Você está na página 1de 228

అర ఆడప

- నం స

" రం ం ఎ
ఆ ంచ . మ ం
అస ఆ ంచ . అప
అల ం ఊ వడ
అస న రం
అస న ."

1967:
ఏ :ఫ :
" ం ప ! బ !" అ రమణ న కం ం ప ఉన
సృజన వం .
"బ " అన ట నపడ చ న ం పద ళ సృజన. ఆ హం మ
ం న ఒక య సం షం ం ం .
" ం ! ం అ !" అక ప ఉన ళ సంజ , ఆ ళ స ంద ఈ
సంద ఆవ " బ అ !" అ .
" ం సంజ ! ం స ంద !"
" ప !బ ం ష ఏం ?" అ రమణ .త ం ' ట' అన
సృజన.
అ ఈస ఆశర ప ఒకళ ఒక న . రమణ .
"ఏ ?"
" !"
" !"
"అ !"
"ఎం ?"
" ట ం . ం ం . ? ఉప
ట ం యట. వ ప ఆ గంట ం
అ అ యట!"
ద న రమణ . "అ అ ట మన భ నన ట!
ఈ డ వ మన ం !అ ? వండ !"
"అ ఇ జం ట క న ఏ ?" అం న ఆ ." అ
బం అ నద ల డ . టల , ల ఇం ం రడం ద ఇక
అ న "
త అ అన ంగ ం సృజన.
అ ఉన ం ద నబడడం ద ం ప ం ళ ం భ ట
ఒక .
ంట ప మంచం గబగబ మ దగర ం సృజన. ఒక ఇం ఎ
ఆ ం .
ప త న ఆ శం ఉత న న అంత ద శ గ డ కం ం నట ం .
"రం !రం !రం !"అ అంద గ ం బయట త ం ం సృజన.
ఇ ఆ శబ తరం ఇం వడం . ఎ న ప ం పయ ంచడం
ద .ప ం పం డడం కనబ ం .
అ గమ ం ఆ య త గ ళ ం న .
"వ ! ఉండ !" అం సృజనపంతం .
"ప ! ఏ అల ?"
"అల ద ! ! ఫ !ప ం ప ట బ
మ ట మ త ?"
"త ! త న పం భ ం ......"
"భ అ మన ఉం ల ! ప మం ట ద ంచనక .ప ం ళ భ ,
ఎ ష !" అం సృజన రం .
"ప ! ఈ ం న ట !" అం న పం .
" !ఈ ం ఆ ం ంచడం ం ం . బం త !" అ రమణ
సృజన న " ఉం ! మన అ యం య క !"
" య ? ! ! య ! కృష ప న , రంగం ద
ంగ అ " అం సృజన ంట .
ఇదం క ర ం న ఆ ళ స ందన త దం ల ఆ యత అం అక సృజన
ల ం ం నన ంగ క ం . అం క ళ దృ ఆక ంచ " న ,
ంగ అవడంమ ఏ ? ఎవ ప న వ . అ అ
ంగ అ . ద న ద క , ం అ ం అ "
అం గర ం .
" హం!" అ సంజ .
"అ ం .అ ం ం ! క అ అ అ ం ం వడం ఎం ?"
"ఎం ! మ కర క డంత డ ం ! అదం క వ
అ ం .....అ ం వ ఏ ?" అం స ందన.
" ? డబం అంత ఆశ బ ఆ . స ందన అ ఆ . అ ం" అ
సంజ ఏ .
"ఎవ , ం మయ మ ఇంజ అ "అ ఖ తం .
" "అన తన న "అ " అం న ం స ందన ఉ తనం .
ట ఉ ప న ల ం తన డల ం ఉం తన దృ తమ
త ం అ భయ ం న . లల ఆ యం భ ం దగ
ం .
"అ ట ం ?" అం సృజన మ ద .

" , . బరం ం మం ఏ !" అం న .


ంట తం ం సృజన ర కనబడ ం " !" అన సంజ
రమణ అ ఎం క మం ద తన ంకం త ంచ ం , హం య
త ర ం సృజన. ం తన పంచ ల
ం .
"అ ! ం వ ం "అ సంజ ఉన ం .
ంట బయట ం డ ,ఏ ం న క ఆ ం సృజన.
అప ఆలస ం అ ం .
"ఏ

సం మం ం " అ చప సంజ స ంద .
" ం ! ం మ ఏ య క ? ఉండం !" అ షం
ద దఅ ం సృజన.
త ం ఆ న ప సంజ స ంద .
ఎ క . తమ ప ం సృజన. దగర ఉన
నడవడం ద స ందన. సంజ .
ల క ర రమణ .
"ఏమం మ !ఇ ళ ప లం !" అ సర .
" !అ య డ ప అ ఉం ం " అం న .
"అ ం దం ! ఇ ళ ం ఆ మం మం ! ం యం !"
" ? ఎం ?" అం న .
"ఆ ం ఇం మ దరం ం ల ...."
" న ం ఉ ! ం జ ఏ డ ర !బ గ పం మ దరం
ఇం త ం న న "
"న న !ఏ ఏ మన ? అ యక మనం బ మన స ?
ప మం స ?"
" !ఈ స అం ప నక , ఎక , ఇ ళ ఆ బల
స అం త అ స ఏద ఆ ప ! జరగం !"
"ఇ అ ! ఇ య ం ఉ ర గ ?"
"అ ?"
" ళ త ం ఒక వ ం ! పం ఇం ఉం !"
"ఇం నయం!" అం న న త త ఆ పణ అం "
పద వ !ఇ దమ అ ం . ఇక ఇప ం సంగ ఆ ంచడం
ద ం .న డ న యం . న డ ఎం ంత
ండం . అం , ళ ప ళ ఇం ప ప ట ం ప
నం ం ఏ ?ఆ మ ం ం !"
" ఈమ పంచం క ఆ ఉన ం ం? ఏ ఆ ? ం
?"
"అం ళం ళ . యం ం గంట ం వ ? ఎ "
"ఒక ల టమం ఒక గంట ప ష డ న ర ళం వ మంట!"
"అం చ ఉం "
" ఉం అ ం ఏ ? ం ?"
వవవ
ఆ ఇం అ సరసస ల ఉన సమయం మ ఇం ఒక ష శ ం
ర మ ఒక బదకం ఆవ ం .
అత న ఇం ఆ న ర గంటల వ వ ఉం .
అత తన ఇం దగర ఉన ఒకబ ఆ ం .
వవవ
ఆ యం ం ఆ ం గంట ం ఇం బయ రమణ .వ క ం ఆ
అంత ం ఆర ఇ న బ క . ద ంచ అ లలంత
ఉన రం రం ల ల . ట ఇం ప ండ
అత ఒక అ కనబ ం . న ల చట ఉన మ కల ం త .
ఆఅ డ తన సృజన ం . ల .
ఈఅ సృజన ఈ ఉం ం . ఈ సృజన క డం ం ఉండవల ం
త .ఇ అ అం ఏ గ . ఇంక ఏ ం ఆలస ం య డ .
త ణం ఒక ర వ అత . ఇ ళ ం ద ం ం సృజన . త న
ప ఎ ఉ ఇ ం న డ . ం క ఈ ం ం బతకడం కషం!
అ క ఎ ల ల ఇప ం ం ఉం
మం .
చ ద న ఆ న ల న రమణ ఎ వ న ఆ
గమ ంచ .
ం చ ం ఒక నక ం చ ల నంతట అ ఏర ం అన ంత
వ ం ఆ .
రమణ ఆ చన ం ఇం బయటపడ . అత త ణం
అ . ట ఎడమ మ ంచమ ల ఆజ అం ం . స యమ ల
ఆ శం అం ం .
ట పక ఆ ం .ఆ ట గనక ఆ ఆ అక ఆపగ ఉం ఒక ళ ం
అ అ ల ం అ ం .
పం న ఆ ంబ రమణ .
ఆ అం తన ంతం ం య అత య అప !

*****
ట ఆ గనక న ం అ ! శయం !

న ం అ త ల ?
అ ! ట టక వడ మం ద ం . క న బ త ఉం .
ంద ఉన ప ం వ న డ ం ఉం వ జలద ం నట
ఆ చన ం బయటప ం సృజన.
గ బయట న ట నబ .
అ కషం ద తల ం . నక త కనబ ం . ఒక ం అ .ఎ
ర ల డ ల , చ ం నత అ .
"ఆ న ఎంత ?" అం ం ఒక ం .
" ం ంద ల . వం !" అం ం ం ం .
"ఇంత ల ఇంత అ ల ం ?"
" ల ?"
"ఏ ! ట అహల అ ఘ ! య న ఇ ం ."
"అహల ఎం ! ల ఇ న ఉం ?"
"ఇ నం ంద ! ఇ ? వర ఓ ల అమ ం ల ం ందల
ఇ ం . అనడం , ఇవ డం ! ఇం సంగ ? ఈ ల పం ం ల!
అహల ం మ దగ ల పం అ ం . లమ వ ,
అవస ప ఉ మన . ఒక త ల మం ంప ప య డం మన
ధర ం! అ ?" అ .
" !స క మ ళం ఎన !" అ ఘ
ం ," క ం ం ! ఎవ ఓ ఎ ళ స అప !
యక ! అహల అహల అం . అహల ఏ ం ఏం ? అహల
అం అంత ఇ ఉం , , ంతవర ం క !"
"మం ట మ న ఉంద ర !ఈ ష స ం ం ,
ఒ !" అ .
" ఇ పర ! క న ఆ చరమ ఎ లం
అక ఏం ? ఎ ? ఎ ఎంత క !ఓ ట! న !"
"ఎ ! ంఏ ?ఊ ? ం ఏ ?"
న ఘ .
" ప ం ? ం ట ం !అ కం ష .
అ కం ఆ న "అ ఆభ క అ కంట "
ద న "అ న !అ . ఇం అయ క ం న అ మనం ఎ
అ క బత . మన అ కం ం ద ఇం అయ లగం ! చ
తం! అ డ వ వర ఈ ?"
" ం ం !ఇ మ క యక ! ప "
" న.....జ వ ....." మ న .
"అ !" అ .
"ఎ !"
త తత ం న చ నబ ం .
క ఉన ఘ ప వ .
"ఏం దర ఏం ?"
ధన ం వ ం సృజన ం ం .
"స ం ? ప ?"
వదన , తల గ ఊ ం సృజన. ".... ..... ం...... ......హం...... ...." ట డ ఉండడంవల ట
స వడం .
ఆ అవస న ం ఘ . "ఏం ? ఏం అం ?"
"..... .....న...... ....... ం......హ....." ఃఖం ఆ త టఎ ప ం .
" వ ం ?"
తల అడం ఆ ం ం సృజన.
"అ ! ం ?"
మ న ఉం ం సృజన.
దగర వ ఘ .
గజ మ పం స స కనబ ం . ల ట ఎ , యవ న ద దం
ప దం ఉన గమ హరం ఉం త .
ఆ ప ప ఘ .
క ం ఉం , ఇం ప ల క య!
ఉన ం అత ఒక న ఆ చన వ ం . ంట రగబ న అత .
భయం ం సృజన.
" దమ మం దండం దగర ఉం ఎంతమ ఉం !"
అత ట అరం యక , ఏ త ఉంద అర ం సృజన . గ
అ ం ం .
అత కనబడ ం త ండ న కక ం .
ం క ఉ మం .
2
"సృజన ఏ ? త ం ం ?" అ రమణ ప వ .
న తల అడం ఊ ం సృజన ఒక "సృజన ఇం అం !"
"అ ? బయ ర ?"
" కం ం బయ ం అం !"
"మ ?" అ రమణ , అర ప , ప బయ వ న ర
రకం .
" ంట బ ఉండ " అం న "వ ఉం ఉం ం ం "

చ ం .
అంద తల . సృజన రమణ ళ ఆ స వ . అత
న పంజరం ఉంద అం ఉం ఒక అంద న ట.
ఆ ట రమ నఆ ళ స రమణ .
"సృజన ఏ ?ఆ సం ఓ అం ఈ !" అ స .
"సృజన ఇం ం !" అ రమణ త .
" !" అం న సంజ .
సంజ నప .
" క . అక డ బ ం ఉం ం !" అం ట
ఎ రమణ .
సృజన బ ం . . రమణ త ఇం ద ం .
మ ఎక ం ?
అంద క ఆ అంద ఇ దకడం ద . త త బం ల ఇళ ప .
.
గంట గ . సృజన .
బ వ ,జ న గందర ళమంత న సృజన లబ .
ం ష అక "ఇం ఇం ళ ం ఆం ! ఇం ఇం డ . అ
ఏడ ం ." అ మ .
అ సన ఏడవడం ద ం న . జ !ఆ ం న ల అం ఆడ ల బయట
ఉండడం జరగ . సృజన ఇంత ఇం ం ఎ ఉండ .
ఇ ళ శయం ఏ జ ం !
ఆజ ం ఏ ?ఊ ం భయం ఉం .
రమణ న భ ంచ క గ ద గ .
బ వ న బం ఒ యన అ " ఇవ డం నయం! మనంతట మనం
ఎ ట దకగలం? అ ?"
"స !పదం !"అ రమణ ఆ ణం ఆ ఎవ ఏం ట ఉ . స యం
ర కం ం అత మన .
ద ష న ళ న ప సంజ .
420 ంద ఎవ ఇ న ం కంప ం ం ఇ క .
ఉ అత . అ ణం స ళ , ంగల , సంఘ వ క శ ల లగవల వడంవల అత
, మన బండ .
తన ఎ ట శ టబ న ళ ఒక ణం త త ం ఇ న ష
ఇ క .
"అ అ ం ?"
ఉన ం కం ంచడం ద ష న అత " ! ం ! ఇ వం
దం ఎ ..."
" యమ ంగ డ !" అ ఇ క హ రం ," ం .....
( ) ద !ఈల క ."
" ! ...."
" వం మ రగదం ...."
ఉన అత .
"ఇంక డవ ఏ " అ రమణ ఇ క ళ మ అన .
అ ంత వ వ అత . నం శ టబ న ఒకళ త త ఒక వ
, , ళ కంప ం , ...
" అ ఇం దం !" అ వ న ం .
" ం ?" అ ఇ క .
ఆ హం ఊ ంబ ట అత . అత వ బం స న
అ "ప ల అం ! పద ! ఇంతవర ."
"పద లప లఎ అ ంద ! ఈ ఏ జ ! ఎవర ం ఇం ం !
క ం !"
" ం అ సం ఇం రం ! ఇ ళ అ బ !"
అ ం ఇ క . "బ క ! ం ం ! ఇం ఇం
గంటత త రం ం."
" ! ం గ న ...." ఉన ం సహనం న ద అ ...
"అ ఏంటం ? ఇప ? ఒక నం ఇగ
మ హ ం యం ం ష రగ క చ !ఎ ?"
" ంబగ రగమ ం ! అ ఇం !" అ రమణ
నం ల తం అత హం కనబ ఆ హం అ ర ం కనబ ం ఇ .
" ......ఖర !" అ గ " స !" అ క ఇ క .
"అ కం అంద అదర ం ఇంత హ ఇం ఇం
అ ఇం ఉం ం ! పం "
రమణ బం వ ఉం ఇ క స వడం ర ం .
" ంట ంచడం ద డ ?" అ రమణ ఆ .
" ం ! ఇం ళ ం ! స అమ ఇం ఉం ం " అం న హం
లబ ఇ క . "హ ! రం ! రం ! దర ! వ ?
ల ?"
ఇం అక డ ఉం ద ం బయ వ .ఇ క ట ళ
దర .
ఇ .
ఇం సృజన .
అప ఇం వ ం .
అం ందన ట! , న నపద ళ
ఇం ఇం !
అప సన ఏ న న , వ న రమణ హం డ ంచడం ద ం .

అక పంజరం ఉన ట, న చ త ః న దం అరవడం
ద ం .
వవవ
పంజరం కం ద ఆగ . క ఉం . ల ల ం త ఉం న అ క
రక న సనవ ం . క బ ఉన ద న ప ఉం ట ట మ ఆ
శబం క ం న ద నబ ం . న మ డల ఇం , గ నం మ
ం .
ప నంత ఉం అక వరణం.
ఒక త ఇనప మంచం ద ప ఉం సృజన ,ప న భం మ మం క యబ ఉం
ఆ .
క ఆ ం త , ఒక బయట ఉన వ నబడ . ఆ ఒక
బ ఉం .
ఉం ఉం ం సృజన. క ళ ఆ గల ద క క ఉ .
ఎక డ ఉం త ? తన ఎ వ ం ఎవ ? ఎం ఎ ?
మ ఒక ఏ ం సృజన .
ప త త ః ఉగబ , జ నదం వ య ం ం సృజన.
వదల బయ వ ం త . ం పక న సం ం వడం తన
అల . ఆ సం ం ం ఉం ం . అ అల నసం బ త ఎ భయపడ .
ఇ ళ త సం మ ం . అ ఒక అక డ ఆ ఉండడం గమ ం ం త .
త గమ ంచ ద , ఒక మ తన నక ం స డ !
అత తన ర ఆ . మ ణం తన డ ఎవ . అ ఇ
కదల ం బలం ప ఒక మ .
గ మ ం ఉం ం త .
అ ,అ ం , న ట ఆ ంత దగర వ ం . న తన
డ . ద న ఇం న అ .
ఆయ డ త ం ం న క ం బయ .
ట గనక ఉం ఆ ఆ ఉం . జనం గ . త ర ంపబ !
న ....
ఆ ఆ చన వ నం తన శ ం ం సృజన.
అ దల ం సృజన సం !
సృజన ఆ ం య .
రణం ఉం .
సృజన అపహ ం న ఘ , , ఇద త న అ న ఇం
లల ఎక ళ .
అం క ళ ంట య క .
ల ఆ అం గ ం . ల ల ండ ఒక స డ సల ఇ ం న "
ల పస ం నక ! రమ దగర ల మలయ ఉం . అత
అ అ ఎక ం అంజనం అర ణం ! ఊ అక ఇక
అవసపడ కం ! మలయ ం న న వ ! న కృషయ త ....."
ఆ డ ట ం లబ ం న .
"పద ! ం!"
ఇద కల లమలయ దగ .
" ఊ ద ణం ఉం ! ఇం ట లం ందల .
గ జ ం . న వ ం ఒక శ అడం పడ ఉం .
ంగ లం ం ల, మ య ల, పమండ ల.....ఇవ ం !
కం !" అ మలయ .
ప ల అ మలయ ం ళద ల వ న .
ఈ ణం ఆ అ ం ప ం . తన తన ద ! అం ! మ డ ం
ంద మలయ ం న . య ర కం అత ం నమ రం ం .
అక డ ం ఆంజ య .ఆ జ ం ం న .
ఇం వ క ం . నగల ఉన నగల ఒక ప డ ం .
కం న తన ల ఉన కమ , ఉన డ , ల , ఉన
ఉంగరం, డ ,అ ఆ డ టక ం .
ఆనగల టగ ం న . తన ఇష వం ంక శ ర త ం ,
" అ వప ం ! ఈ నగ , ఇ నగ మ ,మ
ఇ ." అ ం ఆ దన .
"మనం ఏం పం ం న ?" అ అత కలవ న " న ంతవర మనం ఎవ ఏ
అప రం య ! తన న ం, త క ం ఎవ
ఎ ...." అత ం దమ ం .
" ! మన ం ంత ప ం ."
జ ప ం , షం క ం న .
నబ ం ఒక శబం,
ఆబటల అ ం ....
ఒక న ల ఏ న .....
ఉ ప , బటల ందర వందర పక ం న .ఆ హం ఆశ కనబ ం .
మ ణం ఆ ఆశ అం శ ం .
బటల ంద ఉం , సృజన న ఆ న మ . అంద న హం బం క , గళ ,
లబ న ం . ఏ ం .
ఆ మ పక న ం సృజన. ఒ ఎ ఒక ట
ఉం . ప ల " న న మఇ న , అమ ఇ న అంద న మ ."
స ద కఇ , ఆ మ భ ం తన బటల మధ ఉం ం . క ర
డక చ సృజన .

వవవ
" ఏ ఆ ?ప య ట ?" అ ఘ కర శం .
" పంవ మ . న ? వ !"
అ యత ం ద ఏ ఆ ం సృజన. ఆ ట జమ ం న ఘ ర
అ భవ ర కం .
"అ ం ! ?" తల అడం ం సృజన.
" ం ? ?" మ తల ఆ ం ం .
" ....."అం ల ఆ ంప ద ఘ .ఆ ల గ ద అత
ఉ కనబడటం ద .
అ ంప త ం క డం ద ం సృజన.
"ఏ ! ం న ం అ పంజరం వ నర ఆ !"
" పగ ం ! మ ! ం ఈ ! !"
అం సృజన.
" స ంచ ."
" ? ఏం ?"
" ఇం ."
" న వయ ం ! ఇం ? ంగ క ! ఈ
! ."
ఒక ఆ గల ప గ ఒ ఘ .ఆవ ఆ ం .
ంట .
రస ం కం న ఆ ం కల ంగ య ం , వల క ఉ ం
సృజన.
అ కషం ద , క ఉండడంవల మ న ఒ ం సృజన.
"క ! త ర !" అం భ .
"ఎం ?"
" ం! ం ఎక డ?"
" ?" అ డత న .
" ం ! అ ం !"
అత మ న .
"ఈడ ం అం డ ఉం ం ? అద ! ఆ ల న ం ఉం ! అ మన ం!"
అ సృజన ల , ళ ఉన క .
ఒక ఉ న ఆ గజం సం ప ం సృజన.
ట ం మంచం ద ,ఆ ంచడం ద ఘ .
అహల దగ న ఇం ఏ క . ఆ ండ ఎంత న ం య .
గ ం ం ఆ ం ఘ . ం
ఉంట తన తప మ ష .
అక డ ఉం దంత యల మ ళ త . అం క అ ప త వ
అ న ఇక అ యడం మం .
గ , ఈ గం ట వంటబ స ం క క, రం ఇం స
కఅ ం , .
,ఇ ం బయ క నకబ వ ! ఈ ల ఇక అ !
అహల దగర ం ందర క ం !
టఆ ం . అ నం సం ఘ .
అరగంటగ సృజన ఇం బయ . ఏం ం పల?
హం ం సం దగ వ ం .
అక డ బ డ అం లబ ఉం సృజన!
రం ఉం ఆ హం భయం ల ఉం !
హం రకం అం త న ఎ ఉం ఆ స !!
రకం!
ఎ రకం!
"ఏం !ఆ లం ఉన ం ఏం ?" అ ఘ .
స నం ప ం తలవం ం సృజన.
అ త ం అత , జ ం ఏ !
ంట అత మ వంకర న రం .
"ఓ ! అ సంగ !" అ ఆనందం " అ ఈ ట ఇం క దరన ఈ
ఘ ఇం సమ ందన ట! ! ఘ ల ! నక ఉం
డ ! అం సక క ం ఈ ల ఇం ....."
సృజన స ద ఎ మరకమ ంత దద ం . అత ల త ం క స యం
లబ ఉం త .

3
ఉన ం ం అల న క నబ ం పల ం , "అ !అ ! ఏమం !"
వరం చలనం ం న రమణ చ న ఒక
అంగ ప .
"అం అ ందం ! ంప ందం !" అం ం న ద .
" ! ! ఏమ ం !" అ రమణ న జంప . అ యత ం ,
సంజ సం, స ందన సం అత . య ఏ అదృశ శ తన న ఇద ల
ఎ ం నన భయం ఒక ణం వ ంప ం అత .
అప గ ళ ంద ప .
"నగల టగ క నం ! అ కనబడ ం యం !" అం న .
"అయ !" అం ప ం డ ఆం ళన .
"న న ట నగ అంత అ త ఎం వ ?మ హ ంప మ వ ం ?
ఎంత ఖ ం?"
" ధవ ఖ వ !" అం న , " సృజన ద ఇ న
ఉం ననగ అ ! అ యం ద దయ దన ట! ఆయన నగ
అక దన ట; ఎవరం ! ఆయన మన త ర ంపదల దం ! ఇంక మన వ రం ! ఆయన
మన త ర ంపదల దం ! ఇంక మన వ రం !" అం భర జం ద .
ం ఒక ఆ ం . అం ం ఒక యం స ఇ క .
న ఎ డ అంద ప ం నడక దగర .
"ఇ క ! న క ఉం న నగల ట ం ." అ ప ం ద
త రత ర .
" ధవనగ !" అం న గర , "ఇ క ! ద .
నగలసంగ ప ం కం . ఇవ ం !" చన ఆ అ
ఎ " క ! అ ం న ద ం "
"ఏ ?" అ రమణ అ గ ం ," ం ? ఏం ?"
" అ ం పక సం మళ ఇద మ కల ఆ ఒక ఆ
ఎ ం ఎ . ఆ ఆ నంబ య గ ం"
ఎ ఆ ంబ ప ల ం రమణ మన .
ఆఆ త ట ం న! ఉం తమ సృజన అ తమ ఉం !
తన సృజన ంస ల న ల బయటప ఉం !
ఎంత అదృషం త ం !
ఆసంగ ఎ రమణ . తల పం ం ఎ ." ం వ !జ ం జ ం !
ఆఆ వ న . ఇం మన ం అ న ! స అ ఇం
ం ం డం ." అ . క ప ం రమణ మన . " యం ఈ జన
మ " అ ఎ ప గ ఊ , త త తటప అ .
"దయ క ఇ వ ?"
"ఎం ?" అం అత న స ఇ క !
హ టం అ రమణ . "అ నం త అ కం .......
ఐ .... ..... య వల న ఏమ ఉ ? ప ం ! సం షం "
" లంచం ం ?" అ ఇ అ న రమణ న ఎ
" అ ం . అ ం క షన ఆ "
" ం ద ఆయన ర బం ."
"ఐ ! ఈ ! అ ఇం దగర ం .బ మం ఇ !"
అ ఎ న .
" ం ! ం న ఇ "అ రమణ కృతజత .
న ఎ .
ఆ ఇం ఆనందం వరద ం ం . అంద ఒక గలగల డడం ద .
ఎ త వ ఉన ం ం ం ల ప ఎ ద
రమణ .
"మన ఎ ం ం తల ం ంచ ఉండ . అ వ న క
ఏ టం తల .ఇ మనం ద తఇ య ంచక ప
జ ఉం . జ దం ?" అ రమణ .
డ ద న రమణ ం త సం షణ రబ ప ం
ద . "ఆ ం !" అ .
ఉన ం గ ల డ రమణ . గబగబ ట ఉన పంజరం దగర .
ఒక మ తన స ఉండడం కం అరవడం ద ం ,
"ఏ గఅ ?" అ ళం .
"ఇ న క అరవడం . ం సృజన ఇం
ం ట గతం ! క క స ?" అ తర ట
.
అత ట ద క అక న ళ ంద రగబ న .
"సంజ ! ఈ న మ అస ? ఏద ం ం !
అంద ! అం ం !" అ రమణ .
న తల ఊ త రత ర వం ం ం న .
సృజన ందన భ ర క ం న ఆనందం అ ల ం
ం ం .ఆ థ హం చ క అంద ఒక ట ం ం ం సృజన ం
వడం ద .
వవవ
అమ గనక క ట ం ళ సృజన రక క న తన బటల
వ ం .
ఘ , కల తన ఆ ప ఎ న ఇంత కలగ తన !
తన ం జ ం తన య రవస అ ! ఫ అ ప భయం మట
.
అ ల ఒక షయం వ ం .
తమ అంద క దఅ రమ . ఒక న ఇషపడ త .
అ ం రమ వ స ఒక వరం . రమ సృజన ం .
వ క, జ రంవల త ళ ద అంద ం రమ .
ం సృజన ం జం ం ఇబం ప !" వ !ఐ ఏ దమ !"
అం ట ం .
"అం ?" అం సృజన అరం క. వరం టంత రమ య .ఆ ం సృజన
అరం .

సృజన అరమ ంద , అ ఆడ లల తప స అ ఆ సమయం అమ యం ఎం ఉం ల .


అం !
ఎం ఇంత బ ం ! ఈ ం ఇంక ఆగ ? వం రకం అం బయట ం ?
రకమం క వళ ం ల తం అ త చ ం ?
చ న అ ం భయం య సృజన . అ ం ం .
చ ం ఒక , ఒక ర అమ , న , సంజ , స ందన డగ ం
త ?
త దం ,త సృజన మ వణకడం ద .
ఇ గ క అమ తనపక ఉం ఏం ం .
త ణం తన క దగర ం . మం ం . తన ఇ త క ఆ , తన
క తన క , చంద మ చల న తన హం ం ం .
మృ న ర క త ల తన డ దగర ల దగర స ం .
పం క క తన ం . బ పళ ం . అరగంట అరగంట
ం . , క ం ం . అ
ఆ ప (ఆ - )ప ం ఇ ం .
చంద మ , చ ం నం క మంట య త
చ ం .
అం క త అ ం ం . తన జ రం వ అ త క మం లవల , అమ
సపర లవల అ . అ జం జం!
"ఏ వళ ం రగతం త ఉం . ఇ !" అ ఒక తబట ఆ
ఘ .
ఉ ప ం సృజన. ఉన ఆ డ వ ఆ అసహ ం ం .
అసహ ం ం నఆ హం ఘ న . ఎవ త దబదబ న చ !
ఒక అ నం అ అ అ త స ం ఘ .
వవవ
రమణ ఇం ఆ ఎవ . సృజన ం న ట గంట గ గడప
దగర ద డం ఆ ం ం ం న . ఉండ త
ఎ రడంకనబ ం . ల ళ క దల .
" ల గయ ఇ ళ టర ఎ య మ అడ " అ మన
ం న .
త మ ం సృజన. ఇ నర ఇ జ నబ సృజన . సృజన
కనబడ ం అ ఒక ఒక పగ గ ం గ ం .ఈ ం
ల ం ఒక షం న , క ఎ బ మం . ప బ
ఒక ణం ప త ప .మ ంట బలవంతం క ం న . ఇ గంట ఎ
సృజన వ ం ఇ వడం త ? తలగ ం ం .
హన సం మ న శబం. ఆ శబం దద దగర ం . ఇం ం ఆ ం
. ఒక ఉ న దగర ప ం న . ఆ ఉ రమణ .
త న ళ ంద దగర . శలం ఉం సృజన. రసం
కనబ ం ఆ హం. త సృజన అం ం ంద ం ఎ . మ ణం
త , తం ల ం సృజన.
"అ ! ! సంజ ..... స ంద !"
"త ! త ! క ! బం !న ఎక వ !" అం రమణ
ర న ం .
న అస ంబ ట వడం . ద ఒ ఆ దమల
త త ల క ఆ అభ ంగన నం ం .
సంజ స ందన అక ల ప ఊ త న ళ ంద అత ంత ఆర ం ఉన ఆ
దృ సజలనయ ల .
"అ !" అం సృజన నబడ ం .
"ఏం ?" అం న , రం .
హ టం త హం ం సృజన "అ !" అం మ .
" క !"
జ ప ం త కం త కళ ం సృజన.
ఏ ల ప క సతమతమ ంద ం ం న . సృజన జం ద
క న ం ం .
త అంత క త అంత న సృజన ఒక న ప వం
దగర మ క ం ం .
అ న చ న తలఎ ఒక భర హం ం న . ఆ త త "మ భయం !"
అన న సృజన ప ం య ధర ం న .
"య ధర !ఓ రం "
ఆడ ళ ంద రకం ఒకళ ఒక . ం స ఇ క
నమ రం రమణ " ఈ జన మ ! ఇ ఉత ట "
ఇ క న రమణ జంత ప ం త త ష వ ప
య వ ఉం ంద .
"ఏమం ! ట!" అ ం రమణ న .
రకం దగర వ డత .
"మన అ దమ ష ందం !"
ంట ఏం చ రమణ . ఆ "ఏం ం? ఐ ఏం
మనం?" అ త ం .
త న వ ం . న బ ల య క ం. ఇ ఈ షం
కల వ ం .
అం క ఉన ంత ఘనం ఫం ం. ంట మ
ఒక కనబడమ ప ం . వ వ వంటత మ ందరం చ ంచం . అ
ఒక ఆ ద , ం ల మం ......"ఇ ! వడగళ న న
వ గడగడ ండ .
"
" గ కచ న ఇవ రం త త మ దరం క త ంటయ .
సృజన ప ప ఓ , మవ న జ ....."
ద ర నబడ నక ం న . కల ం .
ఇం ం ఆ ం .
ఇంత మగత ందన ట త ! మగత మం కల!
ం ంద న ఎ కనబ .
మ అంద దగర ప .
"సృజన ఏ !" అ రమణ .
ఆ ట ంట స నం ప ఎ .
"ఆ ం ఆ వ ం యడం దర " అ .
"ఎం వల" అ రమణ నస రం .
"న క ప వద వ క ఆ ఉన .
ం ఇ ప వ ఉ . ట వ న న శ రం ఆ వ
గబ . ం అత ఆ వ ల ం త ంచడం దరక వ ల ం అత
ట ం. ఒం ఇ న వ ల ఆప క ."
"సృజన ఆ అత ?" అ రమణ .
" !స హ ం చ న .ఐ స రమణ ! న
ఇ ప ం ం "అ ఎ ఆ ల .

అ న రమణ అక ప .
స ఇ క అ అన మ ద న ఏడవడం ద ం న .
" సం ! క న నగ ఎ ,అ అర ం బం ండ
ంక రకద ! ళ కం .ఆ మన ద దయ క ఇంక మన
వ రం !"
"ఊ న !" అ రమణ ం న ం ---
అ వ ందర .
" !" అ భయం .
రకం య .
" ఇం ప న ం ల ం కనబడటం దం !"
" ఇం ప ? ఇం వ మ ?" ంద .
" అం ంట ప మం . మ కం ఉం ం . బ , డ
ఏ గంట రక . ఏ ం య ."
"ఎ ?"
"పద రం ."
" ం ల ం కనబడటం దం . ష ఇవ ?" అ య .
ఇబం ంద " దం !"
"ఎం క ?"
" ఇంత ం ఒక ఇ ట ం డం !"
"ఎక ?"
" కం !"
"ఎం ?"
" ర కం !"
అంత య ప , అక డ లబ ఉన ంతమం న ం .
" ?" అ య .
" మ న ం వ డం ?"
"సృజన సం!" అ వ .
ఇం వ న .
"సృజన స ? అ ?" అ య .
" వ ! ద ఉం . అ ఒక సృజన ట. ఆ
అ ం ం . త త న రంక హం ట ం" అ
ంద .
"ఐ !" అ య చన " ఇ క త ం ! ఈ పద ఆ ఒక
మనం"
"అం ?" అ రమణ ద "అం న అ
ఉం డం ? ?"
" !ద జ న అ ల ం ఆ ంచవల వ ం అ ఇ !"
అ య .
ం ం త "అ జ ఉం ంద అ " అ . బల నం తన ఒక
ధవ కల ఎక ఉం ందన ఆ చ రరం ఉ , ,
ఎక ఒక ట ర తం ఉం ఉండవ నన ఊహ అత ఊరట క ం ం .
" ప ం!" అ య క ట , "ఓ ! ఇంక యత ం ం ఉం ం. రం
ఉండం ."
య క మ చర ద ం .
"మన ఆశ మ ఊ " అ రమణ .
తల అడం ఊ ం న .
" సం ! ఇంక మ మన అ మన ద ంద వడం ఉత మ!"
" చం !" అ రమణ హ సహనం .
"అ రక డద ఉన ం డ ! క అపశ న అ ప
అ రక . అ రక అ ? ధ
క !"
అత క స యం అంద .
ఎ మ ం ఉం భర ఊ ంచ ఈ ప తర ం న .
మ ణం తన ం రమణ "ఐ ! ధ ఒ మ
ఇషం వ న , ఏమ ం!"
" ఉ . ప వ ప ం . స మన ం ఇ
ఫ ష ఏ ఒక యవ " అం న .
తన టల ద తన నమ కం న న న దం రమణ . లం
ఆ న అ గంట గ .
ం ం ఆ ః కం మ లం ఊ డ ప రబ వడం కం
రం ద ం ం న . ం లబ , భర ం అత డ
ర లబ , ప య డం మ న మం .
క దగ ం న . ల ద ట ప న బట ఒ క ,ఉ వ న ః
ఆ ం , మడత ం . త త, గం న , ఒక త త ఒక ప
య డం ద ం .
ఇలం ం . ల ం న న బటల త , ఉతకడం ద ం .
త త, నల మ న ళ ం , తన ఆ నం క లపడం
ద ం .
తన ం ం న బండ న న ంచ ఎవ రం
లక ం . క ప ండ మ ద సంద నబ ం .
ఎల వ ం న ఒక ఆశ అంద నరన ప ం . అంద
ప ం ం .
ద ం గ ఉంద ంద ఇం ం . ఆ ం మధ మ ఉ న , ంద ఇం
ప . ఎడమ ంప అడం ఉ . మ ఇం బప ం న
న .
ఈ బ అత ంప ద పడ . ఎవ ఎ బలం త .
ద ల ందప న . అం వరస ఉన ళ అం త ం . ట ట
రకం రడం ద ం .
ప ఉన న ల ప వ రమణ . ం క .
" ంగ ధ ! ఎక ం సృజన! ప ?"
ంట రమణ ప న ," ! ం !"
"ఊ ప ధవ! య ం !" అ ంద .
మ ఫ మ వ న న ప క . రం రకం ఎ అ ం .
" ! నం !"
న ప ద ఒకత .
"అ ! ! అమ చ ఊ !
!"
" ట ఎ న ం మ అ రమణ .
"ఏ ? అమ .....?"
ద ఏ న . " అమ చ ం ! ఊ బ వ తక !
ఇం ం కఅ ం అ ఊ ! కం అమ తప ఇం వ
!"
అక డం ఒక శ బం ఆవ ం ం . న ం నబ .ఆత త
అంద న మ ం . అత న ళం ప పప ప మర శ
య డం ద . ఏ జ న . అం క "మ సృజన ఎక
ఉం ం ?" అ రమణ ద అం గ ం , ద
ం ఆ న అ న ం .
న ఒక ప భర "ఏమం !" అం భయం .
న ళ అమ ం . ళ ఇ వర .
న ళ మన న !హ హ హ ! ళ ంద ల ఎ
ఉం ం కం? అ కం అంద అ ,అ ! అం ! అ ? అహ హ ! ఊ
ట వరసకం !
హ హ హ !"
రమణ ట అ నం హ అంద .
" న న క వ ధవలన క న ం ర ఉ యన! స !
న ం వ !" అ ఆ ం ఉన ఒక క .

"రం !" అ భర ప , ర వ న ఃఖం బయటపడ ం మ ప ప


ం న . పక "ప ం " అం మృ .
స వ పక ఒ రమణ .
న ప ,క ఆ ంచడం ద ం .
ఒకగంట త త చ న రమణ . బయట నప ం .
బం తం ండం ఏర ం . అం న..... లల రమణ
ప ఉ . ళ న క నర ఉం . ర స క రమణ త త
ఇం ర , త గ య . ఆ అ క ం న , అ ల త
ప నమగత ర ం బయ వ "ఎక " అం .
"చ వ ఉం ! సృజన ర క వ !"
"ఊ!" అం న మ మగత .
, అత అన ట అరం ప త త మన క, ఒక ఉ ప తల
ం ం .
"ఏమం !" అం ఆ .
స నం ప రమణ అక డ !
బ బయ వ ం న .
త ర ఉం . ఉం .
ఉం ట ం న . రమణ అక ఉ . ఉ .
రమణ ఎక !
సృజన ర క వ న న రమణ ం !
ఆత త అంద కల దకడం ద ం .
ఈ రమణ సం!

న ఉధృత ం .
ఆ ఉ ఘ . అత ద న న ఉం . ఒక
ం న భయంకర న ఆ చన మ క అత ద ం ం . ఆ
గ కనబ ం . అత మల ప ఉం న ట. మసక క
మ ంత మసక ం ఆ గ.
బయట ఎక ఒక కప క కమ అ ం .
ఆ పథ ం సన నబ సృజన .
ప ఘ . చరచర దగర మ సృజన ంప ద
.
" యమ ! ం ?ఇ ం ంద ఏ ?న డ నస వం !
పం వ మ ."
అత న బ ప ం సృజన. ఆ పడడం ఆ రం
త ఉన ఒక ప న ,క న స న ం .ఆ ఘ .అ
నవయవ న య అం న ఆ క ర ం . కం ల
క వ య ం సృజన. నచ ం . తఅ వ ం సృజన.
వంకర న ఘ . "స ం ! ఒక ! ఏ , ఎచ ఉం ం . ఎ ప
మం ?" ం సృజన. వ ఆఅ న ఫల య
దం గమ ం , త త , తల క డ , న ఒక ,త
ళం , ఘ . అత క, యత ర కం మన నం ం
సృజన. ఏం ం ం ఆ ంచడం ద ం . త చ న అ ంచ అ వ ఆ
అ .
ఇ ం దం ం అ ఏ ఉం ? య ఏ ఉం ? హక
ఏం ఉం ? వ క . ఏ ఒక !
త ణం! ఏం ? ఏం ? ఏ తట ం? త ళం నచ ం . ం బ బ
సృజన . ఘ కం ం వ ం అత న మం సన! బయట త ళం
నశబం నబ ం సృజన . ఆ త త ం న చ నబ ం . త ! ఏ ఒక త ణం
త ! ం ! వ ణం వం ఆ త ం ఏం ! ఒక ఉ న ,
అక డ ఉన త ళ అం ం . ళ ం బ ఉం అ . ం ల ఎ
ప దం ఉన త పక న లబ ం . ం త . ప అ
ఘ . బలం అం ఉప ం అత తల ం సృజన. స అత తల నక
త ం . త తగలడం భ నప ం .ప న ం ప . అ చల
వరద ఒక ణం అత ం ం .
కళ న ళ ం ల ం ప నంత ఆశర ం సృజన
ఘ . త త అత క పల . అడ డం ం
అ ,ద మ ప . ఆ త త ఇంక కదల అత .
తన అదృ త నమ న అ లబ ఘ ం సృజన. స
ఊ రందటం ఆ . చలనం ం ంగ ప ఉ ఘ . స త క తన ఒం
ం సృజన. ఉం . స కల ఉం . అ ఇ ం . పక ద
ఉండ ప ఉన న గళ ప కనబ ం . అ అం క ం . ఘ ఇం
శలం ల దప ఉ . ం బ బ ండ గబగబ త ప ం సృజన. గడప
!ఈ ర ం ! , గడప ండ జ ం అ .
గం క ఘ . ం ఆ స ప న
ప . హ లం క ం సృజన. ఘ ఆ గ
శ రం ప గం ం ఉండడంవల ప త న ందప ం త .
ఎ తన తల న ంత బత ం . లబ ద న ఘ .
" ఎ త న ం ! ఆం ం గనక బ
మ డ ప ఊ ం క ! ఓల ! ఇ ఆడ ద!"
కదల ం సృజన. మడమదగర ల త నట ం . పడటం ం అక డ.
స యం అ ఉం ం సృజన. క న తల త ం మంట సృజన
ఘ .
ంద పడటం సృజన క న ప ం .అ కనబ ం ఘ ల
న మ ంఛ య ! లక ల లక ం పడ
ల న ల ల , ప తనం ప యవ న థమ ంగణం థమం దం
న సృజన గనగ ందర ం. ఆ ప ఆ ఉం ఇం వ క పం! అ ం
శయం .
ఘ పం అ ంచక మ ప చనవ న . అ యత ం అత ఎ
క క ం బయట వ నల మల త ం . మ ఆ
వడం ద ఘ .
అ గమ ం అ స ద లబ ం సృజన. న ఈ వల క న
యమ ధ స ప త ం . ఃఖం ఆ మ వ .క వ .
సృజన ఆ ల దం గమ ం ఘ .ఆ అ య
త త వల రత ఒక ల ం ఆ ం ల . కం,
ఆ శం అత నర ప . సృజన మ ఎ సం
మంచం ద ప . న న అ ం సృజన . ష ం అ
ఘ . "ఎ ! డ !న ం వ ?"

" న " అం సృజన ఏ ం .


" న అంత ఉం "
" యవ ! న న వడ ం ! న ట స వడ ?
ఈ ఉం ! ఈ అ ?"
" ! భయం ఉం ! న పం ం ! ! !"
"అ ! య మం ం !" అం ఆ ఒ ఘ .
ఆబ వం ఊ అం బయ వ న అ ం ం సృజన .
ఆ త త తన క న వ ంపశక ం ధ.
" !" అ క క ం సృజన. ంట ఆ స హ త ం .
గ .మ క స .....
ఘ హం తన అ దగర కనబ ం . క య న సృజన మల
అత మ .
త త రం ం , ఘ హం.
మ ంట దగర ం .
మ రం.
మ దగర, మ రం.
వం ఎ , న అ ం సృజన . నరం న కం
యబ న వ ంప శక ం ధక ం . కళ ప మస అ .
ఆక ర ం దగర కనబ ం ఘ హం దగర ం రమ ం .
మం రక ధ అ త న ం సృజన. మన ప ం శ రం
ప న ధగమ వడం . కళ ఇం . షం ణ .
అస షం ం ఆ త మన .
జరగ ఏ జ ంద , ఇంకఇక ం తన తం అంద స మం
జ వడం దరద ! ప తనం తన తం మ అ ందన వన క ం న క .
ఘ అత వలన క న క కం క సం ం ఉం . క క సృజన
ఘ . అంతకం క అత హం ం సృజన. తదం తం
కనబ ం అత హం. అత హం ఖ , వం ఎ ప ల క ,
మలవల ఏర డ ంటల , ఆజ ంతం ఉం వడం సం అన షం , ణం
ం సృజన.
త దడదడ చ డ ం . బండ ట , ఘ .త నక లబ
ఉ . అత పక న పద ళ ల. ఆ ప ఉ .
" ం ద ! ం ట! ఊ ం వ "
అ .
" ! కన శ ండ? వ అ ం దన ట!" అ ఘ
క .
"ఈ సం ! స రం ఎ క ల యట! అ ఉం వరస!
డ , ఆడ ం అ మన ఉం ట ఘ !" క ం ం
సృజన. న అ టల ఒ ఒక క ం ఆ ం మనడం ద ం .
ఘ ం !
ఘ ం !
ఘ ం !
ఆ మన ఆ ష త ం .
"ఈ వ ?" అం ఘ .
"ఇం వ ? చరమ అ !"
"ఎ అ ంఎ వన ట! ఉం న !"
"వ వ అహల రం డ ! ం ల ఐ ంద ! కంత కం గవ ఎ వ
.ఒ ఘ !"
" ం ద క ష ం !" అ జ ం కం అ "అ ! ఇంక ం !"
అ ఘ .
"ఎ న ఎ ం ఈళ అహల ంప ? గడ డ న !"
అ .
ఆ ం ఘ .
"ఆ వ న ఉం ం "
"ఆ క !"
"మర ఇక ఏ ల!"
" య ! అంద డ ం ?"
" సం అంజయ ఏ స !"
అ సృజన .త తన హం ఘ .
" అ ం ల! వన ట!"
ప న ఇ ం ఘ .
త త ఇద క ఆ ఇద ఆడ లల ళ డ . ం సం
. ఇద కబ అ షం ం సం త లక క .
అంత అంజయ త దగ వ ఆ ం .
"అ ?" అ ,ఆ , సృజన ఉన సం .
ఘ అ .
సృజన ఉన సం దఎ ప ఉం . మ ం అ .
ఘ భయం .
ఘ వళ ం మట ప ం .
"అ ం అ ం ! ఏ అహల ఇం ం! త ం ఏం అ క
ఆ డ ఉం "అ .
తల ఊ ఘ .
ఆడ ల ఉన ం ల ఎ ం న ఎ ం . ళశ సగం ,
సగం క ఉ . అం ళ పక కల ం .
క ండ మ స హ త ం సృజన .
సం దఎ మ ంత దద ం .
ఎవ తన తం ం మ స హ వ క ం సృజన.
ఒక హం తన ఒ ం .
ఉ ప మ క ం సృజన, క ం ఆ హం మ కనబడ ం
అదృశ ందన మ .
ఎవ హం? ఘ ?
ద ం మన .
అ యత ం మ క ం సృజన.
తన హం ం ఆ హం. ల ం , డక, ట ద . న
న డం!
ం సృజన.
డకల కం ం త ?
క ం ం .
ఎవ మ ?
ఆ ?మ ?
ర, --- !
" ల ం ?" అం ఆ .
బండ ఉన మగ ం !
ంబ ట న ం సృజన.
"ంభయం ! ! ఇంద! ఇ !" అం ఆ ం ఉన ఒక సృజన
దగ .
ఆ పచ ఆ పస ఉం ఆ వం. గ సన వ ం .
మ ం తల అడం ఆ ం ం సృజన.
" గమం !" అం ఆ గ మ అంత మ ం అం " రం ! ?"

