Você está na página 1de 5

"Leis de Tefilin (filactérios), Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.judaismo-iberico.org/mtp/amor/tmt/2305n.

htm

| A Torá Oral | Todo o Michnê Torá | Glossário |


| cp 1 | cp 2 | cp 3 | cp 4 | cp 6 | cp 7 | cp 8 | cp 9 | cp 10 |

‫ִהלְ כּוֹת ְמזוּזָה פֶּ ֶרק ה‬ Capítulo 5

‫כּוֹתֵ ב‬--‫כּוֹתבִ ין אֶ ת הַ מּזוּזָה‬ ְ ‫א כֵּיצַ ד‬ 1 Como se escreve mezuzá? - escreve


duas parchiôt - "Chemá" (Dt 6:4-9) e
(‫ד‬,‫"שׁמַ ע" )דברים ו‬ ְ ‫ְשׁתֵּ י הַ פָּ ָר ִשׁיּוֹת‬ "Vehaiá im chamô'a" (Dt 11:13-21)
‫יג( ﬠַל‬,‫שָׁ מֹ ﬠַ" )דברים יא‬-‫ ִאם‬,‫וּ"וְ הָ יָה‬ sobre uma página de pergaminho, em
‫ ִבּ ִיריﬠָה אַ חַ ת; וְ עוֹשֶׂ ה לָהּ‬,‫דַּ ף אֶ חָ ד‬ uma única folha, deixando acima e
abaixo espaço vazio como metade de
‫ כְּ מוֹ חֲצִ י‬,‫ֵרוַח ִמלְ מַ ﬠְ לָה וְ ֵרוַח ִמלְּ מַ טָּ ה‬ uma unha. Se, porém, escrever em duas
‫ וְ ִאם כְּ תָ בָ הּ בִּ ְשׁנַיִ ם בִּ ְשׁלוֹשָׁ ה‬.‫צִ פֹּ ֶרן‬ ou três páginas, é kecherá, contanto que
‫וּבִ לְ בָ ד שֶׁ לּ ֹא ַיﬠֲשֶׂ נָּה‬--‫ כְּ שֵׁ ָרה‬,‫דַּ פִּ ין‬ não a escreva em forma de cauda, ou
arredondada, ou como um cubo. Se fizer
‫ אוֹ כְּ קֻ בָּ ה; וְ ִאם‬,‫ אוֹ כְּ מוֹ ﬠִ גּוּל‬,‫כְּ ָזנָב‬ nestas formas, é pessulá.
.‫ פְּ סוּלָה‬,‫ﬠָשָׂ ה כְּ אַ חַ ת מֵ אֵ לּוּ‬
‫ כְּ גוֹן‬,‫ב כְּ תָ בָ הּ שֶׁ לּ ֹא ﬠַ ל הַ סֵּ דֶ ר‬ 2 Se escrever contra a ordem, por
exemplo, antecipando a parachá posterior
.‫פְּ סוּלָה‬--‫שֶׁ הִ קְ ִדּים ָפּ ָרשָׁ ה לְ פ ָָרשָׁ ה‬ à anterior, é pessulá. Se escrever em duas
‫אַ ף ﬠַ ל פִּ י‬--‫כְּ תָ בָ הּ בִּ ְשׁנֵי עוֹרוֹת‬ peles, mesmo se costurar uma à outra, é
,‫תּוֹרה שֶׁ בָּ לָה‬ ָ ‫ סֵ ֶפר‬.‫ פְּ סוּלָה‬,‫שֶׁ ְתּ ָפ ָרן‬ pessulá. Sêfer Torá envelhecido, ou
tefilin envelhecidos, não pode-se fazer
;‫עוֹשׂין מֵ הֶ ן ְמזוּזָה‬ִ ‫אֵ ין‬--‫וּתפִ לִּ ין שֶׁ בָּ לוּ‬
ְ deles mezuzá, nem tampouco do lado
‫כּוֹתבִ ין‬
ְ ‫ אֵ ין‬,‫וְ ל ֹא ִמן הַ גִּ לָּיוֹן שֶׁ לְּ סֵ פֶר‬ posterior do sêfer Torá; não pode-se
‫מוֹר ִידין‬
ִ ‫ לְ פִ י ְשׁאֵ ין‬,‫ָﬠלָיו ְמזוּזָה‬ escrever nele mezuzá, por não ser
permitido diminuir de uma santidade
.‫ לִ קְ דֻשָּׁ ה קַ לָּה‬,‫ֲמוּרה‬
ָ ‫ִמקְּ דֻשָּׁ ה ח‬ elevada para uma mais leve.

