Você está na página 1de 18

U
才 強一
0

(

雩口苾 摹

自 迭 떻


ヨ 如ぎ 电

是咱包會
0 オ 吆
和 1 0

す姜ミ
目 ゆ

8 皆 乱
Z
習 8 皆 葚の 气
》 A 苾

g a 著 口 か 蜜
歹H
也 胃

ー 耄
自 )
a 鸡言
A 鑫自 印


g .
の げ 匈 オ

R 四 腎 熟 筆 区

》 볍
含 不 睇 扣 の
1 咄


U
E 皆 1 리
售 一
8 ロ
g 輸 뉩

=
4
幻 自
う 甲

富 っ
B
W 呻 ぴ 目 吐

オ ー

.

8
之警 川 オ
切 m I 口
吧 鲁 口

慕 腎鬨p T 떻 習 뉩


气 叼
腎 マ
毛 0 の 日 召孙 総
夕 巷 自自 マ볍。
. R 》 e 晷 忉
1 。
n 因
E 号 冠嗨 島 げ


g ー

君 , 呻 거 一

S
ロ 自 出
8 ミ

写 国

4
0 エ 島
气 声

ち 同
a
营腎召

呂 7 四 の
g W 呻 器 哥
寿腎

볍 一 声

口 自 乱
叼 一
オ1
녀 적 æ
一 一
け 4

日 守 声 弘

匈 自
뇨 著

RPn »!i

Scanned by CamScanner
l


m m Ħr
* « *
a
l
g

8
e
.
S 單
t
U 名
d
6

S
&

d ロ
e
e
a


s 4
6 の
s ーScanned by CamScanner
e d
e
c
i
o
d
e
c
u m E
b G a d
a
o
s
ç
ã
p
r
m c
o
C
e
t
é ◆ t
p ı
i d a d n
O
p a c a a m
i
P _ n d n g
i 1

a o n
a
s s i
d
s ı
g m g
o
n
o
n m r
t i s a r s
c
s
o
s
c
1
6
r r u
a
t
â e
t
e p ā e r c s o a
s
a
s g
s t
m u l
u u
k g
a
s
n z o o n u E p
i
t
r q
c e t t
o
c t p r
m u i c i u
n n i
n
e
u
c c a o m a a c
s u u l d d i
o
d
i
d a o l l i
p a i
o
b
m o
ĺ
a é s s i e d o
1 z f l
e t r a r o r s n s
h o p a
9
7 ç
a o
r ı
r
s
m u
a b p
o p a r o
e
c
n c
u
b s
o o p
a
r
u
t
i ó e
d õ m a c o l i
c r o p a r o n d u
m o
n r
) e
a e r
m o a
i
s
r
m
s s
l
i i d
d
o o o
s i
s
t
r
r
t
s e s
t
i
e
s m o
u
m t
c
a
s
c
i
f u
q
e
s
c d
N
t
n o â e i p
f
o
a o
s
r
a
t
v
a
s
ā
e
n
u
i
t o
n
s u r
ı
1 u m r
a o
d o pí
o r t
u e t c e a e s
m
i
s i n o t
o a d d n
t
i
c g d
p a m e
i
a i d
o c c c
s
e
b t
u
0
e l
i
o r o
o
g
d s
s
o a r
l
p
a i u r o d a g a c s i e l
a
s z n u r a
m d m o H
m o u
i i
t Į s f r r d d
s a
u
d
d
a
l
x
»
c
o a m p
u
p
e
r a u t
i
u t
i
u
t d b
a e a a
r
o
A

o
(
v
a
s p
s
m
e
i o o e r p
o
c
u
m d
a
l o n
i s
c
s
n
õ
e m
s e a d o l
o s s n
t
i
c
l a s z
i

r
a m r
r
o t
e
s t
r n r e
s t s a a ç
a t d d u e u e t
g r
a a e s
u ç ú a
s ã d o d B
f d e e l a
r p
i r e
a b ã
n n p t o e s
n
o e I
c o
l
u
a
r
n
t
i
a a
i
m e r s
t
o i
c
t
e
r
a
o
e
l
e c i
r
D
a r t
a
t
i
e n
t
t
u n
a
m m i
t E a r t
d p s s o
z
a
s
c
o
s
r i
ā l
n
o e
c
u e e r
a
t
e s e
u
i m o c
a
a
a
p
o
m c
o r
o
p İ a
s x
e e
l
a
s
s d o
r
r
e m u m u
e
s
r

m m s
c
i
s
o o
n e
p N
l e e s e a a t o s o A
e m o r
q
g
a
s s s n
i m l
g
r e e
n
c
a
l u g
"
a
p
x r
I
a n i
s p p
f
e d
u n
e
m f
s a u t t t
i
e d
i
m s l
t
a
s
e
l
o o
u
n
x e
e
q a o m f n é e e đ e
l

p
n o
m
a p
t
e
z r o o s g a m T r
a u t a e
m o
ç i
f l r e s r
a a đ f o
o o o d n
e
n

a
ö
e r m c
r
ç
ā
e s
t a d
m d
o
i
n a e o
ľ
e
s
s d
o o t

mn d
s i
e o c r s a s a r
t s o
ô p n u e s
e d s
s
s o A ĵ
m t
a
o o
r
a c 加 or u
c
u
o
s
i
c j
a
a
a
a
s
o e
o d s
d e a s i
e
n
l i
m
g
p a 加d r l
r
g
m s q s
m s
d u
g
e
m
a s a b o u e
o 1 b a ı Ĺ n n u e e a i r f b
s o
f
9 i
1
r
t c
c
o m n £ r
a
i ó s
a
s
i
o m v
u
r
u
r
ó
7 t z a u z đ e
t
b p
o
0 o a e
s
r m a
m n s a c
a
e
d
m
r
a
r
ó
d a
"
o m c
a a a s a o

g
d c s u g t
r
c d d e h b d I
n H « n İ
m s p o p M
e -a e o
e
n
o
n m r
u a
o
r
e o
r p u d
e i
c
d
e
n
o
r o s
t
o
p
u a
r
m
o
m
t
o h o a p g
ã
a d e r
á
s ã m i
A
d
E
p
- e u c ĵ w
o
j
s s , o o r e
m u U
m m
1
e
ı
i i r i l
" o a s t
l g l o d t
a h
i
c a n t c i
c r d
e
c g - r
c a n a c t
a m
i c
0
mm
n o l
r e
d
i o e u ė c d İ
d d n a a a
a e i e d c
a o u e o
l
p n n c
t
o e s s o
e c u ç o s
o n o n l s e s o n
g
d u i
-
n i t
d t s i
«
r a
a c a e
m o ã
d g t e e c
e
t
ı
t o
e m c a a u e -

o m " b
a
s o i
a o T
a
l
s é
c m c a i e
d x a l
e i
p
\
o g
d
m
e
u a d
i
s u " a e
a
s
s v
i m e s
l
ı
u o ・
e b q a c
d e "
d n q
o a u u e h po s
d n o
a
e
n i
t
e
s c
a u n
é
'
J
W
d b a a e o
o i
e u t
e
s
s r
a t t
e
s
E d t n n ı i e s
r o
m
r e t n s i _
t m m O
s e i
d s s e t
r
s i

e a
r
o n
o
e s
t
â a
b
o e
a
n e n t e
r
t
e
s
e
r
e
r
e u
a
r
e
p c
a R

d
b
e
a
i
m
n
g n d g g a
s i á e a e
f
e m r p d o
.
-
c
o s s
t
e
v
r
i
o o i e v é q s
s
ç
n r a r r m
o c ā
c
i

m
o p r i
u c
å i
n s e u ı e c p e õ é N n
t a l
o " i o r u
e
a o o l s z
e e r v p o o s e "
a
m
t
s o
N
c r i
t s e o d 8 i s e c o c d s
r
e
e l
n
e
i s u A
a
i
d ó o r
s r o ° i l
n e o s ı
m e ç
n e
s a l
a p o t ö
a p
o
m
J
a e r c e f c a d n
s
l
i i s c
t r s d d r o ã i e n a q
E
a
m
i
á t u e o a e o
ç p e s