రం ! న ! ఇంత ఎవ డ? ఎ ం త ? ఈ పస తన ం ?
అ ద గమ ం సృజన . తనవళ ం ఉన అ ం ఎం క ?
తన ం ఒక .
ంట త నట ం .
క ం తన !
వ ఉం !!
క తన ఎవ న క ం సృజన.
ఎవ క ఇ ?ఈ ?
ఈ డ.... ఈయన..... .....ఈ డ క ?
అ నబ ం పక గ ం ఒక ం చ లల త వ న ఎవ ?
" ప ! ! అమ ! !"
" !" అం ఒక న ం .
అ శయం నవకంఠం ం .
" లకప ! మరద ల పల ఏం క ం ం ? ?"
" ! ! !"
లకఅ గబగ అనడం అరం ధ ం .
గలగల న నబ .
"ఏ లకల ? ఏం ? లక ?" అ .
"పం ! పం !"
మ ఉధృతం న .
" ...."అం మ మ ం .
ఆమ మ ట న అత త ం న శ ,న .
న హం ప గ వ .
"రం ! రం ! మ మ ంటప ం ! ప ట మం
ట ?"
" ం మం ? ఆ ళ ఆమడ రంల ! రం దగర ఊర కల
హ ం. అ ంటప వ !" అం మ మ . " !" అ ద అ నబ ం .
ప వ షయ .
"ఏ ? ఏ హం ? ం ర ?గ డఎ వ గ
ంద క !" అ . అత న డ ఆ ఇం " " ఉం .
అత టల ఎవ ల న .మ మ ఊ ం "ఏం ?" అం .
" క !"
"అం ఆ ప వక వ ఏ ? కృష లల ష !"
మ న .ఈ షయ న . ఉం అక వరణం. ఎవ షయ
ట ద శృం ర వ అ .
" వ ?
డ ంక వ ల !"
ఇంత న డత ం ల వ . ఒ కళ ఒ క మం , ఒక
అం ం . క ం మధ మధ ం అత .
"ఒక ఆ ? శ పం ! పడ ?" అం మ మ .
మ న .
ఒక ర న న గ వ " స జ య మ !" అం .
"ఉం ! ఈ త ల ం జ రమ ం అమ !" అం మ మ .
" ంద ం ! ఇం స ందం వ ఊ న ం సం
ప వ వ మ ! సంగ ం !"
ఈ ట ,ఈన ,ఈ వరణం రం క సృజన .
ం , అగ ల ఇలం అ వర అసహజం .
కల ఉం అం .
ఈ క సం షణల పథ ం నబ ం వ న దం.
ఆ ట నపడ ం దం మన ం క ం ం సృజన. అ ం ం మగత ర
క ం .
ప త త ఎవ సన ఏ న ం ల వ వ ం సృజన . తన పక ప ఉం .
ఇం క తన బడ అ .
ఇం క ం ఎక డ ఉం ఈ అ ?
ఇ ం ఇక వ ం ?
త మ క ట బయ వ ఏ వ ం యడం సృజన . అం క
ప ల ప ప న మ కద ం .
"అ !" వ ం .
అ !
అ !
సం షం వ , , ఃఖం ం , బత అ యత ం పదం!
అ !
అమ , ం , సంస తం త, ఇం మద ----అ క ల అ క షల
అ క ల నబ పదం అ ! ప ల త మల ప సన ం చప న క
థమ అ స న ఇం ందం .
మ ప ప సన ం చప ం య అ క ఉం . అ.... అ....
అ....అ ....అ .....అ .....!"
"అ !" అం సృజన మ , ద "అ ! భయం ంద !"
స నం పక న అ గర ఏడవడం ద ం .
ఇ డ .
"అ !" అ ం ద ం ఆఅ .
ఏం చక సం గం ం సృజన. త తమ ఇం ద ల. త
ఏ ం స యంచడంతన న ప ం అల .
ఇ తన ఏ ం . ఇంక ఈ అ ంఓ ం ?
అ "ఊ !" అం వ న ం .
ఊ క ఏ ఇం ద ం ఆఅ .
"ఇ !ఊ మం ం ! ఏడవ ?"
" ఇం !"
" ల ఉం . ఏ పం ం ఏ ? ఏ ఒక మనం!
ఏ ం ప !ఊ ! ?" అం . ఆ అ ఏ ఉ బ
న క ం " " అం . "ఇ ! ఏడవ ం ఉం ! ఇ ఆ
ఘ ఇ ఉన స ం ఉం . ఈ సంద మనం ఎ గత ం
వచ ం . ం అప ఏడవ డ స ?"
"స !" అన తల ఊ ం .
అ కషం ద ం సృజన శ యత ం ద మంచం ం .
క వడం అల క వడంవలనడక దరడం . న న అ త
దగ ం .
అక వ .
సం హం బయ ం ం సృజన.
త ల భవం అ .
మధ అం సలం ఉం అక డ ం న ఆ శం కనబ ం .
ఆ సలం ఇ . ండంత ఉ . బయ ం పర ం
ఇం ఉం ఆడం ల స తగ ల అప ఆ ధం క ం ఇ .
త డ ం సృజన.
అ గ శవంతం ఎక ఓ న శబం.
వం ం వ స స శబం నబ ం .
మ మ అ అ ల ం ం " !ఆ ట క !" అ తన
కగ ఉన మ "ఏ !" అం .
అత ప " గ ---- వ , ం --ఒక , జ !
ందర !" అం .
బయ .
మ మ ం నబడ చ న న త న సృజన మ మ బయ వ ం .

ఆ ఇం ంద గం అం . తప ఇం వ ఉన అ .
గ వ బయ .
గ ం సృజన.
ఇద మ ం నడవడం ద .
అ కరక రం అరవడం ద ం లక.
" ట ప ! ట ప ! ట ప !!"
సం ం సృజ , .
స ఎ కనబ ం .....
అహల ! అక న ళ ంద డ !
హ లం అహల హం సృజ , .
ఊ ం న అహల హం ప య కనబడటం . లం ం ం ం అ
భయం ఎ ం సృజన.
ట అహల ' రం ' అం సహనం .
సృజ , ఒకళ ఒక .
"రం " అం అహల మ .
అ అ ఆ ంటన ఇద .
ళ వం ం ం అహల త ల ం ం ం యసం
అం ం ం .
అం ం , ద ఏడవడం ద ం . ః ఆ వ మ గప ం
సృజన.
అహల ద ప ,త తన హం ం .
"మం అ మం అ ఉం అల ల ం తనం య డ అ ?" అ ,
మ అక డ ం ం .ఆ ళ అక డ త ం అ ం రం . ళ మ
ఇం క గ ం . పక ఉ అక డ ళ సం. ప పట
సృజన , .
అర అ క, అలసట క ప బ ఉండ -----
హ నబ ం దకలకలం! గందర ళం ం ఒక న సవ .
గ ం ం ఒక గ ం . భయం భయం న జ నబ . ళ
వం భ అం ం రం . " వం , వం ందర !" ఒక ఉ న సృజ ,
.
"ఇ ం ! ఇ ! ఇ !" అం రం ఆ . కదల ం అక లబ అ మయం
ఉం ఇద . " మ ! కదలమం ం ! ల ల ఉం
ఏ ? వం !" అం ద బలం మంచం ద ం ం , ళ డం
ద ం రం .
" క ం . ఆ అటక ! ల మం ం కం ం మ !" జం
ల ల ఉం సృజన . గనక తమ త ణం ఈ ర ం
క ం .
అం క , ల యం సం అరవ రవ ం సృజన. ఆ రవ అర ణం
ం , ఆ మన న ఆ చనల చ య గ ం రం . త ణం ం ల
ళ ం . అక డ అటక దగర ఒక ఉం . , అక డ ం అటక
,భ ం ల తహతహ ఉం రం .
, వ క ట ఉ ఈ ల .ఆ క ఇ క గనక డం , ఈ
నం క ంచడం , అ బలవంతం ఎ నం
వ . మ అత . అ త , భయం ఆ అ ల మ ంత గ ,
త ల న ం రం .
మ ణం త .ఇ క ప ం .
రం .
రం ప వ ం ల యశ ం ం ం సృజన.
అంత బయట ం ఒక ద క నబ ం . ఆ ం ప నంత ఎగ ం !
క న బడ ఇ క తల గ ం అదృశ ం . మ నబ ం ఆ ం .
"ఇ క !ఇ క !న ం ం ఈ !"
"న ం ? ఏ న ం ?"
" స ! హయ నగ బం ంగరనం ! !"
త ణం న ం దగ ఇ క , త ల య డం, వ ల
ప ళ డంఎ ఉం !
!
, అంద న బం ప వడం.....
! స ం ష !
" ఎ ం న ండ ! ఇంక న ం ఎ ంచం ! ఉం ! క
త ం గల !" అ ఇ క . లంద దృ ఇ న ం ం మ .
ఇద అత ఉ ప . ఇ క స యం త అత
. న న ం ం న న అత ఎ ం .
,ఊ తం నఈప ర నబడరం , మన దణం
,ఊ గబ లబ ం .
ఇంక .....అం ...... . గనక తన భ , వం చ
కటడం త ం . , ం కం ం రం య వల న అవస
త ం .
ఇం .....అం !
స సృజన అ అ ం .
ఇక .....అం !
ఆత త .
అ తమ ర ం ఇం వ ఉండ .
ఇంక ం ఆ ంచ సృజన. మ ణం ఆ ప రం .
"అ !" అ క ం రం . ధ వ ం ఆ ం .
ఎడమ మ క దగర ప ల వడం ద ం .
ఆఅ ఎ అ ం సృజన.
"ఏమం ! మమ ఎ ! ! !"
స అ సమయం ఇంజ వ . ంట ఫ , కదల
టకటక ం ,థ . ఆశ , ఉన ఆడ ళ ట , లగ ం , ఇవ
సృజన కల ం .ఆ ం ఎవ నబడ .
వం ఉన శ అం ళ , ప తడం ద సృజ , . అక వ ఉన
య సం ఆ , న ఇనప ం న ఇనప క , ం ద
ం న ప వృద శ ఒ ళ డ అ ం .
"ఎక ఉ ఓ ల ! ఆగం ! ఆగం !"
ఆగ ఆ ఆడ ల . మ ంత గం ప . స ప వ ఇనప క
ఎ ళ ం .అ వ స సృజన డ త ం . అ ప ఆప సృజన. ఇద ఇం
ం బయటప .
అప మ ం .
" అం !" అం సృజన.
ప ఇద .
ఆ మ ర కనబ ళ .అ ధర లబ ఉన .
"అం ! మమ త ప ం ! ఆపం !" అం సృజన.
"ఎవ ప ! ఎం ?" అ .
జ నదం గబగబ ం సృజన.
ద , తల పం ం అత . "ఏం ఫ ! రం !"
అ ద ం ల ం ం సృజన.
"భయం రం !" అ మ .
అత న న ఇద .
పక సం అత . ఒక ఇం ం ఆ " ప పదం ."
సం ంచ ం ప ఇద .
ప ళ నబ ం , లక ం .
" ట ప ! ట ప ! ట ప !"
ఒక స ల కం ం ం సృజన శ రం. మ ఏడవడం ద ం . ఆ ంట రం
న నబ ం .

ష ! దగ వ ఈ ?"
"ఆడ? దగ వ ! క ఇం క మ ?" అ షయ . అత ఆ ఇం ప
క ం .
బయట ం స న ప నబ .
అ ద వ ం సృజన . ఆ స న క త న ట డ ద
క క ంద .
"ఈళ ం ఏ ? అంద ప ఇ క ?" అ షయ .
"వ ? అంద ప ! ఇక డ ఇం రం ం . . ఈ లల
ప పట "అ ఒకత ళ దగ వ , అత ఉ అక డ త ం జ బ
ల . ంబ వ అత . ఆ ఇం త బడఆడ లల మ స
ట , స కచక ం అత ఉం .
ఆ ఇం ఉన ర ంబ అ ప అత .
"ఏం ల ? గలమ ం ఏ ? ల ం న ం !
ఖబ !" అ .
షయ ద న .
రం కలగ ం .
" త ల ఉ !న తబ ! !"
"ఆ ం ల తబ ం , ఈ ల ఉం " అ సృజన ం ఉ "ఇ గ
ం! ం ఇ ం మ క . ఏమం ! నడ !"
"వ ఉ ! ల మ త ఉం . ం ంచ !" అం రం భ .
" లచ ఊ ందం కషం!"
" ఆ !( ) ? !" అ ఉ .
భయం రకం గడక నట ం సృజన కదల ం లబ ం త .
ం ,ఆ జడ అం ఉ . "నడ !"
ధభ ంచ కతల వంకర ం సృజన. అత ంట న ం . ం
ఉ .
ఆగ డల ం భ కలగ నఇ ం త ం ఉ .
ఇషం ఉ . ం ఒక ప క , .
ద కర య ఉం అ . కర య ఉన ఉం ఉప తలం
అం .
ఇనప !
"వ ఔల ! చ ం ." అం రం బయట ం కం .
" నస ! హత డ డ " అం ం ం ఎడం లబ షయ .
చం న ఉ . మ ం బయ . అక డ ఒక
ఉం . అం ఒక య ం . ఆ య ం ఉ . ం ం
సృజన కరం , ఇనప కర య య ఒక
.ఆ య గనక ఉం , అ క ఆర దం ఉం . అ
డ , గజగజవణకడం ద సృజ , . ఎక ం .
ఉ హం న త ద . డ ద ప ం , మరణ సన ంద ఆలస ం ం
న క ఉం ఆ త.
"ఇ !" అ ఉ . హ లం ం సృజన. న ఉ . అత అ ఆట ఉం .
ర న ఆట. ఒక అ న ం సృజన.
న ం ం ం న ఉ .
అత ఇ అచం ఘ కనబ సృజన .
భయం మ ం అ న ం సృజన.
ఆ అడ ం ం డ.
స యం లబ ం త .
ఇం క అ ం ఉ .
ం ం ం సృజన.
" ! భయ ం ! న వ య ? !"
రగబ న ఉ . ం .
గ క ం సృజన.
ల త నచ ం . మ ప ం అహల . ఆయసం ఆ
వ ంఎ ప ం .
"ఆ !" అం వం గ న . " ఉ ! ఆ !" మం ం న ఠ నఆ ఉ .
అత హం ప నంత ఆ భంగం కనబ ం .
గబగబ అత స ం అహల అత ఇ ం అం బలం
ం బయట ం .
"క ! ఇ వం ప ఇక ం ఈ ఇం జరగ డద ఒక .అ మ ?
మ ! ప !" అం ఆ హం ఊ . అంత అవ గ ం తల
వం ఉ .
" ఉ ! హం పం మ త ం .ఛ ! క య ! ష !
!"
" వ వద ఉ అ !" అం రం భయంభయం . పం కం ం న
అహల అ యత ం ద తన అ , సృజన ం .
"భయప ! ! ! దగ !"
వత సమ వ తన ఆ న అహల అ సద యం ఏర ,
లబడ ం కదల సృజన.
తర వ , సృజన ఆ లబ ం .
ఆ ల ద ఆ యం దగర ం అహల . త త రం అం .
"ఈ మ ళ ంద య న ! ఆడ ళ కషం ళ ం ం ?ఈఉ ఉ .ఈ
షయ ష , ఆ !"
ళ సృజనల ఎ ప . సృజన క ళ అహల ట ం
త ం .
స గతం ం అహల . "ఆడ మన , ఆడ కషం ఇం ఆడ ం ఈ
ళ ం ంద ? ళ తం పం ణ ం ఎరగ న ఈ
ంపలక న కషం ం ఆ ం ? ఏం ? ఆ ళ న ంచడం, ఒ " వడం,
అ న అ యడం! అం క ళ వ వ రం! ఇ కథ! ళ వల ం మన
మన ద ! మన వ ! అం న ఈ కం! అం !"
ట గద క ం ఆ ం .ఆ అ యత ం ఇద తల .
ఆ వ ం రం జ ల ఉం సృజన . ఎం అ య క ం .
"ఇక ం న ! ణం క ఉం మ ! ఇంక మ ఉ ఏం
య షయ ఏ య ! ళ ప ,ద ధవ !"
మ క ం సృజన.
మ ం అహల .

" డం అ ! ఈ ఇం ఓన ! ఇషం ం , ఇషం ం మ ఎవ


ఏ య . భ సఇ ! ?"
" ! మం ఉ . మమ వ య ?" అం సృజన.
జ ప ం న న మ ఇద తల , బయట ం అహల .
ంట సృజ , ఇద ఒకళ ఒక వ ం , ఏ ఆ వ య
ఉం .
బయటవ అహల ఉ స స వడం ళ నబడటం . అహల పం
అం ం .
" మ న ద దం ఉప ం ఎ ళ ంగ మ ఉ ! అం
ద పద ఉప ంచడం క ."
అహల ం హం గం ఉ .
అ గమ ం స రం ం అహల . అ నయం అం .
" ం జ ం !బ !ఆత త ం భయ ! అవ క
అ పం! ఇ వర ఆ ర , వసంత ం న !"
" ల చ ఊ ం ఆర అ ల!" అం పక ఉన రం . ఆ షయం న ఆ
ం క ణధ ంచ . మ వ ధ ంచ . ఏ ం ఇ న
ం , ఆ ంప బలవన రణం న ఒక అ సంగ .
ఉ ఇం హం ఉ .
" ందరపడ ఉ ! నప ం ం ఉం ం ! ఇంద! ఇ !" అం అహల .
ం ప యల ఇ ,ఉ పరమ డ , అ ఆ . అ ం
ళ ంద న భ తన అ ఉం క తన గద ఆ .
డ ,ఉ హం క ం ం .అ అత . ంట రం
అం ం . "అక ం !" ఆ ఈ ల ! ద
కషం కషం అం ! కషం అన త త త త ఇషం ఇషం అం .ఓయ ! తల ద ఎ
ం క అంత మం ఇప ! క ఈ టం ! అ సం న ,
క ద సం పచ ర ప లల ంస ! ళ కప
య ఏ ?
"ఆప ద! ద నగ బయ !" అం అహల .
" న బ ఇ , గ అ ? క మ న
హర ఖ తం గడగడవప య డం ఇం ళ తర ఏ ? న వ కరణం మం ఇ
అ ! మన షయ ం హం ద నఉ ం వ కరణం
మం క న ం ఎవ ? ఏ ?" అ కృత ష ఉన ఒక
గబగబ చ ం .
"మలయంచనన , అ ణ మ , : ష మృ క ర కన ఓష ం
న దః
గజమః మన ః జః
రస లఃసర వః నటహః ఏ స మ
కృ పః ఉక ర ం క ."
ం ం అహల !
"అం ఏ ?"
య రకం న ం రం . మ , ఆ ం స స ం .
"ఆడ ళ ంగ వ కరణంమం పద అ !"
"ఎ ?" అం అహల .
ప డం ద ం రం .
"చందనం, ం మ , , క రం, కస ( మర ంజ ) ఏ మదం, మన ల, ంకణం,
సరరసం, ఆ సమ పం షయ గ ం బ ం .
లం ం షయ ంగ న ఈ ల క జ ? రక ం ఒక మం
భస ంత తల అం నం ఈ తల డం త ఊ ం ం . త , ఉం
అ !బ స !"
అ ల ఆ ం ం అహల . "స అ ! వల ప క అ
ఎ ఉండ ఉ " అం మ .
తన భ ంచ మ అవ శం వ నం ఆనందం న ం రం . ప , ఒక ద
ణం , అం ఉన ర ల రడం ద ం .
ఒకగంట గ కప ఉన సృజన , వ ం రం . ళ గ ం . ద లంత
ఉం ఆ త ల లగ . డ నల గ ఉ .మ క న ద ఉం . ద
ట ఉన నల ఎం క కణకణ మం .ఎ న ట
ం ఉ అక డ. అక డం ఉం వరణం.
ంచ యమ పం వ న అ ం ం సృజన . రం యమ త
కనబ ం .
తమ ఇద ఇ ఈ సలసలమ న న ఉడక ం ఈ ?
"ఆ టల ద ం " అం రం .
"ఎం ?" అం సృజన .
"ఎం ట ! తలం వ " అం రం . ఆ ఒక ఉం . ఆ ఉం ఆ
త న వ కరణం మం .
అ యత ం ద ఒక టక ం ం సృజన. " .... .....తలం వ " అం వ న ం .
"ఇ ! , డ అ ట డ .త ! ద ఎ అ "
" ! తలం వ . జ ఉం " అం సృజన త ం వ సం
మధ మధ భయం రం ం త .

"జ జ రం అ త ! బ యం ం . కదల ం !" అం రం .


ర ఒం సృజన అం . సనవ ం ఆ రసం.
"ఏ రసం?" అం సృజన ఏ ం .
అబదం ఆ ం రం . "అ ! ఏం ! ఉత ! ందర వ ం ."
అపనమ కం మ ం సృజన. ఉన ఆ కళ ం ఆ రసం. భ న
మం క . ధ వ ం .
ఆ ం ం .క గ ం సృజన.
అ నబ ం గణగణ న గంట.
ం న సృజన. గంట ఉం . అ గడం ఆ వందల ప
ఒక ఎ ల న శ . సృజన ప త నధ అ .
ల త త అరం అ ం సృజన .
అ ప లఅ .
ం న ల న క , ంత .
అక దగర ఏ ఉం ఉం .
కళ ంబ తం రడం ద సృజన .
ఆక రం తల అం న మం వ . త ఉన ప త ం క న
ఃఖంవల .
ఆ లలంద చ ం ఉండవల న త , ఈ డ మ ల మధ
ం .
ఎం అ ం ?త డ ఏద త ం ? అం పం వ ఇ ం ప
ం ఇ ?
మ గణగణ ం గంట.
ఒక లల బ త .
ం ం ప త త మ వ లబ ం ఒక ర తం.
" శ సృ యనం,
న వ లనతర రం...."
ఆ ట సృజన వ .
అ యత ం ఆ మ లయబదం కదలడం ద .
మ ద ం ంపల న మం ం .
ంట , మన అ .
అ ం సృజన .
ఇ ళ ం ప ద తన . ద ప !
ఒక ం ఆ నట ం .
ప ళ డం త . ఇక డ ం .
అం ఈ సంవత రం ల ందన ట!
ఆ ఆ చన మ వన అస షం సృజన మ ం .
వలం ప . ఇథ అ అ ద ప అ రం ల ం
త .
ప ల మ . సవ .
తం ల ?
ం చ ం సృజన .
ఆ తల ద అర ద న అం ం రం . మం సన మ
ఎ వ న అ ం .
మగత క న అ ం సృజన . అ తన న తలం న ం
అమృతహ ల అల క తల అం ఆ యం న అం ం అమ . 'అమ క చల అత
క చల ..... మం ల క .....'
రం తలం ం అమ . ం య క మం ఎ అ అ
క మం నం త తత అ ం అమ బ ." !ఈ
ఇం కం వ ! ఈ మం ! కళ మంట త ం " అ
ంతపం , లక , ఉ క ద న ఉండ ఒక ల ఐ
త ఇ .
చప ఉం ల ల , ఉప ఉప మ మ ఉం ం ఆ "మం ".
అ మం ద అమ తన .
ధ మ య అ ఒక మం వర ఆ "మం " త కళ మంట
ఎ త ఎ త త .
' క క ం అ .ఉ చ ర ల 'అ న ఒక ం
నవ డం తన ం .
"ఇంక !" అం రం . ఉ ప ఆ చన ం బయటప ం సృజన. త త తల అం ం
రం . తలం అ ఇం వ క" ఆ ఇన గ సం త బట ఉ ం " అం
రం .
గ సృజ , .
తనత వం దఉన ం సృజన.
అ నబ ం స ం స.
క న ఉ ప ం సృజన.
లకల లబ ఉ అక డ.
గ క ం ం అత అక డ లబ ఉం ఉం !
ఎం ?
ంట ఘ వ . తన డ న ఘ .
భయం క య ం సృజన.

ఒక అంగ ఆ ఆ . అత మట త ఉ .
అ కషం ద తలఎ అత హం ం సృజన.
అత హమం మట ! మట ష త ం .
ఆ అరనగ శ రం డడం అత . ఆ హం . అత కళ ం
కనబడటం . కనబ ం .
ప బ న ంగ ఉ అత .
ంగ!
ఆ ట న తడ త ం సృజన . అత ప ం . అత
ఇన ళం ఉ .
ఇన ం .
ఉ ఇన త !!
ఇన క ట గ గ కనబ .
బం నగ !
ం !
కట కట !
సంవత లతరబ , అసం క న అ ల ల పణం రం ళ
రక ం ల క న అహల ఖ అ !
లకల ం నం అ .
"అ !ఇ నదం ! బయట క , ఒక ళ
మ ఇ ం ం ? త!"
జం తల ఊ ం సృజన. అ అస టంబ ట ం య ఇదం
ం . అ ల య ర నమ కం క టబ . త త
అ నయం అ .
"ఇ ందం న బయటప య ద !అ ఈ నగ
. మ ంట ఇం దగర ం .
ం డ ! ం అ న !అ "అ .
అ , అన ఆఅ ల క ం .
"ఓ! అ !" అం సృజన సం ఆ క ద .
చ క మల ద "ఉ ! ద అరవకం ! ఒక షం!"
ంట గ అ సృజ , , నగల టవ క ం అ
న శబం నబ ం .
నగల టక .
ఆ పల బట సృజ , .
నగల ట చంక .
"ఈ నక త సన ం ఉం ం . అ ం ఎవ మన డ . అక డ ం
డ దప మనం, పదం " అ .
అ అ ం అత న న ఇద .
త దగర ఒక ణం ఆ , ఒ ,ఊ గప , గ య .
త మ . ంట అ ప అత . అహల ఉం అక డ! అదృషవ
ఆ ళ డ . న ఉం ఆ వం , ల క ల స ం .అ న
న రగ ం అహల .
అ గమ ం న ణభయం క ం . ఆ భయం త ం తన య ం
ట ం ఒక ం ధన ం . ప న ల న న ఉం .
గం బ టం ఉం ఆ ం .
సం ంచ ం అహల .
ంట ం అహల .
ఆ ంబ క .
మ రకం వ ం .
ఒక ణం అ ఇ త త ప ం అహల .
"ప తం " అ చ ం ఆ .హ ప .
ం ఉ ం .
ఆ నక సృజన.
ళ నక బ న నగల ట ఉండడం వలన అత గం ప తడం ధ ం
వడం .
ఆ ఇం ం ం బయటప ం .ఎ వ లన ణం శర గం , న
డ ం ప ం చ !
ఆ న గడప ం సృజన.
ఇంక ప అ తన చ!
మ అ ం సృజన.
అ నబ ం ఒక . అహల ం .
అసంక తం ఆ ం సృజన. సం చం ం .
సఅంధక ఉ అ ం అహల . యం ం ర మ క ం రకం. ఆ
క త ప ఉ . స హ ఉం అరం వడం .
సృజన అరం అ ంద .
అ తర ద స యం అందక అహల శయం మర ంద !
తటప ం మ అ ం ం సృజన.
మ అహల నబ ం .

ఆ ం సృజన. ఆ వ ం , న ఉ తన ంస ట ం అహల వ ణం
వ డడం.
తన న ళ పట కృతజత ం ల ల ల ఆ సం రం
ం .
న తన ం అహల . ఇ ఆ యం ఉం .
ఏం ఇ త ?ఆ ఆ వ వ ? వడం త ?
...... ...... వడం అం తన ఈ ర ం .
అహల సం త ఆ .....ఇంక ఆ త త బ కం ఇక గ య వల వ ం !
అ ం చ!
అ న ంతం నరకం?

అహల ఈ ఉన అ ం వడం అ యం!


అ న ఆ ర ంచడం స నప !
ం ?
న ?
స ం ఆ మన .
ల త త ఒక శ వ ం న ం సృజన.
మ అహల నబ ం . ల సం నమ అ .
ఇంక ఆ ంచ సృజన. చరచర న న వ ం అహల . అహల పక న ం ,ఆ
ం ఉన ం ధన ం ప ం .
ఆనకట గం ప న ఏక ర ం రకం. సృజన రక ల . ఒక గజగజ
వ ం అహల . రర న ధ వ ం ఆ ం ం .
త త శలం అ ం అహల శ రం.
అ భయకం ల ం సృజన.
టకటక టశబం నబ ం . హ లం తలఎ ం సృజన.
షయ లబ ఉ అక డ. అత సృజన ధన ం , ల ద ప ఉన
అహల . అత క ఆశర ం ఉ .
" యమ క ల! అహల చం ?" అ న త త.
" ..... ...." అ ఏ ప ం .
" నం ? కనబ ఉం ఇంక ం !"
" ..... .....చంప "
"మ ? తనంతట త చ ం ఏ ?"
"అత ..... .....చం "
"ఏ ?"
" "
"మ ం ?"
"ఈ ప యం ల న వ "
అంతకం ద అబదం తన తం ఉండన హం షయ .
"ఏం ? ఈ డ ప ర ంచ వ ? కత ఏం ?"
" జం ! అత వ న ంస ట ం ఈ అడం వ ం క !
అం క ....."
"అం క కృతజత భ ంచ క వ ? ఎవ న ంగ డ కత ! !
ం !"
" జ ..... "అ కం య సృజన.
ంప ద బలం షయ . ఆ బ ఆ పళ క నట ం మ రకం రడం
ద ం .
" !" అ షయ ఆ కప వ .
"ఎక ?" అం సృజన ఏ .
"ఎ శ వం ఎ క ర డ !"
"వ ! ! వ !"
మ బఆ దప ం . క నంత ధ క ం .
ఆ బరబర ఈ వడం ద షయ .
"న వ !న వ !" అం ం సృజన. క ం ళబ న క ల
పన ల ం ం ం త .
ఆ షయ . బలం మ క బ సృజన తశ రం ద. ఆ బ ర న
ల ఉం ం సృజన.
ంట ం ఆ ర న షయ .
అ నబ ం రం ం .
"అ !అ ! ఎంత రం! ఎంత రం! ఎవ ఇంత పం!"
"ఇ ! ఈ ప ం " ఆనం షయ జ .
ఉన ప వ ం రం "ఎవ ? ఎవ ప ం ?" అ సృజన " !
ం లం వ ం య ం ఇంత రం ?
ఓ బ బండ అ !" అం అక . త త మ అహల ప న ప ం రం .
త త ద క నబ ం ఆ ం ం .
"అహల అక బ ఉం షయ ! అ న ణం!"

ఆ ట న సృజన వ నట ం .
అహల బ త మర న .
సృజన గ షయ . సం ఊడ . అక డ ఒక య సంభం ఉం .
వ ం లబడ లబడమ సృజన . సం ల లబ ం సృజన.
అ ఆ ల మ షయ .
ఇంక సృజన లం ఆ సం క ం ం !
ఆ త ం అవ శం అస ద న త త అహల ప ఉన
షయ .
అహల పక ం రం .
"బ ం ?" అ షయ ఆ అహల బత ల ఉం అత .
ళ ంద ట బం ం అహల . ఆ బ ఆ జ ం
అత పచ ఉం .
ఆ ఇం ంతమం డ ఉ అహల అంతసమ ఎవ .ఆ
ళం డ సం ం , ళం డ దజ ఎవ .
అహల షయ ద మం !
" స ణం ం ం " అం రం అ భయం . ఏమ . పం న న
ంప రసం లవల క న బ ంపమ . అ ఆ రం
డ ఎం ం న రం ఆ ల ం అ ంద . ఈ రం
ఉన ంత వర అహల ల ం షయ !" అం ఆత సం .
త తఆ ప మం త య డం ద ం .
ఈ చ క ం దల అ వ ప బ నఅ లం . మం
అ ల ళ ం ఇషప ల చ క ం . ంతమం అ తమ ంత
డ క దల .
ంతడ కట ళ డ ంచడం క. త త ఆ డ వ స ఈఅ .
అ ం వ ం అహల నం వల దల క అక ఉం .
ళ ంద ద గందర ళం దల ం . వ , చం వ , ,
ఆ క ళ త .
ఈ అ ం అహల ! పవ డ అహల !
అం క అంత ష అ ం అక డ.
" క లవ ం?" అం ఒక .
" క ం ? రం ఉండ ? ఏ ? రం ఏ ?" అ ఇం వ .
ట రం బయట వ ం . ఆ మం , ఒక బ ఉ .
మం క క ం రం . "ఒక ఇర చలనం వ ం " అం భ .
అంద ఊ గబ ఉం . డగ రం మ క .
ఇర గ . అహల క రవ .
అంద రం ఆ పణ .
అ ద ఆం ళన కనబ ం రం హం .
" యం ఈ ల వవ ఉం . మ ఎం క ఏ ?" అం న .
"రం ంత "అ షయ . " వ అహల చ ంద అ . స
ఆడడం అ ం న మ బ ంచడం ట ?" అ .
" ద క ?" అ వ .
" ం . ఇ హత ం ." అ షయ .
ఆ టల సృజన ల నబ .
అహల చ ం . ఇ హత ం .
త హంత ం !
స తన పద ఏట!
ఒక ఃఖం వ సృజన .
ఆ కద క , ఆ త సం ఉన ఒక అ క నం ం న ఆ వ స
ం .
స ం న ఉం ఆ ప !
"ఎవర ద క రం " అ షయ .
"అవసరం ద ం . ఇం ణ వ ణం గ !" అం మ మ అ అ
అక న ళ ంద త వయ ద .
త ఎ వ ఇంక ం ఉండద మ మ .
తన ఒం ఇ వర ం ందల ప .
ఇ అర వడం గగన ం .
ఇం ళ త త అ ఉండక వ .
ఆ'దశ' త ద ం ఉండడం సహజ .
ం ం తపడ ప మం అ ల ర , డ ర .
తపడ దపడ . ప గ ల ద లబ ల
ఆక ంచ య బ .
ఆ త త మ ంత మ ంత గ , ల ంట ప , పక న చగ ర .
డ పరమ ప ఉం ంగ దశ ల ఇం న క లక
ం .
శ లబ ఇం వ కం.
క క ద వ ంగ ర న ం .

అ ఇ అవస ఉం మ మ ఇ .
య డం తన .ఈ తం ం త .
అ .
ం అహల చ .
ఊ త న అవ శం వ ం తన . . వ డ .
స హ అహల స హ య డ .
"మ ఇం క ం ? అవసరం! రం మం ప య దం ఇక ఆ వ ఏ
య .అ ష ?" అం , ఒక బ రం , షయ ఇం ఇ , ఎవ ఏ
యత య ం హప .
త తఆ క న దృ ఉన ఇన దప ం .
"డబం న ! ఎవ ప ?" అం ఆ శం .
" లకల ట!" అ షయ .
"ఎవ ?"
"ఆ ల ండ! సృజన!"
"అ ఇక ఉం ?"
"అ అహల ం "
" ! !" అం అదం ం న సృజన. ఆ ట ఆ నబడ .
"మ లబడ మ ష ! ఆ ప యత ం ఏ య ఏం?"
అం మ మ .
" నడ ఖ మన ? న ణం ఖ ? ఉం . అక చ ం
అ ప ం ం డ సంగ డ ం ?" అం భ అ ఇం .
ఆ మన అహల ం న ధ . ఆ ఇం ంబ వ , అం డ నం
ంద త ం ం భ .ఆ య మ మ య ంద
క టగ ం .
ఉ మ మ డం వ డ .
అం క త రంగం ం .
ఏరంగం అ , డ ఉన షయం ం వ అంద
తన ట అంద తన నక న ట ం .
అ ఇక డ , డ సం ఇద లమధ టం మ దల ం .
జనం అ మం ం డ క ఉం ఎ వమం వలం ' డ 'అ
స వం ఉం ం . అంద ం చ ఉన వ డ అం క ం క ఆ డ క
త ం ం .
అక డ ఉన ళ అ ం ళ ంద , వల సంకల ం ం ళ య ం మన
వడం ద .
మ మ డ మ .అ ఆ టలవ ం .చ న మ సంగ ప ం వడం
ఆ .
భ మ మ ం ం మ ఎ గ ం .
ఆ మ ఖం ఉం . డ .
మ మ డ అ డ సం తమ ం నవ .
భ అ ం మ .
అక న వ ,ఈ ష ఇంత వరం , ఇ ప ల ఇ ల ఆ ంచ .
ణం సగం ళ మన ఈ దం ం వంట ప ం .
భ అప క అక కక అన కం డ అ ం ళ .
ఒక ట !
తన అ లం న ప గమ ం ం భ . ద ఉన బ ల
తన . అం క ర కంఠం అం .
" ష ! ందర మన ద క !ఉ !ఈఉ ?"
ంతమం ఉ దక బయ .
షయ క వడం సం బయ న . అత న వ ం భ .
" ష !"
అత న .
అత యం ం భ . ఇద క ఉం .
" ష ! మ ! ందర "
అరమ ందన మ తల ఊ అత . త స రం అం భ .
"అహల ఏం ం అంత ం .న క ఉం . , డ ం
. ఇక సంగ ం "
తల ఊ షయ .
అప అక వ ం . రం దరసం న ప క అంచ య గల
ఆ .
అం క ం ం త .
"ఎ ఉం ?" అం భ .
" ంఠ !" అం రం గ కం .
"అం ?"
"అం ! అ ం మం ? యం ం ట ట త త మం ం ణం!"
"ఉండవల న రం !" అం భ .
"అ న " అం రం గ ం ప .

నగ ల రం జ ఆ ఇం రం గంబర నృత ం య డం ద ం .
, ఎవ సంగ ం .
ఎవ ఆ ంచన సృజన సంగ .
అహల గనక చ , ఉన ల రం ఆ పద ళప ప హంత అ ం .
అక డ అహల ఎగ స వడం ద ం .
అహల స యం య వ సం ళ తబడ సృజన, ంజ క యబడ డ
యం ం అ ఇబం కర న ష సం న లబ ఉం . గ
ళ ఎవ ఆ ఇవ .
ఏడవ ఆ ంక ఓ క . ధ , భ అ తం అ ం తన మన .
ఆ యం ం రం గడక న రక మ ప ఉన అహల ద వం ం రం .
ఆ ఎడమ అహల ఉం . అప బల నం ం న అహల
గవడం గమ ం ం రం .
ఆత త ల ల క ం అహల .
ంట రం హం టంత అ ం .
"అ !" అం ఆ ం .
బ పల ం బల నం ం అహల . అ యత ం ఆ క మ త ప .
ఉం రం . ఐ లత తమ క ం అహల . అ కషం ద మ క
అం .
"సృజన ఏ ?"
" ం షయ ప క ".
" ంద! న ...." ఆ స ఆ , న త తమ ం అహల . "న
ం ఈ ల స యం య వ ం . త
వ ఉ ! ఏ ఆ ల ఎక ం ?"
"సం ఆ సం షయ "
"ఎక ?"
" క వ " అ వం రహస ం అహల ం రం . నన అ !
ందర వద మ మ ం భ ! ల ం భ ,మ మ !
త డ వచ ఎవ శప .
" ళ ంప ం " అం అహల ఓ క ం .
" ం ణం ం మం అ ! యం ం వ . ఆ సంగ
ఇం చం ర ళ న న ం ష మం ఎ ం న
. క తక ద !"
అహల ం న సంగ య అప రసత టం న మ మ ,
భ ల న ల వ .
" అ ! ం సం ప వ గంగ " అం మ మ
నంగ .
" ప చ నంతప అ ం అ !" అం భ క ఏ ఏ .
ర ఒక ళ ం అహల .
రం మ ఇం మం ,అ క క ం అహల .
మ ం అహల . ఆ మ మ . భ వ భగభగ మం ం . పగబ
ం అహల . వలంరం ట ఆ రం ఆ ఎవ ఏచ
దల . ఎవ ందర నమ ఆ . ఒక ళ నమ కం ందం ం న
ం ం .
రం అంత నమ దగమ ద అహల .
అం క , ధ పళ నస ఎ క ద ం .
అక న ళ అభం భం య ఆడ ల ంతమం ఉ . అబ పర ంత
రం ళ ద అహల . ం న త త జ ం అం ఆ
అరమ ం .
లకల తన మ ం , తన ద హ యత ం స .
సృజన తన ఆ ల ఆ టం న వ ం . అంతవర తన .
ఆ త త ఏం జ ం ఇ అరమ ం .త చ న అ యం కలగ ఇం పవ
స దల ం . పవ ఆ ం ం ఖ ం ఇద ---మ మ , భ , ళ షయ
ఉ . రం తన అప రం మ . లకడ మ ఎ ఉం ల
మనసత ం.
అ .
రం త వ . ఆ ఉం ఈ ఇం ఆడ లల .క .
ఆ ఉం ఈ ఇం క నవసరం అ ----
షయ మ ప త .
షయ ళ మం ల త ల రమ లవడ అ ం .
ఇక ---
మ మ ,భ వయ న శ , ళ తన ంక ప .
ళ వ ం వడం మం .
ఆవ ం వడం ఎ ఉం ?
ఇక ం ఈ ఇం ఏ ఆడ ం రం ం ---
అంద చ క ఉం ధం ళ వ ం .
లకల , .
ఎంత రం ? ఈ పంచం అం స త త ర ం త .
ఈఅహల ఆట డం మ . ఆ సంగ ందర ం ళ !
ఉన ఇన ం అహల . ం ఆ హృదయం!
ంగచ ! నం ! త ప ం . అ తప .
డ వ ం ?
ఏ !

ఇనప న ట శబం నబ ం .
షయ క ంట వ . ఉన అహల డ అత ప .
" నన ఇ వడం ష ?" అం అహల ఆ మల ద న . కళ పం, ం
రం.
"మం క సం ఏ ఒక ! వ ఈయన . ఈయన
మం హస !" అ షయ త ం న .
" ళ స ఇ క , ర క ఈయన?" అ "ఒ షయ !
త న ! ఈ యం న ం ంత లం ప ం . మన త న యం
స ద ." అం .
" ం న ఇంజ ం మం " అ క యం .
"అవసరం " అం అహల పం .
న "అ వ షయ " అం క .
ం ం రం . అ త గ అహల .
"సృజన ఇక రం " అం .
షయ సం ళ ళం సృజన అహల ం జ ప .
ఒక సృజన కళ ఆర ం ం అహల .
"ఇ !"
భయం దగ వ ం ఒ ఉన ల ం సృజన.
"ఇ " అం .
కద సృజన.
" " గ ం ం అహల .
భయప , అం ఒక క ం సృజన.
"ఇక డ !" అం అహల అర ం సనం ఆఫ న తన క న .
హ రం తన ద ప ం నన భయం ఉన సృజన, అహల ఏం
ఉం . అహల క న ం త .
సృజన జం ద మ ంత దగర ం అహల త త మ మ , భ ల ం .
" ళ అ శ ం ! అంద కం ఎ వ అ ల త ఆ చన వ ం . అ ళ
ట ట ! ...." అ ఆ అంద ం . " .....ఇ ం ం ల .....ఈ
ఇం ంజ అంద ద భ . త న ళ ంద ఈ ం ల ఎవ
ఇషంవ న గడపవ . అంద ద ం . నగ క !" అం .
ఆ ట న ద న ప వ అహల ల దప మ మ ,
భ .
అ భ ంచ ఎంత నరక ళ .
ఆ ఇం అర మం ం వ ం .
ఒ క అ అ మం భ ంచడ రరం ఉం ం .
అ ం ---
ఒక క క ఫ మం !
అ ం ల !
"అ ! వద ! దణం మ ! వద !" అ మ మ ,భ భయం .
ం అహల .
రం ం " ంజ వ . ం ల ంద ంచం . ళ దగర
డ క ఫ . ం ల ఇక డ సంతర ణ అ !"
"అహల ! అహల !" అ మ మ ,భ ద .
అహల ంచ .
ఎ అక ఉన ఉ ద ప .
షయ ం అహల .
" షయ ! న ,ఆ ల ఇర గంట స ఇక డ ఉం . ఎ
అ అడ ! అ జ ం ! ం ?"
"ఆసంగ ! కం ?" అ షయ .
తలపం ం సృజన హం ం అహల .
"అ ! ఇ ళ న యం ఎ ం ం " ంట తలఎ ఆశ ం సృజన.
"అ న వ య ?"
తల అడం ఊ ం అహల . "అ ం జరగ ! ఇం ం ల అ !ప ప ంచ ?"
" అమ సం ఏ ఉం ం . యం ం ఆ ం ఇం న డక
న లవ . క త ఏం చ , ఇక ం . ఎం
భయం ఉం . న వ యం . . ! ! ! అం సృజన.
" ం ర ఇషం ! పల , యల , ఉలవ ....."
" !"
" బ ఇష ? ద ద ?"
" "
ఒకక క సృజన క ప ల ంద ం ఆ మృ న గ ద ం .
" . న పం ం య ?"
ం అహల . " ప ! ఈ ంప వ ఉం ం న
ఉండ . ఇ అరం . ఇం ఈ సంగ అడ . అ భం ఉండ " అం .
అ న పట ఃఖం వ ం సృజన .
అం భ , అరవ , వం ----
న ఇక తక త ? రం న ?

