Você está na página 1de 5

A S P LA N TA S C O M W SO S C O N D

U T O R ES N O P LA N ETA
挚 No ca p itu lo a n te r io r, e s tu d a
os as
p te r id ó fita s q u e s ã o u m d
m
m a is a n tig o s : e s tim o s g ru p o s d e
p la n ta s
茅 ,
ド a
se que s
e u s re re s
lp e n t t t j
Te fra h á p i a n e


a ro x,
m a d a m e n te
4 0 0 m ilh õ e
s e s e a m p re s e n te s n a
s de a n o s ,

A s g im n o s p e r m a s s ã o p la n ta
. s m a ls re c
e n be s E s tim a s
e q u e h á c e rc a d e 3 6 5 O s fó s s e is e s tä o e n tre a s
m ilh õ e s d e a n o s e la s já c o b r ia m b o a a
p r te d o F) la n e ta e m á re e v ld ë n c la s u tiliz a d a s n o s
it té h o je a s d e flo re s ta s
q u e p e rs s e m a e # tu d o s s o b re a o r ig e m d a s
人 ,

a n g lo s p e r m a s
o q n ıp o d a s g iM n o s p e rm a s
T e l e t ņ q u g io gta o E n tre =
ın ıia » le « m m m m a m b į e n te te n e s tre ı 【E s sa y p ı a n ta s a p re s e D r Á
i ï q ! a i o r e s x ]u q u e a w w w e /
n ta n te s d o
g ru R Ė
d a o « p le n a o fita s : W m n o s p e rm a s
p le o o m lr a T n E m b i o m a 歹
č o k o $ a e 1 8 a e a M a ta a e T A ra u c á rłæ
- H á e v id ê n c ia s n o s re g is tro s fó s s e i
s d e q \ e e n tr e 1 0 0
e
6 5 m ilh õ e s d e a n o s a trá s , s u r g ira m a s a n i
,

g e s p e r m a s H o je ,
e la s fo r m a m o g r u p o m a is n u m e r o s o d
e p li n ta s d o
p la n e ta
v a ria n d o d e s d e g r a m in e a s
,

co m , o o ca

p im a g ra n de s á rv o re s q u e o c u
,
pa m di
v e rs o s a m b ie n te s d a Te r ra

* a = a i r l ęi p c l ęş m m o

驊 &C i E Tm a s e A S P

rg ıı= R a o WgnJsT?Cą
k i@ Ë k ila Æ e a u k jtm
墾 m * s

M N O SP ER M
G ı gi
As g im n os pe rm a s s ão p įa n ta s e n

斓 c o n tra da s p r in c ip a lm e n tĘ {1 ' 3 A ļ é ľ į c ado N o rte e n a E u rá s ia (E ţ j į ť _Į ž Ŝ sial ,

em re g iō e s de c lim a fr io u Įį į ĺ Ť1p£r d o
PCSeguoia ě u m a g iTņņo*Sjeåaī A g
tĦĺ $tįç a J d o s E S ta d o s l.,iį į į jp?qę.
c he 9 d ! a 1 0 0 m e tr o s de ;a lTL iř ä J A s g im
nos pe rm a s ta m bém po de m se r e n c o n

tra d a s e m lo c a is d e g ra n de s a titu d e s
ı
A a ra u c á r ia é u m tip o m u ito c o m u m

d e g im n o s p e r m a e n c o n tra d a n o B ra s iı
,

de lim
p r in c ip a ı
m e n te g iõ e s
n a s re c a

te m p e ra do da â n tic a
M a ta A tı

d e n d ro n g ig a n te a )
S e q u o ia (S e q u o ia
d s E s ta d o s
U n id o s
i
á rv o re c a r a c te r ls t c a
o

m a is d e 1
000 anos
d e v iv e r
q u e po e a lg u m a s
e a tin g ir
1 0 o m d e a ltu ra
i c n fe rê n c ia
t ro s d e c r u
de ze n a s de m e

Scanned by CamScanner 'ı


i

:
ł
æ
.

m 羽 R
崮 e E
風 沁 p m

m
■ 园 d
u

m m ■园 u u

m
目鹵 m
a

區國 d

细 崮 d
回 嘘 g
m
國 g m
m 蚰 ゆ m
m
m

m
m

嗵 m


p
m
m
m m

?
m
因 m

m 卿 m
m
中 m
= mm
m m
m
m

d q

M m

m O m
m C
p m m
N m
m m
m
m
A m
m M
m
m m
m m m
m m
V
m
m m
m
m
m m
m
m m
m
m
m m
m m
m
m m
m m
m m
m
m
m m
m m
m