o
c o a i
s r o
i
n n a ã c
t
e u
r O l n ı
b d d c i i o e
d t i
n s t l
o -
o £ d
i r
e e b i
e e o ç f r c o a
t
đ e h o O d a u I
m s i
ı a b e ã o n
m s c l
a
a
s
a e
c i e i b
,
s
e
g Į o t ã
o
o a a e g
h
m m e t ı
d
i
r o u a s e
e n e n n u
r a o e
e m
x
e a p
t o ï
v
c o
i
s d d a
£ l a ó é ı
v
d
r
m
l
c r v p r l
r s e n o i q E
o s o r
t
p a i e t d u s o p d
-
u
m h
e p u p
r r
r ı
ı
r
e
c
e N
o o
l
c
a
i
c
i
a
c s m a
n
t p
ı
a
r
t a E
.
e
M
i
T s l o ı v s a o ı
u s e l r a t
u i a c a a ó t
n i n n a o n d n
n j i i n
l
p
t
e a
o
" d g
e
r L
r
a
é
t c
i
t
n a
o
c
e m e o
i
n
o
m e
m
ı
i
ó s t
p r n s o é a s r o o l e c
d a i
r
t
u o o a d i s
a s s
á
e ç a o g
c o a i m b
n
n
c e
a
l
E
q n
e s
e
m u
a i t e
i n r s a n n n
d ã s o
a
c i
g d o
m
ı
t t n n i
o a s a ı s
e d p o i r s s a o t
a r e p o t
o d d
o e d
l t
e c a a E
d
s a p s a a n e " u
u e o c d p r
n s d s c d e æ c n l
a
u a o
u o s d
m
l t
u d
t s
o
a e a a o e r i l
t m m t o o m r s o o
m d ı
a
u c p r d s
l
r i
n
a
】 g a
e a r e
e
s a
o
l
d
e d m
o
a u s
i r
c s a
i
d
a
r
C
m e s
t
i
h
c
ĺ
T
u d e s
o
s
o s
t
c
r
b e
t
O e g
r
a s
"
s
o
h a a i
t p p e n c u r i c
u i Q s
a n c v t l c
e f s
e
đ d d i
e
a
r i
o o d E N o D d
t
a
a
n a
o
r
e ı
i p v u
e i
1
1
f o e o s n a
e o
r
a o s r
n o o n o
e i r a - - s p s s - s - - é - 7
.

Scanned by CamScanner
1 18 0 H O B IE M B ID Ħ I E N S IO N A L

se p a ra g å o b a s t a n te t e n s a e x is tia e n t r e e le s e O R GA N ı
z A çöEs IN v ï s iw ls II
a
lo c a l s e m a n if e s t a n d o a t r a v é s d e h o s t llic [
a de s e
pulam
c o n tin u a s O s ib o s o c id e n t a is p o r o u t r o la c Į o ī Q u er ė, a s
d a d e s s u p o s t a m e n te c o n s e n ra d o r a s c o m o o s b a u s s
ás m
d e n ı a a e s e n v o lv e r g r u p a m e n t o s e x c ı e n q u a n Ļo q u e
a ıcıu = c lılt u r a l
C O m o u s lv o s
u ıt e ıı c ı ı = a u L u ır u

.
a q u eı e s q u e v ëm d e c u l t u r a s a in ä m ic a s c o m o o s 1 b o s o c L
in te \ r a p id a m e n t e c o n te x t o
d e n 加 加 te n d e m a se r n o

寵\ e
" p ' " ' " y u ııu r P '" O "
e tn ia s O s ib o s p o s s u la i 】
u m a a s s o c ia g ā o t r i
a s ó c io c u lt u r a l m o
o r n
bal a U
d o s I b o s O c id e n t a is d e I b a d ā u m a o r ĉ m i
g
ru ā o N o e n t a n t o n e n ı n ıe s m o o s h o n ıe n s m a is p r im itiv o s
n ıe m b r o s s e e n c o n tr a v a n n a p e n a s U M E L v e
z a gão
z p o r m ë
c u jo s frgil 】 u ta a ı o u s e m a t a m u n s a o s o u t r o s s im p le s m e n t e p o r q u e
s e cu
fu n d o s e r a m f r e q ü e n te m e n t e d e s v ia a o s
o co rren d
jo s M c u lt u r a lm e n t e d if e r e n te s P o r o u t r o la đo m e s ï ııo o a s

ta n t e s b 村 \ e n t r e o s a s s o c 加以 o s
o c u n s
s o c ie d a d e s m a is a v a n ç a d a s d o O c id e n t e o s
h o m e n s s e d iv i
C o m o m u it
d le n ı e n ı lin h a s é tn ic a s t a is c o m o a r u p tt ır a e n t r e o s p r o te »
a s a s şo
c ia
ç õ e s t r ib a ls a f r ic a n a s a U n iã o d o s I b o s O i
c d e n ta i e n tr e
se d ic a v a a o d e s e n v o l d m e n t o d e u m a
d e
s n āo t a n t e s e o s c a tó lic o s n a I r la n d a d o N o r te o u o s
p o lít ic a e x c lu s i ı d a I n g la t e r r a s e la n ç a m
g a le s e s e o s in g le s e s m o s u
\ e
v a m e n te é t i e s in ı p r o m o v ia
* ı
n ca a a d a p ta ç ã o s a
t is à v io lē n c ia e
ld e s e iıs m e m b r o s à s m o d e r n a s c o n d iç õ e s ıır b a n a s fac toó r ia a g r a v e s d is p u ta s q u e e v e n tu a lm e n t e le v a m
a r e a l ida d e , e v i dê n c i a
s e s a b e a f ilia ç ã o a u m a a s s o c ia ç ã o d e s s e t i
m o o d e r r a m a J ne n t «» d e s a n g u e .
p o é e m m u ito s s o c io ló g ic a q u e v e m d o s E s t a d o s U n id o s in d ic a q u e c e r t o s
c a s o s u m a m e d i d a te m p o r á r ia a d o ta d a i• a Jn \e n te
p e lo s m ig r a n te s g r u p o s é tn ic o s c o m il ıs t r u ç ã o s u p e r io r e e c o n o m
r e c ém « h eg a d o s c o m o o b je tiv o d e c o n s e u ir r e v v id o
g a u x ĺ lio p a r a d if e r e n e 加以o s t ê m p reserv a d o e em c e r to s c a s {》s
o p r o c e s s o d e a d a p t a ç ã o a o n o v o m e io s o c h i i h ıg u e m
A s e g tın d a e c o n s o lid a d o a s c a r a c t e r ís t ic a s é tn ic a s q u e o s d s ţ
g e r a ā
ç o ib b i d
o t ır a n z a a f a la v a ío r u b a s e n n n e n h
u m O s C r İ o u lo s d e S e r r a L e o a e n tr e o s q u a is e la b o r e i u m
s o ta q u e
e se m m e m b r o s t in h a m o s io r u b a s c o m o c o m t r a b a lh o d e c a m p o r e p r e s on t a n ı u m d o s g r u p o s d e e ilte
p a n h e ir o s d e
Jo g o s e d e t r a b a lh o m n ls in s t r u ĺ d o s e m a is o e iđe n t a liz a d o s e m te r m o s c u lt u
O s d o is g r u p o s é tn ic o s e s ta b e le c id o s e m I b a d ã r qu e p odem s er e n c o n tr a d o s n o m u n d o A d e s p e it o
ep ræ
s e n ta m d o is e x t r e m o s d e u m m es m o c o n t in u o f a c ilm e n te d is s o e le s c o n s titu e m u m g r u p o é t n ic o q u e h á n ıu it o
e n c o n t r i v e l n a Á f r i c a a tu a l O s g n ıp o s é tn ic o s d e m n a te m p o s e v e m e n v o lv e n d o n u m a c o m p e t iç ã o c o n t in u a e

d a s e x t r e m ĺ d a d e s p e r d e n ı m p id a m e m t e s u a id e n tid a d e n r u ıl a lu ta H o le n ta p e lo p o d e r e o m o u t r o s g r u p o s é t n ic o s

c u lh i r a l e n q u a n t o q u e o s o u t r o s n ã o s ó r e tê m c o m o a in d a d o p a is
e n f a tĺ z a m e ex ag er a m su a a u t o n o m ia s ó c io c u lt u r a l N o «h ıt r os e s tu d io s o s t ê m in t e r p r e t a d o e s t a d i£e r e n ç a d e
-
p r im e ir o c a s o o g r u p o é 加 加 o s e a d a p t a à n o v a r e a lid a d e re a ç ã o e m te r m o s d e v a r ia ç õ e s n o tip o d e t r a d iç å o c u l tu
s o c ia l a d o t a n d o c o s tu m e s a lh e io s o u d e s e n v o lv e n d o n o v o s raJ A s s im c e r to s a n t r o p ó 1o g o s a r g u m e n t a m q u e g ru p o ś
ł ib it o s q u e s fio p a r tilh a d o s c o m i t n i c o s m ig r a n te s p r o v e n ie n te s d e s o c ie d a d e s s e g m e n t á r ia s
r£ o u tr o s g r u p o s N o se
is t o é s o c ie d a d e s n ã o c e n tr a liz a d a s s e m o s t r a m p a r t ic u ı a r
g u n d o o g T u p o é tn ic o s e a jtıs ta à n o v a r e a lid a d e r e o T g »
m e n t r e p r e đis p o s t o s à f o r m a ç l o d e a s s o c ia ç õ e s t r ib a is d e
n iz a n d o s e u s p r ó p r io s c o s t u m e s t r a d ic io n a is o u đe s e s v o þ
m r á te r fo r m a l e n q u a n to q u e a q u e le s q u e v ê m d e s o e ie
v en d o n o v o s c o si n ım e s s o b o s v e lh o s s im b o lo s F r e q ü e n tæ
d a d e s c e n ţ r a liz a d a s n ã o m a n ife s t a m e s s a p r e ö is p o s iç ä n
ın e n te o gr u p o u iz a n o r m a s e id e o lo g ia s tr a d ic io n a is
N ã o h á d ú v id a d e q u e a e x is t ê n c ia d e c o s tu m e s t r a d i
p a r a r e fo T g a r s c a r a c t e r í s tic a s d e d is tin ç ã o n o c o n te x to
c io n a is c o n t r ib u i s ig n if ic a tiv a m e n t e p a r a o t ip o d e g r u p a
d e u mit u a ç ã o d in â m ic a e c o n te m p o r â n e a
a s
m e n t o q u e o s m ig r a n t e s i o d e s e n v o lv e r O s h a u s s á s d e
d is p a r id a d e , q u e s e v e r if ic a n a r e a ç ã o d e d ĺ s tin
E ssa S a b o e x p lic a m r e p e t id a m e n t e q u e s lıa e x c lu s iv id a d e é t n ic a
t o s g r u p o s é tn ic o s d ia n te d a s c o n d iç õ e s m o d e r n a s fo i S e d e v e à s m r a e t e r ĺ s t ic a s p e c u lia r e s d e s e u s c o s t u m r s N o
is c o m o a fr i