"అమ అ ట . బం ంపల , కల యం . డబ
య ం " అ ఉన ం ఒక ం అహల " !"
"అ ! ఇం ఎ వ ఆ సపడ . . వర నయమ ం "
అం రం .
తల ఊ , రం జం ద ఆస న , న సృజన గ ం అహల .
" ! సృజన!"
సం ం , త త ళ ంట న ం సృజన. అహల గ అంద గ ం
ష ఉం . ద పం మంచం ఉం . తల , ళ అ ం ఉ .
ం య ఉ . ం ఉ . ం ద ఖ ద న ఇం
ఉ .
ప క ం అహల . "అ జనం ఇక ం ం " అం రం .ఆ
త త ల ఆ క రసం త ప .
జనం వ స న సృజన. వ ం . త త మంచం ఆ
తన య ం కలత ం . మధ అహల తన స ప
కప డం ఆ య .
మ ల న ల వవ ం ఆ .ఏ నబ .మ మ ,భ ఆప ం
ఏ . ఇప ఎ మంద . ఇం క స హత ం . .ఈ
ఒక త మమ వ య మ అహల అక ఉ !" అం ం మ మ .
జ ఉ కర శం నవ డం నబ ం .
ంట మ మ మ క!
"ఇ ఒక ఇద ? చ ఉ ! జం చ ! ద ఒ !"
మ అత న . ళ ఏ . కం ం ఏక ఏ .
త త డ బ టడం నబ ం .
"ఛ !న వ చ క డ ఉ ! న వ య !"
ఆ త త ఆగ ం ఆర .
ప న ప త త బయ వ న అ లచ .
" జ ! ళ ! ళ మదం అణ !" అ ఉ .
ఈ వ వద బ క నబడ .
ఎం కం అప మ మ ,భ ఇద స హత ఉ .
అ ప జయ . నల , మ దృఢం ఉం అత .
అత క ట గ ,ఆత త టం ఈశ , ం స .
ఎలయ , చయ , దయ , రయ , ప .
ఆత త వరత ం, ద , వ , , దర .
ఇం ఎం మం .
ఎం మం .
ఒం ద బ , స హ ం శ ప న మ మ ,భ ల సర !
ల ండ ద ఒకళ త త ఒక జం శ .
న ం అదం అరం ం ం సృజన.
ల రక ం ఆ ం శ ల ఎక గ ర అహల మ .
అ అ ం వచ ఆ ఇం బ .
లకల , ! భయం క న ఉ . వలవల
ఏ ం .
ళ స ఎ న ఉన అహల ం .
అక డ ఏ భత ంజ గ ంద అ ఊ ంచ సృజన.
భయకం ల ఉం ం .

లకల అహల గ మం ం ల .
అత ద ం ట ం అహల . త త రం ం .
" ఏం ం ం రం ?"
"ఏం పం ద ! ఒక త ం "
"ఏ ట ?"
" ఎం న ఎం బ ఇంత న డ .
అం క అస ఉండ వ క గం ం అ !"
"అం ?"
" బ అ బత " అం రం క .
అరమ ం అహల .
అం లకల రం .
జన తః న ంస ంతమం ఉం , బలవంతం న ంస రబ
అంతమం ఉం ర .
ఆ ఇ .
ప .
"అహల ! వద !" అ భయకం .
అహల డ ం ఉ గ ం .ఉ జం ద .
"చ !"
ంట కం ." ఉ ! ఇరవ ళ ం !న
ఆ య !ఉ భ !వ !"
ఉ అత ం .

త త వం వ ం .
"అంద ం ప క ! ల ం ం న ం !అ ? రం !ఈ
అ జన ఇం ప త ం యమ ఉ " అం అహల .
ఏ న ం ం ం రం .
ఇదం ం ల ం సృజన.
త త , న క లవ వ నబ .
భయం క నట ం సృజన. ం వ నట ం .
" ం " అం అహల .
గంటత త వ ం రం . సృజన ం .
ఉ ఎ ళ . అత ఒక డ ఉం . ఉం ఏ . డ ఎ మరక
ఉ . ం అత ం రం . అత ఉన డ ంద ప ం
అం ం ఏ బయటప .
క ం ం సృజన.
అ య ఆ ం జ మం . టన ం !! ఎ ల ద .
అ ం !!
ఇంక జన ఎ ప త ం య మ అహల ఆర ఇవ డం వ ం సృజన !
క ప నట ం . ం ప ం సృజన.
ఆ యం ం.
బలవంతం అభ ంగన నం ం సృజన . తబట కట . ంద వత
అలంక ం .
శ అలంకరణ న అ ం సృజన . తన ల ప నగ తల ం ం
ం . ఉ ం పడ టన కళ ం క . ఎక ం
? ధ ర ఉం ం ? క చ ఉం ం ? తన అవ శం
అహల ర ంచ వడం తప ం అ న ం మధనప ం త ం
క ప అ ఇ ళ ం .
త ఎంత రం త త ప ఉం .
ఆత త న ణ ం .....
ఒ గ ం సృజన .
"ర న ఉం !" అ క కణతల , "అహల అక ం
పద!" అం రం .
"ఎం ?" అం సృజన నస రం .
న ం రం . " ద ష !ఇ ళ ం ద . ఒ యనవ గ
సం!"
సృజన ణం చ న అ ం ం .ఈబ తన ఉం . తప .
ఇద అహల దగ .
"సృజ ! సం షం ఉం . అ ఎ హం ఉండ డ " అం అహల .
సృజన కం ంద .
హం ,క ం ం ం సృజన.
ఆయన కం స వ . అం అహల మృ .
అ యత ం ద క ఎ అహల య ర కం ం సృజన.
"వ ! ! భయం భయం!" అం ఆఖ యత ం .
"భయ ఉండ . ఆయన మం . మ అ . గడవ ,
ం న అ " అం అహల న .
న ః ం వ న మల ప ం సృజన.
ఆ గ దగర ం అహల . దగర ఉన త ం .
పల ఉన మ డ సృజన క ఆశర ం .
ఆగ పం మం ,ప ప . ఒక రత కంబ ం ల ద ప ఉం .
ద ఉ ఒ యన. అ ం ఆయన . బట క ద
కనబ .
ద కనబ ద భయప మ ం కనబడటం .అ ణ న
ఆయన . ం సన ఉ .
అ ,ఆ ం ం మ గళ , తన ఎ న దం వ ం స రం.
" ! ఇ వ ఇక డ ?" అ యన, ద సలం .
ఆగ ఎవ స ం డ ఊ ం న సృజన ఆశర ం రం
రకం ం .
" సం తం !" అం రం న ." హణ ం నమ రం సృజ !" సం చం
ం ం సృజన.
" భవ!" అ యన మం స రం . " !ఇ !"
,ఒ క ం సృజన.
ఆయన మ ప డం ద .
"సం రం మ గరం అ ర . అంతకం ద గరం సం తం అం .అ
ఇక డ ఒక ఉం . సం ర గ ఈదడం క అనంతం. బ స న ప అ .
సం త గ ఈ ం నందం తల నకల న ఉం ం .
అ సం ద అన క ం . సం త గరం త. అ ప బ క,
ఇక ఆ గ మ ం లన తపన మన మ ం య డం దల ంద !
ఒక సం తం న ఆ రవశ ం ఉ ర చ వ క ఇష పడ
ఇ ర కం బయ వ దపడ త !"
నం ం ం సృజన.
ం ఈయన సం ఈద కసం తం న ఉ .
దం ఉన ళ క ం శ ఉం సం !
"సం తం శ వల న ళ శ , ర సం ళ ర ,భ రవశ ం ఉన ళ భ ,
త ం ళ య ! న , ల ,ప ల ఊర ం ,
ఉపశమనంకలగ , ఉ త ం శ సం ఉంద ?"
అస షం తల ఊ ం సృజన.
"త సం త ణ సర స ల రంభం అ ం . .... .... .... అనడం ధన ం .
ఏ ప . "
ల ం సృజన.
" ఇం దగర సం తం ం నం ! సర స వ ."
"ఓ అ మం ! మం ! అ ఎంతవర వ ?"
"జంటస , అలం , నం ! వ ! కృ ఇ ం "
" ! కృ ల వ ? ఎ ళ ంద వడం ద "
" ం లల ందం !"
ఆయన ల న .
" ం ల కృ ? ఎవర ం ?"
" మల రం !"
"అ !" అ హ ణ ం. ఆయన హం అవ ళన కనబ ం . " మలఅం , ఇ ళ
ప డం ద సంవత రం ర ం క ం ఆ డక ? త అ ం క
ం న ఆశ ం ఏ ?"
" దం !"
"మ ం ల కృ ల వ నం . ఏ ! ఒక ం ! ఏ ం
ం ం!"
కండ సబం ఉం , త త ంత సవ ం స ప స ం సృజన.
.... ..... ....
నం ఉం ం .
త త గళ ం .
గ జ రన.
" న వ

న వ ....."
క ఆల న హ ణ ం, ఆ ట క . ఆయన హం
దల కనబ ం .
"అ ! ం ల ఇంత చక డగ వం , అ శయం ఆ మ ప తనం
ం .అ .అ రణ న రణశ ఉం ఉం . ఇ ళ ఈ పం ఎ ట
న ! గ క మన ద వం , సం తం ండ . జం
న ! భ అ ళ తం ఇంతమ ర న స రం న .
ప అ త ! ప అ "
తలవం ం సృజన.
"ఇ ఇంక మ ! ఇ ళ ఊ ఉ తం! ప ం ల వ ం" అ
హ ణ ం.
అప ఒక స ం న వ , , ం లం, అ వంద యల సృజన
అం ం ం రం .
ఆ హణ ం ఆయన ల నమస ం ం సృజన.
ఆయన రం సృజన , అస షం మ క ఆ ర ం .
"మ వ న !"
తల ఊ ం సృజన.
హణ ం .
" ప ం వ . ఉం " అం రం .
ఊ ం సృజన.
మ వ .
"ఈయన . , భరత ట ం ం " అం రం .
నమస ం ం సృజన.
ఆ అంచ న త కం త తఅ .
"చక క ర ! ల సం ప ం అం ల నయ
ఉ . డగ . త న ఖల !" అ .
ఏం చక ఇబం ం సృజన."
" మర ం , ,ఓ గ క పతక ప , ప కం
శ శ , శ ప ప !" అ తన యం , " ం టం
ద రకత! మం ద ! ఇ ళ ఊ మ వ . ప ం క ర
ణ ద ! స ?"
తల ఊ ం సృజన.
ఆయన ద ణ దం ఉం ం అహల . అ ఆయన ఇ ం సృజన. ల
ళ .
"ఏం సృజ ? ఉ ం ?ఆ , ట వడం తప ప ం అ ?" అం అహల
న .
ఏం డ ం ఉం ం సృజన.
ఆ అ ం ం . ఆట టల గ య వల ణవయ తన .
ఇక డ త ం న ఆ !
అ పడక తప ద సృజన . ప మం పక కం , ఇ ప ల !
అ ఉ వ అక . ఒక తన ంస డ న ం నఉ ! ,
లకల రయ ంస నఉ !

అత భయం వ జలద ం సృజన .


ఉ సృజన న హం .
"ఈ అ ట ం అహల ! న !"
అత ట న ఆశర ం క ం సృజన . తన మం యత ం ఉన
కనబ ఉ .
ఎం ?
అ ఆ ణం ద అరం అ ం సృజన ---
ఆ ఇం డం అహల .
ఆ డం అ ర న అ త . తన ద ం ం అహల . ఆ ట ఆ ఇం
తన తప మ వ .
ప రకం ఉ తన డం అ రణం!
అ త ట ద తన ఃఖం మ వ ం సృజన .
పవ ం ఏ థమం ం తన . క వడం ంతమం
ంతమం క సం షం ఏ భవం వ ం .
ఉ హం షం ం సృజన. ల త త అక డ ఆ ఉ బ
ఘ కనబడడం ద .
తన బ బండ న ఘ !
పట నంతక ఆ మ .

సృజన ఆ ఇం వ క ద ల ల గ నట ం ం .
ం ల గ ం .
ఆ ఇం వరణం ల ల అల ట ం సృజన . ఆ ఇం వ న
ద ంత , కృతం అ ం ణ ట , త , చ ఇ డంతఇ అ ంచడం .
ఎవ వ ఆ ఇం వడం, వ న ళ ఆక ంచ ఆ ఇం ఉన అ ష
ప యపడడం, ఎం ఎం ఒక అ కల గ ళ డం----
ఇవ ఇ వర క ం నంత క ంచడం ఇ . రణ న దృ
కనబ .
ంసం ణం ం ఈ ంప. ంసం వ న కసమ ంతమం
క ంసం లం . ంతమం ట ంసం ( ) లం . ప ర ల ప
లం పక అంగ ళ . , ం లం ఎ ళ . ( ంసం)
ళ సం ంత రం మ ణం ం . (పం ంసం) వల న అ ఉన
ళ .
అక డ ంసం రం!
ఇక ంసం ర .
ఇక వ ళ ఒక క ంసం !మ క ధ ంసం ద మ వ!!
ఎవ ఏ వల వ ధర ం ం . అం ఇక వ వ ఇక న
వళ మ డ .ఆ , పర నం వ ం సృజన. బయ క న రబ
క ం కనబ .
ఇ వర ట ం బయ వ న ల ల న వ కంపర .
ఇ తన అ ం కంపరం కలగడం . స ం , ం ం .
అ న రఅ ం .
అ లచ నబ ం . అ వ హణ ం .
ఆయన ద ఉ నం .ఇ తన అ ం నఈ వ
నక అ ఆయన అరం అ ం . ఈ వ నకతన యశ న . ధగధగ
వ ం త . పం ద ం .
అం ఉం ఆనందం!
తన ద త న ళ దతం య డం ఉన తృ అ భ ఆయన ఇ .
హణ ం ఇ ళ ం ం .
తన వయ ఉ ం .
తన త లం ం తన ద తన అంత ం ం నన స హ ఆవ న
సమయం .
అం అ గల ఈ రకడం.
అసంభవం అ న సంభవం అ ం .
హణ ం వడం ప ం సృజన. ఇద ఎ .
కం హం ం అ హ ణ ం" ఇలం శ బం ఉం మ ? ళ ం ఏ ?"
"ఏ నం !" అం సృజన. ఆ ట అం ండ ఆ ప నంత ఆశర ం క ం . ఇం ఎవ
ర , ఇలం శ బం ఉంద గమ ంచ త ?"
అం ళ క గ ఏ ల ఆ చ అ గం ం తన ?
ఇ ఈయన ట అ ం ఆ చనల మ త .
"ఏ ఠం ద డ ?" అ హణ ం.
ఆయన ట ప ం ం ఉన త ఆ టం ం సృజన. త త
హణ ం హం న ం . మ చ న త ఆ
.ఏ ప తటప ఆ ం .
అ గమ ం ఆయన.
"ఏమ ల ం త ?" అ త .
సం చం అం సృజన " ?"
" ప !"
అం సృజన.

" క యం య గల ?"
ఆయన రకం .
" ఇక డ న న ప గల ?"
ఆయన ఉ ప సృజన ర .
ంట భయం అం సృజన.
" ఇషం క ం . అహల ం ఇ అ న ప కం ం! !"
ఆయన డ ం సృజన .
ఎం అ అ గడగడ వడం ద ం సృజన.
ఏమ ం ఇ ?
తన ఏ స నం ప ం ఉం న హ ం జం క ం సృజన .
ఎ మ ఎ ం యక ం ందరప ం త ? ఈయన
అహల త న టల ?
భయం ం ర ం సృజన .
అ నబ ం ఆ !అ ?ఏ ?
అ ల ం వ న ంత బల నం ఉం ఆ ం . ఎక న ం ! ఎవ ద ?
లత త ం ం సృజన , ఆ ం ఎవ ద ఉం ం ! ఒక ఉ న ల ం
త .
అనవసర న ష కం వడం తన అల న దల ం ఉం
హ ణ ం.
గబగబ ం న ం సృజన. ఆ ఒ క గ ం ం ం .
ంత గ క అరం అ ం సృజన . ఆ ం ఒక లగ ం నబ ంద .
ఆ గ బయట ం గ య ఉం .
గ య ప అ ం సృజన.
మ క ఉం పల. త గ రబడటం .
.బ అ ం అ ఉం .
త పక డ ద త ం సృజన. త ం .
ప , ం చ నఆ ళ న .
అ ప ం సృజన.
ఆ కనబ ం సృజన ---
తన ల దగర ప ఉన !
సృజన ఆ అప ం లల అ ం .
ఇ ళ ం ఎక డ ఉం ? ఏమ ం ?
దడదడ ం ల ం సృజన.
శల ం . ఇ వర త న .ఆ ఎ ఉం .
లల తరబ రర కక వడంవల న అ న అ ం ఆ వం రం .
" !" అం వ న ం .
ఆ ల న .క రవ త . డకల కం న ంక ం ఆ
హం. సగం సగం ల కలవ ం .
"వ ..... కటం ....వ .... వ ...."
సం పన ఉ ఆ ట .
ఆ ఉన ప సృజన అరం అ ం . అహల అ ం ంచద ఈ
క ఉం ం . భయం , ఆక , య కం ష వ ం . త ఏం
, ఏం య గల ంట చ సృజన . ఆం ళన ఉం
త త ఒక శ వ వ వ ఇం ం . ం వ ం .ఆ ఒక
ఉం . ప కం, నప ఉండ , అర ప , ఒక పం ఉ . ం
మం ళ ఉం .
పక న నప ఉండ ం ,ఆ ట ం సృజన.
మ రవ .ప టక ప ఉం .
అ గమ ం ం సృజన.
త ద ఎం అసహజ న రం ఉ .
ప ళ ట న కనబ .
క మ సృజన .
మం ం క త ద ల మధ ం .
ల ఏ కద .
త త మ క మ త ం త .
అ గమ ం , మ క ఆ మల మధ ం సృజన.
అ కషం ద ఒక టక క ం .
శ వ షం ఉన ఆ తన " !" అం సృజన ఆర ం .
ఆ న తల ం .
సృజన ఉన . వ క న శ !
ఆ ప న తనవలన ఆ స ప య డం . ద ఉండవల న
ఆ ష త ం .
అం క , సృజన కంఠస రం ఒక ం నబ ం ,ఆ శ స అంచ య క మ క
ం .
" ! ఇ !" అం సృజన.

ం ల ఎ కదల .
త త మ సృజన ఉన తల ం . అ ఆ క ప .
త ణం అక ఒ క ం రణం. ఒ క డడం
అల త న తనకళ గబ న ధక ం ఆ .
ంట క ం . ప త తమ ం క ప . మ దృ
సృజన ద ం క ంచ గ ం .
" ! ఆక ం !ఇ ం " అం సృజన ఆ .
రక , ఆక , ద అ య వ న , సృజన ట అరం న నం
ం .
" ప కం ం !"
ం ! పం ?
ఈ స వ తలపం ం ం .
ప కం క ం ,ఆఅ అం ం ం సృజన.
నమల ం ం ం . రక ద ం .
ఆ ద మృ ,మ మం ం ం సృజన.
ద త క, ఓ క ం .
ంట , వ ంప నల ధ హృదయం రక న వ ం ఆ ం ం .
" !"
ఆ న ం అల సృజన . ఏ వ అ యత ం ల
ం .
ం ల ం టన !ఆ ఇం న . వడం
రర న క క ంబ న .
తన ప ట ం ఆఅ క వ ," !" అం సృజన. అ ద గమ ం ం
. తన ఎ ట ఉన బం లప , ఆ క ఆశర ం . తనకళ ఎ ట
కనబ ం జ , క అహల స శ ం న సం గం ం .
అ య ద , జ న నమ కం క, హ , ం ం ,ఆ ం ఆప
అం ం .
"ఇ ళ అన ం న " అం సృజన .
"ఇ ?ఇ ? ం " అం ఉండ ం .
"ఏ ! ం ?ఏ ?"
ంట ఏ జ ప . ఉండ ం క నం ఉం ం .
త త, ఆ మ వశం న గజగజవ .
"ఒక ం..... ....ఒక ం అ .... ఆక త కమ ...." ఇంక
ప క ద ఏడవడం ద ం .
ఆ ట న ర , భయ ం న సృజన క ప ట .
ం ం కఓ ం సృజన.
" !"
అ కనబ ం సృజన ,
ద ఉన పచ !
'అహల ' అ వంకర ంకర అ ఆ పచ కనబ !
తమప త ం ప ళ ంతమం ద ం నఅ అ !అ డ ం
ర ం సృజన -----
ప కం ఆ ం .అ నం సృజన ం .
"ఇవ క సృజ ?"
"అ ?" అ ఆ , "అ ...అ .... సం ఉం న " అం సృజన త ం న .
ఆశర ం ం .
" ఇ డ ?"
అప తల ం ం సృజన "అ ".
"ఎం ?"
సృజన ఏం స నం చ . డ ం ఉం ం .
"అదృషవం సృజ !" అం ం ంఅ య .
అ అన ప నంత క ం సృజన . అ ణ న ఉన తన ఇ
అదృషం అ ం ందం ఇం ప ఎంత ణం ఉం ఉం ఊ ం వ !
కషం ఉన మ స యం ల ఉ , య న క స హక ం సృజన ---
" !" అం .
జ క ం .
అ హ సృజన వ ం --- ఉన ఎంత దకర న ప ?
అ రం ంచద ం అహల . అం ం ట ం క ఉం ం .
అ ం సం త ఖ ద న బం ---అహల తన సం కం ం న ---
ఇ ం .
ఇ అహల వ ?
భయం సృజన డ ద ఉన లబ .
అ ఇం షయం ం ం సృజన .
అస అహల ఏ ? ఎక ం ?
ఇం ఒక ం ఏమ ళ ంద ? ఎం ంత వం ఉం ఇ ?

ఇ , తనకంట బడ ం ఎక డ ఉం ? ఇ ళ అక ఎ తనకంట బ ం ?
అసహజం ఉం ఇదం !
ఏ ప ఆ నరన జరజర ం .
ఇ పటడం . తనఎ ట ఉన బం ల రం , , స తప మ ఆ
మన క డం .
ఆ మ అ య డం ద ం ంగతనం ఇం , న ల
మధ మధ భయంభయం తలఎ న ం త . ప కం తం
ఆబ న ం . ం నప ఉండ ఆ ం ం .
నఆ ంప ఇ నప ఉండల కనబ !
అ ఉన ం త నచ డ ం !
సృజన .
అహల వ ం ?
త చ డవడం అహల ం నబ ం .
"అ ఉ ! రం ! ఎక డచ అంద ?"
" క అవసర దగర వ అ ?" అం అ ప వ న రం .
ఆత త ణం నబ ం ఉ ం " అ ?" అం .
ఇదం అసహజం అ ం సృజన . టకం , ం ర న రం ఒక
త త ఒక రంగ శం న ....
ఏ ? ఏం జ ం ?
"అమ ! ! ఇవ ..." అం ం ణభయం .
ఒక ఉ నఆ బం లప ం సృజన. ఏ ఎరగ ప
కం పం ం గ వ ం . ప వ సృజన ం ం
అహల . త త ఆ సృజన దప .
"ఇ ం ం మ ! ఆక !ఒ జనం యక ? ళత న
జనం వం మం " అం .
" ఆక ం " అం సృజన నబన .
"ఓ !" అం అహల సృజన దగ ం , ఆక ఉండడం డ న !
ఒక ఇం ఉం . ఉండక . ఇం న ఉం ం . ఉండక ం . అం క ,
దగ ఎ ఏద ఉం ం ఉం . ఇష ?"
"వ " అన ఆ ం సృజన. ఆ ఆక నకనక న ం .
"ఇష !" అం అస షం .
ఉ ం అహల .
"అ ట! ద ద ఉం !అ !ర క !ఓప
ప !"
ఉ తల బయ .
"సం తం ఠం ?" అం అహల సృజన .
"ఇప ఉ "అ హ ణ ం, సృజన ద ప అం క "మం ం
ఉం అ ."
"ల మం ష త త మ అ న జనం!" అ తల ఎగ , న ం అహల
"పద ! ప ళ ం!"
ప ం ఓర ఒక ఉన గ ం అహల .
ఒక ! అం !
జ న అహల గమ ంచ ద అరమ క న వ నట ం సృజన !
ప , ప ం త ఇం న ం న ఫల త స హ
ం గ ఉన .
ఇం ం ం ందర ఉండవల ం త . ఆక ఇం ర తన .
మ ద టడం ఎ !ఎ ళ ?
తనగ ళ పం మంచం ద అడం ప ం అహల .
" ! అబ!" అం తలప ం . "తల ప ం సృజ ! స అమృ ంజనం
మర ?"
డ ం అమృ ంజనం , అహల క న మర య డం ద ం సృజన.
ప ల త త, ద ద ర త ంఅ ఉ . సృజన అం ం .
ఒక క ం అహల . "ఆ ట ! ఆక న !
ఏం వల హ టపడ ం న అ స ?" అం .
తల ం సృజన.
మ క ం అహల . సృజన మృ ళ ద ం ఆ ప ం .
మరన య డం ఆ , ఒక అహల ,త త ం ం సృజన.
ఇం సంద నబడటం . శ బం ఉం . బ అంద ఉం ఉం . ఆ ఇం
అ ? మం ం పగలం ఉం .
అ ం , మ గ ం సృజన.
ఆ సం షం ఏ అన ం .
" !" అ మల ద ం ం సృజన. "ఇ ! ! ఆక న ం
ఉం . నంత త ర మ ఏ ...."
రం అ ల ం న సవ .
ఉ అం ం ఒక ఈ నడవటం ద .
గబ సృజన, .
ఉ అ లచ దగ , మ ర ం .

" వ . త!" అం సృజన స స .


ఒక సృజన ప ం .ఆ క తం వ .
"సృజ ! సృజ !, ఎ ఇ అ జన ణం...." ఆ త త ఇంక టంబ
ట క ఏడవడం ద ం .
" ! ఎవర ం !మ వ ! త! అ , గబగ బయ వ ం సృజన."
అప ఇం ఢ ఉం అహల . ఆ ప ప , అహల తగల ం ప ం
సృజన.
సృజన ద దగ ం అహల .
అ ం సృజన.
మన య అహల .
ఆ ఒక ప బం .ఒ క అహల శన నఒ క
క ఉం .
అ ం అ ం సృజన మన . ఆ కలత ప ం .
ఆ కలత కల!
" ర ప ! న !ఇ !" అమ ం మృ నబ ం .
జ అం ం అమ ఉన ఒక క త సవ . ఆ సవ
ఎ ఉం .
అమ తన బం "సృజ ! సృ ! ఓ సృ త !" అ ం న -----
కలత సృజనకం ం ఒక ష కణం అహల చ త ం .
అహల ల వ వ ం . సృజన ంట ం .
యం ం అ క సృజన త స యం మ లజడ ం అహల .
"మం బట క అ ! న ల న ప ప క !" అం ఆ యం . ఇషం
క తప ప , ఉన ఓ ం సృజన. త త
ఏ య చక మ లక ఉన పంజరం దగ లబ ం .
తమ ఇం అ ఇ తమ ంవ ళ! ఇక డ....
తన దగర వ లబ న సృజన తల వంకర " ..... ... ....." అం
లక వ వ .
"త ! అమ అ ! అమ ! న !" అం సృజన.
అ ం ట త జన ఉండన తర .
" వ" అం లక.
రం ం సృజన.
"ఏ ! ?" అ అ వ ణఉ న .
ఆ ట న స ంచ నంత పం వ ం సృజన . 'అమ , ,త , ' ఇవ
కనబ !
ఆ హం వ "షట ! డ !" అం ం .
అంత న ల తన అంత ద ం ంద ఊ ంచ ఉ . అత క ధం
ఎ బ .త త ం , అ కషం ద తన కం , ఒక ఈ ం
అక ం .

ం ల త త----
అ ం గ అ ం సృజన. ఆ ఒక అరడజ ఉ .
ఆ గ ళ డం ం గమ ం జతల క .
"ఉ !" అం అహల .
ఉ దగ వ .
అత అ ం అహల . "సృజన ఆ ఎప క ర
ఉం ?" అ అహల !అ ఉ . అత హం కృత న న ం .ఇ
ం తన అవ శం! ఇంక ఆ ల ద త ఉన ఈ అహల మన !
క , తన ప ం ఆ ల ండ!
అం త !ఈఉ బ బటక న ఇంతవర !
ఆ పణ ప డం ద .
" అంత ఖ అంతంత మం ం క అహల ! ట
ఎప క ఆ ర ం ఈ ! అహల ! ఒక ట అ ! ఆ
సృజన , క ...."
"అ !" అం పం . " సల ఇవ డం ఎప ం న ! ం !
ఇ ళ ఇం ! ప ఉం !"
" సృజన ఆ స ! ఇక ప ం ఏ ం అహల
!" అ ఉ అ మయం .
ణ ం అం అహల . "ఇవ ! ఇ ఉండ ! స రం--- ....స రం క
ం సృజన ! బ ండ మ మ ం ఠం ఇద !" ఒక బ ం టల
ఠం!" అం . ఆ కళ క ణ అన ం కనబడటం .
అ న ఉ క ఉ హం .
"ఏం వ !" అ రప బయట .
" పడ ం !" అం అహల .
స అ సమయం సృజన, అహల తన ఇ న, ట ఇ " !" అం ం .
రం గ .
ఆ మ హం న , ఉన గ వ ం సృజన.
అ డద అ అ న ఆ ల ఉన ం ప ల వ
మ సవ య డం న . అహల ం ం సృజన సం. గ వ సృజన
ం ." న ం? చ " అం అసహజం .

ఆశర ం ఆ హం ం సృజన. హంజ రం వ న కం ఉం .


" అ !ఇ మ ఉ ! అం న !" అం సృజన.
వ న ల ఒక ప ం ఆ ం ం . న
త త పట శ నఉ ం .
"ఇం సృజన! ఇ ం? ఛం లం ఉ !"
" న ఇ ం ఇ ! బ !"
"ఏం ! త అబ ల !" అం ం ద తన ట ఎవర ం అన
భయం ఆ ఉన ఇ . ఆ శ రం వశం ం వ ం వళ ం
మట ప .
" " అం సృజన ఆ టం ఆ అ వరన ం కనబ ం సృజన .
ం అం ." ఈద వ న న !"
" ఏం అ ఒక !" అం సృజన మ నచ ప .
" హం! ! అ ం ంట మ ఉం ం . త త ం . ఆ త త ఇంక ఈ
ఏం య . ఆ ం య ? ం న .
చ . !"
ఆ ఏం ం దట అరం సృజన . అరమ క ఒక ం లయత నట ం .
ం మ ం ? అం ?
అ హ గమ ం ం సృజన తన క ఎవ లబ ఉన !
చ న ం .
తం లబ ఉ అక డ! అత హం రం న న కనబ ం .
అం !....
"అ !" అ ఉ గర ం !
"ఆ !ఈ ! క ం !"
ఒక ప నఉ దగ ం . ఆశ కనబ ం ఆ కళ .
" ఆ ట ?" అం ఆ ం .
"అ ఉన న ?" అ ఉ ప సం .
" ఇ వ !ఆ !" అం అత న ంత దగర లబ తలఎ అత
హం .
ర ం ఆ రం ఉ .
ంట అత ల దగరప ం ల అత ళ ం .
"ఆ నక జర ం ! ట ఉం ! చ !" అం ఏ ం .
హ లం ఇదం న సృజన బల నం అ .
" ! !" అం ం . "అ ం య ఆక య మ
ఉం ం " అం ఎగ జ న వ ం ఆ ం .
మ ద న ఉ ." య ం మ ం మ మం ఉం
దగర!" అ ఊ న .
ఆ ట ం ం సృజన తన తం వ . తమ సం , మ బ మ
న అ ప ం ఊ ఊ ం బ ం త త ం
బయట తం !
ఆయన ఈ ....
ఉ ట న హం ఆ , అవ నం ం ం .
"మం ? ఏం మం ?" అం ఆ టం .
" గ !" అ ఉ .
ం న టం అత . ఒక ర గ ఉం . ఒక ర అం
. అ అ ణ న గ చవక అ .
ఒక అల ప ఇంక కబంధహ ం బయటపడడం అ ధ ం!
అ పల అ యం ం ఉ . గ ఒం .అ ల
ం , ఆఅ నం ంద ఉం .
ఆ గ క అ నం ద అ ఇ ఉరకడం ద ం .
గ ఒక అం ం ఉ . మల మధ ద దరసం న
గ గ ం గ ద .
గ అ ప పద " ం " అం . య డంక ఈ పద
అ న .
" ?" అ ఉ .
సృజన ం ప ఉ గ అం ం ." మ ఉం ం ?"
అం ఆశ .
"గమ ఉం ం ! ఊ! ం "అ ఉ కటం .
" వ !" అం ఆ దగ ం సృజన.
బలం సృజన ం . గ మల మధ ఉం అ యం
గ లడం ద ం .
ద ద ల ఎం క నట ం ఆ . "ఓ !" అం ఎం తృ , న
ఆ క అర త ప .
త త ం ద ....
ద .....
ఆ త త ఇంక ఈ ధ , దరబం ఏ య ం . మృ న
రల ల ం ం రం కనబ న స ప కం ప న ల ం త .
ఎంత ఆ ం ?
కం! ఆ మ ం , మగత ం ప ల వవ ం . ల వవ మ
మ క . అ మ క . ఆ త త మ .....అ అనంతం ..... అనంత
క .... చం న ..... గ త
యబ ....నర వ ం ఆ అల .

తనకళ ం జ న దం స యం లబ ం సృజన. క
కల ం ఆ మన .
తనవ .....తనవ జ ం ఇదం ! య ం మ త ! ఆక ర
ఎవ గమ ంచ ం ఇవ గ ం .
ఆ ఇం త ల క ం . డల ం డ ం ఉం ఇక
మ .
త మ ఇవ డం ళ ం .అ బయటపడ ం ఏం ఎ గన
కలపడం ద . అల ప ం .ఆ ఇ అ కం న గ
అల .
గ ం న ఆ క ఒక చ ం త . తన అ ఎంత భయంకర న వ సన !
దద ం .త త మ డ ర లబ క ం .
ఃఖం మ వ సృజన . తన శ ం ం . ఒక .
వంద ..... ల .
త ర యక ఇ ం వ . తప ం తన ! అ ! జం!
ఇంత రం వ రం వ ం అక .
"సృజన! అహల క ం ! !" అం ఆ ం .
ం న కళ ఒక ం సృజన. ం .
ఇంక డ క చ న తల గబగబ ప ం సృజన.
గ మంచం ద అడం ప ంచడం ద ం .
ఆ యం ం మ ర గ ఇ ఉ మ ర ఇ . తం
!
అం !
ఆ త త ళ ంతట ఇవ నవసరం క ం .
మ ప ల అడగడం ద ం .
గ ! గ ! గ !
గ తప ఈ పంచం ఇం ం పటడ మ .అ ఆ త ! అ తం ! అ వం!
'ఎ ?
ల క గ ఇవ డంబం ఉ . ం అల
ఏ ం . ల దప ం .బ ం . ప ం . ప ం . ళ
త ం .ఎ బ ం ఆ హం. ఎంత త త అ ం . కళ
ం .జ ర త వ చబ ం .
ఒక క లం వ అల పడ శ ఇవ డం క "
వ స "అ అ భ అలమ ం ం .
"ఉ ! ం యమం అ ! ఇం క ....ఒక ....ఇంక అడగ " అం ం
కలవ న .
"ఏం అ !" అ ఉ న .
"ఏం అ !" అం దృఢం .
" ? క క ?"
ంట వం ఉ ల క త య డం ద ం .
షశ ం ం న న ఉ .
" గ !" అం .
అ కషం ద ఎవ క ం యత ర కం న ం ఆ ం .
"ఇ ! ఇం ప . ఆ త త! స ? ఇ వ ఉం " అ అహల దగ
ఉ .
"ఏమం ం ?" అం అహల జ గ ం .
రగబ న ఉ .
" నం ం !"
"మ ం ఆలస ం? వ స ?"
" "
"ఇ మ "
ఉ ఒక అర ఏళ వృ ంట . ఖ ల న అత .
పపం లం , , వ దం న ఉ .
అత నడక సహజం . ం ఒక ఒక తగల ం రం న వ .
దగర ంత ధక ం అత .
ఊహ నప ం ఖ లసత ం ఖ ర అత .
అ ం ళ మం ఉన అత గ ఢనమ కం ఉం .
రజస ల అ క ఖ నయమ య !
న ఇం దమ .
"ఒక ం దగర! ఇ అన ఉం ! ఎంత ఇవ గల బ
ఆ " అం అహల .
" ఇ "అ స .
న ం అహల . " ? త వ! ఇ ! ం ష ఎ ం . లబ
ఉ కసమ ! లం అ ం ఇ .ఓ ట ఎం పం . దగర
దర !"
"ప ంద ఇ గల " అ స యన ప .

ఒక ణం అ ం "స ! రం స !" అం అహల .


లత త కల ఉన అ పంజరం న ఆ వృ ప ం .
అందం అక అత . ఆనందం అంతకం అక . ఒక ల సం ంప న ఆ మ
ఇ ఒక క -- త ల !
అం బ దమ ఒక ప ల.
క య ఓ క ఘ ంచ శ ణ న
మ ప ం . వయ ఆప వయ ఉ న ఆ వృ .....
మధ తరగ ం ల మ ద న అరగంట త త వ ల 20 తం
వర ఉన ప ప గ ఒక ం .
!
పళ న ధస ం . ఇం భ .....ఆ త త గ ..... ధ య మ !
ఆఅ య !
ఇ అంతం ఆరంభం అ .
పగలం గ వల న డ సం ం ప మం పక రడ ఇంక
తన బ క .
ప త త స ద వ ం . .చ ం బ ం యన ప న
.
ఇ డత ఒక ఆ శం ం ం .
" బ బండలవ రణం ం లం..... ...." అ వ ఆ క
త .
అంతవర క ట ం ధ భ న అ ం క!
"అ !"
ఆ క సృజన నబ ం . తన ఆ బ త నంత ధక ం . క ంబ న .
అ డ ం ం సృజన .
న కఆ కన త ఎ నపడ .
? నబ ఉండ ఆ క?
డ అస ?
ఉం ఊ డ ఈ ఊ ,అ ఈ అ ధం ం అ ం అసం కం
న ఆర , ఆ ందన అయన నబడ ? ఆయన?
వ కం స వ . శం స సృ ం న యమ పం నర
మ ం స ంద వ ర ంప త య డం ఆ దృ ?
దృ ప ? ఆన !
ఆ ందన నబ అ కనబ ఏ య ?ఏ య ?
అ ంట ల డ ం ఉం ?
ప ం క ఈ ల వ .
ఈమ ం?
ఈ అహల , ఈ ఉ , ఈ రం .... ఈ ....
ఎంత తం, ఎంత కపటం, ఎంత ర ణ ం.
ఎంత రయ! ఎంత ణ ం?
ఎ !ఎ ఎ !!
తన తన సం క ం !
త ఇవ క ఇంత భయంకర న వ ఉం !
సృజన మ అరం అవడం ద ం .
తన ఠం ం ల ఈ ం !
చ ం ఒక సం యం ఉం . వ చ క ఆ దం ంచ .
బల అ అ ఒ ఉం ం .
ఆ , వ తన త ం .
అ త త మ ప ం .
ల ం సృజన హృదయం! జన మ త ఈఅ భ !
స హ తల అడం ఆ ం ం ఆ . ఇ ఒక మ య! ఇం ం త ం ళ డం అ ధ ం!
త ఏఎ ఎ ం దం ఉం . ఆ ! ! వ !
అహల ం జ . ఈ ంప వ ఉం ం ఉండ !
ధ భ ంచ క జం లగడం నబ ం .
"త ! సృజన!"
ఒక శ వ ఓ క బయటగ వ ం సృజన.
హణ ం ం ఒ నం ఉం త త అం .
" !"
" ప !"
" న రం . ఇక డ న సంగ న , ల
య యమ ం ?"
ఆయన ఇబం అ " ం ....."
" మవ ! నదం మ ం ! ఇం ఎక ల . ఇక
ఉం "అ ఆ " ంతం!" అం .
ఆయన అప తలవం . సం త ఠం న న ం ఆ . ఠం ర క
వ ం పంజరం లకవ వ అనడం ద ం .....
" న న న ..... అమ అమ అమ ....."
సృజన న ప ప బ ఈ రం ల .

ఆప న సృజన మం ం న ఆ .
త త మ పంజరందగ ఒ న ం అం .
"మ ల !మ ఇవ ! ,అ ,త , .....అ మ ఓ మ ల ! ఇంక!"
అ అం ం ఒక ష కణం ఆ క ల ం ంప ం .
ం : మ ం
నల అంత లఆ ప ం ఒ న లబ స ం న ం
ఉం .
ఫ అంత ఉం ఆ ఎ ం ఖ ద న క ష ఉన ఆ
ద ర రం ఉ అ . అం వల కసమ ఎం వ
ల ం . అక డ ఉన కసమ కం ట ఎ వ సంఖ ఉ . భయభ ల , స ల
కసమ అవస గమ .
ఒక దగర ఉ . ఏ ఉం అత . ఒ ఉన
అక డక డ అ ల ం క ం గ .అ త మ ఎ వ వయ ఉన
కనబడటం . హం ద య , యం కనబ ం . ,
బలం ఉం అత శ రం.
త క న ల స అత న ం .
అత ఒక న అత ర ల ఉం . ం న మ హ ఉ .
అ న .
ఒక అంద న ల ళ ం ర . ( ద ట
అనడం క.)
మ ల ,ఆ డం ద .
య పం ల ం ం ల.
ఐట వ స ఉ .
రష య : . 690-00
ఆ వ : . 580
వ ఆ ఛ (1980): . 2,490-00
అం : .560-00 ( ) ఈ : . 300-00 . 600-00
అక చ , హం ం ం ల. ఇం ంత ఖ ! అబ ! ప ర ఆ ందల
ంభ ! క ం ల ందల ంభ ! ఒ క ందల య !
ఇ ! ప ఏమ మతరం ఉ అం అ ! కం ం శంక
నయం!" అం .
న న ఊ .
"న టం ! అస ఈ ట ఎం న అనవసరం ! న ం
ప ల య ? ప ప ం . ఇం క ద ఇర అ
ప ం , తం ప ప ం ! ! మన ఊ క ఎవ నమ !
న !" అం ల.
" జనం ఇ . క ట ం!" అ న .త తఅ
"ఇ ళ భ నం ల! మన త ఇండ రన కలవ వ .
అం ఎవ ? ! అత అ బం రం అ ం . ఈ సం ష
సమయం సర తగ ం! ష సమయం ఇ !"
, మనం న ఈ న , ద ఉన ఆ అ ట అ ం ?అ ఈ
జన కనబ ం . ం ఆఅ . ?" అ .
ద వకన లబ , లయబదం , క , ర కంఠం
గంధర నం న ఆఅ త కం ం ల.
జం అ తం ం ఆ అ . ఆ ఆ సమయం నృత ం య డం .
అ యత ం ఆ ప న , అ ణం న వ ఆ నృత ం
మం శ ంద .
"ఆ అ ఏ ?" అం ల స గతం .
" త!" అ ళ మ హ ంట .
తఅ ఆ ప ట అత మన అ .
ఈ ! ! ం !
ఆ ట అ క నబ .
తల అ నందల క న అ దం ం త. త త తన సహజ న వ రం
నడక కనబ ఉండ ం .
" ప ం " అం ల తన భర .
"అ !" అన తలపం ం , "ఆ వ ం " అన గ .
అ గమ ంచ మ హ అ .
" తఅ ఎ వ ం క ?"
పక ం న తఆ ట ,ఆ న దగ వ ం .
" ఎక డ ం వ ? ద ?" అం .
ఆ ఆ తన ంద ఊ ంచ మ హ ఉ త , "అ !" అ తడబ .
ల ఒక ఇబం భర , త త త అం .
" ం "
సం ంచ ం , ఉన ం త. మ హ న ం త .
యం ! గ శృంఖలం దప న .
" ?" అం .
ఆ తన న ఏకవచనం సం ంచడం అత నచన ం .
, "మ హ ! ఇంజ ం చ ." అ .
"ఇంజ ం ! ఓ ! బ యం !" అ న ం త.
" !" అ మ ద సం తన ప చయం ం "అం
! ల!"
ల న తలపం ం ం త. మ ంట మ హ ం .
" వ మ హ ?"
" క జ !"అ కలగ ం .
"అ ! ం అ ం ?ఎ ం ?"
" ం"అ మ హ .
అత ల త కం ం త.
ఎక న అ ం ఇత ం ?
ఎక డ ం త ?
క తన న ళ క ఎవ ఉ ఇత ?
చ న స నం ం ం త . ంట ఆ మన మం ర ఒక ఆవ ం న
అ ం .
ఒక ణం త త , అం ఆ .
" అ ం ."
"అ ! ఇండ ఉ "అ .
" ం వ అ ం ?"
"ఇం ం ప . వల న మ అహమ . ఆయన వ వర
ఇక డ ఉండక తప . అక డ ంప ప ఉ . ఆ
అ ం!"అ న .సం ష రం ఉం అత . తన ష ల
ఓ న ఉం . తన దగ అన అ యం క
ఉం అంద .
అత జం దగ ళ అవస ం ఒక క అత ఎవ
పడ .
అం అత మం అ .
"అహమ ?ఎవ ?"అం త, ఊ ట .
ఒక ఆ తం ," !" అ .
అ న తల వం ఆ ం ం త. తన నస రం ళ పవ ?
ప వల న అవసరం ఉం ?
త త మ అం " అహ ళ ."
అ న ,ఆ ఆశర ం .
" !ఆయన ఇ ళ న అహమ ..."
" " అం త.
త ఉం అం ం దగర , ద
ఉన ఒక . ండల మధ ఉం ం .
తన అహమ న ....
" ?" అ త .
తజ ప ం ఒక అత ,త తమ హ ం .
తన ?
కం ఇవ ఒక గ త అ ం ం .
అం క తన !
అ ఇవ తన ం ? ఎవ తన ం?
.....
ఈ .....తన గతం ......మన ...... ళ ల ం .
తటప ం , త త గబగబ ం త. " ఈ ఏ స ! అత కం
మం ర ఆఫ న ఇం . అం అంద ం ల
! య ం ! ! త ఉండం !
క వ ." ఆ అ అన అక డఉన అంద నం ఆవ ం ం .
న న త తమ అ .
" ఇదం ?"
జ ప త. " అహమ ఉ , ఉ
క ఫ ం . బ ం ం జ !"
"తప ం క ఫ ం " అ ...."ఐ ఓ క !" అ
ప లత త వ .
ల అత హం ఎ కం ఉం ఇ .
అత హం న ల "ఏమ ం ?" అం ఆ టం .
"ద ఈ ఏ య స ఆ ఏ !"అ ,త త" ం త ! ఇం ఎం
ం కలగ ం ం మమ !" అ కృతజత .
" ! షం వ బయ వ క ళం ళ ఎంత అ నం ఉం ం ! ఈ
స సమ వ ఆ క మన ం ....."అం ం ల.
ఆ ట క డం త .
ళన అ నం త ఈఇ ఫ ష ం ?
అ క రణం వ . అ జం !
ఈ ....ఈ మ హ ......తన తన త వ .
ఇ హం ద ప ఉం ! ఎంత !
త ం .
అ , , అంద !
ళ ం త మ న ఒకప తన .
సృజన!
త న సృజన!
ం ఉం న మల ట!

