Você está na página 1de 7

Scanned by CamScanner

C T E R Is T ı
c A S G ERA ı
cAPA s D A S P LA N TA S
Quando e s tu da m os as cı
a s s ific a
ç õ e s d o s s e re s B ri
em re in o s v im o s
q u e o s o rg a n is m o s a
v iv o s
,
g ru
d o s n o re in o P la n ta e a p re s e n ta
pa m a s s e g u in te s
a c te r ls t
ic a s
ca r
i t
s ão e u c a r o n e s : s u a s c é lu la s a
.
p re s e n ta m m a te
ria lg e n
é tic o e n v o lv id o p e ı
a m e m b ra n a n u c le a r

s āo p lu ric e ı
u la re s : fo r m a do s po r um g ra n d e
ı

n ů m e ro d e c é lu la s

sāo a u tó tro fo s : ca p a z e s d e p ro d u z ir
.
s e u p ró p r io a lim e n to

As p l
a n ta s s ã o p ro d u to ra s d e s u b s tä n c i
a s o r g ä n ic a s e d e s s a fo rm a s e rv e m
co m o a lim e n t o a m u ito s s e re s v iv
, ,

os
O s o rg a n is m o s a g ru p a d o s n o re in p
o la n ta e a p re s e n ta m
g ra n d e d iv e rs id a d e
C o m b a s e e m c a ra c te r ls tic a s e m c o m u m
e la s p o d e m s e r c la s s ific a d a s e m
,
qua
tro g ru p o s : b rió fita s P te r id ó fita s g im n o s
p m a s e a n g io s p e r m a s N e s te c a p itu lo
,
e r ,

e s ttJd a re m o s a s b r ió fita s e a s p te r id ó fi
,

ta s o c a p ltu lo s e u in te s e rá d e d ic a d o a o
g
e s tu d o d a s g im n o s p e r m a s e a n io s e
g p rm a s

ÓF ı
BRı TAS

A s b rió fita s (d o g re g o b ry o n - m
u s g o ; p hty to n =
p la n ta ) m a is c o m u n s s ā o o s
m u sg o s N e s s e g r u p o a in d a e s tā i
o ncı ĺd a s a s h e p á tic a s (d o
g re g o h e p a tos =
, u
fĺg a d o p e la s u a a p a rê n c ia c o m o fo r m a to d e u m fĺ d
g a D ) e o s a n tõ c e ro s

B r ió fita s M u s g o s (a té 5 c m de lt ): B H e p á tic a s (c e r c a d e 3 de c o
m a is c o m u n s A a cm m p )
C A n tó c e ro s (c e rc a d e 2 5 c m d e a lt )

A s b riófita s s ā o p la n ta s d e ta m a n h o p e q u e n o n u n c a u ltra p a s s a m p o u c o s c e n tĺ
,

m e tro s A lė m d is s o c o s tu m a m s e r e n c o n tra d a s e m lo c a is Ĺim id o s e d e p re fe rê n c ia ,


, ,

so m b re a d o s D e m a n e ira g e ra l e ssa s p la n ta s v iv e m so b re tro ncos ,


ro c ha s e n o s o lo
,

Po u c a s v iv e m ág u a d o c e o u em o c a is b a n h a d o s p e la á g u a d o
ı
es p é c ie s em m a r

E s tr u tu ra d a s b r ió fita s
A s b rió fita s s ã o fo rm d a s p o r r iz o id e s ca u ld io s
ı e filM io s P o d e h a v e r ta m bém a
a ,

c áp s u ı
ıi
m u m a d a s fa s e s d o d e s e n v o v m e n o d a s b r ió fita s
t
a , que p a re c e s o m e n te e
a
O rg a n iz a ç ã o c o r p o ra ıd e
s d ife re n te s d l
os ca u es d a s fo ı
ha s e d a s
Os cauı íd io s e r iz o id e s s ã o e s tru tu ra
u m
id io s fiı ,
,
e x e m p la r d e b r ió fita o m u sgo