e x p lic a d a p o r c e M o s a u to r e s ta n t o o c i d e n t a e ııta n t o a c u ltu r a e o s is t e m a s o c ia l d o s h a u s s á s d e S a b ó
u
t e r m o s d e te n d ê n c ia s o n
"
m o d e m iz a n te s ou c
n ã o s ã o a b s o lu t a m e n t e r e p r o d u ç õ e s d a c u ltu r a e d o s i t
«
can o s Em
s erva d o ras " c o n s e a tlê n c
ia
O s e n tim e n to é tn ic o e r a e m n ı a s o c ia l d a r e g iã o d e H a u s s i n o N o r te d a N ig é r ia N a
S t o c o m o 1ım s in to m a d e r e a ç ã o d e ig n o r ä trc ia , d e p r in ri re a l id a d e , n e m t o đo s o s m ig r a n t e s h a u s s á s q u e v iv e m em
tiv is n ıo A f lm ıa s e q u e o s m i r a n te s p r o v e n ie n te s d e s o te m i o m b i s e n tir a m n ece ss id a d e d e v iv e r e m c o m u n id a d es
g

Scanned by CamScanner
0 H o M EM B I D ıĦıE N S I O N
ı2 0
O m A N lz a ç ö n s ı4 1 ıï v Ħm 9 12 1
M u ita s d e z e n a s m iu r a r e s d e h a w
ııa u s s á s a u b ö n o
皿 日日te p a r 匦 0 S tıl 口昌 N 涕 r ia 団 3 1
甾 S q u e m ig r a ı立 田 园 移 山
r 幺r io 田 マ旧园区 日刀匠 p e q リ启n o s g r u p o s
b u s c a d 启 tr a b a u ıo te Æ p o
a is s ā o d is p e r s o s , p o u c o o o e s o s e
d e tr a b a lh a d o r e s , o s q u
se m u n id a c le s o r g a n iz a id a s
a c oı
n ā do f o m n a m n em
f a t o r c r u c ia ı d e l o m \ ā o q u jB ilıd u z
q ü e i ıt e m e l ıt e , o
t u e x c lu s iìń s ta s m
à fo r m a ç ā o de i Ė u p a m e ï ıt o s s

0 iį a tr a d ig ã o c ı ılh ır a l h a
c r d a d ie s io r u b á s
O s b o n ıe n s tr o g a r , e c e r ta m e iıte 0 ï de
o u t r a s e tn ia s
C m e s tr a n l ıo s e b i z a rr o s p o ls ta is

o o s tu u ıe s s ā o m u
ito m e r e n te s d o s s e tıs N o e iıt a i ıto , e le s o r t o d a a e x t e n s ã o d a n o v a s o c ie d a d e S e m
a n o v a
ť ra r p
ııão 】 u ıa n ı ew】 US iııe lıte e n ı fu n ç ã o d e s ta s @ e r e n g a s 1 ıa d e r p u t tı r a c o m o p o r e x e n ı p lo a d iv is ā o d e c la s s e s ,
u e e s
,

p o r o u t r io la d o , o q
e m q u e s tā o b r e o s a n t ig o s li mites é tn ic o s , o s e
ï ıtln ıe n to
q ıa n d o o e m i e r g ir s o r i
a a n ıe n t a is c o n ıa a s e r in ib id o s p e lo s u g
ßä o d if e r e n Jç a s f u ıı d i c o e o e x c h ıs iv is m o te n d e m
d e r . s e ja e le e c o n ö m ic o o Į ı p o lit ic o n s a t ó r ia s O s p o b r e s d e u I ı1 d o s
e o e a e c i o do p o ın e ıı ot d e a li a n ç a s c o m p e
s o c ia ı d e q u e f a z e m p a r tie a s e P ia s o s p o b r e s d o o u tr o c o n
tr a o s
i ü
d g r u p o s ir ā o c o o p
i r
in te r o o s s e r m e ra r co m
łJIo
d b p o s E s t e s p o r su a v ez ,
r ic o s e p o d e r o
so s e a m o s o s g r u
t e la m a n u t e n g ã o d e
门电o 川 0 ıD 《》S O C ı口 e u b H よ西 나 肜
t a r n b n c o o p e r a r ã o n o c u r s o d a lu a p
0 S エリ昌나테
《o n ıo 画图 卫 0 n s tr 昌

l a c id a d e
d d
s ııa s o c u p a ç õ e s s ā o d if e n e n c ia d a s , v a
e s versitį irias a
tr a b a lh o s n ıa n u a is d e h ıa lm te d e s a p a r e c e r ; o p o v o d e ix a r
á e n tā o
i po den do ev en
ti en
ı ia ı d
ı o d e a v a
s s e r á tā « b
r o p lo q u e in c ı u i m e c â n ic a s m o te m p o d i is ā o d e c l a s s e
d e s e r t r ib a l C
t a o m a v
i e p e c r o
l a r io s t p o , s l i m s
d e s e n v o lv e r .
S t e r i s t i c a s d e d is tin ç ã o s ã o d tıa s s u b e u ltu r a s p o d e r ã o s e
a
p r o f ıın d a q u e
a r c
d o nılir io s e g r į il c o s i ı ı a s c
e d if e r e n t e s N e sse ca so
出 ra q u e c id a s o u t o m a d a s d e s n e c e s s i o m e s ti o s l d e v i d a in t e i r a m e n t
a s s im g r a n d e m e tıte e l il à d I n g la te r r a v i t
e s o ė w a c io n a is e
d e c la s s e q u e a ţ r a i t a ã o s i m a r a
ıia s p e a s i n o v a s d lT is õ iË°deremos te r u m a s u ç d Į ıa s \ õ e s , s e r e fe r in d o
é tn ic o o r i g in a ı o n de D is r a e li v ia a s
ï e ssam o e sp a ç o
d e o u t r a s c o m u n id a d e s i d i s e r á v e is
O ııı e s tu d o d o b a ir r o S a b o e i il e g a o s e a o s m
pr v
o r o u tr o i be ir a m e i ıte m e r e ū
á e a e r e t n n s c i d a d e s io r u b a s m o s tr a r a p
i E n t r e ta n to a s itu a ç ã o p o d e s e r n
ı ]a n s s s e s
n o v a d iv is â o d e e la s
l i t o s u a e s t r u t u r a e s t ã o il ıti b s e , n o n o s s o e x e m p lo h p o i t é t i c o a
a d i[» q u e s e u d e s e i ıv o v n ı e n e
】 u e n o
i ë n c ia s d o a ç ā o t r ib a l fa z e n d o c o n c q
i ı
a e v o lu ç å o d e e E g i id ir c o m a a İ il
e n t e r e la c io n a d o s c o m ses c o n c
j id e n tif ic a ċ L o s c o m u m
ıtr e a s a v a m e o e in h ır ä Q lio v o s is te m a o p r iv il e g i a d o s s e a m
c o m ér c o i d l o n g a d i s t ä n e i s
e
ta o rtı in d ir e ta r n e i ıte o s i iie g ia d o s c o m o o u tr o g r u
d e flo 腦 ta s d o q u a ıp a r tie 単 日】皿 \ d o s g r u p o s t r ib a ĵ s e o s n ā o p r v
a s a s d ife r e n ç a s c u
ltu r a is e n t r e o s
S b s c o n d iç õ e s p r ó ] n N t i u n s t ā n c i
b r o s d e s s a s e o m i m id a d e s o a po e s a s c r c
n ım c o n s o llđa d a s e r e o ç
f r adas
i é i o c o m é r c io d e
lo n g a d is d o is g r u p o s s e r ã o a c e n t u a a s
t r ia ls q u e p r e v a l e c e m n a N g r a
t o s d o is g r u p o s
,
é c n ic o s q u e i u aç l å d a l u t a e n r e
t p a r a p e r m itir a a r t c
l o
M n c ia a p r e s e n ta u m a s é r e i d e p r o b e m a s
o s lim ite s d e c a s
l s e V e lh o s c o s t u
i e i ıte q tıa n d o o s
h o n ıe n s d e s o c ia is s e g u n d o o s n o v
p o d e ııı s e r s u p e r a d o s e te t v a m b se r i t i m a s n o in te r io r d o n
o v o s is te m a
a U n g iıa e o ın e s t e n d e r ā o a p e r s s r
1ï m ın e s m o g r u p o é t ı ıi c o f a l a ï ı d o a n ı e s m
v a lo r e s e n o v a
im p o r
o d o s o s es m i r n o v o s
s o c ia l e le s d e v e r ã o a s
l t s u
d o o ıııe t m ıo c ó d ig o d e c o n u đ t a c o n t r o a r a
o lu g a r p r im
ņ a ıı d a s s o c i a is t e r ã
荭ic a s T rm co n t ä n c ia s o c ia l G r a n d e s m u a n ç
tá g io s d o c o m é r c io d e m e r c a d o r ia s e \ d e e le m e n t o s
d e u m a r e o r g a n iz a ç o
å
d ł m a do de m o n o c ip a ı m e n te a tr a v é s
o lv im e n t o d e n
t i r e ia ov o s
t r o te é tn ic o d e s s e po q u e p o e s e
i e d d e s e n v
r iv a lid a d e
ã o
ci u it u r a ĵ s t r a d ic io n a s ,
n o
te a d q u ir id o a r ı n m ç ã o d e u m a n t o s c u ltu r a s
i
ı io é u s u a ı ın e i ı ā d e e le m e
o u d a a b so rç
o
t ı h d o n ı p e t l d o r e s d e o u tr a s t r ib o s ・ p a d r õ e s c u lt u r a is ê i o o b serva do r
e e ıa n u a e a c e n ı a a c o n ı o s e
d e té r n l E m co n seqū n c a
é因 c a \ 0 o u t r o g r u p o t r ib a
】 lf口 心口て吕口 d o p r o c e s s o , 昌 c o n ıu ııid a d e
u n ıa a g ãQ W do u an dó
o ıra o n o p ó lio é o b r lg a iđa a s e o r g a n lz a ır p a q
ra a o p a ssa
reţ orno
自 & r va d o r is m o e s ã o ou

