Você está na página 1de 16

MIN~STERIE VAN

BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING


SECToR PUEUEICE ThENSTVERLENING
VnnirgcnIokc~

Aan: Mevrouw Nardy Cramm


Reidlanswei 56
9254 JH Hurdegaryp
Nederland

Datum Contactpersoon E-mail


05 juli 2018 Afgifte/L.Kip infovergunningenloket@gobiernu.cw

Uw brief d.d. Povo nummer Zaaknummer


04 juni 2018 Uw kenmerk 2018/ 2018/169

Onderwerp Pagina Aantal Bijiagen


Ontvangstbevestiging LOB verzoek 1 1

Geachte mevrouw Cramm,

Wij hebben uw verzoek, in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB),
d.d. 05 juli 2018 ontvangen. Het betreft inzage in en/of kopie van de verzamelde en/of verwerkte stukken
met betrekking tot de Landsverordening buitengaatse hazardspelen van 8 juni 1993, tot facturen, declaraties
en andersoortige gemaakte kosten, dan wel betalingen die zijn gedaan, door of namens het Ministerie van
Financiën in het kader van voorvermelde Landsverordening c.q. de voorgenomen toezicht en/of wijziging
Landverordening tot heden.

Het verzoek staat geregistreerd onder het LOB-nummer 2018/169. Uw verzoek wordt voor verdere
behandeling onverwijid doorgestuurd naar het betrokken bestuursorgaan, zijnde het Ministerie van
Financiën.

Rekeninghoudend met wat de LOB voorschrijft en met de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen,
d.d. 05 juli 2018, delen wij u mede dat de eerste beantwoordingstermijn op 26 juli 2018 zal verstrijken. Indien
zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor verdere informatie kunt u te alien tijde contact opnemen met onze afdeiing Afgifte via het nummer
433-3135.

? ~nioket
v.’ . , lanning en Dienstveriening

Sauna 127 Unit 3-8 Eurobuilding I Willernstad, Curaçao T. (+59Q 9) 433-3100 www.gobiernu.cw
Rechtsmiddelen:
1. Bezwaarschrift procedure cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur Jo.
artikel 3 lid 3 jo. 55 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet birinen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
het weigeren van bet geven van een bescbikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij bet bestuursorgaan dat de beslissing op het verzoek bad
moeten nemen. De indiening van bet bezwaarschrift geschiedt ten kantoor van het
Vergunningenloket.

2. Beroepschrift bij bet Gerecht cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur Jo.
artikel 3 lid 3 jo 7 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien het betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en birmen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
bet weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
beroepschrift worden ingediend bij bet Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Sauna 127 Unit 3-8 Eurobuilding I Willernatad, Curacao T. (+5q9 9) 433-3100 www.gobiernu.cw
MINISTERIE VAN
BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
SECTOR PUBLIEKE DIENSTVERLENING
Vergunningen~oket

Mevrouw Nardy Cramm


Reidlanswei no. 56
9254 JH Hurdegaryp
Nederland

Datum Contactpersoon E-mail


05 juli 2018 Afgifte/L.Kip infovergunningenloket@gobiemu.cw

Uw brief d.d. Povo nummer Zaaknummer


4 juni 2018 Uw kenmerk 20l8IQ~ 04 L&b 2018/170

Onderwerp Pagina Aantal Bijiagen


Ontvangstbevestiging LOB verzo 2

Geachte mevrouw Cramm,

Wij hebben uw verzoek in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB),
d.d. 05 juli 2018 ontvangen. Het betreft een digitale toezending van verzamelde en/of verwerkte stukken, die
betrekking hebben op overeenkomsten, facturen, declaraties en andersoortige gemaakte kosten, dan wel
betalingen die zijn gedaan met betrekking tot Robert Vermeulen en/of gelieerde (rechts)personen (al dan niet
in het buitenland) vanaf 1996 tot heden aangaande United Telecom Services (en rechtsvoorgangers) en/of
gelieerde (rechts)personen.

Het verzoek staat geregistreerd onder het LOB-nummer 2018/170 Uw verzoek wordt voor verdere
behandeling onverwijid doorgestuurd naar het betrokken bestuursorgaan, zijnde het Ministerie van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Rekeninghoudend met wat de LOB voorschrijft en met de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen,
d.d. 05 juli 2018 delen wij u mede dat de eerste beantwoordingstermijn op 26 juli 2018 zal verstrijken. Indien
zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor verdere informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met onze afdeling Afgifte via bet nummer
433-3135.

