Você está na página 1de 1

÷³Ùë]ªìoC ÷³üŒx ë¯J

ë]ø‹-ò°Ìõ ëµj¬y𧤨ÚÛ Në¶y-ÿ§Lo í£ÚÛ\-ì-šíæ¨d Í-JÚ¥ ÑêŸh-ô¢-


Ú•JóŸ« ÍCÅ-û¶-êŸõª ÷³Ý°-÷³I òÅË¶æ© Ú¥÷è[Ù, à¦J-vêŸÚÛ
Íë]ª(ÄêŸÙ.- 1972ö˺ ÍëÅ]u-Éè[ª EÚÛqû àµjû¦ í£ô¢u-å-ìÚÛª Dç˵jì
íÆ£ªå-ìÞ¥ NøË™x-ù£-ÚÛªõª ÍGÅ-÷-Jg-ú£ªhìo ê¦â° í£J-é°÷ªÙ ë¯yô¦n- -
cví£í£ÙàŸÙ Þ•í£p ÷«ô¢ªpìª àŸ«è[-ò˺-êÁÙCe- ÍÙå« ÑêŸhô¢
Ú•JóŸ« ÍCÅ-û¶êŸ 򬔻 â˺ÙÞ Ñû ví£ÚÛ-æ¨Ù-àŸè[Ù, EáÙÞ¥
Íñª(ô¢Ù.- ÍvÞœ-ô¦áuÙ ë]”ù‡dö˺ ÍêŸuÙêŸ ëÅ]«ô¢h-ë¶-øŒÙÞ¥ ›íô¢ª--
ú‡ì ÑêŸhô¢ Ú•JóŸ« ·ôàŸa-Þ•ç˶d ëÅÁô¢é¨ ÷«ìª-ÚÁ-ÚÛ-ð¼ê¶ ë¯Eo ú£ô¢y-
û¦-øŒìÙ à¶þ§h-÷ªE ÕÚÛu-ô¦áu ú£NªA î¶CÚÛ ìªÙචè•û¦öËÀ“ våÙíÃ
šï°àŸa-JÙ-àŸè[Ù êµL-ú‡Ùë¶.- êŸì Óë]ª-ô¢ªÞ¥ ç˶ñªöËÀ Oªë¶ Íéª-Oªå
ÑÙåªÙ-ë]E, ÖÚÛ\-þ§J û•Ú¨\ê¶ Í-JÚ¥ îµ³êŸhÙ ñªT_-ð§-õ-÷±-꟪Ù-
ë]E Ð Ôè¯C ê•L-î¶-ÚÛª-÷ö˺ 򬔻 Eí£±põª àµô¢-Þœ-è[÷´ ê¦â°
â‘°í£-ÚÛ! Íåª-÷Ù-æ¨C QêŸ-Ú¥õ ÖLÙ-í‡-ÚÂqö˺ ë]¤¨é Ú•J-óŸ«êÁ
ÚÛLú‡ Ö¸Ú áåªdÞ¥ ð¼æ©ö˺x ð§õpÙ-àŸª-Ú•ìo 򬔻 þ¿ï£„ô¢ÌÙ, êµô¢-
îµ-ìÚÛ ë½êŸuÙêÁ ÷ªJÙêŸ Nú£h-JÙ#n- Ôví‡öËÀ #÷-J-î¦-ô¢Ùö˺
ÑòÅ¡óŸª Ú•J-óŸ«õ ›úo-U-ê¦-ö°-í£-ìÚÛª ò°é©õª ÚÛæ¨dÙC.- Ú•JóŸ«
Dyí£-ÚÛ-ö°pEo Íé°y-óŸ³ëÅ] ô¢ï‡°-êŸÙÞ¥ ÷«ô¦a-õìo øŒ‰òÅ¡-ú£Ù-ÚÛõpÙ
ÑêŸhô¢, ë]¤¨é Ú•JóŸ« ÍCÅ-û¶-êŸõ òÅ˶æ©ö˺ ÷uÚÛh-iÙC.- û¦æ¨
í£ìªtÙ-â˺îª ví£ÚÛ-åû¶ Eìoæ¨ våÙíÃn-Ú¨îªõ àŸJ-vê¦-êŸtÚÛ ú£÷«-î¶-ø‹-