Scanned by CamScanner
12 2 0 H o BIDU&ENSıoN
O B G A N IZ A ÇÖE S Iııv B fv E n i
12 3

m a is s lıa p r ó p r ia e n d o c u lh

Ţą
v e z
ır a N a
é e rg・r e s sã o d a d iv is flo ċ LOminante
O et m ı f e n ô m e n o f u n d a m e n ta l p o litic o
d lt t di
b m it u a ç õ e s s o c ia is s e m e lh a n te s A
de
w ts o s s im bd o lo s r tica u lcau ã u«»r ad e r aa lin chio n a l s ã o m a d o s c o m o
so re a n a em s
ecanismo e a ç a m e n t o s p o lltic o s E 1e
c u 1ţ u
Į a nio ó u m s is in d e p e n d e n t e m a s lım a c o le
te m a
g äo d e fe p r e s e n t a u m t ip o d e g r u p o in f o r m a l d e in te r e s s e n fio
ııo r m a s v a lo r e s c r e n ça s p r á tic a s e s im b o ı Ħ irtiĮ cipando d a e s t r u tu r a f o r m a l d o E s t a đo s e In n g r u p o
o s qu e 加 加 r f&
ıiï ıd o l t n s s o b r e o s o u t r o s a ca b am p o r s e r s is te m a tiz a d o s c o é f o r m a lm e n te r e c o n h e c id o p e lo E s ta d o p o r e x e u ı
m e s t m n t tır a d o s n a s s it 1 ıa i
ç e s s o c a is U m g r u p o t r ib a l o u
õ d e lım a f e d e r a ç ã o E le d e ix a d e s e r m
§ilo n o o gr u p o
n a v erdade q u a lq u e r g n ıp o d e v e s e r v is t o s o b d E n i c o e p a s s a a s e r u m a p r o 1ń n c ia o u u m a r e g ifio p o r
d jn ıe n s õ e s d ife r e n te s a in d a q u e e x tr e m a m e n t e r e la c io un aas t r o 加以o o s g r u p o s é tn ic o s d if e r e m d a s o r g a n iz a ç ō e s
a ix »lltic a e a c u lt tır a l m ıa i s n o q u e d iz r e s p e ito m t ip o d e o r g a n iz a ç ã o e d e
C o n ı b a s e n a d is c tıs s io a n te r io r a lg u n s p o n to s Jje tiv o p o is o m a n if e s ta m o b je t iv o s e x p lic it o s e n ā o
p r in c i
R e la ç ā o Ė in e z a d o Uiã o o r g a n iz a d o s d e f o r m a r a c io n a l e b tır o c r á tic a E m te r
e tııic is n ıo ËM »s o c io 1ó g ic o s 1ım g r u p o é t n ic o é p o r ta n to d if e r e n te
N a s o c ie d a d e n ıo d e m a o e tn ic is m o é r e s u lta d o d e & b ıim n a s s o c ia g ã o é tn ic a a s s im c o m o c a s ta é e
1 ım a źn t e r a ç ã o in t e n s a e n t r e d if e r e n t e s g r u p o s d e c u ltu r
a
äie n te d e ıım a a s s o c ia ç ã o d e c a s t a
e n ã o u m a c o n s e q ü ê n c ia d e te n d ê n c ia s s e p a r a tts ta s E 1e O s g r u p o s é t n ic o s p o đe m se r e n c o n tr a d o s e m to d o s
p r o v é n ı d e u m a lu t a a c im d a e n tr e g r u p o s q u e a lm e ja n ı o s p a is e s t a n t o d e s e n v o lv id o s q u a f ıd o s u b d e s e n v o lv id o s

p o s ig õ e s e s t r a té g ic a s de p o de r n o c o n t e x to d o E s ta d o ßS t i n d o s o b r e e le s u m a v o lu m o s a lit e r a tu r a s o c io ló g ic a
m o d e r n o e m p r e g o s tr ib u t a ç ã o fu n d o s p a r a o d e s e n v o l H u e in c lu i v á r io s e s tu d o s d e c a s o s p a r tic u la r m e n te d e
t o e d u c a g io p o s iç õ e s p o litic a s e t c E m m u it o s iı hı agões q u e o c o r r e m n o s E s ta d o s U n id o s p o r e x e m p lo
】ııg a r e s d ife r e n te s g r u p o s é tn ic o s m ã o t iv e r a m a s m e»
i o s e u c lá s s ic o t r a b a lh o B e y o ?ıd t h e M e lE ?ıg P o t G 1a z r e
m a s p o s s ib ilid a d e s d e t o m a d a s d e s s a s f o n t e s d e p o d e r e lgolymihan (1 9 6 6 ) d e s c r e v e m a s itu a ç ā o c u ltu r a l d e N o v a
is s o fe z c o m qu e em n ıu it o s ca so s a s n o v u s d iv is õ e s g o ï jī o n d e o s e s c a n d m v o s e o s a le m ã e s f o r a m a s s im ila
s o c ia is s e s o b r e p rıs e s s e m à s lin h a s é tn ic a s E h ıı c o n s e O S p e lo g r u p o p r in c ip a l d o s a n g lo s a J cô n ic o s b r a n c o s e
q lı ëm c ia d e s s a lu ta a c ir r a d a m u it o s g r u p o s é tn ic o s r u o b i r o t e s t e s e n q \ıa n to q u e o s n e g r o s o s ju d e u s o s it a lia
llz a u ı s u a s fo r ç a s e m b u s c a d e c a m in h o s p a r a u m a o r g a O S e o s ir la n d e s e s g u a r d a r a m s u a s d is tin ç ō e s c u ltu r a is
o r e s ta r e m v in c u l a d o s a in t e r e s s e s o c u p a c io n a is e s o c ia is
p o lit ic a q u e lh e s p e r m ita c o n d u z ir a lu t a d e
m a n e ir a m a is e fe t iv a N o c u r s o d o p r o c e s s o d e m o b iliz a
e r e n t e s N u m le v a n t a m e n t o r e c e n t e H an n erz (1 9 7 4 )
ç ä o o s e le m e n to s d a c u lt u r a t r a d ic io n a l s ã o e n f a t iz a d o s S C r e w c o m o o e tn ic is m o c o n t r ib u iu p a r a o d e s e n v o lv i
a icıe n to e m a n u t e n ã o ċ L E
ç g r a n d e s o r g a n iz a ç ō e s c r im in o s a s
n Į c rs E s t a d o s U n id o s D a m e s m a f o r m a o t r ib a lis m o p o s s i
s ih ıa
b u it o u a o s ı a d r õ e s h a iıs s á s q u e s e o r g a n iz a s s e m e o p e ras
ç ã o c o n te m p o r ä n e a s ã o tip o s d e gr u p a m e n t o s p o lltl s em e m I b a d ã p e r m * in d o a in d a q u e m ilh a r e s d e h a u s s á s
cos q u e s e in s e r e m n o q u a d r o d o n o v o E s ta d o
O d o m in a s s e m in d ú s t r ia d a m e n d ic â n c ia e x t r e m a m e n t e
e tn ic is m o im p lic a u m a re o rgan iz a ç ã o d in âr n ie a a
o r n iz a d a e lu c r a t iv a
ga n a Á f r ic a O c id e n t a l (C o h e n 1 9 6 9 b )
O e tn ic is m o p r o p o r c io n a u m c o n jtın t o d e e s t r a t é g ia s
_
B in ıb á llc a s p a r a s o lu c io n a r l
c o 《ıt in u id a d e do s c o s tu m es e d e a lg u m a s f o r m a s s o c 加 加 p r a tic a m e n t e t o d o s o s p r o b e
U ıB s b á s ic o s d a a r tic u la ã o o r g a n iz a c io n a l A id e n tid a d e
e e r e a ln ıe n te m as su a s fu n ç õ e s s im b ó lic a s Já n ã o s ã o ç
as m e s n ıa s C o m o m o s tr a G 1u c k m a n (1 9 4 2 6 5 ) ° q u a n d o
rltura1 đo g r u p o p r o p ic ia o m e c a n is m o fıın d a m e n ta l d e
s is te m e r e n c i a ç ão A te n d ê n c ia d o s g r u p o s é tn ic o s a s e r e m
a d iv is ã o d o m in a n te o c ID TC
n um a em tr a n s fo r m a ç ã o
ic a m e n te e n d ó a m o s r e ite r a a s c a r a c te r ís tic a s d e d is
ıa en tr e d o s g r u po s c u lttır a is c a d a lım d e s s e s g r u Į x )s te n g
tin ç ã o c r ia n d o u n u L r e d e e x c ltıs iv a d e r e la ç õ e s p a tr ila t e

