Você está na página 1de 10

Name: Olga

Date: 12-Dez-1985 08:05:00 PM

Place: lisboa
( Longitude: 09 W 43 | Latitude: 38 N 43 )

Time Zone: GMT -00:00

Ayanamsha: 23:39:39,59 [Lahiri (Chitrapaksha)]

Janma Rashi: Dhanus

Janma Nakshatra: Moola (Paada: 3)

Vaara (Vedic Weekday): Guruvara (Jupiter)

Tithi: Shukla-Prathama/Pratipada (Till 12-Dez-1985 09:33 PM)

Nakshatra: Moola (Till 13-Dez-1985 04:17 AM)

Yoga: Ganda (Till 13-Dez-1985 08:09 AM)

Karana: Bava (Till 12-Dez-1985 09:33 PM)

Sunrise: 07:46:58 AM

Vedic Sunrise: 07:51:52 AM

Sunset: 05:18:36 PM

Vedic Sunset: 05:13:42 PM

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 1
Name: Olga

Planetary Positions at Birth Time [ Rashi Chart (D-1) ]

Planet Degree Rashi Nakshatra Paada Nakshatra Lord

Lagna 4:39:58 Kataka Pushyami 1 Saturn

Sun (AK) 27:06:06 Vrischika Jyeshta 4 Mercury

Moon (PK) 8:15:03 Dhanus Moola 3 Ketu

Mars (DK) 5:08:28 Thula Chitta 4 Mars

Mercury (GK) 6:34:16 Vrischika Anuradha 1 Saturn

Jupiter (AmK) 20:45:31 Makara Shravana 4 Moon

Venus (C) (BK) 18:02:39 Vrischika Jyeshta 1 Mercury

Saturn (MK) 9:23:25 Vrischika Anuradha 2 Saturn

Rahu 14:50:16 Mesha Bharani 1 Venus

Ketu 14:50:16 Thula Swati 3 Rahu

[ (R): Retrograde | (C): Combust | (RC): Retrograde and Combust ] [ Rahu/Ketu Option: True Nodes ]

Rashi (D-1) Navamsa (D-9)

Ra 14:50 Su Mo

As 4:39 Ke Ju

Ju 20:45 As Me
Ra

Me 6:34 Md 1:44
Sa 9:23 Ma 5:08
Mo 8:15 Ve(C) 18:02 Ke 14:50 Ve Ma Md Sa
Su 27:06

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 2
Name: Olga

Bhava [Porphyry (Sripathi)] Hora (D-2)

Ra

Ju As As Me
Sa

Su Mo
Ma Ju
Ve Ra
Ke Md

Su Mo Me Sa Ma Md
Ve Ke

Drekkana (D-3) Chaturthamsha (D-4)

Ve Mo Ve

Ke As Su Sa As Ju
Ra

Ra Ke Su

Mo Me Sa Ma Md Ju Me Ma Md

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 3
Name: Olga

Saptamsha (D-7) Dashamsha (D-10)

Me Ju As Su

As Sa Ra Mo Ke

Mo Ke Ve Ra

Su Ma Md Ve Ma Sa Md Me
Ju

Dwadashamsha (D-12) Shodashamsha (D-16)

Mo Ke Ve Ju Mo Md Ve As Ma

Sa

Me As Sa

Ma Md Su Ju Me Ra Su
Ra Ke

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 4
Name: Olga

Vimshamsha (D-20) Chaturvimshamsha (D-24)

Me Ju Md Su Sa Su

As Ma Mo Sa Ra Ke

Mo Ra
Ke

Ve Ma Me Ju As Ve Md

Saptavimshamsha (D-27) Trimshamsha (D-30)

As Ve Me Ve Md As
Ra

Ma Mo Ma

Su Ju Ju

Mo Ke Sa Ra Ke Su Me Sa
Md

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 5
Name: Olga

Khavedamsha (D-40) Akshavedamsha (D-45)

Mo As Me Md Me Md

Ra Ke

Ju

Ra Ke Su Ma Su Mo Ma Ju As Sa
Ve Sa Ve

Shashtyamsha (D-60)

Ke As Mo Su Sa Ju

Md Ma

Me Ve Ra

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 6
Name: Olga

Vimshottari Dasha: (Dates indicate start date of Dasha / Bhukti)

Ketu (7 Years) Venus (20 Years) Sun (6 Years)

13-Ago-1981 To 13-Ago-1988 13-Ago-1988 To 13-Ago-2008 13-Ago-2008 To 13-Ago-2014

Ketu 13-Ago-1981 Venus 13-Ago-1988 Sun 13-Ago-2008

Venus 09-Jan-1982 Sun 13-Dez-1991 Moon 30-Nov-2008

Sun 11-Mar-1983 Moon 12-Dez-1992 Mars 31-Mai-2009

Moon 16-Jul-1983 Mars 12-Ago-1994 Rahu 05-Out-2009

Mars 14-Fev-1984 Rahu 12-Out-1995 Jupiter 29-Ago-2010

Rahu 12-Jul-1984 Jupiter 11-Out-1998 Saturn 17-Jun-2011

Jupiter 30-Jul-1985 Saturn 11-Jun-2001 Mercury 28-Mai-2012

Saturn 05-Jul-1986 Mercury 10-Ago-2004 Ketu 03-Abr-2013

Mercury 13-Ago-1987 Ketu 10-Jun-2007 Venus 08-Ago-2013

Moon (10 Years) Mars (7 Years) Rahu (18 Years)