Hoog. ~r

Shumi
Hoofd v. ~ genloket
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening

Sauna 127 Unit 3-8 Eurobuilding I Willemstad, Curacao I T. (+599 9) 433-31001 www.gobiernu.cw
Rechtsmiddelen:

1. Bezwaarschrift procedure cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo. 55 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en birmen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
het weigeren van het geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij bet bestuursorgaan dat de beslissing op bet verzoek had
moeten nemen. De indiening van het bezwaarschrift geschiedt ten kantoor van bet
Vergunningenloket.

2. Beroepschrift bij bet Gerecht cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo 7 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet birinen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien het
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
bet weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
beroepschrift worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Sauna 127 Lnit 3-8 Eurobuiuding I Willernstad, Curacao T. (+599 9) 433-3100 www.gobierriu.cw

ci
MIMSmRIE VAN
BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
SECTOR PUBLIEKE DIENSTVERLENING
Vergunningenloket

Mevrouw Nardy Cramm


Reidlanswei no. 56
9254 JH Hurdegaryp
Nederland

Datum Contactpersoon E-mail


05 juli 2018 AfgiftefL.Kip infovergunningenloket@gobiemu.cw

Uw brief d.d. Povo nummer Zaaknummer


4juni2Ol8 Uw kenmerk 2018/ O~OL~Li 2018/171

Onderwerp Pagina Aantal Bijiagen


Ontvangstbevestiging LOB verzo 2

Geachte mevrouw Cramm,

Wij hebben uw verzoek in bet kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB),
d.d. 05 juli 2018 ontvangen. Het betreft een digitale toezending van verzamelde en/of verwerkte stukken, die
betrekking hebben op overeenkomsten, facturen, declaraties en andersoortige gemaakte kosten, dan wel
betalingen die zijn gedaan met betrekking tot Staten Management / (Mees Pierson) Intertrust en/of gelieerde
(rechts) personen (al dan niet in bet buitenland) vanaf 1996 tot heden aangaande United Telecom Services
(en rechtsvoorgangers) en/of gelieerde (rechts) personen.

Het verzoek staat geregistreerd onder het LOB-nummer 2018/171. Uw verzoek wordt voor verdere
behandeling onverwijld doorgestuurd naar het betrokken bestuursorgaan, zijnde het Ministerie van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Rekeninghoudend met wat de LOB voorschrijft en met de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen,
d.d. 05 juli 2018 delen wij u mede dat de eerste beantwoordingstermijn op 26 juli 2018 zal verstrijken. Indien
zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt, wordt u hiervan schriftelijk op de boogte gesteld.

Voor verdere informatie kunt u te alien tijde contact opnemen met onze afdeling Afgifte via bet nummer
433-3135.

Sb ~ I •Igna.
-

Hoo . ~~ het ‘.• • i genloket


Minist- e ..- lanning en Dienstverlening
,

Sauna 127 Unit 3-8 Eurobuilding I Willemstad, Curacao I T. (+599 9) 433-31001 www.gobiernu.cw

3
Rechtsmiddelen:

1. Bezwaarschrift procedure cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo. 55 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien het betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien het
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
het weigeren van het geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de beslissing op het verzoek had
moeten nemen. De indiening van het bezwaarschrift geschiedt ten kantoor van het
Vergunningenloket.

2. Beroepschrift bij het Gerecht cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo 7 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien het betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien het
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
het weigeren van het geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
beroepschrift worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Sauna 127 Lnit 3-8 Eurobuilding I Willernstad, Curacao T. (+599 9) 433-3100 www.gobiernu.cw
MiNIsmRIE VAN
BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
SECTOR PUBLIEKE DIENSTVERLENING
Vergunningenloket

Mevrouw Nardy Cramm


Reidlanswei no. 56
9254 JH Hurdegaryp
Nederland

Datum Contactpersoon E-mail


05 juli 2018 AfgiftefL.Kip infovergunningenloket@gobiemu.cw

Uw brief d.d. Povo nummer Zaaknummer


4 juni 2018 Uw kenmerk 20l8/O2O~4 ~ 2018/172

Onderwerp Pagina Aantal Bijlagen


Ontvangstbevestiging LOB verzo 2

Geachte mevrouw Cramm,

Wij hebben uw verzoek in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB),
d.d. 05 juli 2018 ontvangen. Het betreft een digitale toezending van de volgende verzamelde en/of verwerkte
stukken vanaf 1990 tot heden, met betrekking tot een toezicht- en handhavingsbeleid inzake de voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme, inclusief indexen (met nummer, datum, titel en korte
samenvatting) van o.a.:

(interne en externe) (concept) adviezen en/of legal opinions.