Scanned by CamScanner
8剪划 の
目 ざ照 の
巨 露認
昌っ口 尽
&
に 厅巨

置呂巨

. 口

巨 日オ
日g オ冨
區 吕島

.
.
= 口

の 阿 c 一
e


i
忉 っ & 巴口 出
寸 甘˜ g 巴确 の
区 島 6
の r 皂U 匹

眢っ 甚
a
旨口
川 芸

四の 时
划 一
っ 日U
m 罾 ぴ


W

8 の 日
昌8 吕P 腎目
뵤 ˜ t
i
の 葡
日っ 0 言e 曾
o
日口 っ m

罾 跫石d
i
. 與

叵中 日口 f
e 昏
宕r 昏ロ


瞢ロ 品心门苜 en 名
岣 ら

咀 t

話ー
e
ぎ呂

썹 甘自
d
咀 名o

叫 っ e 伯
臼g
冒ざ汤

R 》 中
t
8 包r


u
阜 島 實pa 斟
口 の ワ . 甲

Scanned by CamScanner
26 0 H o M EM BrnnsroN« o r g a n lz a Ço e s

;ta te đo q u e o q zt e v o c ê c o n h e c e F r e q u e n te m e n te
n c o m e r c ia n te s h a u s s ás d as c id a d e s
os m e O s io r u b á s
bro s d a e lit e d a C ity e s t ã o r e la c io n a d o s e n t r e s i m d i s c u ti d o s a n te r io ııu e n te co n du zem que
n ão a
m fo r a seu s n e ó
p e lo e s t ilo e o m iım d e v id a e p e la a m iz a d e m d a n Le s n ı a m a n e ir a q o s h g c io s
a s 也自 q u a se o m en s
C ity m u it
b é m p o r r e la ç õ e s d e p a r e n te s c o e đe a f in id a d e L o p e re m e m c ir e i ın s tä n c ia s e s t r u t o
u p to n e e n ıb o r a u r a is in t i
e r a ın e n
W ils o n (1 9 5 9 ) a p r e s e n t a m a c o n s t n ıç ā o d a
g e n e a lo g ia d e r e n t e s e f\ a m u so de o u t r o d
te s m o l
e o s s im b ó li
co s
m a is d e v in te g n ıp a m e n t o s f a m ilia r e s d e e lite
q u e s e in te r L o iıı v e n d e d o r h a u s s á d o N o r te d a N ig é r ia s ó c o n fi
i h a
r e la c io n a r a Į »e lo c a s a m e n t o E le s m o s tr a m d i S l d o p a ls a u m
se u s b en s
n e s s e tr a b a lh e n e r o n o u c o r r e to r
o haussi
:a s c o n e x õe s e x is te n te s e n tr e o s a đm in is t r a d o r e s
m a is I n d e p e n d e n t e m e n t e d o t e m p o q u e u m c o r r e to r h a u s s á i
v
P O r t a n t e s e n t r e a q u e le s q u e to m a m a s d e c is õ e s " n v a n u m a e i e io n ıb á d o S u 1 e le e s tá s e
m p r e a n s io s o
o s
m e io s in d u s tr ia l e £ in a n c e ir o a r o s s im b o l o s h a u s s á s v e s t 加以
p ar a p re se r v o s e fa la n d o
e
O s d o c u m e n t o s e x is te n te s in d ic a m
q u e a e fic á c ia e s e c o m p o r ta n d o c o m o t a l P o is o s e n tim e n to d e s e r h a
w
v e l o c i d e q u e a C ity d e m o n s t r a n a c o n d u ã s á é e s s e n c ia l à s u a v i d a A s s im c o m o o s h o m en s da C
ç o d e s eu s ity
n e g ó c io s s ó s ã o p o s s ĺ v e is p r iń c i a lm e n t e d e ıo n d r e s u t iliz a m u m a s é r ie d e c o s tu m e s p a r a s u e r
p p e la e x is tê n c ia p ar
d e u m a r e d e d e r e la ç õ e s p r im á r ia s e in f o r m a i
s q u e iń te r p r o b le m a s té c n ic o s đn q n e g o c ia ç õ e s o s h a u s s á s u s a m d i f
Jiìg a a e ilte d e n e g ó c io s E s s a r e d e é o v e r n a d T e n te s c o s t u m e s p a r a c r ia r r e la ç õ e s d e c o n fia n a
g a p o r n o m na s g n o in te
v a ı o r e s e c ó d ig o s a r e a ic o s r io r d a r e d e d e c o m é r c io O s c o s t u m e s im p llc ito s
q u e d e r iv a m do p a s s a d o tr i n o e s ti
b a l d a C ity , c o m o a lir m a S a m lo d e v id a d o s h o m e n s d a C it y s ã o tā o s o b
era n o s n o w
p so n E 1a é a r g a m a s s a d a
p o r lım c o m l
p e x o c o r p o d e v a lo r e s q u e p a r a u m e le m e n t p o d e r d e p e r s u a s ã o q u a n t o o s c o s t u m e s iın p 1ĺ c ito s m c ul
o t u r a h a iıs s á
e x t e r n o p o d e p a r e c e r t ã o e s o té r ic o e b iz a r r o
q u a n to o d e O s h o m e n s d a C ity c o n s tih ıe m
u m a c u ltu r a e s tr a n g e ir a F e r r is (1 9 6 0 : 5 7 7 4 ) f a z u m a d u m g r u p o d e in te r e s
ra s e q u e p a r tic ip a đo
U t i c a d e s c r iç ā o d a s m m e ir a s e s t r a n h a s e e s tili d s is t e m a d e d iv is ã o d o ţ r a b a lh o n
z a a s d o s a
s o c ie d a d e in g le s a E le s u s a m s u a s c o n e x õe s e o s i m b o
o r r e t or e s d e a ç ã o - o n h e c i do s n a C i ty co m o os « o m e n s ın o d o e s tilo d e v id a p a r a a r tic u l
d e c a r to la (p o r q u e a té h o je u s a m c a r Ło la s ) a r u m a o r g a n iz a ã o c o F
ç
P e r c u r s o s c o t id ia n o s n a C ity E le s s e e n file ir a m
em seu s p o r a tiv a q u e é p a r te f o r m a l p a r te in f o r m a l e s e d e s ti
n a a
n o s b an c o m p e tir n o s is t e m a s o c ia l m a is
co s ) de u m a a g ê n c ia b a n c á r ia a m p lo p o r u m a f a tia
co m a b a r r a d a s c a lç a s m a io r d a r e n d a n a c io n a l A
,
h
s s n ta m b é m o s h a iıs s á s u s a m
s u a c u ltu r a p a r a o r g a n iz a r e c o o r d e n a r seu s e s fo r ç o s e
g a r a n t ir su a p a r c e la đe lu c r o E m
cİon á r io d o b a n c o o f e ] e c e r n 1h e l u n a c a d e ir o u t r a s p a la v r a s o s
a e f a la m de h o m e n s d a C it s ã o tã
cr iq u e te te le v is ã o e y o d ife r e n te s e m t e r m o s s ó c io c u ltu
p o h tic a a n te s d e m e n c io n a r e m a p a la r a is d o r e s t o d a s o c ie d a d
v r a d in h e ir o E s s a p n itic a d e c o m o v a i e in g le s a q u a n to o s h a u s s á s o
v o c Ê , d is s e r a n a e le s s ã o d a s o c ie d a d
a F e r r is e io r u b á O s hom en s C ity s ã o n a v e r d a
s ig n ific a r e a lid a d e o s e u in t e
g " N ó s a c e ita m o s d e Tã o é tn ic o s "
a s r e g r a s d a s o c ie d a d e q u a n t o q l q u e r g r u p o é tn ic o p o d e s e r
p o r is s o p o d e m o s a g o r a c o m e ç a r a s im p le s m e n t
e n ão
tr o c a r id é ia s S e v o c Ê f o r s ão a s s im d e n o m in a d o s p o r q u e p a r a
a o b a n c o d e c a r t o la e le s d ir ã o m u ito s o te
O h , e s te é u m d o s c o r r e to r m o " é tn ic o r đa u m a c o n o ta g ā o d e s ta tu s
e v o c ê e n t r a d ir e to
W
re s S e v ocê n ıa is b a ix o
a p a re ce r c o m s ta tu s d e m in o r ia o u d e m ig r a ç ã o N u m e r i
lım c h a p é u d e f e ltr o
v a i o c o rr e r a d esagræ c a m e n te
o s h o m e n s d a C it
v e l s itu a ç ã o de M e u D e u s S r E iw a n o o n d e y s ā o lite r a lm e n t e u m a m in o r ia
e s tá s u a m as sāo ch
am a do s de
c a r to la ? H a v e r ia a J tm e lit e e n ão d e m in o r ia em fu n
g a c o is a q u e c e r t a m e n te Çã o d e s e u s ta tt ts e l
v o cë dese e v a d o e p r iv ile ia d o
ja e v ita r a to d o c u s t o "
S e v ocÊ se c o m N is s o r e s id e g
p o r ta d e m a n e ir a a im p o r tä n c ia s o c io ló ic a d o e s tu d o d a
g
POlitica đo e tn ic is m o
d r a m a tlz a p o is e la p o d e r e le r a r o u m e s m o
r o s p ro ce sso s d e
qu e t h s e ja d a d a
e e » 中 liG a 1ò s đe c d e s e n v o lv im e n to d o s m o d e
ç ã o c o m ū n c e n te , c e r ta m e n te o m p o r ta m e n t
c red ib ilid a d e o s im b ó lic o im p llc ĺ to s n o es o de
se rá a fe ta d a E sem v id a
u m a c r e d ib ilid a d e o u ° s u b c u lt
Ĵ m ac tıla d a , u Iı1 c o u ra de u m g n ıp o m esm o a q u e le s
rr e to r de a gõe s n ão fo r m a d o
p o de o p era r s p o r h o m en s
e x t r e m a m e n te in d iv id u a lis ta s c o m o