EÚ¨ õª-ò°-åõª í£ô¢-#ÙC.- Ô ÷«vêŸÙ ê¶è¯ ÍE-í‡Ù-#û¦ ê•L
ENª-ù£Ù-ö˺û¶ ö˶# ÷à¶a-þ§h-ìE Eù£\-ô¢{Þ¥ ví£ÚÛ-æ¨Ù-#ì ÍëÅ]u-Éè[ª
våÙíÃn- êŸì ÷óŸª-ú£ªö˺ ú£ÞœÙ ÚÛ«è¯ ö˶E Ú¨îªêÁ þ¿ï£„-ô¦ÌEo,
ÍÙêŸ-ÚÛª-NªÙ# Þœæ¨d ò°ÙëÅ]-î¦uEo ÷³è…-î¶-ú£ª-ÚÁ-÷è[Ù Íàµa-ô¢ª÷±
Þ•õª-í£±-êÁÙC.- ð§uÙÞÂ-óŸ«Ù-Þšíj ÚÛ꟪hõª ì«J-ì-í£±p-è[ö°x ë¯E
Íéª-ÚÁ-ô¢õª íˆÚÛ-è[ õ¤Û u-÷ªû¶ våÙíà ú£ô¦\ô¢ªn- í£ìªtÙ-â˺îª
ví£ÚÛ-å-ìÚÛª ú£J-ð¼-Lì ú£ÙóŸ³ÚÛh ú£Ùë¶-ø‹û¶o îµõª-÷-JÙ-#ÙC.-
ÑêŸhô¢ Ú•J-óŸ«ÚÛª òÅ¡vë]-ê¦-í£-ô¢-iì Oªõª Ï÷y-è¯-EÚ¨ våÙíÃ
Eñ-ë]ÌÄêŸ à¦æ¨û¦n- Íî¶-Nª-å-ìoC ÍÞœ÷ªuÙ.- ð§uÙÞÂ-óŸ«ÙÞÂ
Íéyú£Y ú£û¦uú£Ù Óí£p-æ¨Ú¨ í£²Jh Í÷±-꟪Ù-ë]-ìoD Íì«ï£°uÙ.-
Íô³û¦ <ÚÛæ¨ Þœê¦-EÚ¨ ð§êŸ-¸ôú‡ Ú•êŸh î¶ÚÛª÷ ÚÁú£Ù þ§TÙà¶
ví£þ§–-ìÙö˺ ê•L Íè[ª-ÞœªÞ¥ ê¦â° òÅË¶æ© vð§ëůìuÙ Eô¢ª-í£-÷«ìÙ!
·ôÙèÁ ví£í£Ù-àŸ-óŸ³ë]ÌÄÙ áô¢tF NòÅ¡-á-ìÚÛª, ꟫ô¢ªp í£Pa-÷«õ
ìè[ª÷ª ò˵Jxû ÚÛªè[uÙ Eô¦t-é°-E¸Ú Ú¥ë]ªn- Ú•JóŸ« î¶ô¦p-åªÚÛª,
ÑêŸhô¢ ë]¤¨-é°õ ÷ªëÅ]u í£²è[a-ö˶-ìÙêŸ îµj÷ª-ì-þ§uõ ÍÞ¥-ëůõ
ú£”ù‡dÚ© Ú¥ô¢-é-òÅ¡«-êŸ-iÙC.- þ¼N-óµªæÀ óŸ´E-óŸªû vð§í£±ö˺
EóŸªÙ-꟔êŸy ë¶øŒÙÞ¥ ÓC-Tì ÑêŸhô¢ Ú•JóŸ«n- Íéyú£Y ú£÷³-ð§-
ô¢b-ì-êÁû¶ êŸì Íú‡hêŸyÙ ÷³è…-÷è… ÑÙë]E Þœæ¨dÞ¥ Bô¦t-EÙ-àŸª-ÚÁ-
÷-è¯-EÚ¨ Í-JÚ¥ ÍvÞœ-î¦-ë]÷´ Ú¥ô¢-é-iÙC.- ÎJ–ÚÛ ÎÙ¤Ûõ
àŸvåÙö˺ GTÙ# ÑÚ¨\-J-G-Ú¨\J àµóŸªuè[Ù ë¯yô¦ ð§uÙÞÂ-óŸ«Ù-
