQFDVVHGHKHUyLRXGHJXHUUHLUR&RPD
FDUWROD p FRPR VH HOH VH FRURDVVH FRP R VtPEROR GH VXD VREULHGDGH 6y HP
H[WUDYDJkQFLDVPtQLPDVRHOHPHQWRO~GLFRVHDILUPDQRYHVWXiULRPDVFXOLQRHP
YDULDo}HV LPSHUFHSWtYHLV FRPR FDOoDV MXVWDV JUDYDWD ODUJD H FRODULQKR DOWR
'HSRLV GHVDSDUHFH WRGR YHVWtJLR GH HOHPHQWR GHFRUDWLYR GR TXDO UHVWD DSHQDV
XPD VRPEUD QR WUDMH GH FHULP{QLD 'HVDSDUHFHP FRPSOHWDPHQWH DV FRUHV
DOHJUHV H RV WHFLGRV VXQWXRVRV VmR VXEVWLWXtGRV SRU WHFLGRV UXGHV GH RULJHP
HVFRFHVD$FDVDFDTXHRXWURUDIRUDHOHPHQWRLQGLVSHQViYHOQRJXDUGDURXSDGH
WRGRFDYDOKHLURWHUPLQRXVXDFDUUHLUDVHFXODUFRPRWUDMHSUySULRGRVFULDGRVGH
UHVWDXUDQWHFHGHQGROXJDUDRSDOHWy3UDWLFDPHQWHGHL[RXGHKDYHUYDULDo}HVD
QmR VHU QD PRGD HVSRUWLYD 6H DOJXpP KRMH GHFLGLVVH YHVWLUVH j PDQHLUD GH
QRPi[LPRGDULDDLPSUHVVmRGHWHUXPDOIDLDWHXPSRXFRHVTXLVLWR
(VWHQLYHODPHQWRHGHPRFUDWL]DomRGDPRGDPDVFXOLQDHVWiORQJHGHVHU
GHVWLWXtGR GH LPSRUWkQFLD (OH p H[SUHVVmR GH WRGD D WUDQVIRUPDomR HVSLULWXDO H
VRFLDORFRUULGDGHVGHDUHYROXomRIUDQFHVD
$ PRGD IHPLQLQD QmR VHJXLX HYLGHQWHPHQWH HVWD VLPSOLILFDomR H
XQLIRUPL]DomRGDPRGDPDVFXOLQD1HVWHFDVRRHOHPHQWRHVWpWLFRHDDWUDomR
VH[XDOVmRWmRLPSRUWDQWHVTXHDHYROXomRGRYHVWXiULRIHPLQLQRVHFRORFRXQXP
SODQRWRWDOPHQWHGLIHUHQWHHDVVLPRIDWRGHWHUVHJXLGRXPFDPLQKRGLIHUHQWH
QmRWHPQHQKXPVLJQLILFDGRHVSHFLDO2TXHVHGHYHVDOLHQWDUpRIDWRGHDSHVDU
GHWRGDVDVWURoDVGHTXHIRUDPDOYRDVH[WUDYDJkQFLDVHORXFXUDVGRYHVWXiULR
GDVVHQKRUDVGHVGHD,GDGH0pGLDHVWHWHPVRIULGRPXLWRPHQRVWUDQVIRUPDo}HV
H GDGR RULJHP D PXLWR PHQRV H[FHVVRV GR TXH D GRV KRPHQV %DVWD SHQVDU QR
SHUtRGR TXH YDL GH D PXGDQoDV YLROHQWDV H FRQVWDQWHV QD PRGD
PDVFXOLQDHXPDFRQVLGHUiYHOHVWDELOLGDGHQDIHPLQLQD$WpFHUWRSRQWRpRTXH
VHULDGHHVSHUDURFyGLJRGDGHFrQFLDOHYDYDDHYLWDUXPDPRGDPXLWRVROWDRX
PXLWR FXUWD RX PXLWR EDL[D LPSHGLQGR JUDQGHV PRGLILFDo}HV QD HVWUXWXUD
IXQGDPHQWDO GR WUDMH IHPLQLQR ² VDLD DWp DRV SpV H FRUSHWH 6y QR LQtFLR GR
VpFXOR;9,,,VXUJLXQDPRGDIHPLQLQDXPHOHPHQWRO~GLFR(QTXDQWRRSHUtRGR
URFRFy DVVLVWLD DR DSDUHFLPHQWR GH WRXFDGRV PRQXPHQWDLV R HVStULWR GR
URPDQWLVPRVHPDQLIHVWDQRTXDVHQpJOLJpQRROKDUOkQJXLGRQRFDEHORVROWRQRV
EUDoRVQXVHQDUHYHODomRGRWRUQR]HORRXPHVPRPDLVeHVWUDQKRTXHRGHFRWH
IRVVHDFHLWHYiULRVVpFXORVDQWHVGRVEUDoRVQXVFRQIRUPHYHPRVQDVSURLELo}HV
IXOPLQDQWHV GRV PRUDOLVWDV PHGLHYDLV $ SDUWLU GR 'LUHWyULR D PRGD IHPLQLQD
XOWUDSDVVDDGRKRPHPWDQWRQDIUHTrQFLDTXDQWRQDH[WHQVmRGDVPXGDQoDV6y
QRV WHPSRV DUFDLFRV VH HQFRQWUD DOJR FRPSDUiYHO jV FULQROLQDV GH H jV
DQFDV SRVWLoDV GH 'HSRLV QR QRYR VpFXOR D HYROXomR GD PRGD VHJXLX
GLUHomRRSRVWDOHYDQGRRYHVWXiULRIHPLQLQRSDUDXPDVLPSOLFLGDGHTXHMiQmR
VHYHULILFDYDGHVGHRDQRGH

