Você está na página 1de 1

keÀjC³eele Deeues.

keÀejJeeb®eerJee[e efpeune HegjJeþe DeefOekeÀejer [eŸ.


pe³eke=À<Ce HeÀ[ Je jlveeefiejer
r ³esLes Devve leeuegkeÀe lenefmeueoej megkeÀìs mej
³eebveer Devveefovee®es cenlJe
efove Je Devve ueeskeÀebvee
meebefieleues. ³ee
mecepeeJetve
Devve efove
meHleen meepeje meHleenceO³es ueeskeÀeb®³ee
De[erDe[®eCeer ³eeJej ®e®ee& keÀjC³eele
HeÀesìes - 15 keÀuej 1 Deeueer. l³eeveblej HegjJeþe DeefOekeÀejer
HeÀ[ meensye Je lenefmeueoej meensye
jlveeefiejer : Oeev³e JeeHeì keÀjleevee ³eebveer ueeskeÀebvee Oeev³e JeeìHe
GpeJeerkeÀ[tve HegjJeþe DeefOekeÀejer kesÀues. ³ee ogkeÀevee®es ®eeuekeÀ
[eŸ. pe³eke=À<Ce HeÀ[, lenefmeueoej yeb[t megJex Je l³eeb®es
megkeÀìs, keÀeUs, yeb[t megJex, leeuegke̳eeleerue meJe& jsMeve ogkeÀeve
mejHeb®e MeefMekeÀeble yeejiees[s ®eeuekeÀ ³eeb®eer ®eebieu³eeHe´keÀejs
Deeoer. menkeÀe³e& kesÀues.

He´efleefveOeer
jlveeefiejer
Devve efove Je Devve meHleen efo. 7
peguew 2018 les 15 peguew 2018 Demee
meepeje keÀjeJe³ee®ee Demelees. ³ee
meHleeneceO³es ueeskeÀebvee Devve
Oeev³e JeeìHe Peeues Heeefnpes.
keÀejJeeb®eerJee[er ³esLeerue jemle
oje®es Oeev³e ogkeÀeve ³esLes 7 peguew
jespeer Devve efove Je Devve meHleen
meepeje keÀjC³eele Deeuee.
Devve efove Je Devve meHleen meepeje
keÀjC³eemeeþer efpeune HegjJeþe
DeefOekeÀejer [eŸ. pe³eke=À<Ce HeÀ[,
jlveeefiejer leeuegkeÀe lenefmeueoej cee.
megkeÀìs, jlveeefiejer leeuegkeÀe HegjJeþe
efvejer#ekeÀ kegÀU³es, HegjJeþe
efJeYeeie®es keÀejketÀve efuebiee³ele
lemes®e keÀejJeeb®eerJee[er ieeJee®es
He´Lece veeiejerkeÀ MeefMekeÀeble
yeejiees[s Je meeceeefpekeÀ keÀe³exkeÀlex
leeveepeer kegÀU³es ieeJee®s Heesueerme
Heeìerue lemes®e meJe& ie
´eceHeb®ee³ele meom³e GHeefmLele
nesles. ³ee meJee¥®³ee GHeefmLeleerle
Devve efove Je Devve meHleen meepeje
keÀjC³eele Deeuee. ³eemeeþer ieeJeeleerue
keÀe[&OeejkeÀ yengmebmKesves
GHeefmLele nesles.
jlveeefiejer leeuegkeÀe mebIeìves®es
DeO³e#e - He´Meeble Heeìerue, efpeune
mebIeìves®es meef®eJe - efveleerve
keÀebyeUs ns osKeerue GHeefmLele nesles.
meJe& ceev³eJejeb®es mJeeiele Je melkeÀej