ÞÂìª ·ôÙè[ª-þ§ô¢ªx ë¯JÚ¨ ê¶Þœ-L-Tû¦, Öí£pÙ-ë¯Lo ÑõxÙ-íƇªÙ# ÍC
Íéyú£Y ú£÷³-ð§-ô¢bì ÷«ô¢_Ù-ö˺û¶ ÚÛë]Ù ê•Ú¨\ÙC.- ê•NªtC ûµõõ
vÚ¨êŸÙ ÑêŸhô¢ Ú•JóŸ« ÎN-ô¦(Ä÷ î¶è[ª-ÚÛ-õÚÛª ÷³Ùë]ú£ªh ú£û¦o--
ÚÛÙÞ¥ 򬔻 Eô¢y-Ù-í£-â˶-ú‡ì Ñë]-áE ò°Ùñª í£K¤Ûn- ví£í£ÙàŸ
ë¶ø‹-õ-EoÙ-æ¨F ÚÛõ-÷ô¢ í£ô¢-#ÙC.- ë¯E îµìoÙæ¨ ÜÙè¯Ù-êŸô¢
¤¨í£é¨ í£K¤Û-õêÁ ÍvÞœ-ô¦-áu÷´ êŸ÷ª ÍTo-÷”ù‡d í£J-CÅ-ö˺û¶
ÑÙë]ìo 򬔻 šï°àŸa-J-ÚÛ-õêÁ î¦ê¦-÷-ô¢éÙ Ò-B-êŸÙÞ¥ î¶è˵-
ÚÛ\Þ¥, ÑêŸhô¢ Ú•JóŸ« Nû¦-ø‹Eo våÙíà ví£þ§h-NÙ-àŸ-è[ÙêÁ ÷ªôÁ
ví£í£ÙàŸ óŸ³ë]ÌÄÙšíj òÅ¡óŸª-ú£Ù-ë¶-õª ë]ådÙÞ¥ ÷³ú£ª-ô¢ª-Ú•ìo î¶üŒ
ÍC.- Í÷Fo êµL-÷ª-ñª(ö°x ê¶L-ð¼ô³, Ú•J-óŸ«õ ÷ªëÅ]u ú£J-Ú•êŸh
þ§Eo-êŸuÙ šíì-÷-è[-æ°-EÚ¨, ÍvÞœ-ô¦-áuÙêÁ 򬔻 ê¦â° VÞœ-öËÀ-
ñÙD þ§Þœ-è¯-EÚ¨ êµô¢-îµ-ìÚÛ àµjû¦ vð¼ë](õÙ ÓÙêÁ ÑÙC.- ú‡ÙÞœ-
í£²ô ú£÷«-î¶-ø‹-EÚ¨ Ú¨îª, àµjû¦ ví£ëůE ÍCÅ-Ú¥-JÚÛ N÷«-ìÙö˺
ô¦÷-è[n- òÅ®ÞÁ-RÚÛ ô¦á-Ú©-óŸ«ö˺x Þ¥L-÷«-ô¢ªpìª ú£«#-þ¼hÙC.-
ÍvÞœ-ô¦áuÙ ÷³ÚÛª\-í‡Ùè… Íéyú£Y ë¶øŒÙÞ¥ ê¦ìª ÚÁô¢ª-ÚÛª-ìo-÷Fo
þ§CÅÙ-àŸª-ÚÁ-Þœ-õ-ì-ìª-Ú•ìo Ú¨îª, ÑêŸhô¢ Ú•JóŸ« îµªè[õª ÷Ù# êŸì
ë¯JÚ¨ êµàŸªa-ÚÁ-î¦-õ-ìª-Ú•ìo våÙíÃn- Ïë]Ìô¢« ÷ªëŶu-÷«-ô¢_Ùö˺ øŒ‰òÅ¡-
ú£Ù-ÚÛ-ö°põ ÷ö˵x-î¶-êŸ¸Ú í£J-NªêŸÙ Ú¥÷è[Ù, ÷³ìªtÙë]ª þ§¸Þ
àŸô¢aõª ÓÙêŸ ú£ÙÚ¨x-ù£d-òÅ¡-JêŸÙ Ú¥ìª-û¦oóµ« îµõx-è…-þ¼hÙC!