‫וּמצְ וָה ַלﬠֲשׂוֹת הָ ֵרוַח שֶׁ בֵּ ין‬


ִ [‫ג ]ב‬ 3 É preceito que se deixe espaço entre a
parachá "Chemá'" e a parachá "Vehaiá im
,‫ד( לִ "וְ הָ יָה‬,‫"שׁמַ ע" )דברים ו‬
ְ ‫ָפּ ָרשַׁ ת‬ chamô'a", por ser "parachá setumá".
‫ ָפּ ָרשָׁ ה‬,(‫יג‬,‫שָׁ מֹ ַﬠ" )דברים יא‬-‫ִאם‬ Porém, se fê-la "[parachá] petuĥá", é
,‫ְסתוּמָ ה; וְ ִאם ﬠָשָׂ ה אוֹתָ הּ פְּ תוּחָ ה‬ kecherá, por não ser [a outra parachá]
junto a ela, segundo a Torá. E é
‫ ִמן‬,‫ לְ פִ י ְשׁאֵ ינָהּ ְסמוּכָה לָהּ‬,‫כְּ שֵׁ ָרה‬ necessário que se tome cuidado em

1 de 5 12/06/2017 20:23
"Leis de Tefilin (filactérios), Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.judaismo-iberico.org/mtp/amor/tmt/2305n.htm