2(OHPHQWR/~GLFRGD&XOWXUD&RQWHPSRUkQHD

(YLWHPRVSHUGHUWHPSRGLVFXWLQGRRTXHVHHQWHQGHSRUFRQWHPSRUkQHR
(VFXVDGRVHULDGL]HUTXHVHPSUHTXHQRVUHIHULPRVDDOJXPPRPHQWRGRWHPSR
HOHMiVHWRUQRXSDVVDGRKLVWyULFRXPSDVVDGRTXHSDUHFHGHVID]HUVHjPHGLGD
TXHGHOHQRVDIDVWDPRV
+i IHQ{PHQRV TXH D JHUDomR PDLV QRYD FRQVLGHUD SDUWH GR SDVVDGR H
TXH SDUD RV PDLV YHOKRV FRQWLQXDP ID]HQGR SDUWH GH QRVVR WHPSR QmR Vy
SRUTXH RV PDLV YHOKRV DLQGD UHFRUGDP SHVVRDOPHQWH HVVHV IHQ{PHQRV PDV
VREUHWXGRSRUTXHHOHVDLQGDID]HPSDUWHGHVXDFXOWXUD(VWDGLIHUHQoDTXDQWRDR
VHQWLGR GR WHPSR GHSHQGH PHQRV GD JHUDomR D TXH VH SHUWHQFH GR TXH GR
FRQKHFLPHQWR TXH VH SRVVXL GDV FRLVDV DQWLJDV QRYDV 8P HVStULWR GH IRUPDomR
KLVWyULFDLQFOXLUiHPVXDLGpLDGRTXHpPRGHUQRHFRQWHPSRUkQHRXPDSDUWH
GR SDVVDGR PXLWR PDLRU GR TXH IDUi XP HVStULWR TXH PLRSHPHQWH FRQVLGHUD
DSHQDV R PRPHQWR TXH SDVVD $VVLP QRVVD FRQFHSomR GD FXOWXUD
FRQWHPSRUkQHDDEUDQJHXPDERDSDUWHGRVpFXOR;,;
2SUREOHPDTXHDTXLQRVLQWHUHVVDpRVHJXLQWHHPTXHPHGLGDDFXOWXUD
DWXDOFRQWLQXDVHPDQLIHVWDQGRDWUDYpVGHIRUPDVO~GLFDV"$WpTXHSRQWRDYLGD
GRV KRPHQV TXH SDUWLFLSDP GHVVD FXOWXUD p GRPLQDGD SHOR HVStULWR O~GLFR"
&RQIRUPHYLPRVRVpFXOR;,;SHUGHXJUDQGHQ~PHURGRVHOHPHQWRVO~GLFRVTXH
FDUDFWHUL]DYDP DV pSRFDV DQWHULRUHV 7HUi HVWD GHILFLrQFLD VLGR HOLPLQDGD RX
WHUiHODDXPHQWDGR"
$ SULPHLUD YLVWD SRGHULD SDUHFHU TXH FHUWRV IHQ{PHQRV GD YLGD VRFLDO
PRGHUQD PDLV GR TXH FRPSHQVDP D SHUGD GDV IRUPDV O~GLFDV 2 HVSRUWH H R
DWOHWLVPR HQTXDQWR IXQo}HV VRFLDLV WrP YLQGR FRQVWDQWHPHQWH D DXPHQWDU VXD
LQIOXrQFLDFRQTXLVWDQGRWHUULWyULRVQRYRVjHVFDODQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
&RQIRUPH PRVWUDPRV DV FRPSHWLo}HV HP KDELOLGDGH IRUoD H
SHUVHYHUDQoD VHPSUH RFXSDUDP XP OXJDU GRV PDLV LPSRUWDQWHV HP WRGDV DV
FXOWXUDV TXHU HP UHODomR DR ULWXDO RX VLPSOHVPHQWH FRPR GLYHUWLPHQWR $
VRFLHGDGH IHXGDO Vy VH LQWHUHVVDYD SHORV WRUQHLRV VHQGR R UHVWR DSHQDV
GLYHUWLPHQWR SRSXODU H QDGD PDLV 2UD R WRUQHLR FRP VXD HQFHQDomR
H[WUHPDPHQWH GUDPiWLFD H VXD SRPSD DULVWRFUiWLFD GLILFLOPHQWH SRGH VHU
FRQVLGHUDGR XP HVSRUWH 'HVHPSHQKDYD XPD GDV IXQo}HV SUySULDV GR WHDWUR
VHQGR TXH DSHQDV D FODVVH PDLV DOWD QXPHULFDPHQWH UHGX]LGD QHOH WRPDYD
SDUWH(VWDXQLODWHUDOLGDGHGDYLGDHVSRUWLYDPHGLHYDOGHYLDVHHPJUDQGHSDUWHj
LQIOXrQFLDGDLJUHMDRLGHDOFULVWmRQmRIDYRUHFLDDSUiWLFDRUJDQL]DGDGRHVSRUWH
H R FXOWLYR GH H[HUFtFLRV ItVLFRV D QmR VHU QD PHGLGD HP TXH HVWHV ~OWLPRV
FRQWULEXtDP SDUD D HGXFDomR DULVWRFUiWLFD )DWR VHPHOKDQWH VH YHULILFD QR
5HQDVFLPHQWR RQGH Ki QXPHURVRV H[HPSORV GH SUiWLFD GH H[HUFtFLRV ItVLFRV
WHQGR HP YLVWD D SHUIHLomR PDV VHPSUH SRU LQLFLDWLYD GH LQGLYtGXRV LVRODGRV
QXQFD GH JUXSRV RX FODVVHV $OLiV D LPSRUWkQFLD DWULEXtGD SHORV KXPDQLVWDV DR
VDEHU H j HUXGLomR FRQWULEXtD SDUD SHUSHWXDU R YHOKR GHVSUH]R SHOR FRUSR GR
PHVPRPRGRTXHR]HORPRUDOLVWDHRVHYHURLQWHOHFWXDOLVPRGD5HIRUPDHGD
&RQWUD5HIRUPD$DFHLWDomRGRVMRJRVHGRVH[HUFtFLRVFRUSRUDLVFRPRYDORUHV
FXOWXUDLVLPSRUWDQWHVVyVXUJLXFRPRILQDOGRVpFXOR;9,,,
e HYLGHQWH TXH DV IRUPDV EiVLFDV GD FRPSHWLomR HVSRUWLYD VH PDQWrP
FRQVWDQWHVDWUDYpVGRVWHPSRV(PDOJXPDVGHVVDVIRUPDDVSURYDVGHIRUoDH
YHORFLGDGHFRQVWLWXHPDSUySULDHVVrQFLDGDFRPSHWLomRFRPRQDVFRUULGDVDSp
H GH SDWLQV GH FDUURV H GH FDYDORV QR OHYDQWDPHQWR GH SHVR QD QDWDomR QR
PHUJXOKRQRWLURDRDOYRHWF^`(PERUDRVVHUHVKXPDQRVWHQKDPSUDWLFDGR
HVVDV DWLYLGDGHV GHVGH R LQtFLR GRV WHPSRV HVWDV Vy HP SHTXHQD PHGLGD
FRVWXPDP DVVXPLU D IRUPD GH MRJRV RUJDQL]DGRV 0DV WRGR DTXHOH TXH QmR
HVTXHFHURSULQFtSLRDJRQtVWLFRTXHDVDQLPDWHUiIRUoRVDPHQWHGHFRQVLGHUiODV
MRJRV QR VHQWLGR SOHQR GD SDODYUD ² LVWR p DWLYLGDGHV TXH SRGHP VHU
H[WUHPDPHQWH VpULDV $OLiV Ki RXWUDV IRUPDV GH FRPSHWLomR TXH VH WRUQDUDP
HVSRUWHVVXMHLWRVDXPVLVWHPDGHUHJUDVFRPRpRFDVRGRVMRJRVGHEROD
2 TXH DTXL QRV LQWHUHVVD p D WUDQVLomR GR GLYHUWLPHQWR RFDVLRQDO SDUD D
H[LVWrQFLDGRVFOXEHVHGDFRPSHWLomRRUJDQL]DGD$SLQWXUDKRODQGHVDGRVpFXOR
;9,, QRV PRVWUD FLWDGLQRV H FDPSRQHVHV HQWUHWLGRV HP VHX MRJR GH NROI PDV
WDQWR TXDQWR HX VDLED QmR Ki QRWtFLD GD RUJDQL]DomR GHVVH MRJR HP FOXEHV H
FRPSHWLo}HVH[SUHVVDPHQWHPDUFDGDVeHYLGHQWHTXHXPDRUJDQL]DomRUHJXODU
VXUJH PDLV IDFLOPHQWH TXDQGR Ki GRLV JUXSRV TXH MRJDP XP FRQWUD R RXWUR
6REUHWXGRRVJUDQGHVMRJRVGHERODH[LJHPDH[LVWrQFLDGHHTXLSHVSHUPDQHQWHV
RTXHFRQVWLWXLRSRQWRGHSDUWLGDGRHVSRUWHPRGHUQR2SURFHVVRVHGHVHQYROYH
HVSRQWDQHDPHQWHQRVHQFRQWURVHQWUHDOGHLDVRXHVFRODVGLIHUHQWHVRXHQWUHGRLV
EDLUURV GH XPD PHVPD FLGDGH HWF e FRPSUHHQVtYHO DWp FHUWR SRQWR TXH R
SURFHVVR VH WHQKD LQLFLDGR QD ,QJODWHUUD GR VpFXOR ;,; HPERUD VHMD PXLWR
GLVFXWtYHOVHDVWHQGrQFLDVHVSHFtILFDVGRHVStULWRDQJORVD[mRSRGHPRXQmRVHU
FRQVLGHUDGDVVXDFDXVDHILFLHQWH7RGDYLDQmRKiG~YLGDTXHDHVWUXWXUDGDYLGD
VRFLDO LQJOHVD OKH IRL DOWDPHQWH IDYRUiYHO FRP RV JRYHUQRV ORFDLV DXW{QRPRV
HQFRUDMDQGRRHVStULWRGHDVVRFLDomRHGHVROLGDULHGDGHHDDXVrQFLDGHVHUYLoR
PLOLWDUREULJDWyULRIRUQHFHQGRRFDVLmRSDUDRH[HUFtFLRItVLFRDOpPGHLPSRUVXD
QHFHVVLGDGH $V IRUPDV GD RUJDQL]DomR HVFRODU DJLDP QR PHVPR VHQWLGR H
ILQDOPHQWHDJHRJUDILDGRSDtVHDQDWXUH]DGRWHUUHQRSUHGRPLQDQWHPHQWHSODQR
H RIHUHFHQGR HP WRGD D SDUWH RV PHOKRUHV FDPSRV GH MRJR QRV SUDGRV
FRPXQLWiULRVRVFRPPRQVWDPEpPWLYHUDPDPDLRULPSRUWkQFLD)RLDVVLPTXH
D,QJODWHUUDVHWRUQRXREHUoRHRFHQWURGDPRGHUQDYLGDHVSRUWLYD
'HVGH R ~OWLPR TXDUWHO GR VpFXOR ;,; TXH RV MRJRV VRE D IRUPD GH
HVSRUWHV YrP VHQGR WRPDGRV FDGD YH] PDLV D VpULR $V UHJUDV VH WRUQDP FDGD
YH] PDLV ULJRURVDV H FRPSOH[DV VmR HVWDEHOHFLGRV UHFRUGHV GH DOWXUD GH
YHORFLGDGHRXGHUHVLVWrQFLDVXSHULRUHVDWXGRTXDQWRDQWHVIRLFRQVHJXLGR7RGR
PXQGR FRQKHFH DV GHOLFLRVDV JUDYXUDV GD SULPHLUD PHWDGH GR VpFXOR ;,; TXH
PRVWUDP RV MRJDGRUHV GH FULFNHW XVDQGR FDUWROD (VWH FRQWUDVWH GLVSHQVD
FRPHQWiULRV
2UD HVWD VLVWHPDWL]DomR H UHJXODPHQWDomR FDGD YH] PDLRU GR HVSRUWH
LPSOLFD D SHUGD GH XPD SDUWH GDV FDUDFWHUtVWLFDV O~GLFDV PDLV SXUDV ,VWR VH
PDQLIHVWD QLWLGDPHQWH QD GLVWLQomR RILFLDO HQWUH DPDGRUHV H SURILVVLRQDLV RX
FDYDOKHLURV H MRJDGRUHV FRPR Mi IRL KiELWR GL]HUVH TXH LPSOLFD XPD
VHSDUDomRHQWUHDTXHOHVSDUDTXHPRMRJRMiQmRpMRJRHRVRXWURVRVTXDLVSRU
VXD YH] VmR FRQVLGHUDGRV VXSHULRUHV DSHVDU GH VXD FRPSHWrQFLD LQIHULRU 2
HVStULWR GR SURILVVLRQDO QmR p PDLV R HVStULWR O~GLFR SRLV OKH IDOWD D
HVSRQWDQHLGDGH D GHVSUHRFXSDomR ,VWR DIHWD WDPEpP RV DPDGRUHV TXH
FRPHoDPDVRIUHUGHXPFRPSOH[RGHLQIHULRULGDGH8QVHRXWURVYmROHYDQGRR
HVSRUWHFDGDYH]PDLVSDUDORQJHGDHVIHUDO~GLFDSURSULDPHQWHGLWDDSRQWRGH
WUDQVIRUPiOR QXPD FRLVD VXL JHQHULV TXH QHP p MRJR QHP p VHULHGDGH 2
HVSRUWH RFXSD QD YLGD VRFLDO PRGHUQD XP OXJDU TXH DR PHVPR WHPSR
DFRPSDQKD R SURFHVVR FXOWXUDO H GHOH HVWi VHSDUDGR DR SDVVR TXH QDV
FLYLOL]Do}HVDUFDLFDVDVJUDQGHVFRPSHWLo}HVVHPSUHIL]HUDPSDUWHGDVJUDQGHV
IHVWDV VHQGR LQGLVSHQViYHLV SDUD D VD~GH H D IHOLFLGDGH GRV TXH QHODV
SDUWLFLSDYDP(VWDOLJDomRFRPRULWXDOIRLFRPSOHWDPHQWHHOLPLQDGDRHVSRUWH
VHWRPRXSURIDQRIRLGHVVDFUDOL]DGRVREWRGRVRVDVSHFWRVHGHL[RXGHSRVVXLU
TXDOTXHUOLJDomRRUJkQLFDFRPDHVWUXWXUDGDVRFLHGDGHVREUHWXGRTXDQGRpGH
LQLFLDWLYD JRYHUQDPHQWDO $ FDSDFLGDGH GDV WpFQLFDV VRFLDLV PRGHUQDV SDUD
RUJDQL]DU PDQLIHVWDo}HV GH PDVVD FRP XP Pi[LPR GH HIHLWR H[WHULRU QR
GRPtQLR GR DWOHWLVPR QmR LPSHGLX TXH QHP DV 2OLPStDGDV QHP R HVSRUWH
RUJDQL]DGR GDV 8QLYHUVLGDGHV QRUWHDPHULFDQDV QHP RV FDPSHRQDWRV
LQWHUQDFLRQDLVWHQKDPFRQWULEXtGRXPPtQLPRTXHIRVVHSDUDHOHYDURHVSRUWHDR
QtYHO GH XPD DWLYLGDGH FXOWXUDOPHQWH FULDGRUD 6HMD TXDO IRU VXD LPSRUWkQFLD
SDUDRVMRJDGRUHVHRVHVSHFWDGRUHVHOHpVHPSUHHVWpULOSRLVQHOHRYHOKRIDWRU
O~GLFRVRIUHXXPDDWURILDTXDVHFRPSOHWD
3URYDYHOPHQWH HVWD RSLQLmR p FRQWUiULD j DWLWXGH SRSXODU DWXDOPHQWH
GRPLQDQWHVHJXQGRDTXDORHVSRUWHFRQVWLWXLDDSRWHRVHGRHOHPHQWRO~GLFRHP
QRVVDFLYLOL]DomR$FRQWHFHTXHHVWDDWLWXGHSRSXODUHVWiHUUDGD(RXWURH[HPSOR
GD WHQGrQFLD IDWDO SDUD R H[FHVVR GH VHULHGDGH VmR RV MRJRV QmR DWOpWLFRV
EDVHDGRVQRFiOFXORFRPRR[DGUH]HRVMRJRVGHFDUWDV
'HVGH RV WHPSRV PDLV SULPLWLYRV D KXPDQLGDGH WHP FRQKHFLGR JUDQGH
Q~PHUR GH MRJRV GH PHVD VHQGR TXH DV VRFLHGDGHV SULPLWLYDV OKHV DWULEXtDP
JUDQGHLPSRUWkQFLDGHYLGRDRSUHGRPtQLRGRIDWRUVRUWH0DVTXHUVHMDPMRJRV
GH D]DU RX GH KDELOLGDGH VHPSUH VH HQFRQWUD QHOHV XP HOHPHQWR GHVHULHGDGH
1mR VH FDUDFWHUL]DP SRU XPD DWPRVIHUD GH DOHJULD VREUHWXGR TXDQGR R
HOHPHQWR VRUWH WHP XPD LPSRUWkQFLD PtQLPD FRPR QR [DGUH] QDV GDPDV QR
JDPmRQRMRJRGRDVVDOWRHWF$SHVDUGLVVRWRGRVHVWHVMRJRVFDEHPGHQWURGD
GHILQLomRGRMRJRTXHDSUHVHQWDPRVQRSULPHLURFDStWXOR)RLVyHPGDWDUHFHQWH
TXH D SXEOLFLGDGH GHOHV WRPRX FRQWD DQH[DQGRRV DR HVSRUWH DWUDYpV GH
FDPSHRQDWRV S~EOLFRV WRUQHLRV PXQGLDLV UHFRUGHV UHJLVWUDGRV H QRWLFLiULR GH
LPSUHQVDFDUDFWHUL]DGRSRUXPHVWLORSUySULRH[WUHPDPHQWHULGtFXORSDUDROHLJR
LQRFHQWH
2V MRJRV GH FDUWDV GLIHUHP GRV MRJRV GH WDEXOHLUR QD PHGLGD HP TXH
MDPDLV FKHJDP D HOLPLQDU FRPSOHWDPHQWH R IDWRU VRUWH 4XDQWR PDLV HVWH
SUHGRPLQDPDLVHOHVWHQGHUDDFDLUQDFDWHJRULDGRVMRJRVGHD]DUHFRPRWDLV
VmR SRXFR SUySULRV SDUD FRPSHWLo}HV S~EOLFDV RX SDUD VHUHP SUDWLFDGRV HP
FOXEHV 3RU RXWUR ODGR RV MRJRV GH FDUWDV PDLV LQWHOHFWXDOL]DGRV GmR DPSOD
RSRUWXQLGDGHSDUDDPDQLIHVWDomRGDVWHQGrQFLDVDVVRFLDWLYDVHDOLiVpDTXLTXH
VH PDQLIHVWD PDLV IRUWHPHQWH R HOHPHQWR GH VHULHGDGH RX DWp GH H[FHVVR GH
VHULHGDGH'HVGHRVWHPSRVGDTXDGULOKDDWpDRVGRXtVWHHGREULGJHRVMRJRVGH
FDUWDVSDVVDUDPSRUXPSURFHVVRGHDSHUIHLoRDPHQWRFDGDYH]PDLRUHVyFRP
R EULGJH DV WpFQLFDV VRFLDLV PRGHUQDV VH DSRGHUDUDP LQWHLUDPHQWH GR MRJR $
SUROLIHUDomRGHPDQXDLVGHVLVWHPDVHGHSUHSDUDomRSURILVVLRQDOIH]GREULGJH
XPMRJRH[WUHPDPHQWHVpULR8PUHFHQWHDUWLJRGHMRUQDOFDOFXODYDRVJDQKRV
DWXDLV GR FDVDO *XOEHUWVRQ HP PDLV GH GX]HQWRV PLO GyODUHV *DVWDVH XPD
TXDQWLGDGHWUHPHQGDGHHQHUJLDPHQWDOQDSDL[mRXQLYHUVDOSHOREULGJHVHPTXH
R UHVXOWDGR WDQJtYHO VHMD PDLV GR TXH D WURFD GH TXDQWLDV HP GLQKHLUR
UHODWLYDPHQWH SRXFR LPSRUWDQWHV 2 WRGR GD VRFLHGDGH QmR UHFHEH GHVWD I~WLO
DWLYLGDGH JUDQGH EHQHItFLR RX SUHMXt]R H SDUHFH GLItFLO FRQVLGHUiOD XPD
DWLYLGDGHHOHYDGDQRVHQWLGRGDGLDJRJXrDULVWRWpOLFD$KDELOLGDGHSDUDREULGJHp
XPWDOHQWRHVWpULODJXoDQGRDVIDFXOGDGHVPHQWDLVGHPDQHLUDPXLWRXQLODWHUDOH
VHP GH PRGR DOJXP HQULTXHFHU R HVStULWR FRQVXPLQGR XPD TXDQWLGDGH GH
HQHUJLD LQWHOHFWXDO TXH SRGHULD WHU PHOKRU DSOLFDomR &UHLR TXH QD PHOKRU GDV
KLSyWHVHV R TXH SRGHPRV GL]HU p TXH SRGHULD VHU DSOLFDGD GH PDQHLUD SLRU
$SDUHQWHPHQWHDLPSRUWkQFLDGREULGJHQDVRFLHGDGHFRQWHPSRUkQHDLQGLFDXP
LPHQVR IRUWDOHFLPHQWR GR IDWRU O~GLFR 0DV DV DSDUrQFLDV LOXGHP SRLV QR
YHUGDGHLUR MRJR p SUHFLVR TXH R KRPHP MRJXH FRPR XPD FULDQoD 3RGHUi LVWR
VHUDILUPDGRGHXPMRJRWmRFRPSOH[RFRPRREULGJH"&DVRFRQWUiULRHVVHMRJR
SHUGHXVXDVTXDOLGDGHVHVVHQFLDLV
3URFXUDU YHU VH Ki XP FRQWH~GR O~GLFR QD FRQIXVmR GD YLGD PRGHUQD
SRGH OHYDUQRV D FRQFOXV}HV FRQWUDGLWyULDV 1R FDVR GR HVSRUWH WHPRV XPD
DWLYLGDGH QRPLQDOPHQWH FODVVLILFDGD FRPR MRJR PDV OHYDGD D XP JUDX WDO GH
RUJDQL]DomRWpFQLFDHGHFRPSOH[LGDGHFLHQWtILFDTXHRYHUGDGHLURHVStULWRO~GLFR
VH HQFRQWUD DPHDoDGR GH GHVDSDUHFLPHQWR 7RGDYLD Ki RXWURV IHQ{PHQRV TXH
SDUHFHP DSRQWDU QR VHQWLGR RSRVWR DR GHVWD WHQGrQFLD SDUD R H[FHVVR GH
VHULHGDGH6XUJHPFHUWDVDWLYLGDGHVFXMD UD]mRGHVHUGHSHQGHLQWHLUDPHQWH GR
LQWHUHVVHPDWHULDOHTXHHPVXDIDVHLQLFLDOQmRWLQKDPQDGDDYHUFRPRMRJR
QDV TXDLV R HOHPHQWR O~GLFR Vy SRGH VHU FRLVDV VpULDV TXH VH WUDQVIRUPDP HP
MRJR H QHP SRU LVVR GHL[DP GH VHU FRQVLGHUDGDV VpULDV (VWHV GRLV IHQ{PHQRV
HVWmR OLJDGRV SHOD IRUoD GRV KiELWRV DJRQtVWLFRV DLQGD XQLYHUVDOPHQWH
GRPLQDQWHVHPERUDVREIRUPDVGLIHUHQWHVGDVGHRXWURUD
(VVH LPSXOVR GDGR DR SULQFtSLR DJRQtVWLFR TXH SDUHFH HVWDU QRYDPHQWH