Scanned by CamScanner
O R G A N IZ A ÇÖE S
INVısIS
12 8 0 H O BIDHNSIONAL 12 9

u m a lite e e q u e s e d e s tin a m à a r tic u la ç ã o d e fu


ïı çö e ś
o rga n iz a c io n a is q u e n ã o p o d e m ser f o r m a lm e n te in s
titu
c io n a liz a d a s É fá c iı id e n tific a r u m a e lite q u a n d o
seu s
m e m b r o s p r o v êm de g r u p o é tn ic o d if e r e n te c o m o o
s
c r io u lo s d e S e r r a L e o a o 5 a r n é r ic o lib e r ia n o s d a
U b é
o u o s tu ts is d e R u a n d a Ė n o e n ta n t o d ifíc il id e n tifi
ca r
e lite c u ja d if e r e n c ia ç ã o c u lh ı ral em r e la ç ã o a o r e s to
da
f o r m a s s im b ó lic a s tê m
s o c ie đa d e o s e ja tå o v is ív e l e c u jo s m e m b r o s s e
m o cip a is , p o is a lg u m a s
m a is p o s s ib i
tr a ın m » o b s e r v a đo r e v e n h ıa l c o m o h o m e n s m u ito l n āa d e s d e s e
to m a r p r in c lĮ »io s d e a r tic u la ç ā o
n đķ q u e o u tr a s
p e n d e n te s e in d iv id u a lls ta s l nJ a de s s a s f or m a s é a r e l igi ão . i sc u t ire i s-
° a
to d a r e lig iã o c o m o p r in c i io d
P a r a c o n c lu ir é p o s s iv e l d iz e r q u e u iı1a e ilte e
m b o ra d e s e n v o lv im e n
p e a r tic u la
p a r tilh a n d o a m e s m a c u ltu r a b á s ic a d a s o c ie d a d e o n d e m in an do c a s o s p a r tic u la r e s d o s E s ta d o s U
ç äo , e x a n id os e
lA v e p o s s u i e a r a c te r is tic a s d e d is tin ç ã o q u e s e m a n i f e d a A fr ic a
t a n ı n o s e u e s t ilo p a r t ic u la r d e v id a (s o ta q u e , r o u p a s
,
a a a n e ir a s p a d r ō e s d e a n ıiz a d e e n c o n t r o s e x c h ıs iv o s
e n
S ob a p r o te ç ã o đo d o m in io in d ir e to n o s a n tig o s te r r i
g a m ia e id e o lo g )
ia S e i ıs m e m b r o s se c o m u n ic a m in f o r
m a ı t ó r io s c o lo n ia is d a A f r ic a m u ito s g r u p o s é tn ic o s d e s e n
m e n te em e n c o n tr o s e x c lu s iv o s q u e tê m lu g a r e m ;
v o lv e r a m in te r e s s e s c o r p o r a tiv o s e c o n ô m ic o s e
e s tr u tu r a s p a r tic u la r e s c o m o a s s o c ia ç õ e s d e a n tig o s c o m p o lltic o s
e su a s e a r a c t e r is tic a s d is tin tiv a s s e tr a n s fo r m a r a m
p a n h e ir o s d e e s c o la e c lu b e s p r iv a d o s A tr a v é s d e s s e s em

c a n n \R d e c o m u n ic a ç ã o e le s id e n tif ic a m s e u s p r o b le m a s
p r e o c u p a ç ã o v ita l p a r a a m a io r ia d e s e u s m e m b r o s N o
e iı ta n to , c o m o s u r to e o d e s e n v o lv im e n to d o n a c io n a lis m o
c o r p o r a tiv o s d e lib e r a m a r e s p e ito e to m a m d e c is ō e s A
a pós a I I G u e rr a e m a is ta r d e c o m in d e p e n P n c ia
c o n c o r d â n c ia d e to d o s c o m r e la ç ã o a e la s é g a r a n tid a p t»r
o d o m in io in d ir e to s a iu d e c e n a U m a a m e a ç a d ir e ta c o m e
v á r io s tip o s d e e o \ õ e s q u e s e e d ific a m n o c o m p le x o s im
b ó lic o d e s lıa s r e d e s s o c ia is e d e s e u e s tilo d e v id a e m ç o u a p a ĵ r a r s o b r e a s c o r p o r a ç õ e s e c o n s e q ū e n te m e ııte
s o b r e o s in te r e s s e s c o m u n s d e s s e s g r u p o s A s c a r a c te r is ti
g e r a l Æ e s v a lid a m e s s a p o s iç ã o d e e lite e m te r m o s d e
( a s d e id e n tiđa d e n ã o e T a m m a is r e c o n h e c id a s o f i c i a l m e
id e o lo g ia o u te o r ia q u e é c o n s tr u ĺ d a p a r a c o n v te , e m m u ito s c a s o s s e u s p r in c íp io s b á s ic o s fo r a m c o n s i
c e r ta n t o o s h o m e n s c o m u n s d a s o c ie đa d e q u a n t o e le s p r
d e r a d o s in c o m p a tĺ v e is c o m a s id é ia s d e u n iā o n a c io n a l
p r io s d a le g ib im id a d e đe s u a p o s iç ā o O s c e r im o n ia is q u e iııd e p e n d ê n c ia e ig u a ld a d e d e d ir e ito s d o s c id a d ā o s A lé m
p e r ın e ia m s u a s v id a s e q u e s ã o c u m p r iđo s n a s m a is d lï b d is s o o d e s a p a r e c im e n t o d e u m r e c o n h e c im e n to o fic ia l e
r e n te s s itu a ç õ e s m a n tê m v iv a a id e o lo g ia e r e p e tiđa m e n d o a p o io o f e r e c id o p e la a c lm in is tr a ç ã o c o lo n ia l a b a lo u a
te a c r e s e e m s e u s s im b o lo s d e s ig n ific a d o s P o r ta n to a e ll e s tr u tu r a e a le g itim id a d e d a a u to r id a d e t r a d ic io n a l
te a tin g e s e r is o b je tiv o s d e o r g a n iz a ç ã o e c o o r d e n a ç ã o d e A m a io r ia d o s g r u p o s f o i o b r ig a d a a lu ta r a r d u a m e n
m Em le ii a in f o n n a l a t r a v é s d a m a r c a s im b ó lic a d o e s tilo d e t e p a r a c o n s e g u ir a d a p ta r s e à s n o v a s c o n d iç õ e s A lg u n s
v id a de s e 1ıs m em b ro s m u it o em bo ra e le s se m o s tT e m d e le s o b t i v e s u c e s s o R e o
r g a n iz a n d o s u a s a s s o c ia g õ e s
o s te n s iv a m en te co m o in d ĺ v fd u o s e se p a ra do s q u e a tu m co m b m e e m n o v a s d ir e tr iz e s p o lític a s a c e ita s p e la r e a li
em d iv erso s cam p o s d a v id a s o c ia l sem p a r tic İ p a r de d a d e s o c ia l M a s o u tr o s im
p e d id o s p o r a lg u m a r a z ã o d e
n en h u m a o r g a n iz a ç ã o c o rp o r a tiv a ev id e n t e fa z e r o m e s m o
p as s a r a m a a r tic u la r su a s o r g a n iz a ç õ e s
d e m a n e ir a in fo r m a l e m m u it o s c a s o s e m to r n o d e s ím
G lig io s o b o lo s r e li io s o s I s s o á tic a
ru p o s re s g p o d e s e r v is to d e fo r m a d r a m
n a h is tó r ia r e c e n te d
o s h a u s s á s d e I b a d ã p o is c o m o in ĺ
c io d a da
U mg n ıp o d e in te r e s s e po de n o r m a lm e n te e x p lo r a r p o lític a p a r tid á r ia n a N ig é r ia n o c o m e ç o d a d é c a
d e 5 0 p a r a le la m e n te a o s u r im e n to d o n a c io n a lis m o n ig e
m ita s f o r m a s s im b ó ıic a s m
u c o n s tr u ç ã o d e s u a o r g a n iz a g
çãQ p a r e n te s c o e c a s a m e n bo , lin g L la g e m e e s tilo d e H d a ,

