Você está na página 1de 6

Công ty TNHH CRESYN HÀ NỘI.

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG THỌ, YÊN PHONG, BẮC NINH, VIỆTNAM
Tel: +84 (0241) - 3883 333 Fax:+84 (0241) – 3883 950

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 2 năm 2014.

THÔNG BÁO
(Khảo sát sự hài long của Cán bộ công nhân viên (CBCNV)

Kíính gửửi: Cáí n bộộộ cộộ ng nháộ n viêộ n (CBCNV) trộng cộộ ng ty,

Nháằ m hộáà n thiêộộ n hơn nửữá chíính sáí ch cộộ ng ty;


Đửơộc sửộ độồ ng yí củử á Bán Giáí m độố c cộộ ng ty, phộà ng Nháộ n sửộ tiêố n háà nh thửộc hiêộộ n chửơng tríành kháử ộ
sáí t mửíc độộộ háà i lộà ng củử á CBCNV trộng cộộ ng ty thộộ ng qủá máẫ ủ biêể ủ “KHẢẢ O SẢÁ T SỰộ HẢÀ I LOÀ NG CỦẢ Ả
CBCNV”
Bảng hỏi gồm các phần:
Pháồ n 1 : Vêồ váă n hộí á váà mộộ i trửơàng láà m viêộộ c
Pháồ n 2 : Vêồ qủáử n lyí trửộc tiêố p
Pháồ n 3 : Vêồ cộộ ng viêộộ c hiêộộ n táộ i
Pháồ n 4 : Vêồ chêố độộộ tiêồ n lửơng
Pháồ n 5 : Vêồ đáà ộ táộ ộ váà pháí t triêể n
Pháồ n 6 : Cáí c yêố ủ tộố kháí c.

Thời gian tiến hành khảo sát: Tửà ngáà y 1/3/2014 (Thửí Báử y) đêố n hêố t ngáà y 3/3/2014 (Thửí Hái).

Đêể đáử m báử ộ tíính kháí ch qủán, qủáí tríành kháử ộ sáí t đửơộc thửộc hiêộộ n khủyêố t dánh.
Ráố t mộng nháộộ n đửơộc sửộ thám giá nhiêộộ t tíành củử á tộáà n thêể ánh chiộ êm cáí n bộộộ cộộ ng nháộ n viêộ n.

Phộà ng Nháộ n sửộ sêữ phộố i hơộp vơíi cáí c Trửơửng Bộộộ pháộộ n đêể thửộc hiêộộ n Kêố hộáộ ch kháử ộ sáí t náà y

Lưu ý: Thộộ ng qủá kháử ộ sáí t náà y, CBCNV cộí thêể báà y tộử ngủyêộộ n vộộ ng, gộí p yí, pháử n hộồ i cáí c váố n đêồ liêộ n
qủán đêố n cộộ ng ty váà viêộộ c láà m (cộộ ng viêộộ c) củử á míành. Bán Giáí m độố c cộộ ng ty cộí thêể hiêể ủ rộữ hơn táộ m
tử, ngủyêộộ n vộộ ng củử á CBCNV, mửíc độộộ háà i lộà ng váà sửộ gáắ n kêố t củử á ngửơài láộ độộộ ng độố i vơíi cộộ ng ty.

Tráộ n trộộ ng thộộ ng báí ộ,

Nơi nhận: CÔNG TY TNHH CRESYN HÀ NỘI


- Các phòng ban trong công ty;
- Lưu NS.
BẢNG KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN (CBCNV)

Phần 1: Về văn hóa và môi trường làm việc.