ra íz e s u e e x is te m e m o u tra s p la n ta s (C o re s fa n ta s ia )
q

Scanned by CamScanner
s e rï re lh a n le ) s ä o re s p o tl s ģ v
z : e rd o s
=
o s r ïz o ı
d e s (d o g r e g o r b tłB - ra ı eı
s ı
s e r u n ia p e d ra u rn tr o n c o JĐł
fix a r b r ió fita s b s tr a to u e po de de
a s n o su q
i o r a b s o rv eá g u a e sa l
r ērorn
o u 0 s o lo Eı
e s ta rT 1 b o m s B o o s re s p o n s i$v e s p s m itt
e ra ı
à g u a d ir e ta m e n te d o a r s
rv e r e m
O s ca u lfd ł
o s e ïı
¢ o ı a ıė m d e a b s o
fd ı n bi
e íìt
e
re a liz a m fo to s s tn te s e
VııO ıc o n d u to rı* A s b r ió fita ao va so s c o n d u to re s d a l s e re m c ha m a das d
es tn « u rıs s n ap r e s e n ta m ,
e pı
ın
P ta se n te s n a sp te n do R tıı ta s a va sc u ı (o fre n te da pa ı
a v ra g n iric a n e g a ç a o

p r e fix o a
"
a re s na ,

n a s ¢im n o s e rm ,
m be r
p al e naı ė lu ı
a n o o $ P e rm a s re
N e ssa s p la n ta s o tra n s p o r te da águ a é fe ito d e u m a c a p a r a o u tr
e $e r
s po n M
ve li ,
irlı
,

Po r tra n s po rta r e d ls tn b u lr po r is s o le n to d o q u e n a s p la n ta s c o m v a s o s
m a is c o n d u to r e s P o r e )
sse "
Por to d ıa pł
,
o tiv o
a n tı div e rsa s ı is ú m ı d o s e g e r a lm
a s b r ió fita s s ä o b a ix a s oca
s u bs tłM f* s c om o ł* u a s ıis p e q u e n a s e v iv e m e m e n te
so n i
n i戴 帽 is e b re a d o s o n d e e r d e m b ie n te
ı
释 出冶n 名 , p p o u c a á g u a p a ra o a m

R e p r o d u ç ã o d a s b r ió fita s
A s b r ió fita s v iv e m em d a á B u a p a ra a re
lo c a is ú m id o s e p r e c is a m p ro d u a
E la s a p re s e n ta m ç o
p la n ta s m a s c u lin a s e p ı a n ta s fe m in in a s , q u e p ro d u z e m
re s
tiv a m e n te o s a m p ec ,

g , e ta s (c é lu la s r e p ro d u tiv a s ) m a s c u lin o s e fe m in in o s
A s e g u ir h á u m a ilu s tra ã r r s e n ta n d o o c ic lo d e v id a d
,
ç o ep e o s m iıs o
g s p e ra
e n te n d ë ı a m eı h o r a c o m p a n h e c a d a e ta p a c o m a d e s c r iç ä o a p re s e n t
, a da

P TER ı
D Ó F ıT A S
A s p te r id ó fita s (d o
g re g o p ie r /s . fe to ; p h d
s a m a m b a ia s o u f t j on °
p la n ta )m
e os as a ve n c a s a is c o n h e c id a s s äo a s
,
os lic o p ó d i
A m a io r ia d a s p te rid ó fita
,
o s e a s ca
va lin h a s
s é te r re
s tre A lg u m a s v iv e m
so b re o u tra s pı
a n ta s e

Ĵ Ť Į
Scanned by CamScanner
d a s p te r id ó fita
E s tru tu r a s
As p te r id o tita s s ao p ı
a n ta s e m
g e ra ım a io r
es do
as b r ió fita s E s s e fa to e s tä a s s o
qu a c ia d o a
duas
s c a ra e te r is tic a s q u e n ā o e s tä
n o va o p re s e
n te s n a s
o fita s
b rı
de va s o s
p
r es e n ç a co n d u t or es (po r iss
o, a o pl an -
tiıs v a s c u ı ) q u e p e r m ite s
a re s ,
m que a ág u a
s a is m in e ra is se a mj d is tr ib u id o
e os
s e fic i
e n te m e n te
p o r to d a a p la n ta
c a p a c i da d e de
u z i r um a s
p r od
u b s t än c
i a ch a m a
d a lig n in a q u e to rn a a s c é lu ı
,
-
as e as
e s tr u tu ra
d e s u s te n ta ç ä o d a p la n ta s
m a is fir m
e s a lé m
p ro te g e r m e ıh o r to d a s a s d e ,