OHYDQGRRPXQGRHPGLUHomRGRMRJRGHULYDSULQFLSDOPHQWHGHIDWRUHVH[WHUQRV
H LQGHSHQGHQWHV GD FXOWXUD SURSULDPHQWH GLWD QXPD SDODYUD GRV PHLRV GH
FRPXQLFDomR TXH WRUQDUDP WRGD HVSpFLH GH UHODo}HV KXPDQDV
H[WUDRUGLQDULDPHQWHIiFHLV$WpFQLFDDSXEOLFLGDGHHDSURSDJDQGDFRQWULEXHP
HPWRGDDSDUWHSDUDSURPRYHURHVStULWRGHFRPSHWLomRRIHUHFHQGRHPHVFDOD
QXQFDLJXDODGDRVPHLRVQHFHVViULRVSDUDVDWLVID]rOReFODURTXHDFRPSHWLomR
FRPHUFLDO QmR ID] SDUWH GDV LPHPRULDLV IRUPDV VDJUDGDV GR MRJR (OD VXUJH
DSHQDV D SDUWLU GR PRPHQWR HP TXH R FRPpUFLR SDVVD D FULDU FDPSRV GH
DWLYLGDGH HP TXH FDGD XP SUHFLVD HVIRUoDUVH SRU XOWUDSDVVDU R SUy[LPR $
ULYDOLGDGH FRPHUFLDO WRUQD LPHGLDWDPHQWH QHFHVViULD D DGRomR GH UHJUDV
OLPLWDWLYDV QRPHDGDPHQWH DV EDUUHLUDV DOIDQGHJiULDV &RQVHUYRX XP FDUiWHU
SULPLWLYR DWp EHP WDUGH Vy VH WRUQDQGR UHDOPHQWH LQWHQVD FRP R DGYHQWR GRV
PRGHUQRVPHLRVGHFRPXQLFDomRGDSURSDJDQGDHGDHVWDWtVWLFDeFODURTXHMi
QXPD IDVH DQWHULRU VH KDYLD LQWURGX]LGR QD FRPSHWLomR FRPHUFLDO XP FHUWR
HOHPHQWR O~GLFR R TXDO YHLR VHU HVWLPXODGR SHOD HVWDWtVWLFD FRP XPD LGpLD
RULJLQiULD GD YLGD HVSRUWLYD D GR UHFRUGH FRPHUFLDO 1D DFHSomR RULJLQiULD R
UHFRUG HUD VLPSOHVPHQWH XP PHPRUDQGR XPD QRWD TXH R GRQR GH XPD
HVWDODJHP HVFUHYLD QXPD SDUHGH UHJLVWUDQGR R IDWR GH WDO RX WDO FRUUHGRU RX
YLDMDQWH WHU VLGR R SULPHLUR D FKHJDU GHSRLV GH SHUFRUUHU XP FHUWR Q~PHUR GH
TXLO{PHWURV $V HVWDWtVWLFDV GH YHQGDV H GH SURGXomR QmR SRGLDP GHL[DU GH
LQWURGX]LU QD YLGD HFRQ{PLFD XP FHUWR HOHPHQWR HVSRUWLYR $ FRQVHTrQFLD
GLVVR p KDYHU KRMH XP DVSHFWR HVSRUWLYR HP TXDVH WRGR WULXQIR FRPHUFLDO RX
WHFQROyJLFR R QDYLR GH PDLRU WRQHODJHP D WUDYHVVLD PDLV UiSLGD D PDLRU
DOWLWXGHMHWF$RPHQRVXPDYH]KRXYHDTXLXPHOHPHQWRSXUDPHQWHO~GLFRTXH
FRQVHJXLX GRPLQDU DV SUHRFXSDo}HV SXUDPHQWH XWLOLWiULDV SRLV RV HVSHFLDOLVWDV
LQIRUPDPQRV TXH DV XQLGDGHV PHQRUHV FRPR RV QDYLRV H DYL}HV PHQRV
PRQVWUXRVRV WRUQDPVH D ORQJR SUD]R PDLV HILFLHQWHV 2V QHJyFLRV VH
WUDQVIRUPDP HP MRJR (VWH SURFHVVR YDL DR SRQWR GH DOJXPDV GDV JUDQGHV
FRPSDQKLDV SURFXUDUHP GHOLEHUDGDPHQWH LQFXWLU HP VHXV RSHUiULRV R HVStULWR
O~GLFR D ILP GH DFHOHUDU D SURGXomR $TXL D WHQGrQFLD VH LQYHUWH R MRJR VH
WUDQVIRUPD HP QHJyFLR 8P GLULJHQWH LQGXVWULDO QR PRPHQWR GH UHFHEHU XPD
GLVWLQomRKRQRUtILFDGD$FDGHPLDGR&RPpUFLRGH5RWHUGGL]RVHJXLQWH
'HVGHPLQKDHQWUDGDQHVWDFRPSDQKLDWHPKDYLGRXPDDXWrQWLFDFRUULGD
HQWUH RV WpFQLFRV H R GHSDUWDPHQWR GH YHQGDV 2V SULPHLURV SURFXUDPSURGX]LU
PHUFDGRULD HP TXDQWLGDGH WDO TXH R GHSDUWDPHQWR GH YHQGDV VHMD LQFDSD] GH
YHQGrOD FRPSOHWDPHQWH HQTXDQWR RV PHPEURV GR VHJXQGR SURFXUDP YHQGHU
WDQWRTXHRVWpFQLFRVVHYHMDPQDLPSRVVLELOLGDGHGHDFRPSDQKDURULWPR(VWD
FRUULGD MDPDLV SDURX jV YH]HV WHQGR XQV j IUHQWH RXWUDV RV RXWURV 7DQWR PHX
LUPmR FRPR HX QXQFD FRQVLGHUDPRV R QHJyFLR FRPR XP WUDEDOKR H VLP FRPR
XP MRJR FXMR HVStULWR VHPSUH QRV WHPRV HVIRUoDGR SRU LQFXWLU QR SHVVRDO PDLV
MRYHP
eFODURTXHQHVWHGLVFXUVRKDYLDXPWRTXHGHKXPRULVPR0DVKiPXLWRV
FDVRVGHJUDQGHVHPSUHVDVTXHFRQVWLWXHPVXDVSUySULDVDVVRFLDo}HVHVSRUWLYDV
FKHJDQGRDWpDFRQWUDWDURSHUiULRVHPIXQomRGHVXDKDELOLGDGHSDUDRIXWHEROH
QmRGHVXDFRPSHWrQFLDSURILVVLRQDO0DLVXPDYH]RSURFHVVRVHLQYHUWH
ePDLVGLItFLOGHILQLURHOHPHQWRO~GLFRGDDUWHFRQWHPSRUkQHDGRTXHR
GR FRPpUFLR &RQIRUPH SURFXUDPRV PRVWUDU QR GpFLPR FDStWXOR p HYLGHQWH D
SUHVHQoDGHXPDFHUWDOXGLFLGDGHQRSURFHVVRGHFULDomRHSURGXomRGDREUD
GHDUWH7DOIDWRHUDSHUIHLWDPHQWHFODURQDVDUWHVGDV0XVDVRXPXVLFDLVRQGH
VHP G~YLGD Ki XP FHUWR HOHPHQWR O~GLFR HVVHQFLDO 9HULILFDPRV QDV DUWHV
SOiVWLFDVDH[LVWrQFLDGHXPFHUWRVHQWLGRO~GLFRLQVHSDUiYHOGHWRGDVDVIRUPDV
GHGHFRUDomRLVWRpYLPRVTXHDIXQomRO~GLFDVHYHULILFDHVSHFLDOPHQWHTXDQGR
R HVStULWR H D PmR VH PRYHP OLYUHPHQWH ( HOD VH DILUPD VREUHWXGR QD REUD
SULPD H[SUHVVDPHQWH HQFRPHQGDGD R WRXU GH IRUFH D SURYD SDOSiYHO GD
KDELOLGDGH GR DUWLVWD 2 SUREOHPD DJRUD p VDEHU VH GHVGH RV ILQDLV GR VpFXOR
;9,,,RHOHPHQWRO~GLFRVHWRPRXPDLVRXPHQRVLPSRUWDQWHQDDUWH
$WUDYpV GH XP SURFHVVR JUDGXDO TXH GXURX YiULRV VpFXORV D DUWH IRL
SHUGHQGR VXD IXQomR YLWDO QD VRFLHGDGH WRUQDQGRVH FDGD YH] PDLV XPD
RFXSDomR DXW{QRPD SUySULD GH FHUWRV LQGLYtGXRV FKDPDGRV DUWLVWDV 8P GRV
PDUFRVGHVWDHPDQFLSDomRIRLDYLWyULDGRTXDGURHPROGXUDGRVREUHRSDLQHOHR
PXUDOHGDJUDYXUDVREUHDPLQLDWXUDHDLOXPLQXUD1R5HQDVFLPHQWRGHXVHD
LGrQWLFDSDVVDJHPGRVRFLDODRLQGLYLGXDOTXDQGRDIXQomRSULQFLSDOGRDUTXLWHWR
SDVVRXGDFRQVWUXomRGHLJUHMDVHSDOiFLRVSDUDDGHUHVLGrQFLDVSDUWLFXODUHVGDV
JDOHULDV PDJQLILFHQWHV SDUD RV HVFULWyULRV H GRUPLWyULRV $ DUWH VH WRUQRX PDLV
tQWLPDHDRPHVPRWHPSRPDLVLVRODGDGHSHQGHQGRGHXPVyLQGLYtGXRHGHVHX
JRVWRSHVVRDO(IRLGHPDQHLUDVHPHOKDQWHTXHDFDQomRHDP~VLFDGHFkPDUD
GHVWLQDGDV j VDWLVIDomR GH DVSLUDo}HV HVWpWLFDV SHVVRDLV FRPHoRX D GRPLQDU DV
IRUPDV DUWtVWLFDV GH FDUiWHU PDLV S~EOLFR WDQWR HP LPSRUWkQFLD TXDQWR PXLWDV
YH]HVHPLQWHQVLGDGHGHH[SUHVVmR
$OpP GHVWDV WUDQVIRUPDo}HV IRUPDLV KRXYH RXWUD DLQGD PDLV SURIXQGD
QDIXQomRHQDDSUHFLDomRGDDUWHTXHSDVVRXDVHUFDGDYH]PDLVDPSODPHQWH
UHFRQKHFLGD FRPR XP YDORU FXOWXUDO LQGHSHQGHQWH H HOHYDGR $Wp R VpFXOR
;9,,, D DUWH RFXSRX QD HVFDOD GRV YDORUHV FXOWXUDLV XP OXJDU LQIHULRU VHPSUH
FRQVLGHUDGD FRPR XP RUQDPHQWR HVSHFLDOPHQWH UHTXLQWDGR GD YLGD GRV
SULYLOHJLDGRV 7DOYH] R JR]R HVWpWLFR IRVVH WmR LQWHQVR FRPR KRMH PDV HUD
LQWHUSUHWDGR HP WHUPRV GH H[DOWDomR UHOLJLRVD RX FRPR XPD HVSpFLH GH
FXULRVLGDGH FXMR ILP ~OWLPR HUD R GLYHUWLPHQWR H D GLVWUDomR 2 DUWLVWD HUD
FRQVLGHUDGRXPDUWHVmRDRSDVVRTXHRFLHQWLVWDHRHUXGLWRWLQKDPSHORPHQRVR
VWDWXVGHPHPEURVGDVFODVVHVDEDVWDGDV
$ JUDQGH PXGDQoD WHYH LQtFLR HP PHDGRV GR VpFXOR ;9,,, FRPR
UHVXOWDGR GRV QRYRV LPSXOVRV HVWpWLFRV TXH DVVXPLDP WDQWR D IRUPD FOiVVLFD
TXDQWR D URPkQWLFD HPERUD D FRUUHQWH URPkQWLFD IRVVH D PDLV IRUWH $PEDV
FRQWULEXtUDPSDUDSURGX]LUXPDH[DOWDomRVHPSUHFHGHQWHVGDIUXLomRHVWpWLFD
TXHPDLVIHUYRURVDVHWRUQDGHYLGRDRIDWRGHFRQVWLWXLUXPVXEVWLWXWRGDUHOLJLmR
(VWDpXPDGDVIDVHVPDLVLPSRUWDQWHVGDKLVWyULDGDFXOWXUDPDVQmRpSRVVtYHO
DTXL GHVFUHYHU LQWHJUDOPHQWH HVVD DSRWHRVH GD DUWH H DVVLP OLPLWDPRQRV D
DVVLQDODU TXH D OLQKD GRV KLHURIDQWHV GD DUWH FRUUH LQLQWHUUXSWDPHQWH GH
:LQFNHOPDQD5XVNLQHPHVPRGHSRLVGHVWH$DSUHFLDomRHRFRQKHFLPHQWRGD
DUWH HUDP SULYLOpJLR GH XPD PLQRULD IRL Vy SUy[LPR DRV ILQV GR VpFXOR ;,;
JUDoDV HP JUDQGH SDUWH j UHSURGXomR IRWRJUiILFD TXH D DSUHFLDomR GD DUWH VH
WRUQRXDFHVVtYHOjLPHQVDPDVVDGDVSHVVRDVGHHGXFDomRPpGLD$DUWHWRUQRX
VH SURSULHGDGH S~EOLFD H R DPRU GD DUWH SDVVRX D VHU GH ERPWRP D LGpLD GR
DUWLVWDFRPRVHUVXSHULRUIRLJDQKDQGRDFHLWDomRHRS~EOLFRHPJHUDOIRLDJLWDGR
SRUXPDWUHPHQGDRQGDGHHVQRELVPRDRPHVPRWHPSRTXHRLPSXOVRFULDGRU
HUD GHIRUPDGR SRU XPD EXVFD GHVHVSHUDGD GD RULJLQDOLGDGH (VVD FRQVWDQWH
SURFXUD GH IRUPDV QRYDV H QXQFD YLVWDV OHYRX D DUWH SHOD ODGHLUD GR
LPSUHVVLRQLVPR DWp jV H[FUHVFrQFLDV GR VpFXOR ;; $ DUWH HVWi PXLWR PDLV
VXMHLWD GR TXH D FLrQFLD j LQIOXrQFLD GHOHWpULD GD WpFQLFD PRGHUQD $
PHFDQL]DomR D SXEOLFLGDGH H R GHVHMR GH ID]HU VHQVDomR DWLQJHP PXLWR PDLV
IRUWHPHQWHDDUWHSRUTXHUHJUDJHUDOHVWDSURGX]GLUHWDPHQWHSDUDRPHUFDGRH
SRGHHVFROKHUOLYUHPHQWHHQWUHWRGDVDVWpFQLFDVTXHQRPRPHQWRVHHQFRQWUDP
GLVSRQtYHLV
1HQKXPGHVWHVDVSHFWRVQRVSHUPLWHDSRQWDUXPHOHPHQWRO~GLFRQDDUWH
FRQWHPSRUkQHD'HVGHRVpFXOR;9,,,RSUySULRIDWRGHVHUUHFRQKHFLGDFRPR
XPIDWRUFXOWXUDOSDUHFHWHUOHYDGRDDUWHDSHUGHUHQmRDJDQKDUDOJXPDFRLVD
HPOXGLFLGDGH0DVRUHVXOWDGRILQDOVHUiXPJDQKRRXXPDSHUGD"$UHVSRVWD
SDUHFHVHUFRPRQRVSDUHFHXVHURFDVRQDP~VLFDTXHHUDDOWDPHQWHEHQpILFR
SDUDDDUWHQmRWHUFRQVFLrQFLDGHVXDLPSRUWkQFLDHGDEHOH]DTXHHUDFDSD]GH
FULDU 4XDQGR D DUWH VH WRPD DXWRFRQVFLHQWH LVWR p FRQVFLHQWH GH VXD SUySULD
JUDQGH]DHODVHDUULVFDDSHUGHUXPDSDUWHGHVXDHWHUQDLQRFrQFLDLQIDQWLO
Ç FODUR TXH GH XP SRQWR GH YLVWD GLIHUHQWH SRGHUtDPRV GL]HU TXH R
HOHPHQWR O~GLFR GD DUWH IRL IRUWDOHFLGR SHOR SUySULR IDWR GH R DUWLVWD VHU
FRQVLGHUDGR VXSHULRU DR FRPXP GRV PRUWDLV 1D TXDOLGDGH GH VHU VXSHULRU HOH
QDWXUDOPHQWH H[LJH XPD FHUWD GRVH GH YHQHUDomR SRU VXD REUD H D ILP GH
VDERUHDU SOHQDPHQWH VXD VXSHULRULGDGH SUHFLVD GH XP S~EOLFR UHYHUHQWH RX GH
XP FtUFXOR GH HVStULWRV LUPmRV FDSD] GH H[SULPLU D QHFHVViULD YHQHUDomR GH
PDQHLUDPDLVSURIXQGDGRTXHDVIUDVHVYD]LDVGRS~EOLFRHPJHUDO$DUWHDWXDO
GR PHVPR PRGR TXH D GH RXWURUD SUHFLVD GH XP FHUWR HVRWHULVPR H WRGR
HVRWHULVPRSUHVVXS}HXPDFRQYHQomRQyVRVLQLFLDGRVFRQFRUGDPRVHPMXOJDU
H FRPSUHHQGHU HVWD RX DTXHOD FRLVD GHVWD RX GDTXHOD PDQHLUD 3RU RXWUDV
SDODYUDV R HVRWHULVPR LPSOLFD D H[LVWrQFLD GH XPD FRPXQLGDGH O~GLFD
HQWULQFKHLUDGDDWUiVGHVHXSUySULRPLVWpULR6HPSUHTXHKiXPDSDODYUDFKDYH
WHUPLQDGD HP LVPR HVWDPRV QD SLVWD GH XPD FRPXQLGDGH O~GLFD 2 PRGHUQR
DSDUDWRSXEOLFLWiULRFRPVXDFUtWLFDGLWLUkPELFDDVH[SRVLo}HVHDVFRQIHUrQFLDV
WHPFRPRFRQVHTrQFLDDDFHQWXDomRGRFDUiWHUO~GLFRGDDUWH
8PSUREOHPDPXLWRGLIHUHQWHpSURFXUDUGHWHUPLQDURFRQWH~GRO~GLFRGD
FLrQFLDPRGHUQDSRLVDtGHSDUDPRVFRPXPDGLILFXOGDGHIXQGDPHQWDO1RFDVR
GD DUWH R MRJR SRGH VHU WRPDGR FRPR XP GDGR LPHGLDWR GD H[SHULrQFLD XPD
TXDQWLGDGH JHUDOPHQWH DFHLWH DR SDVVR TXH QD FLrQFLD VRPRV FRQVWDQWHPHQWH
REULJDGRVDS{UHPFDXVD DGHILQLomRGHVVDTXDQWLGDGHSURFXUDQGR IRUPXOiOD
HP WHUPRV QRYRV 6H DSOLFDUPRV j FLrQFLD QRVVD GHILQLomR GR MRJR FRPR
DWLYLGDGH GHVHQYROYLGD GHQWUR GH FHUWRV OLPLWHV GH HVSDoR WHPSR H VLJQLILFDGR
VHJXQGR XP VLVWHPD GH UHJUDV IL[DV SRGHUHPRV FKHJDU j FRQFOXVmR
VXUSUHHQGHQWH H DVVXVWDGRUD GH TXH WRGRV RV UDPRV GD FLrQFLD VmR RXWUDV WDQWDV
IRUPDVGHMRJRGDGRTXHFDGDXPDVHHQFRQWUDLVRODGDHPVHXSUySULRFDPSRH
pOLPLWDGDSHORULJRUGDVUHJUDVGHVXDSUySULDPHWRGRORJLD0DVVHDSOLFDUPRV
SOHQDPHQWH QRVVD GHILQLomR FRQFOXLUHPRV LPHGLDWDPHQWH TXH SDUD TXH XPD
DWLYLGDGH SRVVD VHU FRQVLGHUDGD XP MRJR p QHFHVViULR DOJR PDLV GR TXH
OLPLWDo}HV H UHJUDV 'LVVHPRV TXH WRGR MRJR p OLPLWDGR QR WHPSR QmR WHP
FRQWDWR FRP TXDOTXHU UHDOLGDGH H[WHULRU D VL PHVPR H FRQWpP VHX ILP HP VXD
SUySULD UHDOL]DomR &DUDFWHUL]DVH DOpP GLVVR SHOD FRQVFLrQFLD GH VH WUDWDU GH
XPDDWLYLGDGHDJUDGiYHOTXHSURSRUFLRQD XPUHOD[DPHQWRGDVWHQV}HVGDYLGD
TXRWLGLDQD 1DGD GLVWR SRGH VHU DSOLFDGR j FLrQFLD D TXDO QmR Vy HVWi
FRQVWDQWHPHQWHSURFXUDQGRFRQWDWDUFRPDUHDOLGDGHGHYLGRjVXDXWLOLGDGHLVWR
p DR IDWR GH VHU DSOLFDGD PDV DOpP GLVVR HVWi FRQVWDQWHPHQWH SURFXUDQGR
HVWDEHOHFHUXPSDGUmRXQLYHUVDOPHQWHYiOLGRGDUHDOLGDGHQDPHGLGDHPTXHp
FLrQFLD SXUD $R FRQWUiULR GDV UHJUDV GR MRJR DV UHJUDV GD FLrQFLD QmR VmR
GHILQLWLYDV VmR FRQVWDQWHPHQWH GHVPHQWLGDV SHOD H[SHULrQFLD VRIUHQGR
PRGLILFDo}HVGHWRGDDRUGHPDRSDVVRTXHDDOWHUDomRGDVUHJUDVGHXPMRJR
WHPFRPRFRQVHTrQFLDHVWUDJDURSUySULRMRJR
3RUWDQWR D DILUPDomR GH TXH D FLrQFLD QmR SDVVD GH XP MRJR p XPD
DILUPDomR JUDWXLWD GHPDVLDGR IiFLO TXH VH LPS}H GHVFDUWDU SURYLVRULDPHQWH
0DV p OHJtWLPR SHUJXQWDU VH QmR Ki QD FLrQFLD XP HOHPHQWR O~GLFR GHQWUR GR
WHUUHQR FLUFXQVFULWR SHOR VHX PpWRGR FRPR SRU H[HPSOR QD WHQGrQFLD SDUD
VLVWHPDWL]DUTXHWRGRFLHQWLVWDSRVVXLWHQGrQFLDGHFDUiWHUSDUFLDOPHQWHO~GLFR$
FLrQFLDDQWLJDGHYLGRjFDUrQFLDGHXPVyOLGRIXQGDPHQWRHPStULFRSHUGHXVH
QXPD HVWpULO VLVWHPDWL]DomR GH WRGRV RV FRQFHLWRV H SURSULHGDGHV SRVVtYHLV GH
LPDJLQDU (PERUD D REVHUYDomR H R FiOFXOR FRQVWLWXDP XP IUHLR SDUD HVWD
WHQGrQFLDLVVRQmRLPSOLFDTXHQDDWLYLGDGHFLHQWtILFDQmRVHHQFRQWUHPDOJXQV
HOHPHQWRVGHFDSULFKR0HVPRDPDLVPLQXFLRVDDQiOLVHH[SHULPHQWDOSRGHVHU
OXGLFDPHQWH PDQHMDGD QR LQWHUHVVH GD WHRULD VXEVHTHQWH HPERUD FHUWDPHQWH
QmRSRVVDVHUDOWHUDGDTXDQGRHPFXUVReFHUWRTXHQRILQDOVHPSUHVHGHWHFWDD
PDUJHPGHMRJRPDVHVVDGHWHFomRSURYDTXHWDOPDUJHPH[LVWH'HVGHWHPSRV
LPHPRULDLVRVMXULVWDVFRVWXPDPVHUDFXVDGRVGHSURFHGLPHQWRVVHPHOKDQWHVH