అక మ ! ప తం !
మ ఇం ఉం ఉం ?
మ ఉం ఉం అ ! ?
త ?
ఇం , అక ఉ ? ఉం ?
ఆ మన అ ం . ఉం , ఏం ఉం ఉం ?
త ఏం చ ?
ఏమ ం తన ం ?
చ ంద ం ?
ంద ం ?
అంద తన . ళ ఖ ం అంత . అస షం కనబడ
తనమ ఫలకం ద.
న మ ల అక డక డ రబ న .....
అమ జడ. అ య ం తన . త ఆర ం కనబ క అమ . అ
తన కళ క న కనబ ఉం ఇం .
అ న ....
ఆయన డం ంద న ంట ఉం ం .
త న ం తల ఎ డవల వ . అ న డ ఆ ంట
ం కనబ .
ంద ంప ద క ప న మచ.....
త దప .....
ఇ ళ ల ం న తన న ప !
ప ళ తం త అవ మ ల క ర న రయం .....
వద ం ప ఇ !
ఒక తల ం , తన అ , ర ం త.
ంట త మ ర .
" జ ."
మ షం జ వ .
"చం ం ! ం !"అం త పం .
చం ం న తలపం ం , ల ఉం న డ వ
ద " "అన ం , " ద ం ం ఆ ద హ స !" అ
ఇ .
"ఇ ?" అ ఆశర ం .
ల ం ం ఇదం .
"ఇ !" అ న లబ ం త."వ !" అ అంద మ హ మ
కం ం ."ఓ మ హ ! !"
ఆ ం అంద అ ఉం .
అ హ అ .
"అ ! అ ! అ ?"
అత ం ం ఉన అంద .
ంట అంద కళ భయం చ ం ం .
ఆ ఎ కం షన ం అ స వ న భ మ వ న భ మ వ ం
ఒక మంట. ంట దగర న పల క అ అం .ఎ కం షన ం మ
వ మంట .
అ అంత న ం రణం ం ఎ కం ష ం ఉం ం . అక డ ం
సమ షం ఉం ం అంత య ఏ డ అ ఉం .
అ ం ప గనక అ దం సంభ ఒక ట ద న మంట ఆ ఏ డ భవం
అంత ం అవ శం ం . అ ఉండ మ మంట క ం ఎ కం షన .
అ నబడటం ద .ఆ క అ ర ం గ ఆ ం
న నల అంత ల అంత మం ం ఉ త అ రణ న
ం దటం గక ఆ అ ర ఆప క . జనం
కలకలం నబడడం ద ం .మ భయం వ మ న ఆ ందన నబడడం
ద .
అ మ డగ న వ ఆ ం ఒక . ఆ ం ణం
జ న య లభం ర య ఒక ఏ . ణం
అ న త త పం అత ంత సవంతం కనబ ట కసమ
వ ం య డ .
, బ ం అ .
ఆ ఆగ ఆ ఉన ళ ం ఒకళ క ం ం ప .
ంబం న దగర ఉం ఆ .చ న లబ
. మ హ ప గబగబ దగ ల .
"ఎ !" అ త రత ర .
" !" అ మ హ వ ం వ య . తనత తం ఇక డ మంట
ం ళ వ త ర త ఎ ళ గల ?
ళ ం వ న వత ం త ఈ మంటల ఆ ం !
ం వ అ అత ధ ం వడం . అంద న
ఆడ ల ం మ హ . ఉ . బలం మ హ .
" !" అం మ బయట మ హ . ఆ ప మ ప మం ఎ .
ం గడం మ హ ధ ం . త . డగ
మ ం ం .

ంట . అత అ లబ ం . అత ర ల. త ఎక ం
కనబడ ళ .
"పద!" అ ల ప ట ప . ట స ంచ అత
ఆ .
ఆ ట ద పర న ం టపక న య ం ర రమ
వ మంట !
వ న మంట కనబ ళ . ఆ నకఏ ం కనబడటం . దటం
ఘ భ ం న కనబ న నల గ ఆవ ం ం !
మంటల ఆ గ ఏమ ం .
ఆ గ ం ం ల !
ర !
అ ల చ ళ ఎ వ తం మం వ లడంవలకం ర
ఊ డక చ రం . ట ద ం ం ఆ చన .
"క !" అ ప . అత ప ం ల.
మంట ళ త న వ .ఎ కనబ .
ం ప ల ం అ .
ద దఅ ల మంట ట ర ం ఎ కం ష ం డ ల
పయ త లబ న దగం .
అ న మ క ల ణం క ం ం ండ వ వడం, ం
అంత ఏ ం బయ వ నమంట ం రం క క ం
ం ం ం అంత ల .
ం ప వ న మంటల . ఒక ణం ఆ ం " ఇం క రం
ం ! "అ ల . అం ప అంత .
అక డ మంట ఎ వ ంచ ఇంతవర .
"పద!" అ క డం ద . ఇద నలభ అంత .ఆ నఓ
ం . ఇం వరణం అ అక డ.
అప అ అంత ల ం ఎం మం జనం అక . ళ త ఉండడం
గమ ంచ .
ట డ దగర లబ ం త. ంద క , అంత ఎ న ఉం త .
నలభయ వ అంత అ ! అం ందల అ లఎ !
ంద ంజ ల ఎ వ ం టడం క ం . ఏ
ం లంత ర ంజ . అమ న ట డ ( న )
మడత ం ప అంత అక డ న ళ ర త ల ర !
త ? త నలభ అంత ం . ఇక వ ఆ న ? క ఎ ?అ ంక
మృ తధ ? ం త అం భయం కలగ .
టడం ఎంత జ టడం అంత జం! న చ కతప .
అ ంతమం ం ంతమం నక అం !
ప ల సంవత ల తం ం త . ల ం తన అ !
ఆత త ..... ఘ ,ఉ .....అహల ....
అహల దగ ం త . అహల త త ఆ ఇం డ అ ం సహజం ! ఎవ
బలవంతం య ! స అ , ద పడ తన ం వ ళ
బ ం ం త . త బ ం . ఆ త త క నంత డ !
క ష ం గ ....
ఇ తన ంద ఉం ళ ం గ ! ప వృ ళ త
ఉండ . మ ద ఎవ బ అవస ల సం సం అ డ
గ .
......తన వ . త డ అం అంత ళ ! త సృజన అన వ
త అ ఎం ం వ ం .
వ ర ంపల న త త అ వ రణం ం . వ
ంచ తం న చటం అప -
ఆ ద అ క పం ◌ాఒ"ఆ అ .
ాఒ"ఆ! పరమ . త ప వృ క ం ! ం!
తన ఆ షయం ఎం మన ం . త తం ల గ మ ల
యత ం తన అస వ తఅ ం త !ప ంపల త!
బ న బ ం .ఇ ంత చ ం త ! వం భయం తన ! ద
అ న ం త .
ఒక అసంతృ .
ఘ ! తన ఈ న ఘ ల దక ం ం ?ఆక వ
ఎంత చక ఆ ం ం త ? అ అమ ట ం వల వ ం ?
చన ం ం త. ల ఈ న కనబ జనం.
అ నప ం ఒక త శబం! టటటటట అ న న !
త ం త. ఫ ఒక న కనబ ం . దగర ం అ ! స ఆ ం ద
ఆ ం ఫ . మ ణం ం ఒక న ం ం . ణభయం
జనం న ఆ న అం వ ఒకళ క ం ప . త ఉన ం కదల
త. పక ఒ న దగ ప ళ ఇ ం . వ తం తన !
! బతక బత లన క ఉన మ కళ !
ఆర హృదయ రకం నబ .
ఉ నం లబ ం త. ళ ంద గ ం . తన య ం ఒక ఒక
ద ం ం త.
రటం ం న జనం న ం మ న ప .
ట డ దగర లబ న త ఒ ం .

8
! అం ల. భనం ఆ అత అ తమకం ం .త త
న ఆర ం . మ ఇ ళ మృ ఖం న అ యత ం వ ం ఆ !

" ! క రం ం" అం ల.
ఆ న ంగ .
. మంగళ గత న త ఒం .
"అ !" అ మ .
" చ ల !"
"మనం బ ం బత " అ దృడం . అత తన ఒ దం
న ం ల ఫ లబ ం . ండ న న క ం
మంట మ ంత జ . ఫ ఉప ంచడంవల భంకం నష జ ంద
ం అ . ఫ న ం య రయం వడం జ ం .
కండ త త ల ఆ అం . ఫ క ం .
"మనం బత ల! పద! అ ర అం ం .
మ జనం కలవరం రటం ం జనం. ల ం
ం .అ యత ం ద మ ర ం ఫ న న
ప . ఫ వటం ద ం .
లన ఒక గ ప ం న అం న .
అ న ఫ పక ం .
"మనం బ ం ల!" అ ర హం .
అత న అత ర ల !
క న ఫ న ప .ర ం ం ల !
త !
" .... ?" అ ఆశర ం ం ం .
న త రసం క రవ హం కనబ ం . చ న ంద ం
త. ందల అ ల ం కనబ ం . న వ ప
. అత ఎడమ తన న ం .ఏ నఅ తన
బ అత ఎడమ వదలవ . అ త ందప క కల ం . తమ ఇద
బ అత ప సడలవ .
అ ఇద ందప తన ర ంచ అత మర ంచడంకం త క చ వడం ?
"దయ న వ య ం . క యం తప " అం త.
ఆ ట అత క . అత క ద ల సం .
ఎక డ ం ల? కనబడ ం?
ం ర ం అత .
ఫ గం అం ం !
లత త న ఆ వరణం ర ం . చల శ కడం
ద ! ం ల పయ ం ఒక పల న స ం ం
ఫ మ ం ం .
ల ఆ ఆనక ం మ తగలబ న ఆ ట ప తడం ద
. అత న ం త.
అ ండం మం ం ట ం అం . ళ ల వ ప .
త లబ న శక . మంట అ వ శ యత ం అ పక దళం
బం .
ఆ జ ం , ష ఆ న ధ ం ట
ఉ ంతమం ట .
ద . అక డ న వ ళ ట ద ం
వ హ ంచ . ట దం భయంక ం క ం నల క గ. ఆ
గ ం మంట ల .న కఆమ న ఉం య .
నల అంత ల భవం అ ! ప తం ఇర ఆ బృందం స .అ ద
ప న ఒక ళ ం క . వడం ఎవ ణభయం క
అక ం అం !
ంద వ న డ ళ తన ర ల వ ం న ఆ త
.
ఇరవ వ ఇంక ఆ యత ం ర ం న ప స హ
ఆవ ం ం .
ఆ స హ ం ఒక షం ప ం అత .
అ వ ం ధ ర ం!
" త ! యం !" అ త .
" ప ం !" అం త.
" అ మ హ ంద పం ఇం క. అత ఎక డ సక ండం .
ఈ . అ ! ఇ వ " అం పక ం ప
.
వవవ
త రత ర దగ ం త.
ం మ హ ం వ ం . ఏ అత ?
త ఆ .
ఆ క ఎ కనబ ం ప న న .
దగ ప ంతమం .
ళ మ హ .
చ న అత పక న ం ం త.
"మ హ " అం వ న ం .
అత అ కషం ద క .
"మ హ ! ఆ ?"
అత రసం న న ం !

ంద అం ం క ం . చర ం అం ల ర ఎ
కనబ ం .ఆఎ ం ల ఎ క ఒక బయట వ ం .
" ం క !ద !" అ మ హ ధ పళ నస .
"ఇం క బ తగ క !" అం త. మ హ తల తన వ ఆ యం ,
దన తల మ హ .

9
ఆ నల అంత ల ట ం పక అం ఎ గల మ భవం ణం జ ం .
ఆ భవం వ అంత .
అక డ క స కం ఉం . ఆ ఒక ద బ ం ం .
ం బం అప అక . తగలబ న ట ం
ద ట ం అక డ న నఆబ ఎ . ళ
ఇవతల ం ర తం ం ం .
అ కనబ ం ల!
ం త , వం న డ జనం బ ఎక య .
అ ం యత ం ఏ య ం శలం లబ ం త .
" !" అ క ం ల ట " !ఆబ ఎ !"
ఆ ద అత ట ల నబడ .
ఆ అ ఇ .
ం ల ద క న ఒక ల న అక డ! త రత ర ం ల
ఎ ట డ ద ం .
అ మ ఒ తగలబ న ట ట డ ఆ ం .
ఇ ఆ ం ం ల మధ న వం న ఏర ం .
ఎ ం వం న అ ?
అ బల నం అల ం ం . ం బ ఎ అ ఆబ త ం ం క
మధ ఊ ం ం య .
అ ం ల న .
ఏ న మంట అం ం య !
ణం అ న వ యం న ణభయం య ం ం
మం .
అం క అ ఆ ంచ ం ద ఎ .
ం ల మధ ఎడం ం . ం సన .ఏ ంప ల ద ఆశ
వ వల ం .
తగలబ న ం మ ఒం ం . మ జనం రటం బ .
ఆ ఉన ం యబ నట ం ల. ఆ తల బలం డ ం . చ న
ల వవ నట ం ఆ .
ం బయటపడ ఆ గమ వ న ద సంగ !
! రర న పం!
వం కండ ల ఉ న ం !! రకం సలస మ ఆ న మ!! కళ
క న ంత ధ!! త ఆ , క నద న వన!
ఈ ధ భ ంచడంకం ప ట డదగ న ం ల.
ఇక డ ం య డం . య ల ం తన హం.
ందప పడ వం ఉన ఏ ం క లం ప ం .
త ణం మరణం సంభ ం .
అ క ఈ పం తన క .
ఒక శ ట డఎ ం ల. అ నఆ భ ంచ క అప ప మం ఒకళ
త త ఒక ం . స అ ణం ం ల వం న ఆ ం
.
" !" అ క గర .
" ! వ ! బ ం ం ! !"
క న ల ఒక న ం .ఆ అత ల క .
అప ఆలస ం అ ం . ఆ శ రం క ం ం ఒ ం .
మ ణం ఆ . ఆ అదృశ ం .
వవవ
ప మ షన వ ం ఆ . ద శ పయ ంచడం
ద ం .
నక న ర ం . నరఅ ం . ద ం నర
గంటల ణం అ . అం ఇ స అర వ .
ఉం మ ర బ వచ బలవంతం బం . తన భర ,
ద జ ఇం దగర వ న ల ం ంట వ ం . ఆయన
ఆ ఇ జ ం . చ న జ . అం క
ద . స త ఇం ఉండక ళ ప
కసతమత ఇద . ఇలం ఆగంఆగం అ ం . అం క ఎ
ద ల తన ప యం. అదృషవ ఆడ తర ఒక ద ం
ఎ ం తన . న అత ర అట. అత పక న అత ల
ఉ . నక తన మ ఆడ ఉ .
ట తప అంధ రం ఉం . ర ఒ ప ఆ న ల
ం ల జనం వడం వల ర క త ప .
త న ఆడ ళ ంద క న ప గడం ద . తమ అంద
ం వ ం ఆ వం న ర ద పడ ?
ఇబం అత ం ర . అత దృషం ం క ం .
ళ గ .ఆ . ం న ఊ అ .
అ ట మ ఒక ం ఏ ర దప ం .
ఉ ప త ం ర . త త త త ం అ .
చ న అరమ ం ర అ !
ం ప ం న ప ల! త క ఉం ం .
ఆ ల అంత న ఉం .
ధ ల లల ం ర హృదయం. ఈ ళ ఒక ప ల ఉం ంద
ఊ ంచ త !
ఆ మ హ ం ఆడ ళ ంద క సర ట వ . అక డ ద
ఉం . అడం క న డజన . ఆ పక ట ఉం .
ఆ ఈ ల ం . ఎం సప అ ం .ఆ
ఎంత ణం అ ంద ?! తల ం న న ఉం ం . ంద ం
రం ఉం ం . పల ఒక క ఒక ఉం ం . ం .
ఎవ .ఈ ట ఇంత ద ఇంజ ం ?
ఆ ళ చటపడ ఆడ ట ర ం . ం
టమ , ం ం క ష ం య అ ం ం .
ళ త అ ం . ఒక తన ల .ఇ న
ళ ఒక తన .
మ హ ం ఉ హం ఎ వ ఆ ంచ ం తన ఒక ల అ ం ఇ ఈ లప
ందపడ ణం ఉ మం ం . అవ అ ఇ ట . ర న
ఒక ల ఉందన ట.
ఎ కషప ఆ క ం ఆ అల న ప ! ఎ సప ం డ !ఇ
, కనబడక తన ం ప ం అ ! తన ఎవ
ం ం అలంక ం ర శ ం !
ఈ పం తన గం ఉం ! అ !
త , ల ం త !
ఒక జ పక మ కం వ మధ వ ం .
ఆ ఉన అంద ఉ ప .
"ఎఇత ? ?" అం ర ర అత హం ప .
న న . "ఒక ణం! క త ప ."
" పక న ఆపం , మ తగ ." అం ఆ .
తల అడం .
"ఇక డ . ఇం ట అక డ మం ట ం . అక డ స హంక
ం. అ ఇం ంత ! దగర వ ం!"
అత మ వ ం అన భయం ఆప ం ఏ డం ద ం అత ర. ళ
ఇ సంగ , ఇం ద అంత ం షయం, అ ఇ .....
'ఊ' . ప త త ఆ . అక డ ం ట ఉ . ం
సలం ఉం . న న ఉ . ఆ ట అమ రం రం ల న .
ఆ . అక డ వరఆర రం ప , ర త ర టళ .
ఆ సలం , బల ఉ . వ ఎవర ం
ద ం సం లకమం ఉ .
సంద ఉం అక వరణం.
అప అ కర ం ఇ ఉండడం అంద ంద ల ం ం
.ర ఆర . అంద , ల .
గడం అ క "అ ! !" అం ప వ ల న .
న న ల ం ం క ఉన న ం ర . ఆ
మ ంద ఆడ .
ర గ అం ం ట ఓన ద .
అ నబ ం ఒక న క!
ఆ ంట ఒక ర న శబం!
ప ల ఆ ందన!
గ ంద గం అ ప .
అప ఒక క న ం ద .
"అ .....అ .....అ ...." అ ద ఏ ం ళల .
"ఏమ ం ? ఏమ ం ? ఏమ ం ?" అం అక డ గ న జనం ఆ .
" ర ..... ర ఏ ?" అం ఒక .
" ళ ! ! అమ ళ "అ ఏ ం ల .
ఆ టల అరం మన ఇంక ల లబ అంద .
అంద కం ం ం ర !
" ఎక ం ! !" అ డత తన ళ చ .
అంద ఎ .
టకటక . కండ అం ం . క న వడం
ద ం .
అలంత రం కనబ కళ ఎ న .
ట అ ప ఉం . ప య ం న కనబ న ట .
ణ దగర ం .
" అమ ళ !" అం కప ఏ ం ల .
ం గ ల రం వ .
అ జ ం అ .
న ం ం ఒక ఆ రం క గం ఎగ ం .
క గం ఉ . ఉం .
ఓ ద య డం ద అత .
ప అం ం ం .అ జ న ట ప త ర ం .
ప త న వ న ఆ మ ప త న ధ మ
పక న ఒక ం .
అ కటం న వ .
అత !
ప ళ తం ఎ ఘ క సృజన ఆఅ అహల అ న
నర ప అత .
ఆ ఘ !
అత ఇ ఘ . ఘవ .
ఎ న ఆ ర . మ అక !!
"ఇ ం లర ప న బ క వ ఉ . ప ల ఓన
అ "అ ఘవ తన ఎ ట లబ ఉన . హం భయంకనబ ం . తన
ం ద న ఒక క ప క ఒక ఘవ .
"అం క , అదృ బ ఆ చన అం ! ఎంత ండ ! ఆ ళ
ఎ అ ం అన వ తప ద ఆ చ డవ ! యమ క ల! దం
ళ దప ఖ !అ ఆడ ఎ క వ ం !ఏ
హంఎ !"
ఘవ అం న టల పళ నస . అం అం ! న ం
ట అ ప వ ం !
ఈ ఒక తఃన ఆడ ల అ డ సం ం న !
అ తన టయం . ం . టల ప త ! యం క ప
జరగ ఇ .
" ఘ !" అన .
ం ఘవ .
త . "అ ఘవ ! మన న "
"ఏం ?"
" ం ! టన ట! అ వయ ల ట! ళ చట!
న వయ లలత ఒక అంద క ! ! అం క ఈ ఎ ! వ .
ప డ . సగం ఇ ం ఓయ ! స ళత ం !"
"ప !" అ "అంత ఇ !"
" న ం ప సంగ డ ?"
ఆ ం ఘవ . అత ఘ మ ష ఇ . న న వవ
తల ర .
ప ల సగం అం ....
అ మ అంత నంత న త ం !
ఘవ ఆ ఉం ఇలం కలయ . ఒక న ఇ అ . ట గ ల
సలం ఉండ తం. ఇ డ డంత ల భవం అ ం . ఒక అం ళం సలం వదల ం
ఒ వ వ రం డ వ న డ ఒ క గ నక ఘవ . డల క
రం . ఒక ఒక అతకన రకర ల అలంకరణ మ ఉం ఇం ం .
ఇం ఎ డ దర న ం అ ఎక కనబడడం .
ఘ ం ం యద .
ఘ మం లం అత అ ఖ గ .
అ ల త క న రహస ం.
" య ఊ చ అ ం ?" అ .
ఆ ట న ఆ చన ప న ఘవ క మ ప . హం న
ం .
"అ ఖ సంగ ! అ ం చ !వ ం ఈ !" అ తృ . "త వ క ఇంక
మన అ . మన ఈ సం ం ఉం ం త న లక !
మం బంగ ఏమ ం అ త !"
" ! !" అ ఈర ం ." న డ !" అ మన క .
" ఘ ! సం ం దం ఎవ సం ల స క !" అ
ఉ .
సం షం న ఘ .ప ఇం క "అ న ఆడ ఎక ం "
అ .
"ఆ ం కం ళ ఇ ! న .న ం
ఉ !"
"ఒక "బ ం ?
" లలతల టం ఉం . స ళ క ఘవ ష ఇ ?"
"మన ం ! వ !" అ "ఎస లఇ ! ళ ం !" అ
ఘవ .

"ఎస వ ? ఎం ?" అ .
" ఉం " అతనన గంట త త ఎస వ .
" ఉ ?" అ వ .
"ఆ! అ ! ఆ డ రన ం ం!" అ ఘవ .
డ ర న ల ఎస . క త వ
. వ ఎ ం .
ఉ ర ం . అంత ం ఎక కం క ఘవ అస స కం
రవల న ట ం .
ఇ ...... సం..... స హం ..... న ......త త ఎక కం
ం ..... .......ఇదం !క !
"పన ం క ! ఒక ం ం ?" అ ఘవ న .
ఎస . భయభ ల అం ం .
"మ న యం !" అ ఘవ ఎస .
" ప ం !"
"ఈ ఈ ఇం ం న ఆ వ న ండ
ప న ం . డవ ం !" అ .
ఇ క ఒక ఘవ కళ . ంత ! న ంత క
షయం అ ఉండ ఇ . ఇం మతల ఉం ఉం ం . య త !
ం జం ప తన . ం తన
ఇ ం ం ! అ జం!
"ఏం ! సఒ ఉం . అ ం పడ న !"
అ ఘవ సం .
డచ ద న ఎస . "అ ఘవ ! ఉ బహ !జ ం
సక పం . న ఏమ త అ !" ఎస ఘ డ ఘవ . వ
ప ం ప ం ం మ ఎస సన ప క .ఇ ంక ఈ
ఇవ కతప .
తప స జ నదం వరం ఘవ . ఆ ఎ ం ఆ తర
త . తం ద ళ త ం బయటప . ంబ
ఉం . ఇ . డవ అ ం . అం క , స అ ఆ
ద ఉన , ఎస ఆ నం న
మం ఎ ం . ఒక బ ం ట .
అం 'మ స ?' అ ఎస .
"త అ "అ ఘవ .
ఆ ం "స !" అ స .త త .అ ! న
త త ఆ ఆడ ఊ ద వ ఏ ? అందరం ప పడ ం! డ ఉండ !
ఇంత ఇ స .అ సక గ ం ం హ ,ద హ
అ ! ఖతం!" అ .

10

ం ం ట ష ం అ . అం ం ఉ . ఒక ద
ప ఉ . ం ద మ హ ఉ . ఖం ఉన ం ఉ అక డ.
ఒక త ఉం .
ఉన ం న .చ న అత దగ ం త. క రవ ం
ఆ అం . దృఢం ఉం అత ప .
"ఈ వ య ! స వదల . అ కలవ ."
ఫ ఎక త ల ప వడం, వడం ల మంట ఉం వడం
ఆ పం భ ంచ క ఆ నల అంత ల డ ద ం య డం ఇవ ఇం అత స న
. మగత ఉ అత . ల ర ం ల యత ం అత వ ం . ం
ప ం బ అ క . అర తంకం ఎ వ వ యం సంభ ం .
మంటలవల క న ఇర తం ంచక ఆ అత ఎడమ
ఉ !
అం ం దగర ! అ వ శ ఎడమ క దమ .
" ! వ ! న వ !" అం .
సం పన అస షం వ ం ట.
ఏం చ త ఇబం లబ ం .
లత తఆ ం ం , బజ న లవవ న .
ఆ బజ అం వ ం వంగ ఆ కద క క .
త కడఉ అరం అత త త గమ ం , తన ఎ ఉన తఅ త ఆ
త ప ఉ న !
అ ంచ చ నవ ఆ .
"ఐ !" అ అ ల .
"ఎ ఉం ?" అం త.
"ఫ ల.....?" అ .జ ం త క ,ఆ న మ
అ ం నన ఆశ .
జ తల వం ం త.
ల నం ఉం . నం ం అత మన .
అ అత ం . ర లం తం.
రం తన తన రం సం ఎ అషక ప ల
గ .
ఈ వం ం ం తన ! త మ గల ? వల న అవసరం ఉం అస ?
ఇ వర రం న అప తన అండ వయ ఉం మ ం ల ం
ఉం .
అ కం ఎ వ .

తన డ మస ఉ హపరచ ల ఉం .
ఇ ?ఇ తన తన ర ం , న వయ తన ఇ . ఇంక
ం మ ఏ ం ల .
ఇ ....ఇ ..... ఇక క .....ఎంత ం ందన హం ంమన ం ఉం
....
త చ మ హ .....?
ఏ మ హ ఏ ? ఎక ?
ఆ త తలపక హ ం ం రం మ దఉ మ హ .
ష ఉ అత .
న శలం ప ఉ .
"మ హ !" అ త రకం అత ం సన కం ం .
" క అ ం న ం ఎ !" అం త.
రసం క . ఒక షం త త మ క " ఎప ం ఉ ం
ట ?" అ .
" ం ల ం " అం త.
" ం ల ం ఇక ఉ ?"
అ నన తల ఊ ం .
"అ !" అ .
" సం మప . పం ప ఏమ ఉం ! ఆఫ అవ
! ం మ !" అ . ఒక అత హం ం త. అం ఆత
హమ ? ఇంత పత ర ప ల ఎ మ ం ఆ చన.
ఇ మ , మన !
" న బ ంచక ఇంక ఏప ఉం "అం త. "అ అంత ం
ప . వ వ . కం !" అ అం జం తన ఒక అవసర నప
ఉం . ఒక ద ల ఉం . తన ద ల ర వ ం
తన క సం ప ఉత వ ఉం .
అ అ అహల దగర ం !
అహల దగర ం వ న వ ఉతరం త మ ఫలకం ద అ ం . అంత
ం ం అ .అ చ ం త . ఆ ఉత ఉన న మడ ద పడ
న మర తన స షం .
" య న !"
, , , క ! ఎం క ఎ ఉత జ య ! ఎం క
ఒక ర వ న డ ?
చ వంకర ంకర అ ల వ ష న ఎ ఉత ం
క ంచ క అన ంగ ఈ ఉత హణ ం త .బ
ఇ వ ఉతరం వ .
మంచం దఉ న !
! బ న అబ బ ! అబ గనక బతకగ !
ఇ ం జమ ! జం జం!
మరణశయ ద ం ఈ ఉతరం !న న !
! ద ఉన అరం గల .
ద ఉన మ ఆరం వ న య ంచ ?
ఈఅహల నర ప !అ ! ఎంతమం బ ల బండ ం !అ జ !
ఒక స ఈ ప వ ప ం న ! ఒక ఈఊ ఇ క
రక తప . మన మ గ క డ గ . క
ఒక ఓర అ ఉం .
ర సృజ ! ప న . నవత ం అం ఏ మ న
.
అ అ .న లకల న ఊహ
య వయ ఉన సం న ర ంచ వడం చ ం
సృ ! సృజన ! న కం . అంత ం ఆ త సం
అంత న ఎవ ర !
ఆత తమ దగర ం ఒక మం ట. ఒక ల న .... న ఎ
ప ళ !
వం ఇం జవస ఉండ న మం క ం ర దతం
న త ఇం డ .
క సం ఆ జ అ నం డ న న ?
ఆత త ఈ మ ల మధ ం బయటప . ద ద
. అక డ ఉధృతం ఉంద , ఖ సం ల లం
గ వ ఆ .
!మ క ం !చ ం ఒక క ల ఉం !
ఆ ణమ ం న భయప , క ప ం అ ం
ఉం .
ం నమమ రం ఎంత ం ఉం ం దయ అరం వ య ంచమ .
అమ .
అహల .
ఆ చనల ం బయటప ం త.
ప గ , ఇంతవర తన మన తన అరం .
త అహల అస ం ం ం ? ం ? ప ం ? తన అ
ం ంద అ ం ?
ఏ ! తన య !
అస అహల త ం ? కఆప ఉన ఏ మ అ అ వ ం ఉం ?

అ క ం త . అం అ మయం!
ఒక ం ం .
ఒక అహల ల !
త ఆ శ వ ఈ ం త వ బయటపడడం త త ళ
ట ----
ణం నకబ ం .
అ స గతం అ .
"అతన ల ద , బత ల ఉంద ఎంత ం ల. అ బ ం క
తన ! ఎంత ప !"
డ ం ం ం త. బత ల త ం న ల చ ం .చ వ దం
ఉన త బ బయటప ం .
ఎంత ం!
త వ ం బయటప ందం త ఇం బ ంచవల ం ఏ ఉంద ఆరం?
అ ! ం ! ం ల !
ఘ , ,ఉ త బ ళ చం !
ఎక ఘ ?
ఎక ?
ఎక ఉ ?
ప దల త మ .
వవవవ
స యం లబ ఉం ర . స
క ం త . ల గ న మ యమ ధ కలగ .ఆగ
ఇం ఉ . ఉం అత . అత వం ద బట .ప ం
డ ద ధవ ఉ అత .
ఒం కం ఆ త కం ం .
"బట " అన గ .
ణ అత , దల ం లబ ఉం ర . శ బం ఉచ ం ,
క ం మ .
ర హం అ లబ ఉం .
ఆ మ .
"ఇ ప ! ! ఇం గ అం ం !"
కటం న ఇం గ అం ం . మ దగ వ . గ గ ద ,ఎ
న స ర డ అం ం .
ధభ ంచ క, న క ం ర .
ఆ ప న ధ ఆగ ఉన అంద న .
ఆ హం అం ర "న ంస చం స ! ంగ ."
చప ం .
" చం ం ఎ క ! చం ! న యక
చం ం!"
" ?" అం ర ంత ." ల ఎ ?"
" ఎ ం! ఏ ఇనబడం ?" అ .
అత అ న , ఆ టం ఒ ం ర . జం ఎవ న లఏ నబ ం ---
రం ం భయం వ న ర అ తన ద య .
"మ ద ం న ? క ళ య మం ?"
అ రయ .
"వ ! ! వ ! మమ వ య ం " అం ర నం .
"ఇ ట ఇ రకం ! ! ఇ !" అ మ .
"వ , వ . ణ ం ం ! ం య కం !" అం ర . హృదయ రకం
ధ ం ఆ ం .
"మ ఒ ం ? ఓ అరగంట వ ద క ! ఆ త త ఇద ఇం డ
ం ం!"
డ ం తల ం ం ర .
న ంవ ? వ య . ఆ త త ఏం త ఊ ంచగల .
తన ఇ ఎవ . త త మ . ఏ ప
ంప బ ళ ఉం ఉం ం త . న డ ం ం తన .
ఇ తన అ ....
చ న ఒక శ ం ర . తలఎ హం రం అం .
" న ..... . ఒక షర ద!"
"షర ? ఏ అ ?" అ ప సం .
" ప ర న చం . ప భ ం ఇం దగర ."
" య ! ద షర !" అ న స ! వం కంత జ ం ద !అ
!
అత త ర ఏం య !
తనడ తన కత మం అ .
ఎ మ న అబద డ అ ం ఇ !ప లభం జ ం !
"బట !" అ .
ఆత త ఆ కద క ద య డం ద ం . త త లమం
ర పరవ ం వ !
వవవ

మృ వత న మంచం దప ఉన ప ఉం అహల . ఆ ఎగ స వ ం . ళ
న కనబ .
" క !" అం నస రం .
"ఏ అహల ?" అ క , ఇంజ ఇవ ం బయట .
" క ! న ఇం క బ ంచం క ! అ తఇ ళ .ఆ
డ ం క !" ఃఖం ఆ ం ం .
ఇం ఇవ డం క . "ఒక ఏ అహల ! ఇం
బ . భయపడ !" అ అ నయం .
"వ క ! ఎ వ బత ల . ం ఒక , ఒక ర
సృజన , త డ ం . ళ దణం డ ! తవ న బ ంచం ."
అ హ ఆ , మం ం అహల . ంట ఆ ప .
"అ ! వ !" అం హ లం .
క . అత కక డ ఎవ కనబడ .
"ఎవ అహల "అ అ నం .
"అ ! అ ! వ ! తల ద , ర ....యమభ ? నర
న ?వ !వ ! ఒక త ...." అ కలవ ంచడం ద ం
అహల .
అహల య దల ంద ం క . సం పన అ .
త కం ఆ .
ణ హృద ఈ అహల ! ఇ న ల ఏ ం !
ఈ తన తం ఎంతమం త లక లల ఎ ప వృ ం ం ?
క అం ఏ య ఈ అహల . ం న మమ రం ం .
క నంతమం త న ప , న ఇ ఈ గ ? ళ
ఉ ఈ త ం !
క ఏ ం?
ఆ య ,అ నం, అ గం అ అ ట ఈ ంప న ఈ ఆడ తన
ఒక తన నన ంత ం ఇంత త ం వడ ?
జం !
ట ప న ం అహల . ఆ క
ఉ . ఆ వం . ఆ ఏం ం ఆ యడం .
ఉన ం క ప ం అహల .
" క ! ఎ ఉత అ న ! చ అబ
తప ప న నమ క తన !
క ! ద దయ ఉం , ఒక స యం య గల ?"
" అహల !"
" మంచం ద ఉ న అ ప గల క !"
" న న వ ం త !" అం వ ల ఏ .
"అ అహ ! తప ం "అ క మ .
వవవ
ఆ చన ం త.
దర ం క . అహల వ ఘ య . డద ం ఇ వ
అవ శమ .
ఆ ర రం ఉం త . ఃఖంకలగ తన . కలగ .
అ గ సం ష .
ఉ నత! అం ! అహల ఉ నం అ ం తన మన .
ఇ గ ,ఇ ఆ ం త క ం .
తన అహల అం అసహ ? అ న ? త అహల ం ? ం ?
ఊ !
ఇ .
అహల ద ఏ వ తన . వలం పత తప !
అహల న వ ఉతరం వ .
" స ఈ ంప వ . గనక డ అ . రక
...."
అ జ ? జ !
అహల ం త ?ఒ ?
మ క య అహల అస అవ శం ఉం ?
చ న అహల మ రం కల మ .
ఆ త ప ? అక ?
అం అ మయం!
ఒక తల ం ం త.
తన సం త ం ం అహల . ఒక త ?
అ క, త వలం అహల డ ద ళ డం . అంతకం అవసర నప ఉం
తన .
అక ఘ ఆ క టడం!
ఆత త ప పటడం!
ల త ద ఉం త . అ ం జరగడం వల
ళ క ం .
ఇ ంక !
, ణస య డం ద ం త. ఒక ఏ ఫ
ం . ఆ పర న ట స ం .స గంట త త ఎ బయ ం
త.

***
ఎ , అ క, అ పక ం త. ంట ఆ హం ఆశర ం
కనబ ం . పక ఉన మ హ .
"హ మ హ !" అం పలక ం .
ం ం జం బయ న మ హ చ న .
" !"
" న న ద . ళ ?" అం త.
" . న ంప చ వ ం . ణం మ క ."
" ఎ ఉం మ హ ?"
" !"
" ఏ ?"
"అ అక డ! ం !"
అ ం త. అవత వ స ఉ .
స ఉన ఉ అత . న ం ఉ అత అత ం త .
ల తం వృ వ ఇక వ . ల ఎ ం
ల దజ ల నవ .
ఇ ళ తన సర స ం అ న ర , ధం బ ,
.
మ ల మర మ ల ఆ ంచగల ! హ ం ప
రగల ఈ !
ర వడం ఒక !
అంత ం న ఏ టం ర శవం రక ం వడం!
భ ంచ క ల నల అంత ల డ ం య డంతన క .
....
అక డ ం ందప న శ అత ర !
అ క శ ం ందల ఉ .అ అ ప . నల
ఉ శ . హంతగలబ న వం వప అ ఇ
, ప లల శవ కనబ ద ళశ .
అ క కదహన సం ం అ .
ఉం ఉం ల శవం!
ర న ,త న మ హ !
,అ నం ఒక స ం త .
మ హ తన ఆ యం వ ం .
ఆ ఉన తన మ హ త త సం చం ఆ హం .
దయ న న ం త. అంద న ప వరస ఆ . త కం ఉం
మ హ .
అ ం . ం మ అ ం ఎ . త
అ ం .బ ట వడం .
ఆ స అ ం మ హ .
" ఐ "అ మ ద .
" !" అం త.
ం ం ం వం , అడ య డం ద మ హ .
అత ఆ త ం .
అచం తన త !అ నం అత , అత అ లం జ ం త.
అ , అ యత ం స న త న ఆ వ ం, అత ంపల స ం ం .
ఉ ప , తల రం మ హ .
స అ ణం ర ం నం. ఆ కద క అ యత ం , అత తల మ ఆ
వ ఆ ం .
ఒక అర ణం అ ఉం మ హ .
త తస ఆ బ .
అ గమ ం త . అత కళ ఆశర ం కనబ ం . పలక ం న న ం
త.
త త ద ఎవ ఆ చన ఉం .
ద ర ఎ ఎ ం .
" ప ం ! మ ఎక డ య మం ?" అ .
"వ ! ." అం త. త ఇ అహల ఇం . అక వ ఏం
ం ం ?
ఎ వబలవంతం య .మ హ ం ం ం స ం అ న కనబ .
, ఎ ం త. ఇర లత త అహల ఇం సం మ ం .
అ --
హ ఒక వ ం ఊ అడం ప .
"ఆ !ఆ ! ంజ ! ంజ !" అ క .
స వ .
అప ఆలస ం అ ం . మ ఆవ బలం ం . అత ద న న
ప .
కం ం ం త. ఒక ఇర గ ల అవతల ంతమం మ
.ఎ ం ంద .
గనక త ఉం .

ఈయన ఎవ ఆ త ంచ తమ ంద ప .
ఆ ం న వం ం త.
ఆవ శ రం సగం ంద ఉం . హం ం స షం కనబ ం .
ఈయన......?
క ం ం త?
త త క ఆయనపక లబ ం .
ందప న ఆ వ "సృజ !" అ కలవ న ఆయన క త ప ఉ .
ఆయన రమణ ! త తం !
" న !" అం త ం ర వ న ః అ వ య .
ఆ ం నబడ చ నక రమణ . ఆయన హం పట నంత ఆశర ం
ఆనందం ం .
"సృజ !" అ అ నం .
"సృజ ! జం ! త ! సృ "
"అ న ! ! సృజన !" అం త ద న ం .
"సృజ ! ఎక డ వ ఇ కనబడ ం ?" ఆ ట , సం ష , ఃఖ
సమ ళ క తడబ వ ం ఆయన ట.
ఆయన శ బ య త . ం న కళ ఆయన ం . ఆయన శ రం
సగం ం ఉం .
ం బ బ త . ర ంద న జ ఉం ం ఆయన వ ?
ం కబ ఆయన ల దృ ం ం త.
ంట ఆ హం కనబ ం .
రమణ ంద ప , ద .
అదృషవ , ం చ లన ప న ప ఆయన. ఆ పడటం వ
అక డక డ ఎ కనబ ం .
అం !
ఊ ం త. ఆ ఆస అం రమణ . ఆ
ఉ గం వ ం ఆయన శ రం.
"ఇ ళ న ళ ఎంత మం ద ! జం ఎంత అదృషం ఇ ! బ ఉండ మ
డగల అ ఎంత తల సృ ! బం త !" ఆ మ తన కం
కనబడ ం ర ం అ భయప న ఆ దగర
రమణ . ఆ యం ఆ ర ం ం " ద మ సృజ !" అ
అస షం .
మ ప ః ఆ ం త.
"పద ! ఇంక మనం మన ఇం ం పద! అమ సం ఎంత ంగ ం ?
త సం కలవ ం పద త !" అ రమణ .
శ యత ం ద ః అ గ ం త. ఆ త త క త
ం .
ఇంజ వ .
"ఎక ం న !" అం త.
ఇద ఎ . క ం .

11

త తన తం ంచ న క మంచం ద న అహల నబ ం . ఆ న
స స ఇర గ ల రం ఉం అహల ఇ .
త ం న బడ తన వం ఉ న శ అం వ న అ ం ం అహల .
సృజన! తన సృజన! తన త! తన !
వ ం తన సం!
ఆనందం ఆ నరన వ ం ం !
ఇంక ఫ !త చ ం ఒక క సృజన డగ ం ఇ !
ఒక ం సృజన ! ఆ ట ం ం !
అ ఈ ! ఆ త త ఇంక ఈ ఘటం ఫ .
మంచం ద ం వ య ం ం అహల . ధ ం . యత ర కం పక ం .
అ కషం ద ఒక ల ఆ ం , ఒక ల ద , ల ం ం .త త ల
ం , మ ం దగ ం .
ఆ స మ ఆ వళ ం మట ప .క క . .
మం బయట ం అహల .
అ ఆ ఆ ం ఎల ! అక ఇం ఎ ద ఉన ఎల ద ం
అడం అ .
"బయట ! త ం !" అ అ అక డ నమ .
సం గం ఆ ం అహల . ఆ ద ం దం కళ ం .ఆ రవల
మసక మస అ ం .
ఆమసక తన కళ ం న ం ంతరం ం ఇద అ న
మ క ం అహల .
ం ర ఒక సృజన , ఒక కనబడటం ద .
సృజ , ! సంత ప ల న త న సృజ , !
య ఆవ ం అహల . ష క .
ఆ ష ---
తనకళ ఎ ట కనబ న సృజ , తన ప రగబ న .
న క గఊ .
పకపకన న ఉన ం న ఆ ం . య అ ం ఆ హం.

"ఎక బయ స ?" అం క నం . ంబ క న వ
ఆ ట .
జం ఆ సమయం ఆ ర ం ఛ ఛ ఛ మ ఎల వ .
భయకం ల ం అహల . "న ....న ంచం !" అం తడప .
" ంచడ !" అ మ రగబ న సృజ , .న ఊ మ .
క మ ంత మసక క అహల . క మ ంత ం ం .
ఇ ఆ సృజ , కనబడటం . వలం ం ఎల కనబ . అం !
ఏ ! సృజన ఏ ! ఇప ఇక కనబ ం క ! ఇ కనబడ ం! తన క తన సం
?
అ మ నబ ం త ం . "ఎక ం న !" అం ం .
ఆ ం జం త ం ? క అ తన ? ళ న జం వ ?
ఆ టం అ ం అహల అంతరంగం.
ఇంజ అ న శబం నబ ం .
అం .. త ళ న క ం ? ఇంత రం వ తన డ ం ం ?
ఇంతకం ం త ఏద ఉం ం ?
మన క క క న అ ం ం అహల .
"సృజ !" అ క ం హృదయ రకం . త తన ?
ఆ న కఆ ద బయట . అప టప ం ఆ .
బయట క న శబం.
తన కనబడ ం సృజన ం న ఆ చ అహల అం వ , ఎక డ శ
ఇ ం . లబ ం త .
ఎ న క ం క య ఆ . సృజన . అ క ఆ మన
ం .
బయట అ ం అహల .
ఆ స ఉన లస ల ంట ఆ ళ క ం . సృజన,
ఆ ఇం ం బయట వ ం తన ప న !ఆ గజగజగజ ం
అహల శ రం. ఆ చ బ .
మ మ. ఆ మ ఒక దృశ ం.
తన ప రగబ న ం ." టన న ంత ధ క ఉం ం
ం ?" అ అం ం క .
ఇదం సృజన తన ం పం లబ ఉం .
త న, త ం న ల అం ఆ వ ఒక వ ం అహల .
తన అ న లక లల బ వ . ళ ఆర , ప
లఒ ల తన భస ం న వన క ం .
ల , ణ న ధ అ భ ఆ ఇం ం బయట క, ఆ మం
ప ం అహల .
ల క ం ఆ శ రం ండ ం .
చ వ ణం ఆ మన న వ ఆ చన---
" డ క సృజ !"
వవవ
న ంత ఆప ం ఏ ఉ రమణ .
ఉన ం వ అ ఆయన "ఇక డ ఆ "
ఆ ం .
" ! ! "అ రమణ త ం .
సం చం ం త.
అమ ! సంజ , స ందన డ ం త !"
ఇ ప ళ త త!
ఆ మన ఉ గం ం ం .
ం గ గబగబ అ , ఒక ట ఆ రమణ త తఎ .
" న !ఓ ! ఎవ ?"
ల తం ం త. ఆయన లబ ఉన తమ ఇం ం . అ ఒక .
ఒక ఆ సలం అ న ఇ ఉం .
ఎం వ ఆయన? జ న దం అరమ న ఉం త . అ ం
ఆ మన .
" ! సృజన వ ం ! త ర ! అన ం ఉ ం ? ందర సృజన ! మ ం ?
ట ద గ వ య ?" అం రమణ .
ఆ ఉన ళ ంద ఆయన ంత .
వ ప ం రమణ ప అమ న ద
త న దబదబ .
!ఒ ! సృజన వ ందం ం ం! మ ం !త ! ర !
ఆయన అ టడం అ ప . ధనధన ందప .
ఓన పం వ రమణ డ ద . "బయట నడవ ధ !
నడవమం ం ! ఈ మ వ ల వం , క ! పదపద!" అ అ ం బలం .
ఆ న వ త ళ దగరప రమణ . త త తల ఎ ఆ హం
.
" డ మ ంద క ందర! అమ ఎంత త యక ఎ ?
నం ం ? ఉం ! నక త ఉం వ "అ అ ళ .
సజలనయ ల ఆయన ం ం త.
"వ న ! రం ం!"
ఆయన .

"అ ట !ఇ ఏ ! ం ?"
కడం ః ఆ ం త. "సంద న ?"
అయన అ నం అ .
"ఇ ళ ళ ? ?"
"ఇ ళ న !" అం త నబడ ం .
అ న ఊ రమణ . "ఓ! అ !అ ఇ ళ దన ట!
అ సంగ !"
"రం ం! అ ఆయన ప ఎ ం ం త.
వ ఇదం ం కనబ ం .
"ఇక డ ం ఎక అ ?" అ డత సం హం .
ఆ ం ం త.
" క క న ం ం ?"
" ం !"
"అక !"
క ం అ ం త.
ఎక ం అమ ! ఎక త ! ఎక ం ?!
ఏ ం న ?
12
అర ఏళ ఉం ం క నడ వయ . ంతం శ రమణ ఆయన.
ర ల .
త త త పక గ .
" యం ! ఇ ! త .అ ద య డ ం ?"
....అం అ త ఆ .
" ప ష లం అన ట! ంట త ం ఆయన "
తలవం నం ఉం ం త. త త నం అం .
" క ! ం పం ! ఆ ద ఆ కవ ?"
" ం , ఆ ---- " అ క నడ .
" క ! ఆయన ం అ ం యం .మ ం! ఐ ? ం!" అం త
రం .
క ఆదరం న న .
" ప ం యత ం ఉం ం . గ ప ం -- -- ఈ ఇ ఆ ద "
" ం క !"
" ఆ క !"
కదల మ ఆ ం త.
" క !"
" ప !"
" ఈఊ ఇ వ . ఇం ఎక . మ క ...."
"సం ంచ !"
"ఒక ం ఆయ ఇక న ం ం ఉండ వ ం . అ ం ం కవ
ళ " అం త.
" ం! అ !"
" ం వ ఎ !" అ !, తం కంటబడ ం , రం ం బయట వ ం త.
ఎ మ అహల ఇం వ ం త.
అప అం అ ం .
అక డ ఉన జ ం అం .క ం గ అహల . ఆ
. వ .శ ట .
లబ ం త.
ం ఉం ఇ .
ఒక తన ల కలవ ం ం అహల . ఆ ం వర ల
శ ం ం త .
ఆ శ వ క ం ం ం జ ం .
తన ణం ఆ ం .
మ ల త త, అహల న క ఆ అం మ ల ,
త బయ వ ం .
స అహల మ ం ం తనతం అడం వ తన ందపడటం త ఆయన
వడం....
మ త వ స అహల మర ంచడం!
అం , ఆ తన డ ం , ఆ అసంతృ క ల రయ ? చన ం
త.
"ఎక డం?" అ వ .
ఆ చన ం ఒక బయటప ం త. త త ఒక ట ం .
ద ట అ . తన ద ఒక ఉం ంద త .
అ ఎవ ఉం ఆ .
ల రం !
త ం ం వ నఫ ల అత .
అహల న క తన స దర ఫ ంఅ ం .
అ ం ద దల ం త .
అం క ం ం .ఆఫ న న రం అ ం .

