Você está na página 1de 2

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PUSKESMAS POLEANG TIMUR


Jalan Ahmad Yani No……….
Tlp……….Fax……….

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS POLEANG TIMUR


NOMOR :445/ /II/TAHUN 2018

TENTANG
MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEPALA PUSKESMAS POLEANG TIMUR

Menimbang a. Agar upaya mencapai sasaran dantujuan yang ditetapkan


,maka penanggung jawab dan pelaksana upaya perlu
melakukan monitoring terhadap pengelolaan dan
pelaksanaan upaya

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud


dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala
Puskesmas Poleang Timur tentang monitoring pengelolaan
dan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor
144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063)

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004


tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MAKKASAU
TENTANG MONITORING PENGELOLAAN DAN
PELAKSANAAN UPAYA
KESATU :
Penanggung jawab dan pelaksana upaya dalam melaksanakan kegiatan harus
sesuai dengan kerangka acuan, rencana kegiatan upaya dan prosedur pelaksanaan
kegiatan upaya;
KEDUA :
Monitoring pengelolaan dan pelaksanaan upaya dilakukan oleh penanggung jawab
upaya;

KETIGA :
Penanggung jawab upaya melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Puskesmas

KEEMPAT :
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bambaea
Pada tanggal 21 Februari 2018
KEPALA PUSKESMAS
POLEANG TIMUR

JAMALUDDIN
NIP. 19670915 199103 1 011