;‫ וְ צָ ִרי לְ ִהזָּהֵ ר בַּ תָּ גִ ין שֶׁ בָּ הּ‬.‫תּוֹרה‬ָ ַ‫ה‬ pertinência aos "tagin" que dela, e são
estes os "tagin" a serem feitos na mezuzá.
:‫עוֹשׂין בַּ ְמּזוּזָה‬ִ ֶ‫ הַ תָּ גִ ין שׁ‬,‫וְ אֵ לּוּ הֶ ן‬
‫יֵשׁ בָּ הּ שֶׁ בַ ע‬--‫ד ]ג[ פּ ָָרשָׁ ה ִראשׁוֹנָה‬ 4 Na primeira parachá
há sete letras, que em
‫ ַﬠל כָּל אוֹת וְ אוֹת מֵ הֶ ן‬,‫אוֹתיּוֹת‬ ִ cada uma delas, três
‫ ִשׁין וְ ﬠַיִ ן‬:‫ְשׁלוֹשָׁ ה זַיְ נִ ין; וְ אֵ לּוּ הֶ ן‬ "zeinin". São elas:
‫ וְ נוּן‬,(‫ד‬,‫"שׁמַ ע" )דברים ו‬ ְ ִ‫שֶׁ לּ‬ "chin" e "'ain" da
palavra "chemá'" (Dt
‫וּשׁנֵי זַיְ נִ ין‬
ְ ,(‫ה‬,‫ְדּ"נַפְ ְשׁ " )דברים ו‬ 6:4), "nun" da palavra "nafchekhá" (Dt
‫יתין‬ ִ ֵ‫וּשׁנֵי ט‬
ְ ,(‫ט‬,‫"מז ֻזוֹת" )דברים ו‬ ְ ִ‫שֶׁ לּ‬ 6:5), as duas "zeinin" da palavra
‫ וּ ָפ ָרשָׁ ה‬.(‫ח‬,‫שֶׁ לְּ "טֹ טָ פֹ ת" )דברים ו‬ "mezuzôt" (Dt 6:9), e os dois "tetin" de
"totafôt" (Dt 6:8). Na segunda parachá,
‫ ﬠַל כָּל‬,‫אוֹתיּוֹת‬ ִ ‫יֵשׁ בָּ הּ שֵׁ שׁ‬--‫ְשׁנִ יָּה‬ seis letras que em cada uma delas há três
:‫אַ חַ ת מֵ הֶ ן ְשׁלוֹשָׁ ה זַיְ נִ ין; וְ אֵ לּוּ הֶ ן‬ "zeinin": "gimal" de "deghanêkha" (Dt
‫וּשׁנֵי‬ ְ ,(‫יד‬,‫"ד ָג ֶנ " )דברים יא‬ ְ ִ‫גִּ ימֶ ל שֶׁ לּ‬ 11:14), as duas "zeinin" de "mezuzôt" (Dt
11:20), as duas "tetin" de "totafôt" (Dt
,(‫כ‬,‫"מזוּזוֹת" )דברים יא‬ ְ ִ‫זַיְ נִ ין שֶׁ לּ‬ 11:14), e "tsadi" de "ha-árets" (Dt Dt
‫יתין שֶׁ לְּ "טוֹטָ פֹ ת" )דברים‬ ִ ֵ‫וּשׁנֵי ט‬ ְ 11:21). Se não fizer os "tagin", ou
‫ וְ צָ ִדי שֶׁ לְּ "הָ אָ ֶרץ" )דברים‬,(‫יח‬,‫יא‬ aumentar, ou diminuir deles, não torna
com este feitio invâlida a mezuzá. Se
‫ אוֹ‬,‫ וְ ִאם ל ֹא ﬠָשָׂ ה תָּ גִ ין‬.(‫כא‬,‫יא‬ escrever a mezuzá sem "sirtut", ou não
.‫ל ֹא ָפסַ ל‬--‫ אוֹ גּ ַָרע מֵ הֶ ן‬,‫הוֹסיף בָּ הֶ ן‬ ִ ֶ‫שׁ‬ tiver cuidado com as palavras plenas ou
com as faltas, ou aumentara sobre elas
‫ אוֹ שֶׁ לּ ֹא‬,‫וְ ִאם כְּ תָ בָ הּ שֶׁ לּ ֹא בְּ ִשׂ ְרטוּט‬
em seu interior (palavra ou letra), esta é
‫הוֹסיף בָּ הּ‬ ִ ֶ‫ אוֹ שׁ‬,‫ִדקְ דַּ ק בְּ מָ לֵא וְ חָ סֵ ר‬ inválida.
‫ה ֲֵרי זוֹ‬--‫ִמבִּ פְ נִ ים אַ פִ לּוּ אוֹת אַ חַ ת‬
.‫פְּ סוּלָה‬
‫כּוֹתבִ ין ﬠַל‬ ְ ֶ‫ שׁ‬,‫ה ]ד[ ִמנְ הָ ג פָּשׁוּט‬ 5 É costume comum escrever
sobre a mezuzá em seu lado
‫ כְּ ֶנגֶד הָ ֵרוַח שֶׁ בֵּ ין‬,‫הַ מּזוּזָה ִמבַּ חוּץ‬ exterior sobre o local onde por
,‫ שַׁ דַּ י; וְ אֵ ין בְּ זֶה הֶ פְ סֵ ד‬,‫ָפּ ָרשָׁ ה לְ פ ָָרשָׁ ה‬ dentro é o espaço vazio entre
‫כּוֹתבִ ין‬
ְ ֶ‫ אֲבָ ל אֵ לּוּ שׁ‬.‫לְ פִ י ְשׁהוּא ִמבַּ חוּץ‬ uma parachá e outra,
"Chadái", e não há nisto
‫ אוֹ‬,‫בָּ הּ ִמבִּ פְ נִ ים ְשׁמוֹת הַ מַּ לְ אָ כִ ים‬ prejuízo [para a validade da
‫ אוֹ‬,‫ אוֹ פָּסוּק‬,‫דוֹשׁים‬ ִ ְ‫ְשׁמוֹת ק‬ mezuzá], por estar por fora. Quanto aos
‫ה ֲֵרי הֶ ן בִּ כְ לָל ִמי ְשׁאֵ ין לוֹ‬--‫חוֹתָ מוֹת‬ que escrevem em seu interior nomes de
anjos, ou nomes sagrados, ou versículos,
‫ ל ֹא‬,‫ שֶׁ אֵ לּוּ הַ טִּ פְּ ִשׁים‬:‫חֵ לֶק לָעוֹלָם הַ בָּ א‬ ou estampa, são da classe de pessoas que