m
m
m m
m

Ħ
L 國


=

Scanned by CamScanner
E s tr u t u ra d a s a n i
g o s p e rm a s

ģı T)ą
Ę
E M p Q A Ţ o s L \M P
ıi B ıj į
U B
V ,"
árv o ' ' " n g i ' " e r m a s (d o
g re g o a ' " i ' "
°

po n d "
・ ' " g r , d a t' :% ra iz c a u le fo lh a s e se m e nt
es P o ré m
Ĥ
a o c o n trá r i

iiİ
se voc ê _ " o c o r re com o
do q u e as g im nos p e rm a s as an
è g io s
a in d a
m de
Je s \ \\
m as n enhu ar de p ro te g
id a s p o r u m fr u to
Há lg u s m é to d o s u s a d o s a pe s
a
um a
á rv o re
d e e xa t de
ca p a z d e in d ic a r a id a
+emdg
em d
u m d e sse s m
de c o n t g
é to d o s é
ı N o e n ta n
o
to C O
s ø

a n é is d e re s c im e n to a n u a
O is
an g io s p e rm a s
tiw e ] a ta P
ta m b é m n ã o é u m a e s tim a ta is ・ ŕ e
a m b ie n
m fa b re s
D o d e a ia r d e a c o rd o c o
de c hu va s o u de s ec a s pr o l R a íz e s
牙套
Ėp o r m e io d a s ra íz e s q u e a p la n ta o b té m á u a e
g
s a is m in e ra is ne ce ss ri nų a o se u d e s e n v o lv im e n to
As ra ĺz e s da s an g io s p e rm a s s ā on a g ra n d e m a io ĦH 0 . ' ' : ' Ţ ' , ¥ X . :
'
,
S
O S P ER M A
5o d lt )
b te r râ n e a s e a
A N G ı r ia su p r e s e n ta m ra m ific a ç ō e s c o m
is d iv e
t s m a ific a d o d o
o d e p la n a
rs bso rv e n te s E n tr e ta n to n e m
fo rm a m o g ru p p la p e lo s a
A s a n g io s p e rm a s id a s E x is te m a n g to s p e rm a s q u e c h e
i o n h e c
ga rnì
m ile s p é c e s
c
i d e 23 5
com m a s
as 1 m m C o m e x c e ç ã o d e re
s c o m a pe n g iõEs
m a is d e 1 o o m
d e a ltu ra e o u tra
ã o a s p la n ta s m a is a b u n d a n te s e m to d
i a s a n g io s p e rm
a s s o s o§
c lim a m u ito fr o b ie n te s E la s v iv
e n c o n tra d a s
n o s m a is v a r ia d o s a m em
b io m a s te rre s tre s s e n d o
b re o u tra s p a l n ta s
s o lo n a á g u a o u s o


"
ta m b é m p o d e m a p re s e n ta
r c a u le s s u b t

d e n u tr i
â
Y \ . ' ' m
t sq
4 m d a lt
t g
p
pl t
t
G
t t p
i h a s te ) e
t\ą d s
p ¢s d
一 Es s e s l
c a iJ p s c n n tê m re s e rv a s it p
já (1 6 d lt
u s a d o s p a ra 0 d e s e n v o lv im e n to d a s ¢Æm
m
C

Scanned by CamScanner
W


M

it
?

=

i

«
=
m 。
w 回 哪
: 也

m 园
圃 ―


圈 n ―
圈 個 m

罗 ł
ı W

咖 蟛
前 a
a
r
m


m m
m m m
N

m O
m
m
O O C

m m N
m C

m
? m
m m
m
m
m m
m
m m

m m
m m
m m
m m
m m
m
m m

m m
m
m
m

m
m m m
m
m m

Scanned by CamScanner
國■國园四国团团■

U M A R E P R E S E N T A ÃO
Ç D A F IL O
G EN ı
A pA R A 0 Q E
ı
N O p LA N TA E

P la n ta e N o te q u e to d o s o s r
g u p o s a p re s e
n ta m
a p re s e n ta m va sos c o n d u to re s e a s s im
em b iā o ; q u e te r id
p á fita s g im
p o r d ia n te
n o s p e rm a s e a n
g io s p e rm a s

U p l ı p t çä d h lp ó t t ı
? l çä d pl t t ï ti
( id d l ti )q d fi d B p
F t P U RVES W K t ı V id A ie i d
b i ıg i P t A ıg A t d E d it 2002

ĝ p i ip i
A id d l ti q p iti q it f ti d b ie t
t t p l gi p gi p
A p i ip i f çõ d f ı f lh fl f t te
s r n pa s r u e lo e r o u öe pr u äo
di p ä

A pi ip i t p d il p d ti d gi p e d a d o s pe m a«

Di p ã d f t q it d bi t t t

x lo e a öe óB i c io e u ism , nquilin \
p iti

Scanned by CamScanner