Het verzoek staat geregistreerd onder het LOB-nummer 2018/172. Uw verzoek wordt voor verdere
behandeling onverwijld doorgestuurd naar het betrokken bestuursorgaan, zijnde het Ministerie van
Justitie.

Rekeninghoudend met wat de LOB voorschrijft en met de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen,
d.d. 05 juli 2018 delen wij u mede dat de eerste beantwoordingstermijn op 26 juli 2018 zal verstrijken. Indien
zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor verdere informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met onze afdeling Afgifte via het nummer
433-3135.

Hoog~

Shu i i~LiiTi4~: áci


Hoofd ~ loket
Ministerie . anning en Dienstverlening

Salifla 127 Unit 3-8 Eurobuilding I Willemstad, Curacao I T. (+599 9)433-31001 www.gobiernu.cw
Rechtsmiddelen:

1. Bezwaarschrift procedure cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur Jo.
artikel 3 lid 3 Jo. 55 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien het
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
het weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij bet bestuursorgaan dat de beslissing op het verzoek bad
moeten nemen. De indiening van het bezwaarschrift geschiedt ten kantoor van het
Vergunningenloket.

2. Beroepscbrift bij bet Gerecht cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarbeid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 Jo 7 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermiJn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
bet weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
beroepschrift worden ingediend bij bet Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Sauna 127 Unit 3-8 Eurobuilding Willernstad, Curacao T. (+599 9) 433-3100 www.gobiernu.cw
MINISTERIE VAN
BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
SECTOR PUBLIEKE DIENSWERLENING
Vergunningenloket

Mevrouw Nardy Cramm


Reidlanswei no. 56
9254 JH Hurdegaryp
Nederland

Datum Contactpersoon E-mail


05 juli 2018 AfgiftefL.Kip infovergunningenloket@gobierflU.CW

Uw brief d.d. I’ovo nummer Zaaknummer


4 juni 2018 Uw kenmerk 2018/ ~5~jD’k 0~~L 2018/173

Onderwerp Pagina Aantal Bijlagen


Ontvangstbevestiging LOB verzo 2

Geachte mevrouw Cramm,

Wij hebben uw verzoek in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB),
d.d. 05 juli 2018 ontvangen. Het betreft een digitale toezending van de volgende verzamelde en/of verwerkte
stukken met betrekking tot:

• Onderzoek “The Kings Cross”


• De overwegingen die ten grondsiag liggen aan de beslissing om handhavend op te treden in “The
Kings Cross”.

Het verzoek staat geregistreerd onder het LOB-nummer 2018/173. Uw verzoek wordt voor verdere
behandeling onverwijid doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Rekeninghoudend met wat de LOB voorschrijft en met de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen,
d.d. 05 juli 2018 delen wij u mede dat de eerste beantwoordingstermijn op 26 juli 2018 zal verstrijken. Indien
zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor verdere informatie kunt u te alien tijde contact opnemen met onze afdeling Afgifte via het nummer
433-3135.

Sh
Hoof e a
Ministerie v - F i.’. ing en Dienstverlening

Saliña 127 Unit 3-8 Eurobuilding I Willemstad, Curaçao I T. (+599 9) 433-31001 www.gobiernu.cw
Rechtsmiddelen:

1. Bezwaarschrift procedure cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo. 55 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien het betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien het
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
bet weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij bet bestuursorgaan dat de beslissing op het verzoek had
moeten nemen. De indiening van bet bezwaarscbrift gescbiedt ten kantoor van het
Vergunriirigenloket.