2 de 5 12/06/2017 20:23
"Leis de Tefilin (filactérios), Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.judaismo-iberico.org/mtp/amor/tmt/2305n.htm

‫עוֹשׂין‬
ִ ֶ‫דַּ י לָהֶ ן שֶׁ בִּ ְטּלוּ הַ ִמּצְ וָה; אֵ לָא שׁ‬ não têm galardão no mundo porvir, pois
estes estultos não só invalidam o
‫ ְשׁהִ יא יֵחוּד ְשׁמוֹ‬,‫ִמצְ וָה גְּ דוֹלָה‬ preceito, senão transformam um
‫הוּא וְ אַ הֲבָ תוֹ‬ ‫שֶׁ לְּ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ‬ grandioso preceito, que trata da unicidade
‫ כְּ ִאלּוּ הוּא קָ ִמי ַﬠ ַל ֲה ָניַת‬,‫ַוﬠֲבוֹדָ תוֹ‬ do Nome do Santo, Bendito é Ele, e do
amá-lo e serví-lo, fazendo-a como se
‫ כְּ מוֹ שֶׁ ﬠָ לָה ﬠַל לִ בָּ ם הַ סָּ כָל שֶׁ זֶּה‬,‫ﬠַצְ מָ ן‬ fosse um talismã para si próprios,
.‫דָּ בָ ר הַ ְמּהַ נֶּה בְּ הַ בְ לֵי הָ עוֹלָם‬ conforme pensam em seu coração
estúpido, que isto é algo para proveito
das coisas vãs do mundo.

"‫הָ אָ ֶרץ‬-‫וּמצְ וָה לִ כְ תֹּ ב " ַﬠל‬ ִ [‫ו ]ה‬ 6 É preceito que se escreva as palavras
"'al ha-árets" (Dt 11:21) na última linha,
‫ בֵּ ין‬,‫כא( ְבּ ִשׁטָּ ה אַ חֲרוֹנָה‬,‫)דברים יא‬ no princípio ou na metade da linha. Os
‫בְּ ר ֹאשׁ הַ ִשּׁטָּ ה בֵּ ין ְבּאֶ ְמצַ ע ִשׁטָּ ה; וְ ָנהֲגוּ‬ escribas em geral costumam escrever a
‫כָּל הַ סּוֹפְ ִרים לִ כְ תֹּ ב אוֹתָ הּ בִּ ְשׁתַּ יִ ם‬ mezuzá com vinte e duas linhas,
colocando "'al ha-'árets" no princípio da
‫הָ אָ ֶרץ" בְּ ר ֹאשׁ‬-‫ וּ"ﬠַל‬,‫וְ ﬠ ְֶשׂ ִרים ִשׁטּוֹת‬ última linha.
.‫ִשׁטָּ ה אַ חֲרוֹנָה‬
‫אוֹתיּוֹת שֶׁ בְּ ר ֹאשׁ כָּל ִשׁטָּ ה‬ ִ ָ‫ז וְ אֵ לּוּ הֶ ן ה‬ 7 São estas as palavras que ficam no
princípio de cada linha, segundo a ordem:
,‫ הַ ְדּבָ ִרים‬,'‫ ה‬,‫ ְשׁמַ ע‬:‫ ַﬠל הַ סֵּ דֶ ר‬,‫וְ ִשׁטָּ ה‬ "Chemaá'", "Adonai", "ha-devarim",
,‫ ְמצַ וֶּה‬,‫ וְ הָ יָה‬,‫ בֵּ ין‬, ְ‫ וּבְ שָׁ כְ בּ‬, ‫לְ בָ נֶי‬ "levanekha", "uvchokhbekhá", "ben",
,‫ וְ הִ ְשׁתַּ חֲוִ יתֶ ם‬,‫ פֶּן‬,‫ ﬠֵשֶׂ ב‬,‫יוֹרה‬ ֶ ,‫בְּ כָל‬ "vehaiá", "mitsvá", "bekhol", "iorê",
"êssev", "pen", "vehichtaĥavitem",
,‫ אֹ תָ ם‬,‫ וְ שַׂ ְמתֶּ ם‬,‫ ַואֲבַ ְדתֶּ ם‬,‫הַ שָּׁ מַ יִ ם‬ "ha-chamáim", "vaavadtem",
‫ ﬠַל‬,‫ אֲשֶׁ ר‬, ‫וּב ְשׁ ָﬠ ֶרי‬ ִ , ‫ בַּ דֶּ ֶר‬,‫אֹ תָ ם‬ "vessamtem", "otam", "otam",
.‫הָ אָ ֶרץ‬ "badêrekh", "uviche'arêkha", "acher", "'al
ha-árets".