Chọn một câu trả lời dưới đây
1.Không khí làm việc trong công ty rất vui
 Rất vui
 Vui
 Bình thường
 Buồn chán
 Rất buồn chán
 Không ý kiến

2. Công ty bạn thường xuyên tổ chức các sự kiện (thể dục thể thao, sinh nhật, vvv)
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không biết các thông tin này/ Không ý kiến

3. Bạn biết công việc của bạn đóng góp một phần sự thành công của công ty
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

4. Công ty luôn quan tâm đến đời sống nhân viên


 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

5. Bạn rất tự hào nói với người khác về công ty bạn đang làm việc
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

6. Công ty đang nỗ lực cải tiến môi trường làm việc trong công ty sạch sẽ và an toàn.
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến
Phần 2: Về quản lý trực tiếp
Chọn một trong câu trả lời dưới đây

7. Người quản lý trực tiếp của bạn tham khảo ý kiến của cấp dưới trước khi đưa ra quyết định
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

8. Khi giao việc cho bạn, người quản lý trực tiếp luôn cung cấp đầy đủ thông tin về công việc cho bạn
(mục đích, mục tiêu của công việc, yêu cầu của công việc, thời gian hoàn thành, vvv)
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không biết các thông tin này/ Không ý kiến

9. Người quản lý trực tiếp luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

10. Người quản lý luôn hỗ trợ và động viên bạn trogn công việc
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Hơi không đồng ý
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

11. Nói chung, bạn hài lòng với người quản lý trực tiếp của mình
 Rất hài lòng
 Hài lòng
 Tạm được
 Không hài lòng
 Rất không hài lòng
 Không ý kiến

Phần 3: Công việc hiện tại


Chọn một câu trả lời dưới đây

12. Công việc của bạn hiện tại thú vị hay đầy thử thánh.
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

13. Trách nhiệm công việc của bạn được định nghĩa rõ ràng.
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

14. Bạn có quyền tự quyết định cách thức hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả nhất
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

15. Bạn có được cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc để hoàn thành công việc một cách hiệu quả
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

16. Mức độ căng thẳng trong công việc của bạn là chấp nhận được.
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

17. Hiệu quả công việc của bạn luôn được đánh giá một cách chính xác và công bằng
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

18. Nói chung, bạn hài lòng với công việc hiện tại
 Rất hài lòng
 Hài lòng
 Tạm được
 Không hài lòng
 Rất không hài lòng
 Không ý kiến
Phần 4: Chế độ tiền lương và phúc lợi
Chọn một câu trả lời dưới đây

19. Bạn hài lòng với chính sách tăng lương và các phúc lợi khác của công ty.
 Rất hài lòng
 Hài lòng
 Tạm được
 Không hài lòng
 Rất không hài lòng
 Không ý kiến

20. Với các phúc lợi mà bạn nhận được, hãy lựa chọn các trường hợp bạn cảm thấy công ty cần
phải cải thiện thêm.
 Canteen/ Bữa ăn được cung cấp
 Ngày nghỉ hàng năm
 Chế độ thưởng thành tích
 Thưởng các dịp lễ
 Các khóa học ngoại ngữ (tiếng Hàn) dành cho NLĐ Việt Nam
 Khác (vui lòng ghi rõ)…………………………………………………………………………………….

21. Công ty luôn khen thưởng cho các thành tích xuất sắc
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

22. Công ty có chế độ thăm hỏi động viên người lao động trong dịp (việc hiếu, việc hỉ, sinh con,vvv)
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

Phần 5: Đào tạo và phát triển


Chọn một câu trả lời dưới đây

23. Công ty cung cấp đầy đủ các khóa huấn luyện cho bạn trong quá trình làm việc.
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

24. Bạn tin rằng luôn có cơ hội cho bạn học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong công ty
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

25. Bạn luôn lạc quan về cơ hội thăng tiến của mình tại công ty
 Rất lạc quan
 Lạc quan
 Bình thường
 Không lạc quan
 Rất không lạc quan
 Không ý kiến

Phần 6: Các yếu tố khác


Chọn một câu trả lời dưới đây

26. Bạn cảm thấy mình rất thân thuộc với công ty và là một phần của công ty.
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

27. Bạn cảm thấy mình đang làm việc cho một công ty thành công
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

28. Nói chung, bạn tin tưởng vào sự lãnh đạo của công ty
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

29. Bạn sẽ tiếp tục làm việc cho công ty ít nhất 12 tháng trở lên
 Hoàn toàn đồng ý
 Hơi đồng ý
 Bình thường
 Không hài lòng
 Hoàn toàn không đồng ý
 Không ý kiến

30. Theo bạn, công ty cần phải làm những gì hoặc thay đổi những gì để trở thành một nơi làm việc tốt.