p a rte s d o v e
g e ta ı
A le m d is s o s o b re a e i
,
p d e r m e (d o
g re g o e p i .
s o b re d e r m e = P e le ) d a s
p te r id ó fita s h á
a c u tfc u l
q u e é u n ia e s tr u tu ra fo r m a d a a ,
p o r u m a fin a
d e s u b s tā n c ia s im p e r m e a b il c a m a da
iz a n te s E s q u e m a d a s ri
p n c ip a is p a r tæ d e u m a
a pe rd a d e á g u a p o r tra
q tje d ific u ı ta m
,
S u a s fo ı ha s n o vas p te r id ó fita (s a m a m b i
a a)
n s p ir a ã o p o r fic a r e m e n r o ı
a d a s a p re s e
ç P a r e c id o c o m o d e u
m fe to o
n ta m a s e c t
p o
q u e d e u o ri e m
g ru p o (R e p r e s e n ta ã o f g a o n o rn e d o
ç o r a d e p ro o r ä o
p ç C o re s fa n ta s ia )
R e p lo d u ç ã o d a s p te r id ó fita s

a fe c u n d a çā o é n e c e s s á r io
,
qu e o ga m e ta m a s c
a lé o u ı
in o s e ja tra n s p o r ta d o E s tru tıır a d e s u s te
g a m e ta fe m in in o p e la á g u a n ta çã o
co m p o n e n te d a p ı
A s e g u ir , há u m a ilu s tra ā o
a n ta u e
q
ç re a a ju d a a te r u m a fo rm a
p re s e n ta n d o 0 c ic ı
o d e v id a d e
P a ra e n te n d ē la ı
ho r a c o m u m a sa m a m ba i m a is d e fin id a e ri
m e
p a n h e c a d a e ta p a c o m a g id a A s
,
a d e s c ri ā o fib ra s d e in ta d e i
ç a p r e s e n ta d a s s a le d e
lin ho s ã o ex e m l
p o s de s s a s
e s tru tu ra s d e s u
s te n ta çā o
e s ã o u tiliz a d a s
na
in d ū s tria tê×tiı

Fo lio lo
(5 c m )

C ic ı
o de v id a d e u m a
sa m a m b a ia (R e p re s e n ta ā o
ç
fo ra d e p r o p o rç ã o C o r e s
fa n ta s ia )

SO lo p rc ta lo
F o n te P U R V E S W K
et a l
M / V id a A c iËn c ia d a b io ıo g ia
(2 a 3 m m )
P o r to A ıe g r e A r tm e d
E d ito r a 2 0 0 2
Scanned by CamScanner
Û xıx i m Ù T(\ľ M * d ł) p e ı o c ö n jt Jn ? r a q 4æ $
朔 1打它协壮 吖1 き い卤1转 用 러勺 蚀 亀łh陲(拇 隸
㈹ 甬 れ自解 自1b ゐ
re s Æ n tÆ c o m o a m n i@ n i h » i*
n (u Ħn ıÞu n ī* n a tiv a
d a M a ţ a A tı§n tic a ) A tra \ łc n m p ò ìa ıx in i N ia .