2. Beroepschrift bij het Gerecht cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo 7 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
bet weigeren van het geven van een bescbikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
beroepschrift worden ingediend bij bet Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Salifta 127 Unit 3-8 Eurohuilding I Willernstad, Curacao 1. (+599 9) 433-3100 www.gobiernu.cw
MINISTERIE VAN
BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
SECTOR PUBLIEKE DIENSTVERLENING
Vergunningenloket

Mevrouw Nardy Cramm


Reidlanswei no. 56
9254 JH Hurdegaryp
Nederland

Datum Contactpersoon E-mail


05 juli 2018 AfgiftelLKip infovergunningenloket@gobiemu.cw

Povo nummer Zaaknummer


Uw brief d.d.
Uw kenmerk 2018/ 2018/174
4 juni 2018

Pagina Aantal Bijlagen


Onderwerp
Ontvangstbevestiging LOB verzo 2

Geachte mevrouw Cramm,

Wij hebben uw verzoek in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB),
d.d. 05 juli 2018 ontvangen. Het betreft een digitale toezending van de verzamelde en/of verwerkte stukken,
met betrekking tot de Loterijenverordening 1909 o.a:

• Overwegingen van voor 1 november 2013 om tot 1 november 2013 niet handhavend op te treden ten
aanzien van sms-loterijen.

Het verzoek staat geregistreerd onder het LOB-nummer 2018/174. Uw verzoek wordt voor verdere
behandeling onverwijld doorgestuurd naar de betrokken bestuursorganen, zijnde het Ministerie van
Algemene Zaken en het Ministerie van Financiën.

Rekeninghoudend met wat de LOB voorschrijft en met de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen,
d.d. 05 juli 2018 delen wij u mede dat de eerste beantwoordingstermijn op 26 juli 2018 zal verstrijken. Indien
zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor verdere informatie kunt u te alien tijde contact opnemen met onze afdeling Afgifte via het nummer
433-3135.

Mini- erie ;cct - Dienstverlening

Salifla 127 Unit 3-8 Eurobuilding I Willemstad, Curacao T. (+5999) 433-31001 www.gobiernu.cw
Rechtsmiddelen:

1. Bezwaarschrift procedure cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo. 55 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien het betrokkeri bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet birinen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien het
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en birinen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
bet weigeren van het geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de beslissing op bet verzoek had
moeten nemen. De indiening van het bezwaarschrift geschiedt ten kantoor van bet
Vergunningenloket.

2. Beroepschrift bij bet Gerecht cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur Jo.
artikel 3 lid 3 jo 7 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien het betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
het weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
beroepschrift worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Sauna 127 Unit 3-8 Eurohuilding I Willernstad, Curacao I T. (+599 9) 433-3100 J www.gobiernu.cw
MINISTERIE VAN
BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
SECTOR PUBLIEKE DIENSTVERLENING
Ve,gunpfroe’i~okct

Aan: Mevrouw Nardy Cramm


Reidlanswei 56
9254 JH Hurdegaryp
Nederland

Datum Contactpersoon E-mail


05 juli 2018 Afgifte/L.Kip infovergunningenloket@gobiernu.cw

Uw brief d.d. Povo nummer Zaaknummer


04 juni 2018 Uw kenmerk 2018/ <~3°5 ~3 2018/175

Onderwerp Pagina Aantal Bijiagen


Ontvangstbevestiging LOB verzoek 1

Geachte mevrouw Cramm,

Wij hebben uw verzoek, in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB),
d.d. 05 juli 2018 ontvangen. Het betreft inzage in en/of kopie van de verzamelde en/of verwerkte stukken
vanaf 1990 tot heden, met betrekking tot bet toezicht- en handhavingsbeleid Landsverordening buitengaatse
hazardspelen van 8 juni 1993, inclusief indexen (met nummer, datum, titel en korte samenvatting) van o.a.:

(interne en externe) (concept) adviezen en/of legal opinions.

Het verzoek staat geregistreerd onder het LOB-nummer 2018/175. Uw verzoek wordt voor verdere
behandeling onverwijid doorgestuurd naar het betrokken bestuursorgaan, zijnde het Ministerie van
Financiën.