RVILOyORJRVWDPEpPQmRHVWmRDFLPDGHFUtWLFDDHVWHUHVSHLWRYLVWRTXHGHVGHR
$QWLJR 7HVWDPHQWR H RV 9HGDV HOHV VH GHOLFLDP FRP D EXVFD GH HWLPRORJLDV
FRPSOLFDGDVRTXHDLQGDKRMHpXPGRVMRJRVSUHIHULGRVSHORVTXHQDGDVDEHP
GHOLQJtVWLFD(QmRpLJXDOPHQWHYHUGDGHTXHDVQRYDVHVFRODVGHSVLFRORJLDVH
GHL[DPDUUDVWDUSRUXPXVRIiFLOHIUtYRORGDWHUPLQRORJLDIUHXGLDQDQDVPmRV
WDQWRGRVTXHVmRFRPSHWHQWHVFRPRGRVTXHRQmRVmR"
$OpP GHVWD SRVVLELOLGDGH GH MRJDU R SUySULR PpWRGR WDQWR GD SDUWH GR
FLHQWLVWD TXDQWR GR DPDGRU XP H RXWUR SRGHP LJXDOPHQWH VHU OHYDGRV DR
FDPLQKRGRMRJRSHORLPSXOVRFRPSHWLWLYRSURSULDPHQWHGLWR(PERUDQDFLrQFLD
DFRPSHWLomRVHMDPHQRVGLUHWDPHQWHFRQGLFLRQDGDSRUIDWRUHVHFRQ{PLFRVGR
TXH QD DUWH R GHVHQYROYLPHQWR OyJLFR GD FLYLOL]DomR D TXH GDPRV R QRPH GH
FLrQFLDHVWiPDLVLQH[WULFDYHOPHQWHOLJDGRjGLDOpWLFDGRTXHDFRQWHFHQRFDVRGD
HVWpWLFD 7UDWDPRV QXP FDStWXOR DQWHULRU GDV RULJHQV GD FLrQFLD H GD ILORVRILD
FRQVWDWDQGRTXHWDQWRXPDFRPRRXWUDSHUWHQFHPjHVIHUDDJRQtVWLFD$FLrQFLD
FRPR FRP FHUWD UD]mR DOJXpP DILUPRX p SROrPLFD 0DV FRQVWLWXL PDX VLQDO
TXDQGR D kQVLD GH VH DQWHFLSDU DRV RXWURV QD GHVFREHUWD RX GH DUUDViORV FRP
DUJXPHQWRV WUDQVSDUHFH GHPDVLDGR QR UHVXOWDGR ILQDO GR WUDEDOKR FLHQWtILFR
$TXHOHTXHUHDOPHQWHSURFXUDDYHUGDGHGiSRXFDLPSRUWkQFLDDRWULXQIRVREUH
VHXVDGYHUViULRV
&RPR FRQFOXVmR SURYLVyULD SRGHUtDPRV GL]HU TXH D FLrQFLD PRGHUQD VH
DUULVFD PHQRV D FDLU QR GRPtQLR GR MRJR WDO FRPR R GHILQLPRV TXDQGR VH
PDQWpPILHOjPDLVUDGLFDOH[LJrQFLDGHULJRUHGHYHUDFLGDGHDRFRQWUiULRGR
TXHDFRQWHFLDDQWLJDPHQWHDWpjpSRFDGR5HQDVFLPHQWRTXDQGRRSHQVDPHQWR
HRPpWRGRFLHQWtILFRVPRVWUDYDPLQHTXtYRFDVFDUDFWHUtVWLFDVO~GLFDV
eQHFHVViULRTXHQRVOLPLWHPRVDTXLDHVWDVSRXFDVREVHUYDo}HVVREUHR
IDWRUO~GLFRQDDUWHHQDFLrQFLDPRGHUQDHPERUDPXLWRPDLVSXGHVVHVHUGLWR
3URFXUDPRV WHUPLQDU UDSLGDPHQWH H IDOWD DSHQDV H[DPLQDU R HOHPHQWR O~GLFR
QD YLGD VRFLDO FRQWHPSRUkQHD HP JHUDO VREUHWXGR QD SROtWLFD 0DV FRQYpP
GHVGH Mi FKDPDU D DWHQomR SDUD GRLV HTXtYRFRV SRVVtYHLV (P SULPHLUR OXJDU
SRGH DFRQWHFHU TXH FHUWDV IRUPDV O~GLFDV VHMDP FRQVFLHQWH RX
LQFRQVFLHQWHPHQWH XWLOL]DGDV SDUD RFXOWDU GHWHUPLQDGRV GHVtJQLRV SROtWLFRV RX
VRFLDLVFDVRHPTXHQmRHVWDUtDPRVPDLVSHUDQWHRHWHUQRHOHPHQWRO~GLFRTXH
FRQVWLWXLRWHPDGHVWHOLYURHVLPFRPRIDOVRMRJR(PVHJXQGROXJDUpVHPSUH
SRVVtYHO GHSDUDUPRV FRP IHQ{PHQRV TXH XPD YLVmR VXSHUILFLDO WRPDUi FRPR
MRJRFRPRWHQGrQFLDVO~GLFDVSHUPDQHQWHVHTXHQDUHDOLGDGHQDGDWrPDYHU
FRPLVVR$YLGDVRFLDOPRGHUQDHVWiVHQGRFDGDYH]PDLVIRUWHPHQWHGRPLQDGD
SRU XPD FDUDFWHUtVWLFD TXH WHP DOJXPD FRLVD HP FRPXP FRP R MRJR H Gi D
LOXVmR GH XP IDWRU O~GLFR IRUWHPHQWH GHVHQYROYLGR -XOJXHL SRGHU GDU D HVWD
FDUDFWHUtVWLFDRQRPHGHSXHULOLVPR^`TXHPHSDUHFHXVHURPDLVDGHTXDGR
SDUD GHVLJQDU HVVD PLVWXUD GH DGROHVFrQFLD H EDUEiULH TXH VH WHP YLQGR D
HVWHQGHUSHORPXQGRQRGHFRUUHUGDV~OWLPDVGXDVRXWUrVGpFDGDV
7XGRVHSDVVDFRPRVHDPHQWDOLGDGHHRFRPSRUWDPHQWRGRDGROHVFHQWH
WLYHVVHP SDVVDGR D GRPLQDU FHUWDV iUHDV GD YLGD FLYLOL]DGD TXH RXWURUD
SHUWHQFLDPDRVDGXOWRVUHVSRQViYHLV&RQVLGHUDGRVHPVLPHVPRVRVFRVWXPHVD
TXH PH UHILUR VmR WmR YHOKRV FRPR R PXQGR D GLIHUHQoD UHVLGH QR OXJDU TXH
SDVVDUDP D RFXSDU HP QRVVD FLYLOL]DomR H QD EUXWDOLGDGH FRP TXH VH
PDQLIHVWDP 2 JUHJDULVPR p WDOYH] R PDLV IRUWH H R PDLV DODUPDQWH GHVVHV
FRVWXPHV 6HX UHVXOWDGR p D PDLV EDL[D IRUPD GH SXHULOLVPR JULWRV RX RXWURV
VLQDLVGHVDXGDomRRXVRGHHPEOHPDVHGLVWLQWLYRVDPDUFKDHPRUGHPXQLGD
RX QXP SDVVR HVSHFLDO HWF 2XWUR DVSHFWR HVWUHLWDPHQWH DSDUHQWDGR D HVWH
HPERUDHPQtYHOSVLFROyJLFROLJHLUDPHQWHPDLVSURIXQGRpDVHGHLQVDFLiYHOGH
GLYHUWLPHQWRV YXOJDUHV H GH VHQVDFLRQDOLVPR R JRVWR SHODV UHXQL}HV H
PDQLIHVWDo}HVGHPDVVDSHODVSDUDGDVHWF2FOXEHpXPDLQVWLWXLomRGDVPDLV
DQWLJDV PDV p GHVDVWURVR TXH QDo}HV LQWHLUDV VH WUDQVIRUPHP HP FOXEHV SRLV
HVWHV QmR VmR DSHQDV SURStFLRV DR FXOWLYR GH TXDOLGDGHV LQHVWLPiYHLV FRPR D
DPL]DGH H D OHDOGDGH VmR WDPEpP IRQWH GH VHFWDULVPR LQWROHUkQFLD
GHVFRQILDQoD H GD WHQGrQFLD SDUD DFHLWDU WRGD H TXDOTXHU LOXVmR TXH VHMD
OLVRQMHLUD SDUD R RUJXOKR GR JUXSR 7HPRV YLVWR JUDQGHV QDo}HV SHUGHUHP WRGD
QRomR GD KRQUD WRGR VHQWLGR GR KXPRU D SUySULD LGpLD GD GHFrQFLD H GR MRJR
OLPSR 1mR FDEHULD DTXL LQYHVWLJDU DV FDXVDV H D LPSRUWkQFLD GHVWH
DEDVWDUGDPHQWR XQLYHUVDO GD FXOWXUD PDV QmR Ki G~YLGD TXH D SDUWLFLSDomR GH
JUDQGHV PDVVDV VHPLHGXFDGDV QR PRYLPHQWR HVSLULWXDO LQWHUQDFLRQDO R
UHOD[DPHQWRGRVFRVWXPHVHDKLSHUWURILDGDWpFQLFDVmRHPJUDQGHSDUWHSRUHOH
UHVSRQViYHLV
%DVWDUHIHULUDTXLXPH[HPSORGHSXHULOLVPRRILFLDO&RQIRUPHDKLVWyULD
QRV HQVLQD p VLQDO GH HQWXVLDVPR UHYROXFLRQiULR TXH RV JRYHUQRV DOWHUHP RV
QRPHV GDV FLGDGHV SHVVRDV LQVWLWXLo}HV GR FDOHQGiULR HWF 2 3UDYGD^`
QRWLFLRXTXHGHYLGRDRVDWUDVRVHPLPSRUWDQWHVIRUQHFLPHQWRVWUrVNRONKR]\ GR
GLVWULWR GH .XUVN KDYLDP WLGR VHXV QRPHV PXGDGRV GH %XGHQQ\ .UXSVND\ D H R
HTXLYDOHQWH GH FDPSR GH WULJR YHUPHOKR SDUD UHVSHFWLYDPHQWH 3UHJXLoRVR
6DERWDGRU H 0ROH]D SRU RUGHP GR VRYLHW ORFDO (PERUD HVWH H[FHVVR GH ]HOR
WHQKD VLGR RILFLDOPHQWH FHQVXUDGR SHOR &RPLWr &HQWUDO FRP D UHWLUDGD GRV
QRPHVLQVXOWXRVRVVHULDGLItFLOHQFRQWUDUH[HPSORPDLVHORTHQWHGHSXHULOLVPR
8P FDVR PXLWR GLIHUHQWH IRL R GD JUDQGH LQRYDomR GR IDOHFLGR /RUG
%DGHQ3RZHOOFXMDILQDOLGDGHHUDGDUXPDXWLOL]DomREHQID]HMDDRSRGHUVRFLDO
GR HVStULWR LQIDQWLO RUJDQL]DGR 1mR VH WUDWD GH SXHULOLVPR SRLV DVVHQWD QXPD
SURIXQGD FRPSUHHQVmR GRV KiELWRV H LQFOLQDo}HV GDV FULDQoDV GD TXDO GHULYD D
RUJDQL]DomR HP HVWLOR O~GLFR GR PRYLPHQWR HVFRWLVWD 7HPRV DTXL XP GRV
H[HPSORV PDLV H[SUHVVLYRV GH XP MRJR TXH VH DSUR[LPD WDQWR GD OXGLFLGDGH
FULDGRUD GH FXOWXUD GD pSRFD DUFDLFD TXDQWR p SRVVtYHO HP QRVVD pSRFD 0DV
TXDQGRDSROtWLFDpLQYDGLGDSRUIRUPDVGHWXUSDGDVGHHVFRWLVPRSDVVDDKDYHU
OXJDUSDUDSHUJXQWDUVHRSXHULOLVPRTXHGRPLQDDVRFLHGDGHDWXDOVHUiRXQmR
XPDIXQomRO~GLFD¬SULPHLUDYLVWDSDUHFHTXHGHYHPRVRSWDUSHODDILUPDWLYD
HIRLHVVDDPLQKD LQWHUSUHWDomRGHVVHIHQ{PHQRHPRXWURV HVWXGRV^` 0DV
GHSRLVFKHJXHLDXPDFRQFOXVmRGLIHUHQWH1RVVDGHILQLomRGRMRJRLPS}HXPD
QtWLGDGLVWLQomRHQWUHRSXHULOLVPRHDOXGLFLGDGH2VEULQTXHGRVGDVFULDQoDVQmR
VmRSXHULVQRVHQWLGRSHMRUDWLYRHPTXHHVWHWHUPRpDTXLWRPDGR$OpPGLVVRVH
R SXHULOLVPR DWXDO IRVVH DXWHQWLFDPHQWH O~GLFR R UHVXOWDGR VHULD R UHJUHVVR GD
FLYLOL]DomRjVJUDQGHVIRUPDVDUFDLFDVGHGLYHUVmRQDVTXDLVVHYHULILFDYDXPD
XQLmR SHUIHLWD HQWUH R ULWXDO R HVWLOR H D GLJQLGDGH 2 HVSHWiFXOR GH XPD
VRFLHGDGH FDPLQKDQGR UDSLGDPHQWH D SDVVR GH JDQVR SDUD D HVFUDYLGmR
SUHQXQFLDSDUDPXLWRVDDOYRUDGDGHXPQRYRPLOrQLRPDVSHQVRTXHHVVHVHVWmR
HQJDQDGRV
&DGD YH] PDLV IRUWHPHQWH VH QRV LPS}H D WULVWH FRQFOXVmR GH TXH R
HOHPHQWR O~GLFR GD FXOWXUD VH HQFRQWUD HP GHFDGrQFLD GHVGH R VpFXOR ;9,,,
pSRFDHPTXHIORUHVFLDSOHQDPHQWH2DXWrQWLFRMRJRGHVDSDUHFHXGDFLYLOL]DomR
DWXDOHPHVPRRQGHHOHSDUHFHDLQGDHVWDUSUHVHQWHWUDWDVHGHXPIDOVRMRJR
GHPRGRWDOTXHVHWRPDFDGDYH]PDLVGLItFLOGL]HURQGHDFDEDRMRJRHFRPHoD
R QmRMRJR ,VWR p HVSHFLDOPHQWH YHUGDGHLUR QR FDVR GD SROtWLFD $LQGD QmR Ki
PXLWRWHPSRDYLGDSROtWLFDHPIRUPDGHPRFUiWLFDSDUODPHQWDUHVWDYDFKHLDGH
HYLGHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV O~GLFDV XP GH PHXV GLVFtSXORV WUDQVIRUPRX
UHFHQWHPHQWH PLQKDV REVHUYDo}HV UHODWLYDV D HVVH DVVXQWR QXPD WHVH VREUH D
HORTrQFLDSDUODPHQWDUQD)UDQoDHQD,QJODWHUUDPRVWUDQGRTXHGHVGHRVILQDLV
GRVpFXOR;9,,,RVGHEDWHVGD&kPDUDGRV&RPXQVWrPJHUDOPHQWHGHFRUULGRGH
DFRUGR FRP DV UHJUDV GH XP MRJR H GHQWUR GR YHUGDGHLUR HVStULWR O~GLFR^`
+i XPD LQIOXrQFLD FRQVWDQWH GDV ULYDOLGDGHV SHVVRDLV DOLPHQWDQGR XP MRJR
SHUPDQHQWH HQWUH RV DGYHUViULRV FXMD ILQDOLGDGH p GDUHP [HTXHPDWH XQV DRV
RXWURV VHP FRP LVVR SUHMXGLFDUHP RV LQWHUHVVHV GR SDtV DR TXDO VHUYHP FRP
WRGD D VHULHGDGH $Wp Ki EHP SRXFR R DPELHQWH H RV FRVWXPHV GD GHPRFUDFLD
SDUODPHQWDU HUDP GRPLQDGRV SRU XP DXWrQWLFR HVStULWR HVSRUWLYR WDQWR QD
,QJODWHUUD FRPR QRV SDtVHV TXH KDYLDP DGRWDGR FRP PDLV RX PHQRV VXFHVVR R
PRGHOR SROtWLFR LQJOrV 2 HVStULWR GH FDPDUDGDJHP ID]LD TXH RV PDLV IHUR]HV
DGYHUViULRVSXGHVVHPFRQYHUVDUDPLJDYHOPHQWHPHVPRGHSRLVGRGHEDWHPDLV
YLROHQWR )RL GH DFRUGR FRP HVWH HVStULWR TXH VXUJLX R JHQWOHPDQ
V DJUHHPHQW
HPERUDLQIHOL]PHQWHFHUWRVSDUWLGRVQHPVHPSUHWLYHVVHPSOHQDFRQVFLrQFLDGRV
GHYHUHVLPSOtFLWRVQDSUySULDQRomRGHJHQWOHPDQeSUHFLVDPHQWHHVVHHOHPHQWR
O~GLFRVHPG~YLGDDOJXPDTXHPDQWpPYLYRRSDUODPHQWDULVPRSHORPHQRVQD
,QJODWHUUD DSHVDU GRV DEXVRV GH TXH UHFHQWHPHQWH WHP VLGR YtWLPD $
HODVWLFLGDGH GDV UHODo}HV KXPDQDV VXEMDFHQWHV j PiTXLQD SROtWLFD SHUPLWH D
H[LVWrQFLDGHXPHVStULWRO~GLFRSRVVLELOLWDQGRDUHGXomRGHWHQV}HVTXHVHDVVLP
QmR IRVVH WRPDUVHLDP LQVXSRUWiYHLV H SHULJRVDV SRUTXH D SHUGD GR KXPRU p
XPD FRLVD PRUWDO 4XDVH VHULD GHVQHFHVViULR DFUHVFHQWDU TXH HVVH IDWR O~GLFR
HVWiSUHVHQWHHPWRGRRVLVWHPDHOHLWRUDO
7DOIDWRpDLQGDPDLVHYLGHQWHQDSROtWLFDQRUWHDPHULFDQD0XLWRWHPSR
DQWHV GH R VLVWHPD ELSDUWLGR VH WHU UHGX]LGR j RSRVLomR GH GXDV JLJDQWHVFDV
HTXLSHV FXMDV GLIHUHQoDV SROtWLFDV R REVHUYDGRU HVWUDQJHLUR WHP GLILFXOGDGH HP
GLVWLQJXLUDVHOHLo}HVKDYLDPVHWUDQVIRUPDGRQXPDHVSpFLHGHHVSRUWHQDFLRQDO
$ HOHLomR SUHVLGHQFLDO GH GHX R WRP GH WRGDV DV HOHLo}HV VXEVHTHQWHV 2
SDUWLGRZKLJWLQKDXPH[FHOHQWHFDQGLGDWRFpOHEUHGHVGHPDVIDOWDYDOKH
XPSURJUDPDSROtWLFR$VRUWHPLPRVHRXRFRPDOJRPHOKRUXPVtPERORTXHR
OHYRXjYLWyULDDORJFDELQDFDEDQDGHPDGHLUDTXHIRUDDPRGHVWDPRUDGDGR
YHOKR JXHUUHLUR DSyV VXD UHIRUPD $ HOHLomR SRU PDLRULD GH YRWRV LVWR p SHOD
PDLRU FDSDFLGDGH GH ID]HU EDUXOKR IRL LQDXJXUDGD HP FRP D YLWyULD GH
/LQFROQ 2 FDUiWHU HPRFLRQDO GD SROtWLFD QRUWHDPHULFDQD GHULYD GD SUySULD
RULJHP GR SDtV RV QRUWHDPHULFDQRV VHPSUH VH FRQVHUYDUDP ILpLV DR
SULPLWLYLVPR GD YLGD GRV SLRQHLURV +i PXLWRV HOHPHQWRV DIHWXRVRV QD SROtWLFD
QRUWHDPHULFDQD XPD FHUWD LQJHQXLGDGH H HVSRQWDQHLGDGH TXH HP YmR
SURFXUDPRVQRVPDLVUHFHQWHVPRYLPHQWRVGHPDVVDYHULILFDGRVQDYLGDSROtWLFD
HXURSpLD
$ DEXQGkQFLD GH HOHPHQWRV O~GLFRV QD SROtWLFD LQWHUQD GH PXLWRV SDtVHV
SDUHFH QmR LPSOLFDU j SULPHLUD YLVWD TXH KDYLD PXLWD RSRUWXQLGDGH SDUD R
PHVPR QR FDPSR GDV UHODo}HV LQWHUQDFLRQDLV 7RGDYLD R IDWR GH WHUHP HVWDV
FKHJDGRDRDXJHGDYLROrQFLDHGDSHULFXORVLGDGHQmREDVWDSRUVLVySDUDH[FOXLU
DSRVVLELOLGDGHGRMRJR&RQIRUPHYLPRVDWUDYpVGHQXPHURVRVH[HPSORVRMRJR
SRGHSHUIHLWDPHQWHVHUFUXHOHVDQJUHQWRHWDPEpPSRGHPXLWDVYH]HVVHUXP
IDOVRMRJR7RGDFRPXQLGDGHGH(VWDGRVUHVSHLWDGRUDGDOHLSRVVXLFDUDFWHUtVWLFDV
TXH GH XPD PDQHLUD RX GH RXWUD HVWDEHOHFHP XPD OLJDomR HQWUH HOD H XPD
FRPXQLGDGHO~GLFD2GLUHLWRLQWHUQDFLRQDOpVXVWHQWDGRSHORUHFRQKHFLPHQWRSRU
SDUWH GD JHQHUDOLGDGH GRV SDtVHV GH FHUWRV SULQFtSLRV TXH HP ~OWLPD DQiOLVH
GHVHPSHQKDPDIXQomRGHUHJUDVGRMRJRPHVPRTXHSRVVXDPXPIXQGDPHQWR
PHWDItVLFR 6H DVVLP QmR IRVVH QmR WHULD VLGR QHFHVViULR HVWDEHOHFHU R SULQFtSLR
VHJXQGRRTXDOSDFWDVXQWVHUYDQGDTXHUHFRQKHFHH[SOLFLWDPHQWHDLQWHJULGDGH
GR VLVWHPD FRPR EDVHDGD QXPD YRQWDGH JHQHUDOL]DGD GH UHVSHLWDU DV UHJUDV $
SDUWLUGRPRPHQWRHPTXHTXDOTXHUGDVSDUWHVGHVUHVSHLWDHVWHDFRUGRWiFLWRGi
VH QHFHVVDULDPHQWH R FRODSVR GH WRGR R VLVWHPD GH GLUHLWR LQWHUQDFLRQDO SHOR
PHQRV WHPSRUDULDPHQWH D QmR VHU TXH R UHVWR GRV LQWHUHVVDGRV SRVVXD IRUoD
VXILFLHQWHSDUDFRORFDUIRUDGDOHLRGHVPDQFKDSUD]HUHV
(PWRGDVDVpSRFDVDSUHVHUYDomRGRGLUHLWRLQWHUQDFLRQDOWHPGHSHQGLGR
HPJUDQGHSDUWHGHSULQFtSLRVH[WHULRUHVDRGRPtQLRMXUtGLFRSURSULDPHQWHGLWR
WDLVFRPRDKRQUDDKRQHVWLGDGHHRERPWRP1mRpFRPSOHWDPHQWHGHVWLWXtGR
GHVLJQLILFDGRRIDWRGHDVUHJUDVHXURSpLDVGDJXHUUDWHUHPHYROXtGRDSDUWLUGR
FyGLJRGHKRQUDGDFDYDODULD2GLUHLWRLQWHUQDFLRQDOWHPFRPRSUHVVXSRVWRWiFLWR
TXH WRGR (VWDGR YHQFLGR VH FRPSRUWDUi FDYDOKHLUHVFDPHQWH FRPR ERP
SHUGHGRU R TXH LQIHOL]PHQWH SRXFDV YH]HV WHP DFRQWHFLGR $V ERDV PDQHLUDV