‫ גּוֹלְ לִ ין אוֹתָ הּ‬,‫ח ]ו[ כְּ שֶׁ כּוֹפְ לִ ין אוֹתָ הּ‬ 8 Ao enrolar a mezuzá, deve-se


fazê-lo do fim das linhas para seu
‫ ַﬠד שֶׁ ִתּ ְמצָ א‬,‫ִמסּוֹף הַ ִשּׁטָּ ה לִ ְתחִ לָּתָ הּ‬ princípio, para que possa
‫ יִ קְ ָרא מֵ ר ֹאשׁ‬,‫קּוֹרא לִ קְ רוֹת‬ ֶ ַ‫כְּ שֶׁ יִּ פְ תַּ ח ה‬ deparar-se o leitor ao abrí-la lendo
,‫ וְ אַ חַ ר שֶׁ גּוֹלְ לָהּ‬.‫הַ ִשּׁטָּ ה לְ סוֹפָהּ‬ já desde o princípio da linha até
seu fim. Depois de enrolar, deve metê-la
‫מַ כְ נִ יסָ הּ בִּ ְשׁפוֹפ ֶֶרת שֶׁ לְּ קָ נֶה אוֹ שֶׁ לְּ ﬠֵץ‬ em um invólucro de junco ou de madeira,
‫וּמחַ בֵּ ר אוֹתָ הּ אֶ ל‬ ְ ,‫אוֹ שֶׁ לְּ כָל דָּ בָ ר‬ ou de qualquer outra coisa, juntando-a à
‫ אוֹ חוֹפֵ ר‬,‫ְמזוּזַת הַ פֶּתַ ח בְּ מַ ְסמֵ ר‬ umbreira da porta com pregos, ou
abrindo um encaixe na umbreira e
.‫בִּ ְמזוּזַת הַ פֶּתַ ח וּמַ כְ נִ יס בָּ הּ הַ מּזוּזָה‬

3 de 5 12/06/2017 20:23
"Leis de Tefilin (filactérios), Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.judaismo-iberico.org/mtp/amor/tmt/2305n.htm

colocando-a ali.