Scanned by CamScanner
ぴ d 島뉩
罾旨
t
t
P
爵 e r 凶j

u a b q ユ 6
U オ
召 u
g
l

m & 甘
r t i
自 U 川
ユg 民

r
腎腎

匦 e
a e e
n 日げ

l
ゆ g a の
n の S の e
e
귁 ~
e 1 日 e
医 t i
。 。 e 巴 3


ゆ e P a l
u の 日

ー 0 e 0
t
げ の tn s e
n 单 e U a
m
甲 l
。 r 自 川 汁 一
苕 仂
e r
自 っ t

島 a
r
d
u a
s 口 d m の z
i
。 投
a
r
川 s e
貫島 t
吕 。
。 の . 段っ
ー 畠芎

i
u a S G ぴ
8 여 U e 口 u 。 a 一 e 自 m 。 巴のH の
臂げ
S
s
口 a 中 。 ~ c
m の
i t g
d
日 注 s
。 e m 。 。 の
佇吕 B 川
(
n u
吕 回

s
ざ 盯切ビ
»
d 日 S
i ー
d 中 a の
日 S e m e i
匮 ( e 1 一

旨卧
島 ~ 岛 9 S
口 e e »
S @ t d 弘 。
ロ 罗 & P ユ 巴
x
q
仍 s l 中 。
巴 s

a e
a o 国


。 ˜
a ロ d n e
t
s a b a ~ 図 汁
仂 귁
˜
a h の H

毛ユ
U m
铭 g r d ロ a
叫 の
.
ロ げ d 니 a a P e
っ d 6
阴 。

ロ 困
d
a
ロ i

旨の i t
e m
i
t
e e b& 一 a
e 名 e
》 弘
귁 コっ

e
i
r
r i e
a q の
r
e i

一 r 。
m r 目 d の っ の フ


团 r S d t ˜ t n
s 6 巴 s u 1 e 島
e
月 a
l 川
口 团 团 a 。 e 。
住 e n 日 a q e e i
。 d n E 中 。 中 島
四 の は d 静G 守g n ヴ t
日Se 川 っ
首 m 짊 se V 図 u i
u
オp 譽 甚曰。
a

t t

齢 V
i t
の a a e P 썹 ゆ
n 百 a s e 。
四 逆

确 i e

ー日 园
e
ゆ 習
(
a 図
ユ u t r
島a 9 i

卧言オ
一 S
回 d 口

l S
n h a C
i
e
ビ 1
a 一
A ユ ロ

荟 ーn
a ロ

m i W e っ S ー


t ミ
a (
っ 川 d 口 ロ d


e の っ
回呂
a I e I
e の
e


d コ니 e e a

f
a i ロ ロ
i
t の x 日 e 団

a コ i 口 の
i
n ロ
国 日
日 ヨ eV d 。 钿 げ e
1 Z i
e
げ » 中
島 el
i

日 コ e
o 。
8
t e 弘 . 6
. e l
d n の
r
ヨ e 盼巴 e d 川 i
n r

e u
日r の 防學 W


口 a ~ e
一 e ー
r
i i ~ C 甚 s 。 s 島 Q 日
&썹

一 の s ロ 」 r a 1
A c a
m l
区 门 i
d の の
晉n 胃


ヨ另 。苫
e a
a e o
畠 外

芽诎
自 U の 。
i I i
e
h s a d

˜ S u e 叫 。 闻 く
卧 話n 壁

づ n e 节
9 一

オa
e r m 印 d
m a 它 s ユ a
口 の 一

h u 仂 e
ー 岛 の
甘 口 甘呂

台日仙づ の


t

8 巴 P 门 e
e
弘 a e e n の r
驷 .
:
の 0
口 フ r っ d d っ n 日U オ口
ー9
n 口
: 口
i

d m
ヨm e m & i 녀 门 U t の の n 2
i


S
S

a G
S づ xi
ー .
m e u ヨ. 日ロ

d
田 口 ぴ ロ 中 島
島一 仁
ユ ヨ
ー 呂r ユ


c f a e 6 ー
日 . Hidadetni っ 口 w
ロ 6 e
子 ロ a
a
口 h e a の r ロ 口

け 》 门 ロ っ ロ
g 0 中
i
ロ e t の d m フ の
리 f a d a 国 e P 口 a 中 p 口
巴썹 甚 ト 一
m ロ
썹 呂 e
m m オ e 甘 p
卧 オ 口
s e
e
门 r ゴ 口 口 づ
っ 썹
l
の 巴の 日

e e i
ロ d n ロ ユ 召 口 t

陉 ロ
i
ユ G e 메 ロ 汁

m ロ
n d 羽6
~
ロ a e 叫 @ の c 岣 叫 フ 口
っ 甲
言 H の
i
中 っ ロ 島


m
r
u ˜ 1 の 一
귁 .
U & 口 ー 彐口廿 中

日印 口 e
q n


n
e
6
ユ c
e
吕 葛 U
0 の
˜

声 e
n 廿

歹の宮巨ゆ
u

rasemianse)\as-君
m

◆n 巨
i t 国 0
国 썹 s a 口
m d 一
u ロ 门 t

aemunl.
e 0 l
け 0 q a の

i
の 卧ぴ
吕 u m コ 貧 科

m d
腎Gd す


a
爭 丘
口 田
印 niatsse~ne ˜ i
s e 。 a a,rdemis1ca守 日 ajsices.Es& 川 ヂ
t
e
- 甲 コユ の


P
歹 P P d 吖" a g d
吕官 島
咨爭 日
1
e r i e

U
l t
U a c 1
U の n n a i e っ
a 負 。
s 썹 d
q s
S 図 £
1
C
t
e d
e
s
P
后. 菌 旨
ミ 口 、
e a
s

A
e
U r 8 e S u
e
n 贾 0 侧 言 叶。 。

ー昆@
r r 叫
算t i
。 S r 田


r 1
d m
e

e t 一
a d ~

言8 a
e a r a 一
胃 a e h e
腎の 霉 。詔 田 陇
l
S 6 e

沁屋
C n m 口 V e
a d &(
a S
g G l
a
n ~

d s

昏ーミ ー

b t )


t e 一
e s の h a d 剪. e 1
e
g 自 国
a
ぴ 甘
i
a d h s
S d e 図 S e e m 岛
a
g r e h
l
f d u a s 。
& i
a g
e
e e d
田 。 の


ーーヨ ざヨ


.
G
r Q
t
P
a e
e a e U d
P
a
中 3 d a d u


。 っ
U i z 门 P
t
日 0 6 r i q 川

糟:
l
e P
. P n P a。 r e ロ S e S a u
m
6 e S く r
d e
の 。 っ 汁
の 吕
ヨ aU
9 a r r r . e a 田
. の
p
暨器 o
ii S r i a 一 e 确
S e 0
S d
弓0 . の
\ 叫
S g . s
a t P S A r r 声 。
の »
の ヨ。
e d s & e t
o
T
a フ d e e 国
8 P

ド 巴 甘の
i n e r の
d r e
m d m 0 k
ざの 呂

e
t
n m (
S R e
e
r .
m e
s p e 由
법 .
ヨ沪
»
e m S r . 汁
~ i 5 P e i . m e 门 一 ˜
5 q
~
d
e n
P
e . g

너 1
t
e
n
r s e 0
#
S
i i s
u 碧.ヴ ヨ齢 。 く 巴
e
U i
s
1
i 島 r d
づ P
i e S ヨ m. V S s e
e 汁 苜 の n
ヨっ 可。 8 门
a e け
S t t 。 . c n h e t n 。 っ 川 a

m 品
e n ユ e i
i
. 1
m
ã
i
m t 。 8

r a r e 确 酌
6 島 臼门 M
1
d e e a n S a
d
e a
8 e 島
s フ S t
1 e
口 &
G 。 昌
ユ 廿 巨田 。
i
g a t e m s っ
t s i
v S 另. S t
s

r
r
a
i
n
9
&
~
図 g n
e a
i
n っ ー
H
#

m
w
a 一 e e s a t i ( 島
e a e E 。 1 S
m
げ 1
r S
m m n t m I
c 口 川 ( の


8 蓉コ #
i
.
e
i
d d
S I
e

。 W
g e
n a

ー n
t
i
t
1
e S
. r
e S
a
i
g
a
i
e
卧弘o .