LQWHUQDFLRQDLV H[LJHP TXH VH GHFODUH D JXHUUD DQWHV GH LQLFLiOD HIHWLYDPHQWH
HPERUD IUHTHQWHPHQWH RV DJUHVVRUHV WHQKDP HVTXHFLGR R FXPSULPHQWR GHVWD
LQF{PRGD FRQYHQomR FRPHoDQGR SRU DSRGHUDUVH GH XPD FRO{QLD GLVWDQWH RX
FRLVD SDUHFLGD 0DV QHP SRU LVVR GHL[D GH VHU YHUGDGH TXH DWp Ki EHP SRXFR
WHPSR D JXHUUD HUD FRQVLGHUDGD XP QREUH MRJR R HVSRUWH GRV UHLV H TXH R
FDUiWHU DEVROXWDPHQWH REULJDWyULR GH VXDV UHJUDV DVVHQWDYD HP DOJXP GRV
HOHPHQWRV O~GLFRV IRUPDLV TXH WLYHUDP FRQIRUPH YLPRV VHX SOHQR DSRJHX QD
JXHUUDGRVWHPSRVDUFDLFRV
+iQDOLWHUDWXUDSROtWLFDDOHPmXPDIUDVHIHLWDTXHFKDPDjSDVVDJHPGD
SD] j JXHUUD GDV (LQWUHWHQ GHV (UQVWIDOOHV TXH SRGH WUDGX]LUVH FRPR R
VXUJLPHQWR GH XP FDVR VpULR e FODUR TXH GH XP SRQWR GH YLVWD HVWULWDPHQWH
PLOLWDU HVVD IUDVH VH MXVWLILFD SRLV RV FRPEDWHV VLPXODGRV GDV PDQREUDV H GR
WUHLQDPHQWRPLOLWDUHPJHUDOHVWmRSDUDDJXHUUDVHPG~YLGDDOJXPDGRPHVPR
PRGR TXH R MRJR HVWi SDUD D VHULHGDGH 0DV FRP LVVR RV WHyULFRV SROtWLFRV
DOHPmHVTXHUHPGL]HUDOJXPDFRLVDPDLV2WHUPR(UQVWIDOO UHYHOD FODUDPHQWH
TXHDSROtWLFDLQWHUQDFLRQDODLQGDQmRFKHJRXDRPDLVDOWRJUDXGHVHULHGDGHTXH
HOD DLQGD QmR DWLQJLX VHX REMHWLYR RX GHX PRVWUDV GH VXD HILFLrQFLD DQWHV GH
FKHJDGRRPRPHQWRGDVYHUGDGHLUDVKRVWLOLGDGHV$YHUGDGHLUDUHODomRHQWUHRV
(VWDGRVpXPDUHODomRGHJXHUUDHWRGRFRQWDWRGLSORPiWLFRQDPHGLGDHPTXH
SURFHGHDWUDYpVGHQHJRFLDo}HVHDFRUGRVFRQVWLWXLDSHQDVXPSUHO~GLRjJXHUUD
RXXPLQWHUO~GLRHQWUHGXDVJXHUUDV(VWDODPHQWiYHOFRQYLFomRDFHLWHHPHVPR
SURIHVVDGDSRUPXLWRVWHPFRPRFRQVHTrQFLDOyJLFDTXHVHXVVHJXLGRUHVGDGR
TXHFRQVLGHUDPDJXHUUDHVXDSUHSDUDomRD~QLFDIRUPDVpULDGDSROtWLFDQmR
SRGHP GHL[DU GH QHJDU D H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHODomR HQWUH D JXHUUD H D
FRPSHWLomR H SRUWDQWR WDPEpP HQWUH D JXHUUD H R MRJR 'L]HPQRV HOHV VHU
SRVVtYHO TXH R IDWRU DJRQtVWLFR WHQKD WLGR LQIOXrQFLD QDV IDVHV SULPLWLYDV GD
FLYLOL]DomR TXH QHVVD pSRFD HOH HVWDULD SHUIHLWDPHQWH QR VHX OXJDU PDV TXH
DWXDOPHQWH D JXHUUD HVWi PXLWR DFLPD GD VLPSOHV FRPSHWLomR HQWUH VHOYDJHQV
(ODVHEDVHLDQRSULQFtSLRGRDPLJRRXLQLPLJR7RGDYHUGDGHLUDUHODomRHQWUH
QDo}HVH(VWDGRVDILUPDPHOHVpGRPLQDGDSRUHVVHSULQFtSLRLQHOXWiYHO^`
7RGRRXWURJUXSRpVHPSUHDPLJRRXLQLPLJRGRQRVVR(YLGHQWHPHQWHTXHSRU
LQLPLJRQmRVHGHYHHQWHQGHURLQLPLFXVRXİȤșijȠRXVHMDXPDSHVVRDTXHVH
RGHLDHPXLWRPHQRVXPDSHVVRDSHUYHUVDPDVSXUDHVLPSOHVPHQWHRKRVWLV RX
ʌȠȜİȝȚȠRXVHMDRHVWUDQKRRXHVWUDQJHLURTXHHVWiEDUUDQGRRFDPLQKRGHQRVVR
JUXSR(VVDWHRULDUHFXVDVHDFRQVLGHUDURLQLPLJRVHTXHUFRPRXPULYDORXXP
DGYHUViULR DFRQWHFH VLPSOHVPHQWH TXH HOH HVWi HP QRVVR FDPLQKR H SRUWDQWR
SUHFLVD VHU GHVWUXtGR 6H DOJXPD YH] KRXYH QD KLVWyULD DOJR TXH SXGHVVH
FRUUHVSRQGHU D HVWD JURVVHLUD VLPSOLILFDomR GD LQLPL]DGH TXH UHGX] HVWD TXDVH
TXH D XPD UHODomR PHFkQLFD IRL SUHFLVDPHQWH DTXHOH DQWDJRQLVPR SULPLWLYR
HQWUH DV IUDWULDV FOmV RX WULERV RQGH FRQIRUPH YLPRV R HOHPHQWR O~GLFR HUD
KLSHUWURILDGR H GLVWRUFLGR e GH HVSHUDU TXH D FLYLOL]DomR QRV WHQKDOHYDGR SDUD
EHP ORQJH GHVVD IDVH 1mR FRQKHoR H[HPSOR PDLV WULVWH H PDLV FRPSOHWR GH
LQVXOWRjUD]mRKXPDQDTXHDEiUEDUDHSDWpWLFDLOXVmRGH6FKPLWWDUHVSHLWRGR
SULQFtSLRGRDPLJRRXLQLPLJRSRLVRTXHpVpULRQmRpDJXHUUDHVLPDSD]$
JXHUUDHWXGRTXDQWRFRPHODVHUHODFLRQDHVWiSUHVDjUHGHPiJLFDHGHPRQtDFD
GR MRJR 6y VXSHUDQGR HVVD SULPiULD UHODomR DPLJRLQLPLJR D KXPDQLGDGH
DWLQJLUiXPDGLJQLGDGHVXSHULRU$FRQFHSomRGDVHULHGDGHGH6FKPLWWOHYDQRV
PXLWRVLPSOHVPHQWHGHYROWDDRQtYHOGRVHOYDJHP
0DLV XPD YH] VH DSUHVHQWD DTXL D GHVFRQFHUWDQWH DQWtWHVH GR MRJR H GD
VHULHGDGH 7HPRQRV JUDGXDOPHQWH DSUR[LPDGR GD FRQFOXVmR GH TXH D
FLYLOL]DomR WHP VXDV UDt]HV QR MRJR H TXH SDUD DWLQJLU WRGD D SOHQLWXGH GH VXD
GLJQLGDGH H HVWLOR QmR SRGH GHL[DU GH OHYDU HP FRQWD R HOHPHQWR O~GLFR (P
QHQKXPD RXWUD LQVWkQFLD R UHVSHLWR jV UHJUDV GR MRJR p PDLV DEVROXWDPHQWH
QHFHVViULRGRTXHQDVUHODo}HVLQWHUQDFLRQDLVVHHVVDVUHJUDVVmRGHVUHVSHLWDGDV
DVRFLHGDGHFDLQDEDUEiULHHQRFDRV3RURXWURODGRpSUHFLVDPHQWHQDJXHUUD
PRGHUQDTXHRKRPHPYROWDjDWLWXGHDJRQtVWLFDTXHLQVSLUDYDRMRJRSULPLWLYR
GDJXHUUDWHQGRHPYLVWDRSUHVWtJLRHDJOyULD
2UD DTXL VXUJH XPD GLILFXOGDGH DSDUHQWHPHQWH D JXHUUD PRGHUQD
SHUGHX WRGR H TXDOTXHU FRQWDWR FRP R MRJR 2V SDtVHV GH PDLV HOHYDGDV
SUHWHQV}HV FXOWXUDLV DIDVWDPVH GD FRPXQLGDGH GDV QDo}HV H
GHVDYHUJRQKDGDPHQWH GHFODUDP TXH SDFWD QRQ VXQW VHUYDQGD &RP HVVD
DWLWXGH URPSHP FRP WRGDV DV UHJUDV GR MRJR GR GLUHLWR LQWHUQDFLRQDO 1HVVD
PHGLGD R MRJR GH JXHUUD FRQIRUPH OKH FKDPDPRV GHVVDV QDo}HV QmR p XP
YHUGDGHLURMRJR%DVHDGDQDFRQVWDQWHSURQWLGmRSDUDDJXHUUDTXDQGRQmRHP
VXD SUHSDUDomR HIHWLYD D SROtWLFD FRQWHPSRUkQHD SDUHFH DSUHVHQWDU HVFDVVRV
YHVWtJLRV GD YHOKD DWLWXGH O~GLFD 'HVSUH]DVH R FyGLJR GH KRQUD S}HPVH GH
SDUWHDVUHJUDVGRMRJRLQIULQJHVHRGLUHLWRLQWHUQDFLRQDOHSHUGHPVHWRGDVDV
DQWLJDV UHODo}HV GD JXHUUD FRP R ULWXDO H D UHOLJLmR 7RGDYLD RV PpWRGRV TXH
SUHVLGHPjFRQGXomRGDSROtWLFDGHJXHUUDHRVSUHSDUDWLYRVTXHWrPVLGRIHLWRV
PRVWUDP DLQGD VLQDLV DEXQGDQWHV GH XPD DWLWXGH DJRQtVWLFD LGrQWLFD j TXH
HQFRQWUDPRV QD VRFLHGDGH SULPLWLYD $ SROtWLFD p H VHPSUH IRL GH FHUWR PRGR
XPMRJRGHD]DUSHQVHVHQRVGHVDILRVHSURYRFDo}HVQDVDPHDoDVHGHQ~QFLDV
H FRPSUHHQGHUVHi TXH D JXHUUD H D SROtWLFD TXH D HOD FRQGX] FRQVWLWXHP
VHPSUH H LQHYLWDYHOPHQWH XP MRJR FRQIRUPH GLVVH 1HYLOOH &KDPEHUODLQ QRV
SULPHLURV GLDV GH VHWHPEUR GH 3RUWDQWR H DSHVDU GDV DSDUrQFLDV HP
VHQWLGRFRQWUiULRDJXHUUDQmRVHOLEHUWRXFRPSOHWDPHQWHGRFtUFXORPiJLFRGR
MRJR
6LJQLILFD LVWR TXH D JXHUUD FRQWLQXD VHQGR XP MRJR PHVPR SDUD R
DJUHGLGR R SHUVHJXLGR DTXHOH TXH OXWD SRU VHXV GLUHLWRV H VXD OLEHUGDGH" $TXL
QRVVDG~YLGDTXDQWRjQDWXUH]DGDJXHUUDVHHODpXPMRJRRXXPDFRLVDVpULD
UHFHEH XPD UHVSRVWD LQHTXtYRFD 2 TXH WRUQD VpULD XPD DomR p VHX FRQWH~GR
PRUDO4XDQGRRFRPEDWHSRVVXLXPYDORUpWLFRHOHGHL[DGHVHUXPMRJR6yp
LPSRVVtYHO VDLU GHVWH LQTXLHWDQWH GLOHPD SDUD DTXHOHV TXH QHJDP R YDORU H
YDOLGDGHREMHWLYRVGRVSDGU}HVPRUDLV$DFHLWDomRSRU&DUO6FKPLWWGDIyUPXOD
VHJXQGRDTXDODJXHUUDpRVXUJLPHQWRGHXPDFRLVDVpULDpSRUWDQWRFRUUHWD
PDVQXPVHQWLGRPXLWRGLIHUHQWHGRTXHHOHSUHWHQGLD6HXSRQWRGHYLVWDpRGR
DJUHVVRUTXHQmRVHVHQWHOLPLWDGRSRUTXDLVTXHUFRQVLGHUDo}HVGHRUGHPPRUDO
0DVQmRGHL[DGHVHUYHUGDGHTXHDSROtWLFDHDJXHUUDWrPSURIXQGDVUDt]HVQR
VRORSULPLWLYRGDFXOWXUDO~GLFDHFRPSHWLWLYD6yDWUDYpVGHXPHWKRV FDSD] GH
VXSHUDUDUHODomRDPLJRLQLPLJRTXHUHFRQKHoDXPDILQDOLGDGHPDLVDOWDGRTXH
DVDWLVIDomRGHVLSUySULRGHVHXJUXSRRXGHVXDQDomRWRUQDVHSRVVtYHODXPD
VRFLHGDGHSROtWLFDSDVVDUGRMRJRGDJXHUUDSDUDXPDYHUGDGHLUDVHULHGDGH
&KHJDPRV SRUWDQWR DWUDYpV GH XP FDPLQKR WRUWXRVR j VHJXLQWH
FRQFOXVmR D YHUGDGHLUD FLYLOL]DomR QmR SRGH H[LVWLU VHP XP FHUWR HOHPHQWR
O~GLFR SRUTXH D FLYLOL]DomR LPSOLFD D OLPLWDomR H R GRPtQLR GH VL SUySULR D
FDSDFLGDGH GH QmR WRPDU VXDV SUySULDV WHQGrQFLDV SHOR ILP ~OWLPR GD
KXPDQLGDGH FRPSUHHQGHQGR TXH VH HVWi HQFHUUDGR GHQWUR GH FHUWRV OLPLWHV
OLYUHPHQWHDFHLWHV'HFHUWRPRGRDFLYLOL]DomRVHPSUHVHUiXPMRJRJRYHUQDGR
SRUFHUWDVUHJUDVHDYHUGDGHLUDFLYLOL]DomRVHPSUHH[LJLUiRHVStULWRHVSRUWLYRD
FDSDFLGDGHGHIDLUSOD\2IDLUSOD\pVLPSOHVPHQWHDERDIpH[SUHVVDHPWHUPRV
O~GLFRV3DUDVHUXPDYLJRURVDIRUoDFULDGRUDGHFXOWXUDpQHFHVViULRTXHHVWH
HOHPHQWRO~GLFRVHMDSXURTXHHOHQmRFRQVLVWDQDFRQIXVmRRXQRHVTXHFLPHQWR
GDVQRUPDVSUHVFULWDVSHODUD]mRSHODKXPDQLGDGHRXSHODIpeSUHFLVRTXHrOH
QmR VHMD XPD PiVFDUD VHUYLQGR SDUD HVFRQGHU REMHWLYRV SROtWLFRV SRU WUiV GD
LOXVmR GH IRUPDV O~GLFDV DXWrQWLFDV $ SURSDJDQGD p LQFRPSDWtYHO FRP R
YHUGDGHLUR MRJR TXH WHP VHX ILP HP VL PHVPR H Vy QXPD IHOL] LQVSLUDomR
HQFRQWUDVHXHVStULWRSUySULR
3URFXUDPRV DWp DJRUD QR WUDWDPHQWR GH QRVVR WHPD PDQWHUQRV ILpLV D
XPFRQFHLWRGRMRJRTXHWHPFRPRSRQWRGHSDUWLGDDVFDUDFWHUtVWLFDVSRVLWLYDVH
XQLYHUVDOPHQWH UHFRQKHFLGDV GR MRJR 2 MRJR IRL WRPDGR HP VHX VHQWLGR
LPHGLDWR H TXRWLGLDQR H SURFXUDPRV HYLWDU R FXUWRFLUFXLWR ILORVyILFR TXH
FRQVLVWLULD QD DILUPDomR GH TXH WRGD DomR KXPDQD p XP MRJR 7RUQDVH DJRUD
QHFHVViULRQRILQDOGHQRVVDGLVFXVVmROHYDUHPFRQWDHVWHSRQWRGHYLVWD
(OHFRQVLGHUDYDMRJRVLQIDQWLVWRGDVDVRSLQL}HVKXPDQDVGL]DWUDGLomR
JUHJDPDLVWDUGLDDFHUFDGH +HUiFOLWR^` (P RSRVLomR D HVWD IUDVH ODSLGDU
FLWHPRV DJRUD GH PDQHLUD PDLV H[WHQVD DV SURIXQGDV SDODYUDV GH 3ODWmR TXH
DSUHVHQWDPRV HP QRVVR SULPHLUR FDStWXOR (PERUD DV FRLVDV KXPDQDV QmR VH
FDUDFWHUL]HP SRU XPD JUDQGH VHULHGDGH PHVPR DVVLP p QHFHVViULR VHU VpULR
DLQGD TXH LVVR QmR FRQWULEXD SDUD QRVVD IHOLFLGDGH  e SUHFLVR WUDWDU FRP
VHULHGDGHDTXLORTXHpVpULRHQDGDPDLV6y'HXVpGLJQRGDVXSUHPDVHULHGDGH
HRKRPHPQmRSDVVDGHXPMRJXHWHGH'HXVHpHVVHRPHOKRUDVSHFWRGHVXD
QDWXUH]D 3RUWDQWR WRGR KRPHP H PXOKHU GHYHP YLYHU D YLGD GH DFRUGR FRP
HVVDQDWXUH]DMRJDQGRRVMRJRVPDLVQREUHVFRQWUDULDQGRVXDVLQFOLQDo}HVDWXDLV
3RLVHOHVFRQVLGHUDPDJXHUUDXPDFRLVDVpULDHPERUDQmRKDMDQDJXHUUD
MRJRRXFXOWXUDGLJQRVGHVVHQRPHMXVWDPHQWHDVFRLVDVTXHQyVFRQVLGHUDPRVDV
PDLV VpULDV 3RUWDQWR WRGRV GHYHP HVIRUoDUVH DR Pi[LPR SRU YLYHU HP SD]
4XDOpHQWmRDPDQHLUDPDLVFHUWDGHYLYHU"$YLGDGHYHVHUYLYLGDFRPRMRJR
MRJDQGR FHUWRV MRJRV ID]HQGR VDFULItFLRV FDQWDQGR H GDQoDQGR H DVVLP R
KRPHP SRGHUi FRQTXLVWDU R IDYRU GRV GHXVHV H GHIHQGHUVH GH VHXV LQLPLJRV
WULXQIDQGRQRFRPEDWH$VVLPRVKRPHQVYLYHUmRGHDFRUGRFRPDQDWXUH]D
SRLV VRE PXLWRV DVSHFWRV HOHV VmR FRPR IDQWRFKHV H Vy SRVVXHP XPD SHTXHQD
SDUWH GD YHUGDGH $R TXH R FRPSDQKHLUR GH 3ODWmR UHVSRQGH 'L]HQGR LVVR
PHX DPLJR SDUHFHV FRQFOXLU TXH R JrQHUR KXPDQR p LQWHLUDPHQWH PDX (
3ODWmRUHVSRQGH3HUGRDPH)RLFRPRVROKRVHP'HXVHSHQVDQGRDSHQDVQHOH
TXH DVVLP IDOHL $GPLWR VH TXLVHUHV TXH R JrQHUR KXPDQR QmR p LQWHLUDPHQWH
PDXHPHUHFHXPDFHUWDFRQVLGHUDomR^`
2 HVStULWR KXPDQR Vy p FDSD] GH OLEHUWDUVH GR FtUFXOR PiJLFR GR MRJR
HUJXHQGRRVROKRVSDUDR6XSUHPR$FRQFHSomROyJLFDGDVFRLVDVpLQFDSD]GH
OHYiORPXLWRORQJH4XDQGRRSHQVDPHQWRKXPDQRID]XPDUHYLVmRGHWRGRVRV
WHVRXURV GR HVStULWR H VHQWH WRGR R HVSOHQGRU GH VXDV IDFXOGDGHV PHVPR DVVLP
VHPSUHHQFRQWUDQRIXQGRGHWRGRMXOJDPHQWRVpULRXPUHVWRSUREOHPiWLFR1R
IXQGR GH QRVVD FRQVFLrQFLD VDEHPRV TXH QHQKXP GH QRVVRV MXt]RV p
DEVROXWDPHQWHGHFLVLYR(QHVVHPRPHQWR HPTXHQRVVRMXOJDPHQWRFRPHoD D
YDFLODUMXQWDPHQWHFRPHOHYDFLODWDPEpPQRVVDFRQYLFomRGHTXHRPXQGRp
XPDFRLVDVpULD(PYH]GRPLOHQDUWXGRpYDLGDGHLPS}HVHQRVXPDIyUPXOD
PXLWR PDLV SRVLWLYD TXH WXGR p MRJR e FODUR TXH LVVR p XPD PHWiIRUD EDUDWD
GHYLGD DSHQDV j LPSRWrQFLD GR HVStULWR KXPDQR PDV HUD D HVVD VDEHGRULD TXH
3ODWmRKDYLDFKHJDGRQRPRPHQWRHPTXHFKDPDYDDRVKRPHQVRMRJXHWHGRV
GHXVHV2PHVPRSHQVDPHQWRDSDUHFHWDPEpPSRUHVWUDQKDIDQWDVLDQR/LYUR
GRV3URYpUELRV QR TXDO D 6DEHGRULD (WHUQD GL] TXH DQWHV GH WRGD D FULDomR HOD
EULQFDYD GLDQWH GD IDFH GH 'HXV SDUD GLYHUWLOR H TXH QR PXQGR GH VHX UHLQR
WHUUHVWUH HOD HQFRQWUDYD VHX GLYHUWLPHQWR QD FRPSDQKLD GDV FULDQoDV
KXPDQDV^`
6HPSUH TXH QRV VHQWLUPRV SUHVRV GH YHUWLJHP SHUDQWH D VHFXODU
LQWHUURJDomRVREUHDGLIHUHQoDHQWUHRTXHpVpULRHRTXHpMRJRPDLVXPDYH]
HQFRQWUDUHPRV QR GRPtQLR GD pWLFD R SRQWR GH DSRLR TXH D OyJLFD p LQFDSD] GH
RIHUHFHUQRV&RQIRUPHGLVVHPRVGHVGHRLQtFLRRMRJRHVWiIRUDGHVVHGRPtQLR
GDPRUDOQmRpHPVLPHVPRQHPERPQHPPDX0DVVHPSUHTXHWLYHUPRVGH
GHFLGLUVHTXDOTXHUDomRDTXHVRPRVOHYDGRVSRUQRVVDYRQWDGHpXPGHYHUTXH
QRV p H[LJLGR RX p OtFLWR FRPR MRJR QRVVD FRQVFLrQFLD PRUDO SURQWDPHQWH QRV
GDUi D UHVSRVWD 6HPSUH TXH QRVVD GHFLVmR GH DJLU GHSHQGH GD YHUGDGH RX GD
MXVWLoD GD FRPSDL[mR RX GD FOHPrQFLD R SUREOHPD GHL[D GH WHU VHQWLGR %DVWD
XPDJRWDGHSLHGDGHSDUDFRORFDUQRVVRVDWRVDFLPDGDVGLVWLQo}HVLQWHOHFWXDLV
(PWRGDFRQVFLrQFLDPRUDOEDVHDGDQRUHFRQKHFLPHQWRGDMXVWLoDHGDJUDoDR
GLOHPD GR MRJR H GD VHULHGDGH DWp DTXL LQVRO~YHO GHL[DUi GH SRGHU VHU
IRUPXODGR