,‫ט ]ז[ וְ קֹ דֶ ם שֶׁ יִּ קְ בָּ ֶﬠנָּה בִּ ְמזוּזַת הַ פֶּ תַ ח‬ 9 Antes de colocar a mezuzá, bendiz-se


antes: "Barukh Atá Adonai, Elohênu
‫ בָּ רוּ אַ תָּ ה ה' ֱא הֵ ינוּ‬,‫ְמבָ ֵר ְתּחִ לָּה‬ Mêlekh ha-'Olam, acher qidechánu
‫ אֲשֶׁ ר קִ ְדּשָׁ נוּ בְּ ִמצְ ווֹתָ יו‬,‫מֶ ֶל הָ עוֹלָם‬ bemitsvotav, vetsivánu liqbô'a mezuzá!"
‫וְ צִ וָּנוּ לִ קְ בֹּ ַﬠ ְמזוּזָה; וְ אֵ ינוּ ְמבָ ֵר‬ Não se bendiz ao escrevê-la, pois o
preceito é sua colocação.
‫ שֶׁ קְּ בִ יﬠָתָ הּ הִ יא‬,‫בְּ שָׁ ַﬠת כְּ ִתיבָ תָ הּ‬
.‫הַ ִמּצְ וָה‬
‫ ְשׁאֵ ין זוֹ‬,‫פְּ סוּלָה‬--‫י ]ח[ ְתּ ָליָהּ בְּ מַ קֵּ ל‬ 10 Se pendurar a mezuzá em um bastão,
é inválida, porquê não é colocação. Se
‫ ל ֹא ﬠָשָׂ ה‬,‫ֲחוֹרי הַ דֶּ לֶת‬ ֵ ‫ ִהנִּ יחָ הּ א‬.‫קְ בִ יﬠָה‬ colocar por trás da porta, não fez nada
‫ וְ הִ כְ נִ יס‬,‫ חָ ַפר ִבּ ְמזוּזַת הַ פֶּתַ ח‬.‫כְּ לוּם‬ [relativo ao cumprimento do preceito]. Se
ַ‫ וְ הוּא כִּ בְ ִריח‬,‫הַ מּזוּזָה כְּ מוֹ נְ גָר‬ cavar na umbreira da porta e colocar a
mezuzá como artifício de carpintaria, que
‫פְּ סוּלָה; הֶ ﬠ ֱִמיק‬--‫הַ קְּ ָר ִשׁים בְּ טַ בָּ עוֹת‬ é como encaixe de tábuas em argolas,
‫ חָ תַ קָ נֶה וְ הִ כְ נִ יס בּוֹ‬.‫ פְּ סוּלָה‬,‫לָהּ טֶ פַח‬ está inválida. Se aprofundar um têfaĥ
‫ וְ אַ חַ ר ָכּ חִ בַּ ר הַ קָּ נָה אֶ ל קָ נִ ים‬,‫ְמזוּזָה‬ [para colocá-la na umbreira] é inválida.
Se cortar um junco e nele introduzí-la, e
‫אֲחֵ ִרים וְ ִהﬠְ ִמיד ִמן הַ כֹּ ל ְמזוּזַת‬ juntar o junco a outros juncos, fazendo-os
‫ ִמפְּ נֵי שֶׁ קָּ ְדמָ ה קְ בִ יﬠַ ת‬,‫פְּ סוּלָה‬--‫הַ פֶּתַ ח‬ todos assim a [própria] umbreira, será
.‫הַ מּזוּזָה ַלﬠ ֲִשׂיַּת ְמזוּזַת הַ פֶּתַ ח‬ inválida, pois estará adiantando a
colocação da mezuzá ao feitio da
umbreira.

‫ נִ בְ דֶ קֶ ת ַפּﬠֲמַ יִ ם‬,‫יא ]ט[ ְמזוּזַת הַ יָּחִ יד‬ 11 A mezuzá da pessoa particular deve
ser verificada duas vezes por semana. A
‫ַפּﬠֲמַ יִ ם‬ ,‫וּמזוּזַת ַרבִּ ים‬ ְ ,‫בְּ שָׁ בוּ ַﬠ‬ do público, duas vezes a cada cinquenta
‫שֶׁ מֶּ א נִ קְ ְרﬠָה ִממֶּ נָּה אוֹת אוֹ‬--‫בְּ יוֹבֵ ל‬ anos, pois pode ser que alguma letra pode
,‫ ִמפְּ נֵי ְשׁ ִהיא קְ בוּﬠָה בַּ כְּ תָ לִ ים‬:‫נִ ְמחֲקָ ה‬ haver sido recortada dela, ou apagada.
Por estar colocada nas muralhas, [a pele]
.‫מַ ְרקֶ בֶ ת‬ deteriora-se.