m u Řo tłs ı«io p a ta ï v ä s k a o \4 PīaL#S


p a r a u s iì ò )
n a m e n ta ı N o e n ta n H » s tıa
exp\ora*ò inr » ċ iì n a I
ċ o m q u e e ie fo s s e c o lo c a i o n a ı is ta öfiiaıc ł
,
o hw iħJtû
b ra s iıe iro d o m e io a m b ie n te @ d c
$ r e c u rs o s n a t
?
ra is R e n o v §\ nË is (ıb a m a ) d e e s p e c ie s a
m m ä s de
e x tin ç 鳥0 H o je a exp\orçĤ o e
a
ċ OĦrCializao dů
x a x im s t§o p ro ib id ・
Co m ö o c re s c im e n to Ħ
T X g
d a sa nm m b a ia ç u r \ lłitĐ » r ī tN ı4 m ? łM J T h a i ıı 1
le n to h ıia i 1 19 n n M ı ħA t ł
,
e s tim a s e
q u ë \ 階 c o n s ë g u ir u S »m am ił
m v as o č o m
a p r o x i m a d a m e n 4 5 1 d ë dilimetr 5 ıc Ħi \ i lF
ıs SăNi Mı ıtm mç \ ile v e n ì ī m i ď # 111 10 i0 8 4 J C
e ı
te r n a tiv a p e r a o s v a s o s d e x i
a x m , x i ș t ðm V A S O S f ilæ Ċ Ū M fib r a s x r r ā t d ā û a c a j
Ę
T q Į æ 3im
d e c o n tin u a re m s e n d o i ii
p u t o s Ħa tu Ta ķ s ã o Te n ō ų a biiTT«dāųĐìS ¢ TĐcicitmis a iT i ãi l r
p e r fe ita m e n te o s e s o s Te ito s d e x a x i
m s e m c o m p r o r r r o a m b le n t

R ELA ÇŌ E S E C O L ÖG ı
C A S
A s b r iö fite s e as ptëridofi a le m d e s e n łi ì m c m ālTneTlłw wA N ş
r e s v iv o s ta m b ë ı
n in te ra g e m c o m ö s e s p ðs em r e b ůe s đe * m e
in q u ilin is m o , po r exëmp

M u tu a ı
is m o
N o so ı
o, p rú x iı
n a s a o s r iz o id Ħ i d e b riö m a s d ò g ru m d o ĉs Ê
tra m os a ı
gu m a s \ es d e c ia m l c tËr ia s m p a i d a bšm v S qgnim
d ir e ta m e n te d o a r e p ro d u z ir c o m p ů s
nitrogemdċ q u e p x }e m aìŁ
ĵqiir ąıș \
ta s E s ta s p o r s u a v e z fornecem u m id a đe e p
, ,
n s ciandb amiĵ t o q Nag
re p r e s e n ta u m c a s o d e m u 加 剧 is m o o b r i =

in is m
In q u iı o


gu m as p te rid ó fita s 1 o c e rta s s a m m b ıi n s p o ö e n i e r șo bı l t r pm
,
, e
ta s s e m p re ju d ic à ı a s A e ssa re ł
a ç&o e c o ł
o g ic a d a m ů s ù n o m e đò e Ħııs
p
g re g o e p i = s o b n e 1 Pł
= a n ta ) P a ra a W n ta h o s p e d e i« ı N ł f
o \a
. \ a n
jä p a r a a s a m a m b a ia ,
a in q u iı in a a w n ta g e n i ė r
e c e b e r m ıio r
q
,

0 in q u iı
in is m đ \? iQ s
p o d e o c o rr e r
o
s o la re s p a ra re a ı
iz a r fo to ss ln te s e E s s a n e
e n tre s a m a m b a ıas e nķ u m as w e c o n h e c id a c o m o
I n q u l ıl 0
á m re s c o m o n e s s a p a ı m e ir ı m e s 吖1o tip o d e re la l 島o o C O rr e C 0 m 川 U S 0 名
8 q u e a 它 就島m s o b re n o n 口口s d 静畚气口旧阜

N E ST E C A p ı
T U LO ・ Q u ı4s s ıo ıs b ri0 m a s m iı
eemunis*O
A tis & n e il <New**m
V O C Ê E ST U D O U
・ N as w de d* e e*
ı Q » is s ıe n w s ÐūM rm
ħbiın * Ħ
s ıQ * ı
Þ Ľ = = a w w m

1さ兰广し コ じ コ 物 ,
勃 瓷 勃 嘲 輛幟 潮 釀
A na c ıs s ıđ
ıd e da aqNa nı b
・ 烟 淄 昭 触 翻 阅 tu 潮 m o \
m #M ¢
渤 h q u fn 》n
o 矚 瓠翔 舞 州 輸 師
呐阳峰 镩 慧 娴韓

Scanned by CamScanner
A T IV ID A D E S

tra ö
O A s llu s ç e s a s e g u ir r e
p re s e n ta m e s é c i
p e s d e d o is g r u p o s d o r e in o
p la n ta e A n a lis e a s e re s
po n d a , e m se u c
a d e r n o a o s s e u in te s ite n s
, g

X Ei .