ËQGLFH5HPLVVLYR


$EHODUGR
$ELVVtQLD
$EQHU
$GDW
$GROHVFrQFLDQDFXOWXUDPRGHUQD
$JDOPD
$JRQ
$JRQDOKRPHP
$JRVWLQKR6WR
$ODLQGH/LOOH
$OEHURQL
$OERLQ
$OHJyULFRSHQVDPHQWRPRGHUQR
$OORQJH
$PDGLVGD*iOLD
$PDGRUHVHSURILVVLRQDLV
$PLJRLQLPLJRSULQFtSLRGR
$QD[LPDQGUR
$QDP
$QLPDLVMRJRGRV
SHUVRQLILFDomRGRV
$QWLJR7HVWDPHQWRSHUVRQLILFDomRQR
$QWLORJLD
$QWtWHVHQRMRJR
$SRVWDV
$TXLOHV(VFXGRGH
$UiELD
$UiELFRSDODYUDVSDUDMRJRHP
$UDPDLFRSDODYUDVSDUDMRJRHP
$UDXWRV
$ULRVWR
$ULVWyIDQHV
$ULVWyWHOHV
$UTXtORFR
$UTXLWHWXUD
$UUHEDWDPHQWR
$UWHDSUHFLDomRH[WHQVmRGH
$UWHPRGHUQDHOHPHQWRO~GLFRQD
$UWHPXVLFDOQD*UpFLD
$UWHVSOiVWLFDVHFRPSHWLomRHMRJR
$VHV
$WOHWLVPR
$WRVH[XDOHMRJR
$XJXVWR,PSHUDGRUGH5RPD
$XJXVWRR)RUWH
%DEDU
%DFK-6
%DFRQ)UDQFLV
%DGHQ3RZHOO/RUG
%DGU%DWDOKDGH
%DOOHW
%DUURFRHOHPHQWRO~GLFRQR
%DWDOKDHMRJRWHPSRIL[DGRHOXJDUSDUD
%DWRWD
%HOH]D
%HRZXOI
%HUQLQL
%LROyJLFDIXQomRGDYLGD
%L]kQFLRMRJRVHP
%ODFNIRRWSDODYUDVSDUDMRJRHP
%ODFNVWRQH
%RDV)
%RFDQ
%RODMRJRVGH
%RONHQVWHLQ3URI
%ROVD
%UDKPDQDV
%UDGDFHUFRGH
%ULGJH
%UXQQHU+
%XUFNKDUGW-DFRE
%XUX
%XVKLGR
%X\ WHQGLMN3URI
&DOFDVH0RSVRV
&iOFLVJXHUUDFRP(UHWULD
&DSHOOH
&DUORV0DJQR
&DUORV9
&DUORVGH$QMRX
&DUORVR7HPHUiULR
&DUROtQJLR5HQDVFLPHQWR
&DUWDMRJRVGH
&DVDPHQWRHVFROKDGRHFRPSHWLomR
&DYDODULD
&HUYDQWHV
&KDPEHUODLQ1HYLOOH
&KDQJ.DL6KHN
&KLQDJXHUUDQDDQWLJD
&KLQrVSDODYUDVSDUDMRJRHP
&KXVLQ
&LrQFLDFRQWH~GRO~GLFRGD
&LJDQRVHSRWODIFK
&tUFXORPiJLFR
&OHDUFR
&OHySDWUD
&OXEHR
&RPEDWGHV7UHQWH
&RPEDWHLQGLYLGXDO
&RPpGLDJUHJD
&RPpUFLRFRPSHWLomR
&{PLFRR
&RPSHWLomRGHHVWDomRHDUWHSOiVWLFDPXVLFDOQRGUDPDYHUWDPEpP$JRQ
&RPSHWLomRHMRJRGLVWLQomRJUHJDSDUDUHODomRQD&KLQDDQWLJD
&RPXQLGDGHVSDUDMRJR
&RQVWUXomRGHFLGDGHVURPDQDV
&RUDtQGLRV
&RUSRUDo}HVPHGLHYDLV
&RUULGDV
&RUULGDVGHFDYDOREL]DQWLQDV
&RUWHVDPRURVDV
&RUWHVLDFRPSHWLomRGH
&RXUVG
DPRXU
&UpF\EDWDOKDGH
&ULDomRPLWRVGD
&ULDQoDHVHOYDJHPFRPSDUDomR
&ULVLSR
&ULVWLDQLVPRHKXPDQLVWDV
&XOWXUDHOHPHQWRO~GLFRQD
&XOWXUDPRGHUQDDEDVWDUGDPHQWRGD
&XPSULPHQWRVWURFDGHQDJXHUUD
&XUHWDV
&X]]RQL
'DGRV
'DQDLGHV
'DQoD
'DQWH
'DY\
'pGDOR
GH-RQJGH-RVVHOLQ
GH-RXYHQHO+HQUL
'HVPDQFKDSUD]HUHVR
'HVWLQR
'HVLQWHUHVVHGRMRJR
'HXVVHQ3DXO
GH9ULHV
'LDJRJXr
'LiORJRIRUPDV
9WDPEpP3ODWmR
'LmR&ULVyVWRPR
'LGHURW
'LNr
'LOHPD
'LyJHQHV
'LRQLVtDFDVHGUDPD
'LVILGDGL%DUOHWWD
'LVSXWDVWHROyJLFDV
'LYHUWLPHQWRHOHPHQWRQRMRJR
'LYHUWLPHQWRHULWRVVDJUDGRV
'RPULWXDO
'UDPD
'URPHURQ
'XDOLVPRGHFRPXQLGDGHVVRFLDLVVH[XDO
'XHORMXGLFLiULRSULYDGR
'X\ YHQGDN3URI
(FRQ{PLFRIDWRUQDKLVWyULD
(GGDV
(JtSFLDUHOLJLmR
(KUHQEHUJ9LFWRU
(OHLWRUDOVLVWHPD
(ORTrQFLDSDUODPHQWDU
(PSpGRFOHV
(QLJPDVHSRHVLD
(UDVPR
(UyWLFRXVRGDSDODYUDMRJR
(VFROiVWLFD
(VFRWLVPR
(VRWHULVPRHDUWH
(VSRUWHVPRGHUQRV
(VTXLOR
(VTXLPy
(VVrQFLDGRMRJR
(VWDGR5RPDQRR
(VWpWLFDMRJRH
(VWLOR
(VWRLFLVPR
(VWXGDQWDGDV
(XUtSLGHV
(XWLGHPR
([DJHUR
([HUFtFLRFRUSRUDOHFXOWXUD
([LELomR
([LELomRVH[XDOHPDQLPDLV
([RWLVPRHRVPRGHUQRV
)DJXHW(PLOH
)DXVWLQD
)D]HUGHFRQWD
)HVWDV
)HVWLYDOGHLQYHUQRQDDQWLJD&KLQD
)HVWLYDLV
)HXGDOLVPRHFRPSHWLomRDULVWRFUiWLFD
)LGHOLGDGH
)LOLSHGH%RUJRQKD
)LORORJLD
)LORVRILDGHVHQYROYLPHQWRDSDUWLUGRMRJRGHHQLJPDV
)LOyVRIRVJUHJRV
)ORUHQoD
)RQWHQHOOH
)UDQFLVFR6H3REUH]D
)UDWULD
)UDXGH
)UHGHULFRR*UDQGH
)UHGHULFR,,,PSHUDGRU
)ULJJD
)UREHQLXV/
)XQomRGRMRJRGHILQLo}HV
*DEHU
*DLPDU*HRIIURL
*DQKRHMXVWLoDGLYLQD
*DUDWXMDU
*HOS
*HQWOHPHQ
V$JUHHPHQW
*HUEHUW
*LHUNH2WWR
*RHWKH
*yUJLDV
*RWLFLVPR
*UDQHW0DUFHO
*UpFLDFRPSHWLo}HVDUWtVWLFDVSRUSUrPLRVFRPSHWLo}HVOHJDLVQDHGXFDomRQD
JXHUUDQD
WRUQHLRVGHLQM~ULDVQD
*UHJDULVPR
*UHJRFXOWXUDSULQFtSLRDJRQtVWLFRQDHPLWRSDODYUDVSDUDMRJRHP
*ULPP
*URWLXV+XJR
*XDUGLQL5RPDQR
*XDULQR
*XHUUDDVSHFWRDJRQtVWLFRHOHPHQWRO~GLFRQDPRGHUQDPRWLYRVSDODYUDVSDUD
5XVNLQVREUH
*XLOKHUPHR5XLYR
*XQWKHU
*\OIDJLQQLQJ
+DEHUIHOGWUHLEHQ
+DLNDL
+DPSH.
+DQGHO
+DUDOG*RUPVVRQ
+DUULVRQ-DQH
+DXSWPDQQSURFHVVR
+D\ GQ
+HEUDLFRSDODYUDVSDUDMRJRHP
+HOG*-
+HUiFOLWR
+HUHJHV
+HUyGRWR
+HVtRGR
+H\ QH0
+LOGHJDUGHGH%LQJHQ
+tSLDV
+RODQGrVSDODYUDVSDUDMRJRHPYHU/tQJXDVJHUPkQLFDV+RPHUR
+RQUDFRPSHWLo}HVGHHRGXHOR
+RUiFLR
+XPDQLVPRHFXOWXUDItVLFDHOHPHQWRO~GLFRQRODPERV
,EQ6DELQ
,GDGH0pGLDHOHPHQWRO~GLFRQD
,GHQWLGDGHPtVWLFD
,GHQWLILFDomR
,PDJHQV
,QFHUWH]D
,QGLJLWDPHQWD
,QJDIXND
,QJODWHUUDFRPREHUoRGRHVSRUWHPRGHUQR
,QJOrVSDODYUDVSDUDMRJRQRYHU/tQJXDVJHUPkQLFDV
,QLPLJRR
,QVWLQWRGHMRJR
,QVWUXPHQWRVPXVLFDLVWRFDU
,QVXOWRVFRPSHWLo}HVGHHDSRVWD
,UODQGDOHQGDVGD
,XUJXP
-DHJHU:HUQHU
-DSmRFXOWXUDDULVWRFUiWLFDQR
-DSRQrVSDODYUDVSDUDMRJRHP
-DVmR
-DYD
-HQVHQ$(
-RDE
-RmRGXTXHGH%UDEDQWH
-RFXV
-RJRDSDODYUDHVHXVHTXLYDOHQWHV
-RJRXPFRQFHLWRLQGHSHQGHQWHFDUiWHUQmRPRUDOGHILQLomR
-RJRGRDPRU
-RJRVGHPHVD2OtPSLFRVRUJDQL]DGRVURPDQRV
-RQJOHXUV
-RXWHGHMDFWDQFH
-XL]URXSDGH
-XOIHVWDGR
-XOJDPHQWRSRUFRPEDWH
-XVWLoDDUFDLFDHPRGHUQD
.DOHYDOD
.DQW
.DXUDYDV
.HQQLQJDU
.HUpQ\ L.
.XOD
.ZDNLXWO
/DWLPSDODYUDVSDUDMRJRHP
/D]HUJUHJR
/HLLQWHUQDFLRQDO
/HLSRHVLDH
/HPDLUH-HDQ
/LEHUGDGH
/LPLWDomRGRMRJR
/LQJXDJHP
/LQJXDJHPSRpWLFD
/LQJXDJHPGRMRJRMDSRQrV
/tQJXDVJHUPkQLFDVSDODYUDVSDUDMRJR
QDV
/tQJXDVURPDQLFDVSDODYUDVSDUDMRJRQDV
/tULFDSRHVLD
/LWWPDQQ
/LWXUJLD
/RDQJR
/RFNHU&:
/yJLFDSDUWHGRMRJRQD
/RXFXUD
/XGXVDSDODYUD
/XVR
/XJDUHVVDJUDGRV
/XJDUHVVDJUDGRVFRPFRUWHVGHMXVWLoD
/XWDFRPRRSRVWRDMRJR
0DKDEKDUDWD
0DOLQRZVNL%
0DPDOHNDOD
0DUHWW55
0DUJDULGDGH1DYDUUD
0DU[LVPR
0iVFDUDV
0DVFDUDGD
0DXQLHU5
0DXVV0DUFHO
0HDX[
0HODQpVLD
0HQDQGUR
0HQWHOXJDUGDQRMRJR
0HWiIRUD
0LJXHO(VFRWR
0LODJUHV
0LOLQGDSDQKD
0LPHVLV
0LVWpULRVJUHJRV
0LWRHSRHVLD
0RGDQRYHVWXiULR
0ROLQHW-HDQ
0RQWDLJQH
0X
DTDUD
0XOOHU)
0XQLILFrQFLDURPDQD
0XVDV
0~VLFDHOHPHQWRO~GLFRQD
0~VLFDGRVpFXOR;9,,,
0~VLFRVWDWXVVRFLDOGR
0\ FDOHEDWDOKDGH
1DJDVHQD1HFNHO*
1HXKRII7HRGRUR
1JX\ HQYDQ+X\ HQ
1LEHOXQJHQOLHG
1LHW]VFKH
1REUH]DHYLUWXGH
1RPHVDWLWXGHSXHULOSDUDFRP
2EMHWLYRGRMRJR
2SRVWRDRMRJRSDODYUDVSDUD
2UiFXORV
2UGiOLR
2UGHPHMRJR
2UWHJD\ *DVVHW-
2UWULF
2WWRERQL&DUG
3DODPHGHV
3DODYUDVXVDGDVSDUDDLGpLDGHMRJR
3DQHPHWFLUFHQVHV
3DQWXQV
3DUDEDVH
3DUODPHQWRHORTrQFLDQR
3DUUKiVLRV
3iVVDURVDWLYLGDGHVO~GLFDVGRV
3DXOR'LiFRQR
3HFKXHO/RHVFKH
3pORSV
3HGUR'DPLmR
3HQpORSH
3HQKRU
3HUJXQWDVDUGLORVDVYWDPEpP(QLJPD
3pUVLD[iGD
3HUVRQLILFDomR
3HUVRQLILFDomRURPDQD
3HUXFD
3HUXFDGHMXL]
3tQGDUR
3LWiJRUDV
3ODWmR
3REUH]D6)UDQFLVFRH
3RHVLDUHODomRFRPMRJR
3RHWDVFRPRSRVVXLGRUHVGHFRQKHFLPHQWR
3RHWDV5HQDVFLPHQWR
3ROtWLFDDPHULFDQD
3ROtWLFDPRGHUQDHMRJR
3ROLWHFQRV
3RSH$OH[DQGHU
3RWODFK
3UHWLXP
3UrPLR
3UREOHPDV
3URFHVVRVMXGLFLiULRVHOHPHQWRVO~GLFRVQRV
3URFHVVRFRPRDJRQ
3UyGLFR
3URGXomRHDUWH
3URPHWHX
3URWiJRUDV
3URYpUELRV/LYURGRV
3UXQNIUPH
3VLFDQiOLVH
3VLFRORJLD
3XHULOLVPR
4XLQWLOLDQR
5DEHODLV
5DKGHU3URI
5DPD\ DQD
5DQD
5DSHRIWKH/RFN
5HDOL]DomRSRUUHSUHVHQWDomR
5HDOL]Do}HVVDJUDGDV
5HFRUGHV
5HJUDVGRMRJR
5HODo}HVLQWHUQDFLRQDLV
5HQDVFLPHQWRHOHPHQWRO~GLFRQR
5HSHWLomR
5HSUHVHQWDomR
5HYROXomR,QGXVWULDO
5LFKHOLHX
5LFKHU
5LJ9HGDYHU9HGDV
5LSSHUGD
5LVR
5LWPR
5LWXDOHDUWHVSOiVWLFDVHP~VLFDQDFXOWXUDURPDQD
5RFRFyHOHPHQWRO~GLFRQRSHUtRGR
5RPDFRPSHWLo}HVOHJDLVHP
5RPDQDFXOWXUDHSULQFtSLRDJRQtVWLFR
5RPDQDFXOWXUDHOHPHQWRVO~GLFRVQD
5RPDQRVHSHUVRQLILFDomR
5RPDQWLVPRHOHPHQWRO~GLFRQR
5{PXORH5HPR
5RVFHOLQR
5RXSDYHU9HVWXiULR
5RXVVHDX
5XEHQV
5XVNLQ
5XWLOLXV5XIXV
6iELRVFRPSHWLo}HVGHSHUJXQWDVHQWUH
6DODPLQDEDWDOKDGH
6DQQD]DUR
6kQVFULWRSDODYUDVSDUDMRJRHP
6iWLUD
6D[R*UDPPDWLFXV
6FDUODWWL
6FKLOOHU
6FKPLWW&DUL
6FKURHGHU5
6pFXOR;,;HOHPHQWRO~GLFRQR
6HJUHGR
6HJXURGHYLGD
6HQVDFLRQDOLVPR
6HQWLPHQWDOLVPR
6HULHGDGHHMRJRHULWRVVDJUDGRVSDODYUDVSDUDFRQFHLWRGH
6KDNHVSHDUH
6LJQLILFDomRGRMRJR
6NDOGVNDSDUPDO
6LOYHVWUHYHU*HUEHUW
6RFLHGDGHMRJRH
6yFUDWHVYHU3ODWmR
6RILVPDV
6RILVWDV
6RIURQ
6RUWH
6RUWHWLUDUD
6SHQJOHU
6WXPSIO5
6XFHVVR
6XVR+HQULTXH
7iFLWR
7HPtVWRFOHV
7HQVmR
7HULRPRUILVPR
7HUUHQRGHMRJRYHUWDPEpP/XJDUHVVDJUDGRV
7HVHX
7KXOU
7LEHWH
7OLQNLW
7ROVWRL
7RQTXLP
7RUDGMD
7RUQHLR
7RWHPLVPR
7UDGLomRMRJRH
7UDJpGLDJUHJD
7ULXPSKXV
7UREULDQGLOKDV
7URYDGRUHV
7XFtGLGHV
7U\ JJGDPDO
8KOHQEHFN3URI
8QLYHUVDLVSUREOHPDGRV
8QLYHUVLGDGHVPHGLHYDLV
8SDQLVKDGV
9DOpU\3DXO
9DQGHU9RQGHO-RRVW
9DWHV
9HGDV
9HUVLSHOOLV
9HVWXiULREDUURFRGRVpFXOR;,;
9LFR*LDPEDWWLVWD
9LGDUHDOMRJRH
9LGDVRFLDOPRGHUQDHMRJR
9LOODUGGH+RQQHFRXUW
9LUJtOLR
9LUWXGH
9LVLJRGRVFRQYHUVmRGRV
9LWyULDFRPRUHSUHVHQWDomRGHVDOYDomRQDJXHUUD
9ROXQWiULRFDUiWHUGRMRJR
9RQWDGHGLYLQDHGHVWLQR
:DJHU DSRVWD HOHPHQWRGHQRSURFHVVRMXGLFLDO
:DJQHU
:DOSROH+RUDFH
:DWWHDX
:HGGLQJ
:HQVLQFN3URI
:HWDQ
:LHODQGR)HUUHLUR
<DPKDELWDo}HV
<DQDND
<DVQDV
<LQH\DQJ
=HQmRGH(OpLD
=HQGDYHVWD
=HXVPHWDPRUIRVHVGH


^`$GLIHUHQoDHQWUHDVSULQFLSDLVOtQJXDVHXURSpLDV RQGHVSLHOHQWRSOD\MRXHU
MXJDUVLJQLILFDPWDQWRMRJDUFRPREULQFDU HDQRVVDQRVREULJDIUHTHQWHPHQWHD
HVFROKHUXPRXRXWURGHVWHVGRLVVDFULILFDQGRDVVLPjH[DWLGmRGDWUDGXomRXPD
XQLGDGHWHUPLQROyJLFDTXHVyQDTXHOHVLGLRPDVVHULDSRVVtYHO 1GR7
^`6REUHHVWDVWHRULDVFRQVXOWDU+=RQGHUYDQ+HW6SHOELM'LHUHQ.LQGHUHQHQ
9RWZDVVHQ0HQVFKHQ $PVWHUGm H)--%X\ WHQGLMN+HW6SHOYDQ0HQVFK
HQ'LHWDOVRSHQEDULQJYDQOHYHQVGULIWHQ $PVWHUGm 
^`7DPEpPHPSRUWXJXrVDSDODYUDGLYHUWLPHQWRpDSHQDVDPDQHLUDPHQRV
LQDGHTXDGDGHH[SULPLUHVVHFRQFHLWRTXHSDUDRDXWRUFRUUHVSRQGHjSUySULD
HVVrQFLDGRMRJR YLQIUD HHVWiOLJDGRWDPEpPDQRo}HVFRPRDVGHSUD]HU
DJUDGRDOHJULDHWF 1GR7
^`3ULPLWLYR
^`8PDLQWHQVDPDQLIHVWDomRGHFRPSRUWDPHQWREDUXOKHQWRHGHVRUGHLUROHYDGD
DFDERQXPHVStULWRGHGHVUHVSHLWRjDXWRULGDGHHmGLVFLSOLQD 1GR7
^`0*UDQHW)rWHVHW&KDQVRQVDQFLHQQHVGHOD&KLQH3DULVSSh
'DQVHVHW/HJHQGHVGHOD&KLQHDQFLHQQH3DULVSHVV/D
FtYtOLVDWLRQFKLQRLVH3DULVS
^`$VWKH*UHHNVZRXOGVD\UDWKRUPHWKHFWLFWKDQPLPHWLF-DQH(+DUULVRQ
7KHPLV$6WXG\RIWKH6RFLDO2ULJLQVRI*UHHN5HOLJLRQ&DPEULGJHS
^`550DUHWW7KH7KUHVKROGRI5HOLJLRQ/RQGUHVS
^`%X\ WHQGtMN+HW6SHOYDQ0HQVFKHQ'LHUDOVRSHQEDULQJYDQOHYHQVGULIWHQ
$PVWHUGmSS
^`/HR)UREHQLXV.XOWXUJHVFKLFKWH$IULNDV3UROHJRPHQD]XHLQHUKLVWRULVFKHQ
*HVWDOWOHKUH3KDLGRQ9HUODJ6FKLFNVDOVNXQGHLQ6LQHGHV.XOUXUZHUGHQV
/HLS]LJ
^`.XOWXUJHVFKLFKWHSS
^`,ELGS
^`,ELGS$(UJULIWHQKHLL DUUHEDWDPHQWR FRPRPRPHQWRGRVMRJRV
LQIDQWLVSYHMDVHRWHUPRGH%X\ WHQGLMNWRPDGRGH(UZLQ6WUDXVVTXH
VLJQLILFDGLVSRVLomRSDWpWLFDRXHVWDGRGHFRPRomR