తన .
ంట రం ం ం త .
ఒక ! తన క ం . ఎ రం ఉం త ! ఎ
వ ప ం .
అప ఫ య డం ం ? తన సం?
"ఇ డ !" అ రం ఆత సం ." త ణంబయ . స ద
ఫ !"
స గంట త త ఎ ం త .ఫ య గ ం , రం న .అ ఎ
యగ ఇం ప త వ రం .
సం షం న న ం త. త ం ల ఆ ం త . ప నంత
ప బ , క నంత డ సం ం ం .
రకత ఏ ? బ కం ర తన ! అ ంట ఇవ ఎం ?
ఎం సం ం ం త ?
ఎం త !
ఈడ , ఈ పరప ఇ అ ఉప ం ణ ణంనరకం సృ ం త ఘ . త
త ం ంచగల . అ య .
అస ఎం అ ణం ల , వల వల ఏ , ణ క గం న
తం గ ం .
ఘ త ఆ హం ఆ హం ఎ బ ం .
,ఉ , ఘ ....
" స !"
" ఘ ! య ఐ క !" అ ం క .
వవవవవవ
ఎ ఆ న ఫ ణం య డం అం వ ం అ ఖ ఫ
బ కం ఎ ఉం ం అ ం ం .
రణం ఒక ఆర ల . ఆ కం ం త క అత క ఉ . ం ఇత
క ణం ల త ం ఒ కంపర ం .
ఫ ఉండ . ఈ ం ఉం . ' దలబం ' అ
ఉందట!
ఫ ఎ ర ం త జం .
ఎ ద న త ఇప తన ం ల . డ చ న
కనబ చ ఇత న న .
మ ఇం అ ఖ అత . ఆ ప ట ల ల ం న ఉ ఆ
. తల పక ం అ ఖ.
అత లబ .త దగ న ం అ ఇ .త గ
ప ంద న త త బయ తం ఒక వ .
అత అ ఖ దప . అత చర గమ ం త ం
అ ఖ.
ట. అక డ అంద జ ం ఆ జ ఇత
త ం తన .....
ఆ ఆ చన వడం అ ఖ మ త ఆ .
అ యత ం అత ల క ఆ . అత .
త ప ం మన న అత .
ధవప జయవంతం ళ ంద ఇ ం త అల ట ఉం !
ఎరక ఇం ఇ ం త . భం . .ఇ/
ం . అంత అ ం కం ం ం మధ ప అ
ప ప .
ం ర .
అం ఈ కం ం ంప త . !
అత మ అం ప ం వ .
ఓర ం అ ఖ.
రవ ఆ దృ ఆక ం ం ఒక ల .
ఒక ం ఆ నట ం అ ఖ అ ణం ష ఆ ం .
చ న లబ ం అ ఖ .
ంట అత లబ ." ఆర ఇ న . ఏమ ?
య గ న ఏమ ఉం సం ంచ ం ఆర య ం !" అ .
"ఏ అవసరం " అం అ ఖ క . అత అ చ ఆ సహ ప ం .
అత ప త దగర న అక డ ఆ న .
" ! పక కం ం ప ం . అ క ఒక ట!"
ఊ గప ం అ ఖ.
" డ . నగ ణం య డం దకరం.
ంగల జంత నట ం అ . తల ప ం అర టఏ ష
ఆ న ఎవర ం ం వ . అం క
ప ట ం ంచం . కం ం త గ ప . .
భ ం ం .ఈ ంగల భయం ఎ ం . ఆ మధ ళ న
ప ఉం .
స తగ మ ళ . మన త మనం ఉండడం ఎం మం ."
ఒక న ప ం అ ఖ మన . అనవసరం అ ం ం ఇత త . అం క అత
ల య " క వడ మం ం . ఈ క మర
అ ం లం భయం ం . ప అ ఉం న అ తం య
ంగ వ ర ంచవల వ ం !" అం .
అత ద న .
"క ! ఒక జం ఏం జ ం ? బ ల వడం త కృత ం .
ళ ఈ ంతం అడం ఒక బ ఆ ప రబ .
ంగ ంతమం లంద దగర ఉన డ దస ం ం . అం క క క
ళ న . ంట ఎవ డ ళ మ ద ఇ . ఆశర న
ఇ ట అ .

"అయ !క సం ంగత ం ం. క గజ ంగ .
న డ బ ల యల న ల ఇ .
ఇ ళ అంద దగ ఉన డబం క ం .ఈ గనక మం ద
క య ఎ క వ ం . నమమ
ఇ యం యన "అ బ .
న ం అ ఖ.
అత " "అ .
" !"
అత క ఒక పం మం త ఆ ఉన
త లంరం ం ప ం అ ఖ. ఉ ల ఊ ం ఆ తర
ప ం .
న ల ల ండ ల వ వ ం . ల వ వడం వ ం అ ఖ .
వ గ ం ఉండ త . ష రకవ ?
ఎవ త న శబం అ ం . త ం అ ఖ. ట ం స లబ .
అత ఒక . అం అంద న ం క ఉ . ఒక న జ ,మ కజ
, ఒక న బ గ ఉ . ఒక ం ఉ . ట అ
పల డక ం .
రకం ం అ ఖ.
" అ ! ఇవ మ "
"ఎవ ?"
"ఆ !" పక కం ం ం ఆ .
తన న అత అ పం ఉం డ అరం ం అ ఖ.
ఇంత మ ద స రం అత పరప ఉం ఉం .
" ం ! అక డ "అ ద ం న ం .
అప అత బట కనబ . అ ద
గమ ం ం అ ఖ . అత బ షం ఉ . నప ం మం తప ం
ఎక న కండ ఉం శ రం.
" అనవసరం మఇ న " అం అ ల .
" !ఇ జ !" అ డత న .
ఆ హం క వ స ఆ ప ం . ం
పం ర ప చ మధ మధ త ప న కనబ న సం ల
డడం ఆ దకరం ఉం .
హ అత త దగరకనబ .
" ?" అ అత ం ఎక ం నబ ం .
"ఏ ?" అం ల .
"ప ! ఇం య బస !"
"ఎక డ?"
"అక డ ళ ద ం అ అక డ!"
"ఎక డ?" అం అ ఖ మ ఆ అ క ంచ .
ఎగ ం అత తన న ఒక ణం మ న .ఆ ఒం
ం ం . 'అ అక డ! ద బండ ? నక నల ం . ద
ల !"
"అ అ అ ! అ ం అ ప ం షన ! గవర ం .అ
ఇం ం తం ఎ !"
బలం న అత జం మృ న ఆ ఒ ం ం . అత ఆఫ ష
ప మళం ఆ ల ం . ఇబం పక జ ం అ ఖ. ఇ ఆ
కనబ ఆప .
"మనం ళ ంట !" అ అత అక ం . ప
క మ .
" ఇం య బస !" అ అత అ ఖ కలవ న . " అ నప అ . అన
ప ఈ అంత ం ంద భయప స . జ ప
. న న యల మ కనబ .ఇ ఇక డ ఎ !
బట క ప లం న ?"
" డడం ఇ ద " అం అ ఖ .
" ం క ?"
అ నన తల ం అ ఖ.
"గవర ం య డం స ంఆ క య డం అవసరం. స ం ఆ
?బ ద ఎ ప ఆయన!"
" !"
" ప లం ఇంట . ఒక ఆయ ట న ఆయన అ
' సంజ ....."
"సంజ " అన ట ఇత అ ం అ ఖ . అత స ం ఆ ం ,బ ం ఏ
ఉ , ఏ త న క ం అ ఖ . అత ం త కం ం .
అ బచ ఉ అత . అ చక ం ఇత .
" ఆడ ?" అం ఉన ం .
అత ం .
"ఆడ ఎం క అ గ?"
న న ం అ ఖ " ద మ డ మ అ ం . ం
బ ఆ సం ం య గల ?"
" ! ఆడ ల ం తప దం ఆ ంచర ఒక అప ఉం . తప
ం "అ డత న .

"బ ం ఇంత ఇంట . చ క కత ం...." అం అ ఖ .


న సంజ . " కత ం .ఐ ఏ ఎ ! క మ
. ఆపద ఉన ళ ఆ వడం ఆశయం. ప ,ప ,మ స !బ ఏ
ట ఆ రన చ క లన ఆశ క ద ం !" అత
కళ ఒక ణం ధ ం .
"మ ?"
అత ఆ సం షణ ఇంక ంచడం ఇషం న " దర ?" అ .
"అ ం వ " అం అ ఖ .
"ఎక డ?"
ం అ ఖ " భ ం . మం ఆ య నం లన తపన
ళ న ఆడంబ నచ " అం స గతం ఉ ఆ ట .
"ఎల ఇంత డ ం ఖ ట డ ఉన ళ ఒక ం ఖ
ట డద సనం ం . ఒక మంగళ ం, ఒక త , ఒక త , ం లదండ ,
ఒక ట ం బ ! అం ! అంత ం ఖ ఆ లద ర ఏమం ?" అ
సంజ .
న ం అ ఖ " ప డం ! మ అ అం జన రకం గల ? ఏ ?"
" మ ఉండం . తప ం వ ం . ం
జరగ స ?"
"క , ంఛ ఏ ?"
"చం న బలవంతం ! ంఛ అం జం జ న సంఘటన ఒక ం
ప ?"
" ప ం ?"
" ం ఒక ఉం . చ ం . ద కట ం ప ంఛ ల ఒక సంబంధం
. టల ద న త త ట ఇ కటన వ .
అ తర తల అప క డ ఆ ట అరగంట
పం .అ సన వదనం డ కట వ .
అప దల ం జ న దం న ఆఅ క న స
' .ఆ ట క !' అ ం స న ం .ఆ
అ అంద అ రం ఎ వ పర న సం ."
అత హం ం అ ఖ . అత మ ప దల వం . అత
అ యత ం ఆ ల క .
అ ంట క అ ఖ. ల అత ఉం ం .
అత త కం ఆ ." ద వ ం "అ అత మ అప గంట
.
ఇం గంట ట ండ ం ఇద . అ ఎవ ఆ ట అన .
ష ఆ ం .
ంట రం ద లబడ కనబ అ ఖ . ఎవ న ఉ
.
" !" అ సంజ పం "ఎ సం!"
అ ప ం అ ఖ . "ఎం ?" అం భ .
" ఎం వ ? ష ళ . ళ త ం యత ం య డం
ఇంక ష లం అ ం ఓ .ఇ ం ! ఉంచం !" అ ఇ .
ఆ డ అ ఖ. రం ద ఉన ల ం .ఆ క దవ
భయం .
ప రం సంజ .
ంట ఇద స ఇ క , ఆ మం స ఇ క , ప మం అ న లబ
. ఆశర ం ట ట అ ఖ .అ ం ఉన ం .
"ఆ . సంజ .
ఓ అ ం క షన ఆ
ద " అ ఉం ద.
బయట ం డ కనబ ం ఆ ష ం . అ ఒక
గంట గ న ళ పవ ఏ అరం . అ టవల న అవసరం తమ
తం డద జ ఎ వ తం మం అ ం ఉం . ఆ ష ఉం
మ తమ తం ం డ డద మం క ఉం ం .
ష ం ఆ ం . అం ం న అ ం క షన ఆ సంజ
డ అక డ ప యమభ లబ ఉన అ న వ .
తలపం ం ప న సంజ . స ఇ క ,అ ం స ఇ క ట ం
లబ .స ఇ క గ రవ ర రం ఎ సంజ గతం .
"బంగ వస ఉం స ?" అ గ నయం .
"య ! య ! ఎ ం ఈ జ !" అం సంజ , క
ఉం అక వరణం. ఒక ం రల వ . క ం
ం కటక ల ఆ ఇద మ పడ జం ల లబ .
క ల ం ప వ సంజ . అక డ అ ం క షన ఆ ఉం .
ష , అ ం క షన ఆ ఒ ం ఉండడంతప స . అక డ అ
ం .
తన సంజ .
అత ఆఫ నత తత గ .ఆ ఆఫ య ప న కండ
వవ ం ం ఇబం ల అత . ం ద లస త తత ఈస ఇ క
వ . తన వయ సగం ఉన కనబ ఈ యం ఏ ఇం య స
అ ద వ న .

ఆ అ .
అత మ త లబడవల వడం.....
" స గ ! ప ం !" అ సంజ .
" ం ం ం !"
" !"
స ఇ క గ ప డం ద . ంగ , ం ం , ం , త
హ .....
అప నం తల ఊ ం న సంజ , త అన ట న ఆస
ం వం . అత హం హలం ం ం .
అ గమ ం న గ మన న . యం ఏ. . . యం బ ! అ ల
మన అలజ వయ అత .
"ఆ స గ ! ప ం !" అ సంజ .
ం సవ ం ప డం ద గ .
"స ! ఈ ద నగరం వ రం అన ం హ హం ! ఓ
దగర ఉం ఆ !"
" హ ం ?" అ సంజ " ం ఉం ళ ంద వ
ర ! అక డ ఉం ం గర అంద అ ఉం ల ఏ టక ?"
"ఇ ఫ ష అం ం వ న !" అ గ . ఒక సంజ
హం . డ సంజ హం అత ంత ఆకర యం కనబడ ం అత 'క !'
ల ఎ ళ ల బం ంచగల శ ఉం ఆ కళ .
అం --
మద పం ం వ న ల మ వల మన ధ పం ం ంచగలశ
ఉం ఆ ల .
"యస ! ం క ! ం ఉం ం గర అంద .ఆ , ,
సర ల రం ంప య ళ ఉం . అ ం ఉ . యం ం
ఆ ం పద ం గంటల బ న ంచవ . ళ ఇళ ఒక
దగ ఉం ం . అం డల ఆ ం ప . మధ ం గర ఆ
ఉం . ఎవ అక ళవ . ఆనం ంచవ . అం ఖ తం ఇంత
డ ఇ ల ఏ ఉండ . దల ఎవ నంత అ నం ఇవ డం
ఆన ,అ అ ఇ కమ య ంద ం ."
హ హం ,ఈ ం గ ఇళ పక ల అం వ లఇ ఉ .
బ ఎ న త త కసమ ంతమం " " వ య డం జ
ఉం ం . ళ అవస ల ఉం ఆ .
తన ద ఉం , ం ం హ టం అ సంజ .
"ఇం ?"
" క ట స ! ద ల ఆక ం ర .మ అ ం .
రకం!"
తల పం ం సంజ " అ త !"
"ఇక డ వ రం త న ం స !"
"ఓ ?"
" ! ఒక జ ఉం ."
"ఏ ట ?"
గ .
ఆ ం సంజ .
"ఆ ! ఇ ళ ళ ంద అ ం ంచం ."
" ?" అ సం గం గ . "స ! ఐ ం ఇ ద ఈ ! ద ద టళ ,
వ రం ప ం జ ఇళ ఎ త క ం అ య ం స !"
"ఎం క ?"
"అక డ వ రం జ ంద నమ కం ళ ం.
క మన అ నం రమ నద ద డవ ం . ◌ాఒ" ఆ ప వ ం . త!
ం ? ంపల అ కట ఉ ం న చటం త! ం ?"
"అ స ◌ాఒ"ఆ.◌ాఒ"ఆ ంద ఏ య డం అప క జ ప .
68 ంద క , ం ప వ యవ స .ఎ
లం అ !"
"◌ాఒ"ఆ 68 ఏ ?"
వ ం ప డం ద గ .
అం న త త నం అ సంజ . "అం , స ష ఆ ఇ ర
ద ళ ద ఉప ం. ఉప ంచ తటప ం . 68 ంద
బక ల ధ ఉం ం. ఈ ?"
తల ఊ ఇబం న గ .
"ఎ ! ఈ ఊ ఉన పర న . మన ఉం ం "అ
సంజ .
ం .
"ఒక షం?" అం ఎ సంజ . "ఏ. . . య !" అ . అవతల ఉన ఎవ
ప న ంట అత ం అ రం త , హంధ ం ం . "ఏ ?
? అ ...... న వ ! క మ .....ఏ ?
అ ....అ ......ఇం టల ప ం ఉ ? మం ట ఒక ం
పంప డ ? ఆ? ఏం? న ం ఉండ డ ?అ న .

మ ఒక సంజ హం ం గ . ట ? త ఏ. . . పద
తన పవ అం ఉప ం అ ల ట ?
అ ఉండవ .
వయ !
న ఒక గ గ .
"స ఇ క ం రమ .
ప త తస ఇ క ం ప వ .
అత గ .
"ఏం ! ర కత ఏమ ం ?"
"క ఫ అ ం !"
"ఏమ ?"
"ఆ దగర ఎ మం అ ఉ . అం ! ఒక యల "
"ఎ క ఫ ! అ ం ?" అ గ . అత అ అడగడం త స రం లన
క .ఆస ఏ. . . లన ఆ ం ఉం .
"ఆ ఇం ం ఒక ఐ ల ం మ ఉం ! ఆ బంగ
వ న ళ ంద అత . అక ఉన పత క ఫ స అ
త హ అ ."
"మ ఆలస ం ఎం ? య ం "అ సంజ .
" ర అం అ బ స !ఆ ఇ ఉం ."
అహల ట న సంజ క మ ప .
" ఇ ఏ ం హ హ ! ఇ ! త !"
స ఇ క గ ,స ఇ క ం హ .
త త సంజ గ ." ఆర ం ం స !"
"ఏం! ఎం క ? త రం స ఇ క ఆర యవ !" అ
సంజ .
" త కంఠత ప వ డం ఉదం డన ట ఈ త ఏ. . " అ గ .
"యస ! ఇ ష !"
సంజ హం ఎ రం ం ." ష !స ? ప ట యం .
.ఆ ర ఇం ట య ం ఇ ళ. ఓ, ?"
ప ల త త, ర ఇం ద, లగ ట య ఆర
అ వ . చ సంతకం సంజ .
" ం అ ం స ! స నం మన ం ర ఇం కషమ
పం ? అత ఆ ఇం న మనం ం ప వ ."
"ఏం ? ళ ?"
ం ం ం ప , వ .
ర ఇం ద య డం అం , ం ప న వం త పడ అ త
అ ం అ ం క షన ఆ య తస ఇ క గ .స
ఇ క ం .
అం క అ పకడం ఏ యడం ద గ . ష " ఆ ఆర " అనబ
ఆ రం రవబ ం . ఇర మం , ఒక స ఇ క లంరం
ళ ం .
అంత ం ఇం స ఇ క ం , వ ం ,
లరంగ త ర , ర ఇం .
"ఆ ట ఎవ ?" అ సంజ .
"స ఇ క తం స " అ గ .
ఆత త బయ .

13

నగరం అ సవంత న ట అ ఒక ల రం ఆ ట తన సం ం న
లగ అ ం త. ఆ స ఎ న అసహనం రం . త
ద ఫ ఎ గంట ఆ న అత త అ .ఆ
డ అత హం క ం ం .
"క ! క !" అ సం షం ! అత ఆ త .
అ గమ ం న మ ందగ ఆ ం త. త త ఎ ం అం . "
మం అండ ం ?"
హ న రం .
"అం ? సం ం గంట ఆ ఆఅ నం అ
?"
"అ ం? ఈ ం పటనంత ఉం . ఐ , ఆబ మం !ఇ !
ఎ ఆ ?"
" ం ! ం ం ం ల .ఏ న అ నం ంద
. న . య క ఏ ద . నం న
వ ం . ఇదం అ స ఒకగంట గ ం . ఈ పల ఎ వ . ంతం!"
"మ ం న పం ం నం అన ?"
"ఏమం ! ల ఉంద అ నం వ ం . ష రం మ య క
ం ! ంద అ నం వట , ద వ లడ ం త క ! 'ఐ
ఇ ద ఇంట ఆ ంజ !" అ ం ఎవర !
న ం త. ఆ న ం ఆ వ ం త కం రం .
అ జ ం అ .
ఆ ఊ ంచ నంత గం ఆ రం . ఆ తన ల .ఆ
క య ం అత మ ఆ మల ప ! ఒక
అత .
తల అ ఇ ం ం త. అత ప వ ం వ ం ం .
భ కం ప అత .

" ! రం ! వ ! వ ! " అం త వగ . తల పక .
అత ప వదల . ఆ తన మ ంత గ బం ం .
ఆ ట ఆ ప ట ం . ర ం ం .
స అ ణం .
మ కం అ ఇ ప న అ ల సవ నప ం .
దబదబదబత దడం ద ఎవ !
ల త హ ద ద టళ పం క తన ఆ
వ సంజ .
.
మ ణం ఒక వ ప .
" ?" అ సంజ , ప సం .
" !ఈ ం డ ం !" అ న ం .
"అ ! ఇ ఉం ." అ ఇ సంజ .
న ఉ హం అ .
" ! ఇం న అ ల ప ం ! ర ! ంబ ల
ప ర .చ ?"
" ప పం " అ సంజ .;
అత .
తన వరన ళ ంద ం కనబడవచ , తన లతఉంద ళ ంద మప
అ అర ఉం .
త ఉన ం ఉన ఏ ఆ స క ండ వ ం . త
క రం , గ ళ ద .
అ ం ష ఉన త ఈ క ల ఆస కనబ , ళ ం
తన శయం ఒక జమ కడ .
అ తన .అ తప .
త ఎక క డ ఉన వ ల త ం ల వ ఒక రణం ఉం .
ప ఇం అత ఉం . అ యత ం అత ప ఉన త .
ఒక అ . . డ ప రం ఉం .
అం అత త దం రమణ న అత నక లబ ఉ . అత అక సృజ
స ంద తన ప లబ ఉ . అంద న .ఆ న న
' ' అన న న .
మన ఉన ఆనందం హం ం న సహజం ఉం .
త కం సంజ . అ సృజన అక య త క ం అం స సృజన
అక య బ ం ం న .
ఆమ ం అక య కనబడ ం య ం . ఉం ఎవ . అం ఎవ .
అం ఏ ం సం హం .
ఆ ఇం కళ క న ం తన . ఇం ల ఃఖం వడం, త న
ష ళ డం ఇ క ష వ స ంచడం!
స అ ణం త ఒక శ వ . ద కత ం ల , ఎవ
అక య అ త న త ఈఇ క ర ం వ ంచక ద
ంగ ధవల ం ఆ ఆడ ల ర ం ల ....
న తన ఆ చన అ .
ఆ న తన ఆ చన వయ వ తన వదల . బలప . చ కర మ
అ వ స కసగం ఆ వ ఐ. .ఎ అ య అ .
సృజన అక య ఎక బ ఉం ఉం ంద తన తన న ప ం ఉం .
ఎక డ ఉం త .
ఎక డ ఉం ం ? ఊ ం వడం అంత కష .
ఏప ంప ఉం అక య . అక డ ం త ం కఅ ఉం ం త .
ఎ స సృజన అక య ఎక డ ఉం క .ఆ ఆఊ ం బయట .
సృజన అక య ఆ రద ం బయట ప య డం ఆ ఆ న ండ
ప ళప ప . అం క త హ దకడం ద ం త .
అం ల వడం.
సృజన అక య కనబడ ం నత త న ఇ వ . అషక
ప ం తమ ంబం.
త త అమ .....
అత క మ .ప మసకమసక కనబడడం ద ం .
" !" అ .
"ఆ న అ ల పల పంపమం ?"
"పం " అ సంజ .
ల త త న ప వ . ష వ నం అంత
భయప న .అ ళ అల ఉం .
న ప సంజ . అట ర ఉన ళ
అందచం ఒక ఉం య . ఇ య గల . ళ ,
సహజ న మృ త ం కనబడటం . ఎక న , ఎం న ం , ం
న న క -----
ం త ట ఉ ళ .
అంత న ఉన ళ ఉం ?
త ం ం ర నట ం సంజ .

ళ సృజన అక య . లమం త ఇంతవర . ఇం


ల మం , ల ల మం . ం .
సృజన అక య వర !
, అంతమం ళ సృజన అక య క ?
త న ఈ యత ంవల త అంద లకనఅ వడ , తన ద
టడ తప మ ధమ న జనమ ఉం ం ?
స హ క ం అత .
" సృజన ? ఆ ఎక ం .ఇ అ !" అ ప గ న ఎవర కనబ
ఎంత ం ం !
మ ఆన ల సంజ . ళ ంద బ డ అం లబ ఉ .
ళ ఒ మ కృతం ఉం . వం ద అక డక డ లమచ ఉ . వర
ఊ ం .
" ?" అ సంజ . అ అ అ ద గమ ం అత .
ఆ ఒక క ఆర గ ం . ం కం ప తపడడం . ఆ ం క షం
అత ం .
అక న బ ఉం . అం అ అ ం ఆ .
" ?" అ మ .
" " అం ఆ న .
అ సమయం ప ప వ .
"ఇంక ళ పం య మం ? క ద డ ఇంక ఆగం "అ
.
"పం "అ సంజ అత ఆ ట అనడ ఆలస ం . గ
బయ .
సృజన ఆ వ త ఎంత బృహతర న అవ శం అప య
సంజ .

14

ట ం .
ఒక న ర ప ,మ ల రం రం య
య ం త.
బయ ం ఎవ త ఉ .
లత తఆచ గమ ం రం . త త సం గం త వ .
అత వ య ,ప త ం త. త ం .
బయట లబ ఉ రమణ .
అ ం తం అక డ ఆ సమయం డ ం ం ం త.
ఆ ంట ఆ త ఉన ప వ ం .
తన బట అసవ సం ఉ . జడ ం .
తన న బం రం ం డ ం ఎవ పం బయ వ రం
లకం ఉన రమణ డ అత వ య ఆ హం వ ం .
" ధ ! ఇక డ ం ప ?" అ ప రమణ ద.
" రం !" అ గ ం ం త. "ఆయ ఒక టఅ ఊ .జ ం .
ఇంక ! !"
ఏ అన అ కషం ద తన అ రం .
త త ద ద అంగ అక ం .
అ త రమణ .ఆ ర .
" న బట ? మం ?" అ ధప .
ంట తన ం త. ట జందగర ం .
ఆ కనబడ ం కం ప ట జం క ం త" ప రం !" అం
తడబ .
ఆ ఆ ట అన , తన ట వ ం త వ న జయగర ం
రమణ .
" ం ! ం ! అ దగ ం క ఆప క . ఇంక తర
ఏ ? ం ? ధవ ! ం !" అ .
ట ం .
" ప రం !" అం త. ఆ ఇదం ఎం ం ఉం .
ఇద ం వ .
" ?" అం త.
ద న రమణ .
" ం! ఎ డ ,ఎ ర . ష డ ఇ ?"
"ఇ ట !ఇ "
రమణ ం .
" ట ? ల ణం ఇ ండ ట ం ం మనం! ఇం అమ సం ఎ ండ ?"
ః ఆ ం త. " ళ ం ! !" అ బజ ం త.
ట వ .
"ఇ అ ! ,అ మం ఐ ం !స ! ందర ! మ ం
ఇం "అ రమణ .
ట తల పం ం . లత త ,ఐ ం వ .
ద అందం క నఐ ంఅ .
" ం !" అ రమణ . 'ఎంత ఇ ! ఐ ం కం
ఎ ఉం ం . ం య ?"

" ! ఫ య "అ ట .
ంట ం ల ద రమణ . "ఏ ! ఫ య ! ఇం దగర
వ ! న అ !అ !అ సృజ ?"
ట రమణ , త .
అత మ గ ం త. త త ం క తం అం ం ం .
తన త ఏ ం గడం ద రమణ .
ఇదం ఇబం ఉం త .
మన తం తనతం ఆయన ఏం , ఏం ఆయన య .
అ ంట త , ఆయన క ఈ టళ ఉండడం ధ ?
బ న ం ఆయన ఎ వ ఉం క వ .
అ ంట త తన సం, న సం దఇ ఒక ం ం ం .అ
అవసరం .
అస ఇంత ఈయన న ం ం ం ఇక ఎ గ ? ఆశర ం ఉం !
ఆ షయం ఆయ అడ ల ఉ అడగ క ం త. ఇ త ఉన ఆయన
డడ ఇబం ం ఆ .
తన హం ఆయన కనబడ ం ఎక డ ల ం ం .
అం క , అక డ ఉన ప అడం ం త. ఓర తన జం
కనబ ం న ం .త తయ పం ప ఆ .
అ ఆ దృ ఆక ం ం ఒక అడ ం .
"అమ బంగ "
ం ం త. త త గబగ చ ం .
బం ఒక బంగ త ణం అమ దం ఉం . ం ,
స ం ర .....
సం ం ఫ న ంబ ం .
ఎవ య ఎ క ఇ ఆ అడ ం .
త ణం ఒక ర వ ం త.
, దగ న , ఆ ంబ ం య డం ద ం .
"ఎవ క ?" అ రమణ క ంద .
"ఒక క " అం త అన మనస ం స నం ఇ .
ంట " త త ! క అం డ అరం వ ం . న ల అ ం ట డ డ "
అ రమణ మంద ం .
ం నట ం త . అప తలవం ం .
క అం త ట అ తన ! తన ,
అవతల ఉన ఎ .
"హ !"
" అడ ం . ఆ బంగ నదల " అం త.
అత అ ల ం అ .
"ఐ ఎ డ ! ఆ బంగ ప ల త ఘవ న
"
ఒక ణం ఆ ం త.
"ఏ ఘవ ?"
అత వ .ఆ వ న త మ ప దల .
ఈ ఘవ ఎవ . తన బ బండ న ఘ !---అత న వ త
న వ ల స స .
స ! మ తన అడం వ ?
య అం త.
"ఆ బంగ ఘవ అ ?"
"ఇం డ "
"అ అ ఇ .ఇ ం"
" ఆయన ట....."
అత క అం త.
"ఎంత అ ం ?"
"ప ల ల డ !"
" పద ం ఇ "
"ఐ ! ట అం ....."
అసహనం అం త.
"స ! ఓ ట! ప ల ఇ .అ ఇ పం "
అత ఒక ఊ ప న శబం.
ల త త "ఎంత డ ?" అ అ నం .
"ప ల "
"ప ల ల వ య డ ఈ బంగ ----ప ల ల త ం బంగ
."
" ఇ " అం త రం .
టఇ ం డ "
"అ ప ల అక అ ?"
అ న అత ం ఆ ధ ం ం .
"జ ఏ ! త న ళ క స "
"అంత ం . ఆ ఆఫ ఇ . అ ఇ ం " అం త.
ఒక టక ం అత .
"ప ల !ఒ డ !"
" ఇ . ం అ ం . ం ల ఉం క ఫ ం త తఅ ం
ం ం!"
"ఎంత ట డ ! తప ం !"
" క బంగ "
" వ క ఇ డ "అ ఆ య ఎ ఏ ం .
"రం !" అ ట , ం ంబ ం . వ ద ఉం ం , తృ అ ం ం
ఆ .
ఘ ఇ ద బ!
ం ం సమయం ద బ ం త ! అ తప .
అరగంట త త క ఇ బంగ ఒక లగ ఎం
బయ ం త. అత తన వ న వద న పం ం .
త త తం న ం క దగర వ ం .
అక డ ం త బం ఉన బంగ ం .
ద బంగ అ .
అందం ఉం .
ప ం త.
చక ం , ,ఆ క స .
ఆ ం ం డ అంత ఉ ద ద .
ఒక దగర లబ ం త. అక డ ం బయట న రం రం ల ల క
కనబ .
అ -----
హ ఆ జం ద ఒక బల న ప ం .
ఉ ప న ం త.
అక డ----
ఆ ఆ ంత దగర లబ ఉ అత .
దడదడ ం ల త అత హం ం త.
ఆ ఊ ఆ నట ం .
ష ం ఆ ం .
అం ం ం ఘవ .
మం అత ఎ ర .
అత డ తలఎగ అ ఘవ .
"ఎ ఉ డ త ఏ. . .?"
" టల ట యడం ఆయన " అ న .
"అం ?" అ ఘ అ నం .
" వ నప ం మన ం ! ఎక క అ ల ం .
క ం ! ం ఎవ డవడం !"
అ న ఎగ ఘవ . సంజ ం న ఈ అత సం
క ం ం .
ఎ మ ఉన ఏ ! య ఎ య గల త !
అ ఈ త ఏ. . . అ ల ప తం ఉందన ట! మం ! మం !
ఇంక తనప లభం! !
ల మం ఉండక తన వ వ స జరగ .
ఇ ఈ ఏ. . . మం లం మం ట ప ఎర లన ట. అత
ఆ ంచడం ద ం .
ప ఘవ క ం సంజ య .
ఆ ం "రమ " అ సంజ .
క ల ం నయం ప వ ఘవ . ల వం నమ రం .
మన వం గ సంజ .
ఘవ డ అ సద యం ఏర డ అత . అ తప . రకర ల మ
వ ం తనదగ . అంద .ట ఉం దర తన ష .
త జనం క ం లమం ం ష ఎ ం , , ర
కనబ ంగ , ద ,వ -----
ఇ తన వృ !
"ఏ ప " అన సంజ .
మ ంత ఒ నయం న ం ఘవ .
"తమ బంగ కర ం ఉం ?"
ఆ శ న సంజ ఒ భ మం .
తన స డ తన ం మ ఉ .
వ మధ ? ం వ !
" వ త ద న . చ చ ధవ అ ందం ఇ !
సం రం ంప ంప ం అ ! ట అం
ట ఇ అ .త కదం ట క , ఏం
జ ం ! య ద ! న ం ం
న ఒక వ కఈ ట ం .అ మ ం !" అ ఆ ఘవ .

" ప ం ," అన సంజ .


"మ ళ చ ఊరం మ ట డం ! న
ంద ఓ క క ం ప ం మ ంత ఏం జ ం
?"
ఏ ? స కథ ? అ సంజ . అత క మ
ప .
అ గమ ం త రత ర ప డం ద ఘవ .
"అ జ ఒ వ ందం . జ అ ఆఅ రకం దం !
రకం అన ట!"
త వ ఒ క న ద ఆ ఉం న ందం !
ఆ వంక ఒ క గ ం మ ద " ఇక డ కర ం ఉం ? ఇం మ
అవస ఉ ?" అ ఎ క ందం ?
ఒక ళ ఉన స ర డ ఇం లకం ఇ క ందం ఆ
అ . అం అందన శ అత ఆడ అవసరంఉంద త ం
క పం ం .
ఆ ఒక ఆలం ప వ ! ఇం ఏం ప గల ! ఆ ఆలం ం అందగ ల మ !
అం ఇం అందం !ఒ ఒ ఉం ందన ట! ఎ ల , నల ల ,
న వయ , ర వ , ఆ సర ర , బంగ ల ం గ వం .....
ఘవ వరన మ శృ ం న అ ం ం సంజ .
"ఏమ ం అ ?" అ అత క .
"ఆ ఆలం ఉన అ ల ల ంబ ఉం యం ! ఆ ంబ అ
జ దగర భ ం ఉం యన ట!
ఫ అ ల కషమ ం జ ఆ ంబ రం అ ఆఅ
రం . ఒ క ఒక య ం రం ఆ అ .
స అన ట!
అ ఒక మం అ ందం య ఇ వల ం ! తప దన ట!"
"ఐ !" అ సంజ ఉ నం . అత ఉ నత ఘవ ం ం శ ం .
ఏ. . . తన ఆ ట వ ప తన ంటప ఆ ట
వ డ ఊ ం త .
ఇత చలనంకనదబ ం?
ఇత చలనం కనబడ ం?
ఈ ఇం ప వ లబ .
"ఏ !" అ సంజ .
" !ఈ వ ఒక ం ఉం "
"అ ?"
"అక డ ఒక ఆడ వ న దం !"
"ఎం ?"
"ఆ ఒక ఉ డం !"
"అ !"
"ఆ మన మ నం అ ల సప ఉం ం . ఆ పక న న ఎవ
అ ఉం డం ! ఆ అ సం క రం ం ఉం ం !
ఆఅ ం ప ం ం !ఆవ అ మన
?"
ఘవ వ ం వ ఇ క ంఅ ం సంజ .
"పద వ "అ సంజ లబ ం .
తన మ ప అ చన ం లబ ఘవ .
"అ ఉం !" అ ం .
"మం !" అ కస అం చకచకబయ న ఎ సంజ .

***

ఇం ం బయ వ ల ఎ కం ష ఎ ం అ ఖ ఆ
ం .
త .
ఈ .
తన తల త ఉం ం .
ఇంక ఇ ఆ ఏ. . .సంజ ం ం ?
అత తల తప ం త ం !
ఎంత అత !
స అత ఈ ం త అత పక న ం ....
ఎ ఉం ం ?
ట నబ ం .
'క ణ తం' .
ఒక క ల కలల అదం ప న ఉం ఆ ట!
ం న అ ఖ ంప ఎ బ .ఊ చ అ ం .
అ ం ఈ ట ం త ?
ం చ న ఆ ం అ ఖ.
ఎ ఒక ం కనబ ం . చల ఐ ం ల ం ం అ ఖ .
క నఆ ం న ం .
క ఉన ఏ ం అ ఆ జం ద బలం ఒక ప ం .
" ఆ అండ అ !" అ ఒక ఆ స .

ఆ ం సంజ .
అ ప ం అ ఖ.
" ..... ?" అం అ ఖ తడబ .
ఆ ం ఆ హం ర సంజ .
"అ ఖ ?"
"అ ! ఆ ?"
ణం ఆ సంజ .
" ఎం ఇక ?"
ఆ శ ం వ మం ం అ ఖ " ఇక డ ఉ ర ప "అ వ గ ం " క
ఏ టం ? ం ఎం ఎవ ? ఐ ం న .అ ఐ 420 ంద ర
ఏ ?" అం .
ల ఏం డ క సంజ .
త త "ఇ రం !" అ ఆ బయ వ .
"ఆ ల ?" అ కస .
"అ ! ఏం! ల ళ ంద ర ఏ ?"
ఆ అ అం ండ మ ల వ ం ం ఆ ం . ం ం మ
అ . మల పం , పల , , నడక అ రకం ----
డ శృంఖల న గ అ ం .
ఆ డ జ న ర అర ం సంజ .
ం ఉ . అక డ ఒక ం .ఆ ఒక మ
ఉ . ళ వ ఒక గ . ఆప ట ఆ అ . ల
ం త .
ఆ ల వ అ సం అంద .
అ సమ మ ల ఈఅ ఖ వ ం .
అం క ఈ క జ .
"ఐ అ ఖ! ఏ ఆ క ఐ ం !" అ సంజ .
"బ ఐ ం ఎ ప ష ?" అం అ ఖ పం ---
" ఉ . రం చల ఐ ం ం సం ఇ ం .
మ ం అత నక న ం అ ఖ .

15

బంగ ----
న త తన న లబ న ం ం ం .
" ?" అం అస షం .
అత కల ఆ తన బం ం .
" ?" అ కలవ .
" ..... ...." అం త అత ప ం మృ వ ం వ య .
తనకళ ం కనబ న కల ం అన అత ల మ ంత గ ం .
" ?" అం త ఆ .
" !న వ ?" అన .
" ! త ! ల "
చ నఆ వ .
"ఐ !ఐ ! య !"
"ఫర " అం త అత రం జ ప ట సవ ం ం ఆ హం ఎ బ
ఉండడం ఆ మసక అత కనబడ .
" ..... ఇక ఎం వ ?" అ టల సం త ం .
"ఈ బంగ అమ ఉంద ప అడ ట ం .ఏ ం
బంగ డ వ " అం త.
అ ట ట న .
"ఏ ! ..... ం ఈ బంగ ?"
"అ ఏం!? నద ఏ ?"
అత నం ఉం త త ల అ .
"ఈ బంగ ?ఐ ..... . ర ల .ఆ సం క ం . ఎం ఇషం .....
ణ న ల సం....."
అత ం ద ం .
ఇంక ం డ క అత .
"అ ....అ !" అం త .
"బంగ క ం క ంచక ం ల ర ం . ల ర ఆ ప
ం డ డ న ం ఉ ."
అం క .....అం క ఈ బంగ అమ ..... .....
అత క ం సగం ఆ .
అనక
ఆ ణం అత మన ం ఒ వన.
ఎంత ఇ ఇ !
ల తం త తన ర ర న మప ఈ ర ం .

తన ర ప ల రం వ ఈ బంగ అమ
ఈ త న ర ం ం .
మ ఆ ఏ ఇ !

ఈ తన ఇ ఆ న ?
ల త త మన నంల . మ అ .
ఈ బంగ న ం ?
అ న ద ంట ప క ం త. ఎ ం ?
తన ణ న ల సం క ం న బంగ ఇ !
ఇ తన న ంద ఎ అం ం ? ఎ ం ం ? ఎ ం ం ?
ఇబం కరం న ప ఇ ! ఈ బంగ హ ద అస త ఈ యల వ
ఉం !
ఆ సం ంచడం మ అ .
" త ! అ ఎ ం య .బ ఈ నఇ నచ ! అవస ల
స పడ ! ట త వ ం త ! ం న ప .
అడగ ! ఒక షయం ప ద .
ఏ టన మ క రకం ం త.
" ర సం ఎం మ వ క ం న ఈ ఇం హం య మ వ వ
ండడంకం , ఈ ఇం ండడం ఎం తృ క ం . అం క ..... ఇ
న నచక , ండం ఇం దయ !"
" ! ఈ బంగ ల శ ం వ ర . ల
శ ం ఇక వ ఇ ఇ ద కమ ఆ ంచవల వ ం " అం త.
" నద ?" అ ఆ , ఆ పదం ం ఆ న నం ం
.ఆత తఅ ." త ! తప ఇం వ ఈ ఇం ఉండడం ఇషం .
అ గ అమ డ ఇషం ."
ఏం డ ం ం ం త.
"ఇ రం అమ డం దగర నడం---- ఇదం ఊ ం వ
ఇబం ం . ఈ ఇం ం ! డ ం ఇవ క " అ
ఉ గం !
"వ వ ! అ వ !" అం త రం డ దగర క మ !డ
ం ఈ కం అ నమ డ మ ల మ ల రం ంద , డ
మ ల మృ ంద నమ . డ అ ఒక సస ఈగ అ
.
" హ ! ఈ డ వ త త త త మనమధ అ జ డ . అం క ....." అ
ం ల ం త. చకచక సంతకం ఇ ం .
అం న ఆ ద న అం ఏ అస డ .
ద ఆ ఏ అం తన అనవసరం!
ఎం కం , ఈ త ఎ య !
ఇ !ఎ !
ఈ త ం ,భ ం , ంతం!
ఈ త తన అ వ సంబంధం ఉండ ం .అ ప ప వ ం .
ఆ సంబంధం త ల ఏర ర న .
ఏ అదృశ శ తన ఇద దగర ం . మ ంత మ ంత దగ .
అం క ద అం డ అత .
ంద ఉన సంత ం త కం .
అ యత ం అత ద ం అ ల ఉచ ం .
.....త!
మ అ న డ ం అ భయప న అత త
అ పం ప మ ం .
అక అం త అత అడగ శ స నం న .
" బంగ నద న సం . న సం!"
"అ !" అ .
" న ప చయం య ం ! ఏం ం ఆయన?"
"ఆయన ట ...." అ , "అన మ హ ఎ ఉ ?" అం త ట .
ఆ అ ం ం .
ప ళత త, ద తన ంబం సంగ బయటమ ల దగర బయట ం త .
ఎం క ?
ఇత బయట మ అ త అ వడం ? అ ంచడం ?
ఈప త అమ అ , న అ , త డ , ల ఎవ దగ అన !
అ ం , ంత ష ఇత ఎం ల ం ం తన ? ఇ ళ.
"మ హ ఈ ఆ !" అ .
మ నం.
త త, " వ " అం త.
అత అ నన . దన .
ఆ ఆ ట అన అత వం ఆ క స షం కనబ ం .
అత స నం సం త త మ త దగర న ం త.
అ యత ం అక డ ఆ చ న ం .
అక శలం లబ తన .
త రత ర బయ వ ం త.

ఆ ట వ క ం , ం అవడం ద ం .
అసహనం వ ఎ ం త.
ఎవ తన ! ఇంక ఏ తన ం డమ ఆప ట
త .
"హ !" అం స .
"హ ! "
"ఎవ ?"
" ! మ హ !"
త ఒక త ం .
మ హ త ం తన త వ తన .
"హ మ హ ! ఆ ం ?"
" !" అ మ హ .
" ఈ వ !" అం త ప మర !
" !"
" య !"
" మ వ న డ "అ మ హ ఆ పణ .
" మ హ ! ! య !"
"ఎ వ ?"
" ! !"
" ం ఇ ?" అ అత ంట .
" ?" అ సం హం ప ం త.
మ హ డ మ కనబడ .
లం ఇబం అ ం తఃన ఇం క సంఘటన త త.
" ఇ మ హ " అం త అ నయం "వ . ....ఎ ం ...."
ఆ స నం తన ంచన నం ం మ హ .
"మ హ !" అం త మ .
"ఊ"
"ఆ ?" అం న .
మ హ నవ .మ నం. ఇబం అం త.
"మ హ ! ం ?"
మ న ఇం ం ." య ?" అం .
అత జ ప .
"ఏమ పద న మ హ ? ం స ం ?"
.
మ వ ద య ం త.
వ దగర ం ం ం రం క అ అత ం ం నట ం .
అస షం గబగబ న .
" ! !ఐ అ !ఐ అ ! త! ఐ !ఐ !"
ం త.
ఏ ? ? ?
ఈ !
తట!
ఇత తనకం క సం ప న!
ఇత తన .....
తట!
ఏ ఇత ఉ శ ం? ఏ ?
చ నమ వ దగర ం , 'మ హ ' అం క .
అప అ ం .

***
" ం ట గ కం ం ం "అ ర ర .
ఆ ట న వ చ నట ం ర .
" పరమ ! ట ల " అం ఆ హం .
" ! ఏ ట? ఆ ! ట య "అ .
"ఆ య ఇం దగర ం న . ఆ త త న చం న .
ఏం ?" అం ఃఖం ఆ ద వ .
ఆ ఃఖం రగబ న .
"అ ఆ టల న ఏం ?" అ .
"అం ?" అం ర అ నం .
అత మ ద న .
"ఇం ఇక ంద ం ?"
"ఇక డ ? ఎక ం ?" అం ర ఆ టం .
" ఇం ం క ! అస ంఎ ?"
" ఇక ంద , ంగక చం న ప డం అబద ?" అం ర .