ö°òÅ¡-þ§-æ¨Þ¥ ò˶ô¢-÷«è˶ þ§÷ª-ô¢–¬uÙ í£±åªd-ÚÛ-êÁû¶ ÷ú£ªhÙ-ë]û¶
våÙíÃn- 1987ö˺ × ð§vA-¸Ú-óŸ³-è…êÁ ÚÛLú‡ -cC ÎôÂd ÎíÆà C è†öËÀe-
sÖí£pÙë]Ù ÚÛªë]ª-ô¢ªa-ÚÛªû¶ ÚÛüŒz ›íJå × í£±ú£h-ÚÛ ô¢#Ù-à¦ô¢ª.-
ÓÙêÁ ë]ªô¢ª-ú£ªÞ¥, ÷ª·ôÙêÁ ÚÛJÈ-ìÙÞ¥ ÷u÷--JÙ-àŸ-Eë¶ ú£·ôjì
Öè[Ù-ñ-è…ÚÛ ô¢«í£±-ë¯-õa-ë]E ›íô•\ìo våÙíà î¦uð§ô¢ ú£«vêŸÙn-
ê¦â° ú£ÙóŸ³ÚÛh ví£ÚÛ-å-ìö˺ ÚÛì-ñ-è[åÙ ö˶ë]ª.- ÑêŸhô¢ Ú•JóŸ«
êŸì Íéy-vþ§h-õìª í£²JhÞ¥, í£ô¢u-î¶-¤Û-é-õÚÛª ö˺ñè…, ÷ªS} ÍGÅ-
÷”CÌÄ à¶›ú Îþ§\ô¢Ù ö˶ÚÛªÙè¯ ëÅ]yÙú£Ù කú-óŸ«u-õ-ìoC Í-
JÚ¥ ví£òÅ¡ªêŸy ví£ÚÛ-æ¨êŸ NëůìÙ.- ë¯E þ§–ìÙö˺n- Ú•JóŸ« Dyí£-
ÚÛ-ö°pEo Íé°y-óŸ³ëÅ] ô¢ï‡°êŸÙ àµóŸ«u-õìo í£ìªtÙ-â˺îª
ú£ÙÚÛõpÙ ÷#a à¶ô¢è[Ù Þœ÷ª-û¦ô¢|Ù.- ë]¤¨é Ú•J-óŸ«êÁ ú£ÙóŸ³ÚÛh
óŸ³ë]ÌÄ Nû¦u-þ§-õÚÛª ú‡ë]ÌÄ-í£è… ð§uÙÞÂ-óŸ«Ù-Þšíj îµjô¦Eo Í-JÚ¥
ñ-ô¢Ù-Þœ-í£-ô¢-#ì û¶í£-ëÇ]uÙö˺, ÎêŸt-ô¢¤Ûé ÚÁú£Ù ÚÛJÈì àŸô¢u-õêÁ
ú£pÙCÙචÚÛª\ êŸ÷ªÚÛª ÑÙë]E ÑêŸhô¢ Ú•JóŸ« ö˺ޜè[ í£õª-
÷«ô¢ªx ú£pùˆd-ÚÛ-JÙ-#ÙC.- ê¦â°Þ¥ våÙíà ví£ÚÛ-åì Íìª-þ§ô¢Ùn-
ÑvC-ÚÛh-êŸLo šíÙචóŸ³ë]ÌÄ Nû¦u-þ§-õÚÛª Í-JÚ¥ àŸô¢-÷ª-UêŸÙ
ð§è[-ìªÙC.- ÑòÅ¡óŸª ë¶ø‹õ ví£áõ ø‹ÙA þ¿òÅ°Þœu ÎÚ¥Ù-¤Û-õÚÛª
DåªÞ¥ Ú•êŸh ò°ÙëÅ]-î¦uEo ÷³è…-î¶-ú£ª-ÚÁ-î¦-õE, Ú•JóŸ« Dyí£-
ÚÛõpÙö˺ ú£ªú‡–ô¢ #ô¢-ø‹ÙA ûµõ-Ú•-û¶ö° àŸ«è¯-õE, Íéª Eô¦-óŸ³-
DÅ-ÚÛ-ô¢-éÚÛª Eñë]ÌÄÙ Ú¥î¦-õE ê¦â° Öè[Ù-ñ-è…ÚÛ à¦åª-êÁÙC.-
ë]¤¨é Ú•JóŸ«, áð§-ìxÚÛª Í-JÚ¥ ú£÷ª-ÚÛ«-Jaì Íéyú£Y ô¢¤Ûé
àÅŸvêŸÙ-šíjû¦, ë]¤¨é Ú•J-óŸ«ö˺ Ñìo 28 î¶õ šíj#-õªÚÛª ÍJÚ¥
šújE-ÚÛªõ Ñí£-ú£Ù--ô¢é Oªë¯ ÷³ìª-÷³Ùë]ª ÑêŸhô¢ Ú•JóŸ«
í£åªd-ñç˶d Í÷-Ú¥øŒÙ ÑÙC.- ë]¤¨é Ú•JóŸ« ÍëÅ]u-Éè[ª ÷´û â˶
Ïû ÷«åö˺x àµð§p-õÙç˶n- ÍCÅ-û¶-êŸ-L-ë]Ìô¢« Ï#a-í£±-àŸªa-Ú•û¶ ëÅÁô¢-
é¨ö˺ Íô¢-÷ª-J-ÚÛ-ö˶x-ÚÛªÙè¯ ÷³Ùë]-è[ª-¸Þ-ú‡û¦ ꟪C í£J-ÿ§\-ô¦-EÚ¨
Óû¶oüŒ‰x í£è[ª-꟪ÙëÁ àµí£p-ö˶E í£J-ú‡–A ûµõ-Ú•ÙC!