ー了
a d h の i s u 島 口 ユ
@
1 » S i a U H 녀
i
. g S
g d e e d e s i m G e e の
一 汁 口
e b 。 S d d 口 t o S 1 0 门 口 o
r e G q げ

i a
e S a e e 0 a
s e
口 m e 口 口 a

t
i
u
S i e n 旨. 5 e
m 5 m v
日 氏U.
匿巴 ーn
r S p e の 1 e d e 甲
a げ
a a r m d P e
n
ー e
m i
中 歹歹 u
액m
f . e 너 i d
d
r 9
m
a
。 d e e V っ m < g
a e
r
e 1 ˜
m 一

号の
s l a (
i
d e 阴 m 島 门 口 e
目6

。 U & s t 一
e C t r 》 の ー
a
i
e
d
e
。 .
r
5 r
1
V

a
0
H
m
S
&
E
a
首 4 づ 歹口 口 川

古n m

˜
i
n a 。 . C e e o e 心 ふ

0 d
g S 。 ď
ŞH
e ロ
压眇 oo 0

r r 図
r a
s a
e
。 1
h E 国 e d a っ
s
s
n 一

e
s
e
e m , . e l
e e
m 同
a a
t
. 弘
島 印
川 e

盼 っ阴 豁 っ
j f P
3 m
s の


e
3 n


a s P e s の 口
s e e e .
门 m s
h m 昭 日 v
m


j Ș

e びs
e
e e
n
h 。
. p
a g
a
げ e 1
i
1
1
1
. n e
d m 自
여 霄 ぴ 8 周
了w
e
1

e

r
p g a
岛 n
r e

s
s
l
\


m e
i
a
B
i
口 川 ヨ甲
m m 幻 gciates avsdahie- m
» t 、
a a r i dsgandes e
i
甲 A1i,que s .
. . 。 . -Scanned by CamScanner
q
L if n m a m p s e m m c t c U m ı

m
s r 3
m m i 1 r f r u
t s t c r . d s t d d f s
l
v
d
r
o e n s a o u a n t 2
o e i
e a e i
e ê e e u e e q a l l
r n m
i
a s r a
í g
a i
s c
a
a
m l u a e
m
l
i c r l
i n
e
s
i a n
e
e
n
e r
a
s
u g r a n a i
d
i
s
n t a d s
e
t e r a t
i r i a g n o
l
g s
ó
e
s
m g
i
s
k
t
r
a r t
c
u d e e
r
a ç
ā
s
f
v
a o
t
a
á o a u a I
i A
a n
i t o n n o o s i
a ã « i e l o q e s s
r u " ã c 8 m c s a a o
s o t a t
t
ı s
g e ç o
i e O r n
đ o
m x
l a
p a i a
N o o a s l u
a E r s l
o s e i o ã v
s n à r i
v
o s o a
o
1
a
e c a
ı
n
v
a
r
e
, T
a
e a
N
a o
"
r
-
r
a o e
(
1
s
i
i
d o
i o o
m i
e p
a
r
a s á d
e
s
e ı a e
g s e ç n r e m 9 n n e s
p a r a n
e n u r d
s c s o
l
a n
ç ã o
e r g V d d a n o r g
t
a i t r
a i e
m
l
i o m i p s p o ã o g e a i
e
6
o
e
o i a ı
o o
v e p d g q s a g a 3 i a a å l l
m d g
i
o a
o r l
n D t
c o i v r n
n s e r
o
t ã u s s e
e
l
o
s
t
r
o
o
b a i ă m l
í
d
e "
o a e
d n
o
s
g
i
i
z
t
a
i
o s g
r
e
t
3 d
m m
o u g
i
e
z p
a
m N
a
o g
m c
u
d
e
e i t o e
i s u 1 e e e r c o r ś
a b i
p o
b pu
n l
a l o s n i
n o a s a
r
r
a a
e o e
r
o n
u
p
a
b
i
l
e
i
z r
g
r
o
i
s
c
a
1
ı

m
a i
n
t
o
m I
s
g
r
E
s
a
n
d c
c
o
o
i
9
6 ı
n r
t i e
r
e
s
s
o p r
t n
v
a
l
i
a
n
ç u
p u
t
o s 0
t r l m a
p
s t
ç
t 1 o u o t
6
m
e
ō
o e t g o
t
H
i
l
i
t
e a a e
a
n o
e
c
r
o q
u
a ã
o
e
r
q
u
o
s
i
"
s s
s c
o a
m m m
s
d
)
s a
c
à
c
e
d
o
s
s d
e
Y
i
ã
o
s å s
r
o F
n
O
e
i
m r
i r
z n s i r r s h " n o n i n a o o s
o
e e e l o e s

S
e e s
c n
d z c e e b e a e t d Ħ
a n b o a
i a i n n o g n l t c n f s i
r n t l
ç a o g
i
o
t
á
e
v
e e
p
r s
m h s
d r i i e o a u o
s
i e
E e a
g
k G
e
u ô
i
c
E
m
r l
á ç n a o ţ a u đ gi c s l s g M
m
ã t i
n x
o u c s
i
õ
e
ã
o a
r
i c
a
i
a
r e a r
e
n l
a s d
e
c a
s
p a o
t
a
c a a d
a
s
t p
r
u
d
a "
l
a s
i
n
g
a
m a
s
r o o a p c d i r p r ç o B
c
m d o a e
i
e o n a z
d q
s r s s i
s t
r
d a d b ā p r
e l m o
s p
i
n u
s r
r o u g
e
r
o
s
i
o
s
i
ı
s m a o e u
e o
s
" a
e a
e
n
e
l o s d
i
c
o
s e
r e
b e
r
e n
o e D
b e i s u i o o a a c s
s
d o f
m t a n f o s
n é
s
n o s g c
s i
a e s x ı

C
s r
g c n o
m n e
t
s i
d d o e t e e n i t c e a i s c «

a o n a h
ı
a u u c r t i é d e n d E
a a e
r s t e n s (
o e
e ċ n o
a o m m o
U t i
s f s
o
l
t N
m
e
s o d e e m e a t t o e s
s ç r "
f o
d
m m
s f 1 r
c g o i
c m m e
s d
n n s i e e
ı
s S
c e o a
e u o
e A a o 9 n e
r t r
a
a i t t
M s
r

m me
i
õ s s i
a
m O
c 1
o s s s r s
n r 6 o o p e e s d
i
n c i u q v
m
t
e
e
s
x
i a
l
q e
d
d
r
á c d
n
o
e
s e
ç
o
6
n
t
s o n n e
l
i
m e v e
d
o a o n
t ç
i
y
o s
a u i
s
N
H A
i
s s d u ) s a n e s e t
o o
m m e d s o t
g
r o a r e
m
ı
b t
e o
t
s e i t i z s u
o õ n u n h t L
i
p
a o
ê
n
e o
s m
o
s
s
m
i
c m s
e o b
s
m l r s ê
n u o
s
t
t
e e
r
c
a r
t
e
s e
h p
d
d a
a
s
n p
m s " e s n
m m m
a u a r e a á d e e n
a i c s
e a e
t o n s
n
c o a e s
n g c
o
o b m O
z m g a
r o o
d t o e
i n r t
i
e r
g t i
n
g " v s o s r o i
t o
o a a s
e a a n g e o
a
m p
i
ō o i
r i i
a s a b s
m e r i d u e n
c
m u n m s u
i
c c d s a g o l
p
e
u a h
t
i u
p
i n p m m a a o d
t
r
d
s
u
f e i
n
o
a r
h e
d o
p
o g
i c n a
N
s
n
s
u m o
d
e
v
e
l
o
e u
ç
ã
r
d n
e a a d a
f e b
i
r m t
i
t
e g ( a
a o m s i
(
1 p
i
p s o Į
o
n a o
p i
v a m e
n
s a s s t
ı
t o c e e
ı
ı c o
s f
a
v T
c m e
n
o
m e
n
1
9
d
p h e s
9 i
o s