Rekeninghoudend met wat de LOB voorschrijft en met de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen,
d.d. 05 juli 2018, delen wij u mede dat de eerste beantwoordingstermijn op 26 juli 2018 zal verstrijken. Indien
zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt, wordt u biervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor verdere informatie kunt u te alien tijde contact opnemen met onze afdeling Afgifte via bet nummer
433-3135.

anning en Dienstverlening

Sauna 127 Unit 3-8 EurobuiIding~ Wi1k~rn’,tad, Cura~ao I T. (+5999)433-3100 www.gobiernu.cw

I
Rechtsmiddelen:
1. Bezwaarschrift procedure cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo. 55 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
het weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij bet bestuursorgaan dat de beslissing op het verzoek had
moeten nemen. De indiening van het bezwaarschrift geschiedt ten kantoor van bet
Vergunningenloket.

2. Beroepschrift bij bet Gerecbt cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarbeid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 jo 7 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing beeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
bet weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
beroepschrift worden ingediend bij bet Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Sauna 127 Lnit 3-8 Eurobuilding I Willernstad, Curacao T. (+599 9) 433-3100 www.gobiernu.cw
MINISTERIE VAN
BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
SECTOR PUBLIEKE DIENSWERLENING
Vergunningenloket

Mevrouw Nardy Cramm


Reidlanswei no. 56
9254 JH Hurdegaryp
Nederland

Datum Contactpersoon E-mail


05 juli 2018 AfgiftefLKip infovergunningenloket@gObierflU.CW

Uw brief d.d. Povo nummer Zaaknummer


4 juni 2018 Uw kenmerk 2018/03 ~5~9 2018/176

Onderwerp Pagina Aantal Bijiagen


Ontvangstbevestiging LOB verzo 2

Geachte mevrouw Cramm,

Wij hebben uw verzoek in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB),
d.d. 05 juli 2018 ontvangen. Het betreft een digitale toezending van de verzamelde en/of verwerkte stukken,
met betrekking tot de volgende cijfers. Voor de overzichtelijkheid graag een compleet mogelijke tabel (bij
voorkeur in een Excel-sheet) met daarin een jaarcijferoverzicht van 1996 tot en met 2017, afgezet tegen de
volgende vragen o.a:

• Hoeveel LOB verzoeken op Curacao?


• Hoeveel LOB verzoeken op Curacao gerelateerd aan Egaming?

Het verzoek staat geregistreerd onder het LOB-nummer 2018/176. Uw verzoek wordt voor verdere
behandeling onverwijid doorgestuurd naar het betrokken bestuursorgaan, zijnde het Ministerie van
Bestuur, Planning en Dienstverlening, Uitvoeringsorganisatie Vergunningenloket (VL).

Rekeninghoudend met wat de LOB voorschrijft en met de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen,
d.d. 05 juli 2018 delen wij u mede dat de eerste beantwoordingstermijn op 26 juli 2018 zal verstrijken. Indien
zorgvuidige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor verdere informatie kunt u te alien tijde contact opnemen met onze afdeling Afgifte via het nummer
433-3135.

H.f~ . - •

Shu~~. . e~-Ig~
Hoof.\’ . genioket
Ministeri- ~‘ ~ ~9. r, Planning en Dienstveriening
-‘

Sauna 127 Unit 3-8 Eurobuilding I Willemstad, Curacao I T. (+599 9) 433-31001 www.gobiernu.cw
Rechtsmiddelen:

1. Bezwaarschrift procedure cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 Jo. 55 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Indien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing heeft genomen of indien het
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
bet weigeren van het geven van een beschilddng. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij bet bestuursorgaan dat de beslissing op bet verzoek had
moeten nemen. De iridiening van het bezwaarscbrift geschiedt ten kantoor van bet
Vergunningenloket.

2. Beroepschrift bij bet Gerecht cfm. artikel 6 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur jo.
artikel 3 lid 3 Jo 7 e.v. van de Landsverordening administratieve rechtspraak
Tndien bet betrokken bestuursorgaan dat over dit verzoek dient te beslissen niet binnen drie weken
na de dag waarop dit verzoek is ontvangen geen beslissing beeft genomen of indien bet
bestuursorgaan de beslistermijn met nog drie weken heeft verdaagd en binnen de dan geldende zes
weken na de dag waarop dit verzoek is ontvangen nog geen beslissing heeft genomen, geldt dat als
het weigeren van bet geven van een beschikking. Tegen deze “fictieve weigering” kan een
beroepschrift worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Sauna 127 Lnit 3-8 Eurohui1dii~g I Willernstad, Curacao T. (+599 9) 433-31001 www.gobiernu.cw