"ఇం ం !అ అబద !" అ న ఏడవడం ద ం ర . "ద !ఆ


అ పక స ం ం . కన ఏ
న భయ న ...." ం ం ర .
"అ ఇంక న త ర చం !త ర !ఇ !" అం ద న కంఠం .
" అంత ందర వ ఏ ? ఇం ?" అ .
ంట శ అత హం ద ఉ ం ర .
మ హం . అత హం పం కృతం అ ం .
మ ఒ క అ ం య డం ద .స అ సమయం ం .
పం ఒక పదం ఉచ ం అం .
"అ !" అ గ .
" !" అ నబ ం ఒక ం . అ ఘ .
ఆ ం న పం ం .
"ఏం ఘవ ?" అ నయం .
"ఆ ఆడ ఇం దగ ం ?"
" ర ? ఇక ం ఘవ !"
" త ! తర అ , ద డ అ ం ఇక డ!" అ ఘవ .
"అ య డ ? ఎం ?అ అ ఇప ఎ ఘవ ?" అ
ఆ .
" హం టక ఇ ! ం ం త డం ఒక ందట ఈ ఊ ! తట! డ
ప బ ఉన మ ట! ఆ డక ! ఆ త త ఆ ఆడ సంగ ఆ
ం ం ! క మన ం ! త! ందరప ! ఇం ?"
"అ !" అ కం ఘవ వ మ .ఆత త
హ ర ఒక క .
అప క ఆ బ ప , ం డ దగ ళ స .
స ప ళ తం ర న .
త ఉన ట ం ం బజ ం .
తటప ం ం త ఎవర ఉం అ ?
సం త ం .
బయట లబ ఒక వ .
అత వ వ ం ప ం త .
..... !
ఘ క , తన క అహల అ న ధవ!
ఆ హం త ద వణకడం ద .
త పట . ఆ ఎ న ల ఉన అత .
అ కషం ద అ అం త.
"ఎవ ?" ఏం ?
" అమ !" అ నయం .
"అ ఏం ప ?"
" ం ం వ న డ అ ?"
అత హం ప లన ం త.
"అ ! ఎం ?"
" దగర ఒక ఆడమ అమ ఉంద !"
"ఆడమ ? ఎక డ?"
"ఈ ఊ ఉంద ! అ మ ద ! మం ంబం ం వ నమ !"
"త వ ం ? ఎ ?" అం త.
గర ం .
" ఎ అ ! లల త ! కషమ ం వడం!" అ అంత ఏ న అ .
" లల తల మ దవయ ం ద ! ం వ ! దగర ఎ వ డకం జరగ ! ఒక
ం న ! అం ! ఇం రం ంప !"
ఆ ట న వ భగభగమం ం త .
సంత ప ల న !
అ ఉం ఇ !
ఎ వ డకం జరగ ట! స !
ఆ ఆడద నంత నమ ద ం ఈ ధవ!
ఎ వ డకం ట!
అ మ ప మంచ ? ?ఎ ?
మ ప .....ఎ వ డకం ట!
క నట ం త .
ఉ బ " వ . ం ం వ న ?" అం .
" ఘ డ ! అ .... ఘవ !" అ .
ఘ న బడ క న నట ం త .
ఘ ..... ..... ! ! అమ కం!
అం స ప ళ తం జ న మ ందన ట!
ప ళ తం త ఉన ప .ఇ త ఉన ప !
డ పవ ఉన ఈ స ల న ఆ సృజన ఒక .

ఈ ఘ ,ఈ ద ఎవ తన !
త ఎవ ద య .
అ తన అ ం !
ఇ ంక ళ ఒక ఆట ఆ ం త !
"ఎంత?" అం వం .
ం క .
"ఇయ య అ !ఈ ప ఉంట ! ప ఉంట ! ఒక
గద! అం క అ ఏ ఓ రం య ం !" అ ప
న .
"అ " అం త.
"ఓ ప ల క ....." అ .
"అ !" అం త మ .
ఏడవ కన న న .
"స ! ఇటం! స ఇక వ ఇమ ం ?"
"ఇక వ . బంగ ఉం అక !" అ బంగ అ ఇ ం త.
"మ డ ?" అ .
"స అం క!" అం త అత ప ష ఉప కస .
ల .
ఒక ణం అక లబ మ ం ఆ ం ం త, త త డ
బయ వ ం .

***

"ఏమ ం ?" అ ఘవ .
"అ ఇ నం . గ మ !" అ అసంతృ .
"ఎం ంత! ం ఈ ఆడ వ ం ం మన తం ఉం ట ! ఆ త ఏ. . .
చండ చండం ఉ .ఆ ళ మ అం బటడం అ తం
ఉం వరస డ !స దగర ఉండ ప డం , య బడబడ త .
అంద న ! ఎరక ఈ ఎదవ సంత!" అ
ఘవ .
"అంత ంజ ఉం మ స ?" అ .
"అ ఒక వ అ ప ! ఎక డ బ అక డ గ . ఇం ద
అ ల!" అ ఆ ఏ త న ఉ అ ఘవ . " తస య ! మహమం
అ త ం మన ! ! ళ ంజ ం స లం ఏం !"
"ఏం ఘవ ?"
" బం ఆ ఆడ ఎ ం !అ ?"
"వహ ! ం న !" అ .
"మన ఎస ఉ క ! ఆయన మనం ఎంత అంత! రమ ఓ
డ ం !" అ ఒక ంబ డయ ఘవ .
ఒక గంట ఎ .ఐ. ం . టపట అత .
"ఇం అమ ! ఏ ?" అ ఎ .ఐ. ర .
"ఇ రం ల ం " అ ఘవ నచ న .
"ఇం ం ఆలస ం? బం ంచం !" అ ఎ .ఐ.క .
న ర శ కం ఎ ం .
క దగర ళ న త క భయం ద ల
ఉం ం ర .
క ం .

***

త న బంగ అం కళక ం .ఆ అక డక ర క .
ట న క ఉ .
ఎవ ఒక ఐ ఆ . అం క ఆ కం . .
ఎ న అ ం ం జ .
ఆ అ ం ం ప ధ త సంజ ఇ . అత హ అ ఇ
.
ఆ ఐ వ ఇ , ఇం షం !
అం క న ల సంజ .
ఎ వ ం ఒక . ఉ ఎ . ఐ. అత పక న ఘవ ఉ .
నక ఉ . అత పక న అత ం ం ఉం ర .
" ?" అ సంజ అసహనం .
" త స !" అ ఎ .ఐ. రం .
" ప ! మ మ! ం ! వ సం వ
య ం ! అ ఎవర న !" అ ఘవ .
ఘవ సంజ . అస ం అ చ
ఇవ ద ఈ ఎ .ఐ. ం ఇ తప !
సంజ ఏ అన రవ ంత " .న బలవంతం ...." అ కం
య క ఏడవడం ద ం ర .
స అ సమయం నబ .ఎ ,ఎ , ఐ క ల
ఒక ం ం .
"◌ాఒ"ఆ ంద అ ం ! ఇం రం ం ం ప ం" అ
ఎ .ఐ.
ఒక ర సంజ . వ ల ఏ ం త . ఏ ఏ ం .
ం క ం అత .
అ తప . వృ ధర ం.
ఆ ం త లవల ం త ! య నం!

మన సంజ .
" ఆ !" అ తలపక .
ఆ ంట వ ం ఒక . ఉం త.
మ ద కనబ . ఐ దగ వ ంద .
"ఇ ! ఆ పక మ "అ సంజ ఒక .
ఆ హ త ఆ . పక న ఆ ం .
రం ఆర ల న కనబ న ఆ ఆ స ం
న త.
ఎం మ ల ం ం అత .
అ సమయం సంజ ఆ . పక ., ంట మ
ఆ .
అ ---
హ ల గలగల నబ ం . ఒక మృ న హసం నక ం అత జం ద ప ం .
"ఓ ! ఇక సం ! సం దక క చ " అం ఒక ం .
"సం ! ఏ ?" పట ఆశర ం న న సంజ .
అ ఖ లబ ఉం అక డ!
"అ ! ఐ ! క ం మ ం సం అ ..." అం అ ఖ
గ క ఓర .
అక న అంద ల ళ . రం ఉ .న
ఆడ ల అ ఎ అ ?" అ సంజ పం .
" ం ం నం ! ఆడ ! రం ఉం ం !" అం అ ఖ
అ యకం ఖం .
"అం ..... రం న ళ ం ఆడ ?" అ సంజ .
'అ అ మ ల వ న ళం ?ఆ ఎం క అ న "
అం అ ఖ బ బ .
" ర ట ంద ఆ ? గ ! ప ఉ .
ంచ ! అ !" అ పం .
ఐ , ఆయన ప రం ర వ . ఆ ల
సం ం ం .
ఐ ఆ న మ క ం .
సంజ ఇం క ఆ న ఆ .
ఆ అక డ!
ఆ సంతృ అ ం ం అత !
ఆ న ఆ ఎవ ? ఆ డ ఎం కలవరం క ం తన ?
ఆ ఎ సంజ గం అం అక ం క ం .

16

త డ సరసం నమ రం ఘవ .
చన అత మ ం ం త.
! ఇత ఘ !
ప ళత త ం ఇత మ .
అ హం! అ ం , న ండ హం .
అ ష న !అ ష !
ప ళ తం త స యం ఆ ం ల ప ం ఈ హం
తన దగర వ రం మ దగర వ మ రం ....
" ఘ !" అ శ బం క ం ఆ మన . " ! య ఐ క !"
" ం !" అ ఘవ వగ తం .
" ం !" అం త నర గరం .
ఘ అ ఘ ." ర ంచ కం వల వ ం . క
ఇ ం న న ష "
వగ న ం త. ఆ త త క ం ం . న
న ం ం ...
త త "అ !" అం కలవర .
"ఏమ ం ?" అ ఘవ .
"ప డ వడం మ " అం త ఆ .
ఘవ ర ం చప ం .
"అ ? ఎక ! ఇక డ ఉం ం .డ ం క ఇ పంపం
ంద ం "
ం త. "తప ం ! ఇం గంట పం ం !"
"వ !క ం !" అ ఘవ .
"ఎంత ట! తమ మ వ కలవక ఎ ?" అం త వ రం ప ట సవ ం .
సం న క ఘవ .
" !" అం త.
నయం వం " ప ండ !"
"ఈ ఆడ ఆ లగ ఉంచవ ? ఒక !" అం త ప క య టం
మం డమ ఆ న యజ .
అ న గ . ర త ం ఏద ఉం న గ అం
క య .
అ చ నఆగ త ం త.
ఉ ప ఏం జ ం అత అరం .అ నం త .
ందర .త తగ . త త ణభయం త దబదబ .
గంట త త అర ం అత . త అ న .ఆగ బం న న .
తనకళ ం జ న దం ఆశర ం ం ర . తన కళ త నమ క ం ఆ .
ర ం త.
" న భయం ఏ ! దంజరగ ! ఇం పం !" అం పం
ఆ ం జ అబద న సం గం ం ర .
అక డ ం చకచక న ం త. లబ అత !
ఉ ప ం త!
ం సవ ం అత .
ఒ క పదం స షం చ నం అ త .
" ! ఒక క డం అన ట! !"
ఆ ట న త హం క క ం ం .
ప య ం త లబ ఉ మ హ అక డ. అత హం ప నంత ఆశర ం
కనప ం .
అత అన ట ఇం త ం మం ఉ .
" క ! అం ! క డం !"
ఏం డ ం నం లబ ం త.
" వ అనవసరం !ఐ ,ఐల ! అం ఐ !" అ మ హ
త ం న .
"మ హ ! ఆ ! ఇక డ ం ! ఇ !" అం త పం .
ఆ టల ప ం మ హ . త ఎవ క అత రం ం .ఆ
దగ వ ఆ .
త ఇదం న తనం ఉం . తనకం వయ న డ న మ హ తనం
పడడ ? త అ ం అత ం బయటప వడ అ వ అ చ
వడం? ఎంత !
అసహనం ం ం అత .
స అ సమయం ప ం వ ఆ బంగ ం ం ఒక . త ం ఆ ,
లబ ం .
మ తమ మ హ ఆ భంగం క ం . అ న హం ద ద అంగ
అక ం .
న ప ట సవ ం ం ఆ ం త.
ంట ఆ ం ం ఆ శం న వ ం .
" !"
ఒక టక , త ం ." !" అం ఆశర ం . " ! ! ఇక ?"
"అ ?" అం త. "ఎం క వ ! ఏం జ ం ?"
" త ఏ. . . వ ట ! గజ . ప బ క య
చ క . న ఒక ప వ .ఈ చ తప . దగర అంతడ .
అం క చక ప వ ం ఈ బంగ కనబ ం . బంగ వ !" అం
వ .
ధ ం త. " ? ఎక ఈ ం ళ ం ? త !
?"
అప తలవం ం .త త న ం అం . " జం లం ఇక హం
ంచ ం య ల అ ! ఎంత లం దగర యం !
న ల ఎ ల య ం . వ న డ ష లం డ ఇ .
ఎంత ఇ అదం ఖ స ం .డ వడం, ం మ .....
డ . ఆ డ సం వ రం. ఆయమ ధ మ వ మ ..... భం ! ఇ క
షవలయం. తం ద కం ం ం "అ ఆ " త ం !
!" అ న ఏడవడం ద ం .
"ఏ ! !" అం త య .
అ నన నం తల ఊ ం .
అ ఖ ఎంత భయంకర న త . ర అ నగ ,
ం దం ం ం త ఖం పడ .
ఎ వ అ చం ం . వల ల ం .
అ . అ చంప , బతక వ , తగ , వదల ! బ ఉన ంత లం త బ
ఉం ం అ . ం ం ందల ం .
"ఆ , అహల , ఉ క తం శనం ! శనం !" అ మ
గర ఏడవడం ద ం .
"ఊ !" అ ఊర ం ం త.
త త మ అం . "అహల చ ం ! దగ ఉ . ఇక డ ం
త ం !" అం వగ తం .
ఏ ఆ ం .
" ! దగర ఉ ?" అం ఆశర ం .
"అ ! న మన అహల అ న ఇ క ఆడ అ న దగ .
అం ! మ న వ ! ! !" అ , ఒక గ ం ఆ ,త ం
త.
ఆత నక ఉన బయ వ య .
గం ప ట ం ల ం త.
అ డ ఠ నఆ . ఆ దగర ల ఉం ంద ఊ ంచ అత .
"కదల ! క !" అం త ణ ం అంత హ ం ఆ ం ."
ళ ం ?" అం మృ .

" స లప సం ం న క ం మ ం ? ఓల !ఈ ప న చం
ఏం ?" అ ం .
ప సం న ం త.
" ం చం ! మం సంబంధం ల ం !"
" ! ! ? ఎవ ?" అ ళ .
"ఇ "అ ం ం త.
రం .
"ఇ ! ఎవ అ ండ? అ అసహ ం హం .
"ఒక ం ! చక లఅ క ఎ అహల అ !"
" ?అ ? ఎవ ఇ ?"
" ! పట ?"
అ న హం ం .
"ఓ యమ క ల! ం వ ! ల చ వ ఎవ !"
ఒక అంగ అత ం త. ల న అత దవడ ద బలం ం క
పల జ ం ఇదం .
ఆ బ ప ఒక ఊ ందప ం . మల అం ం ర రకం రడం ద ం . తన
కళ ం జ న క నమ న ం ం ఉం .
" బ స ఆ ఏ !" అం త. "ఈ ఎ .అ . బ బండ
. అం క ఇ ఉద ం !"
" ! ?" అ ఏ ం .
" వ ? ఉత భనం ?"
" భన ! ఓ ల ! కం ం !" అ లబలబ .
"ఎ వ ం ! ం ఉం " అం త .
" !అ ం ? ఊ ఎ ఇ !"
" నక ! ం ! !గ పద!" అం త.
" !" అం అరం న .
యం ం త. " ! ద పగ లం ఇ పద !
పద ప !"
సం గం గ న ం .
" !ఇ !" అం త.
హ లం .
ంట ల ం త. ల ంద ప ం . ం
క ఎ .
" ! అరగంట గ ఉం ం . ఆ న ! ,ఈ
తల చ య పగల న పగల ం . త!" అం త రం .
ల ట ట ం హం లబ .
మ త బయట ం గ య ం త.
అ నబ ం ఆ ఆఏ పం ఏ .

***

జనం ం ఘవ . పక న లబ ం అత ర ఇం ర. జనం
బయ ం గడం అల అత .
"అ ఖ ఏ ?" అ ఘవ . ల న న రం స అం ం అ అదం
ం .
" నం ం " అం ఇం ర.
" ందర త రవమ ం బయ "అ ఘవ .
"ఎక ?" అ అడగ ఊ ం ఇం ర. అ అత పడ ఆ . అత తన
మ డ .ఆ ట ఏ ఆడ అత మ డ .
ఒక అ ఖ తప !
అ ఖ అం ం అత పంచ !అ ల!
" ందర వ ?" అం ఇం ర.
"ఎ ఒక వ !" అ ఘవ లప ం నం ఉం ం
ఇం ర.
అంత అ ఖ వ ం అక .
అ ఖ డ సన ం అ ం ఘవ హం. " అ ?" అ
ఆ యం .
" ! ఇంత ఎక ం మనం?"
" ద క కట త . అ అప ం ఒక ద మ
మన అదృషం ఆయన ఇ ఊ ఉ . ఆయ క ట మనప అ ! ఒక
కనబ వ ం త !"
" ం !" అం అ ఖ రం . " స ?"
" క జరగద ! క తల ద సంత అ వల ం ం . ఓ అరగంట మ! అం !
బం త క ! పద!" అ ఘవ .
"అ క ఎం టడం? ?"
"అ ! ఇ ! ఇ ప ం మల ంద ఇ ఆ అన ట! ఇంక
కద ! ఏ ఘ సం మం రం !" అ న ఘవ .
అన ట న కలవరం ం అ ఖ . ంట ఆ మన సంజ .
" అ ఏం ంద ం ?" అం వం .
" ందర ద ! ! ఎ న ఇం ఉం ం ల ద ంప క ! అ స !
ం మనం బయ ల, క ఆలస !" అ ఘవ .
ఇద క ఆ ఐ బస న .

అ ట ఘవ ం కనబ ం త.
త మ ం అ బంగ ం .
ఆ డ , 'ఈ ఇక ం ం ?' అ ఘవ .
ం "ఒ ! ఇక ! నమ !" అ త ,మ ద .
న న "నమ " అ ం ం తఆ ఘ న ఉన
అంద న అ దప .
"ఎవ అ ?" అం న .
" అ ! ఒక !" అ ఘ అ ఖ ం .
ంట
ప మ క నబ ం త .
ఆ కత ం !
ప సంవత ల తం ఘ తన న స ంచ ధ త న కఅ !
మ ఏ నబ ం త ల .
ఆఏ ,ప సంవత ల తం ఈ దప న ఘ ఏ !
' ! ఘ నన ట! ! !' అ ం త, అ ఖ ఆ దమసకం .
"వ అ ం ం ఉం ఏ ?" అ ఘవ త .
"అ ం " అ న ం త.
ఆ హ బస న ఐ వ . ఆయన జ ప బ ం .
త న ఘవ ,అ ఖ .
ళ కనబ వ .
ం ఖ న ద ల బయట ఘవ అం ం అందం ం
న ం ఒక ఇవ .
అ అం . అస అత ఘవ డ . అత దృషం త
ం . సన ం హం పలక ం న అత .
"నమ త !"
"నమ ! ఉ ?" అం త.
"బయట ం ఇ వ ర ! జనం ప "
"అ !అ మ వ " అం త.
"అక ద ! వ ంట పమ !" అ కం .
ఘవ తర ఇదం .
అ ఖ క ర ం ం త . ఫ ం త .అ చక శ ర షవం. వం
ండవల న కం ఒక ఔ ఎ . ఎక డ ండవల న వం అక డ .
నడక ం ండవల న కం మ ,అ య ం .
ఎవ ఈ ? ఎం ంత పరప ఈ ?
ఆస ం అ ఖ.
"రం " అం త, అ తనఇ అ నంత చ ంత ప ----
ఆ క ప ఘవ ,అ ఖ .
పల మంచం ద వ . ం బ అం , పక న గ ం .
త డ వ హం ం . సం షం యత ం య అత .
" ల ం మనం ట !" అ త .
న ం త. "అ అ ం . తం మనం ట ం ?"
"అ క !" అ తలపం ం వ . అత త వం అం ళం అం ళం త .
ప ట సవ ం ం త" మన వల న "
ఘవ ప చయం --
"ఈయన ఘవ .ఈఅ ఆయన . ప ం వ "
" క వ క ఇంక ఆ ప ం ఎ ఉం ం ?" అ వ న .
" !ఏ ప ?"
" ప ం !" అన ఘవ ం త.
త తన వ అంత ప చయం నం ఉ ం న ఘవ ం
సవ ం నయం ప డం ద అ ఖ ఒక ఇండ ట య
త . వ ట యం . ఆయన తలవం ం ప ఇ జ ం .
అం ," ం" అ వ ,ఎ ల ం .
" ?ఆ ంచం " అం త చ ఆ .
న బజ వ , ప .
" ళ ం ట. క ం "అ వ .
ఘవ దగర వ క .
స అరగంట త త హ వ ం ఆ .
" !" అ ర ం త అం ం వ --
సం అం ం త నఆ పర చకచక .
చ న ఒక ట ఆ ఆ .
అక డ న ం త చ ం త.
స అ ం క స తన ర ల అప . ఆ షయ అక డ
ం .
మ చ ం త. మ మ చ ం . అక డ న అ రం తన ం ద
చ ం .
" అ ష ఇ ం !" అ ఇ ఘవ ఒక , స వ
ఇ ం త.
వ తన అ ష వ మ .త త త
అత . "ఇం సంగ ?" అ ం ల వనం రప న ప బయట .
త ,వ మధ ఏ ద ప చయ ంద అరమ ం ఘవ . ఇంక వ తన
ప ం డ ం అత .
ఇ ం ట తన ఎ వ ండడంమం ద అత ం . అస ఇ ం
అ ఖ వడ త . ఈ త ఇక డ ఉం ంద ఊ ంచ త .
అం క లబ "ఇంక ం ల ం ం !" అ నయం .
న న వ .
త క ం " క ? ం !" అ వ కం .
" ళ పం వ " అం త.
"ఇంక ళ ! ప వ "అ ఘవ అ ఖ .

త "వ " అన మ క ం ం అ ఖ.
అ ఖ క క త అ ఘవ .
" మం ం ం మం ట ఒక . ణం ఉం ం "
"అ అ ంతప !" అ న ం త.
"ఏమం ? ఇం వ ఆడ ళ ఎ మ ! మం మమ
మ కం " అం .
త ఘవ క నట ం " రం ! ఎక
అం ం ం "అ పం .
"డ పడ జ ం " అం త.
"అం అం ! డ ఖర కఅ మ .ఏ హం
వ . ఇ వర ఇ .ఈ ఊ . టవ !" అ ఘ .
"అస మ ఇం ం బయట పడప సంగ క ఇదం !" అ ం త మన .
ఇం ఏ ఘవ .
మ వ గ న ం త.

***

మృ ం అ ఖ .
నక ం ర నబ ం .
య ం అ ఖ. క వ ం . క న ఆపమ
గ ఉన ఆ స .
ఆ ం అ ఖ.
ం ం సంజ .
" ? ఏ ?" అం అ ఖ అ సన ం .
తం క న త సర న క య ఇత ంగ
ం న తన ం ట ?
అ అంత లభం మ ం ఏ త ?
" క ఏ వ ష ! రహ బంధనల అ ం "అ సంజ
కస .
పం ం అ ఖ ." త . ఎ అ ంచ !"
"అ ంచడం అ ఇ .అ న రం "
క ద ం అ ఖ.
" ! మ ం !"
" !ఐ య !క !" అన డత క నం .
"ఎక ?"
" శ త త! రం !"
ంట అ ఖ నయ అ ల .
ఒక ం న అత .
" డం !" అం అ ఖ బ మ న .
" ం ం "అ న .
గబగబ ం అ ఖ.
" త యక ద పం ఏ త బ మ న ఉం .
! మ సం అ న ట జ ! అంత ం ఇంత య ?"
"ఇ న ప క స ఏ ?" అ సంజ వ వ ప .
"ఏ ?" అం అ ఖ భయం .
" త- "
అ న అ నం అత ం అ ఖ.
"ఇంత న ర ?"
" ం ! 'థ ! ఇ రహ ' అన త ం .అ
ం వ అక ం . ప ం !త ? ?" అ సంజ .
"ఓ ! అ !" అ ం అ ఖ . ంట ఆ ం అల ధ ం ం .
"ఏ త ఏ ఒ య . య ం జ ం అదం జం."
" య ? యదం స .ఇ ఆ ఈ ఎ ! ఆజ ంత తప
.
"ఏ !" అం అ ఖ న ం .
" మన !"
"అ ఈ ల ం ?"
" ?" అ సంజ .
"అ !"
ఇద న .

17

వ ---
త ఏ వ .
అన మనస ం ం ం త. ఆ మన .
ఆ కళ ం అత ర ల ఉన అ ష ం .
ల!
తన ల అ మప తన అ దం ం ర ం . తన లం ర
అత . మ ం బ .
అం బ త ఏం య గల ? ఏం అత మ అ ?
త త ం ల ద ఈ ఇండ ం ంచగల .
జ న నషం ఎవ డగ ం .
" , తన తన నంతత .త య గ నప ఇ ఒక ."
"వ !" అం త రం ం .
" పం !" అ వ సర .
" ప "
" అడ ఏప య మ ...." అ వ .
అత ట ధ న ం అ .
గమ ం గమ ంచన హం , ం ం త.
అం ం వ .
"మ ఇం క వ న ఘవ ?" అ ఆశర ం .
" త ! ం ఊ అ . మన వల న " అం త.
"అ ! అంద వల న తప !" అ వ ఎ .
"అ ?" అం త.
"మ ?ఎ ల ం , ఎ సంవత ల ం అ ?"
"ఏమ ?"
" ల "
ంట మల ం త.
"త ! ఏఅ పం ! ం డ . ం రక .
మ వ ! వ ! ఎవ !"
"ఎం క ?"
ంట య ం త ం " రణం ం వ ? ఎం ం
ఖ ? దయ ఇంక ఆ షయం ఎ ఎతకం ! ట ం ! అం "
"స ! ఇషం!" అ శ హం వ .
మ ంత ప త త బయ వ ం త.
లత తఆ బంగ ం ఆ ం .
క నం కనబ ం బంగ , బయట ఫ చ దం ం .
ఒంట .
అత డం ల న కనబ ం . ర ం మ . అత పక సగం
అ న ం . ం గ క . ఒక గ క ందప ంత ర
ం .
అత అ ం ం క ం త .మ అ అ ం ం ఆ .

అ దం ర ం ం న మప ఆ చం న రదృషవం
ఇత !
తన య ం త ఇత తం శనం వ ఖ రణం అ ం . ఆ న
తన ఎప వదల ! ఎప !
త ఏం ం ఇత . ఏం య గల త ?
ఆ అ లఅ త . దృ ం క ం డ య ం .
" " అం త ల .
ండం న ఆ రం ఏ కనబడ అం ల య న
ఆర దం ం ఆ !
అత పక న న మ మ ం త.
న కం , రకం ం కృ ం న ల ఆ
ం త.
తన వల.....తనవ అత ! తనవ !
కషం ద ం గ అం త. " టంత . ఒక షయం ప ం
ఉండ క హ !"
ఆ ప తన సన దం న .
మ , అ నయం ప డం ద ం త. అత ఆ కం వయ
ఇరవ ద . , ఆ సమయం అత ఆ తనకం న వయ , తన ద
ఆ రపడ అ ం .
" ! న ళ మన క ! ల ఉ బం ,
అ బం అ ం వడం ధ ం "
దం అ .
"అ ! మ హ స మ వ ధ అం ! మ హ అ య !
చ ఉం , క నం . ం గనక ంత క , శయం చ
ఉం ఇప !"
మ హ తకళ ం , తన ల య ం తన ంప త త న
మ హ . ఎ ఉం ఆ ?ప ప ంగ త ఒం త న క ?
మ హ అ న తన కం పం వ త త ంట త ం .మ హ
ద పం వడం అస ఎవ ధం ! నవ తం ం అత మన !
ఇ డ అ ం .
ఎం క వ మ హ ! త అత మన కం లకడత ం ?
?
అం క ఆ ప త వరన? త ఏం అత య ? ం ర ఉ అత !
వ !
బ న ఇ .
బ న మ హ మ .
మన న .అ ఎ ఎవ త ఏం ం ప డం కషం!
"మ హ కం య ?" అ . "ఒక ళ మ అ ఎ బ
బటకడ ఈఆ ల ఎ ం అరం వడం . ఇ వరక క త
ఉం ందన ...." అ ఆ , " ! ట తడబ ం ! ంచం ! క ల ఉం ందన ర ం
ఉం . ఇ . ర . అంత ! అం న ం!"
ం ం ం ఆ మ ప డం ద .
"అం క , ఆ ల అ , కం ,మ హ ం ఆత త
ఇంక ఏమ ఫ ."
"మ హ ఒక ద ఆ రప ఉం ?" అం త .
తల ఎ ఆ కళ .
ఇబం మర ం త. " ! రణ వ ! ద
ఇండ య ద ఆ రపడ ఒక . ఇద . ల ం ల ద ఆ రప ఉ .
! ఒక వ క ఇంక తన సం కం ఇత ల సం బతకడం తప స
అ ం !ఇ స యం ల ఇండ అ ర ం .అ ఏ
య ం .అ మ ం ! ం ంత .
ఇండ ప ంబం స మస ం . ంత బ .
ం మ క ళ ఇంత ర , ఇంత భ ఇవ ఉండక వ .
త తన ఇండ ప ళ షయం ఎత ర .
"అ న అనడం ఊ ఒక ఆ చన! ం ఇం ఒక ర "అ .
" ! రయం ద లమం బ ఆ రప ఉ య మ కం . ఇం క షయం!
త ఇండ ఒక సం అప క !"
"అ ల అప . ల ఇంక ఆ కక . ఇం బ ద
!"
నం ఉం అం త.
" ల ం ఆ మన వ ం . అక ద ం సం ఉన డ
నక ఉ . రన ఏ ష అ డడం స క అ
ం వ ?"
అ ల ఉం !" అ మ .
"అ ? ల ఇంక ! ల ఇంక ! ఇ జం! ఆ ఎవ ర !
! నక మం ఉ ం! ర ం ం !"
స హ న .
"స ! రంత బ ఒ ం . ఒక షర ద!"
" పం "
" ల నం "
చ న అత ం త.
"ఏ ?"
తన ర అత అరం అ ం . త ం "అం , ల ర ం ధత ....."
అ మ అ తడ .
తల ం త.
అత ట ర ? క, అత య ం అత మన ఉన వం తడబ
బయటప ం ?
ఉన ం అ .

" జల ం పర ! రం ఆ ంచగ త ! ర న
అ ఏర . ర న ం , అ నయం న ఒ ం "
నం ం ం త.
ఆ .
త ం అప .గ . నల రల మసక క ఆవ ం గ .
ఆ క న న అ
స , ం కనబ ం త హం !
అ ద అ ం ం .
ఏ రచ త అ ల ,ఏక ం అంద క ఏ ఉం త , ల !
" ?" అ అ యత ం . అత య ం అత ఆ ం గ
ప .ఆ ం న భయప న .
అత ల రం య ఆ .
ఆ ఆ త త అత ల ం లబ ం త.
"అ క సం మనం య ం, అ ?" అం .
"ఆ ష ల వ !" అ .

* * * *

ష ...
" ?" అ స ఇ క ం .
"ఊ ళ!" అం .
ఆఅ ప లన అక న సంజ . ఆ అ పచ రం
క ఉం . , ఎడమ బం .మ ల , అందం ఉం .
ఎడమ మ క ప లబ ఉం . ప బ ం ఆ అ .
న మం పక గ లబ ఉ .
"ఏం ం ?" అ ం . శ అ .
హ టం తల వం ం ఆఅ .
" !" అ స ఇ క ం .
"వృ ం "
" వయ ంత?"
"ఇర "
"ఎప ం వృ ?"
" ఆయన న వ నప ం "
"ఎ వ ?"
" ట ళ తం."
"ఎం వ ?"
"ఇం ఆడ ఉం త ."
అ న శ ం జ ం ఆఅ .
ం ం ం వం ం త ం సంజ ఇం ం .
"స ! ఇప ఇంతమం ం ం. అంద కల ఏ ఏ త కక క
. ఈఅ ం ! న ."
"ఎ ?" అ సంజ .
"అ భవం ద స !"
"ఓ ! !"
మ ఆఅ ం .
" ంత సం ?"
" ం అ వంద . ఒక అ వంద" అం ఆ అ మ , .
ఆ ఆడ అ ల శ లడగడం కరం ఉం సంజ .
తప ! ధ త!
"ఏ ఊ ?" అ ం మ .
" హ నగ "
"ఇక ఎ వ ?"
" ం లల ఒక వ ఉం . ఒక ం సం ం మ ం ."
" ఊ య ?"
" య ."
"ఎం క ?"
"అంద బతక వ . ఈఊ ం ఉం ."
" ఊ ఎవ య ?" సం ం " అత ?"
ఆశర ం ం .
" అత ? ఏ అన ?"
"ఏమం ం ! ఆయన న . ఇం ఉం . బత క !"
అం .
" ఇం వ ?"
" అమ ఉం ! ఆ దగ ళ . ఆ అం బ ం .
తన క డ రం ? అత డన ం ందం ! ఆ మం .ఆ
అ డ డ ఇ ం సం దన ."
" ద వ ఎక డ ఉం ?"
"జయమ దగ నం ! ఇం క ."

"ఇ వర డ ప ?"
" !ఇ ద ."
"ఇంక పక గ లబ " తలవం న ం ఊ ళ.
"స ం! ఆ జయమ ?" అ ం .
జయమ అ ఆ క స ం. వ వలవల ఏ ట యం ద ల ద
ద ం జయమ .
టమ ఉం . ఆ న అందం ఉం దన క
ం ం .
"ఏ ఊ ?" అ ం .
" జయ డ దగర ప రం !"
"ఎ ద !"
"ప ళ ందటం ! ఎ ర వ !"
"ఈ ఎ ద ?"
" వ క ."
"ఊ ళ ం అ ఎంతమం ఉ దగర?" అ ం .
ంట ఒక కం , ం క వ ం జయమ .
" ద !క సం అ డ ఇ ం ! ఇ వర వ అ ఒక అ
ఉం . చ నత తఈఊ ళ ర ! దఎ న ద ద
మం ఉ ! ట స తప -ధనవం న ల య డం !"
"ల న ఏ వం వ !" అ ం "ఏడవ ం "
అత శ అ ఉ .
ఆ ఉం .
అ వ . ఒక నప క ం ర అత . అ ష ట
ఉం . ర క ం ప క అం ఉం .
అత మ . ం సంజ ప చయం .
"ఏ ?" అ న .
" ద ! త ! డ !" అ ం .
ప వడం ద .
వ ం .
ఊ ళ, జయమ , ....
అ , ం .
ప న ఆ ఆడ ళ ంద ంచ గంటల న ప ం .
ళ ంద కం పం ం . మ న జ పరచ ఇ స ఇ
క పడ త త ఇం సంజ .
ప న త త అత అ ం ం .
ఏమ ం ం అంద తన ం ?
అ ?హ ఆ అ ?
తన యత ం !త న తన అక సృజన సం.
ఇంతమం శ ల , ఇ త అక ఆ ం య .
త ఎప క డగల ఆ ?
అస త ఊ ం క ?
క అ ఉం . అ కనబడ ం న ఒక అ , ఇం బ ఉం ఎక డ ఉం ం ?
ఇ ం వృ ఉండ అవ ఎ వ. అ .
అక సం త .
అక రక ,ఇ దకడం ఈ వృ ం నక రస ఎ త .
ఒక ట క అం ఒక ం అ ం . బృహతర ంథం అ ం . ఈ వృ
ం అవ హన క అ హ ఎ వ ఉం జనం .
శ అన ల క ,మ మ ం దగర లబ ల ఆక ం ఆడ
మం .
ళ ఎ ర !ఎ ధ !ఎ క ?ఎ న !ఎ ! ఎంత స !
మ ళ శ , వ , , గ .
శ త అనబ గృ ల ఉం . గ అ . ఇం ం ం ఆప ట
ఉం ఇళ వృ య . క రం కసమ దగ వ .ఏ ంత సమయం
గ , .
ఆ గ మ ర . ఉ గం న అ త , ఉ గం య అ త .
ం . త ఉ గం న గ , త , ఉ గం ం ఉన గ ,
న ఉం న త , ....
అ అ తరగ అ సమ ....
వర ంఇ !
అ మ క అ ం ం సంజ .
అస ఇ ? ంఅ ఎవ ం? ఎం ం?
న ఇంట నఊ ళ వ ం సంజ . వ ఆఅ .
క సం క ం న సం వృ ం త .
ఆఅ క ల ఉం ఆ ఎవర ఉ ?
'ఇ సం సం ల ఇంత డ ఇ ం!' అ ఎవర ? 'ఇ !
వ ఇ ఇ బ ' అ ఎవర ?

ఎవ ఏం ప ం .
అ ంట ఆ తన బ త బతకడం సం తన ంత ఒ అ ం ఎవ క ఎం
అభ ంతరం ఉం ?
అస తన ఆ ం క ?
అం అ మయం! ల ?
ప డ , ఆ ల మ ంత ఎ వ ం సంజ .
ల కనబ ం ఒక ఐట .
'ఊ ళ అ శ , జయమ అ క వ ర ధక చటం ంద అ .
ఇర ళ వయ గల ఊ ళ హ నగ . ఆ తర ద వ వ రం
ఉం ంద గ . రణ జ .
ఆ ర చదవ ఒక ణం సంజ మన నట ం .
వ ర ధక చటం ంద అ అ ం ఆఊ ళఅ అ .
న క సం ప వృ ం ఆఅ .ఆఅ అ .
ఇ ళ ప ఆఅ ప ం .ఇ ళ ప ప ప ం ఆఅ బ బ
ప ం .న నడవ వ జనం ఆ అ . ఈ ధం ఆ ప టప హ
ఇ .
సంజ అ ఆ ండ ం .
ట వ ం త. వ ం ఆ న ఒక కనబ ం .
!
పంచం అ ఖ న ర ఒక !
ఎవ ?
త వ .
అం ం ం ం ల , ఉన ఒక వ . ల ం ల
న ం ఉ . ంద ం ం అం కనబ ం . తల ద
ల డ. ఒం ం క న నల ం ం ం ఉం . అత నల కళ
ఉ . గద ఉం అత .
అత నక ప రం ఉం . ళ ంద నక , .
త అం ప ం ఎగ . "ఆయ వ డ ! గ కం
ఒక ! అం ం డన ట. ఒక ట సం థ అం .ఈ ఇ
ఇ ల ?"
న న . తల పం ం ం త. ఆ అర త . ం మం వ ం .
ళఎ ల త న అ ల సప త అక డ.
ఆప చ లవ , అవస ల వ త అర ం . అర
అరం గల త . ప ల డగల .
ం ఉన తన ం వ ం త కనబ ం ఒక దృశ ం. అక డ ం థ
ట దగర లబ ఉ ఒక ఆర . అత స గ ఉం . ర న
ంతమం గలగల ఒక గ ం బయ వడం కనబ ం . ఆ , జ
సం ఉ ఆ పర న ఆర అక డ!
గ వ ం త. హం క వ స ఆర య పల
ం .
"హ !" అం త.
"హ డ ! జగ !"
జగ ఆ ం మ .అ ం ం ఆ అ దన నగ ల ఉ .స జ
అట ర జ ష , ల ష అత క ం త ఉం .
"హ జ ! ఏ ?"
"ఇ ళ క ఒక అ చ ం డ !"
"ఎవ ?"
"ఊ ళ అ ! హ నగ అ . ఉన ఊ వృ య ం అ డ ద స
సం ం ం . ద ల ప బ ం న. ఊ ళ హం
ం రం క ం , ఉ ం ."
" !" అం త. ఆ మ .
" మ డ !" అ క జ .
వ ద య ం అ ఆ ం ఆ చన ం త.
చటం ర మ మ వ మర ం ందన ట!
తక మ కఊ ళప ం .
బతక ఆ త వ చటం, ఆ చ వ ం రణ ం .
స ం డ !
ఆ ఆ చన అంత యం క , ఏ ం నబ . !
వ య , మ ఆ ం త.
అర ం ఇద .
అం ఒకత థ అం తన జ ఉం న గ .
"హ ఉ !" అం .
ఉ అన న ఉ ప ం త.
"ఉ ?ఏఉ ?"
"ఉ ! తం వ న అ అంద న ! ఏం ?" అం .
" ల !"
"ఏం ?ఒ ం ? వ ం ?"

"ఆ అ ం యబదం న ల .తం ష . ఒక ఆ స .ఆ


అ ఎ చ ం ."
ం ధ ం ం . "ఇవ ం ? వల ం ఆ అ . డ ఎంత ఖర
ఫ .ప ల క !"
" ! ఆఅ డ ం రకం ."
"ల ఇ న ."
" ర ఒ ."
వ మం ం . త రత ర న ఉ .
ఆ ట లప ం సహనం అ ఉ .
"ఈ వ న ం !డ ంగ ల! అందక మ ఎ
."
"ఏ ట ?"
"ఆ తం పర న ం ఎంక . ఆ ష బయట . ఇం ."
"అం ?"
" ల తం ష ర అం హడ . ంహస ప ం."
" ఏ సంబంధం?"
"ఇ ం ధం క ,అ ం న రమ త ! అం క ల వ ,ఆ
తం ష ద స . అత ఆ ల ఏ ప క ం .
ష లం న !
అత ఆడ ళ వ ఉం . ప పసం న ల
ఇ న . సం షం ప ష . దగర అ ల దవ ! ఒక అంద న
గ అత సప ."
"అ ?"
"అస మ ఇక ఉం !"
"ఏ ట ?"
" ల తం ష ఆ గ సర లం గ న .త త
ఆ ం ష ం .' స డల ఇ !ఇ ర గనక
ం నం ఇంక తం నరక య !' అ ."
" ష . చ జ రం వ న వ .ఆ ఇ యమ
ప ."
"అ రం ."
"ఏమ ?" అ .
" ష తన ల దగ ఒక పం ం . అ పం ష ఆ
ఇ ."
ఒక ళ ల గనక ఒ క ందం ఆ త ణం ష ర .
న "ఏ ం అ ?"
" నప ఏ ష . తన , తన వ యమ . ఈఉ
వ ! యం య ం ."
ఒక జం ఏ , వర ఒ ష . ల దగ మ ఏ .
తన తం త అం ఎంత ల .ఆ ఇ సం ం ం .
ల గనక తన ర ంచక త ఆత హత ం న ష .
" ?" అ .
"ఏ తన తం ఆత హత ం !" ఎ ప క ం ల.
అ సమయం జ ఎ వ .
వ లఒ ం . ఆ సంగ ష వ . వ ఒక గంట ఉం
ందట ల."
"ఒక గం ! అ య !" అ న .
ఉ న "ఇం అ ఆ వ !" అ .
" !ఉ ! ! ణం ఉం !ఆ ం ం మనం. ం దగర స ం
ఉం . అం ం , మం , పసం ....ఆ త త ..." అం ఆనందం .
ఆ అం ం న త మన త త ం .
ఆడ అ యకం వ ఈ వృ ఇ రన వంద దర కనబడ .
ఇ మ క . ఇ న ఏ య ం న చటం,
ఇ పం బ ద బ య ంత ఉం ం .
ఇ కంప ం ఇ ? ఏమ ం ? అంత ందర రంగం ?
వ ల ల ల ల లర ం దజల గ న ఈ ద చర గల ?

* * * *

" స ! ల మం వ అ న మ ?" అ
గ న .
గజగజ " !" అ ఏ ప ఉ .
అత సం . ఒక .
ంట _
అప ఏ ల ం న ం ఒక గ!
అ రం ఉ .ఇ పక ర ం !!
అ అత ం గ!
వ జం ద ం అ .
"ఆఫ !" అ ఉ .
ంట కరక రం అ , క టపటప గం ఎగ ం గ.
డ "అ !" అ ఉ ణభయం .
అ ద !
ఆ త త అరగంట ఆప ం అ అత . డ బ . .
ం అత కళ ం గ!
ఆ త త అత హమం ం . ప త త , , అన య ం
ం ఉ హం.
ఆత త .... ....
ం అ !
అత ర లం తం ం ఆడ లల ంద న ....
ంస!
! ంస ! వధ!
మ బ ండ కడం, నడం! కడం....
మం ఉ క త . అత ఇ . న డ రకం మల
పక ం వ ం .
మ మం ఆ ం ం .
శలం అ ం అత శ రం.
న కళ అత తృ ం త.
త త మ ం .
"ఇక వం ! చ వ దం " అం ల , . "క సం ప
! త న యక వధ న ఉ .అ
అత న య డం త ! అం క ...."
"ఇం త ం "అ కస .
"తప ం ఉ ! అం త న అ భ ం అత . ప . ం ఎ
ం ం. అక డ ం న వ ." అ డ ం ం
.
సం షం న ం త.
తన క ం .
త న కథ న . తన శ ఉ .
నరకం అ భ .
ఇక __
ం ....
ఘ !
ణం న ం సహ ఇంట షన ఎ ం అ ం .
ల ం వ ఫ , ల ఫ అక డ ఆ . ఇం ఒక ం మ క
ఇంటర ఫ ం ం ఎ ఆ .
నం ం ం గ ం . ం ఒక అక ం త త అక డ
అ ట ర న తన స న స శం ం . య అత .
తన ఎ ఎ అ య గల .
అత ఉన ప ఇ వలన ఎ బం ష షయం ం ం
ఉ . తన జ క త బయ వడం అత ద సమస .
ఒక ట ం . ద అక డ ట
ఒక తం అత సం ఉం .
ట ం ఆగ త .ఇ య . ల
హలం . ఇక డ అ ం ఒక మ కవ ఇ . అం
ఉన ఖ ం బయ కనబ . ఆ వ ఎ !
అ .
" ం _" అ న ం ం త. ంట ఆ దృ ఆక ం ట ం
అ బయట వ న ఒక వ .
అత .
త . డ అత హం సం షం కనబ ం .
"హ ! ? ఇక ? స !" అ .
" ం స !ఎ ?" అం త.
"ఇ వ ఫ . ట వట. ఎవ సం ఒక రం రట. ద
"అ ." ం ?"
"ఇ ఒ ఫ వ ఏ ?" మ య !" అ .
అస షం ఏ అ ట ం త. " ం రక ? మ ?"
"అ ఆ "అ . సం అంత ఆ ంచవల న ప ద అత .
దగర మ ద ట ఉం . అక వ త .
అత మన న ఆ చన . త తల ం తన క ఉన ఇ
య అత ఆ ట ఏ ఒక ధం అ ం య గల . ద ద ట అ
ల ం ఉం ఆ .
ఆ తన ఇ య ఉప ం యత ం ఏ య .
స తటప ం " క డ ఉం ?" అ .
" ఓ ఉం ."
" ? ం ం ఆఏ ?"
"అ "అ ఆ " అభ ంతరం క ఉం " అం త.
అ న హం కళ వ ం . ' 'అ ంట . అక ఉన
. ఇద ఎ .
స దగర ఉం ఆ ం .
ప అంత ఉం ఆ .
త రవ చక సన ల ం .ప ం ఉం తం.
" ఉ క ఒక వ ఇ ం ఉం ం " అం త.
" ! ప అ న ద " అ అం త.
ఆశర ం .
"ఈ ?ఇ ఇ ం ఫ ద ."
" ం ల అ , అం క . ఏం ం ? , ఆ అ ఆ ం త."
ఆ ఒక వ ం .
ఒక తన అ ం .
" , ఆ "అ .
" ? ? ?" శ.
"ఏం వ "అ .
" ం , ఈ మధ . ఇ అ దగ న ం ఓ
ం త."
" ం !" అ అం అ ." ! సల ంచదల . ఇండ
టదల "
"ద ఏ ష . సం షం!"
" ఒక షర ద ల "అ దృఢం .
క అత ం త. ఈ అత మర . శలం ఆ
ఉం .
" !" అ . అత ం ం వ ం .
దగర త ం త. "అ క ష ! అక డ స
స సం ం మ . మ తన గ అ త ద టడం ధ ం
ద ం !"
ఆ " అరం వడం "అ .
మ వ అక అత దగర ఉన ఒక ం త.
" జం ఎవ న అస ం వ ."
" ప ం ."
"ఐ ఏ డ ! గ డ ."
అ నం ఉం బ .త తఅ .
" ట ంగ అ . సహజం అ ం వ ల ప చ
ఉం ఉండవ న ఊ ం . ఒక..." అ క ం సగం ఆ .అ ం ం త. "
ఒక అ దం ? ఆ !ఐ ఏ !
అం ప . డ ! డ ! శ . శ ల మధ
వృ య ఎ . ఊహ య ఘ అ న .ఆ
త తమ మ ఎరగ . వ !" ఉధృతం వ ం ఆ ం .
" !" అ అ నయం "ఏం జ ం . ట ఆ ద ం !"
అత ఏకవచనం వ య డం అ కం కనబడ త . సహజం నబ ం ఆ
సం ధన.
అ భ గం ప న ప డం ద ం త.
ఘ , క తన యడం, ఘ తన య డం, త త ఆడ ల
ఇద క అహల అ య డం, లకల అహల క వడం, త
అహల ర ంచ ఆ ంట ఉం వడం, అహల బ బయటప తన ద అ నం ం వడం,
తన వ ం ఆ ంచడం, ప వ న ఉ ంస
వృ ంపడం...
" అహల త ం ం ఎ గ ?