FRPRIXQGDPHQWRGRV
MRJRVLQIDQWLV2EUDFLWDGDS
^`6FKLFNVDOVNXQGHS
^`RWHUPRDOHPmRVSLHOHQVLJQLILFDDRPHVPRWHPSRMRJDUHUHSUHVHQWDUWDQWR
QRVHQWLGRGHILJXUDUFRPRQRGDUHSUHVHQWDomRWHDWUDO WDOFRPRHPLQJOrVWR
SOD\HRIUDQFrVMRXHU 1GR7
^`/HLV9,O&'
^`ȠȣIJȠȣȞʌĮȚįȚĮȠȣIJ¶ĮȪʌĮȚįİȓĮĮȟȚȩȜȠȖȠ
^`&I/HLV9,,%RQGH3ODWmRIDODGDVGDQoDVVDJUDGDVGRVFXUHWDVFRQWR
IJȦȞȤȠȣijȘIJȦȞİȞȠʌȜȚĮʌĮȚȖȞȚĮ$VtQWLPDVUHODo}HVH[LVWHQWHVHQWUHRMRJRHRV
PLVWpULRVVDJUDGRVVmRWUDWDGDVGHPDQHLUDH[WUHPDPHQWHVXJHVWLYDSRU5RPDQR
*XDQLPLQRFDStWXOR'LH/LLXUJtHDOV6SWHOGHVHX9RP*ULVLGrV/LWXUJLHSS
(FFOHVLD2UDQVKHUDXVJYRQ'U,OGHIRQV+HUZHJHQ,)UHLEXUJL% 
6HPID]HUUHIHUrQFLDD3ODWmRDSUR[LPDRPDLVSRVVtYHOGDVLGpLDVGHVWHDFLPD
FLWDGDV$WULEXLjOLWXUJLDJUDQGHQ~PHURGHFDUDFWHUHVFRPXPHQWHDFHLWRVFRPR
SUySULRVGRMRJR7DPEpPDOLWXUJLDpHP~OWLPDDQiOLVH]ZHFNORVDEHUGRFK
VLQQYROOVHPILQDOLGDGHFFRQWXGRULFDGHVHQWLGR
^`9RP:HVHQGHV3HVWHV3DLGHXPD0LWWHLOXQJHQ]XU.XOWXUNXQGH,+HIW
GH]HPEURGH SS
^`/RFFLWS
^`,GS
^`,GS
^`,GSVHJXQGR.7K3UHXVV'LH1DLDULW([SHGLWLRQ,SH
VHJXLQWHV
^`%HVFKQHLGXQJXQG5HLIH]HUHPRQLHQEHL1DWXUYEONHUQ6WXWWJDUW
^`,GS
^`,GS
^`,GS
^`,GS
^`)%RDV7KH6RFLDO2UJDQLVDWLRQDQGWKH6HFUHW6RFLHWLHVRLOKH.ZDNLXWO
,QGLDQV:DVKLQJWRQS
^`9RONVNXQGHYRQ/RDQJR6WXWWJDUW,S
^`,GSS
^`,GS
^`7KH$UJRQDXWVRIWKH:HVWHUQ3DFLILF/RQGRQS
^`,GS
^`-HQVHQORFFLWS
^`,GSS
^`,GSHVV
^`(VFXVDGRVHULDOL]HUTXH/XVRILOKRRXFRPSDQKHLURGH%DFRHRULJLQDGRU
GDUDoDOXVLWDQDIRLXPDLQYHQomROLYUHVFDH[WUHPDPHQWHWDUGLD
^`4XDQGRPXLWRSRGHPRVLPDJLQDUDOJXPDDILQLGDGHFRPǿīĬȅ
&21FOXLQGRGDtTXHDGHVLQrQFLDȚȞįĮpGHRULJHPHJpLDRXSUpLQGRJHUPkQLFD
$WHUPLQDomRDSDUHFHFRPRVXIL[RYHUEDOHPĮȜȚȞįȦHȤȣȜȓȞįȦVLJQLILFDQGR
HPDPERVRVFDVRVJDEDUVHYDULDQWHVGHĮȜȓȦHȤȣȜȓȦ1HVWHFDVRDQRomRGH
MRJRHVWiPXLWRHQIUDTXHFLGD
^`+%RONHVWHLQ'HFXOWXXUKLVWRULFXVHQ]LMQVORIQDV$WDVGR;9,,&RQJUHVVR
+RODQGrVGH)LORORJLD/H\ GHQRQGHVHUHIHUHjPLQKDFRQIHUrQFLDVREUH
2VOLPLWHVHQWUHRURJRHDVHULHGDGHQDFXOWXUD
^`'HL[DPRVjSDUWHDTXLRSUREOHPDGHXPDSRVVtYHOUHODomRFRPG\ XFpX
DEHUWR
^`$QGDUID]HQGRDOJXPDFRLVD
^`1mRWLYHDSRVVLELOLGDGHGHGHWHUPLQDUVHQHVWHFDVRKRXYHTXDOTXHU
LQIOXrQFLDGRWHUPRWpFQLFRLQJOrV
^`&RQYpPWRGDYLDDVVLQDODUTXHDLGpLDGHUXKHQ UHSRXVDU VyDWtWXOR
VHFXQGiULRIRLDTXLDVVRFLDGD*HUXKHQ GLJQDUVH QmRWHPRULJLQDULDPHQWH
QDGDHPFRPXPFRPUXKHQ UHSRXVDU PDVpDSDUHQWDGRDRPpGLRKRODQGrV
URHFNHQ SUHRFXSDUVHFRPSRUH[HPSORURNHHORRVGHVSUHRFXSDGR 
^`([LVWHPSDODYUDVVHPHOKDQWHVHPFDWDOmRSURYHQoDOHUHWRURPDQR
^`(VVHXVRWDPEpPVHHQFRQWUDHPSRUWXJXrVHPERUDFRPPHQRV
IUHTrQFLDGRTXHSRUH[HPSORHPIUDQFrVRXLQJOrV 1GR7
^`2TXHID]OHPEUDUDKLSyWHVHGH3ODWmRVHJXQGRDTXDORMRJRWHYHRULJHP
QDQHFHVVLGDGHGHVDOWDUTXHVHYHULILFDHPWRGDVDVFULDWXUDVMRYHQVWDQWR
DQLPDLVFRPRKXPDQDV /HLV,, 
^`%DODQoDURVFLODU 1GR7
^`2YHOKRQyUGLFROHLNDGRPHVPRPRGRTXHRKRODQGrVVSHOHQSRVVXLXPD
FDSDFLGDGHVLJQLILFDWLYDH[WUHPDPHQWHDPSODeLJXDOPHQWHVLQ{QLPRGH
PRYHUVHOLYUHPHQWHHPSUHHQGHUHIHWXDUPDQHMDUHGHGLFDUVHSDVVDUR
WHPSRD
^`7RGDVDVFLQFRH[SUHVV}HVVHWUDGX]HPSRUMRJDUXPMRJR 1GR7
^`2WHUPRMRJDUQmRVHULDRQDWXUDOPHQWHXVDGRHPSRUWXJXrVQHVWHFDVR
RQGHVHULDVXEVWLWXtGRSRUH[SUHVV}HVFRPRGHVHPSHQKDUXPSDSHO

RX
WHU
OLYUHFXUVR 1GR7
^`$WHUPLQDomRVSLHOFRPRQRDOHPmR%HLVSLHORX.LUFKVSLHOHQRKRODQGrV
NHUVSHORXGLQJVSHOpJHUDOPHQWHFRQVLGHUDGDFRPRSHUWHQFHQWHjUDL]VSHOO GD
TXDOGHULYDRKRODQGrVVSHOOHQVROHWUDU TXHGiWDPEpPHPLQJOrVVSHOO
VROHWUDU HJRVSHO HYDQJHOKR HFRPRGLIHUHQWHGDUDL]?SHO MRJR 
^`&I-)UDQFN(W\PRORJLVFK:RRUGHQERHNGHU1HmHUODQGVFKHWRDOSXEOLFDGR
SRU1YDQ:LMN +DLD :RRUGHQERHNGHU1HGHUODQmVFKHWDDO;,,,
SXEOLFDGRSRU*-%RHNHQRRJHQH-+YDQ/HVHQ +DLD/H\ GHQ 
^`(PXPDGDVFDQo}HVGH+DGHZLFKPRQMDGH%UDEDQWH VpFXOR;,,, 
HQFRQWUDPVHRVVHJXLQWHVYHUVRV'HUPLQQHQJKHEUXNHQGDWHVHHQVSHO'DW
QLHPDQGZHOJKHWRHQHQHQPDFK(QGHDOPRFKWGLHVSOHJHWLHWWRHQHQZHO+LQH
FRQVWYHUVWDHQGLHVQRLMWHQSODFK/LHGHYHQYDQ+DGHZLMFKHG-RKDQQD6QHOOHQ
$PVWHUGm $TXLSOHJHQSRGHLQGXELWDYHOPHQWHVHUWUDGX]LGRSRUMRJDU
^`$2ODGRGHSOHRKHPIULVmRDQWLJRSOr SHULJR 
^`&RPSDUHVHFRPHVWHVVHQWLGRVGHSOHGJHRDQJORVD[mREHDGRZHJ
KDHGHZHJ²SRFXOXPFHUWDPLQLVFHUWDPHQ
^`1RV6HWHQWDWHPRVĮȞıIJȘIJȦıĮȞįȘIJĮʌĮȚįĮijȚĮȤĮȚȆĮȚȟĮIJȦıĮȞİȞȦʌȚȠȞ
ȞȝȦȞ
^`2EVHUYHVHDLQGDGHSDVVDJHPTXHRVFRPEDWHVVLQJXODUHVHQWUH7KRUH
/RNLHP8WJDUGORNLQR*\OMDJLQQLQJUHFHEHPDGHVLJQDomRGHOHLND
^`*ULPP'HXWVFKH0\WKRORJLHHG(+0H\ HU *|WWLQJHQS 
&W-DQGH9ULHV$OOJHUPDQLVFKH5HOLJLRQVJHVFKLFKWH, %HUOLPS 
5REHUW6WXPSIO.XOWVRLHOHGHU*HUPDQHQDOV8UVSUXQJGHVPLWWHODOWHUOLFKHQ
'UDPDV %RQQSHVV 
^`2IULVmRPRGHUQRHVWDEHOHFHXPDGLVWLQomRHQWUHERDUWVMH MRJRVLQIDQWLV H
VS\WMH WRFDULQVWUXPHQWRVPXVLFDLV VHQGRHVWH~OWLPRWHUPRSURYDYHOPHQWH
XPDFRQWULEXLomRKRODQGHVD
^`2LWDOLDQRXWLOL]DVRQDUHHRHVSDQKROWRFDU
^`/DVFtYLDOXEULFLGDGH 1GR7
^`2SFLWSFISHVV
^`)D]HUDFRUWHRXQDPRUDU 1GR7
^`RDXWRUSDUHFHHVTXHFHUDTXLRXVRWmRJHQHUDOL]DGRGHVpULHX[FRPR
VXEVWDQWLYR OHVpULHX[RS}HVHEDVWDQWHULJRURVDPHQWHDMHX 862TXHQmR
SRVVXLHTXLYDOHQWHHPSRUWXJXrVHVSDQKRORXLWDOLDQR 1GR7
^`3
^`3
^`3DXO\ :LVVRZD 5HDO(QF\FORSDGLHGHUNODVV$OWHUOXPZLVV;,,
^`&I+DUULVRQ7KHPLVSQHSTXHFRPHWHRHUURHPPLQKD
RSLQLmRGHGDUUD]mRD3OXWDUFRTXDQGRHVWHFRQVLGHUDHVVDIRUPDGHFRPSHWLomR
LQFRPSDWtYHOFRPDLGpLDGRiJRQ
^`1mRFRQVHJXLGHVFRUWLQDUTXDOTXHUUHODomRGLUHWDHQWUHRKHUyLOHQGiULRTXH
DOFDQoDVHXREMHWLYRSRUPHLRGDIUDXGHHGDDVW~FLDHDILJXUDGLYLQDTXHpDR
PHVPRWHPSRSDUDRKRPHPXPEHQIHLWRUHXPWUDLGRU&I:%.ULVWHQVHQ
'HJRGGHOLMNHEHmULHJHU0HGHGHHOLQJHQGHU.$NDGYDQ:HWHQVFKDSSHQDIG
/HW1žH-3%-RVVHOLQGH-RQJ%HRRUVSURQJYDQGHQJRGGHOLLNHQKHGULHJHU
LELGEQ
^`$QWKRQLRYDQ1HXOLJKHP2SHQEDULQJHYDQ
t,WDOLDHQVERHFNKRXGHQ
SSHVVHVV
^`9HUDFKWHU,QYHQWDLUHGHV&KDUWHVG
$QYHUVQžS&RXWXPHLGHOD
YLOOHG
$QYHUV,,S,9SFI(%HQVD+LVWRLUHGXFRQWUDWG
DVVXUDQFHDX
PR\HQkJH3HVVHP%DUFHORQDHPHP*rQRYDHP
GHFUHWLLPQHDVVHYHUDWLRILHULSRVVLWVXSHUYLWDSULQFLSXPHWORFRUXPPXWDWtRQHV
^`5(WKUHQEHUJ'DV=HLWDOWHUGHUIXJJHUOHQD ,,SHVV
^`0*UDQHW)rOHVHW&KDQVRQVDQFLHQQHVGHOD&KLQH3DULV'DQVHVHW
OHJHQGHVGH,D&KLQHDQFLHQQH3DULV/D&LYLOLVDWLRQFKLQRLVHODYLH
SXEOLTXHHWODYLHSULYpH /
pYROXWLRQGHO
KXPDQLWpQž 3DULV
^`*UDQHW&LYLOLVDWLRQS2PHVPRWHPDpVXFLQWDPHQWHDERUGDGRSRU
-RVp2UWHJD\ *DVVHWHPVHXHQVDLR(ORULJHQGHSRUWLYRGHL(VWDGR(O
([SHFWDGRU9,O0DGULSS
^`*UDQHW)pWHVHWFKDQVRQVS
^`)rWHVHW&KDQVRQVSS

^`1JX\ HQYDQ+X\ HQ/HVFKXQWVDWtHUQpVGHVJDUoRQVHWGHVILOOHVHQ$QLKDP


^`1JX\ HQYDQ+X\ HQ/HVFKXQWVDWtHUQpVGHVJDUoRQVHWGHVILOOHVHQ$QLKDP
7HVH3DULV
^`6WHZDUW&XOLQ&KHVVDQG3OD\LQJ&DUGV$QQXDW5HSRUWRIWKH6PLWKVRQLDQ
,QVWLWXWH*-+HOG7KH0DKDEKDUDWDDQ(WKQRORJLFDO6XUYH\7HVH
/H\ GHQ²REUDLQWHUHVVDQWHSDUDDFRPSUHHQVmRGDVUHODo}HVHQWUHD
FXOWXUDHRMRJR
^`+HOGRSFLWS
^`/LYUR;,,,
^`-GH9ULHV$OWJHUPDQLVFKH5HOLJLRQVJHVFKLFKWH,,S%HUOLP
^`+/GHUV'DV:UIHUVSLHOLPDOWHQtQGOHQ$EK.*HVHOLVFKG
:LVVHQVFKDIWHQ*RWWLQJHQ3K+.O,;S
^`2SFLOS
^`(VWHQRPHIRLHVFROKLGRGHPDQHLUDPDLVRXPHQRVDUELWUiULDGHQWUHYiULRV
WHUPRVGHGLIHUHQWHVGLDOHWRVtQGLRV&I*'DY\/DIRLMXUpH7HVH3DULV
'HV&ODQVDX[(PSLUHV /
pYROXWLRQVGHO
KXPDQLWpQž 00DXVV(VVDL
VXUOH'RQIRUPHDUFKLTXHGHO¶pFKDQJH /
$QQpHVRFtRORJLTXH16, 
^`'DY\/D)RLMXUpHS
^`'DQVHVHWOHJHQGHV,S/DFLYLOLVDWLRQFKLQRLVHSS
^`2:)UH\ WDJ/H[LFRQ$UDELFRODWLQXP+DOOHLYDTDUDGHJORULD
FHUWDYLWLQFLGHQGLVFDPHORUXPSHGLEXV
^`(VVDLVXUWHGRQS
^`&LWDGRSRU'DY\RSFLWSHVV
^`/H\ GHQ
^`50DXQLHU/HVpFKDQJHVULWXHOVHQ$IUtTXHGX1RUG/
$QQpH6RFLRORJLTXH
16,,SQ
^`)DQIDUURQLFHJDEDUROLFH 1GR7
^`&RPHIHLWRRSRWODWFKpXPMRJRHXPDSURYD(VVDLVXUOHGRQS
^`'DY\RSFLOS
^`+HOGRSFLWSS
^`7LWR/tYLR9,O
^`/RQGUHV
^`2VREMHWRVGRNXODWDOYH]SRVVDPVHUFRPSDUDGRVFRPRFRVWXPHRTXHRV
HWQyORJRVFKDPDP5HQRPPLHUJHOG GLQKHLURSDUDSUHVXPLU 
^`2PDLVSUy[LPRHTXLYDOHQWHGRDOHPmR7XJHQGDOpPGDSUySULDVSDODYUD
YLUWXGHWDOYH]VHMDSURSULHGDGH 1GR7
^`:HUQHU-DHJHU3DLGpLD%HUOLPSHVVFI5:/LYLQJVWRQH
*UHHN,GHDLVDQG0L[OHUQ/LWH2[LRUGS66
^`eWLFDD1LF{PDFR,9K
^`,ELG,E
^`OOtDGD9,
^`*UDQHW/DFLYLOLVDWLRQFKLQRLVHS
^`,ELGS
^`0DOLQRZVNL7KH$UJRQDXWVRIWKH:HVWHUQ3DFLILFS
^`*UDQHWRSFLWS
^`*UDQHW'DQVHVHW/HJHQGHVS
^`1DSULPHLUDHGLomRGHVWHOLYURSiJLQDSHQVHLHUUDGDPHQWHSRGHU
FRQVLGHUDUDSDODYUDMDQJFRPRXPGRVWHUPRVOLJDGRVjGHVLJQDomRGRMRJR2
SUySULRIHQ{PHQRDSUHVHQWDDOLiVQXPHURVDVFDUDFWHUtVWLFDVGHXPMRJRQREUH
^`&IRPHX'HFOtQLRGD,GDGH0pGLD&DS
^`&I%LFKU)DUqV/
KRQQHXUFKH]OHVÈUDEHVDYDQWO
,VWDP(WXGHGH
VRFLRORJLH3DULV(QF\ FORSpGLHGHO
,VODPVYPXIDNKDUD
^`*:)UH\ ODJ(LQOHLWXQJLQGDV6WXGLXPGHUDUDELVFKHQ6SUDFKHELV
0LLKDQLPHG%XQQS
^`.LODKDL$JKDQL&DLURO,99,,,HVV;9
^`&I-DHJHU3DLGpLD,SHVV
^`+LVWRULD/DQJREDUGRUXP 0RQ*HUP+LVW66/DQJREDUG ,
^`(GGD,7KXOH,QžFI;SS
^`,ELG1ž
^`,ELG1ž
^`ÈOWJHUPDQLVFKH5HOLJLRQVJHVFKLFKWH,,S
^`8PH[HPSORGHJLOSFZLGDGRVpFXOR;,pGDGRQD*HVWD+HUZDUGLL
SXEOLFDGDSRU'XIIXV+DUG\ H&70DUWLQ QXPDSrQGLFHD*HIIURL*DLPDU
/HVWRLUHGHV(QJOHV 5ROOV6HULHV,S
^`/H3qOHULQDJHGH&KDUOHPDJQH VpFXOR;, SXEOLFDGRSRU(.RVFKZLW]
3DULVYHUVRVD
^`)0LFKHO&KURQLTXHVDQJORQRUPDLXOUV5RXHQSFI:DFH/H
5RPDQGH5RXHG+$QGUHVHQ+HLEURQQYHUVRVHVVH*XLOKHUPH
GH0DOPHVEXU\'H*HVWLV5HJXP$QJORUXPHG6WXEEV/RQGUHV,9S

^`-DTXHV%UHWHO/H7RXUQRLGH&KDXYHQF\HG0'HOERXLOOHYHUVRV
HWF/LqJH/H'LOGHVKpUDXWV5RPDQLD;/,,OSHVV
^`$GH9DULOKDV+LVURLUHGH+HQUL,,,,S3DULVSDUFLDOPHQWH
UHSURGX]LGRQR'LFWLRQQDLUHGHO
DQFLHQQHODQJXHIUDQoDLVHGH)U*RGHIUR\
3DULVYHUEHWHJDKHU S 
^`*ULHFKLVFKH.XOtXUJHVFKLFKWHKHUDXVJHJHEHQYRQ5XGROI0DU[
^`,ELG,,,S

^`+6FKLLWHU6WDDWVIRUPXQG3ROLWLN/HLS]LJ9(KUHQEHUJ2VWXQG
^`+6FKLLWHU6WDDWVIRUPXQG3ROLWLN/HLS]LJ9(KUHQEHUJ2VWXQG
:HVW6WXGLHQ]XUJHVFKLFKLOLFKHQ3UREOHPDWLNGHU$QWLNH6FKULIWHQGHU3KLORV
)DNGHUGHXWVFKHQ8QLY3UDJ;9
^`2VWXQG:HVWSS
^`&IDFLPDSS
^`*U.XOWXUJ,,,S
^`2VWXQG:HVWSS
^`,ELGS
^`,ELGSS
^`,ELGSSFI%XUFNKDUGWRSFLWSS
^`*U.XOLXUJSFI(KUHQEHUJRSFLWS
^`-DHJHU3DLGpLDS
^`3tQGDUR2O\PSLFD9,8 
^`2SFLWPS
^`6HJXQGR&KDUHVFI3DXO\ :LVVRZDVY.DODQRVF
^`2SFLWS
^`2SFLWS
^`2SFLOS
^`*'DY\/DIRLMXUpH
^`2VWXQG:HVWSFIS
^`(VWHDUJXPHQWRGR$pPDLVFODURHPRXWUDVOtQJXDVRQGHRGXSORVHQWLGR
FRUWHSiWLRpDLQGDFRQVHUYDGRQDGHVLJQDomRGROXJDURQGHVHPLQLVWUDDMXVWLoD
FRXUFRXUW+RMHUHVSHFWLYDPHQWHHPIUDQFrVLQJOrVRDOHPmR FRPXPXVR
PDLVFRUUHQWHGRTXHHPSRUWXJXrV 17
^`,OLDGD;9,,,
^`&I-DHJHU3DLGHLD,SRLGHDOGDGLNrpXVDGRFRPRPRGHORGH
YLGDS~EOLFDSHORTXDORVKRPHQVWDQWRGHDOWDFRPRGHEDL[DRULJHPVmR
FRQVLGHUDGRVLJXDLV