13-Ago-2014 To 13-Ago-2024 13-Ago-2024 To 13-Ago-2031 13-Ago-2031 To 13-Ago-2049

Moon 13-Ago-2014 Mars 13-Ago-2024 Rahu 13-Ago-2031

Mars 13-Jun-2015 Rahu 09-Jan-2025 Jupiter 25-Abr-2034

Rahu 12-Jan-2016 Jupiter 27-Jan-2026 Saturn 17-Set-2036

Jupiter 12-Jul-2017 Saturn 02-Jan-2027 Mercury 24-Jul-2039

Saturn 11-Nov-2018 Mercury 10-Fev-2028 Ketu 09-Fev-2042

Mercury 11-Jun-2020 Ketu 06-Fev-2029 Venus 27-Fev-2043

Ketu 10-Nov-2021 Venus 05-Jul-2029 Sun 26-Fev-2046

Venus 11-Jun-2022 Sun 04-Set-2030 Moon 20-Jan-2047

Sun 09-Fev-2024 Moon 09-Jan-2031 Mars 20-Jul-2048

Jupiter (16 Years) Saturn (19 Years) Mercury (17 Years)

13-Ago-2049 To 13-Ago-2065 13-Ago-2065 To 13-Ago-2084 13-Ago-2084 To 13-Ago-2101

Jupiter 13-Ago-2049 Saturn 13-Ago-2065 Mercury 13-Ago-2084

Saturn 01-Out-2051 Mercury 15-Ago-2068 Ketu 09-Jan-2087

Mercury 13-Abr-2054 Ketu 25-Abr-2071 Venus 06-Jan-2088

Ketu 18-Jul-2056 Venus 02-Jun-2072 Sun 05-Nov-2090

Venus 23-Jun-2057 Sun 02-Ago-2075 Moon 11-Set-2091

Sun 22-Fev-2060 Moon 13-Jul-2076 Mars 09-Fev-2093

Moon 10-Dez-2060 Mars 11-Fev-2078 Rahu 06-Fev-2094

Mars 11-Abr-2062 Rahu 22-Mar-2079 Jupiter 25-Ago-2096

Rahu 17-Mar-2063 Jupiter 25-Jan-2082 Saturn 30-Nov-2098

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 7
Name: Olga

Sarva or Samudaaya Ashtakavarga: ( Parashara Method )

Signs
Planet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Sun 4 7 5 4 4 6 5 4 3 2 3 1 48

Moon 4 5 3 3 6 6 2 3 3 5 5 4 49

Mars 5 4 3 3 3 5 4 3 2 3 2 2 39

Mercury 4 4 4 7 5 5 5 5 4 4 3 4 54

Jupiter 7 3 2 6 7 3 5 5 4 6 3 5 56

Venus 2 2 4 5 6 7 4 4 3 5 4 6 52

Saturn 4 4 3 3 3 6 4 2 4 1 3 2 39

Total 30 29 24 31 34 38 29 26 23 26 23 24 337

Lagna 5 3 3 3 4 6 4 5 4 4 6 2 49

Bhinna-Ashtakavarga of Lagna: Bhinna-Ashtakavarga of Sun:

Signs Signs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

As 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 As 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Su 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 Su 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0

Mo 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 Mo 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

Ma 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 Ma 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

Me 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 Me 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1

Ju 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 Ju 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Ve 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 Ve 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Sa 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Sa 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0

Tot 5 3 3 3 4 6 4 5 4 4 6 2 Tot 4 7 5 4 4 6 5 4 3 2 3 1

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 8
Name: Olga

Bhinna-Ashtakavarga of Moon: Bhinna-Ashtakavarga of Mars:

Signs Signs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

As 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 As 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Su 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Su 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1

Mo 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 Mo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Ma 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 Ma 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

Me 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 Me 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

Ju 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Ju 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0

Ve 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Ve 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Sa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 Sa 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Tot 4 5 3 3 6 6 2 3 3 5 5 4 Tot 5 4 3 3 3 5 4 3 2 3 2 2

Bhinna-Ashtakavarga of Mercury: Bhinna-Ashtakavarga of Jupiter:

Signs Signs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

As 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 As 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1

Su 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 Su 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

Mo 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 Mo 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Ma 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 Ma 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

Me 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Me 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1

Ju 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 Ju 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1

Ve 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 Ve 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1

Sa 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 Sa 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Tot 4 4 4 7 5 5 5 5 4 4 3 4 Tot 7 3 2 6 7 3 5 5 4 6 3 5

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 9
Name: Olga

Bhinna-Ashtakavarga of Venus: Bhinna-Ashtakavarga of Saturn:

Signs Signs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

As 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 As 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Su 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Su 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

Mo 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Mo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Ma 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 Ma 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1

Me 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Me 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Ju 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Ju 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Ve 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Ve 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Sa 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Sa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

Tot 2 2 4 5 6 7 4 4 3 5 4 6 Tot 4 4 3 3 3 6 4 2 4 1 3 2

[ Tot - Total Points ]


In Bhinna-Ashtakavarga tables, an entry of 0 denotes a malefic position or Bindu or Karana.
An entry of 1 denotes a benefic position or Rekha or Sthana.

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish".


It is illegal to sell the soft copy (PDF) or printed copy of this Horoscope.
The Horoscope generated by "JyotishApp" should be shared with others for free.

To download the App, search for "com.vishdroid.jyotisha" in Google Play Store.


Web URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vishdroid.jyotisha

Horoscope generated by FREE Android App "JyotishApp - Astrology Jyotish". ( App ID = com.vishdroid.jyotisha ) 10