ం వ ం త దం ల దగర ఉండవ క ?" అ .


" ఉండవ !" అం త. అహల నం పంచ !
కన కం న న . అహల అం ఎ ప ర ం
తప మ వ ఉం .
న ఖం ల ప య ప అహల . సం న మ ఇం
తనమం అప ం ం . న డ త పక త ం .
ఆ ఎ ఎంత మన స ం ంచ .
ం డ ఆ ం . వల నంత చ ం .త ం అ త దం ల దగ
ఉండవ . మ ఆ చన ఉం ం ళ .
ళ క .
ఎం !
వల ంబం అవ ల ల ం నన సం చం . _
వల న ఉం .
ఇ ం బ బ న ళ క ఎ జ ం ?
ర ఆ ం వర ళ క వడ ఉతమమ శ వ .
అహల దగర ఉండ మనస ంచ .
అం క వ ం .
ఇక డ టళ డడం ద . ంతమం గ ర . అ భవం
ం నడపడం ం .
జం ! ఎంత సం ం న తృ కలగ . ఎంత సం ం
ఇం ఇం సం ం ల .
ఆ సం దన ఖపడ . . డ సం ం .ఆడ పవ సం ం .
ఆ పవ ఘ గ అణ . పగ . ద జన జన ల మ ధం
.
ంస టడం ఎ ప అ న ఉ వధ .
అ ఆ చన పగలస నం .
అ న సం ం అం ధనం. పరప , పవ .
ఇవ సం ం ద ళ మ ం ండ ఈ ం జ ం .ఆత త
ప చయం" ప డం ఆ ం త.
తల పం ం .
హ అ ం త.
" క కనబ ?"
" . న కప అరం గల ."
కమ రణమ న నత త అ యం ర ?
" ర న త త ఏం జ ం న త త ప గల "అ
.
ం త.
ల ళ డం ం , సం ఉ న ం , త ఎ ఎ న ,
ంట వల ల ఎ బయటప ం ఉ ఎ ం ణ న అ ం ....
అం న త తఅ చన .
" ప ఉ అ ఉం ?ఒ న ర .
ఐ ఎ క !"
" ం ఎ !" అం త ంట . " ం ఎ !ఇ ళ న ధల సహృదయం అరం
ఒక మ ..." ఆ ం ద ం . ఒ ఒక క ఆ కం న ం .
ఆర ం న .
" !"
చ న అత ం దగ తన హం క ం త. తల వం ం .
అత ఉన త ంగరం ఆ ంపల చల త ం . ఆ కళ ం
న క ఉన అత ల ం .
" "అ మ అ నయం .
చ న తల ఎ ం త.
" ఏ న ? ! !
ఇ క .ప .ఇ ఃఖం సం షం! జం !" అం .
"ఎం ?"
"ఎం క అ ఏం ప ! ఎ ప ? సం షం! అం !"
న న .
వ అం త.
"ఇ ళ మ ద వంట య ?"
"ఓ తప ం ."
" ం ఒక ట !"
"ఏ ట ?"
"వంట య డం . య .ఇ ద య " అం త న .
ద న .
"అ !"
ఒక నల లత త న స ం త. ఉ ద అంద న క .
ఉన ప ం అంత అందం .
నల గ వ న ఒక ప ఇ మ . ఒక కం క ,
ఒక కం గ త ఇ త ర ం .మ ఇ ... ఎం ం ఇవ .
ఒక ప ం అ అ ం పం ! ద న . అం ం అం ఇ
ఏ ! ?"
ఎగ ఐ !అ సర .
త ఎ వ న త . అత ఏ ఒక ల ం ఉన
చం క ం .
గం క ం త. పక న ం .
"ఆ ద డ ? ం క ?" అ .
న ం స డడం ద ం త. ఇం ం అ .
ఆ త న ఉ ఆ ట .
" ఆ ష ... ఆ ష ..."
ద ఎ ం య . ట ర స ఇద ల లబ
.స , చం , త . ంద ఎక ఉన ద
ఎ న క . పక ట అం క ఉం .
" ఎ డ ?" అం త.
" ?" అ న .
వ న ట ఒక ! గ అ .జ గ !హ క ... హ
క ...ఈ ట ల . !"
"అప ఇం ఉండ " అం త అ తం .
అ హ వ ం . త ఇద మ ఉన వ దం.
అత ం !
ఆ ప ం .
గంట ం త.
వయ ఉండవ అత . ఆ వయ అత హం , శ రం కనపడ .
తన ఇయ ఈ అత . అత నల అ న య వ ! ం అత ంట
యం !
అ త ద అత న అరం ం . ఉన వయ మ ప క ఊ ం
న డ అత .
ల క, ప ల తపన ం డ సం ం ల
ఉ హం.
ఈ ంట యం ఎ బ .
లచ వ ం వర మ ఇ ళ ఇ ళ ఇత ఆ ం త .
ఆ ఆ చన అరం న అ .
"ఇండ ట రయం . ర వవ అ వ మ
ం వ ."
" . వ ."
"ఇంత . అత ఏమ అ ?"
"ఏ అ అ స ం చం అప క వ ం త."
ల త రత ర ం త.
"ఇ ఓవ . ఇక మనం అ వడ . క ట సలం, ఆ అ కం
అ ?"
"సలం ఉం . ఆ ట ఒక . ం స ఉ . ఒక ఫ క ట .
ం ఎరక . క అ న వ . ఇప ఎవ సగం
ఆ ం .అ ద నషం ఏ ద .అ ఇర ఏళ తం ఎకరం.
ం ందల యల న .ఇ పక ల స ల ఎకరం అ ల ల వ
.ఈ అంత ఖ య క వ . ఎం కం ...."
"ఎక ం ఎం ప ఈ ం ?" అం త ఉ కత .
వ .
ఆ వ ం ం ఘ ద రం ఇ ళ ం త న ఆ చనల
ఒక ష న పం అప క ఏర నట ం ం . ఘ ఊ ఇ ంచ ,
ఊ డ ం య ఒక బృహతర క ం ం .
త అ న గ కఅ న జ ఘ ం .
అ .
ఈ అత డ . అత మ . తప .
ం నమ స ద ఫ ం త. ద ఎ
గ , ట ళ ం న ం ం .
తన తం ఆ నఅ ట వ న త త ఆయన సం బంగ న శ ం
ం త. అ తం తనదగ ఉం వడం కషం. బ ఆయ మ న ం
ం .
త డ "ఏం త ! ఎక ? ఇం మవ ?" అ రమణ .
అ న ం త. " !" అం .
" ? ఎం క ? ప దగ ఏ ? ప ష ?" అ రమణ .
"ప ! దప ! ర ల ల ."
"ఓ ? మ అ ?"
" .స న !" అం త.
ఆనందం న ఆయన.
మ చ ం అ అ యకం వ , శల న తం ం తల ం త
హృదయం.
ఎ ఉం న ఒక ?
ఎ అ ఇ !
ఆయన ఇ అ వ రణ న ఘ స ఇ ం అవ క ట ం త .
ఈ డ ఘ . న అ భ ం న న కవ ధ
ంత అ భ . తప .
తన తం మ అ స ంట ట ఘ .ఆ
దగ వ ం . దగ వ ం .
ఏ ద ! ఏ !
అ అ ం ఉం ఆ కళ ఎ ర చ ం ం .
ఆ మ ం ం అ ఖ ం . మన బయట ట ం ఆర ం
అన త. " క ఇవ ! ?"
తన కన కన త అ అ ఉం ల పం న దప ండ
రసం తల ఊ రమణ .

* * * *

" ం కల ఎ కర !" అం అ ఖ ఘవ రం .
ం ఘవ .
"ఎ కర ? ఏ ఊ క ?"
" ం ! అక డ ం ఆ , ఆ త త ఇం ఊ మ ల ల
ం."
" ల ల డ ం ఎ ఉండగల త ! క ఊ ం వ ! మ ఇంత
ణ !" అ ఘవ .
పం ం అ ఖ.
" ం ! న లన న "
న ఘవ .
" స ! అంత న ల . ద వ . వ ం . .ఈఏ
ఏ ! య డం తప ,ఆత త ంతం రం ఎ బతకగలన ! అం క
ఒక ప ల ."
"ఏ ?" అం అ ఖ . ంప రం ండ .
"మం ఇల కం ం ."
ఆ ట న సంజ పం అ ఖ మ ఫలకం ద ం .
సంజ ! ఐ. .ఎ . ఆ స ! అ ం క షన ఆ ! తన లవ !
అత వ ఇక డ ఇల కం ఉం ? వ ! వ !
" ం !" అ ఘవ . "ఎ కర ! డ ఎంత ?"
"ప న !"
"ఓ ! ప ? అం ?" అ ఘవ . "ప ఊ డ ప ం
త ! వ ట మహ ?"
" మహ !" అ న ం అ ఖ . ఘ న ం దప . క
అ ఖ అం ం .
"ఉం అ ! ట , ,ఆ చలవ మ ... ఎ ఎ
ఉం న . న డ . ఒక ళ డ స క "అ ప ం ఒక
ఇ ". " మన ఏ ం అ ఇ . అత ం . ఇబం పడ . స ?"
తన ద తం ఉన మ ల ం ం అ ఖ.
" ం !" అం కృతజత . ఆ ఉం అ ఘవ . "అ ! అ ఖ !
సర స ం! పంచ ! పల కల లం ఖం ఉం
త ! ఇం కళ ం ఉం . న ం మనవ ఆ ం క
త ! ఇం జరగ .జ భ ంచ ."
చల అ జర త !జ ం !

* * * *

న ం ం ట వ ం త. వ జ ం . "జ !అ ం
. !"
"ఎ డ !" అ జ .
స ప ప ల త త అత బజ పల వ . అత ఆ ద
ం . అవసర ప ం .
ఎ మ ద ప , ష ం చంపడం అత కత.
త ం అత ర ం ఘ మర ంచగల త.
అ యద ఆ .ఊ వ డ ఘ . అత . త న ట
ఉం తన దగర.
"జ ! ఇం ం ప అప " అం త అత ప .
" పం డ !" అ జ నయం .
" ఘవ ?"
"ఎక ం క ఘవ ? డ !"
"అత ...."
"అ ఖ డ !"
"ఆ అ ఎ జ !"
మ న ం జ హం .
" డ ?"
"అ !అ ఖ "
"అ ద సమస డ !ఇ ళఆఅ తన ం క ఇం ం ."
" ?" న జ .
"ఎవ ఎ ఏం ం వడ వృ డ ."
"అ మన ప ఊ ! జ ! ఇ అ ఖ నప !ప జ ! ల డ . అర ం ?"
తల ఊ జ .
"జ ! ఒక ళ గనక ఈ ప ల పట ర ం వ ం వ
ంచవల వ ం . ర ం ఏ జ !"
ఎం న మల క త జ .
" డ !"
"ద !జ ! ఈ డ ఉం ! అ ఖ వ న మ ణం న కనకవర ం
."
"జ ఒక ళ ఉత ల వ ఆ ల "అ ఆ " అరమ ం ? జ ! ! అం త.
భయభ ల నమస ం జ .
ఘ య ప ఒక అ కఇ ఉం త
మన .
ఉ సం గం ం న ం త. ట ం ం . ల
ట అం రగ ం ం .
ఒక త త ఒక బటల ం త. ట ం ప క ం .
అరగంట త త ం త. నగ ం న టదం ం లబ తల పక
వం అదం తన ం త ం .త అందగ న త . తన
అం ల త కం ల ఎ అ ంచ ఆ .
ఇ ళఅ ం ద . తన క ఎవ లబ ఉన మ! న ం త. ఎవర ?
?
ఆ ఊహ త గ ఎ . అదం ంబం ఆ ఎ ం నట ం .
అ అ యత ం త మ వ న . న న నర ఒక .
సన ం త.
' , ఆ ద ,
ఈ ద ఆ ఆ !'
స తన ?
' డ ద ఉన ఓ అద ,
అంద అందగ ఎవ ?
అ హ అదం బ ం '
"ఇం వ ? ."
ఉ ప ం త. క ం ం . అదం కనబ అత . ఇం క గ ఎవ
ఉ ర ంచడం తన మ .
" ! ఆ ద ఆ ఆ ! కం అందగ ఎవ ఈ పంచం !
, ఉండ !" అ అత . అత మ హ !
.
ల లబ ఉన త అం ం ల అం ల కళ ఆ మ మ హ .
ప అ ఇ ం త. త ం కనబడ .
అ ం మ హ .
"ఆ !" అం త క నం .
అ ం మ హ .
"మ హ !"
" !" అ మ హ . ం న ం ." మహతర న ఆ , ఆ !
ఒక ప ఆ కర వండ మ . ! ఇంత ర న ప అంత క నన
ఎ ం ! ప ?"
పం త హం ఎ కం ం .
ఈ తనకం న! త న కం దగర న
ఇత .

ఇత తన న అ ం తప మ వం కలగడం .
"అ మ హ ! అవత ! బట !" అం త.
" !" అ మ హ న ." వదల ఇ ళ! జం !"
" మ ం ?" అం త గ . " కం వయ ద . న ఆ దృ డ డ "
" న అ ఎవ ? అ అ ఉం , క త ద ?"
"మ హ ! మం . చ వల న ." ఈ వయ ఇ ం
ఆ చన వడం త ! ద ఎ ఆశ ఉం న .ఆ ం ?
అ చ న అమ ఆత ధప ం . !"
ల తలవం మ హ . మ తల ఎ టప అత క ఎ కనబ .
త త క .
"అ !" అ వ న ం .
"అమ మ !మ . అమ మ క బతక ! ణ ణం నరకం
అ భ ందర చ . బత లం ! అమ న ధ
మ లం . క న ! ఇ జం!"
"మ హ న టల అరం ! అమ సం ం మం ప !
మం ఉం ! అం ఈ ఏ ?"
" మం వ ఉం మం అ ఉం . ం ఉండడం వ
ం ." అ మ హ పం .
"షట !" అం త .
ఆ అ అన త ణం ఆ స ం మ హ .ఆ య .
అత ప త ం ,చ నఒ ం త. మ ణం షవ
ం .
ంపర బయట ప .
ఆ , తన ద ఒరగ న మ హ ం త.
రవ అత ంపర .
"అబ!" అ మ హ .ఆ త ం వ న ద ద అంగ
ం .
ంట త రత ర బట ం ం బయ వ ం త.
అక డ త వ న హం ద పడ ం మ హ .త త
మ . " !" అ రం . " ం
త ం న సం ? త ం ఇ , ఇక ంతం య గల
?
అ య . న క ం గనక అంతట మ దగ ట
ం .
ం ! ం !" అ న స న మ హ .
అత న లబ ం త. అ ం ఆ మన .
అ ఆ .
త ంచవల న ప .
అ , దగ న ం త.

* * * *

తన ం లబ , నస ఇ క ం న న సంజ .
"య స ! ?"
ద ఉం స ! ఊ ఉన కం య క సతమతమ ?ఈ మ
త డ వ ం స ! త."
"ఎక డ ం వ ం ?"
" ం ం స !"
" స ! ఆ "అ సంజ . మన అ ం ం అత . అ ఈ త .
త ం . ళ త న తన అక ం .
అక య సృజన కనబ ఈ అ షణ న త .
మల న న అ ం .
ఈ యం ఏ అ ల ఎ ! త ట కనబ వదలడన ట!
త అ ం క షన ఆ సమ , మం , ప .
అ మం ల ఈఅ ల ఒక ... చం మచ ...
"స !" అ ం . "ఇ మనం హ అంద ం వ ఆ త. ఆ ం
వ అ క . సం . ఒక ఆ స అ ం ం.
ందరప ప ద ం స ! ఆ త అంత భయప రకం . దఎ ఉం
స ! హం ఉం ఆ వ వ రం."
ఆ ం అ సంజ .
"ఓ ! అ నత మనం అ ం."
" స !" అ సంజ , ఏ వ న .
ఆ "స ?"
తన ం ప సంజ . ం ందల ఉ ఆ
ప ద. ం అం ం .
" స !వ ల ప నఈ న ళ ంద ం జ పర ."
ఆశర ం . " ం ందల మం స ? ఏం రం ళ ం ?"
" బం , , వడ ళం న రం" అ న సంజ .
" స !వ ల ప న ఒక ఇం ద .అ
జ ం . సంబంధం అ వర ం .ఇ ఒక అ న ం ."
"ఎవ స ?"
న సంజ . అత మన అ ఖ ం .
" వ ల మ . ఇద ఒ పం జర . ఎ వ ట .
అం క మ ఈ పర న వ అ .ఏ అ క ?"
"ఎంత ట స ! ద "అ ం .
లబ సంజ .
"ఇ మద , స వ . ం ."
" ంచ ?"
" ! వ ! ంచం !"
ం .

* * * *

" మ ం ! వ " అం అ ఖ , తన .
" వ వ ?" అ ఘవ .
"ఇం !"
" రం ల ం ప . త వ డమ మన ళ . త
?"
"ఇం !"
"అ వ ష దగర! పద!"
అత ట క ం ం .
వ ఎ దగర ఉం ఘవ .
"హ !"
"నమ ఘవ . త ."
"ఒ ! ! నమ ! ప ం ! ఏ సంగ ?"
"వ ఊ " అం త.
తన ల నమ క ఘవ .
"వ ! ఉ ."
త ఎ న ళ ంద వ అ భయభ ల ఉచ . ఈ అంత దమ ం
ఏకవచనం ం ?
"వ ఎ ర ?" అ స నయం .
" నవ . . వ అ న ! క వ ం ."
" ం ! ం ! ణం ఉం ."
న ం త.
" ణం సంగ అ ఉంచం . వ మ యం ."
" ండ మ . ప ం ఏం ?"
" న ప !వ ళ ం ఒక ఇండ య ఉం . అత త ఒక ఇండ మ
వ ఆ సలం . ఆ ం ఇ ఏ ద . ఆ సలం ఊ ం ం .
అ ం , అంద కర ం ం ం ."
న ఘవ .
" ఇం దృ ఏ ట క !ఇ అదం వ మ త సలం
క లం ..."
త సలం ఏ ం క ట క ! అం ల ం .
ఈ త సలం క ట ప యం . వ . ల
పల ం ఇ . సంవత రం డ ద . ం ర ం
వడం ద డ .
" పర న రం ఇ వ !"
"ఒక ళ ఆయన సల ఏ రణం వలన ంచక ?" అ ఘవ నస రం .
చల ం త.
"అ ఎ ల య ం ఎంతమం ప ."
త ణం ఒళం మట ప ఘవ ." ఎం వరం .ఇ వ "
అ కం .
న "రం " అ ం త.

* * * *

,ఇ ఉన సం అ . అం అ ఇ ం పం లక న ం ద
ం ం లక ం .
ఆ ఇం ం లబ త త జ . త పం న .
మ త , తల బయట ఒక వ .
ంట తన త , గడప మధ జ .ఆవ మ త య ం .
"ఏ ! ఏ ? ఎవ ?" అ వ భయం .
త పల వ జ . ంట ఎడం ఆవ కప . ఇం లం
ణం అత వ ం . అం ఆవ డ ఆ ం జ .

" ం !అ ?"
"అ ! వ ?"
" శ లడ ! ం ! క ఘవ న త వ ?"
"అ ! ళ నజ న అ ం .ఇ ళ !"
"అ త ! ఇం ప ఘవ ఎ కర బయ ం .ఆఅ
ష దగర ం . ఆఅ ష దగ ళ డ .
. అక డ దగర లబ ం అరమ ం ?"
"ఎం ........." అన వ ం .
ంట మం అత డ. ఒక ం ట ర చర ం ద ం . రకం
ట ట ం .
" రయ ం ." అ జ .
"రకం . వ దగర వ ం . వ ఇక ం .
చ వ ంచ య ం ---------- ం ల దక ."
అత ట ం ం రకం ళ అ నంత బల నంత ఆవ ం ం ం . తన
డల . న ల తబటల ట ఒక ల ఒ
ఉ .
"స ! న అ ఖ ఎ ........." అ ం స యం .

19

ఉం ష .ఎ హలం సంద . రం ద ఒక ఆ ం .
ఎ కం ష ప కం ం ం లబ వ . ల ఎ
ఘవ . పల స ం త.
అ ప క వ న వ అం ం ఘవ .
ఇ తమ ప ం ." అ నయం .
సం న వ ."ఎంత?"
" న గ !ప ల ."
"మం ! ల ం . ఇండ న ! క కట స
వ ం . వ సంవత రం డ ద ట ఏద ట ం ం ళ
బ ం ంచం ! ప ం ం! " అ ఘవ జం త వ .
కృతజత ర కం ఘవ ." ంట ట వ ందం అ స అ
వ !"
ఘవ సరస ర " ల ' కం ం ఎ వ .
అక డ ఒం , ం ంద న త గ ంద క ర ం
అ ం వ .
అ గమ ం గమ ంచన ఉం త త మ లబ ం త.
మ హరం న ఒక ప ట మ ం .
" తం అ ం ! అం ల ల టడం తప !" అ వ ఆ ం .
కన న ం , ళ అరం వడం . వ పం అ అత
. సం షణ జ ం .
"మృగతృష అం ఏ వ ?" అం త.
" ! మృ ల ఉం తృష! అం ప ల ఉం మం!"
! మృగతృష అం ఎండ ! ఈ అంద ఒక ఎండ ! అంద ఇ ! ఆ ఆ చన వ వ
! ట ఆ ం !" అం త .
శ వ .
త ం .
త రత ర క ం త. అ ం జ న తన ఆ ప ం వ .
అత ఒక అంత న న ం త.
" నదం ం క వ !"
" ం !"
" ఏ వ ! ళం " అం క .
"అం సహ రం ఉం ం !"
" ం వ ! ం ఫ ఎ ం ."
తల పం ం ఆ పణ అ వ ." ం ! ం ! ం ఫ న ం !"
న ం త.
లత త ం .
ఒక అరగంట తం ణం ఊ . ఇంత హ మ వ ?" అ
ఘవ ఆ .
"అయన ళ !" అం త పం .
"మనం ఇంక ళ అ ?" అ ఘవ .
త ఘవ ట నడం .మ ం . రం లబ న ఆ
కంటబ . ఎ ఒక అ లబ ఉం . ం ఆఅ .
ఎవ త .
అత ఒక ఆప ట . అం ష ,బ ం ళ అత . త
ఆక ంచబ వ మ శ ల ం అసం క న ఆడ లల ద ం
ం ం . ఈ మ నగ యక చక లబ అ ల
ం అత త ంఅ .
ఒక ం లత త ం ళ అత దయ మ .
అప ఆలస ం అ ం . ళ తం క ం న స అ ం .
" న ప ం !అ వ ళ ం . " అం త ఘవ వ ం వ .
మ ధన ఘవ .
అ నం దగ న ం త. అత స పం ఒకత లబ
. అత ఉం ఎవ .
ఎవ ఏ అన !
ఎం క ?
ఎం కం ఎవ టవల న పం ం గనక!
" !" అం త.
ఉ ప . త ఎవ ఇం అత య .
త ద వ ఇ ం ఆప టర ం స రం అం క ం ం .
" !ఈఅ సంగ ం " అం కస .
ఆ ఎవ య , ఆ ఒక పవ అ క టగ .
తన చర ం ఉడ ం ర ం వల న ప వ న అత
అ ం .
"ఈ స .ఇ ఊ ం '.......' అ ప న టల క ర క ం న క
ం త."
" ! !"

" స ఒంట .........."


"బ !క !" అం త క నం .
త ట ం న ట న న నక . తన ఎ ట ఒక వం లబ "ఈ ట క
!" అ గ ఎ ల ం అ ల హం .
అ ప ం త. తన ం లబ న ఆఅ వంక. ఆ అ ప ,
ప ఉం . హం అ యకత ం ఇం .
" ట !" అం త.
" "
"ఏ ఊ ?"
ం .
"ఎం ఈ ఊ ?"
తటప ం త త ం . " ఇం జగడం జ ం ."
"ఎవ వ ?"
" అమ ! అమ ం న "
"ఎం ?"
" స ద ఒక జం న స ం ం . అన ం ట ."
"అం క పం వ వ ఈ ఊ ?"
భయం ఒక త "ఈ ఊ ద న ఉ . ళ ఇం ఉం మ వ !
ళఇ ళం ఉం . ర ల ట!" అం .
" ఊ మం దగర డ , ఊ వర కనబడ న మ
ష వ !"
"అ కనబ ఈ ?"
" ద న ?"
"ఆ సంగ ?"
" ఇక డ త ం వ .న క న ంద . ఫ అ వ
ప ."
" వ ల న త తఅ . ద న తన స !అ ?" అం త.
అ నన తల ఊ ం .
ఆఅ క ం త . ం ఆ నమ ర .
"ఇం మ ?" అం త.
" ద న ం వ ర . ం ట
ద న.
" ఈ \ ష ఎం ట?"
"ఎవ వ రట. ప రక ద వ న రట ళ
వ వ ట ."
" న అన ?" ఆశర ం ం .
"అ !అ ఈ షం ఉందట. ం న
. స ఆ షం ఇ న ."
" ద న వ స అ ఇం . ఆశర ం
ట ట ళ . ద న ఊ ర అమ హం ద ఉ ం "
అ .
" న ! ! వ ?" నం ం .
" క పరమ ! ం అ య ళ న ం ం రకం! ఇ ళ అదృషం ం
కంట ప ! ఒక షం ఇక లబ ! ఇ వ "అ వ వ ం ం న ం
త. ళ ఊ ఒక ం వ ం .
"ఇ ఊ !ఇ ఖ ల డ ! ! ఇం ఇ ం ప య !"
,డ ప త సం మం ం .
"అ ! ......."
" నవ న ?"
" ఎవ ద ఆ సర ఉం ." దం న ం త.
" ! ఆ స . ఒక డం ."
" డం ! అం ఏ ?" అం అ యకం .
ఆర ం అం త. " డం అం ఏ య అదృషవం !"
అ నబ ం టకటక ట శబం! అ స పం .
ం త.
ఒక యం అ ం క షన ఆ వ వ స ఎం ?
అ లబ ం త.
అత మ దగర వ .
ం గబగబ త .
అత తన ం ప ం ఇ ?
త ఒక డం అ ఈ అ ం ఇ !ఈ న భ ఓ ం తన
వ కం ంఇ ?"
ఆఅ య మభ త ఏ య ంద బ ?
తన తనంతట త ల ఎం య ం ఈ రంగం ం శ తం
త ం .

ఎ ?
అ ఖ ఆ తన ఇం క కం ఘవ దక న త త!
ఈ ప ఇ ం అ ంతరం వ ంద .
ఆ దగర ఆగ . ఎ. . . సంజ . చకచ న ం న .
అత అ స ం త . అత ఎం ఒక తల న మ ం
న .
అ రం ద వ ఆ ం ఒక . ఒక ఫ కం ం ం సంజ .
ఒక ఉ ప ం త.
కంప ం ం కనబ న ఆ హం.........ఎవ ?
లత త కం ం మ ం దగ వ లబ న ప ం త.
అమ !
సం మం ం త. అమ తల ం ం గ ! ం .ఒ ం .
హం ఎ వ . డ ల ం ఉం .
ఏమ ం అమ ?
డ ?
ం ?
అమ న తల ఇం అ కనబ ం త . అచం అమ !
స ందన!
అ అ ం క షన ఆ ం త.
ఇ వర గ ఒక ణం అత న ఎక ఎ ప చయం న వ
అ ం ం . ఎవ .
ఇ అరం ంబం కనబ నంత స షం అత క !
సంజ ! తన త సంజ !
సంజ ఎ. . . అ ? అం చ ఇ త ,అ త !
ం ఇ ! ం !
త డ న ల సవ ం ం స ందన. అ నం త ఏ అ త త
సంజ ం . అన డ అల వం ఆ క మ . మ .
త రత ర క . ట ర నత త క బయట ం ం .
న బ ఏ అ సంజ .
ఇద ప జనక ం ం .
నకమ ఆ యం ఏ అం ం సంజ .
న స నం సంజ .
అత ఏ ం ం స ందన. గ ం త . అందం
కనబ ం . తల ఒక ం ంగ అల ఇం తన .
ఏం ం స ందన?
ఏం ం ?
తన ం ఒక ట ం ఎ డ ? అస త ం అస ?
ఒక ట లబ డ ఉం !
ఆ త , న !
న తన దగ . అయన ఎక డ ళ య ంట వ .
ఆయ క గ నం సం . న ర అ .
న సంగ ఇ య వ త . అయన న క ఆ గ ం కఅ
ఆయ ళ క ం . ఒక ళ ఆశర ం ం .
త ?----
త మ ళ క గల ?
క ం ?
ఈ త ర ల ?
ఎప క ?
అ ళ క ర ం త త కం ం కళ త . తన క ళ
ఈ న చ ం అస షం కనబడ .
క ఈ దృశ ం ం న క ం "అ !" అ ఒక గర ప
అమ , ,త వ ం ల బలం కక ం .
ళ ల న కదల క ం త. అక లబ ం .
ప ళ ందట అమ న వ ం త .
రం అలక న ం త , క ం త .
మ ఇ డడం అమ !
ఆప స ల మ ం త. లం ప న జ న ఊ ం తన
రం ఉన ప ం ళ ల ల ' అ ' అం ఆర ం మ .
ఆ గడ డ ఆ న నబడ .
సంజ ఏ ం ఆ .
ఏం ం ?
రం ఉన రణ ణ ధ ల ఒక ఆ శ బం అవ ండ ం ం త .
రం అం శ బం అ అమ ం తన నబ ం .త ట నబడ .
స ందన ం ఏ అరం అ ం .
తఅ లబ ఉండ ళ ఒక ఎ ం ర . .
ఒక ద . ట. ం ......... వ త ద .అ న . తన పకం.
న మంద క ప న ఆ .
న నక , సంజ , స ంద .
ఒక ప ం త. ప చకచక ఓవ ం అవతల రం
దఆ న ఎ ం ం .
" త!" అ చ ం గబగబ బయ వ ం .
అప క ం సంజ న .వ ట రక అత .
అం క ం .
తవ న ఆ సం అక డ ం ం . హం ం త.
20

"మన న బం అ !" అ సంజ . "ఇద అర ఉ ప అ ం వ .


క ఇం ప య ఒక ప మ బ ప డ ఒకత ." అ సంజ .
ఆ యం అం జనక "ఎం అంతమం ? మన ప మనం వడం ద ం
అల క మన !"
"ఈ ప ల ం ఇంక అస ప ఎవ ర ?" అ సంజ య
హం .
"ఏ ప , ద ప ?" అం స ందన.
" వ మం ంద ! ఏ ఇంక వ ల ం ప ఇం ల
క అ ఊ ం ........ క !"
"ఏ ! ఏ ! అ అ !" అం స ందన. "ఏ ? వ లప ఇం ?
అం ఏ ఉ శ ం?"

"ఎ క శయ ం క ? ఆ స తం వ ల ప
నజ ం మ ."
"ఇం ఏ మతల ఉం . ఇంత హ ఎం ర ? య అ ల ?
ఏ ం ? ? అం స ందన గ య .
" ఇషం వ న అ ! ఏద ఉం ం ఏం? త ఏ ?"
" !" అం స ందన ఉ హం . " ఓ ! ?"
" జం సంజ ?" అం జనక ఆనందం .
న తల పం ం సంజ .
అంత ఆనం అ ర రం ఆవ ం ం నకమ వద . "ఇ
న , అక య సృజ ఉం ఎంత ం ?" అం .
ల నం ఉం .
బ న వర క బర య త ం అం స ందన.
"ఇంత ఎవ అదృషవం ?ఆఅ ?"
శ బం మ క "అ ఖ !' అ సంజ .
"ఏ ?" అం స ందన.
తల న స ందన సంజ .
"అ ఖ !" అ మ ట వడ ం మ కద .
అత ప గ క ం స ందన. "స ! ట ఏం?"
" ! ం న స య డ "అ సంజ . అ దృ ం .
ఆ అర ణం ద త మ ం ఒక . ప త న గం ం ఇం ణం
సంజ ఉం అ !
అల అ సరసర ం పక సంజ . పం
ం ం తలబయ .
అప రం ం న ఆ నక ఘం ఉం . ంబ
స కనబడటం .
ం సంజ .
నఆ తన ర అ ఖ బ ంద తన అక సృజ ఆ అ
య ర ం ంద ఆయన య .
ట ం జ సం కళ ఎ డడం ద ం త.
జ వ .
అ ఖ .
అ దల ం అస కధ!
ఎ డడం ఒక న . ఆ న ఆ ణ క గం గ న అ ం ం .
ల . గంటల .
పద ండ ం బజ ం .
ఆతృత త ం త.
త బయటప న జ .
ఘవ లబ డక డ.
అ న గతం ం త.
"రం "
ప వ ఘవ .
పక లబ అత పద గమ ం ం త. ఆ మల న మ ం .
సరళ ఖ మ .
"ఏ ?" అం ఉ నం .
ంట ద ం అరవడం ద ఘవ .
"ఈ దగర ల ! అవత ఎ స డం చ డన ! వ
వ వ . క ."
"ఏమ ం ?" అం త. ం డసరం . ఏమ ం ఆ . ం ం త గనక.
" క ం న ,అ అ బ ఎం ప
త ! ఒక ట ప ల ల నషం ! న ం ం మ !
!" అ ఘవ ఊ .
" ద ం నం వల జన ." అం త ణ ం .
ఘవ ఆ హం త మ ం .
" కం రణం ! సల వ ం గబ "అ త వ .
అ చ ంచ త. ఒక అం ళం వదల ం అక లబ ం .
" !ఏ ఇద ?" అ ఘవ మ ంత దగర వ .
అం త. "షట ! వ దగర !"
ఉ ప ఘవ .
ఆత త గంట అత ఊ డ వ త. న ట ం టడం ద ం .
అ ఎ ం ?
ఘ వ అ నత త ఘ ఉప ంచ సం న ప .........
కల కనబ న ఈ అందగ ంట వ య అత కల ఊ ంచ
ప .........
ల ఆ ట ం అహల ఇం వరణం ఏర ం . వ ం య
స రం త . ఆ స రం వ సృ ం తఇ !
ఒక వడగళ న అత ద ం ,మ త తన ల ం ం .
రం మంద య ం ం .
" శ సృ యనం
వన వ ల తర రం........"

అ ం ప నప తప ఉచ ంచ ఎ ం ల కల క గ ఇ
ఇ !
న , ంత , చ సంధ , అ న ,త అ ఉన ఆ సృజన ---
ట ళ మధ న ప ట
న ఈ త--------
ఇద క అస !
అస రం ం అ యకం ం న తన ఈ నరకం ం ం !ఈ ఘ !
క త . అర .
ళ కం న ఆ రకం క న ఎ బ .
ఈప ఇ ....ఇక .........
ర ర ం త. అం ఉం . న ల .
ల ం త. ఘ ఉం ఆ . ఆ ఏం ం అత కనబడటం
.
న ఘ ర మ అంత ఆ ం త.
వ ! ందర పడవ !
ఘ వడం తన వల ం .
చ ం ప ల చ నంత ధప . ఆ ధ .
అ కషం ద అ అత ం త.
అప లబ ఘవ .ఆ ట ర లక గ
అం స ంప న ర క ందత .
" ఘవ !" అం త. వం " అ న ర .
ఎవ ం !త ం ఇం ం త య గల ఖబ
!"
స అ , త ం అ లబ ఘవ .
ప త తత ం అం త.
" !ఏ బం?"
అ ం ఆ అంచ న ఘవ .ఇ ఆడ .
ఆడ ఇ ! కవ ం మ ంతమం ఉ !' య తన !'
త బలం ం ఎ డం య ళ గడం ం ! అ తన పద
.
అం క అప అవ గ ం అ ఘవ ." వ న ఇండ య
అ ఒక ఉం ."
"అ ?"
"ఆ అ న ద ,ఇ రం .ఆ ం ల ఆ స హ ."
" "
" అ ఉన ద గనక క ఎ స వ ."
"ఎం ?" అం త. ఏ యన .
"ఎం కం , ద వ . కబ న ల అ వృ ప గవర ం , ం
గవర ం ఇ . అవతల ఉన ద క ష
ం స వ ."
"ఊ?"
" ఇ న ఉన రం క ద స .'
" ం ఇవ ఆ ం ?" అం త .
ం రం నట ం ఘవ .
ఈ ఆడ ఇం క న ం .అ ర బడ క త .
ఆఅ ఇంక ఏకవచనం ం .
ంగ .......
అ కషం ద తన అ అత .
"ఆ ం ంఇ ? ఊదర "అ వ న ం .
ం ం త.
" అన ! అ ! డం!"
ఆ ట ం ం వ భ న మం ం ఘవ .
"వ దమ ! అ మం స ! అ ందరపడ ఏ
ర ం ? వ ం ం !" అం త .
మ అ ఘవ .
"ఇం ం ఉం ."
"ఏ ట ?"
"ఆ . అం అ ఆ మణ ! ంతమం బ జనం క అం .
ళ పడం హ తరం ."
తల న న ం త. మం ఆ న ఉదృతమ ం . ఉన త న ఆ వ ం ఆ న
ఉతంగతరంగం ఎ పడడం ద ం .
"ఆడ డ ఘవ !" అం త.
"గ ళ ంచడం ఘన ర ం ?"
ఉత అ గంట ం ఉం ."అ ఘవ .
" ఆ ల మధ ఒక న ంగ . పడ ద డవ ."
"ఓ ఐ !" అం త చన . "అ అ ద బ , య నంత ం ద !"

ఆశ ఘవ .
"ఎ ం ఈ సమస ?"
" !" అం త.
" ంతమం ఆ స ." అ ఘవ .
అ చప ం ం త.
" ళ వ అ ప ఇ . అంతకం ద . క ం ం ఆ స
. అత వల మన ప జ ం .అ ఆయన అ ల ం ."
తలపం లప ం ఆ ట ం ఘవ .
ఏ న అ ం త త అం త.
" దగ క ల ఉం . ఇం క కం . రస ల ఉం ం . ఆ ల ఆయన
అప ం మ ప జ ం ."
అ అం న ఆ కళ ం క ం అ ఖ పం. నమ కం , , నవనవ న
అ ఖ!
ఈ నర ప క న నఅ ఖ !
తన క అం తన హం కనబ ం తప ం త.
ఇ స ఘ ! !
క కం య మ . పర ప ంఛ బ
ల ప హృదయ రకం ం .
ప ళ తం ంద న ఏ న !
త త -----
జ న రం ం .
అ క........ ఘ .......... ం ప ం . !
ఆత త ంబ బ ఘ ! న !
అల ల అట తనం ంటబ ద .
ఆ కమ య దృ ఈ కళ ఘ !క !
ఆ వ ం ఘవ !
దగరప ! !
ఉ గం గ ం తఒ .
ఇదం య ఘవ ఆ ట , న పడ .
"ఇంక . గ ప ం " అం త కస .
ధన ఘవ ?
ం త, అర .....ప ండ ం .
ఇం జ !
ఎం క ? ఈ వ ఉం ! క సం ఉం !
అ ద ఏ అ నం ం త .
ఏమ జ ? ఏం జ ఉం ం ?
ఒక ళ తన ఎ .........
ఆ ఆ చన య ం ల ం ం త. ం
త ం సరసర న మవ ం వ ం .
ట ం ం . అంత అ ఇం ఒక ం ఆ
అక డ.
త ళ వల న అ ం త.
అ న య ం ఆశర ం ఆ వ .ఆ మ ద వ
ళ .
అ ం ......ఈ ......ఒక ......అం అంద న ఆడ .......అర ట. వ బతక న
అనవసర న ష తల ర అత . డ ం ం ఊ ం .
కప . క మ ప ం య .
ఆ సన సం ం ఆ ం . ఒక పం రద ం బయ వ రద
ం ం . డ ర న ఒక అ ఉ ప ం .
చకచక న ం త.
అప అరమ ం వ ఆ ఆడ ద .ప బతకద న ఏ ఆడ ఆ
సమయం , ఆ వంట . .
ఎం పవ ఉం తప !
పవ ప ం .
అ ం ం వ . ఏ జరగ ం . ఇక డ శయం !
ఆ జరగ ఏ ?
ఉత ంఠ!
అప పక డ లబ ఉన ఒక వ తల .
"ఇక డ జ ఇ క డ" అం త ర ం న . భయం వ ం ఆవ .
" " అం త త లబ . జ ఇం త త అత .
" " అం ఒక కంఠం.
"ఎవ ం వ "అ వ మ .
జ ర తల బయ ం ద ఒక ........ ........ వ .....
అప సగం ం . హలం జనం.
"జ ఎక డ?" అం క నం .
"ఊ " అం ఆ .

శలం ఆ ం త.
" డ !జ ఏం దం . ఎక ! జం ం భయం ."
త అ అనడం , త త ం సృ ంచగలన , దయత ం
ర ంచగలన , చ , భయం ధ .
ఆ సం ఉం మ ల స ప గటడం అ న .
అం క తటప ం ం జ ర.
"జ యం ం ప డ !"
"ఎక ?"
" య ం !"
చల అం త. " డ ! జం ప డం జ మం ."
ంట ఖం వ ం జ ర . కం న ం అం " జ ! డ
ద ణం .'
ఒక ఆ హం ఆ జ ంద ర ం ం త. చన ం .
'అ .........."అం జ .
"ఏ త ఉండక , భర దం జరగ " అం త.
ఆ ఎక వ . అక డ ం ట ం త.
ళ వరస ం .
అ కన అ ం ఆ .
జ హ !
ఎక ? ఎవ ?
అ ఖ క, ఆ జ ?
ఎం ? తన రం డ ? అంత ం ?
ం మ ప ఆ ం ం త ఒక శ మ ం .
దల ం అల అండ వర !జ సం ం దల ం .
జ డ త . అం సం హ .
అ ఖ ?అ ఖ ం ?
ద దవ య ల కశ !
అ ఖ ఘ దక వడం స బ ం త ఇ !
అ ం .....ఇ అ ఖ రక ం ?
న ఆ ఒక ణం పట త . ల అ ఆ
ఉం ం .
ల ల ండ ఆర ం త. ండ బజ ం .
"క "
మ ణం జ ం ప వ . . ., . . అస మం య .
అంద అత ఆ అ ల సన , ల ఉం మ . ఆట డం
వ క .
ల అత ! క !
ఆ దమసకం వ త ం లబ జ .
" దగర ంద !" అ . . పం .
జ ం త.
" జ !" అం త . ఆ తన యత ర కం ఉం ం ఆ
ం ం అర ం .
ంట వ త ల దగర లబ జ .
" క ం ! ఆ య క "అ తడబ .
తలపం ం ం త.
"ఇం ం బయ ంద అ ఖ ! ష .
"మ ం జ ."
" ఘవ న త వ ం ం ప దమ న !
ఆ ం బ ం ."
తం అత ం త. వ జ ." జ ం "అ భయం .
":మ ఏమ ఉం ం జ ?"
"ఇం వ ర అ ఖ ."
"ఎవ ఉం ?అ వ ం ం ?"
" త డ ! ఉండ ."
ఆ త త శ బం అ ం ఆగ .
ఏమ ం అ ఖ ?
ఎవ ఎ ఉం ఆ ?
త స ప .
"ఈ బ అ అ ? త జం క ం పద ఉం ." అ
. . అం తన జ ఆ ం . అత ం న ప .
అత జ న వ ం , అత ం న జ ం
ం \. ధ కృతం ఒక క ల ం జ .క . . ఇ ప
జ అత కదల వ .
" ! ంత య . ం య .న ర ం "అ జ హృదయ రకం .
జ ప ం ! శలం అత ఉం ం త.