^`7HFQLFDPHQWHIRUDGRUHFLQWRGD&kPDUD 17
^`RGLUHLWRDSOLFiYHODRVLQGtJHQDVQDVtQGLDV+RODQGHVDV
^`,WDOLHQtVFNH5HLVHGHRXW
^`-:HOOKDXVHQ5HVWHDUDELVFKHQ+HLGHPXPV$XVJ%HUOLPS
^`OOtDGD9,,,FI;;;9,;,;
^`;9,,O
^`3DLGHLD,S
^`$SDODYUDXULPDQWHULRUPHQWHUHIHULGDWDOYH]SRVVDWDPEpPGHULYDUGHVWD
UDL]
^`-(+DUULVRQ7KHPLVS
^`9HUDFLPDS
^`3DXOXV'LDFRQXV+LVW/DQJRK)UHGHJDULXV&KURPFDUXPOLEHU0RQ
*HUP+LVW66UHU0HURY,,S FI,9&IWDPEpP+%UXQQHU
'HXWVFKH5HFKWVJHVFKLFKWH/HLS]LJS
^`'LH5HFKOVLGHHLPIULLKHQ*ULHFKHQWXP/HLS]LJS
^`'DY\/DIRLMXUpHSSHOH
^`&RQMXQWRGHWHUUDVFXMRXVRSHUWHQFHDXPDFROHWLYLGDGH
^`(PKRODQGrVPpGLRFRQKHFHVHDLQGDZHGGHQQRVHQWLGRGHFDVDUKHLV
EHtHUZHGtOHQGDQYHUEUDQGHQ pPHOKRUFDVDUGRTXHDUGHU 
^`RPHVPRVHSDVVDHPLQJOrVDQWLJRFRPEU\GKOHDSHPQyUGLFRDQWLJR
FRPEULLGKODXSHHPDQWLJRDOWRDOHPmRFRPEUXLORMW
^`-(+DUULVRQ7KHPLVS+iXPH[HPSORQXPDQDUUDWLYDQ~ELD
UHIHULGDSRU)UREHQLXVHPVHX.XOWXUJHVFKLFOLUH$IULNDVS
^`:%ODFNVWRQH&RPPHQWDULHVRQOKH/DZVRI(QJODQGHG.HUU,,,
/RQGUHVSFVV
^`(QQR/LWWPDQQ$EHVVLQLHQ+DPEXUILRS
^`7KDOELW]HU7KH$PPDVVDOLN(VNLPR0RGGHOVHURP*URQODQG;;;,;
%LUNHW6PLWK7KH&DULERX(VTXLPDX[&RSHQKDJXH.QXG5DVPXVVHQ
)UD*URQODQGWLOO6WLOOH+DYHW,,,7KH1HWVLOLN(VNLPR5HODWyULRGD
TXLQWDH[SHGLomRGH7KXOH9,,,+HUEHUW.RLQJ'HU
5HFKWVEUXFKXQGVHLQ$XVJOHLFKEHLGHQ(VNLPRV$QWKURSRV;,;;;
^`%LUNHW6PLWKRSFLWSSDUHFHGHILQLURSURJUHVVRMXGLFLDOGH
PDQHLUDGHPDVLDGRHVWULWDTXDQGRDILUPDTXHHQWUHRVHVTXLPyVFDULEXVRV
FRQFXUVRVGHWDPERUQmRSRVVXHPHVVHFDUiWHUSRUVHUHPDSHQDVXPVLPSOHV
DWRGHYLQJDQoDRXVHOLPLWDUHPjILQDOLGDGHGHJDUDQWLUDSD]HDRUGHP
^`7KDOELWDU9S
^`7ULEXQDOGDSRUFD
^`6WXPSIO.XOWVSLHOHS
^`3DLGpLD
^`3ODWmR26RILVWD'
^`&tFHUR'HRUDWLRQH,HVV
^`2SFLWS
^`3
^`9HUPHX+HUEVWGHV0LWWHODOWHUV 2GHFOtQLRGD,GDGH0pGLD HGLomR
6WXWWJDUWS
^`$FRQFHSomRRULJLQDOGDSDODYUDKRODQGHVDRRUORJ JXHUUD QmRp
LQWHLUDPHQWHFODUDPDVHPWRGRRFDVRpSURYiYHOTXHHODSHUWHQoDDRGRPtQLR
GRVDJUDGR2VVLJQLILFDGRVGRVDQWLJRVWHUPRVJHUPkQLFRVFRUUHVSRQGHQWHVD
RRUORJRVFLODPHQWUHFRPEDWHIDWDOLGDGHDTXLORTXHHVWiUHVHUYDGR
DDOJXpP
VLWXDomRHPTXHDVREULJDo}HVVHH[SULPHPDWUDYpVGHXPMXUDPHQWR7RGDYLD
QmRpDEVROXWDPHQWHFHUWRTXHHPWRGRVRVFDVRVVHWUDWHGHXPDSDODYUD
LGrQWLFD
^`:DNLGLHG:HOOKDXVHQS
^`*UDQHW/DFLYLOLVDWLRQFKLQRLVHSFI'H9UOHV$OWJHUPDQ
5HOLJLRQVJHVFK,%HUOLPS
^`*UHJyULRGH7RXUV66UHU0HURZ0RQ*HUP+LVW,,
^`)UHGHJiULR,9
^`&IPHX+HUEVWGHV0LWWODOWSHVV
^`9HUDLQGDDOpPGDVUHIHUrQFLDVFLWDGDV(UDVPR6FKHtVD(UDVPRGH
5RWHUGm9,,,(UDVPR2SXVHSLVWRODUXP9,,QžHVV
^`+%UXQQHU²&YRQ6FKZHULQ'HXWVFKH5HFKWHVJHVFKLFKLH,,S

^`56FKURGHU/HKUEXFKGHUGHXOVFKHQ5HOLJLRQVJHVFKLFKWH$XIODJH
/HOS]LJS
^`9HUPHX+HUEVWGHV0LWWHODOWHUVSHVV
^`&RPPHQWDULHVRQWKH/DZVRI(QJODQGHG50.HUU,,,SHVV
^`+DUULVRQ7KHPLVS
^`+HUyGRWR9OOO
^`,99,,
^`/DFLYLOLVDWLRQFKLQRLVHSS
^`9HUDPHVPDWHQWDomRGHXWLOL]DUDVYDQWDJHQVQRFRPEDWHHQWUHRUHL
6LDQJHLPSpULR7FK
XLELGS
^`,ELGS
^`,ELGS
^`1mRRTXHIRLLPRUWDOL]DGRSHORFpOHEUHTXDGUR$VODQoDVGH9HOiVTXH]
TXHRFRUUHXHP
^`,ELGS
^`:(UEHQ.ULHJVJHVFKLFKWHGHV0LOWHODWWHUV%HLKHIW]XU+LVW2W
FLWVFKULIW0XQLTXHS
^`0HOLV6WRNH5LMPNURQLHNHG:9%ULOO,,,
^`&I(UEHQRSFLOSHVVHWDPEpPPHX+HUKVOGHV0LWWHODOWHUVS

^`15&;,,,
^`&I(UEHQRSFLOSHRPHX+HUKVOGHV0LOOHODOOHUVS
^`&RQFHSo}HVGRPXQGR 1GR7
^`,1LWREH7KH6RXORI-DSDQ7yTXLRSS
^`7KH&URZQRI:LOG2OLYH)RXU/HFWXUHVRQ,QGXVWU\DQG:DU,,,:DU
^`2GHFOtQLRGD,GDGH0pGLD&DSV,,;
^`&I/LHGHUGHV5LJYHGD8EHUVHW]WY$+LOOHEUDQGW 4XHOOHQ]XU
5HOLJLRQVJHVFK9,, *EWWLQJHQS , 
^`,GS YP 
^`$OOJHPHOQH&HVFKLFKWHGHU3KLORVRSKLH,/HLS]LJS
^`/LHGHUGHV5LJYHGDS ; 
^`$WKDUYDYHGD;/LWHUDOPHQWHSLODUPDVWRPDGRDTXLQRVHQWLGR
PtVWLFRGHIXQGDPHQWRGRVHU
^`;
^`3LDJHW-HDQ/HODQJDJHHWODSHQVpHFKH]9HQIDQt1HXFKkWHO3DULV
9/HVTXHVWLRQVG
XQHQIDQW
^`0:LQWHUQLW]*HVFKLFKWHGHULQGLVFKHQ/LWHUDWXU,/HLS]LJS
^`1$GULDQLH$&.UX\ W'HEDUHHVSUHNHQGH7RUDGLD
VYDQ0LGGHQ
&HOHEHV,,%DWiYLDS
^`1$GULDQL'HQDDQGHUJLHUVOLQ0LGGHQ&HOHEHV7LMGVFKULIWYDQKHW
%DWDYLDDVFOL*HQRRWVFKDS;/,S
^`6WXPSIO.XOWVSLHOHGHU*HUPDQHQS
^`&RPRDLQGDSDUHFLDSHQVDU++ROGHQEXUJHPVHX'LH:HOWDQVFKDXXQJ
GHV%UDKPDQWH[WH*{WWLQJHQSS
^`6DWDSDWKD%UDKPDQD;,%UKDGDUDQ\DND9SDQLVKDG,,,
^`(VWUDEmR;,9+HVLRGRIUDJP&I2KOHUW5DWVHOXQG
5DWVHtVSLHOHS
^`8:LOFNHQ$OH[DQGHUGHU*URVVHXQGGLHLQGLVFKHQ*\PQRVRSKLVWHQ
6LW]XQJVEHULFKHQGHUSUHXVV$NDGG:LVVHQVFK;;;,,,S$V
ODFXQDVGRVPDQXVFULWRVTXHSRUYH]HVWRUQDPGLItFLODFRPSDQKDUDQDUUDWLYD
HPPLQKDRSLQLmRQHPVHPSUHIRUDPSUHHQFKLGDVGHPDQHLUDFRQYLQFHQWHSHOR
HGLWRU
^`;;QžV
^`
^`&%DUWKRORPDH'LH*DWKD
VGHV$ZHVWD+DOOH,;SS
^`9HU,VLV,9Qž
,,+DUYDUG+LVZULFXO6OQGLHV;;9,,.
+DPSH.DLVHU)ULHFOULFOL,,DLVIUDQHVOHOOHU.XOWXULXQG8QLYHUVDOJHVFKLLKLF
)FVOVFKULIOOXU:DOOHU*RHW] SS
^`9HUDQRWDDQWHULRU
^`&3UDQWO*HVFKLFKLHGHU/RJLNLP$EHQGODQGH,/HLS]LJS
^`$ULVWyWHOHV)tVLFD,9EHVV:&DSHOOH'H9RUVRNUDOLNHU
'LH)UDJPHQWHXQG4XHOOHQKHULFKWH6WXWWJDUWS
^`-DHJHU3DLGHLD,SS
^`&DSHOOHRSFLWS(VWDULD&KULVWLDQ0RUJHQVWHUQSHQVDQGRQLVWR
TXDQGRHVFUHYHXVHXSRHPDIDQWiVWLFR(LQ.QLHJHKWHLQVDPGXUKGLH:HOW
8PMRHOKRYDLVROLWiULRSHORPXQGR "
^`&DSHOOHRSFLOS
^`3DLGHLDS
^`&DSHOOHRSFLWS
^`)UDJPHQWRVQžHW&DSHOOHRSFLWS
^`(ULFK$XHUEDFK*LDPEDWWLVWD9LFRXQGGLH,GHHGHU3KLORORJLH+RPHQDMH
D$QWRQL5XELyL/OXFK%DUFHORQD,SHVV
^`7UDGXomROLYUHGH+XL]LQJD 1GR7
^`3HQVRDTXLHPHVWXGRVFRPRRVGH:%.ULVWHQVHQHGH..HUpQ\ LQR
YROXPH$SRLRGRV6WXGLHQEHUDQWLNH5HOLJLRQXQG+XPDQLWDW9LHQD
^`-DHJHU3DLGHLDSS
^`:+9RJW6WLOJHVFKLFKWHGHUHGGLVFKHQ:LVVHQVGLFKWXQJ,'HU
.XOWUHGQHU 6FKULIWHQGHU%DOWLVFKHQ.RPPLVVLRQ]X.LHO,;, 
^`9HUDQWHS
^`)RLSXEOLFDGDXPDYHUVmRSUHOLPLQDUQRV0HGHGHHOLQJHQGHU.1HGHUO
$NDGYDQ:HtHQVFKDSSHQ
^`(PIUDQFrVQRWH[WR 1GR7
^`&I+RVHLQ'MDMDGLQLJUDW'HPDJLVFKHDFKWHUJURQGYDQGHQ0DOHLVFKHQ
SDQWRHQ%DWiYLD-3U]\ NXVNL/HSURORJXHFDGUHGHV0LOOHHWXQHQXLWVHWOH
WKqPHGX6YD\DPYDUD-RXUQDODVLDWLTXH&&9S
^`+DLNDLGH%DVK{HWGHVHVGLVFLSOHVWUDGXomRGH.0DWVXVH6WHLQLOEHU
2EHUOLQ3DULV
^`&I:+9RJW'HU.XOWUHGQHUS
^`9HUDFLPDS
^`&IFDVWLJRHPSRUWXJXrVFKkWLPHQWHPIUDQFrV 17
^`)RUPDHWLPROyJLFDGDSDODYUDLQJOHVDMHRSDUG\ 1GR7
^`2SFLWS
^`2SFLWS
^`2SFLWS
^`'H-RVVHOLQGH-RQJRSFLWUHIHUHXPDVLWXDomRVHPHOKDQWHQDUHOLJLmRGD
LOKDGH%XUX
^`7KXOH;;
^`$KLSyWHVHVHJXQGRDTXDORNHQQLQJDUWHPVHXIXQGDPHQWRRULJLQDOQD
SRHVLDQmRH[FOXLQHFHVVDULDPHQWHVXDUHODomRFRPRVIHQ{PHQRVGRWDEX9HU
$OEHUWD$3RUWHQJHQ'H2XGJHUPDDQVFKHGLFKWHUWDDOLQKDDUHW\PROFIJOVFK
YHUEDQG/H\ GHQ
^`59;
^`2VPLWRVFRVPRJ{QLFRVVmRVHPSUHREULJDGRVDSRVWXODUXPSULPXP
DJHQVDQWHVGHWRGDH[LVWrQFLD
^`7HRJRQLDHVVFVV
^`&I*LOEHUW0XUUD\$QWKURSRORJ\DQGOKH&ODVVLFVHG550DUHWW
2[IRUGS
^`)UDJPHQWRVFI&DSHOOHRSFLWS
^`)UDJPHQWRVFI+'LHOV)UDJPHQWHGHU9RUVRNUDWLNHUS9
^`(VVDLVXUOHGRQS
^`0HGHGHHOLQJHQGHU.RQ1HGHUO$NDGYDQ:HWHQVFKDSSHQDIG
/HWWHUNXQGH/;;,9%1žSHVV
^`/RFFLWS
^`/RFFLWS
^`*\OODJLQQLQQF9HUWDPEpPDFDSWXUDGDVHUSHQWH0LGJDUGF
^`6RILVWD'IJȒįʌȠȚȒıİȦįIJȠĬǹȊǾǹȉȅȆȅȊȋȅȃȝıijȚȠȞ
^`1HVWHFDVRRSRUWXJXrVFRQVWLWXLH[FHomRHQWUHDVSULQFLSDLVOtQJXDV
HXURSpLDV FIQRWDGDS 1GR7
^`%HUOLP
^`&I-DHJHU3DLGHLDSS
^`6LPSyVLR')LOHER%
^`3ODWmR+tSLDVPHQRU
^`9DFLPDS
^`(XWLGHPR$
^`ʌȜȘȖȑȚįLELG%(
^`3URWiJRUDV'
^`3DLGHLD,S
^`+*RPSHU]6RSKLVWLNXQG5HWKRULN/HLS]LJSS
^`9RUVRNWDWLNHUS
^`&RPRHP-DHJHULELGS
^`&I5:/LYLQJVWRQH*UHHN,GHDLVDQG0RGHUQ/LIHS
^`&I6RILVWD%
^`(PIUDQFrVQRWH[WR 1GR7
^`3UDQWO*HVFKLFKWHGHU/RJLN,S
^`(XWLGHPR&
^`&UiWLOR'
^`(XWLGHPR%%
^`6ROLVWD$
^`3DUPrQLGHV%
^`,ELG%((
^`&I3UDQWORSFLW,S
^`$ULVWyWHOHV3RpWLFD%
^`+5HLFK'HU0LPX[%HUOLPS
^`6RILVWD&'FI&UiWLOR
^`,ELG&
^`,ELG%
^`,ELG'
^`3DUPrQLGHV(
^`*yUJLDV&FI0HQH[HQRHWDPEpP/0HULGLHU3ODWRQ2HLQUHV
FRPSOHWHL93DULVS
^`3UDQWORSFLWS
^`*yUJLDV$²'
^`+/0LpYLOOH1LHW]VFKHHWODYRORQWpGHSXLVVDQFH/DXVDQQH
&KDUOHV$QGOHU1LHW]VFKHVDYLHHWVDSHQVpH3DULV,S,,,S
^`'H'RFWULQD&KULVWLDQDS
^`+LVWRULDUXPOLEHU 0RQ*HUP+LVW6FULSWRUHV ,9F
^`$PEDVDVSDODYUDVGHYHPVHUHQWHQGLGDVQRVHQWLGRPHGLHYDO
^`+XJRGH6DQFWR9LFWRUH'LGDVFDOLD0LJQH3/W''H
9DQLODWH0XQGLLELG-RKQRI6DOLVEXU\0HWDORJLFXV&3R+FUDWLFXV9
&
^`$EHODUGR2SHUD,SS
^`,ELG,S
^`(VWDpXPDLQIRUPDomRTXHGHYRDJUDGHFHUDR3URIHVVRU&6QRXFN
+XUSURQMH
^`(UDVPLRSXVHSLVWHG$OOHQ9,1žHVV
^`(PIUDQFrVQRWH[WR 1GR7
^`/HLV,,
^`9HUDEDL[R
^`/HLV,,(
^`3ROtWLFD9OOO$
^`ʌĮȚįȚȐTXHDTXLSRGHULDWUDGX]LUVHSRUGLYHUWLPHQWRRXSRUGLVWUDomR
^`,ELG%
^`3ROtWLFD9,,,$
^`3ODWmR/HLV,,6
^`$ULVWyWHOHV3ROtWLFD9,,,$
^`5HSLLEOLFD;%
^`İȚȞĮȚʌĮȚįȚĮȚȞIJȚȞĮțĮȚȠȞıʌȠȣįȘȞIJȘȞȝȚȝȘıȚȞ
^`6FKLOOHU8HKHUGLHDHVWKHWLVFKH(U]LHKXQJGHV0HQVFKHQ
^`7KH6WRU\RI$KLNDUHG)&&RQ\ EHDUH-5HQGHL+DUULVDQG$JQHV6PLWK
/HZLV&DPEULGJH
^`9(KUHQEHUJ2VOXQG:HVWS
^`ÈOEXPGH9LOODUGGH+RQQHFRXUWHG+2PRQWS;;,;IRO
^`9HUDQWHSHVV
^`&I05RVWRYW]HII6RFLDODQG(FRQRPLF+LVWRU\RIOKH5RPDQ(PSLUH
2[IRUG
^`2GHFOtQLRGDLGDGH0pGLD
^`1R%HRZXOIHQFRQWUDVHXPDPDJQtILFDYDULDQWHGRFRQFXUVRGHQDWDomR
QDTXDORILPDDWLQJLUpPDQWHURULYDOGHEDL[RGDiJXDDWpTXHVHDIRJXH
^`1DVVRPEUDVGRDPDQKm+HLQHPDQQ&DS
^`GHMDQHLURGH
^`6REUHDVIURQWHLUDVHQWUHRMRJRHDVHULHGDGHQDFXOWXUDSH1DV
VRPEUDVGRDPDQKm&DS
^`-.2XWHQGLMN(HQFXOWXXUKLVWRULVFKHYHUJHOLMNLQJWXVVHQGH)UDQVFKHHQ
GH(QJHOVFKHSDUOHPHQWDLUHUHGHYRHULQJ8WUHFKW
^`&DUO6FKPLWW'HU%HJULIIGHV3ROLWLVFKHQ+DPEXUJR HGLomR 
 
^`)UDJPHQWRV
^`/HLV(VWDIUDVHGH3ODWmRTXHPXLWRVGHSRLVGHOHUHWRPDUDP
DOTXLUHXPWRPPDLVSHVVLPLVWDHP/XWHURTXDQGRHVWHGL]7RGDVDVFULDWXUDV
VmRODUYDVHPiVFDUDVGH'HXV (UODQJHU$XVJDEH;,S 
^`9,,,