A ) A q u a is B r u p o s p e r te n c e m a s e s p é c ie s r
e p re s e n ta d a s p e ı
a s fig u ra s A e B?
B) Q u a is os n om es e a fu n ç ä o d a s e s tr u tu ra s
1 e 2 , in d ic a d a s n a e s é c ie A ?
p
c ) Q u a is o s n o m e s d a s e s tru tu ra s 3
4 e 5 , in d ic a d a s n a
,
e s p é c ie B ?
D ) Q u a l d a s d u a s e s p é c ie s a p re s e n t
a m e n o r ta m a n h ?
o p o r q u ë?
Ē) C ite trè s c a ra c te r ĺs tic a s p re s e n te
s n a s p la n ta s re
m a s q u e e s tä o a u s e n te s n a s
p re s e n ta d a s p e ı
a fig u ra B ,

pı a n ta s r e p re s e n t d
a a s p e la fig u ra A E m s e u id a
in d iq u e s u a s fu n ç ö e s g

B Co m re la ç ão a o h á b ita t, q u a is s ão a s s e m e lh a n ç a s e n tr e a s b r ió fita s e as
p te r id ó fita s ?

g O e sq u e m a a s e g u ir re p re s e n ta o c ic lo de id a d e
v u m a p te r id ó fita

Pla n ta a du ı
ta

R e p re s e n ta q õ e s
fo ra d e p ro p o rç ã o
C o r e s fa n ta s ia
Ga

da das e ta
U sa n d o a v ra s c o n t id a s n a
ilu s tra ç ã o , e x p liq u e ca u m a pa s
as pa ı
te r id ó fita s
(1 2 3
, , ,
4 e 5 ) d o c ic lo d e v id a d a s p
te r id ó fi s ta p co m a oss ib ilid a d e
n R e la c io n e a p re s e n ça d e u m a c u t íc u la n a s p
a do s pe la s b r ió fita s
de oc u pa r am b ie n te s d ife re n te s d o s o c u p

o d e d ife r e
n c ia r o p a ra s it is m o d o
e Co m re la ç ä o à s p la n ta s , co m o se p

in q u iıin is m o ?
Scanned by CamScanner
E X E R C ĹC IO S s lN T Ē s Ē
s ta n te ú m id a s e s o m b re a d a s
ıı o b io m a M a ta p r e s e n ta á r e a s b a
A tlâ n tic a a
d iv e r s o s tip o s d e p ı a n ta s p e q u e n a s , c o m a p e n a
N eı e é co m u m
,
e x is tir e m s
Essa s p l ta s c r e s c e m s o b r e t r o n
a lg u n s c e n tlm e tr o s d e ta m a n h o a n c os ,

H á o u tr o s t ip o s d e ı
p a n ta s q u e
ra m o s d e á rv o r e s e n a s u p e r fĺ c ie d o s o lo ,

e m a lg u n s c a s o s , p o d e m c h e g a r a 2 m e tr o s
d e a lt u r a m a s q u e ta m b é m ,

n ã o fo r m a m flo re s o u fr u to s

e n te p e r te n ce m e ssa s pı
a n ta s ? P o r
q u ë?
A ) A q u a is g r u p o s ve g e ta is p ro v a v e lm
B) Co ho n e sse s g ru p o s de pı
a n ta s ?
m o se ju s tific a r ia a v a r ia ç ã o d e ta m a n

a e s e e la e s tá c o r r e ta o u n ão
L e ia a a fir m a ç ão a se g u ir e ex p liq u
"
ı'
A ág u a lim ita o c r e s c im e n to dos m u sgo s

Ð E m te r m o s de a d a p ta ç ã o d o s s e re s v iv o s , é c o r re to a fir m a r q u e o s is te m a

d e tra n s p o r te d e á g u a e d e n u tr ie n te s p o r v a s o s é m a is e fic ie n te q u e o
s is te m a a v a s c u la r ? J u s t ifiq u e

□ Q u a ıé a re la ç ā o e x is te n te e n t re o s e s p o ro s d e b r ió fita s e d e p te r id ó fita s e o
t ip o d e a m b ie n te o c u p a d o p o r e la s ?

Scanned by CamScanner