‫ אַ פִ לּוּ נ ִָשׁים‬,‫יב ]י[ הַ כֹּ ל חַ יָּבִ ין בַּ ְמּזוּזָה‬ 12 Todos são obrigados a cumprir o


preceito de mezuzá, mesmo mulheres e
‫ ַלﬠֲשׂוֹת‬,‫וּמחַ נְּ כִ ין אֶ ת הַ קְּ טַ נִּ ים‬
ְ ;‫ַוﬠֲבָ ִדים‬ escravos. Aos meninos, ensina-se a fazer
‫ הַ שּׂוֹכֵר בַּ יִ ת בְּ חוּצָ ה‬.‫ְמזוּזָה לְ בָ תֵּ יהֶ ם‬ mezuzá para seus aposentos. Alguém que
--‫ וְ הַ דָּ ר ְבּפֻנְ דָּ ק ְבּאֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל‬,‫לָאָ ֶרץ‬ haja feito o aluguel de uma casa no
exterior da Terra de Israel, e o que vive
‫לוֹשׁים יוֹם; אֲבָ ל‬ ִ ‫פָּטוּר ִמן הַ מּזוּזָה ְשׁ‬ em um hotel na Terra de Israel, está

4 de 5 12/06/2017 20:23
"Leis de Tefilin (filactérios), Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.judaismo-iberico.org/mtp/amor/tmt/2305n.htm

‫ חַ יָּב‬,‫הַ שּׂוֹכֵר בַּ יִ ת ְבּאֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל‬ isento de cumprir o preceito da mezuzá


durante trinta dias. Quanto ao que alugar
.‫בַּ ְמּזוּזָה ִמיָּד‬ uma casa na Terra de Israel, é obrigado
imediatamente.

‫ﬠַל‬--‫יג ]יא[ הַ מַּ ְשׂכִּ יר בַּ יִ ת ַלחֲבֵ רוֹ‬ 13 Em caso de alguém alugar uma casa
para outra pessoa, o que se faz inquilino
,‫הַ שּׂוֹכֵר לְ הָ בִ יא ְמזוּזָה וְ לִ קְ בֹּ ַﬠ אוֹתָ הּ‬ deve trazer a mezuzá e colocá-la, mesmo
:‫אַ פִ לּוּ הָ יָה נוֹתֵ ן שָׂ כָר ַﬠל קְ בִ יﬠָתָ הּ‬ que tenha que pagar para que esta seja
‫ וְ אֵ ינָהּ‬,‫ִמפְּ נֵי שֶׁ הַ ְמּזוּזָה חוֹבַ ת הַ דָּ ר הִ יא‬ colocada. [Isto,] devido a ser a mezuzá
obrigação do morador, e não obrigação
‫ ל ֹא יִ ְטּ ֶלנָּה‬,‫ וְ כִ ְשׁהוּא יוֹצֶ א‬.‫חוֹבַ ת הַ בַּ יִ ת‬ da casa. Ao sair [com o término do
‫ ה ֲֵרי‬,‫בְּ יָדוֹ וְ יֵצֵ א; וְ ִאם הָ יָה הַ בַּ יִ ת לְ גוֹי‬ período do aluguel], não tire-a por sua
.‫זֶה נוֹטְ לָהּ כְּ שֶׁ יֵּצֵ א‬ própria mão e leve-a. Se, porém, o futuro
morador um gentio, pode tirar quando
sair.

| A Torá Oral | Todo o Michnê Torá | Glossário |


| cp 1 | cp 2 | cp 3 | cp 4 | cp 6 | cp 7 | cp 8 | cp 9 | cp 10 |

5 de 5 12/06/2017 20:23