జ ద . . జ ఎ వ ం . ఇం ణం అత కఫ మ ఉం .
ప ం బజ ం .
అ కదల ం లబ . .
మ హ లబ ఉ . తన హం తద క వ కన అత దమల మధ
గ ల ం . మ ఒ ం , గ సన కం ం .
అ" ? ఏ ?" అం త, ం .
" ఒక ఖ షయం "అ మ హ .
" డవల న ఖ న ష . " అం క .
"అ మప ! .అ అవసరం"
"ఏ ట ?"
"అ ఇక డ లబ . క ఇ . ప ం ం."
మ హ ప వడం ఇషం త .
అత ప వ , అక డ జ వ డవల వ ం .
అసహనం అం త. " ప దల ం ఇక . క "
గ ందప మ మ హ .
"అ ఖ షయం " అప త య న తఆ ట న ఆ ం .
'అ ఖ షయ ? ఏం ?" అం మ .
"అ ఖ ఎక ం "
"ఎ ?"
అ మ హ . "అ ఖ ం !"
తన ల త నమ క ం త.
" ?" అం ఆశర ం .
"అ .అ ఖ యమ జ ర ం . ఘవ త వ
ం ం అత తఆప మ . జ అత న ం ."
జ న అ ఖ స .ఆ ం ంగ ."
"ఎ ?"
న మ హ . "ఎ గన అనవసరం! తం దగర ఉం అ ?"
ఒక మ హ తం ం త. త త పక త " ప " అం .
ప వ మ హ .
. . , "జ వ " అం త.
జ ద తన ప సడ ం . .. అత దృ ంజ ద ం మరల . అత
ఉం . ఆ టన ం బట ఉం .
" " అం త , మ హ .
" ళ పం ! మనం ఒంట ం ం" అ మ హ .
ం ం తటప ం . . గ ం త.
ధ ం ఇం జ జం ద న ం ం బయ . .
ఇం గ అం ం మ హ .
" ! ఎక ం అ ఖ ?" అం త.
న మ హ . "అ అంత ఎం ? క అ .'
"న ం ం !"
ర ం అ మ హ ." ! అ ఖ ఎంత అవసరం ఉం "
"ఏం, ?"
"అ ఖ ఘవ ద పగ ద .అ క ."
"ఎ ం ?" అం అ నం .
తమకం అ మ హ ." డ డ !"
అ ం లబ ం త. ఆ ........ ........ఎంత ర ం ఇత ?
ఇత గనక ం ఉం . ఇత తన త సంజ క ం
ఉం ఉండక , ఇత పట ణ ం వ వహ ం ఉం త .
మ హ ద దగర న హ ఇత .
"మ హ ! ర అం మృ "
" అ అ వడం "
నం ఉం త త అం త. "స ! ఇష ర .'
ంట అనందం కనబ ం మ హ హం .
" ఇ " అం త" ం అ ఖ అప ం . ఆ త త"
" ఇ "
"మ హ ! సంగ న వ అం బ . పగ
ద ం న మ . ం అ ఖ . పగ క .........ఆ త త మ దరం
క ......ఒ ! అ ఖ ......" అ న ం ,ఆ ఎక వరం
ం త.
అ నం ఆ మ హ .
త అస న సత ం తన హం కనబ ం తప రం
ం ం త.

ప త తఅ మ హ .
" ! ట తప డ స ?" ఆ సం గం తల ఊ ం త.
చ నఆ స ం మ హ . వం ఆ ంప ం ం .
క టంత జ ం అ . మ ణం త అత .
ల ఉం ం త.
త త ం ంప అం న త ం .
ం ,ఆ పం . రం న ఒక న డ త స ంచ సం షప
త త గ ద న వన క ం .
అం !
ఈప ఎంత ం వ ం ? తనపట ఎంత ఆక డ ఇత ! ఎంత అసహజం
ఉం ఇ !
కల న మన దగ న ం త. ఘవ ంబ డయ ం .
"హ !" అ ప ఘవ ర .
" " అం త. తన ం అ ర తన ఐ ం అ న ఆ ఎవ ప ఘవ .
"ఏ ? ప ం ?" అ .
ల ం .ఆ ఆ స సంగ . అత అ . పం న
ఆ ం . ప అ ం " అం త .
:"ఎక రమ ? ట ?"
" " అ ఎక ఆఅ ం త. " ంట బయ "
"స " అ ఘవ .
ఆ త త అక , నప ఒక త త ఒక మననం ం త.
ఈ వృ , డ వ ఇ తన .
ఇ ఈ వృ ,ఈమ ల ఈ క పంచం సంబంధం ం ం ం త !
పగ గ చ క, ఈ తప హృదయం తృ ం క ప ం ం , త తం
ద ం .
ఈ త త తం ఏ న తన డ డ .
అ ం త .
ఇ ళ ఒక త అ నవ అ న యగ !ఆ ం వ ఎ ం
త. తన బం ం .
ఘవ వ .
అత య ఆ స వ .
త ఏం య ం తన త క కం ఘవ .
ఆ క ర సత ం క ం ప ం ?
కఆ ం ?
స బం ం ఆ ం .
వ త కనబ ం ఒక .
అ ఉత .
ఆ ం ఏ , , ప అ !
ఆ ం !
ప ళ ర ఎ ం త .
తన అ న ర .
"ఎ ఉ ర ?" అం త దయ .
ం ర .
" ఉ న ! ఇత ఏ వ ం . పగ అ ం మం
..భయం ఉం !"
ఉన గ త ం ర .
అక డ ల ద ల ప ఉ వం ద బట స ఉం అన స హ అత .
స ఒక షం ఒక భం మ ప క అత . ం ధ అత వం .
"ఎ ఉం ?" అం త ప సం .
అ స ద తల ఎ . ఆ వం ,గ , అ క
ఉ .ఆ ఖవ ల అం ఉం ! భయపడ !"
"న క ం ! ణ ం ం ం ."
"ఏ ధ?"
న ం ." లం టంత మంట, క ."
న ం త.
ఆ ంప ఏ త .గ ------- .
గ అ ఖ స న ం క వ ం ఆ . య డం ణ
సంకటం ఉం ం ద . ఆ త త య డం అసంభవం వ . డ
ఉ ం . మ డ ం అ శ రం కలవ . శ రం నప ల
ం ష లం వ . దకర న ప అ .అ ఆప ష య వల వ ం .
ఆ ఉ ఇ ! ఆ త త-------
ం . మ . కండ ల ర
---
ర శ రం ఏ గ నచ బ వ . మ వ .ఇం మ జర !

-------త ర చ !
" క "అ ఏ .
" క ఎం ?" అం త" ఇం రం ప ! అం ! ఆ ఆత త ఇంక ఉండ . ఇంక
ధఏ ం ం ?" అం . అత భ ఎ వ .
పదం ఉచ ం .అ న చరచర అత దగర న ం త. ర ,
అత త ం . ఆ క ం ండ ఉం .
అంత త న, అంత కర న నం అంత బ తగల ఊ ఆ నట ం
. ల ంగ ధ .
ంస డటం అల ర . భయం పక లబ ం .
అ నయం ఆ జం ద ం త.
" ర !"
ం న కళ త ం ర .
" ర !ఇ పం . ఏడవ !"
" ళ " అం ర .
"ఎం ?" అం త. క ర ఎం ళ నం ం ఆ .
" న వ . న తమ క .క న కం ఊ .వ !
ళ " అం ర .
" సం ల ఎ ఉం ం ర !"
గ కం అం త. " ?"
" అ ర ?"
తన ల ప ల ః ఉం ం ర . ప త త ం
నం కలవ న అం .
" !ఎ ఉ భ , ?"
" ఉ . ర . ళ క వ య ం ."
దం అన ర . "అ ప . ...... ద దయ ం ళ గ
అ డ య ం అ ప . ం దగ ప ం ." మ ం త.
" దగర ఉండటం ధ ం ర !"
"ఎం వల?"
" ఈ వృ ం త ం .ఇ ళ ం ! ప ం త త ర !"
" త తం ం క ఉండ డ ? న ళ ? .
దన ?" అం ర ఆ టం .
ఏం చ త .
ఆ ం ఆ హం ం ర .
ల ప త త ఒక శ వ ం త.
"స ఉం ! ఏ జర అ జ ం " ం క ం ర .

21
"స " అ స ఇ క ం .
" పం స !" అ సంజ .
"స ! త అ త డ ఊ ంద ప క స ! మం ఎ కఆ ద
అ మ ం."
"అ ! ం ."
"ఆ ఒక స వల ం స !"
" ప ం " అన సంజ .
" ల తం ర ఆ మధ వయ కనబడ ం ం స !ఆ భర
కంప ం ఇ .ఇ ం. అ ఇ స య అ న రకడం
అ . ఈ ర ం స !"
అ న సంజ .
"మన ఎం రక స ! ఎక డ ం ఈ ?"
"ఇం రక స ! ఆ ం . అ ఒక ధవ ఉ .ఆ ర త
అ . ఒక బంగ న త. అం బం ఉం ర ఇ ."
సంజ కళ ఎ ర కనబ ం .
"ఈ త ం ళ ల య డ స !ఆ వ కం ఎ ం గనక
ం ఇ ?"
" ంట ఏ స !" అ ం .
త బంగ ----
"ఒక షం ర ! ఇ వ "అ డ ం త. ఒ క గ త త
ప ం ం .
గత తం ఎక ఏం గల డ త . క , ంట ! తన మన
ం గ , త త అ భ ల , ఆ చనల ఇం ం ం దం
ఉం .
ఉం !
ఇ ---
అం య ! అం య ! ఇక , ర , . ళ
సంగ ంఅ ం త .
ఈ ---
ంద ం అ న శబం.
అ త ం వ ప , ర ఎ ం .
"హ !"
" !" అ నబ ం ఒక గ ం , చ .
" త " అం ర . అప త దగర వ ర వ అం ం ,
"హ !"

"హ ! !"
ంట ఆ ం ప ం త. "హ వ ! నమ ! ప ం ! ఏ ? ణం
జ ం ?"
న వ "ఫ జ ం ----- ఏ జ ంద క ! ఏమం
ష >ఆ ఘవ ?"
"ఇ ఏ ద " అం త న .
"అ ఏమ ం ! కం నరకం ం !
దగర ఉ ! అవ ద ......అ స ! ! అ ం ప ప ం .
"ప ? ఏం ప ?" అం త న .
" ద ం ఒక వ . . ఆయన మన అవసరం ఉం ం .
అం క అయన అవస క ఉం . మం చ అ వర ఆయన కం
ఇవ పం ం . ఏం ? ం ?"
నం ఉం ం త. త త తటప అం .
"న నం ఒక షయం మన వ !"
"ఎం కంత ద ద ట ! !"
"వ ! ఈ వృ ం త ల ర ం ."
వ ం ఆశర ం ధ ం ం .
"అ ?అ త రయం ! ందరపడ ! మం ."
న న ం త. "మం ప య ర ం వడం ఎప ందర వ
!" త ఉం క .....
"న ం న క !" అ అ న ఏ ం ం వ !"
డ వధ . త త ద న .
" !ఏ క ."
" ! ఒ ! ంహం ం ఈ వ ప ఆ ం చ తప ఇం వ ఉం ?
త ల ఇ సమయం !"
అసహనం అం త. "వ !ఇ త . య .హ
అ ం ం . తక ం ఈ త స ల త గతం ల !
అవ వ ంచ . పర న క న అ ష .
ఈ వ నవ . య అ ." ఇబం అరమ ం . పక న ఇం వ
ఉ . అం క ఏ డవల వ ం . అ ? స ! ఇప .స ఇం
గంట త త మ ం . అప ఇబం ల వ ం . ఒక ళ అ ం
ప శృ ం ందం , న ం ఇ ! న ! ఏం ! టల
మధ ఎక డ ' - 'అ ం ప ఉప ం ! అం ! ఆదర . ఐ !
!" వ న ళ ఊ వదల .ఈ .....ఇ ఎ ం ?
ఎవ ? ? అ ఆ ం దగ పం ం యత ం !ఆ
ఏ క ! ఊ ం !ఏ మ ం ఆ ం ం హ !
ం త.
అ ఈ మధ క న లగ అ ం ం ం ఆ ం ఎ కం ష
ఒక .
అం ం మ హ .
" డ !" అ . పల భయం ఉన అ ఖ "అ ల య డం
ం ం య !
అ య య ం , త వ ం ప నగ ప ం "
వ ం అ ఖ.
"ఎవ ?న క ?వ !" అం .
" ం ! పద!"
ం ం అ ఖ.ఆ న మ హ . ళ అత ణం
ఆ కనబ . అత ఉన ఎం ప తప
ఎవ కనబడ .
అత న యక ఆ ఖ న తన న ం గబ గలద అ ఖ . అత
అ యకం కనబ . అత ఎంత ం ఉం అరం అ ం తన . ఆ సంజ
వ .
త ఇ అ యం న సంగ సంజ ం ! ఎ ం .
"న !" అ మ హ చ .
గబగ న ం అ ఖ . ఎ . అంత ఉం ఆ . అ ఒక కం క ,
అత ఉండ . ఆ అత తన ఆ స ం సం . అత
ఉం ద ద ఆ స ఆ య చ తమ ల సం ం - ఎవ ప
---ఎ ప అ !
అక అ ఖ ళమ ం త. ఘవ ప టవల న ఆ స అక
రమ ఆ ం ం .
అ ం లబ త త మ హ .
ఖ న పం ం క ,బ ఉన ఆ స త .
శ రం నల ర ఉ . అ కళ ఉం అత హం. అంద న ఉ
అత ....... త ం పల ఉన , ద ఉన
కనబ . అత దగర న సన వ ం .
" త పం ం " అ మ హ .
" ! ఇం ళ"అ .
ఆ స త తఅ ఖ ." ప !"
కదల ం అక లబ ం అ ఖ.ఆ తన క ప బ న ట ం ం . దృ
ం క ం స ద క ం .
ల ట నబడటం . అక డ ఉన అం మన శబం రబ న
వన! క రం దల ం . క .

ఆ ఎ వ ఘ ంచ ం ఉండ మ హ బలవంతం ఇ న ప య డం
ద ం .
ం వం , ఆ క ప గ ఆ స . ంట త
అ ం .
అక లబ , త త త దగ వ మ హ .
న అత డ , అత తన ఒప ంచబ న ప జయవంతం
డ అరం అ ం త . వం రకం వ వ హ ం ం .
ప నంత క ం ఆ .
"ఏమ ం ?" అం ఉ కత .
మ హ ట , టన , "ద అ " ం .
"అయన వ ?" అం త ఆ ం .
"వ .ఈఅ ప .
త ం త త. ఈ అం ......." అ న మ హ .
ఒక సం షం ం త .
! ఇ ! ం వడం అం ఇదన ట! అ న అ న యగ ం త !
తప ం !
ఈ అం అ ఉం ం ?
ఘవ ,ప ళ తం త ం న ఉం ం ?
ఒక ఆఅ త !
ఆత త ఘ ం . ఘ ఆ భత క--
అ ఘ త !
అ తన జన రకత!
ఇంక బయ రడం మం త !
కదల ం త.
ంట ఆ అడం లబ మ హ .
"అ ఖ సంగ ఆ ఆ స ం . ఇంక మన సంగ మనం ం ం !క !"
చ న ం త ---
అ ఖ వప ంచ మ హ క ఫలం! ఏ ?త !
ఆ వదనం మనమ ం .
హ ఆ ఖ కవ క వడం కలవరప మ హ .
" ! ట తప డ !"
త రత ర ఆ ంచడం ద ం త మన . ఎ ఈ అసహ న ప త ం వడం? ఎ
ఏ ? త ఇత ఇ న ట మన ఇ ం .
చంద మ ల ఏ ప "స " !అ ఇ !" అ స ం.
అ ఎ అ ం ? ? అ ఊర జ ం ! ఇ అం !
ఆ మన న క మ హ . అత హం పం ం ం .
" !" అ ం . "త ం వ డ ! ం బ అం ఎ ! న లల
ం గ ం ఆశ ప ం న ఇ !ఐ ! య
. ! !" అ అంత త అ . " ల
ల టం ఆడ ! ద దయ ంచ ? ! ! ! ......"
మ హ ఏ ?"
హ నహ ం ం .
ఇంక భం . టల ప . త ఇంక. తప !
అత మన ఇం ఎక డం .
అత ఒక ఆ చన! త ! త ! త !
ం వ ం అత . అబ స ష .......త క నం....... త ం !
త న ంచ అత ణం ఏ య దం ఉ .ఏ స ! ,
, మర , .........ఎ ం ! ప ల ం ఆ ం ప అత మన !
ట అ ఇ మ హ .
మ ణం త నక ఉన గ మ హ . ఆ త త ణం త ప ం .
" !" అం త గ , " ! ! !"
"మ హ ! అ ! ఇ సం !"
ం మ హ బలం వంద ట నట ం .
అ ం త . ఎంత య ం అత ప త ం క ం .
ఇం ! ఆ త త ఇంక ఘ ంచ త ! ఇప న కం , రకం
అ ం త . !
! ఎం జ ం ?
వ యత ం శ మ హ న ం త.
అత త దప . అంత ఈ మ ంత శయం ఆ స ం .
బయట ం త దబదబ ం ర .
ఆక జ దగర ఉన ం గడం ద ం మం - అసహనం .....
లత త ల త తం న శ . ఆ ంట ం నబ .
అ కం ......ద ం -----

"ఎవ పల? త రవం ! ఓ అ !


అ మ హ ఆ . మట . అత ద ం .
లబ ం త. ఊ అం క ప ట సవ ం స , బయ వ
ం .
ంట త నట ం ఆ !
బయట సంజ లబ ఉ .
అ ం క షన ఆ సంజ !
తన త ! సంజ !
వళ ం చ నట ం త . , లజ , ఆ ణం , అక చ ల ం ం .
తన పక న ఉన స ఇ క ం తల పం ం సంజ . ం ష
ం ప త అం ం .
చ ం త. మసకమస కనబ అ .
న ఆ ఇ ంద ఆ ఇం త య ఆర !
చ ం బల నం అ త . మ !అ య , ఇంక ఈ
ం ం బయటప మ ం న సమ ఈ అ ంతరం......
? ఎం ?
త త, మన క , హం , ఏ వం కనబడ ం అం త. .
"ఐ ం ఆ క ఆ స !ఇ మ ద ఉం ! ఇ ం అ నం ఎం
క ం య ."
అపనమ కం చ సంజ .
ఈ స డం."
సంజ త కం ం త. ఎంత గ . ఆర ల ఉం ----అ బచ
.........
ఇత ------తన త !
" పక త ం ం ర ం" అ ం క నం .
లబ ం త.
" ఇ స ?ఆ స ! వల ప ?"
" య వల న అవసరం . ంద ం ల
!" అ సంజ ణ ం .
తం సంజ ం త. త త పక జ ం . "అ ! క !" అం పం .
సంజ , పల వ . వ , ర ద ప ం సంజ దృ . ం
యం .
అ నన తలపం ం ం .
"ఆ ఎవ ?' అ సంజ ర .
ల డ గబ ప ం ర . త భయ ం ల ఉం ం .
ర ఒక ,"ఈ క స !" అం త. ధ నంత .
"అ ?" అ సంజ ర .
ఒక టక ం , తల ఊ ం ర .
" క స మ యమ ఉం ర ?"
ంట అం త. " ం అరం వడం ."
ం డ ం ం ఒక సంజ అం ం .అ
అం అ సంజ .
" ర ! మ న ఒకళ త త ఒక ండ న ఇ !
ఎవ ఈ ప ం ం ఈ ?"
" " అం ర .
" డ !" అ సంజ రం " ఇ ఉ భయపడనవసరం
. ఖ ం ఈ . రయం ప ం . ఏం జ ం ? ఎవ మ ? ఎవ మ
? \ ం ఎవ ? అ వరం ప ం . మ ర ంచ ం వ ం !"
ర ప ఒక గ ం రర న నబ ం . బ ల ఉన
సఊ ం ఆగ .
ంట అల అ సంజ " స ం ! ళ ఒక కంట క ఉండం !" అ
త ఆగ .
అక డ హృదయ రక న ల దప ఉ . అత ఒం ం ఖ , అత
మన ం భయం న , రకం న కం కృ ం ఉ .
ల డ ఏడవడం ద .
అత ఆ దమసకం ప ం సంజ .
!చ ఉ ఇత !
, ఇత ఈ ం ఎవ ? ఈ ?
సంజ మ . ఈ అతక ం త ! తప !
" ?" అ సంజ .
" ం భయం జ నదం ."
ం ." స !
! ం ! ప ! ఏం జ ం !"
మ ఒక న ఏ తన ఈ న త ద క అం ట కనబ ఉండ ,
ప డం ద . జం ఒక తం గ దం అసత ం! అ తకల న!
ఆ శం న ఆ పణ!
ఎ త ఇ ం ! న !మ త త ం ! ళం !
అంత క ఉం అత .
అత ఊ అండ వర జ అ . న పం
ం డత .
అ ం చకచక ం ం . ర వస ఉ డ , అత
న దం మరణ లం వచ సంజ .
నక వ లబ ర ,మ హ . త కళ క ఉ ం .
న అబ రంత ం ర . త త ద అం . "అబదం! ఇదం ప అబదం!
న ం ఈ ! ఈ ం ఈ ! త ఏ పం ఎరగ !
న అ య త న ర ం ం . న నమ ం , ఇ జం!"
మ కృతం .
" అ క ఇం ప గల ర !" అ న , " జం ఈ త
బతక వ . న చం న చం ం ం .
అ భయం! అ ?"
" !చ ఎం అబ ?" అం ర . గద కం ఉం ఆ ం .
అ చ నమ హ వ గ .
" ! అబ ం ! అత ! అత ం అవ ంజ
వం . త అం ఉన భయం జం ప క ం ర . ంచడం
ంచడం ఈ త త .అ "అ మ హ .
దం , శలం మ హ ం త.
అత ల ఆ అరం అ ం .
నఅ నం రస ంచబ ఏమ ం ?ఒ స క ం న షం ం !అ
సంభవ !
అ ఉం ఈ మ హ న క ఇ ! క రక స అత శ .
స హ అవ ం త .
. ...
జ జరగ ...
......
త ఈఊ ం బయటప ల ం ం . య య ం ం .భ ష
ం కం ఆ ం ం . ఆఆ ల .
వ ండ అ ప .ఆ ల ంద శక ల ంద స
అ ం త .
ఇంక ఎప ం !
స !అ జరగ !
అ తన ఒక సంతృ ! త ఈ వ ర న ద పగ గ ం త .
ఉ అంత . చర వస ఉ . ఘ .......ఈ క ల
ఉం ఉం ం అ ఖ .
అ ఆ దృశ ం త క డ క ం .
అ క న ! అం !
త దగ న . సంజ దగ వ క ఆ ప లన చన అ .
" ! ఇంత ం ఎక . ఎక ?"
అ న కలవరం అం త. " అ ం అవ శం . మ ఎ డ ."
ఆ అ ం ం .......
ఈ ఒక గనక స గ ఉం తనంతట తన ం ఉం !
త వ తన ఐ ం ఏ తన త సం షం ఉం , తన గత రవ
ద న !
, తన జస పం బయటప క, ఇంక త వ బయట డడం ఇ క అనవసరం!
" ం !" అం త మ , తన టల సమ ం ం .
అ నం ఆ ఒక , సం గం పం ం సంజ .
మ నబ ం .
అ వ లగడం! త త ఒక గజగజ అత
అనంత ల క !
" ! కస ం "అ సంజ .
" మర రణ నం ల వ ర ంప న నం , ర
నం , ం నం "
"స ! ప వల ం ంత ం " అ మ హ త షం .
నం ం ం త.
స అ ణం ం అ ం .
త . అ వ దగర ం అ ఉం ంద ! స గంట త త న వ .
వ ! ఐ ! హ హసమ !త ం ఎవ స గ ఎ ంచగ న .
ప ఎంత ద ఆ స శంకర ల త య గల !"
వ ! !
తన అత ం !
ఇక డ ప ష ంచమ . " ...... ........." అన ం ప త ఉచ
!
అం అ ం !
ఎ ం అ ........ఇ ఏ ! మం ం న మ య ఇబం ల ......
......
వ ? ఎం ? ఏ అవసరం?
అం క! ఇ ?
తన పగ రడం తన !
ఇంక ఈ ప యం ఎం ?
"హ ! ?" అం వ .
మ అ ం ం త !
వ ?వ ?
ఈ ఎం ం ం బయటప ం . పక ...... డవ... .........ఏం
ఇ ?
"హ ........హ .......హ " అం వ ఆ .
స చ , సం ళ మధ ఊ స ం త మన . ఏం త ఇ ?
ల త త ఒక ర వ స క ం త వ ఒక ట
డ ం !
" కస ం "అ సంజ .
"ఏం రం న న కస ం ?" అం త హం .
" ? న ఆ ఇ ర ంద"
" ర స షం ప "
అసహనం సంజ " ! నంగ న ంచ ! అ ! ఆ ఏ స
ఆ ద !"
సం షం ం న ం త." య ఏ !అ ఏ యన ం ! అంత
అ మయం చ ."
"స ! వ ల హలం ం అ "అ ం కం ప డం ద
సంజ .

"వ ర గృహం న నం , వ ల ద వ బ వనం నం ,


వ రం యడం సం అ ల ఎ వ నం , వ రం య డం సం ల
ం క ఖం అ భ ంచ ఇం ఉప ంచ న ం ..."
"జ ఏ !జ ఏ !" అం త వ ంగ ం . "ఇవ !అ ?ఈ ల ఏ
చ ం ం .అ ? అస వ ర గృహం అం ఏ ,వ రం అం ఏ ,
వ అం ఎవ , ం అం ఎవ అ స వరం ఉం వ ,
ల !అ ? ఇంత ర న ఆడప ల ఎ ఎ ఏ రం ంద
ఎ ష , ఎ కం ం ఉం ,ఎ ం జ
పర స వరం ం ం . ఆ త త, ఏ ఎంత , ఎంత జ , ఎ ల
... ప తల ఉం ఎ సంవత ల వన సం ఇవ ఒక అ రం
ం ఉం ం ."
మ _
అ స ంచవల న వర వ వ ఐ గంటల ం ఆ గంటల
లకృత ట, ఏ న ర ం ఏ నం, ఏ ం
ఎ ం బట వడం, త త ,త త ప , త త జనం... అ
ం !
జనం సం ఏ ఇ అ మ చటం! అం ఇ ధ ,ఇ
రప య , ఇంత ప , ఇంత ఉ , ఇంత , ఇంత య ం, ఇ క అ శ క ంచబ
ం ం .
య అ ం క షన ! అరం ఒ ఒక షయం!
వ రం ం ఇంత లంకషం ం , ప త జ దరణ కంకణం క ,చ న
మ వ ఒక షయం మ !మ !
య .
ఈవ లసంభం ం డ న ల ఎక , ఏ చటం , ఏ సకం
! ంత ? వ స ష ఆ ఇ ర అం త , ంష ఆ ఇ ర
ఆ అం త న ఈ షయం ఈ అ యం ఎవ ంచ ?
త త ం .
ఈ అర ఆడప లగ ంష !
వ రం .వ !
ఇ క యం క షన !ఇ క చ ?
ంగ షయ ం ం!
ంగ అమ డం నడం ర ! ఇద ప ం !
మ వ రం అం !
వ రం త అ ం అ ఇద కల త ! ఒక మగ ఒక ఆడ! ఆడ ఒక
ం ఈ ప య గల ?
అ ంట ఆడ ఎం ? ద ఈగ ల వ ఈ చటం?
స ఈ ంప , ఈ ప ,ఈ గ అ వ య ? వలం గ
సం సం, గ వ సనం సం జ న రక ం ల రం ఇ అ అరం ?
ఒక ఆడ ల . ప మం . ళ , ల !ఎ
! .
ఆడ ప వృ ఎం ం క షన ? క సం! తన ద ఆ రప బ ళ సం!
క తన ఎ వ న ధవల ం ల భయప ! తప స !
క ప త క స య న తన ంత రక ం ల అ అ ల ద
ఒం ద ప ం చటం. క కదం . ణం ం
.
ఆ త త అవ , ంద , ప త అ !
అ ఆడ !
ఎవ , ఎవ గ త పట . రం అ ం ంతమం .
మన ం అ ఊ ం మం .
ఎం వ సం!
క సం ప ల అ క ,న ? ంఛ వ సం వ
ఏ ం ?త ం క మండ క షన !
క షన !న కస ం ఇం వనం న త ల
ఒ క చ .
ళ ంద కస గల ? కష ప అ ఊ ం ?
ఇ ం క శ క షన ! ద సమస ! మ అ . ఆడ గ కల
వ రం న వలం ఆడ ఎం క ?
" పం ! ప ?"
గ న న త త కం న సంజ త ం .
ఆ న ం జం ఉంద అత .
త య .చ . అమ ప తన ం అ .
త ర ం .
తన చ అమ య డం. అం ,చ ల రడం తన ప .
అం క మ అ .
" దన నవల ం ! "
అ న ం త.
" ఏం ం ం క షన ? ఏం ం ? !ఇ గ ళ సం,
గ న న కం! ఏ వర ! ఆడ అల ం అ యం యడం అ సహజం
ఈ కం ! ?"
ఆ ప య ం సంజ .
త పద న అ స షం , రయం ం ఈ .
అ ం ఎవ వ తన .
ఎవ ?
ం ం సంజ . ! ఈ ....
అ సమయం "సృజ !" అ నబ ం ఒక ం .

అంద . ం న అ పంజరం ప న వ ం .ఒ సృజ అ


ఒ అ ం ం త త . త అల వదల ఆ .
అ లవ సంజ ఆం ళన ం త. ఒకప సృజన.
ర సంజ .
"సృజ ?" అ ఉ గం " జం సృజ ? సృజనక జం ?"
వ చ నట ం ం ం తల ం ం ం త సృజన.
సంజ ద నట ం .
అక తన మ కనబడడం అం జ ఆ ఇ ం ఇళ తన కంటప ంద అత
ద ం అ ం .
_
ఆ ఆ చన అంతరతం మ క!
ఇ ం ప అక త డ డద !
ద జమ ం .
ప ళత త అక ...ప త .
ఆ హం ఇ వరక అ యకత ం . పంచం నం అరం
తం ం త న ఆ హం ం ఖ .ఆ ఖ ం ఆ అంద న
ఆ .
రం ం త.
"అంద అం క ఇం ల పన సంజ ! పద ం! ఎక ?
ష ? కం ?" అం .
ఆ ట న పడ అప గమ ం జ న దం న ర చ న
ం వ ం .
"ఎక ళ ! ఎక ళ నవసరం . ప త !ప త వ !
ప మం బ ం న వత !అ !ఏ ర ండ .అ జం!
ఒక ళ ఎవ ద రం దద అ న ళ !
సం కమ " ర క ంబ తం .
త త న సంజ "క షన ! ఇంత రయ తగ . ఆ ల దన వత!
ఆ వ న ళం . ట నం !"
మ అ సంజ .
" మ ర !"
" ర ? ఎక ? ఆ ఏ త య " అం త గ .
" ర ళ ఇం "అ సంజ .
ఉ ప ం ర ." ఇం ? ! !న వ ! ఒక ళ న
బలవంతం ఇ పల ం ప చ " అం భ కం .
అ నయం అ సంజ .
"అంత అవసర ర . ఇం మ దరం ఆ ంచ దం
హ ం . జం లం భ , ల . సం కలవ ం ."
సం గం అం ర "జ ందం ఆయన య ?"
"అం . అం .జ న ద సంఘటన త ద !"
" జం ?" అం ర , ఇం అపనమ కం .
అ నన తల సంజ .
అ న సం ష , ఃఖ ఒక ం ర . ఆ ఉధృ భ ంచ క ఆస
సం అన త న ం .
దయ ర జం త ం త.
" భర ల హృద ర ! మగ ళ ంద డ దన ఇ క ఉ హరణ?
ఇ ం ం కం ! క , క ! అదృషవం ర !
!"
అప డ లబ మ బయ వ య న గమ ం
ం సృజన.
" ! ఆ !"
" !" అం ర సం మం .
"అ ! న త న ! అ న అ !
పట ?"
ఎవ ప పం. ఎ కల న ర ,
త త ఒక ఉ నఆ ం ర .
అ గ ం న న జ ం .
"వ ! వ ! న ! కం ం !" అం భ .
అ ం ం ం ర .అ ద ఒకళ క మ క
ల ంచడం ద .
ప త తఏ న త ం .
" ! ఏమ ?"
" !" అం త పం .
అ న ంట న కళ వ ం .క న న ఆ మల
ద ం .
ఎ ం వ తన పగ ం త!
తన పగ ం !
అ ణ న నరకం అ భ ం చ !
ఇంక త ఏ ఫ !

ర ఆదరం అం " వ !" దగ ం ం ం


ల మ !
తలపం ం సంజ . ఈ క .ఈ
షయం డన వ త . నషం .
త షయం అ .ఆ ద ద ద ఆ ంచబ .
సంజ ఒ క ం మ హ ద .
"ఎవ ?" అ అ కం .
"ఇత మ హ !" అం త. త త మ హ దగ న అత జం ద పంచం
మనం తన ం ప "ఇత " అం ఆర ం .
ఆ ట న మ హ . అత హం ం .
"ఏ ఏమ ?" అ అ కషం ద ం .
మ హ మ ంత దగర అత ర ం ం ం త. "మ హ ఈ య
య స !"
త మ హ ఆశర ం అంద .
తల వం అ ం మ హ . అత మ త త స అత
కళ . మ త ం త త న
డ ం అక ం .
ం ం న అ మ హ న ం ం త.
ఈ _ ఇ నస రం అం మ ంతమం అక వ . శ
య డం ం ఒక న జ .
" ?" అం త సంజ . ఈ ఇబం కర న స ల ం ఎ రం
అ ం ఆ .
పం తల సంజ .
" స ! ర , ళ ఇం దగర ం య ం . అవసర న ం అ
యం . త వ . ళం ర ! ! ! ల ఆ
!"
డ క డ కక ళ త ఎ , ర . ఎ క క
ం ఈ త .
సంజ , మ ఎ . ం సంజ .మ వ అం .
బంగ పల ం బయట వ ం ం .
ఇద ఇబం కరం ం ఆప .
అక అ య వల వ ంద అత , త ం త న లబడవల వ ంద ఆ .
శ బం న .
సంజ అత వసర ష ప దల ం త. ప క తప . అం క ం
సవ ం మ అం .
" న ఇక ."
స యం సంజ .
" న ? ఎక డ?"
"ఈ ఊ !"
"ఈ ! కనబడ ం న ల న ందప చ ర
. నంఅ ం , ం న శవం. ఏ ల
అ న శవ న మప అంద ."
" న మ తం కం ష ఈఊ కనబ .న ం ం ."
"ఏ న ం ?"
ఆ వ ం త.
" న వ ఇం " అ సంజ .
మ నం. త త సం చం అ సంజ .
"ఇక ... మన ఇ . అభ ంతరం క .... ఒక ం! అ , స ంద ."
ఆ ం త త అం త.
"స !"
మ సంజ . ం ల త త ఒక న బంగ ం ఆ ం .
త వం రకం వ వ వ ం . తల నట ం తన .
ప ళ త త అమ , స ందన క డ ం .
ఎ ం ం ళ ?
ం . క ఇద సం షం , సంభం న, పం అంత
పడ ట లబ ం త.
ం బజ సంజ .
త ం . తల బయ ం ం ఒక .
స ందన! తన !
"స ంద ఎవ !" అ సంజ .
అత ం ం వ ం .
" ! ఇం వ ? అ ఖ ?" అం స ందన ఉ హం . " పక ం
ంఊ , ,అ క ట న ? వ ?ఏ !"
ఆ డ త నప .
అ ఖ !!!

* * * *

మట ప త . కమం ర ర న ం .
అ ఖ !అ ఖ !అ !
అ ఖ సంజ ?
అ ఖ త ం ం ?
అ ఖ త ర మృగం ం ఆ ఆ స అప ం ం ?
భగవం ! ఎం ఇ క ర ?
ఎక చ న వ ం త .
" రం ం ఎ ఆ ంచ . మ ం అస ఆ ంచ . అప అల ం
ఊ వడ అస న రం. అస న ."
హ ల వ వ నట ం త .
!ఈ జరగ వ త ! ఎ ఆ ం ! ఆ యత ం తన స !
మ ణం బయ ం త. త త ణం ఎ ం ం .
"ఎక ! ఆ !" అ సంజ గ .
"ఎవర ?" అం స ందన. క న త ఆశర ం . ఈ నకమ బయ
వ ం .
"ఎవ సంజ ?" అం ఆ ఆ .
"సృజనక !" అ సంజ .
ంత నకమ , స ంద .
సం మం అం నకమ "సృజ ? జం ? ఎక డ కనబ ం ? ఎం ం ?"
సంజ . త త గం అక న తన ద లం ం .
అత బయ వ స తఎ న సం మ అదృశ ం .
న త ం స రం అం న ఇద
అడం లబ ఆప .
ళ ఆగ . ట ఇర టర గం వ ం . దగ వ క,
ఒక క పక న లవ ద ం ఇద .
ప త తఅ ం ం ం ఆ ం . ం ఉ ం త. త రత ర దగ
ం .
ం ఆ ం త. ం బజ క త . బలం త ం త . "త
రవం ! అ ం !" అం గ .
పల శ బం! అస అ .
ఆ ఊ రందడం త .
ఏమ ం పల? ఏమ ం ?
దడదడ ం ఆ ం . మ దబదబ ం త .
గ న అ ం నత తత ం మ . ంట న సన వ ం .
"ఎవర ?" అ స ర .
స నం ప ం , అత పక ం త.
పల మంచం ద అడ డం ప ం అ ఖ.
అ డ త .
ఏ ? అం అ ం ?
ఆ అ ఖ జం ప గ ం త.
"అ ఖ !అ ఖ ! ! "
రం ఉన క ప మ ం అ ఖ.
క న కంఠస రం అ ం త. "అ ఖ ! ఏం జ ం ? ?"
అ ఖ క ప అల . అ మయం అ ఇ ,త తచ న ం .
" ఇక ం ఉ ? ఏం జ ం ?" అం వ ల .
స ద న .
"ఇం ఏం జరగ ! అ ద ! ఆ ల వడం ఆలస ం . ఈ పల
ం !ఆత త లవ ం ఎ ఉం అ ! మ ం ! ఇ
న ఆ ! అ శవం ప ఉం ఇంక మ ఏ ం ం ? అం క ఈ
ఒక ం అ పడ ! మ త త ఇ ఇదరం ద !"
రం స ం త.
ం !
స సమ ం త ! ఏం జ క ం !
" ! ఇంక ! ప ం అ స ."
ఒ క పదం ఒ ప ం త.
"ఆ అ ఇ ం . త ఇక డ ఉండ ."
బ న ఆ హం స .
"స " వడం, వడం అం ఇష ఏ ? ధ వ !ఈ ల
ఎం య ం వదల ." అ క .
"అ తరం !ఆఅ ం ."
"అ ండవల వ ం . ఆ ం !"
అసహనం అం త.
"ఊ ల ! పడ !"
అసభ ం ఏ అ , త స .
అత ఒ త ం ఒక అంగ దగ ం త. వ ఎ ం . ఆప ట
వ .
"ఆప ట ! ఐ ం ంబ అం ! స వ ! అ ం !" అం త రత ర .
ం న స హం రకం న ం .
"ఏ ? ఏ ? వ ? ఎం ?" అ భయకం .
"ఎం అత " అం త.
స ఇంక ఆలస ం య . ప బట త ం అత , హ
మ ం దగర ఆ , ఒ ఒక క ం త .
" డ ! ం ఎ !"
మ ణం య అత .
ఆ సమ మ ం బయటప ం అ ఖ.
ఆ ల ల అరం అ ం . తన ఎంత ద దం త ం !
భయం ం ం అ ఖ.
త త మ ం , సజల నయ ల త ం .
ఇంత టచ నబ ం . మ షం సంజ . అ ఖ
అక డ డ అత హం రం .
"అ ఖ ఎం ఉం ఇక డ? ఏం జ ం ?అ త క నం .
అ ఖ అం ం _
"సంజ ! ఏ అప రం జరగక ం ఈ త వ న ర ం . ఈ ం !
య !"
అ ం తల పక ం త.
త ?
త ం ?
అ ఖ ం ం త అ ఎ అ ం ఈఅ ? తన హం ద
నఉ ం ?
త ప లన సంజ . మం న అత అం అర ం .
" !" అ త .
ం వ , ఎ ండ ర ర ం . వ దగర నం
సంజ . హం ఏ వ కనబడ ం తప వ ంద , "ఒక షం
ఇ వ ?" అ త .
సం హం అత ంట న ం త.
తమ ట అ ఖ నబడనంత కఆ సంజ .
" ఊ ం జ ?" అ .
"ఏ ?" అం త.
" న ం ఘవ క ?"
త ణం త కళ . అ నన తల ఊ ం .
ఆ హం అ సంజ .
" ఘవ చ !ఇ వ ం ."
ఒక స ప ం త.
" ఘవ చ ?ఎ చ ?"
"అత బ ల న ఇ ప ట ం ఏ ఉం ఎ అ ట. అ
అత మ ఎవ ప ం వ జ న షయం ట."
"ఏమ ?"
" అ ఖ ం వ . అప అత అ ఖ ఎ కర ంద ం ."
ఆ ర న ఘవ ం మ , భ ం బ ప .
ఉ న క ం అత శ రం!"
ఆ ర పం న త. అ ఆ సం , ః క ంచ .
ఖ ః ల , గ ల అ తం ఉం ఆ హృదయం ఇ .
దగ వ ఇద .
జ నదం అ ఖ అ పద సంజ .
ఇ ఒక ద ం ం ం ఆ .
మ ఇంత ఆ తం డన సంగ ...
"అ ఖ ! ం ఇం ళ ం" అ సంజ ఎం ప ం .
తల ఊ ం అ ఖ .
క , సంజ ఇం ం ఆ ం .
దగ లబ , ఆ నక , స ంద . ళ పక లబ ఉ ఒక వ .
ళ దగ న సంజ . అత నక అ ఖ . ఆ న _ త.
ల తం ఉం స ందన హం. మ త , తడబ అం .
"సంజ ! ఈయన ఉ , హ !"
"హ ! ఇత ద సంజ !"
న కరస ర సంజ .
త త అంద ప చ _పలక ం .
ఒక త ం ఎవ ఎవ ప చయం య . య పం జ న
కనబ ల నప అ .
అ గమ ం ం త. ంతం న న వ ం .ఆ మల . త కం స ందన ,
హ ం .
ప నంత న కనబ ం స ందన హం . అ గం ం ం ఆ ం . ఆ మన
జ ం ం తం ం ఒక రకం.
సృజన ఎవర హ అ ఏం త ?
సృజన తన అక అన జం హ ం గల ఈ హ ?అ ం ఇ ం లట ం న
ంబం ం వ న న ం ం ?
ర న తమ ఇ చక బ .స ఇ సమయం సృజన వడం
వల మ అం క క ం ?
అ గ తన రం , అషక ప తమ న సృజనక ణం
య గల ?
! ఏం ?
స ందన మన న ఆ చన అరమ త .
ఆ అ హ . అత ం .
" ...ఈ ప చయం య ఎవ !" అ న త .
ం యద ం స ందన.
తన తన యద అ షం వ ంచ త . ఉన ఉన ం .
ఆత తజ జరగక న !
స ందన ప చ న అం ం త.
" ? త . ళ ఇంతప ం ." అం న హం .
"పక పక రన ఉం ళ ం ం న ."
అ యత ం స ందన హం ఉన న త కనబ ం .
త రత ర ం త.
" ర ఎ ఒ ఇం ఉం , ఒ కంచం ం , ఒ మంచం ప ంత
స తం ఉం ళ ం." ఆ ం వ ం ."ఒ త డల !"
ఆస ం హ . మం ల గ ళ ంద .
ఏ న ం త.
" అత వసర న ప ఉం . రంద న మ వ . సంజ ! ?"
అస షం అ సంజ . "ఈ అక డ ం మ ఒక గంట వ ."
" ఆ ! ఉం త !" అ హ నమస .
ఒక త ం త.
ఒక స ందన ం .
ఎ వ అ డ . ళ కళ క స తన ం ఉ న
న భయం ం ఆ .
అం క త రత ర ం ం త. వ పక న సంజ .
ం ఫ ం క, ఒక వ న సలం ఆ . ం ఎ అ .
" ఇంజ నట ం . ఇక డ ఆగవల వ ం మనం."
"ఏ డ ం ఉం ం త."
మ , ఒక వంద గ ల అవతల ఉన ఒక ంద లబ సంజ . గ అం ం .
క అక డ ం అస షం క కనబ ం .
ఆ క తనక గ వ సృజన.
ం .
తన .
! ఎం అ ప త ?
అత ం బ గ క ం .
అక రం ం .ఆ ట జ !
_
ఏమంత ద రం అ ?
ఈ ఘ మ ల ఎంత రం ఇ ?
ఈ వంకర చ ... వ !
ఎవ అన _
ంగ ర బతక ం న చ ఇ ?
ఈ ం క ఎం కం త .
గ ం ఎక ! ఎక కక డ ! 'వం ' అం లబ మనసత ం
ం .
తన ం మం అ భవ అ !
జ యపర న వ _అ ం _డ న ళ కం_ పవ ఉన ళ గ .
అ రం, ధనమదం క ప గంబర నృత ం న లం ఇ ! ం ల
త య మ అ ! స గ మం ంగ ల ఇళ మ ం ల
ధవల ద ఇ !
ఇవ ం , పవ ఉన ం అ , హంత డ స
ం వ చమ ద !
ఈఅ ం ,ఈఅ ల ం ఓ ఆడప క ఒళ వడం ఏమంత మ ప ధం!
ఈ బక ల ,బ బ ల పం ంచ ఉన ?
అర వళ ఆడ , వ న ంచ ఈచ ?
అం క ....
అ ! !
గ వ సంజ .
అత ఊ ం న త . , అక లబ అత సం ఎ ం .
అత దగ క మ అం త.
" అ ళ ఇ న అ సంజ ?"
తల వం సంజ .
పం న ం త.
అక య ఒక వ ఏం భం సంజ ? ఈ సమస ప రం అ . ం
ఆడప అం నంతమం ఉ ఈ కం . అంద వ య గల ?ఇ
అవ శం అంద ఇవ గల ? ఇవ !
క త ం నంత నఒ ప సంజ !
ప ఎ ఇంతవర వ ం బ ఒక ర . ఎ ల ప దల
వ ం . ఎవ ఒక ం ల యక వంకర చ వంకర ఉం సంజ !
ఎం మం అ బతక క, వ క బ సం దగ వ . ఆ అర ఆడప ల
అ రం ధనం సం ం . అదం మ ళ ఉద ంచ ఖ డ సంజ !
అం త పర పం రం య డం .
ఈఅ ల ర య డ సంజ !" ... ... తర న
ంచ శం ఉన య ఎం .
ఏ అ స అడగ ఒ ఒక శ సంజ !
సం సం జ న ఈ రక ం ల రం ఆడ ఎం ? ఎం ?
ఎం ? ఎం ?"
త కం ఆ అ సంజ .
"అ అ ం దం ఉ అ ?"
అ నన తల ఊ ం త.
అప ః ఆ గ సంజ . ఇంక అత వశం . మన దం ఉ న
ఉ ం ం .
త టంత న అత . త ఆ జం ద తల ఆ ం ంచడం
ద .
వ న ం అ ం అం త. "సంజ ! న ఏ ? అ ం
క షన ఆ ! ఆడ ల ఏ ? ! స లబ ! సంజ ! ం ?
న మ దరం పక పక న లబ ఎవ ళ ం! అ ! ఎంత గ
! న ల వ !ఇ ల ...."
క ం సగం ఆ ం త.
అ వ న కనబ ం ఆ .
ఇ తన డ డ !
అత తన హం ప ఇక.
ప చయం_ అత అంద న న అ భవం_ ఆ , మం ం అమృతవర ం
ం అత మ త త ...
ఇ ంతం త వ ప !
చ న సంజ వ ఎ ం త. ఒం తల ఆ ం ం .
నం త ఎ సంజ .
_
గ ం ళ క ం గం వ ఓవ ం .
అడం ఆ , ం .
త డ టబ ం ణం.
మృ , రం ఆ అ అత .
" ప ం ,న వ , రం ల ం ! అ ఎప జరగ .
! ఎక వ అడగ . ఏం య వ అడగ . ద డ
వడం, లబడటం. అం ! ఆ అదృ రం య !"
మ త అత ం సృజన.
_ సృజన _
సృజన ర శ యత ం ఫ ల న త. ఆ ల ఆ యం తన
ఆర ం తన మల స ం .
ఇదం త గమ ంచన తల పక సంజ .
లం క క అం త.
"పద సంజ , ఇక ం!"
తల పం ం సంజ .
మ క ం ం వడం ద ం త ఎ .
ఎ ఆ అ స ం .

*స పం *